2 Feb - PRESENTATION-MEETING OF CHRIST-MATINS-2012 | Mercy | Glory (Religion)

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Matins Service
By the Grace of God
Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Port Elizabeth Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa

Presentation of Christ

Telephone/Fax: +27 041

360 3854

writers@telkomsa.net or marguerite.paizis@gmail.com or download directly from

http://www.scribd.com/users/writers4574/document_collections

2 February
Published - 01 February 2012

36. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

Trisagion Prayers

§ Evlogitos O Theos imon, pantote
nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

§Blessed is our God always now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
to Thee, O God, Glory to

Amin §Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Vasilei
Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis Aklithias, o Panatahou paron ke ta panta pliron, o Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke soson, Agathe, tas psihas imon. O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

PEOPLE

§Glory O

Thee! Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and save our souls, O Gracious Lord. God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.

§Agios

§Holy

§ Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

§Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin §Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen §All Holy

Trinity have mercy upon us. Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Name’s sake.

Kyrie Eleison [3] §Doxa Patri ke Amin
E VER YO NE PRA YS

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] §Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen
Our Lord’s Prayer
IN UN I SON

Pater

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo

Our

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

2. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 35.

of Ages.

tou ponirou.

Amin §Agios Athanatos, eleison imas. §Agios Here,
O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. Keharitomeni Theotoke Parthene. Ek Sou gar anetilen O Ilios tis Dikeosinis, Hristos O Theos imon, Fotizon tous en skoti. Evfrenou ke Si, presvita dikee, dexamenos en agkales ton elevtherotin ton psihon imon harizomenon imin ke tin Anastasin.

Amen §Holy
us.

§ Oti
Immortal, have mercy on

§ Holy Hail,

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

Festal Apolytikion – Presentation of Christ
O Theotokos Full of Grace, for from Thee has shone forth the Sun of Righteousness – Christ our God – granting Light to those in darkness. Rejoice as well, Thou Righteous Elder, for Thou has received in Thine arms the Deliverer of our souls, Who bestows upon us Resurrection.

Amin Soson
Kyrie ton laon Sou ke evlogison tin klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma. Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, § of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

PEOPLE

Troparion to our Lord and Saviour, Jesus Christ

O

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God-fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

§ Doxa

§ Glory

O ipsothis en to Stavro ekousios, ti Do Thou Who, of Thine own Good
eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon. Will, upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God-fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible.

The Divine Liturgy Of St John Chrysostom Begins Immediately

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amen

Now

and ever, and the Ages of Ages.

Amen
Theotokion

§Prostasia

fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

§O

Champion Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth-giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our Godfearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

34. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 3.

Litany of Fervent Supplications

Eleison

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison.

PRIEST

Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy

Have

Kyrie

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

Lord God, Lamb of God, Son of the
Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world.

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

ton eusovon ke Orthodoxon Hristianon.

Lord have mercy [3] Again, let us pray
and

Prosdexe §Oti

devout Christians
PEOPLE PRIEST

for all Orthodox

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas. Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Receive our Prayer, Thou Who sits
at the right Hand of the Father, and have mercy on us.

§For

iper tou Arhipiskopou (Sergiou) ke pasis tis en Hristo Adelfotitos.

our Archbishop (Sergios) and all our Brotherhood in Christ.

Lord have mercy [3] Again, we pray for

Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

Amin.
Kath’
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. anamartitous filahthine imas.

Amen Every

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke Filanthropos Theos
iparhis ke Si tin doxan anapempomen § to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PEOPLE PRIEST

and Loving God, and to Thee we give Glory, to the § Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful

day I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti Grant, O Lord, this day to keep us
without sin.

Evlogitos

Amin En Onomati
Pater.

PEOPLE

Kyriou

Evlogison,
PRIEST

Amen In the Name of the Lord, Bless
us, Father.

Amen Amin Genito, Kyrie, to Eleos Sou ef imas, May Thy
kathaper ilipisamen epi Se.

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed art Thou, O Lord, the God
of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages. Mercy O Lord, be upon us, as we have put our hope in Thee. me Thy Statutes [3]

§ Doxa

ti Agia ke Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§Glory to the Holy, Consubstantial, Life-giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

§Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta §Blessed art Thou, O Lord, teach
Dikeomata Sou. [3]

Kyrie,

Amin
irini, en anthropis evdokia. [3]

PEOPLE

Praises to Almighty God

katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si. Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

Lord,

§Doxa en ipsistis Theo ke epi gis § Glory Kyrie,
ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]

to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. me to do Thy Will, for Thou art my God. with Thee is the Fountain of Life; in Thy Light we shall see Light. Thy Mercy to those who know Thee.

Kyrie,

O Lord, to Thee have I fled; teach

O

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou For
opsometha Fos.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

Paratinon §Agios §Doxa

to Eleos ginoskousi Se.

Sou

tis

Extend

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages

4. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 33.

corruption, for I have seen Thee today!’

The Six Psalms
Ps a lm 3
Help For The Afflicted

Enite

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. tou Gennitoros, mi horisthis ti Theotiti, sarkothis os evdokisas, agkales kratoumenos, tis Aiparthenou, hersin epedothis, tou Theodohou Symeon, O ti hiri Sou Kraton ta simpanta. Dio nin apoliis me, periharos anekravgazen, en irnini ton doulon Sou, oti idon Se Despota.

Praise Him with tuneful cymbals;
praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Kyrie
me!

ti eplithinthisan i thlivontes

Lord, how are they increased who
trouble me!

Kolpon

Not

parted in Thy Divinity from the Bosom of the Father, Thou was Incarnated according to Thy Good Pleasure; and upheld in the arms of the Ever Virgin, Thou hast beem committed to the hand of Symeon, the Receiver of God, O Thou Who upholds the whole world with Thy Hand. Therefore he cried with Joy: ‘Not let Thou Thy servant depart in Peace, for I have seen Thee, O Lord!’

Polli epanistante ep eme.
Sotiria afto en to Theo aftou. mou, ke ipon tin kefalin mou.

Many

are those who rise up against me.

Polli legovsi ti psihi mou, ouk esti Many say of my soul, There is no
help for him in his God. Thou, O Lord, art my Defender; Thou art my Worship, and the Lifter-up of my head.

Si de Kyrie, Antiliptor mou i Doxa But

Foni Ego

mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou aftou. Dipalma.

I

called upon the Lord with my voice, and He heard me from His Holy Mountain. again; me. for the Lord sustained

§ Doxa Amin

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. fovithisome apo mnriadon laou, ton kiklo epitithemenon mi. Kyrie Soson me O Theos

I lay down and slept, and rose up I
will not be afraid of ten thousands of people who surround me and have set themselves against me. God!

Ou

Amen
By Germanos TONE (6) PLAGAL 2

Anastra
mou.

Arise, O Lord, and help me, O my For
Thou smites all my enemies upon the cheek-bone; Thou has broken the teeth of the ungodly. is upon Thy

O en hersi presvitikes,

tin simeron imeran, os ef armatos Herouvim, anaklithine evdokisas Hriste O Theos, ke imas tous imnountas Se, tis ton pathon tyrannidos, anakaloumenos rise, ke Soson tas psihas imon.
ARE

O

Christ our God Who has been pleased to rest this day in the arms of the Elder as upon the Chariot of the Cherubim, from the tyranny of passions now deliver us who sing Thy Praises, and Save our souls.
LIGHTS ARE SWITCHED ON

Oti

Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Tou Ego

Kyriou i Sotiria, ke epi ton laon Sou i Evlogia Sou.

Salvation belongs to the Lord; and
Thy Blessing people. again; me.

The Great Doxology
THE BELLS RUNG AND ALL THE

§Doxa Si to dixanti to Fos. §Doxa
en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

§ Glory

to Thee Who has shown us the Light! to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou.

I lay down and slept, and rose up
for the Lord sustained

§ Glory §We

Psalm 37 [38]
A Psalm Of Repentance

Kyrie,

Imnoumen

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory.

mi to thimo Sou elegxis me, mide ti orgi Sou pedevsis me. Oti ta veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou.

O Lord, do not rebuke me in Thy
Wrath, nor chasten me in Thy hot displeasure! For Thine arrows pierce me deeply and Thy Hand presses me down. is no soundness in my Flesh in the Sight of Thine Anger, nor any Peace in my Bones because of my sin.

§ Kyrie

§ Lord,

King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

Ouk estin iasis en ti sarki mou apo There
prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou.

32. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 5.

Oti

e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

For

mine iniquities have overwhelmed me; they are like a heavy burden, beyond my strength. because of My foolishness.

Enite

Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Praise Him, all His Angels; praise
Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Prosoxesan Etaleporisa

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou.

My wounds are foul and festering I
am troubled and bowed down greatly; all day long I mourn. my loins are filled with burning pains, and there is no heaklth in my flesh.

Psalm 150 – Festal Verses – Presentation of Christ
Let All Things Praise The Lord! TONE 4

ke katekamfthin eos telous, olin tin imeran skithropazon eporefomin. ke ouk estin iasis en ti sarki mou.

Enite

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. ton en Grammati, apopliron O Filanthropos, to Nao nin prosagete, ke touton isdehete, grees agkales, Symeon O presvis. Nin apoliis me voon, pros tin ekithen makariotita. Katidon gar Se simeron, sarka thnitin perikimenon, ton Zois kirievonta, ke Thanatou despozonta.

Praise

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty. the Law, He Who Loves mankind was now brought into the Temple; and Symeon received Him in his aged arms, crying aloud: ‘Now let me depart to the Blessedness of the world to come, for I have beheld today, wrapped in mortal flesh, Him Who is Lord of Life and Master of Death.’

Oti i psihi mou eplisthi empegmon, For Ekakothin ke etpinothin eos sfodra, I
irfomin apo kardias mou. stenagmou tis

Nomon

Fulfilling

am numbed and severely crushed; I groan with anguish of heart. Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. heart throbs; my strength fails me; the very light of my eyes has failed me. friends and my companions stand back because of my affliction; my neighbours stand afar off.

Ke I

enantion sou pasa i epithimia mou, ke o stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

O

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan.

My

Enite

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara. ton en Grammati, apopliron O Filanthropos, to Nao nin prosagete, ke touton isdehete, grees agkales, Symeon O presvis. Nin apoliis me voon, pros tin ekithen makariotita. Katidon gar Se simeron, sarka thnitin perikimenon, ton Zois kirievonta, ke Thanatou Despozonta.

Praise Him with the sound of the
trumpet; praise Him with lute and harp.

I

My

Nomon

Fulfilling

Ke

i engista mou makrothen estisan, ke exeviazonto i zitountes tin psihin mou. Ke i zitountes ta kaka mi elalisan mateotitas, ke dolistitas olin tin imeran emeletisan. alalos ouk anigon to stoma aftou. Ke egenomin osi anthropos ouk akouon, ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou.

Those who seek my life lay snares
for me and they look to my misfortune, they speak of destruction, and they plan deception all day long. I, like a deaf man, do not hear; I am like a mute who does not open his mouth. I have become like a man who neither hears nor has a retort in his mouth.

the Law, He Who Loves mankind was now brought into the Temple; and Symeon received Him in his aged arms, crying aloud: ‘Now let me depart to the Blessedness of the world to come, for I have beheld today, wrapped in mortal flesh, Him Who is Lord of Life and Master of Death.’

Ego de osi kofos ouk ikonon, ke osi But

Enite

Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo. Kyrie, epi koufis kathimenos, nefelis O Ilios tis Dikeosinis, Nomou to skiodes, apopliron ke tin arhin, kathipofenon tis Neas Haritos. Dio Se Thesamenos, O Symeon anekravgazen: ‘Ek fthoras me apolison, oti idon Se simeron!’

Praise

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. a Light to Enlighten the Gentiles, Thou has made Thyself manifest, O Lord: the Sun of Righteousness seated upon a swift Cloud, Thou has fulfilled the Shadow of the Law and shown forth the Beginning of the New Grace. Therefore, beholding Thee, Symeon exclaimed aloud: ‘Now let Thou Thy servant depart from

Fos is apokalipsin, ethnon epefanas As

Oti Oti

epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O Theos mou. ipa, mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan.

For Thee, O Lord, I wait;

Thou, O Lord my God, will answer. on my account who, when my foot slips, glory over me.”

When I say:, “Let them not be glad

6. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 31.

First Born Child of a Mother who had not known man.

Oti Oti

The Small Litany

ego is mastigas etimos, ke i algidon mou enopion mou diapantos. tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis amartias mou.

For I am very near to falling, and
my grief is always with me.

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo parathometha.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord.
upon us, and Protect us, O God, by Thy Grace.

Indeed,

I acknowledge my guilt; I grieve over my sin. my undeserved enemies are strong; those who hate me wrongfully have multiplied.

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE PEOPLE PRIEST

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte But
iper eme, ke eplithinthisan i misountes me adikos.

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias, Ahrantou,

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and our whole Life to Christ our God.

Amen/Lord have mercy § Remembering our Most

I

antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin. mou mi apostis ap emou. Proshes is tin voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

Those

who render evil for good are my adversaries, because I follow Righteousness. God, be not far from me! Make haste to help me, O God of my Salvation! [2]

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos Do not forsake Me, O Lord; O My

Psalm 62 [63]
Friendship With Almighty God

O

§Si Kyrie Oti Se Enousi

PEOPLE PRIEST

pase e Dinamis ton Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, § to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§To Thee, O Lord! For all the Powers of Heaven

Theos O Theos mou pros Se orthrizo; edipise Se i psihi mou, posaplos Si i sarx mou, en gi erimo ke avato ke anidro. en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou. krisson to Eleos Sou iper zoas; ta hili mou Epenesovsi Se.

O

praise Thee, and to Thee we ascribe Glory: § to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

God, Thou art my GodWhom I seek; my flesh longs for Thee like the earth, which is parched, lifeless and without water. have I gazed towards Thee in the Sanctuary to see Thy Power and Thy Glory.

Outos Oti

Thus For

Amin En
Pnevmati to Iero, parastas O Presitis, agkales ipedexato, ton tou Nomou Despotin, kravgazon. In tou desmou me, tis sarkos apolison, os irikas en Irini. Idon gar tis ofthalmis, apokalipsin ethnon, ke Israil Sotirian.

Amen

Festal Exaposteilarion – Presentation of Christ
TONE 3

Thy Mercy is a Greater Good than life; my lips shall PraiseThee. will I Bless Thee while live; lifting up my hands, I will call upon Thy Name. with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with joyful lips my mouth shall praise Thy Name.

The Holy Spirit brought the Elder
into the Temple, and taking into his arms the Master of the Law, he cried: Now let me depart in Peace from the bonds of the flesh according to Thy Word, for my eyes have seen the Revelation that brings Light to the Gentiles, and the Salvation of Israel. (3)

Outos Evlogiso Se en ti zoi mou; en Thus
to Onomati Sou aro tas hiras mou.

Osi

steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

As

I emnimonefon Sou epi tis stromnis I shall remember Thee on my bed
mou, en tis orthris emeleton is Se. and meditate on Thee through the night watches.

Lauds: The Praises to God - Psalm 148
All Creation Praises The Lord Our God

Oti

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

egnithis Voithos mou, ke en ti skepi ton Pterigon Sou agaliasome.

For

Thou art my Helper and I rejoice in the shadow of Thy Wings. Thy right Hand upholds me. life shall go into the depths of the earth. They shall be

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i Dexia Sou. mou, iselefsonte is ta katotata tis gis, paradothisonte is hiras

My soul clings fast to Thee.

Anti de is matin exitisan tin psihin But those who seek to destroy my

30. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 7.

romfeas, esonte.

merides

alopekon

delivered to the sword, and shall be the prey of jackals.

O

de Vasilefs evfranthisete epi to Theo, epenethisete pas o onmion en afto oti enefragi stoma lalounton adika. tis orthris emeleton is Se: oti egnithis Voithos mou, ke en ti skepi ton Pterigon sou agaliasome. i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

The

King, however, shall rejoice in God; everyone who swears by Him shall glory, but the mouths of those who speak lies shall be stopped. meditated on Thee: for Thou art my Helper and I rejoice in the shadow of Thy Wings.

Profitis, to ek Parthenou tehthenti, ke io gono Patros, en to Nao Prosionti, Litourgountes emegalinon.

and Hannah the Prophetess, sober in spirit, Ministered and gave Glory to the Child of the Virgin, the Only Begotten Son of the Father, as He was brought into the Temple.

En

Through the night watches I have

§ Doxa I

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit

ti fisi men monas, tis prosopis de Trias, Filatte tous doulous Sou tous Pistevontas is Se. mi evoa Symeon, tou Sotirious Sou Hriste agaliasin, apolave Sou ton latrin, ton ti skia kekmikota, Neon tis Haritos, Ierokirika Mystin, en enesi Megalinonta.

O

Ekollithi

My soul clings fast to Thee.
right Hand upholds me.

Thy

Thou Who by Nature is One but in Persons Three, watch over Thy servants who put their Faith in Thee. hast committed to me the Exceeding Joy of Thy Salvation, O Christ,’ cried Symeon, ‘Take Thy servant who is weary of the shadow, and make him a New Preacher of the Mystery of Grace, as he magnifies Thee in praise.’

Apedokas

‘Thou

§ Doxa

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages. to Thee, O

Amin Amen Alleluia [3] § Doxa Si, O Theos Alleluia[3] §Glory
[3]

Kyrie Eleison [3] § Doxa Patri ke Amin Kyrie

God

[3]

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. ages.

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] § Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin. Theotoke,

Amen
Psalm 87 [88]
The Darkness Of Death

i Elpis panton ton Hristianon, Skepe, Frouri, Filatte tous Elpizontas is Se

Amen O Theotokos,

Thou Hope of all Christians, Protect, watch over, and guard all who put their hope in Thee.

Ieropreos

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie. zoi mou to adi ingise.

O

Lord, God of my Salvation, by day I cry out; at night I clamour in Thy Presence. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear unto my cry, O Lord. my life draws near to the grave.

Iseltheto

Let

anthomologito, Anna ipofitevousa, i sofron ke Osia, ke Presvira to Despoti, en to Nao diarridin, tin Theotokon de anakirittousa, pasi tis prousin emegalinen.

Holy

Hannah, sober in spirit and venerable in years, with reverence confessed the Master freely and openly in the Temple; and proclaiming the Theotokos, before all who were present.she magnified Her.

Katavasia of the 9th Ode – of the Presentation

Oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is For my soul is full of troubles and Proselogisthin
meta ton katavenonton is lakkon, egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis hiros sou aposthisan. me en lakko katotato, en skotinis ke en skia thanatou.

Theotoke,

I

am counted with those who go down to the pit; I am a man without strength, like the slain who lie in the grave, whom Thou remembers no longer, and who are cut off from Thy Care. hast plunged me into the bottom of the pit, into the dark Abyss.

i Elpis panton ton Hristianon, Skepe, Frouri, Filatte tous Elpizontas is Se

O

Virgin Theotokos, Thou Hope of all Christians, Protect, Watch over and Guard all those who put their Hope in Thee. the Shadow and the letter of the Law, let us, the Faithful, discern a figure: every male child who opens the womb shall be Sanctified to God. Therefore, we Magnify the First Born Word and Son of the Father Without Beginning, the

En

Ethento

Thou

Nomo Skia ke grammati, tipon katidomen i Pisti. Pan arsen, to tin mitran dianigon, Agion Theo. Dio Prototokon Logon Patros Anarhou Iion, Prototokoumenon Mitri, epirandro, Megalinomen

In

8. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 29.

IRMOS:

Lamprinon mou tin psihin ke to Fos to esthiton opos ido katharos, ke kirixo Se Theon.

IRMOS

Illuminate my soul and the light of my senses that I may behold Thee in Purity, and proclaim that Thou art God.

Ep eme epestirihthi O Thimos Sou,
ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme diapalma.

Thy

Wrath lies heavy upon me, and Thou hast afflicted me with all Thy Storms.

En Nomo, skia ke grammati, tipon
katidomen i Pisti, pan arsen to tin Mitra dianigon, Agion Theo, dio prototokon Logon, Patros anarhou Iion, prototokoumenon Mitri apirandro, Megalinomen.

The

Emakrinas

shadow and letter of the Law, let us, the Faithful, discern a Figure: every male child who opens the womb shall be Sanctified to God. Therefore the Firstborn Word and Son of the Father Without Beginning, the Firstborn Child of a Mother who had not known man do we Magnify. Mother, why did into the Temple Babe and commit the hands of

tous gnostous mou ap emou, ethento me vdeligma eaftis; patedothin ke ouk exeporefomin.

Thou

hast taken away my acquaintances far from me; Thou has made me an abomination to them; I am imprisoned and I cannot escape. of affliction.

I

ofthalmi mou isthenisan apo ptohias. olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou.

My sight has grown dim because Daily I call Wilt
upon Thee, O Lord; to Thee I strech out my hands.

Ke ekekraxa pros Se Kyrie;

Mitroparthene

Agni, ti prosferis to Nao, Neon vrefos apodous en agkales Symeon.

O

Pure Virgin Thou bring an Newborn Him into Symeon.

Mi tis nekris piisis thavmasia? I
iatri anastisofsi Exomologisonte Si? ke

Thou work Wonders for the dead?

Shalt

En Nomo, skia ke grammati, tipon The shadow and letter of the Law,
katidomen i Pisti, pan arsen to tin Mitran dianigon, Agion Theo, dio prototokon Logon, Patros anarhou Iion, prototokoumenon Mitri, apirandro, Megalinomen. let us, the Faithful, discern a Figure: every male child who opens the womb shall be Sanctified to God. Therefore the Firstborn Word and Son of the Father Without Beginning, the Firstborn Child of a Mother who had not known man do we Magnify.

the dead arise and praise Thee? Thy Mercy be declared in the grave? Or Thy Truth in the place of destruction?

Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou,
ke tin Alithian Sou en ti apolia?

Shalt Shalt

Mi

gnosthisete en to skoti ta Thavmasia Sou, ke i Dikeosini Sou en gi eplelismeni? pros se Kyrie ekeraxa, ke toproi i prosevhi mou profthasi Se.

Thy Wonders be known in the dark? And Thy Righteousness in the Land of Oblivion? Morning Prayer I wait upon Thee.

Kago Inati

But I, O Lord, cry to Thee; with my Why, I
O Lord, dost Thou reject me? Why dost Thou hide Thy Face from me?

Nin

Apolisin Zito apo Sou tou Plastourgou, oti idon Se Hriste, to Sotirion mou Fos.

From

Thee, O Creator, I now seek release, for I have beheld Thee, O Christ, my Salvation and my Light. doves and two young pigeons. In their stead, the Godly Elder and Hannah the Prophetess, sober in spirit, Ministered and gave Glory to the Child of the Virgin, the Only Begotten Son of the Father, as He was brought into the Temple.

Tis

prin Neognon trigonon zevgos dias te in neoson, anth on O Thios Presvis, ke Sofron Anna Prophitis, to ek Parthenou tehthenti, ke io gono Patros, en to Nao Prosionti, Litourgontes emegalinon.

Of old the people offered a pair of

Kyrie apothis tin prosevhin mou, apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Sou exetaraxan me. me os idor, olin tin imeran periehon me ama. ap emou filon, ke tous gnostous mou apo taleporias.

Ptohos Ep

am afflicted and in agony since my youth; I am distraught with the burden of Thy Fear1. fierce Wrath has swept over me; Thy Fear has cut me off. day long; they close in on me from all sides.

Thy

Ekiklosan

They encompass me like water all My companions and friends, Thou
hast taken from me, and my only acquaintance is Darkness.

On

i ano Litourgi tromo Litanevousi, kato nin O Symeon agkalizete hersi.

Him

Whom the Ministers at the Liturgy on High Entreat with trembling, here below Symeon took into his arms. doves and two young pigeons. In their stead, the Godly Elder
1

Emakrinas

Tis

prin Neognon trigonon zefgos, dias te in Nesoson, anth on O Thios Presvis, ke sofron Anna

Of old the people offered a pair of
T H E F E A R O F G O D MEANS HAVING THE DEEPEST RESPECT FOR ALMIGHTY GOD AND HOLDING HIM IN ABSOLUTE AWE. IT IS NOT A DESTRUCTIVE, FRIGHTENING FEAR... IT IS A DEEP, PERSONAL DESIRE NOT TO DISAPPOINT OR FAIL OUR MOST BELOVED LORD AND MASTER WHO LOVES US UNCONDITIONALLY AND WHO PROVIDES US WITH EVERYTHING GOOD AND NECESSARY FOR A PEACEFUL, FULFILLED LIFE ON EARTH – AND ETERNITY.

28. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 9.

Kyrie

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

O

Lord, God of my Salvation, by day I cry out; at night I clamour in Thy Presence. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear unto my cry, O Lord.

panta ta Erga ton Kyrion, ke iperipsoute is pantas tous eonas!

Iseltheto

Let

a Divine Hymn: O All you Works of the Lord: Bless the Lord and exalt Him above all forever!

The Festal Magnificat – Presentation of Christ
STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION.

Psalm 102 [ 103 ]
A Prayer Of Praise For God’s Mercy And His Angelic Hosts

Evlogi

i psihi mou ton Kyrion, ke panta ta entos mou to Onoma to Agion Aftou. epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: Ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou.

Bless the Lord, O my soul; and all
my being, Bless His Holy Name! the Lord, O my soul, and forget not all His Benefits: He Forgives all your iniquities; He Heals all your afflictions; He Redeems your life from destruction: He Crowns you with Mercy and Compassion; He Fills your life with Good Things so that your youth is renewed like the eagle’s.

§Tin

Theotokon ke Miter to Fotos en imnis timontes meglinomen.
THE BELLS ARE

§The

RUNG AT

Theotokos and Mother of the Light: let us honour and extol in song.
THIS POINT

Evlogi i psihi mou ton Kyrion ke mi Bless

O d e 9 – TONE 3

Akatalipton esti, to teloumenon en That
Si, ke Angelis ke Mitroparthen Agni. vrotis,

which is fulfilled in Thee is beyond the Understanding of Angels and mortals, O Pure Virgin Mother.

Agkalizete Voulithis Genos

hersin, O Presvitis Symeon, ton tou Nomou Piitin, ke Despotin tou Pantos.

Symeon The

the Elder takes in his arms the Maker of the Law and Master of all Creator, wishing to Save Adam, took up His Dwelling in Thy Pure and Virgin Womb. Blesses Thee, O Pure Virgin, and in Faith Glorifies Thee as Mother of God.

Pion

eleimosinas O Kyrios, krima pasi tis adikoumenis.

ke

The

Lord secures Righteousness and Justice for all who are oppressed. made known His Ways to Moses and His Deeds to the Children of Israel. slow to anger, and abounding in Mercy.

O Plastourgos, ina sosi ton Adam, Mitran okise tin Sin, tis Parthenou ke Agnis. apan ton vroton, Makarizi Se Agni, ke Doxazi Se Pistos, os Mitera tou Theou.

Every generation of mortal nature

Egnorise tas odous aftou to Mosisi He
tis Iis Israil ta Thelimata Aftou .

Defte

Iktirmon Ouk

ke Eleimon O Kyrios, makrothimos ke polieleos. is telos orgisthisete, oude is ton eona minii.

Merciful and Gracious is the Lord; He
will not always reprimand us, nor will He keep His Wrath forever. does not deal with us according to our sins, nor does He punish us according to our crimes. as high as the heavens are above the earth, so exceeding is His Mercy towards those who Fear Him; as far as the East is from the West, so far has He removed our transgressions from us! a father has compassion for his children, so the Lord has Compassion for those who

idete Hriston, ton Despotin tou pantos, on vastazi Symeon simeron en to Nao.

Come Thou

and behold Christ, the Master of all, Whom Symeon carries today in the Temple. looks down upon the earth and makes it tremble. How then can I, aged and weary, hold Thee in my arms?

Epivlepis

pros tin gin, ke piis tremin aftin, ke pos geron kekmikos, Se katehi en hersi?

Ou kata tas amartias imon epiisen He
imin, oude kata tas anomias imon antapedoken imin.

Sisas

eti Symeon eos ide ton Hriston, ke evoa pros Afton: ‘ Nin apolisin zito!’

Symeon had lived for many

years when he beheld Christ and exclaim aloud to Him: ‘Now do I seek my release!’ Mystic Tongs who has Conceived in Thy Womb Christ the live coal, art Thou O Mary.

Oti

kata to ipso tou ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton; kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af’ imin tas anomias imon. iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton. Oti aftos egno to plasma imon.

For

I

lavis i Mystiki, i ton anthraka Hriston sillavousa en gastri, si iparhis Mariam. eninthropisas, O proanarhos Theos, ke Nao prosferese, tessarakonthimeros. ex Ouranou, ton Despotin tou pantos, ipedexato afton Symeon O Ierefs.

The O

Thelon

God Pre-Eternal, of Thine own Will Thou became Man and were presented at the Temple at Forty Days. the Lord of all was received by Symeon the Priest.

Kathos

As

Katelthont

Having come down from Heaven,

10. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 27.

ODI 3

ODE 3

Mnisthiti oti hous esmen.

To

stereoma, ton epi si pepithoton, stereoson Kyrie tin Ekklisian, in ektiso, to Timio Sou Emati.

O

ODI 4

ODE 4

Lord, the firm foundation of those who put their trust in Thee, do Thou confirm the Church, which Thou hast purchased with Thy Precious Blood. Virtue, O Christ, has covered the Heavens, for proceeding forth from the Ark of Thy Sanctification, from Thine undefiled Mother, Thou hast appeared in the Temple of Thy Glory as an Infant in arms, and the whole world has been filled with Thy praise.

Fear2 Him. For He knows how we were formed; He remembers that we are sand.

Anthropos,

Ekalipsen

Ouranous, i Areti Sou Hriste. Tis kivotou gar Proelthon, tou Agiasmatos Sou, tis afthorou Mitros, en to Nao tis Doxis Sou, ofthis os vrefos agkaloforoumenos, ke eplirothi ta panta, tis Sis Eneseos.

Thy

osi hortos e imere aftou, osi anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou.

Man’s

days are like those of the grass; as a flower of the field, so he flourishes; the wind sweeps over him and he is gone, and the place remembers him no longer.

To

de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton. Ke i Dikeosini Aftou epi iious iion, tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas. en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou panton despozi.

But the Mercy of the Lord is from
Eternity to Eternity for those who fear Him; and His Righteousness towards children’s children of those who keep His Covenant, and remember to fulfil His Commandments.

ODI 5

ODE 5

Os iden Isaes simvolikos, en Throno In
epirmeno Theon, ip Angelon Doxis Doriforoumenon, O talas! Evoa, ego! Pro gar idon Somatoumenon Theon. Fotos anesperou, ke Irinis Desponzonta
ODI 6

Kyrios

The

a figure Isaiah saw God upon a Throne, lifted up on high and borne in triumph by Angels of Glory; and he cried: “Woe is me! For I have seen beforehand God made Flesh, Lord of the Light that knows no evening and King of Peace.” Elder, having seen with his eyes the Salvation that has come to the people, cried aloud to Thee: “O Christ Who comes from God: Thou art my God.”

Lord has established His Throne in Heaven and His Kingdom rules over all. the Lord, you His Angels, who excel in strength, who fulfil His Commandments and obey the Voice of His Word. the Lord, all you His Hosts, you Ministers of His who do His Will. in all places of His Dominion. Bless the Lord, O my soul! [2]

Evlogite

ton Kyrion pantes Angeli Aftou, dinati ishii piountes ton Logon Aftou, tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou. ton Kyriou passe e Dinamis Aftou, Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou ton Kyrion pante ta Erga Aftou, en panti topo tis Despotias Aftou. Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2]

Bless

Evlogite Evlogite

Bless

Evoise

ODE 6

Si, idon O Presvis, tis ofthalmis to Sotirion, O lais epesti. Ek Theou Hriste:, Si Theos mou.

The

Bless the Lord, all you His Works,

Psalm 142 [143]
Waiting In The [Spiritual] Darkness For The [Divine] Light

ODI 7

ODE 7

Se

ton en piri drosisanta, Pedas theologisants, ke parthenon akirato enikisanta, Theon Logon imnoumen, efsevos melodountes. Evlogitos O Theos, O ton Pateron imon.

O

ODI 8

ODE 8

Word of God Who in the midst of the Fire hast dropped Dew upon the Children as they discoursed on things Divine, and who hast taken up Thy dwelling in the Pure Virgin: Thee do we praise as with piety we sing: “O God of our Fathers, Blessed art Thou!” praise, we Bless and we Worship the Lord!

Kyrie

isakouson tis Prosefhis mou; enotise tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

O

Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Faithfulness; in Thy Righteousness answer me. with Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous.

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon. Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin

And do not enter into Judgement

Oti
2

For the enemy

§Enoumen, Astekto

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrion

ke

§We

has persecuted my soul; he has crushed my life to
3

piri enothentes, i theosevias proestotes Neanei. Ti flogi de mi lovithentes, thion imnon emelpon. Evlogiete

Standing

together in the unbearable fire yet not harmed by the flame, the Children, Champions of Godliness, sang

T H O S E W H O “ F E A R G O D ” ARE THOSE WHO HAVE THE DEEPEST RESPECT AND LOVE FOR GOD AND WHO STRIVE TO OBEY HIS EVERY COMMANDMENT AND TEACHING. WE MUST FEAR OUR OWN SINFUL ERRORS THAT ALIENATE US FROM GOD FOR WE AND EVERY OTHER HUMAN BEING SUFFER THE CONSEQUENCES OF OUR OWN ACTIONS – AND WILL BE HELD PERSONALLY ACCOUNTABLE ON THE GREAT DAY OF THE FINAL JUDGEMENT! 3 O U R E N E M I E S ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES – THE EVIL ONE AND HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO

26. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 11.

gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos.

the ground; he left me dwelling in darkness, like those who have long been dead.

Festal Ikos – Presentation of Christ

Ti

Ke

ikidiasen ep eme to pnevma mou; En emi etrahthi i kardia mou. imeron arheon. Ke emeletisa en pasi tis Ergis Sou, en piimasi ton Hiron Sou emeleton. pros se tas hiras mou; i psihi mou os gi anidros Si. isakouson mou, Kyrie, exelie to pnevma mou! emou, ke omiothisome katavenonsin is lakkon. Sou, oti epi Si ilpisa. tis

Therefore I

my spirit is overwhelmed; and my heart is distressed.

Emnisthin

remember the days of old; I meditate on all Thy Works; the Works of Thy Hands I ponder.

Dipetasa Tahi

I stretch out my hands to Thee; my
soul thirsts for Thee like a parched land.

Hasten to answer me, O Lord, for
my spirit fails me! I be like those who go down into the pit.

Theotoko prosdramomen, i voulomeni katidin ton Iion aftis, pros Symenon apagomenon, on per Ouranothen i Asomati Vlepontes, exeplittonto legontes, Thavmasta Theoroumen nini ke paradoxa, akatalipta, afrasta, O ton Adam dimiourgisas vastazete os vrefos, O ahoritos horite en agkales tou Presvitou, O epi ton kolpon aperigraptos iparhon tou Patros aftou, ekon perigrafete sarki, ou Theotiti, O Monos Filanthropos.

Let

Mi aspostrepsis to Prosopon Sou ap Do not hide Thy Face from me lest Akouston piison mi to proi to Eleos Gnorison Exelou
mi, Kyrie, odon en i porevsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

us run to the Theotokos, desiring to behold Her Son brought to Symeon. The Bodiless Powers, looking at Him from on High, are filled with amazement, saying: ‘Now we behold Wondrous and Most Marvellous Things, beyond understanding and telling! He Who created Adam is carried as a Babe! He Who cannot be compassed is compassed by the arms of the Elder! He Who rests Uncircumscribed in the Bosom of His Father, is voluntarily circumscribed in Flesh but not in Divinity – He Who alone Loves mankind! day of this month we celebrate the Meeting (Presentation) of our Lord and God and Saviour, Jesus Christ, in the Temple, wherein the Righteous St Symeon received Him into his arms.
nd

At

dawn let me to hear Thy Loving Kindness, for in Thee do I trust.

Synaxarion – 2 February

Ti

Show

me the Way in which I should walk, for to Thee I lift up my soul. Lord, for in Thee I shelter.

B’ tou aftou minos, i Ipapanti tou Kyriou imon Iisou Hristou, en i edexato Afton is tas agkalas aftou ODikeos Symeon.

On the 2

me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti pros Se katefigon. me tou piin to Thelima Sou, oti Theos mou is Si. me en ti evthia. me; en ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou; ke en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou; ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego.

Deliver me from mine enemies, O Teach me to do Thy Will, for Thou
art my God. a level Path. Thy Name’s sake, O Lord, preserve me; in Thy Justice, free me from distress, and in Thy Mercy destroy my enemies; bring to nought all my foes, for I am Thy servant.

Didaxon

Ti

afti imera, Mnimi tou Agiou Martyros Agathodorou.

On

To Pnevma Sou to agathon odigisi May Thy Good Spirit guide me on Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis For Afto
to Theo i Doxa ke Kratos is tous eonas.

this day we Commemorate the Holy Martyr, ST Agathodoros of Tyana, Cappadocia the True God be Glory and Dominion to the Ages.

To

Amin
ODI 1

Amen
Katavasia of the Meeting/Presentation
15 January Until The Apodosis/Leavetaking ODE 1

– TONE 3

Kyrie isakouson tis prosefhis mou, O
enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Faithfulness; in Thy Righteousness answer me. with Thy servant, for in Thy

Herson

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete

And do not enter into Judgement

avissotokon, pedon ilios, epepolefse pote. Osi tihos gar epagi, ekaterothen idor, lao pezopontoporounti, ke thearestos melponti. Asomen to Kyrou. Endoxos gar dedoxaste.

The

sun once shone with its rays upon dry land in the midst of the deep. For the water on both sides became firm as a wall while the people crossed the sea on foot, offering this song acceptable to God: Let us sing to the Lord, for He has been greatly glorified!

SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE – OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BENEFITS – SPIRITUAL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELF-INDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

12. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 25.

Myrovlitou, Theodorou tou Tyronos, Theodorou tou Stratilatou, Mina tou Thavmtourgou, ke Ieromartyrou Haralambos ke Eleftheriou...

Theodore Tyron and Theodore the General, Menas the Miracleworker, and the Hieromartyrs, Charalambos and Eleftherios...

enopion Sou pas zon. [2]

Sight no-one Righteous. [2] a level Path.

living

is

To Pnevma Sou to agathon odigisi May Thy Good Spirit guide me on
me en ti evthia.

§ Doxa Of
the Holy, Glorious, Great Martyrs, Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... the Holy, Glorious Victorious Martyrs... our venerable Ascetic Fathers... and and Godly

Ton

Agion Evdoxon, Megalon Martyron Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekaterinis, Kyriakis, Fotinis, Marinis, Paraskevis ke Irinis... Agion Evdoxon ke Kallinikon Martyron... Osion ke Theoforon Pateron imon ton en Askisei Lampsanton...

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.
[3] God. [3]

Amin Allelouia
Theos!

[(3)
[3]

Ton Ton

Of Of

§ Doxa

Si,

O

Amen Alleluia

§Glory

to Thee, O

I Elpis imon, Kyrie, Doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Irinis ke tis Sotirias
ton psihon imon, tou Kyriou deithomen...

Our Hope, O Lord: Glory to Thee!
PRIEST

The Great Litany

Tou (AGIOU TOU NAOU) Of (THE PATRON OF THE PARISH) Ton Agion ke Dikeon Theopatoron Of the Holy and Righteous
Ioakim ke Annis. ... .ke tin Mnimin episteloumen. Ke Panton Sou ton Agion... Ancestors of God, Joachim and Anna; of St …… whose memory we Commemorate today, and of all Thy Saints... beseech Thee, the Only, Most Merciful Lord: listen to us sinners who pray unto Thee, and have Mercy on us. and Bounties and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life-giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

In Peace let us pray to the Lord Lord have mercy For the Peace from Above and Lord have mercy For the Peace of

PEOPLE PRIEST

for the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...
PEOPLE PRIEST

Iketevomen Se, Mone Polielee Kyrie: We
epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas.

Kyrie Eleison Iper tis Irinis

Kyrie Eleison [12] §Elei, ke Iktirmis,

PEOPLE PRIEST

ke Filanthropia tou Monogenous Sou Iou, meth ou Evlogitos is, sin to Panagio, ke Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.

Lord have mercy [12] §Through the Mercies

tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen... Ikou toutou ke ton meta Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen... imon: Papa ke Patriarhi (T H E O D O R O U ) ke tou Arhiepiskopou imon ( S E R G I O U ) tou timiou Presviteriou, tis en Hristo diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen.

the whole world, for the well-being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....

Kyrie Eleison Iper tou Agiou

Lord have mercy PRIEST For this Holy Temple, and for
PEOPLE

those who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...

Kyrie Eleison Iper tou Patros

Lord have mercy PRIEST For our Father:
PEOPLE

Amin O
Mitran Parthenikin Agiasas to Toko Sou ke hiras tou Symeon evlogisas, os eprepe, profthasas ke nin esosas imas, Hriste O Theos. All irinefson en polemis to plitevma ke krateoson Vasilis, ous igapisas, O Monos Filanthropos.

PEOPLE

Amen

Festal Kontakion – Presentation of Christ
By St Romanos the Melodist - TONE 1

Thou Who has Sanctified

by Thy Birth a Virgin Womb and fittingly Blessed the hands of Symeon, Thou art come, O Christ our God, and on this day has Saved us Grant Peace to Thy Commonwealth in times of Battle, and Strengthen the Orthodox People whom Thou has Loved, O Thou Who alone Loves mankind.

Pope & Patriarch ( T H E O D O R O S ) and for our Archbishop ( S E R G I O S , ) for the venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

PEOPLE PRIEST

ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen. Eleison

Lord have mercy For this Community and city,

and for every city and country, and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord
PEOPLE

Kyrie

Lord have mercy

24. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 13.

Iper

efkrasias aeron, eforias ton karpon tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen. Eleison

PRIEST

seasonable weather, for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord

For

mou idon to Sotirion Sou. O elthon is ton kosmon sose genos anthropon, Kyrie, Doxa Si!

Kyrie Iper

PEOPLE PRIEST

pleonton, odiporounton, nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord

Lord have mercy For those at sea,

Law. The Elder received Him in his arms, crying as a servant to the Master: ‘Let me depart, for mine eyes have seen Thy Salvation!’ § Glory to Thee, O Lord, Who has come into the world to Save mankind!
5

Prayer of Salvation

Soson

O Theos ton Laon Sou, ke Evlogison tin Klironomian Sou. ton kosmon Sou en Elei ke Iktirmis.

PRIEST

O Lord, Save Thy People and Bless Thine Inheritance.
the Horn of Orthodox Christians, and send down upon us Thy rich Mercies.

Kyrie Eleison Iper tou risthine

imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen

Lord have mercy PRIEST For our deliverance
PEOPLE

Episkepse Ipsoson

Visit

from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

Thy world with Mercies and Bounties.

Keras Hristianon Orthodoxon ke katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia. tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias... tou Timiou ke Zoopiou Stavrou...

Exalt

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. ipere vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
MAKE THE

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE

Presvies

§Through

upon us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.

the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary...

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias, ahrantou,

Amen/Lord have mercy PRIEST § Rembering our All Holy,
PEOPLE

Dinami

Through the Might of the Precious
and Life-giving Cross...

Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
& BOW DOWN TO GOD

Prostasies Ikesies

ton Timion, Epouranion Dinameon Asomaton...

Through Of

the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven... the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles... our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria... our Holy Father Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, the Wonder-Worker, Nectarios of Pentapolis; Spyridon of Trimithountos... the Holy and Glorious great Martyrs: George the victorious, Demetrios the Myrrh-flowing,

SIGN OF THE CROSS
PEOPLE PRIEST

tou Timiou, ke Endoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Athanasiou ke Kyrillou, Patriarhon Alexandries... tou en Myris, Nektarios Pentapolis, Spyridonos Episkopou Trimithountos, ton Thavmatourgon...

§Si Kyrie Oti prepi

si pasa Doxa, Timi ke Proskinisis § to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ To Thee, O Lord! For to Thee belong all Glory, Honour and Worship, § to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Ton

Of

Amin Theos
Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O erhomenos en Onomati Kyriou! to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

PEOPLE

Amen

Psalm 117 /118
PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Nikolaou

Of

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 1:

Exomologisthe

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for
5

Ton

He is Good; His Mercy endures forever!

Agion Evdoxon Megalomartiron Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou
SAL VA TION

Of

T HE PR A YER S O F CELEBRANT PRIEST

ARE SOMETIMES SHORTENED OR LENGTHENED BY THE

14. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 23.

Thisia

Agathinon, Kyrie, en ti Evdokia Sou Deal
tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim.

to Theo, pnevma sintetrimmenon. Kardian sintetrimmenin ke tetapinomenin O Theos ouk exoudenosi.

A

sacrifice to God is an afflicted spirit: a contrite and humbled heart, O God Thou wilt not despise. favourably, O Lord, in Thy Good Will with Zion; that the walls of Jerusalem may be built up.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 2:

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.

VERSE 2:

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Theos

Tote

eudoisis Thisian Dieosinis, Anaforan ke Olokaftomata. aniisousin epi to thisiastirion Sou moshous!

Then

Tote

shalt Thou accept the Sacrifice of Righteousness, Oblations and Whole Burnt Offerings: shall they lay calves upon Thy Altar!

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 3:

Then

Eleison me, O Theos!
Hymns of

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

VERSE 3:

This is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes.

Have mercy on me, O God!
Divine Mercy

Theos

§ Doxa §Tes

Patri ke Io ke Agio Pnevmati

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

§Through the Intercessions of the
Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

Festal Apolytikion - Presentation

Here,

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. Ages.

Amin §Tes

tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Amen §Through the Intercessions of the
Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

Keharitomeni Theotoke Parthene. Ek sou gar anetilen O ilios tis dikeosinis, Hristos O Theos imon, Fotizon tous en skoti. Evfrenou ke Si, presvita dikee, dexamenos en agkales ton eleftherotin ton psihon imon harizomenon imin ke tin anastasin. (3)

Hail,O Lady Full of Grace, O Virgin
Theotokos, for Christ our God, the Sun of Righteousness has risen from Thee and He Illumined those in darkness. And Thou, O Righteous Elder, be glad in heart, receiving in Thine Embrace the One Who Liberates our soul and bestows on us Resurrection. (3)

Small Litany

Eti
Festal Idiomelon
TONE (6) PLAGAL 2

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. Panagias, ahrantou, ipere flogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
MAKE THE

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord
on us, and preserve us, O God, by Thy Grace

Eleison me, O Theos, kata to Mega
Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou.

Have

mercy upon according to Thy according to the Thy Mercies do offences.

me, O God, Great Mercy; multitude of away mine

Kyrie Eleison Antilavou Soson, Amin § Tis

Lord have mercy! PRIEST Help us, save us, have Mercy
PEOPLE PEOPLE PRIEST

Anigestho

Pili tou Ouranou simeron. O gar anarhos Logos tou Patros, arhin lavon hronikin, mi ekstas tis aftou Theotitos, ipo Parthenou os vefos tessarkonthimeron, Mitros ekon prosferete en Nao to Nomiko. Ke touton agkales isdehete O presvis, apolison, krazon O doulos to Despoti: I gar ofthalmi

i

Let

the Gates of Heaven be opened today, for He Who is without beginning – the Word of the Father – has made a beginning in time without forsaking His Divinity, and as a Babe forty days old, is of His own Will brought by the Virgin, His Mother, as an Offering at the Temple of the

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Maria, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
& BOW DOWN

Amen §Remembering

SIGN OF THE CROSS
PEOPLE

§Si Kyrie

§To Thee, O Lord!

22. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 15.

§ Oti

son to Kratos ke sou Estin i Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa § tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

PRIEST

For Thine is the Dominion, Thine is the Kingdom and the Power and the Glory § of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

Idou gar en anomies sovelifthin, ke For
en amarties ekissise me i mitir mou.

behold I was conceived in iniquities; and in sins did my mother conceive me. behold Thou hast loved Truth:4 the uncertain and hidden things of Thy Wisdom Thou hast made manifest to me.

Idou

gar Alithian igapisas. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi.

For

Amin Horos
Angelikos ekplittestho to Thavma, vroti de tes fones anakraxomen imnon, orontes tin afaton tou Theou sigkatavasin. On gar tremousi ton Ouranon e dinamis, giralee nin enagkalizonte hires ton Monon Filanthropon.

PEOPLE

Festal Kathisma – Presentation of Christ
TONE 1

Rantiis Plinis

Let

me issopo, katharisthisome. iper

ke hiona

Thou

shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be cleansed: made whiter than snow.

the Choir of Angels be amazed at this Wonder, and let us mortals raise our voices in Hymns, beholding the Ineffable Condescension of God. Aged arms now embrace Him before Whom the Powers of Heaven tremble – He Who alone Loves mankind.

me, ke levkanthisome.

Thou shalt wash me, and I shall be To my hearing Thou shalt give joy
and gladness: and the bones that have been humbled shall rejoice.

Akoutiis

mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

Apostrepson

§ Doxa Amin Horos

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the

to Prosopon Sou apo tin amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson.

Turn

away Thy Sight from my sins, and blot out all my iniquities. and renew a right spirit within me. me not away from Thy Face; and take not Thy Holy Spirit from me.

Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Kardian katharan ktison en emi, O Create a clean heart in me, O God:
Theos, ke pvevma evthes egkenison en tis egkatis mou. Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

Angelikos ekplittestho to Thavma, vroti de tes fones anakraxomen imnon, orontes tin afaton tou Theou sigkatavasin. On gar tremousi ton Ouranon e dinamis, giralee nin enagkalizonte hires ton Monon Filanthropon.

Amen Let the Choir of Angels be amazed
at this Wonder, and let us mortals raise our voices in Hymns, beholding the Ineffable Condescension of God. Aged arms now embrace Him before Whom the Powers of Heaven tremble – He Who alone Loves mankind.

Mi aporripsis me apo tou prosopou Cast Apodos
mi tin agalliasin tou sotiriou Sou, ke pnevmati igemoniko stirixon me. asevis epi se apistrepsousi.

Restore

to me the joy of Thy Salvation, and strengthen me with a perfect spirit.

Didazo anomous tas odous Sou, ke I Rise
me ex ematon, O Theos, O Theos tis Sotirias mou. i glosou Dikeosinin Sou. mou tin

will teach the unjust Thy ways: and the wicked shall be converted to Thee. me from blood-guiltiness, O God, Thou God of my Salvation: my tongue shall extol Thy Justice.

Deliver And O

Seconf Festal Kathisma – Presentation of Christ
TONE 1

O

on Sin to Patri epi Thronou Agiou, elthon epi tis gis ek Parthenou etehthi, ke vrefos egeneto, hronis on aperigraptos. On dexamenos O Symeon en agkales, heron elege. Nin apoliis, iktirmon evfranas ton doulon Sou.

He

Who is with the Father upon the Holy Throne, coming to erth, is Born of a Virgin; and He Who is Uncircumscribed by time becomes a Babe. Symeon received Him in his arms and said, rejoicing: ‘Now, O Merciful Lord, let me depart in Peace, for Thou has made glad Thy servant.’

Agalliasete
Kyrie Oti

ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin enesin Sou.

Lord, Thou wilt open my lips: and my mouth shall declare Thy praise. would indeed have given it: with burnt offerings Thou wilt not be delighted.

i ithelisas thisian, edoxa an. Olokaftomata ouk evdoxisis.

For if Thou had desired sacrifice, I

4

T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E R O Y A L G A T E S HOLDING THE HOLY GOSPEL W H I C H T H E C O N G R E G A T I O N V E N E R A T E BY MAKING THE SIGN OF THE CROSS AND KISSING THE HOLY ICON DEPICTED ON THE COVER - ON SUNDAYS THE ICON OF THE RESURRECTION & DURING THE WEEK THE ICON OF THE CRUCIFIXION IS VENERATED.

16. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 21.

Holy Gospel According to St Luke 2 : 25 - 32

Third Festal Kathisma
TONE 4
TH E PRIE ST CONTINUE CEN SE S THE HOLY SANCTUARY, THE HOLY ICONS AND THE CONGREGATION WHILE THE HYMNS

To Ke

kero ekino in anthropos en Ierousalim, O Onoma Symeon.

At that time,

there was a man in Jerusalem whose name was Symeon. the

O anthropos outos dikeos ke evlavis, prosdehomenos paraklisin tou Israil.

And that man was Righteous and
Devout, waiting for Consolation of Israel.

Nipliazi

Ke Pnevma Agion in ep afton.
Pnevmatos tou Agiou mi idin Thanaton, prin i idi ton Hriston Kyriou.

And

the Holy Spirit was upon him. Holy Spirit that he should not see Death before he had seen the Lord’s Christ.

Ke in afto Kehrimatismenn ipo tou And it was revealed to him by the

Ke Ke

ilthen en to Pnevmati is to Ieron. en to iagagin tous gonis to Pedion Iisoun tou Piise Aftou kata to ithismenon tou Nomou peri aftou ke Evlogise ton Theon ke ipe: ‘Nin apoliis ton doulon Sou, Despota, kata to rima Sou, en Irini. Oti idon i ofthalmi mou to Sotirion Sou, O itimasas kata prosopon panton ton laon - Fos is apokalipsin ethnon ke Doxan Laou Sou Israil.

And

di eme O Paleos ton imeron - Katharsion kinoni O Katharotatos Theos, ina tin Sarka Pistosi mou tin ek Parthen. Ke tafta Symeon Mystagogoumenos, epegno ton afton Theon Fanenta Sarki. Ke os Zoin ispazeto, ke heron presvitikos anekravgazen: ‘Apolison me. Se ga katidon tin zoin ton apanton.’

The Ancient of Days for my sake
became a Child – God the Most Pure receives Purification so that He may confirm the reality of the human Flesh that He took from the Virgin. Symeon, intiated into the Mystery, acknowledged Him as God Made Manifest in the Flesh. He greeted Him as Life and with rejoicing, he cried in his old age: ‘Let me depart, for I have seen Thee, the Life of all!’

he came by the Holy Spirit into the Temple. the Child Jesus, to do for Him according to the custom of the Law, he took Him up in his arms and Blessed God and said: ‘Lord, now let Thy servant depart in Peace, according to Thy Word, for my eyes have seen Thy Salvation, which Thou has prepared before the sight of all people – a Light to Lighten the Gentiles, and the Glory of Thy People, Israel.

And when the parents brought in

§ Doxa Amin Nipliazi

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

§ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

PEOPLE

§Glory to Thee, O Lord: Glory to Thee!

di eme O Paleos ton imeron - Katharsion kinoni O Katharotatos Theos, ina tin Sarka Pistosi mou tin ek Parthen. Ke tafta Symeon Mystagogoumenos, epegno ton afton Theon Fanenta Sarki. Ke os Zoin ispazeto, ke heron presvitikos anekravgazen: ‘Apolison me. Se ga katidon tin zoin ton apanton.’

Amen The Ancient of Days for my sake
became a Child – God the Most Pure receives Purification so that He may confirm the reality of the human Flesh that He took from the Virgin. Symeon, intiated into the Mystery, acknowledged Him as God Made Manifest in the Flesh. He greeted Him as Life and with rejoicing, he cried in his old age: ‘Let me depart, for I have seen Thee, the Life of all!’

Psalm 50/51
The Psalm Of Repentance

Eleison

me, O Theos kata to Mega Eleos Sou, ke kata to plithos ton iktrmon Sou exalipson to anomima mou. plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou katharison me. Oti tin anomie mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

Have

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy. And according to the multitude of Thy Tender Mercies blot out my iniquity. me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my iniquity, and my sin is always before me.

Small Litany

Eti

Epi

Wash

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord. Lord have mercy Help us, Save us, have Mercy Amen/ Lord have mercy §Remembering our Most

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

PEOPLE PRIEST

on us, and Protect us, O God, by Thy Grace.
PEOPLE PRIEST

Si

mono imarton, ke to poniron enopion Sou epiisa. Opos an dikeothis en tis logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

To

Thee only have I sinned, and have done evil before Thee: that Thou mayest be justified in Thy words, and mayest overcome when Thou art judged.

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias, Ahrantou,

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together

20. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 17.

panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

with all the Saints, let us commit ourselves and one another, and all our life to Christ our God.

Mnisthisome

tou Onomatos Sou en pasi genea ke genea.

Thy Name shall be remembered
from generation generation. to

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN

Small Litany

§ Si Kyrie Oti Evlogite

Sou to Onoma, ke

Dedoxaste Sou i Vasilia, §tou Patros, ke tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

§ To Thee, O Lord! PRIEST For Blessed is Thy Name and Glorified is Thy Kingdom, § of
PEOPLE

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos imon,

the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin Ek
neotitos mou, pola polemi me pathi al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

PEOPLE

Amen
TONE 4

ke en Agiis epanapavi, ke Si tin Doxan anapempomen to § Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST For Holy art Thou, O
PRIEST

The Antiphons –

our God, Who rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: § to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

From

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2]

Amin Pasa pnoi enesato ton Kyrion [3]

PEOPLE

Amen

Praises to Almighty God
The Congregation Must Stand

I

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2] Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Those who hate Zion shall be put

Let

everything that has breath praise the Lord. [3]

The Holy Gospel
T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E H O L Y A L T A R I N T H E S A N C T U A R Y . ON SUNDAYS HE READS THE HOLY RESURRECTION GOSPEL AND THE EOTHINON AT THE HOLY ALTAR, BUT ON OTHER DAYS HE READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

§ Doxa Agio

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit

Ke

Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios

Through

the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. Ages.

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen.

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord. Lord have mercy [3] Wisdom! Arise! Let us listen

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Irini pasi!

PEOPLE PRIEST

Akiousomen tou Agiou Evangeliou

to the Holy Gospel.

Amin §Agio

Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

Amen §From

Peace be with you all. And with thy spirit PRIEST The Lesson is from
PEOPLE

the Holy Spirit do the streams of Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced. Name shall be remembered from generation to generation.

WE BOW OUR HEADS TO RECEIVE THE PRIEST’S BLESSING

Ke to pnevmati sou Ek tou kata L O U K A N Proshomen § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

AGIOU

E V A N G E L I O U to anagnosma...

the Holy Gospel according to ST LUKE

Festal Prokeimenon

Mnisthisome
STIHOS:

tou Onomatos Sou en pasi genea ke genea.

Thy
VERSE:

PEOPLE

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW TO GOD IN GRATITUDE AND WORSHIP – BEFORE & AFTER THE HOLY GOSPEL

Glory to Thee!

Let us attend § Glory to Thee,

O Lord:

Exirevxato i kardia mou Logon Agathon. Lego ego ta erga mou to Vasili. I glossa mou kalamos grammateos oxigrafon.

Thy Name shall be remembered from generation to generation.

18. MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y

MATINS SERVICE – P r e s e n t a t i o n o f C h r i s t – 2 F e b r u a r y 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful