LAMPIRAN D1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU JADUAL PENENTUAN TUGASAN (JPT) KERJA

KURSUS BERASASKAN ILMU-PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER : : : : JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PENDIDIKAN JASMANI) LIMA

Hasil pembelajaran: i. Memahami konsep berkaitan Program Kesihatan Sekolah ii. Menyediakan tugasan bertulis berdasarkan kepada bahan dan sumber rujukan yang diperolehi Objektif Tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu: i. Mengumpul maklumat daripada bahan- bahan rujukan yang relevan dengan tajuk kerja kursus ii. Memindahkan maklumat yang diperolehi dalam bentuk tugasan kerja kursus Berupaya menyediakan tugasan kerja kursus yang berkualiti
TAHAP TUGASAN SPESIFIKASI TAKSIRAN TAJUK Pilih satu daripada tajuk di bawah: 1. Pengenalan Program Kesihatan Sekolah 2. Pendekatan Bersepadu 3. Perkhidmatan Kesihatan Sekolah PEMINDAHAN PEMEROLEHAN DAN PENGUASAAN ILMU (55%) Secara individu, pelajar dikehendaki a) Mencari dan mengumpul maklumat daripada sumber yang relevan berdasarkan kepada tajuk-tajuk dan perincian berikut: 1. Pengenalan Program Kesihatan Sekolah Rasional, Matlamat dan Objektif Kepentingan kesihatan sekolah dalam konteks (30%) a) Menyediakan tugasan kerja kursus yang lengkap (hard copy) b) Membentangkan tugasan kerja kursus dalam bentuk persembahan” power point” (soft copy) SAHSIAH (15%)

ii.

Komitmen: • Menunjukkan minat, kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan. Kolaborasi: • Menunjukkan bukti kolaborasi dan usaha mendapatkan bimbingan dengan menggunakan borang kolaborasi. Refleksi:

Perkhidmatan Kesihatan Sekolah -Pengenalan -Jenis-jenis Perkhidmatan Kesihatan Sekolah -Pentadbiran dan organisasi perkhidmatan -kesihatan sekolah 4. Amalan Kebersihan sekolah 12. Pendidikan Pencegahan AIDS . Tatacara dan panduan lawatan sekolah -Pengenalan -Tujuan lawatan -Aktiviti atau perkhidmatan semasa lawatan -Surat-surat pekeliling -Borang-borang berkaitan 5. Program Kesihatan Mulut 7. Tatacara dan panduan lawatan sekolah PEMINDAHAN PEMEROLEHAN DAN PENGUASAAN ILMU (55%) 2. Penyakit yang kerap ditemui semasa perkhidmatan 6. Pendekatan Bersepadu -Polisi Kesihatan Sekolah -Persekitaran Fizikal Sekolah -Persekitaran Sosial Sekolah -Penglibatan Komuniti -Kemahiran Kesihatan Diri -Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 3. Tatacara dan panduan lawatan sekolah 9. Pentadbiran dan organisasi perkhidmatan kesihatan sekolah • Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatatkan refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu. Program Susu Sekolah 11.LAMPIRAN D1 TAHAP TUGASAN SPESIFIKASI TAKSIRAN TAJUK 4. 8. Rancangan Makanan Tambahan 10. Penyakit yang kerap ditemui semasa perkhidmatan -Pengenalan -Data/statistik -Butiran penyakit -Perkhidmatan yang berkaitan 6. Program Kesihatan Mulut -Pengenalan -Konsep dan matlamat program -Jenis gigi dan penyakit-penyakit mulut -Kaedah Penjagaan Kesihatan Mulut (30%) SAHSIAH (15%) 5.

Rancangan Makanan Tambahan Pengenalan Konsep dan matlamat program Sejarah dan perkembangan Program Makanan Tambahan Pelaksanaan dan Penilaian 10. Tatacara dan panduan lawatan sekolah -Pengenalan -Tujuan lawatan -Aktiviti atau perkhidmatan semasa lawatan -Surat-surat pekeliling -Borang-borang berkaitan 9. Program Rubella 16. Program Susu Sekolah -Pengenalan -Objektif dan rasional -Sejarah dan perkembangan -Perlaksanaan dan Penilaian 11. Kuiz kesihatan sekolah 17. Pentadbiran dan organisasi perkhidmatan kesihatan sekolah -Pengenalan -Carta organisasi -Tugas dan prosedur kerja 8. Rekod dan Reten -Penjagaan Kesihatan Mulut -Perkhidmatan berkaitan 7. Amalan Kebersihan sekolah -Pengenalan -Konsep dan matlamat program PEMINDAHAN PEMEROLEHAN DAN PENGUASAAN ILMU (55%) (30%) SAHSIAH (15%) .LAMPIRAN D1 TAHAP TUGASAN SPESIFIKASI TAKSIRAN TAJUK 13. Projek Anti Denggi 15. Pendidikan Pencegahan AIDS 14.

Projek Anti Denggi Pengenalan -Konsep dan matlamat program Sejarah dan perkembangan -Pengurusan dan perlaksanaan program -Peranan sekolah -Penglibatan komuniti dan agensi 14.LAMPIRAN D1 TAHAP TUGASAN SPESIFIKASI TAKSIRAN TAJUK -Pengurusan dan perlaksanaan program -Peranan sekolah -Penglibatan komuniti dan agensi Program-program ADHOC / PROSTAR Konsep dan matlamat program Program-program 12. Kuiz kesihatan sekolah Pengenalan PEMINDAHAN PEMEROLEHAN DAN PENGUASAAN ILMU (55%) (30%) SAHSIAH (15%) . Program Rubella Pengenalan -Konsep dan matlamat program Sejarah dan perkembangan -Pengurusan dan perlaksanaan program -Peranan sekolah -Penglibatan komuniti dan agensi Pemantauan dan Penilaian 15. Pendidikan Pencegahan AIDS Pengenalan -Konsep dan matlamat program Sejarah dan perkembangan -Pengurusan dan perlaksanaan program -Peranan sekolah -Penglibatan komuniti dan agensi 13.

LAMPIRAN D1 TAHAP TUGASAN SPESIFIKASI TAKSIRAN TAJUK -Konsep dan matlamat program Sejarah dan perkembangan -Pengurusan dan perlaksanaan program -Peranan sekolah -Penglibatan komuniti dan agensi 16. Rekod dan Reten Pengenalan Laporan Tahunan dan sistem pengiktirafan peringkat sekolah peringkat daerah peringkat negeri Prosedur pelaksanaan a) Memilih tajuk tugasan b) Mencarimaklumat dari sumber-sumber yang relevan c) Menyediakan satu tugasan kerja kursus mengikut format yang ditetapkan dalam jangka masa 2 minggu d) Membentang hasil tugasan melalui persembahan “power point” e) Menghantar tugasan dalam bentuk ’Hard copy’ (Tugasan kerja kursus cetakan komputer) dan ’Soft copy’. (CD) PEMINDAHAN PEMEROLEHAN DAN PENGUASAAN ILMU (55%) (30%) SAHSIAH (15%) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful