UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU: FINANȚE / FINANȚE - BĂNCI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

DUBLA IMPUNERE FISCLĂ INTERNAȚIONALĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC Prof. Univ. Dr. IOAN DAN MORAR STUDENTĂ: BARA CORNELIA-CLAUDIA

ORADEA 2010

Cuprins Introducere ………………………………………………………………….4 Capitolul I Dubla impunere fiscală internaţională …………………………………... 6 1.1.Conţinutul dublei impuneri internaţionale ….…….…………. 6 1.2.Metode pentru evitarea dublei impuneri internaţionale utilizate în practica financiară …………………………………………. 26 Capitolul II Evitarea dublei impuneri fiscale internaţionale ……………………….. 31 2.1. Convenţia Model pentru evitarea dublei impuneri elaborată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ……....… 31 2.2. Impunerea veniturilor ………………………..………........... 47 2.2.1. Impunerea veniturilor realizate de persoane fizice ……. 47 2.2.2. Impunerea veniturilor realizate de persoane juridice ..... 60 Capitolul III Viitorul politicii fiscale ………………….….……………………………. 66 3.1. Bazele legale ale politicii fiscale europene ………………...... 66 3.2. Impactul politicii fiscale asupra altor politici europene ...… 69 Concluzii ………………………………………………………………….. 71 Bibliografie ……………………………………………………………….. 74

4 3

Introducere

Ca urmare a evoluţiei relaţiilor economice internaţionale, în urma mondializării economiei şi a raporturilor de interdependenţă în care este implicată economia românească, evitarea dublei impuneri internaţionale a devenit o necesitate, influenţând competitivitatea pe plan extern a mărfurilor şi exportului. Dubla impunere juridică internaţională poate apărea numai în cazul impozitelor directe, respectiv al impozitelor pe venit şi al celor pe avere. În cazul impozitelor indirecte nu se pune problema dublei impuneri juridice internaţionale, deoarece cetăţenii unui stat, atunci când se află pe teritoriul altui stat, suportă, în calitate de cumpărători, aceleaşi impozite cuprinse în preţurile mărfurilor cumpărate sau în tarifele serviciilor ca şi cetăţenii statului respectiv. Pentru mărfurile sau serviciile cumpărate de cetăţenii unui stat din altă ţară, ei nu mai plătesc în ţara lor impozite indirecte similare cu cele incluse în preţul de cumpărare al mărfurilor sau serviciilor respective. Apariţia dublei impuneri juridice internaţionale trebuie privită în strânsă legătură cu particularităţile politicii fiscale şi ale sistemelor de impozite întâlnite într-o ţară sau alta. De asemenea, pot conduce la apariţia dublei impuneri şi interesele unor state de a utiliza impozitele pentru stimularea activităţilor producătoare de venituri impozabile sau, dimpotrivă, pentru frânarea acestora. În vederea evitării dublei impuneri, ţara noastră utilizează atât normele de drept intern, cât şi convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate cu statele partenere. Referitor la normele de drept intern, se observă o permanentă preocupare a autorităţii legislative şi a celei executive de a armoniza şi a actualiza legislaţia internă în concordanţă cu realităţile economice internaţionale. Necesitatea încheierii unor convenţii bilaterale de evitare a dublei impuneri este dată de faptul că reglementările fiscale naţionale sunt diferite de la un stat la altul şi de faptul că măsurile fiscale unilaterale nu au corespondent în legislaţia fiscală a statelor cu care România întreţine relaţii economice. implicit eficienţa

5 3

iar aceasta nu înseamnă că legislaţia fiscală internă este înlocuită cu prevederile convenţiilor fiscale. 6 3 . ci reglementează partajarea. în anumite proporţii.Astfel. se realizează o trimitere la convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. a dreptului de impunere între statul de rezidenţă şi cel de sursă. deoarece ele nu stabilesc impozite şi taxe.

Practic. fapt care exprimă gradul fiscalităţii în ţara respectivă. respectiv se află pe teritoriul acelui stat sau în afara acestuia. dubla impunere poate fi evitată fie pe baza unor măsuri .  criteriul originii veniturilor. sunt obţinute. Potrivit criteriului rezidenţei. interesează nu dubla impunere economică. ci dubla impunere juridică. fiind impuse două persoane diferite pentru acelaşi venit sau capital. În practica fiscală internaţională.  criteriul naţionalităţii. impunerea se efectuează de către organele fiscale din ţara pe al cărei teritoriu s-au realizat veniturile sau se află averea. făcându-se abstracţie de rezidenţă sau de naţionalitatea beneficiarilor de venituri. În cadrul unui stat poate apărea o dublă impunere economică prin supunerea aceluiaşi venit sau aceleiaşi averi la mai multe impozite. impunerea veniturilor se efectuează de autoritatea fiscală din ţara căreia aparţine rezidentul. Dubla impunere poate apărea în cazul realizării de către rezidenţii unui stat a unor venituri pe teritoriul altui stat. Conţinutul dublei impuneri internaţionale Dubla impunere fiscală internaţională reprezintă supunerea la impozit a aceleiaşi materii impozabile şi pentru aceeaşi perioadă de timp. care realizează venituri sau posedă avere din (în) statul respectiv.Capitolul I Dubla impunere fiscală internaţională 1. pot fi întâlnite mai multe criterii care stau la baza impunerii veniturilor sau a averii:  criteriul rezidentei (domiciliul fiscal).1. indiferent dacă ei locuiesc sau nu în ţara lor. de către două autorităţi fiscale din ţări diferite. Conform criteriului naţionalităţii. care fac obiectul impunerii. indiferent dacă veniturile ori averea. Consecinţele negative pe care le are dubla impunere asupra dezvoltării economice şi financiare dintre diferite ţări au făcut necesară găsirea unor soluţii pentru înlăturarea ei. În cazul criteriului originii veniturilor. În relaţiile dintre state. un stat impune rezidenţii săi.

c) persoana fizică străină.2 din Ordonanţa Guvernului nr. persoana fizică rezidentă.” Sunt. care realizează venituri în România în alte condiţii decât cele menţionate la alin. pentru veniturile obţinute din România.legislative unilaterale. b) persoana fizică română fără domiciliu în România. conform căruia impozitele şi taxele se aplică asupra veniturilor obţinute şi bunurilor dobândite pe teritoriul statului român. fie prin încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale între diferite state. şi denumiţi în continuare contribuabili: a) persoanele juridice române. începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat. începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat. denumită în continuare: a) persoana fizică română cu domiciliul în România. în care se precizează: „Este subiect al impozitului pe venit. În acest sens. de asemenea. persoanele juridice române fără domiciliu în România. cât şi din străinătate. contribuabili. atât din România. pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent. pentru profitul impozabil obţinut din orice sursă. în care se menţionează: „Sunt obligaţi la plata impozitului pe profit. cu modificările ulterioare.70/1994 privind impozitul pe profit. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe. sunt şi prevederile art. precum şi persoanele fizice străine. indiferent dacă beneficiarul lor este cetăţean român sau străin. În ceea ce priveşte aşezarea impozitelor. în legislaţia fiscală din ţara noastră se aplică principiul teritorialităţii. în condiţiile prezentei ordonanţe. în condiţiile prezentei ordonanţe. potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri. b) persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi printr-un sediu permanent în România. 4 . taxelor şi altor venituri publice prin care se încearcă evitarea dublei impuneri. prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni. În acelaşi sens.1 din Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit. pentru veniturile obţinute atât din România. menţionez prevederile art.(1) litera b) şi c). prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni. pentru veniturile obţinute din România. cât şi din străinătate.

La fel. pentru veniturile extrabugetare din activităţi economice desfăşurate în condiţiile legii”. în art.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. cu condiţia reciprocităţii. pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfăşurată în România. indiferent dacă sumele sunt încasate în România sau în străinătate.” Ca o excepţie de la principiul teritorialităţii. activităţi producătoare de venit. se reţine şi se varsă de către persoana juridică. pentru veniturile realizate atât în România. Astfel. b) veniturile persoanelor fizice străine care desfăşoară în România activităţi de consultanţă în cadrul unor acorduri de finanţare gratuită încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizaţii internaţionale guvernamentale ori neguvernamentale. precum şi veniturile nete în valută acordate personalului trimis în misiune permanentă în străinătate potrivit legii. impozitul datorat se calculează. 5 .6 din Ordonanţa Guvernului nr. d) asocierile dintre persoanele fizice române şi persoanele juridice române care nu dau naştere unei persoane juridice. 83/2008 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente. se menţionează: „Veniturile realizate de orice persoană fizică sau persoană juridică nerezidentă din activităţi desfăşurate pe teritoriul României sau din operaţiuni efectuate cu persoane juridice române ori cu alte entităţi autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.1 alin. c) veniturile obţinute de corespondenţii de presă străini. sau supuse impozitului stabilit prin prezenta ordonanţă. în legislaţia fiscală română sunt prevăzute anumite scutiri pentru unele venituri realizate de cetăţenii străini din România. În acest caz.73/1999 privind impozitul pe venit. e) instituţiile publice. următoarele: a) veniturile membrilor misiunilor diplomatice şi a posturilor consulare. cu condiţia reciprocităţii. pe cont propriu. se precizează: sunt venituri scutite de impozit pe venit.c) persoanele juridice şi fizice străine care desfăşoară activităţi în România ca partener într-o asociere ce nu dă naştere unei persoane juridice. cât şi în străinătate. precum şi cu persoane fizice române autorizate să desfăşoare. la art. în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional şi a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

O altă măsură legislativă unilaterală prin care se realizează evitarea dublei impuneri internaţionale.” În logistica fiscală menţionată mai sus. la convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Altfel.N.73/1999 privind impozitul pe venit. O.D.E. eliberate de autorităţile fiscale ale statului în care s-a realizat venitul. În anul 1992. a dat 6 . deducându-se din impozitul datorat în România impozitul plătit în străinătate. în 1943 şi 1946 au fost stabilite noi modele de convenţii pentru evitarea dublei impuneri. cumulativ. prin normele de drept intern.C. se precizează că „reglementările convenţiilor de evitare a dublei impuneri prevalează faţă de prevederile prezentei ordonanţe”. Primul model de convenţie bilaterală a fost elaborat în 1928. în 1981.D. eliberate de autorităţile fiscale ale statului în care s-a realizat venitul.sau multilaterale între state. la art.d) premiile şi orice alte avantaje în bani şi/sau în natură.) şi Convenţiile Model elaborate de O. deoarece fiecare stat este interesat să realizeze venituri fiscale cât mai mari. evitarea dublei impuneri pe baza unor convenţii bi. 1977 şi 1994 de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (O. pe baza documentelor care atestă plata. următoarele condiţii:  impozitul aferent venitului realizat în străinătate a fost plătit direct sau prin reţinere la sursă.C. obţinute de elevi şi studenţi la concursurile interne şi internaţionale. Evitarea dublei impuneri prin măsuri legislative unilaterale este mai dificil de realizat.  impozitul datorat şi plătit în străinătate este de aceeaşi natură cu impozitul pe venit. Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite.E. Ulterior.49 din Ordonanţa Guvernului nr. De aceea. Actualele convenţii au la bază modelele date publicităţii în anii 1963. o constituie trimiterea.U. evitarea dublei impuneri se realizează practic prin aplicarea creditului fiscal. lucru dovedit cu documente care atestă plata. Calcularea creditului fiscal extern se face de către organul fiscal în raza teritorială unde îşi are domiciliul contribuabilul. rezolva în mai bune condiţii problemele complexe care apar în acest domeniu. Limita maximă care poate fi dedusă din impozitul pe venitul global datorat în România se calculează astfel: Creditul fiscal extern = (venit din sursă din străinătate / venit anual mondial global) impozitul pe venitul anual global.

8. nr.01. 157/1994 7 Data intrării in vigoare 4 29. 97/1979 M.01. 102/1998 Legea nr.01.1999 01.1988 15.01.01. Of. 5/1995 Dec.1978 01. 418/1979 Legea nr. 86/1994 Legea nr.08. nr. Of.1996 01. 126/1996 Dec. 3. 221/1987 Legea nr.1978 01. nr. 254/1978 Dec. 2. 1: Decretul sau Legea Nr. crt.1979 21.1995 29. Of.1996 01. 11. Of. 4. nr. 35/1977 M. Ţara de ratificare a Convenţiei 2 Legea nr.1995 20. 59/1994 Legea nr. nr.1996 24. 199/1994 M.10. Of. Of. nr.07.1994 Data de la care se aplică Convenţia 5 01.1995 1 Africa de Sud Albania Algeria Armenia Austria Bangladesh Belarus Belgia Bosnia Herţegovina Bulgaria Canada Cehia . 37/1994 Monitorul (Buletinul) Oficial în care este publicată Convenţia 3 M. 37/1987 M. Of.1980 10. 9. Of. 69/1995 M.01.08.01.01.1998 17. în urma revizuirii „Proiectului de Convenţie tinzând la evitarea dublei impuneri pe venit şi pe avere” din anul 1963 ce fusese republicat în anul 1977.10. Of.1997 01. 7.02. 200/1998 M. nr.publicităţii „Tratatul Model de Eliminare a Dublei Impuneri”.01. Of. nr. 5. 121/1997 Dec.10.01. 25/1995 Legea nr. 6. 0 1.1979 12.12.1989 01. nr. Of. 7/1995 B. nr.01.1996 01.01.08. nr. 302/1994 M.1995 11. nr.07.09.1999 01. Situaţia convenţiilor pentru evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state se prezintă astfel: Tabelul nr. 10.1998 01. 156/1997 B. nr. 82/1977 Legea nr.1979 01. 262/1996 B. nr. Of.1997 10. 12. nr.01. nr. 64/1987 M.1998 06.

nr. 16.2000 28.1982 01. nr. Of. 37/1987 M.1996 27. 28.11.11. 171/1974 M.2001 01.1994 25. nr. 25/1992 Dec.12. 262/1993 M. Of. 20. Of.1999 02. 18. nr. nr.08.01. 316/1980 Legea nr. Coreeană Croaţia Danemarca Ecuador Egipt Elveţia Emiratele Arabe Filipine Finlanda Franţa Georgia Germania Grecia India Indonezia Iordania Irlanda Legea nr.1995 14.1981 27.1998 01.1997 04.01. nr.1996 28.2001 01. 31. 215/1984 Legea nr. 74/1993 Legea nr. 221/1987 Legea nr. 389/1977 Legea nr.01. nr.1999 01. 96/1994 M.10. 17. Of. 389/1977 Dec. Of. 45/1999 Dec.01. 14.08.1993 01.1972 01. 10/1992 B. Of. 60/1994 Legea nr.01. 200/1994 M. 23. nr. nr.01. nr.01. Of.1974 01. 84/1980 M.1977 22. Of. 24. Of.01. 22. nr.1992 08. 104/1998 B. 127/1996 Legea nr.2000 01. Of. 19.01. 625/1973 Legea nr. 23/1995 Legea nr. 50/1998 Dec.11.01. 5/1992 Dec. 111/1992 Dec. 301/2000 M. nr. 30. 626/2000 8 05. Of. Of. Of. 15.05.01. 197/1973 M. nr. Of. nr. Of.01. nr. 208/2000 M.1995 01. Of.01.01. nr.1994 01.11. nr. nr. 249/1992 B.01.2000 27. 118/1977 M.02. 51/1984 M. Of.01.1994 23. China Cipru Coreea de Sud R. 132/1999 B.1987 13. 26. Of.1997 01. 21.09. Of.01.01. nr.2000 01. 18/1994 Legea nr.04.1975 15.01.12.2001 . nr.1988 01.01. 240/1974 Legea nr.1984 29.D.1975 01/01/2000 01.12. 46/1992 M. nr.1985 01.01. nr.1997 01. nr. 261/1982 Legea nr. 64/1995 M.1982 06.01.01. 271/1996 B.1983 01.03.P. nr. Of.1996 01. nr. 25.1997 01. nr.1996 05. 29. 32. 66/1982 M. nr. 201/1999 Dec.11. 27.1975 07. 642/1999 M.13.

01. 127/1995 M. nr.1981 29. 47.1997 01.1982 01.01.01. Of.06.1994 01.F. nr.01.01. 109/2000 M. 106/1983 M.1985 01. 40. 35/1977 B. Of.1997 01.1999 18.11. 82/1977 Dec. 69/1976 M.1999 20. 11/2000 Legea nr. Of. 19/1981 M. nr. 144/1996 B.2001 01.1987 10.01. Iugoslavia Japonia Kazahstan Kuweit Liban Luxemburg Macedonia Malayezia Malta Marea Britanie Maroc Moldova Namibia Nigeria Norvegia Olanda Pakistan Legea nr.10. 48. Of. nr.08. 35/1977 M. 38. 82/1977 Legea nr. Of.01. 39/1998 Dec. Of. 85/1999 Dec. Of.01. 37. 418/1979 M. 99/1982 M. nr.1987 01. Of. 155/1997 B.01. 49.01. 45. nr.1979 01.04.1984 16. Of.1988 09.1993 27. nr.01.1995 06.1996 22. 10/1993 Dec. 86/1998 B.1976 30. Israel Italia R.04.2000 05.07. nr.12. 61/1996 Dec.02.1996 05. nr. 50. nr. 5/1993 Legea nr. 44.03. 61/1999 Legea nr.1999 01. 404/1982 Legea nr.01.1979 07. 13/1976 B. nr.1980 .1998 01. nr.04. nr. nr. Of.02.10.1994 06. nr. 26/1976 Dec. 52.1996 01. nr.1992 01.1989 01. 46. 36. Of. Of.2000 01.1978 01.09. 85/1994 Dec. 251/1999 B.01.1998 21.1998 01.01. 43.F. Of. 35. nr. 482/1983 Legea nr.01.04. nr.1998 06. nr. nr.04. nr. 122/1997 Dec. nr. 42. nr. 51. 213/1976 Legea nr. Of. 34. 10/1996 Legea nr.S.01. nr.01.01.2000 01. Of. Of.1980 01. 60/1995 Legea nr.08. Iugoslavia R. 41. 62/1996 M. 61/1986 B.1997 08.1976 01. Of.1978 21.33. 331/1986 Dec. Of. 67/1981 Legea nr. 188/1999 M. Of.01. Of. 299/1994 B. nr.04. 39. nr.01. 97/1979 9 21. nr.04. 57/1993 M. 58/1993 B.1979 01. nr. nr.08.1979 01.

1995 17.53. 55. 272/1996 M.01. 27/1985 B. 331/1986 Legea nr. Of. 60/1987 B. nr.1989 15. Of. nr.1979 28. 215/1984 M. Of.11.01. prin eliminarea internaţională a dublei impuneri.01. Of.10. Of. nr. Of.1976 08. Of.1998 01. 91/1994 Legea nr.1980 28.04.1992 01. Of.1996 01. nr. 56.1995 07. 35/1977 B.02. 60. 104/1978 M.01. Suedia Thailanda Tunisia Turcia Ucraina Ungaria Uzbekistan Vietnam Zambia Legea nr.01. nr. 82/1977 Dec.1997 01. nr.1995 06. 238/1974 Dec.02. 46/1997 M. 56/1996 B. nr. Of.06.1978 03. 66. 64. Of.04. nr. Of. nr.1992 01. 38/1994 Dec.02. Of.12.1980 01.01. 306/1994 M.1997 24. 18/1997 M. 6/1995 Legea nr.1988 17.1990 01. nr. 3/1997 Dec.U. 128/1996 Legea nr. nr.1998 01. 51/1984 15. Of. 432/1978 Legea nr. 149/1985 Dec.1986 01.1989 01. 418/1979 Dec. 70.1978 01.1991 29. 6/1996 Dec.01.1996 01.12.01. nr. precum şi circulaţia capitalului şi a persoanelor.01. 97/1979 B. nr.1996 29.1999 11. nr.01. Of. nr.01.01.01.1998 01. 26/1997 Legea nr. 168/1974 B. Of. Of. Polonia Portugalia Federaţia Rusa Siria Slovacia Slovenia Spania Sri Lanka S.07. 40/1988 Legea nr. nr. nr. Of. 69. 96/1994 Dec. schimbul de bunuri şi servicii. 65. 58.1974 01. nr.12.01.1998 01. 194/1999 M. 54.01.09.01. 9/1988 M. 63. nr. 63/1999 Legea nr. 10 .10. nr. 61. 315/1994 B. nr.1995 14. Of. 57. nr.1997 19.01. nr. nr.1996 01. nr. nr.1997 14. 67. 7/1995 M.11. 61/1986 M.1993 Convenţiile de evitare a dublei impuneri au următoarele scopuri: .A. 62.de a promova. 326/1987 Dec.01.09. 59. nr.2000 01. 158/1994 B.08.1986 26.1979 01. 68.01.

departamente. cantoane. atunci se consideră că ea este rezidentă a statului în care locuieşte în mod obişnuit. La o persoană juridică. amplasate într-un loc precis şi cu un anumit grad de permanenţă. în spiritul convenţiei. comune). un birou. provincii. Dacă persoana în cauză are câte o locuinţă permanentă în fiecare din cele două state semnatare ale convenţiei.de a elimina evitarea impunerii şi evaziunea fiscală. judeţe. . de subdiviziunile lor politice şi de unităţile administrativ-teritoriale (state membre ale federaţiei. după caz. indiferent de forma acesteia (casă. Acest stat se determină ţinându-se cont de relaţiile familiale şi de cele sociale ale persoanei respective. construcţii. maşini etc. activitatea politică şi culturală. persoana respectivă se consideră rezidentă a statului în care are o locuinţă permanentă. În legătură cu domiciliul fiscal al unei persoane fizice care are rezidenţă în cele două state contractante.. cât şi de persoane juridice (societăţi de persoane şi de capital. Sub incidenţa convenţiei intră persoanele care sunt rezidente ale unui stat contractant sau ale fiecăruia dintre cele două state. atunci domiciliul fiscal se stabileşte prin înţelegere între părţile (statele) interesate. Presupunând că o persoană are cetăţenia ambelor state sau a nici unuia. o fabrică. În eventualitatea că această persoană locuieşte în mod obişnuit în ambele state sau dacă nu locuieşte în mod obişnuit în nici unul dintre ele. se consideră că această instalaţie este formată din clădiri. se înţelege o instalaţie fixă de lucru (de afaceri). o sucursală. 11 . . atunci se consideră rezidentă a statului al cărei cetăţean este. În cazul în care persoana respectivă nu are o locuinţă permanentă în nici unul din cele două state..).. municipii. apartament etc. ocupaţia. oraşe. fiind vorba atât de persoane fizice. Concret.de a preveni discriminarea fiscală. Prin sediu permanent. o uzină. regiuni. prin care o întreprindere realizează în total sau în parte activitatea sa. Noţiunea de sediu stabil se referă la: un sediu al conducerii. problema rezidenţei se rezolvă în funcţie de locul unde se află sediul conducerii sale efective. atunci ea se consideră rezidenţă a statului cu care are cele mai strânse legături personale şi economice. utilaje. Condiţia este ca locuinţa respectivă să fie utilizată cea mai mare parte a anului. locul unde îşi administrează bunurile etc. instituite de fiecare din statele contractante. proprietate personala sau cu chirie). fundaţii etc.de a repartiza drepturile fiscale între Statele Contractante. Convenţia pentru evitarea dublei impuneri se aplică impozitelor pe venit şi pe avere.

Statul de destinaţie al dividendelor repartizate este cel dintâi îndreptăţit la impunerea acestora. obţinute în cadrul mai multor sedii aflate în ambele state semnatare ale convenţiei. în proporţiile stabilite prin înţelegere de către părţile contractante. Beneficiile rezultate din exploatarea navelor sau aeronavelor în trafic internaţional se impun în statul contractant în care este situată conducerea efectivă a întreprinderii. în principiu. Veniturile realizate de acţionarii de la societăţile de capital sub formă de dividende. În ceea ce priveşte impunerea veniturilor. o sondă de petrol sau de gaz etc. inventarul viu sau mort al acestora. se impun parte în statul de origine.un atelier. parte în cel de destinaţie. atunci acest sediu este considerat a fi în statul contractant în care se află portul de origine al navei sau dacă acesta nu există. Cu alte cuvinte. prin convenţiile încheiate între diferite state au fost inserate mai multe soluţii. beneficiile unei întreprinderi. dacă acestea funcţionau ca întreprinderi distincte. izvoare şi alte bogaţii minerale. o mină. în proporţia în care acele beneficii ar fi revenit sediilor respective. indiferent dacă au fost efectuate numai în statul în care se află sediu stabil sau şi în altă parte. se impun în fiecare din acele state. drepturile care decurg prin proprietatea funciară. Dacă sediul acestei conduceri este la bordul unei nave. În cazul unui şantier de construcţii sau de montaj este vorba de sediu stabil numai dacă durata sa depăşeşte o anumită perioadă de timp (de exemplu: 12 sau 18 luni în funcţie de înţelegerea dintre părţi). atunci beneficiile aferente activităţii acestui din urmă sediu se impun în statul în care se află acel sediu. Veniturile realizate din bunuri imobile (exploataţii agricole şi forestiere) sunt impuse în statul contractant în care sunt situate bunurile respective. În cazul în care întreprinderea respectivă îşi desfăşoară activitatea sa industrială sau comercială şi în celălalt stat contractant. Se consideră bunuri imobile toate accesoriile exploataţiilor respective. Stabilirea beneficiului unui sediu stabil se face cu luarea în considerare a cheltuielilor aferente activităţii desfăşurate de acesta. Beneficiile obţinute de întreprinderile unui stat contractant sunt impuse. uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe aferente exploatării sau concesionării acesteia pentru zăcăminte minerale. de organele fiscale ale acestui stat. prin intermediul unui sediu stabil. statului 12 . în statul a cărui rezidentă este persoana care exploatează nava.

care este rezidentă a altui stat contractant. când beneficiarul acestora are o bază fixă pentru exercitarea profesiei libere. Statului de origine a redevenţei i se limitează cota de impozit pe care poate să o perceapă. Averea concretizată în bunuri mobile. de regulă în ambele state contractante. La stabilirea acestor proporţii privind impunerea dividendelor s-a avut în vedere faptul că statul de origine al acestora are posibilitatea să perceapă. fără ca acesta să depăşească 10% din sumă brută a dobânzilor. jetoanelor de prezenţă şi a altor retribuţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau de supraveghere al unei societăţi. avocaţi. Veniturile realizate prin practicarea unei profesii libere (activitatea independentă desfăşurată de medici. de televiziune etc. Veniturile obţinute sub formă de dobânzi (aferente obligaţiunilor şi biletelor de ordin sau altor titluri de creanţă) se impun în ambele state contractante. în statul în care se desfăşoară activitatea retribuită. în caz contrar.). Averea formată din bunuri imobile se impune în statul în care se află bunurile respective. în proporţiile convenite de acestea. de cinematograf. se impun în statul în care se exercită asemenea activităţi producătoare de venit. Veniturile realizate sub forma tantiemelor. componentă a activului unui sediu stabil al unei întreprinderi sau a bazei fixe ce serveşte la exercitare unei 13 . se impun în acest din urmă stat. Veniturile din salarii şi alte remuneraţii similare se impun. fie. Veniturile pe care le realizează artiştii de spectacole (de teatru. cât şi sportivii (în această calitate).de origine a dividendelor rezervându-i-se un drept limitat de impunere (adesea 15% din sumă dividendelor). arhitecţi. din activităţi personale de acest gen.) se impun fie în statul de origine a veniturilor. în celălalt stat contractant. Veniturile realizate sub forma redevenţelor se impun. ingineri. Statul de destinaţie al dobânzilor are prioritate la impunere. în proporţiile stabilite de comun acord. Beneficiile societăţilor de persoane aparţin de drept asociaţilor şi se impun ca beneficii industriale sau comerciale.deci nu ca dividende. de către statul al cărui rezident este beneficiarul veniturilor. în principiu. iar statul de origine are dreptul de a percepe şi el un impozit. contabili etc. în plus. un impozit asupra beneficiului societăţii de capital.

este impusă în statul în care se află sediul stabil sau baza fixă.profesii libere. aeronavele. 14 . vehiculele feroviare sau rutiere. cât şi bunurile mobile afectate acestei exploatări se impun numai în statul în care se află sediul conducerii efective a întreprinderii. exploatate în traficul internaţional. Navele.

cu excepţia cazului în care beneficiarul dividendelor desfăşoară activităţi în statul sursă printr-un sediu Sediul permanent 3 Locul conducerii 4 permanent sau bază fixă (caz în care se aplică regulile privind impunerea profiturilor respectiv a veniturilor provenind din profesii independente) Rezidenţa Sursă 15 . sau dacă nu există acel port. Categorie de venit Venituri din exploatarea bunurilor imobiliare venituri (ex. exploatarea sau concesionarea altor resurse naturale Profitul din afaceri exploatării zăcămintelor minerale.Principalele categorii de venituri menţionate în convenţiile de evitare a dublei impuneri şi locul unde se efectuează impunerea se prezintă astfel: Tabelul nr. art. atunci această se consideră a fi situat în statul în care se află portul de înregistrare a navei. arendă). din chirii. şi agricultură Drept de impunere Ţara de rezidenţă Ţara sursă 1 exploatări forestiere. izvoarelor sau - Loc de situare 2 Rezidenţa Venituri din transporturi internaţionale Dacă locul conducerii efective se află la bordul unei nave. 2 Nr. în statul în care este rezident cel care exploatează nava Dividende.

cu excepţia cazului în care beneficiarul 5 dobânzilor desfăşoară activităţi în statul sursă printr-un sediu permanent sau bază fixă (caz în care se aplică regulile privind impunerea profiturilor respectiv a veniturilor provenind din profesii independente) Comisioane. vehicule feroviare şi rutiere exploatate în trafic internaţional.înstrăinarea bunurilor mobile – active aferente unui sediu permanent sau bază fixă.vânzări nave.Dobânzi. Sediul permanent Loc de situare Rezidenţa Sursă Rezidenţa Sursă Locul conducerii Rezidenţa - 9 Venituri din profesii independente Rezidenţa Bază fixă 16 . . . cu excepţia în care beneficiarul comisioanelor desfăşoară activităţi 6 care se în statul sursă printr-un aplică regulile din privind Rezidenţa Sursă profesii sediu permanent sau bază fixă (caz în impunerea profiturilor respectiv a veniturilor provenind independente) Redevenţe.înstrăinarea bunurilor imobile. 8 . aeronave.alte proprietăţi. cu excepţia cazului în care 7 beneficiarul redevenţelor desfăşoară activităţi în statul sursă printr-un sediu permanent sau bază fixă (caz în care se aplică regulile privind impunerea profiturilor respectiv a veniturilor provenind din profesii independente) Venituri din câştiguri de capital .

Îndemnizaţiile de funcţie Venituri realizate de artişti şi sportivi Venituri de pensii şi alte renumeraţii similare Venituri din exercitarea unei funcţii publice Venituri realizate de studenţi Venituri realizate de profesori şi cercetători Alte venituri cu excepţiile: . sau care nu are un sediu permanent sau bază fixă în statul sursă.salariatul nu este prezent în statul sursă 183 zile şi salariile sunt plătite de o persoană nerezidentă în statul 10 sursă.Venituri din profesii dependente.salariile plătite la bordul unei nave. cu excepţiile: .venituri din profesii independente cu bază fixă - Locul activităţii Rezidenţa - Locul conducerii Rezidenţa Rezidenţa Rezidenţa Rezidenţa Rezidenţa Sursă Sediul permanent Baza fixă Sursă Locul activităţii Sursă - 18 Impunerea capitalului .capitalul reprezentat de bunuri imobile ( impozitul pe clădiri. .venituri din afaceri printr-un sediu 17 permanent. vehicul feroviar sau rutier 11 12 13 14 15 16 exploatate în trafic internaţional. . . impozit pe teren). aeronave. Loc de situare - Sediul permanent 17 .capitalul reprezentat de bunuri mobiliare ce fac parte din activul unui sediu permanent (taxa asupra mijloacelor de transport).

vehicule feroviare şi rutiere exploatate în trafic internaţional. .D. Locul conducerii Rezidenţa - aeronave. COTELE DE IMPUNERE DATORATE ÎN ŢARA DE SURSĂ conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state se prezintă astfel: Tabelul nr. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tara 1 Africa de Sud Albania Algeria Armenia Austria Bangladesh Belarus Belgia Bosnia Herţegovina Bulgaria Canada Cehia China Cipru Coreea de Sud R.alte elemente de capital.5 15 15 7 10 10 10 10 10 10 10 15 10 3 10/15 5 10 10 Redevenţe 4 15 15 15 10 10 10 15 5 10 15 15 10 7 5 7/10 10 10 10 10 15 10 3 10/15/25 2.5/5 10 5 Comisioane 5 15 15 5 10 5 10 4 10 15 3 5 .- capitalul constituit din nave. 3 Nr. Coreeana Croaţia Danemarca Ecuador Egipt Elveţia Emiratele Arabe Filipine Finlanda Franţa Georgia Dividende 2 15 10/15 15 5/10 15 10/15 10 5/15 5 10/15 15 10 10 10 7/10 10 5 10/15 15 10 10 3 10/15 5 10 8 18 Dobânzi 3 15 10 15 10 10 10 10 10 7.P.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Germania Grecia India Indonezia Iordania Irlanda Israel Italia R.5 12.5 10 10 10 10/15 10/15 10 10 10 10/15 10 15 12 10 10/15 10 10 15 15 5 5 10 15 5 10 10 10 5 10 10 12.F.5 10 7.5 12.5/15 15 0/3 10 10 10 10 10/15 10 20 5 10 10 12 5 15 10 10/15 15 12.F.U.5 10 3 12.5 10 0/5/15 5/10 5/15 10/15 15 15 5/10 5 10/15 12. Iugoslavia Japonia Kazahstan Kuweit Liban Luxemburg Macedonia Malayezia Malta Marea Britanie Maroc Moldova Namibia Nigeria Norvegia Olanda Pakistan Polonia Portugalia Federaţia Rusă Siria Slovacia Slovenia Spania Sri Lanka S.5 15 5 10 10 10 15 12.5 10 10 15/20 12 15 10/15 5/15 10 15 10 10 10 15 12. Iugoslavia R.S.5 10 10 10 10 10/20/25 10 10 10 15 10 10 10 10 5/7 22.A. Suedia Thailanda Tunisia Turcia Ucraina Ungaria Uzbekistan Vietnam Zambia 10/15 45/25 15/20 12.5/15 15 3 15 10 10 5 10 10 1 5 5/15 5 10 5/30 10/15 15 10 15 12.5 10 3 10 10 10 15 7.5 10 10 1 5 10 7.5 4 10 10 15 10 5 10 10 10 4 5 10 - 19 .5 3 10 10 10 7.

C. Redevenţe) dreptul de impozitare nu este acordat exclusiv unuia din statele semnatare. Pentru anumite categorii de venit. IV şi V. veniturile şi capitalurile subiecţilor impozabili pot fi clasificate astfel:  veniturile supuse impozitării exclusiv în statul sursă. veniturile realizate de artişti şi sportivi (art. ci este împărţit între cele două state. capitolul III . în general..România a încheiat până în prezent convenţii de evitare a dublei impuneri cu un număr de peste 60 de state.Definiţii. Prin urmare. Dobânzi.Impozitarea capitalului. sunt descrise regulile de impozitare a diferitelor categorii de venit.6).E. utilizând. cuprinde şapte capitole.E.D. Din această categorie fac parte veniturile din proprietăţile imobile ( art. „transport internaţional”.C.Impozitarea veniturilor. capitolul II . soluţiile şi metodele de evitare a dublei impuneri din Convenţia Model elaborată de O. în funcţie de distribuirea drepturilor de impozitare între cele două state.Scopul Convenţiei. capitolul IV .D.D. pentru alte categorii de venit dreptul de impozitare este acordat statului de rezidenţă. indemnizaţiile de funcţii (art. regulile.16). În primele două capitole este realizată o identificare a subiecţilor impozabili cărora le sunt aplicate prevederile Convenţiei. precum şi a impozitelor care vor fi reglementate potrivit acestor prevederi. scutite de la orice impozitare în statul de rezidenţă. în cadrul articolelor 6-22. dreptul de impozitare este acordat statului sursă. iar pentru alte categorii de venit (Dividende.Metode de eliminare a dublei impuneri.C. deoarece şi-a concentrat atenţia pentru încheierea de convenţii mai ales cu membrii O. 20 . în cadrul unor articole separate sunt definite o serie de concepte cum ar fi „rezidenţă”. şi anume:        capitolul I . capitolul VI . Convenţia Model pentru evitarea dublei impuneri elaborată de O. De asemenea. Comisioane.17).Dispoziţii speciale. Din punct de vedere al structurii. În capitolele III.Dispoziţii finale. şi cu state apropiate acestora. capitolul VII . „sediul permanent”.E. capitolul V .

În capitolele VI şi VII ale Convenţiei Model. sunt cuprinse dispoziţiile speciale referitoare la nediscriminarea (art. dar în mod limitat.23 metoda scutirii şi metoda creditării. pericolul dublei impuneri nu există.26). precum şi dispoziţiile finale referitoare la intrarea în vigoare şi încetarea convenţiilor (art. atunci când veniturile pot fi impozitate în mod limitat sau nelimitat în statul sursă. procedura amiabilă (art.24). unele venituri salariale. aceste venituri se impozitează numai în statul de rezidenţă. În cazul în care persoanele rezidente ale unui stat contractant obţin venituri din celalalt stat contractant şi. Din această categorie fac parte unele câştiguri de capital (venituri din vânzarea de acţiuni). statul de rezidenţă poate opta pentru cele două metode de evitare a dublei impuneri prezentate în art.27). comisioane. pensiile din sectorul privat etc. În caz contrar. redevenţe etc.25).28). veniturile membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare (art.  veniturile care sunt impozitate numai în statul de rezidenţă. extinderea teritorială (art. veniturile care sunt supuse impozitării în statul sursă. Din această categorie fac parte veniturile din dividende. conform prevederilor convenţiei fiscale încheiate între cele două state. schimbul de informaţii (art. 21 . dobânzi.29 şi 30).

însă numai până în limita impozitului intern ce revine la un venit egal cu venitul obţinut în străinătate. Potrivit procedeului scutirii totale. Conform procedeului scutirii progresive. de rezidentul unui alt stat. Metode pentru evitarea dublei impuneri internaţionale utilizate în practica financiară Pentru evitarea propriu-zisă a dublei impuneri fiscale. se deduce în întregime din venitul total impozabil în ţara de reşedinţă. Deosebirea dintre metoda scutirii şi cea a „creditării” constă în aceea că în timp ce metoda scutirii se referă la venit. în cadrul aplicării acestui procedeu. astfel:  scutire totală. în practica internaţională se aplică mai multe metode sau procedee tehnice. 22 . după caz. diminuarea cuantumului impozitului datorat sau recunoaşterea impozitelor plătite în străinătate.2. urmând ca această cotă să se aplice apoi numai asupra veniturilor obţinute în ţara de reşedinţă.1. în funcţie de criteriile adoptate de statele participante la convenţie.  scutirea progresivă. venitul obţinut de rezidentul unui stat în străinătate se adaugă la veniturile obţinute în ţara de reşedinţă numai pentru a se stabili cota progresivă de impozit. inclusiv în situaţiile în care primul impozit este mai mare decât cel intern aferent aceluiaşi venit. se deduce direct din impozitul datorat în ţara de reşedinţă. Apelarea la unul sau altul din procedeele prezentate permite. metoda „creditării” se referă la impozit. în care acesta a fost impus. nu se mai include în venitul impozabil în ţara de reşedinţă. Practic. Procedeul „creditării” obişnuite constă în aceea ca impozitul plătit statului străin pentru venitul realizat pe teritoriul acestuia. venitul realizat în străinătate de rezidentul unui stat şi supus impunerii acolo. venitul realizat de rezidentul unei ţări într-o altă ţară. Potrivit procedeului „creditării” integrale. impozitul plătit în străinătate se deduce integral din impozitul datorat în ţara de reşedinţă.  „creditarea” integrală.  „creditarea” obişnuită.

după anul 1990. Bulgaria. În acest sens. Germania şi Norvegia. pentru ambele părţi. Iordania. iar pentru persoanele rezidente în România şi convenţiile încheiate cu Belgia. Malaiezia. potrivit căruia impunerea se face numai în statul în care sunt şi toate bunurile imobile şi veniturile obţinute din folosirea sau vânzarea lor sau din excitarea altor drepturi de a dispune aceste bunuri imobile. Norvegia. Zambia. Polonia. Ţările din centrul şi estul Europei (foste socialiste) au încheiat două Convenţii multilaterale prin care se instituie regula generală ca veniturile. ex-Iugoslavia) sunt prevăzute ambele procedee. Un principiu care guvernează relaţiile internaţionale este acela al nediscriminării fiscale. cu Germania pentru rezidenţii germani. pentru evitarea dublei impuneri. Această nu înseamnă însă că un stat este obligat să acorde rezidenţilor celuilalt stat reducerile cu caracter personal din venitul impozabil şi 23 . Olanda. În convenţiile încheiate cu unele state (de exemplu: Egipt. Pakistan. fără a afecta în mod esenţial echilibrul bugetar al statelor contractante. Spania. Cehia. în convenţiile încheiate cu Danemarca şi Austria. Cipru.. Slovacia.În convenţiile bilaterale încheiate de România cu terţe ţări. s-a adoptat principiul teritorialităţii. Maroc. vor fi impuse numai în statul în care persoana respectivă îşi are domiciliul sau sediul după caz. Sudan. sau limitate pentru una din părţi în convenţiile încheiate cu Anglia pentru rezidenţii români.A. Italia S. Croaţia. Totodată a fost adoptat procedeul scutirii progresive. Franţa. Suedia. procedeul cel mai frecvent folosit este cel al creditării obişnuite. cu privire la bunurile şi veniturile aduse de acestea. au început negocieri pentru semnarea unor convenţii bilaterale care să le înlocuiască pe cele multilaterale. Sunt de menţionat în acest sens soluţiile adoptate pentru ambele parţi în convenţiile încheiate cu ţări precum: Canada. Finlanda Japonia. Utilizarea lor asigură o reducere a fiscalităţii şi favorizează schimburile internaţionale. realizate de o persoană rezidentă a unui stat care îşi desfăşoară activitatea în alt stat. Turcia.U. Vietnam. cu Belgia pentru rezidenţii belgieni. După transformările care au avut loc în aceste ţări. În Convenţia referitoare la persoanele fizice. sunt de remarcat convenţiile bilaterale semnate deja cu: Ungaria. Rusia. Statele care semnează convenţia pentru evitarea dublei impuneri se angajează că nu vor aplica faţă de rezidenţii celorlalte state contractante sarcini fiscale mai grele decât faţă de proprii contribuabili aflaţi în aceeaşi situaţie.

redevenţelor şi altor plăţi este admisă fără restricţii atunci când beneficiarul este rezident. Trebuie înlăturată o discriminare existentă în anumite state. În unele convenţii încheiate de ţara noastră. Spania. chiar dacă nu toate fac obiectul convenţiilor de evitare a dublei impuneri. societăţile de persoane şi asociaţiile constituite conform legislaţiei în vigoare într-un Stat Contractant. În situaţia în care o persoana apreciază că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante generează o impozitare neconformă cu convenţia. se menţionează că termenul „naţionali” indică:  toate personale fizice care au cetăţenia unui Stat Contractant.A. o dată în satul de rezidenţă prin deduceri. în virtutea principiului tratamentului egal. ce nu este conform cu convenţia.  toate persoanele juridice. prin scutiri sau reduceri aplicate în baza legilor interne. dar este restrânsă sau chiar interzisă atunci când el este nerezident. dar în unele convenţii se mai foloseşte şi termenul de rezident (Franţa. după caz.. precum şi persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.Ungaria.nici reducerile de impozit în funcţie de sarcinile familiale pe care le acordă propriilor rezidenţi. Procedura amiabilă este o prevedere specială care se referă la eliminarea unui caz de impozitare particular. Regatul Unit.U. în care deducerea dobânzilor. care au un sediu permanent în celălalt stat contractant. obţin avantaje mai mari decât ceilalţi rezidenţi. Italia. Principiul nediscriminării se aplică tuturor impozitelor de orice fel sau de orice natură. Japonia. Nu trebuie să se înţeleagă că întreprinderile rezidente ale unui stat. Obiecţiile depuse de persoanele îndreptăţite trebuie să îndeplinească două condiţii: 24 . Suedia. Slovacia) sau termenul de cetăţeni ( S. indiferent de căile de atac prevăzute de legea naţională a celor două state. Termenul de naţionali este cel mai des utilizat în convenţiile încheiate de România. şi altă dată în statul sursă. Austria). acea persoană poate. să supună cazul său autorităţilor competente ale statului contractant al cărui naţional sau rezident este.

Autorităţile competente tratează şi cazurile de dublă impunere care nu au făcut obiectul convenţiei. Această prevedere este deosebit de importantă deoarece conform procedurii fiscale din România.  să fie adresată autorităţilor competente ale statului de rezidenţă sau ale statului al cărui naţional este. Ea începe cu prima etapă.A. a impozitelor stabilite de celălalt stat. la art. a fost autorizat schimbul de informaţii referitoare la orice impozit aplicat de statele contractante. prin purtarea de negocieri. în numele celuilalt stat contractant. titlul de creanţă fiscală se constituie pe cale administrativă prin actul de impunere sau de control financiar.. În Convenţia cu Elveţia. a autorităţii competente a celuilalt stat ( în cazul în care impunerea a fost realizată de celălalt stat). să rezolve orice problemă care apare ca urmare a unor astfel de modificări. În perioadă anterioara anului 2000. India. subdiviziunile politice ale acestora sau autorităţile locale.26 alin. Autorităţile competente pot comunica între ele fără a utiliza canalele diplomatice. să fie depuse în termen de trei ani de la prima notificare a măsurii din care rezultă o impunere contrară prevederilor convenţiilor. Procedura amiabilă este separată de cea din legea internă. În unele convenţii fiscale încheiate de România (cu S. fiecare stat este obligat să sprijine încasarea. cum ar fi cazul unui rezident al unui stat terţ care are sedii permanente în ambele state contractante. care nu este investit cu formulă executorie de unele instanţe judecătoreşti străine. era autorizat numai schimbul de informaţii referitoare la impozitele acoperite de convenţia încheiată. care constă în supunerea obiecţiunilor contribuabilului autorităţii competente care va face anumite cercetări.(2). b) când legile unui stat s-au modificat fără a deteriora echilibrul sau substanţa convenţiei. care constă fie în rezolvarea obiecţiunilor de către autoritatea competentă (în cazul în care impunerea a fost realizată de statul de rezidenţă). Unele convenţii fiscale încheiate de România conţin şi o dispoziţie prin care se stabileşte statutul juridic al agenţilor diplomatici şi funcţionarilor consulari. fie în abordarea de către autoritatea competentă sesizată. se menţionează prin derogare de la 25 . Ulterior. şi continuă cu etapa a doua.U. să completeze sau să clarifice definiţia în scopul eliminării acelei dificultăţi. Turcia şi Iordania). Autorităţile competente pot: a) dacă o noţiune este incompletă sau ambiguu definită în convenţie.

Din punct de vedere al teritorialităţii.a) din legea nr. 26 . precum şi veniturile nete în valută acordate personalului trimis în misiune permanentă în străinătate. atunci când acestea se află pe teritoriul unui stat contractant şi nu sunt tratate ca rezidente în nici unul dintre statele contractante în materie de impozit pe venit sau pe avere. 73/1999 privind impozitul pe venit. se menţionează:„sunt venituri scutite de impozit pe venit.dispoziţiile art. pentru veniturile din surse externe acestui stat sau pentru averea situata în afară acestui stat. în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional şi a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. organelor acestora sau funcţionarilor angajaţi la acestea şi nici persoanelor care sunt membre ale unei misiuni diplomatice. prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri se aplică veniturilor obţinute pe teritoriul României care include marea teritorială precum şi zona economică exclusivă de 200 mile şi platoul continental. această să nu fie supusă impozitului în statul care acreditează.4 (domiciliul fiscal). cu condiţia reciprocităţii. veniturile membrilor misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare. a unui stat contractant care este situată în celălalt stat contractant sau într-un stat terţ. a unui post consular sau a unei delegaţii permanente.(3) se precizează: „prezenta Convenţie nu se aplică organizaţiilor internaţionale. asupra cărora România îşi exercită suveranitatea. ale unui post consular sau ale unei delegaţii permanente a unui stat terţ. ca şi rezidenţii acestui stat. În aceeaşi convenţie. la alin. şi b) această să fie supusă în statul creditat aceloraşi obligaţii în materie de impozite asupra întregului venit sau asupra întregii averi.” În acelaşi sens. cu condiţia ca: a) în conformitate cu regulile generale ale dreptului internaţional.6 lit. este considerată ca rezidentă a statului creditat. potrivit legii”. la art. că orice persoană fizică care este membră a unei misiuni diplomatice.

Convenţia Model pentru evitarea dublei impuneri elaborată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.1. iar în altă ţară pe criteriul originii veniturilor.D.Capitolul II Evitarea dublei impuneri fiscale 2. va avea de plătit impozite atât în ţara de rezidenţă. ceea ce. Dubla impunere poate să fie evitată prin măsuri legislative unilaterale (de exemplu. înseamnă o dubla impunere. prin acordarea de reduceri sau scutiri de impozit pentru veniturile obţinute de rezidenţii unui stat în străinătate sau prin scăderea din impozitul calculat în ţara de rezidenţă a impozitelor plătite de rezidenţii unui stat în străinătate etc. Analizând punct cu punct prevederile Convenţiei Model pentru evitarea dublei impuneri elaborată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.) însă soluţia cea mai potrivită este încheierea de convenţii bi sau multilaterale între state. În practica fiscală internaţională. cât şi în ţara de origine a veniturilor. atunci persoana din prima ţară. modul în care sunt aplicate criteriile care stau la baza impunerii veniturilor sau a averii poate conduce la apariţia dublei impuneri internaţionale.C.E. ce se regăsesc în mare parte şi în convenţiile încheiate de 27 .) . de fapt. Dacă într-o ţară impunerea se bazează pe criteriul rezidenţei (domiciliului fiscal).

3. sau chiar o cameră mobilată din acesta. nu constituie trafic internaţional.Termenul de „trafic internaţional” Cu cele mai multe state partenere. chiar dacă o parte din transport are loc în afara acelui stat. Ceea ce contează în cazul de faţă este termenul de permanenţă al acesteia. România a inclus în definiţia transportului internaţional şi transportul feroviar şi rutier. fără ca nava sau aeronava să se oprească într-un port străin.e) .(1) lit. Art. par. unde a lucrat şi unde îşi are familia şi posesiunile sale. pentru perioade scurte de timp. adică aceasta să se afle în orice moment la dispoziţia persoanei şi nu în mod ocazional. având scopul de a da statului contractant în care se află locul managementului efectiv dreptul de a impozita traficul intern cât şi pe cel internaţional dintre state terţe şi de a permite celuilalt stat contractant să impoziteze traficul numai în interiorul graniţelor sale.(2) lit. Spania nu are dreptul de a impozita veniturile obţinute de această agenţie. bilete de călătorie pe ruta Berlin-Bucureşti. Trebuie menţionat ca o croaziera care începe şi se sfârşeşte în acelaşi stat contractant.a) . În acest caz. vinde printr-o agenţie situată în Spania.4. Faptul ca şi-a păstrat prima casă în mediul în care a trăit întotdeauna. demonstrează că persoana respectivă şi-a menţinut centrul intereselor vitale (şi prin urmare este rezidentă) în primul Stat. par. proprietatea persoanei respective sau închiriat. Exemplu: o persoană are o casă într-un Stat şi îşi construieşte o a două casă în celalalt Stat. se pot aduce exemplificări sau se pot pune întrebări ale căror răspunsuri aduc o mai uşoară înţelegere a articolelor. Se identifică statul sursă prin litera S.România cu alte state. Definiţia termenului de trafic internaţional are un caracter larg. iar statul de rezidenţă prin litera R. 28 . Art. cu excepţia veniturilor obţinute din vânzarea de bilete pe rute aflate în interiorul statului spaniol.Rezident Termenul de reşedinţă permanentă presupune o casă sau un apartament. până în prezent. Exemplu: firma TAROM care are sediul în România.

Art. această filială reprezintă un sediu permanent. clădiri sau alte proprietăţi. O bancă germană are în Bucureşti numai un birou de informaţii. Aceeaşi soluţie se aplică şi în cazul în care cedentul furnizează personal calificat după instalarea echipamentului. Dacă însă personalul are responsabilităţi mai largi. putându-se considera ca existent un sediu permanent dacă este satisfăcut criteriul permanenţei.(2) lit. în cazul în care obiectul contractului se limitează numai la acele proprietăţi. O banca germană are în Bucureşti o sucursală.5 alin. . 2.(1) din Convenţia de evitare a dublei impuneri. Conform art. Conform art. atunci activitatea cedentului este o activitate antreprenorială. Conform art. sau operează sub controlul şi responsabilitatea cedentului.Sediu permanent Sediul permanent este al doilea criteriu în raport cu care statele contractante convin să delimiteze între ele dreptul de a impune categoriile de venituri sau averea care fac obiectul convenţiilor fiscale. în scopul operării cu acel echipament. cu acelaşi înţeles ca şi cea de sediu permanent. putând participa la luarea deciziilor referitoare la activitatea pentru care este folosit echipamentul. Alte exemple privind aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri.5. Exemplu: Dacă o întreprindere a unui stat închiriază sau dă în leasing echipamente.(3) lit. dacă responsabilitatea cedentului se limitează numai la operarea sau întreţinerea echipamentului sub directa îndrumare şi controlul beneficiarului de leasing. această activitate nu va constitui un sediu permanent pentru întreprinderea care închiriază. referitoare la determinarea unui sediu permanent: 1.b) din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Germania. În unele convenţii fiscale încheiate de România se foloseşte expresia de „sediu stabil”. dreptul de impozitare asupra câştigului pe care-l produce filiala bancară îl are satul român.c) din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi Germania.7 alin. unei alte întreprinderi din celălalt Stat. un birou de informaţii nu reprezintă un loc de 29 . 5 alin.

Se consideră că întreprinzătorul A are în România un sediu permanent.11.02.2010 şi până la 01. 7.06. art. În acest scop. deoarece şantierele depind între ele din punct de vedere economic şi geografic. Începând cu 01. Un antreprenor român D încheie cu un întreprinzător german un contract pentru construcţia unei autostrăzi în Germania. personal care lucrează sub controlul şi răspunderea întreprinzătorului german A.01. Un concern de chimie german întreţine în Bucureşti o reprezentanţă în care se practică doar propagandă şi reclamă pentru propriile produse şi se dau 30 . Berlin şi Dresda. Termenele de execuţie nu se vor totaliza deoarece şantierele nu depind economic şi geografic. acestea se cumulează în calculul duratei totale. în Berlin şi în Brandenburg. Un întreprinzător german A închiriază unui client român B.g)). fiecare funcţionând o perioadă mai mică de 12 luni. conform prevederilor din exemplul 2.5 alin(2)lit. rezultă ca executarea construcţiei pentru D durează mai mult decât 12 luni şi constituie astfel un loc de producţie (sediu permanent). O întreprindere româneasca activează ca subantreprenor pentru diverşi antreprenori în construcţii germani. pentru o perioadă de 10 ani. 6.05.2010 acesta cedează construcţia autostrăzii unui subantreprenor român.2010 se ia în considerare la calculul celor 12 luni de funcţionare (art. 5.producţie. El lucrează în Germania cu angajaţii săi la construcţia autostrăzii. 8.10. Deoarece timpul de lucru al subantreprenorului se adaugă celui al antreprenorului general.2009.8 din Convenţia încheiată cu Germania (Navigaţie maritimă. în perioadă de la 01. deci toate încasările şi respectiv cheltuielile se vor colecta la reşedinţa din Germania.11. O navă germană utilizată pentru navigaţie fluvială interioară aflată în trafic liniar nu reprezintă o organizare stabilă a unei firme şi prin urmare veniturile realizate de aceasta vor fi impozitate numai în Statul contractant în care se află locul conducerii efective a întreprinderii.2010 lucrările se întrerup din cauza iernii.2009–31.2009 până la 31. pe ape interioare şi aeriană). iar de la 01.01. Deşi timpul de execuţie al fiecărei lucrări contractate este sub 12 luni.2009 până la 31. trimite pe durata închirierii personalul de exploatare şi întreţinere . O întreprindere româneasca întreţine şantiere de construcţii în Munchen. 4. Întreruperea activităţii în perioada 01. Conţinutul contractului îl reprezintă realizarea de locuinţe.supraveghere la Bucureşti. o instalaţie de preparat beton. 3.

Deoarece acest ateliermagazin nu este folosit în mod exclusiv pentru depozitarea.informaţii asupra posibilităţilor de import şi export. Conform art. 5 alin. expunerea sau livrarea de bunuri. Conform art. care transmit în exclusivitate pentru această instituţie de radiodifuziune. în Munchen activează un angajat A cu putere deplină de încheiere de contracte.(5) din Convenţia de evitare a dublei impuneri.d) din Convenţia de evitare a dublei impuneri acesta nu este considerat un loc de producţie (sediu permanent). întreţine în Bucureşti un birou stabil pentru corespondenţii săi. nu este sediu permanent o unitate folosită exclusiv în scopul de a culege informaţii. .Profilul din afaceri 31 .(3) lit. 11. rezultă că A este un reprezentant dependent şi constituie pentru întreprinderea românească un sediu permanent în Germania. Art.7. Berlin şi Dresda.5 alin. O firmă de automobile din Germania întreţine în Bucureşti un ateliermagazin în scopul de a aproviziona clienţii români cu piese de schimb pentru camioanele livrate şi în scopul reparării acestor camioane. 5 alin. Acesta nu este considerat sediu permanent. care nu se cumulează la calculul duratei totale deoarece nu depind economic şi geografic unul de altul. Acesta poate să angajeze şi să concedieze lucrători. O întreprindere românească angajează pentru activitatea de construcţii în Germania un diriginte de şantier A pentru supravegherea şantierelor de construcţii. O întreprindere româneasca întreţine mai multe şantiere de construcţii în Munchen. deoarece conform art. Fiecare şantier funcţionează pe o perioadă mai mică de 12 luni.a) din Convenţia de evitare a dublei impuneri. este considerat sediu permanent.c) din Convenţia de evitare a dublei impuneri. Contractele în sine vor fi semnate în România. conform art. rezultă că A este un reprezentant dependent şi se constituie astfel într-un sediu permanent al întreprinderii româneşti în Germania. 5 alin.(5) din Convenţia de evitare a dublei impuneri. 9. 5 alin.(4) lit. 12. în acelaşi timp să negocieze contracte noi cu întreprinderi de construcţii germane. De asemenea. Cu toate că şantierele funcţionează pe perioade mai mici de 12 luni conform art.(4) şi alin. 10. Radiodifuziunea Bayer din Munchen.(3) lit.

În această situaţie. . dobânzile nu se impozitează atunci când beneficiarul dobânzilor. În acest caz. ignorând veniturile realizate de companie din vânzarea prin agenţi independenţi. ci şi profiturile obţinute din activităţile adiacente transportului cum sunt transportul pasagerilor cu autobuzul de la aeroport până în oraş. dacă acest serviciu este inclus în costul biletului etc.(4) din Convenţia de evitare a dublei impuneri.Întreprinderi asociate Exemplu: privind aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la întreprinderi asociate: O firmă din Satul A. În Statul B se aplică un impozit pe profit în procent de 25%. rezident al unui 32 . Conform art. Art. dacă există. autorităţile celui de-al doilea stat trebuie să îşi pună două întrebări înainte de a impozita profiturile acelei întreprinderi: prima întrebare este dacă întreprinderea are un sediu permanent şi dacă răspunsul este afirmativ. . Exemplu: firma TAROM vinde printr-un agent. vor fi impozitate. dreptul de impozitare a veniturilor obţinute revine statului român.8. cazarea pasagerilor pe timpul nopţii la un hotel.9. deoarece în România se află sediul conducerii efective. Firma principală din Statul A (unde se aplică un impozit asupra dobânzilor în procent de 45%) creditează locul de producţie din Statul B cu de trei ori capitalul care în mod normal ar fi necesar desfăşurării activităţii. Exemplu: O companie a unui Stat contractant (R) îşi înfiinţează un sediu permanent în celălalt Stat Contractant (S) prin care desfăşoară anumite activităţi. în Elveţia. dar în acelaşi timp vinde diferite bunuri în celălalt Stat contractant (S) prin agenţi independenţi. bilete de călătorie. activitatea de reclamă comercială. pe ape interioare şi aeriene Se au în vedere nu numai profiturile obţinute din transportul propriu-zis de bunuri şi persoane. transportul de bunuri cu camioane de la un depozit la un port sau aeroport.10 alin. întreţine în Statul B un loc de producţie (sediu permanent). Art.Transporturi navale. în Statul sursă se va impozita numai profitul realizat de sediul permanent. a doua întrebare este care din profituri.Când o întreprindere a unui stat contractant desfăşoară o afacere în celălalt stat contractant.

ci se aplică Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Germania.a). Dobânzile aferente disponibilităţilor la vedere primite de sediul permanent din Statul B îi vor fi atribuite numai în măsura în care sunt necesare desfăşurării activităţii. deoarece agentul nu este beneficiarul efectiv al dividendelor. în afară cazului în care proprietarul beneficiar este rezident al celuilalt stat contractant. creditarea sediului permanent cu un capital de trei ori mai mare decât capitalul necesar are scopul de a supune dobânzile aferente disponibilităţilor la vedere unui impozit pe profit în Statul B (25%) şi nu unui impozit pe dobânzi în Statul A (45%). trebuie îndeplinită în momentul apariţiei obligaţiei de impunere. Condiţia de participare cu cel puţin 25% la capitalul înteprinderii care plăteşte dividendele. menţionată la lit. caz în care nu va fi aplicată Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu Franţa. Alt exemplu privind aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri referitoare la dividende: 33 .Stat contractant.10. În acest caz.7 referitoare la impunerea profitului din activitatea economică.Dividende Impozitarea dividendelor în statul sursă nu se poate realiza dacă un intermediar (un agent sau o persoana nominalizată) se impune între beneficiar şi plătitor. are în celălalt Stat contractant din care provin dobânzile un sediu permanent şi creanţa pentru care se plătesc dobânzile aparţine efectiv acelui sediu permanent. diferenţa fiind impozitată în Satul A. Art. prin intermediul unui agent rezident francez. se aplică prevederile art. Prin urmare. . Exemplu: Societatea X din România plăteşte dividendele domnului Z din Germania.

26/1995 privind impozitul pe dividende. din România un împrumut cu un procent de dobândă de 20%.5 alin.10 alin. Art.L. iar contul bancar este utilizat de acest sediu permanent. Din acest motiv. În acest scop. nr.(2) lit. ca urmare a calităţii de acţionar la o societate cu sediul în România. 73/1999 privind impozitul pe venit.a) adică deţine direct cel puţin 25% din capitalul societăţii din România care plăteşte dividendele. Conform art. împuternicită să efectueze plăţi către angajaţi. conform Convenţiei de evitare a dublei impuneri. deşi în conformitate cu 34 . Societatea mamă A din Germania acordă societăţii fiice B S. Dacă în locul domnului X se află firma “Y” rezidentă a statului francez şi aceasta îndeplineşte condiţia prevăzută la art. impozitul pe dividende aplicat în România va fi de 10000 lei x 5% = 500 lei.(2) din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiata între România şi Germania. impozitul menţionat este în procent de 10%. 2. În acelaşi cont se încasează şi dobânzile aferente disponibilităţilor. rezultă că antreprenorul român A are în Germania un sediu permanent.G. deşi în Ordonanţa Guvernului nr.Domnul X este rezident francez şi. România ar avea dreptul de a impozita dividendele plătite domnului X cu un impozit în procent de 15% aplicat la sumă brută a dividendelor. a obţinut în anul 2010 dividende în sumă de 10000 lei. el deschide un cont bancar pe numele persoanei germane autorizate. Deşi. Un antreprenor român A are în Germania un şantier de construcţii. ce funcţionează pe o perioadă mai mare de 12 luni. . atunci impozitul calculat de statul român este de 5% aplicat la sumă brută a dividendelor. în acest caz se aplică un impozit de 5% conform O.11.R.Dobânzi Exemple privind aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la dobânzi: 1. dobânzile împreună cu veniturile sediului permanent vor fi impozitate în Germania. Prin urmare.

condiţiile bancare obişnuite, s-ar fi practicat în mod normal doar un procent de dobânda de 12%. Numai dobânzile în procent de 12% vor fi impozitate conform principiilor art. 10 din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiata între România şi Germania. În rest, Statele Contractante sunt libere să nu considere deductibilă din profitul impozabil valoarea care depăşeşte procentul obişnuit şi această să fie impozitată ca plată de dividende.

Art.12. - Redevenţe În practică, pot fi utilizate contracte complexe care conţin atât transferul dreptului de proprietate asupra unui bun, cât şi dreptul de folosinţă asupra unor formule sau procedee secrete, plata trebuind a fi defalcată şi urmând a se impune ca redevenţa numai partea aferentă concesionarii. Un exemplu de contract complex poate să apară în cazul unui recital dat de un artist, care este înregistrat pe banda magnetică pentru comercializare ulterioară. Retribuţia corespunzătoare prestaţiei muzicale se impozitează în conformitate cu prevederile art. 17 (Artişti şi (Redevenţe). sportivi), în timp ce redevenţa primită pentru vânzarea ulterioară a discului sau casetei realizate se impune conform art. 12

Art.14. - Profesii independente

35

Exemplu privind aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la impozitarea veniturilor din activităţi independente: Un arhitect cu domiciliul în Berlin desfăşoară activitatea în România timp de 4 luni, în calitate de consultant, dar nu deţine un birou pentru desfăşurarea activităţii. Pentru câştigul său din această activitate, în sumă de 50.000 €, plăteşte în România un impozit de 10.000 €. Unde trebuie impozitat de fapt venitul realizat de arhitect? Deoarece activitatea din România nu se desfăşoară printr-o bază fixă în sensul art.12 alin.(1) din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată cu Germania, dreptul de impozitare îl are Statul de rezidenţă (domiciliul), respectiv Germania. Prin urmare, venitul în sumă de 50.000 € va fi impozitat în Germania, nefiind luat în considerare impozitul plătit în România în mod nejustificat. Art.15. - Profesii dependente

36

Exemplu privind aplicarea prevederilor Convenţiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la impozitarea veniturilor din profesii dependente: Domnul Z este chimist şi locuieşte (are domiciliul) împreună cu familia sa în Statul A. Firma producătoare de produse chimice „X” S.R.L., care are sediul în Statul B, are nevoie urgentă de un chimist pentru un proiect de anvergură, care se realizează în Statul B. În martie 2010, firma „X” S.R.L. semnează un contract cu firma de intermediere „Y” S.R.L., care are sediul în Statul C şi care pune la dispoziţie în mod special chimişti pentru contracte de scurta durata. Societatea „Y” S.R.L. este dispusă şi pregătită să pună la dispoziţie un chimist pentru o perioadă de 150 zile, contra unui salariu de 100.000 $. Firmei „X” S.R.L. i se acorda dreptul să aleagă un candidat, care se va supune dispoziţiilor şi controlului firmei „X” S.R.L., va lucra în laboratoarele firmei „X” S.R.L. şi va desfăşura aceeaşi munca ca şi chimiştii care sunt angajaţi direct la firma „X” S.R.L. După o convorbire, firma „X” S.R.L. se decide să-l angajeze pe domnul Z. Acesta semnează un contract de angajare de 150 zile cu firma „Y” S.R.L., conform căruia acesta din urmă va plăti drept salariu domnului Z sumă de 80.000 $ într-un cont din Statul D şi suma de 20.000 $ într-un cont din Statul B. Domnul Z va fi trimis de către firma „Y” S.R.L. în Statul B pentru a desfăşura munca pentru firma „X” S.R.L. Deşi activitatea sa începe abia pe data de 02.05.2011, domnul Z vine în Statul B cu 14 zile mai devreme pentru a-şi face acolo concediul şi pentru a se obişnui cu împrejurimile. Domnul Z lucrează în total 160 zile în laboratoarele firmei „X” S.R.L. Zilele libere de sâmbătă şi duminică le petrece cu familia sa în Statul A sau împreună cu prietenii în Statul D. Din cauza unei greve, firma „X” S.R.L se închide pentru o perioadă de 9 zile, timp în care domnul Z rămâne în Statul B. Statele A, B, C, şi D au încheiate între ele convenţii de evitare a dublei impuneri, care corespund Convenţiei Model creată de O.C.D.E. Unde se va impozita salariul domnului Z ? Dreptul de impozitare asupra veniturilor provenite dintr-o muncă dependentă îl are, conform art.15 par.1 al Convenţiei Model a O.C.D.E., Statul în care se desfăşoară activitatea, ceea ce înseamnă că există condiţiile de aplicare a aşa numitei reglementari a celor 183 zile (respectiv art.15 par.2 al Convenţiei Model a O.C.D.E.)
37

Din acest punct de vedere se iau în calcul: zilele de lucru . firma „X” S.R. Statul A este Statul de rezidenţă.L. iar acesta este încadrat în unitate ca şi proprii angajaţi ai firmei „X” S.L. ci zilele de şedere în Statul respectiv.L din Statul C şi firma „X” S. în timpul anului de impunere corespunzător.R.Pentru domnul Z. iar societatea care împrumută.R.2 lit. întregul drept de impozitare revine Statului în care se desfăşoară activitatea. Rezultă că numărul total de zile de şedere în Statul B este de 183 de zile (160+14+9). atâta timp cât sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: a) Angajatul rămâne în Statul desfăşurării activităţii. Verificarea condiţiei a): Hotărâtoare nu sunt zilele de muncă. Impozitarea se realizează în Statul de rezidenţă al angajatorului.D.9 zile.15 par. b) Angajatul nu este rezident al Statului de desfăşurare a activităţii.E.C. nu are importanţă. este îndeplinita condiţia de la art. o perioadă care să nu depăşească 183 zile. trebuie verificat cine este adevăratul patron pentru domnul Z.14 zile. Deoarece domnul Z nu rămâne mai mult de 183 de zile în Statul B. din Statul B. În situaţia în care una din condiţiile de mai sus nu este îndeplinită.a) din Convenţia Model a O. c) Angajatorul nu are un sediu permanent sau baza fixa în Statul de desfăşurare a activităţii (Statul B).R.160 zile. iar Satul B este Statul de desfăşurare a activităţii. în total. zilele de grevă considerate ca o întrerupere inofensivă . deţine controlul şi supravegherea asupra domului Z. zilele de sfârşit de săptămână nu intră în calcul deoarece nu au fost petrecute în Statul B. 38 . Faptul că salariul este plătit domnului Z de firma „Y” S.R. zilele de concediu de odihnă care au fost petrecute în Statul B (de desfăşurare a activităţii) şi care sunt în legătură cu activitatea desfăşurată .L. Verificarea celor 183 zile.L. Verificarea condiţiei b): Deoarece este vorba de un împrumut internaţional de angajaţi între firma „Y” S.

2 lit. A .R. venitul sub formă de salariu realizat de studentul român va fi impozitat în România.20. Verificarea condiţiei c): Această condiţie nu mai are nevoie de verificare.D.17 lit.Astfel.Metoda scutirii Exemple de aplicare a metodei scutirii: 39 . nu este îndeplinită. Ea ar trebui verificată numai dacă firma „Y” S. Unde se va impozita salariul realizat de studentul român? Salariul pentru munca prestată nu se va impozita în Statul de desfăşurare a activităţii. respectiv Statul B. respectiv Germania..15 par. deoarece conform art. Rezultat: Salariul domnului Z în valoarea lui totală de 100.Studenţii Exemplu privind aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la impozitarea veniturilor realizate de studenţi: Un student român studiază 2 ani în Munchen economie politică.b din Convenţia Model a O.L. El lucrează în vacanţele semestriale la o firmă germană de automobile şi câştiga 5.L. de la art. patronul este domiciliat în Statul în care se desfăşoară activitatea.000$ urmează să fie impozitat în Statul de desfăşurare a activităţii. .23. Autorităţile fiscale din Statul B trebuie înştiinţate de faptul că o parte din salariu este plătită în contul angajatului deschis în Statul D.000 euro primite de studenţi într-o perioadă de maximum 3 ani. Prin urmare. Art. Art. neavând importanţă faptul ca salariul este plătit de firma „Y” S.E.000 euro. iar condiţia.C. ar fi patronul domnului Z.b) din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată cu Germania nu se impozitează remuneraţiile de până la 6.R.

000 $ (50.5000 $ (50.000 $ x 5%). prin utilizarea cotei de impozit corespunzătoare venitului total în sumă de 80.000 $.000 $ un impozit de 15%. iar Statul de rezidenţă calculează un impozit de 7. aplicându-se un impozit de 10%. la un venit de 50.000 $.000 $ aplicându-se un impozit de 10%. aplicată însă numai asupra veniturilor obţinute în Statul de rezidenţă. În Statul sursă. iar Statul de rezidenţă calculează un impozit de 5.000 $ din care: în Statul sursă 30. Un contribuabil realizează un venit total în sumă de 20.000 $ x 20%).000 $. ţinând cont de veniturile obţinute de contribuabil în Statul sursă.000 $ x 15%).000 $ x 10%). iar în Statul de rezidenţă 50. Dacă în Convenţia încheiată între cele două State s-a stipulat ca Statul de rezidenţă va evita dubla impunere prin utilizarea metodei scutirii (exceptării) totale. atunci Statul sursă calculează tot un impozit de 1.000 $ x 20%).000 $.000 $ (30.000 $. iar la un venit de 80. la un venit de 50.000 $ x 5%).000 $. Un contribuabil realizează un venit total în sumă de 80. iar în Statul de rezidenţă se practică un impozit în cote progresive. Dacă în Convenţia de evitare a dublei impuneri s-a stipulat că Statul de rezidenţă va evita dubla impozitare prin utilizarea metodei scutirii (exceptării) progresive. iar în Statul de rezidenţă 50.500 $ (30. Dacă în Convenţia de evitare a dublei impuneri s-a stipulat ca Statul de rezidenţă va evita dubla impozitare prin utilizarea metodei scutirii (exceptării) progresive. iar în Statul de rezidenţă se practică un impozit în cote progresive. ignorând veniturile obţinute de contribuabil în Statul S. ignorând veniturile obţinute de contribuabil în Statul sursă.000 $ (30. atunci Statul sursă calculează un impozit de 1. ţinând cont de veniturile obţinute de contribuabil în Statul S.000 $ din care: în Statul sursă S 30.000 $ un impozit de 15%. atunci Statul sursă calculează tot un impozit de 6. prin utilizarea cotei de impozit corespunzătoare venitului total în sumă de 80.000 $ x 10%). 2. atunci Statul sursă calculează un impozit de 6. aplicată însă numai asupra veniturilor obţinute în Statul R.000 $.500 $ (30. 40 . impozitul pe venitul realizat este în procent de 5%. Dacă în Convenţia încheiată între cele două State s-a stipulat ca Statul de rezidenţă va evita dubla impozitare prin utilizarea metodei scutirii (exceptării) totale. iar Statul de rezidenţă calculează un impozit de 7. impozitul pe venitul realizat este în procent de 20%. În Satul sursă. iar la un venit de 80.1.500 $ (50.iar Statul de rezidenţă calculează un impozit de 5.000 $ x 15%).000 $ (50.

000$ (80.000 $ din care : în Statul sursă .500$ (30.500$). atunci Statul sursă aplică un impozit de 1. la un venit de 50.000$ un impozit de 15%.500$ (30.000$.500$ (12.000$ x 15%). iar la un venit de 80. B . În Statul sursă. Dacă în Convenţia încheiata între cele două State s-a stipulat că Statul de rezidenţă va evita dubla impozitare prin utilizarea metodei „creditării” ordinare.50. atunci Statul sursă aplică un impozit de 6. la un venit de 50.Metoda „creditării” Exemple de aplicare a metodei „creditării”: 1. 2. Dacă în Convenţia încheiată între cele două State s-a stipulat ca Statul de rezidenţă va evita dubla impozitare prin utilizarea metodei creditării totale. Dacă în Convenţia încheiata între cele două State s-a stipulat că Statul de rezidenţă va evita dubla impozitare prin utilizarea metodei „creditării” totale.Art.000$ (30. din care se deduce creditul fiscal egal cu impozitul achitat prin stopaj la sursă în Statul S (1.1.30. rezultând un impozit datorat în sumă de 7. iar Statul de rezidenţă aplică un impozit de 12.000 $. iar Statul de rezidenţă aplică un impozit de 12.000 $ un impozit de 15%.500$ (12.000$-4.000$ x 15%). impozitul pe venitul realizat este în procent de 20%. În Statul sursă.000$ x 20%).000$ (80. aplicându-se un impozit de 10%.500$).000 $ aplicându-se un impozit de 10%. iar în Statul de rezidenţă .000 $.50.000$ x 5%).000$ x 5%). Astfel. iar în Statul de rezidenţă se practică un impozit în cote progresive.23. iar în Satul de rezidenţă . din care se deduce 41 . metoda „creditării” ordinare duce la o evitare parţială a dublei impuneri. Se observă că deşi contribuabilul a plătit în Statul sursă un impozit de 20%. impozitul pe venitul realizat este în procent 5%. atunci Statul sursă aplică un impozit de 1. Un contribuabil realizează un venit total în sumă de 80.000$.000$ x 15%). Un contribuabil realizează un venit total în sumă de 80. rezultând un impozit datorat în sumă de 10. iar la un venit de 80.000 $.500$ (30. din care se deduce creditul fiscal în sumă de 4.500$).000$ . iar în Statul de rezidenţă se practică un impozit în cote progresive. iar Statul de rezidenţă aplică un impozit de 12. în Statul de rezidenţă nu i se deduce din impozitul datorat decât un impozit de 15%.000$ din care: în Statul sursă – 30.000$ (80.000$ x 15%).

Deci.000$ 12. impozitul datorat statului mexican va fi: 4.000 $.creditul fiscal egal cu impozitul achitat prin stopaj la sursă în Statul S (1. Impozitul datorat în Statul sursă este: Cazuri 1.000$ x 15%) 18.500$) 6.500$). realizează în S.500$ (12.000$) 11. rezultând un impozit datorat în sumă de 10.500$ 9.000$.A.000 $. ca şi cum ar fi realizat toate veniturile numai în Statul R.500$).500$ 13. exemplele date mai sus se pot sintetiza într-un tabel. Dacă se aplică metoda scutirii progresive 5. contribuabilul va plăti în Statul de rezidenţă diferenţa de impozit până la 15%. un venit impozabil de 6. Se observă că.1.000$ 13.000$ (12. conform procedeului scutirii progresive.000 $ Admitem că în Mexic. Dacă o persoană.000 x 22%= 880 $.000 $ +4.000$ 12.000 $ (80. Dacă întregul venit este realizat în Statul R 2. Această cotă se va aplica însă numai asupra venitului realizat în Mexic.500$ 12.500$ (12. Pentru analiza comparativă a rezultatelor aplicării celor două metode de evitare a dublei impuneri.000$ + 1.000$ 13. Dacă se aplică metoda creditării totale 6.000$ . Dacă se aplică metoda creditării ordinare Alte exemple de aplicare a metodelor pentru evitarea dublei impuneri: 1.000 $ = 10. iar în Mexic un venit impozabil echivalent cu 4.000$ convenţie de evitare a dublei impuneri 3. atunci.U. Dacă se aplică metoda scutirii totale 4.000$ + 6. la un venit de 10. rezidentă a statului mexican. se aplică o cota progresivă simplă de 22%. 42 . impunerea se va realiza în modul următor: Total venituri obţinute : 6. Dacă nu există 20% Impozit Total 5% 12. deoarece impozitul plătit în Statul sursă (5%) este mai mic decât în Statul de rezidenţă (15%).

000 $ se impozitează în baza unei cote de 14%.U.  $ x 14% = 840 $.000 $ realizat în S. Se reţin datele prezentate la procedeul scutirii progresive.360 $. aplicarea procedeului „creditării” totale se face astfel:  impozitul total stabilit în sarcina persoanei respective de organele fiscale ale Statului de rezidenţă pentru venitul realizat în Mexic şi în S.200 $.000 $ x 15% = 900 $. Reţinând datele prezentate la procedeul “creditării” ordinare.A. aplicarea procedeului “creditării” obişnuite se face astfel:  impozitul total stabilit în sarcina persoanei respective de organele impozitul plătit statului american pentru venitul de 6.000 $ x 14% = 840 $.000 $ în statul mexican este de: 6.A. .: 10.000 $ x 22% = 2.840 $ = 1.200 $ .U.000 $ realizat în S. pentru venitul realizat în această ţară: 6. deoarece statul de rezidenţă nu acordă o reducere de impozit mai mare decât cea rezultată din aplicarea cotei de impozit practicate în Statul de rezidenţă la venitul obţinut în Statul sursă al venitului (statul american în exemplul nostru).  creditul fiscal acordat de Statul mexican este egal în acest caz cu impozitul plătit Statului american pentru venitul de 6.000 $ x 22%= 2. cu precizarea ca la venitul de 6.U.U. este de 840 $.200 $ – 900 $ = 1.: 6.000 $ x 15% = 900 $. presupunem ca venitul de 6.Membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare 43 . Impozitul datorat Statului de rezidenţă (statului american) după acordarea creditului fiscal: 2. în condiţiile aplicării metodei fiscale ale statului mexican: 10. 3.000 creditul fiscal acordat de statul mexican.  impozitul plătit în S.2.A.200 $.A. Art.  impozitul stabilit în Mexic pentru venitul de 6.  „creditării” ordinare.  impozitul datorat Statului de rezidenţă (Statului mexican) după acordarea creditului fiscal: 2.300 $. În această situaţie.000 $ este de: impozitul aferent venitului de 6.  6. cota de impozit în baza căreia s-a plătit Statului american impozitul este de 15%.27. În Mexic.000 $ : 900$.

care nu sunt sub incidenţa acordului mai sus menţionat. salariul sau fiind deci impozitat în România.Exemplu privind aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la veniturile membrilor misiunilor diplomatice: La consulatul român din Munchen lucrează pe lângă consul şi o serie de funcţionari locali. salariile funcţionarilor locali. Unde se va impozita salariul realizat de consul şi de funcţionarii locali? În conformitate cu Acordul Vienez cu privire la relaţiile consulare. 44 . respectiv în Germania. consulul nu este considerat ca fiind domiciliat în Germania. vor fi impozitate în Statul de desfăşurare a activităţii. Dimpotrivă.

angajatorul trebuie să depună în termen de 15 zile de la data angajării.M. Ce declaraţii trebuie depuse la organele fiscale pentru veniturile sub formă de salarii realizate în cursul anului 2009 ? Răspuns: În conformitate cu prevederile O.2.1. Declaraţia informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (anexa 2). lunar. De asemenea. se va scrie după caz: 45 ale posturilor consulare acreditate în . Conform O.2. 1372/2000.03.2. Impunerea veniturilor realizate de persoane fizice  Impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România: a) de la un angajator străin pentru activitatea desfăşurata în România sau angajate ale misiunilor diplomatice şi România. doamna Georgescu Mihaela trebuie să depună la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are reşedinţa. Impunerea veniturilor 2. în termen de 15 zile de la expirarea lunii în care s-a realizat venitul. persoană fizică română cu domiciliul în România. până la data de 31.2010 doamna Georgescu Mihaela trebuie să completeze şi să depună la organul fiscal declaraţia de venit global (anexa 3). 1423/1999. nr. Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (anexa 1). este angajată cu contract de muncă la Consulatul Italiei din România.F. Întrebare: Doamna Georgescu Mihaela.M. La rândul 16 din Declaraţia de venit global (venitul net calculat pentru salarii primite din străinătate pentru activitatea desfăşurata în România).F.

acesta plăteşte în străinătate un impozit de 30%. salarii.  suma înregistrată la rd. 1. respectiv o impunere finală în România) 1. col. 1 din formularul fişa fiscală 2 (FF2). în sumă de 5.  Se calculează venitul mondial realizat (suma veniturilor din România şi din străinătate din categoriile de venituri din activităţi independente. cedarea folosinţei bunurilor. b) pentru activitatea desfăşurată în străinătate (activităţi independente. Întrebare: O persoană fizică română. realizează în străinătate un venit din activităţi independente.  Se calculează impozitul pe venitul anual global conform O. în situaţia în care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular. salarii şi cedarea folosinţei bunurilor. iar din România obţine venituri din salarii în valoare de 11000 lei. 14. nr. respectiv 1. 46 . 1 din formularul fişa fiscală 1 (FF1).3 lei / $ = 4950 lei – impozitul plătit în străinătate.  suma înregistrată la rd. Cum se calculează impozitul pe venit datorat în România ? Răspuns:  Se transformă valuta în lei. la cursul de schimb mediu anual comunicat de B. în situaţia în care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular. suma calculată prin cumularea venitului net declarat lună de lună. cu domiciliul în România. realizate de o persoana fizică română cu domiciliul în România): VM = 11000 lei + 16500 lei = 27500 lei. preluat din rândul 4 din Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (anexa 1).3 lei / $ = 16500 lei – venitul din activităţi independente. 73/1999 cu modificările şi completările ulterioare (cu acordarea deducerilor de baza şi suplimentare). 13.N. Presupunem ca impozitul pe venitul anual global este de 8992 lei.000 $ x 3.: 5.500 $.500 $ x 3.G. col.R.000 $. Pentru venitul din străinătate.

3812 lei.95.: 3. creditul fiscal extern acordat va fi la nivelul impozitului plătit în străinătate. Persoana respectivă obţine şi din România venituri din cedarea folosinţei bunurilor în valoare de 9000 lei. cu domiciliul în România. la cursul de schimb mediu anual comunicat de B.3 lei/$ x 1. respectiv în sumă de 8992 lei. Presupunem ca impozitul pe venitul anual global este de 4952 lei.6188 lei.   Se calculează venitul mondial: 9000 lei + 9900 lei = 18900 lei.  Se calculează impozitul pe venit rămas de plată în România: 6452 lei – 3379.6188 lei = 3072.3 lei/$ x 3. Întrebare: O persoană fizică română. respectiv 3379.  Se calculează impozitul rămas de plată în România : 7100 lei – 4950 lei = 2150 lei. Cum se calculează impozitul pe venit datorat în România? Răspuns:  Se transformă valuta în lei.050 $. Deoarece suma reprezentând creditul fiscal extern este mai mică decât impozitul plătit în străinătate (3379.000 $ = 9900 lei – salariul primit în străinătate. Se calculează impozitul pe venitul anual global conform O. obţine în Franţa ca angajat al unei firme franceze un venit de natură salarială în 47 . persoana fizică română cu domiciliul în România. Deoarece impozitul plătit în străinătate este mai mic decât creditul fiscal extern (49500 < 53. Întrebare: Domnul Ionescu Sorin.2 lei. 2.050 $ = 3465 lei – impozitul plătit în străinătate.G.N. respectiv 1.  Se calculează creditul fiscal pentru veniturile obţinute din străinătate: CFE = (venitul din sursă din străinătate / venitul mondial) x impozitul pe venitul anual global = (5400 / 14.R. 73/1999 cu modificările şi completările ulterioare (cu acordarea deducerilor de baza şi suplimentare).2). 3. realizează în străinătate un venit de natură salarială în sumă de 3.00) x 4952 lei = 1857 lei. Se calculează creditul fiscal extern: CFE = (16500 / 27500) x 8992 lei = 5395. nr.000 $.6188 < 3465) creditul fiscal extern va fi acordat la nivelul impozitului pe venit datorat în România calculat mai sus. 3. pentru care s-a reţinut un impozit în străinătate de 35%.

0268 lei < 6600 lei. Deoarece creditul fiscal extern este mai mare decât impozitul plătit în Marea Britanie.119 lei. respectiv 2.500 $ x 3. respectiv 3649. respectiv la nivelul sumei de 5213.000 $. 3. apoi se angajează în Marea Britanie.  Se calculează impozitul rămas de plată în România: 9652 lei – (5213. În perioadă în care a lucrat în străinătate. de unde obţine venituri de natură salarială în sumă de 3.0268 lei.  Se calculează creditul fiscal pentru veniturile obţinute din Franţa: (16500 / 30550) x 9652 lei = 5213.119lei > 2887. pentru care s-a reţinut un impozit de 40%.5 lei.5 lei – impozitul plătit în Marea Britanie. 2.3 lei/$ = 11550 lei – salariul primit în Marea Britanie.  Se calculează creditul fiscal pentru veniturile obţinute din Marea Britanie: (11550 / 30550) x 9652 lei = 3649. Deoarece creditul fiscal extern este mai mic decât impozitul plătit în Franţa. dovedite cu documente eliberate de autorităţile fiscale din Statele respective: 5. respectiv 5213. obţinând venituri din cedarea folosinţei bunurilor în valoare de 2500 lei.0268 lei. respectiv 875 $. respectiv la nivelul sumei de 2887.000 $ x 3.0268 lei + 2887.4732 lei 48 .3 lei/$ = 2887. 875 $ x 3. pentru care s-a reţinut un impozit de 25%. creditul fiscal extern va fi acordat la nivelul impozitului datorat în România. aferent venitului din străinătate. persoana respectivă şi-a închiriat apartamentul proprietate personală.  Se calculează venitul mondial: 16500 lei + 11550 lei + 2500 lei = 30550 lei  Se calculează impozitul pe venitul anual global conform baremului suplimentare). Presupunem că anual (cu acordarea deducerilor de baza şi impozitul pe venitul anual global este de 9652 lei. veniturile obţinute din străinătate şi impozitele reţinute.000 $.3 lei/$ = 6600 lei – impozitul plătit în Franţa.500 $.000 $ x 3. creditul fiscal extern va fi acordat la nivelul impozitului plătit în Marea Britanie.sumă de 5.5 lei) = 1551. Cum se calculează impozitul pe venit datorat în România ? Răspuns:  Se transformă în lei la cursul de schimb mediu anual.5 lei.3 lei/$ = 16500 lei – salariul primit în Franţa.

De asemenea. preluate din toate declaraţiile speciale privind veniturile din străinătate depuse în anul fiscal de raportare (din toate sursele). 5. pentru veniturile sub formă de salarii realizate în cursul anului 2002. persoană fizică română cu domiciliul în România. 49 . Trebuie menţionat că sumele obţinute în valută se transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de B. Întrebare: Ce declaraţii trebuie depuse de domnul Ionescu Sorin la organele fiscale. La rândul 19 (venit din străinătate) din Declaraţia de venit global se înscrie suma rezultată prin însumarea veniturilor nete pe categorii de venituri.000 $.2010 domnul Ionescu Sorin trebuie să completeze şi să depună la organul fiscal şi Declaraţia de venit global.03.03. pentru fiecare ţară de sursă a veniturilor. domnul Ionescu Sorin trebuie să depună la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. câte o Declaraţie specială privind veniturile din străinătate (anexa 4).M.2010. obţine din străinătate dividende în sumă de 10. până la data de 31. conform exemplului anterior ? Răspuns: În conformitate cu prevederile O.000 $. Cum se calculează impozitul pe venit datorat în România? Răspuns: Deoarece impozitul plătit în străinătate este mai mare decât impozitul datorat în România (10% >5%). Cota de impunere în România este de 5% (conform O. nr.A.73/1999). nr.F.R.. creditul fiscal extern este limitat la impozitul din România şi prin urmare nu se datorează impozit pe dividende în România.U. adică 1.N.R. pentru care plăteşte în străinătate un impozit pe dividende de 10%. transformarea în lei se va face prin intermediul dolarului S.N. în timp ce la rândul 20 (pierdere fiscală) se înscrie suma rezultată prin însumarea pierderilor fiscale pe categorii de venituri. Pentru valutele necotate de B.4. până la cota de 31. Întrebare: Domnul Popescu Ion. 1372/2000. din anul de realizare a venitului.G.

Cota de impunere în România este de 10% (conform O.03. nr. 7.R. pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc? Răspuns: Deoarece impozitul plătit în străinătate este mai mic decât impozitul datorat în România (6%< 10%). Cum se calculează impozitul datorat în România. din anul de realizare a venitului. Întrebare: Ce declaraţii trebuie depuse de domnul Popescu Nicolae la organele fiscale.2010 domnul Popescu Nicolae trebuie să depună la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul câte o declaraţie privind veniturile din străinătate a căror impunere în România este finală (anexa 5). până la data de 31. transformarea în lei se va face prin intermediul dolarului S.U. joacă în străinătate şi câştiga la ruletă 40. Sumele obţinute în valută se transformă în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de B.000 $. respectiv 2. Pentru valutele necotate de B.N.6.400 $. pentru fiecare ţară de sursă a veniturilor. conform exemplului anterior ? Răspuns: În conformitate cu prevederile O.3 lei/$ = 7920 lei – impozitul plătit în străinătate 40 000$ * 3. nr..G. în condiţiile în care câştigul este realizat de la acelaşi organizator.A.N. pentru care plăteşte prin stopaj la sursă un impozit de 6%. creditul fiscal extern va fi calculat la nivelul impozitului plătit în străinătate: CFE = 40 000$ * 6% = 2 400$  Se transformă în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR: 2 400$ * 3. pentru veniturile sub formă de dividende realizate în cursul anului 2009. Întrebare: O persoana fizică cu domiciliul în România. într-o singura zi: 50 .F.M.R.73/1999).3 lei/$ = 132000lei – venitul obţinut în străinătate Se calculează impozitul datorat în România. 1372/2000.

11 par.  venituri din dobânzi în sumă de 6 000$ pentru care plăteşte un impozit de 5%. în procent de 30%.(2) din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiata între Statul sursă A şi Statul de rezidenţă B. Întrebare: În Statul sursă A s-a reţinut prin stopaj la sursă un impozit pe dobânzile încasate de persoanele fizice. din S. în procent de 20%.U. impozitul asupra dobânzilor externe este 15% din valoarea brută a dobânzilor. În Statul de rezidenţă B.(132000lei – 500lei) * 10% = 13170 lei Creditul fiscal extern acordat este în sumă de 7920 lei.A. Statul sursă A are dreptul să încaseze un impozit până la maximum 10% din valoarea brută a dobânzilor. Conform art. trebuie restituită de către Statul A. Cum se calculează impozitul pe veniturile din dobânzi? Răspuns: În Statul sursă A s-a reţinut eronat impozit asupra dobânzilor încasate. Prin urmare impozitul plătit în România este: 13170 lei – 7920 lei = 5250 lei 8. Cum se calculează impozitul pe venit datorat în România ? Răspuns: 51 . Întrebare: Un rezident român obţine din România în decursul anului 2009 venituri din chirii în sumă de 2000 lei şi venituri din dobânzi în sumă de 8000 lei. obţine venituri în sumă de 11 000$ astfel:  venituri din salarii în sumă de 3 000$ pentru care plăteşte un impozit de 25%. 9. în urma cererii depuse de persoanele fizice beneficiare. Cererii i se va da curs în condiţiile în care persoanele fizice cer restituirea în termenul de prescriere şi prezintă o confirmare de rezidenţă eliberată de organele fiscale competente în Statul de rezidenţă B.  venituri din jocuri de noroc în sumă de 2 000$ pentru care plăteşte un impozit de 5%. în procent de 30% aplicat valorii brute a dobânzilor. şi prin urmare diferenţa de impozit încasată în mod nejust. De asemenea.

000$ * 25% = 750$ * 3. 73/1999 (5% < 10%). la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR.73/1999 (5% > 1%).  Se calculează creditul fiscal extern aferent veniturilor din jocuri de noroc: Deoarece cota de impozit este mai mică în străinătate decât cota de impozit prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr.3 lei/$ = 6600lei – venitul din jocuri de noroc 2.000$ * 3.000$ * 5% = 300$ * 3.3 lei/$ = 2475 lei – impozitul aferent veniturilor din salarii 6.3 lei/$ = 19800 lei – venitul din dobânzi 6.  Se calculează impozitul anual global datorat în România: 3392 lei – 2475 lei = 917 lei  Se calculează creditul fiscal extern aferent veniturilor din dobânzi: Deoarece cota de impozit este mai mare în străinătate decât cota de impozit prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr.000$ * 3.3 lei/$ = 9900 lei – venitul din salarii 3.3lei/$ = 330 lei – impozit aferent veniturilor din jocuri de noroc  Se calculează venitul mondial: 9900 lei + 2000 lei = 11900 lei  Se calculează impozitul anual aferent venitului în sumă de 8000 lei. Presupunem că impozitul pe venitul anual global este de 3392 lei  Se calculează fiscal extern aferent veniturilor din salarii: (19900 lei : 11900 lei) * 3392 lei = 2821. creditul fiscal extern 52 .000$ * 5% = 100$ * 3.3 lei = 990 lei – impozitul aferent veniturilor din dobânzi 2. sumă care se va deduce din impozitul pe venit este la nivelul impozitului plătit în străinătate. conform baremului anual ( cu acordarea deducerilor de bază şi suplimentare).73/1999 şi deci în România nu se datorează impozit aferent veniturilor din dobânzi.000$ * 3. veniturile obţinute din străinătate şi impozitele aferente: 3. creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat aplicând cota prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr.9157 lei Deoarece creditul fiscal extern este mai mare decât impozitul plătit în străinătate.Se transformă în lei.

(antreprenor român) ca muncitor pe un şantier de construcţii din Berlin.31. să monteze utilajele vândute unei firme din Bucureşti.2009 – 30.este limitat la impozitul pe venit plătit în străinătate. rezidente ale unor State cu care România a încheiat Convenţii de evitare a dublei impuneri. 2. Unde se va impozita salariul domnului A? Răspuns: Angajatul A are o şedere în România mai lungă de 183 zile.12.  Se calculează impozitul datorat în România aferent veniturilor din jocurile de noroc. în condiţiile în care câştigul este realizat de la acelaşi organizator. După încheierea activităţii. Salariul care i se cuvine lui A va fi expediat într-un cont elveţian.2009. Întrebare: Un angajat A domiciliat în Berlin este trimis de către patronul sau german B.R.02. Prin urmare impozitul rămas de plătit în România este: 630 lei – 330 lei = 300 lei  Impunerea veniturilor obţinute de persoane fizice române fără domiciliu în România şi de persoane fizice străine.L.2009 este angajată de S.C.angajatul A mai petrece două săptămâni de concediu în România. „Y” S. pe perioadă 1.01.06. motiv pentru care României.2009 de S. 53 .05. respectiv la sumă de 330 lei.R. (antreprenor român) pe un şantier de construcţii din Hamburg. şi deci în România se datorează impozit aferent veniturilor din jocuri de noroc. într-o singură zi: (6600 lei – 300 lei) * 10% = 6300 lei Creditul fiscal extern acordat este în sumă de 330 lei.C. „X” S. Întrebare: O persoană fizică română este angajată în perioadă 01.2009 – 31. 1. 2 din Convenţia încheiata între Germania şi România ). îi revine dreptul de impozitare ( conform art.L.13 par.10. iar în perioada 01. ca Stat de desfăşurare a activităţii.2009 . Plata făcută în Elveţia este nesemnificativă.

A. România are dreptul de impozitare pentru cota parte din salariul pentru munca prestată aici. la diferiţi clienţi din Bucureşti pe o perioadă de 5 luni. ci domiciliază într-un Stat terţ ( S. pe un şantier de construcţii aparţinând societăţii în Berlin. 4. patronul angajatului X este societatea „B” S. Întrebare: Angajatul A domiciliat în Berlin. 3. pe o perioadă de 4 luni. ca Stat de desfăşurare a activităţii.L. Unde se va impozita salariul angajatului A? Răspuns: Deoarece angajatul A nu rămâne o perioadă mai lungă de 183 zile (ci numai 5 luni) în Statul de desfăşurare a activităţii – România – patronul american C nu este rezident în Statul de desfăşurare a activităţii. Statului de rezidenţă îi revine dreptul de impozitare. în condiţiile în care durata execuţiei construcţiei în Berlin este de: a) 10 luni. Întrebare: Angajatul român A este detaşat pe o perioadă de 3 luni. Prin urmare Germania. de societatea „X” S.R.. pentru o lucrare în Bucureşti. 5.R. are dreptul de impozitare asupra salariului pentru această perioadă. Unde se va impozita salariul angajatului A. Unde se va impozita salariul angajatului X ? Răspuns: Deoarece în perioada de 4 luni.Unde se va impozita salariul angajatului român? Răspuns: Angajatul român domiciliază timp de 7 luni în Germania.) şi nici nu are un sediu permanent în România.. b) 15 luni.R. 54 . este trimis sa-si desfăşoare activitatea ca inginer pentru patronul sau american C.L.U. cu sediu în România.L. sub supravegherea şi îndrumarea societăţii fizice „B” S. Întrebare: Angajatul X domiciliat în Berlin este detaşat de societatea mamă A.

respectiv în România. se aplică prevederile art. o diferenţa de salariu în sumă de 10.12.Răspuns: Pentru cazul a). În anul 2010. dar nu posedă certificatul de rezidenţă fiscală. execuţia construcţiei depăşeşte 12 luni). deoarece patronul are un sediu permanent în Germania (conform art. iar persoana fizică străină nu posedă certificatul de rezidenţă fiscală. în Bucureşti. rezidentă a unui Stat cu care România are încheiată Convenţia de evitare a dublei impuneri? Se menţionează că dobânzile sunt aferente unui împrumut acordat unei persoane juridice române.20 din Convenţia de evitare a dublei impuneri.000 euro. Întrebare: Angajatul A domiciliat în Berlin. Întrebare: În baza cărui act normativ se realizează impunerea veniturilor din dobânzi realizate de o persoană fizică nerezidentă. iar salariul este aferent acestui sediu permanent.L. Răspuns: Deoarece persoana fizică străină este rezidentă a unui Stat cu care România are încheiată Convenţie de evitare a dublei impuneri.000 euro. deoarece plata ulterioară are legătură cu activitatea iniţială. deoarece angajatul nu rămâne o perioadă mai mare de 183 zile în Statul de desfăşurare a activităţii şi nu are un sediu permanent în Statul de desfăşurare a activităţii (şantierul funcţionează pe o perioadă mai mică de 12 luni). a lucrat în anul 2009 ca director ( conducător al unei afaceri ) al societăţii „X” S. 6. Pentru cazul b). impunerea se realizează în România. se vor impozita în Statul de desfăşurare a activităţii.5 par.. mai primeşte de la societatea „X” S.L. Unde se va impozita salariul angajatului A? Răspuns: Atât salariul curent din anul 2009.R. a) din Ordonanţa 55 . Salariul pentru munca prestată este de 50. cât şi diferenţa primită în anul 2010. Germania are drept de impozitare.2009 domnul A se întoarce în Germania. 7.R. 2 alin. 1 lit. În data de 31.

prin aplicarea cotei de 15% asupra venitului brut. 2 alin. prin aplicarea unui procent de 1% asupra valorii acestora. se impozitează conform art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea veniturilor realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente.f) din Ordonanţa Guvernului nr.73/1998. impunerea se face conform art.Guvernului nr.  Impunerea veniturilor obţinute din România de persoanele fizice rezidente ale unor State cu care România nu are încheiate Convenţii de evitare a dublei impuneri 1. Pentru aplicarea prevederilor legale menţionate mai sus. se impozitează prin stopaj la sursă conform art.83/1998.(1) lit. În cazul în care sportivii nu reprezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau sunt rezidenţi ai unor State cu care România nu a încheiat convenţii de evitare a dublei impuneri. rezidente ale unor State cu care România a încheiat Convenţii de evitare a dublei impuneri. 2. 36 alin. Întrebare: Cum se impun premiile obţinute de sportivii străini din România? Răspuns: Veniturile obţinute de sportivii străini rezidenţi ai unor State cu care România are încheiate Convenţii de evitare a dublei impuneri. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.73/1999. de la competiţii desfăşurate în România. cu excepţia dobânzilor aferente titlurilor de stat şi 56 . Întrebare: Veniturile din dobânzi din România realizate de persoanele fizice nerezidente sunt impozabile în ţara de rezidenţă sau în România? Răspuns: Veniturile din dobânzi realizate din România de persoanele fizice nerezidente. prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului realizat. beneficiarul veniturilor are obligaţia de a prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din Statul de rezidenţă.

pentru certificatele de depozit. Pentru aplicarea prevederilor legale menţionate mai sus. În cazul în care persoanele fizice străine nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau sunt rezidenţi ai unor State cu care România nu a încheiat convenţii de evitare a dublei impuneri. o declaraţie de venit global.depozitelor la vedere. contribuabilii vor depune la organul fiscal în raza căruia îşi au domiciliul. organul fiscal de domiciliu va emite decizia de impunere şi eventualele sume de plată sau de restituit. În termen de 5 zile de la depunerea declaraţiei. Declaraţiile vor cuprinde veniturile şi cheltuielile aferente anului fiscal curent. 2 alin.83/1998. 3.(1) lit. de băncile înregistrate în România pentru depozitele la vedere şi la termen. impunerea dobânzilor se face conform art. beneficiarul veniturilor are obligaţia de a prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din Statul de rezidenţă. însoţită de declaraţii speciale. care conform art.Întrebare: Cum procedează contribuabilii care încetează să mai aibă domiciliul în România? Răspuns: În acest caz. a) din Ordonanţa Guvernului nr. va comunica contribuabilului 57 . cu excepţia dobânzilor plătite acestor persoane. 35 din acelaşi act normativ sunt scutite de impozit. dobânzi care nu se impozitează. în cel mult 5 zile de la încetarea activităţii. pentru perioada în care acesta îşi are domiciliul în România. prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului realizat.precum şi cele aferente oricărui instrument de economisire al acestora.

8lei/$ . 2. Întrebare: O societate română realizează în străinătate un venit impozabil ( profit brut) din afaceri în sumă de 30 000$.  Se calculează creditul fiscal extern: 99000 lei * 25% = 24750 lei Deoarece cota de impozit pe profit în România este mai mică decât cota de impozit din străinătate. Întrebare: O societate română realizează din străinătate un venit impozabil ( profit brut) din afaceri în sumă de 30 000$.impozitul pe profit plătit în străinătate. Impunerea veniturilor realizate de persoane juridice Determinarea profitului impozabil  1. respectiv 9000$.3lei/$ = 99000 – profitul obţinut în străinătate 6. chiar dacă în străinătate a fost plătit un impozit în sumă de 29700 lei.000$ * 3.000$.2. pentru care plăteşte un impozit de 30%.3lei/$ = 99000 lei .Cum se calculează creditul fiscal acordat în România? Răspuns:  Se transformă în lei veniturile în valută şi impozitul aferent: 30.3lei/$ = 19800 – impozitul pe profit în străinătate  Se calculează creditul fiscal extern: 99000 lei * 25% = 24750 lei.000$ * 3.2. respectiv 6. Deoarece cota de impozit pe profit în România este mai mare decât cota de impozit din străinătate. Cum se calculează creditul fiscal acordat în România? Răspuns:  Se transformă în lei veniturile în valută şi impozitul aferent: 30 000$ * 3. din impozitul pe profit datorat în România i se va deduce numai suma de 21000 lei. pentru care plăteşte un impozit de 20%.8lei/$. Cursul de schimb comunicat de BNR la încheierea anului financiar este de 2. Cursul de schimb comunicat de BNR la încheierea anului financiar este de 2.3lei/$ = 29700 lei .2. din impozitul pe profit datorat în România i se va deduce 58 .profitul obţinut în străinătate 9 000$ * 3.

în sumă de 5000lei. în sumă totala de 7 500$. iar cele aferente veniturilor din redevenţe sunt în sumă de 2. adăugându-se la profitul impozabil obţinut în România. 3.întregul impozit plătit în străinătate. aceste sume se înregistrează în veniturile persoanei juridice române.U.250$. care se impozitează prin stopaj la sursă cu 30%. respectiv suma de 19800 lei.000$. care se impozitează cu 50%.500$. Pentru reflectarea corectă a profitului impozabil în România.3 lei pentru un dolar S. Întrebare: O persoană juridică română are în ţara A un sediu permanent de unde a obţinut în anul 2009 venituri din afaceri. Cum se calculează impozitul pe profit datorat în România ? 59 . rezultând o diferenţă de impozit pe profit datorată în România pentru profitul realizat în străinătate. din dobânzi şi redevenţe . în sumă de 4950 lei.A. venituri din dobânzi – 1. astfel:   venituri din afaceri ( profit brut ) – 4. Cheltuielile externe aferente veniturilor din dobânzi sunt în sumă de 900$.000$. Presupunem ca la sfârşitul anului fiscal cursul de schimb valutar comunicat de BNR este de 3.  cu 10%. care se impozitează prin stopaj la sursă venituri din redevenţe – 2.

Răspuns: 60 .

Venit redevenţe (2.impozit pe profit ( 1980 lei * 25 %) . Profit impozabil obţinut în 29750 România şi în ţara A (24750 lei + 5000 lei) II.impozit pe venitul 6600 din afaceri plătit în ţara A ( 13200 lei * 50%) 2.3 lei/ $) . plătit în ţara A (6600 * 10%) din 6600 (4950 lei * 4950 2.3 lei/$) .impozit pe profit 660 lei plătit în ţara A 0 .credit fiscal fata de impozitul de 6600 lei plătit în ţara A 3300 1.Venit din dobânzi (1500$* 3.3lei/$ ) .000$ * 3. Profitul impozabil din afaceri 13200 ( 4.impozit pe profit (13200lei * 3300 25%) .impozit pe venitul 660 din redevenţe.impozit pe venitul 1485 din dobânzi plătit în ţara A 30%) 3.În ţara A Lei În România Lei I.3 . Impozit pe profit (29750 lei * 7437.3ei/$) .000$ * 3.3 lei/$) .credit fiscal fata de impozitul de 1485lei plătit în ţara A 3.825 6600 495 2970 1980 aferente 1200 61 .5 25%) 1.000$*3.Venit din lei/$) impozabil 13200 afaceri (4. Venit net din redevenţe (a-b) a) venituri din redevenţe b)cheltuieli externe aferente veniturilor din redevenţe ( 2 250 $ * 3. Venit net din dobânzi (a-b) a) venituri din dobânzi b) cheltuieli externe veniturilor din dobânzi ( 900$ * 3.credit fiscal fata de impozitul de 0 7425 495 .

Impozit de plată ( 8745 lei – 3795 lei ) 4950 ţara A ( 6600 lei + 1485 lei + 8745 660 lei) Pierderea de 825 lei înregistrată în ţara A din veniturile din redevenţe. se va deduce în perioada următoare din veniturile din redevenţe din aceeaşi ţară. 62 . Întrebare: Cum se face impunerea veniturilor realizate de nerezidenţi din ratele de leasing? Răspuns: Veniturile brute obţinute din România de firmele nerezidente.  Impunerea veniturilor realizate de persoane juridice nerezidente 1. Credit fiscal pentru impozitele pe venit plătite în ţara A ( 3300 lei + 495 3795 lei + 0 lei ) (13200lei+ 4950lei 6600lei ) Impozit plătit IV. sunt impozitate în ţara noastră potrivit paragrafului 2 al articolului intitulat “Drepturi de licenţa” sau “Redevenţe” din Convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate între Guvernul României şi guvernele ţărilor în care sunt rezidente persoanele juridice respective. la suma brută ce se plăteşte sub formă de dobândă. Pentru aplicarea prevederilor legale menţionate mai sus.Venituri obţinute ţara totale în A 24750 + în III. În cazul în care prin contract se stabileşte în mod distinct cuantumul “ratei ce reprezintă valoarea utilajului” şi separat cuantumul “dobânzii”. beneficiarul veniturilor are obligaţia dea prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din Statul de rezidenţă. Cota menţionată la acest articol se aplică asupra întregii rate leasing. impozitul se calculează prin aplicarea cotei menţionate la paragraful 2 al articolului “Dobânzi” din Convenţiile respective. ca urmare a derulării unor contracte de leasing.

beneficiarul veniturilor are obligaţia de a prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din Statul de rezidenţă. 12 “ Redevenţe” din Convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate între Guvernul României şi guvernele ţărilor în care sunt rezidente persoanele juridice respective. se impozitează prin stopaj la sursă conform art. impunerea dobânzilor se face conform art. 2 . În cazul în care nu se prezintă certificatul de rezidenţă fiscală.a) din Ordonanţa Guvernului nr.(1) lit. se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 3.În cazul în care persoanele juridice străine nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau sunt rezidenţi ai unor State cu care România nu a încheiat Convenţii de evitare a dublei impuneri. se vor analiza clauzele contractuale dintre parţi ţinând cont de prevederile art. Pentru aplicarea prevederilor Convenţiilor de evitare a dublei impuneri. 83/1998 şi anume prin aplicarea cotei de 15% sau 10%.2 alin. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane juridice şi fizice nerezidente. Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri. după caz.Întrebare: Cum se face impunerea venitului din prestări servicii şi realizate de persoanele juridice nerezidente? Răspuns: Pentru impunerea veniturilor din prestări servicii şi comisioane realizate de persoanele juridice nerezidente.23 „Eliminarea dublei impuneri” din Convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate între Guvernul României şi guvernele ţărilor în care sunt rezidente persoanele juridice respective. Întrebare: Veniturile din dobânzi din România realizate de persoanele juridice nerezidente sunt impozabile în ţara de rezidenţă sau în România? Răspuns: Veniturile din dobânzi realizate din România de persoanele juridice nerezidente. rezidente ale unor State cu care România a încheiat convenţii de evitare a dublei impuneri. 7 “ Beneficiile întreprinderilor” şi ale art. asupra venitului realizat.e) şi respectiv lit. beneficiarul veniturilor are obligaţia de a prezenta 63 comisioane .11 „Dobânzi” şi art.

pentru certificatele de depozit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. cu excepţia dobânzilor plătite acestor persoane de băncile înregistrate în România pentru depozitele la vedere şi la termen.organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din Statul de rezidenţă. precum şi cele aferente oricărui instrument de economisire al acestora. 64 .83/1998. dobânzi care nu se impozitează.(1) lit. În cazul în care persoanele juridice străine nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau sunt rezidenţi ai unor State cu care România nu a încheiat Convenţii de evitare a dublei impuneri.2 alin. impunerea dobânzilor se face conform art. prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului realizat.

Capitolul III Viitorul politicii fiscale Impozitele şi contribuţiile de securitate socială influenţează puternic înclinaţia spre economisire. din iunie 1998. în principal. ca urmare.  Articolul 93(99) priveşte exclusiv impozitele indirecte. Reformele lansate de către Consiliul European de la Cardiff. consum. care au devenit cu mult mai vizibile de la introducerea monedei euro. au fost iniţiate pentru a evita ca diferenţele dintre sistemele fiscale.1 . 3. incluzând analiza şi monitorizarea structurilor administrative ale acestor ţări. impozite şi contribuţii obligatorii. serviciilor. ele afectează funcţionarea pieţei bunurilor. investiţii şi ocupare a forţei de muncă şi. capitalurilor şi muncii. de a „asigura redimensionarea concurenţei pe piaţa comună”. să nu afecteze schimburile printr-o fragmentare a pieţei unice şi să prevină alocarea ineficienta a resurselor. ci şi cu obiectivele stabilite în Tratatul Comunităţii Europene:  Articolul 3 stabileşte obiectivul general al activităţii în domeniul impozitării acela de a elimina „taxele vamale şi orice alte măsuri cu efect echivalent „dintre Statele membre. În Uniunea Europeana (UE). Bazele legale ale politicii fiscale europene Politica fiscală este un atribut al suveranităţii naţionale şi este parte importantă a politicii economice a unei ţări. 65 . Statelor membre care pot delega o parte din aceste componente nivelurilor regionale sau locale în funcţie de structura constituţională sau administrativă a puterii publice fapt care presupune o strategie detaliată. în această calitate ea participând la finanţarea cheltuielilor publice şi la redistribuirea veniturilor. Scopul UE nu este de a standardiza sistemul naţional de taxe. responsabilitatea politicii fiscale revine. ci acelea de a se asigura că sistemele sunt compatibile nu numai între ele.

Atât crearea pieţei unice.  Articolul 104(104c) le impune Statelor membre participante la moneda unica să „evite deficitele guvernamentale excesive”. fiind vorba în special de “ 66 . sub forma acordurilor dintre State.zise. Totuşi pe piaţa unică este important să se observe că măsurile fiscale stabilite de către Statele membre nu împiedică libera circulaţie a bunurilor.  Obiectivul recentelor orientării în direcţia unei politici fiscale este prevenirea efectelor negative ale concurenţei fiscale. cât şi finalizarea Uniunii Economice şi Monetare au condus la noi iniţiative comunitare în ceea ce priveşte impozitele şi taxele. Rolul UE este deci complementar în ceea ce priveşte fiscalitatea şi securitatea socială. aceste resurse proprii sunt formate din taxe pe agricultură. prevăzând penalităţi pentru nerespectarea acestei cerinţe. unde cadrul legal se prezintă. pe baza articolului 94(100) – completat de articolele 96(101) şi 97(102) – care se refera la masurile de prevenire a distorsiunilor pieţei. cu consecinţe nefaste asupra ocupării forţei de muncă. În prezent. Comunitatea are de urmărit o serie de obiective:  Ca prim obiectiv pe termen lung trebuie să se urmărească prevenirea distorsionării concurentei în interiorul pieţei unice prin existenţa diferenţelor dintre cotele impozitelor indirecte şi dintre sistemele de impozitare propriu . Eliminarea restricţiilor privind circulaţia capitalului a provocat temeri în sensul ca bazele de impozitare naţionale ar putea fi eronate de competiţia în materie fiscală. Din aceste motive. în general. în general. Măsurile privind alte domenii de impozitare se adoptă. care depind de capacitatea contributivă a Statelor membre. atunci când construieşte politica fiscală. a serviciilor sau a capitalului şi că nu denaturează competiţia.  În domeniul impozitării directe. obiectivul principal al Comunităţii este acela de a “elimina ambiguităţile legislative “ care permit evaziunea fiscală. aceasta conducând la o deplasare a sarcinii fiscale de la capital către forţa de muncă. pe consum. pe valoare adăugată etc. Uniunea Europeana nu are puterea de a crea sau de a percepe taxe şi impozite. un al doilea obiectiv îl constituie evitarea dublei impuneri.  Articolul 269 precizează că bugetul Comunităţii trebuie să fie finanţat în întregime din resurse proprii.  Articolul 293(220) recomandă semnarea unor tratate pentru evitarea dublei impuneri.

Statele membre vor trebui să adopte decizii comune în ceea ce priveşte adoptarea propriilor sisteme fiscale la nevoile sociale aflate în permanentă schimbare ( de exemplu: creşterea vârstei medii a populaţiei este o provocare care se extinde dincolo de graniţele naţionale). Pe măsură ce integrarea europeană progresează.migrarea” bazelor de impozitare naţionale pe măsură ce firmele îşi părăsesc sediile iniţiale din Statele membre în căutarea unui regim fiscal mai favorabil în alte ţări comunitare. încurajată de introducerea monedei euro. De asemenea. interacţiunile complexe dintre cele 15 sisteme fiscale trebuie analizate şi abordate la nivel managerial. Obiectivul general al Pactului este ca bugetele Statelor membre să se menţină într-un anumit echilibru de-a lungul ciclului economic. Pactul pentru Stabilitate şi Dezvoltare prevede ca Statele membre cu deficit bugetar de peste 3% să constituie depozite nepurtătoare de dobândă care se transformă în amenzi nerambursabile în cazul în care nu se reuşeşte reducerea deficitului. Statele membre vor trebui să finanţeze orice creştere a cheltuielilor publice prin creşterea impozitelor. 67 . Din această cauză.  Prevederile Tratatului de la Maastricht cu privire la Uniunea Economică şi Monetară dau o noua dimensiune politicii fiscale prin limitarea strictă a posibilităţii guvernelor de a finanţa cheltuielile publice prin împrumuturi.

B. pe data de 22 octombrie1999. Sistemele fiscale trebuie structurate astfel încât să promoveze:  creşterea economică. taxe pentru emisiile de CO2 etc) s-a aflat în centrul discuţiilor încă de la începutul anilor 1990.3. politicile privind sănătatea şi protecţia consumătorului. Consiliul Ecofan ( Consiliul miniştrilor de finanţe şi economie) a aprobat Directiva 85/99 care dădea posibilitatea aplicării. Directivele Consiliului UE privind politica economică conţin recomandări cu privire la volumul şi structura taxelor. să producă suficiente resurse care vor finanţa bunăstarea sociala. a impozitelor şi contribuţiilor obligatorii.2. care vizează descurajarea utilizării abuzive a acestor 68 . a unei cote reduse de TVA pentru serviciile care presupun multă forţa de muncă. cu titlu experimental. Sănătatea Taxa pe valoarea adăugată şi accizele sunt elemente importante în stabilirea preţului cu amânuntul la tutun şi alcool. D. aceasta fiind o condiţie a succesului politicilor active în domeniul ocupării. Ocuparea forţei de muncă Direcţiile impuse de către Comunitatea Europeana cu privire la forţa de muncă îndeamnă Statele membre să-si revizuiască sistemele de impozitare periodic. Uniunea Economica şi Monetara (UEM) Pentru ca UEM să aibă succes. Impactul politicii fiscale asupra altor politici europene A. Ca urmare. inclusiv în domeniul fiscal.  competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă şi în acelaşi timp. Astfel. Mediul înconjurător Folosirea fiscalităţii pentru îndeplinirea obiectivelor mediului înconjurător (aşa-numitele “taxe verzi” sau eco-taxe: taxe pentru autovehicule şi pentru infrastructura rutiera. C. Statele membre sunt obligate să respecte disciplina bugetara şi sa-si întărească coordonarea politicilor economice.

prin intermediul acţiunilor comune. altele sunt adăugate la costul producţiei şi de aceea afectează competitivitatea. 69 . E. Concurenţa fiscală Deciziile privind localizarea investiţiilor. pot fi deduse la export. multe State membre si-au menţinut investiţiile în mijloacele de cercetare prin măsuri fiscale favorabile activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică. trebuie să ia acest fapt în considerare atunci când fixează cotele de impozitare. precum taxa pe valoarea adăugată. Astfel. modul în care impozitele şi contribuţiile privind securitatea socială sunt structurate pot influenţa economia europeană şi competitivitatea acesteia. principalele ei preocupări vor rămâne aceleaşi: să se asigure ca politica fiscală a unui Stat membru nu are un impact negativ asupra altora şi să asigure suveranitatea reală.produse. Folosirea cu grijă a instrumentelor fiscale poate ajuta la dezvoltarea unei pieţe interne eficiente conform cerinţelor naţionale de solidaritate. locurilor de muncă şi veniturilor sunt influenţate de regimurile naţionale de impozitare şi de sistemele de bunăstare socială. F. Membrii aspiranţi la UE trebuie să-şi armonizeze întreaga legislaţie în conformitate cu cea a Comunităţii şi să se ferească să introducă orice măsură care ar fi incompatibilă cu regulile europene. Cu toate că politica fiscală europeană va avea noi priorităţi în viitor. În perioadele de austeritate bugetară. Competitivitatea internaţională Anumite prevederi fiscale. agenţii economici au tendinţa de a se orienta spre ţările cu un nivel redus al fiscalităţii. pentru cetăţenii Uniunii Europene şi reprezentanţii acestora. Astfel. afacerilor. Mobilitatea crescută şi diferenţiată a bazelor de impozitare a determinat o puternică concurenţă între Statele membre prin intermediul agenţilor economici.

la un moment dat. Aşa cum compoziţia produsului intern brut (PIB – ului) pe categorii economice (precum consumul.  stabilizarea veniturilor fiscale. Eventualele incompatibilităţi conduc la o alocare inadecvată a resurselor şi la reducerea competitivităţii internaţionale a firmelor.Concluzii Creşterea interdependenţelor economice a atras după sine creşterea relaţiilor economice internaţionale în dezvoltarea economică naţională. Statele trebuie să lucreze deci ca o echipă şi nu trebuie să existe căi diferite de abordare a politicii fiscale. Calculul ratelor implicite de impozitare. ci şi asupra ţărilor vecine. Astfel. O abordare comună a fiscalităţii ar permite evitarea unui abandon involuntar de suveranitate naţională în profitul forţelor pieţei. precum: îmbătrânirea populaţiei. indicatori cu ajutorul cărora pot fi măsurate nivelurile efective de impozitare. Pentru stabilirea unui echilibru structural în economia mondială este necesară eliminarea inechităţilor ce apar în desfăşurarea relaţiilor economice internaţionale. financiare. raportul fiscalitate/PIB nu poate fi folosit pentru fixarea impozitului efectiv asupra acestor factori economici. cunoaşterea temeinica a practicii fiscale internaţionale are o importanţă deosebită în realizarea procesului de lărgire a cooperării economice şi financiare între State. definite ca raport între povara fiscală şi contribuţia fiecărei funcţii economice în PIB. Politica fiscală este esenţială în toate Statele. munca şi capitalul) variază în timp. o piedică în amplificarea relaţiilor economice. de credit etc. sens în care apar unele probleme. Această abordare are ca principale obiective creşterea economică şi stabilizarea sistemelor fiscale şi se bazează pe două principii:  limitarea diferenţelor existente în legea naţională privind fiscalitatea. dintre diferite ţări. Dubla impunere internaţională poate deveni. eroziunea gradata a anumitor baze fiscale. Coordonarea fiscală este frânată de două obstacole: 70 . se face prin intermediul unui set de indicatori coerenţi şi compatibili pe plan internaţional. iar acţiunile unei ţări pot avea impact nu numai asupra ei.

aduc dificultăţi în afaceri prin formalităţile care necesită foarte mult timp. În aceste din urmă cazuri. iar competiţia fiscală este foarte crescută. În vederea evitării dublei impuneri internaţionale. Statul de rezidenţă trebuie să acorde o scutire astfel încât să se evite dubla impunere. este acordat numai unui Stat Contractant – drept exclusiv prin folosirea expresiei “ va fi impozabil în “. Cu privire la metodele scutirii şi creditării – folosite pentru evitarea dublei impuneri – se poate preciza că:  dacă nu există Convenţie de evitare a dublei impuneri încheiată între State. pe când în alte situaţii atribuirea dreptului de a impozita nu este exclusivă.  abordarea parţiala a problemelor legale de politica fiscală. Combaterea competiţiei fiscale dăunătoare presupune luarea unor măsuri ca:  măsuri de înlăturare a distorsiunilor apărute la impozitul pe veniturile din capital. proceduri ce se aplică măsurilor care au sau pot avea efect important asupra localizării afacerilor. prin apariţia de pierderi mari de bani lichizi şi chiar prin existenta dublei impozitări. Este necesar a se stabili criterii pentru a defini măsurile dăunătoare.  măsuri de eliminare a reţinerilor la sursă asupra plaţilor transfrontaliere de dobânzi şi redevenţe între întreprinderi.  conduita corespunzătoare în domeniul fiscalităţii întreprinderilor. Veniturile din capital reprezintă una din cele mai mobile baze fiscale. în unele situaţii cuprinse în Convenţiile încheiate între România cu alte State dreptul de impunere. 71 . împiedicând celalalt Stat Contractant de la impozitare. Deciziile de investiţii trebuie să se bazeze calităţile intrinseci ale produselor oferite şi nu pe oportunităţile de evaziune fiscală. folosindu-se expresia “ poate fi impozitat”. Un angajament politic asumat de către State trebuie să includă proceduri de evaluare şi de urmărire. în cazul diverselor venituri realizate persoanele fizice sau juridice rezidente. Statul de rezidenţă va calcula impozitul ca şi cum toate veniturile ar fi fost obţinute pe teritoriul sau. Sumele reţinute la sursă asupra dobânzilor şi redevenţelor. regula umanităţii pentru orice decizie privind fiscalitatea. în diverse State.

impozitul total va fi acelaşi indiferent de impozitul plătit în Satul sursă. În cazul în care persoanele fizice sau juridice sunt rezidenţi ai unor State cu care România nu a încheiat Convenţii de evitare a dublei impuneri sau nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală.  prin aplicarea metodelor de creditare. ţara noastră a încheiat deja Convenţii cu majoritatea ţărilor din Europa şi cu multe ţări de pe celelalte continente. Statul de rezidenţă nu acordă o deducere mai mare decât impozitul datorat în Statul sursă. Sistemele naţionale trebuie judecate în lumina diferitelor criterii care vor varia ca importanta de la un Stat la altul. Deoarece contribuabilii sunt supuşi impozitului pe venit pentru veniturile din România şi din străinătate şi având în vedere evitarea dublei impuneri internaţionale. impozitul total este egal cu impozitul plătit atunci când întregul venit este realizat în Statul de rezidenţă. rezultă un impozit total mai mare decât impozitul plătit atunci când întregul venit este realizat în Statul de rezidenţă. 72 . contribuabilului nu i se deduce întregul impozit plătit în Statul sursă. O coordonare mai întărită a politicilor fiscale naţionale poate permite găsirea unui echilibru între diversitatea sistemelor fiscale şi sociale. atunci când impozitul în Statul sursă este mai mare decât cel din Staul de evidenţă. Astfel. în cazul în care Statul de rezidenţă aplică metoda creditării totale. impunerea se realizează conform legislaţiei naţionale.  atunci când impozitul plătit în Statul sursă este mai mare sau egal cu impozitul datorat în Statul de evidenţă. aplicarea metodei creditării ordinare duce la acelaşi rezultat ca şi aplicarea metodei scutirii progresive.  în cazul în care se aplică metoda creditării ordinare. În acest caz.

Finante Publice. 2001. Editura UNIVERSITATII din Oradea. 2009. 2005. – Dubla impunere economica şi juridică. 2000. Editura FUNDAŢIEI “ ROMÂNIA MARE “.comerciale.Fiscalitate. CONDOR – Evitarea dublei impuneri pe venit şi pe avere. 2009. Bucureşti. D. Revista IMPOZITE şi TAXE. Bucureşti. BISTRICEANU şi colaboratorii – Finanţele agenţilor economici. 2000. Editura LUMINA LEX.. Filiala Craiova. Bucureşti. CH. Bucureşti. STRUGARU – Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri – instrumente de dezvoltare şi diversificare a relaţiilor economice. Editura R. GH. Editura UNIVERSITATII din Oradea. 2008.A. MARINESCU – Finanţe Publice şi Fiscalitate. Bucureşti. 2005. MATEI şi colaboratorii . D. Editura AIUS. Revista IMPOZITE şi TAXE.A. D. M.Finanţe Publice . I.BREZEANU. Editura DIDACTICĂ şi PEDAGOGICĂ . C. I. CONDOR – Evitarea dublei impozitări internaţionale. D. numărul 8/2006. MORAR .Bibliografie M. CH. MORAR . 2000. R. 73 . FUNDAŢIA EUROPEANĂ TITULESCU. I. BISTRICEANU. I. MONITORUL OFICIAL. I. P. comerciale şi culturale între ţări. LEICU – Eliminarea dublei impuneri în relaţiile financiar . Craiova. Editura THEMIS. Editura TRIBUNA ECONOMICĂ. ANTONESCU şi colaboratorii – Evitarea dublei impuneri – Aplicarea Convenţiilor încheiate de România cu alte State. numărul 3/2000.

2008. 74 . Editura ECONOMICĂ. Editura OSCAR PRINT.D. 2004. I. I. Editura DIDACTICĂ şi PEDAGOGICĂ. Bucureşti. 2008. Bucureşti. VĂCĂREL şi colaboratorii – Finanţe Publice. Bucureşti.D. VĂCĂREL– Politici economice şi financiare de ieri şi de azi. SAGUNA – Drept financiar şi fiscal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful