CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIATA

1.1 Clasificarea asigurarilor Asigurarea este definită ca fiind operația financiară ce decurge dintr-un contract de asigurare sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar putea suferi în urma unor întâmplări independente de voința lui. Funcțiile asigurărilor 1. Funcția de repartiție se manifestă în primul rând prin procesul de formare a fondului de asigurare pe seama primei suportate de persoanele fizice și juridice cuprinse în asigurare. 2. Funcția de control urmărește modul în care se încasează primele de asigurare și alte venituri ale organizației de asigurare, cum se efectuează plățile cu titlu de indemnizație de asigurare, cheltuielile de prevenire a riscurilor, etc. Asigurarea se manifestă ca ramură prestatoare de servicii în momentul în care o societate comercială de asigurare, în schimbul primelor încasate de la persoanele fizice sau juridice, oferă acestora un serviciu și anume obligația de a prelua asupra sa efectele negative ale producerii unui anumit eveniment sau complex de evenimente. Elementele asigurărilor 1. Asigurătorul este persoana juridică, societate de asigurări, care în schimbul primei de asigurare de la asigurat îsi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor sau serviciilor asigurate; 2. Asiguratul este persoană fizică sau juridică ce se asigură împotriva unor evenimente ce pot apărea în viața sa, care își asigură bunurile împotriva unor calamități naturale sau care se asigură pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terțe persoane; 3. Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată, fără ca aceasta să fie parte la contractul de asigurare; 4. Contractantul asigurării este element specific asigurărilor facultative și reprezintă persoana fizică sau juridică care poate încheia o asigurare, fără însă ca aceasta să obțină calitatea de asigurat;

1

5. Contractul de asigurare este actul juridic prin care se reglementează raporturile juridice dintre părțile contractante. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzând: cererea de asigurare; polița de asigurare; condițiile contractuale pentru asigurarea de bază și pentru clauzele suplimentare atașate. 6. Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată; 7. Evaluarea în vederea asigurării este element specific asigurărilor de bunuri; 8. Suma asigurată este parte din valoarea de asigurare pentru care asigurătorul își asumă răspunderea în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat asigurarea; 9. Norma de asigurare reprezintă suma asigurată, stabilită prin lege, pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind întâlnită numai în cazul asigurărilor de bunuri obligatorii; 10. Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o plătește asigurătorului, pentru ca acesa să-și poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despagubirilor; 11. Durata asigurării reprezintă perioada de timp în care rămân valabile raporturile de asigurare între asigurător și asigurat așa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare; 12. Paguba (sau dauna) reprezintă pierderea valorică la un bun asigurat ca urmare a producerii fenomenului împotriva căruia s-a încheiat asigurarea; Condiții contractuale O primă condiție este aceea că producerea evenimentului pentru care se încheie asigurarea, să fie posibilă, deoarece dacă un anumit bun nu este amenințat de niciun fel de risc, asigurarea acestiua nu devine necesară. A doua condiție se referă la faptul că evenimentul trebuie să aibă caracter întâmplător. A treia condiție are în vedere faptul că acțiunea evenimentului trebuie să fie înregistrată în evidența statistică. Datele din evidența statistică referitoare la un anumit eveniment permit stabilirea pe o perioadă îndelungată a frecvenței și intensității producerii acestuia. Aceste date stau la baza încheierii asigurării, deoarece fără ele asigurătorul nu poate stabili probabilitatea producerii evenimentului asigurat.

2

A patra condiție presupune ca producerea evenimentului să nu depindă de voința asiguratului sau beneficiarului asigurării. În cazul în care asiguratul sau beneficiarul asigurării a contribuit direct sau indirect la producerea riscului asigurat, pentru ca astfel să poată primi despăgubirea de asigurare sau suma asigurată, acesta va pierde toate drepturile conferite de asigurare și va suporta rigorile legii. Clasificarea asigurărilor Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă pot fi clasificate după mai multe criterii: După domeniul la care se referă Asigurările de bunuri - au ca obiect diferite valori materiale aparținând unor persoane fizice sau juridice, care pot fi supuse acțiunii unor fenomene naturale sau accidentelor; Asigurările de persoane - au ca obiect persoana fizică în sine, ele încheindu-se pentru diminuare consecințelor negative cauzate de calamități naturale, accidente sau boli; Asigurările de răspundere civilă - asigurătorul îsi asumă obligația de a plăti despăgubirea pentru prejudiciul adus de asigurat unor terțe persoane.
După obiectul de activitate

Asigurări de viață

3

care presupun că plata primei să se facă o data.asigurări de deces rezultat dintr-un accident.anuitatea (asigurare de tip rentă) presupune plata periodică pe timpul vieții anuitantului în schimbul unei sume plătite o singură dată sau în forma unei serii de prime.asigurarea de deces. în care evenimentele asigurate sunt supraviețuirea și decesul asiguratului. Asigurări unit-linked . g.Asigurări de viață clasice .. .asigurări de incapacitate de muncă cauzată de un accident.asigurarea de supraviețuire.asigurarea mixtă de viață. Asigurări permanente de sănătate . Asiguratorul rămâne expus permanent la risc. Anuități . Acordarea uneia sau mai multor despăgubiri pentru asigurările suplimentare nu influențează valoarea asigurării de bază. oferă beneficiarului o sumă stabilită de asigurat în cazul producerii decesului. similare celor de viață. iar suma asigurată se plătește asiguratului sau unei alte persoane nominalizate de acesta. indiferent de schimbările intervenite în starea de sănătate a asiguratului. Asigurări de viață suplimentare .oferă beneficiarului.. sunt asigurări pe termen lung.dota pentru căsătorie .se încasează cu ocazia căsătoriei sau la expirarea poliței. Principalul beneficiu este un venit pentru asigurat în perioada când nu este apt de muncă.administrate la fel ca asigurările de viață. Acestea cuprind: 1. suma asigurată se plătește la apariția unui copil și e menită să asigure acoperirea nevoilor viitoare ale copilului.asigurări de viață cu primă unică. Asigurări de căsătorii și de naștere . în care evenimentul asigurat este decesul asiguratului produs pe durata de valabilitate a contractului de asigurare. d. la maturitatea contractului. . . Acestea cuprind: asigurări de vătămări corporale din accidente. b. care sunt asigurări prin care asiguratorul preia riscul financiar aferent pierderii capacității de muncă a asiguratului ca urmare a unui accident survenit pe durata contractului. f. acest tip de produse financiare combină caracteristicile asigurărilor de viață cu cele ale unor produse de investiție. Asigurări de capitalizare . prin care suma asigurată urmează să fie platită la decesul unei persoane (asiguratul de viață). cu condiția ca decesul să se producă în decursul vieții unei alte persoane (a doua viață). 2. c. de obicei la începutul contractului. pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată asiguratului (unit-linked).sunt asigurări atașate suplimentar la o poliță și care măresc prin suma asigurată suplimentar protecția standard oferită prin asigurarea de baza. respectiv protecția oferită de o poliță de asigurare de viață cu beneficiile unor investiții administrate în scopul exclusiv al asigurării. dacă beneficiarul nu s-a căsătorit până la acea dată. suma asigurată garantată la care se adaugă beneficiul investițional.asigurări de viață legate de investiții. În cazul asigurărilor de naștere. .asigurări de viață cu 4 . acest tip de asigurare suplimentează protecția oferită de asigurarea de bază pentru deces și în plus față de returnarea primelor pentru asigurarea de bază. e.

rezultă din interesul economic și social al întregii comunități pentru apărarea avuției naționale. Asigurări maritime și de transport. care se referă atât la asigurarea obligatorie de răspundere civilă. care presupun că plata primelor să se faca. Carte Verde. Asigurările obligatorii . Asigurări de credite și garanții. care acoperă orice răspundere rezultată prin producerea unor prejudicii produse unor terțe persoane. răspunderea civilă legală. După forma juridică de realizare 1. În această categorie întâlnim asigurarea de răspundere civilă profesională. asigurările de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian și asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport naval. internă. pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule.primă eșalonată. Asigurări de persoane. Acestea sunt obligatorii și facultative. lacustru sau pe canale navigabile. Asigurări de aviație. semestrial sau anual. răspunderea societăților specializate. inclusiv răspunderea transportatorului. lunar. prin care se acoperă orice răspundere rezultată prin producerea unor prejudicii produse unor terțe persoane prin utilizarea mijloacelor de transport aerian. cât și la asigurarea de răspundere civilă auto. Asigurări de răspundere civilă Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule. Asigurări de autovehicule. externă. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport naval. Asigurări de răspundere civilă generală. inclusiv răspunderea transportatorului. care acoperă orice răspundere rezultată din producerea unor prejudicii produse unor terțe persoane din utilizarea autovehiculelor. fluvial. altele decât cele acoperite de asigurările de răspundere civilă pentru autovehicule. menținerea continuității procesului de producție și protejarea victimelor unor accidente 5 . în funcție de condițiile prevăzute în contract. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian. Asigurări de incendiu și alte pagube de bunuri. inclusiv răspunderea transportatorului. trimestrial. destinate acoperirii oricărei răspunderi rezultate prin producerea unor prejudicii produse unor terțe persoane prin utilizarea mijloacelor de transport maritim. Asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate și asigurări agricole.

Asigurarea obligatorie se poate introduce atunci când bunurile unui important numâr de persoane fizice și juridice sunt amenințate de anumite riscuri astfel încât fiecare deținător al bunului respectiv ar putea avea de suportat pagube la producerea riscurilor respective. răspundere civilă ori riscuri necuprinse în asigurările obligatorii. În România sunt asigurați obligatoriu deținătorii de autovehicule pentru cazurile de răspundere civilă Asigurarea obligatorie este fără termen. În cazul asigurării obligatorii. asigurătorul nu acordă despăgubirea respectivă. acționând tot timpul cât exista bunul asigurat. 2. fie în vederea completării acestor asigurări pentru o despăgubire mai mare. riguros stabilită în contractul de asigurare. Asigurarea facultativă este valabilă numai pentru o anumită perioada de timp. persoane. Asigurările facultative iau naștere pe baza contractului de asigurare încheiat între asigurător și asigurat. răspunderea asigurătorului ia naștere în mod automat din momentul în care asiguratul intră în posesia bunului respectiv. Asigurările facultative se încheie fie pentru bunuri. În situația în care apar unele pagube înainte de plata primei de asigurre sau după trecerea teremenului prevăzut pentru achitarea ei. 6 .

. 2. Asigurările externe au caracteristic faptul că apar în legătură cu persoane sau bunuri care ies în afara limitelor teritoriale ale țării în care se încheie contractul de asigurare ori una din părțile contractante sau beneficiarul asigurării se afla pe teritoriul altei țări. Asigurările pentru boli epizootii. ploilor torențiale. După sfera de cuprindere în profil teritorial 1. 5. etc. accidente care se practică în cazul animalelor. Asigurări contra grindinei. 3. uraganului. furtunii. persoanele și răspunderea civilă care fac obiectul lor se află pe teritoriul aceleiași țări iar riscurile asigurate se pot produce pe același teritoriu. Asigurări pentru cazurile de răspundere civilă. culturile și rodul viilor. exploziei.în cazul asigurărilor de viață. construcțiile utilajele și instalațiile. Asigurări contra avariilor și altor riscuri specifice la care sunt supuse mijloacele de transport și încarcăturile aflate în acestea. 4. etc. Asigurări împotriva unor evenimente ce apar în viața oamenilor (deces.După riscul cuprins în asigurare 1. inundaților. mijloacele de transport. boli. accidente) . Asigurări împotriva incendiului. Asigurările interne au caracteristic faptul că părțile contractante domiciliază (au sediul) în aceeași țară. bunurile. alunecărilor de teren. 2. 7 . de regulă. inventarul gospodăresc. etc. Bunurile care se asigură contra acestor fenomene sunt clădirile. mișcărilor seismice. 6. trăsnetului. care se referă la prejudicii cauzate terțelor persoane prin accidente sau prin exercitarea unei anumite activități. Împotriva acestor riscuri se asigură.

poate încasa drepturile de asigurare de la toţi asigurătorii deoarece aici nu mai este vorba de daună ca la asigurările de bunuri. decesul sau supravieţuirea acestuia. după decesul asiguratului. poate opta pentru cumpărarea unei poliţe de asigurare de viaţă cu plata integral. La producerea riscului asigurat. Dacă în urma producerii riscului asigurat. restabilirea morală după deces. motivaţii personale. asigurarea unor resurse financiare moştenitorului. 8 . în funcţie de nevoile şi posibilităţile sale financiare. ce vor genera în mod automat şi dificultăţi financiare. Motivaţia încheierii asigurărilor de persoane sunt: stresul. Riscul este definit de majoritatea economiştilor ca o pierdere propriu-zisă. spre deosebire de asigurările generale. Suma asigurată se stabileşte în mod forfetar de către asigurat. asigurarea de persoane nu are restricţii ca asigurarea de bunuri. care să facă posibilă refacerea situaţiei sale financiare existente înaintea producerii accidentului sau contactării bolii. în cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizică a asiguratului. concepţia despre moarte. Dificultăţile financiare în cadrul asigurărilor de persoane sunt determinate de: necesităţile băneşti pentru funeralii. Asigurările de viaţă au. Interesul asigurării nu prezintă importanţă. prezentate de noi mai jos: Valoarea capitalizată este un fond care se acumulează pe întreaga perioadă de viaţă a poliţei şi la care deţinătorul de poliţă poate avea acces în mai multe moduri: poate face împrumuturi. sau ca o pierdere produsă de o neglijenţă ce poate avea urmări asupra individului sau asupra unei proprietăţi.1. îmbolnăvirea. Chiar şi persoanele tinere se pot îmbolnăvi sau pot deceda în urma unor accidente neaşteptate. Neavând caracter reparator. asiguratul sau beneficiarul asigurării. anumite caracteristici. întrucât indemnizaţia de asigurare este datorată independent de existenţa unei daune. şi anume: vătămarea corporală. el are dreptul la o indemnizaţie de asigurare (suma asigurată). fără să fie împiedicat de lege sau de asigurător să facă acest lucru. asiguratul suferă o vătămare corporală sau a contactat o maladie care i-a afectat capacitatea de muncă. Asiguratul poate să încheie mai multe contracte de asigurare împotriva aceluiaşi eveniment şi pentru sume diferite. sau poate răscumpăra poliţa.2 Caracteristicile asigurarilor de viata Asigurările de viaţă au ca obiect garantarea plăţii unei sume de bani de către asigurător.

dacă asiguratul nu a comunicat. asigurătorul este de acord cu încheierea contractului. nu se poate pune problema unui raport între suma asigurată şi paguba suferită de asigurat. sau de lipsa interesului asigurabil din partea contractantului. Deoarece nici viaţa şi nici sănătatea unei persoane nu sunt evaluabile în bani.Indemnizaţia de asigurare reprezintă suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului în cazul producerii riscului asigurat. în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu condiţiile stabilite de societăţile de asigurări. redactarea contractului în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar asiguratului. adică expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. Denunţarea se face de către asigurător. stabilite de asigurător şi prevăzute în poliţa de asigurare. Contractul de asigurare se consideră încheiat prin plata primei de asigurare şi emiterea poliţei. în scris. în momentul încheierii acestuia. duratele de timp şi condiţiile de achitare a primelor şi de plată a sumelor asigurate. contractul încetează şi prin producerea evenimentului asigurat. Efectele produse de contract până la reziliere rămân valabile. Rezilierea înseamnă desfacerea pentru un timp a contractului. Încetarea contractului de asigurare se realizează în următoarele moduri: modul obişnuit de încetare îl constituie ajungerea la termen. După analiza răspunsurilor. Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă (prin completarea unei declaraţii de asigurare). Dar. 1. autorizate să efectueze asemenea operaţiuni. există şi moduri mai puţin uzuale cum ar fi: denunţarea. rezilierea şi anularea contractului. Pot încheia contracte de asigurare persoanele care se încadrează în limitele de vârstă. Nulitatea contractului poate fi cauzată de declaraţii inexacte sau incomplete făcute de asigurat. Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de viaţă practicate în România În România asigurările de viaţă sunt numai facultative şi se încheie în baze contractuale.3. datorită neexecutării obligaţiei uneia din părţi din cauze care i se pot imputa. 9 . modificările intervenite în cursul contractului în legătura cu datele luate în considerare la încheierea contractului.

În toate celelalte cazuri. 10 . Asigurătorul nu plăteşte suma asigurată. acţiunea curentului electric. La unele asigurări mixte de viaţă. tăierea. prin prelungirea duratei asigurării. suma asigurată poate fi plătită înainte de expirarea termenului de valabilitate prin sistemul tragerilor de amortizare. se procedează astfel: la asigurările de viaţă la care se constituie rezerva de primă. indiferent de timpul care a trecut de la încheierea acestuia. prin prelungirea duratei asigurării cu timpul cât nu s-au plătit primele sau parţial. căderea. Astfel. în caz de deces al asiguratului. Accidentele cuprinse în asigurare sunt următoarele evenimente subite. prin plata primelor restante şi parţial. contractele se reziliază fără restituirea primelor plătite anterior. intoxicarea subită. arsura.de la data emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare. cele produse ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport. la asigurările de persoane la care se constituie rezerva de primă. degerarea. înecul. lovirea. sculelor.Durata asigurării şi durata de plată a primelor se socotesc de la data începerii asigurării. la asigurările de accidente – de la data începerii răspunderii asigurătorului. beneficiarului desemnat sau moştenitorilor. Reactivarea contractului de asigurare se face prin plata primelor restante. contractul rămâne în vigoare pentru o sumă asigurată redusă. alunecarea. prăbuşirea de teren. trăsnetul. dacă încetarea plăţii primelor are loc după ce au fost achitate pe timpul prevăzut în condiţii speciale. asigurătorul plăteşte rezerva de prime aferentă contractului. Dacă rata de primă restantă nu a fost plătită în termenul de păsuire stabilit. provenite din afară şi fără voinţa asiguratului: explozia. de funcţionarea sau folosirea maşinilor. instrumentelor. şi anume: la asigurările de viaţă de la 1 a lunii calendaristice pentru care s-a plătit cea dintâi rata de primă. asfixierea din cauze subite. dacă evenimentul asigurat a fost produs de operaţii militare în timp de război. sau armelor. înţeparea. atacul din partea altei persoane sau a unui animal. dacă primele sunt achitate la zi. aparatelor. Suma asigurată se plăteşte asiguratului. la asigurările viagere de deces cu prima unică . după caz. ori dacă nu s-a depăşit termenul de păsuire.

precum şi costul asigurării. Aceste fonduri de beneficii sunt constituite pe seama excedentului de dobândă obţinut din investiţia rezervei matematice. Deoarece poliţele încheiate pentru o sumă asigurată fixă oferă o acoperire. într-un contract de asigurare de deces cu termen fix. putând ajunge până la nivelul zero. rata dobânzii pentru împrumut poate fi fixă. Anumite forme de asigurare de viaţă pot include în condiţiile poliţei posibilitatea amortizării totale şi parţiale. din care se deduc cheltuielile de administrare ale asigurătorului. Pe de altă parte. Dacă procentul se aplică cuantumului sumei asigurate plus beneficiile deja acumulate. Prin amortizare. există poliţe cu sume asigurate crescătoare. Suma de asigurare poate fi variabilă. sau la scadenţa acestuia. Acesta poate fi aplicat atât sumei asigurate. dar numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: valoarea împrumutului nu poate depăşi valoarea de răscumpărare. înainte de scadenţă. Indicele cel mai utilizat este indicele creşterii preţurilor. Suma de răscumpărare trebuie să fie mai mică decât valoarea economiilor acumulate corespunzătoare poliţei. a unei poliţe. cât şi primelor de asigurare. dacă asiguratul răscumpără poliţa. Se pot face împrumuturi în baza poliţei de asigurare. suma restantă se deduce din sumele cuvenite asigurate. prin tragere la sorţi. indexarea permite actualizarea acestuia cu inflaţia. astfel. Suma de răscumpărare reprezintă o parte din rezerva de primă. tot mai redusă pe măsura trecerii timpului. perioada de împrumut. în valoare reală. de cele mai multe ori 10%. sau decedează înainte de a returna împrumutul. suma asigurată şi suma de răscumpărare continuă să crească. 11 . parte care creşte proporţional cu timpul cât s-au plătit primele. cu un anumit procent. se utilizează denumirea de beneficii amânate compuse. se utilizează denumirea de beneficii amânate simple. Astfel. Aceasta deoarece asigurătorul reţine cheltuielile cu achiziţionarea poliţei. contractul de asigurare încetează. aceasta se poate reduce în fiecare an cu un anumit procent. dobânda pentru împrumut se poate plăti imediat. Dacă acest procent se aplică sumei asigurate de bază. suma asigurată poate fi crescătoare sau descrescătoare. ca şi cum nu s-ar fi acordat împrumutul. în momentul ridicării împrumutului. sau variabilă.Asigurătorii oferă clienţilor posibilitatea participării la beneficii care sunt în general stabilite la sfârşitul fiecărui an de asigurare ca procent din suma asigurată. Sumele ce se plătesc pentru poliţele ieşite câştigătoare nu pot fi mai mari decât sumele prevăzute a fi plătite la scadenţă sau în caz de deces. ale căror valori se măresc an de an sau la anumite intervale de timp.

într-o poliţă cu prime achitate integral. asigurătorul oferă posibilitatea transformării poliţei de asigurare cu prime achitate anual.Răscumpărarea poliţei nu reprezintă singura opţiune a deţinătorului de poliţe care doreşte să întrerupă plata primelor de asigurare. 12 . Uneori.

13 . fiind o piaţă concurenţială. O astfel de piaţă. pe perioada de valabilitate a contractului. societăţi specializate. Unităţile economice şi gospodăriile populaţiei. cum ar fi securitate în caz de deces. existând o singură ofertă de asigurare. persoanele care doresc o asigurare de viaţă. accident şi altele. venind din partea persoanelor fizice si juridice care doresc să încheie diferite tipuri de asigurări şi oferta de asigurare. Aici se întâlnesc cererea de asigurare . aleg ca alternativă depunerea disponibilităţilor bănesti la casa de economii. Această alternativă este aleasă. De exemplu. sub raport financiar. căutând alte alternative. atunci când sumele depuse la casa de economii sunt egale cu totalul primelor plătite la societăţile de asigurare. nefiind vorba că fructifică mai slab economiile populatiei decât casa de economii. pentru care se percepe o primă de asigurare specializată. cu limitele sale. care sunt autorizate să funcţioneze în domeniul asigurărilor şi să desfăşoare o astfel de activitate. dar si pentru ţările unde există doar o astfel de organizaţie.1 Definiţia pieţei de asigurări Piaţa de asigurare reprezintă un cadru în care se desfăşoară operaţiuni de asigurare numai pe baze contractuale. aparent neconcurenţială. În acest caz. care doresc protecţia bunurilor. persoanele fizice şi juridice asigurabile pot alege intre a accepta oferta de asigurare ce există pe piaţă si care este unică sau intre a o refuza. dar şi fructificarea economiilor . sunt mai mici decât sumele încasate de la casa de economii. aleg opţiunea autoasigurării. bineînţeles. in sensul că singura organizaţie de asigurare are menirea de a convinge persoanele fizice si juridice asigurabile să accepte condiţiile oferite de aceasta şi aducând în acest fel cererea de asigurare la dimensiunea ofertei.CAPITOLUL II PIAŢA ASIGURĂRILOR 2. Organizaţia de asigurare acoperă şi riscul de deces al asiguratului. la expirarea termenului de asigurare. în condiţiile în care sumele ce sunt încasate de asigurat la o asigurare mixtă de viaţă. Denumirea de piaţă este valabilă atat pentru ţările în care funcţionează mai multe organizaţii de asigurare. conferindu-le şi protecţie de asigurare. prezintă şi câteva elemente de concurenţă. ce vine din partea persoanelor juridice şi anume organizaţii.

2.2. Elementele pieţei de asigurări 14 .

Cererea asigurării de bunuri şi răspundere civilă vine din partea persoanelor juridice ( intreprinderi de tot felul. organizaţii fără scop lucrativ etc).Cu privire la piaţa de asigurări trebuie să precizăm dimensiunea acesteia. 15 . Organizaţiile de asigurare de tip mutual nu urmăresc obţinerea de profit. urmăresc obţinerea de profit şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. cuantumul sumelor asigurate în perioada de referinţă şi valoarea totală a angajamentelor asumate de societăţile de asigurare la un moment dat. Însă sunt persoane care solicitând oferte din partea organizaţiilor de asigurare. Oferta de asigurare vine din partea societăţilor comerciale de asigurare. Fiecare membru are calitatea de asigurat şi asigurator. fie cu capital privat. Aceasta este determinată de puterea economică a persoanelor fizice si juridice asigurabile. cum ar fi: numărul contractelor încheiate în perioada de referinţă. interesate în protejarea activelor de care dispun împotriva pericolelor care le ameninţă şi a răspunderilor civile legale faţă de terţi. Ele trebuie să respecte avizele şi normele organului de stat însărcinat cu supravegherea asigurărilor. dar si din partea persoanelor juridice ( unităţi economice care doresc să ofere securitatea angajaţilor în caz de accidente sau boli profesionale). dupa ce aceasta s-a confruntat cu oferta. Astfel. de stat sau mixt. ce are ca element hotărâtor cererea de asigurare. nu încheie contracte cu aceştia. Societăţile comerciale de asigurare. bunuri şi răspundere civilă vin din partea persoanelor fizice doritoare de încheierea unor contracte de asigurare pentru protecţia lor şi a familiilor lor. de stat sau mixt. fie pentru că nu găsesc convenienţa sperată. instituţii publice. mărimea pieţei de asigurare depinde de mai mulţi indicatori. pe de o parte. şi se desfăşoară pe baza principiului mutualităţii. din partea organizaţiilor mutuale de asigurare si de tontine. ci întrajutorarea membrilor lor. Cererea de asigurare constă în contracte de asigurare. valoarea anuală a primelor de asigurare. Cererea de asigurare de persoane. cu contribuţia ce i-a fost stabilită. fie deoarece condiţiile solicitanţilor nu sunt acceptate de către ofertanţi. cu capital privat. Ca asigurat fiecare membru al grupului participă la formarea fondului comun de asigurare. şi de convingerea acestora de utilitatea asigurării oferite de organizaţiile specializate. numărul poliţelor active. Cu acest fond sunt acoperite daunele suferite la asigurările de bunuri şi răspundere civilă şi sunt plătite sumele asigurate la asigurările de persoane.

transparenţa şi atomizarea pieţei. după numele bancherului italian Lorenzo Tonti din secolul al XVII lea. După ce termenul expiră. produsul "asigurarea automobilelor împotriva riscului de avarii(autocasco)" nu poate fi înlocuit cu produsul "asigurarea de răspundere civilă auto"si cu atat mai putin cu"asigurarea bunurilor gospodăreşti" ori cu "asigurarea de viaţă". Concurenţa pe piaţa asigurărilor constă între societăţi comerciale de asigurare cu acelaşi profil care "vând" acelaşi tip de produs. libertatea de intrare-ieşire a participanţilor pe (şi de pe) piaţă şi descentralizarea deciziilor. iar persoanele juridice străine ce vor să constituie în Romania societăţi de asigurare cu capital integral străin. sumele constituite din cotizaţii pe parcursul perioadei determinate se impart intre membrii supravieţuitori. decât în asociere cu persoanele juridice sau fizice de origine română.3. Omogenitatea produsului Pe piaţa asigurărilor se comercializează mai multe tipuri de produse sau servicii. societăţile de asigurare şi reasigurare şi societăţile de reasigurare vor desfăşura activitatea de asigurări. Caracteristicile pieţei perfecte sunt omogenitatea produsului. sunt asociaţii constituite pe o perioadă determinată de timp. Este important de precizat ce fel de piaţă de asigurări există în Romania: perfectă sau imperfectă. apoi se realizează prin intermediul membrilor organizaţiilor de asigurare mutuală sau prin agenţii intermediari( brokeri). in care membrii contribuie la fondul comun cu o cotizaţie anuală.Tontinele. Legatura dintre asigurat şi asiguratori se realizează direct prin personalul de specialitate al societăţilor comerciale de asigurări. care variază in functie de vârstă. 16 . 2. Asociaţii asemănătoare se organizează şi pentru cazurile de deces. nu pot face acest lucru. dar sunt şi societăţi de intermediere care negociază şi încheie contracte de asigurare şi reasigurare sau prestează alte servicii de specialitate pentru societăţile menţionate mai sus. şi anume asigurări impotriva diferitelor riscuri. Aceştia pot infiinţa doar reprezentaţii în ţara noastră. De exemplu. în Romania societăţile de asigurare. adică încheie asigurări împotriva aceluiaşi risc. privat sau mixt. Aceste societăţi pot avea capital de stat. Caracteristicile pieţei de asigurări Din anul 1991. Însă un anumit produs(o asigurare) nu poate fi inlocuit cu alt produs(o altă asigurare).

Atunci aceste persoane văd cota de primă pentru bunul sau persoana ce se doreşte a fi asigurată. fondul de protejare a asiguraţilor. astfel încat între aceştia să nu aibă loc nicio influentă de o manieră sensibilă pentru functionarea pieţei.Din 1991. nefamiliarizate cu problemele asigurărilor.mai precis de un organ specializat ce functionează pe lângă Ministerul Finanţelor. în vederea luării unei decizii. situaţia financiară a societăţilor de asigurare. de autovehicule. nu sunt convinşi de avantajele date de contractul de asigurare. tarifele de prime la asigurările de viaţă. sunt zece categorii de societăţi de asigurare pe care societăţile de asigurări le pot practica in ţara noastră şi anume: de viaţă. maritime si de transport. 17 . Descentralizarea deciziilor . Transparenţa pieţei Persoanele fizice şi juridice. În ţara noastră. de incendiu şi alte pagube la bunuri. Atomizarea pieţei Pentru ca o piaţă să fie atomizată. Ministerul Industriei şi/sau Comerţului ori pe lângă altă institutie a administraţiei centrale de stat. şi este supravegheată de autorităţile publice. de răspundere civilă. ce raport există între prima datorată şi indemnizaţia obtenabilă în caz de sinistru. de persoane. ci una în continuă mişcare. etc. Ei trebuie să se adreseze unui agent de vânzare. nu constientizează avantajele ce le oferă un contract de asigurare. potrivit legii. de la care obţine mai multe informaţii. piaţa asigurărilor este supravegheată de un oficiu.vărsarea capitalului subscris de acestea. datorită creşterii sau scăderii numărului organizaţiilor de asigurare. Piaţa asigurărilor nu este o piaţă închisă. de pierderi financiare din riscuri asociate. ea trebuie să reunească un număr mare de ofertanţi şi de solicitanţi. altele decât cele de viaţă. care funcţionează în cadrul Ministerului Finanţelor. de credite si garanţii. asigurările obligatorii. Libertatea de intrare-ieşire a participanţilor pe (şi de pe) piaţă Piaţa este locul unde poate să vină oricine doreşte să vândă sau să cumpere ceva şi să rămână acolo atâta timp cât are interes să o facă. Acest oficiu îndeplinea atribuţiile şi drepturile ce i-au fost stabilite de Guvern cu privire la constituirea societăţilor comerciale de asigurări. agricole. de aviaţie.

În concluzie. La luarea deciziilor care produc efecte asupra terţilor. pentru a nu-şi prejudicia nici interesele proprii şi nici pe cele ale terţilor.Fiecare organizaţie de asigurare ia decizii în limitele capacităţii sale financiare. de exemplu. când se constituie o societate de asigurare. Dacă nu sunt respectate . Astfel.4. capitalul subscris trebuie să fie minim 2500RON. organizaţiile de asigurare sunt obligate să ţină seama şi de prevederile legale în materie. Piaţa Europeană a asigurarilor 18 . deciziile organizaţiilor de asigurare sunt descentralizate. la cererea Oficiului de Supraveghere. deoarece trebuie să ţină cont de prevederile legale în materie şi avizele organului de supraveghere. deciziile sunt anulate sau suspendate provizoriu de adunările generale sau de consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale. 2. de asigurare-reasigurare ori de reasigurare. La acestea se mai adaugă şi alte prevederi ce trebuie respectate. capitalul subscris trebuie să fie cel puţin 150RON. iar atunci când se constituie o agentie de intermediere. Iar capitalul subscris vărsat trebuie să fie mai mare de 50% decât cel subscris.

Trebuie precizat în primul rând că Europa este locul de apariţie a asigurărilor moderne şi rămâne o piaţă esenţială la nivel mondial. o serie de directive au fost promulgate în decursul a 35 de ani. încă nedepăşite. La nivel european se poate preciza că lumea asigurărilor a cunoscut o evoluţie de ansamblu. fiecare dintre ele fiind caracterizate prin preponderenţa anumitor categorii de asigurări. referindu-se în primul rând la activitatea de asigurare . a seviciilor şi a capitalului între statele membre. Nu se poate vorbi de o uniformizare a cadrului legislativ la nivelul Uniunii Europene. Pentru constituirea unei pieţe unice a asigurărilor. care depind de cultura şi de pietele financiare ale ţării respective.Dacă ne raportăm la nivel internaţional piaţa asigurărilor se caracterizează printr-un grad ridicat de eterogenitate ca urmare a diversităţii evenimentelor cauzatoare de pagube şi a activităţilor pe care le poate afecta. în prezent. Germania şi Anglia continuă să deţină acest sector atât din punct de vedere al numărului de companii de asigurare. deşi Franţa. nu se poate delimita o singură piaţă a asigurărilor şi reasigurărilor. cu realizări. cât şi cele care aderă îşi menţin unele legi cu caracter naţional. dar şi cu apreciabile diferenţieri de la o ţară la alta. dar ocupând locul doi dupâ Statele Unite. norme şi reglementări specifice. 19 . cu o creştere rapidă mai ales în ramurile asigurărilor de viaţă şi de economisire. cu anumite caracteristici comune. Piaţa paneuropeană respectă principiile de bază ale Tratatului de le Roma. şi anume libera ciculaţie a oamenilor. Ca urmare a acestui fapt. Directivele Uniunii Europene referitoare la asigurări reprezintă principiile general acceptate la nivelul Comunitatii Europene cu scopul de a uniformiza normele de asigurări şi de a facilita comertul internaţional. la un proces de maturizare a pieţei unice europene a asigurărilor. În prezent nu există cu adevarat o piaţă paneuropeană omogenă a asigurărilor. acoperiri mai mari sau excluderi mai extinse. Dezvoltarea unei pieţe europene unice a asigurărilor a fost un proces gradual ce a durat mai mulţi ani. deoarece ţările membre. dar şi cu dificultăţile sale. existenţa anumitor societăţi de asigurări şi reasigurări. cât şi al veniturilor obţinute din prime de asigurare. dar şi la cea de reasigurare. practic. bunurilor. Asistăm. cumulând cu introducerea pasaportului unic european în sectorul de asigurări. în Uniunea Europeană.

Liechtenstein-ului şi Norvegiei. Ele au fost apobate în 1992 pentru ambele categorii de asigurări şi au intrat în vigoare în 1994. si Elveţia dreptul reciproc de a-şi crea reciproc filiale sau agenţii una pe teritoriul celeilalte în condiţii identice acelora care. iar companiile de asigurări care doresc să opereze în aceaste zone vor necesita obtinerea unei autorizaţii de la instituţiile locale corespunzătoare. deci directivele în domeniul asigurărilor se vor aplica pe teritoriul său. Deoarece Elveţia s-a retras din acordul cu Zona Economică Europeană. au fost aplicate între ţările membre ale U. Cea de-a doua generaţie de directive a avut în vedere relizarea condiţiilor pentru libertatea prestărilor de servicii în asigurările non-viaţă (1988) şi în cele de viaţă (1990). Prin aceasta s-a creat asigurărilor un cadru de acţiune european. şi asupra Islandei. în esenţă. Primul set de directive avea in vedere dreptul de stabilire în asigurările non-viaţă (1973) şi de viaţă (1979). în concordanţă cu Prima Directivă Europeană referitoare la asigurările non-viaţă. Guersney si Jersey nu fac parte din piaţa unică europeană a asigurărilor. deoarece normele stipulate în acord includ toate directivele pe care se bazează piaţa europeană a asigurărilor. directivele privitoare la asigurări constituind un exemplu de integrare unic. Acest acord le garantează companiilor de asigurări non-viaţa din U. comparabile cu cele realizate la scară europeană. CEA (Comitetul European de Asigurări) este una dintre prestigioasele instituţii cu preocupări în domeniul asigurărilor. pin care societăţile de asigurare admise de un stat membru. nu există libertatea formulată de stabilire si de prestări de servicii ori un sistem de licenţă unic. În ceea ce priveşte teritoriile Europei mai mici.E. 20 . ea a semnat un acord cu Uniunea Europeană pe 1 ianuarie1994 în ceea ce priveşte asigurarea de proprietate. la instituirea unui sistem de licenţă unică.E. ca Statele Unite. Gibraltar face parte din Uniunea Europeană în virtutea Tratatului de la Roma. Directivele referitoare la asigurări nu se aplică. nici chiar într-un stat federal. Nicăieri în lume. sunt autorizate să opereze atât prin stabilire (agenţii şi sucursale) cât şi prin libera prestare de servicii (activităţi ocazionale sau temporare) în întregul spaţiu comunitar. de la începutul anilor 1970. înainte de 1 iulie 1994.Aplicarea acestor măsuri s-a extins prin acordul încheiat cu ţările ce formează Zona Economică Europeană. Insula Man. Ultimul set de directive s-a referit. Construcţia pieţei unice a asigurărilor a fost realizată în trei etape.

reasiguratori şi asiguraţi: marile societăţi multinaţionale au tendinţa de a-şi ridica pragul autoasigurării şi de a transfera riscurile sau o parte a acestora direct reasiguratorilor. dat fiind reducerea ponderii acestuia în domeniul asigurărilor. în paralel cu fenomenul de globalizare tot mai puternic şi mai vizibil în ultimii ani. Spania. Piaţa asigurărilor din Uniunea Europeană a înregistrat o crestere de 8. -între asiguratori şi bancheri: aşa numita bancassurance care capătă o extindere tot mai mare. s-a manifestat un interes şi pentru alte categorii de asigurări.7 mld.7% in 1997 fata de 1996). Franţa. piaţa unică a asigurărilor acopera 27 ţări ce formează Zona Economică Europeană (European Economic Area). Evident. prin oferirea unor opinii calificate organizaţiilor europene sau internaţionale. ECU mai mult decât cresterea PIB (2. -între sectorul de stat şi cel privat. O dată cu cresterea economică.8% faţă de anul 1996. niciuna din cele 2 tipuri de instituţii nu va mai putea supravieţui. în 1998. alegerea se face tot mai mult pe principiul managementului financiar global. credit). În Europa. publice sau private în domeniul asigurărilor sau reasigurărilor.1% din totalul asigurărilor de viata şi 64. volumul total al primelor de asigurare reprezentand 543. CEA publică periodic diverse studii şi statistici ce au ca scop informarea în acest domeniu în contextul pieţii unice europene. răspundere şi pagubă materială.9 din totalul asigurărilor de non-viaţă. fără a folosi banca ca şi canal de distribuţie a produselor de asigurări.1% şi cele non-viaţă care înregistrează o crestere mai lenta cu 8. sigur. acestea crescând cu 14. Olanda. de maximă importanţă în actualul şi. în viitorul deceniu. CEA a afirmat că cele mai mari 3 pieţe de asigurări din Europa (Franţa. de a facilita schimbul de informaţii şi experienţă între pieţe. Germania. Germania. se deschid noi perspective pentru sectorul privat. globalizarea serviciilor financiare va continua să marcheze întreaga evoluţie a domeniului asigurărilor şi reasigurărilor. asigurările au continuat să se dezvolte în 1997 cu diferenţe între asigurările de viaţă .A fost infiinţat în 1953 şi are în prezent 29 de membri. Elveţia. 21 . Marea Britanie) au reprezentat 67. cu sediul la Paris. Scopul infiinţării acestei instituţii este de a reprezenta asiguratorii Europei. avându-se în vedere daunele de catastrofe (riscuri industriale. astfel încât nu peste mult timp vom vedea că. prin elaborarea de studii în interesul societăţilor de asigurări europene sau pentru a raspunde nevoilor lor.8% în 1997 faţă de 1996. Astfel se observă anumite schimbări în mai multe direcţii: între asiguratori. Marea Britanie). Alte şapte pieţe reprezintă în total 87% din fiecare două categorii de asigurări (Italia. Chiar dacă s-a observat mai mult o crestere a asigurărilor de viaţă. şi de a promova interesele acestora.

ECU) -Prime de asigurare/ PIB (%) -Investiţii / PIB (%) -Prime de asigurări / locuitor (ECU) -Numarul companiilor de asigurări -Numarul de angajaţi ai societăţilor de asigurări. ECU în 1996 si aproximativ 2.5% din volumul de prime încasate de ţările membre CEA în 1998.6%. Pentru a caracteriza importanţa asigurărilor în economie şi a analiza rolul acestora se utilizează câţiva indicatori aflaţi în strânsă interdependenţă: -Volumul total al primelor de asigurare (mld. Germania 6.7%. A treia grupă: Celelalte ţări UE deţin un total de 4 % din volumul primelor încasate. 641 mld.6% şi 3. Portugalia şi Spania 5.4% şi Danemarca 6. A doua grupă: Italia. cât şi ca furnizor de fonduri pentru pieţele financiare. Belgia 6. fiecare având ponderi între 6. Franţa 9. În anul 1998. Asigurările de viaţă cresc într-o proporţie mai mare de 13% faţă de asigurările nonviaţă (care au crescut cu 2%). Austria.660 mld. 22 . ECU erau împrumuturi.cu 32.9%. Un exemplu este cel ca societatile de asigurări din Uniunea Europeană administrau active în valoare de aproximativ 2. erau obligaţiuni (publice sau private) cu diferenţă de la o piaţă la alta.Asigurările reprezintă un sector cheie al economiei europene.7%. Sub acest aspect avem trei grupe de ţări: Prima grupa: Franţa. Investiţiile societăţilor de asigurări / PIB reflectă importanţa asigurărilor în economie şi arată impactul asigurărilor asupra economiei prin investiţii pe termen mediu şi lung. a cărui influenţă se simte atât în protecţia în faţa riscurilor în domeniul economic şi social al ţărilor membre.1%. Penetrarea asigurărilor este egală cu prima de asigurare/PIB şi reflectă importanţa asigurărilor în activitatea economică a unei ţări sau zone geografice.4%. Olanda 9%.381 mld. în rolul de stimulator al ideei de economisire pe termen mediu şi lung. ECU erau acţiuni şi 466 mld. Dintre acestea peste 995 mld. un alt rol indeplinit de asigurare este cel pentru dezvoltarea tehnicilor de management al activelor şi de management al riscurilor.9%. efectuate de societăţile de asigurări. ECU în 1997 reprezentand peste 37% din PIB european. A treia grupă: Suedia 5. De altfel.9%. Irlanda 8. piaţa europeană se împarte în trei grupe: Prima grupă: Luxemburg . În această grupă sunt cuprinse ţările cu ponderi cuprinse între 5 si 6 %. Elveţia şi Spania deţin 20.4% (datorită dezvoltarii şi importanţei sectorului terţial în economie plus sectorul serviciilor financiare).ţările Uniunii Europene (27) Volumul total al primelor de asigurări încasate este egal cu dimensiunea pieţei asigurărilor în mod absolut. Germania şi Marea Britanie deţin împreună 63 % din totalul primelor încasate şi 70 % din Uniunea Europeană.7%. Finlanda 7. Elveţia 11. A doua grupă: Marea Britanie 11.3%.

8%) şi asigurările de credite (8. respectiv de 3%. asigurările de raspundere civilă auto (28. sistemul de pensii şi asigurările de sănătate.4%). 16%. 23 .În 1997 volumul global al activelor investite şi administrate a crescut ajungând la 40. Aceste ratinguri s-ar putea chiar ameliora. Olanda şi Cipru intre 50% si 60%. Suedia. Franţa. controlând două treimi din totalul tranzacţiilor. 10 ţări aveau activitate de asigurări de peste 50% dintre care Luxemburg si Finlanda cu peste 75%. Aceste previziuni pozitive pentru anul 2007 s-au stabilit şi datorită sezonului de uragane din Statele Unite din anul 2005 care a dus la majorarea preţului asigurării riscului de catastrofă. citat în raportul agenţiei. altele decât cele feroviare (38. asigurările de incediu şi calamităţi naturale (11. Asigurările de viaţă sunt mai concentrate în cinci ţări europene. Asigurările din ţările Uniunii Europene se diferenţiază de la o ţară la alta în funcţie de anumite variabile. in conditiile în care 79% dintre companiile monitorizate au primit rating stabil.7%). relevau datele unui raport Standard & Poor's. În unele ţări. precum: procentajul persoanelor ce poseda autoturisme şi locuinte. primele subscrise în primele trei trimestre pentru această categorie de asigurări reprezentând deja peste 150% din totalul inregistrat la această clasă pe parcursul intregului an 2005". Industria europeană a asigurărilor a înregistrat rezultate foarte bune în 2006 si este de asteptat ca această tendinţă să se menţină şi în 2007. precum şi volatilitatea de pe pieţele de capital. În 1997. "Ratingurile companiilor de pe piata europeană a asigurărilor susţin aceste previziuni optimiste. citat de NewsIn. Elveţia. Cele mai mari ponderi în totalul primelor brute subscrise din asigurările generale sunt deţinute de: asigurările de mijloace de transport terestru. cu toate că preţurile de pe piaţa asigurărilor şi reasigurărilor ar putea să mai crească. s-a constatat că asigurările de daune la proprietăţi au inregistrat o dinamică accelerată. În cadrul asigurărilor non viaţă cinci companii domină piaţa.9%). a declarat analistul Standard & Poor's Simon Marshall. în condiţiile în care companiile din industria asigurărilor vor demonstra că profitabilitatea afacerilor din 2006 este sustenabilă pe termen lung". Potrivit lui Marshall. Marea Britanie. şi doar 5% au fost notate cu rating negativ.5% din PIB global în cele 25 de ţări membre CEA. factorii care ar putea deteriora ratingul companiilor europene de asigurări ar fi proasta administrare şi integrare a achiziţiilor de companii. Irlanda şi Danemarca între 60% şi 75%. "Deşi deţin o pondere relativ redusă. asigurările de viaţă au un procentaj mai mare decat asigurările non-viaţă.

33. Europa a reusit să detroneze America de Nord. la nivel mondial. este în spatele pieţei din Statele Unite unde contribuţia la nivelul PIB depăşeşte 10% din PIB. 24 . Denumirea provine de la numele proprietarului unei cafenele de la periferia de est a orasului Londra. Această situaţie este şi din cauza sistemelor de securitate socială. În anul 2005. Cele mai mari pieţe din Europa sunt cele din Marea Britanie.5%. Perspectivele sunt. în 2004. Uniunea Europeană si Statele Unite ale Americii sunt cei mai mari jucători ai pieţei de asigurări din lume. Putem vorbi de Lloyds înca din anul 1688. În perioada analizată. şi anume Edward Lloyds. Conform statisticilor realizate de EUROSTAT. Astfel. fiecare acceptând cereri de asigurare după propriile criterii de subscriere. iar Statele Unite ale Americii.7 miliarde euro. Cu 36. numărul persoanelor angajate în asigurări cu vârsta cuprinsă între 50 şi 64 de ani a crescut în acest interval cu 27%. Uniunea Europeana deţinând 34.3 miliarde euro. În această perioadă. şi anume piata Lloyds şi piata Londrei. la nivelul ţărilor Uniunii Europene s-a inregistrat un volum total de prime subscrise de peste 896. Chiar dacă piaţa asigurărilor din Europa inregistrează rezultate pozitive şi este în continuă crestere. rata de angajare s-a majorat intre 1995 şi 2004 cu 0. În anul 2004. iar cel al asigurarilor non-viaţă de 367.9% din intreaga activitate de asigurări desfasurată la nivel mondial. luând pentru prima dată în istorie locul acesteia drept cea mai mare piaţă de asigurări din lume. cât şi cea de Est) a devansat cu 0.5%. ca o piaţă a asigurărilor. piaţa de asigurări europeană a inregistrat o creştere de 4.9% America de Nord în clasamentul celor mai mari pieţe de asigurări. În cadrul institutiei Lloyds mutualitatea asiguratorilor este cea care asigură derularea operaţiunilor. Piata Lloyds s-a maturizat timp de peste 300 de ani ca bursă. ceea ce însumează 978 de miliarde euro.După informaţiile oferite de raportul din mai 2005 de pe piaţa asigurărilor europene se observă că piaţa Europei de Vest este ajunsă la maturitate. reprezintă o corporaţie. Europa (aici fiind incluse atât Europa de Vest. dar şi o piaţă de asigurări (nu companie de asigurare) cuprinzând o comunitate de subscriptori. ce au determinat în Statele Unite existenţa pieţelor de asigurări de viaţă şi sănătate mult mai extinse. ca dimensiune internaţională.8% din totalul subscrierilor. invers ca în cazul societăţilor tradiţionale de asigurare.4% din totalul primelor subscrise la nivel mondial. însă excelente.6 miliarde euro. sectorul asigurărilor de viaţă generând prime în valoare de peste 529. de unde şi noii factori intraţi pe piaţă. la cafeneaua de pe Tower Street se negociau afaceri şi se subscriau de către negustorii englezi asigurări maritime. iar piaţa Europei de Est este într-o continuă crestere. dar mai important.

Edward Lloyds a creat un loc special pentru discuţii. spre sfârşitul secolului al-XIX-lea a început şi subscrierea asigurărilor ne-maritime. asigurări de răspundere.piaţa Lloyds are peste 72. Cele mai frecvente asigurări încheiate sunt : asigurările de incendiu. Nr 16. furt. preţuri ale transportului pe mare. 25 . piaţa Lloyds işi are sediul în clădirea Lloyds din Lime Street. având ca rol principal conducerea afacerilor pe piaţa Lloyds.000 de clienţi din tntreaga lume -1124 membri individuali şi 1017 membri corporate . cum fusese până atunci. City of London. mărfuri disponibile pentru transport. Dacă iniţial această piaţă a fost destinată asigurărilor maritime. Ca şi caracteristici ale acestei pieţe putem menţiona: -Aproape două treimi din tranzacţiile încheiate pe piaţa Lloyds provin din afara Marii Britanii -Lloyds tranzacţionează asigurări şi reasigurări în peste 100 de ţări -Peste 164 de brokeri autorizaţi aduc afaceri pieţei Lloyds. însa aceasta nu preia răspunderea pentru riscurile asigurate de către membrii săi. animale şi altele. în tranzit sau depozitate. se concentrează pe piaţa Lloyds pentru a oferi clienţilor cele mai bune aranjamente de asigurare la preţuri competitive -44 managing agents subscriu riscurile propuse de brokeri pentru clienţii lor -11 consultanţi autorizaţi Lloyds activează pe piaţă începand din anul 1967 printre membrii Lloyds au fost acceptate femeile şi începând cu anul 1868 au fost acceptaţi ca membri şi persoane din alte ţări. după mutarea în Lombard Street. A introdus anumite tipuri de asigurări : prima poliţă de asigurare a locuinţelor împotriva riscului de spargere. nu numai din Marea Britanie. prima forma de acoperire cuprinzătoare a mărfurilor în tranzit. cafeneaua devenind un centru de referinţă şi o piaţă a asigurărilor maritime. În prezent . protecţia intereselor membrilor Lloyds. În prezent. mijloace de transport şi mărfuri transportate. mărfuri şi altele. cu privire la viteza vântului pe mare. colectarea. accidente. avariere. furtuni. prima poliţă de asigurări de autovehicule.Acest loc a devenit faimos datorită informaţiilor corecte şi eliminarea nerealităţilor. publicarea şi difuzarea informaţiilor. Dându-şi seama de importanţa locului.grupaţi în 62 sindicate. În anul 1871. naufragii. prima poliţă de asigurare de aviaţie şi prima poliţă de asigurare a sateliţilor. a amenajat o tribună unde se făceau diverse anunţuri ce ii priveau pe comercianţi şi a unei table unde se scriau informaţii utile despre nave. membrii comunităţii de subscriptori Lloyds au fost uniţi prin Act of Parliament într-o corporaţie cunoscută sub numele de Lloyds.

Pe piata Lloyds opereaza trei tipuri de agenti. tine evidenta contabila a acestora. -Avere cel putin 250 000 lire sterline . -Agentii de subscriere sau agentii coordonatori nu au relatii directe cu membrii subscriptori ci cu agentii de membri si consilierii licentiati. -Nu se cer cunostinte sau experienta in domeniul asigurarilor. o persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : -Varsta minima de 21 de ani . care sunt societati prestatoare de servicii ce consiliaza si gestioneaza afacerile membrilor subscriptori individuali la Lloyds . si anume : -Agentii membrilor. -Trebuie sa ofere un anumit grad de securitate.Acestia organizeaza activitatea sindicatelor.Consiliul Lloyds (Lloyds Council) este un organism statutar ce include membrii alesi dintre membrii activi si cei externi si persoane fizice numite de Lloyds si aprobate de Guvernatorul Bancii Angliei. 26 . remunereaza membrii activi ai Lloyds si publica situatii financiare .Membrii sunt organizaţi în sindicate conduse de agenţi de subscriere în domeniul asigurarilor maritime. Piata Lloyds are un sistem de conducere organizat pe trei trepte : 1. Membrii corporativi sunt persoane juridice care trebuie sa depuna la Lloyds fonduri in valoare de 500 000 lire sterline. -Agentii Lloyds ofera informatii si asista agentii membrilor la plata daunelor. asigurarilor de viata pe termen scurt si al asigurarilor generale. in functie de volumul afacerilor ce poate fi tranzactionat -Sa accepte tranzactionarea de asigurari in nume propriu cu raspundere nelimitata . asigurarilor auto. asigurarilor de aviatie. -Recomandare din partea a cinci membri subsciptori Lloyds . Din 1 ianuarie 1993 Consiliul a actionat intr-o structura tripartiala. Din ianuarie 1994 vorbim despre doua categorii de membri : membrii individuali. Membrii Lloyds sunt cei care aduc capitaluri-suport subscrierii riscurilor la Lloyds. Pentru a fi admis ca membru. cunoscuti sub termenul de Names si membrii corporativi. in urma infiintarii Lloyds Regulatory Board si Lloyds Market Board. -Sa fie integri . Membrii individuli erau in numar de 6825 in anul 1998 si sunt persoane fizice care accepta pe propriul lor cont acoperirea de riscuri asigurate. din anul 1968 pot fi de orice nationalitate dar cu domiciliul in Regatul Unit sau in Commonwealth.

Prima polita de asigurare de viata a fost incheiata. pentru asigurarea unei aeronave comerciale pentru primul zbor transatlantic. peste 25% din asigurarile de aviatie pe plan international sunt plasate la Lloyds. yachturi. riscuri nucleare. vocile cantaretilor.5% din totalul primelor de pe piata Lloyds provin din acest segment. Elizabeth Taylor. asigura orice tip de aparat aviatic: avioane. precum si supravegherea acesteia.Lloyds este considerata cea mai importanta piata de asigurari maritime. datand de mai mult de 300 ani. Asigurari maritime sunt cele mai vechi la Lloyds. frauda pe computer. raspundere profesionala. Asigurarile non-maritime presupune oferirea protectiei pentru riscuri de: incediu. in afara de cele patru categorii pe asigurari. furt.Robinson. pe piata Lloyds se asigura si o mare varietate de riscuri neobisnuite cum ar fi: picioarele fotbalistilor. avioane cu reactie. Circa 20.Comitetul pentru Reglementari ( Regulatory Board) are ca sarcina dezvoltarea regulilor si procedurilor pietei. Asigurarile de aviatie. Printre acestea se numara: Gene Kelly. boala. Principalele tipuri de asigurari ce se tranzactioneaza pe piata Lloyds se grupeaza in patru sub-piete: asigurari maritime. asigurari non-maritime. Frank Sinatra. care au evoluat ca o varianta adaptata a asigurarilor maritime. Richard Burton.cercetari stiintifice maritime. sportivi. Pe acesta piata se tranzactioneaza o mare parte a asigurarilor de autovehicole din Anglia(16%). accidente. cantareti. Aici se plaseaza peste 13% din asigurarile maritime pe plan international. asigurari de aviatie si asigurari auto. mainile pianistilor si nu numai. elaborand standarde comune si supraveghind ca plasarea riscurilor sa se desfasoare eficient. ambarcatiuni.2. in anul 1911. Edwuard G. asigurand orice este legat cu activitatea maritima: platforme petroliere. asigurari de viata pe termen scurt. acesta piata este cea mai importanta sub aspectul veniturilor si aduce circa 52% din primele de asigurari ale pietei Lloyds. de pe timpul cafenelei . 27 . Asigurarile auto acopera toate tipurile de riscuri auto. tancuri petroliere. Cristopher Reeves a fost asigurat pentru suma de 20 milioane de lire sterline pentru filmarile facute pentru Superman. sechestrari. Sir Laurence Olive. calamitati.Comitetul de piata (Market Board) se ocupa de elaborarea strategiilor si de dezvoltarea afacerilor pe piata Lloyds. sateliti. Lloyds este recunoscuta pe piata pe care s-au asigurat marile vedete: actori. 3. Astazi. Mye West. cargouri. elicoptere. asigurari de animale. Actual.

Michael Jackson. Status Quo. in ultimii 15 ani printre cei mai renumiti asigurati ai pietei au fost Eric Clapton. -un post de radio din Memphis. -40 de membri ai Whiskers Club din Derbyshire care si-au asigurat barbile pentru suma de 20 de lire sterline fiecare impotriva riscurilor de incendiu si furt . Sunt protejate orice bunuri personale. Iata cateva exemple dintre cele mai neobisnuite riscuri ce s-au asigurat pe aceasta piata: -o asigurare incheiata de o companie de productie de filme care s-a asigurat ca pe durata filmarilor nu va aparea monstrul din Loch Ness.subsciptorii Lloyds . care a oferit un premiu de 1 milion de dolari celui ce l-ar gasi pe Elvis Presley in viata. care si-a asigurat modelul Suzzanne Mizzi pentru suma de 10 milioane de lire sterline pe o durata de 3 ani. Tennessee. Lloyds este de asemenea piata starurilor muzicale. Duran Duran. Compania urma sa fie compensata in cazul in care Suzanne ar fi suferit o vatamare corporala serioasa care i-ar fi distrus cariera de prezentare a lenjeriei de corp .companii britanice .companii generale ce provin din alte tari . fotbalistul Pele.s. echipamente muzicale si riscul de anulare a concertelor. hockey. Aici se tranzactioneaza asigurari din toata lumea. Billy Joel. Imaginatia clientilor a mers mana in mana cu inovatia si deschiderea catre inedit a subscriptorilor Lloyds. printre cele mai mari din lume.a Sportivii care au preferat aceasta piata sunt: tenisman-ul Bjorn Borg. s-a asigurat impotriva acestui risc. Dire Straits. aproape trei sferturi din numarul companiilor de asigurari si reasigurari care activeaza fiind companii straini. Bob Dylan.companii britanice profesionale de reasigurari . -o companie din Durham. Aceasta piata cuprinde : . -o companie de impresariat din Verona (Italia) s-a asigurat pentru suma de 1 milion de lire sterline impotriva ploii care ar fi dus la anularea a 42 de spectacole in aer liber. Erasure.Genesis.Actrita sud-africana Kerri Wallace care a participat la promovarea filmului Star Trek a trebuit sa-si tunda complet parul pentru ca a solicitat o asigurare prin care se acoperea riscul ca parul nu ii va creste altfel decat il avusese inainte. Phil Collins.cluburi de protectie si indemnizare pentru maritime(P & I Clubs) 28 . Bros.reaiguratori profesionisti din alte tari . precum si echipe intregi de baschet. Piata Londrei este cea mai veche si mai mare piata internationala de asigurari si reasigurari. boxerul Leon Spinks.

000 de persoane. in toate metodele si formele cunoscute. Totusi pozitia puternica atat pe piata asigurarilor maritime. piata londoneza ofera locuri de munca pentru aproximativ 50. Dintre punctele forte ale acesteia amintim marea densitate de brokeri si asiguratori. avocati. in ciuda acestor dezavantaje. Cei peste 140 de brokeri si 200 de companii de asigurare constituie nucleul pietei londoneze. pentru a incheia diverse contracte. Introducerea noilor standarde urmareste optimizarea procesului administrativ. cat si aviatice a fost mentinuta. piata londonezp continua sa prezinte o multitudine de avantaje majore. infrastuctura superdezvoltata. Pe aceasta piata sunt subscrise toate felurile de asigurari si reasigurari. fiind concentrate cele mai multe tranzactii pentru acoperirea riscului de catastrofa (pentru transporturi maritime. Per total. De asemenea. Ceea ce este specific acestei piete este colaborarea temeinica intre actorii de pe piata: brokerii ca agenti ai cererii si sindicatele Lloyds ca ofertanti. De asemenea un factor esential il constituie faptul ca Londra este al doilea centru bancar din lume dupa New York. Colaborarea din ce in ce mai stransa intre grupul Lloyds si Asociatia Internationala a Subscriitorilor (IUA) urmareste potentarea acestor puncte forte. contabili. complexe si din cele mai neobisnuite . Afacerile incheiate pe piata londoneza se adreseaza in special acoperirii unor riscuri foarte mari.. permiterea accesului pe piata londoneza a brokerilor din afara Marii Britanii reprezinta o modalitate in plus de confirmare a faptului ca Londra ramane cea mai larga piata prntru acoperirea riscurilor. precum si serviciile specializate oferite de piata. dar in acelasi timp si binemeritat. piata londoneza a pierdut teren in anii 90. Datorita crizei prin care a trecut. De asemenea aici se intalnesc cei mai mari reasiguratori din lume. Piata londoneza se bucura de un statut privilegiat.brokeri de asigurari si reasigurari Piata londoneza concentreaza cea mai mare parte ale asigurarilor provenite de la companiile din SUA. Piata londoneza este locul unde se pot procura asigurari nedisponibile in alta parte. 29 . Japonia si pentru o mare parte a companiilor nationale de asigurari din tarile in curs de dezvoltare. Partea de piata atat in marile sectoare industriale cat si in sectorul asigurarilor non-viata se situeaza la momentul actual in intervalul 10-15 %. Aici se gaseste nucleul pietei asigurarilor pentru riscuri industriale foarte mari . consultanti etc. aeriene si pentru bunuri). Pe langa acestia s-a dezvoltat o infrastructura bine pusa la punct de actuari.

O trasatura a acestei piete o reprezinta pierderea pozitiei de lideri a societatilor cu capital de stat datorita cresterii competitiei prin aparitia a unor societati de asigurare cu capital privat (autohton sau strain). insumand 82% din totalul primelor de asigurare. 2. Aceasta suma a reprezentat 1% din volumul mondial de prime si 1.Colaborarea dintre sectorul bancar si cel al asigurarilor este una stransa. Cehia si Ungaria.3 dolari/locuitori. datorita asigurarilor de autovehicule care totalizeaza cea mai mare parte a veniturilor din prime. Polonia. in anul 1997 volumul total al primelor de asigurare incasat de catre tarile din Europa Centrala si de Est este de 14. intensitatea medie a asigurarilor fiind de 46. in 1997 cele mai imprtante piete au fost Rusia. Astfel cele mai multe societati cu capital de stat s-au privatizat si datorita faptului ca asigurarea de raspundere civila obligatorie. 2. mai ales a celor de piata se preconizeaza o evolutie a acesteia. Desi criza din 1997 din Rusia a avut efecte pe o perioada mai indelungata si inflatia afecteaza negativ dezvoltarea asigurarilor.7% din PIB cumulat. Pe aceasta piata asigurarile non-viata au reprezentat 75% din totalul primelor incasate. insa se preconizeaza o dezvoltare rapida a acestora.5 Piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est Legislatia tarilor din estul Europei si Europei Centrale este in continua miscare la fel ca si domeniul asigurarilor si reasigurarilor. incheiata initial numai de aceste societati. poate fi incheiata si de catre societatile private. mai ales in contextul noilor alternative de transfer al riscurilor si de finantare al riscurilor.5 milioane de dolari. Piata asigurarilor din Romania 30 . Se observa astfel ca pe piata Londrei asigurarile de viata au o pondere mai mica decat asigurarile non-viata.6.

De asemenea. in 2005 companiile au subscris prime brute a caror valoare a depasit 1. pe pozitia 77. piata romaneasca de asigurari a avut o crestere de 18. in a doua jumatate a clasamentului se plaseaza companiile BCR Asigurari pe locul 59. in Romania aceste venituri au totalizat 890 milioane euro. valoarea de 970 miliarde euro. Primele trei pozitii sunt ocupate de Marea Britanie cu venituri din prime de peste 220 miliarde euro.6%.8%.7%) si Luxemburg (cu 23. Liechtenstein (in crestere cu 80. pe pozitia 45. la distanta considerabila de piata asigurarilor generale care a avansat doar cu 1.41%. un volum total de prime brute de 281 milioane de lei. tntre primele 100 companii de asigurari generale din statele Europei Centrale si de Est si CIS. odata cu aderarea la Uniunea Europeana de la 1 ianuarie 2007. si Asirom.In ceea ce priveste Romania. in proportii diferite fata de celelalte state membre ale Uniunii. Romania ii are ca reprezentanti pe Allianz-Tiriac. Omniasig. cu o cota de piata de 38.23 miliarde euro. lider pe piata nationala cu o cota de 22.1%). s-a observat o crestere a pietei asigurarilor. pe locul 30. pe locul 49. in privinta pietelor de asigurari ale tarilor membre ale Uniunii Europene. in perioada ianuarie . 31 . fiind devansata la acest capitol doar de trei tari. Companiile romanesti care se regasesc in Top 100 asiguratori de viata sunt ING Asigurari de Viata.8%. pe locul 25.5%). Generali Asigurari a subscris. si AIG Life.14%. potrivit raportului CEA.8%. Unita VIG. Conform publicatiei rusesti "The Insurer" .29%. pentru acest an fiind estimata o valoare din prime brute subscrise de circa 1. in 2006.2% anul trecut.8 miliarde. valoare care claseaza Romania pe locul 25 in Europa. cresterea inregistrata anul trecut a fost de 4. cu o cota de piata de 12. Franta cu venituri de peste 174 miliarde euro si Germania cu peste 157. clasandu-se astfel pe locul patru in topul pietelor cu cea mai mare crestere din Europa. Veniturile obtinute de asiguratorii europeni din primele incheiate anul trecut au depasit. Asiban. Astra-Uniqua pe pozitia 86. Raportul subliniaza ca piata asigurarilor de viata a cunoscut o crestere de 6.5 miliarde euro.septembrie 2007. Piata asigurarilor din Romania a avut in 2005 o crestere de 18. pe 71. iar pe locul 100. in 2005. cu 34% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Revenind la piata asigurarilor din Romania. in anul 2006 piata de asigurari din Romania se claseaza pe a opta pozitie intr-un top intocmit pe baza performantelor in asigurari ale statelor CIS (Comunitatea Statelor Independente) si ale Europei Centrale si de Est. Portugalia (cu 25.

la alegerea creditorului.5 milioane de lei. in timp ce subscrierile aferente asigurarilor CASCO au inregistrat cea mai semnificativa evolutie. cu prime brute subscrise de 145. in ceea ce priveste activele. o valoare a primelor brute subscrise de 60. cand primele brute subscrise au totalizat 184. Valoarea activelor companiei se ridica la 141. Compania de asigurari Unita a subscris. BCR Asigurari de Viata a inregistrat.93 milioane de lei la 30 septembrie 2007. potrivit reprezentantilor Unita. 336. pana la 143. Societatea de asigurare verifica bonitatea clientului si emite un raport de credit catre furnizor. daca debitorul nu a avut restante in ultimele 12 luni. inregistrand o crestere cu 83% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.4 milioane de lei.30 milioane de lei. costuri de asigurare si de transport. valoarea acestora ajungand la peste 180. Cele mai vandute tipuri de asigurari din portofoliul companiei au fost asigurarile auto. Asiguratorul poate stabili o limita de credit sau aceasta poate fi discretionara.9 milioane de lei. . de 138%. evolutia a fost de 44.11%.4 milioane de lei. precum si de asigurarile de viata individuale. Valoarea profitului brut inregistrat in aceasta perioada este de 3. Contractele de asigurare de acest tip acopera in esenta furnizorul sau creditorul impotriva pierderilor cauzate de insolventa sau de incapacitatea de plata a unui client.2 milioane de lei. penalizari. Piata asigurarilor de credit comercial din Romania este in crestere si valoarea totala a primelor subscrise de partenerii comerciali a atins 30 milioane euro la inceputul anului 2006.Primele brute subscrise la asigurarile generale au ajuns la 238.13 milioane de lei.52 milioane de lei. respectiv riscul ca un debitor sa nu poata sau sa nu fie dispus sa plateasca. 32 . iar suma asigurata poate include in principal. in crestere cu 41% comparativ cu perioada similara a anului precedent. dobanzi pana la scadenta. in crestere cu 26. urmate de asigurarile de cladiri si continut.TVA). Clasa de raspundere civila auto a consemnat o crestere de 108% fata de perioada de referinta din 2006. in baza caruia se acorda acestuia o limita de credit. Asigurarea de credit comercial acopera riscul de neincasare a creantelor. depasind cu 89. in primele noua luni ale anului 2007.7 milioane de lei.88% comparativ cu perioada similara a anului trecut. in primele noua luni ale anului 2007. cu circa 30% mai mult decat in aceeasi perioada a anului anterior . grupul consemnand subscrieri de putin sub 59. Prin aceste polite se asigura si neplata la scadenta.13% perioada similara a anului anterior. Aviva Romania a avut de asemenea rezultate foarte bune in primele noua luni ale anului 2007. taxe (cum este taxa pe valoarea adaugata .

daca sunt amatori sau profesionisti si de cat de dificile sunt conditiile de joc: distanta loviturii sau caracteristicile terenului de joc. Sporturile extreme. aceasta situatie neputand fi niciodata exclusa intr-o economie de piata. potrivit CSA. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a hotarat sa diminueze cotele de contributie a firmelor de asigurare la Fondul de Garantare pentru anul 2007. precum si al tertelor persoane pagubite. 33 .1% din suma asigurata. in timp ce la CASCO.20 miliarde euro). Pana in prezent.4% si 0. primele se ridica la 6-8% din valoarea asigurata.8% pentru asigurarile generale. raspunderea maxima este de aproximativ 300 de ori valoarea primei minime sau o suma fixa. Pot fi incheiate polite de asigurare de credit comercial fie pentru intregul portofoliu de afaceri. Datorita contributiilor aduse pana acum. Asigurarile `trasnite` prind si in Romania. in acest caz. Astfel. Perioada de asigurare pe care pot fi incheiate politele pentru credite comerciale este de un an. Rata primei de asigurare este media intre 0.5% la 0. cu posibilitatea de reinnoire automata.8%.29 milioane lei. chiar si golful sunt doar cateva din `produsele` greu de asigurat. in cazul in care un asigurator este declarat in stare de insolventa. Pe piata romaneasca. Din acest total. primele brute subscrise aferente contractelor de asigurari generale s-au cifrat la 3. Procentele se refera la volumul de prime brute incasate din activitatea de asigurare directa. Volumul primelor brute subscrise aferente contractelor de asigurare incheiate in perioada 1 ianuarie .005-0. doar 900. Fondul de Garantare isi poate exercita rolul de protector atat al asiguratilor. Daca iti rupi piciorul. in timp ce asigurarile de viata au generat prime subscrise in suma de 811. fie pentru 85% din activitatile care sustin cifra de afaceri a unei companii sau pentru clientii cei mai mari.30 septembrie 2006 a fost de 4. a spus presedintele CSA. de la 0. prima de asigurare depinde de numarul participantilor. Asta in ciuda faptului ca asigurarile pentru locuinte sunt printre cele mai ieftine de pe aceasta piata.25 miliarde lei (circa 1. fa-ti o polita de asigurare. Prima minima de asigurare se calculeaza prin inmultirea ratei primei de asigurare cu cifra de afaceri estimata pe un an.Pot fi asigurate si riscuri in perioada de pre-livrare si chiar si riscul politic. ai sansa de a-ti transforma ghinionul intr-o sursa de bani.3% pentru asigurarile de viata si de la 1% la 0. primele de asigurare practicate de companiile care vand astfel de produse se situeaza la nivelul de 0. operele de arta.43 miliarde lei. masinile de epoca.000 de locuinte din cele aproximativ 8 milioane din Romania sunt asigurate. inainte de a ssri cu coarda elastics. de exemplu.

Polita City Sport Extrem se poate achizitiona si online. Asigurarea operelor de arta pentru diferite expozitii poate parea `cuminte` in raport cu exemplele anterioare. are doua planuri de asigurare: unul pentru teritoriul national si altul in afara tarii. prima polita din Romania care-i asigura de neprevazut pe amatorii de senzatii tari a fost lansata in urma cu o saptamana. in acest caz. imobilizare. fracturi. si practicantii de sporturi extreme se pot asigura. daunele materiale cauzate exponatelor atat pe timpul expunerii. insa riscurile sunt la fel de greu de cuantificat. In cateva zile au sosit si primele solicitari. de regula. suma asigurata este de 2. Dar daca vor fi norocosi. in cel mai nefericit caz. Printre cheltuielile incluse in polita se numara cele chirurgicale. desfasurata la Muzeul de Istorie din Capitala. in Romania. iar prima se calculeaza in functie de tipul exponatelor. Asigurarea cuprinde. cu parteneri din Romania. de repatriere a asiguratului in caz de deces. iar pana in acest moment nu s-au inregistrat `daune`. la cerere. politele pot acoperi pana la 100. cat si pe durata transportului. Din pacate pentru ei.000 de euro. inspectorii de daune se vor asigura de corectitudinea organizarii evenimentului si de acordarea premiului. primele de asigurare sunt negociabile. de repatriere medicala sau. tratamente de recuperare medicala etc. compania incercand sa reduca termenul de solutionare a dosarelor de dauna la cinci zile. Compania City Insurance. stomatologice. la o companie din Londra. de spitalizare. insa.Riscul este plasat in strainatate. suma maxima asigurata este de 20.000 de euro. cea care a introdus acest produs. Generali Asigurari a emis polite de asigurare pentru obiectele de arta prezente la Expozitia Dacia Augusti Provincia. de conditiile si pretul negociat cu reasiguratorul international. 34 . Mai nou. interventii chirurgicale. Primul se refera la urgente medicale. accesand site-ul companiei. Despagubirile sunt platite in termen de 15 zile lucratoare. Peste hotare se asigura preluarea cheltuielilor medicale de urgenta in caz de accident in timpul practicarii unuia din sporturile extreme. farmaceutice. in acest caz. Acest tip de polite se incheie pentru colectiile de arta care vin de la muzeele `mama`. in cazul produselor standard. in final.5 milioane de euro. nu exista suma maxima asigurata. cum ar fi: spitalizare. norocosii au intarziat sa apara. Pentru produsele personalizate. dar si colectii care pleaca din Romania sau care sunt mutate in interiorul granitelor. de valoarea acestora si. Desi vecinii nostri din Ungaria utilizeaza de ani buni astfel de produse.

CAPITOLUL III Aspecte ale managementului financiar in asigurari 35 .

adică cu analizarea consecinţelor şi implicaţiilor cu privire la taxe şi impozite a deciziilor luate şi minimizarea impozitelor plătite de întreprindere. sunt acea funcţie a unei întreprinderi responsabilă cu atragerea de fonduri pentru firmă. iar celălalt la furnizarea fondurilor necesare pentru aplicarea lor. Managementul financiar are două aspecte fundamentale.1. Unul se referă la găsirea şi selectarea proiectelor de investiţii. în consecinţa. în principiu. echipamente. maşini). începând cu finanţarea şi terminând cu investiţiile şi controlul executării adecvate a planurilor. gestionarea lor în cadrul firmei ( aici se pot include elaborarea diferitelor bugete. Funcţiunea de management financiar trebuie să îndeplinească o serie de sarcini integrate în ansamblul funcţiilor de management. analiza fluxurilor de numerar etc.a manevrării corecte a acestora. ei acţionează şi ca auditori interni. a institutţilor financiare. astfel încât pe termen lung să se evite falimentul. Managerii sunt responsabili cu gestionarea impozitelor. Trebuie să ţină cont de faptul că trei cauze dintre cele mai frecvente ale falimentului unei întreprinderii sunt: 1. Managerii sunt "oameni de finanţe" având sarcina luării deciziilor în cadrul firmei. Managerii planifică modul în care vor fi cheltuiţi banii şi apoi stabilesc controale (verificări). neputând fi izolată de mediul financiar în care acesta acţionează. Problemele financiare ale unei întreprinderi. auditui intern este pur şi simplu o verificare suplimentară a diferitelor conturi contabile.3. şi investirea acestora pe piaţa financiară se realizează 'de către managementul financiar. 2. 3. Fluxuri de numerar mici. pentru a se asigura că regulile şi procedurile contabile prestabilite sunt respectate şi urmate întocmai. De asemenea. Control neadecvat al cheltuirii fondurilor. respectiv atragerea de fonduri de la persoanele fizice şi prin intermediul acestora. 36 . pentru a se asigura că fondurile sunt manevrate în mod înţelept şi în corcondanţă cu planurile stabilite. managerii din toate sectoarele de activitate şi de la toate nivelele conlucrează în procesul luării deciziilor. Subcapitalizarea. în cadrul oricărei întreprinderi. Elemente de management financiar Finanţele.) şi planificarea cheltuirii fondurilor pentru diverse achiziţii de active (utilaje.

prin intermediul instituţiilor financiare sau a bancilor comerciale. la anumite rate de dobândă pe termen scurt. poate decide acordarea acestora sub formă de împrumuturi pe piaţa monetară. • Previziuni ale agregatelor economice şi impactui asupra proiectelor existente şi planificate. • Disponibilitatea tehnicilor de management al riscului. • Ratele de dobândă la care întreprinderea va primi credite. de emisiune de acţiuni sau o combinaţie între acestea. în swap-uri valutare sau în cumpărarea / vânzarea valutelor la termen. • Necesităţile de numerar viitoare ale întreprinderii. În cadrul subsistemului decizional. luând în considerare resursele de numerar necesare. a volatilităţii acestora pe termen lung sau scurt. managerul financiar primeşte informaţii cu privire la: • Costul investirii fondurilor pe pieţele de capital. • Rata de dobândă pe termen scurt. foarte scurt sau overnight. Managerul financiar studiază oportunităţile de investiţii sau de obţinere de fonduri (prin emisiunea de acţiuni sau titiuri de creanţă) pe pieţele de capital interne sau internaţionale. În cazul în care managerul financiar dispune de fonduri suplimentare. Managementul financiar oferă informaţii cu privire la: • Ratele de dobândă la care întreprinderea va acorda împrumuturi. Obţinerea de informaţii cât mai exacte cu privire la oportunităţile de investitii disponibile întreprinderii vor contribui la luarea decizillor de acceptare sau respingere a investiţiilor. a gradului de risc al cursului de schimb are o deosebită importanţă în cazul în care managerul financiar decide să se implice în vânzarea opţiunilor în valută. Managerul financiar poate utiliza o serie de instrumente financiare pentru luarea unor decizii cât mai bune şi creşterea eficienţei activităţii manageriale. 37 . recomandări privind creşterea datoriei pe termen scurt sau a autofinanţării. • Recomandările de creştere a datoriei pe termen lung. practicată pe pieţele monetare. precum şi impactui noilor investiţii asupra proiectelor existente sau planificate.Managementul financiar este format din subsisternul fondurilor financiare şi din acea parte a subsistemului decizional şi de control care se referă în mod direct la funcţiunea financiară. pentru a găsi cea mai bună modalitate de îndeplinire a funcţiilor sale. • Noile oportunităţi de investiţii disponibile întreprinderii. Cunoaşterea cursurilor de schimb. • Cursurile de schimb curente.

• Dobânzi sau dividende aferente investiţiilor efectuate. Având în vedere aceste fapte. internaţionalizarea tranzacţiilor se poate face nurnai în condiţiile creşterii eficienţei sistemului de reglementare. viziune de ansamblu. întelegerea oarnenilor şi a situaţiilor. o serie de fenomene economicofinanciare au determinat managementul financiar să ţina seama nu doar de mediul caracteristic ţării în care întreprinderea îşi are sediul. În categoria ieşirilor se includ: • Plăţi în numerar către creditori • Plăţi sub forma dobânzilor catre bănci sau deţinătorii de obligaţiuni. între mai multe pieţe de capital. capacitatea de a identifica problemele în avans. motivarea. precum şi reducerea riscului investiţiei. în ultimii ani.Subsistemnul de fonduri financiare are urmatoarele intrări: • Încasări în numerar de la clienţi. competenţa tehnică. 38 . cum ar fi inteligenţa. datorită volumului foarte mare al tranzacţiilor. de aici şi importanţa existenţei unor calităţi a managerului financiar. devine evidentă necesitatea experienţei financiare. al tendinţei de tranzacţionare a acţiunilor companiilor multinaţionale şi transnaţionale la burse din mai multe ţări. Dividende cuvenite acţionarilor. • Intrări de fonduri noi prin contractarea de datorii sau prin emisiunea de acţiuni. Fenomenul de internaţionalizare a cuprins în special pieţele de capital. ci şi de dimensiunea internaţională şi tendinţa tot mai mare de internaţionalizare. Bineînţeles. capacitatea de a instrui oarnenii. înţelegerea consecinţelor deciziilor curente. obiectivitate. precum şi rapidităţii mari a circulaţiei fondurilor investite pe plan international.

3.2. Funcţiunea financiară a întreprinderii Obiectivul urmărit de managementui financiar al întreprinderii este maximizarea valorii. Managerii financiari trebuie să integreze funcţiunea financiară în ansamblul celorlalte funcţiuni ale întreprinderii, aceasta putând fi împărtită în achiziţia fondurilor şi utilizarea acestora. Atragerea de surse pentru întreprindere se referă la deciziile privind finanţarea pe termen lung sau scurt, cum ar fi deciziile de emisiune de acţiuni, împrumuturi, închirieri în sistem leasing a echipamentelor, decizii privind plata dividendelor sau de creştere a fondului pe termen scurt. Utilizarea acestor surse se va face pentru achiziţii sau dezinvestiţii, rezultatul acestor decizii având ca rezultat structura activelor întreprinderii. Alături de metodele de finanţare care apar în graficul de mai sus pot fi adăugate şi altele, cum ar fi finanţarea prin leasing sau extrabilanţier, destul de folosite. În ceea ce priveşte sursele pentru investiţii, trebuie să se ţină seama de faptul că întreprinderea nu dispune de fonduri nelimitate. Fondurile provenite din surse interne sunt rezultatul activităţilor curente, iar capacitatea de a împrumuta fonduri depinde nu numai de planurile viitoare, ci şi de performanţele anterioare. Constrângerea reprezentată de disponibilitatea capitalului va influenţa atât alegerea proiectelor, cât şi întrega structură a întreprinderii, astfel de decizii fiind deci strategice, datorită implicării incertitudinii. 3.3. Finanţarea intreprinderii Finanţarea pe termen lung Un plan de afaceri specifică suma de bani necesară pentru diferite perioade de timp, precum şi cele mai potrivite surse şi căi de utilizare a fondurilor. Finanţarea pe termen lung reprezintă fonduri obţinute de la asociaţii firmei şi din împrumuturi cu scadenţe mai mari de 2 ani. Capitalul obţinut astfel este folosit pentru cumpărarea de active pe termen lung cum ar fi instalatii,utilaje,clădiri şi echipamente, şi pentru finanţarea extinderii întreprinderii. De obicei, capitalul pe termen lung iniţial provine din trei surse:

39

1. Participările de capital ale asociaţilor firmei, sub forma capitalului social. 0 parte din capital poate proveni de la anumite organizaţii (firme) care finanţează intreprinderi noi cu potenţial mare, operaţia reprezentând de fapt o speculaţie de capital cu un grad înalt de risc (venture capital). Capitalul de acest tip poate merge şi către firme cărora li se refuză o Firma care fumizează capitalul va vrea cel puţin o modalitate de finanţare convenţionala.

treime din acţiunile întreprinderii. Ulterior, ea va putea investi mai mult dacă va fi nevoie. în cazul societăţilor pe acţiuni va veni un moment când firma va avea nevoie de fonduri suplimentare. 0 modalitate de a le obţine este vânzarea de acţiuni. 2 O sursă suplimentară de capital pe termen lung o constituie câştigurile nerepartizate. Acestea sunt câştiguri ce rămân după plata impozitelor, care nu sunt distribuite ca dividende. Ele reprezintă investiţii provenite din câtigurile întreprinderii (şi deci participă la finanţarea capitalului). 3. Capitalul împrumutat provine din împrumuturile obţinute de firmă prin emisiunea de obligaţiuni sau de la bănci şi alte instituţii financiare. În cazul societăţilor de asigurare, acestea nu includ în structura capitalului pe termen lung datorii pe termen lung şi / sau acţiuni preferenţiale. În schimb, capitalul necesar este obţinut de la deţinătorii de poliţe, de la acţionari şi din reinvestirea profiturilor. Finanţarea pe termen scurt a) Creditul comercial este sursa de fonduri pe termen scurt cel mai larg utilizată.Acesta reprezintă un credit acordat firmei de către furnizorii ei, constân din cumpararea de bunuri cu plata ulterioara, iar în cazul plăţii anticipate obţinerea unei (discount); b) Pentru firmele mici Imprumuturi de la prieteni şi familie; c) împrumuturi de la băncile comerciale: 1. Tipul de împrumut cel mai greu de obţinut de la bănci sau alte instituţii financiare este Imprumutul fâra garanţie. 2. în cazul Imprumuturilorcu garanţii, întreprinderea poate garanta cu: - inventar, cum ar fi materii prime; - clădiri, utilaje, etc.; - acţiuni şi obligaţiuni deţinute de firmă. reduceri

40

3. Linia de credit. Deschiderea unei linii de credit constă în posibilitatea de a avea bani disponibili în cont până la un plafon ( valoare maxima ) stabilit. Acest tip de împrumut este pe termen scurt şi negarantat şi cu condiţia ca banca să aibă bani disponibili. Fondurile sunt disponibile atâta timp cât plafonul nu este depăşit. Acordul periodic de credit ( revolving credit agreement) reprezintă un acord cu o bancă privind o linie garantată de bancă, care prevede o primă pentru partea nefolosită a surnei totale luate cu împrumut. 4. Factorizare ( Factoring ). Factorizarea reprezintă vânzarea completă, fară responsabilitate, a creantelor unei firme către un alt partener. Este o sursă de fonduri relativ scumpă pentru o întreprindere. Un mod de acţiune este următorul: o firmă vinde o mare parte a produselor sale pe credit, dar unii dintre cumpăratori sunt înceţi în plata facturilor. Astfel, întreprinderea poate avea o mare sumă de bani sub forma de creanţe. Factorul (cealalta firmă) cumpară creanţele de la întreprinderea iniţială cu lichidităţi, plătind între 50% şi 70% din valoarea creanţelor, ulterior urmânâd să recupereze banii de la debitori.Taxa de scont(discount rate) pentru factorizare depinde de vechimea creanţelor,tipulactivităţiidesfaşurate de întreprindere şi de condiţiile din economie. 5. Efectele de comert ( titiurile de credit). în cazul în care o întreprindere are nevoie de fonduri pentru câteva luni şi vrea să obţină rate mai mici decât cele de la bănci, o strategie ar fi să vândă titiuri de credit. Titiurile de credit reprezintă valori pe termen scurt, neasigurate, emise de corporaţii cu disponibilităţi importante de credit. în acelaşi timp, aceasta este o oportunitate pentru cumpărătorii de efecte de comert de a investi lichidităţile pe termene scurte,cu dobândă. 6. Surse intene de fonduri. Sursele intene pot fi obţinute prin reducereainventarului, a costurilor sau cheltuielilor. în concluzie, o echipă managerială bună, în colaborare cu contabili unei întreprinderi, poate fi capabilă să găsească importante surse intene de finanţare şi să obţina fonduri externe la costuri minime. 3.4. Decizia de investiţii

41

uneori modificari drastice. astfel încât să se poată justifica investiţia efectuată.chiar şi cele reinvestite. în cazul proiectelor de investiţii. ţinând seamadefaptul că ciclul de viaţă al produselor poate genera modificări în strategia de producţie . sunt condiţionate de oportunităţi oferite de mediul în care acţionează întreprinderea.optimizarea acestor valori actualizate. Toate fondurile implică anumite costuri. Astfel. precum şi de structura actuală a întreprinderii. de fapt. Se va ţine seama. 42 .care reprezintă obiectivul urmărit de managementul financiar. Aceste fluxuri de numerar viitoare nu sunt deloc arbitrare. rezultatul deciziilor de investiţii anterioare. proiectele în care investeşte întreprinderea trebuie să asigure câştiguri mai mari decât costul capitalului. Activităţile de producţie ale întreprinderii sunt. Deciziile privind elaborarea bugetului de capital sunt dependente de întreaga structură a întreprinderii. managerul financiar trebuie să analizeze proiectele de investiţii din punct de vedere al profitabilităţii acestora. profitul adus de acestea reprezintă de fapt fluxurile de numerar viitoare ( cash-flow-uri ).După ce s-a decis în privinţa surselor de finanţare. de modul în care sunt percepute de managementul acesteia. Aceste decizii. Astfel . acestea fiind obţinute ca urmare a elaborării unui plan strategic. însă. întreprinderea trebuie să continue activitatea de investiţii pentru a mijloci capitalul învechit sau scos din uz.maximizarea valorii.pentru a supravieţui majoritatea întreprinderilor vor fi nevoite să ia şi alte măsuri pe lângă înlocuirea capitalului. implică. Decizille privind investiţiile de capital sau elaborarea bugetului de capital vor fi luate în acest context. Doar în aceste condiţii poate fi crescută valoarea întreprinderii. bineînţeles. având în vedere mediul în schimbare în care acţionează întreprinderea . şi de risc. care vor hotărî viitorul întreprinderii. în mare parte. şi anume costul de oportunitate generat de nedistribuirea acestora către acţionari. actualizate la momentul prezent pe baza principiilor dobânzii compuse.

43 .

in anul 2001. a demonstrat capacitatea companiei de a identifica si fructifica la maxim oportunitatile mediului de afaceri. acela de a detine un loc intre primele companii de profil din Romania.1 Prezentarea generala a companiei Evolutia/Istoria companiei noastre Inca de la infiintare. de lunga durata cu clientii. superioara intotdeauna ritmului de crestere a pietei. De asemenea. respectiv mentinerea si ascensiunea in top-ul primilor asiguratori de pe piata romaneasca. precum si adaptarea permanenta la cerintele pietei. Membra a Grupului Erste BCR. dovedind astfel eficienta unui management de inalta clasa. 44 . BCR ASIGURARI . perseverenta si efort continuu sa isi atinga obiectivul pricipal.inca din primii 2 ani de activitate . » crearea unei relatii viabile. BCR ASIGURARI dispunea de o retea teritoriala formata din 155 de unitati. BCR ASIGURARI si-a stabilit linii directoare precise. BCR ASIGURARI si-a mentinut pozitia in clasament. dezvoltarea retelei de distributie a venit ca un raspuns firesc la solicitarile din partea clientilor. » flexibilitatea si calitatea ofertei. pana la finele anului 2008. indiferent de modificarile efectuate in structura portofoliului. BCR ASIGURARI a reusit .Capitolul IV STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL BCR Asigurari Vienna Insurance Group 4. Dinamica inregistrata in fiecare an. » imbunatatirea continua a calitatii serviciilor.2008. de lunga durata cu clientii. solida.prin seriozitate. » crearea unei relatii viabile. pe segmentul asigurarilor generale. avand in vedere specificul mediului concurential romanesc. un concurent redutabil pe piata de asigurari din Romania. La 31.12. dar si nevoile tot mai accentuate ale clientilor pentru protectie: » actualizarea si diversificarea permanenta a portofoliului de produse. In scopul atingerii principalului obiectiv propus.membra a Grupului BCR. din care 55 sucursale si 100 agentii. si-a propus sa devina o companie puternica. In acest context.

oferind o gama variata de produse. Asigurarile suplimentare de sanatate si accident pot fi atasate asigurarilor individuale sau pentru cupluri sporind astfel protectia politelor de asigurare. asiguratul poate atasa politei principale oricare din urmatoarele asigurari suplimentare: Asigurarea suplimentara de exonerare de plata a primelor in caz de invaliditate Exonerarea contractantului de la plata primelor viitoare aferente atat asigurarii principale cat si a tuturor clauzelor suplimentare cu un procent egal cu gradul de invaliditate in cazul in care invaliditatea fiziologica este de cel putin 25% sau in totalitate. BCR ASIGURARI si-a propus sa dezvolte si sa diversifice portofoliul de produse oferit clientilor.2. o data cu finalizarea preluarii companiei de catre VIENNA INSURANCE GROUP. recunoscand importanta colaborarii si consultarilor dincolo de competitie. 4. atent adminisitrate si care a dezvoltat relatii de afaceri cu cele mai mari companii de reasigurare din lume. Asigurarea suplimentara de invaliditate din accident In functie de gradul de invaliditate din accident. in cazul in care invaliditatea este totala. In schimbul platii unei prime aditionale. Asigurarea suplimentara pentru riscul de interventie chirurgicala din accident 45 . care acopera diverse tipuri de riscuri. Asigurarea suplimentara pentru riscul de interventie chirurgicala Plata unui procent din suma asigurata. De aceea. Asigurarea suplimentara pentru deces din accident Plata catre beneficiarii politei a sumei asigurate pentru aceasta clauza daca asiguratul sufera un accident mortal pe durata de valabilitate a politei. BCR ASIGURARI este o societate de asigurari solida. dobandit pe perioada valabilitatii clauzei.La inceputul anului 2009. cu fonduri de rezerva adecvate. este foarte important sa ai toate "uneltele" potrivite pentru orice moment din viata ta.Tipuri de asigurari de viata Ai grija de sanatatea ta! Pericolul imbolnavirii sau accidentarii exista pentru oricine. in functie de tipul interventiei chirurgicale. plata unui procent din suma asigurata sau suma integrala. BCR Asigurari de Viata a creat pentru tine un program de asigurari de sanatate complet si avantajos care iti va fi de mare ajutor in astfel de situatii. dovedind implicare in aspecte care reprezinta puncte de interes comun pentru jucatorii din industria asigurarilor.

Ofera protectie persoanelor singure. Asigurarea suplimentara pentru spitalizare din accident Plata unei indemnizatii zilnice pentru fiecare zi de spitalizare datorate unui accident sau unei boli. in functie de tipul interventiei chirurgicale cauzata de producerea unui accident. 46 . infarct miocardic. Permit accesul la servicii medicale complete. Avantajele asigurarilor suplimentare de sanatate si accident: Protejeaza veniturile familiei in eventualitatea in care sustinatorul familiei are o problema de sanatate. Asigurarea suplimentara de imbolnavire grava Plata unei sume de despagubire facuta pe baza unui diagnostic al unei boli grave (cancer. fara nicio legatura cu cheltuielile medicale. cheltuielile de spitalizare ori tratamentele medicale. atac vascular cerebral etc). Ofera o protectie suplimentara persoanelor care apartin unor grupuri cu risc ridicat de imbolnavire. diagnosticarea bolii în sine reprezentând evenimentul asigurat. astfel incat acestea nu trebuie sa depinda de ajutor in cazul in care sufera de o afectiune grava.Plata unui procent din suma asigurata. de calitate.

Informatii asigurare Asigurari de Viata si Pensii private de la BCR Asigurari Viata 47 .

48 .

49 . cum si pentru ce In cazul unuia din evenimentele asigurate creditorul incaseaza suma primim despagubiri: ramasa de plata pentru acoperirea creditului.Viata debitorului Obiectul asigurarii: Capacitatea de munca a debitorului Integritatea corporala a debitorului Accidente Deces Somaj Ce riscuri sunt acoperite: Cand.

se poate incheia o asigurare de viata ce ofera protectie pentru deces din accident si pentru invaliditate permanenta din accident. in cazul nefericit al unui accident in urma caruia suferiti de o invaliditate permanenta partiala sau totala. Asigurarea suplimentara de exonerare de la plata primelor in caz de somaj In schimbul platii unei prime. Daca evenimentul asigurat nu are loc. puteti adauga asigurarii oferite de banca si asigurarea suplimentara pentru protectie in caz de invaliditate permanenta ca urmare a unui accident. beneficiarii asiguratului vor primi de 3 ori valoarea depozitului constituit initial. la sfarsitul contractului asiguratul primeste inapoi 50% din primele platite. In cazul unui eveniment nefericit in perioada de valabilitate a politei. Valabilitate si Avantaje Asigurari de Viata si Pensii private de la BCR Asigurari Viata asigurare 50 . BCR Asigurari de Viata se obliga sa exonereze Asiguratul de la plata ratelor de credit pentru o perioada de maxim 9 luni/an. Asiguratul poate beneficia de prestatiile garantate doar daca au trecut 3 luni de la intrarea sa in vigoare. Asigurarea de viata pentru posesorii unui credit contractat in vederea achizitionarii unui autoturism In schimbul platii unei prime. daca Asiguratul dobandeste starea de somer pe Clauze suplimentare asigurare: durata de valabilitate a acestei asigurari. asigurarea de viata se poate incheia de catre posesorii de depozit incheiat pentru o perioada de minim 1 an si ofera protectie pentru riscul de deces. Aceasta asigurare poate fi achizitionata la contractarea unui credit de nevoi personale. veti beneficia de un procent din suma asigurata. Prin aceasta protectie suplimentara. Asigurarea de viata pentru posesorii unui depozit la BCR In schimbul platii unei prime.Asigurarii de viata i se pot adauga o serie de clauze suplimentare pentru a putea fi protejat in orice circumstante: Asigurarea suplimentara in caz de invaliditate permanenta din accident Prin plata unei prime suplimentare. in functie de gradul de invaliditate.

odata cu contractarea creditelor de nevoi personale sau a creditelor pentru achizitionarea unei locuinte. 51 .Valabilitate asigurare / Nespecificat polita: Beneficii / Avantaje Nespecificat asigurare Asistenta: Alte detalii asigurare InfoLine Asigurari de Viata si Pensii private de la BCR Asigurari Viata Nespecificat asigurare: Sucursale: Nespecificat Centre de daune: Nespecificat Service auto Nespecificat autorizat: Brokeri agreati: Nespecificat Experienta pe piata financiar-bancara si grija pentru clientii sai au determinat Banca Comerciala Romana sa ofere gratuit o asigurare de Alte detalii: viata de la BCR Asigurari de Viata.

de ordine J40/10454/2001 si CUI: 14360018. Structura actionariatului Capitalul social subscris si varsat la 31.234. 4. 20 alin (3) lit. sect. Raport Anual 2010 Prezentul raport are ca baza legala dispozitiile art.A. cu capital integral privat. persoana juridica romana.Activitatea companiei S.387. cu modificarile si completarile ulterioare. Sediul social al societatii si datele de contact sunt: Str. avand urmatoarea structura Tabelul nr.710 3. 1 Bucuresti – 011886.04.180 52 . in aplicarea prevederilor Ordinului CSA nr 113119/2006 de aprobare a Normei privind informatiile minime care trebuie publicate anual de catre asigurator. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S. fiind inregistrata in Registrul asiguratorilor cu nr. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – Mun.00% 3.368.ro. Bucuresti cu nr. fax: +40 21 311 4490.C. 23.3.1 Structura actionariatului Actionar Wiener Stadtische Versicherung AG Banca Comercială Română Actionari personae fizice Total Participaţie la capitalul Social 95.12.07% 100% Valuare(RON) 118.783. Din punct de vedere juridic este organizata ca societate pe actiuni administrata in sistem dualist. Grigore Mora nr. h) din Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor. tel: +40 21 405 7420. 48/06. e-mail: office@bcrasig.780 123.93% 1.180 lei.387. de ordine RA-047/10. Scurta prezentare BCR Asigurari a fost infiintata in anul 2001 si este autorizata sa efectueze activitati de asigurare si reasigurare prin Decizia CSA nr.2003.2001.690 1.2010 este de 123.4.12.

Componenta Directoratului: Mihail Tecau – presedinte directorat.A. a fost admisa cererea societatii noastre de depunere si mentionare a documentelor privind modificarea structurii actionariatului.2008 In aprilie 2010 BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. vanzandu-si intregul pachet de actiuni. a inregistrat o majorare a capitalului social subscris si varsat in cuantum de 12 mil.01. respectiv Financiara S.R. Prin Incheierea nr. Sergiu Loghin – membru directorat.A.12. S.12.471 actiuni. Rudolf Ertl – membru.2008. Adina Edelmaier –membru directorat.I.G. iar Financiara S.Asigurari de accidente. pronuntata de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 05.C.I.G. Ulterior incheierii tranzactiei.2009.01.Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare) Clasa 10 . prin Decizia nr.A..In data de 17. Componenta Consiliului de Supraveghere: Franz Fuchs – presedinte Martin Skopek – membru.). Clase de asigurari practicate: Asigurari auto: Clasa 3 . Peter Hofinger – membru. (B.2009.Asigurari de mijloace de transport feroviar 53 .Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule Asigurari non-auto: Clasa 1 . 62 din data de 21. B. la Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group (V. Euro (50 mil. a avut loc transferul de actiuni de la Banca Comerciala Romana S.C. inregistrata la Registratura societatii sub numarul 36/22.A. Clasa 2 . a devenit V.2009. noul actionar semnificativ al societatii. ca urmare a transferului de actiuni din data de 17.Asigurari de sanatate Clasa 4 .A.02. 8843. Artur Borowinski – membru. Ron). pastrandu-si un numar de 123.R. actionar majoritar al BCR Asigurari S.). Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a aprobat. In urma acestei tranzactii. Sorin Mititelu – membru.

din care pentru clasa 10 (Asigurari de Raspundere Civila .Asigurari de mijloace de transport maritim. Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata.Asigurari de mijloace de transport aerian Clasa 6 .Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale Clasa 9 .12.Asigurari de credite Clasa 15 .Asigurari de raspundere civila generala Clasa 14 .Asigurari de garantii Clasa 16 .Asigurari de pierderi financiare Clasa 18 .RCA) 426. era formata din 176 de unitati.Clasa 5 . In anul 2010.Asigurari de calatorii Reteaua de distributie este reprezentata de angajati permanenti. BCR Asigurari Vienna Insurance Group a emis 798.Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport maritim. din care 54 sucursale si 122 agentii. lacustru si fluvial Clasa 7 .Asigurari de bunuri in tranzit Clasa 8 .2010. Situatii financiare anuale Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu Ordinul CSA 3129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specific domeniului asigurarilor. 54 .737.035 contracte de asigurare. Reteaua teritoriala. la 31. lacustru si fluvial Clasa 13 .Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian Clasa 12 . cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile ulterioare si Ordinul Presedintelui CSA nr.Alte asigurari de bunuri Clasa 11 . brokeri si agenti de asigurare. 3/2011 pentru aprobarea Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2010 pentru societatile din domeniul asigurarilor.

Plasamente C. Recuperări şi regrese 4.5 Indicator mii Ron 31.4 Rezerve tehnice asigurări generale Val Brută si Netă 31. Venituri financiare 736. Venituri din prime de asigurare 2.904 522. Alte venituri din exploatare II.068 2. Rezerve tehnice – partea reasiguratorului D.903 803.294 398. Rezerve tehnice D. Creanţe E.891 55 .478 23.181 Tabelul nr. Venituri din reasigurare 3. Alte elemente de activ G. 2010 I.378 162.2 Active ACTIV A.040 10.188 1. Provizionare E.12.2010 (mii Ron) Brute şi Nete de Reasigurări TOTAL REZERVE 553.795 111.12.12.726 15.4.831 32. Capital şi rezerve B.636 9.010(mii Ron) 63.227 Rezerva de daune neavizate 49.717 3.000 553.067 Rezerva de primă 273.116 18.896 244. Venituri din exploatare 1.199 154.2010 (mii Ron) 2.647 352.215 Rezerva de riscuri neexpirate Rezerva de egalizare Rezerva de catastrofă 10.Tebelul nr. 4.532 19. Datorii subordinate C. 4.181 Tabelul nr.171 266. 4.3 Pasive PASIV A. Active necorporale B.230 Tabelul nr.331 Rezerva de daune 220.010 189. Cheltuieli înregistrate în avans F. Datorii (inclusiv depozite de la reasiguratori) F. Venituri înregistrate în avans TOTAL PASIV 31.212. Casa şi conturi la bănci TOTAL ACTIV 31.498 4.918 803.

Cheltuieli de achiziţie 9. Rezervă de catastrofă 6.795 753.771 357. Tabelul nr.831 15.Var.531 2.VENITURI TOTALE I. Cheltuieli financiare CHELTUIELI TOTALE REZULTAT PROFIT 756.452 91. in obligatiuni si titluri de stat. Cheltuieli administrative 10. Rezervă netă de daună 5. Rezervă de egalizare 7. Cheltuieli din exploatare 1.Var.941 92. Prime subscrise cedate 3.234 Investitii Societatea investeste cu precadere in depozite la diverse institutii financiare.12. Despăgubiri plătite 2.4. Alte cheltuieli tehnice II. Rezervă netă de primă 4.790 755.953 7.Var.6 Plasamente – mii ron 31.561 1. Taxe CSA 8.213 78.629 122.127 -12.2010 56 .12.2010 Plasamente – mii ron 31. având o politica prudenta de investitii.Var.

fapt ce asigura marjele de lichiditate si solvabilitate necesare unei bune funcţionări.12. Tabelul nr.469 1.2010 1.122 1.07 73.8 Grad de acoperire a rezervelor tehnice cu active – mii ron Total rezerve tehnice 553.907 352. solvabilitate si acoperirea rezervelor La 31.12.096 bonuri de tezaur 57 .Terenuri şi construcţii Alte creanţe imobilizate Depozite la investiţiile de credit Acţiuni cotate Obligaţiuni cotate şi alte venituri cu venit fix Părţi în fonduri commune de investiţii Total 47.481 78. 4. societatea prezinta coeficientii de lichiditate si solvabilitate cu valori supraunitare (calculate conform normelor legale in vigoare si respectand regulile de dispersie a activelor).199 Lichiditate.433 8.4.7 Indicatori 31.402 158.005 4.330 132.2010.2010 Indicatori Grad de solvabilitate % Marja de solvabilitate minimă – mii ron Marja de solvabilitate de care dispune societatea – mii ron Coeficientul de lichiditate 31.12.067 brute Denumirea activelor Valoarea activelor Valoarea de piaţă a Valoarea activelor conform evidenţtlor activelor la data deţinute de societate contabile raportării şi admise să acopere rezervele conform normelor Titluri de stat şi 144.32 Tabelul nr.096 144.454 144.

005 47.224 6.403 3.224 3.783 8.602 58 .299 6. tranzacţionate pe o piaţă supravegheată Acţiuni şi alte participaţii cu randament variabil asimilate acestora. construcţii în proprietatea societăţii Creanţe de la asiguraţi şi intermediari.224 3.299 6.105 6.171 6. tranzacţionate pe o piaţă supravegheată Unităţi în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri de investiţii Depozite şi conturi curente la instituţii de credit Terenuri.122 167.996 4.171 154.368 131.996 7.602 22.emise de statele member Tiluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale Obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei monetare şi de capital asimilate acestora.299 22. rezultând din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări in reasigurări Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute Cheltuieli de achiziţie reportate 3.368 131.284 3.122 167.783 131.001 47.368 154.005 47.602 22.907 8.112 167.171 154.284 8.

Paul TANASESCU. www. Bucureşti.953 Obiective 2011 In anul 2011.univ. .imbunatatirea colaborarii cu intermediarii profitabili. Lect.ro 3. urmatoarele: .dr.Ed. BIBLIOGRAFIE 1. 2007 2.192 4 695.420 4 694. Conf. .cresterea calitatii serviciilor. Bucureşti. 1994. 59 . are ca principale obiective. compania BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.Cosmin SERBANESCU Asigurari moderne de bunuri si personae .drd.consolidarea activitatii de cross-selling.univ.Disponibilităţi în casierie TOTAL 4 696.A.Sorin LAZARESCU. . Economică. Asist.univ. Lect.obtinerea rezultatului financiar previzionat.univ. . Editura Sernne'94. Constantinescu Dan Anghel.menţinerea in TOP 5 asiguratori.Mihaela DRAGOTA.dr.Managementul în asigurări.drd. in conditiile diminuarii efectelor crizei si ale unei posibile relansari a economiei. .1asig.

Editura Expert. Crisan. Ion Purcaru.Introducere în asigurări.bcrasigurari. *** ..1998.Legea 32 din 3 aprilie 2000 privind societâţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor publicat în Monitorul Oficial nr. 7. N.Legea privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. . 1999. Vacarel I. 148 din 10 aprilie 2000. 148 din 10 aprilie 2000. nr. www.Nationala S. *** . 12. Editura Tehnică.Raportul Annual S. Bucureşti.C.Ordinul Ministrului Finanţelor referitor la normele prudenţiale în ceea ce priveşte managementui societăţilor de asigurare. Marinică Dobrin . publi'cată în Monitorut oficial nr. .4.C.. Editura Economică.Sistemul Asigurărilor în România. 1997 8. 6. 5. *** . Editura Tribuna Economică. I. Bercea F. Bucureşti. 13. 9.Asigurări de persoane şi bunuri..Asigurări şi Reasigurări. Constantinescu Dan Anghel.A. losif. 10. Al. 11.2000. .. Bucureşti. N.ro 60 . S. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S. Iosif Gheorghe. .Galiceanu. 2165/1998.A.Management financiar în asigurări. Constantinescu Dan Anghel. *** . Gherasim. Bucureşti 1998. nr. 3 din 31 martie 2000.Ghe.

..... Decizia de investiţii………. Elementele pietei de asigurari ……………………………………………………12 2.34 3..34 3... 61 .3.... Bibliografie……………………………………………………………………………51 ...……….1..6..5 Piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est…………………………. Studiu de caz pe exemplul BCR Asigurari Vienna Insurance Group…………………………………..Activitatea companiei…………………………………………………………….4 Piata Europeana a asigurarilor ……………………………………………………15 2. Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de viaţă practicate în România…………………………………………………………………..…………………..…….. Piata asigurarilor din Romania……………………………………………………26 Cap.3.1...3.3.11 2.1 Clasificarea asigurarilor……………………………………………………………..………....1 1..1 1...2.. III Aspecte ale managementului financiar in asigurari …………..31 3..........13 2..………………………………….26 2..2.. Functiunea financiara a intreprinderii………………………………….8 Capitolul II Piaţa asigurărilor……………………………………………………….2 Caracteristicile asigurarilor de viata…………………………………………………6 1.. Elemente de management financiar……………………………………..31 3...1... Caracteristicile pietei de asigurari…………………………………………….…………38 4..4. Finantarea intreprinderii...………………39 4.11 2.36 Capitolul IV....2..………………….……………………………….CUPRINS Capitolul I Aspecte generale privind asigurările de viata……………………………...….Tipuri de asigurari de viaţă………………………………………....43. Prezentarea generala a companiei…………………………………….... Definitia pietei de asigurari……………………………………………………….38 4..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful