MACHETELE PROTEZELOR TOTALE

Macheta este formată din arcada artificială, montată pe o bază din ceară. Această machetă este realizată pentru următoarele scopuri:
♦ să se efectueze o probă pe câmpul protetic pentru a se controla dacă

dinţii aleşi sunt corespunzători şi dacă sunt montaţi încât să se restaureze armonia dento-facială; ♦ să se obţină un tipar în care să se producă polimerizarea răşinii acrilice. Macheta, alcătuită din cele două părţi componente, este realizată în doi timpi diferiţi: I – macheta bazei protezei; II – arcada artificială cu dinţii montaţi în ceară. MACHETA BAZEI PROTEZEI Baza machetei este confecţionată din ceară roz. Pentru realizare sunt efectuate următoarele operaţii:
o izolarea modelului în apă 1-2 minute; este necesară deoarece

macheta este îndepărtată de pe model pentru probă;
o adaptarea intimă a unei jumătăţi de placă de ceară roz la

suprafaţa modelului, până în fundurile de sac;
o consolidarea machetei bazei cu placă de bază la nivelul bolţii

palatine. În mod excepţional, pentru câmpurile protetice foarte deficitare, se pot confecţiona mai întâi direct bazele definitive ale protezelor(din acrilat termopolimerizabil), pe care să se monteze în ceară arcadele artficiale. Macheta bazei şi arcadelor pentru probă, este foarte necesar să prezinte un grad de menţinere şi de stabilitate pe câmpul protetic şi să fie, totodată, suficient de rezistentă, încât să se poată efectua controlul în mod corespunzător.

1

după reperele antropometrice. dintele natural. fiecare dinte este montat pe macheta bazei. a. şi o margine incizală. îşi propun ca prin aşezarea dinţilor faţă de crestele alveolare să se obţină o stabilizare foarte bună a protezelor pe câmpul protetic. la care se adaugă rolul de participare la menţinerea şi stabilitatea protezelor pe câmpul protetic. arcada dentară prezintă două zone topografice diferite. prin lipire cu ceară roz. morfologia dinţilor prezintă patru feţe laterale. Montarea dinţilor după Gysi Această tehnică prezintă următoarele elemente caracteristice:  sunt utilizaţi dinţii artificiali anatoformi. faţa ocluzală.pentru zona frontală.ARCADELE DENTARE ARTIFICIALE La dentat. Acelaşi rol îl prezintă în cadrul restaurărilor protetice la edentatul total. Acelaşi rol îl prezintă şi în cadrul restaurării protetice la edentatul total. Funcţional. morfologic. Toate concepţiile însă. b. fiecare dinte reproduce din punct de vedere al dimensiunilor şi formei. dinţii prezintă în plus.pentru zona laterală. au un rol dominant în estetica facială şi în fonaţie. Practic. TEHNICA PENTRU REALIZAREA ARCADELOR DENTARE a. Fiecare zonă este caracterizată de o morfofiziologie dentară proprie. deoarece există mai multe concepţii asupra mişcărilor pe care le efectuează mandibula în procesul de masticaţie. Grupul dinţilor din zona frontală este montat după reperele trasate pe şabloanele de ocluzie. 2 . Funcţional ea are un rol în masticaţie şi în stabilizarea mandibulei faţă de maxilar. Grupul dinţilor laterali este montat în mod diferit. zona frontală şi zona laterală. după echilibrul muscular.

Şanţul meziodistal al dinţilor inferiori. conincide cu vârful crestei alveolare pe care se aşează. Numai astfel este posibil să se restabilească relieful buzei superioare.  În relaţie centrică se realizează intercuspidarea maximă între două arcade artificiale.53. arcadele sunt realizate pe un articulator care ar reproduce identic mişcările mandibulei.  Planul de ocluzie formează în sens sagital.  Dinţii frontali superiori. În propulsia mandibulei sunt stabilite contacte multiple la nivelul feţelor ocluzale şi a marginilor incizale ale celor două arcade sau cel puţin în trei puncte de contact.  este folosită rigla concepută de autor. după care se montează fiecare dinte. cu concavitatea superioară.53). Articulatorul a fost imaginat de autor. Adâncimea curbei este proporţională cu mărimea supraocluziei frontale. în sens trasnversal. se formează curba trasnversală. dintre care unul în zona frontală şi câte unul în 3 . Cuspizii palatinali(activi) ai dinţilor superiori pătrund în şanţul mezio-distal al dinţilor inferiori. de asemenea. care permite măsurarea distanţei dintre crestele alveolare şi înclinarea axei alveolare (fig. din necesitate. pentru restaurarea fizionomiei sunt montaţi în afara crestei. cunoscută sub numele de curba sagitală.Rigla lui Gysi Reguli generale  Dinţii laterali sunt montaţi pe mijlocul crestei alveolare. o curbă cu concavitatea în sus.  pentru poziţionarea dinţilor autorul a emis mai multe reguli strict individual. Fig.

În lateropulsie să existe de asemenea contacte interdentare pe partea lucrătoare şi pe partea nelucrătoare. Dinţii frontali sunt montaţi să restaureze fizionomia. cu particularităţile vârstei. Reguli individuale Pentru fiecare dinte este dată o poziţie medie care creează posibilitatea să se obţină rapoarte ideale dento-dentare şi interdentare. este posibil ca pe baza reperelor morfologice. dinţii să fie montaţi într-o poziţie apropiată de cea a foştilor dinţi naturali.(Furr. reprezintă scopul principal al montării după Gysi. premolarul I. Hermann Marxkors. sexului. pentru a anula forţele de basculare rezultate. caninul. incisivul II. premolarul II şi molarul 4 . Contactele multiple care sunt recomandate să se obţină între cele două arcade dentare în deplasările mandibulei. Dinţii inferiori sunt montaţi după cei superiori în ordinea următoare: molarul I. Montarea unei arcade începe întotdeauna cu dinţii frontali superiori.regiunile laterale. Dacă lipsesc aceste caracteristici individuale. incisvul I. şi a personalităţii pacientului. ar realiza în momentul solicitării părţii lucrătoare(active) contacte simultane şi pe partea de balans(nelucrătoare). Ocluzia de balans. Mulţi autori citaţi de Rosemarie Horn şi colab. Aceasta se efectuează alternativ de o parte şi de alta a liniei mediene. încât toate forţele care pot oferi protezei montate momente de basculare sau alunecare să fie neutralizate.Grue etc) au recomandat ca poziţia frontalilor să fie în corelaţie cu poziţia papilei incisive şi a primei rugi palatine. Poziţia şi dimensiunea dinţilor frontali în sens cervico-incizal este în strânsă corelaţie cu funcţia fonetică. Mc. fiind influenţată de emiterea consoanelor labiale „V” şi „F”. Montarea dinţilor artificiali este astfel efectuată. Contactele multiple în deplasările mandibulei sunt cunoscute sub numele de “articulare cu balans general”.

coletul este uşor palatinizat. determinată de orientarea spre distal a axelor(fig. care corespunde cu cea a dinţilor naturali. în sens mezio-distal.55). reprezentat de plăcuţa lui Pedro-Saizar sau de o plăcuţă de sticlă.56).54). ceea ce însemnează raportul marginii incizale sau al feţei ocluzale cu planul de orientare protetică reprezentat de plăcuţa metalică Pedro-Saizar. Poziţia dinţilor arcadei superioare Incisivul central superior - este situat cu faţa mezială pe linia mediană. Fiecare dinte montat într-o poziţie inspirată de orientarea în spaţiu a fiecărui corp.  direcţia axului longitudinal în sens mezio-distal. - axul longitudinal al coroanei.  direcţia axului longitudinal în sens vestibulo-oral. reprezentată de unghiul pe care îl formează axul dintelui cu planul medio-sagital. adică unghiul pe care îl formează axul dintelui cu planul frontal. montaţi de o parte şi de alta a liniei mediene. Ambii incisivi centrali. încât marginea incizială apare vestibulară(fig. 5 .II. are o înclinaţie spre distal faţă de planul medio-sagital de 2°(fig. în cele trei sensuri astfel:  poziţionarea în planul ocluzal. Axul longitudinal al coroanei în sens vestibulo-oral este înclinat cu 5-8°. prezintă o mică divergenţă spre colet şi convergenţă spre incizal. Fiecare dinte prezintă o anumită poziţie. marginea incizială este în contact cu planul de orientare ocluzală.

Înclinaţia vestibulo-orală a incisivului central superior Fig.54 . Poziţia incisivului lateral superior.56 .55 . Caninul superior - este situat cu axul longitudinal mai aproape de o linie verticală decât cei doi incisivi superiori.57. Axul longitudinal este mai înclinat decât axul incisivului central. Divergenţa regiunii de colet a incisivilor centrali superiori Incisivul lateral superior . Vârful cuspidului este în contact cu planul de orientare ocluzală (fig. Fig.5°. atât în sens vestibulo-oral (6°) cât şi în sens mezio-distal(2-3°) (fig.Fig.b. dar cu mici diferenţe. a.este orientat într-o poziţie asemănătoare cu cea a incisivului central. iar în sens mezio-distal cu 1.57 ). axul longitudinal este înclinat în sens vestibulo-palatinal cu 2-5°. Înclinaţia mezio-distală a incisivului central superior Fig.58). 6 .

Are raport de contact cu acest plan numai la nivelul cuspidului vestibular.60 ).Fig. 7 . a.b Poziţia premolarului II superior Molarul I superior - este orientat cu axul longitudinal înclinat în sens mezio-distal şi vestibulo-oral.59).58. a.75 mm de faţa distală a cainului. puţin spre vestibular şi spre distal(fig. mezio-palatinal.5 mm(datorită absenţei contactelor). 59. rezultă că este orientată în jos. Are raport cu planul de orientare ocluzală la nivelul ambilor cuspizi(fig. Faţa ocluzală. În sens mezio-distal este montat la distanţa de 0. Coletul este situat spre mezial şi oral. Contactul cu planul de orientare ocluzală este realizat numai la nivelul cuspidului cel mai voluminos. Fig. pentru a permite angrenarea cu cuspidul caninului inferior. foarte puţin spre mezial.b – Poziţia caninului superior Premolarul I superior . Premolarul II superior - este orientat cu coletul.este orientat cu axul longitudinal perpendicular pe planul de orientare ocluzală. În vârful cuspidului palatinal şi planul de orientare ocluzală există un mic spaţiu de 0.

Poziţia molarului I superior Molarul II superior - este orientat cu o înclinare mai mare a axului longitudinal decât primul molar. astfel: cuspidul mezio-vestibular al molarului I inferior pătrunde între versantul distal al cuspizilor premolarului II şi cuspidul mezio-vestibular al molarului I superior.60. Caninul inferior .61.este aşezat într-o poziţie mai aproape pe linia verticală dar cu o uşoară distalizare a coletului şi o uşoară vestibularizare a 8 . Fig.este poziţionat după cei superiori. cuspidul mezio-palatinal este cel mai apropiat de acest plan. fiind fixat prin lipire la nivelul feţei ocluzale.Poziţia molarului II superior Poziţia dinţilor arcadei inferioare Molarul I inferior . Faţa ocluzală nu are contact cu planul de orientare ocluzală(fig.61).Fig.

marginii inciziale. mezial cu incisivul lateral superior şi distal cu caninul superior. Poziţia incisivului central inferior Incisivul lateral inferior .5-1. Incisivul central inferior - este orientat cu axul perpendicular pe planul ocluzal.62 ). Axul longitudinal în sens mezio-distal este aproape vertical. Faţa mezială este în contact cu linia mediană. Marginea incizială este plasată înapoi şi sub marginea incizială a incisivului central superior care-l acoperă cu 1.are o poziţie asemănătoare cu a incisivului central inferior. mai înaltă decât a acestuia. Premolarul I inferior 9 . va prezenta contacte. Muchia incizială este cu 0. 62.5-2 mm(fig. Marginea incizială prezintă raport de contact cu treimea distală a incisivului central superior şi cu treimea mezială a incisivului lateral superior. Marginea incizială. Fig. prin cele două versante.

care în această zonă este ascendentă..are raporturi de contact cu primul molar şi al II-lea molar superior. toate feţele linguale ale dinţilor inferiori nu trebuie să depăşească spre oral linia care uneşte marginea linguală a tuberculului piriform cu marginea mezială a caninului. Pound a stabilit o regulă după care sunt poziţionaţi dinţii laterali pentru crearea acestui spaţiu. Este montat pe mijlocul crestei alveolare. Fig. dinţii inferiori este obligatoriu să menajeze spaţiul funcţional util pentru limbă.are contact la nivelul cuspidului vestibular cu nişa formată de premolarul I şi de al doilea molar superior. Axul longitudinal are orientare asemănătoare cu axele celorlalţi dinţi laterali inferiori.are raport de contact la nivelul cuspidului vestibular cu nişa dintre canin şi premolarul I superior.63. perpendicular pe creasta alveolară. 63. Prin montare. Premolarul II inferior .). Astfel. niciodată lăţimea dinţilor inferiori nu va depăşi proiecţia verticală ridicată tangent la creasta milohioidiană(fig. În acest scop. Molarul II inferior . Reperele pentru poziţionarea dinţilor laterali inferiori după Pound Rapoartele interdentare dintre cele două arcade artificiale prezintă următoarele caracteristici: 10 .

Această treaptă rezultă în momentul angrenajului dintre cele două arcade dentare. cu înclinarea pantei incisive şi cu înălţimea cuspizilor. • în zona laterală În sens vestibulo-oral. 11 . cu gradul de supraocluzie frontală. Curbele de ocluzie sunt corelate cu gradul de supraocluzie frontală. Odată cu montarea dinţilor din zona laterală sunt realizate şi curbele de ocluzie. În sens sagital. După Hanau. fiind cuprinsă între 1-2. realizându-se o treaptă care împiedică pătrunderea mucoasei obrazului între feţele ocluzale. între feţele palatinale ale dinţilor frontali superiori şi feţele vestibulare ale frontalilor inferiori. dacă planul de ocluzie ar fi orizontal(fig. în mişcarea de propulsie a mandibulei. cea sagitală a lui Spee şi cea transversală a lui Wilson. curba sagitală este în relaţie strânsă cu înclinarea pantei tuberculului articular. Acoperirea este variabilă. în zona distală. să fie traumatizată. Curba sagitală sau curba lui Spee se realizează pentru a se compensa inocluzia care s-ar produce lateral. Din orientarea într-o anumită poziţie a fiecărui dinte se formează cele două curburi de ocluzie. dinţii superiori depăşesc spre vestibular dinţii inferiori cu ½ cuspid.• în zona frontală În sens vertical grupul dinţilor frontali inferiori este acoperit de grupul dinţilor frontali superiori.5 mm.64). există în poziţia de intercuspidare maximă un spaţiu de inocluzie de 1-2 mm. în sens sagital şi trasnversal. rezultând o supraocluzie frontală caracteristică montării ortogonate psalidodontă.

fără să se aducă prejudicii în funcţionalitatea protezei.64. Curba trasversală este dată de înclinarea orală a dinţilor laterali inferiori şi de întâlnirea feţelor ocluzale cu cele ale dinţilor laterali superiori(fig. în care axele dinţilor prelungite în sus. deoarece.Curba trasnversală Curba trasversală favorizează apariţia punctelor de contact de partea lucrătoare şi de partea nelucrătoare în mişcările de lateralitate. Fig. reprezintă singura poziţie care asigură condiţii favorabile pentru stabilitatea protezei inferioare pe câmpul protetic. La maxilar.Curba lui Spee Monson şi Villain realizează curba sagitală corespunzător teoriei calotei sferice(descrisă anterior). ajung în centrul unei sfere. câmpul protetic oferă condiţii de menţinere şi stabilitate mult mai bune. 12 . este absolut obligatorie să se facă pe mijlocul crestei alveolare. dinţii laterali(premolari şi molari) se pot monta şi în afara crestei alveolare cu 1-2 mm. datorită forţei de adeziune şi al fenomenului de succiune.65).Fig.65. La mandibulă aşezarea premolarilor şi molarilor în sens vestibulo-oral.

3-1 mm. a fost încălzită insuficient. dinţii se desprind foarte uşor la prima atingere. Tehnica de montare pe plăcuţa lui Pedro Saizar Tehnica a fost imaginată de autor pentru a se monta toţi dinţii arcadei superioare. între cuspizii activi şi fosetele celor două arcade dentare. dacă ceara utilizată pentru fixarea dinţilor a fost supraâncălzită. producând modificări ale poziţiei dinţilor manifestată prin supracontacte sau prin absenţa contactelor dentodentare. Articulatoarele individuale creează condiţiile evidenţierii contactelor dento-dentare în toate mişcările mandibulei. Contactele dento-dentare după teoria „articulării de balans general” sunt realizate numai când între suprafeţele ocluzale ale dinţilor nu se interpun fragmente alimentare. la răcire se contractă. dacă în zonele laterale se suprapun crestele alveolare. 5. 4. de închidere-deschidere. deoarece devine imposibilă apariţia contactelor multiple în mai multe planuri. În procesul de masticaţie prezenţa alimentelor pe feţele ocluzale modifică total condiţiile de articulare interdentară. Această 13 . 3. macheta nu se poate proba pe câmpul protetic. dar prezintă o suprafaţă puţin mai mare decât suprafaţa ocluzală a acesteia. Plăcuţa are forma arcadei dentare. dacă arcadele realizate prezintă forme simetrice. Grosimea plăcuţei este de 0. c. Articularea cu balans general nu poate reprezenta un factor de stabilitate şi de menţinere a protezei totale pe câmpul protetic. dacă au fost obţinute unităţi de masticaţie. Plăcuţa din metal reprezintă elementul cu ajutorul căruia se poate desfăşura această tehnică. dacă ceara.Arcadele dentare artificiale realizate sunt controlate astfel: 1. de propulsie şi de lateralitate stânga şi dreapta. 2. dimpotrivă. ceea ce reprezintă o deficienţă.

67). până când braţul superior este oprit de şurubul distanţator(fig. bordura inferioară de ocluzie cu plăcuţa metalică.66).dimensiune. deoarece este necesar să fie nedeformabilă. Pentru fixarea modelelor în ocluzor sau articulator şi pentru montarea dinţilor sunt utilizate şabloanele de ocluzie cu toate reperele trimise din cabinet. Tehnica de montare a plăcuţei cuprinde următoarele operaţii:  şabloanele de ocluzie după montarea modelelor în ocluzor (articulator) sunt desolidarizate de la nivelul bordurilor de ceară.66. în secţiune. centrată pe acesta. ce a fost mai înainte plastifiată. aşa cum s-a descris că trebuie să fie prelucrate. de care se fixează provizoriu prin lipire cu ceară în trei puncte(fig. Sunt strânse în continuare.Plăcuţa lui Pedro Saizar aplicată pe bordura superioară  braţele ocluzorului(articulatorului) sunt închise şi aduse în poziţie de contact. să depăşească cu 4-5 mm curbura vestibulară a bordurii în zona frontală. Fig. 14 . conferă rezistenţă.  plăcuţa metalică este aplicată pe suprafaţa ocluzală a bordurii şablonului superior. Prin această manevră plăcuţa este înfundată în grosimea bordurii de ocluzie a şablonului inferior.

 caninilor.Plăcuţa lui Pedro Saizar fixată la bordura inferioară  plăcuţa este fixată rezistent la bordura de ceară a şablonului inferior de ocluzie. prin suprafaţa sa superioară care este liberă.67. După solidarizare se desprinde plăcuţa de bordura şablonului superior. rezultă un arc de cerc orientat cu concavitatea spre axul ocluzorului. În urma acestei înscrieri. este înscrisă cu un creion ţinut perpendicular pe suprafaţa plăcuţei şi tangent la suprafaţa vestibulară a bordurii. 15 . de asemenea cu creionul după linia plăcuţa metalică. Solidarizarea este realizată cu ceară fierbinte de lipit.  reprezintă planul de orientare ocluzală(protetic) aşa cum a fost determinat la pacient cu ajutorul bordurii de ocluzie a şablonului superior.  linia mediană este înscrisă după linia mediană trasată pe linia caninilor trasată. Poziţia dinţilor arcadei superioare este stabilită în raport de acest plan de referinţă. în mai multe puncte. bordura superioară şi pe soclul modelulului. De pe şablonul superior sunt trasate pe suprafaţa plăcuţei următoarele repere:  curbura vestibulară a bordurii de ocluzie a şablonului superior.Fig. materializat prin suprafaţa plăcuţei. însemnată pe bordura de ocluzie a şablonului superior.

Caninii ating linia de pe plăcuţă cu vârful cuspidului. între marginea incizală şi plăcuţă rămâne o distanţă de 1 mm. 16 . TEHNICA DE MONTARE A DINŢILOR FRONTALI Dinţii din zona frontală a arcadelor dentare au rol principal în fizionomie şi fonaţie. Pe acest rulou de ceară vor fi montaţi dinţii. D. B. Incisivii laterali nu ating plăcuţa. Corespunzător vârfului crestei alveolare se fixează un rulou de ceară.TEHNICA DE MONTARE A DINŢILOR A. Şablonul superior este îndepărtat de pe model. în general. în locul lui se adaptează ½ placă de ceară roz de modelat(de aproximativ 7/7 cm) care reprezintă macheta viitoarei baze a protezei. Restul dinţilor sunt montaţi cu feţele ocluzale şi axele longitudinale orientate identic după regulile lui Gysi. Înclinarea coletului la aceşti dinţi este mai mare spre palatinal şi spre distal. comparativ cu incisivul central. Orientarea dinţilor este dirijată respectându-se regulile individuale de montare ale dinţilor frontali formulate de Gysi. În stabilitatea protezei au. E. mediană. un rol secundar. cu marginea incizală în contact cu plăcuţa metalică. Ruloul de ceară este încălzit cu spatula în dreptul unde Incisivii centrali sunt aşezaţi simetric faţă de linia urmează să se fixeze dintele respectiv. urmând linia curbă trasată cu creionul. C. în zona frontală se plasează cu 2-3 mm mai anterior faţă de mijlocul crestei.

impune aşezarea acestora cât mai aproape de perimetrul suprafeţei de sprijin(pe creasta alveolară). Această montare este indicată în condiţiile în care atrofia crestelor alveolare nu este prea mare şi rapoartele dintre cele două creste(maxilară şi 17 . condiţionează montarea dinţilor frontali în aceleaşi poziţii ca ale dinţilor naturali. fizionomia şi fonaţia. deşi crestele alveolare continuă să se atrofieze. aşa cum sunt implantaţi dinţii naturali. deoarece specialistul are la dispoziţie mai multe tehnici. montare impusă de cerinţa restaurării aspectului estetic.Restaurarea funcţiilor. Rolul funcţional(în fonaţie şi fizionomie) al dinţilor frontali este posibil să fie asigurat în prezent. condiţiile de menţinere şi de stabilitate a protezei sunt deficitare. care este orientat spre palatinal. Valorile unghiurilor de înclinare sunt cele care au fost enunţate de Gysi în tehnica preconizată de el. apare necesar să fie aşezat şi coletul dinţilor în afara crestei alveolare. Proteza va avea tendinţa să se desprindă din zona posterioară(zona Ah) la contactul cu marginile incizale ale dinţilor frontali inferiori. Dinţii frontali artificiali sunt aşezaţi cu axele orientate în sens vestibulopalatinal înclinate. ceea ce însemnă că trebuie să fie montaţi în afara crestei alveolare. TEHNICA DE MONTARE DUPĂ REPERE ANATOMICE Această tehnică are la bază următoarele noţiuni: poziţia papilei incisive şi relieful rugilor palatine rămân constante. ce au fost imaginate în dorinţa de a realiza proteze care să satisfacă cele mai exigente doleanţe astfel: 1. Dacă marginile incizale ale dinţilor frontali superiori sunt mult mai în afara crestei. Marginile incizale ale dinţilor frontali sunt uşor vestibularizate cu 2-3 mm în raport cu coletul. care este numită „montare ideală”. Dinţii frontali sunt situaţi cu marginea incizală în afara crestei alveolare. Dar în atrofii ale crestei în zona frontală. Stabilitatea protezei pe câmpul protetic. deoarece maxilarul a suferit procesul de atrofie concentrică.

Distanţa din mijlocul papilei interincisive la faţa vestibulară a incisivului central este de 8 mm. iar vârfurile cuspizilor celor doi canini se află situate pe o linie care trece prin mijlocul papilei incisive. Fig.Montarea după repere antropometrice 18 .  caninii superiori sunt montaţi cu feţele vestibulare la o distanţă de 10-11 mm de prima rugă palatină(extremitatea mezială). La dentat cu o deviere de ±1 mm în 90% din cazuri(Rosemarie Horn) distanţa dintre faţa vestibulară a caninului şi extremitatea mezială a primei rugi palatine este de 10 mm. Linia care uneşte vârfurile cuspizilor celor doi canini să treacă prin mijlocul papilei incisive. reprezentate de papila incisivă şi de rugile palatine. La proteza totală.mandibulară) nu sunt mult modificate.68. Caracteristic pentru această tehnică este situarea feţelor vestibulare după repere anatomice prezente pe suprafaţa câmpului protetic maxilar. sunt folosite aceste repere astfel(fig.68):  incisivii centrali superiori sunt montaţi cu feţele vestibulare la o distanţă de 8-9 mm de mijlocul papilei incisive sau după alţi autori (Lejoyuex) feţele vestibulare sunt la 6-7 mm distanţă de papila incisivă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful