Gabriela Iordache ID, An III, Jurnalism Relatia UE ± China In urmatorii 10 1ni

Inca din 1975 relatiile UE cu China au fost stabilite si sunt reglementate de acordurile comerciale si de cooperare din 1985. Rela iile externe ale Uniunii Europene sunt asigurate de Serviciul European pentru Ac iune Extern (SEAE), condus de comisarul Catherine Asthon, înfiin at în al doilea mandat (2009 ± 2014) al lui José Manuel Durão Barroso în fruntea Comisiei Europene. Pe rela ia cu Asia, coordonarea SEAE este asigurat de Viorel Isticioaia-Budura, în calitate de director pentru Asia. Nou înfiin at , serviciul pentru Asia a fost înfiin at la începutul anului 2010, iar numirea primului dorector a avut loc la 21 decembrie 2010. Viorel Isticioaia Budura a fost ambasadorului României în China (2002 ± 2011), Korea i Japan. Are de asemenea o bogat experien în rela iile Na iunilor Unite în rela ia cu alte organiza ii interna ionale. Rela iile dintre Uniunea European i China au fost stabilite în 1975 i sunt reglementate din anul 1985 de acord comercial i de cooperare UE-China. UE este pentru China cel mai mare partener comercial, în timp ce China este cea mai mare surs de importuri i al doilea cel mai mare partener pe cele dou sensuri de tranzac ionare a UE. Pentru a reflecta profunzimea i amploarea parteneriatului strategic, UE i China au decis, în anul 2010, s consolideze rela iile bilaterale în domeniul afacerilor externe, problemele de securitate i al provoc rilor globale cum ar fi schimb rile climatice, de revenire a economiei globale. Reuniunile anuale la nivel înalt pe teme de politici comerciale, economice sunt completate de dialoguri purtate pe mai mult de 50 de teme sectoriale i acorduri, variind de la protectia mediului la politic industrial , educa ie sau cultur . Drepturile omului sunt discutate periodic ca parte a dialogului politic, precum i în timpul dialogurilor Drepturilor Omului care au au loc bianual, începând cu anul 1995. Principalele obiective ale politicii UE fa de China, reflectate în asisten a UE în China sunt: angajarea Chinei în continuare, pe plan bilateral i pe scena mondial , printr-un dialog politic modern; acordarea de sprijin în beneficiul Chinei de tranzi ie spre o societate deschis , bazat pe statul de drept i respectarea drepturilor omului; încurajarea integr rii Chinei în economia mondial prin aducerea pe deplin în sistemul comercial mondial; sprijinirea procesului de reform economic i social pentru cre terea vizibilit ii UE în China. Principalele politici vis-a-vis de China asa cum sunt reflectate in programele Uniunii sunt: - incurajarea Chinei sa se implice mai mult la nivel bilateral si international, prin consolidarea dialogului politic; - sprijinirea dezvoltarii Chinei spre o societate deschisa, bazata pe statul de drept si respectarea drepturilor omului - facilitarea integrarii in economia mondiala, facand China sa se implice mai mult in sistemul comercial mondial si sprijinirea procesului de reforme economice si sociale - imbunatatirea imaginii Europei in China

liberalizarea i facilitarea comer ului.Rela ia strategic Uniunea European -China . in care China este membru cu drepturi depline de relativ putin timp. care efectueaz o vizit în China. o strategie privind ajutorul pentru dezvoltare. Delega ia este condus de vicepre edintele în materie de politic extern i de ap rare al S&D. 100. Adrian Severin.i dezvoltarea acesteia. combaterea amenin rilor la adresa securit ii globale. realizarea unei guvern ri globale eficiente.000 de studenti americani. este vorba de: coordonarea politicilor macro-economice (inclusiv în vederea combaterii crizelor).000 de studenti chinezi care studiaza in UE si sunt.000-30. atunci cand China va primi automat statutul de economie de piata datorita reglementarilor Organizatiei Mondiale a Comertului. Din pacate. in urmatorii 4 ani. doar 20. Statele Unite au anuntat ca vor trimite in China. Exista in prezent aproape 100. Stephen Hughes. membru al Delega iei PE pentru rela iile cu China (D-CN).000 de europeni care studiaza acolo. Acesta sus ine tranzi ia Chinei spre o societate deschis . UE sprijin procesul de reform economic i social în curs de desf urare în China. bazat pe statul de drept i respectarea drepturilor omului. vicepre edintele D-CN. precum i Henri Weber. Incepand cu 2016. i consider c aceasta va beneficia de dezvoltare a Chinei i a stabilit ii sociale. nivelul schimburilor culturale si intelectuale lasa de dorit. . în perioada 30 martie-2 aprilie 2010. vicepre edinte în domeniul economic al Grupului S&D.a constituit punctul central al agendei delega iei la nivel înalt a Grupului Sociali tilor i Democra ilor din Parlamentului European (S&D). sunt si vor ramane in continuare mult mai mari decat invers. va aduce noi schimbari pe arena politica international. În cadrul discu iilor a rezultat c pot fi identificate o serie de domenii în vederea realiz rii unui parteneriat strategic între Bruxelles i Beijing . din ea au facut parte eurodeputatul PSD Victor Bo tinaru. atât din punct de vedere economic cat si politic. Apetitul chinez si deschiderea lor spre Europa au fost. Obiectivul principal al UE este pentru China de a ocupa pozi ia pe care o merit în func ie de dimensiunea sa i geo-strategic important în comunitatea interna ional .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful