SOALAN STPM

1

Kertas 1 / 2004

Soalan 1 (a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan. Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. [4] (b ) Menurut proses perakaunan, selepas imbangan duga disediakan, akaun untung rugi dan kunci kira-kira perlu dibuat. Huraikan tiga sebab mengapa akaun untung rugi dan kunci kirakira perlu disediakan, sedangkan imbangan duga sudah menunjukkan keseimbangan di antara akaun. [3]

(c) Bagi setiap perkara di bawah, bincangkan menurut perspektif perakaunan dan nyatakan prinsip perakaunan yang terlibat. (i) Belian kenderaan biasanya dikategorikan sebagai belanja modal. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu ia boleh dikategorikan sebagai belanja hasil. Berikan ulasan tentang bagaimana belian kenderaan boleh dikategorikan sebagai belanja hasil. Yuran guaman selalunya dikategorikan sebagai belanja hasil. Walau bagaimanapun, ia boleh dikategorikan sebagai belanja modal. Huraikan keadaan yang membolehkan ia dianggap sebagai belanja modal. [6]

(ii)

(iii) Kos membeli aset tetap merupakan belanja modal tetapi susut nilainya pula merupakan belanja hasil. Jelaskan mengapa hal ini demikian. (d )

Yang berikut merupakan petikan daripada laporan tahunan Syarikat Wacaya Berhad bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2003. Syarikat Wacaya Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2003 2003 RM Saham keutamaan : 50,000, 8% @ RM2.00 per saham 100,000 Saham biasa : 100,000 @ RM2.00 per saham 200,000 Keuntungan terkumpul 444,000 Jumlah ekuiti pemilik 744,000 Jumlah liabiliti 524,000 1,268,000 Aset tetap Aset semasa 916,000 352,000 1,268,000

2002 RM 100,000 200,000 312,000 612,000 732,000 1,344,000 1,084,000 260,000 1,344,000

SOALAN STPM

2

Kertas 1 / 2004

Maklumat tambahan adalah seperti yang berikut. 2003 RM (1) Prestasi : Jualan bersih Kos barang dijual Pendapatan bersih Kedudukan pada 1 Januari : Penghutang (bersih) Inventori Jumlah aset Aset semasa pada 31 Disember : Wang tunai Sekuriti boleh pasar Penghutang (bersih) Inventori Bayaran terdahulu 1,988,000 1,032,000 132,000 2002 RM 1,484,000 836,000 192,000

(2)

160,000 372,000 1,036,000

(3)

76,000 72,000 184,000 400,000 12,000

88,000 80,000 168,000 348,000 8,000

(4)

Sepanjang kedua-dua tempoh, semua jualan dibuat secara kredit dan tempoh kredit yang diberikan kepada pelanggan ialah selama 40 hari.

Dikehendaki : Hitung, dan beri ulasan bagi kedua-dua tempoh tentang, (i) nisbah cepat, (ii) pulangan atas jualan, (iii) hutang atas aset, (iv) pusing ganti inventori.

[12]

SOALAN STPM

3

Kertas 1 / 2004

Soalan 2 (a) Nyatakan dua ciri yang terdapat pada aset yang berikut. (i) Aset tetap (ii) Aset semasa (iii) Aset tak ketara (b )

[3]

Abu, Balakrishnan, dan Chong merupakan tiga rakan kongsi dalam suatu perniagaan berbentuk berbentuk perkongsian sejak 20 tahun yang lalu. Nisbah pembahagian untung rugi yang ditetapkan bagi Abu, Balakrishnan, dan Chong ialah 5 : 3 :1. Dollah pula ialah seorang ahli perniagaan yang menjalankan perniagaan milik tunggal. Yang berikut ialah petikan kunci kira-kira perniagaan mereka pada 31 Disember 2003. Abu, Balakrishnan, dan Chong Aset tetap Premis Kenderaan Aset semasa Inventori Penghutang Bank Diwakili oleh Modal : Abu Balakrishnan Chong Dollah Pemiutang Overdraf RM 15,000 9,000 15,000 17,500 11,000 RM 24,000 6,250 9,000 RM Dollah RM 6,000

43,500 67,500

15,250 21,250

20,000 15,000 10,000 22,500 -

45,000 7,500 22,500 67,500 5,000 8,750 13,750 21,250

Pada 31 Disember 2003, Abu bersara daripada perniagaan, namun perniagaan diteruskan oleh kedua-dua rakan kongsinya. Bagi menggantikan Abu, Dollah diterima masuk menjadi rakan kongsi pada tarikh persaraan Abu. Kemasukan Dollah adalah dengan cara menggabungkan perniagaan Dollah dengan perniagaan perkongsian serta mengambil kira syarat-syarat yang berikut. (1 ) (2 ) Nisbah pembahagian untung rugi yang ditetapkan bagi Balakrishnan, Chong, dan Abu ialah 2 : 1 : 2 Nilai muhibah bagi perniagaan Abu, Balakishnan, dan Chong dipersetujui sebanyak RM25,000, manakala perniagaan Dollah ialah RM10,000. Walau bagaimanapun, semua rakan kongsi bersetuju supaya muhibah tidak direkodkan dalam buku akaun dan semua pelarasan dibuat dalam akaun modal.

SOALAN STPM

4

Kertas 1 / 2004

(3 )

Aset yang berikut dinilai semula. Abu, Balakrishnan, dan Chong RM 20,000 8,000 17,000 17,500 Dollah RM 7,250 7,800 11,250

Premis Kenderaan Penghutang Inventori (4 ) (5 ) (6 )

Pada hari persaraannya, Abu mengambil kenderaan perkongsian untuk kegunaan persendirian dan rakan-rakan yang lain bersetuju dengan pengambilan kenderaan tersebut. Baki modal Abu diselesaikan dengan membayar RM2,000 dan yang selebihnya dibayar oleh Dollah. Bayaran yang dibuat oleh Dollah dijadikan sebagai pinjaman kepada perkongsian pada kadar faedah 8% setahun. Perniagaan perkongsian yang baru mempunyai modal sebanyak RM25,000 yang disumbangkan oleh setiap rakan kongsi berdasarkan nisbah pembahagian untung rugi yang dipersetujui. Sebarang lebihan atau kurangan akan dipindahkan ke dalam akaun semasa.

Dikehendaki : Sediakan akaun penilaian semula bagi kedua-dua jenis perniagaan dan akaun modal rakan kongsi bagi perniagaan perkongsian lama dan baru. [22]

SOALAN STPM

5

Kertas 1 / 2004

Soalan 3 (a) Nyatakan tiga kegunaan penyata sumber dan penggunaan dana. (b ) [3]

Walaupun terdapat banyak urus niaga yang memberi kesan kepada aliran tunai, namun terdapat juga urus niaga yang tidak memberi kesan kepada aliran tunai. Berikan tiga contoh urus niaga yang tidak memberi kesan kepada aliran tunai. [3] [2]

(c) Jelaskan dua perbezaan antara penyata aliran tunai dengan buku tunai. (d )

Kunci kira-kira bagi Syarikat Kendi Emas Berhad pada 31 Disember 2003 adalah seperti yang berikut. Syarikat Kendi Emas Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2003 RM Aset Tanah : Kos Penilaian Mesin dan loji (kos) Susut nilai terkumpul Syarikat pelaburan subsidiari 279,000 (63,000) (33,000) (18,000) 165,000 468,000 300,000 60,000 48,000 408,000 33,000 27,000 468,000 RM RM 2002 RM 110,000 93,000 87,000 (45,000) 42,000 168,000 303,000 Aset semasa Liabiliti semasa : Pemiutang Cukai belum bayar Dividen dicadangkan Aset semasa bersih 234,000 (108,000 ) (15,000) (9,000) 102,000 248,000 102,000 50,000 108,000 248,000 248,000 72,000 (36,000) 36,000 146,000

Diwakili oleh Saham biasa @ RM1.00 per saham Saham keutamaan @ RM2.00 per saham Premium saham Untung tertahan Rizab modal Pinjaman bercagar

SOALAN STPM

6

Kertas 1 / 2004

Maklumat tambahan yang diberikan adalah seperti yang berikut. (1 ) Pada 1 Mac 2003 syarikat telah membeli sebuah syarikat lain sebagai suatu pelaburan jangka panjang. Pembelian syarikat berkenaan adalah dengan cara menerbitkan 100,000 saham biasa pada kadar premium sebanyak RM0.60 per saham dan membayar wang tunai RM8,000. Saham keutamaan telah ditebus pada kadar premium 10% dengan cara menerbitkan 50,000 unit saham biasa pada kadar premium yang secukupnya untuk membiayai penebusan saham keutamaan. Semua urusan tersebut diselesaikan pada 30 April 2003. Aset-aset berikut telah mengalami perubahan dalam tahun semasa. (i) Sebuah mesin yang nilai kosnya RM4,800 dengan susut nilai terkumpul sebanyak RM3,600 telah dijual pada harga RM600/ Kerugian atas jualan tersebut telah dimasukkan ke akaun untung rugi.

(2 ) (3 )

(ii) Sebidang tanah telah dijual pada harga RM55,000. Kos tanah tersebut ialah RM50,000. Pada masa yang sama lain-lain tanah yang tidak dijual telah dinilai semula. Semua keuntungan dan lebihan telah dipermodalkan. (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) Cukai dibayar pada setiap 1 Mac. Pada 1 Jun 2003, satu terbitan bonus telah dilakukan pada nisbah 1 : 4 bagi setiap unit saham yang dipegang. Urusan penerbitan dilakukan dengan mempermodalkan untung tertahan. Pada 1 Julai 2003, syarikat telah berjaya memperolehi pinjaman bercagar dengan kadar faedah sebanyak 10% setahun. Dividen dibayar pada setiap akhir bulan Julai. Walau bagaimanapun, dividen interim berjumlah RM3,000 telah dibayar pada 31 Mac 2003 untuk tempoh semasa.

Dikehendaki : Sediakan penyata sumber dan penggunaan dana untuk tahun berakhir 31 Disember 2003 bagi Syarikat Kendi Emas Berhad dengan menggunakan pendekatan modal kerja. [17]

SOALAN STPM

7

Kertas 1 / 2004

Soalan 4 (a) Nyatakan dua kaedah untuk menentukan hasil perniagaan dalam sistem rekod tidak lengkap. [4] (b ) Haji Ali telah memulakan perniagaan servis pendingin udara pada 1 Julai 2002 dengan membuka kedai Bayu Dingin. Bagi memulakan perniagaan, beliau telah menyumbangkan van persendiriannya yang bernilai RM36,000 untuk kegunaan perniagaan. Selepas setahun perniagaan, iaitu pada 1 Julai 2003, beliau telah memberikan maklumat yang berikut. (1 ) Ringkasan akaun bank pada 30 Jun 2003 adalah seperti yang berikut. Akaun Bank 1 Julai 2002 30 Jun 2003 Modal Deposit utiliti Caj perkhidmatan Penghutang Deposit sewa Pelbagai Baki h/b Masuk RM 40,000 178,100 121,260 2,700 343,460 9,800 349,160 349,160 Keluar RM 3,000

(2 )

Di samping servis pendingin udara, Haji Ali juga membaik pulih pendingin udara yang telah dihapus kira oleh pelanggannya. Pendingin udara tersebut diperoleh secara percuma. Beberapa pendingin udara terpakai yang dibaik pulih telah dijual secara tunai dengan harga RM4,500. Kos alat ganti bagi membaiki pendingin hawa tersebut ialah RM2,300. Kesemua urus niaga ini tidak dicatat. Sepanjang tempoh sehingga 30 Jun 2003, terdapat juga caj perkhidmatan yang dikutip secara tunai. Sebahagian daripada kutipan tersebut telah digunakan untuk perkara-perkara yang berikut sebelum dibankkan. (i) (ii) Membayar bil air, telefon, dan elektrik sebanyak RM6,440 Ambilan dan gaji sebanyak RM5,600 sebulan

(3 )

(4 )

Salah satu pendingin udara terpakai yang telah dijual pada harga RM1,050 telah dipulangkan oleh pembeli dan wangnya dikembalikan oleh Haji Ali. Pendingin udara terpakai itu diambil oleh Haji Ali untuk kegunaan sendiri. Kos membaiki pendingin udara itu ialah RM350. Tiada catatan yang dibuat bagi semua urus niaga tersebut. Pelbagai dalam akaun bank mewakili

(5

SOALAN STPM

8

Kertas 1 / 2004

) (i) bayaran pendahuluan untuk pembelian peralatan, perkakasan, kelengkapan, (ii) bayaran sewa bulan RM900 sebulan (iii) pembelian mesin daftar tunai sebanyak RM4,800 pada Julai 2002, (iv) bayaran kepada pembekal barang alat ganti. (6 ) (7 ) dan

Sebanyak RM42,400 telah dikenal pasti sebagai gaji untuk Haji Ali serta tiga orang pembantunya. Haji Ali ialah seorang yang berpengalaman dalam perniagaan. Justeru, beliau telah menetapkan perkara yang berikut. (i) Caj perkhidmatan yang dikenakan kepada pelanggannya merangkumi kos alat ganti ditambah dengan upah servis sebanyak RM50 bagi setiap unit pendingin udara. Jumlah pendingin udara yang diservis sehingga 30 Jun 2003 ialah 2,450 unit. Susut nilai ditetapkan seperti yang berikut. Kenderaan, 20% setahun atas kos Aset-aset lain, 10% setahun atas kos Sebanyak 5% daripada baki penghutang pada 30 Jun 2003 dijangka gagal dijelaskan.

(ii) (iii) (8 )

Baki-baki pada 30 Jun 2003 adalah seperti yang berikut. Inventori Penghutang Pemiutang RM 43,400 61,500 67,140

Dikehendaki : (i) Sediakan penyata pendapatan Kedai Bayu Dingin untuk tahun berakhir 30 Jun 2003. [12] (ii) Sediakan kunci kira-kira Kedai Bayu Dingin pada 30 Jun 2003. [9]

SOALAN STPM

9

Kertas 1 / 2004

Soalan 5 (a) Jelaskan perbezaan antara akaun penerimaan dan pembayaran dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi sesebuah kelab. [3] (b ) Kelab Kebajikan dan Rekreasi Taman Hidayah ditubuhkan untuk menjaga kepentingan ahli dan aktiviti riadah. Di samping itu, kelab ini juga menjalankan aktiviti menjual produk kesihatan di premis yang disewa di taman tersebut. Yang berikut adalah butirbutir kewangan yang diperoleh daripada bendahari kelab untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2003. RM 3,560 500 12,200 200 3,860 1,300 1,980 7,890 540 4,200 2,300 720 400 580 2,930 3,200 350 2,400

Ringkasan akaun bank kelab bagi tahun 2003 adalah seperti yang berikut. Penerimaan : Baki pada 1.1.2003 Yuran untuk : Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Majlis makan malam tahunan Sewa almari Sewa kelengkapan kelab Penghutang produk kesihatan Pembayaran : Upah pekerja produk kesihatan Gaji pekerja sukan Air dan elektrik Alat tulis Tunai runcit Percetakan Majlis makan malam tahunan Pemiutang produk kesihatan Sewa padang Sewa premis kelab

Maklumat tambahan (1 Aset dan liabiliti pada 1 Januari 2003 : ) RM Stok produk kesihatan Penghutang produk kesihatan Pemiutang produk kesihatan Yuran belum terima Yuran terima terdahulu Belanja am belum bayar RM 3,850 620 2,500 1,200 600 210

SOALAN STPM

10 6,000 (1,800)

Kertas 1 / 2004

Kelengkapan kelab Peruntukan susut nilai kelengkapan kelab Tunai runcit (2 ) (3 ) (4 )

4,200 320

Semua kelengkapan kelab disusutnilaikan selama 10 tahun dengan menggunakan kaedah garis lurus. Tunai runcit sebanyak RM280 telah digunakan untuk membayar belanja am kelab. Sebahagian daripada aset dan liabiliti kelab pada 31 Disember 2003 termasuk yang berikut. RM Yuran belum terima 900 Stok produk kesihatan 2,900 Penghutang produk kesihatan 750 Pemiutang produk kesihatan 3,470 Belanja am belum bayar 380

Dikehendaki : Sediakan yang berikut bagi Kelab Kebajikan dan Rekreasi Taman Hidayah, (i) akaun yuran ahli, [4] (ii) akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk tahun berakhir 31 Disember 2003, [11] (iii) kunci kira-kira kelab pada 31 Disember 2003. [7]

SOALAN STPM

11

Kertas 1 / 2004

Soalan 6 Perniagaan Maukaya telah menyediakan draf penyata pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003. Ia menunjukkan bahawa Perniagaan Maukaya mendapat keuntungan sebanyak RM42,412. Pengurusan Perniagaan Maukaya telah melantik seorang juruaudit bagi menyiasat sebab ketidakimbangan imbangan duga yang disediakan pada 31 Disember 2003. Selepas siasatan audit dilakukan, perkara yang berikut telah ditemui. (1 ) (2 ) Kerani akaun telah tersilap catat jualan barang dagangan yang bernilai RM6,800 sebagai RM5,440 dalam jurnal jualan. Kedai seorang penghutang yang mempunyai baki hutang sebanyak RM2,990 telah terbakar. Walau bagaimanapun, sebahagian barangnya dapat diselamatkan dan dipulangkan kepada Perniagaan Maukaya. Nilai yang tercatat dalam invois bagi barang yang dipulangkan ialah RM1,750. Baki hutang tidak dapat dijelaskan dan dianggap sebagai hapus kira oleh Perniagaan Maukaya. Urus niaga tersebut tidak direkodkan ke dalam mana-mana akaun. Keputusan telah diambil untuk menghapus kira baki lama satu akaun pembekal yang berjumlah RM4,160. Pembekal berkenaan didapati telah meninggal dunia dan selepas 10 tahun Perniagaan Maukaya gagal mengesan warisnya. Berasaskan kepada baki tersebut Perniagaan Maukaya telah menyumbangkan sumbangan berbentuk tunai kepada sebuah masjid supaya hak si mati dapat dimanfaatkan. Tiada catatan dibuat terhadap urus niaga tersebut. Sepanjang tahun semasa, alat tulis yang bernilai RM700 telah diambil dari kedai untuk kegunaan pejabat. Walau bagaimanapun, nilai alat tulis sebanyak RM280 telah digunakan sepanjang tahun semasa. Lebihan alat tulis dipulangkan semula ke kedai untuk dijual. Pemgambilan dan pemulangan alat tulis berkenaan tidak dicatat dalam mana-mana akaun. Susut nilai kenderaan telah ditetapkan pada kadar 10% atas kos RM270,000. Kos ini termasuk kos sebuah kenderaan yang telah dilupuskan pada bulan Disember 2003 dengan harga RM42,500 tunai. Ia dahulunya telah dibeli pada bulan Januari 2000 dengan harga RM68,000. Buku akaun perniagaan tidak menunjukkan sebarang catatan mengenai pelupusan dan susut nilai kenderaan bagi tahun semasa. Barang jualan yang biasanya dijual dengan harga RM1,190, iaitu selepas ditokok 40% atas harga jualan, telah diambil dan dijadikan hadiah bagi majlis makan malam tahunan syarikat.

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

SOALAN STPM

12

Kertas 1 / 2004

(7 )

Bangunan kedai telah diubah suai dengan kos RM47,500. Kos ini termasuk kos mengecat seluruh bangunan lama dan papan iklan yang menelan belanja sebanyak RM6,650. Buku catatan menunjukkan bahawa amaun RM47,500 dicatat dalam akaun bangunan. Susut nilai bangunan telah dihitung pada kadar 10% ats kos dan dicatat ke dalam akaun.

Dikehendaki : a) (b ) Sediakan catatan jurnal bagi semua perkara yang berlaku sepanjang tahun 2003 itu menyelaraskan akaun-akaun yang terlibat. [14] Hitung untung bersih perniagaan selepas mengambil kira pelarasan pada (a) di atas. [7]

(c) Nyatakan perkara-perkara di antara perkara (1) hingga (7) di atas, yang tidak memberi kesan ke atas keuntungan terlaras. [4]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.