Spe a 1 - Drept civil A, un minor cu capacitate de exerci iu restrâns , încheie un contract de închiriere cu B, pe o perioad de patru ani, având ca obiect

un apartament situat în Cluj-Napoca, proprietatea sa. La dou luni de la încheierea contractului, X, reprezentantul legal al minorului, solicit anularea actului, deoarece a fost încheiat f r încuviin area sa. B se opune admiterii ac iunii, ar tând c actul nu este lezionar pentru minor. Analiza i situa ia juridic .

Solu ie:

Actul închirierii unui bun face parte din categoria acelor acte pe care minorul cu capacitate restrâns le poate încheia singur f r s fie nevoie de încuviin area prealabil a ocrotitorului sau reprezentantului s u, în m sura în care nu sunt lezionare, adic nu produc minorului o pagub datorit dispropor iei v dite dintre presta ia proprie i presta ia celeilalte p r i.

A adar, X nu poate solicita anularea actului pe motivul c a fost încheiat f r încuviin area sa. El poate eventual s -l contrazic pe B, atunci când acesta arat c actul nu este lezionar pentru minor, dac circumstan ele îi permit.

Spe a 2 Drept civil X, minor în vârst de 12 ani, are în patrimoniu, în urma decesului p rin ilor s i, o cas , un autoturism i o serie de alte bunuri mobile de valoare mai mic (participa ii la mai multe societ i comerciale). Y, bunicul lui X, numit tutore al acestuia, vinde autoturismul r mas (participa iile la o societate) lui X c tre un ter , apreciind c bunul nu este folositor minorului, pentru a efectua îmbun t iri i repara ii la imobilul proprietatea lui X. Dou luni mai târziu, autoritatea tutelar solicit anularea contractului pe motiv c a fost un act de dispozi ie care nu a fost încuviin at. În ap rare, Y sus ine c , în realitate, este vorba despre un act de administrare. Analiza i situa ia juridic .

Solu ie:

Reprezentantul legal poate s încheie singur acte de administrare a patrimoniului incapabilului, acte care se caracterizeaz prin faptul c , de i implic înstr inarea unor bunuri i, ca urmare, sunt prin natura

Spe a 3 Drept civil Un minor în vârst de 13 ani încheie un contract de prest ri servicii cu X. Este cu neputin s oper m o clasificare adecvat f r a ti dac mobila respectiv era în pericol de a pieri sau a se strica. Y are dreptate atunci când spune c este un bun nefolositor pentru minor. recommend facebook .lor acte de dispozi ie. caz în care vânzarea ar fi valabil . dimpotriv . minorul întreprinde un act de administrare a bunurilor i a patrimoniului. Pentru acoperirea costurilor acestei lucr ri. sau dac . persoan fizic autorizat . Scopul vânz rii (efectuarea de îmbun t iri i repara ii la imobilul proprietatea lui X) face s nu fie necesar încuviin area prealabil a autorit ii tutelare. pentru efectuarea unor repara ii la imobilul proprietatea sa. beneficiaz de regimul actelor de administrare datorit rezultatului lor. dat fiind faptul c ar trebuie s stea nefolosit timp de 6 ani. A adar. Problema acestei spe e rezid în a ti dac vânzarea mobilei poate fi caracterizat drept act de dispozi ie sau este tot un act de administrare a patrimoniului. el vinde ni te mobil proprietatea sa. Analiza i valabilitatea actelor în func ie de împrejur ri. Automobilul lui X se încadreaz în categoria bunurilor supuse pieirii sau stric ciunii. caz în care ar fi fost nevoie de încuviin area prealabil a tutorelui. natura ei o f cea s poat fi înscris în patrimoniul minorului. pân când minorul ar putea avea dreptul s -l foloseasc pe oselele publice. Solu ie: Contractând o persoan fizic autorizat pentru efectuarea unor repara ii la imobilul proprietatea sa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful