PROF. DR.

REFIK [AHINOVI], REKTOR UNIVERZITETA U BIHA]U

^inimo sve da neke stvari utjeramo u / str. 2 i 3 / sistem, a to pojedine najvi{e boli

PETAK, 20. januar / sije~anj 2012. godina, Biha}, Godina XVI;

Broj: 821

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com / e-mail:usnovine@bih.net.ba

VLADA USK-a ODLU^NA U POTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

/ str. 4 /

Uru~eni ~ekovi proizvo|a~ima, najavljena i sna`nija potpora
/ str. 4 /

360 junica

ZUKAN HELEZ, FEDERALNI MINISTAR ZA BORA^KA PITANJA U USK-u

Istinski borci ne trebaju strahovati od revizije

/ str. 3 /

/ str. 5 /

REVOLVING Isporu~ene FOND ZA 32 od ukupno MLJEKARE

POLITI^KA BITKA ZA VITE[KI GRAD BU@IM

Nova ve}ina smijenila predsjedavaju}eg Vije}a Agana Buni}a

foto: N.P.

2

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

PROF. DR. REFIK [AHINO

^inimo sve da sistem, a to p
ODR@ANA 55. SJEDNICA VLADE USK

USK me|u prvima dobiva Esencijalnu listu sa 140 lijekova
Vlada USK-a na 55. redovnoj sjednici utvrdila je amandman na Prijedlog zakona o dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima u organima dr`avne slu`be, kojim su izmijenjeni pojedini ~lanovi ovog Zakona. Vlada je otvorila raspravu o Programu rada Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a za 2012. godinu, ali je izja{njavanje odgo|eno za narednu sjednicu, odnosno Vlada }e Plan rada razmatrati zajedno sa Finacijskim planom ove ustanove za ovu godinu. se USK svrstava na vode}e mjesto u Federaciji BiH sa ovakvom Esencijalnom listom kroz koju }e se ostvariti i zna~ajne u{tede, koje }e biti usmjerene na podizanje nivoa zdravstvene za{tite. Vlada }e u narednom periodu promotivnom kampanjom gra|anima precizno predo~iti o kojim lijekovima je rije~ i predstaviti pogodnosti koje do sada nisu imali, a iz Ministarstva zdravstva je najavljeno formiranje komisija po domovima zdravlja koje }e se starati o dosljednom provo|enju ove odluke. apoteku koja je zatvorena i ne ispunjava uslove za rad, dr`ati u postoje}em statusu, Vlada je utvrdila pokretanje likvidacionog postupka, obezbijedila sredstva za proces likvidacije, a kona~nu rije~ da}e Skup{tina USK kao osniva~. Na prijedlog Senata Univerziteta u Biha}u, Vlada je prihvatila plan upisa studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Pedago{kom fakultetu u akademskoj 2011/2012. godini. Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o imenovanju [efika Mustedanagi}a za direktora Agencije za privatizaciju.

Sa 80 na 140 lijekova Na prijedlog Ministarstva zdravstva jednoglasno je prihva}ena A lista lijekova neopohodnih za osiguranje zdravstvene za{tite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji se izdaju na teret ZZO. Novom listom, sa sada{njih 80, gra|ani USK dobivaju oko 140 lijekova na Esencijslnoj listi, a radi se o {irokoj paleti nerijetko skupljih lijekova koje su gra|ani do sada morali pla}ati u punom iznosu. Time

Likvidacija apoteke Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o pokretanju likvidacionog postupka ZU "Gradska apoteka" Bosanski Petrovac. Naime, zbog nedostatka adekvatnog kadra, mjeru zabrane rada odredila je Federalna farmaceutska inspekcija. Dugovanje Gradske apoteke prema zaposlenicima, bez tro{kova likvidacionog postupka iznosi 30 hiljada KM. Kako je potpuno nerazumno

Novom listom, sa sada{njih 80, gra|ani USK dobivaju oko 140 lijekova na Esencijalnoj listi

Skup{tina USK-a o zdravstvenj premiji Vlada je razmatrala i prihvatila Informaciju o razlozima pove}anja premije zdravstvenog osiguranja uz zaklju~ak koji }e biti proslije|en Skup{tini USK o izmjeni odluke kojom bi se odlu~ivanje o visini premije vratilo u nadle`nost Vlade USK. Prema rije~ima ministra zdravstva Amira Muri}a, Vlada je prihvatila ovu informaciju uz uslov da ZZO prihvati tra`ena pobolj{anja zdravstvene za{tite gra|ana. Jedan od usluva bilo je i pove}anje Esencijalne liste lijekova na 140 lijekova, {to je i prihva}eno. Pacijentima iz Sanskog Mosta usluge hemodijalize obezbje|ene su u bolnici u Prijedoru, za {ta su bila potrebna odre|ena nov~ana sredstva, a na ovaj na~in ukinut }e se praksa da pacijenti kupuju lijekove u zdravstvenim ustanovama koje }e u narednom period imati obavezu da obezbijede pacijentu potrebne preparate.

zvani~nicima K antonalnimposlanika par-i klubovima parlamentarnih stranaka koje

ticipiraju u zakonodavnoj vlasti Unsko-sanskog kantona, Upravnom odboru, Senatu i Eti~kom komitetu Univerziteta u Biha}u pisani akt u kojem pored ostalog zahtijevaju da se na otvoren i transparentan na~in analiziraju sve dimenzije vo|enja razvojne politike, utvrde uzroci proma{aja i propusta i kreira novi koncept Univerzi-

teta sa novim vizijama i perspektivama za studente i profesore, uputila je nedavno grupa univerzitetskih profesora i asistenata. Dopis kojim nekolicina profesora i asistenata upozorava na navodno katastrofalno raspolaganje bud`etskim sredstvima menad`menta Univerziteta, {to kako ka`u, vodi drasti~nom padu `ivotnog standarda univerzitetskih nastavnika i sve dramati~nijem padu akademskog ugleda ovda{njeg Uni-

MINISTARSTVO FINANCIJA USK-a

SKUP[TINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Pred poslanicima i Zakon o upravljanju otpadom
U vrijeme zaklju~enja ovog broja lista "Krajina", u ~etvrtak, 19. januara, u Biha}u je po~ela s radom 18. sjednica Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Izme|u ostalog skup{tinski poslanici su se trebali o~itovati o Prijedlogu zakona o upravljanju otpadom, Prijedlogu zakona o za{titi prava pripadnika nacionalnih manjina, Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o nov~anim podr{kama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na podru~ju USK-a. Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o pru`anju besplatne pravne pomo}i, Prijedlog odluke o osnivanju JU "Razvojna agencija USK-a", Prijedlog odluke o sufinanciranju nastalih obaveza u realizaciji prve faze Projekta upravljanja ~vrstim otpadom za regiju Biha}, Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Vladi USK-a za zadu`enje za nabavku auta za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, putem financijskog leasinga, Prijedlogu odluke o dopunama Odluke o neposrednom u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima kori{tenja zdravstvene za{tite na teritoriju USK-a, te Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o promjeni i uskla|ivanju oblika organizovanja JP "Unsko-sanske {ume" d.o.o. Bosanska Krupa. N. P.

Raspodjela javnih prihoda
Sanel Mahi}, ministar financija USK-a, u srijedu, 18. jaunara, organizirao je prvi u nizu radnih sastanaka sa predstavnicima osam op}ina Unsko-sanskog kantona na kojem se raspravljalo o inicijativi o Izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda zbog ~injenice da Zakonom o lokalnoj samoupravi obrazovanje prelazi u nadle`nost op}ina. - Tako|er bilo je dosta inicijativa od op}ina da se podaci trebaju a`urirati, a vezani su upravo za raspodjelu prihoda {to }emo mi i u~initi tokom ove godine. Ovdje je

bitno ista}i da prvi put na{ Kanton u prikupljanju prihoda od PDV-a u~estvuje preko10 posto, dok je u drugim Kantonima taj postotak u opadanju, - kazao je ministar Mahi}. Zbog toga se, istaknuo je Mahi}, ministarstvo opredijelilo da pokrene radne sastanke sa op}inskim slu`bama kako bi se podaci i parametri za raspodjelu prihoda osvje`ili i kako bi Kanton i op}ine {to spremnije do~ekale izmjene zakonskih propisa iz oblasti financija i lokalne samouprave. E.M.

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

3

OVI], REKTOR UNIVERZITETA U BIHA]U

a neke stvari utjeramo u ojedine najvi{e boli
- Prof. dr. Refik [ahinovi}, rektor Univerziteta u Biha}u, ka`e da }e postupiti po zaklju~ku skup{tinskog Kolegija, {to je uostalom obaveza Univerziteta - Iza akta koji je pored ostalog upu}en i Kolegiju Skup{tine USK-a stoji, ka`e rektor [ahinovi}, uposlenici Univerziteta koji nikako ne mogu prihvatiti to {to menad`ment Univerziteta u Biha}u intenzivno radi na tome da procese i radnje na ovom Univerzitetu utjera u sistem odnosno u zakonske okvire
U Rektoratu Univerziteta primili su zaklju~ak Kolegija kojim je zatra`ena analiza stanja na Univerzitetu. Rektor [ahinovi}, ka`e da }e postupiti po zaklju~ku skup{tinskog Kolegija, {to je uostalom obaveza Univerziteta.

PETO GODI[NJE DOBA Slu`ba je slu`ba, narod protiv Sunca
Niha D`ani} Ninski
Po~eli su {trajkovi, kona~no eto i kod nas. Situacija prijeti da preraste u proteste nezadovoljnika kojima dr`ava `eli smanjiti bezobrazno velike pla}e u odnosu na ostatak rijetko zaposlene nacije. Malo-malo pa u toku dana dr`avni slu`benici prestanu raditi. Protestiraju. Pla}a im vi{e ne}e biti preko soma maraka, pa i vi{e, puno vi{e. Kod nas se takav {trajk naziva bezobrazlukom, u normalnom svijetu bio bi ka`njiv. [trajk se odvija na na~in da slu`benice i slu`benici kojih se ti~e smanjenje {izofrenih pla}a, svakog dana u sedmici na sat vremena odlu~e tvr|e zaspati nego {to ina~e spavaju osam sati. Za to vrijeme gladne mase, obespravljeni, oja|eni, nezaposleni i oni koji nikad ne}e biti zaposleni, nemaju vremena za proteste. Oni se bave najve}im `ivotnim pitanjem u nas. Pre`ivljavanjem. Oni nemaju vremena odvojiti sat vremena i landrati nogama preko stola, protestiraju}i tako za nepravdu prema njima. Stoga bi trebalo zamoliti ove koji to mogu, da odvoje puno vi{e radnog vremena i protestiraju i za ove koji prekopavaju po kontejnerima tra`e}i ju~era{nje ostatke hrane ovih koji {trajkaju. A oni se dobro hrane. Imaju i od ~ega. To je jo{ jedan neobja{njivi apsurd dr`ave u kojoj pre`ivljavamo. Sli~no kao u autobusu, onima nazad se povra}a, onima naprijed se jede. Ko je bli`e vatri, bolje se grije. Dr`ava na ruku naravno ide ovima {to sjede naprijed u autobusu i ovima bli`e vatri. Ostali su samo nuspojava, kolateralna {teta. Do narednih izbora, kada }e misliocima najva`nija stvar u `ivotima biti ta da narodnim masama isperu mozak pri~ama o nekom boljem sutra. To sutra nikako da svane, k'o kad su se na nebo iznad nas za vijeke vjekova natakarili oni tamni oblaci. Ka`u da sunce kad-tad iza|e. Ne bi me iznenadilo da se i ono urotilo protiv naroda kojeg kand`ijaju slu`benici, mislioci, ovi, oni..Mo`ebidne da se mase pobune protiv Sunca. Prije tako nego da sa slu`benicima krenu u proteste protiv nameta i vilajeta.

doc. dr. Fadil Islamovi}, prorektor na nastavu i studentska pitanja
verziteta stigao je i na adresu Kolegija Skup{tine Unsko-sanskog kantona.

Zatra`ena analiza stanja na Univerzitetu Dr`e}i da se radi o te{kim optu`bama, ali i ~injenici da je vrlo te{ko odgonetnuti ko su zapravo potpisnici ovakvog akta, Kolegij Skup{tine zatra`io je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u suradnji sa Univerzitetom uradi analizu stanja na Biha}kom univerzitetu i uputi je Skup{tini USK-a najkasnije do 28. februara.

Enormna primanja za jedan sat mjese~no Iza akta koji je pored ostalog upu}en i Kolegiju Skup{tine USK-a stoje, ka`e rektor [ahinovi}, uposlenici Univerziteta koji nikako ne mogu prihvatiti to {to menad`ment Univerziteta u Biha}u intenzivno radi na tome da procese i radnje na ovom Univerzitetu utjera u sistem odnosno u zakonske okvire. Menad`ment Univerziteta u Biha}u odlu~io je kona~no prekinuti praksu po kojoj su pojedini profesori, koji su me|u potpisnicima akta, za nepuno radno vrijeme (~ak za jedan sat mjese~no) imali enormno ve}a primanja od ostalih uposlenika Univerziteta. Najo~itiji primjeri su pojedini profesori sa Visoke zdravstvene {kole Univerziteta u Biha}u, koje je menad`ment, ka`e doc.

dr. Fadil Islamovi}, prorektor na nastavu i studentska pitanja, pozivao da zasnuju radni odnos na Univerzitetu sa punom normom jer je zakonski nemogu}e da neko sa jednim satom radnog vremena ostvaruje prava kao i oni koji imaju puno radno vrijeme, ali je ve}ini ljekarski poziv ipak interesantniji od profesorskog.

Kofer-profesori Ko su potpisnici u rektoratu naslu}uju, ali i namjere onih koji stoje iza akta, a me|u njima su, ka`u, i biv{i rektori, prorektori i dekani, "kofer-profesori" koji se neovla{teno pojavljuju na brojnim privatnim univerzitetima, zarad li~nih interesa sve to stignu, a onda uzmu za pravo govoriti o unapre|enju nastavnog procesa i njegovoj kvaliteti. Univerzitet je odlu~an stati ukraj svim negativnostima mirili se neki s tim li ne. Ni~ija prava, pa ni profesorska ne}e niti }e biti ugro`ena, ali ho}e privilegije koje su do sada u`ivali pojedinci, koji bi trebali znati da platu treba zaraditi. S. Pa{agi}

ZUKAN HELEZ, FEDERALNI MINISTAR ZA BORA^KA PITANJA U USK-u

Istinski borci ne trebaju strahovati od revizije
Revizija prava bora~kih populacija tek je na po~etku i iako mnogima, zbog evidentnih neregularnosti ili nedostatka valjane dokumentacije prijeti da }e biti izvedeni iz prava, ona jo{ nikom nisu uskra}ena. Potvrdio je to, ali i pojasnio brojne nepoznanice oko revizije bora~kih prava, Zukan Helez ministar za pitanja boraca u Vladi F BiH, u utorak 17. januara. On je sa najbli`im suradnicima odr`ao radni sastanak u Vladi USK-a kojem je prisustvovao Ahmet Egrli} kantonalni ministar za bora~ka pitanja, predstavnici bora~kih organizacija iz USK-a, kao i u~esnici rata iz prijedorske regije. revizije ne trebaju strahovati, oni koji to nisu bili bi}e izvedeni iz ovih prava. Sporni ~lan 9. Zakona o bora~kim pravima je predvi|ao da se status doka`e uz tvrdnje dva svjedoka. To treba mijenjati na na~in da se zakonski odredi ko to mo`e biti svjedok. Pred nama je puno posla. Ali revizija }e biti nastavljena, kazao je ministar Helez, dodaju}i da za sada niko ne}e ostati uskra}en za bora~ka prava, ali da }e u kona~nici kukolj od `ita biti odvojen. - U roku dva mjeseca, svi oni kojih se ti~e revizija imaju priliku dostaviti dokumentaciju kojom }e potvrditi status. Mi }emo i u tom periodu zasjedati i poku{ati utvrditi na koji na~in da to doka`u borci koji dolaze sa podru~ja RS-a, istaknuo je Helez. Ahmet Egrli}, resorni ministar za bora~ka pitanja kazao je da je zadovoljan {to do sada niko nije ostao uskra}en za prava. - U vremenu koje je pred nama anga`irat }emo se na prikupljanju dokumentacije koja potvr|uje status borca, ali i na pronalasku optimalnih rje{enja za borce koji su pretrpjeli egzodus protjerivanja i nisu uspjeli sa~uvati tu dokumentaciju, istaknuo je Egrli}. Niha D`ani} Ninski

Poseban tretman op}ina Upravo i radi rje{avanja pitanja statusa i prava boraca iz doline rijeke Sane, uo~i dolaska ministra Heleza u USK-a, odr`an je drugi sastanak bora~kih udru`enja Bosanske krajine u Sanskom Mostu. Sanski Most, Klju~, Prijedor daju podr{ku reviziji ste~enih bora~kih prava u skladu sa zakonskim propisima. Ove tri op}ine u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bile su okupirane i sva predratna dokumentacija o organizaciji otpora je uni{tena.

U naredna dva mjeseca svi kojima je upitan status borca imaju {ansu to dokazati dostavljanjem validne dokumentacije, poru~io Helez

U takvim okolnostima op}ine moraju imati poseban tretman u priznavanju ste~enih prava pripadnika Teritorijalne odbrane, upravo zato jer je veliki broj njenih pripadnika na zvjerski na~in ubijen ili protjeran u koncentracione logore koji su se nalazili na podru~ju Bosanske krajine. U takvim uvjetima

te{ko je bilo sa~uvati dokumentaciju o organizaciji Patriotske lige i Teritorijalne odbrane.

Revizija se nastavlja Zaklju~ak sa sastanka u Sanskom Mostu je da se tra`i od zastupnika u Parlamentu Federacije BiH, da u parlamentarnu proceduru hitno upute prijed-

PREDSJEDAVAJU]I RO[I]

Ko su stvarni borci
Podr{ku svemu tome dali su i pripadnici bora~kih organizacija te Husein Ro{i} predsjedavaju}i Skup{tine USK-a, nagla{avaju}i da ovaj proces za cilj ima demistificirati pitanje ko su stvarni borci, a ko ne, ali i pomo}i u rje{avanju drugih evidentnih problema bora~kih pitanja, poput prava na ostvarivanje zdravstvene za{tite pripadnika A R BiH koji `ive na podru~ju RS-a. Ministar Helez obe}ao je da }e i ovo pitanje biti primarno rje{avano.

log izmjena i dopuna Zakona o reviziji ste~enih bora~kih prava u kojem bi problemi i prava bora~ke populacije sa okupiranih op}ina bili posebno tretirani. Pored predstavnika ove tri op}ine, formirat }e se i koordinacija sa op}inama Bosanski Novi, Kotor Varo{ i Srebrenica. Suradnju, razumijevanje kao i otklanjanje svih nedoumica oko toga kome }e ubudu}e biti uskra}ena bora~ka prava, a kome ne, najjednostavnije je istaknuo ministar Helez. - Revizija }e biti nastavljena. Nastavit }emo se dogovaranjima i tra`enjima rje{enja u smislu dokazivanja bora~kog statusa. Pripadnicima Armije R BiH, TO i HVO-a `elim poru~iti da ne budu zabrinuti, dakle, oni koji su bili borci od

4

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti
CAZIN:

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

U REGISTRE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I KLIJENATA

Uneseno 2.000 aplikacija
REVOLVING FOND ZA MLJEKARE USK
Premijer USK-a Hamdija Lipova~a, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Emd`ad Galija{evi} i direktor biha}ke mljekare "Meggle" Kemal Hrnji} obi{li su prvi pristigli kontigent od trideset i dva grla visokosteonih junica koje su smje{tene u {talskim kapacitetima hipodroma "Bak{ai{ke bare" u Biha}u
pno 360 visokosteonih junica, koliko }e biti nabavljeno ovim fondom. Za "Meggle" to konkretno zna~i pove}anje proizvodnje za dva miliona litara mlijeka.

Isporu~ene 32 od ukupno 360 junica
Visokosteone junice su nabavljene u okviru Revolvingfonda za mljekare USK-a ~ija je ukupna vrijednost ~etiri miliona KM. Zahvaljuju}i Revolving-fondu za mljekare USKa kojeg su zajedni~ki osnovali Vlada USK-a, biha}ka mljekara "Meggle" i "Balkaninvestment banka" u hipodromske {tale na bak{ai{kim barama stigla su prva od uku-

Revolving-fondom za mljekare USK-a s prethodno raspolo`ivih milion KM, partneri su omogu}ili nabavku visokosteonih rasplodnih mlije~nih grla "hol{tajn" pasmine i raspisali me|unarodni tender. Ove godine bit }e raspisan novi tender za nabavku jo{ 350 grla. Vlada USK-a }e regresirati kamatu od ~etiri posto kako bi krajnji korisnik dobio kamatu nula posto, odnosno sredstva koja je poljoprivrednik dobio }e i vratiti bez kamate. Naravno, ne bi to mogli uraditi bez podr{ke premijera i Vlade USK-a, te garancije mljekare "Meggle". Revolving-fondove je neophodno stvarati i u drugim oblastima za {ta su zainteresirani i sto~ari i p~elari. Ovo je najbolji na~in da se stvori {to ve}i broj robnih proizvo|a~a koji }e od svoga rada mo}i dostojno `ivjeti, kazali su premijer USK i resorni ministar.

Slu`ba za razvoj i poduzetni{tvo op}ine Cazin zavr{ila je proces elektronskog uno{enja podataka u registre poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. Od 2.000 unesenih aplikacija 79 je sa nerije{enim zemlji{nim stanjem, no, kako nagla{avaju u slu`bi, to ne}e biti prepreka za ostvarenja prava na poticaje. - Uvo|enje u Registar poljoprivrednih proizvo|a~a i klijenata obaveza je svakog poljoprivrednika koji namjerava po

bilo kojem osnovu ostvariti poticaje za proizvodnju. U Cazinu taj je proces zavr{en krajem pro{le godine, - izjavila je Mehira Kapi}, {efica Op}inske slu`be za razvoj i poduzetni{tvo. Uspostavom Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata do}i }e se do kvalitetne baze podataka koja }e se koristiti za jo{ transparentnije vo|enje politike u sektoru agrara i tro{enje poticajnih sredstava. S. M.

Uru~eni ~ekovi proizvo|a~ima, najavljena i sna`nija potpora
Premijer USK dr. Hamdija Lipova~a, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva mr. Emd`ad Galija{evi} i ministar financija Sanel Mahi} uru~ili su u petak, 13. januara, ~ekove za sufinanciranje projekata od zna~aja za razvoj poljoprivrede.

VLADA USK-a ODLU^NA U POTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

PILOT PROJEKT U GATI
Sigurno je da ova Vlada ne}e tek deklarativno podr`avati poljoprivrednu proizvodnju, nego i konkretno, a ovo je jedan od koraka ka tome, kazao premijer Lipova~a

Termo-mineralna voda za zagrijavanje plastenika
Poticajna sredstva od 10.000 KM dobio je i Izet Feli} iz Gate, a ulo`it }e ih u pilot projekt kori{tenja termo-mineralne vode kao energenta za zagrijavanje plastenika. Budu}i da je ovo podru~je bogato termo mineralnim vodama, Feli} je do{ao na ideju da tu blagodat vi{estruko iskoristi. - Od djetinjstva samo sam slu{ao pri~e da je to provedivo, tako sam odlu~io poku{ati realizirati jako staru zamisao, i vjerujem da }e biti uspje{na. Mi smo regija koja "le`i" na termo mineralnim vodama i to se mo`e iskoristiti na vi{e na~ina. Ovaj poticaj Vlade USK-a je zapravo svojevrstan "bum" u odnosu prema poljoprivredi kojoj smo oduvijek i naklonjeni. Poka`e li se isplativo, iskoristivo i realno ovo {to ja `elim uraditi, o~ekujem da mojim stopama krenu brojni poljoprivredni proizvo|a~i, i da i to Vlada USK-a jednako podr`i. Korist od toga mo`e imati cijela na{a regija, kazao je Feli} koji uskoro kre}e sa realizacijom projekta. nabavku su{are i hladnja~e za ljekobilje; Osman Kova~evi~ iz Biha}a dobio je iznos od 5000 KM za nabavku ma{ine za pravljenje gredica i postavljanje mal~ folije za proizvodnju jagoda; J.P. Veterinarska stanica, Biha} 10 000 KM ulo`it }e u problem rje{avanja problema pasa lutalica, a Marijanu Mihi}u iz Biha}a odobren je iznos od 3000 KM za pro{irenje vinogradarske proizvodnje s novo

Uskoro sna`niji poticaji Odobreno je sedam projekata, i to 10 000 KM za Izeta Feli}a, iz Gate za pilot projekat kori{tenja termo mineralne vode kao energenta za zagrijavanje plastenika; Obrtni~ka komora USK dobila je 10 000 KM za samozapo{ljavanje u plasteni~koj proizvodnji; Biotehni~ki fakultet Univerziteta u Biha}u iznos od 5000 KM za projekt formiranja botani~ke ba{te; d.o.o. Amenita, Biha} 7000 KM za

introdukovanim vinskim sortama. Resorni ministar Galija{evi} najavio je da }e Vlada USK u ovoj bud`etskoj godini dodatno pove}ati sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede. U pro{loj godini Vlada USK izdvojila je 4, 3 miliona KM za ovu namjenu, a u 2012. godini planiraju izdvojiti pet milionaKM.

Sna`an "bum" u odnosu prema poljoprivredi - Ova Vlada je rekla stop pri~ama o poljoprivredi. Mi konkretno radimo na projektima razvoja i ispunjavamo obe}anja. U najkra}em - na{e je odre|enje da nema {tednje kad su u pitanju tri segmenta i to: razvoj poljoprivrede, zdravstvo i {kolstvo, kazao je premijer Lipova~a. Niha D`ani} Ninski

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

5

OP]INSKO VIJE]E BIHA]

Usvojen Nacrt programa rada Vije}a za 2012.
Vije}nici bi se trebali o~itovati o 104 radna materijala od kojih 14 tematskih iz raznih oblasti
Na sjednici Op}inskog vije}a Biha} odr`anoj u petak, 13. januara usvojen je Nacrt Programa rada Op}inskog vije}a za 2012. godinu. Vije}nici su upoznati da o ovom materijalu ne}e biti ja-vne rasprave pa su tokom diskusije mogli uputiti primjedbe i prijedloge na Nacrt. Iste }e mo}i uputiti i u pisanoj formi predlaga~u kao i pri samom usvajanju kona~ne verzije, tj. Prijedloga programa rada Op}inskog vije}a za 2012. godinu. nja gradskog gra|evinskog zemlji{ta za 2011., te Prijedlog zaklju~ka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa lokalnih cesta i gradskih ulica za proteklu godinu. Prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama ovih programa usvojeni su na posljednjoj sjednici Op}inskog vije}a.

PO^ELA POLITI^KA BITKA ZA VITE[KI GRAD BU@IM

Nova ve}ina smijenila predsjedavaju}eg Vije}a Agana Buni}a
Iako je u javnosti USK-a sasvim neo~ekivano odjeknula vijest o novoj ve}ini u Op}inskom vije}u Bu`ima koja je uspostavljena prilikom izglasavanja bud`eta za ovu godinu, dobrim poznavaocima prilika u najmla|oj kraji{koj op}ini posljednja de{avanja nisu nikakvo iznena|enje. Dapa~e, ovakav slijed doga|aja o~ekivao se upravo u godini lokalnih izbora, gdje je doju~era{nja opozicija sastavljena od vije}nika pet stranaka: A SDA, SDP, S BIH, BPS, E-5 i samostalnog vije}nika Amira Pori}a, odlu~ila "ispraviti krivu Drinu", osiguravaju}i zapravo sebi najbolju startnu poziciju u kampanji za na~elnika i op}insko vije}e. Op}insko vije}e je na po~etku mandata odlu~ilo da budem predsjedavaju}i Vije}a u svojstvu profesionalca, odredilo mi platu, itd. Razlog tome je bio {to nisam mogao kao dr`avni slu`benik raditi paralelno dvije stvari, odnosno biti slu`benik i biti u Vije}u, jer se radi o sukobu interesa. Kad je u pitanju moja li~na pla}a, javno ka`em da je ona iznosila oko 1.500 KM, Jedino je predsjedavaju}em u vrijeme krize umanjena pla}a u iznosu od 10 posto u vrijeme kada nikom drugom u organu uprave u protekle tri godine nije umanjena ni marka sa pla}e, - pri~a biv{i predsjedavaju}i predsjedavaju}i Agan Buni}. pu~a" u OV Bu`im stoje vije}nici ASDA i S BiH koji {tite, kako ka`e, kriminal koji je po~injen u Javnom komunalnom fondu prije vi{e od ~etiri godine, a ne briga za gra|ane kroz usvajanje bud`eta za 2012.godinu. - Kada je u pitanju bud`et za 2012.godinu on je usvojen kako bi se kupili glasovi vije}nika , jer su u bud`etu tretirali samo nekoliko mjesnih zajednica, a npr. MZ Bu`im je zapostavljena i u bud`etu nema ni{ta za urbani dio Bu`ima i to je pokazatelj kupovine glasova, dodaje Buni}. S druge strane, Samir Duranovi}, predsjednik Kluba vije}nika A SDA, koja u OV Bu`im ima tri vije}nika, isti~e da je nekoliko razloga koje su presudile da pet politi~kih stranaka napravi novu ve}inu u vije}u. On tako navodi funkciju predsjedavaju}eg za koju je tvrdi, potro{eno dosta novaca umjesto da je ta pozicija na bazi volonterizma. Potom navodi provokacije i lo{u atmosferu u radu OV Bu`im, pove}anje pau{ala vije}nicima, osnivanje Fonda za izgradnju koji, dodaje nije potreban op}ini Bu`im. Privatni interesi - Tu je i zapo{ljavanje podobnih i privatnih interesa i spontano je do{lo do saradnje ovih pet politi~kih opcija. Mi nismo potpisali nikakav sporazum ve} smo odlu~ili odblokirati op}inski bud`et i pobolj{ati odnose na relaciji OV Bu`im - na~elnik. @elimo zadr`ati funkcionalnost op}inskog organa i ovdje nije u pitanju nikakva podr{ka na~elniku, te se nadam da }e ova ve}ina do izbora odraditi dobar posao u interesu gra|ana u`ima, - ka`e Duranovi}. E. M.

Predstoji 104 radnih materijala Program rada za 2012. godinu razvrstan je na tematski i normativni dio, sa planiranim rokovima izvr{avanja i nosiocima pripreme materijala. Op}insko vije}e bi se prema Nacrtu trebalo o~itovati o 104 radna materijala, od kojih bi 14 bilo tematskih iz raznih oblasti. S obzirom da je biha}ko vije}e na samom isteku 2011. godine usvojilo II rebalans bud`eta za proteklu godinu JU "Zavod za prostorno ure|enje" je bio u obavezi uraditi odre|ene izmjene i dopune Programa zajedni~ke komunalne potro{nje za 2011. godinu, Programa ure|e-

Povu~en prijedlog zaklju~ka Vije}nici su se o~itovali i usvojili Prijedlog plana prevencije seksualnog i rodno baziranog nasilja na podru~ju op}ine Biha} 2012.-2013. godina, kao i Prijedlog akcionog plana prevencije maloljetni~kog prestupni{tva i primjene alternativnih mjera u op}ini Biha} 2012.-2013. Iako je dnevnim redom bilo predvi|eno da se na ovoj sjednici Op}insko vije}e odredi i o Prijedlogu zaklju~ka o davanju suglasnosti na jedinstvene cijene prikupljanja, odlaganja i odvoza komunalnog otpada, ista je, uz obrazlo`enje da vije}nicima nije na vrijeme dostavljen radni materijal, povu~ena. N. Pirali}

[tite kriminal Buni} isti~e da iza "politi~kog

Agan Buni}, {titi se kriminal u Javnom komunalnom fondu, a ne interes gra|ana

Sna`nije potencirati organsku proizvodnju
U organizaciji Poljoprivrednog zavoda USK-a i BiH certifikacijskog tijela za organsku poljoprivredu "Organska kontrola", u Biha} je uprili~ena promocija me|unarodnog priznanja ovoj bh. certifikacijskoj ku}i. U decembru 2011. godine predstavnici Evropske unije uru~ili su slu`benu akreditaciju koja nosi logo "OK" me|unarodno priznat kao organski proizvod. "Organska kontrola" i to je zapravo jedino certifikacijsko tijelo na Balkanu koje je uspjelo dobiti ovo vrijedno me|unarodno priznanje. ^elikovi}, Mesud Seferovi}) dok su privredni subjekti d.o.o. "Amanita" i d.o.o. "Agarikus" i proizvo|a~i Esad Kova~evi} i Anita \erlek potpisali Ugovor o ulasku u proces organske standardizacije. Tr`i{te organskih proizvoda u Svijetu je 59 milijardi dolara i raste na godi{njoj osnovi od 10-25 posto. U toku 2011. godine iz BiH je izvezeno 4,6 miliona KM organskih proizvoda (heljda, jagoda, malina, ...).

PROMOCIJA ME\UNARODNIH CERTIFIKATA POLJOPRIVREDNICIMA USK-a

Pregrupisavanje snaga Tri godine ve}inu u OV Bu`im imala je SDA, iz ~ijih redova je Agan Buni} izabran za predsjedavaju}eg Vije}a. Me|utim, odlaskom jednog vije}nika u nezavisne politi~ke vode, opozicione stranke ASDA, SDP, S BIH, BPS i E-5 iskoristile su za pregrupisavanje snaga, pa su na sjednici prije Nove godine udru`eni izglasali prijedlog bud`eta za 2012. godinu. Pri tom su zamjerali predsjedavaju}em visinu plate, ne neprincipijelnost tokom vo|enja sjednica Vije}a. Politi~ki "trn u oku" nove ve}ine brzo je uklonjen i to na posljednjoj sjednici OV Bu`im odr`anoj u utorak, 17. januara, gdje su vije}nici pet politi~kih partija nakon vi{esatne rasprave izglasali nepovjerenje dosada{njem predsjedavaju}em Aganu Buni}u. - O~igledno da je novoj ve}ini moja pozicija itekako smetala, pa su po`urili da me smijene kr{e}i pri tom Poslovnik o radu, te nude}i razne izgovore o mom neradu i velikoj plati.

Ne {tima na relaciji na~elnik - Op}insko vije}e
Uzburkanu politi~ku situaciju u Bu`imu dodatno je uslo`njavala lo{a komunikacija proteklih tri godine na relaciji na~elnik - Op}insko vije}e. Iako je na poziciju na~elnika izabran kao kadar SDA, na~elnik Mirsad [ahinovi} posljednju godinu i pol dana nije ostvario zna~ajnu saradnju sa OV Bu`im i svojim strana~kim kolegama u vije}u. Takva situacija, na~elnik [ahinovi} nedavno je kazao da je rezultirala i formiranjem nove ve}ine u OV Bu`im, koja je, navodi, formirana kao rezultat neuva`avanja i minimiziranja njegovog anga`mana na dono{enju realno planiranog i ostvarivog bud`eta za 2012.godinu. - Drago mi je da sam sa pet politi~kih partija i nezavisnim vije}nikom uspostavio konsenzus oko bud`eta za 2012.godinu i da smo u{tedjeli izme|u 120.000 i 150.000 KM novim bud`etom. Na slijede}im sjednicama usvojiti }emo nekoliko bitnih akata koji }e omogu}iti daleko bolje uslove u Op}ini i nadam se da }e nova ve}ina biti podr{ka op}inskom na~elniku i dobrim projektima u Bu`im, - ka`e na~elnik [ahinovi}.

Priznanja proizvo|a~ima Boravak na prostoru Kantona, direktorica organske kontrole BiH Mersida Musajbegovi} iskoristila je i za dodjelu priznanja proizvo|a~ima koji su uspjeli dobiti oznaku "OK" (p~elari Amir Demirovi}, Emir Muhtari i Salih Ba{agi}; Emira Vukovi}, Rifet Hrnjica); Zahvalnicu (Ministarstvo poljoprivrede USK-a, Poljoprivredni zavod, Sead Mujakanovi}, Mirvet Beganovi}, [emso Deli}, Privredna komora USK-a, Smail

Certificirano samo 0,03 posto tla Na`alost, samo 0,03 posto poljoprivrednog tla u BiH je certificirano za organsku proizvodnju dok je u Austriji 16 posto organskog tla, Sloveniji 6 posto, zbog ~ega je i potencirana sna`nija kampanja na edukaciji stanovni{tva i potrebi ve}eg kori{tenja obradivog zemlji{ta u organskoj proizvodnji. Re~eno je i da }e potreba za ovom vrstom proizvodnje u svijetu imati sve ja~e prisustvo i potrebu, pa se od kantonalnih i federalnih institucija o~ekuju i primjetniji poticaju u njenom razvitku. N. D`ani} Ninski

6

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

Staro novinarstvo u novom vremenu (IV)

OSVRT NA DVIJE NOVE KNJIGE SAFETA ]URTOVI]A

Historijski prazno vrijeme
Pi{e: prof. dr. sci. Hrvoje Juri} “Historijski prazno vrijeme”, o kojem on govori, vrijeme je koje vrvi doga|ajima, koje je turbulentno, ali nema svoju os, svoju vertikalu, svoje orijentire, nego naprosto protje~e, ne donose}i ni{ta bitno novo, ne proizvode}i ni{ta osim varavog o~ekivanja da }e se jednom ne{to ipak dogoditi. Ovo je vrijeme ~ekanja ne~ega {to }e nas spasiti, izvu}i iz gliba u koji smo upali i tko zna kada }emo (ako }emo uop}e) uspjeti iz njega iza}i. Pozivaju}i se na hrvatskog filozofa Nenada Mi{~evi}a koji ka`e da “sada{njost jednom traje stolje}ima, a drugi put danima”, ]urtovi}, na kraju svoje prve knjige, zaklju~uje: “Sada{njost” dejtonske Bosne i Hercegovine traje ve} deceniju (i po). Ako se vrijeme {to neumitno proti~e ve} ne po~ne ispunjavati relevantnim doga|ajima, pretvaraju}i se samo tako u “historijsko vrijeme” - ~ega nema bez javnog mnijenja kao podstreka~a i regulatora demokratskih promjena – na{a, ve} sad nepodno{ljiva sada{njost mogla bi potrajati decenijama.”

Poslijeratna utjeha “Historijski prazno vrijeme” je ono vrijeme koje svatko od nas potvr|uje kao prazno kad na pitanje “Kako si? [ta ima u Biha}u, u Bosni?” odgovara “Ha, ~uj, i dobro je kako je moglo biti…” ili “Polako se popravlja nakon rata…” ili “U ovom poslijeratnom periodu ide pomalo nabolje…” A rijetko se tko zapita koliko }e jo{

Knjige objavljene pod zajedni~kim nadnaslovom “Historijski prazno vrijeme”, te naslovima “U spirali propadanja” i “Od nade do bezna|a”, okupljaju kolumne koje je Safet ]urtovi} objavljivao u biha}koj “Krajini” od 2005. do 2007., odnosno od 2007. do 2010.

mo}i trajati ta “poslijeratna utjeha”, “izvla~enje” na rat, rat kao alibi. Rijetko tko pomisli na to da je 2010. ili 2011. godina, u odnosu na rat koji je zavr{io 1995. godine, isto {to i 1960. godina u odnosu na 1945. godinu, kad je zavr{io Drugi svjetski rat. Pomislite samo gdje je Evropa, razorena u Drugom svjetskom ratu, bila 1960. godine! Ili Japan nakon nuklearne kataklizme. Ili, uostalom, Jugoslavija koja je {ezdesetih ve} bila razvijena zemlja, rat je bio samo jo{ uspomena iz ud`benika, a `ivot se ve} itekako intenzivno `ivio… @ivjelo se jedno “historijski puno vrijeme”, ne na rubovima povijesti, nego u njenom sredi{tu, {to obavezuje velikom povijesnom odgovorno{}u, ali i ~ini subjekte te povijesti slobodnima i naposljetku

zadovoljnima. Nasuprot tome, mi `ivimo u praznom vremenu, koje su ispraznili glavni likovi ]urtovi}eve knjige, a to su: politi~ari (politi~ka oligarhija), religijski autoriteti (koji su ~e{}e posve}eni financijama i materijalnoj ovostranosti nego duhovnosti i metafizi~koj onostranosti), kriminalci (od kojih su neki “profesionalci”, a drugi spadaju u prve dvije navedene kategorije), te intelektualci (ali ne “po{tena inteligencija”).

Ideolo{ko tijesto novih elita Svi oni koje ]urtovi} naziva “homoidima” (la`nim ljudima), a jo{ preciznije “ideolo{kim tijestom novih elita”, izdali su narod kojem bi trebali biti odgovorni i u ~ijoj bi slu`bi trebali biti. I tu

se sad pojavljuje jo{ jedan va`an lik ]urtovi}evih knjiga, a to je – narod, gra|ani, tzv. “obi~ni ~ovjek”. No, kako se moglo dogoditi da narod bude pobije|en od strane grupice egoisti~nih, na vlastiti interes fokusiranih nemoralnih tipova? Smatram da ]urtovi} u fenomenologiji vremena i prostora u kojem `ivi nudi dovoljno materijala za odgovor na to pitanje, a osim toga, nudi i odgovore na pitanje o uzrocima ovakvog stanja. Jedan od uzroka je u{utkivanje i uni{tavanje individualiteta, te igranje na kartu kolektiviteta, ali ne solidarnog i socijalnog kolektiviteta, nego la`nog, licemjernog, malignog, po pojedinca i po dru{tvo destruktivnog kolektiviteta.
(nastavak u sljede}em broju)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA USK-a

Uspje{an projekt Rad policije u zajednici
Ministarstvo unutra{njih poslova USK-a u utorak, 17. januara organiziralo je pres konferenciju na kojoj su prezentirani rezultati ~etverogodi{nje uspje{ne suradnje sa [vicarskom agencijom za razvoj i suradnju kao i uspje{ne realizacije zajedni~kog projekta «Rad policije u zajednici u Bosni i Hercegovini». Ovaj projekt je u biti koncept policijskog rada koji ima za cilj ja~anja osje}aja sigurnosti gra|ana kroz kontakt, prevenciju, suradnju i otvorenost. On se prvenstveno zasniva na prevenciji kriminala i ostalih sigurnosnih pitanja za gra|ane. Zadnja zna~ajnija aktivnost koja je preostala da se uradi je kompletno opremanje policijske stanice u Sanskom Mostu informati~kom opremom. Bosna i Hercegovina i [vicarska su 2004. godine uspostavile suradnju na polju provo|enja rada policije u zajednici. Od 2007. godine, nakon pilot faze u Zeni~kodobojskom kantonu, sve policijske agencije u BiH su uklju~ile elemente SDC-ovog projekta u svoju viziju razvoja rada policije u zajednici. U protekle ~etiri godine provedene aktivnosti su podrazumijevale obuku policijskog osoblja iz oblasti komunikacije, prakti~nog rada na terenu, marketinga sigurnosti kao na~ina rje{avanja sigurnosnih prijetnji gra|ana, kao i obuku rukovo|enja. Tako|er, projekt je uklju~ivao i razmjenu iskustava putem doma}ih i me|unarodnih studijskih posjeta. Zasigurno jedan od najva`nijih ciljeva ~etverogodi{njeg projekta «rad policije u zajednici u BiH» je bio da se principi suradnje sa vanjskim partnerima oja~aju i koriste unutar same policije. Tu se prvenstveno misli na povjerenje, kontakt, samoinicijativu, otvorenost i timski rad. Kako je istaknuto na konferenciji za novinare ono {to je jo{ preostalo da se uradi i {to je MUP USK-a uveliko zapo~eo je stvaranje pravnog okvira za odr`ivost postignutih rezultata. Istaknuto je kako je ovo dugotrajan proces koji zahtijeva izmjenu zakonskih i podzakonskih akata. /N.Pirali}

Na osnovu Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju «Slu`beni glasnik USK br. 5/2004. Odlukom [kolskog odbora JU O[ «KulenVakuf Ora{ac» br. 728/11 od 26.12.2011. godine raspisuje se PONOVNI

Za stru~nu popunu radnih mjesta
1. 2. 3. 4. Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik biologije tehni~ke kulture muzi~ke kulture likovne kulture 1 1 1 1 izvr{ilac izvr{ilac izvr{ilac izvr{ilac na na na na 11 sati 8 sati 6 sati 6 sati

KONKURS

- Zajedni~ki projekt MUP-a USK-a i SDC-a je u biti koncept policijskog rada koji ima za cilj ja~anje osje}aja sigurnosti gra|ana kroz kontakt, prevenciju, suradnju i otvorenost

Konkurs se odnosi na uspostavljanje radnog odnosa na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavne godine Uslovi konkursa: 1. Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu, Pedago{kim standardima i normativnim aktima {kole. 2. Uz prijave prilo`iti diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatanje. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju (putem telefona koji }e biti na molbi) pred Komisiju za izbor nastavnika, stru~nih saradnika i ostalog osoblja. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: JU O[ «Kulen-Vakuf Ora{ac» Trg `rtava 12. juna 77206 Kulen Vakuf

Zaustaviti organiziranu plja~ku preostale imovine «Agrokomerca»
DNZ BiH oglasila se saop}enjem za javnost u kojem izra`ava zaprepa{tenost dozom «entuzijazma» i kreativnosti s kojom je platforma{ka vlast u novoj godini krenula s uni{tavanjem preostale imovine Agrokomerca. - Umjesto konkretnih poteza i mjera na sanaciji i pokretanju proizvodnje u Agrokomercu, Vlada F BiH je uz suglasnost resornog ministra Jerka Lijanovi}a i krnjog Nadzornog odbora odobrila vansudsko poravnanje i prijenos Tvornice plasti~ne ambala`e u Velikoj Kladu{i na firmu RIPLAST d.o.o. Velika Kladu{a. Ova transakcija je {kolski primjer organiziranog kriminala ~iji su sponzori resorno ministarstvo i Nadzorni odbor Agrokomerca. Platforma{ka vlast je ve} peti dan nove godine ambiciozno krenula s daljnjim uni{tavanjem Agrokomerca. S lica zemlje nestalo je 20 farmi Agrokomerca u Glinici koje je sasjekla u otpadno `eljezo firma «AutoHazard» iz Velike Kladu{e. I u ovom slu~aju se radi o {kolskom primjeru organiziranog kriminala koji je legaliziran odlukama i papirima koje je izdao menad`ment «Agrokomerca». Poku{aj gra|ana Glinice da blokiraju «sje~u» firme u otpadno `eljezo zavr{io je prijetnjom policije u V Kladu{i sa . prijavama za ometanje poslovnih aktivnosti firmi «Agrokomerc» i «Auto-Hazard». Ovim putem pozivamo aktualnu vlast i organe za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH da poduzmu hitne mjere i zaustave daljnju plja~ku imovine Agrkomerca» kao i gra|ane da svim sredstvima brane i za{tite preostalu imovinu, stoji u saop}enju za javnost DNZ BiH.

DNZ BIH: POZIV AKTUALNOJ VLASTI

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

7

Na osnovu ~lana 99. stav 2. i ~lana 101. Zakona o ste~ajnom postupku (»Slu`bene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04, 68/05 i 42/06), Odluke Odbora povjerilaca od 06.01.2012. godine i usmenog Zaklju~ka ste~ajnog sudije, ste~ajni upravnik DD «@ITOPRERADA» BIHA] U STE^AJU, objavljuje:

O G L A S O DRUGOJ PRODAJI IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA DD »@ITOPRERADA« BIHA] U STE^AJU
Prodaja imovine }e se vr{iti putem slobodne usmene pogodbe, a ista }e se odr`ati dana: 24.02.2012. godine (Dana: Petak) sa po~etkom u 14,00 sati u Op}inskog suda u Biha}u, ul. Bosanska 11, soba 45/III, Op}ina Biha}.
I NEPOKRETNA IMOVINA BROJ LOT-a CIJENA U KM II NA^IN PRODAJE IMOVINE - Imovina se prodaje u zate~enom stanju. - Imovina }e se prodavati metodom neposredne usmene pogodbe, a po~etna cijena za usmeno javno nadmetanje ne mo`e biti manja od ponu|ene cijene u oglasu. - Minimalni iznos pojedina~no ponu|enog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1% od utvr|ene vrijednosti svakog pojedina~nog dijela ponu|ene imovine. Maksimalni iznos pojedina~nog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvr|ene po~etne vrijednosti svakog pojedina~nog dijela ponu|ene imovine. - Imovina se mo`e pogledati svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 sati, uz predhodnu najavu na telefon: 061/105-197. III USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNO[ENJA PRIJAVE ZA IMOVINU - Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do 23.02.2012. godine dostave zatvorene pismene ponude, ~ija cijena nije ni`a od utvr|ene po~etne vrijednosti na oglasu i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za svaki Lot pojedina~no. - Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju za prodaju pokretne imovine (lot 10 i 11) imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do 23.02.2012. godine dostave zatvorene pismene ponude, ~ija cijena nije ni`a od utvr|ene po~etne vrijednosti na oglasu i uplate depozit u iznosu od 10% od cijene u oglasu. - Uplatu nazna~enog depozita treba izvr{iti na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 1941071370500192 otvoren kod ProCredit Banke Filijala Biha} ili ra~un broj: 1374906003652457 otvoren kod MOJA BANKA DD Filijala Cazin, sa naznakom: Osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota). - Kupac nepokretne imovine du`an je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana progla{enja kupca. - Kupac pokretne imovine du`an je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana progla{enja kupca. - Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, kupac nekretnine uve{}e se u posjed temeljem rje{enja suda o dosudi nepokretne imovine i protoka roka za `albu. - Pokretna imovina }e se predati kupcu nakon uplate kupoprodajne cijene. - Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, ta prodaja }e se smatrati neuspjehom, a imovina iz Lot-a }e se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno tre}eplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. - Ponu|a~ima, osim tri prvoplasirana, vratit }e se prilo`eno osiguranje nakon zaklju~enja javne prodaje - Prodaja se vr{i po na~elu “VI\ENO KUPLJENO” i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. - Kupac nepokretne imovine snosi sve tr{kove vezane za uspostavljanje vlasni{tva na nekretnini (porezi, takse i ostalo). - Kupac pokretne imovine snosi sve tro{kove vezane za preuzimanje pokretne imovine (utovar, prevoz i sl.). - Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: tro{kove PDV-a, poreza, izrade i ovjere ugovora u vezi sa prodajom nekretnina, taksom i drugim tro{kovima u vezi s imovinom. - Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/105-197. IV NAPOMENA - Svaki Lot se prodaje kao cjelina, te za svaki Lot zainteresirani kupac mora predujmiti odgovaraju}i predujam. - U dostavljenoj ponudi pored nazna~enog predmeta ponude, mora obavezno stajati orginalna uplatnica o uplati tra`enog predujma. - Ponude trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, ovjerene pe~etom ili potpisom ponu|a~a sa naznakom „PONUDA ZA U^E[]E NA JAVNOJ PRODAJI ZA LOT:___“. - Pristigle ponude se otvraju na dan prodaje. - Ponude se dostavljaju na adresu ste~ajnog du`nika DD »@ITOPRERADA« BIHA] U STE^AJU, ul. Mlinska bb, 77000 Biha}. - Kupovinom imovine navedene u lotu broj 2 do broja 9 kupci sti~u pravo slu`nosti nad prilaznim putem unutar industrijske ograde koji nosi oznaku, k.~.br.-2990/8 zv „Dolovi“ kulture prilazni put u povr{ini od 2120 m² upisane u p.l.br. 4915 u k.o. Biha} Grad, odnosno, njoj odgovara stara k.~.br. 2618/1 put u povr{ini od 2120 m², upisana u z.k.ul.br.848 k.o. Biha}; kupci sti~u pravo slu`nosti na industrijski kolosjek unutar ograde ozna~en je kao dio k.~.br. 2990/1 prikazan na skici lica mjesta i to dio k.~.br. u povr{ini od 1300 m² i drugi dio u povr{ini od 1221 m², upisane u p.l.br. 4915 u k.o. Biha} Grad, njoj odgovara stara k.~.br. dio u povr{ini od 1300 m², te dio k.~.br. 1221 m² upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}, k.~.br. 9555/3 industrijska pruga van ograde u povr{ini od 5036 m² upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad. - Nekretnine navedene u prethodnom stavu slu`iti }e kupcima u svrhu za koju su izgra|eni i bilo kakvo dodatno optere}enje od strane jednog kupca na {tetu drugog je isklju~ivo zabranjeno.

OPIS NEKRETNINE KOJE ^INE NAVEDENI LOT
*UPRAVNA ZGRADA, PEKARA, SKLADI[TE I KOTLOVNICA -PEKARA BOSANSKA KRUPA SA EKONOMSKIM DVORI[TEM; *Spratnost: Prizemlje; *k.~.br. 12/48-5 zv. „Bara“ kulture njiva/1 u povr{ini 800 m² , upisana u p.l.br. 451 k.o. Perna 1; *k.~.br. 12/43-4 zv. „Pekara“ kulture neplodno u naravi zgrada u povr{ini od 1049 m²; upisana u p.l.br. 451 k.o. Perna 1; *k.~.br. 12/43-1 zv. „Duga Luka“, kulture njiva/1 u povr{ini 1871 m²; upisana u p.l.br. 451 k.o. Perna 1; *k.~.br. 12/93-3 zv „Pod orah“ kulture njiva/1 u povr{ini od 1381 m²; upisana u p.l.br. 451 k.o. Perna 1; *k.~.br. 12/36-1 zv „Luka“ kulture njiva/1 u povr{ini od 1145 m²; upisana u p.l.br. 451 k.o. Perna 1; *ZEMLJI[TE U BIHA]U U KRUGU DD “@ITOPRERADA” BIHA] U STE^AJU; *k.~. br. 6021 zv “Dolovi”, kulture pa{anjak u povr{ini 2.971 m², upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu odgovaraju}a stara k.~. br. 210/1 livada u povr{ini od 2.971 m² upisana u z.k.ul.br. 1739 k.o. Biha}; * SILOS.MAGACIN; *Spratnost: Suteren+Prizemlje; *Veli~ina objekta: Ukupne povr{ine 2622,00 m²; * k.~.br. 2990/6 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (Silos magacin) u povr{ini od 1293 m², ekonomsko dvori{te u povr{ini 317 m², ukupno 1610 m², upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/9 zvana „silos poslovni objekt i ekonomsko dvori{te“ u povr{ini od 1610 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha};

LOT 1

621.315,00

LOT 2

118.840,00

LOT 3

369.872,00

LOT 4

* STARA UPRAVNA ZGRADA, MAKARONKA I KOTLOVNICA SA EKONOMSKIM DVORI[TEM + ZEMLJI[TE; *Spratnost: Suteren (skladi{te uglja) +Prizemlje (makaronka i kotlovnica) +Sprat (kancelarije); Veli~ina objekta: 3000 m²; * k.~.broj 2990/7 zv „Dolovi“ privredna zgrada u povr{ini od 1.478 m², ekonomsko dvori{te u povr{ini od 4.022 m², njiva/4 u povr{ini od 1.980 m², njiva/5 u povr{ini od 914 m², ukupno 8394 m² upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, nastale od mati~ne k.~.br. 2990/1 upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad; Odgovaraju}a stara k.~. br. 2618/3 upravna zgrada sa tvornicom-poslovni objekt u povr{ini 1.478 m² i ekonomsko dvori{te u povr{ini od 1.091.156,50 6.916 m², ukupno 8394 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; *k.~.broj 2997 zv. „Dolovi“, kulture njiva/5 u povr{ini od 1414 m², upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/12, kulture njiva u povr{ini od 1414 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; *k.~.broj 5867/2 zv „Krsti}ka“, kulture njiva/5 u povr{ini od 1260 m², upisana u pl.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, odgovaraju}a stara k.~. br. 2618/11, kulture njiva u povr{ini od 1260 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha};
* MLIN STARI SA EKONOMSKIM DVORI[TEM; *Spratnost: Prizemlje (mlin) + 4 sprat (mlin i kancelarije) + potkrovlje (kancelarije); *Veli~ina objekta: 3000 m²; * Dio k.~.br. 2990/1 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (stari mlin) u povr{ini od 1010 m², upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/4, zvana „mlin stari“ u povr{ini od 1010 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * MLIN NOVI SA EKONOMSKIM DVORI[TEM; *Spratnost: Prizemlje (mlin i skladi{te) + 10 spratova (mlin); *k.~.br. 2990/3 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (novi mlin) u povr{ini od 222 m², upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 210/4 zvana „privredna zgrada-mlin novi“ u povr{ini od 222 m², upisana u z.k.ul.br. 1739 k.o. Biha}; *STARI SILOS-A; *Spratnost: Silos visine 30 m; *NOVI SILOS-B;* Spratnost: Silos visine 30 m; * k.~.br.2990/2 zv. „Dolovi“, kulture privredna zgrada (novi silos) u povr{ini od 350 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad po novom katastarskom operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 210/3 zvana „privredna zg-silos novi“ u povr{ini od 350 m², upisana u z.k.ul.br. 1739 K.o. Biha}; * dio k.~. br. 2990/1 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (silos stari) u povr{ini od 182 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad po novom katastarskom operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/5 zvana „privredna zgrada-silos stari“, u povr{ini od 182 m², upisana u z.k.ul.br. 848. k.o. Biha}; * dio k.~. br. 2990/1 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (silos stari) u povr{ini od 476 m²; upisana u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad po novom katastarskon operatu; odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/7 zvana „privredna zgrada-silos stari“, u povr{ini od 476 m², upisana u z.k.ul.br. 848. k.o. Biha}; * k.~.br.2937 zv. „Dolovi“, kulture neplodno u povr{ini od 2271 m²; upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 2271 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * k.~.br.2939/2 zv. „Dolovi“, kulture njiva/3 u povr{ini od 1246 m²; upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 1246 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * dio k.~.br.2990/1 zv. „Dolovi“, kulture ekonomsko dvori{te u povr{ini od 4242 m²; upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 4242 m², upisane u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha};

LOT 5

5.369.573,50

LOT 6

*ZGRADA UZ BIV[U HLADNJA^U; *Spratnost: Prizemlje (skladi{te i kancelarija) + Sprat (kancelarija); *Ukupne povr{ine: 600 m²; * k.~.broj 2918/2 zv „Dolovi“, kulture neplodno u povr{ini od 3.980 m², upisana u p.l. br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, nastale od mati~ne k.~.br. 2918/2 upisana u pl. br. 4915 k.o. Biha}-Grad, odgovaraju}a stara k.~. br. 2618/4, kulture neplodno u povr{ini od 3980 m², upisana u z.k.ul.br 848 k.o. Biha}; * k.~.br.2999 zv. „Dolovi“, kulture neplodno u povr{ini od 1600 m², njiva/3 u povr{ini od 357 m², ukupno 1957 m² upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/13 njiva u povr{ini 1957 m², upisane u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * k.~.br.2919 zv. „Dolovi“, kulture neplodno u povr{ini od 2.257m²; upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 2.257m²;, upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * k.~.br.2920 zv. „Dolovi“, kulture neplodno u povr{ini od 1.028m²; upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 1.028m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; * k.~.br.2921 zv. „Dolovi“, kulture neplodno u povr{ini od 826m²; upisana u p.l.br.4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu dio odgovaraju}e stare k.~.br. 2618/1 ekonomsko dvori{te u povr{ini od 826m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}; *POLJOPRIVREDNO ZEMLJI[TE U BIHA]U ZV. KR^EVINE * k.~.br. 170/1 zv „Kr~evina“, kulture pa{njak/3 u povr{ini od 11007 m², upisana u p.l.br.76 k.o. Lohovo, po novom katastarskom operatu, stari plana slabo vidljiv; * k.~.br. 171 zv „Kr~evina“, kulture pa{njak/3 u povr{ini od 14983m², upisana u p.l.br.76 k.o. Lohovo, po novom katastarskom operatu, stari plana slabo vidljiv; *PORTIRNICA, VATROGASNA STANICA SA ZEMLJI[TEM; *k.~.br. 2994 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (Vatrogasna stanica i portirnica) u povr{ini od 39 m², livada/1 u povr{ini od 6796 m²; *k.~.br.2995 zv „Dolovi“, kulture „nasip“ u povr{ini od 1029 m²; *k.~.br. 2996 zv „Dolovi“, kulture park u povr{ini od 2510 m²; Sve upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/15 zvana „privredna zgrada i portirnica“ u povr{ini od 10.335 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o.Biha}. *NOVA UPRAVNA ZGRADA, PEKARA I SKLADI[TE; *Spratnost: Suteren+Prizemlje +2; * Veli~ina objekta: ukupne povr{ine 4420,00 m²; *k.~.br. 2990/9 zv „Dolovi“, kulture privredna zgrada (nova upravna zgrada, pekara i skladi{te) u povr{ini od 1890 m², ekonomsko dvori{te u povr{ini od 785 m²; Sve upisane u p.l.br. 4915 k.o. Biha}-Grad, po novom katastarskom operatu, odgovaraju}a stara k.~.br. 2618/6 zvana „pekara poslovni objekt i ekonomsko dvori{te“ u povr{ini od 2675 m², upisana u z.k.ul.br. 848 k.o. Biha}.

396.354,68

LOT 7

25.990,00

LOT 8

347.938,20

LOT 9

822.056,50

LOT 10 *KAMION TAM (NIJE U VOZNOM STANJU) LOT 11 *MOTORNO VOZILO MARKE YUGO KORAL 45 (NIJE U VOZNOM STANJU)

1.000,00 200,00

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO – SANSKI KANTON OP]INA KLJU^ JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA KLJU^
Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona” br.5/04), ~lana 134.Zakona o srednjoj {koli (“Slu`beni glasnik USK” br.3/97) ~lana 86. Pravila JU Mje{ovita srednja {kola Klju~ i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br.10-34-4792/2012. od 17.01.2012. godine, [kolski odbor na 22. redovnoj sjednici donio je odluku kojom se raspisuje

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Cazin J.U. «Gimnazija» Cazin Ul. @rtava domovinskog rata bb 77220 Cazin
037/514-072 037/514-071

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO – SANSKI KANTON OP]INA KLJU^ JU OSNOVNA [KOLA «VELAGI]I» VELAGI]I
Na osnovu ~lana 84. Stav j) i ~lana 137. Pravila JU Osnovne {kole «Velagi}i» Velagi}i, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br. 10-34-14063-2/11 od 05.01.2012. godine, [kolski odbor na svojoj 31. sjednici odr`anoj dana 13.01.2012. g. donio je Odluku da se raspi{e KONKURS za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave P[ Balijevi}i – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, do kraja nastave u {k. 2011/2012.g. Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Kratku biografiju (navesti broj telefona radi poziva na intervju) 2. Diplomu o zavr{enoj {koli 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu 5. Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka 6. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerena fotokopija, a dokumenti pod rednim brojem 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijem o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu: “Kriterij”). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti I dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravim a branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, • Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata I ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati po{tom na adresu: JU O[ «Velagi}i», Velagi}i bb, 79280 Klju~ sa naznakom – Za konkurs za popunu radnog mjesta. Predsjednica [kolskog odbora Enisa ^ahut-Kurbegovi}

Na osnovu ~l. 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju USK-a, te ~l. 81 Pravila J.U. «Gimnazija» Cazin, [kolski odbor je na svojoj sjednici od dana 18.01.2012. godine donio Odluku kojom raspisuje

Za popunu radnih mjesta u {kolskoj 2011/2012 godini
A) na odre|eno radno vrijeme (do zavr{etka konkursne procedure do 30.06.2012.) - profesor latinskog jezika (norma) 1 izvr{ilac - profesor njema~kog jezika (6 ~asova) 1 izvr{ilac - profesor biologije (2 ~asa) 1 izvr{ilac Kandidati pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju USK-a, Zakonom o radu, Pravilima {kole, treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Nastavnim planom i programom za Op{tu gimnaziju, te da uz zahtjev za popunu radnog mjesta prilo`e i : - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija) - uvjerenje o dr`avljanstvu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica treba prilo`iti slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Osobe koje dokazuju pripadnost OS R BiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a teba dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u USN «Krajina». Kandidati su du`ni u svom zahtjevu ispisati adresu prebivali{ta i kontak telefon, a isti }e biti obavije{teni o datumu i terminu obavljanja intervju sa Komisijom za izbor nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika koja }e u roku od 5 dana okon~ati postupak vo|enja intervjua na osnovu Kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u srednjim {kolama na podru~ju USK-a. [kolski odbor }e na osnovu predlo`ene rang liste kandidata u roku od 5 dana od dana zatvaranja oglasa odgovoriti kandidatima na podnesene prijave na sami oglas. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatanje. Prijave slati po{tom ili li~no donijeti u Upravu {kole svakim radnim danom.

OGLAS

za popunu radnog mjesta
Profesor latinskog jezika – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme na 8 nastavnih sati sedmi~no, do kraja nastave u {k. 2011/12.g. Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Kratku biografiju (navesti broj telefona radi poziva na intervju) 2. Diplomu o zavr{enoj {koli 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu 5. Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka 6. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerena fotokopija, a dokumenti pod rednim brojem 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijem o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu: “Kriterij”). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, •Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati po{tom na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Klju~, Branilaca BiH 86, 79280 Klju~ sa naznakom – Za konkurs za popunu radnog mjesta Predsjednica [kolskog odbora Amra Mr{i},dipl. Ing.{umarstva

KONKURS

Unsko-sanske novine KRAJINA

agencija za nekretnine

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

9

P O N U D A
Otvorena nova poslovnica u Cazinu, Cazinskih brigada bb
Kreditiranje po najpovoljnijim kamatnim stopama!
Cijena ovog stana je ni`a za 1% od ukupne cijene stana, nego kada ga kupujete od proizvi|a~a ”Stanovi” d.o.o. Ovo je novoizgra|eni stan vrhunske kvalitete i dizajna, ra|en od renomiranih graditelja u suradnji sa renomiraim tvrtkama. Stan se nalazi na ~etvrtom katu lamele B na Ceravcima, u Biha}u a sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, hodnika, spava}e sobe, te balkona od 7,93m². Stan je opremljen najsavremenijim elementima, interfonom, liftom, te ima instalacije za internet i kablovsku tv. Uz stan dobijete drvarnicu od 5,85m² gratis. Povr{ina: 56,45m², Cijena: 85 000KM – 1%.

... da bi san postao dom
Prodaje se dvosoban stan od ukupno 58,38m² na drugom spratu, stan broj 24. u Harmanima H-2/2, preko puta Osnovne {kole. Kompletno renoviran te opremljen novim namje{tajem, komforan i funkcionalan. Stan se sastoji od dnevnog boravka, spava}e sobe, kuhinje s trpezarijom, hodnika, kupatila, te dvije terase: jedna izlazi iz dnevnog boravka s pogledom na KINDL prodavnicu, a druga izlazi iz kuhinje. Ovo je fenomenalna lokacija, te predivan stambeni prostor savr{en za svaku porodicu. Cijena: 105.000 KM.

Biha} - Ceravci

Biha} - Harmani

Trosoban stan u Biha}u, naselje Ozimice II, Biha} - Ozimice Blok 10, D-4, kat II, stan broj 11, kompletno renoviran i komforan. U cijenu stana ura~unata je kuhinja izra|ena po mjeri sa svim ugradbenim ure|ajima. Stan tako|er posjeduje klimu, te centralno grijanje sa radijatorima. Uz stan dobijate gratis drvarnicu od cca 5m². Ovo je jedno toplo, ugodno i lijepo mjesto za `ivot koje samo mo`ete da po`elite. Povr{ina: 75m². NOVA Cijena: 105.000 KM.
Trosoban stan u Bosanskoj Krupi, Lamela 4/12, na drugom spratu. Ovaj stan je kompletno renoviran , zdrav i o~uvan. Stan posjeduje dvije spava}e sobe, veliki dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, wc, balkon, lo|u, dva hodnika, drvarnicu, te eta`no centralno grijanje s kaminom. Stan se nalazi iznad JU Centar za socijalni rad, te nadgleda panoramu gradskih krovova. Ovaj stan odi{e toplinom savr{enog doma i skladnog ukusa, te mo`e da zadovolji potrebe porodice s djecom. Povr{ina: 80m², Cijena: 80.000 KM.

Prodaje se stan u Biha}u u ulici E{refa Biha} Kova~evi}a H-2/3 u Harmanima na prvom Harmani spratu. Stan se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje, spava}e sobe, kupatila, hodnika, ostave, te dva balkona. Ovo je fenomenalna lokacija za `ivot jer se nalazi preko puta osnovne {kole Harmani II, gradske tr`nice, te ostalih `ivotnih fasiliteta. Postoji mogu}nost zamjene ovog stana za manji – jednosoban stan u Biha}u. Povr{ina: 63 m². Cijena: 124.000 KM.
Iznajmljuje se dvosoban stan od ukupno 58,38m² na drugom spratu, stan broj 24. u Harmanima H-2/2, preko puta Osnovne {kole. Kompletno renoviran te opremljen novim namje{tajem, komforan i funkcionalan. Stan se sastoji od dnevnog boravka, spava}e sobe, kuhinje s trpezarijom, hodnika, kupatila, te dvije terase: jedna izlazi iz dnevnog boravka s pogledom na KINDL prodavnicu, a druga izlazi iz kuhinje. Ovo je fenomenalna lokacija, te predivan stambeni prostor savr{en za svaku porodicu. Cijena: 600,00 KM.

Bosanska Krupa - Lamela

Biha} - Harmani

Prodaje se prizemna porodi~na ku}a sa Biha} - Vedro Polje pomo}nim objektom (ljetna kuhinja i konoba) u biha}kom naselju Vedro Polje u ulici Josipa Juraja [trosmajera br. 11. Ovo je fenomenlana lokacija, mirna, tiha udaljena 50-ak metara od osnovne {kole. Postoji mogu}nost parcelisanja u vi{e dijelova, te svaka parcela da ima pristupni put. Ova lokacija je pogodna i za izgradnju i nekih poslovnih objekata jer je na takvom mjestu gdje su smje{teni i mnogi drugi poslovni i proizvodni objekti. Zemlji{te 40 KM/m². Ukupna povr{ina 2.500 m². Cijena: 150.000 KM.

Prodaje se ku}a sa osku}nicom, novogradnja u biha}kom naselju Vinica u blizini d`amije i vini~ke vode. Ku}a je stara 4. godine, u dvije stambene eta`e + potkrovlje koje je u roh bau stanju. Ku}a se nalazi u ugodnom djelu grada, sa prijatnim kom{ijama. Ovo je mjesto gdje ~ovjek mo`e da se odmara i da u`iva u prirodi iako je u bilizini samog grada. Mo`e zamjena za manju ku}u u Sanskom Mostu. Povr{ina: 240 m². NOVA Cijena: 90.000 KM. Na prodaju je devastirana ku}a dimenzija Biha} - Pritoka 14,80 x 10,80m u biha}kom naselju Pritoka. Objekat ima gra|evinsku dozvolu i sve komunalne priklju~ke, te infrastrukturu. U podno`ju objekta posa|en je zasad mladih vo}ki koje se uredno odr`avaju. Ovo je jedan veoma lijepo ure|en, pedantno, uredno i s ljubavlju odr`avan posjed na kojem bi svako pozavidio. Ukupna povr{ina parcele je 2.213m² te je oivi~ena pristupnim putem. Povr{ina ukupno: 2.213m², Cijena: 50.000 KM.

Biha} - Vinica

Na prodaju je poslovni prostor u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u biha}kom naselju Poliklinika K1, u blizini Pravnog fakulteta, Gradske apoteke i Poliklinike. Poslovni prostor se sastoji od 46 m², te posjeduje centralno grijanje, klimu te je nedavno renoviran. Otvorena je mogu}nost iznajmljivanja istog na du`i vremenski period, a cijena najamnine je 400,00 KM. Ovo je izvrsna lokacija za vi{e vrsta Biha} - Poliklinika K1 djelatnosti. Cijena: 70.000,00 KM.
Prodaje se porodi~na ku}a u Bosanskoj Krupi u ulici Podgrme~ka, iza gradske benzinske pumpe. Ku}a je smje{tena nedaleko od samog centra grada, a grani~i sa poznatim ovogradskim doktorom. Ku}a je ra|ena u tri stambene eta`e, kompletno zavr{ena sa tri posebno odvojena stana, te opremljena svim modernim elementima. Ovaj objekat posjeduje centralno grijenje na lo` ulje, gara`u na daljinsko upravljenje, rostfrajnu ogradu, granitni pod (sa podnim grijanjem u ve}em dijelu ku}e). Ova ku}a je dostojna visokih zvani~a i ~imbenika. Povr{ina ukupno: 298 m², Cijena: 310.000 KM.

Bosanska Krupa Centar

Stambeno-poslovna ku}a na Berberovom brdu, na raskrsnici ulica Cazinska i Osmana Pori}a. Ku}a je smje{tena u blizini centra grada Klju~a, preko puta autobusne stanice, bolnice isl. Ovaj objekat nadgleda cijelu panoramu Klju~a. Naselje je kompletno asvaltirano {to daje jo{ jednu posebnu notu ovom objektu. Ku}a je trospratnica, kompletno zavr{ena, sa gara`om, kotlovnicom na ~vrsto gorivo, poslovnim prostorom, ogromnim dvori{tem, te sa dvije potpuno odvojene kapije. Povr{ina: 132m². Cijena: 66.000,00 KM.

Klju~ Berberovo brdo

Agencija za nekretnine “Novi dom”, Bosanska 9, 77000 Biha}
tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

Sanski Most
OBRA]ANJE NA^ELNIKA MUSTAFE AVDAGI]A GRA\ANIMA SANSKOG MOSTA

HUMANITARNI KONCERT

Sanski Most }e biti mjesto u kojem }e uloga poduzetnika biti ~ast, radnika po{tovanje, a stanovnika privilegija
«Obra}am vam se sa pozicije prvog ~ovjeka na{eg grada, odnosno sa pozicije na koju ste me vi direktno postavili za {to vam se iskreno zahvaljujem u nadi da }u opravdati va{e ukazano povjerenje. U cilju ovog zadnjeg pomenutog, osje}am moralnu, zakonsku i ljudsku potrebu da vas upoznam sa trenutnim stanjem u na{oj op}ini, ali i planiranim aktivnostima kako bismo ukupan `ivotni ambijent unaprijedili, i kako bismo svi zajedno Sanski Most u~inili mjestom po`eljnim za `ivot. U proteklom periodu u saradnji sa nadle`nim op}inskim slu`bama i javnim ustanovama i preduze}ima pokrenuli smo niz novih infrastrukturnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti, te smo uspje{no realizirali programe zapo~ete u mandatu mog prethodnika, doc. dr. Sanjina Halimovi}a, i iskreno se nadam da smo bar djelom~no unaprijedili kvalitet `ivota u Sanskom Mostu. rali smo i zna~ajna sredstva ulo`iti u pro{irenje Industrijske zone [ejkova~a ~ime bi i sektor finalne proizvodnje dobio svoje zaslu`eno mjesto u ekonomskom razvoju na{e op}ine. Ponosan sam i na ~injenicu da smo uzeli u~e{}e u revitalizaciji Rudnika mrkog uglja u Kamengradu, te da smo zapo~eli pregovore za izgradnju termoelektrane, koja }e pored vi{emilionske investicije, u budu}em periodu biti pokreta~ lokalnog razvoja na kojeg }e budu}e generacije biti ponosne. Od ostalih investicija htio bih i pomenuti ~injenicu da }e Splonum, nekada{nji sanski gigant u drugoj polovici ove godine zapo~eti svoju proizvodnju prepoznatljivih opekarskih proizvoda, a pored ovog zna~ajna investicija je i dolazak renomirane austrijske firme Remus, koja }e svoju proizvodnju automobilskih auspuha u narednom periodu pokrenuti i u na{em gradu, ~ime otvoreno ulazimo u sukob sa nezaposleno{}u.

«Nada» za djecu s posebnim potrebama
Pred kraj 2011. godine u prostorijama stare gradske vje}nice odr`an je humanitarni koncert pod nazivom “Ko nekad u osam“. Sav prihod namijenjen je financiranju projekta “Nada“. Koncert je u potpunosti uspio. Prikupljeno je 2.500 KM. Jedan dio sredstava poslu`io je za donacije humanitarnih paketa za socijalno ugro`ene porodice koje imaju djecu s posebnim potrebama. Humanitarne pakete dobilo je pet takvih porodica. Amela Omi}, voditeljica projekta “Nada“, jedinom te vrste na podru~ju sanske op}ine u kojem se odvija edukacija i socijalizacija djece s posebnim potrebama, izjavila je da se je ideja o organizo-vanju pomenutog humanitarnog koncerta rodila spontano, a glavni inicijator bio je Edin Aganovi}, novinar Radio-Sane i mladi Sanjani koji djeluju u okviru nekolicine muzi~kih rok grupa u Sanskom Mostu. - Ovaj humanitarni koncert poslu`io je i kao prilika da se sanska javnost upozna s projektom “Nada“ koji je jedini projekat takve vrste u sanskoj op}ini i posve}en je djeci s posebnim potrebama. Istovremeno koncert pod nazivom “Ko nekad u osam“ bio je i prilika za afirmaciju mladih sanskih rok grupa.

[to se ti~e protekle 2011. godine, uprkos ekonomskoj krizi i odsustvu pomo}i sa vi{ih nivoa vlasti u omjeru kako smo o~ekivali, dokazali smo da op}ina Sanski Most uspje{no nosi breme pokreta~a razvoja na lokalnom nivou, te smo realizirali niz projekata koje smo sufinansirali sredstvima op}inskog bud`eta: elektrifikacija lokaliteta Brdari i Bosanski Milanovac, obezbijedili smo sredstva za elektrifikaciju Donje Majki} Japre, nastavili aktivnosti na izgradnji vodovoda Lukavice, Modra, Slatina – Podvida~a, zavr{ne aktivnosti provodimo na rekonstrukciji vodovoda Stari Majdan, izgradili smo niz lokalnih puteva u ruralnim podru~jima – ^aplje, ^irki}i – Gaj, Ba{i}i – Naprelje i sl., naselja Poljak i Sasina su povezani s centrom grada novoizgra|enim mostom i sl. Ovo bi bili samo neki od rezultata koje smo postigli u unapre|enju infrastrukturnih kapaciteta a za predstavljanje svih rezultata, na sre}u sviju nas potrebno mi je puno vi{e vremena. Zna~ajne napore smo ulo`ili i u unapre|enju nekih osnovnih strate{kih opredjeljenja na{e op}ine kao {to su poljoprivreda i turizam. U tom smislu izuzetnu saradnju smo ostvarili sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstava USK, na ~elu sa g-dinom

Breme pokreta~a razvoja

Emd`adom Galija{evi}em koji je obezbijedio materijalnu podr{ku za unapre|enje sto~arstva na podru~ju na{e op}ine i opredijeljeni smo da preko svojih predstavnika u vi{im nivoima vlasti institucionalno se izborimo i za{titimo lokalne proizvo|a~e.

U domenu turisti~ke djelatnosti, iako je ta oblast u direktnoj nadle`nosti kantona ~ija podr{ka je izostala i protekle godine, pripremili smo neophodnu dokumentaciju za izgradnju urbane i ruralne turisti~ke infrastrukture ~ija realizacija je planirana u prvim mjesecima ove godine. Pored ovog, najzna~ajniji poduhvat u oblasti turizma je implementacija projekta prekograni~ne saradnje u organizaciji LAG “Una Sana” i op}ina Krnjak, Gvozd, Topusko i Vojni}, a u saradnji sa gradovima Zadar i Biograd na Moru aplicirali smo projekte iz ove oblasti ukupne vrijednosti oko 400.000 KM, ~ime smo dokazali spremnost za partnerstvo na me|unarodnom nivou, a ujedno smo pokazali kvalitete u posjedovanju znanja i kapaciteta za implementaciju projekata Europske unije.

Me|unarodna suradnja

Vjerujem da vas najvi{e zanimaju planirane aktivnosti za nastalu 2012. godinu, i u tom pogledu mogu vam obe}ati sigurnu predanost svih aktera uklju~enih u lokalni razvoj, u skladu sa realnim mogu}nostima Op}inskog organa uprave. Kao kapitalni projekt za

Projekti u 2012. godini

ovu godinu na prvom mjestu ponosno navodim rekonstrukciju gradskog mosta za ~iju realizaciju smo obezbijedili sredstva u iznosu od oko 1.100.000 KM i ~ijom realizacijom dobijamo reprezentativan objekat po kojem }emo biti prepoznatljivi u {irem regionu. Nastavljamo sa unapre|enjem infrastrukturnih kapaciteta tako da su nam prioriteti zavr{etak Prepumpne stanice ~ime }emo pro{iriti gradsku kanalizacionu mre`u, planiran je zavr{etak izgradnje puta na Bojan~i}u, asfaltiranje naselja Domet 2000, te izgradnja kanalizacije i asfaltiranje naselja Mahala, dovr{etak izgradnje vodovoda u Poljaku, Modri i Lukavicama, izgradna dje~ijih igrali{ta u u`em gradskom jezgru, i niz ostalih projekata predvi|enih planom kapitalnih investicija. Od ostalih aktivnosti koje provodimo, a koje }e vas zasigurno obradovati htio bih napomenuti da smo u zavr{noj fazi {to se ti~e izrade prostornoplanske dokumentacije odnosno regulacionih planova za {ire gradsko jezgro ~ime }e se na{ grad zaokru`iti u prepoznatljivu urbanu cjelinu. Tako|er, ove godine nastojat }u da maksimalno potaknem pozitivan poslovni ambijent i pove}anje stope zaposlenosti ~ime }u nastojati da maksimalno iskoristim ljudske kapacitete koje imam na raspolaganju, naro~ito mlade, a u tu svrhu ove godine u bud`etu smo planirali sredstva za stipendiranje deficitarnih kadrova, pro{irili smo grant za poljoprivredne poticaje ~ime je i vo}arstvo definirano kao razvojna komponenta, a plani-

Na`alost, pored pomenutih pozitivnih stvari, op}ina Sanski Most je suo~ena sa nizom problema i pote{ko}a u svom radu, tako da vas u skladu sa principom transparentnosti koji me obavezuje na ovoj poziciji i u poslu koji obavljam, htio obavijestiti da Op}ina u ovoj godini ima za obavezu isplatiti niz potra`ivanja prema strankama u skladu sa presudama vi{ih sudskih instanci i vansudskih nagodbi. Tako u konkretnom slu~aju smo primorani isplatiti vi{e stotina hiljada KM po presudama protiv Op}ine Sanski Most. Pored pomenute transparentnosti ovo napominjem i s razlogom da }u se maksimalno anga`irati da ovakvih slu~ajeva ne bude u narednom periodu, a sve nadle`ne ~iji su propusti u radu doveli do ru{enja ugleda Op}ine, sankcionirat }u u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Na kraju bih samo da vam obe}am da }u u narednom periodu maksimalno opravdati povjerenje onih koji su mi ga i ukazali, a nastojat }u svojim protivnicima promijeniti mi{ljenje o sebi kroz predani rad, tako da }e Sanski Most zasigurno u budu}em periodu biti mjesto u kojem }e uloga poduzetnika biti ~ast, radnika po{tovanje, a stanovnika privilegija.»

Opravdati povjerenje

Hemodijaliza ipak u Prijedoru
Radosna vijest ovih dana prohujala je Sanskim Mostom. Za te{ke bubre`ne bolesnike sanske i susjedne klju~ke op}ine na posljednjoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona donesena je odluka da na tretmane hemodijalize odlaze u susjedni, 30 kilometara udaljeni, Prijedor, odnosno njegov hemodijalizni centar u sastavu tamo{nje Op}e bolnice. Te{ke muke, patnje i putovanja, te udaljenost do Kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijanki} u Biha}u l25 kilometara u jednom pravcu, vjerovatno }e biti samo lo{a uspomena za l5 sanskih dijabeti~ara koji su godinama putovali tri puta nedeljno u Biha} na hemodijalizu. Aktualni ministar zdravstva Amir Muri} izjavio je da je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila zaklju~ak o izdavanju sredstava iz kantonalnog prora~una kako bi se pokrili tro{kovi razlike u cijeni ovih zdravstvenih usluga u oba bosanskohercegova~ka entiteta. Ministar Muri} je obrazlo`io zaklju~ak Vlade USK-a da je na ovaj na~in realizovan dogovor koji je prije nekoliko mjeseci postignut sa ministarom zdravlja RS-a Rankom [krbi}em. - Usluge hemodijalize su u Republici Srpskoj ne{to skuplje od na{ih cijena u Kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijanki} u Biha}u, tako da smo morali prona}i sredstva kako bismo izmirili razliku u cijeni, - izjavio je ministar Amir Muri}. Prije izvjesnog vremena l5 te{kih bubre`nih bolesnika sa podru~ja sanske op}ine i desetak iz susjednog Klju~a zatra`ilo je da se na hemodijalizu putuje u susjedni Prijedor umjesto u Biha}. Premijer USK-a Hamdija Lipova~a, prilikom svoje ljetne radne posjete sa resornim ministrima iz op}ine Sanski Most dao je ~vrsto obe}anje da }e problem te{kih bubre`nih bolesnika biti rije{en do kraja godine koju smo nedavno ispratili. - Jedinstven je primjer u Evropi da pacijenti u tako te{kom stanju putuju po nekoliko sati tri puta nedeljno kako bi im bila pru`ena hemodijalizna pomo}, - izjavio je Esmir Brkovi}, predsjednik Udru`enja bubre`nih bolesnika u Sanskom Mostu.

RADOSNA VIJEST ZA SANSKE BUBRE@NE BOLESNIKE

Priredio: E. Tabakovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

11

MINISTRICA SINHA KURBEGOVI] NA^ELNIKU BIHA]A ALBINU MUSLI]U

Samo zajedni~ki mo`emo stvoriti bolji ambijent afirmaciji op}ine i kantona
Po{tovani na~elni~e Musli}u, s obzirom da ste mi uputili otvoreno pismo, smatram da se zbog gra|ana na isti na~in trebam obratiti ja Vama, iako nisam pristalica ovakvog na~ina poslovne komunikacije. Licem u lice je sasvim bilo primjereno. No, Vi ste se opredijelili za pisanu formu i javno, {to mo`e imati sasvim drugu konotaciju. Nakon mog dvadesetogodi{njeg rada, a od toga devetnaest godina na rukovode}im pozicijama, gra|ani sami mogu prosuditi o transparentnosti istog. S obzirom da je 2012. godina velikih odluka, vjerujem da }e Vam donijeti vi{e iskustva, takti~nosti, a o uspje{nosti nekad ne odlu~ujemo sami. Prije svega, mi kao diplomirani pravnici nikada ne bismo smjeli zaboraviti ustavno pravo i pojam ustava koji se defini{e kao najzna~ajniji i najvi{i pravni akt u pravnom sistemu dr`ave, s kojim i svi ostali propisi moraju biti u skladu. Stoga ja u svom radu prvo po{tujem odredbe na{eg Ustava koje u ovom, konkretnom, kako Vi nazivate spornom slu~aju, ure|uju da oblast prostornog ure|enja ne spada u isklju~ivu nadle`nost Federacije, a niti zajedni~ku nadle`nost Federacije i Kantona, ve} je u isklju~ivoj nadle`nosti Kantona, te se oblast prostornog ure|enja reguli{e kantonalnim zakonima i podzakonskim aktima (~lan III 4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). Jo{ nekima te odredbe Ustava nisu bile jasne pa je i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine svojim presudama (npr. presuda broj U-2153/03 od 10.10.2008.god. broj U1007/03 od 19. 03. 2008. god. broj U-386/03 od 06. 03. 2008.god. broj U 1004/03 od 16.04.2008. god.) naveo, citiram: "Kako oblast prostornog ure|enja po Ustavu Federacije ne spada u isklju~ivu nadle`nost Federacije, a niti u zajedni~ku nadle`nost Federacije i Kantona, ve} u isklju~ivu nadle`nost Kantona (prema odredbama ~lana III 4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine), to se oblast prostornog ure|enja reguli{e kantonalnim zakonom o prostornom ure|enju". Po{tuju}i odredbe Ustava, Skup{tina Unsko-sanskog kantona je donijela Zakon o prostornom ure|enju i gra|enju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 10/11, 13/11 i 19/11). Odredbama ~lana 64. stav 6. navedenog Zakona utvr|eno je da }e Vlada Unsko-sanskog kantona posebnim propisom u roku od 6 mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti uredbu o gra|evinama i zahvatima od zna~aja za USK. Dakle shodno navedenom Vlada USK-a izvr{avaju}i zakonsku obavezu, donijela je Uredbu o gra|evinama i zahvatima od zna~aja za Unsko-sanski kanton i gra-|evinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoli{, `ivot i zdravlje ljudi, za koje lokacijsku dozvolu, odnosno urbanisti~ku saglasnost izdaje Miniorgan }e zatra`iti od kantonalnog Ministarstva za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline pismenu saglasnost, odnosno mi{ljenje kojim se vo|enje postupka izdavanja urbanisti~ke saglasnosti i pod kojim uvjetima mo`e voditi kod op}inskog na~elnika", {to zna~i da bez pismene saglasnosti Ministarstva op}ine nisu mogle voditi postupke za gra|evine povr{ine vi{e od 2000 m2, te smo iz tih razloga bili mi{ljenja da u Uredbu preuzmemo rje{enje iz starog Zakona, jer kako sam Vam ve} naprijed navela oblast prostornog ure|enja je po Ustavu isklju~iva nadle`nost Kantona. Iz Va{eg pisma mi nije jasno ~ime smo mi to prekr{ili ~lan 55. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 49/06), koji propisuje citiram: "Jedinica lokalne samouprave ima pravo da izvr{enje prenesenih nadle`nosti prilagodi lokalnim uvjetima kada to predvi|a zakon ili kada ih za to ovlaste nadle`ne federalne ili kantonalne vlasti." ^ini se, da ste krivo i shvatili i protuma~ili ~lan 55., jer ste svojim obrazlaganjem istog, vjerovatno doveli u zabunu osobe koje poznaju pravo, samim tim i mene. Iskeno mi je drago kao ministrici i gra|anki Biha}a {to izra`avate svoju brigu za gra|ane, potencijalne investitore, ali Vam moram re}i da se ovakvim rje{enjem ni u kojem slu~aju ne uslo`njava procedura, osim {to potrebna dokumenta za gra|enje ne izdaje Op}ina, nego Ministarstvo. Samo na{im zajedni~im djelovanjem kao i prije, kada je Ministarstvo izdavalo saglasnost za vo|enje postupka, tako i sada, kada Op}ina daje svoje mi{ljenje, mo`emo stvoriti bolji ambijent za razvoj i afirmaciju op}ine i kantona, te stvarati bolje poslovno okru`enje, a samim tim i bolji `ivotni ambijent. Naime, pismo ste mi uputili skoro mjesec dana od dana mog o~itovanja na Zaklju~ke kolegija op}inskih na~elnika, a poznato Vam je, da je Kolegij op}inskih na~elnika uputio Skup{tini USK-a inicijativu za izmjene i dopune Zakona (koji se ba{ odnose na Vama sporna rje{enja u Uredbi). Na`alost {to Vas i na kraju moram podsjetiti na Ustav, ali sada na Ustav Unsko-sanskog kantona, koji u svom poglavlju IV- Djelokrug kantona ni u jednoj odredbi ne govori da je Kanton "servis" op}inama. Kanton i op}ina nisu svrha postojanja samih sebi nego su du`ne da u obavljaju svojih ovla{}enja poduzmu sve potrebne mjere u cilju osiguranja za{tite prava i sloboda utvr|enih ~lanovima od 1. do 7., odjeljak A , poglavlja II Ustava Federacije i u instrumentima navedenim u Aneksu. Srda~an pozdrav, Ministrica za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Sinha Kurbegovi}, dipl. pravnik

starstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline. Prije dono{enja same navedene Uredbe, Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline draft Uredbe je aktom broj 11-239488-1/11 od 26. 08. 2011. god. proslijedilo svim op}inama Unsko-sanskog kantona, kako bi mogli dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, pa ne stoje Va{i navodi da nisu konsultovane jedinice lokalne samouprave. Ta~no je da u draftu Uredbe objekti visokogradnje nisu bili utvr|eni kao objekti od zna~aja za Kanton, me|utima primjedba Op}ine Biha} bila je da se utvrdi nadle`nost Kantona

za objekte visokogradnje prema povr{inama objekta, kada ne postoji provedbeni planski dokument, regulacioni plan ili urbanisti~ki projekat, odnosno za objekte visokogradnje razvijene povr{ine vi{e od 5000 m2. Razmatraju}i primjedbu Op}ine Biha}, te uzimaju}i u obzir odredbe starog Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj 9/02 i 4/04) koji je u ~lanu 57. predvi|ao da urbanisti~ku saglasnost izdaje Ministarstvo za gra|evine, ~ija je korisna povr{ina vi{e od 5000 m2, istim ~lanom u stavu 4. bilo je propisano citiram: " Za objekte preko 2000 m2 op}inski

N

Sedam mjeseci zatvora za 50 dana rada
radom za op}e dobro na slobodi u trajanju od pedeset radnih dana. Ministarstvo pravosu|a i uprave kao organ nadle`an za raspore|ivanje osu|enog lica na rad za op}e dobro, rje{enjem ministra rasporedilo je osu|enog da izvr{i ovaj rad u komunalnom preduze}u "Rad" u Klju~u, prema mjestu

akon izricanja prve pravomo}ne presude Op}inskog suda u Sanskom Mostu, vi{emjese~ne aktivnosti Ministarstva pravosu|a i uprave USK-a usmjerene na uvo|enje alternativne sankcije - rad za op}e dobro na slobodi - u praksi su rezultirale obavljanjem prvog razgovora sa osu|enim licem u prostorijama JKP "Rad" Klju~ 17. januara. 2012. godine. Naime, pravomo}nom presudom Op}inskog suda u Sanskom Mostu, osu|enom Z. D. izre~ena kazna zatvora u trajanju od sedam mjeseci, uz njegov pristanak, zamijenjena

NA SLOBODI

Rad za op}e dobro na slobodi - u praksi su rezultirale obavljanjem prvog razgovora sa osu|enim licem

njegovog prebivali{ta. Cilj razgovora, kojem su pored osu|enog prisustvovali dr`avni slu`benici Ministarstva i povjerenik zadu`en za pra}enje rada, bio je upoznavanje osu|enog lica sa njegovim pravima i obavezama za vrijeme trajanja rada te izrada individualnog programa izvr{enja rada za op}e dobro u kojem je odre|eno radno mjesto osu|enog i plan podr{ke osu|enoj osobi za izvr{enje rada za op}e dobro. Direktorica "Rada" i ministar pravosu|a i uprave usaglasili su se da izvr{enje ove alternativne sankcije zapo~ne 26. ovog mjeseca.

?

12

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

KAKO RIJE[ITI PROBLEM: PSI LUTALICE

AKTIVNOSTI OP]INE BIHA]

Azil za pse do kraja januara
Adekvatna primjena propisa, odgovornost vlasnika, postojanje jedinstvenog registra vlasnika, postojanje sistema obilje`avanja `ivotinja, visok nivo svijesti i educiranost gra|ana, nadzor, sankcije za prekr{itelje, uvjeti su i mjere koje se u normalno ure|enim zemljama provode kako na ulicama ne bi imali ono {to imamo u Biha}u, i bez iznimke svim gradovima F BiH, a to su psi lutalice, kojih je iz dana u dan sve vi{e, i koji su umjesto dru{tva, rekreacije ili pomo}i ~ovjeku postali problem. Nadle`ne slu`be, ustanove i poduze}a raspola`u podacima o pojavi velikog broja napu{tenih `ivotinja i pasa lutalica na podru~ju op}ine Biha}, niza slu~ajeva napada, ugriza, nano{enja materijalne {tete, zna~ajnog broja usmenih i pismenih prijava gra|ana i sve alarmantnijeg stanja po ovom pitanju. ne Op}insko vije}e je usvojilo Zaklju~ak o poduzimanju mjera na izmje{tanju privremenog azila za pse s lokacije Vedro Polje. Prona|ena je nova, adekvatna lokacija za izgradnju privremenog prihvatili{ta i realizaciju zaklju~ka o poduzimanju mjera na izmje{tanju privremenog prihvatili{ta za pse s lokacije Vedro Polje. Od vi{e potencijalnih odre|ena je privremena lokacija na podru~ju Gorjevca. JU "Zavod za prostorno ure|enje" izradila je idejno rje{enje za izgradnju privremenog prihvatili{ta kapaciteta 100 pasa, te predmjer i predra~un radova potrebnih za monta`u boksova i prate}e opreme za smje{taj `ivotinja sa pripadaju}om infrastrukturom neophodnom za njegu i boravak `ivotinja. Nakon provedene zakonom propisane procedure za izvo|a~a radova za izgradnju privremenog prihvatili{ta izabrano je poduze}e "Behi} Sany Boy" d.o.o. Biha}. Potpisan je ugovor za izvo|enje radova ukupne vrijednosti 64.379 KM, sa rokom za zavr{etak radova od 45 dana od dana zaklju~enja ugovora. Ukoliko vremenske prilike dozvole, o~ekuje se da do kraja ovog mjeseca privremeno prihvatili{te tehni~ki bude u funkciji za prihvat `ivotinja sa lokacije Vedro Polje. prosje~ni tro{kovi za veterinarsku zdravstvenu za{titu jedne `ivotinje (psa) se kre}u oko 150 KM. To pokazuje da }e samo za brigu oko 700 pasa lutalica, smje{tenih u privremenom prihvatili{tu, trebati osigurati vi{e od 100.000 KM Za planirani broj `ivotinja koje }e se privremeno zbrinuti u prihvatili{te u ovoj godini neophodno je uposliti ~etiri radnika koji }e raditi na poslovima njege, hranjenja i ~uvanja `ivotinja u azilu. Za bruto pla}e i naknade ovog broja radnika u ovoj godini potrebna su sredstva u iznosu od 56.200 KM KM. Op}ina Biha} }e u skladu sa svojim mogu}nostima osigurati financijska sredstva za funkcioniranje i odr`ivost privremenog prihvatili{ta, bilo iz Bud`eta ili alternativno sa vi{ih nivoa vlasti i donacija. Svakako da je u cijelom ovom projektu izuzetno va`na uloga i veterinarske inspekcije USK-a koja mora poja~ati nadzor tokom cijele godine, u skladu sa odredbama Zakona o za{titi i dobrobiti `ivotinja i Odlukom o uvjetima i na~inu dr`anja ku}nih ljubimaca na podru~ju Op}ine Biha}. N. Pirali}

VELIKA KLADU[A

Sve ~e{}e pritu`be gra|ana
Problem sa psima lutalicama i na podru~ju op}ine Velika Kladu{a je sve ve}i. O tome svjedo~e brojna obra}anja gra|ana s pritu`bama na ~este napade i zahtjevom da se tome stane ukraj. Zbog sve ve}e opasnosti, prije svega za u~enike, ali i ostale gra|ane, s ciljem rje{avanja ovog problema u uredu op}inskog na~elnika Admila Mulali}a odr`an je sastanak s direktorima svih osnovnih {kola, direktoricom Veterinarske stanice Nisvetom \edovi} i direktorom komunalnog preduze}a "Komunalije" Almirom Pajazetovi}em. Direktori {kola iznijeli su svoje prijedloge i sugestije kako bi se na{lo odgovaraju}e rje{enje. - S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i zakonsku regulativu u privremenom rje{avanju ovog problema mo`emo se osloniti na komunalno preduze}e "Komunalije", koje bi vr{ilo hvatanje pasa lutalica i Veterinarsku stanicu koja bi vr{ila sterilizaciju, kastriranje, obilje`avanje pasa i eutanaziju u zakonom propisanim slu~ajevima, - istaknuo je Mulali}. Na sastanku se razgovaralo i o funkcioniranju prijevoza u~enika {to je u nadle`nosti Vlade USK-a. S tim u vezi izra`eno je negodovanje odnosom prema Op}ini Velika Kladu{a. Zaklju~eno da }e se svim {kolama dostaviti Informacija o raspodjeli sredstava i ukupnim izdvajanjima prema svim {kolama od strane Op}ine Velika Kladu{a.

Privremeno prihvatili{te na Gorjevcu Op}ina Biha} je opredijeljena za rje{avanje ovog problema. Izme|u ostalih poduzetih aktivnosti, polovinom 2011. godi-

Prema procjenama na podru~ju op}ine Biha} nalazi se oko 2.000 pasa lutalica

Za rad u azilu potrebna ~etiri radnika Prema procjenama Koordinacionog tima imenovanog od strane Op}ine Biha}, a na osnovu pra}enja brojnog stanja i kretanja napu{tenih `ivotinja i pasa lutalica, utvr|eno je da se na podru~ju op}ine Biha} nalazi oko 2.000 nezbrinutih `ivotinja. U privremenom prihvatili{tu, koje je jo{ u izgradnji, moglo bi biti zbrinuto oko 700 `ivotinja. U ovisnosti od procjena op}eg i zdravstvenog stanja `ivotinje,

Javna rasvjeta u {est podru~ja
Op}ina Bosanska Krupa potpisala je s firmom ''ELPOS'' d.o.o. iz Bosanske Krupe ugovor za izgradnju javne rasvjete vrijedan 20.653 KM. Rije~ je o elektrifikaciji {est podru~ja u lokalnoj zajednici, naselja ili ulica. Javnu rasvjetu }e dobiti dio Ulice generala Mirsada Sedi}a, nekada{nja Kolodvorska, zatim naselje Te}ija na {est dionica, naselja Mehi} Plo~a, Zalug, Pi{taline, te skoro rekonstruisani most u Halki}ima. Op}ina Bosanska Krupa iz bud`eta za 2012. godinu, prihodi ostvareni od naknada za kori{tenje dr`avnih {uma, osigurala je blizu devet hiljada, dok je ostalo u~e{}e lokalnog stanovni{tva. Osim devet hiljada za izgradnju, Op}ina }e izdvojiti oko pet hiljada za priklju~ak. Nakon {to nadzorni organ izvo|a~a uvede u posao, cijeli proces bi se trebao zavr{iti za 20 dana.

BOSANSKA KRUPA

OP]INA KLJU^ U 2011. GODINI

Realizirana 62 projekta vrijedna 2,3 milona KM
Op}ina Klju~ je u pro{loj godini realizovala 62 manja i ve}a projekta u ukupnoj vrijednosti od 2.347.000 KM. Pedeset i tri projekta su u potpunosti zavr{ena dok je njih 9 u zavr{noj fazi realizacije. Ako se uzme u obzir da je iza nas izuzetno te{ka godina recesije realizacija ovako velikog broja projekata je veliki uspjeh op}ine Klju~ jer su zavr{eni neki od prioritetnih projekata i samim tim rije{eni neki od goru}ih problem. U sklopu toga izvr{ena je ada-

Javnu rasvjetu }e dobiti dio Ulice generala Mirsada Sedi}a, nekada{nja Kolodvorska, zatim naselje Te}ija na {est dionica, naselja Mehi} Plo~a, Zalug, Pi{taline, te skoro rekonstruisani most u Halki}ima

ptacija i rekonstrukcija sportske sale MS[ Klju~, izgradnja kanalizacionog sistema u naselju Velagi}i, natkrivanje dijela potoka I`nica, ure|enje {ehidskog mezarja, izgradnja staze od mosta do Aline Luke, sanacija deponije itd. Pozitivan rad i anga`man Op}ine pohvalili su i vije}nici Op}inskog vije}a Klju~. Prema rije~ima op}inskog na~elnika Osmana ]ehaji}a najve}u zaslugu nosi organ uprave i administracija.

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

13

BIHA]: OBILJE@ENA 17. GODI[NJICA OSLOBA\ANJA VEDROG POLJA

Svjedo~anstvo pobjede za divljenje
Prigodnim sadr`ajima proteklog vikenda obilje`ena je 17. godi{njica osloba|anja Vedrog Polja i jednog dijela Potplje{evi~kog platoa s po~etka ratne 1995. godine, ~ime su nastavljena borbena djelovanja branitelja ka deblokadi Biha}a i tada{njeg Biha}kog okruga. Po~etkom 1995. godine stekle su se okolnosti za osloba|anje ovog podru~ja, {to su borci u~inili u herojskim borbama koje su se odvijale tih dana mjeseca januara. Ovim povodom u organizaciji Op}ine Biha}, na~elnika Albina Musli}a i JOB-a Biha}a, uprili~en je prijem za borce, veterane, ratne komandire i komandante, te u~esnike odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992-95. godina. Ovo je, kako je posebno nagla{eno, prigoda za susret i podsje}anje na jedan od najzna~ajnijih datuma u historiji Biha}a. Nakon prijema, na kojem su se svim prisutnim, u ime Organizacionog odbora za obilje`avanje ove godi{njice obratili na~elnik Albin Musli} i ratni komandant 501. sbbr. Senad [arganovi}, organizirano je polaganje cvije}a i odavanje po~asti na spomenobilje`ju Humci, te na katoli~kom groblju u @egaru. Kao i ranijih godina, uz prisustvo u~esnika rata i gostiju uprili~en je historijski sat na lokalitetu gdje je 13. januara 1995. godine uspje{no izvedena bitka - iznad naselja Vedro Polje. U okviru historijskog sata najvi{e rije~i posve}eno je tada{njim ratnim okolnostima i zajedni~koj borbi koju su vodile jedinice 5. korpusa, HVO i Policije. Kako je kazao [arganovi}, najve}a briga je vo|ena o ljudima, kako bi se izbjegle `rtve. Prema rije~ima na~elnika Musli}a, ovaj dan je svjedo~anstvo pobjede koja je za divljenje I nauk svim generacijama. Kako je kazao, sloboda nije do{la, niti je poklonjena od bilo koga, ve} odbranjena hrabro{}u i herojstvom ljudi koji su imali snage za to. Faruk Hod`i} je kazao da se obilje`avanje godi{njica treba urediti, kako zbog `ivih koji i danas svjedo~e istinu, tako i zbog svih boraca koji su polo`ili `ivot ili su `rtvovali dio tijela u borbama.

Mirsad Kaljkovi}

CAZINSKA MJESNA ZAJEDNICA STIJENA

Mjesto dobrog `ivota
sanacije regionalnog puta i izgradnjom trotoara kroz centar sela.

Cazinska mjesna zajednica Stijena sa oko osam hiljada stanovnika i preko 2.000 doma}instava jedna je od najmnogoljudnijih i najve}ih naselja u cazinskoj op}ini i kao takva ima odli~ne pretpostavke za razvoj lokalne infrastrukture ruralnog turizma. Toga su svjesni i u Savjetu MZ Stijena gdje isti~u da se bez konkretnog investiranja u lokalne puteve te promociju turisti~kih mogu}nosti ovog kraja, ne mo`e govoriti o ozbiljnom razvoju lokalnih sredina. Prema rije~ima Mirsada Kaljkovi}a, predsjednika Savjeta MZ Stijena, prvi koraci ka razvoju ove MZ i svih zaseoka, napravljeni su po~etkom

Bez obzira na politi~ka uvjerenja i negativnu medijsku kampanju u posljednje vrijeme, MZ Stijena jeste i bit }e mjesto dobrog `ivota, kojeg }e ~initi poljoprivreda, te ruralni turizam, ka`e Mirsad Kaljkovi}, predsjednik MZ

Razvoj turisti~ke ponude - Rije~ je o projektu vrijednom oko 300.000 KM kojeg su osigurale kantonalne vlasti. I pored odre|enih imovinsko-pravnih odnosa ide sve planiranom dinamikom. Tako|er isti~em i projekte putne komunikacije Pivi}i - Memi}i vrijednosti 160.00 KM , Krehi}i - Trome|a vrijednosti 50.000 KM, kao i sanaciju niskonaponske mre`e u centru, - ka`e Kaljkovi}. Mladi iz ove MZ napravili su nekoliko projekata od kojih su tri prihva}ena od strane federalnih institucija a rije~ je o projektima razvoja turisti~ke ponude kroz prirodne ljepote rijeke Horljave, te starog grada Bijela Stijena koji datira jo{ iz vremena Rimljana, a kasnije Osmanlija. Projekti su u fazi ~ekanja zbog ~injenice da se za realizaciju trebaju se dobiti garancije op}inskih vlasti - Ono ~ime sam kao predsjednik Savjeta razo~aran jesu dugovanja prethodnog saziva koja iznose oko 13.000 KM i koji se ve}inom odnose na financiranje javne rasvjete, zimskog

odr`avanja, te teku}ih ra~una. Zbog toga danas i pored postavljene rasvjete centar Stijene je u mraku, a nezadovoljni smo i odnosom op}inskih vlasti prema nama jer je udio mje{tana Stijene u punjenu op}inskog bud`eta itekako zna~ajan, ali se to ne osjeti kada je u pitanju podr{ka Op}ine, - ka`e Kaljkovi}.

Asfalt na jo{ 30 km puteva Savjet MZ Stijena u 2012. godini te`i{te rada, prema Kaljkovi}evim rije~ima, usmjerit }e na asfaltiranje jo{ preostalih 30 km makadamskih i nekategorisanih puteva, a projekti su ve} ura|eni za putne komunikacije Halki}i - Trome|a i Alijagi}i - Trome|a ukupne vrijednosti oko 200.000 KM. - Mislim da bez obzira na politi~ka uvjerenja i negativnu medijsku kampanju u posljednje vrijeme, MZ Stijena jeste i bit }e mjesto dobrog `ivota, kojeg }e ~initi poljoprivreda, te ruralni turizam. Jo{ mnogo moramo u~initi da do toga do|e, ali samo bez jeftinih politi~kih poena, jer gra|ane interesuje samo bolji `ivotni ambijent a ne dnevna politi~ka prepucavanja, - ka`e Kaljkovi}. E. M.

14

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

NAKON NAJAVE DOKUMENTARNOG FILMA

"HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM"

JE LI AERODROM @ELJAVA BIO SVEMIRSKI CENTAR BIV[E JUGOSLAVIJE?
[ta je zajedni~ko ameri~kom svemirskom programu, tajnim istra`ivanjima u objektu "505" i odlasku Amerikanaca na Mjesec? Prema dokumentarnom filmu slovenskih autora Bo{tjana i @ige Virca "Houston, we have problem" , zajedni~ki imenitelj jeste aerodrom @eljava kod Biha}a. Pomalo nestvarna informacija koja je pro{le sedmice uzburkala javnost u biv{oj Jugoslaviji, ali i Evropi, iz dana u dan poprima vizure jedne neobi~ne pri~e koja za grad Biha} i USK-a mo`e biti dobar mamac za turisti~ku promociju. Naime, pro{le sedmice na internetu je prikazna najava dokumentarnog filma "Houston, we have problem" kojeg je sa snimanjem zapo~eo poznati slovenski dokumentaristi~ki dvojac Bo{tjan i @iga Virc. U izjavi za "Krajinu" Bo{tja Virc isti~e da je projekt u preliminarnoj fazi i treba jo{ puno istra`ivanja. samo je jedna od mnogih detalja, koji sastavljaju cijelu pri~u i tu nas ~eka jo{ mnogo rada, - ka`e Bo{tjan za na{e novine. Bo{tjan isti~e da je uloga Jugoslavije u otkrivanju svemira svakako intrigantna i tu autore ~eka najvi{e rada. Kako isti~e, {ezdesetih godina pro{log vijeka SFRJ je raspolagala velikim resursima za vojnotehni~ki razvoj, {to je izme|u ostalog rezultiralo gradnjom najve}eg vojnog aerodroma u Jugoslaviji, odnosno aerodroma @eljava gdje je bio razvoj i proizvodnja borbenih aviona i drugih high-tech sredstava. - Ne treba zaboraviti na projekt razvoja supersoni~nog aviona (ime projekta: Novi Avion), koji je bio obustavljen tek u po~etku 90-tih. Objekt @eljava je vi{e simbol jugoslovenskih tajni i tehni~ke superiornosti i mi smo se ve} povezali s ekipom iz internet portala @eljava i ve} u martu planiramo do}i u Biha} i na aerodorm @eljava, - ka`e Bo{tjan.

Tajni zapisi
NLO u blizini @eljave Zanimljivo je da se u reakcijama na najavu filma spominje da je na @eljavi u objektu nazvanom " 505? Jugoslavija navodno razvila tehnologiju za let u svemir, a sve to na bazi tajnih zapisa pionira svemirske tehnologije Hermana Poto~nika. Kako se tvrdi u filmu, u vrijeme Hladnog rata,

a neposredno poslije sukoba Tita i Staljina, Jugoslavija je 1948. godine po~ela da razvija svemirski program. Ovaj program CIA je otkrila krajem 1960. godine, otkriv{i navodno da je Tito pokrenuo svemirski program u tajnoj podzemnoj vojnoj bazi @eljava. U njezinu je gradnju ulo`eno vi{e od ~etiri milijarde dolara, a u objekat "505" pristup su imali samo in`enjeri s najvi{im odobrenjem i rijetki dr`avni slu`benici. Mo`e li dokumentarac od zab-

Nevjerojatne informacije - Kad smo po~eli skupljati ~injenice za realni background igrane pri~e, po~ele su se otvarati nevjerojatne informacije, koje su se na na{e iznena|enje po~ele povezivati u realnu pri~u. Tako da smo na jesen odlu~ili, da projekt startamo kao dokudramu. ^ak 90 posto stvari koje nabrajamo u traileru ve} su sada provjerene ~injenice. Lokacija @eljava

Gradnja objekta po~ela je 1956. godine i trajala je ~itavih 12 godina. Da bi aerodorom bio pušten u operativni rad “varljive” 1968. Objekat je sve~ano otvorio Tito prkose}i Sovjetima koji su te godine okupirali ^ehoslova~ku. U utrobi planine bilo je preko 20 kilometara hodnika i tunela, imao je brojne spavaonice, u~ionice, kuhinju, ambulantu, razna skladišta, sopstveni vodovod i elektri~nu centralu. Stanovnici ovog “grada” hermeti~ki su mogli da se odvoje od ostatka svijeta, a sam unutrašnji prostor bio je odvojen sa 56 teških pancirnih vrata.

oravljenog i uni{tenog aerodroma @eljava, u~initi turisti~ki prihvatljivu destinaciju turistima `eljnim avanture i istra`ivanjem tajanstvenog ostaje da se vidi, no zanimljivo je da se vojna baza @eljava nedavno u Sloveniji spominjala i u kontekstu pojavljivanja NLO. Naime, pojedini piloti biv{e JNA pri~ali su da su sedamdesetih godina imali naredbu sa kodnim imenom VUK koja je zna~ila obaranje svih letjelica iznad 3.000 metara iznade @eljave. Ovakva naredba uslijedila je nakon brojnih svjetlosnih neobja{njivih efekata i preleta neidentificiranih objekata u blizini aerodroma @eljava.

Nau~na fantastika ili… Spadaju li ovakve pri~e u domenu nau~ne fantastike pokaza}e vrijeme, no ~injenica je da je objekat @eljava devastiran i {to je posebno opasno kontaminiran kemikalijama, a neslu`beno se doznaje da je u hodnicima i danas prisutan radioaktivni americij 241, koji uzrokuje razne vrste raka. Kako god se zavr{i pri~a o @eljavi, sasvim sigurno je da je pokrenula veliko interesovanje javnosti u zemljama biv{e Jugoslavije. Gra|anima Biha}a i USK-a koji su cijeli `ivotni vijek radili na @eljavi, bit }e posebno zanimljiva. A turistima i znati`eljnicima? E to }emo tek vidjeti! E. M.

Unsko-sanske novine KRAJINA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU O[ «GATA ILID@A-VRSTA»

oglasi

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

15

Na osnovu odluke [kolskog odbora br.19/2012. od 12.1.2012.godine raspisuje se

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-sanskog kantona" s d.o.o. Biha}

za popunu sljede}eg radnog mjesta
- nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvr{ilac – na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2012. Pored op}ih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u pogledu stru~ne spreme za gore navedeno radno mjesto prema Nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja. Kandidat koji bude izabran na gore navedeno radno mjesto du`an je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci. Uz Prijavu dostaviti: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o stru~noj spremi - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Pored gore navedenih dokumenata kandidat treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o radnom sta`u u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva neke od kategorija iz Zakona - Uvjerenje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene - Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njegovom krivicom Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: JU O[ «Gata Ilid`a - Vrsta» Gata, Biha}

KONKURS

NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK
KRAJIŠKA ZEMLJA
Nakon kra}e pauze, u programu RTV USK mo`ete pogledati emisiju namjenjenu agraru.“Kraji{ka zemlja“ u ovosedmi~nom izdanju donosi Vam pri~e koje su obilje`ile po~etak 2012. godine. Stigao je prvi kontigent visokosteonih junica, u okviru formiranog Revolving – fonda za mljekare USK koji je zajedni~ki projekat biha}ke mljekare „Meggle“, Vlade USK i banjalu~ke „Balkaninvestment banke“. Vlada USK je putem ministarstva poljoprivrede odlu~ila 50.000 maraka plasirati u sufinansiranje projekata od zna~aja za poljoprivredu. Predstavnici certifikacijske ku}e „Organska kontrola“ boravili u Biha}u i tom prilikom uru~ili certifikate ovda{njim poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom. O ozna~avanju meda u EU, u Bu`imu govorili stru~njaci iz Slovenije. Op}ina Bosanska Krupa prepoznala zna~aj uzgoja povr}a u zatvorenom prostoru.Odgovorni u op}ini najavili i za ovu godinu zna~ajnu financijsku pomo} plasteni~arima Bosanske Krupe. Emisiju ure|uje Delila Alibegovi}. «Kraji{ku zemlju» mo`ete pogledati u nedjelju, 22. januara 2012 s po~etkom u 12.05 sati.

Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

desk@rtvusk.ba

DUHOVNI SVIJET

Vjerski praznici, doga|anja, predavanja! Program za sve konfesije koji prati doga|aje i novosti u ovdašnjim vjerskim zajednicama gledajte subotom od 18,15 sati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU O[ «BREKOVICA» BIHA]
Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju i ~lana 84. stav 10. pravila JU O[ «Brekovica» Biha} [kolski odbor je na sjednici odr`anoj 13.01.2012. godine donio Odluku da se raspi{e

OP]INA BU@IM JU OSNOVNA [KOLA « KONJODOR « BU@IM
Na osnovu ~lana 135. i ~lana 155.Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a broj 5/04), ~lana 84. Pravila JU O[ “KONJODOR“ Bu`im i odluke [kolskog odbora br. 25/12 od 13.01.2012. godine raspisuje se

za prijem u radni odnos
Tehni~ki odgoj Muzi~ka kultura Matematika Informatika -6 -6 -4 -6 sati sati sata sati sedmi~no - odre|eno vrijeme do 30.06.2012 godine sedmi~no - odre|eno vrijeme do 30.06.2012 godine sedmi~no - odre|eno vrijeme do 30.06.2012 godine sedmi~no - odre|eno vrijeme do 30.06.2012 godine

KONKURS

Za prijem u radni odnos na odre|eno radno vrijeme
1. Nastavnik razredne nastave 2. 3. 4. 5. 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do 15.08.2012. god. Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja a najdu`e do 15.08.2012. god. Nastavnik historije 13 sati na odre|eno radno vrijeme do 15.08.2012. god. Nastavnik geografije 4 sata na odre|eno radno vrijeme do 15.08.2012. god. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do povratka stalne zaposlenice sa bolovanja a najdu`e do 15.08.2012. god.

KONKURS

USLOVI KONKURSA Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova i to: - kra}a biografija, adresa i kontakt telefon - uvjerenje o dr`avljanstvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - diplomu o zavr{enoj {koli original ili ovjerenu kopiju, - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak Konkursna komisija }e pregledati sve prijave kandidata, te pozvati sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa na intervju o kojem }e kandidati biti na vrijeme obavje{teni. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatra}e se da su odustali od prijave. Intervju }e se obaviti u prostorijama JU O[ «Brekovica» Biha}. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Prijave slati na adresu ili donijeti li~no u sekreterijat. JU O[ «BREKOVICA» BIHA] 77205 BREKOVICA

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu i Pedago{kim standardima. Uz prijavu s kra}om biografijom, adresom i kontakt - telefonom kandidati su du`ni prilo`iti (original ili ovjerene kopije): - Odgovaraju}u diplomu o ste~enoj stru~noj spremi za rdno mjesto na koje se kandidat prijavljuje - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme s nepotpunom normom - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Prioritet pod jednakim uslovima uz prilo`eni odgovaraju}i dokaz imaju: - Osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica. Prilo`iti odgovaraju}i dokaz o ste~enom statusu iz Zakona. - Osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi,za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom. Prilo`iti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti odre|enoj kategoriji. Izabrani kandidat je du`an prije stupanja na posao dostaviti: - Ljekarsko uvjerenje nadle`ne zdravstvene ustanove koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci - Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e telefonski obavje{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua sa Komisijom za izbor nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika i ostalih zaposlenika. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti po{tom (sa naznakom za konkurs) na adresu: JU O[ “ KONJODOR“ Bu`im 77249 KONJODOR

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

ILVANA (ro|. Karabegovi}) SELMANOVI]
18.01.2002. – 18.01.2012.
Draga majko, Dana 18. 1.2012. godine navr{ilo se 10 godina kako nisi sa nama. Tvoj prerani odlazak sa ovog svijeta je ostavio beskrajnu tugu u nama koju vrijeme ne mo`e izbrisati. Sje}anje na tebe i tvoju ljubav ~uvaju na{a srca od zaborava. Puno nam nedostaje{ i mislimo na tebe svakog dana. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Ajdin, snaha Amra, unuci Dino i Amina

Dana 18.1.2012. navr{ilo se 10 godina od kada nije sa nama

ILVANA (Karabegovi}) SELMANOVI]
18.01.2002. – 18.01.2012.

Draga na{a Ilvana, Vrijeme prolazi ali ne mo`e izbrisati na{e suze i na{u tugu za tobom. Ponosimo se sa tobom, kao {to bi i ti bila ponosna i voljena majka koja brine i voli svoju djecu Ajdina, Adnana i Aidu. Volimo te svi. Ti si u na{im srcima i na{im mislima zauvijek. Tvoja majka [uhreta i sestre Menira i Munevera

TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu snahu

ILVANA SELMANOVI]
18.01.2002. – 18.01.2012.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, jer vra}amo ljubav za ljubav. Djeverovi: Jusuf, Rasim, Nihad, zaove, Ramza, Bekira, Zumra i Zarka sa porodicama

TU@NO SJE]ANJE

ILVANA SELMANOVI]
18.01.2002. – 18.01.2012.
Uvijek te sa tugom i ljubavlju nosimo u srcu. Neka ti je veliki rahmet i da ti dragi Bog da d`enetske ljepote. Porodica

IN MEMORIAM
Dana 26.1.2012. god. navr{it }e se dvije godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi i nikad pre`aljeni

SEAD (Ibrahim) MUSTAFI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Enver, snaha Tenzila, unuci Ajdin i Selma

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23.1.2012. navr{ava se {est mjeseci kako nas je napustila na{a tetka

Dana 22. januara 2012. godine navr{it }e se godina dana otkako nije s nama na{ otac i suprug

D@EHVA (ro|. ^avki}) ZJAKI]

Bol i tuga se ne mjere vremenom ve} prazninom koju si ostavila iza sebe. Bila si i ostala na{ ponos i uzor za sve {to je plemenito i lijepo. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. D`ehvi puno mi nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestri{ne: Se|ida, Aida i Halida, sestri}i: Senad, Sead i [erif sa porodicama

IBRO IBRAD@I]
Nedostaje{ nam. Uvijek si u na{im mislima i sje}anjima. Tvoji: Dinko, Edin i Ifeta Tvoj mezar }emo obi}i toga dana oko 12 sati.

SJE]ANJE

Dana 23.1.2012. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{a voljena i nikad pre`aljena

HALIDA (ro|. Mid`i}) KOVA^I]
Tvojim odlaskom ostala je tuga i praznina u na{im srcima. Sje}anje na Tebe uvijek budi bol. Majko i suprugo, volimo Te puno Porodica

ZUHRET LONI]
25.01.2010. – 25.01.2012.
Velikom tugom i bolom prisje}amo se dana 25. januara kada si nas zauvijek napustio ali u na{im srcima `ivjet }e{ vje~no. Tvoja dobrota i ljubav ostaje sa nama. Tvoja porodica koju si neizmjerno “volio”

HAD@ERA (ro|. Semani}) KI[EVI]
21.01.2004. – 21.01.2012.
Ma koliko se sunce ra|alo svijetu, Majku nam nikada ne mo`e roditi. K}eri, sinovi, unu~ad, praunu~ad, rodbina i svojta

SJE]ANJE
na na{e drage roditelje S ponosom, po{tovanjem i velikom ljubavlju uvijek Vas nosimo u na{im srcima. Va{a djeca

FAZLIJA BA[ANOVI]
19.01.1985. – 19.01.2012.

[EMA BA[ANOVI]
14.07.2010. – 14.01.2012.

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

17

Dana 22.01.2012. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{eg voljenog i nikad pre`aljenog oca i supruga

Dana 21.1.2012. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od preseljenja na ahiret

DRAGO (Ivan) JELI]
1960. – 2011.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. K}erke Maja i Sandra, supruga Suada

VASVA (ro|. Memagi}) ALIJAGI]
25.11.1936. – 11.12.2011.
Sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost `ivjet }e dok mi `ivimo. K}erka Damira, sin Husein, snaha Elvira, unu~ad Damir, Jasna, Vesna, Armin i Amina

Dana 22.01.2012. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{eg dragog brata, djevera i strica

TU@NO SJE]ANJE
Dana 17.1.2012. godine navr{ila se godina dana od smrti na{e drage majke

TU@NO SJE]ANJE

Dana 7.1.2012. g. navr{ilo se 14 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{e

ZINAETA (Mujagi}) STAR^EVI]
Ostavila si tragove koji se ne bri{u, postoji{ u svakoj na{oj pri~i, uspomenama i sje}anjima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.

DRAGO (Ivan) JELI]
1960. – 2011.
Ne pro|e ni trenutak a da ne pomislimo na tebe. Tvoji: brat Marinko, snaha Helena i ne}aci Ivan i Sara

MINE (ro|. Kasi}) ALIJAGI]
Zauvijek ostaje{ u na{im srcima. Tvoji: Safet, Ifeta i Amira sa porodicama

Tvoja porodica

IN MEMORIAM

AIDA (Fikreta) MUSTAFI]
16.12.2007. – 16.12.2011.
Pro{le su ~etiri godine otkako nisi sa nama. Uvijek si u na{im srcima, mislima i uspomenama.

SJE]ANJE

SAFET RED@EPAGI] – @aja
23.01.2005. – 23.01.2012.
Supruga Aida, sinovi Adin i Avdo, punac Avdo Kartal

Tvoji: mama Sadeta i brat Ismet

Dana 23.1.2012. godine navr{it }e se 10 godina kako nas je napustio na{ voljeni

SJE]ANJE
na na{e drage roditelje Neka im je vje~ni rahmet. Sinovi Muhamed i Ismet sa porodicama

IDRIZ GALI] – Ido
S po{tovanjem i ljubavlju sje}aju Te se supruga Safija, sinovi Ahmet i Rasim, unuk Nail, unuke Ida i Amina, snaha Elvira

FERID RED@EPAGI] 01.02.1996. – 2012.

ZULKA (ro|. Selmanovi}) RED@EPAGI] 30.04.1997. – 2012.

SJE]ANJE NA NA[U DRAGU BRA]U I SESTRU

SJE]ANJE
Imale ste sve {to krasi plemenite ljude, izuzetnu li~nost, ~istu du{u i ljubav koju ste nesebi~no poklanjale. To je ono {to vas zauvijek dr`i u na{em sje}anju. Porodice: [arganovi}, Ora~evi} i Valkenier

SAFET RED@EPAGI] - @aja
23.01.2005.-2012

11.05.2007.-2012 06.02.2008.-2012 Neka im je vje~ni rahmet. Bra}a Muhamed i Ismet sa porodicama

IZET RED@EPAGI] ZEJNA (ro|. Red`e– Ri|o pagi}) SALIHOVI]

BEJZA (Kadi}) ARNAUTOVI] BESIMA (Kadi}) GLUHALI]
18.01.2004. – 18.01.2012. 30.01.1997. – 30.01.2012.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

Dana 20.1.2012. godine navr{ilo se 19 godina od pogibije na{eg dragog

Dana 21.1.2012. godine navr{ava se godina dana od kad nije sa nama na{ dragi i nikad zaboravljeni otac i suprug

ENES BAJREKTAREVI] – Enko
Ni sve rije~i ne mogu iskazati ono {to osje}amo, a svakog trena te se sje}amo. Za svu ljubav {to si nam pru`io molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote. Samo tvoji Jasmin i Fatima

D@EMSUDIN PURI]

20.01.1993. – 20.01.2012.
Tuga i bol ne prestaju, a ljubav prema tebi ostaje vje~na. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka D`ehva, sin Aladin, sestra Amira sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE
na dragog brata i daju

ENES (Ragib) BAJREKTAREVI]
21.01.2011. – 21.01.2012.
Dragi moj brate, ne mogu a da te suzom ne spomenem… Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati bol i prazninu u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet. Sestra Safeta sa k}erkama Almom i Mirelom

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja i radnog kolegu

ENESA BAJREKTAREVI]A – Enku
21.01.2011. – 21.01.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Inkasanti i blagajna JP Vodovod Biha}

Dana 21.1.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog sina, brata, djevera i strike

ENES (Ragib) BAJREKTAREVI]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Emina, brat Safet, snaha Ifeta, brati} Adnan i brati{na Adnana

TU@NO SJE]ANJE
navr{ilo se {est godina kako nije sa nama

SJE]ANJE
na na{eg dragog prijatelja i radnog kolegu

MIRHAD FAZLI]
18.01.2006. – 18.01.2012.
Ni vrijeme koje pro{lo, ni vrijeme koje }e do}i, ne mo`e u~initi da te ni na trenutak zaboravimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga [ahzija, sin Amir, k}erka Mirela, snaha Jasmina, zet Osman, unuka Lara

ENESA BAJREKTAREVI]A – Enku
21.01.2011. – 21.01.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Radni kolektiv JP Vodovod Biha}

TU@NO SJE]ANJE
Dana 13.1.2012. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog oca i dida

POSLJEDNJI SELAM
suprugu

Dana 22.1.2012. god. navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi suprug, tata, deda i punac

HASIB (Abid) D@ONLAGI]
Dragi deda puno nam nedostaje{. Tvoji: supruga Radmila, k}erke Jadranka i Dubravka, unu~ad Elma, Jasmin, Denis, Emil, zetovi Mirso i Enever

MUHAMED MUJNOVI] - Hami}
Zauvijek ostaje{ u na{im srcima. Tvoji: Amir, Almasa, Bjela i Samir

HAMDIJI (Ibrahima) KADI]
Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Mele}a sa rodbinom

Dana 21.1.2012. navr{ava se {est godina od smrti na{e najmilije mame

HAN^E (Hase) HAVI]
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji: suprug, sinovi, k}erke, snahe, zet i unu~ad

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja / mali oglasi

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

19

ZAHVALA

Duboko dirnuti pa`njom i suosje}anjem za na{eg dragog

RAJKA JERKOVI]A
1948. – 2012.
Ovim putem `elimo iskazati zahvalnost na lije~enju i posebnoj pa`nji koja mu je iskazana, i to Hammami dr. Mustafi spec. internista onkolog, Kor~i} dr. Zemiri spec. urgentne i obiteljske medicine, te svim lije~nicima, sestrama i medicinskom osoblju Kantonalne bolnice «dr. Irfan Ljubijanki}» koji su pomogli u lije~enju na{eg voljenog supruga i oca. Najiskrenije zahvaljujemo rodbini i prijateljima, susjedima i znancima koji su ga ispratili na posljednji po~inak. Hvala njegovim radnim kolegama iz Grani~ne policije BiH. Hvala kolegama i prijateljima iz Ministarstva unutra{njih poslova USK-a. Hvala gradona~elniku i djelatnicima gradske uprave Grada Slunja. Hvala svima koji su ga voljeli i cijenili i koji }e ga zadr`ati u trajnom sje}anju. Zahvalni supruga i djeca

Prodajem ku}u sa oku}nicom i izlazom na Unu u Pritoci, tel. 061-809-854
Auto {kola vr{i obuku voza~a B kategorije sa: iskusnim instruktorskim kadrom, obezbje|enim testovima, kvalitetnim teoretskim predava~ima, te prakti~nu obuku. Mogu}nost kreditiranja preko banke od 3 do 36 mjese~nih rata. Tel. 061-108-848, 037-352-071
PRODAJA STANOVA • prodajem stan preko puta FIS-a nova gradnja 4. sprat lift, sve pod garancijom 38 m2 1390 KM/m2, tel. 061-445-729 ili 061-446-012 • prodajem stan u centru grada povr{ine 42 m2, plus terasa 45 m2 i drvarnica, tel. 223-513 • prodaje se stan na Ozimicama I 70 m2, komplet renoviran, II sprat, tel. 061-415-252, 037-221364 • prodaje se stan na Ozimicama II B-II, D-II, ST13, drugi sprat, 64 m2, stan je renoviran, {upa za drva, tel. 061-346-692 • prodajem stan 45 m2 u Biha}u soliter kod Kombiteksa na tel. 061-606-952, 0043-6642135-160 • veoma povoljno prodajem trosoban, funkcionalan i komforan stan u centru Biha}a, mogu}nost zamjene za manju nekretninu uz nadoplatu, tel. 061-684-158, 061-537-637 • prodajem stan u centru grada Biha}a, 50 m2 preko puta Konzuma, pogodan za poslovni prostor, sa drvarnicom, tel. 061-098-867 • prodajem jednosoban stan Ozimice I 38 m2, 4. sprat, kompletno renoviran, tel. 061-603-350 • prodajem stan u Harmanima kineski zid 100 m2, ~etverosoban, prvi sprat, kompletno renoviran, tel. 061-603-350 • prodajem stan u Harmanima 81 m2, trosoban, 4. sprat, tel. 061-603-350 • prodajem stan u centru iza Konzuma, 64 m2, dvosoban 2. sprat, tel. 061-603-350 • prodajem stan 45 m2 + 2 terase kod vrti}a Ozimice 1, I sprat ku}e (trosoban stan) poseban ulaz ispod posl. prost. (mo`e i komplet objekat) Ozimice 1, tel. 061-415-105 PRODAJA KU]A • Prodajem ku}u u Biha}u u Ul. Muhameda Hevaije Uskufije br. 38, ku}a na dobroj lokaciji, blizu centra, cijena povoljna, tel. 00381-64570-91-70, • prodajem ku}u 500 m2, 180 m2 poslovni prostor + 320 m2 stambeni, u ulici Bosanskih {ehida, Cerava~ka zaobilaznica-raskrsnica. Tel. 061-138-719 • prodajem vi{e ku}a u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devast. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12 • 15 KM/m2, tel. 065-683-745 • prodajem zapo~eta ku}a 90 m2 u Lohovu sa gra|evinskom dozvolom, struja, voda izvorska, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, 50 m udaljeno od puta, tel. 00381-63-663-179 • prodajem ku}u Ul. Jablanska 6 prilaz, dimenzije 9,50x8,50 novogradnja, papiri uredni, cijena na upit, tel. 066-614-662, 061-420-370 • prodajem povoljno ku}u u strogom centru Cazina sa oku}nicom od 814 m2, sa dva ulaza u posjed, koji je idealan za izgradnju poslovnostambenog objekta i trosoban komforan stan u Biha}u na Ozimicama I, povr{ine 83 m2 sa tri lo|e, tel. 061-809-972, 037-226-461 • prodajem ku}u u Biha}u, na Ru`ici, Ul. grabe{ka bb, papiri uredni• cijena povoljna, tel. 065-610-820, 065-691-098 • prodajem prizemnu ku}u – stan 60 m2 u Biha}u `eljezni~ka stanica, pogodno za starije osobe i invalide. 65000 KM. Tel. 065-004-434 • prodajem ku}u u u`em dijelu naselja Ripa~, radi se o novogradnji poslovno-stambeni objekat sa urednim papirima, na parceli 320 m2, prizemlje je useljivo, cijena 55.000 KM, tel. 061-155265 • na prodaju ku}a u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, 10x8, vo}njak oku}nica sa 600 m2 prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomi~no PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, namje{tena, izdana studentima, mirno za stanovati a centralni polo`aj, cijena po dogovoru, tel. 070-227-250, 063-915-828, 062394-996 • prodajem ku}u 11 x 10, 330 m2, sa poslovnim prostorom (namje{ten – caffe bar) u Ul. dr. I. Ljubijanki}a kod Tehni~ke {kole, tel. 061-137-

Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambeno-poslovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342

Iznajmljujem novo sagra|eni poslovni objekat 400 m2 u Ul. biha}kih branilaca (u blizini autobusne stanice), tel. 062-711-966, e-mail: top.jukic@bluewin.ch
Iznajmljujem namje{ten komforan stan sa posebnim ulazom, sa kablovskom televizijom, centralnim grijanjem, internetom, stan se nalazi u gradu u blizini MUP-a, tel. 061-419741, 226-969
Izdajem sobe za studentice ili |ake sa posebnim ulazom, cent. grijanjem i kablovskom tv, nalazimo se u Ul. S. Krupi}a 6, kod Ekonomske {kole (kod bazena) tel. 061-689-900, 061-797-431
Prodaje se stan u Biha}u na Ceravcima (Ul. bosanskih {ehida) kod Kantonalne bolnice. Stan je trosoban i namje{ten, veli~ine 83 m2 + 9 m2 drvarnica. Cijena po dogovoru. Zvati na telefon 0046-766448-405 od 17 do 21 sati.

Dana 20.1.2012. god. navr{ava se 15 dana od smrti

HASAN MULI]
05.01.2012. – 20.01.2012.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj sin Admir, snaha Almaida, unuk Dino

Izdajem stan za u~enice – studentice – radnice, blizu Tehni-~kog fakulteta, centralno grijanje, tel. 061-601-510, 037-351-276 Izdajem stan za studente i studentice kod Islamskog centra sa centralnim grijanjem, kablovskom, internetom i sve re`ije ura~unate u cijenu, tel. 037-220-585, 062-780-410 Prodajem ku}i{te 800 – 1200 m2 preko puta autopijace u Cazinu, uz samu cestu, dozvoljena gradnja, cijena po dogovoru, tel. 037-537328, 062-213-065
Izdaje se ku}a za stanovanje za studente i |ake, Ul. Hazima [abanovi}a, ku}a se nalazi u blizini Koled`a, Medicinske {kole i Gimnazije, sve je namje{teno sa kuhinjom, centralnim grijanjem, zaseban ulaz, cijena vrlo povoljna, tel. 301-255, 061-602-134

SINANKO SKALI]
20.01.1999. – 20.01.2012.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Almaida, zet Admir, unuka Ena, unuk Dino

SINANKO SKALI]
20.01.1999. – 20.01.2012.
Vrijeme prolazi, a tvoj dragi lik, plemenitost i dobrota ostaju u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Senija, zet Ned`at, snaha Amela, unuci Senad, Sabina, praunuci Deniz, Sumeja

Iznajmljujem stan od 80 m2 nenamje{ten, kuhinja opremljena, u Ul. Radoslava Lopa{i}a (kod Fisa), tel. 062-109-007
Iznajmljujem trosoban namje{ten stan s centralnim grijanjem na Ozimicama I (iznad trgovine Neli), tel. 070-203-557, 062-249264

Dana 19.1.2012. navr{ilo se devet godina od smrti na{eg dide

RASIM (Mehmeda) MEDI]
Zauvijek }emo pamtiti tvoj plemeniti lik i nesebi~nu dobrotu. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Edvin, snaha Emira, unu~ad Eldar i Elma

Izdaje se stan i sprat ku}e sa centralnim grijanjem za nepu{a~e, tel. 061-775-778, 061-166-986
Prodajem ku}i{ta (oko 500 m2) na Ceravcima u blizini FIS-a kod novih zgrada. Isparcelisano, papiri uredni i dozvoljena gradnja po regulac. planu P+2. Telefon 061-790-183 i 061-144089
Iznajmljujem poslovni objekat na atraktivnoj lokaciji Magistralni put Biha}-Sarajevo. Objekat je iz dva dijela i ima 800m2 - I dio je skladi{no –izlo`beni dio 380m2 + sprat 70m2, II dio je P+S 350m2 vi{enamjenski. Cijena prvog dijela hale 450 m2 je 8 KM m, Cijena drugog dijela P+S 350 m2 je 5KM m2 - Kontakt Avdi} Alen, 00387/61/472-654

Va{e male oglase i sje}anja mo`ete dostaviti najkasnije do srijede do 12.00 sati, da bi bili objavljeni u narednom broju novina.
Redakcija

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

mali oglasi
MaLi OgLasi

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

506 • prodajem ku}u Harmanski sokak Ul. dobrih bo{njana, parcela 410 m2, 10 x 8 m, P+S+P , tel. 061-603-350 • prodajem ku}u Ul. dr. I. Ljubijanki}a preko puta Energopetrola, parcela 441 m2, dim. 10x8 m, tel. 061-603-350 • prodajem ku}u u Jablanskoj ulici, novogradnja, parcela 500 m2, dimenzije 8,5 x 9,5 m, tel. 061603-350 • prodajem ku}u Nova ~etvrt, 501. slavne, parcela 580 m2, dimenzije 11x9,5 P+S, tel. 061-603350 • prodajem ku}u PS+S stam. posl. objekat Ozimice 1, ku}u P+S u Ul. 501. sl.br., te ku}u P+S+P na Islamovcu, tel. 061-415-105 • prodajem ku}u na 2 sprata sa 2 pomo}na objekta, 2214 m2 oku}nice u Bos. Petrovcu, tel. 037-881-593 • prodajem u Lohovu ku}u i zemlju 21 dunum, ku}a obnovljena, struja, voda, papiri 1/1, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 061-277-557 PRODAJA ZEMLJI[TA • prodajem zemlju pored Une u parcelama ili cijelu, kontakt tel. 037-311-593, 061-385-600 • prodajem u Biha}u u ul. Muhameda Hevaije Uskufije 30, blizu pravoslavnog groblja 14.000 m2 zemlji{ta sa tri poru{ene ku}e i izvorom, struja, voda i telefon, tel. 00381-64-570-91-70 • prodajem placeve na Zlopoljcu papiri gruntovno i katastarski 1/1, cijena od 3 KM do 5 KM, tel. 065-657-668 • prodajem u Ra~i}u imanje 8 dunuma sa 2 devast. objekta i 2 nepresu{. izvora vode, cijena imanja 35.000 KM, zemlji{te za placeve uz potok i glavni put, 3 devast. objekta sa 600 m2 i 2 devast. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozvolom, 16 dunuma vo}njaka sa objektom pod plo~om po 2 KM/m2, vo}njake, njive i {umu po 1,5 KM/m2, zemlji{te uz Unu, tel. 065-683745 • povoljno prodajem u Pritoci zemlji{te i placeve za gradnju ku}a i vikendica, uz glavni put parcelu od 2.400 m2 i 22.000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozvolom, plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozvolom, tel. 065-683-745 • prodajem placeve po 12-15 KM/m2 u Kladu{koj ulici, na Kamenici 2.000 m2 sa ku}om i gr. dozvolom, na Zlopoljcu imanje sa devastiranim objektom, zemlji{ta i placeve za gradnju, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, 8 dunuma zemlji{ta uz Unu mo`e se cijepati, imanje sa devast. objektom, ve}e kompl. zemlji{ta i parcele po 1,5 KM po 1 m2, tel. 065-683-745 • prodajem zemlju u Kulen Vakufu na atraktivnom mjesto 500 m od Une uz cestu prema M. Brodu, namijenjenu za vikendice, mijenjam za kombi uz doplatu, tel. 387-62-750-625 • prodajem gra|evinsko zemlji{te, 400m2, k~.910/40 na Repu{inama, u ulici Bosanskog stanka, Biha}. Tel. 037 351 318 zvati 16-20h, svakim danom. • prodajem gra|evinsko zemlji{te, 400 m2, k~.910/40 na Repu{inama, u ulici Bosanskog stanka, (iza Ul. I. Ljubijanki}a) Biha}. Tel. 037351-318 zvati 16-20h, svakim danom. • prodajem zemlji{te kod trgova~kog centra Fis i Interex, dozvoljena gradnja, obezbje|en pristupni put, tel. 061-793-135 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 2800 m do centra grada, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062414-182 • prodajem parcele uz Unu u Pritoci, Golubi}u i Lohovu, 40 dunuma Zabare (32.000 KM) 40 dunuma uz gl. put Donji Gorjevac (30.000 KM), 10 dunuma parcela ima izlaz na Unu, Lohovo (70.000 KM), 7.5 dunuma na Kamenici, 3.360 m2 parcela kod Jotan. mlina, tel. 061-415-105 • prodajem plac pored Une (Kerapi{te) u Ra~i}u, uzvodno od restorana Slap 900 m, povr{ina placa 2.980 m2, cijena 15 KM/m2, tel. 061277-557 • prodajem placeve za izgradnju ku}e u Pokoju u blizini po{te, prilaz asfalt sva infrastruktura, cijena 35 KM/m2, tel. 061-277-557 IZNAJMLJIVANJE • iznajmljujem jednosoban namje{ten stan (soba, kuhinja, kupatilo) sa centralnim grijanjem za studentice, blizu Pravnog fakulteta, tel. 063-793101 • izdaje se stan na Cerava~kim brdima broj 60 na 1. spratu po mogu}nosti na du`e vrijeme, stan ima 4 sobe, 1 wc, 1 kupatilo sa wc, balkon, po

mogu}nosti familija, stan je u urednom stanju, cijena po dogovoru, tel. 037-350-367 • izdajem stan za studentice s centralnim grijanjem u blizini Tehni~kog fakulteta, tel. 061-621-884, 061-458-048 • izdajem sobe za studente u u`em centru grada, namje{teno, centralno grijanje, tv, kablovska, Internet, tel. 223-218, 061-394-288 • izdajem dvije sobe i jednu sobu odvojeno i namje{tene, sa grijanjem i odvojen ulaz kod Fisa i Interexa, tel. 351-125, 061-786-638 • iznajmljujem u porodi~noj ku}i bra~nom paru jedan polunamje{ten i jedan nenamje{ten stan sa odvojenim ulazom, elektri~nim i vodovodnim brojilom, terasom, velikim dvori{tem, novogradnja, tel. 061-748-060 • izdajem stan u Hatincu za studente, studentice, |ake, samce i bra~ni par bez djece, posebna

ulaz, kablovska, tel. 062-763-607 • izdajem manji namje{ten stan, poseban ulaz, u obzir dolaze zaposlene osobe, tel. 351-192, 061-753-974 • izdajem sobe namje{tene sa centralnim grijanjem, za studentice ili radnice, Ul. bosanskih {ehida, tel. 062-955-984 • izdajem sobe sa kuhinjom i sa kupatilom, namje{tene, vrlo povoljna cijena, sobe su za radnike, |ake, studente, mladi bra~ni par, tel. 310908 • tra`im cimericu kojoj dajem besplatan stan za uzvrat odr`avanje sprat ku}e 2 puta sedmi~no, stan se nalazi kod Fisa u blizini Ma{inskog fakulteta, tel. 062-175-363 • izdajem stan za studente preko puta Kantonalne bolnice, tel. 061-748-026 • izdajem sobe za studentice vrlo povoljno, centar

JU Osnovna {kola “SANICA” Sanica Tel/fax: 037-671-003; 671-008; Na osnovu ~lana 134 i 135 Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanja USK-a (Sl. Glasnik 05/04), ~lan 83.i 140. Pravila JU Osnovne {kole “Sanica” u Sanici, Saglasnosti ministarstva obrazovanja USK-a br: 10-34-467-2/2012 od 16.01.2012 god. i Odluke [kolskog odbora br: 01-02/12 od 05.01.2012.god. JU O[ “SANICA” Sanica objavljuje:

Za popunu upra`njenih radnih mjesta u II-om polugodi{tu {kolske 2011/12 god.
01. Nastavnik/ca informatike 1izvr{ilac - 15 ~asova / odr. vr. 02. Nastavnik/ca muzi~ke kulture 1. izvr{ilac - 6. ~asova / odr.vr. Uslovi konkursa: Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o Osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom za redovne {kole, kandidati terba da ispunjavaju i posebne uvjete. Uz prijavu na konkurs neophodno je dostaviti sljede}a dokumenta (orginal ili ovjerene kopije) ne starije od 6. mjeseci: - Biografiju (obavezan kontakt telefon radi poziva na intervju) - Diploma o zavr{enoj stru~noj spremi - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak / po prijemu dostaviti. - Ljekarsko uvjerenje /po prijemu/. Kandidati se primaju do kraja {kolske 2011/12. god. Izbor i prijem kandidata prijavljnih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a (br:10-34-173-1/12 od 06.01.2012 god. /u daljem tekstu: “Kriterij” Pored op}ih navedenih uvjeta, kandidati treba da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme, - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja, - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Za osobe koje dokazuje pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom.Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakon o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Konkurs ostaje otvoren 8. dana od dana objavljivanja. Prijave slati isklju~ivo po{tom sa naznakom “prijava na konkurs” na odresu: JU O[ “SANICA” Sanica, Oslobodilaca bb, 79285 Sanica. Nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

KONKURS

grada, tel. 062-085-335 • izdajem stan u centru grada, Harmani, za u~enice i studentice, tel. 037-223-227 • izdajem namje{ten dvosoban stan u porodi~noj ku}i (odvojen ulaz), u~enicima, studentima, bra~nom paru bez djece, centralno grijanje, kablovska, Internet, parking za auto, stan iza KMUP-a Biha}, tel. 061-155-265 • izdajem namje{ten stan u zgradi na Ozimicama II, tel. 061-130-482 • sobe za studentice, jednokrevetne i dvokrevetne, u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, centralno grijanje, veliki dnevni boravak sa SAT-TV, trpezarija, kuhinja, uvijek topla voda, mirno za stanovati a centralni polo`aj, povoljna cijena, tel. 070-227-250, 063915-828, 062-394-996 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv. kablovska, Internet kod zgrade Oslobo|enja, tel. 223-241, 061-844-257 • izdajem garsonjere i sobe za studente i u~enike, Internet, kablovska, centralno grijanje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075 • izdajem 2 stana od toga 1 sa centralnim grijanjem, Ul. Mehmed pa{e Sokolovi}a 58 Biha}, tel. 037-351-600, 061-554-414 • izdajem sprat ku}e (prizemlje) sve namje{teno, dvije sobe, kuhinja i kupatilo, za samce, |ake, studente, bra~ni par bez djece, tel. 037-315-204 • iznajmljuje se dvokrevetna soba za jednu ili dvije djevojke, radnice ili studentice u Ul. hatina~ki progan br. 29, blizu rampe Biha}, sa centralnim grijanjem, internetom, cijena vrlo povoljna, tel. 037-312-745, 061-980-667 • izdajem trosoban namje{ten stan sa posebnim ulazom, cen. grijanjem, na Ozimicama I, tel. 061-149-620, 070-202-565 • iznajmljujem sobe u centru grada, centralno grijanje, struja, voda, sme}e ura~unato u cijenu, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz, kablovska, Internet, dostupno od 01.02.2012. cijena povoljna, tel. 061-718-620 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tel. 221-237 • iznajmljujemo u prizemlju apartman cca 50 m2, namje{ten, kablovska tv, Wireless Internet, na du`i period, porodicama, samcima, tel. 065969-066 • izdaje se soba dvokrevetna za 1-2 osobe, studente ili zaposlene samce, zaseban ulaz ima svoju ~ajnu kuhinju, c. grijanje, kablovska, parking prostor nalazi se u blizini dvorane Luke, i izdaje se poslovni prostor 90 m2, novo izgra|en pogodan za sve vrste djelatnosti, tel. 037-220967, 062-176-975 • izdajem sobu za studenta, zajedni~ka kuhinja i kupatilo i centralno grijanje, Ul. A. \erzeleza 38 kod Vlade Kantona, tel. 062-926-728 • izdaje se dvokrevetna soba zap. samcima ili studentima, kom. kuhinja sa internetom, tv na kab. mre`i, kod MUP-a, tel. 223-544, 062-514-825 • izdajem dvosoban stan u Harmanima (zgrada I sprat), tel. 062-161-113 PRODAJA AUTA: • prodajem FIAT «BRAVA» registrovan do 19.9.2012. godine, cijena po dogovoru, tel. 063842-232 • prodajem GOLF 4 SDI, 1998., 4 vrata, klima, reg. do 4/2012. god. Cijena 7.700 KM. Tel: 061-714290 PRODAJA RAZNO • prodajem 50 litara {ljive. Tel: 061-787-072 • prodajem drvenu stolariju «Mediteran» sa griljama (neugra|ivana), 6 dvokrilnih prozora, 2 balkonskih dvokrilnih vrata i jedna balkona jednokrilna vrata, cijena po dogovoru, tel. 061-270784 • prodajem polovna sobna vrata, prozore, ~etke za farbanje, povoljno, tel. 037-379-415, 062-987402 POSLOVNI PROSTORI: • izdajem tri poslovna prostora 108, 135 i 243 m2, povojno, pogodno za razne namjene Ul. Edhema Mulabdi}a Biha}, tel. 061-100-660 • iznajmljuje se poslovni prostor veli~ine 160 m2 Ul. Harmanski sokak (preko puta Harmanske d`amije). Tel: 061-394-171 • izdajem poslovni prostor, Ul. |a~ka br. 4 Biha}, tel. 061-463-240 • izdajem poslovni prostor kancelarijski u centru Biha}a, prizemlje, 30 m2, Ul. Bedem br. 22, tel. 037-351-092, 061-900-018 RAZNO: • ~uvam djecu kod svoje ku}e, inf. na tel. 222-502, 061-435-600

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

21

Na osnovu ~lana 62. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 35/05 ) ~lana 20. i 101. Zakona o radu («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 43/99, 32/00 i 29/03. ) ~lana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom Op}inskom organu uprave op}ine Bu`im («Slu`beni glasnik op}ine Bu`im», broj: 10/09. ), Op}inski na~elnik op}ine Bu`im, raspisuje:

UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU I PODR[KU
Ministar Ministarstva unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona Biha} na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu{be Federacije BiH (“Sl. novine Federacije BiH”, broj. 49/05):

za popunu upra`njenog radnog mjesta u Op}inskom organu uprave op}ine Bu`im
1. Naziv radnog mjesta: 01. Urbanisti~ko-gra|evinski inspektor, na neodre|eno vrijeme 1 (jedan) izvr{ilac

JAVNI

KONKURS

PONI[TAVA JAVNI OGLAS
Za popunu upra`njenog radnog mjesta vi{eg referenta za akviziciju podataka u Odsjeku za administraciju Cazin, Sektora za administraciju, Uprave za administraciju i podr{ku, Ministarstva unutra{njih poslova USK Biha} na neodre|eno vrijeme. Poni{tava se javni oglas za popunu radnog mjesta vi{eg referenta za akviziciju podataka na neodre|eno vrijeme u Odsjeku za administraciju Cazin, Sektora za administraciju, Uprave za administraciju i podr{ku, objavljen dana 02.12.2011. godine u Unsko-sanskim novinama «Krajina» i dnevnim novinama «Oslobo|enje», te slu`benim novinama Federacije BiH broj: 82/11 objavljenom dana 07.12.2011. godine, zbog formalnih propusta. Ministar Dr.sci. [efik Smlati}
Na osnovu ~lana 155. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (Sl. glasnik USK-a br. 5/2004.) ~lana 40. Zakona o srednjoj {koli ~lana (Sl. glasnik USK-a br. 3/1997), ~lana 147. Pravila {kole te Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, [kolski odbor JU Mje{ovite srednje {kole «Bu`im» na svojoj sjednici odr`anoj 23.12.2011. godine donio je Odluku da raspisuje

Opis poslova: a) vr{i neposredni inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kao i op}inskih i kantonalni propisa iz oblasti urbanizma i gra|enja, preduzima zakonom propisane mjere na otklanjanju utvr|enih nepravilnosti i nedostataka, b) pokre}e i vodi postupak inspekcijskog nadzora, donosi rje{enje kojim nala`e mjere inspekcijskog nadzora, c) provodi i prati provo|enje upravnih mjera nalo`enih rje{enjem i osigurava njihovo provo|enje u skladu sa zakonom, d) vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim pregledima i upravnih predmeta, e) podnosi prijave za pokretanje prekr{ajnog postupka, f) odgovoran je za zakonito, blagovremeno i efikasno izvr{avanje poslova iz svoje nadle`nosti, g) prima stranke i daje usmena poja{njenja iz svoje nadle`nosti, h) priprema i izra|uje nacrt i prijedloge op}inskih propisa i drugih akata, i) izra|uje analize, izvje{taje, informacije iz oblasti nadzora gra|evinske inspekcije, j) odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura pravilnika o internoj kontroli u okviru radnog mjesta, k) podnosi izvje{taj o svom radu, l) obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika op}inskog na~elnika i op}inskog na~elnika. USLOVI ZA VR[ENJE POSLOVA: a) Op{ti uslovi: - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da je zdrastveno sposoban - da protiv kandidata nije podignuta optu`nica niti izre~ena nepravomo}na presuda, - da u posljednje tri godine prije objavljivanja javnog konkursa nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava BiH b) Posebni uslovi utvr|eni Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji: - VSS / VII stepen stru~ne spreme - zavr{en gra|evinski ili arhitektonski fakultet - najmanje 3 godine radnog sta`a u struci - polo`en ispit op}eg znanja (stru~ni upravni ispit) - poznavanje rada na ra~unaru - polo`en voza~ki ispit «B» kategorije Uz prijavu sa kra}om biografijom kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) 1. fakultetska diploma 2. dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o polo`enom ispitu op}eg znanja (stru~ni upravni ispit) 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 5. kopija voza~ke dozvole 6. dokaz nadle`nog suda da protiv kandidata nije podignuta optu`nica niti izre~ena nepravomo}na presuda, (ne starije od 3 mjeseca) 7. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) 8. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 3 mjeseca) 9. ovjerene Izjave (ta~ka 5. i 6. Op{ti uslova) Izabrani kandidat biti }e du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima postupka. Primljeni kandidat podlije`e obavezi probnog rada koji traje 3 mjeseca. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Unsko – sanskim novinama “Krajna’’. Sa kandidatima koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete obavit }e se interviju od strane komisije za provo|enje konkursa, koju }e obrazovati Op}inski na~elnik, nakon ~ega }e se sa~initi rang lista uspje{nih kandidata. O rezultatima konkursa svi kandidati }e biti pismeno obavije{teni. Napomena: za izabranog kandidata obezbije|en je stan. Prijavu na konkurs sa dokumentacijom se dostavlja li~no ili putem po{te, preporu~eno na adresu: OP]INA BU@IM UL. 505 Vite{ke brdske brigade br. 26 77245 Bu`im sa naznakom «Prijava na konkurs za prijem u radni odnos - urbanisti~ko - gra|evinski inspektor» Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Op}inski na~elnik Mirsad [ahinovi}, s.r.

Za popunu upra`njenih radnih mjesta
1. Profesor logike ili ekvivalent 240 ECTS – jedan izvr{ilac na 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme od kraja nastavne godine 2. Profesor filozofije ili ekvivalent 240 ECTS – jedan izvr{ilac na 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 3. Profesor psihologije ili ekvivalent 240 ECTS – jedan izvr{ilac na 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 4. Profesor latinskog jezika ili ekvivalent 240 ECTS – jedan izvr{ilac na 8 ~asova na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 5. Profesor fizike ili ekvivalent 240 ECTS – jedan izvr{ilac na pola norme na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 6. Profesor vjeronauke ili ekvivalent 240 ECTS – jedan izvr{ilac do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja Svi kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu stru~ne spreme u skladu sa va`e}im nastavnim planom i programom kao i dopunom istih od {kolske 2011/12. godine. Op}i uslovi: - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina Uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova: - kra}a biografija, adresa i kontakt telefon - uvjerenje da je dr`avljanin BiH - ovjerenu kopiju diplome Pored zakonom potrebne dokumentacije potrebno je dostaviti dokumenta (ukoliko ih posjeduje) na osnovu kojih }e se izvr{iti bodovanje u skladu sa kriterijima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine: Stav (1) - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Stav (2) Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva RVI-a, - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Stav(3) - osobe iz stava (2) ovog ~lana, koje dokazuje pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isto postojalo), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz) Stav (4) Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kandidati koji budu ispunjavali uslove bit }e obavije{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua. Kona~ni izbor kandidata }e izvr{iti [kolski odbor. Prijave se podnose preporu~enom po{tom na adresu: Mje{ovita srednja {kola «Bu`im» Gen. Izeta Nani}a bb, 77245 Bu`im, tel/fax: 037/410-115

KONKURS

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

OK BIHA] PREMINGER

Starta drugi dio sezone
Nakon mjesec dana pauze, sutra (subota) nastavlja se takmi~enje u Premijer odbojka{koj ligi BiH u kojem nastupa i OK Biha} Preminger. U susretu 12 kola Bi{-}anke su trebale gostovati kod ekipe Hercegovac iz Bile}e ali jesusret odgo|en zbog bolesti doma}ih igr-~ica. Bi{}anke su u pripremnom periodu pokazale da se od njih mogu o~ekivati dobre partije. Jednomjese~nu pauzu treneri su iskoristili da ekipu maksimalno pripreme za nastavak takmi~enja, tako su nakon bazi~nih priprema na stjecanju fizi~ke spreme protekle sedmice odbojka{ice Biha}Preminger odigrale kontrolnu utakmicu u Zagrebu sa premijer liga{kom ekipom Hrvatske. Prvi set Bi{}anke su dobile rezultatom 25:17, drugi izgubile 25:23. U tre}em setu Bi{}anke ponovno pru`aju bolju igru i set dobivaju u svoju korist. ^etvrti set dobile su doma}e igra~ice u samoj zavr{nici rezultatom 27:25, a zbog nedostatka vremena peti set nije odigran. Utakmica sa veoma dobrim Zagrep~ankama, koje su trenutno tre}e na prvenstvenoj tabeli u Hrvatskoj je pokazala da su odbojka{ice OK Biha} Preminger spremne za takmi~enje. Tako|er, u okviru priprema i za predstoje}a takmi~enja u omladinskim kategorijama, u dvorani Luke u Biha}u odigran je susret seniorskog i juniorskog sastava OK Biha} Preminger. Iako su seniorke pobijedile juniorski sastav op}i utisak je da u klubu ima nekoliko mla|ih igra~ica koje su nada biha}ke odbojke a me|u njima se posebno istakla mlada petnaestogodi{nja Una Dizdarevi}. koja ovu sezonu debitira u premijerliga{kom sastavu.

U skladu sa Zakonom o radu FBiH (Slu`bene novine FBiH br. 43/99) ,Zaklju~kom Vlade USK-a broj: 03-017-179/2011 od 24.03.2011 godine i u skladu sa saglasnosti od strane Ministarstva,obrazovanja,nauke kulture i sporta broj 10-3414598-3/2011od 12.01.2012 godine za raspisivanje konkursa ,[kolski odbor JU Medicinske {kola Biha} u skladu sa ~lanom 139. Pravila {kole donosi odluku o raspisivanju konkursa, a direktor raspisuje :

za popunu sljede}ih radnih mjesta
I Na neodre|eno 1.Profesor latinskog jezika -12 nastavnih sati 2.Profesor historije - 16 nastavnih sati 3.Profesor bosanskog jezika i knji`evnosti -10 nastavnih sati II Na odre|eno 1.Profesor njema~kog jezika - 6 nastavnih sati do povratka stalne zaposlenice s porodiljskog bolovanja; 2.Profesor matematike - 4 nastavna sata do 15.08.2012 godine 3.Profesor fizike - 4 nastavna sata do 15.08.2012 godine Rok za podno{enje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u novinama. Dokumenti: U skladu sa kriterijem o na~inu bodovanja kandidata/kandidatkinja prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a potrebna je sljede}a dokumentacija: 1.Diploma - dokaz o stru~noj spremu u skladu sa NPP 2.Uvjerenje o polo`enom dr`avnom ispitu 3.Uvjerenje o radnom sta`u 4.Potvrda o du`ini trajanja nezaposlenosti 5.Potvrda o radu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi. 6.Prosjek ocjena sa zav{enog fakulteta Kandidati }e biti pozvani putem telefona na interviju i putem e-maila koji dostave u prijavi za konkurs. Rok o obavje{tenju ishoda konkursa je 8 dana od zatvaranja konkursa! Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.Prijave dostaviti na adresu: JU Medicinska {kola Biha} Ul. Safvet-bega Ba{agi}a br. 22 Biha}

KONKURS

IGRA^ SLOGE IZ BOSANSKE OTOKE

Ahmed Opardija u dresu BiH
Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine do 17 godina Sakib Malko~evi} objavio je spisak s imenima kandidata koje }e od 13. do 16. januara trenirati u Me-|ugorju. Me|u pozvanim kandidatima je i Ahmed Opardija igra~ Sloge iz Bosanske Otoke koji je kao kadet nastupao za juniorsku selekciju ovog kluba. Opardija je ro|en u Donjem Vakufu gdje je i napravio prve nogometne korake u tamo{njem Radniku. U kampu koji je organizirao Dinamo iz Zagreba 2009. godine, a koji je bio u Donjem Vakufu, Opardija je pokazao najvi{e te su ljudi iz Dinama koji su vodili kamp ponudili da do|e u njihov klub. U zagreba~kom Dinamu trenirao je godinu dana ali zbog administrativnih problema nije s njima potpisao ugovor. Opardija je odli~an u~enik Islamske gimnazije u Zagrebu, trenira u zagreba~koj Lokomotivi, a proteklu godinu nosio je dres juniora Sloge iz Bosanske Otoke koji se takmi~e u Omladinskoj nogometnoj ligi BiH, grupa Zapad. Ovaj vrijedni mladi} je dokaz da se uz rad, volju i dobro organizirano vrijeme mo`e do}i do `eljenog cilja, a to je dres reprezentacije BiH.
M.^.

VELIKA KLADU[A

[kolski humanitarni malonogometni turnir
U Srednjoj {koli «dr. Husein D`ani}» u Velikoj Kladu{i odr`an je III {kolski humanitarni malonogometni turnir u kojem u~estvovali u~enici iz sve tri velikokladu{ke srednje {kole. Prihod od turnira upu}en je u~eniku bez roditeljskog staranja. Pobjednik turnira je ekipa III razreda Tekstilne {kole u sastavu Adis Muhamedagi}, Irfan Pehli}, Almir Ljubijanki} i \ogi} Jasmin. Do pobjede je ekipa do{la boljim izvo|enjem udaraca sa bijele ta~ke od ekipe IV razreda Gimnazije, odjeljenje 2. U utakmici za tre}e mjesto ekipa II razreda elektroinstalatera savladala je ekipu voza~a. Za igra~a turnira progla{en je Adis Muhamedagi} iz pobjedni~ke ekipe, za najboljeg golmana izabran je Ajdin Miljkovi} (IVG2), dok su titulu najboljeg strijelca podijelili Zijo Bajrektarevi} (IV G 2) i Irfan Pehli} (III Text). I ove godine veliki broj u~enika i roditelja odazvalo se ovoj humanitarnoj sportskoj manifestaciji. Organizatori turnira su Velmir Zahirovi} i Huse Hod`i}, profesori sporta i tjelesnog odgoja. Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine

23

KARATE KLUB BIHA]

Tre}i memorijalni turnir Haris Pa~i}
Proteklog vikenda u znak sje}anja na prerano preminulog karatistu Harisa Pa~i}a, ~lana Karate kluba Biha}, odr`an je tre}i memorijalni turnir «Haris Pa~i} 2011». U~estvovalo je 15 klubova, od ~ega 14 iz USK-a i Karate klub Sisak iz R Hrvatske. Nastupe u izvo|enju kata i borbama zabilje`io je 231 takmi~ar. U kona~nom poretku najbolji rezultat sa osvojenih deset zlatnih, deset srebrenih i 14 bron~anih ostvario je KK Biha}. Drugo mjesto pripalo je KK Saniteks iz Velike Kladu{e sa sedam zlatnih, deset srebrenih i 15 bron~anih medalja. Tre}e mjesto osvojio je KK Cazin s tri zlatne, ~etiri srebrene i tri bron~ane medalje. Na turniru su jo{ nastupale ekipe Feniks iz B. Krupe, Bu`im, Ferhat \ulki}-Feri, Hurije S. Most, Sana 2004 S. Most, Sensei, Klju~, Krajina Cazin, Omladinac Sanica, Una B. Krupa, Tigar Sisak, Mladost B. Petrovac {to je i kona~ni poredak ekipa. Turnir je u ime Albina Musli}a, na~elnika op}ine Biha}, otvorila je Sanja Samard`i}, op}inska vije}nica, koja je po`eljela svim u~estvovati na 20 internacionalnih turnira, tri dr`avna prvenstva, dva evropska, mediteranskom prvenstvu, kao i na evropskom univerzitetskom prvenstvu. U protekloj godini takmi~ari KK Biha}a osvojili su ukupno 221 medalju, od ~ega 69 zlatne sa ~ime su u klubu zadovoljni. Rad sa mla|im kategorijama je uvijek prioritet kluba, te su u protekloj godini i najmla|i takmi~ari nastupali na {est kantonalnih turnira. Osvojili su 121 medalju od ~ega 54 zlatne, 27 srebrenih i 40 bron~anih, te je klub progla{en najuspje{nijim u USK-u. U ukupnom plasmanu najuspje{niji takmi~ari kluba su Ervin Gali}, Ahmed Alivuk i Muamer ]atovi}, a nagrade su dodijeljene i za ukupno 5 dr`avnih prvaka za proteklu godinu. To su Tarik Cazinki}, Jasmin Hand`i}, Ahmed Alivuk, Majda Okanovi}, Edin Musli}. U protekloj godini nastupe za reprezentacije BiH zabilje`ili su Ervin Gali}, Edin Musli}, Majda Okanovi}, Dijana Okanovi} i Ahmed Alivuk.

u~esnicima {to bolje plasmane, te zahvalu organizatoru KK Biha}. Turnir je pratio veliki broj gledalaca u sportskoj dvorani O[ Prekounje.

Priznanja najboljim u 2011 godini Pred sami po~etak turnira Uprava KK Biha}a osvrnula se na

proteklu 2011 godinu, te sumiraju}i rezultate nagradila najuspje{nije takmi~are. U kratkom obra}anju istaknuto je da je i pored krizne godine klub uspio

^ETRNAESTOGODI[NJI EDIN HALILOVI] IZ BOSANSKE OTOKE

KO[ARKA A-2 LIGA

P r v a k H r v a t s ke u motocrossu
^etrnaestogo{nji Edin Halilovi} Edo iz Bosanske Otoke klasi~ni je primjer pri~e kako se upornim radom mo`e posti}i uspjeh. Edo kako ga odmilja zovu bavi se motocrossom i supercrossom, a vozi za klub MCK TRP Marovi} iz Zagreba, R Hrvatska. Razlog za{to vozi za hrvatski klub je zbog toga {to u BiH ima jako malo voza~a u njegovom uzrastu. Ve} sa pet godina po~eo je voziti zvani~ne utrke za prvenstvo Hrvatske, a za devet godina koliko se bavi ovim sportom dva puta je bio prvak Hrvatske i to 2007. i 2009. godine u obje konkurencije u motocrossu i u supercrossu, a 2008. godine osvojio je drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske. - U godini kad sam osvojio prvo mjesto u obje konkurencije ostao sam bez tate koji je preminuo uz stazu dok sam ja vozio utrku. On mi je bio najve}a podr{ka i finansijer. Nakon njegove smrti brigu oko treninga i utrka preuzela je moja mama koja pored dobre volje ne mo`e mi pru`iti vi{e tako da su u ovom periodu i rezultati izostali. Motociklizam je zahtjevan i skup, a ja nemam nijednog sponzora ali se nadam i vjerujem da }u nastaviti i dalje da se bavim ovim sportom i iz razloga {to volim to i zbog toga {to bi moj tata bio sretan i ponosan na mene, istakao je Edin Halilovi}. Vitrine ovog ~etrnaestogodi{njaka iz B. Otoke ve} krasi preko 100 pehara i medalja s raznih takmi~enja. Dva puta, 2007. i 2009. godine, progla{en je za najboljeg sportistu op}ine B.Krupa u kategoriji ostali sportovi u konkurenciji pionira. Uz sve je i odli~an u~enik. Pored ljubavi prema motociklizmu veoma uspje{no igra i nogomet u pionirskoj selekciji NK Sloga iz B. Otoke. Nadamo se da }e Edo prona}i sponzora i da }e i dalje osvajati prvenstva Hrvatske i Evrope. / M.^.

Ko{arka{i KK Biha}a su i dalje jedina ekipa koja je u dosada{njih sedam kola ostvarila isto toliko pobjeda, {to izabranicima Bahrije Kosatice daje za pravo da istaknu svoju opredijeljenost za ekspresan povratak u vi{i rang takmi~enja. Nakon odli~nog gostuju}eg nastupa u 6. kolu u kojem su Bi{}ani u Kaknju savladali doma}ina Srednjo{kolca rezultatom 84:76, Bi{}ani su motivirani ~ekali i susret 7. kola u kojem su pred svojom publikom trebali odigrati utakmicu protiv Litve iz Banovi}a. Bi{}ani su spremni istr~ali na teren da pred oko 100 gledalaca u dvorani Luke ostvare

Bi{}ani bez poraza u sedam kola Nastupaju
i sedmu pobjedu u nizu, ali bez najave gosti iz Banovi}a nisu doputovali. Prema propozicijama takmi~enja u A-2 ligi ekipa KK Biha}a je za zelenim stolom susret dobila u svoju korist rezultatom 20:0, te je sad vode}a ekipa u A-2 ligi. Sutra (subota) Biha} putuje u Zenicu istoimenoj ekipi. Bi{}ani su motivirani i u susret osmog kola ulaze sa ciljem ostvarenja pobjede. Doma}a Zenica trenutno je na posljednjem mjestu prvenstvene tabele, te je za o~ekivati da Bi{}anima ne}e biti te{ko ostvariti jo{ jednu pobjedu u svom putu ka ostvarenju naslova najboljih i povratku u A-1 ligu.

SANSKI MOST: MALONOGOMETNI TURNIR ZA MLA\E UZRASTE

42 ekipe

Omladinski nogometni klub Sloboda iz Mahale za vrijeme trajanja zimskog raspusta u gradskoj sportskoj dvorani u Sanskom Mostu organizira tradicionalni malonogometni turnir za mla|e uzrasne kategorije. Ove godine za turnir vlada veliki interes, a nastupaju 42 ekipe iz oba bh. entiteta u konkurencijama pretpioniri, pioniri, kadeti i juniori. Turnir se igra po grupama, a po dvije prvoplasirane mom~adi obezbjedjuju “vizu“za drugi krug odnosno za polufinalne utakmice, a finalne utakmice u svim kategorijama odigrat }e se 26. januara. Istoga dana odigrat }e se i nekoliko revijalnih utakmica. - Ovo je prilika za mlade nogometa{e da poka`u svoje talente i nogometno znanje, da se dru`e, upoznaju i steknu takmi~arska iskustva, - izjavio je Emir Unki}, nogometni trener ONK Sloboda. Organizator }e nov~ano nagraditi dvije prvoplasirane ekipe u svakoj kategoriji, a ukupan nagradni fond iznosi l 820 KM. Diplomama }e biti nagra|eni i najbolji pojedinci u svim kategorijama, a bit }e nagra|eni i najbolji igra~, strijelac i vratar turnira. / E.T. Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA PETAK, 20. januar / sije~anj 2012. / BROJ: 821 /

Boca juniorsi pobjednici
Finalnim susretima i dodjelom priznanja zavr{en je novogodi{nji 27. malonogometni turnir "Biha}-Preminger 2011". Ukupno 58 ekipa borilo se za naslov najboljih. Pred prepunom dvoranom Luke zaslu`eno u finalu na{le su se ekipe Boca juniors i Borac Javor
U veoma tvrdoj utakmici koja je u potpunosti opravdala o~ekivanja finala u vodstvo u ~etvrtoj minuti do{la je ekipa Borac Javor. Ipak vi{e koncentracije i znanja pokazali su nogometa{i Boca juniorsi koji su golom Be{i}a uspjeli poravnati na 1:1, te kasnije pogotkom Nuhanovi}a do}i u vodstvo koje su znala~ki sa~uvali do samog kraja susreta ponijev{i titulu ovogodi{njih pobjednika. Za ekipu Boca juniors nastupali su: Ermin Alijagi}, Alen Dupanovi}, Alen Begi}, Zoran Rebernik, Endi Nuhanovi}, Sanid Halilovi}, Benjamin Dizdari}, Arnes Be{i}, Amir Boli}, Neir [ahinovi}, Dalibor Srabovi}. Vo|e ekipe Dino Zahirovi} i Nermin Begatovi}. tre}e mjesto. Pehar i nov~anu nagradu najuspje{nijoj ekipi uru~io je Albin Musli}, na~elnik op}ine Biha}. naro~ito u polufinalnom i finalnom susretu, titulu najboljeg golmana turnira zaslu`eno je ponio Ermin Alijagi} (Boca juniorsi). Za najboljeg strijelca turnira izabran je Mirando Bajramovi} (PVC D`aja) koji je u dva odigrana susreta svoje ekipe uspio posti}i ukupno 11 pogodaka. Fer play ekipa ovogodi{njeg turnira je ekipa Bira Biha}, koja je tokom turnira dobila najmanji broj opomena.

MALONOGOMETNI TURNIR “BIHA]-PREMINGER 2011”

Najbolji igra~, strijelac i golman @iri turnira izabrao je i najbolje pojedince. Za najboljeg igra~a turnira progla{en je Sanid Halilovi} (Boca juniors) koji je uz svoje suigra~e bio i najzapa`eniji pojedinac turnira. Odli~nim odbranama tokom cijelog turnira, a

Pioniri N[ Kolibri najbolji Pored seniorskog nastupa ove godine odigrao se i turnir pionirskih selekcija. Od osam ekipa u finalu su se sastale ekipe Kolibri 1 i Vulkanizacija [ari}. Uvjerljivu pobjedu rezultatom 5:2 osvojili su nogometa{i Kolibri 1. Za najboljeg igra~a turnira izabran je Asmin Ke~anovi} (Vulkanizacija [ari}), dok je za najboljeg golmana izabran Arnel Popr`enovi} (N[ Kolibri).

Najbolji strijelac je Izudin Zuli} (N[ Kolibri), dok je fer pley ekipa Radni~kog iz Rip~a. U susretu za tre}e mjesto nakon regularnih 2:2 pobjedu boljim izvo|enjem penala odnijela je ekipa Metalca rezultatom 4:3, dok se ekipa N[ Bod morala zadovoljiti ~etvrtom pozicijom.

Opro{taj Tose Ibrahimpa{i}a ^ast da sude finalni susret ovogodi{njeg turnira dobili su

Old Timer tre}i U susretu za tre}e mjesto snage su odmjerile ekipe Cafe Centar i Old Timer. Nogometa{i Old Timera pokazali su vi{e te su susret dobili u svoju korist rezultatom 6:4 osvojiv{i

Najbolji igra~, Sanid Halilovi}

Najbolji strijelac, Mirando Bajramovi}

Najbolji golman, Ermin Alijagi}

Toso Ibrahimpa{i} i Zlatan Budimli}

prema ocjeni sudijske organizacije Zlatan Budimli} i Toso Ibrahimpa{i}. Tokom turnira ovaj dvojac pokazao je najvi{e te su zaslu`eno izabrani za samo finale. Za Tosu Ibrahimpa{i}a ovo je ujedno bio i opro{tajni susret od aktivnog su|enja. U ime suda~ke organizacije i prijatelja prije po~etka finalnog susreta uru~eno mu je i priznanje za dugogodi{nji rad. U revijalnom dijelu programa odigrana su jo{ dva susreta. U prvom pionirska reprezentacija Biha}a odmjerila je snage sa vr{njacima iz Li~kosenjske `upanije (Hrvatska). Pobjedu boljom igrom odnijeli su gosti rezultatom 6:1. U drugom susretu veterani Biha}a ugostili su svoje prijatelje, Malonogometnu ekipu Veterana Crkvenice. Bi{}ani su prikazali bolju igru te su zaslu`eno slavili pobjedu rezultatom 5:1. Javna ustanova za sport odmor i rekreaciju dobila je sve pohvale za organizaciju 27. malonogometnog turnira. E. Alagi}

redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 ra~unovodstvo: 226-485 (tel./fax); marketing: 226-488 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. DTP: Osman Deli} i Antonija Duri} Ure|uje redakcijski kolegij: Svjetlana ^elan, Sanela BIHA], Ul. 502. vite{ke brigade bb Pa{agi}, Osman Deli} i Antonija Duri} novinari : direktor: Elmedin Mehad`i} Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi} i v.d. glavne i odgovorne urednice: Svjetlana ^elan Niha D`ani} Ninski

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo •filijala Biha}
Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful