You are on page 1of 13

Rozdzia V VI Tabele i ich h moliwoc ci

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

3.6. Tabele i ich moliwoci

W wielu dokumentach zachodzi konieczno pr rzedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego te program OO Writer jest wyposaony w kilka narzdzi przeznaczonych specjalnie do tworzenia tabel. Mona je wstawia za pomoc od dpowiednich opcji lub te rysowa, stosujc do tego celu odpowiednie narzdzia.

Wstawianie tabeli
Tabel do dokumentu mona wstawi na dw sposoby. Pierwszy polega na wywoaniu wa odpowiedniej opcji dostpnej na pasku narzdziowy W jaki sposb bdzie przebiegao tworzenie ym. tabeli, przedstawimy w kolejnym przykadzie.

Przykad 3.6.1
W pierwszej kolejnoci umie kursor w miejs scu, gdzie chcesz wstawi tabel. Na pasku o narzdziowym kliknij mysz przycisk Tabela, co spowoduje wywietlenie okna dialogowego, w ktrym moemy okreli liczb kolumn i wiers tabeli oraz jej krawdzie i nagwek (patrz szy rysunek poniej).
Nazwa tabeli Okrela ilo kolumn tabeli

Okrela ilo wierszy tabeli Dodaje wiersz nagwkw do tabeli Dodaje krawd do komrek tabeli

Zapobiega rozcigniciu tabeli na obszar wikszy od jednej strony

O Otwiera okno dialogowe umo oliwiajce wybr wstpnie zde efiniowanego ukadu tabeli

Rysunek 3.6.1. W Wstawianie tabeli


Dodatkowo zaznaczenie opcji Powtrz na kade stronie powtarza nagwek tabeli na grze ej kadej kolejnej strony, jeli tabela obejmuje wicej n jedn stron. ni

117

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Chcc stworzy tabel szybciej moemy klikn may trjkt obok przycisku Tabela i szybko tawia rysunek poniej. okreli ilo kolumn i wierszy. Ten sposb przedst

ysunek 3.6.2. Ry Szybkie wstawianie tabeli

Mona rwnie uy paska menu:

Rysunek 3.6.3. Wstawianie tabeli przez pasek menu e


Podobnie tak jak przy klikniciu przycisku Tabe wywietli nam si okno dialogowe Wstaw ela Tabel (rys. 3.6.1.). Zapamitaj!
Wstawiona w ten sposb tabela ma tak dobran szeroko kolumn, aby zapenia ca przestrze pomidzy lewym a prawym marginesem. Zmiany domylnych wymiarw tabeli opisane s w dalszej czci rozdziau powiconego tabelom.

Nasza tabela po wstawieniu moe wyglda tak:

Rysunek 3.6.4. Prz zykadowa tabela

118

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Edycja
Skoro potrafisz ju tworzy tabele, nadszed czas, aby pozna techniki edycji danych zapisanych w tabeli. Kopiowanie i usuwanie danych Czsto si zdarza podczas tworzenia zestawie tabelarycznych, e cze danych moe si powtarza, dlatego te bezsensem byoby wprowad dza je z osobna. Wystarczy posuy si opcj KopiujWklej, aby usprawni cze pracy. W ja sposb powinna przebiega caa procedura, aki przedstawimy w kolejnym przykadzie.

Przykad 3.6.2
W pierwszej kolejnoci naley zaznaczy interesujce nas dane, a nastpnie uy funkcji Kopiuj, stosujc do tego dowoln metod. Po skopiowaniu zaznaczonych danych naley wy ybra now ich lokalizacj, zaznaczajc puste komrki, po czym wywoa w dowolny sposb opcj Wklej. Automatycznie we wczeniej b zaznaczonych komrkach pojawi si skopiowane d dane (patrz rysunek poniej).

Rysunek 3.6.5. Wklejanie zaw wartoci komrek do tabeli


Gdy znw okae si, e cze danych jest niepot trzebnych, wystarczy zaznaczy je, a nastpnie nacisn przycisk Delete. Po tej operacji niepotrzeb dane zostan usunite z tabeli. bne Modyfikacja wierszy i kolumn Podczas pracy z tabel czsto oprcz przenoszen nia, kopiowania bd usuwania danych trzeba zmodyfikowa liczb kolumn bd wierszy, z kt rych skada si tabela. W jaki sposb mona modyfikowa liczb wierszy bd kolumn tabeli, po okaemy w kolejnym przykadzie.

Przykad 3.6.3
Zamy, e w pierwszej kolejnoci chcemy doda jeden wiersz na samym kocu tabeli, wwczas naley umieci kursor w ostatnim wierszu tabeli. N Nastpnie z paska narzdziowego Tabela, ktry zostaje wywietlony po umieszczeniu kursora w tabeli klikn przycisk Dodaj wiersz (patrz rysunek poniej).

119

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Rysunek 3.6.6. Przycisk Wstaw wiersz

Rysunek 3.6.7. Dodawanie wiersza


Warunkiem poprawnego uycia tej funkcji jest umieszczenie kursora w miejscu, gdzie chcemy wstawi wiersze. Nastpnie naley wybra wymienion opcj, co poskutkuje pojawieniem si nowego, pustego, przygotowanego na wpisanie danych wiersza. W przypadku, gdy chcemy usun komrki, przykadowo ca kolumn, niekoniecznie trzeba j zaznacza. Wystarczy, e w obrbie tej kolumny bdzie znajdowa si kursor, wwczas z menu Tabela wybieramy funkcj UsuKolumny, po czym wybrana kolumna zostanie usunita. Moemy rwnie uy przycisku na pasku narzdziowym (patrz rysunek poniej).

Rysunek 3.6.8. Przycisk Usu kolumn

Rysunek 3.6.9. Wygld tabeli po usuniciu kolumny

120

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Podzia i scalanie komrek Kolejn wan operacj, ktr czsto przeprowa adza si na tabelach, jest scalanie lub podzia komrek. Obydwie operacje przeprowadza si ww wczas, gdy musimy dokona modyfikacji tabeli dotyczcych liczby zawartych w niej komrek. Podzia komrek wraz z scalaniem opiszemy w kolejnym przykadzie.

Przykad 3.6.4
Zamy, e dysponujemy ponownie tabel uyw ywan w poprzednim przykadzie. Po analizie zawartych w niej danych stwierdzamy, e do kolumny Uczennice chcemy doda jeszcze dwie klasy. Okazuje si jednak, e w istniejcej tabeli je niewystarczajca liczba komrek, aby mona est byo zaimplementowa w niej potrzebne zmiany. M Musimy zastosowa opcj, ktra dokona podziau tabeli. Zaznaczamy komrki, ktre maj zosta podz zielone. Nastpnie z menu Tabela wybieramy opcj Podzi komrki, moemy rwnie klikn przycisk iel o tej samej nazwie (rys.3.6.10.). Po wykonaniu tej czynnoci na ekranie wywietli si okno dialogowe o nazwie Podziel komrki, w ktrym wybieramy, ile komrek ma powsta zamiast m jednej wskazanej do podziau. Wybieramy rwnie opcj Poziomo, jeli chcemy stworzy wiersze lub Pionowo, gdy chcemy stworzy kolumny. Dodatkowo przy tej pierwszej moemy zaznaczy wiersze bd miay jednakow wysoko. opcj W rwnych proporcjach, ktra sprawi, e w Efekt naszej pracy prezentuje rysunek 3.6.11.

Rysunek 3.6.10. Przy ycisk Podziel komrki

Rysunek 3.6.11. P Podzia kolumn

121

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Kolejna nasza uwaga bdzie dotyczya kolumn Uczniowie. Przypumy, i od dyrektora ny otrzymalimy bdne informacj na temat stanu oc w klasach chopcw. Nasze zadanie bdzie cen polegao na wprowadzeniu do kolumny Uczniow tylko jednej klasy chopcw. W tym celu wie usuwamy bdne dane w postaci liczby ocen jak i samej klasy IIIB. Z menu Tabela wybieramy opcj Scal komrki lub naciskamy przycisk o tej sa amej nazwie znajdujcy si na pasku Tabela. Rezultat pracy powinien by podobny do przedstaw wionego na rysunku 3.6.13.

Rysunek 3.6.12. Prz zycisk Scal komrki

Rysunek 3.6.13. Tabela ze scalony i uzupenionymi komrkami ymi


Zapamitaj!
Podczas scalania mona zaznaczy tylko te komrki, ktre maj zosta scalone oraz dowolnymi krawdziami przylegaj do siebie. W przypadku, gdy w tabeli znajduj si inne komrki przeznaczone do scalenia operacj naley powtrzy dla nowych komrek.

Formatowanie tabeli
ach, Potrafisz ju utworzy tabele o przernych ksztata zawierajcych zrnicowan liczb wierszy i kolumn, nadszed wic czas, aby zaj si popraw jej wygldu. Bdziemy przeprowadza takie w dziaania, jak: zmiana obramowa, wprowadzenie c cieniowania komrek, dopasowanie szerokoci i wysokoci komrek itp.

122

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Metamorfoza komrek Szeroko oraz wysoko komrek w programie OO Writer mona zmienia w rny sposb. Pierwszy z nich polega na tym, e ustawiamy kurso na dowolnej krawdzi tabeli, przytrzymujemy or lewy przycisk myszki, a nastpnie po zmianie wygldu kursora moemy rozciga komrki w pionie lub w poziomie. Inne, bardziej precyzyjne sposoby zmiany szerokoci komrek przedstawimy w kolejnym przykadzie.

Przykad 3.6.5
Tabela, ktr przedstawia rysunek 3.6.14, ma rne szerokoci komrek, gdzie mieszcz si oceny. e Jeeli chcemy to zmodyfikowa, naley najpierw za aznaczy interesujce nas dane.

Rysunek 3.6.14. Ustalanie sz zerokoci dla grupy kolumn


Nastpnie za wybieramy opcj Waciwoci tabe eli z menu Tabela lub opcj Tabela z menu kontekstowego, mona rwnie uy przycisku W aciwoci tabeli z paska narzdziowego Tabela (patrz rysunek poniej).

Rysunek 3.6.15. Przyc Waciwoci tabeli cisk


Po wybraniu opisanej opcji na ekranie pojawi si okno dialogowe o nazwie Format tabeli (rys. 3.6.16.), w ktrym wybieramy zakadk Kolumny, a nastpnie w polu Szeroko kolumny kadej kolumnie przypisujemy warto 1,2 cm.

123

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Tymi przyciskami wybieramy reszt kolumn

Tu wpisujemy s zeroko h poszczeglnych kolumn

Rysunek 3.6.16. Format tabeli


Po zastosowaniu wprowadzonych zmian modyfikow wana tabela wyglda tak jak na rysunku 3.6.17. Wszystkie zaznaczone wczeniej komrki maj t sa szeroko. am

Rysunek 3.6.17. Wi idok gotowej tabeli


Upikszamy - krawdzie komrek Gdy ju wiemy, w jaki sposb zmienia si szero oko lub wysoko komrek, moemy przej do formatowania ich krawdzi. Tabela utworzona na podstawie domylnych ustawie programu jest a narysowana lini cig o gruboci 0,05 pkt. Jedn nie oznacza to, e jest to jedyny dostpny nak w programie format linii. W jaki sposb zarz zdza stylami krawdzi tabel, przedstawimy w kolejnym przykadzie.

124

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Przykad 3.6.6
Jeeli chcemy teraz zmieni domylne obramowani tabeli omawianej w poprzednich przykadach, ie naley umieci kursor wewntrz tabeli, a nastpn z menu Tabela wybra opcj Waciwoci nie tabeli i wybra zakadk Krawdzie. ej W tym oknie moemy wybra styl linii tworzce obramowanie tabeli oraz jej rozmieszczenie. Oprcz stylu moemy zdefiniowa kolor i grubo linii. Moemy tu rwnie doda cie do tabeli oraz odstpy od zawartoci (patrz rysunek poniej).
Grubo linii Ukad rozmieszczenia linii Odstp krawdzi od zawartoci

Wasne ustawienie linii oraz podgld

Ustawia taki sam odstp w kadym kierunku Kolor linii

Rysunek 3.6.18. Wygld krawdzi

Wygld cienia Okrela szeroko cienia Kolor cienia

Scala dwa rne style obramowania ssiadujcych komrek w jeden styl obramowania

Rysunek 3.6.19. Przykadowy wygld tabeli po modyfikacji


Wypenienie komrek Umiemy ju stosowa rne typy krawdzi w tabela teraz skupimy uwag na wyrnieniu w niej ach, poszczeglnych komrek za pomoc odpowiedn niego cieniowania. W jaki sposb stosowa cieniowanie wybranych komrek, przedstawimy w k kolejnym przykadzie.

Przykad 3.6.7
W tabelach wyrnia si najczciej te komrki, w k ktrych znajduj si istotne informacje, lub ktre stanowi nagwki tabeli. W celu ich zacieniowania naley najpierw zaznaczy wybrane komrki. a

125

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Nastpnie wywoujemy okno Format tabeli i przec chodzimy na ostatni jego zakadk o nazwie To (rys. 3.6.20.). Tam ju wystarczy tylko wybra ko olor z dostpnej listy. Moemy rwnie zamiast koloru wstawi grafik oraz zdefiniowa czy wyb brany kolor ma sie odnosi do jednej komrki, wiersza bd caej tabeli. Moemy rwnie uy prz zycisku z paska narzdzi (patrz rysunek poniej).
Wybr obszaru , do ktrego zostanie zastosowany kolor ta

Wybr koloru bd grafiki jako ta

Wybr koloru

Rysunek 3.6.20 To tabeli 0.


yglda tak, jak przedstawia rysunek 3.6.21. Po zaimplementowaniu zmian, omawiana tabela wy

Rysunek 3.6.21. Wygld tabel po zacieniowaniu komrek li


Autoformatowanie tabel Innym sposobem wprowadzenia koloru ta komre zmian domylnych krawdzi oraz okrelania ek, stylu tekstu jest Autoformatowanie. Opcja ta w sposb zautomatyzowany zaimplementuje wybrany przez nas styl. W jaki sposb si z niej kor rzysta, opiszemy w kolejnym przykadzie.

Przykad 3.6.8
Chcc zastosowa Autoformatowanie dla danej tabeli, naley umieci kursor w jej obrbie, matowanie . a nastpnie z menu Tabela wybra opcj Autoform

126

Rozdzia VI Edytor tekstu Tabele

Po wykonaniu tej czynnoci na ekranie pojawia si okno dialogowe (rys. 3.6.22.), w ktrym z listy ie wybiera si styl tabeli, ktry jest widoczny w okni podgldu. Moemy rwnie klikn przycisk Wicej, jeli chcemy zrezygnowa, z jaki element stylu. w
Podgld st tylu Lista stylw

Elementy stylu

Rysunek 3.6.22. Auto oformatowanie tabeli


Po wybraniu okrelonego stylu tabela automatyczn zmienia posta, ktr przedstawia poniszy nie rysunek.

Rysunek 3.6.23. Wygld tabeli po uyciu funkcji autoformatowania

Zapamitaj!
Stosowanie opcji Autoformatowanie pozwala w szybki sposb wprowadzi widoczne zmiany w wygldzie tabeli. Jest to metoda bardzo prosta, jednak czasami efekt jej zastosowania pozostawia wiele do yczenia.

127