ROMÂNIA  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU  DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT   

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013               

   
Manual de procedura pentru Autorizare Plati   M 01 ‐ 07    Versiunea consolidata 14 

   
   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 2   

CUPRINS   
1  2  3  4 
   


                                                 

DEFINITII SI PRESCURTARI  REFERINTE LEGISLATIVE  SCOPUL PROCEDURII  DOMENIU DE APLICARE  4.1. Liniile  generale  pentru  realizarea  planului  alternativ  de      substituire  a  personalului  din cadrul SVCP, SAP si SVT   4.2. Controlul activitatii desfasurate in cadrul SVCP, SAP si SVT  DESCRIEREA ACTIVITATII  5.1. Etapa AP 0 ‐ Depunerea declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor  de plata la Serviciul de Verificare Cereri de Plata  5.1.1. Inregistrarea contractelor de finantare  5.1.2. Transmiterea dosarelor de achizitii  5.1.3. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata  5.1.4. Descoperirea unei nereguli  5.2. Etapa  AP  1  ‐  Depunerea  si  verificarea  Dosarului  cererii  de  plata  la  Serviciul  Verificare Cereri de Plata  5.2.1. Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata  5.2.2. Continutul dosarului cererii de plata  5.2.3. Verificarea dosarului cererii de plata  5.3. Etapa  AP  2  ‐  Verificarea  la  nivelul  CRPDRP  a  documentelor  aferente  Dosarului  Cererii de Plata  5.3.1. Verificarea de catre SVT‐CRPDRP a Dosarului Cererii de Plata  5.3.2. Verificarea de catre SAP‐CRPDRP a Dosarului Cererii de Plata  5.3.3. Verificarea  de  catre  SAP‐CRPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  aferente  cheltuielilor directe   5.4. Etapa  AP  3  ‐  Verificarea  beneficiarului  in  Registrul  neregulilor  si  in  Registrul  debitorilor  5.5. Etapa AP 4 ‐ Autorizarea platii  5.6. Etapa AP 5 ‐ Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a dosarelor cererilor de plata  5.6.1. Stabilirea esantionului de catre SAP‐DPP si SVT‐DPP   5.6.2. Verificarea dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si SVT‐DPP  5.6.3. Verificarea dosarelor cererilor de plata aferente schemelor de garantare de  SAP‐DPP  5.6.4. Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si  SVT‐DPP  5.7. Etapa AP 6 ‐ Solicitarea transferului la APDRP a fondurilor de la DGBFFE din cadrul  MADR  5.8. Etapa AP 7 ‐ Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul APDRP 5.9. Etapa AP 8 ‐ Primirea extrasului de cont de la SEP ‐ DCPFE  5.10. Etapa AP 9 ‐ Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii  5.11. Etapa  AP  10  ‐  Transferul  de  la  APDRP  la  DGBFFE  din  cadrul  MADR  a  fondurilor  neutilizate 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 3   

       

6   

5.12. Etapa AP 11 ‐ Reconcilierea platilor  5.13. Etapa AP 12 ‐ Completarea pistei de audit  5.14. Etapa AP 13 ‐ Finalizarea proiectului  5.15. Etapa AP 14 ‐ Arhivarea dosarelor cererilor de plata  FORMULARE 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 4   

  1. DEFINITII SI PRESCURTARI  Autoritatea  de  Audit  –  Organism  din  cadrul  Curţii  de  Conturi  a  României, responsabil cu certificarea conturilor FEADR şi FEGA  AC  Autoritatea  Competenta  –  Organism  din  cadrul  MADR,  responsabil  cu  acreditarea APDRP  AM  Autoritatea de Management – Organism din cadrul MADR, responsabil  cu implementarea Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală  An  de  Perioada de 12 luni calculata incepand cu data semnarii contractului de  executie  finantare in primul an sau actelor aditionale in anii urmatori  APDRP  Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ‐ Organism de plăţi  responsabil  cu  implementarea  tehnică  şi  financiară  a  Programelor  SAPARD si FEADR   APIA  Agenţia  de  Plăţi  si  Intervenţii  pentru  Agricultură  ‐  Organism  de  plăţi  responsabil cu implementarea FEGA  CRPDRP  Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ‐ entitate  regională a APDRP  DAJ si MB  Directiile Agricole Judetene si a Municipiului Bucuresti  DATL  Directia Asistenta Tehnica si Leader  DCA  Directia Control si Antifrauda  DCAP  Directia  pentru  Coordonarea  Agentiilor  de  Plati  –  Directie  Generala  in  cadrul APDRP, responsabilă cu coordonarea Agenţiilor de plăţi  DCP  Dosarul Cererii de Plata  DCP  Directia Coordonare Programe  DCPFE  Directia Contabilizare Plati Fonduri Europene  DGBFFE  Directia  Generala  Buget  Finante  si  Fonduri  Europene  –  Structura  din  cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  DJC  Directia Juridica si Contencios  DPP  Directia Plati Proiecte  DSC  Directia Selectare Contractare  DSPPDR  Directia  strategii,  politici  si  programe  de  dezvoltare  rurala  ‐  Structura  din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  FEADR  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurala  –  Contributia  financiara  comunitara  pentru  sprijinirea  dezvoltarii  rurale,  destinata  finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu  legislatia comunitara  FEGA  Fondul  European  pentru  Garantare  in  Agricultura  –  Contributia  financiara comunitara pentru finantarea masurilor de piata  ITRSV  Inspectoratul  Teritorial  de  Regim  Silvic  şi  Vânătoare  ‐  Structura  din  cadrul  Ministerului  Mediului  si  Padurilor  responsabil  cu  verificarea  tehnică  pentru  implementarea  măsurilor  de  silvicultură  din  cadrul  FEADR  MADR  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  OJPDRP  Oficiul  Judeţean  de  Plăţi  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  Pescuit  ‐  entitate  judeţeană a APDRP    AA 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 5   

PERE  PNDR  RNDR  SA  SAP  SAT  SC  SCP  SCFPP  SEP  SEC  SL  SLRNDR  SMER  SRD  SVCF  SVCP  SVT  UDE 

Planul European de Redresare Economica  Programul National de Dezvoltare Rurala 2007‐2013  Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala  Serviciul Achizitii  Serviciul Autorizare Plati   Serviciul Asistenta Tehnica  Serviciul Contractare  Serviciul Contabilizare Plati  Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu  Serviciul Efectuare Plati  Serviciul Evaluare Contractare  Serviciul Leader  Serviciul Leader si Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala  Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare  Serviciul Recuperare Datorii  Serviciul Verificare Cereri de Finantare  Serviciul Verificare Cereri de Plata  Serviciul Verificare Tehnica  Unitatea  de  dimensiune  economica  ‐  unitatea  prin  care  se  exprima  dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza  marjei brute standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr 85/ 377/ CEE).  Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro 

   

  art.  principiile  generale  ale  finanţării  precum  si  sistemul  instituţional  necesar pentru administrarea. 1913/ 2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a sistemului  agromonetar al euro în sectorul agricol și de modificare a anumitor regulamente    Regulamentul  (CE)  nr. controlul si implementarea Fondului in Statele Membre    Regulamentul  Comisiei  nr.  modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct  pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv. 1290/ 2005 din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole  comune  prin  care  este  înfiinţat  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  care  prezintă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Agentia de Plaţi acreditata si Organismul  de  Certificare. referitor la acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor  organisme. 65/ 2011 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului  nr.  883/  2006  privind  normele  metodologice  de  aplicare  a  Regulamentului  Comisiei  (CE)  nr.  378/2007  și  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr. precum și de aplicare a Regulamentului  (CE) nr.  (CE)  nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de  ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol    Regulamentul CE nr.  de  modificare  a  Regulamentelor  (CE)  nr.  (CE)  nr. a declaraţiilor de cheltuieli şi a veniturilor şi condiţiilor de rambursare a  cheltuielilor din FEGA şi FEADR    Regulamentul  Comisiei  nr.  Totodată.  1782/2003    Regulamentul  consiliului  (CE)  nr. si descărcarea de gestiune a FEGA şi FEADR    Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si  a ecoconditionalitatii in ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltare rurala      .1698/2005.  885/  2006  privind  normele  metodologice  de  aplicare  a  Regulamentului Comisiei (CE) nr.6  (3)  prevede  înfiinţarea  unui  Organism  de  Coordonare  având  ca  responsabilitate  colectarea  şi  transmiterea    informaţiilor  către  Comisia  Europeana şi promovarea unei aplicări uniforme a regulilor Comunităţii    Regulamentul  Consiliului  nr.  73/2009  al  Consiliului  de  stabilire  a  unor  norme  comune  pentru  sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a  anumitor  sisteme  de  ajutor  pentru  agricultori.  1122/2009  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  (CE)  nr. 73/2009  al  Consiliului  în  ceea  ce  privește  ecocondiționalitatea.  1290/2005.  in  cazul  in  care  Statul  Membru  optează  pentru  înfiinţarea  si  acreditarea  a  mai  mult  de  o  Agenţie  de  Plaţi. REFERINTE LEGISLATIVE    Regulamentul Consiliului nr.1698/2005.  247/2006.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 6      2.  referitor  la  păstrarea  înregistrărilor  contabile  de  către agenţiile de plăţi.  1698/  2005  din  20  septembrie  2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală stabileşte măsurile ce  pot  fi  finanţate  prin  FEADR.

  organizarea  si  funcţionarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. 408/ 2009 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare  a  ordonanţei  de  urgenţă  a  guvernului  nr.  altele  decat  cele  prevazute  in  Anexa  1  a  Tratatului  CE.  28  din  9  ianuarie  2008  privind  aprobarea  conţinutului‐cadru  al  documentaţiei  tehnico‐economice  aferente  investiţiilor  publice. 13 din 22 februarie  2006 privind înfiinţarea.  cuprinzând  standardele  de  management/control  intern  la  entităţile  publice  şi  pentru  dezvoltarea sistemelor de control managerial     Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  946/  2005  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 7    Programul National de Dezvoltare Rurala 2007‐2013    Ordinul  Ministerului  Finantelor  Publice  nr. care vor fi implementate de către Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  si. prin care sunt delimitate in conformitate cu prevederile comunitare responsabilităţile  instituţiilor implicate in administrarea FEADR si FEP    Ordinul  Ministrului  Agriculturii. 8/ 2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Agriculturii si  Dezvoltării Rurale    Hotărârea nr.  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii  cu  modificarile si completarile ulterioare    Ordinul nr 211 din 25 martie 2008 privind aprobarea Schemelor de ajutor de stat „Stimularea  IMM‐urilor  care  proceseaza  produse  agricole  in  vederea  obtinerii  unor  produse  alimentare. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. prin reorganizarea Agenţiei  SAPARD. Agentia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura     Legea nr.  67/2006  privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  destinate  finanţării  politicii  agricole  comune  alocate  de  la  comunitatea  . 422/ 2006 privind criteriile  de  acreditare  a  agenţiilor  de  plăţi  pentru  agricultură  şi  dezvoltare  rurală  şi  a  organismului  coordonator    Hotărâre  nr.  precum  si  a  celor  care  desfasoara  activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie  regenerabila  si  a  biocombustibililor”  si  „Stimularea  microintreprinderilor  din  domeniul  prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase”    Hotararea  nr  224/  2008  privind  stabilirea  cadrului  general  de  implementare  a  masurilor  cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de  Dezvoltare Rurala 2007‐2013    Hotărârea de Guvern nr. organizarea si funcţionarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala  si Pescuit.  Pădurilor  si  Dezvoltării  Rurale  nr.  243  din  14  aprilie  2006  privind  stabilirea  masurilor  finanţate  din  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurala  (FEADR). prin reorganizarea Agenţiei SAPARD    Ordinul Ministerului Agriculturii.  13  din  22  februarie  2006  privind  înfiinţarea. Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. respectiv.

  privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  alocate de  la Comunitatea Europeană  şi a  fondurilor  alocate  de  la  bugetul  de  stat  aferente  programului  de  colectare  şi  gestionare  a  datelor  necesare  desfăşurării  politicii  comune  în  domeniul  pescuitului  şi  a  programului  de  control.  79/2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi  dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale    Ordinul nr 2202/ 2010 privind aprobarea numarului de posturi. Fondul european pentru pescuit. privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  alocate  de  la  Comunitatea  Europeana  si  a  fondurilor  alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare  desfasurarii  politicii  comune  in  domeniul  pescuitului  si  a  programului  de  control. a structurii organizatorice si a  regulamentului de organizare si functionare pentru Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si  Pescuit    Ordinul  nr  16/  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  Fondul  european  agricol  pentru  dezvoltare  rurala.74/2009  privind  gestionarea  fondurilor  comunitare  nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă.  10  din   Legea nr. Fondul european de garantare agricola.  aprobate prin hotărârea guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare    Ordonanţă  de  Urgenţă  nr. precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD.  79/  2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi  dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale    Hotărârea nr.  Fondul  European  pentru  Pescuit  şi  Fondul  European  pentru  Garantare  Agricolă  prin  preluarea  riscului  de  creditare  de  către  fondurile  de  garantare.  inspecţie  şi  supraveghere  în  domeniul  pescuitului  şi  pentru  modificarea  art. prin preluarea  riscului de creditare de catre fondurile de garantare.  inspectie  si  supraveghere  in  domeniul  pescuitului  si  pentru  modificarea  art  10  din  Legea  nr  218/  2005  privind  stimularea  absorbtiei  fondurilor  SAPARD. 1262/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. Fondul european agricol  de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de  stat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 8    europeană. 66/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de  compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor  . Fondul European Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală.  cu  modificările şi completările ulterioare    Ordinul  nr  12/  2010  privind  aprobarea  schemei  de  ajutor  de  stat  „Stimularea  dezvoltarii  regionale  prin  realizarea  de  investitii  pentru  procesarea  produselor  agricole  si  forestiere  in  vederea obtinerii de produse neagricole”    Ordinul nr. 293/2008    Ordonanta de Urgenta nr 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile  provenite  din  Fondul  european  de  garantare  agricola.  Fondul  european  agricol  de  dezvoltare  rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 9    beneficiarilor  Fondului  european  de  garantare  agricolă  şi  ai  Fondului  european  agricol  de  dezvoltare rurală.  . precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat    Procedura va fi actualizata ca urmare a modificarilor intervenite in reglementarile Comunitatii  in  conformitate  cu  prevederile  Capitolului  4  “Modificarea  procedurilor  acreditate  prin  instructiuni” din Manualul de metodologie.

  Schema  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009  ‐  Stimularea  dezvoltarii  regionale  prin  realizarea  de  investitii  pentru  procesarea  produselor  agricole  si  forestiere  in  vederea obtinerii de produse neagricole.   Axa 3 – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale:   312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro‐intreprinderi.  dezvoltarea  satelor.   221 – Prima impadurire a terenurilor agricole.  Schema  de  ajutor  de  stat  XS  28/2008  –  Stimularea  microintreprinderilor  din  domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase.  imbunatatirea  serviciilor  de  baza  pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.    125  –  Imbunatatirea  si  dezvoltarea  infrastructurii  legate  de  dezvoltarea  si  adaptarea  agriculturii si silviculturii   141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi‐subzistenta.   212 – Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana. SCOPUL PROCEDURII    Scopul procedurii de autorizare a platii este asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care  trebuie parcurse in vederea verificarii conformitatii.  precum  si  a  celor  care  desfasoara  activitati  de  procesare  a  produselor  agricole  in  vederea  obtinerii  si  utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor.   Axa 2 – Imbunatatirea mediului si spatiului rural:   211 – Sprijin pentru zona montana defavorizata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 10      3. continutului si eligibilitatii cererii de plata  depuse de beneficiar.1 – Constructie parteneriate public‐private  .  Schema  de  ajutor  de  stat  XS  13/123A/2008  –  Stimularea  IMM‐urilor  care  proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare. altele  decat  cele  prevazute  in  anexa  nr  1  la  Tratatul  CE.  dobandirea  de  competente  si  animarea teritoriului  431.   112 – Instalarea tinerilor fermieri.   142 – Infiintarea grupurilor de producatori.   322  –  Renovarea.   121 – Modernizarea exploatatiilor agricole. precum si autorizarii platii pentru urmatoarele axe si masuri:   Axa 1 – Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier:   111 – Formare profesionala.   Axa 4 ‐ Leader    41  411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier  412 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural  413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale   431  –  Functionarea  Grupurilor  de  Actiune  Locala.   123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere.   214 – Plati de agro‐mediu.   313 – Incurajarea activitatilor turistice. informare si difuzare cunostinte.   143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori.

  Completarea pistei de audit.  Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul APDRP.   Solicitarea transferului la APDRP a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR.Depunerea Declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata la Serviciul de  Verificare Cereri de Plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 11    431.  Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a Dosarelor Cererilor de Plata.                                   .  Autorizarea platii.  Arhivarea dosarelor cererilor de plata. dobandirea de competente si  animarea teritoriului   Masura 511 – Asistenta Tehnica.  Primirea extrasului de cont de la SEP‐DCPFE.  Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata la Serviciul Verificare Cereri de Plata.   Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii.   Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor.2 – Functionarea Grupului de Actiune Locala.  Finalizarea proiectului.  Reconcilierea platilor.  Transferul de la APDRP la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate.   Examinarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente Dosarului Cererii de Plata.   Masura 611 – Plati complementare directe   Scheme de garantare    Procedura de autorizare plati cuprinde urmatoarele etape:  .

 In situatia in care expertul care preia  atributiile sefului SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP va trebui sa verifice/semneze  documente pe care le‐a intocmit in perioada anterioara. regional si central.  se  va  asigura  functionarea  serviciului  prin  substituirea  cu  unul  din  expertii  din  serviciu.     În cazul în care.     .  o daca in cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP numarul de experti prezenti este  mai mare sau egal cu 50% din capacitatea normata.  se va asigura functionarea serviciului prin redistribuirea lucrarilor aferente altor  experti din cadrul serviciului.  o fiecare  serviciu  va  prezenta  un  plan  de  substituire  bazat  pe  principiile  mentionate anterior. în anumite perioade există o aglomerare de cereri de plată la un judeţ/ centru  regional se vor atrage în acţiunea de verificare experti din celelalte judeţe ale regiunii din cadrul  SVCP‐OJPDRP/ regiuni din cadrul SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP. care vor fi delegaţi în acest scop.  o daca  in  cadrul  serviciului  absenteaza  seful  SVCP/  SAP‐CRPDRP/  SVT‐CRPDRP. se va asigura functionarea SVCP/ SAP‐ CRPDRP/ SVT‐CRPDRP prin substituirea cu alti experti SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐ CRPDRP  din  cadrul  altor  Oficii  Judetene/  Centre  Regionale.  Seful  de  serviciu  va  completa  Nota  de  convocare  a  expertului  AP  1. dar exista personal absent. un alt expert din cadrul  serviciului va efectua aceasta verificare. care vor prelua activitatile persoanelor absente.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 12      4. substituirea personalului  va fi efectuata tinand cont de urmatoarele principii:   respectarea separarii atributiilor conform Regulamentului 885/2006. atributiile  primei  persoane  vor  fi  preluate  de  cealalta  persoana  conform  procedurii.   pentru expertii si seful SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP substituirile  vor fi facute astfel:  o daca in cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP numarul de experti prezenti este  mai mic de 50% din capacitatea normata. DOMENIU DE  APLICARE    Prezenta  procedura  se  aplica  de  catre  personalul  cu  atributii  in  autorizarea  platii  de  la  nivel  judetean.     4.   respectarea principiului „4 ochi”.1.9  care  va  fi  avizata  de  Directorul adjunct OJPDRP/ Directorul CRPDRP.   substituirile vor fi initiate de seful serviciului si se opereaza in cazul in care absenta uneia  sau  mai  multor  persoane  din  cadrul  serviciului  ar  putea  determina    nerespectarea  termenelor din proceduri. care va prelua activitatile aferente.Liniile generale pentru realizarea planului alternativ de substituire a  personalului din  cadrul SVCP.  asfel  incat  sa  nu  existe  mai  mult  de  o  semnatura  a  aceleiasi  persoane  pe  un  document. fiind clar mentionate grupele de posibili inlocuitori pentru  fiecare persoana si ierarhizarea acestora (vezi capitolul 7). SAP si SVT    In functie de structura de organizare specifica fiecarui compartiment.  care  vor  prelua  activitatile persoanelor absente.  o pentru intreaga perioada cand o persoana substituie o alta persoana.

 nu vor instrumenta dosarele cererilor de plata aferente beneficiarilor acestor achizitii.  .  o daca numarul de experti prezenti este mai mic cu 50% din capacitatea normala.    Personalul din cadrul SEP‐DCPFE si SCP‐DCPFE nu poate inlocui personalul din cadrul SAP‐DPP.10 aprobat de Directorul General al APDRP. de seful SRD‐DPP  pe aspecte privind recuperarea datoriilor si de seful SVT‐DPP pe aspecte tehnice  privind autorizarea platii.    Personalul  care  a  avut  atributii  privind  functia  de  verificare  a  cererilor  si  contractelor  de  finantare  nu  are  voie  sa  aiba  atributii  privind  functia  de  verificare  si  autorizare  a  dosarelor  cererilor de plata pentru proiectele respective.  In  situatia  in  care  expertul  care  preia  atributiile  sefului  de  serviciu  va  trebui  sa  verifice/ semneze documente pe care le‐a intocmit in perioada anterioara.  se  va  face  in  baza  unui Referat de delegare a expertului AP 1.  se va asigura functionarea serviciului prin asigurarea de experti din cadrul altor  CRPDRP‐uri  ‐  Serviciul  Autorizare  Plati.    4.  atributiile  Directorului  de  Directie  vor  fi  preluate de seful SAP‐DPP pe aspecte privind autorizarea platii. in baza  propunerii facute de Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP ca urmare a consultarii cu directorii  adjuncti ai OJPDRP‐urilor/ directorii CRPDRP‐urilor implicate.   2.pentru directorul DPP substituirea  va fi facuta astfel:  o daca  in  directie  absenteaza  directorul.    Personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP  care  avizeaza  dosarele  de  achizitie  aferente  achizitiilor  simple. SAP si SVT     Strategia APDRP privind poziţiile sensibile este de a creşte supervizarea adoptând principiul „4  ochi”. dar exista personal absent. care vor prelua activitatile aferente. se va asigura functionarea  serviciului  prin  redistribuirea  lucrarilor  aferente  altor  experti  din  cadrul  serviciului.Controlul activităţii desfăşurate în cadrul SVCP.2.  directorul direcţiei cu directorul general adjunct căruia ii este subordonat.    Personalul APDRP va respecta următoarele reguli:   1. un alt  expert din cadrul serviciului va efectua aceasta verificare.  componente  ale  regiunii/  regiuni.    pentru expertii si seful de serviciu din cadrul SAP‐DPP substituirile vor fi facute astfel:  o daca intr‐un serviciu numarul de experti prezenti este mai mare sau egal cu 50%  din capacitatea normata. expertul  va  comunica  cu  seful  serviciului.  o daca  absenteaza  seful  de  serviciu. Seful de serviciu va verifica in baza informatiilor  puse la dispozitie de SEC‐CRPDRP/ DSC in momentul repartizarii dosarelor cererilor de plata ca  expertii  implicati  in  verificarea  dosarelor  cererilor  de  plata  nu  au  fost  implicati  in  verificarea  cererilor de finantare.  care  vor  prelua  activitatile  persoanelor  absente.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 13    Numirea  expertilor  din  celelalte  judete. care vor prelua activitatile persoanelor absente.  seful  serviciului  cu  directorul  direcţiei. directorul general adjunct va comunica cu directorul general.  .  se  va  asigura  functionarea  serviciului  prin  substituirea cu unul din expertii din serviciu.

     Regula generala:   pentru documentele care se transmit in interiorul APDRP/ CRPDRP/ OJPDRP (intre servicii)  ele se semneaza de un expert si se revizuiesc de seful de serviciu. cit si inspectii legate de nereguli si fraude.      Controlul intern este desfasurat de catre seful de serviciu.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 14    3.  Curtea  Europeana  a  Auditorilor.  o Originalul care se transmite este semnat de directorul general si va avea aplicata  stampila APDRP. Directorul General Adjunct Plati Proiecte  si Directorul General al APDRP. acest control consta atat in  verificarea  documentelor  intocmite  de  expertii  din  cadrul  serviciului.  verificata  de  seful  de  serviciu. când  directorul  general  da  sarcini  unui  angajat  din  APDRP  in  mod  direct.  o Originalul  care  se  transmite  este  semnat  de  Directorul  CRPDRP/  Directorul  Adjunct al OJPDRP si va avea aplicata stampila CRPDRP/ OJPDRP.  Acestea  au  dreptul  de  a  transmite  agenti  sau  reprezentanti  autorizati  pentru  a  indeplini  misiuni  financiare  tehnice sau de auditare in Romania.  Aceste  autoritati  competente  sunt:  Comisia  Europeana.  Persoana  (expert  2)  care  verifică  munca  expertului  1  certifică  acest  lucru  prin  înscrierea  unei  linii  oblice  („\”)  de  la  stânga  sus  spre  dreapta  jos  suprapusă  peste  bifa  expertului  1.  Autoritatea  de  Audit  Curtea  de  Conturi  a  Romaniei  si  Autoritatea  competenta  din  cadrul  MADR.    Experţii  care  întocmesc  documentele  de  verificare  îşi  concretizează  verificarea  prin  înscrierea  unei  bife  („√”)  în  câmpurile  respec ve.  revizuirea  si  avizarea acestor documente (asa cum este descris in procedura) cat si in realizarea unui  control periodic al activitatii desfasurate in cadrul serviciului.  directorul  general  adjunct  si  directorul  in  subordinea  cărora  se  afla  angajatul  vor  fi  informaţi  imediat de către directorul general privind sarcinile respective.  iar  verificatorul  său  a  înscris  bifa  sa  în  coloana  „Nu”.constatarea finala va fi cea a sefului de serviciu.  Directorul  CRPDRP/ Directorul Adjunct al OJPDRP.   Autoritatile competente vor anunta autoritatile din Romania in ceea ce priveste aceste  misiuni.  Astfel de misiuni pot implica o examinare a procedurilor si pot fi inspectii la fata locului  asupra proiectelor si beneficiarilor. avizata de Directorul Directiei.   pentru documentele care se transmit in interiorul APDRP (intre directii) ele se semneaza de  un expert.   pentru documentele care se transmit in afara  APDRP:  o copia  care  se  pastreaza  este  semnata  de  un  expert.  în  coloana  „Da”.  Dacă  nu  este  de  acord  cu  constatarea  expertului  1  care  a  înscris  bifa  de  exemplu. se verifica de seful de serviciu si directorul directiei (avizeaza).    .  avizata  de  sef.   pentru documentele care se transmit in afara  CRPDRP/ OJPDRP:   o copia  care  se  pastreaza  este  semnata:  de  un  expert.     Controlul extern   Aplicarea procedurilor va fi controlata de catre autoritatile competente in concordanta  cu  cerintele  Comunitatii  Europene.

 125. notelor de aprobare privind modificarea contractului/ deciziei de finantare (M141) si  a  notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor  de  incetare  a  valabilitatii  deciziilor  (M141) insotite de o Adresa interna.1. 142.    Seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  DSC/  SEC‐CRPDRP  copiile  contractelor  cadru  de  finantare/  deciziilor de finantare (M141) si bugetele indicative – anexe la contractele de finantare. contractele de finantare/ actele aditionale vor fi insotite  de 2 bugete indicative care cuprind cheltuielile aferente investitiilor cu procentul de finantare  de pana la 50%. 121. bugete indicative.    Deciziile de finantare aferente Masurii 141.    In cazul proiectelor aferente Masurii 121 care includ si investitii care au ca scop implementarea  Directivei Consiliului 91/676/CE/1981.    Seful  SVCP‐OJPDRP  primeste  de  la  expertul  SVCF‐OJPDRP. seful SAP – CRPDRP primeşte de la expertul  Serviciului Evaluare Contractare – CRPDRP.1.    Contractele  de  finantare/  actele  aditionale  aferente  Masurii  112. respectiv 75%. 312.  copiile  Notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor  de  incetare  a  valabilitatii  deciziilor  (M141)  si  copiile  Notelor  de  aprobare  privind  modificarea  contractului/  deciziei de finantare (M141) insotite de o Adresa interna.  precum  si  ale  notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor de incetare a valabilitatii deciziilor (M141) insotite de o Adresa interna. copiile actelor adiţionale la Contractele  de  finanţare. actelor  aditionale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 15      5. 123. copiile Contractelor cadru de finanţare/ Deciziilor de  finantare  (M141)  ale  beneficiarilor  cu  Agentia  de  Plaţi  pentru  Dezvoltare  Rurala  si  Pescuit  si  Bugetele indicative ‐ anexe la Contractele de finanţare. 313.  bugete  indicative.  nu  au  ca  anexe.  ale  actelor  aditionale.    .  Înregistrarea contractelor de finanţare    Pentru Masurile 112.1. nu au ca anexe. DESCRIEREA ACTIVITATII    5. 322    Dupa încheierea contractelor de finanţare/ deciziilor de finantare (M141) intre Agentia de Plaţi  pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si beneficiari. precum si un buget indicativ care totalizeaza cheltuielile din cele  2 bugete.  ale  notelor  de  aprobare  privind  modificarea  contractului/  deciziei  de  finantare  (M141). 141.  copiile  contractelor  cadru  de  finantare/  deciziilor  de  finantare  (M141)  si  bugetele  indicative  –  anexe  la  contractele  de  finantare. 221. Etapa AP0:   Depunerea Declaraţiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor  Cererilor de Plată la Serviciul de Verificare Cereri de Plată          5.

  insotite  de  Nota  de  transmitere. 143.  SAP  –  CRPDRP. 511     Pentru  proiectele  aferente  masurilor  111. seful SAP‐CRPDRP primeste de la SAT/ SLRNDR (pentru Masura 431.2. 125a si 312 care includ si investitii care au ca  scop implementarea noilor provocari (PERE).1  (fazele  1  si  2).  SAP  –  CRPDRP  va  transmite  SVCP  –  OJPDRP.1‐faza  3  si  431.   De asemenea.  Seful  SVCP  –  OJPDRP va primi de la SVCF o copie a documentelor mentionate mai sus. dintre care  un buget indicativ totalizeaza cheltuielile din celelalte 4 bugete. 41.  SAP  –  CRPDRP  va  transmite SVCP – OJPDRP.  431. Fisele de verificare pe  teren  a  implementarii  contractului  si  Notificarile  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/ intermediar/ final de activitate/ Fisele de verificare pentru aprobarea Raportului initial/  intermediar/  final  de  activitate. insotite de anexe.  dupa  semnarea  contractelor  de  furnizare/  Actelor  aditionale  intre  MADR. respectiv seful serviciului primeste  de  la  SAT  ‐  MADR/  DATL  ‐  APDRP  o  copie  a  Contractului  de  furnizare  pentru  servicii/  bunuri.    Pentru Masurile 111.  o  copie  a  documentelor  mentionate  mai  sus.  APDRP  si  furnizori. 431.  insotit  de  Bugetul  indicativ  ‐  anexa  la  Contractul  de  furnizare/  Actele  aditionale.  insotite  de  Nota  de  transmitere. SAP – CRPDRP.  originalul    documentelor  mentionate mai sus. 431.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  copiile  acestor  documente  la  . precum si cheltuielile aferente investitiilor finantate din PERE.    In cazul proiectelor aferente Masurilor 121.  143  si  431.  o  copie  a  documentelor  mentionate  mai  sus.  SAP  –  CRPDRP  8  va  transmite  SVCP  –  OJPDRP  Bucuresti. 123. cu Bugetul indicativ  ‐  anexa  la  Contractele  de  furnizare/  Actele  aditionale.1 – fazele 1 si  2)/  DATL/  SVCF  (pentru  Masurile  41‐proiecte  atipice  de  servicii. cu Bugetul indicativ ‐ anexa la  Contractele  de  finantare/  Actele  aditionale. SAP – CRPDRP 8. 431. respectiv seful serviciului  primeste de la SEC‐CRPDRP o copie a Contractului de finantare.2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 16    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313  si  322  care  includ  investitii  din  cadrul  mai  multor  actiuni/  componente.  contractele  de  finantare/  actele  aditionale  vor  fi  insotite  de  un  buget  indicativ care totalizeaza cheltuielile aferente investitiei respective.  respectiv  seful  serviciului  primeste  de  la  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR  o  copie  a  Contractului  de  furnizare pentru serviciile de consiliere si proiectele de formare/ informare.2)  Rapoartele initiale/ intermediare/ finale de activitate.  contului  bancar  si  firmei  de  audit.  insotite  de  Nota  de  transmitere. SAT/ SLRNDR/ DATL va  transmite DPP.     Seful  SAP‐CRPDRP  primeste  de  la  SAT‐MADR/  SLRNDR‐DSPPDR/  DATL‐APDRP  o  copie  a  Notificarilor  privind  schimbarile  adresei. originalul documentelor mentionate mai sus.  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR va transmite DPP. originalul documentelor mentionate mai sus. SAP‐DPP va primi de la  SEC‐CRPDRP o copie a documentelor mentionate mai sus.    Pentru  proiectele  aferente  Masurii  511.1. APDRP si furnizori.  SAT/  DATL  va  transmite  DPP.1 (faza 3) si 431.  dupa  semnarea  contractelor  de  furnizare/  actelor  aditionale intre MADR. o copie a documentelor mentionate mai sus. contractele de finantare/ actele aditionale vor fi  insotite  de  maxim  5  bugete  indicative  care  cuprind  distinct  cheltuielile  aferente  investitiilor  finantate din FEADR. dupa semnarea contractelor de  finantare/ Actelor aditionale intre APDRP si furnizori.     Pentru proiectele aferente masurilor 41.

 431. 125.     Pentru schemele de garantare    Dupa  semnarea  conventiilor  de  finantare  –  contractelor  de  servicii  /  actelor  aditionale  intre  MADR. APDRP si fondul de garantare. 313.     Etapa comuna pentru toate masurile    Un expert din cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP va inregistra in Registrul de corespondenta  R1  Adresa  de  inaintare  a  Contractelor  de  finantare/  furnizare/  Deciziilor  de  finantare/  Conventiilor  de  finantare/  actelor  aditionale/  notelor  de  aprobare.     In cazul in care beneficiarul finantarii prin Programul FEADR isi schimba statutul din „neplatitor  de TVA” in „platitor de TVA”.  sefului  SAP‐CRPDRP/ SVT/ SAP‐DPP in ziua primirii de la SVCF.  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  va  prelua  exemplarul  dosarelor  de  achizitie  din  arhiva  CRPDRP. 41. 123.  Seful  SVCP  va  transmite  cate  o  copie  scanata  a  acestui  document  pe  e‐mail.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 17    SVCP  in  ziua  primirii  acestora.  SVCP  va  primi  de  la  SA‐ CRPDRP un exemplar al dosarelor de achizitie si al formularelor de avizare. 322. Pentru verificarea  DCP.  .  Seful  SVCP/  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP repartizează Contractele de finanţare/ furnizare/ Deciziile de finantare/ Conventiile de  finantare  experţilor  verificatori  in  aceeasi  zi  in  care  acestea  au  fost  primite. Expertii verificatori nu vor mai deconta  TVA‐ul catre beneficiari incepand cu data de la care acestia au devenit platitori de TVA.  Expertul  care  a  preluat  Contractul  de  finanţare/  furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  deschide.  SAP‐DPP  va  lua  dosarele  de  achizitie si fisele de avizare de la SAP‐CRPDRP pe baza unui Proces verbal de predare ‐ primire.  Pentru  verificarea DCP.2    Dupa  avizare.2. respectiv seful serviciului primeste de la SAT ‐  MADR  un  exemplar  original  al  conventiilor  de  finantare  –  contractelor  de  servicii/  actelor  aditionale.Transmiterea dosarelor de achiziţii    Pentru Masurile 121.    In  cazul  in  care  DCP  este  inclus  in  esantionul  la  nivel  central. SVCP va prelua al doilea exemplar al dosarelor de achizitie depus de beneficiar  si avizat de expertii cu atributii in acest sens. SAP – DPP.1 – faza 3. 431.  pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  judetean  de  SVCP.  acesta  va  returna  dosarele  de  achizitie  la  SAP‐ CRPDRP pe baza de Proces verbal de predare – primire.  Verificarea  pe  teren  se  realizeaza  inaintea  depunerii  dosarelor  cererilor de plata de catre beneficiar.  Dupa  finalizarea  verificarii  de  catre  SAP‐DPP.  SAP‐CRPDRP  va  primi  de  la  SVCP  un  exemplar  al  dosarelor  de  achizitie  si  al  formularelor  de  avizare.  pentru  fiecare  beneficiar/  contract  Dosarul  administrativ  al  Cererilor  de  Plata  al  beneficiarului.    5. seful SVCP va primi de la SVCF. 312. o copie a documentului din care  rezulta  ca  beneficiarul  a  devenit  platitor  de  TVA  in  conformitate  cu  prevederile  legale  in  vigoare.    Dupa  avizare.1. insotite de Nota de transmitere.  pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  regional.

 beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  in maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finantare.  143.  .  41  (exceptand  proiectele atipice de servicii).2 (in cazul cheltuielilor pentru activitatile de animare si instruire).     Dosarele de achizitie vor fi inregistrate in Registrul de corespondenta R1 de un expert din cadrul  SVCP‐OJPDRP/ SAP‐CRPDRP.  Transa  a  doua  de  plata  se  va  depune  in  maxim  30  de  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare. acesta va depune o cerere de plata  pentru  avans.2 (in cazul cheltuielilor de functionare).    o transa de plata pentru Masurile 221 – costurile de instalare si 41. aferent fiecarui nivel (judetean.    Actele  aditionale  la  contractele  de  achizitie  vor  fi  avizate  de  catre  SVCP‐OJPDRP  pentru  achizitiile simple/ de catre SA‐CRPDRP pentru achizitiile cu constructii montaj.    Acestea vor fi preluate de seful de serviciu si repartizate expertului căruia i‐a fost repartizat si  Contractul de finanţare.  313.  123.1  –  faza  3  vor  fi  avizate  dosarele  de  achizitie  pentru  serviciile/  bunurile  prestate/ furnizate de catre terti (externalizate). impreuna cu Declaratia de esalonare  a  platilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 18      In  cazul  Masurii  431. astfel:   transe de plata periodice pentru Masura 431.  Valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata  de  beneficiar  pentru  decontare  la  ultima  transa  de  plata  trebuie  sa  acopere cel putin valoarea avansului acordat. 142.    In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului.  431.  Avansul  se  recupereaza  la  ultima  transa  de  plata. fara a se limita numarul acestora.    cinci  transe  de  plata  pentru  Masurile  121. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata    Beneficiarii/  Furnizorii  au  obligatia  sa  solicite  decontarea  cheltuielilor  efectuate  aferente  investiţiei de baza realizate in transe de plata. fara a se depasi insa termenul maxim de verificare a dosarului cererii de  plata.1  si  511  furnizorii  pot  solicita  decontarea  cheltuielilor  efectuate aferente proiectului realizat in transe de plata.  322. regional si central).  41.    transe de plata dupa finalizarea fiecarei actiuni pentru Masurile 41‐proiecte atipice de  servicii si 431.  312.  125.   cinci transe de plata anuale pentru Masurile 141.   15  transe  de  plata  anuale  pentru  Masurile  221  ‐  pierderea  de  venit  ca  urmare  a  impaduririi si 41.    Daca  in  urma  verificarii  Dosarului  cererii  de  plata  se  constata  neconcordante  la  dosarele  de  achizitie  expertii  verificatori  vor  solicita  clarificari  in  scris  compartimentului  care  a  avizat  dosarele de achizitie.1.3.         5.    In cazul Masurilor 112 si 41.    In  cazul  Masurilor  111.   doua transe de plata pentru Masurile 112 si 41. 221 – costurile de intretinere a  plantatiei si 41.

 in cazul Masurilor 112 si  41 impreuna cu prima transa a cererii de plata.  se  va  aplica    o  sanctiune  de  1%  pe  zi  lucrătoare  la  sumele  la  care  ar  fi  avut  dreptul  beneficiarul  dacă  cererea  ar  fi  fost  depusă  în  termenul stabilit.2. IV  si V) se vor depune anual.  .  Cu  exceptia  cazurilor  de  forta  majora  sau  a  circumstantelor  exceptionale. 431.1 si 511. beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare.    Beneficiarii/  Furnizorii  vor  depune  la  SVCP‐OJPDRP  Declaraţiile  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. furnizorul are obligatia  sa  depuna  Dosarul  Cererii  de  Plata  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar (dacă e cazul)/ Final de Activitate pentru contractele care au ca obiect furnizarea  de servicii/ pentru contractele care au ca obiect furnizarea de servicii si bunuri sau in maxim 15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Procesului  verbal  de  receptie  (pentru  contractele  care  au  ca  obiect furnizarea de bunuri).1:   in maxim 10 zile de la data semnarii Contractului de finantare. IV si V) se vor depune anual.  Beneficiarul  nu  poate  depune  cererea  de  plata pentru primul an mai tarziu de 2 ani de la data semnarii contractului de finantare. in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie.    In  cazul  Masurilor  221  si  41. 41‐proiecte atipice de servicii.  beneficiarul  poate  depune  cererea  de  plata  după  data  limită  stabilita  (15  mai). in maxim 30 de zile lucratoare dupa implinirea a 12 luni. dar numai dupa 1 an calendaristic  de la data recunoasterii grupului de producatori.     In cazul Masurilor 111. Dacă perioada de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice. III.pentru componenta “a” ‐ beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in  primele  10  zile  lucratoare  ale  perioadei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 19      In cazul Masurilor 141 si 41.  pentru  cheltuielile  realizate  in  perioada  precedenta. 143.    In cazul Masurii 431. III.pentru componenta „b” ‐ beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in  maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea Raportului Intermediar (dacă e cazul)/ Final de  Activitate. 24 luni.    In cazul Masurilor 142 si 41. Urmatoarele transe de plata (transele II. Celelalte transe de plata (transele  II. 36  luni si respectiv 48 luni de la data depunerii primei cereri de plata.  insa  pentru  cererile  de  plata  aferente  lucrarilor  de  intretinere/  pierderii  de  venit. beneficiarul  nu va mai putea depune cererea de plata pentru lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/  pierderea de venit. beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  dupa 60 de zile de la data incheierii contractului de finantare.  beneficiarul  are  obligatia  sa  depuna  cererea  de  plata  pentru  lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/ pierderea de venit in perioada 1 martie ‐ 15 mai  a  anului  pentru  care  solicita  plata  costurilor  standard  de  infiintare/  primelor  de  intretinere/  primelor  compensatorii  pentru  pierderea  de  venit.   .   .  Beneficiarul nu va fi sanctionat pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata in cazurile de  forta majora si in circumstante exceptionale.

 aceasta se reface de catre beneficiar/ furnizor si se redepune in aceeasi zi. aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului cererii de plata. beneficiarul/ furnizorul.   in  maxim  30  de  zile  de  la  avizarea  primului  dosar  de  achizitie  (exceptand  dosarele  de  servicii) in cazul Masurilor 121.  perioada  de  depunere  a  DCP  se  incadreaza  in  durata  de  executie  mentionata  in  Contractul  de  finantare/  Decizia  de  finantare/  actele  aditionale).  In  cazul  in  care  Declaratia  de  esalonare  nu  este  completata corect.   in maxim 30 de zile de la avizarea dosarului de achizitie pentru serviciile de proiectare in  cazul Masurilor 221 si 41   anual  in  cazul  Masurii  431.  In  cazul  proiectelor  pentru  care  se  deconteaza  TVA‐ul  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  beneficiarii/  furnizorii  trebuie  sa  depuna  si  Declaratia  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor de Plata distincta pentru TVA. 313.    Acestea sunt primite de seful SVCP si repartizate expertului căruia i‐a fost repartizat contractul  de  finanţare/  furnizare/  decizia  de  finantare.  daca  aceasta  a  fost  completata  corect  de  catre  beneficiar/  furnizor    (datele  din  Declaratia  de  esalonare  privind  masura.2 – componenta „b”. rata ajutorului  financiar  nerambursabil. titlul proiectului.   in maxim 30 de zile de la aprobarea Raportului initial de activitate in cazul Masurilor 41‐ proiecte atipice de servicii si 431.  Declaratiile  de  esalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plata  se  vor  depune la SVCP‐OJPDRP Bucuresti.    .  142 si 41. 431.  pentru  transele  de  plata  aferente  anului  calendaristic respectiv.  In  cazul  Masurii  511. 123.  Declaratia  se  va  depune in maxim 15 de zile de la semnarea Contractului de finantare pentru transele de  plata aferente anului 2011. in cazul Masuriilor 141. 125. respectiv valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil din contractul de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  actele  aditionale.    Expertul SVCP‐OJPDRP va inregistra Declaratia de esalonare in Registrul de corespondenta R1 in  momentul  primirii  si  va  verifica  in  prezenta  beneficiarului/  furnizorului. 322 si 41. Declaratia se va depune in primele  15  zile  lucratoare  ale  lunii  ianuarie.   anual. valoarea totala a contractului/ deciziei de finantare. 312.  suma  valorilor  aferente  transelor de plata (valoarea totala si valoarea ajutorului financiar nerambursabil) sa fie egala cu  valoarea  totala  a  contractului  de  finantare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  actului aditional.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 20    in maxim 30 zile de la data semnarii Contractului de finantare.2  –  componenta  „a”. 143.  pentru  anul  2011.  in  aceeasi  zi  in  care  acestea  au  fost  primite.1‐fazele 1 si 2. in maxim 30 de zile de la aprobarea Raportului initial de activitate in cazul Masurii  431.  si 511.  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil.1‐faza 3. incepand cu anul 2012. codul si data contractului de finantare/ furnizare/ deciziei de  finantare.     In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul  nu  depune  Declaratia  de  esalonare  in  termenul  prevazut.    in  maxim  30  de  zile  de  la  data  semnarii  Contractului  de  furnizare  (pentru  contractele  care au ca obiect furnizarea de bunuri)/ de la aprobarea Raportului initial de activitate  (pentru contractele care au ca obiect furnizarea de servicii/ pentru contractele care au  ca obiect furnizarea de servicii si bunuri) in cazul Masurilor 111.

  beneficiarul/  furnizorul  va  fi  informat.1  sau  de  valori  mai  mari  decât  valoarea  transei  conform  Declaraţiei  de  eşalonare  AP  0. o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de  Plata  AP  0. seful SVCP/ SVT/ SAP va prezenta un Raport Directorului OJPDRP/  CRPDRP/ DPP cu aceste probleme in vederea luarii masurilor care se impun de catre acestia.  Datele  vor  fi  centralizate  de  seful  SAP‐ CRPDRP si transmise la SCP‐DCPFE in vederea realizarii previziunilor.  precum  si  in  baza  rezoluţiei  Directorului  OJPDRP.  in  aceeasi  zi  in  care  documentul  a  fost  depus  la  SVCP‐OJPDRP. care va fi insotit de graficul de implementare a investitiei.1.  personalul  din  cadrul  Oficiilor  Judetene.  Centrelor  Regionale/  DPP  va  respecta  prevederile  Manualului  de  procedura  Constatare  Nereguli.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 21      Declaraţiile  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.  Recuperare Datorii M 01‐10.1 initiala. asa cum este definita in contractul de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare.  odată cu Dosarul Cererii de Plata.     In cazul prezentării de către beneficiar/ furnizor a Dosarelor Cererilor de Plata in termene mai  scurte  decât  cele  prevăzute  in  Declaraţia  de  eşalonare  AP  0.  impreuna  cu  Registrul  R2  in  format  electronic  de  seful  SVCP‐OJPDRP  la  SAP  –  CRPDRP.  scanate.    Dupa  inregistrarea  Declaratiilor  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.  despre  acceptarea/  refuzul  Declaraţiei  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.1.  acesta  va  depune  la  SVCP‐OJPDRP.1  trebuie  sa  fie  înregistrate  in  Registrul  privind  previziunea  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  R2.1.1.  prin  transmiterea  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire  catre  beneficiar/  furnizor  a  copiei  acestui  document  cu  rezolutia  directorului.          5.1  „Rectificată”. in vederea realizarii previziunilor. in baza  unui Memoriu justificativ.  dupa  verificarea  lor  de  expertul  SVCP‐OJPDRP.    Daca pe parcursul a 6 luni se constata repetarea in mod sistematic a unor probleme legate de  dosarele cererilor de plata. va fi printat si semnat de seful SVCP si Directorul adjunct OJPDRP.     Dupa  verificarea  de  expertul  si  seful  SVCP  a  documentelor  mentionate.1 se face in  condiţiile  prelungirii  termenului  de  depunere  a  Dosarului  Cererii  de  Plata  sau  solicitării  unei  valori  mai  mici  aferente  transei  fata  de  datele  menţionate  in  Declaraţia  de  eşalonare  a  depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.  acestea  vor  fi  centralizate  si  transmise  zilnic.  In  Registrul  R2  se  va  completa  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil  din  Declaratiile  de  esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.  iar  in  ultima zi lucratoare din luna.        Orice  modificare  (prelungire  termen  sau  micşorare  valoare)  a  Declaraţiei  de  eşalonare  a  depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.     .  „Rectificarea” Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.  Registrul  R2  va  fi  tinut  in  format  electronic.  fără  a  fi  nevoie  in  acest  sens  de  un  accept  din  partea  Directorului  OJPDRP. Descoperirea unei nereguli    In cazul descoperirii unei nereguli/ a unei plati in exces.1  „Rectificata”.1 se va face numai in condiţii excepţionale.4.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 22    Toate documentele primite sau transmise de catre SVCP‐OJPDRP/ SAP/ SVT  se vor inregistra in  Registrul de corespondenta‐R1.  .    In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul  nu  isi  respecta  durata  de  executie  prevazuta  in  contractul  de  finantare/  furnizare  si  i  se  accepta  prelungirea  prin  act  aditional.  daca  acesta  apare  la  rubrica  „Cheltuieli eligibile” din Bugetul indicativ.     Pentru fiecare dosar cerere de plata. expertii SVCP/SVT/SAP vor elabora un Dosar administrativ  la  care  vor  atasa  documentele  elaborate  pe  parcursul  verificarii  DCP.    Beneficiarii pot solicita decontarea TVA‐ului din FEADR.    Observatie:    De la data inregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii platii nu se vor depasi  90 zile calendaristice.    Beneficiarii pot solicita decontarea TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009. Expertii pot autoriza la plata TVA‐ ul  aferent  cheltuielilor  eligibile  admise  (purtatoare  de  TVA).  beneficiarul/  furnizorul va fi penalizat cu 2% din valoarea eligibila nerambursabila a proiectului.  doar  daca  acesta  este  prevazut  in  mod  distinct  la  articolul  privind  valoarea/  pretul  contractului  din  Contractul  de  finantare/ furnizare/ Actul aditional ca fiind eligibil de la bugetul de stat. Expertii pot autoriza  la  plata  TVA‐ul  aferent  cheltuielilor  eligibile  admise  (purtatoare  de  TVA)  in  limita  sumei  prevazute in Contractul de finantare/ furnizare/ Actul aditional.  Expertii  vor  completa  Formularul F2 ‐ OPIS pentru fiecare dosar administrativ. doar daca acesta este eligibil conform  Contractului de finantare si a anexei III – Bugetul indicativ.

2.    Daca beneficiarul/ furnizorul nu răspunde in termen de 15 zile lucrătoare si nu exista nota de  prelungire a termenului de depunere a cererii de plata. expertul SVCP va semnala neregula.    Dosarele cererilor de plata se primesc zilnic la SVCP‐OJPDRP si se transmit zilnic la SAP‐CRPDRP. Orice depăşire a  acestui  termen  conduce  la  declararea  de  către  experţi  a  Dosarului  cererii  de  plată  ca  fiind  „neeligibil”.    Notificările sunt transmise sub forma de scrisoare cu confirmare de primire si vor fi înregistrate  in Registrul de corespondenta R1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 23    5.    Expertul SVCP verifica termenul limita pentru depunerea cererii de plata prin raportarea datei  curente  de  depunere  a  cererii  de  plata  cu  luna  corespunzătoare  transei.  aşa  cum  este  menţionat  in  Registrul  privind  previziunea  DCP  R2. sa depună cererea de plata nu mai târziu de  15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a  cererii de plata AP 0. poate fi amânată realizarea vizitei  pe teren de către experţii verificatori cu până la maxim 14 zile calendaristice.  precum  si  in  formularul  Declaraţia  de  eşalonare AP 0.  beneficiarul/ furnizorul trebuie sa depună Dosarul Cererii de plata la SVCP‐OJPDRP.  In  cazul  in  care  beneficiarul  solicita  amanarea  vizitei  pe  teren.  pe parcursul finalizarii instrumentarii lor de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP.  .  în  cazuri  excepţionale  de  indisponibilitate  a  beneficiarului. furnizorul depune Dosarul cererii de plata la SVCP – OJPDRP Bucuresti.    Expertul  SVCP  va  verifica  in  ultima  zi  lucratoare  a  fiecarei  luni.  justificată  prin  documente din care să rezulte o motivaţie bine întemeiată.  Daca exista termene depăşite de depunere a cererii de plata. expertul va notifica beneficiarul/  furnizorul in prima zi lucratoare a lunii urmatoare.  termenul  de  depunere  a  DCP.1. respectând  termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia de eşalonare AP 0.1.  In cazul Masurii 511. cu conditia respectarii prevederilor art 3 din  Regulamentul nr 65/ 2011. insa  fara a depasi perioada de 14 zile calendaristice mentionata mai sus. Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata    In  conformitate  cu  Declaraţia  de  eşalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plata  AP  0.2.1).2.Etapa AP1:  Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata  la Serviciul Verificare Cereri de Plata      5.  termenul  de  verificare se suspenda (perioada intre data vizitei pe teren si data propusa de beneficiar).    Retragerea  documentatiei  aferente  DCP  depuse  se  poate  realiza  cu  aprobarea  Directorului  CRPDRP.    Seful SVCP‐OJPDRP este direct responsabil de respectarea prevederilor procedurale in ceea ce  priveste  depunerea  de  catre  beneficiari  a  Dosarelor  cererilor  de  plata  conform  Declaratiei  de  esalonare si Contractului de finantare/ Actelor aditionale.     De  asemenea.1.

 322.   codul cererii de plata ‐ se completeaza cu codul:  . 41. 312.  .Contractului de finantare/ furnizare/ Deciziei de finantare (pentru Masurile 111. 125.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate.  322.    5. P  1234567890005  1.  unde:  „P”  =  codul  cererii  de  plata.  141.  in  prezenta  beneficiarului/  furnizorului.  511)  mai  putin  litera .     Cartusul I al formularului AP 1.    numele  si  prenumele  expertului  SVCP‐OJPDRP  care  verifica  cererea  de  plata  (codul  alocat pentru fiecare expert.    Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis.C’’ care este inlocuita cu litera .  completand  Registrul  de  primire  a  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  R3. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”  de  către  reprezentantul  legal  al  proiectului. in  codul contractului se mentioneaza masura din PNDR in care se incadreaza proiectul  finantat (112.  123.  „1234567890005”  =  numarul  contractului/ deciziei si cifra „1.  125.2. Pentru Masurile 112 (transa I) si 141 (anul I) nu se vor depune si pe suport  magnetic documentele intocmite de beneficiar. 3 etc”  = nr. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. 121. 123.2.  431.  Calendarul  pentru  verificarea  de  SVCP‐OJPDRP  a  DCP  AP  1. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SVCP‐OJPDRP.  beneficiarul  va  depune  si  originalul  Garantiei financiare.  In  cazul  Dosarului  Cererii  de  Plata  pentru  avans.  313.  referinţele  din  opis  trebuie  sa  corespunda  cu  numărul paginii la care se afla documentele din dosar.  221. 431. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. 112. 312. Continutul dosarului cererii de plata    Pentru avans (Masurile 121. 221..  431.1.1.2)    Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:  1.  precum  si  cartuşul  I  din  formularul  Cererii  de  Plata  AP  1.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   denumirea Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.8.    Expertul verificator va certifica prin data.    numele si semnatura Directorului OJPDRP. transei de plata). 2. 313.  41.  121. 123. 125.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 24      Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar/ furnizor la SVCP‐OJPDRP.     DCP este preluat de seful SVCP‐OJPDRP care il repartizeaza expertului caruia i‐a fost repartizat  si  contractul  de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare. 313..  142. Garanţia financiara.2.   stampila OJPDRP.P’’ si se adauga numarul transei de plata (ex. in cazul masurii 41.  2.  312. in doua exemplare  pe suport de hârtie.  143. semnătura si stampila ca Dosarul Cererii de Plata este  complet si sigilat. 322)   data inregistratrii cererii de plata. la care ataşează pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar/  furnizor.   semnatura expertului si a Sefului SVCP‐OJPDRP.  3.

Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Alte documente. Alte documente justificative     ‐pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:  1. extrasul de cont*.  5.  8. Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea agricola mai  devreme de trei ani de la data depunerii cererii de plata – transa II. Declaratia de cheltuieli.  roiuri  la  pachet.  10. Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol .  6.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 25    4.  5.  Pentru achizitia de animale:  4. Documentul care atesta calitatea materialului saditor viticol. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  9. Documentul care atesta calitatea materialului saditor pomicol.  Pentru achizitia in leasing:  3. Incheierea privind intabularea in cartea funciara  13. Contractul de leasing. Contractul de achizitie (bunuri/ lucrari).  . Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Procesul verbal de receptie finala (bunuri/ lucrari).  7. Certificatul sanitar‐veterinar:  Pentru plantarea si replantarea plantelor perene :  7. Alte documente    Pentru Masurile 112.  3. Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic.  10. al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru transa I:    1.  2. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  Pentru achizitia de teren:  11.  2. sanitar si sanitar veterinar. Documentul de calitate si conformitate al furnizorului (pentru materialul saditor pomicol).  6. Documentele emise de autoritatile de mediu.  12. 41    Dosarul Cererii de Plata.  2. Certificatul de atestare fiscala.  8.    Pentru transa II:    1. documentul de plata*. Factura*. Extrasul de carte funciara . Adeverinta  APIA  din  care  sa  rezulte  ca  beneficiarul  a  primit/  nu  a  primit  sprijin  prin  PNA  2011‐2013  pentru  achizitia  de  familii  de  albine. Raportul de executie. daca este cazul.  9.  3.  roiuri  pe  faguri  si  matci  (unde este cazul). Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE).  4. Documentul veterinar comun de intrare pentru animale .

. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  4. beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat la notar. Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa.  3.  5. Documentele care sa ateste provenienta productiei comercializate..   3. Notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate. Raportul de executie.. III.  8. Balanta analitica a contului clienti....  3. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului... In acest  caz. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 26    *  Pentru  achizitia  de  teren  de  la  persoane  fizice. IV si V    1...    Pentru anii II.. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  de  grupul  de  producatori in perioada . documentului de plata si extrasului de cont. din  care sa rezulte valoarea achitata de catre beneficiar pentru terenul achizitionat de la persoana  fizica respectiva.  2. Certificatul de formare profesionala (doar pentru anul IV). Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  Balantele de verificare lunare.  7. va avea atasate:  ‐ Copiile facturilor emise..  ‐ Copiile documentelor de plata.      Pentru Masurile 142 si 41    Dosarul Cererii de Plata. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.  ...  5.. Avizul de recunoastere al grupului de producatori .  2. Alte documente.  2..      Pentru Masurile 141 si 41    Dosarul Cererii de Plata..  6.  ‐pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:  1. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE). al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:  1.  7.  6..  beneficiarul  nu  are  obligatia  prezentarii  la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale. al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru anii I:    1. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Raportul de executie..  4.. Documentele contabile – Jurnalul de vanzari‐cumparari.  ‐ Copiile extraselor de cont.

7% (unde este cazul). Diploma  de  studii/  certificatul  de  formare  al  beneficiarului/  reprezentantului  legal/  unei  persoane  din  cadrul  societatii  (Ex:  angajat. la prima cerere de plata). 123 ‐ cu exceptia schemei de ajutor XS 28/2008.).  16. acorduri. 313. 313. la prima cerere de plata).  ‐ Copiile documentelor de plata. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. 123. 322.  ‐  Copiile  altor  tipuri  de  Adeverinţe  (in  cazul  eliberării  acestora  de  către  consiliile  locale/  judeţene sau alte instituţii pentru avize. Situaţiile  de  plata  pentru  lucrările  executate  si  centralizatoarele  situaţiilor  de  plata  (unde  este cazul).  312.  12.  actionar)  (la  ultima  cerere  de  plata)  (pentru  Masurile 121. Agrementele tehnice.  20. Ordinul de începere al lucrărilor (unde este cazul.  la  prima  cerere  de  plata. XS 28/  . Garanţia de buna execuţie pentru lucrări/servicii (unde este cazul).  4.  ‐ Copiile extraselor de cont.  atat  pentru  lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu. acolo unde este cazul). 41).  3.  la  prima  cerere  de  plata).  6. Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de plata ‐ unde este  cazul).  9.  8. Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006).  22.  21. Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul). Procesele  verbale  de  predare  –  primire. Declaratia de cheltuieli va avea atasate:  ‐ Copiile facturilor. 125.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 27      Pentru Masurile 121. 123. de lucrări ascunse. Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate (unde este cazul).  5.  ‐ Copiile Adeverinţei ISC 0. 312. 41 si pentru schemele de ajutor de stat XS 13/ 2008. Buletinele de incercari. autorizaţii etc.  13.  11.  7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziţionate/ materialele folosite la  lucrari. Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investiţiei  conţinând poziţiile bornele topografice (unde este cazul.1% si Adeverinţei ISC 0.  17. 41  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    1. Buletinele de analiza a materialelor incorporate. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe).  15.  de  recepţie  si  de  punere  in  funcţiune  a  bunurilor  achiziţionate (unde este cazul). Autorizaţia  de  construire  (pentru  achizitii  de  lucrari. Procesele verbale de receptie calitativa. Raportul de execuţie.  18.  10.  14. sanitar si sanitar veterinar. Programul  de  urmarire si  control  al  calitatii  lucrarilor  (unde  este  cazul. Contractul de leasing (pentru Masurile 121.  2.  23. Documentele emise de autoritatile de mediu. pe faze determinante (unde este  cazul). 312.  19.

  .  25.Hotararea  Consiliului  Local/  Actul  de  decizie  sau  Hotararea  organului  de  decizie  (pentru persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice)  din care sa rezulte daca accesul public la investitia finantata prin FEADR se realizeaza  cu/ fara perceperea de taxe (la ultima cerere de plata).  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 28    2008  si  N578/  2009)/  Documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor profesionale (pentru schemele de ajutor de stat XS 13/ 2008 si XS 28/ 2008).   Documente specifice Masurilor 121.  .Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol.Adeverinta  eliberata  de  Oficiul  National  al  Drepturilor  de  Origine  pentru  Vinuri  (ONDOV)  pentru  vinuri  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică (pentru investitiile privind vinurile.  24.  .  .Decizia de acordare a cotei individuale de lapte (la ultima cerere de plata). Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului (la ultima cerere  de plata)   Documente specifice Masurilor 123.Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor. la ultima cerere de plata).Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  pentru  materialul  saditor  pomicol/ stoloni de capsuni.  .  .  .Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/ pomicol/ stoloni de capsuni.  sau  dupa caz.  .Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a)  este  in  conformitate  din  punct  de  vedere  tehnologic  cu  cel(cea)  prevăzut(a) în proiect.Avizul de schimbare a categoriei de folosinta silvica (la prima cerere de plata pentru  investitii noi/ dupa caz la prima cerere de plata pentru modernizari)  .→  Cer ficatul  de  confirmare  ca  exploata a/  operatorul  se  afla  in  perioada  de  conversie (la ultima cerere de plata)  sau  →  Cer ficatul  de  atestare  ecologica  a  suprafetelor/  animalelor/  exploata ei.  . 41:  .  .Licenta  de  fabricatie  a  produselor  alimentare  (la  ultima  cerere  de  plata  pentru  schemele de ajutor XS 13/2008 si N578/ 2009).Documentul  emis  de  MADR  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile privind procesarea produselor traditionale. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). la ultima cerere de plata).Certificatul  de  atestare/  reatestare  pentru  activitatea  de  exploatare  forestiera  (la  ultima cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N578/2009)   Documente specifice Masurilor 125.Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si  produse  finite)  emis  de  un  organism  de  inspectie  si  certificare  (pentru  investitiile  privind procesarea produselor ecologice. la ultima cerere de plata)  .Documentele care sa ateste certificarea metrologica (certificatul de metrologie).  . Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului. 41:  .Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni  sau  Eticheta oficiala.  .Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol. 41:  .Documentele care sa ateste recalibrarea echipamentelor.  .

  .Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima cerere de plata). 41:  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 29    .Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima cerere de plata).      Pentru Masurile 221.   Documente specifice Masurilor 312.    Documente specifice Masurilor 322.  .Autorizatia  de  functionare  emisa  de  Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  In  Domeniul  Gazelor  Naturale/  Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  in  domeniul  Energiei (la ultima cerere de plata.  .Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind patrimoniul cultural din spatiul rural.  .  .Certificatul de marca inregistrata al obiectelor traditionale (unde este cazul).  .  . 41  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru lucrarile de infiintare (anul 1):  1.Cartea  de  mestesugar/  Declaratia  de  notorietate  cu  privire  la  abilitatea  de  a  desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta a mesterului popular) care sa ateste calitatea de mester a persoanei de la  care  au  fost  achizitionate  obiectele  (la  cererea  de  plata  la  care  sunt  solicitate  spre  decontare obiectele traditionale).Certificatul de omologare pentru traseele turistice (unde este cazul).Contractul  cu  o  firma  specializata  pentru  ridicarea  si  transportul  deseurilor  la  un  depozit zonal (la ultima cerere de plata).Contractele de munca (pentru centrele locale de informare si promovare turistica).Certificatul de clasificare a obiectivului turistic. dupa caz). 41:  .Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (la ultima cerere de plata).  .  .Hotararea  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  hotararea  a  fost  supusa  controlului  de  legalitate  al  prefectului  pentru  o  perioada  de  5  ani  de  la  finalizarea  investitiei (la ultima cerere de plata).  .Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu  o  agentie  de  turism  autorizata  (pentru  agro‐turism  si  alte  structuri  de  primire  turistica).  . 41:  ‐ Licenta  de  fabricatie  (la  ultima  cerere  de  plata.  .Hotararea  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  hotararea  a  fost  supusa  controlului  de  legalitate  al  prefectului  pentru  o  perioada  de  5  ani  de  la  finalizarea  investitiei (la ultima cerere de plata).  pentru  beneficiarii  cu  codul  CAEN  1107)   Documente specifice Masurilor 313. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  .Documentele  de  calificare  a  angajatilor  centrelor  locale  de  informare  si  promovare  turistica.

 beneficiarul va depune doar formularele Cererilor de plata AP 1.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981.  15. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor de infiintare a plantatiei. Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei. Alte documente justificative    In primul an.  Celelalte  . pentru decontarea proiectului tehnic (unde  este cazul):  ‐ Copiile facturilor. beneficiarul va elabora un Raport de executie privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  pe  care  il  va  depune  in  perioada  1  septembrie  –  15  octombrie la OJPDRP. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Garantia de buna executie pentru lucrari/ serviciile de proiectare (unde este cazul).    2.  Incepand  cu  anul  6.1  pentru  pierderea de venit.  beneficiarul  va  depune  doar  formularul  Cererii  de  plata  AP  1.  11.  4. Pentru lucrarile de intretinere (anii 1‐5):  1.  13.  2. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.    Pentru pierderea de venit (anii 1‐15):  1.  10.  ‐ Copiile extraselor de cont.  8. Autorizatia de producator a materialului    14. Certificatul de provenienta al puietilor forestieri/ Documentul de calitate al furnizorului.  4.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 30    Declaratia de cheltuieli.  12.1 pentru  lucrarile de intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. care va avea atasate. Raportul de executie privind lucrarile de infiintare a plantatiei. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul). Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice.  16.  9.  5.  3. intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit    Incepand cu anul 2. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. beneficiarul va depune formularele Cererilor de plata AP 1. Certificatul de atestare al persoanei fizice/ juridice care a realizat lucrarile de impadurire.  3.  2.  6.  3. Alte documente justificative  Dupa realizarea lucrarilor de intretinere.  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda 2 Declaratii de cheltuieli distincte (una pentru investitia cu procentul de finantare de  pana  la  50%  si  una  pentru  investitia  cu  procentul  de  finantare  de  pana  la  75%).   7.  ‐ Copiile documentelor de plata. Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei. Devizele financiare pentru serviciile de proiectare (unde este cazul). Procesele verbale de predare‐primire a materialului saditor.1 pentru  lucrarile de  infiintare a plantatiei. Procesul verbal de receptie pentru incheierea starii de masiv (anul V).

Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate). 322 si 41 care includ investitii aferente mai multor  actiuni/ componente. 312 si 41 care includ si investitii care au  ca  scop  implementarea  noilor  provocari  (PERE).     In cazul proiectelor aferente Masurilor 121. Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda cate o Declaratie de cheltuieli  distincta pentru fiecare actiune/ componenta.  4. Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate). procese verbale. 123.  13. situatii de lucrari etc) trebuie sa fie elaborate in mod distinct pentru  fiecare  actiune/  componenta.  7.  precizandu‐se  pe  documentul  respectiv  tipul  de  actiune/  componenta la care se refera. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate).  2. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate). precizandu‐se pe documentul respectiv tipul de  investitie la care se refera.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 31    documente din Dosarul cererii de plata (facturi. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Celelalte documente din Dosarul cererii de plata  (facturi. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. ordine de plata.  precizandu‐se  pe  documentul respectiv tipul de investitie la care se refera.     Pentru Masura 41 – proiecte atipice de servicii  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    1.  11.  10. procese verbale. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate).      Pentru Masurile 111. situatii de lucrari etc) trebuie sa fie elaborate  in mod distinct pentru fiecare tip de investitie.  5.1 ‐ fazele 1 si 2 si 511   Dosarul Cererii de Plata al furnizorului este alcatuit din următoarele documente:    1.  12.     In cazul proiectelor aferente Masurilor 313.  6.  9. 125a. Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate). Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate). Declaratia de cheltuieli. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate). 41. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. situatii de lucrari etc) trebuie  sa  fie  elaborate  in  mod  distinct  pentru  cele  doua  tipuri  de  investitie.  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda  Declaratii  de  cheltuieli  distincte  pentru  fiecare  tip  de  investitie  (pentru  fiecare  investitie  finantata  din  FEADR  si  pentru  fiecare  investitie  finantata  din  PERE).  Celelalte  documente  din  Dosarul cererii de plata (facturi.  . contracte etc). 431.  3. procese verbale. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi. chitante.  2.  8. 143. Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate). Procesele verbale de predare – primire.

Procesele verbale de predare – primire. Declaratia de cheltuieli.  5.  3. Raportul de audit intocmit de un auditor calificat. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat.  2.  5. chitante.  7.  4. Devizul financiar al firmei de audit (unde este cazul).  6.  4. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  3.  9.  4.      Pentru Masura 431.  9. Factura emisa de furnizor catre APDRP.  6. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  2. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate).  5.  Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate) se completeaza cu:  1.  6. Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate).  5. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe). Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate).      Pentru Masura 431. Diploma/  certificatul  de  formare  profesionala  al  unui  curs  privind  abordarea  LEADER  pentru un reprezentant al beneficiarului (la prima cerere de plata). ordine de plata. Copiile extraselor de cont.  7. Copiile facturilor fiscale. Copiile documentelor de plata. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate).  8. Contractul de furnizare a serviciilor de audit (unde este cazul).  7. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate). Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul). contracte etc)   3. Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate).  8. Declaratia pe propria raspundere a furnizorului.  .  2. Devizele financiare pentru servicii.2   Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    Pentru componenta “a” ‐ cheltuielile de functionare a GAL‐ului:  1. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul)  8. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi.  4.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 32    3. Procesul verbal de receptie a bunurilor (pentru Masura 511).1 – faza 3   Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    1.

  6.  143.  123.  221. 12. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate). Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate). Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate).       5.  Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate).  12. precum si cele pentru schemele de garantare. Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate).5.  5.2.  9.  Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate). 511)    Verificarea  conformitatii  DCP  se  va  face  pentru  toti  beneficiarii/  furnizorii  la  SVCP  –  OJPDRP. O copie a Fisei de verificare tehnica si financiara AP 1.  11. Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate). Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate).  13. Verificarea dosarului cererii de plata  a) Verificarea  conformitatii  (pentru  Masurile  111. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate). Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. 41. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).   Pentru componenta “b” ‐ cheltuielile de instruire si animare a teritoriului dupa selectia GAL‐ului:  1.  10.  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  .    In  cazul  proiectelor  pentru  care  se  deconteaza  TVA‐ul  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda  si  Cererea  de  plata    distincta  pentru  solicitarea  la  plata  a  TVA‐ului. semnând si stampilând cu stampila personalizata a expertului care  a făcut verificarea acestor documente.  4.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 33    9. Procesele verbale de predare – primire. chitante. 322. contracte etc). 13.     Expertul/ experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului legal al proiectului conformitatea  documentelor  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  completând  Secţiunea  A1.  125. ordine de plata.  312.  112. Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate). de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate). 10.  Procesele verbale de predare – primire.5 –  Sectiunea A1 se inmaneaza beneficiarului/ furnizorului.  142.3. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi.  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  7.  din  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1. 11.  121. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  2. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate).  8.  141. 431.  3.  exceptand  dosarele  cererilor  de  plata  pentru  avans.  cele  pentru  cheltuieli  directe  din  cadrul  masurii de asistenta tehnica. 313.

 iar unele elemente din Fisa de  verificare tehnica si financiara AP 1.  141  –  anul  I  si  41.     Exemplarul care se transmite beneficiarului/ furnizorului este semnat de Seful SVCP. caz in care pentru beneficiarii privati/ furnizorii Masurilor 111. 431. pentru Masura 221. 312. 121. 142. 431. 125.5.2 si 511 expertii SVCP‐OJPDRP pot trece la verificarea conditiilor  contractuale conform Sectiunii A2 din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. DCP  ramane la nivelul SVCP‐OJPDRP pana la primirea documentelor de verificare elaborate  de catre ITRSV si APIA. 141 – anii II si III pe esantion si anul IV.     In  cazul  in  care  concluziile  expertilor  asupra  verificarii  sunt  diferite.5 (da/ nu/ nu este cazul).  pentru  toate  etapele. Aceasta este  aprobata  de  catre  Seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT  si  semnata  de  beneficiar  (reprezentant  legal)/  furnizor pentru luare la cunostinta.    Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul fiecarei  cerinte din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.„conforma”.    In cazul in care expertul însărcinat cu verificarea cererilor de plata lipseşte sau îndeplineşte alte  atribuţii  specifice  serviciului. 143.    Când se face verificarea documentelor in prezenta beneficiarului.  neputându‐se  aplica  matricea  de  înlocuire. experţii SVCP‐OJPDRP vor declara  DCP „neconform”.1‐faza 3 expertii SVCP‐ OJPDRP pot transmite dosarul cererii de plata la SAP‐CRPDRP.  seful  SVCP  va  decide  care este expertul care va instrumenta Dosarul Cererii de Plata.  verificarea  se  realizeaza  in  baza  prevederilor  procedurale si formularelor aferente masurii in care se incadreaza scopul proiectului finantat. 112 – transa  II.  conform codului contractului/ deciziei de finantare/ contractului de furnizare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 34      In  cazul  Masurilor  112  –  transa  I.1.5 ‐ Secţiunea A1 sunt bifate cu „Nu” deoarece documentele  respective nu corespund din punct de vedere al conformităţii.  conformitatea  se  va  realiza  completand  cartusul III din Cererea de plata AP 1. In cazul in care cel putin un raspuns la intrebarile din  cartusul III este negativ.  322  si  41  expertii  SVCP‐OJPDRP  pot  transmite  DCP  la  SVT‐CRPDRP  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  conform  Sectiunii  A2  din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  seful  SVCP/  SVT  va  relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta. in cazul in care exista observatii privind documentele verificate. iar  pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  125.    Rezultatul verificării cererii de plata poate sa fie:  .  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare. 141 – anii I si V si anii II si III exceptand esantionul.  313.1‐fazele 1 si 2. 41. aceasta se declara „neconforma”.  431.5. 322. 123. 313.  pentru  Masurile  112  –  transa I.  .     In  cazul  masurii  41.    Expertul  care  a  verificat  cererea  de  plata  devine  persoana  care  va  efectua  toate  etapele  procedurale pentru toate cererile de plata depuse de acelasi beneficiar/ furnizor pentru acelasi  contract.

 121. 41. 123. 141 – anii II.  precum  si  rubrica  „Observatii”  daca  este cazul.    In  momentul  primirii  din  partea  beneficiarului  a  documentelor  solicitate  prin  Scrisoarea  de  informaţii suplimentare AP 1.2  si  511)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  125.5  Sectiunea  A2  cu  mentiunea  ca  documentele  se  vor  prezenta  respectandu‐se  termenul  de  verificare  conform  procedurii. 322.     In cazul in care DCP a fost declarat „conform”. 141 – anul IV.5/ Cererea de plata AP 1.  41.  112 – transa II de plata. III si IV. expertii SVCP‐OJPDRP vor introduce in sistemul  informatic datele din cererea de plata AP 1. In acest  caz. 121. Fisa de verificare AP 1.1‐fazele 1 si 2. 112 – transa II.  in  cazul  in  care  in  urma  verificarii  se  constata  ca  exista  neconcordante  intre documentele prezentate de beneficiar/ furnizor (este bifata casuta „Nu”). pe care o  vor  transmite  beneficiarului  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire. pe care le vor atasa la dosarul administrativ.  431.5 se va completa  pentru acele puncte de verificare pentru care s‐a considerat necesara solicitarea de informaţii  suplimentare.1.  312.  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  –  procedurale  se  face  pe  esantion  doar  de  catre  SVCP‐OJPDRP.   „neconforma”.  313.  se  va  completa  la  rubrica  „Alte  observatii”  din  Raportul  SVCP/SVT  AP1.  41‐proiecte  atipice  de  servicii.    La data efectuarii vizitei pe teren.2 si 511 nu se realizeaza vizita pe teren.  313. la rubrica “Observatii”. 143. beneficiarul/ furnizorul trebuie sa redepuna dosarul cererii de plata in conditiile in  care dosarul cererii de plata este complet.  In  cazul  in  care  in  momentul  verificarii  in  teren  e  necesara  solicitarea  de  informatii suplimentare.    La  verificarea  in  birou.  431.  in  cazul  in  care  sunt  necesare  informaţii  suplimentare.  Pentru  beneficiarii  privati  ai  Masurilor  141  –  anii  II  si  III.13. 431.  431. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT trebuie sa realizeze fotografii ale  investitiei pentru determinarea stadiului acesteia. 313. 511)    Verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  –  procedurale  se  va  face  de  expertii  SVCP  (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111. 123. 312. 142.  Pentru  beneficiarii  Masurilor  111.1.    b) Verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  (pentru  Masurile  111.  (pentru  cererile  de  plata  unde  a  fost  efectuata  .  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.  322.  De  asemenea. acestea se înregistrează in Registrul de corespondenta R1 si se  verifica sa corespunda cu solicitarile din scrisoarea de informatii suplimentare.1‐fazele  1  si  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 35    - se  completeaza  rubrica  “Observatii”  din  Sectiunea  A1  din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara AP 1.1‐fazele 1 si 2. 431. 125. iar expertul va completa Registrul de primire  a DCP R3. acestea se vor mentiona la rubrica „Observatii” din formularul AP1.  431.  in  format  electronic  sau  pe  suport  de  hartie.2.13. 125.  322  si  41)  pentru  toate  cererile  de  plata.  41.  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte documentele in cel mult 5 zile lucratoare din momentul primirii Scrisorii de informatii  suplimentare.  exceptand  dosarele  cererilor  de  plata  pentru  avans.6  de  catre  expertii  verificatori  necesitatea  solicitarii  informatiilor  suplimentare cerute in momentul verificarii pe teren.  143.  experţii  SVCP‐ OJPDRP/ SVT vor întocmi Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.  143. 142.

.  Notificarea  va  fi  intocmita  in  2  exemplare.6  asupra verificării DCP.  Primul  exemplar  se  lasa  la  beneficiar.  Al doilea exemplar va fi atasat la dosarul administrativ de expertul SVCP‐OJPDRP/ SVT.  se  evidentiaza  in  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1.     Datele  necesare  pentru  completarea  Anexei  la  Raportul  SVCP/  SVT  AP  1.  sub  semnatura  de  primire  a  celui  care  indeplineste  cea  mai  inalta  functie  din  institutie. Expertii  verificatori vor aduce la cunostinta sefului de serviciu.    Sarcinile  si  obiectivele  acestor  verificări  sunt  de  a  controla  munca  realizata  (starea  fizica  a  investiţiei) si declarata de către beneficiar.12  in  vederea  reprogramarii  vizitei  pe  teren  intr‐un  interval  de  maxim  3  zile  lucratoare  (doar  pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj).11 este elaborat de expertul SVCP/ SVT.12.  expertii  SVCP‐OJPDRP/ SVT trebuie sa realizeze fotografii cu marcajele CE/M ale acestor bunuri. elaborarea Notificarii AP 1.  precum  si  documentele necesare efectuarii vizitei pe teren ....  Formularul AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 36    vizita  pe  teren).11. sau se afiseaza la intrarea in sediul administrativ al acestuia... de acesta. lei constatate la vizita pe teren”    Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor...6  vor  fi  preluate  din  Declaratia de cheltuieli AP 1.2 primita in format electronic de la beneficiar.. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT  vor mentiona pe facturi valorile constatate.  expertul  SVCP‐OJPDRP/  SVT  va  completa  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  AP1. in Raportul SVCP/ SVT AP 1.  In  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  aparatelor  de  cantarit.  Dupa stabilirea dpdv tehnic a sumei eligibile pentru fiecare factura. responsabili cu verificarea eligibilitatii cererii de plata se deplaseaza  impreuna cu reprezentantul legal al proiectului la locul de implementare al investitiei si verifica  stadiul executiei lucrarilor..8.  In  acest  sens.. in vederea  actualizarii datelor din Calendarul pentru verificarea de SVCP/ SVT a dosarelor cererilor de plata  AP 1.  beneficiarul  va  transmite  prin  fax  SVCP‐OJPDRP/  SVT  Nota  de  confirmare  a  programarii. precum si in  . ordinele de deplasare sunt valabile cu semnatura  (specimen)  a  reprezentantului  legal.. revizuit de seful SVCP‐OJPDRP/ SVT si  aprobat de Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP/ DPP. in  vederea  confirmarii  datei  la  care  expertii  vor  fi  prezenti  la  locul  investitiei.5. completând Pista de buget. Nota de convocare a beneficiarului pentru verificarea DCP AP 1. in prezenta a 2 martori.    In  timpul  efectuarii  vizitei  pe  teren..  care  va  fi  semnat  si/sau  stampilat  de  solicitant*.    * Nota: in cazul Beneficiarilor‐persoane fizice.     Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT. cu urmatoarea precizare: “Lucrari/ Bunuri/ Servicii  in valoare de ..     Expertul SVCP‐OJPDRP/ SVT va transmite prin fax/ posta cu confirmare de primire beneficiarului  cu cel mult 48 ore inainte.  expertii  SVCP/  SVT  trebuie  să  aibă  asupra  lor  ordinul  de  deplasare  intocmit  in  acest  scop.    Experţii  SVCP‐OJPDRP/  SVT  vor  face  încadrările  pe  linii  bugetare  a  cheltuielilor  solicitate  de  beneficiar si autorizate la plata..  urmata  de  Codul  numeric  personal  din  documentul  de  identitate al acestuia..    In  cazul  in  care  verificarea  nu  poate  fi  efectuata.

  Expertii  SVCP/  SVT  vor  completa  Formularul  F1  ‐  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor.6.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 37    Anexa la Raportul SVCP/ SVT AP 1.    Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT vor mentiona in Raportul SVCP‐OJPDRP/ SVT asupra verificarii DCP  AP 1.7. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT pot declara Cererea de plata:   Neeligibila.  pe  care  il  vor  transmite  in  format  electronic  sefului  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  in  vederea  completarii  de  catre  . se va semna de expertii verificatori si  se va atasa la dosarul administrativ al Dosarului Cererii de Plata.6. rezultatul controlului efectuat la vizita pe teren.    In  timpul  vizitei  pe  teren  expertii  vor  completa  Anexele  la  Raportul  AP  1.    Seful SVCP/SVT va certifica prin semnatura ca in Raportul SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP  1. expertii vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor  aferente cererii de plata (ex.  431.     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.     In  vederea  intocmirii  Anexei  1  la  Raportul  AP  1.6. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in  col.6. DA.  diferentele/  neregulile/  neconcordantele  identificate  si  vor  detalia  modul  de  verificare  a  cheltuielilor aferente cererii de plata.6.6  si  vor  mentiona  la  rubrica “Controalele efectuate” din Raportul AP 1. Fisa de verificare AP 1.2 si 511 nu se vor intocmi Raportul SVCP AP 1.6 si Anexele 1 si 2 la Raport. caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de expertii verificatori  va  fi  transmis  la  SAP‐CRPDRP/  DPP  in  vederea  elaborarii  Notificarii  beneficiarului  cu  privire la refuzul platii AP 1. urmand ca dupa realizarea masuratorilor in  teren.  431.  aceasta  fisa  putand  fi  adaptata  de  expertii  SVCP/  SVT  in  functie  de  particularitatile  fiecarui  proiect.  41‐proiecte  atipice  de  servicii. NU.  expertii  analizeaza  documentar  procesele  verbale  si  mentioneaza  aceste lucrari la rubrica “Controalele efectuate” din Raportul AP 1. Pentru Masurile 112 ‐ transa II.6.6  cu anexe sunt aprobate de seful SVCP/ SVT. punctele unde au fost facute masuratori cu  instrumentele de masurare aflate in dotare. Pentru Masura 142 nu se va intocmi Anexa 1 la Raportul  SVCP  AP  1. cantitate si motivul respingerii).5 si Raportul SVCP/ SVT asupra verificării DCP AP 1. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.5 si Anexa 2 la Raportul SVCP/ SVT  AP 1.    Eligibila.6 se vor prezenta beneficiarului.6. precum si instrumentele cu care au fost efectuate  masuratorile. precum si rezultatul verificarii dosarului  cererii de plata.  Pentru  Masurile  111. 141 – anii II si III pe esantion si anul IV nu se vor intocmi  Anexele 1 si 2 la Raportul SVCP AP 1. situatia de lucrari.  143.    Dupa incheierea verificarii DCP. Aceasta se va tipari la fiecare transa de plata.1  –  fazele  1  si  2. De asemenea.6.  Punctele  de  verificat  enumerate  in  formular  au  un  caracter  informativ.  expertii  verificatori  vor  completa  la  birou  cantitatile si tipurile de lucrari propuse prin proiect.  Anexa  1  la  Raportul  AP  1.  acestia  sa  completeze  cantitatile  real  executate.6  sunt  prezentate  in  detaliu  verificarile  efectuate  de  expertii  SVCP/SVT  in  vederea  determinarii sumei eligibile. caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de expertii verificatori va fi  transmis la SAP‐CRPDRP/ DPP. In  acest caz expertii vor bifa col.  Pentru  lucrarile  ascunse  unde  nu  este  posibil  de  facut  o  verificare  amanuntita  (vizual.  va  fi  tinuta  in  format  electronic. pret.  masuratori  etc). articolul.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 38   

expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP a celorlalte sectiuni. Formularul F1 va fi printat la fiecare transa  de  plata,  semnat  de  expertii  SVCP/  SVT,  revizuit  de  seful  SVCP/  SVT  si  atasat  la  Dosarul  administrativ.  La  fiecare  transa  de  plata,  expertii  SVCP/  SVT  vor  verifica  informatiile  din  formularele F1 aferente transelor de plata anterioara.     Totodata, in cazul in care se vor solicita de catre expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP clarificari dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1,  expertii  SVCP/  SVT  care  au  instrumentat  DCP  respectiv, vor ajuta la completarea Formularului F1.    Pentru avans    Pentru dosarele de achizitie avizate la nivel judetean, seful SVCP va transmite expertului SVCP  cu atributii pe achizitii formularul Cererii de Plata AP 1.1, pentru a mentiona daca beneficiarul  indeplineste/ nu indeplineste, conditiile de acordare a avansului dpdv al achizitiilor.     In  cazul  in  care  beneficiarul  indeplineste  conditiile  de  acordare  a  avansului,  documentele  (cererea de plata impreuna cu Garantia financiara) se transmit la SAP‐CRPDRP. In cazul in care  beneficiarul nu indeplineste conditiile de acordare a avansului, documentele (cererea de plata  impreuna  cu  Garantia  financiara)  se  transmit  la  SAP‐CRPDRP  in  vederea  elaborarii  Notificarii  beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.7.    Pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  regional,  seful  SVCP  va  transmite  documentele  (cererea de plata impreuna cu Garantia financiara) la SAP‐CRPDRP.     In  cazul  Masurii  431.2,  nu  este  necesara  completarea  dpdv  al  achizitiilor  a  cartusului  III  din  Cererea de plata.    Pentru supracontrolul APIA    Seful SVCP‐OJPDRP primeste de la seful SAP‐CRPDRP lista cererilor de plata incluse in esantionul  de  supracontrol  al  APIA.  Verificarea  cererilor  de  plata  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  realiza  in  doua  etape:  verificarea  pe  teren,  si  verificarea  documentara.  Verificarea  de  către  expertii SVCP‐OJPDRP va fi finalizata in maxim 2 zile lucratoare după elaborarea de catre APIA a  deciziei de plata si transmiterea la APDRP a documentelor elaborate de expertii APIA.    Saptamanal, in ultima zi lucratoare a saptamanii, seful SVCP‐OJPDRP primeste de la APIA prin  structurile  sale  teritoriale,  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  verificate  pe  teren  de  APIA.    In  baza  copiilor  cererilor  de  plata  si  a  documentelor  elaborate  de  expertii  APIA,  primite  de  la  APIA pe baza de Proces verbal de predare ‐ primire, precum si in baza datelor inscrise in IACS,  expertii SVCP‐OJPDRP vor completa atat documentar, cat si pe teren Fisa de verificare pentru  supracontrol  AP  1.5  A.  Formularul  va  fi  intocmit  de  experti  si  revizuit  de  seful  de  serviciu.  La  vizita  pe  teren,  expertii  vor  masura  suprafetele  solicitate  la  plata  pentru  masurile  delegate  si  care au fost masurate de expertii APIA.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 39   

Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol,  seful  SVCP‐OJPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  in  Raportul  privind  verificarea  de  SVCP  a  DCP  pe  baza  de  esantion AP 5.3, care va fi aprobat de Directorul Adjunct OJPDRP, pe care il va transmite sefului  SAP‐CRPDRP in maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea verificarii cererilor de plata incluse in  esantion.    Pentru masurile 221 si 41    Seful SVCP‐OJPDRP transmite saptamanal catre ITRSV si APIA lista DCP conforme care au depus  cereri de plata pe masura 221, cu urmatoarea structura: codul contractului finantare, numarul  anului  petru  care  solicita  plata  (I‐XV),  tipul  platii  (infiintare/  intretinere/  pierdere  de  venit),  denumirea beneficiarului, judetul.  Seful SVCP‐OJPDRP primeste de la seful SAP‐CRPDRP:  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al respectarii GAEC (anii I‐XV);  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al ITRSV (pentru lucrarile de intretinere – anii  I‐V/ pierderea de venit – anii I‐XV);  ‐lista benefciiarilor inclusi in esantionul de supracontrol (pentru anii I‐XV).    Dupa primirea urmatoarelor documente:  ‐de la ITRSV, a:    Raportului  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei,  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema  de  impadurire  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme   Raportului  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor (pentru lucrarile de intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) –  pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV   Raportului  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita (pentru mentinerea plantatiei – anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV  ‐de la APIA, a:    Raportului  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme   Raportului  privind  constatarile  in  urma  verificarii  GAEC  (anii  I  –  XV)  ‐  pentru  DCP  conforme incluse in esantionul de control al respectarii GAEC al APIA  seful  SVCP  transmite  la  SAP‐CRPDRP  DCP  impreuna  cu  documentele  elaborate  de  expertii  verificatori SVCP, APIA si ITRSV.    Verificarea  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol  al  APIA  si  ITRSV  presupune  verificarea  asupra APIA si verificarea asupra ITRSV.   In  baza  DCP,  proiectului  de  impadurire,  a  documentelor  elaborate  de  expertii  APIA  si  ITRSV,  precum  si  in  baza  datelor  inscrise  in  IACS,  expertii  vor  completa  Fisa  de  verificare  pentru  supracontrol AP 1.5 A. Formularul va fi intocmit de experti si revizuit de seful de serviciu.     Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii APIA/ ITRSV se constata ca acestea  nu  sunt  corect  completate,  sunt  incomplete  sau  sunt  necesare  clarificari  privind  modul  de 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 40   

completare/ intocmire a acestora, expertii SVCP‐OJPDRP vor solicita clarificari expertilor APIA/  ITRSV,  returnand  documentele  respective,  daca  este  cazul.  Expertii  APIA  trebuie  sa  transmita  clarificarile  necesare  intr‐o  zi  lucratoare,  precum  si  documentele  lipsa  si/  sau  documentele  completate corect, daca este cazul. Expertii ITRSV trebuie sa transmita clarificarile necesare in  maxim 3 zile lucratoare (data postei) de la primirea de catre ITRSV a solicitarii.    Pentru esantionul pe Masurile 141 – anii II si III, 41    Lunar,  seful  SVCP‐OJPDRP  primeste  de  la  seful  SAP‐CRPDRP  lista  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul de control pentru Masura 141 (anii II si III).     In maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea Dosarelor cererilor de plata incluse in esantion, seful  SVCP‐OJPDRP va centraliza rezultatele verificarilor DCP, in Raportul privind verificarea de SVCP‐ OJPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5.3  care  va  fi  aprobat  de  Directorul OJPDRP si care va fi transmis sefului SAP‐CRPDRP.    Etapa comuna pentru toate masurile    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981,  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121, 123, 125a, 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE),  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313,  322  si  41  care  includ  investitii  aferente  mai  multor  actiuni/  componente,  expertii  elaboreaza  o  singura  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1.5 si un Raport SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP 1.6 in care rubricile  sa  fie  completate  distinct  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  Expertii  vor  elabora  cate  o  anexa  1  si  2  la  Raportul  AP  1.6.  Pentru  Masurile  121,  123,  125a,  312  si  41,  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta,  precum si un buget totalizator.    Beneficiarul/  furnizorul  poate  sa  redepuna  dosarul  cererii  de  plata,  in  cazul  in  care  acesta  e  declarat neconform/ neeligibil, cu respectarea termenelor prevazute in contractul de finantare/  contractele  de  furnizare/  deciziile  de  finantare/  actele  aditionale/  Declaratiile  de  esalonare  a  depunerii DCP. In cazul in care beneficiarul redepune o transa de plata neeligibila, codul cererii  de plata va avea numarul transei urmatoare si nu a celei care a fost declarata neeligibila (Ex: In  cazul  in  care  Transa  2  de  plata  a  fost  declarata  neeligibila,  transa  de  plata  redepusa  va  avea  numarul 3).    In cazul Masurile 112 si 41, daca beneficiarul nu a realizat actiunile din Planul de afaceri, DCP  transa II este declarat neeligibil, iar expertii vor incepe procedura de recuperare a primei transe  de  plata.  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  a  realizat  actiunile  prevazute  in  Planul  de  afaceri  datorita unor situatii de forta majora, DCP transa II este declarat neeligibil, fara a i se recupera  prima transa de plata.     In cazul Masurilor 141 si 41, daca beneficiarul nu a realizat actiunile din Planul de afaceri, DCP  transa IV este declarat neeligibil, iar acesta nu va mai primi sprijin pentru anii IV si V. In cazul in  care beneficiarul nu a realizat actiunile prevazute in Planul de afaceri datorita unor situatii de 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 41   

forta majora, DCP transa IV este declarat eligibil, iar beneficiarul va primi sprijin atat in anul IV,  cat si in anul V.    Timpul necesar pentru verificarea conformitatii DCP este de o zi (pentru Masurile 111, 112, 121,  123, 125, 141, 142, 143, 221, 312, 313, 322, 41, 431, 511).   Termenul  necesar  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  este  de:   maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II, 121, 123, 125, 141 – anii II si III pe esantion si  anul  IV,  142,  312,  313,  322,  41),  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. Acest termen cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului  la  data si locul de implementare a proiectului).    maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II, 121, 123, 125, 141 – anii II si III pe esantion si  anul  IV,  142,  312,  313,  322,  41),  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.   maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  din  cadrul  Masurilor  111,  143,  41‐proiecte  atipice de servicii, 431.1‐fazele 1 si 2, 431.2 si 511), ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata inclusa in esantionul de supracontrol al APIA pe  masurile 211, 212 si 214 este de maxim 5 zile lucratoare, respectiv de maxim 2 zile lucratoare  după elaborarea de catre APIA a deciziei de plata.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata inclusa in esantionul de supracontrol al APIA si  ITRSV pe masurile 221 si 41 este de maxim 10 zile lucratoare.    Expertii SVCP vor transmite un exemplar al DCP la SAP – CRPDRP dupa declararea „eligibila” a  Dosarului Cererii de Plata. De asemenea, toate documentele generate de experţii verificatori,  precum  si  informaţiile  suplimentare  vor  fi  transmise  la  SAP‐CRPDRP.  Pentru  documentele  întocmite de experţii verificatori se va întocmi un Dosar administrativ.    Seful  SVCP/  SVT  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  1.6  ca  sunt  respectate  toate  termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT in verificarea  respectivului dosar cerere de plata. De asemenea, acesta confirma prin semnatura ca expertii  SVCP/  SVT  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.    Zilnic, seful SVCP (pentru beneficiarii privati ai masurilor 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143,  312,  313,  322,  41,  511  si  pentru  beneficiarii  masurilor  221,  431)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii publici ai masurilor 125, 313, 322, 41) va completa si transmite sefului SAP‐CRPDRP  Situatia  privind  stadiul  dosarelor  cererilor  de  plata  la  data  de  ....  –  S1  in  format  electronic.  Datele  din  S1  vor  sta  la  baza  elaborarii  raportarilor  conform  prevederilor  art  31  din  Regulamentul 65/ 2011.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 42   

Trimestrial, seful SVCP (pentru beneficiarii privati ai masurilor 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41)/  SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai masurilor 125, 313, 322, 41) va completa si transmite  sefului SAP‐CRPDRP, Situatia privind stadiul de executie al proiectelor – S2, in format electronic.    Formularele  S1  si  S2  vor  fi  semnate  de  seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  revizuite  de  Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP.      Pentru Masurile 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:     In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri,  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare;   In  coloanele  2,  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile,  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri,  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare; incepand cu transa 2 de plata, in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii, iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13;   In  coloanele  5,  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare, cantitatile si valorile mentionate in facturile respective; pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7;   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1.2.1, iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9;   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori,  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11;   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11), iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13;   In coloana 14, expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata,  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”,  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.       Pentru Masurile 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41    Formularul AP 1.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata;   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.       

achizitionarea de patente si licente (pentru M 121.  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. 322.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.1  trebuie  sa  fie  completata. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.  123.  . 41).    Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans.  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 43    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. 312.  .    . 41)  este de maxim:                                               8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.  313.  datata.  312.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr.  312.  322  si  41. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala. ingineri si consultanti.  313. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  conform  art.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.     Cererea  de  plata  AP  1.  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului.taxe pentru arhitecti.     Ultima cerere de plata trebuie sa fie depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice inainte  de expirarea duratei de executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional  Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa  fie mai mare sau egala cu 20% din valoarea totala eligibila a proiectului.  Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  .   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312. 41).  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  monitorizare  si  management.taxe  pentru  eliberarea  certificatelor. 322. 322.  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă. 41). cum ar fi:   . 313. 313.    In  cazul  M  121.  322.  123. 123. 313. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121.  proiectare.

  memoriul  justificativ.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Declaratia de cheltuieli AP 1.  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.2 trebuie sa fie completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 44    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.  studiile  de  piata. datata.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008.1  –  Identificarea  financiara.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din  valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii). COTE – cheltuieli pentru:  ‐ diverse  taxe  (conform  HG  nr.  asistenta  in  intocmirea  dosarului  cererii  de  finantare/ de plata  LUCRARI – cheltuieli pentru:  ‐ executia  obiectelor  cuprinse  in  proiectul  tehnic.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  datata. caiet de sarcini.  trebuie  sa  fie  completata.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  valoarea  cheltuielilor  pentru  proiectare  realizate  înainte  de  aprobarea  proiectului. detalii de executie  ‐ asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului  ‐ verificarea tehnica de calitate a proiectului  ‐ asigurarea supravegherii executiei lucrarilor prin inspectori/diriginti de santier  ‐ planul  de  afaceri.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii si lucrari de interventii cu modificarile si completarile ulterioare). semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului. Documentele atasate la Declaratia  .  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare.  care  includ  studiul  de  fezabilitate.  inclusiv  lucrarile  de  organizare  pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de constructii – montaj  BUNURI –cheltuieli pentru:  ‐ achizitia de bunuri din Romania sau din import  TAXE.  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice.    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  adeverinte  (dupa  caz).  documente de plata si documente care atesta plata.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru:  ‐ studii de teren  ‐ elaborare proiect tehnic.    In  cazul  Masurii  125.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.

     Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu  Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii).     Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii  care  au  achizitii  realizate  conform  OUG  34/  2006)  se  afla  in  perioada  de  valabilitate. stadiul lucrarilor fiind conform cu cel din situatiile de plata aferente  transei cererii de plata solicitate. a unui cec.     Cheltuielile  cu  achizitiile  de  lucrari  declarate  de  reprezentantul  legal  al  proiectului  in  Raportul de executie trebuie sa coincida cu cele din facturi şi cu stadiul de realizare fizica  a lucrarilor constatat la fata locului de expertii SVCP‐OJPDRP.  mijloacele  de  transport.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din  transele  de  plata.      Garantia poate fi constituita. atat in  contul constructorului prevazut in contract. a unei  polite de asigurare.  adeverinte.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  tehnic de execuţie. cat si in contul de garantie. efectiv platite de autoritatea contractanta.  sa  fie  datat.  documente  de  plata.  alte  achizitii  specifice.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  investitiei  pentru  lucrarile executate.    .     Raportul  de  executie  AP  1.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.  decontarea  sumelor  se  va  face  la  valoarea din factura/situatia de plata.  documente  care  atesta  plata)  trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii. Aceasta verificare se realizeaza la fiecare cerere de  plata.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii.     Valabilitatea  scrisorii  de  garantie  pentru  acordarea  avansului  trebuie  sa  fie  aceeasi  cu  durata  de  executie  mentionata  in  contractul  de  finantare/  actul  aditional  (pentru  proiectele la care s‐a acordat avans). in limita cheltuielilor considerate eligibile.  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara..  In  cea  de‐a  doua  varianta.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 45    de  cheltuieli    (facturi.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.  Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile. etc.

  Ministerul  Mediului  si  Padurilor  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv. stampilate si datate de reprezentantul  legal.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.  datate.  cat  si  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu)  este  emisa  in  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare. semnate cu numele mentionat in clar.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului    Cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar). un document emis  pe  numele  beneficiarului.  pentru  Masurile  121.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata. are precizata valoarea si  este semnat de ambele parti (pentru Masurile 121.      Devizele  financiare  pentru  servicii  sunt  completate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 46     Autorizatia  de  construire  (atat  pentru  lucrarile  de  baza.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  .  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor. cu exceptia schemei de ajutor  XS 28/ 2008. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR.  conform  prevederilor HG nr 224/ 2008.  pe  numele  beneficiarului  care  solicita  ajutorul  financiar  pentru  proiectul  finantat  prin  “Programul  FEADR”  si  are  precizata  valoarea  lucrarilor  de  constructii‐montaj  (la  prima  cerere  de  plata)     Centralizatoarele  situatiilor  de  lucrari  trebuie  completate  corect  (calculele  sunt  corecte). beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata.       La  ultima  cerere  de  plata.     Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata.  123  si  41  (inclusiv  pentru  schema  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009). 312)     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar. 123. Ca urmare procentul se stabileste prin raportarea sumei  totale solicitate de beneficiar prin cererea de plata la valoarea totala a contractului de  finantare/ actului aditional.  de  dirigintele/inspectorul  de  santier  (pentru  care  s‐a  prezentat  certificatul  de  atestare) si de executantul lucrarii.

4  este  completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 47    societatii trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita  finantarea prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare    La ultima cerere de plata.    .4.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  semnate si stampilate de emitent. 313 si 41.ro.  datata.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.buletinulinsolventei.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. pentru masurile 312.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca).  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. se bifează căsuţa – „Nu”.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.  Ulterior.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa. CIF etc. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.  semnata si stampilata de beneficiar.

    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.  852/  2006  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare a cotei individuale de lapte.  precum  si  inregistrarea  soiurilor  de  plante  –  M  Of  343/23. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor  tehnice  privind  producerea. precum si a procedurii de acordare a cotelor si  inscriere in Registrul cotelor – M Of 620/18.  controlul  si  certificarea  calitatii.  efecte  directe  ale  ploii  torentiale. inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna.  266/2002  privind  producerea..  Decizia  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Directia  de  Administrare  a  Cotei  de  Lapte  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.05.2004 (Anexa 5). precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.05.2006.  incendiu.     Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor poate sa asigure riscurile generale:  grindina.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  prelucrarea. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  .     Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  vegetal achizitionat. 136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22. precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.06.     Certificatul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  viticol/  stoloni  de  capsuni  trebuie completat.2002.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltueililor pentru construirea/  modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte.  datata  si  semnata  de  autoritatea  emitenta.  comercializarea  semintelor  si  a  materialului  saditor. 266/2002  privind  producerea.07.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.  1619/2003  pentru  modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.     Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol trebuie sa fie completat  conform Anexei nr.  furtuna. controlul si certificarea calitatii.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii.    Polita  de  asigurare  prezentata  de  beneficiar  certifica  incheierea  contractului  de  asigurare. comercializarea semintelor si a  materialului saditor.  controlul.2006  si  a  Ordinului  nr  468/2006  pentru  aprobarea formularului – tip al cererilor. prelucrarea.   Certificatul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr. Padurilor  si Dezvoltarii  Rurale.  prabusire/alunecare  de  teren cultivat.2002.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 48    Documente specifice masurilor 121.  41   Decizia  de  acordare  a  cotei  individuale  de  lapte  (la  ultima  cerere  de  plata)  este  completata.  conform  Legii  nr. precum si a modului de alocare si reconstituire a  rezervei  nationale  de  lapte  –  M  Of  569/30. datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine. 8 a Ordinului nr.01.

  datat  si  semnat  de  emitent.01.2006  (Anexa  4G)  si  a  HG  nr.  respectiv  a  Municipiului  Bucuresti. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.  controlul.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  –  M  Of  66bis/  24. conform  Art. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea. F a Ordinului 1295/ 2005. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea Regulilor  si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii.     Eticheta  oficiala  poate  constitui  si  pasaportul  fitosanitar  al  plantei  in  conformitate  cu  modalitatile  de  aplicare  convenite  intre  autoritatile  oficiale  responsabile  (conform  Ordinului  MAAP  nr.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni  sau  Eticheta  oficiala  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  completat.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  eliberat  de  catre  Directiile  fitosanitare  judetene.  conform  Ordinului  MAAP  nr.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.01.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.  136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol). 9 din Ordinul nr.    . controlul.01.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  vegetal achizitionat.  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  1295/  2005  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.2004  (Anexa 6).  controlul.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol.  datat  si  semnat  de  furnizor  si  beneficiar.     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni)  trebuie  sa  fie  completat.  controlul. certificarea  calitatii  si/  sau  comercializarea  materialului  de  inmultire  si  plantare  fructifer  –  M  Of  66bis/ 24.    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  saditor viticol achizitionat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 49    agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.2006.  controlul.  1619/2003  pentru  modificarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.

     Certificatul  de  conformitate  a  produselor  agroalimentare  ecologice  (materii  prime  si  produse  finite)  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  ecologice.  264/  2006  privind  stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de  măsurare.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completat. Acest document se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor. Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului   (la ultima cerere de plata) este completat. sau dupa  caz.O.  pentru  echipamentele  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  datate. semnate. Categoriile de mijloace supuse certificarii metrologice se pot  identifica  in  Ordinul  nr  48/  2010  pentru  aprobarea  Listei  oficiale  a  mijloacelor  de  măsurare  supuse  controlului  metrologic  legal  L.  semnat  si  stampilat de un organism de inspectie si certificare conform prevederilor Ordinului 688/  2007  pentru  aprobarea  Regulilor  privind  organizarea  sistemului  de  inspectie  si  certificare.     . datate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 50     → Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie   sau  → Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei. semnata si stampilata de emitent.  –  2010.  617/  2003  pentru  stabilirea  condiţiilor  de  introducere  pe  piaţă  şi  de  punere  în  funcţiune  a  aparatelor  de  cântărit  cu  funcţionare  neautomată  si  Hotararea  nr.     Beneficiarul  va  prezenta  unul  din  aceste  documente  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru investitiile necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica.    Documente specifice masurilor 123.     Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a) este in conformitate din punct de vedere tehnologic cu cel(cea) prevăzut(a)  în proiect este datata. Certificatul  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Organismul  de  inspectie  si  certificare  cu  care producatorul a incheiat contractul. Aceste documente se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor.  Hotararea  nr. datat si semnat de autoritatea emitenta.  Aceste  documente  se  solicita  in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor pentru controlul calitatii produselor.     Documentele  care  sa  ateste  recalibrarea  echipamentelor  dupa  instalarea  acestora  la  punctul  de  lucru. de  aprobare  a  organismelor  de  inspectie  si  certificare  si  de supraveghere  a  activitatii organismelor de control. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. stampilate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie  in termen de valabilitate.  41     Documentele  care  sa  ateste  certificarea  metrologica  (Certificatul  de  metrologie)  pentru  echipamentele  achizitionate  si  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  emise.

 Documentul se  emite  conform  prevederilor  Ordinului  690/  2004  pentru  aprobarea  Normei  privind  conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale.  doar  daca  suprafata  mentionata in amenajamentul silvic atasat la cererea de finantare este mai mica decat  cea mentionata in proiectul tehnic.    Documente specifice masurilor 125.  Documentul  se  elibereaza  de  MADR  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea. 41     Avizul  de  schimbare  a  categoriei  de  folosinta  silvica  trebuie  sa  fie  emis  de  autoritatea  publica  centrala  care  raspunde  de  silvicultura.     Certificat de atestare/ reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera (la ultima  cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N 578/ 2009) este emis pentru  beneficiarul finantarii.  Acest  document  se  prezinta  in  mod  obligatoriu la prima cerere de plata pentru investitiile noi.     Licenta de fabricatie a produselor alimentare (la ultima cerere de plata pentru schemele  de  ajutor  XS  13/2008  si  N  578/  2009)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata. datata si stampilata (dupa caz) de catre beneficiarul proiectului. este completat. semnat si stampilat de MADR.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 51     Documentul  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  traditionale. Daca din documentul prezentat rezulta ca se vor  . datat si semnat de emitent si este in perioada de  valabilitate.  datata  si  semnata  de  emitent. In cazul modernizarilor.  semnata  si  stampilata  de  Oficiul  National al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV). Modelul este prezentat in Anexa nr 5  din Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru  exploatari forestiere.  Documentul  se prezinta la ultima cerere de plata.  aprobarea  Regulamentului  de  functionare  a  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatari  forestiere  si  a  criteriilor  de  atestare  a  operatorilor  economici in activitatea de exploatare forestiera. acest  document  trebuie  prezentat  pentru  diferenta  de  suprafata.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati  in  domeniul  productiei  de  produse  alimentare. Documentul se elibereaza conform prevederilor Ordinului 223/ 2008 privind  numirea  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatatii  forestiere.     Hotararea Consiliului Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentru  persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice) din care sa  rezulte  daca  accesul  public  la  investitia  finantata  prin  FEADR  se  realizeaza  cu/  fara  perceperea de taxe pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei trebuie sa fie  semnata.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul finantarii si este completat.     Adeverinta  pentru  vinurile  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică  (pentru  investitiile  privind  vinurile.

  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115.  altele  decat  cele  pentru agro‐turism.  comerţ.    Documente specifce masurilor 312.  In  cazul  in  care  nu  este  indeplinita  aceasta  cerinta.  .  se  demareaza  procedura  de  recuperare a sumelor decontate catre beneficiarul respectiv. structura de primire turistica. (la ultima cerere de plata)  Documentul confirma clasificarea la standardul de calitate de:  ‐ minim  3  margarete/  stele  pentru  investitiile  in  structuri  turistice.  datata  si  semnata  de  emitent. Documentul se elibereaza de MADR in conformitate cu prevederile Ordinului nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea. cu modificarile si completarile ulterioare. 41   Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o  agentie  de  turism  autorizata  privind   introducerea  obiectivului  in  circuitul  turistic  (pentru agro‐turism si alte structuri de primire turistica) este datat.  In cazul modernizarilor.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati in domeniul productiei de produse alimentare.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta. semnat si stampilat  de autoritatea emitenta si de beneficiar. expertii vor semnala neregula.  Documentul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  ministrului  pentru  întreprinderi  mici  şi  mijlocii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 52    percepe  taxe. (la ultima cerere de plata)     Certificatul  de  clasificare  a  obiectivului  turistic  este  datat.     Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata. la sfarsitul investitiei finantate prin Programul FEADR standardul  de calitate mentionat in certificatul de clasificare trebuie sa fie mai mare cu cel putin o  margareta/  stea  fata  de  standardul  de  calitate  mentionat  in  Certificatul  de  clasificare  emis inainte de inceperea investitiei (documentul se regaseste la Cererea de finantare).    Documente specifice masurilor 313.  ‐ minim 1 margareta pentru investitiile in agro‐turism.  turism  şi  profesii  liberale  nr.  iar  procentul  de  finantare  mentionat  in  contractul  de  finantare  este  de  100%.  636/2008  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  clasificarea  structurilor  de  primire turistice. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale.     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata). semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului. 41   Licenta de fabricatie (la ultima cerere de plata pentru beneficiarii cu codul CAEN 1107)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.

.    Certificatul  de  omologare  pentru  traseele  turistice  este  datat. semnate de beneficiar si in perioada de valabilitate. documentul trebuie sa fie  . documentul trebuie sa fie emis pentru proiectul finantat si in numele beneficiarul  finantarii  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  gazelor  nr  351/2004  –  M  Of  679/28. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.    Certificatul  de  marca  inregistrata  al  obiectelor  traditionale  este  datat. Comertului si Mediului de Afaceri (unde este cazul).   Documentele  de  calificare  ca  agenti  sau  ghizi  de  turism  sunt  datate.     Contractele  de  munca  pentru  minimum  2  angajati  ai  centrelor  locale  de  informare  si  promovare turistica sunt datate.  semnat  si  stampilat de autoritatea emitenta (unde este cazul).    In cazul investitiilor pentru prima infiintare/ extinderea retelei publice de joasa tensiune  si a retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata. 41   Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata. Documentul se ataseaza la cererea de plata la care  sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale.07.2004  si  a  HG  nr  784/2000  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  autorizatiilor  si  licentelor  in  sectorul  gazelor  naturale  *republicata  –  M  Of  160/13.    Documente specifice masurilor 322. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  si  emise  pe  numele  angajatilor  centrelor  locale  de  informare si promovare turistica.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 53          Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta  a  mesterului  popular)  care  sa  ateste  calitatea  de  mester  a  persoanei  de  la  care  au  fost  achizitionate obiectele traditionale solicitate spre decontare trebuie sa fie datat.2003.     Autorizatia de functionare emisa de ANRGN (Autoritatea Nationala de Reglementare in  domeniul Gazelor Naturale)/ ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul  Energiei) este completata.  semnat  si  stampilat  de  Ministerul Economiei.     In cazul investitiilor pentru infiintarea/ extinderea retelei publice locale de alimentare cu  gaz.05. datata si semnata de emitent. semnat  si stampilat de autoritatea emitenta.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115.     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata).

  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare. este datat si semnat de autoritatea emitenta. Verificarea se face in conformitate cu Proiectul Tehnic si Procesul verbal de trasare  lucrarilor. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.   Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa. NU. Daca acestea concorda.      Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind  patrimoniul  cultural  din  spatiul  rural  este  emis  pe  numele  persoanei  care  a  realizat studiul.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.     Certificatul  de  acreditare  al  furnizorului  de  servicii  sociale  (la  ultima  cerere  de  plata)  este completata.  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila.2004.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 54    emis  pentru  proiectul  finantat  si  in  numele  beneficiarul  finantarii  in  conformitate  cu  prevederile Legii energiei electrice nr 13/2007  – M Of 51/  23. Primul exemplar se lasa la beneficiar.13. Documentul se ataseaza in cazul  investitiilor privind realizarea statiilor de transfer a deseurilor. datata si semnata de autoritatea emitenta.  prin  reprezentantul  legal.    4. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei. Documentul se elibereaza  pentru  proiectul  finantat  conform  prevederilor  Hotararii  nr  1024/  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  OG  nr  68/2003  privind  serviciile sociale.    2‐3. Anexa ‐ Cerere de  finantare.  Se  verifica  in  teren  daca  proiectul  Program  FEADR  are  localizarea  implementarii  in  concordanta cu obligatia asumata de Beneficiar prin Contractul de Finantare. Nerespectarea obligatiei conduce la  bifarea col.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltuielilor pentru infiintarea si  dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale.01. expertii bifeaza col.  .    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU". precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. La data.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale    1.   Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea deseurilor si transportul acestora la  un depozit zonal este datat si semnat de ambele parti.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare.05. DA.  in  prezenta  a  2  martori.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.2007  si a Hotararii nr  540/ 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor  in sectorul energiei electrice – M Of 399/ 05.

  .2  ‐  M. in caz contrar se bifeaza coloana "DA"..  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza col. situatiilor de plata centralizatoare. În cazul în care apar diferenţe. In caz contrar se bifeaza coloana "DA". In teren.  documentelor de plata. Expertii  vor  mentiona  pe  facturile  in  original  prezentate  pentru  decontare  in  cadrul  masurii  121.    6. Nici o achizitie de servicii/ bunuri/ lucrari.  Se  verifică  dacă  valoarea  cheltuielilor  solicitate  spre  rambursare  se  incadrează  în  lista  cheltuielilor eligibile si in liniile de buget.  factura.  pentru  solutionare  impunandu‐se un termen de trei zile lucratoare si obligatia de a prezenta fotografia.6  la  rubrica  “Controalele  efectuate”.    9.  proiectul  tehnic  de  executie. "DA". acestea se vor opera şi menţiona în raportul de  verificare SVCP. nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei  incheierii unui contract conform.  datat  cu  o  data  anterioara datei contractarii achizitiei de bunuri si lucrari. iar  expertii realizeaza fotografii cu panoul publicitar pe care le anexeaza la dosarul administrativ. la locul investitiei se verifica existenta fizica si conforma a publicitatii. aferent unei cheltuieli inregistrate in  Declaratia  de  cheltuieli  AP1.  adeverintelor.  vor  aplica  stampila  personalizata  pe  originalul  facturilor.  nota  contabila.  La  vizita  pe  teren. iar copiile acestor facturi le vor atasa la Dosarul administrativ al SVCP..E.  Fotografiile trebuie să fie ştampilate si semnate de experti.  face  ca  respectiva  cheltuiala  sa  fie  neeligibila  si  se  consemneaza prin bifarea coloanei "NU". sunt conforme realizarilor din teren si au fost executate/ montate/ puse in opera.  ca  a  realizat  la  locul  investitiei  publicitatea  co‐finantarii  U.  dupa  verificarea  conformitatii  exemplarelor  in  copie  cu  originalele  existente  la  beneficiar.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor. Originalele facturilor trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR".  oferta  castigatoare.  prin  semnatura  si  stampila  Beneficiarului.  a  proiectului.  Se  verifica  in  primul  rand  documentar  daca  potrivit  obligatiei  Beneficiarul  declara  prin  Raportul  de  executie  AP1. potrivit acestui dosar. trebuie sa fie identic cu dosarul cu documente originale si confirmat  de  identitate. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea  coloanei "DA".. Expertii vor bifa col.    Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col.  ordin  de  plata.. Dosarul Cererii de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 55      5.     7..    8.  Nerealizarea  publicitatii  se  consemneaza  in  Raportul  AP  1.  expertii  SVCP‐ OJPDRP/  SVT..3.    In  consecinta  orice  document:  aviz  de  expeditie.  documente  de  santier  ‐  constructii. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata..DA. cantitati  si  preturi  celor  prevazute  in  contractul  de  achizitie.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original.  “Proiect M 121”. Se verifica daca lucrarile/ bunurile/ serviciile facturate corespund ca tip.  10."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregula.  extras  de  cont..  nota  de  intrare‐receptie. Inexistenta  mentiunii pe facturile din dosarul‐cerere de plata ‐ exemplarul original ‐ determina inregistrarea  bifei in coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia. extraselor de cont. categorie.

  acestea  nu  vor  fi  acceptate la plata.  .  daca  situatia o impune se efectueaza recalcularea documentatiei justificative a cheltuielii. acolo unde este cazul. Indeplinirea acestei cerinte conduce la  bifare  coloanei  "DA". de proiectant. de dirigintele de santier.  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 56    Verificarea  se  efectueaza  atat  pe  baza  documentara  cat  si  in  teren  la  locul  de  realizare  a  investitiei. sunt definitive pe toata durata executiei investitiei. Acestea pot fi actualizate numai  in limita valorii actualizarilor prevazute in Contractul de finantare (buget definitiv).  beneficiar  si  constructor.  În  cazul  în  care  apar  diferenţe.  bunuri  si/sau  servicii.  realizarea  de  cheltuieli  nejustificate.  b) In  mod  similar  se  procedeaza  si  in  cazul  in  care  pretul  unitar  sau  tariful  din  devizul  categoriei de lucrari este mai mare decat cel din oferta Contractului de achizitii.  Daca  in  timpul  verificarilor  se  constata  lucrari  neexecutate/  executate  neconform/  materiale  nepuse  in  opera/  bunuri  nemontate. numai in limitele acestuia  si  numai  daca  in  contractul  de  furnizare  lucrari.listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant. se identifica o nerealizare fizica (cantitativa) sau  o  realizare fizica neconforma aceasta cantitate din deviz se anuleaza cu o bara oblica si se  inregistreaza  cantitatea  real  si  conform  realizata  si  identificata  prin  verificare  la  locul  investitiei.    Cantitatile  de  achizitie  lucrari. astfel:  a) In cazul in care la situatiile de lucrari.  .  asa  cum  sunt  prevazute  in  devizele  ofertelor  adjudecate.dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  intocmita  de  proiectant  si  semnata  inspectorul  de  santier.     Pe  baza  rezultatelor  verificarilor  efectuate  la  locul  investitiei  conform  celor  de  mai  sus.nota  de  comanda  suplimentara  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului.  certificate  de  calitate  etc)  aferente  situatiilor  solicitate la plata.nota de renuntare.  c) In  situatia  in  care  pe  parcursul  executiei  lucrarilor  se  impun  modificari  ale  solutiei  din  Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele documente:   .  .    Verificarea  documentara  urmareste  dacă  situaţiile  de  plată/  bunurile/  serviciile  sunt  în  conformitate cu devizul ofertă si contractele de achizitie.  aceasta  dispozitie  de  santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de  verificatorul de proiect. incheiat de  APDRP cu Beneficiarul si pot fi revendicate (solicitate) de Beneficiar.  in  raport  cu  proiectul  tehnic.  iar  depasirea.   . In cazul in care acestea vor fi resolicitate la transa urmatoare de plata.liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de proiectant. se va  verifica  de  expertii  SVCP/  SVT  ca  beneficiarul  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata  toate  documentele  justificative  (procese  verbale.  bunuri  si  servicii. Diminuarea acestora poate  periclita  realizarea  proiectului  investitiei.    Preturile  de  achizitie  lucrari.  aferente  acestora  sunt  prevazute  in  proiectul tehnic al investitiei (devizelor) si justifica realizarea proiectului conform prevederilor si  parametrilor tehnico‐econmici si sociali ai contractului de finantare.  dintre  Beneficiar  si  furnizori este prevazuta clauza de actualizare.  acestea  se  vor  opera  şi  menţiona  în  Raportul  de  verificare  SVCP.  determinari si calcule.  bunuri  si/sau  servicii.  Respectarea  realizarii  acestora.  se  realizeaza  prin  masuratori.

  cum  sunt  de  exemplu:  transport  macara.    b) Transport  utilaje  pentru  lucrarea  de  bază.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 57    - situatiile  de  plata  aferente  notelor  de  comanda  suplimentara    trebuie  sa  fie  semnate de catre constructor. De exemplu: aparat de sudură.  ‐ actul aditional incheiat intre beneficiar si proiectant.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.   Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:  a) Diurnă  personal.    d) Dotările  cu  echipamente  şi  utilajele  tehnologice  sunt  suportate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte.     Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari  in  conditiile  prevazute  de  HG  nr. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse  în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  De  asemenea. nu vor fi decontate.    c) Împrejmuirile  cu  caracter  definitiv  fac  parte  din  proiectul  tehnic  şi  sunt  cuprinse  în  lucrările  de  bază.  Anexa  trebuie  verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii  respective  care  aplica  stampila  pe  acest  document.  buldozer.  De  exemplu:  împrejmuirea  gospodăriei  de  apă  care  este  obligatorie  pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară. camion etc.    Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod  eronat incluse în organizarea de şantier şi care.  anexa  va  fi  insotita de referatul de verificare.  ‐ anexa  la  Proiectul  tehnic  cu  partea  reproiectata  (unde  este  cazul).  28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  Această  cheltuială  se  suportă  în  exclusivitate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte. tractoraşe. excavator. dirigintele de santier si beneficiar.       Pentru  cheltuieli  diverse  si  neprevazute  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  in  Dosarul  Cererii  de  Plata urmatoarele documente:     ‐ actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor  in  care  sa  se  precizeze  suma  suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi solicitata la plata in limita sumei  disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”. în consecinţă.  ‐ dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  diverse  si  neprevazute  intocmita  de  proiectant  si  semnata  de  inspectorul  de  santier.  beneficiar  si  constructor. daca pentru reproiectare sunt  necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata in limita sumei disponibile  in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.    Structura cheltuielilor referitoare  la organizarea  de  şantier  este  stabilită  prin  HG  nr.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.  aceasta  .

     11.  (4) Modul  concret  de  ajustare  a  preţului  contractului  de  achiziţie  publică  trebuie  să  fie  stabilit.  pot  fi  asimilate  situaţiilor  excepţionale  şi  pot  determina  ajustarea preţului contractului următoarele:  a)modificări legislative. de proiectant.  atât  în  documentaţia  de  atribuire. datele care au  condus la declararea bunurilor ca fiind “second‐hand” si implicit la neeligibilitatea cheltuielilor.  ‐ beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procesul  verbal  de  negociere  conform  OUG  nr. pentru restul rămas de executat.  ‐ nota  de  comanda  suplimentare  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului.  Autoritatea  contractantă  va  preciza. în valută.  Expertii  vor  verifica  documentele  elaborate  pentru  bunul  respectiv  (de  Ex:  certificate  de  calitate/  conformitate. înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică. nu au putut fi  prevăzute la data încheierii contractului sau a acordului‐cadru. 122 lit. mentionand la rubrica “Observatii” si in Raportul de verificare. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determină  . dirigintele de santier si beneficiar. actualizarea se poate solicita in urmatoarele conditii:   (1) Preţul contractului de achiziţie publică este ferm.    12. Exista urmatoarele posibilitati ca beneficiarul sa solicite Actualizarea prevazuta in bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     Conform legislatiei in vigoare. In cazul in care nu se indeplineste aceasta cerinta. cat si pe teren daca bunurile achizitionate si solicitate la plata  sunt  noi.  carte  tehnica  etc).  (2) Prin excepţie de la prevederile alin.  iar  pe  teren  vor  verifica  de  Ex:  gradul  de uzura.  expertii  verificatori  vor  completa  in  format  electronic  cantitatile de lucrari solicitate la plata aferente fiecarei transe.  informaţii/clauze speciale în acest sens. exprimat în lei sau.  In  cazul  in  care  exista  oferta  pe  suport  electronic.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 58    dispozitie  de  santier  este  insotita  de  memoriu  justificativ  intocmit  de  proiectant  si  verificat de verificatorul de proiect.  kilometrajul.  34/2006 art.  (3) În  sensul  prezentei  hotărâri. (1).Se verifica atat documentar. după caz. precum si calculele aferente.  ‐ antemasuratoarea  si  listele  de  cantitati  pentru  lucrari  suplimentare  intocmite  de  proiectant. preţul contractului de achiziţie publică poate fi  ajustat.  b)creşterea/diminuarea  preţurilor  elementelor  constitutive  ale  ofertei  care  influenţează  semnificativ costurile pe baza cărora s‐a fundamentat preţul contractului. expertii  vor bifa cu “Nu”.  cât  şi  în  contractul  care  urmează  să  fie  încheiat.  ‐ sa apara distinct pe factura de lucrari mentiunea referitoare la “cheltuielile diverse si  neprevazute”. i  In  urma  verificarii  situatiilor  de  lucrari. pe cât posibil.  expertii  verificatori  trebuie  sa  completeze  pe  oferta  castigatoare  cantitatile  de  lucrari  solicitate  la  plata  aferente  fiecarei  transe.  ‐ situatiile  de  plata  distincte  pentru  lucrarile  diverse  si  neprevazute  executate  care  trebuie sa fie semnate de catre constructor. acolo unde este cazul. în mod obiectiv.  datele  inscrise pe placutele matricole etc. al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza  cărora s‐a fundamentat preţul contractului.  numarul  de  ore de  functionare. numai în cazul apariţiei unor împrejurări care  lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care. modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale  a unor acte administrative. de dirigintele de santier.  respectiv  nu  sunt  bunuri  second‐hand.

 indici bursieri sau alţii asemenea.     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari. Valoarea in Euro a bunurilor /  serviciilor/  lucrarilor    se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).       In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.  (6) Orice  ajustare  a  preţului  trebuie  să  evidenţieze  influenţa  corectă  pe  care  o  exercită  situaţia  care  justifică  eventuala  ajustare.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare. prin anularea sau diminuarea  avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător  în urma finalizării respectivei proceduri.  publicaţi  de  instituţii/organisme abilitate.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta). cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de  Statistică.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).   .  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.  (5) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în  niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire.  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare.  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro. iar plata  se face in lei.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  Justificarea  creşterii  preţurilor  resurselor  se  realizează  numai  pe  baza  evoluţiei  unor  indici  de  preţ  relevanţi.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 59    inaplicabilitatea  prevederilor  referitoare  la  posibilitatea  de  ajustare  a  preţului  contractului de achiziţie publică. Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT vor verifica pe teren documentele  justificative care au stat la baza solicitarii de catre beneficiar a actualizarii. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro care a fost  platita  de  beneficiar.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii    (Euro)  cu  valoarea cursului Euro mentionat in bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea ofertelor.

 Plata se face in lei la cursul de la data facturarii. se foloseste  cursul BNR din data de 07.5890  3.90 lei  Cursul  de  la  data  facturarii  (3.  ‐ sunt solicitate prin Situatiile de plata in limitele prevazute in Bugetul indicativ.6857  2.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.  Actualizarile pot fi admise numai daca:  ‐ sunt prevazute in Bugetul definitiv al proiectului. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.3914  0.3118 Lei.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 60          Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  ‐ sunt stipulate in Contractul de achizitii incheiate intre beneficiar si furnizorul de lucrari.    Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/ lucrari si vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  decat  Euro.04.7634 = 76.  Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.2007: 1Euro = 3.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.  prin  bifarea  coloanei NU sau NU ESTE CAZUL (după caz). se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.  .  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.04.     Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.  iar  nerespectarea.6857  lei/euro).2007.90 lei)  Se verifică  daca:  ‐ Este avizata valoarea de «Actualizare» prin bugetul final al proiectului ?  ‐ Este semnat actul aditional pentru valoarea de «Actualizare»?  ‐  Se  respecta  modelul  de  actualizare  stabilit  prin  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor?  ‐ Este corect calculata «Actualizarea»?  ‐ Sunt prezentate documente justificative pentru solicitarea valorii de «Actualizare»?  Indeplinirea  acestei  cerinte  conduce  la  bifare  coloanei  "DA".

 De asemenea.  dupa caz).  Pe  baza  documentara  se  verifica existenta. dar si a lucrarilor si servicilor.     13  ‐  14.  se  stabileste  realitatea  dintre  datele  inregistrate  in  documentatiile  tehnice  si  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 61    ‐  inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea  prin  prezentarea  facturilor  cu  care  a  cumparat  diverse  materiale  sau  servicii.  completitudinea.  Verificarea  se  efectueaza  numai  pentru  achizitiile  de  lucrari  de  constructii‐montaj. in raport cu planul de  amplasament. conformitatea si completitudinea declaratiilor vamale (pentru  importurile  directe).    16.  e) Proces‐verbal de trasare a lucrarilor (conform planului de situatie.  pentru  alt gen de achizitii se bifeaza col.  Verificarea  se  efectueaza  numai  pentru  achizitiile  de  lucrari  de  constructii‐montaj."Nu e cazul".  d) Proces‐verbal  de  predare‐primire  a  amplasamentului  (conform  planurilor  de  situatie.  c) Autorizatie de construire. Pentru alt gen de achizitii. prin masuratori.    15.  Actualizarea se va calcula conform legislatiei in vigoare.DA."NU e cazul".  conform  prevederilor  legislatiei in vigoare  se bifeaza col.  iar  neconformitatea  in  coloana "NU" si declararea ca neeligibila a valorii achizitiei.  la  locul  investitiei  a  concordantei  dintre  aceste  documente  si  elementele  de  indentificare  si  caracterizare  a  parametrilor  acestor  achizitii  (placute matricole. precum si pentru lucrarile  pentru  care  nu  este  necesara  eliberarea  Autorizatiei  de  construire. Respectarea  acestor  prevederi  se  consemneaza  prin  bifarea  col.  Verificarea  se  efectueaza  atat  pe  baza  documentara  cat  si  in  teren  la  locul  de  realizare  a  investitiei.  conformitatea  si concordanta  de  date a urmatoarelor documente:  a) Cerere de finantare ‐ specificatii privind amplasarea  proiectului.  cat  si  o  verificare  de  teren.    Verificarea se  efectueaza  atat  documentar  cat  si  in  teren  unde  chiar  in  conditiile  existentei  si  conformitatii  contractului  de  achizitii  nici  o  lucrare  nu  poate  fi  admisa  ca  eligibila  daca  nu  respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste autorizarea lucrarilor. etc.  la  locul  investitiei si vizeaza in general achizitia de bunuri.  b) Proiect tehnic ‐ Plan de situatie al amplasarii constructiilor.  Se  verifica  daca  a  fost  emisa  Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  care  necesita  autorizare  conform prevederilor legislatiei in vigoare.  Verificarea  este  atat  o  verificare  documentara.).    Conformitatea  de  cerinta  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". se verifica daca Autorizatia de  construire  era  valabila  la  data  executarii  lucrarilor  solicitate  la  plata  si  daca  valoarea  acesteia  acopera valoarea lucrarilor solicitate la plata. carti sau fise tehnice.    Documentar se verifica existenta.  iar  faptic  in  teren. dupa caz).    In etapa de verificare la locul de realizare a investitiei.  Nerespectarea  acestor  conditii  reprezentand o ilegalitate.

  prin  bifarea  coloanei  "NU. Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". semnate si stampilate în conformitate  cu programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi au o concluzie favorabilă. iar nerespectarea.     23. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de inregistrare  a  buletinelor  de  analiza.  expertii  vor  bifa  col. caz in care expertii vor bifa  col.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 62    administrative si respectarea materializarii fizice a acestora in teren.  Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice trebuie sa fie datat.NU.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  receptie  si  punere  in  functiune  a  bunurilor  achizitionate  trebuie  completate.  cu  neregula  si  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente  lucrarilor  pentru  care nu se regasec procesele verbale. Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul inceperii executarii  lucrarilor. Aceasta  situatie de neregula conduce la neeligibilitatea cererii de plata.  prin  bifarea  coloanei  "NU". iar nerespectarea.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza prin bifarea coloanei "DA".  iar  nerespectarea. prin bifarea coloanei "NU".  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata    19.    20. (la prima  cerere  de  plata).    17. beneficiarii finantarii care fac parte  din  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  (ADI)  infiintate  conform  cerintelor  POS  Mediu. Se verifică dacă procesele verbale sunt elaborate. In cazul in care graficul de  executie al lucrarilor s‐a modificat.    18.  sunt  obligati sa obtina viza Operatorului Regional la fiecare faza determinanta a lucrarilor. se va solicita si atasa noul document.  Se  urmăreşte  graficul  de  execuţie  al  lucrărilor.  prin  bifarea  coloanei  "NU.    In cazul Masurii 322 pentru investitiile de apa/ apa uzata.  a  intocmirii  proceselor  verbale  de  lucrari  ascunse  si  a  proceselor  verbale  pe  faze  determinate.  iar  nerespectarea.  datate. cu ne‐autorizarea la  plata a cheltuielilor aferente lucrarilor care nu se incadreaza in grafic.  . semnat de reprezentantul legal al proiectului. de proiectant si executant.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  asa  cum  este  prevazut  in  Proiectul  tehnic  (Plan  de  situatie  al  amplasarii  constructiilor).  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin bifarea coloanei "DA". semnat (cu numele mentionat in  clar) si stampilat de toate persoanele mentionate in Programul de urmarire si control al calitatii  lucrarilor.  iar  nerespectarea.  (la  prima  cerere  de  plata).  Programul  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor  trebuie  vizat  de  Inspectia  de  Stat  in  Constructii.  (la  prima  cerere  de  plata). prin bifarea coloanei "NU.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce la neeligibilitatea cererii de plata    21‐22.  se  constata  nerespectarea  trasarii  si  amplasarii  constructiilor. DA.  Procesul  verbal  de  predare  –  primire.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  bunuri  si  de  beneficiar.    Daca  in  cazul  verificarii  la  locul  realizarii  investitiei.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata.

  prin  bifarea  coloanei  "NU.  iar  nerespectarea. precum si procese verbale de receptie partiala.  La realizarea lucrarilor trebuie utilizate materialele agrementate in concordanta cu prevederile  HG 766/ 1997 si Legii 10/ 1995.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  ne‐ . Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA".  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente materialelor pentru care nu se regasec documentele care atesta calitatea acestora    27. iar in situaţia in care exista suspiciuni se vor solicita documente  justificative care sa dovedeasca ca acestea sunt noi.  Se  verifică  dacă  referatele  tehnice  ale  verificatorilor  de  proiect  sunt  completate.    24. detalii de executie etc..  iar  nerespectarea.  Pentru  produsele  nestandardizate  din  afara  Romaniei  se  va  solicita  agrementul  tehnic.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente  bunurilor pentru care nu se regasec procesele verbale. Pentru restul materialelor.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procese  verbale de predare‐primire.  Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate:  proiect  tehnic.  echipamente  si  utilaje  cu  montaj  etc. Realizarea acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". semnate si stampilate de furnizorul  de servicii si de reprezentantul legal al proiectului.    Buletinul  de  incercari  va  fi  solicitat  numai  pentru  materiale  incorporate/  betoane  intrucat  se  plateste betonul pus (marca/ clasa). trebuie completate.  prin  bifarea  coloanei  "NU".  Buletinul  de  analiza  (pentru  materiale marunte.  acestea  fiind  verificate  de  CTC‐ul  producatorului. datate.  In  cazul  acestora.    In cazul contractelor de leasing.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata     26. de exemplu: folie.  iar  nerespectarea.  procesele  verbale  de  punere  in  functiune  a  bunurilor  (Ex:  pentru  linii  tehnologice.  experţii  vor  verifica  uzura  fizică  a  aparaturii  şi  echipamentelor achiziţionate.  buletinele  de  incercari  si  agrementele  tehnice sunt semnate. stampilate de beneficiar. nu se  vor  solicita  buletine  de  incercari.  datate. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei  "DA". ştampilate de autoritatea emitentă. datate.    25. certificatele de calitate/ conformitate a  materialelor  folosite  la  lucrari/  bunurilor  achizitionate. care sunt standardizate. sarma etc. Se verifică dacă situaţiile de plată sunt semnate.  la  transele  de  plata  intermediare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 63      Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  ultima  cerere  de  plata. cuie. Se verifică dacă buletinele de analiză incorporate.).  iar  nerespectarea.  caiet  de  sarcini.   In  baza  documentelor  enumerate  mai  sus.  nu  si  pentru  produsele  din  Romania  pentru  care  exista  nomenclatoare. Realizarea acestei cerinte se consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  semnate  si  stampilate  de  acesta  si  au  o  concluzie  favorabilă.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".) nu este relevant. prin Procesul verbal de predare‐primire trebuie sa se transfere  dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar. datate. diriginte  de santier si constructor.  Aceasta  situatie  de  neregula conduce la neautorizarea la plata a cheltuielilor aferente serviciilor pentru care nu se  regasec procesele verbale.  iar  nerespectarea.  prin  bifarea  coloanei  "NU.

 Documentele se regasesc atasate la dosarele de  achizitie.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col. Categoriile de achizitii prevazute in Fisele tehnice  ale  masurilor  din  Ghidul  Solicitantului  reprezinta  cheltuieli  eligibile. Registrului jurnal de incasari si plati (expertii verifica indeplinirea conditiilor  de conformitate ‐ pagini numerotate.  prin  bifarea  coloanei  "NU".    29‐30.  copiile  situatiei  contului 131/ 4751.  In  cazul  altor  categorii  de  achizitii  se  bifeaza  coloana  "Nu este cazul". Balantei de  verificare si Fisa mijlocului fix. au fost integral si conform realizate.  in  raporturile  contractual  ‐  investitionale  cu  furnizorul.  beneficiarul  trebuie  sa  fie  reprezentat  de  un  specialist  de  profil  autorizat.  conform  legislatiei  nationale. garantii.    33.  Conformitatea se consemneaza cu bifa in coloana "DA". Verificarea se refera la achizitiile de lucrari. in vederea atasarii acestora la dosarul administrativ.    28. deci la ultima cerere  de  plata.   Hotararea Consiliului Local de numire a dirigintelui de santier trebuie sa fie datata. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea  coloanei  "DA". montate si achitate furnizorilor. In faza de verificare  la locul investitiei se va analiza conformitatea dintre prevederile din specificatia documentara si  realitatea  fizica  a  realizarii  achizitiilor. In cazul ahizitiilor de servicii si/sau bunuri.    .    In  cazul  achizitiilor  de  lucrari. semnata si  stampilata.    31.  Autorizatia dirigintelui de santier se regaseste atasata la dosarul de achizitie.  Se  verifică  daca  autorizatiile  verificatorilor  de  proiect  sunt  in  perioada  de  valabilitate  şi  conforme cu cerinţele stabilite de lege.  iar  nerespectarea. se  bifeaza coloana "Nu este cazul".  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  expertilor  verificatori  la  vizita  pe  teren. pret. cantitate.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea  lucrarilor    care  trebuiau  insusite  de  acesta si solicitate la plata.  care  la  terminarea  investitiei  trebuie  sa  fie  integral si conform achizitionate. Realizarea acestei cerinte se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". etc.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  ne‐autorizarea  la  plata  a  cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect. Documentele se regasesc  atasate la dosarele de achizitie.  Se  vor  verifica  aspectele  legate de tip. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la terminarea investitiei.    32.  obiectivele  fizice  specificate  in  Cererea  de  Finantare.  La  data  verificarii  se  controleaza  daca  dirigintele  ‐  inspector  de  santier  mai  este  angajat  al  beneficiarului  (contract  pe  perioada  determinata)  si  daca  autorizatia  sa  este  emisa  conform  legislatiei  in  vigoare  si  acopera  perioada  in  care  au  fost  realizate  lucrarile  supuse  verificarilor de autorizare a cheltuielilor.  Verificarea  vizeaza  numai  achizitia  de  bunuri. iar neconformitatea in coloana "NU". snuruit si parafat de organul fiscal teritorial).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 64    autorizarea la plata a cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect.DA.  iar  nerespectarea.  detaliate  prin  contractele  de  achizitii.  cu  neregula  si  ne‐autorizarea  cheltuielilor. origine. caracteristici‐parametrii.

  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. Se verifica pe teren daca drumul spre centrele locale de informare şi promovare turistică este  semnalizat  corespunzător  prin  panouri.  iar  nerespectarea.  asa  cum  se  evidentiaza  la  terminarea acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara si in Cheltuieli eligibile admise se  vor prezenta Beneficiarului.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  iar  nerespectarea.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea  cererii  de  plata  ca  fiind neeligibila.   Pentru  acest  motiv  consemnarea  raspunsului  (DA  sau  NU)  se  va  face  numai  dupa  finalizarea  tuturor  verificarilor  si  prezentarea  rezultatelor  acestora  Beneficiarului. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta. 41 –  pentru Centrele locale de informare şi promovare turistică     1. iar  beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. sau "NU".  Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 65    34.DA.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". participarea si recunoasterea  rezultatelor  verificarilor  asa  cum  sunt  consemnate  in  aceasta  fisa  si  in  Cheltuieli  acceptate  la  plata.     Verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale specifice Masurilor 313.  avandu‐se  in  vedere  ca  in  col. În cazul în  care acest lucru nu este posibil.Se verifica documentar si pe teren daca in faţa sau în imediata apropriere a centrului local de  informare şi promovare turistică sunt amenajate maxim 3l ocuri de parcare gratuită.  se  completeaza  pentru  toate  facturile.  care  trebuie  amplasat  obligatoriu  la  intrarea  în  centrul  local  de  informare  şi  promovare  turistică.     35.    3.  în  loc  vizibil.NU. cand aceste rezultate se vor compara cu datele din cererea de  plata ‐ "Raportul de executie" a beneficiarului.  in  ordinea  in  care  acestea  au  aparut  in  Declaratia  de  cheltuieli. locurile de parcare trebuie amplasate la o distanţă de maxim  500  m  faţă  de  centrul  local  de  informare  şi  promovare  turistică. motivul refuzului.  in  timp  ce  cele  financiare  raportate  vor  trebui  sa  fie  egale  cu  cheltuielile.     In functie de conformitatea realizata se va bifa coloana "DA". avandu‐se in vedere ca  realizarile  fizice  pot  diferi.  pentru  luare  la  cunostinta prin semnarea celor doua documente. In acest caz  expertii vor bifa col.  Verificarea  are  in  vedere  analiza  comparativa  a  rezultatelor  obtinute  dupa  finalizarea  verificarii tehnice si financiare.  iar  nerespectarea.6‐  "Valoarea  eligibila" se va inregistra numai valoarea admisa in urma verificarilor.  Se  verifica  pe  teren  daca  centrele  locale  de  informare  şi  promovare    turistică  sunt  semnalizate printr‐un panou/ firmă luminoasă cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE  TURISTICĂ”.    Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata. chiar daca aceasta poate  fi zero.    2. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col.  Beneficiarul confirma prin semnarea Fisei de verificare prezenta.  indicatoare  etc.  .

    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.1 este completat.1  –  Identificarea  financiara.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Formularul AP 1.   .  iar  nerespectarea. astfel:  a)  2  încăperi  din  care  una  pentru  primirea  publicului  (fiecare  încăpere  va  avea  între  15  şi  25  mp).  g) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.  In  cazul  in  care  documentul  mentionat mai sus nu este aprobat.  e) grup sanitar.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.  d) instalaţii.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata. acces la internet.  h)  bază  de  date  cu  structurile  de  primire  turistice  locale  şi  site  propriu  de  promovare  şi  informare.  b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax.  c) 1 echipament hardware şi software. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 66      4. siguranţă la foc  şi antiefracţie. echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare.     Cererea de plata AP 1. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare. datata. de bună calitate. semnata si stampilata de beneficiar.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate.  f) mijloace fixe de tipul mobilier.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.3. cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on‐ line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.1 este completata.  datata.  trebuie  sa  fie  completata. DCP se declara „neconform”.Se verifica documentar si pe teren.  prin  bifarea coloanei "NU" si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. daca centrul local de informare dispune de toate dotarile  tehnice necesare pentru desfasurarea activitatii. dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii.

 semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 67       Declaratia de cheltuieli este completata.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii. documentelor de plata si extraselor de cont. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi. datate. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.  datate.  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor.     Procesele   verbale  de  predare‐primire.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  .  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  livrare bunuri etc).  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  documente  de  plata.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original. dupa caz.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar). datata. in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.

 au fost efectuate în mod real.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 68    financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).ro.  .     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  Ulterior.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. CIF etc.  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. se bifează căsuţa – „Nu”.4.  semnata si stampilata de beneficiar     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4  este  completata.  datata.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate.buletinulinsolventei.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.

 431.1 este completata.  masa. semnata si stampilata de furnizor. 41.  transportul  rutier/ feroviar)     Cheltuielile solicitate  la plata  se regasesc  in Raportul  de  asigurare.  precum  si  in  Procesele  verbale  de  predare‐primire.      Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi.  cazarea.   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate). Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.  consumabilele.      Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.  ordine  de  plata.1 ‐ fazele 1 si 2 si 511     Formularul AP 1.  receptie  si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    Pentru Masurile 111.  semnate si  stampilate  de  catre  furnizor.  ‐documentele  (facturi.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata. datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 69    ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  sunt  incluse  in lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.  chitante.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate. 143.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Furnizare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    .  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  documente  de  plată.     Cererea de plata AP 1.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata.  extrase  de  cont.

  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  bunuri  si  de  beneficiar.  In  cazul  in  care  documentele mentionate mai sus nu sunt aprobate.     Declaratia pe proprie raspundere a furnizorului AP 1. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de furnizare.3.  Obiectul  contractului  trebuie  sa  fie  realizarea  auditului pentru proiectul finantat prin FEADR.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.     Procesele  verbale  de  receptie  a  bunurilor  achizitionate  sunt  completate.1  –  Identificarea  financiara.  datate.  datata.  Acestea  se  ataseaza  la  fiecare transa de plata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  furnizorului.  .    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  livrare bunuri etc). datata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  semnata  si  stampilata  de  furnizor.ro. semnata  si stampilata de furnizor     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.4.  trebuie  sa  fie  completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 70        Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca este cazul)/ final de activitate in cazul proiectelor care au ca obiect furnizarea de  servicii  sau  furnizarea  de  servicii  si  bunuri  sau  de  la  aprobarea  Procesului  verbal  de  receptie  in  cazul  proiectelor  care  au  ca  obiect  furnizarea  de  bunuri.  datata. se bifează căsuţa – „Nu”. CIF etc.  precum  si  datata  si  semnata de titularul contului    Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  semnat  si  stampilat  de  partile  contractante.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.4 este completata.1 este completat.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Ulterior.     Contractul  de  furnizare  a  serviciilor  de  audit  (unde  este  cazul)  este  datat. DCP se declara „neconform”.    In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta. Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi    Factura este emisa de furnizor catre APDRP    Raportul de asigurare AP 1.2  este  completata.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.buletinulinsolventei.

  In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate.    Auditorul trebuie să ofere asigurarea că  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale.  ‐documentele  (facturi.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate. iar cantitatile si preturile bunurilor  sunt aceleasi cu cele din oferta castigatoare si contractul de furnizare     Cheltuielile solicitate  la plata  se regasesc  in Raportul  de  asigurare.     Documentele prezentate de furnizor pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul  Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 71    expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. precum si in Procesele verbale de receptie.      Bunurile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  furnizare.  sunt  incluse  in lista  cheltuielilor eligibile din caietul de sarcini (anexa la contractul de furnizare) si corespund  .  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.     Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor      Devizul  financiar  al  firmei  de  audit  (unde  este  cazul)  este  elaborat  de  firma  de  audit  mentionata in contractul de furnizare si este aferent perioadei in care s‐a realizat auditul  pentru transa respectiva/ intregul proiect.

  In  cazul  contractelor  care  prevad preturi unitare pentru serviciile livrate valoarea solicitata trebuie sa se incadreze  si in valoarea mentionata in Notificarea privind aprobarea Raportului de activitate.1 este completata.  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca este cazul)/ final de activitate In cazul in care documentele mentionate mai sus nu  sunt aprobate.    Pentru Masura 431.     Cererea de plata AP 1. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”. DCP se declara „neconform”.  datata.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  trebuie  sa  fie  completata.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.1 – faza 3     Formularul AP 1.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 72    activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate/  Procesul  verbal de receptie     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  liniile  bugetare.1  –  Identificarea  financiara.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. datata.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale          . semnata si stampilata de beneficiar.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din secţiunea:    Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.

  documente  de  plată.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐documentele  (facturi. in cadrul unui GAL din spatiul UE.4.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate    Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata  .  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Ulterior.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 73    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul.  extrase  de  cont.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor. CIF etc. datata.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.1.     La  prima  cerere  de  plata.buletinulinsolventei.ro.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiar AP 1.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.4 este completata. se bifează căsuţa – „Nu”.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. semnata  si stampilata de beneficiar     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.

 receptie si  punere in functiune   Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie    .    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. dupa caz.  Aceste  documente  trebuie  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta. datata.  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.  semnate si stampilate de emitent    Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate):   Declaratia de cheltuieli este completata.  documente  de  plata. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.(Importul  reprezinta  intrarea  de  bunuri  din  afara  spatiului  comunitar).     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 74       Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original.    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor.  livrare bunuri etc). semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta. documentelor de plata si extraselor de cont.  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul).     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.

  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii.  datate.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.1  –  Identificarea  financiara.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.     Cererea de plata AP 1.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. datata.  trebuie  sa  fie  completata. pentru cheltuielile realizate in perioada precedenta.1 este completat.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate. datate.  In  cazul  in  care documentul mentionat mai sus nu este aprobat.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.    In cazul componentei „b”. DCP se declara „neconform”.2     Formularul AP 1.    Pentru Masura 431.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 75     Procesele   verbale  de  predare‐primire. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.3.     .      Declaratia de cheltuieli este completata.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    In  cazul  componentei  „a”.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate. datata.1 este completata.  datata.  Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  primele  10  zile  lucratoare ale perioadei.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate). semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar. semnata si stampilata de beneficiar.

  documente  de  plata.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  livrare bunuri etc). in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula. dupa caz.     Procesele   verbale  de  predare‐primire.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor. datate.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata.4  este  completata.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original.  datata.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta. documentelor de plata si extraselor de cont.  datate.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 76    In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.  semnata si stampilata de beneficiar  .     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.

 CIF etc.  pentru  componenta  “b”.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.  Ulterior.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 77       Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4. se bifează căsuţa – „Nu”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.buletinulinsolventei.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare. au fost  efectuate  în  mod  real.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.  pentru  componenta  “b”.  .  si  vor  semna  si  stampila  documentul.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.ro.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 78   

documente  de  plată,  extrase  de  cont,  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate.      Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi,  ordine  de  plata,  chitante, contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate).  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar,  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile privind chiria si intretinerea sediului, consumabilele, comunicarea, utilitatile,  cazarea,  masa,  transportul  rutier/  feroviar,  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)     Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare si sunt incluse in lista  cheltuielilor  eligibile.  In  cazul  componentei  „b”  acestea  trebuie  sa  corespunda  si  activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.      Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie,  precum  si  in  Procesele  verbale  de  predare‐primire,  receptie  si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    Pentru Masura 112, 41     La prima transa de plata, beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare,  iar la transa a doua, 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.  Pentru transa I, cartusul III din Formularul AP 1.1 – Cererea de plata se completeaza dupa cum  urmeaza:     Trebuie  sa  existe  Contract  de  finantare  semnat  de  APDRP  pentru  beneficiarul  care  a  depus cererea de plata.     Valoarea  primei  transe  de  plata  trebuie  sa  fie  de  60%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.     Datele din cererea de plata trebuie sa corespunda cu datele din Contractul de finantare/  Actul  aditional/  Nota  de  aprobare  privind  modificarea  contractului  in  ceea  ce  priveste  denumirea beneficiarului, adresa beneficiarului, codul contractului de finantare, contul  si banca beneficiarului etc.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata,  datata,  semnata si stampilata de beneficiar   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 79   

 Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.4.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara,  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii,  precum  si  datata si semnata de titularul contului    Pentru  transa  II,  Formularul  AP  1.5  ‐  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  este  alcătuit  din  următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata;   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.  Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata),  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate,  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar;  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.     Cererea  de  plata  AP  1.1  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.     Valoarea  transei  a  doua  de  plata  trebuie  sa  fie  de  40%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 80   

Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara,  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii,  precum  si  datata si semnata de titularul contului.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare,  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate,  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent, ca persoana fizica autorizata;  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.onrc.ro/,  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma, CUI/ cod fiscal. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ. Pe extrasul din Registrul Comertului, expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea, si vor semna si stampila documentul.     Declaratia de cheltuieli AP 1.2 trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.   In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise actiunile realizate, conform planului de  afaceri.  Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de documente care sa justifice realizarea  actiunilor mentionate in declaratie (facturi, documente de plata, extrase de cont etc.)   Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie emise pentru beneficiarul  finantarii.  Pentru achizitia de teren de la persoane fizice, beneficiarul nu are obligatia prezentarii la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale, documentului de plata si extrasului de cont. In  acest caz, beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat  la  notar,  din  care  sa  rezulte  valoarea  achitata  de  catre  beneficiar  pentru  terenul  achizitionat de la persoana fizica respectiva.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.2.2 este completat, datat  si semnat de beneficiar. Iar calculele sunt corecte,      Din  Formularul  AP  1.2.2,  rezulta  ca dimensiunea  fermei  este  mai  mare de  10  UDE si  a  crescut  cu  cel  putin  4  UDE  de  la  data  semnarii  contractului  de  finantare  (se  face  diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din tabel).      Raportul  de  executie  AP  1.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate,  sa  fie  datat,  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.    Acest raport trebuie sa descrie realizarile fizice pentru indeplinirea actiunilor din Planul  de afaceri.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 81   

 Procesul de receptie finala (bunuri/ lucrari) este completat, datat, semnat si stampilat  de furnizorul de bunuri/lucrari si de beneficiar.    In  cazul  contractelor  de  leasing,  prin  Procesul  verbal  de  receptie  finala  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.     Adeverinta APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA  2011‐2013 pentru achizitia de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci  este datata, semnata si stampilata de reprezentantii APIA. Aceasta trebuie sa fie emisa  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata. Documentul  se ataseaza in cazul proiectelor care au prevazut in Planul de afaceri achizitia de familii  de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci. In cazul in care din documentul emis  de APIA rezulta ca beneficiarul a primit sprijin prin PNA 2011‐2013, dosarul se declara  “neconform” si se recupereaza sumele acordate la transa I.     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu,  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii,  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor,  Ministerul  Mediului  si  Padurilor,  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar,  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata,  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului,  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat.     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea Agricola  mai  devreme  de  3  ani  de  la  data  depunerii  cererii  de  plata  –transa  II  este  datata,  semnata si stampilata de beneficiar 
 

 Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata,  datata,  semnata si stampilata de beneficiar   

 Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.4.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc. 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 82   

‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:     Contractele de achizitii (bunuri/lucrari) sunt datate, semnate si stampilate de beneficiar  si furnizor.    Copiile  facturilor,  documentelor  de  plata,  extraselor  de  cont  sunt  emise  pentru  beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 Aceste documente  trebuie sa fie aferente contractelor de achizitie bunuri/lucrari     Pentru achizitia in leasing     Contractul  de  leasing  este  aferent  bunurilor,  are  precizata  valoarea  si  este  semnat  de  ambele parti.    Pentru achizitia de animale     Certificatul  de  origine  si  productivitate  al  materialului  biologic  (animale)  atesta  identitatea  si  valoarea  genetica  si  trebuie  sa  fie  completat,  datat  si  semnat  de  catre  autoritatile tarii de origine, in cazul achizitiei din import.     Documentul  se  elibereaza  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  1223/1996  privind  reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din  zootehnie – M Of 310/27.11.1996 cu modificarile si completarile ulterioare.      Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  biologic achizitionat.     Documentul  veterinar  comun  de  intrare,  DVCI  pentru  animale  trebuie  completat,  datat,  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta  si  se  elibereaza  in  conformitate  cu  Ordinul  nr.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC,  precum  si  animalelor  vii,  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, 

 precum si inregistrarea soiurilor de  plante – M Of 343/23. intr‐un interval de 24 de ore anterior sosirii acestuia la  postul de inspectie la frontiera de intrare.  controlul  si  certificarea  calitatii. conform  Art.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 83    produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.2005 – Anexa nr 1.   Certificatul  sanitar‐veterinar  emis  la  unitatea  de  origine  (pentru  importul  de  animale)  trebuie  sa  fie  completat.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol  emis  de  Ministerul  Agriculturii. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea. in baza unei notificari la postul de  inspectie la frontiera de intrare.  comercializarea semintelor si a materialului saditor.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru animalele de  reproductie achizitionate.  conform  Legii  nr.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  animalele   achizitionate.    .12.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol. 550/2002 pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat.  datat.12.      Acest document reprezinta confirmarea de catre autoritatea sanitar veterinara centrala  (Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ) a conditiilor  sanitar veterinare in care se poate efectua importul.2002. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama. 9 din Ordinul nr.  controlul.05.  prelucrarea.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.  conform  Ordinului  nr.2005.  266/2002  privind  producerea.  controlul.  Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale.  8 a  Ordinului nr.  precum  si  animalelor  vii.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.    Pentru plantarea si replantarea plantelor perene     Certificatul  oficial  de  calitate  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern) trebuie sa fie completat conform Anexei nr.

    Pentru achizitia de teren     Extrasul de carte funciara este semnat si stampilat de autoritatea emitenta. indiferent de forma de  autorizare  conform  OUG  44/  2008. documentele doveditoare ale dreptului de proprietate. datat si semnat de furnizorul din tara de origine.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 84     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  viticol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat.2006.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  – M Of 66bis/ 24.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  pomicol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat. Mentionam ca persoana fizica.  semnate si stampilate de emitent. poate opta pentru mentionarea formei de autorizare.    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:     Notificarea  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  este  completata  cu  toate  sumele  platite si luata de cunostiinta de beneficiar. prezentate la  dosarul cererii de plata trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice.01. F a Ordinului 1295/  2005.  alaturi de nume. datat si semnat de furnizorul din tara de origine. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol)  (in  cazul  achizitiei  la  intern)  trebuie  sa  fie  completat.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.     Incheierea  privind  intabularea  in  cartea  funciara  este  semnata  si  stampilata  de  autoritatea emitenta.  datat  si  semnat  de  furnizor si beneficiar.    In cazul achizitiei de teren.        .     Certificat de atestare fiscala este semnat si stampilat de primaria in raza careia se afla  terenul.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  (cazul  PFA‐ului/  intreprinzatorului  persoana  fizica  titular  al  intreprinderii  individuale/  membrilor  intreprinderii  familale). prin semnatura si data. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.  controlul.

    2‐3. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregula.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza col.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.  expertii  SVCP‐ OJPDRP.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare.  Se  verifica  daca  obiectul  contractului  de  achizitie  bunuri/lucrari  este  in  conformitate  cu  actiunile prevazute in Planul de afaceri. In caz contrar se bifeaza coloana  "DA".    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila.  Nerespectarea obligatiei conduce la bifarea col. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent. NU.  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.  dupa  verificarea  conformitatii  exemplarelor  in  copie  cu  originalele  existente  la  beneficiar.    .  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 85    Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale    1. Expertii vor bifa col. La data.13.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU".  in  prezenta  a  2  martori.  facturile  care  au  mentiunea  “Masura  121”  nu  vor  fi  acceptate  ca  documente justificative pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii.  vor  aplica  stampila  personalizata  pe  originalul  facturilor.  Inexistenta mentiunii pe facturile din dosarul‐cerere de plata ‐ exemplarul original ‐ determina  inregistrarea bifei in coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia.  Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original. DA. trebuie sa fie identic cu dosarul cu documente originale si confirmat  de  identitate.  prin  semnatura  si  stampila  Beneficiarului. expertii bifeaza col.  La  vizita  pe  teren.    5.    7. Se verifica in teren daca proiectul are localizarea implementarii in concordanta cu obligatia  asumata de Beneficiar prin Planul de afaceri.  documentelor  de  plata.  De  asemenea.  prin  reprezentantul  legal.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.  extraselor de cont etc. "DA". Facturile (acolo unde este cazul) trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR".  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1. Daca acestea concorda.    4. Primul exemplar se lasa la beneficiar.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari. Dosarul Cererii de plata.    6.

  dupa  caz. cu cele din baza de date IACS. Se verifica daca procesele verbale de receptie finala sunt datate.  De  asemenea.  In  cazul  in  care  o  actiune  sau  mai  multe  nu  au  fost  finalizate. se bifeaza „Nu”.    9. pct VI  Calculul unitatii de dimensiune economica.  In  cazul  investitiilor  realizate  din  surse  proprii  se  verifica  daca  totalul  facturilor  achitate  si  atasate  ca  documente  justificative  reprezinta  cel  putin  30%  din  sprijinul  acordat. In cazul in care indeplineste acest criteriu. In cazul in care nu indeplineste acest  criteriu. extrase de cont)  trebuie sa rezulte ca cel putin 30% din sprijinul acordat a fost investit  pentru  modernizarea  si  dezvoltarea  exploatatiei  si  realizarea  conformitatii  cu  standardele  comunitare.1 reprezinta cel putin 30% din  valoarea totala a sprijinului (mentionat in contractul de finantare).  In  cazul  in  care  toate  actiunile  au  fost  finalizate. precum si cu  cele  din  Registrul  exploatatiilor  al  DSVSA.  Dupa  verificarea  cu  baza  de  date  IACS. fara a i se recupera insa  transa I de plata.    In cazul in care indeplineste acest criteriu.  caz  in  care  expertii  vor  incepe  procedurile  pentru  recuperarea  primei  transe  de  plata. Se verifica daca din documentele prezentate pentru fiecare actiune mentionata in Planul de  afaceri  rezulta  ca  respectiva  actiune  a  fost  finalizata. semnate si stampilate. documentul privind intabularea  in cartea funciara. De asemenea. titularul terenului sa fie beneficiarul finantarii. fisa fiscala) corespund cu cele din contractul de vanzare‐cumparare privind:  nr. cererea de plata  va  fi  declarata  neeligibila.  documente  de  plata.  expertii  vor  atasa  print‐screen‐urile  din  baza  de  date  IACS  la  dosarul  administrativ.  Bunurile/lucrarilor  receptionate  sunt  aferente  contractelor de achizitii.    11.  cererea  de  plata  va  fi  declarata  neeligibila.  Se  verifica  daca  datele  din  documentele  care  atesta  proprietatea  asupra  terenului  achizitionat pentru activitati agricole (extras de carte funciara. se bifeaza „Nu”.  In  cazul  investitiilor realizate prin Masura 121 se verifica daca totalul platilor efectuate catre beneficiar.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea  acestui  criteriu  s‐a  datorat  unei  situatii de forta majora.  conform Notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate AP 13. se bifeaza „Da”.  In  urma  verificarii trebuie sa rezulte ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4  UDE fata de dimensiunile fermei mentionate in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A. iar cererea de plata este declarata neeligibila. suprafata. se bifeaza  „Da”.  De  asemenea. caz in care expertii vor  incepe procedurile pentru recuperarea primei transe de plata.  se  .  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea acestui criteriu s‐a datorat unei situatii de forta majora.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 86    8.     12. iar cererea de plata este  declarata  neeligibila. fara a i se recupera insa transa I de plata.  Se  verifica  daca  datele  din  coloanele  3  si  4  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii economice a fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme datelor mentionate in  Planul  de  afaceri  privind  structura  productiei  la  data  semnarii  contractului  de  finantare. In cazul in care nu indeplineste acest criteriu. se verifica daca datele din coloanele 5 si 6 mentionate in Tabelul privind stabilirea  dimensiunii economice a fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme realizarilor din teren  prin verificarea cu datele inscrise in Registrul fermei. contract.  se  bifeaza  „Da”. Din  procesele verbale trebuie sa rezulte ca bunurile/ lucrarile au fost receptionate de beneficiar si  ca  acestea  se  afla  in  proprietatea  acestuia.    10.  In  urma  verificarii  documentelor  atasate  la  Declaratia  de  cheltuieli  (facturi.

  au  fost  integral  si  conform  realizate. caracteristici‐parametrii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 87    bifeaza  „Nu”. in vederea atasarii acestora la dosarul administrativ. In faza de verificare la locul  investitiei  se  va  analiza  conformitatea  dintre  prevederile  din  specificatia  documentara  si  realitatea  fizica  a  realizarii  achizitiilor. Registrului jurnal de incasari si plati (expertii verifica indeplinirea conditiilor  de conformitate ‐ pagini numerotate.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. care conform  "Instructiuni de plata" trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta. etc.  iar  cererea  de  plata  este  declarata  neeligibila.     Beneficiarul nu a mai solicitat plata pentru anul in curs.  copiile  situatiei  contului 131/ 4751.DA.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col. asa cum se evidentiaza la terminarea  acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara se vor prezenta Beneficiarului.    14. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col.1 – Cererea de plata se completeaza dupa cum  urmeaza:     Trebuie  sa  existe  Decizie  de  finantare  semnata  de  APDRP  pentru  beneficiarul  care  a  depus cererea de plata. iar beneficiarul  va completa in aceeasi rubrica. 41     Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata)    Pentru anul I.     Datele  din  cererea  de  plata  trebuie  sa  corespunda  cu  datele  din  Decizia  de  finantare/  Nota  de  aprobare  privind  modificarea  deciziei  in  ceea  ce  priveste  denumirea  beneficiarului. motivul refuzului.  codul  deciziei  de  finantare.  obiectivele  fizice  specificate  in  Cererea  de  Finantare.  contul  si  banca  beneficiarului etc.snuruit si parafat de organul fiscal teritorial).  semnata si stampilata de beneficiar    .  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  expertilor  verificatori  la  vizita  pe  teren. Se verifica daca beneficiarul a  depus o singura cerere de plata pentru anul pentru care solicita plata.  De  asemenea.    Pentru Masurile 141.DA. In acest caz expertii vor  bifa col.    13.  Se  vor  verifica  aspectele legate de tip. Balantei de  verificare si Fisa mijlocului fix. cartusul III din Formularul AP 1.  datata. cantitate.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea  unei  actiuni  din  Planul  de  afaceri  s‐a  datorat unei situatii de forta majora.NU.    15 Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor.  adresa  beneficiarului.  caz  in  care  expertii  vor  incepe  procedurile  pentru  recuperarea  primei  transe  de  plata. pret.  Verificarea  are  drept  scop  sa  evidentieze  daca  la  ultima  cerere  de plata.  cererea  de  plata  va  fi  declarata  neeligibila. fara a i se recupera insa transa I de plata.4  este  completata.

  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  Ulterior.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.4.  trebuie  sa  fie  completata.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit  din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 88     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. CIF etc.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. IV si V.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  datata.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  trebuie  sa  fie  completata.     Cererea  de  plata  AP  1.  datata.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.1  trebuie  sa  fie  completata. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.ro.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  datata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului  . Formularul AP 1.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.    Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Decizia  de  Finantare  si  conform  Declaratiei de esalonare a platilor. se bifează căsuţa – „Nu”. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.1  –  Identificarea  financiara. III.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  precum  si  datata si semnata de titularul contului    Pentru anii II.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.    Sectiunea A1 – Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.buletinulinsolventei.1  –  Identificarea  financiara.

 expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.  Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa care trebuie sa fie emis  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul  de  producatori/  asociatia  profesionala/  cooperativa  agricola/  organizatia  de  imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume  constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.    Se  verifica  la  DCP  aferente  proiectelor  care  au  primit  punctaj  pentru  acest  criteriu.  ‐Legea nr 138/ 2004 a imbunatatirilor funciare.   ‐Legea nr 566/ 2004 a cooperatiei agricole. cu modificarile si completarile ulterioare.   ‐Legea  nr  338/  2005  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr. sa fie datat.  adeverinta  din  care  sa  rezulte  daca  beneficiarul  a  accesat Masura 214 pe o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului.     Beneficiarul finantarii a accesat Masura 214 – „Plati de agromediu” pe o perioada de 5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului.  expertii  atasand  la  dosarul  administrativ  print‐screen  din  sistem.  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.  Verificarea  se  realizeaza  in  IACS.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  in  continuare  membru  al  unei  forme  asociative  recunoscute conform legislatiei in vigoare (daca este cazul).  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.onrc. semnat si  stampilat de beneficiarul proiectului. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ.  26/  2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii.    . respectiv:  ‐Ordonanta  nr. ca persoana fizica autorizata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 89       Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare. cu modificarile si completarile ulterioare.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.  cu  modificarile si completarile ulterioare. CUI/ cod fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare.  pentru  comercializarea  produselor  agricole si silvice.  se  solicita  la  APIA. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul  productiei realizate de beneficiar.ro/.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  de  producatori.  1078/  2008  privind  acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de  producători  recunoscute  preliminar  şi  organizaţiilor  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma.   ‐Hotararea  nr. Pe extrasul din Registrul Comertului.     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  In  cazul  in  care  sistemul  nu  functioneaza.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate. si vor semna si stampila documentul.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.2 este completat.4.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  (pentru anii II.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. protectia  mediului. (doar pentru anul  IV)     Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.  Ulterior.2.2.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.2.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. III si  V).  agricultura  ecologica  etc. se bifează căsuţa – „Nu”.  (doar  pentru anul IV)     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.buletinulinsolventei.  printr‐un  certificat  de  formare  profesionala.  rezulta  ca  dimensiunea  fermei  a  crescut  de  la  data  semnarii  deciziei de finantare si fata de anii precedenti (se face diferenta intre totalul coloanelor  4 si 6 din tabel si se vor compara datele mentionate in Sectiunea A a Planului de afaceri  (productia  destinata  comercializarii  in  anul  0    cu  datele  din  Raportul  de  executie). CIF etc.    Din  Raportul  de executie  atasat in DCP  rezulta  ca  productia  destinata comercializarii  a  crescut  cu  cel  putin  20%  in  cei  trei  ani  de  la  data  semnarii  deciziei  de  finantare  (doar  pentru anul IV)     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1. datat  si semnat de beneficiar.4  este  completata.    . in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole. III si V).  datata.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.     Din  Formularul  AP  1.2. rezulta ca dimensiunea fermei a crescut cu cel putin 3 UDE de  la data semnarii deciziei de finantare (se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din  tabel si se vor compara datele mentionate in Sectiunea A a Planului de afaceri (productia  destinata comercializarii in anul 0  cu datele din Raportul de executie). contabilitatea fermei.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. iar calculele sunt corecte.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 90    Din Raportul de executie atasat in DCP rezulta ca s‐a obtinut productie in cadrul fermei  fata de data semnarii deciziei de finantare si fata de anii precedenti (pentru anii II.  semnata si stampilata de beneficiar.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.2.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.   Din Formularul AP 1.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.ro.

  Se  verifica  daca  datele  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii  economice  a  fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme realizarilor din teren prin verificarea cu datele  inscrise  in  Registrul  fermei. Expertii vor bifa col.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT. "DA". La data. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei. Dosarul Cererii de plata.  semnate si stampilate de emitent.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.  prin  reprezentantul  legal.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.  dupa  caz.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.  precum  si  cu  cele  din  Registrul  exploatatiilor  al  DSVSA.  in  prezenta  a  2  martori.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza in col.    5.13.  expertii  vor  atasa  print‐screen‐urile din baza de date IACS la dosarul administrativ.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 91     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate. dupa  verificarea conformitatii exemplarelor in copie cu originalele existente la beneficiar. vor aplica  stampila personalizata pe originalul documentelor.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.    4.  Dupa  verificarea  cu  baza  de  date  IACS.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU".  pentru  ca  prin  autoritatea  sa.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original.  prin semnatura si stampila Beneficiarului.  cu  cele  din  baza  de  date  IACS.  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare. in urma verificarii  trebuie sa rezulte ca dimensiunea exploatatiei a crescut fata de dimensiunea fermei mentionata  .  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. trebuie sa fie identic cu dosarul original si confirmat de identitate.    2‐3. Primul exemplar se lasa la beneficiar.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor. La vizita pe teren.    Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    1.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila. In anii II si III."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregularitate. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.

  care va semna de primire pe celalalt exemplar original care ramane la expertii SVCP‐OJPDRP. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la cererile de plata aferente anilor II si III. asa cum se evidentiaza la terminarea  acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara se vor prezenta Beneficiarului.  Un  exemplar  original  se  va  preda  beneficiarului.  Refuzul  de  preluare  se  consemneaza  prin  aplicarea bifei in col. in urma verificarii trebuie sa rezulte ca dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3  UDE fata de dimensiunea fermei mentionata in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A.  Rezultatul  nerealizarii  obiectivelor  prevazute  in  Cererea  de  Finantare. inclusiv Planul de afaceri.DA.  7 Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col.  In  acest  caz  expertii  vor  bifa  col.    Pentru Masurile 142.  se  vor  mentiona  la  rubrica  “Observatii”  motivele  pentru  care  acestea nu corespund.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. care conform  "Instructiunilor de plata" trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.Se verifica daca activitatile realizate si identificate la vizita pe teren corespund/ nu corespund  cu cele prevazute in Planul de afaceri. In acest caz expertii  vor  bifa  col.NU. In cazul in care nu indeplineste acest criteriu.  etc.  In  faza  de  verificare  la  locul  investitiei  se  va  analiza  conformitatea  dintre  prevederile  din  specificatia  documentara  si  realitatea  fizica.  cantitate. motivul refuzului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 92    in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A.14.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar. pct VI Calculul unitatii de dimensiune economica.    9.    8.  inclusiv  Planul  de  afaceri  AP  1. 41    Sectiunea A1 – Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  precum  si  in  Raportul  de  executie ca au fost realizate.  Refuzul  de  semnare  se  consemneaza  prin  aplicarea  bifei  in  col.  inclusiv  Planul  de  faceri  ca  urmeaza  sa  fie  realizate.  caracteristici‐parametrii.  au  fost  integral  si  conform  realizate obiectivele fizice specificate in Cererea de Finantare.  inclusiv  Planul  de  afaceri. In cazul in care activitatile realizate nu corespund cu cele  prevazute  in  Planul  de  afaceri. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  inclusiv  Planul  de  afaceri  se  va  preda  Beneficiarului  care  conform  "Instructiunilor  de  plata"  trebuie  sa  preia  Notificarea. se bifeaza „Nu”.  pret. Se vor  verifica  aspectele  legate  de  tip. au  fost  realizate  o  parte  din  obiectivele  specificate  in  Cererea  de  Finantare. se bifeaza  „Da”. pct VI  Calculul unitatii de dimensiune economica.  In  cazul in care in anii II si III. In cazul in care indeplineste acest criteriu. precum si activitatile efectiv realizate.    . iar beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.DA.    6.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate. In  anul IV. iar cererea de plata este  declarata neeligibila.NU.DA. beneficiarul nu a realizat niciun obiectiv din cele precizate in Cererea  de  Finantare.  iar  beneficiarul va completa in aceeasi rubrica. motivul refuzului. expertii SVCP‐OJPDRP vor elabora la vizita pe teren in 2 exemplare  originale  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  nerealizarea  obiectivelor  din  Cererea  de  Finantare.  respectiv  daca  la  cererea  de  plata  aferenta  anului  IV.

5% din valoarea productiei comercializate.5% din valoarea productiei comercializate.   100.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale  in  urmatorii ani.  avand  toate  datele  de  identificare ale beneficiarului proiectului.  b) Pentru  acea  parte  a  productiei  comercializate  a  carei  valoare  depaseste  1.  datata.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate. se aplica procentul specific  anului  de  finantare  si  valorii  productiei  comercializate  la  valoarea  obtinuta  mai  sus.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.  Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.   80.000 Euro pentru al doilea an.   60.   50.   pentru al cincilea an: 1.5% din valoarea productiei comercializate.000.  datata.  Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului financiar stabilit in euro la cursul de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale in urmatorii ani.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate. In vederea stabilirii ajutorului financiar in Euro.000 Euro.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro.000 Euro pentru al treilea an.000 Euro pentru al patrulea an.   pentru al patrulea an: 1.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.000 Euro pentru al cincilea an.   pentru al doilea an: 2.000 Euro pentru primul an.  trebuie  sa  fie  completata.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro/an:   pentru primul an: 2.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  Lei.5% din valoarea productiei comercializate.000.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 93    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”. echivalent in lei.  Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de  minim 10.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.1  –  Identificarea  financiara.     Cererea  de  plata  trebuie  sa  fie  completata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului    .  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.  semnata  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilata  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.

  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. datate.  semnata si stampilata de beneficiar.4  este  completata.     Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate  Expertul  trebuie  sa  verifice  daca  produsele  mentionate  in aceste  documente  sunt cele  comercializate (precizate in facturi). sa fie datat.  Documentele trebuie completate. semnate si stampilate  de autoritatea emitenta. Acesta trebuie  sa fie insotit de facturi.ro. semnat si  stampilat de reprezentantul legal al proiectului. semnate si stampilate de beneficiar.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. Orice suma  pentru  care  nu  este  atasat  un  document  justificativ.  datata. semnat si  stampilat.  Balanta  analitica  a  contului  clienti  si  Balantele de verificare lunare aferente anului de executie.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.buletinulinsolventei.   Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic si de Vanatoare pentru produsele silvice     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. datat. CIF etc. pentru produsele agricole.  precum  si  Ordinului  nr.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.4.     Avizul de recunoastere a grupurilor de producatori  trebuie completat.  .  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. documente de plata si documente care atesta plata.  conform  Ordonantei  nr.     Documentele contabile  Se  vor  atasa  Jurnalul  de  vanzari  ‐  cumparari.  se  exclude  din  calculul  productiei  comercializate     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate. pentru comercializarea produselor agricole si silvice (Anexa 7).  37/14  iulie  2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.  datat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 94     Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  trebuie  sa  fie  completat.  pentru  comercializarea  produselor  agricole  si  silvice. astfel:   Directiile  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Rurala  judetene  si  a  Municipiului  Bucuresti.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Ulterior.  171/13  martie  2006  privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  OG  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori. Beneficiarul trebuie sa aiba o  contabilitate  analitica  separata  pentru  operatiunile  privind  programul  FEADR.  Acesta  este  emis  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. Acestea trebuie sa fie datate.  In  Centralizator trebuie sa fie inscrise produsele care au fost comercializate. Acest raport trebuie sa descrie structura  si volumul productiei realizate si comercializate de grupul de producatori.

 DA.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea se declara neeligibila. Daca acestea concorda expertii bifeaza in col.  cantitatilor  de  produse  livrate  si  valorii  productiei  comercializate.    În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1. cu neregularitate si neautorizarea la plata a cheltuielilor. prin  bifarea coloanei "NU". Primul exemplar se lasa la beneficiar.    4.    Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    În cadrul acestei măsuri se verifică la vizita pe teren datele aferente productiei comercializate. se bifează căsuţa – „Nu”. Anexa ‐ Cerere de  finantare. Nerespectarea obligatiei conduce  la bifarea col.  prin  reprezentantul  legal.  facturilor  emise  si  incasate. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.13.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.    Indeplinirea  obligatiei  se  consemneaza  cu  bifa  in  coloana  "DA"  si  neindeplinirea  in  coloana  "NU". sub  semnatura  de  primire  a  celui  care  indeplineste  cea  mai  inalta  functie  din  institutie  sau  se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.    . locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei.  in  prezenta  a  2  martori.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Realizarea acestor cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA".  pentru  ca  prin  autoritatea  sa.    2‐3.  semnate si stampilate de emitent.  Se  verifica  in  teren  daca  proiectul  Program  FEADR  are  localizarea  implementarii  in  concordanta cu obligatia asumata de Beneficiar prin Contractul de Finantare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 95    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in 2 exemplare.    Daca este indeplinita conditia de prezenta se bifeaza coloana "DA" si se continua activitatea de  verificare. NU.    1. iar nerespectarea. La data.

 bifarea coloanei  “NU” si scaderea valorii respective din valoarea productiei comercializate. chiar si prin punctele de vanzare proprii se face pe  baza de factura. vor aplica  stampila personalizata pe originalul facturilor.  asa cum sunt inregistrate in Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate  trebuie  sa  fie  integral  incasate."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregularitate.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original.                .    Valoarea luata in calculul productiei comercializate este numai cea pentru care se face dovada  incasarii. In caz contrar se bifeaza coloana "DA".  7.  IV si  V).  Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  Nerespectarea  acestora conduce la bifarea coloanei “NU” si la diminuarea valorii productiei comercializate la  nivelul sumelor efectiv incasate.    Respectarea  acestor  conditii  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  “DA”. corespunde cu grupa de produse  pentru a carei comercializare a fost acordata recunoasterea se bifeaza coloana “DA”. "DA". expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.  se  bifeaza  coloana  “NU”  si  se  scade  valoarea  acesteia  din  valoarea  productiei  comercializate  ce  va  fi  luata  in  calcul  la  determinarea  sprijinului. Expertii vor bifa col. documentelor de plata. Orice livrare care incalca aceasta regula conduce la neregula. Productia livrata pe piata de catre grup. Dosarul Cererii de plata.  Dovada  se  face  prin  extrasele  de  cont  emise  de  banca  benefiarului care se anexeaza in copie la fiecare factura in parte.    6. dupa  verificarea conformitatii exemplarelor in copie cu originalele existente la beneficiar. Facturile trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR".  Lista  cu  grupele  de  produse  se  regaseste  in  Normele  de  aplicare  a  OG  37/  2005  privind  recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori pentru comercializarea  produselor agricole si silvice aprobate prin Legea 338/ 2005. Daca productia comercializata conform facturilor atasate. Inexistenta mentiuni pe  facturile  din  dosarul‐cerere  de  plata  ‐  exemplarul  original  ‐  determina  inregistrarea  bifei  in  coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia.  prin semnatura si stampila Beneficiarului.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza in col.    9.  Facturile  emise  pe  parcursul  unui  an  calendaristic  de  la  data  recunoasterii  grupului  de  producatori pentru primul an.    8.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 96    5. III. In cazul in  care  intr‐o  factura  este  un  produs  neconform. extraselor de cont. respectiv urmatorii ani calendaristici (pentru anii II. trebuie sa fie identic cu dosarul original si confirmat de identitate. La vizita pe teren.

 pret.DA. detaliate prin  programele comerciale.  iar beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.  Productia  livrata  nu  poate  fi  cantitativ  mai  mare  decat  cea  achizitionata.  tehnologii.NU si se inregistreaza situatia de neregula. Neconformitatea  acestora conduce la bifarea coloanei “nu” in caz contrar se bifeaza coloana “DA”    11.  cantitate. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la terminarea anului de executie.DA. obiectivele  fizice specificate in Cererea de Finantare.  pentru  luare  la  cunostinta prin semnarea celor doua documente.    13.  Se  vor  verifica  aspectele  legate  de  produs.    15. In caz de neconformitate se bifeaza  in col.    14.  Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor. etc.  . care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.  asa  cum  se  evidentiaza  la  terminarea acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara si in Cheltuieli acceptate la plata  se vor prezenta Beneficiarului. Conformitatea se consemneaza cu  bifa in coloana "DA". acestea se vor opera şi menţiona în raportul de verificare SVCP/ SVT. Se verifica exactitatea calculelor cantitatilor si valorilor inscrise in factura.     Pentru  acest  motiv  consemnarea  raspunsului  (DA  sau  NU)  se  va  face  numai  dupa  finalizarea  tuturor  verificarilor  si  prezentarea  rezultatelor  acestora  Beneficiarului.  iar  neconformitatea  constituie neregularitate si se bifeaza coloana “NU”    12.     Respectarea acesteia se consemneaza prin bifarea col.  Se  compara  volumul fizic pe fiecare produs comercializat conform facturilor cu cel achizitionat.  Conformitatea  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  “DA”. motivul refuzului. Se verifică dacă valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare se incadrează în liniile de  buget.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 97    Exemplu:    Data  recunoasterii  grupului de  producatori  Perioada de  emitere si  incasare  facturi pt  DCP 1  1 Iunie 2008 ‐  31 Mai 2009  Perioada de  Perioadade   emitere si  emitere si  incasare  incasare  facturi pt  facturi pt DCP  3  DCP 2  1 Iunie 2009  1 Iunie 2010 ‐  ‐ 31 Mai  31 Mai 2011  2010  Perioada de   emitere si  incasare  facturi pt  DCP 4  1 Iunie 2011  ‐ 31 Mai  2012  Perioada de  emitere si  incasare  facturi pt  DCP 5  1 Iunie 2012  ‐ 31 Mai  2013  1 Iunie 2008    10.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". inregistrat in  Centralizatorul  facturilor. au fost integral  si  conform  realizate. Verificarea se refera la respectarea amplasarii culturilor si realizarea volumului de activitate  comerciala declarate de beneficiar in Raportul de executie.  În  cazul  în  care  apar diferenţe.  asolamente. iar neconformitatea in coloana "NU". In acest  caz expertii vor bifa col.NU. Verificarea urmareste ca in circuitul de comercializare de catre grupul de producatori sa nu  fi  fost  incluse  si  produse  cu  intrare  nedeclarata  si  deci  neconforma  si  neeligibila. provenienta. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col.

    Pentru Masurile 221 si 41    Formularul AP 1.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din secţiunea    Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).    .     Cererea  de  plata  AP  1.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1. chiar daca aceasta poate  fi zero.    Exemplu:    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută.  se  completeaza  pentru  toate  facturile.5% adică 1125  Euro.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51. participarea si recunoasterea  rezultatelor  verificarilor  asa  cum  sunt  consemnate  in  aceasta  fisa  si  in  Cheltuieli  acceptate  la  plata.000 Euro.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1.  in  ordinea  in  care acestea au aparut in Declaratia de cheltuieli.     Sprijinul financiar va fi calculat utilizand ponderile prezentate la mai sus.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.000.    Beneficiarul confirma prin semnarea Fisei de verificare prezenta.  Pentru restul de 45.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.     Cererea de plata pentru lucrarile de infiintare a plantatiei trebuie sa fie elaborata pentru  toata suprafata propusa prin proiectul tehnic de impadurire.045. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 98    Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.6  ‐ "Valoarea  eligibila" se va inregistra numai valoarea admisa in urma verificarilor.125 Euro.  datata.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.000  Euro. avandu‐se in vedere ca in col.1  trebuie  sa  fie  completata.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2.

  semnata  si  stampilata de reprezentantul legal al proiectului. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din platile efectuate catre furnizori.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  infiintare  a  plantatiei  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 99    Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare. dupa realizarea lucrarilor  de intretinere. precum si datata si  semnata de titularul contului     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.     Garantia poate fi constituita.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru elaborare proiect tehnic    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. a unui cec etc.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  de impadurire.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  se  va  depune  de  beneficiar in perioada 1 septembrie – 15 octombrie la OJPDRP.2  (anul  I)  trebuie  sa  fie  completata. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  plantatiei  pentru  lucrarile  executate. Acest raport trebuie sa descrie lucrarile de infiintare realizate.  stadiul  lucrarilor  fiind  conform  cu  cel  din  devizele  pentru  lucrarile  executate de infiintare a plantatiei. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.  documente  de  plata.  sa  fie  datat.     Garantia  de  buna  executie  (anul  I)  pentru  lucrari/  serviciile  de  proiectare  trebuie  constituita  in  conformitate  cu  Contractul  de  lucrari/servicii  (in  favoarea  beneficiarului  finantarii).  Anexa  la  Cererea  de  plata  –  Identificarea  financiara.  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  trebuie  sa  fie  completata.  datata.  datata..    .  semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii. a unei  polite de asigurare.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.

  Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.     Devizele financiare (anul I) pentru serviciile de proiectare trebuie sa fie datate. semnate si stampilate     Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (anul  I)  (proiect  tehnic) trebuie completate. decontarea sumelor se va face la valoarea din factura. atat in contul constructorului prevazut in contract. Data emiterii acestui document trebuie  sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari.   Din  devizele  pentru  lucrari  rezulta  ca  acestea  au  fost  realizate  de  catre  o  persoana fizica/ juridica atestata     Certificatul  de  provenienta  al  puietilor  forestieri/  Documentul  de  calitate  al  furnizorului (anul I) trebuie sa fie datat.   Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei (anul I) trebuie semnate cu  numele mentionat in clar. semnate si stampilate.  comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducerea     Autorizatia  de  producator  a  materialului  (anul  I)  trebuie  sa  fie  datata. stampilate si datate de reprezentantul legal si de executantul  lucrarii.  Data  elaborarii  acestui  document  trebuie  sa  fie  ulterioara  Ordinului  de  incepere al lucrarilor.      Procesul  verbal  de  receptie  pentru  incheierea  starii  de  masiv  (anul  V)  trebuie  completate.  Acestea  trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si  declarate castigatoare. datate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 100    In cea de‐a doua varianta. datate.  cat si in contul de garantie. efectiv  platite de autoritatea contractanta. semnat (cu numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor. semnat si completat de producatorul de puieti  Documentul  se  emite  conform  prevederilor  OG  11/  2004  privind  producerea.      Procesele   verbale  de  receptie  la  terminarea  lucrarilor  (anul  I)  trebuie  completate. semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. in limita cheltuielilor considerate eligibile.     Procesele  verbale  de  predare‐primire  a  materialului  saditor  (anul  I)  trebuie  completate. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor.      Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice (anul I) trebuie sa fie datat. datate.  datate. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor.     Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei (anul I) este documentul care  atesta momentul inceperii executarii lucrarilor.  semnata  si  completata  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  676/  2004  pentru  aprobarea  .

  este  datat  si  semnat  de  expertul  APIA.     .  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  In  cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. In cazul in care aceasta cerinta nu  este  indeplinita.    Pentru Masurile 211.buletinulinsolventei.  semnata si stampilata de beneficiar. CIF etc.  care  se  mentioneaza la rubrica «Observatii». se bifează căsuţa – „Nu”.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Ulterior.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  datata. 214    Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.5 A are urmatoarele sectiuni:    Sectiunea A1 – Verificarea tehnica    1.   Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata   Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 101    Metodologiei  de  autorizare  a  producatorului  de  material  forestier  de  reproducere  (Anexa 1)     Certificatul  de atestare al persoanei fizice/ juridice (anul I) care a realizat lucrarile de  impadurire  trebuie  sa  fie  datat.4.4  este  completata.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.ro.  718  din  7  mai  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări  de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic (Anexa 3).  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. 212.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  Formularul  V1  are  bifata  casuta  A  ‐  Cererea  este  completa  si  viabila.  semnate si stampilate de emitent.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. Se verifica daca Formularul V1 – Procesul verbal pentru controlul vizual pentru cererea  unica  de  plata  pe  suprafata  are  toate  casutele  completate.  semnat  si  completat  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  nr.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.

  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  si  specifice. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».E. Se  verifica  ordinele  de  deplasare/  alte  documente  care  atesta  prezenta  expertilor  verificatori la fata locului. In cazul in care cerinta este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  si  specifice. Se  verifica  daca  Raportul  de  supracontrol  pe  teren  este  completat.     8.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 102    Se verifica daca Formularul P1 – Raportul de control administrativ aferent cererii unice  de plata pe suprafata este completat. care  se mentioneaza la rubrica «Observatii».  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.     4‐5. atasate la Dosarul cererii de plata.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».     9‐10. precum si motivele  pentru care nu a fost respectat termenul procedural. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza  «DA».  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  respecta  conditiile  de  mai  sus  (cerinte  generale. Se verifica daca din Raportul de supracontrol pe teren reies rezultatele controalelor ca  urmare a verificarii Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (G.  In  cazul  in care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.  datat  si  semnat  de  expertii  APIA. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».C).  2.  G. In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.C).  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  respecta  conditiile  de  mai  sus  (cerinte  generale.A.  iar  in  cazul  in  care  sunt  constatate  erori  trebuie  verificata  existenta  notificarilor  catre  beneficiari  si  a  clarificarilor transmise de catre acestia. care  se mentioneaza la rubrica «Observatii». Verificarea se realizeaza prin compararea perioadei prevazute pentru controlul pe teren  conform procedurilor APIA (iunie – septembrie) cu data la care a fost elaborat Raportul  asupra verificarii pe teren R1.     7.  In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.A.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.E.Se verifica daca din Raportul de control pe teren reies rezultatele controalelor ca urmare  a  verificarii  Bunelor  Conditii  Agricole  si  de  Mediu  (G.      6.C)  se  verifica  daca  au  fost  mentionate  in  raport. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA. Se  verifica  daca  Formularul  R1  – Raportul  de  control  pe  teren  este  completat. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».  care  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii».A. datat si semnat de expertul APIA. se bifeaza «NU» si se solicita  clarificari expertilor APIA.C)  se  verifica  daca  au  fost  mentionate  in  raport.  datat  si  semnat  de  expertii  APIA.E. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».  G.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita.  cerintelor  generale  si  specifice  ale  masurilor  delegate. cerintelor generale si  specifice  ale  masurilor  delegate. se bifeaza «NU» si  se mentioneaza la  rubrica «Observatii» perioada in care a fost realizata vizita pe teren.E. In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita.     3. .A. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». In Formularul P1  trebuie  sa  fie  mentionat  rezultatul  controlului  administrativ.

 Zona Semnificativ Defavorizată  (ZSD) şi Zona Defavorizată de Condiţii Naturale Specifice (ZDS)) din PNDR 2007 ‐ 2013 si  . Se verifica in IACS ca suprafata fermei sa fie mai mare de 1 ha. 2009 si 2010: 31 mai 2007 pentru  cererile  depuse  in  campania  2007. se bifeaza «NU» iar cererea de plata se declara neeligibila. 2008. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA».    16‐17. la care  se adauga zilele admise pentru depunerea suplimentara (pana la data de 25 iunie 2007. Din documentele atasate la cererea de plata trebuie sa rezulte ca terenul pentru care se  acorda ajutorul este in proprietatea beneficiarului sau ca are drept de folosinta asupra  lui  (titlu  de  proprietate. adeverinta de la Primaria locala care sa ateste inscrierea in Registrul agricol ca  utilizator al terenului respectiv). precum  si motivele pentru care nu a fost respectat termenul procedural.  dupa  caz)  are  toate  rubricile  completate.    15. In cazul in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita  pentru  toate  parcelele  solicitate  la  plata.  se  bifeaza  «NU». Se  verifica  localizarea  fermei  cu  lista  unitatilor  administrativ  teritoriale  incadrate  in  zonele defavorizate (Zona Montană Defavorizată (ZMD). In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». 212 si 214.2‐angajamente  si  declaratii  masuri  de  agromediu. 11 iunie 2010).  contract  de  concesionare.  La  rubrica  « Observatii »  se  vor  mentiona  parcelele care sunt respinse la plata.  09 iunie 2008/ 2009. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  III.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 103      11.  II‐ declaratie  de  suprafata.     12. Se  verifica  daca  cererea  de  plata  (I‐date  de  identificare  solicitant/  exploatatie.1‐angajamente  si  declaratii.  se  bifeaza  «NU»  iar  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila  pentru decontarea prin Masurile 211. In cazul in care aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.  15  mai  2008/  2009  pentru  cererile  depuse  in  campaniile 2008 si 2009.  III. Se  verifica  daca  data  depunerii  cererii  de  plata  se  incadreaza  in  termenul  limita  de  depunere conform Manualelor de proceduri pentru autorizarea platilor directe ale APIA.  se  bifeaza  «NU»  si  se  mentioneaza la rubrica «Observatii» dta la care a fost depusa cererea de plata. se  bifeaza «NU».  Parcelele  care  nu  indeplinesc  aceasta  cerinta  sunt  respinse  la  plata.    14.  datate  si  semnate  de  fermier.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.Se verifica in IACS ca suprafetele parcelelor agricole sa fie mai mari de 0.  pepiniere  pomicole/  viticole  si  arbusti  fructiferi  in  cazul M211 si 212).  si  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila. 212  sau 214.  contract  de  arendare. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. precum si masura pentru care au fost solicitate la  plata.3 ha (0.1 ha  pentru  vii.  precum si legislatiei in vigoare pentru anii 2007. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza  «DA». In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita.  culturi  de  hamei. cererea de plata este neeligibila si se mentioneaza la rubrica «Observatii»  suprafata reala a fermei.  contract  de  inchiriere.    13. In cazul in care  cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». 17 mai 2010 pentru cererile depuse in campania 2010 . Se verifica in cererea de plata daca fermierul a solicitat plata pentru Masurile 211.     18.  livezi.

 etc  . Se vor mentiona:  ‐ Suprafata solicitata la plata de fermier conform cererii unice de plata pe suprafata.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  si  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila. si cererea de plata se  declara neeligibila.  ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APIA  ‐ Suprafata masurata de APDRP (expertii SVCP‐OJPDRP vor masura suprafata care in  prealabil a fost masurata de expertii APIA).  parcelele  declarate neeligibile.  se  bifeaza  «NU».  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.Instrumentele de masurare folosite  . Se completeaza cu alte documente necesare verificarii.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».    La rubrica Observatii expertii vor preciza:  . Se  verifica  localizarea  fermei/suprafetei  cu  lista  zonelor  eligibile  in  cadrul  Masurii  214  „Plati  de  agromediu”.    26.05. Se verifica daca Procesul verbal pentru cel de‐al doilea control al cererii unice de plata  pe  suprafata  D1  este  completat.Data efectuarii vizitei pe teren  .     20. Se  verifica  daca  suprafata  aferenta  fermei  pentru  care  a  fost  acordat  ajutorul  se  regaseste  in  IACS.  In  cazul  in  care aceasta cerinta nu este indeplinita. In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».Motivele declararii neeligibile  .2007.  respectiv  Lista  UAT  eligibile  în  cadrul  submasurii  aferente.  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APIA conform Raportului de control  pe teren R1. si cererea de plata se declara  neeligibila. se bifeaza «NU».    Sectiunea A2– Verificarea financiara    1.  delimitarii  si  listei  unitatilor  administrativ  teritoriale  din  zona  montana  defavorizata  –  M  Of  323/  15.Procentul masurat din suprafata solicitata  .Alte informatii tehnice considerate necesare).  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APDRP   ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APDRP.Parcelele/  suprafetele  declarate  neeligibile.Modalitatea de realizare a verificarii  .  ‐ Suprafata masurata de APIA conform Raportului de control pe teren R1. se bifeaza «NU».MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 104    din  Ordinul  nr  355/2007  privind  aprobarea  criteriilor  de  incadrare.  conform PNDR 2007 – 2013.  datat  si  semnat  de  expertul  APIA  si  daca  este  bifata  .     21‐25.  precum  si  blocurile  fizice  din  care  acestea  fac parte  .     19.Explicatii  privind  diferentele  dintre  APIA  si  APDRP  referitoare  la  masuratori.

  conform  prevederilor  art  7  si  11  din  Regulamentul  CE  1913/  2006 (www. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA». se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA. In cazul in care cerinta este indeplinita  se bifeaza «DA».  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.     Se  verifica  daca  in  Procesul  verbal  pentru  supracontrolul  controlului  administrativ  al  cererii  unice  de  plata  pe  suprafata  A1  sunt  toate  rubricile  completate. precum si daca formularul este datat si semnat de expertul APIA. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. 7.  care  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii». 5. care se mentioneaza la rubrica «Observatii». In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. se bifeaza «NU» si  se solicita clarificari expertilor APIA.     Fisa privind calculul sumelor de plata (Anexa AP 19) este completata cu suma de plata. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA».  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.     Se verifica daca Fisa de supracontrol in vederea autorizarii C1 este completata. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. 4.  se  va  verifica  daca  valoarea  ajutorului  stabilit  de  APIA  este  corect  calculat  (suprafata  determinata  la  plata  de  APIA*cuantumul  de  plata  (euro/ha) = valoarea eligibila (euro)    Valoare eligibila (Lei) = valoarea eligibila (euro)* Cursul de schimb (Lei/Euro)  Pentru  conversia  sumei  eligibile  din  euro  in  lei  se  va  utiliza  cursul  de  schimb  cel  mai  recent stabilit de BCE inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia  de  acordare  a  ajutorului. In cazul in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». 3.     Se verifica daca cuantumul de plata (euro/ha) se incadreaza in limitele prevazute in Fisa  tehnica aferenta masurii pentru care fermierul a solicitat plata. casuta  "DA". avizata si aprobata.     Se  verifica  daca  in  Lista  de  verificare  anexata  la  Formularul  D1  sunt  toate  rubricile  completate. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.ecb. se  bifeaza  «NU». 6. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 105    2.  si  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii»  cuantumul  corect  stabilit  prin  Fisa tehnica a masurii. care se mentioneaza la rubrica «Observatii». semnata  de verificatorul de date si avizata de Sef Serviciu IACS/Sef Serviciu Plati Directe (in cazul  in care cererea a fost selectata pentru supracontrolul autorizarii). in baza caruia se stabileste suma eligibila. care se mentioneaza  la rubrica «Observatii».  semnata.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  precum  si  daca  formularul este datat si semnat de expertul APIA (in cazul in care cererea a fost selectata  pentru supracontrolul controlului administrativ).    Dupa  realizarea  vizitei  pe  teren  si  masurarea  suprafetelor  solicitate  la  plata  si  care  au  fost  masurate  de  expertii  APIA.int)  .  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.

Data efectuarii vizitei pe teren  .  ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APIA  ‐ Suprafata masurata de APDRP (expertii SVCP‐OJPDRP vor masura suprafata care in  prealabil a fost masurata de expertii APIA).Alte informatii tehnice considerate necesare).Parcelele/  suprafetele  declarate  neeligibile.  parcelele declarate neeligibile.    La rubrica Observatii expertii vor preciza:  . se bifeaza «NU».Instrumentele de masurare folosite  . Se completeaza cu alte documente necesare verificarii.Modalitatea de realizare a verificarii  .  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».Procentul masurat din suprafata solicitata  .    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APDRP   ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APDRP. In cazul in care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  ‐ Suprafata  determinata  in  urma  masuratorilor  de  APIA  conform  Raportului  de  control.     3. si cererea de plata se declara neeligibila. Se verifica localizarea suprafetei impadurite cu proiectul de impadurire.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 106    In cazul in care apar diferente fata de valoarea eligibila admisa la plata se mentioneaza  la rubrica «Observatii» valoarea stabilita de expertii verificatori OJPDRP.  precum  si  blocurile  fizice  din  care  acestea  fac parte  .Explicatii  privind  diferentele  dintre  APIA/  ITRSV  si  APDRP  referitoare  la  masuratori. Se completeaza cu alte documente necesare verificarii.  In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. Se vor mentiona:  ‐ Suprafata solicitata la plata de beneficiar conform cererii de plata. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».5 A are urmatoarele puncte de verificare:    1. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA/ ITRSV.  inclusiv a sanctiunilor. Se  verifica  ordinele  de  deplasare/  alte  documente  care  atesta  prezenta  expertilor  verificatori  la  fata  locului.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.    4.    2.  .  ‐ Suprafata masurata de APIA conform Raportului de control. etc  .Motivele declararii neeligibile  .    La  rubrica  Observatii  expertii  vor  preciza  modalitatea  de  calcul  a  valorii  eligibile  pentru  plata.    8.

 141 – anul IV. Verificarea de catre SVT‐CRPDRP a DCP      SVT‐CRPDRP  va  efectua  verificarea  din  punct  de  vedere  tehnic  (documentar  si  pe  teren)  a  dosarelor  cererilor  de  plata  aferente  beneficiarilor  publici  ai  Masurilor  125. 121.  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP.  Dupa primirea documentelor de la seful SAP‐CRPDRP. seful SVT‐CRPDRP repartizeaza Dosarele  cererilor  de  plată  experţilor  SVT‐CRPDRP.    În  situaţia  în  care  se  ajunge  la  o  divergenţă  cu  SVCP–OJPDRP  la  finalul  verificării.  lista  proiectelor  ce  urmeaza  a  fi  verificate  de  SVT‐CRPDRP.    După finalizarea verificării de catre experţii SVT‐CRPDRP se întocmeşte un dosar administrativ  care  va  cuprinde  formularele  de  verificare  elaborate  de  experţii  verificatori.  313.Etapa AP2:  Verificarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente   Dosarului Cererii de Plata       5.  dosarele  de  achizitie  etc.3.  termenele  si  modalitatea  de  verificare  sunt cele utilizate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si mentionate la Etapa AP 1.    Dupa  primirea  listei  cu  proiectele  ce  urmeaza a  fi  verificate. 322 si 41 incluse in esantionul realizat de SAP‐ DPP  si  SVT‐DPP.  322  si  41.1.  fara  a  bifa  casuta  de  stabilire a conformitatii DCP.  intreaga  documentatie  (DCP.5.  seful  SVT‐CRPDRP  solicita  sefului  SAP‐CRPDRP  DCP.  primează  verificarea efectuată de SVT‐CRPDRP. Expertii SVT‐ CRPDRP  vor  completa  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. 312.  precum  si  informatiile suplimentare solicitate.  Formularele. acest Raport impreuna cu dosarele administrative SVT‐ CRPDRP ale proiectelor. SVT‐CRPDRP va verifica DCP pentru beneficiarii privati ai Masurilor 112 – transa  II. seful SVT‐ CRPDRP  intocmeste  un  Raport  privind  concluziile  rezultate  in  urma  verificarii  DCP. 142.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 107    5. 125. Seful SVT‐CRPDRP va restitui sefului SAP‐ CRPDRP. daca este cazul.  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP.  în  conditiile  în  care  verificarea  cererilor  de  plată  a  fost  descentralizată  la  nivelul  acestora.  Formularele si modalitatea de verificare a DCP sunt mentionate in Etapa AP 1.     Termenul  necesar  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  este  de:  .      Dupa finalizarea verificarilor tuturor DCP incluse in lista transmisa de seful SVT‐DPP.  Seful  SVT‐DPP  va  transmite  in  format  electronic  sefului  SVT‐CRPDRP  de  la  fiecare  centru  regional. 313.  dosarele de achizitie etc).    De asemenea.3.  Verificarea  de  către  SVT‐CRPDRP  va  fi  efectuată  după  finalizarea (ulterior) verificării tehnice la nivelul SVCP – OJPDRP si SAP‐CRPDRP. 123.  Seful  SVT‐ CRPDRP va transmite sefului SVT‐DPP.  Scopul  acestei evaluări suplimentare este ca SVT‐CRPDRP să verifice modul de respectare a procedurii  de  verificare  tehnică  de  către  SVCP  –  OJPDRP  şi  implicit  să  se  asigure  de  aplicarea  unitară  a  procedurii  de  verificare  tehnică.

   Nota de descoperire a unei nereguli si de fundamentare pentru desfasurarea unui control ‐  IRD 0.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 108       maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  publici  din  cadrul  Masurilor  125. 41) Dosarele Cererilor de Plata insotite de documentele elaborate de  expertii SVCP‐OJPDRP:   Fisa de verificare tehnica si financiara – AP 1. 41 inclusi in esantionul realizat la nivel central).. 112.   Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1. 312.  322  si  41)  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. 142.   Puncte de verificat pe teren – Anexa 1 AP 1.  313. 121. 123.   Pista de buget PB.. 312... 123..  123.   maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II.. 143. 142..  322.. ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.  SAP‐CRPDRP  primeste  de  la  SVCP‐OJPDRP    Dosarele  Cererilor de Plata insotite de documentele elaborate de expertii SVCP‐OJPDRP. 125. 141 – anul IV... 313. APIA si ITRSV:   Fisa de verificare tehnica si financiara – AP 1.. Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului la data si locul de implementare a proiectului).. 41 inclusi in esantionul realizat la nivel central). 312. 511)/ SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai  Masurilor 125...1. 141.. 313.  maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II..3. 125.5 A (daca este cazul).6 M. 313. Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului la data si locul de implementare a proiectului).   Cheltuielile acceptate la plata – Anexa 2 AP 1... 121.....6 M.  Pentru  beneficiarii  Masurilor  221  si  41.. ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.2. 125..   Raportul SVCP/SVT de verificare a Dosarului Cererii de Plata – AP 1. Verificarea de catre SAP – CRPDRP a DCP    SAP‐CRPDRP primeste de la SVCP‐OJPDRP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111.. 41..  322.1 (daca este cazul).   Informatii suplimentare (daca este cazul) etc.6 M.. 141 – anul IV. 313..   Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei.. 142.5 M. 322. 322..  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire (pentru lucrarile de infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme   Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  (pentru  lucrarile  de  intretinere  si  pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii  I‐V)  –  pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV   Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii  VI‐XV)  –  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul de control al ITRSV   Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme  .   Pista de audit AP 12. 121.5 M.    5. 431.

  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  solicita  expertilor  SVCP/  SVT‐CRPDRP  care  au  instrumentat  DCP  respectiv.  expertii  SAP‐CRPDRP vor verifica informatiile din formularele F1 aferente transelor de plata anterioare. sa ajute la completarea Formularului F1.  Dupa  primirea  informatiilor  suplimentare  se  vor  completa  punctele  din  Fisa  de  verificare AP 2..  Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/  APIA  trebuie  sa  transmita  clarificarile  necesare  intr‐o  zi  lucratoare.  daca  este  cazul.  312.  322.  pe  care  o  semnează.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 109          După  primirea  de  seful  SAP‐CRPDRP  a  Dosarului  Cererii  de  Plata  însoţit  de  documentele  rezultate in urma verificării acestuia.  La  fiecare  transa  de  plata.1 (daca este cazul).  returnand  documentele  respective.  Expertii  vor  completa  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.    In  urma  încheierii  verificării  pentru  DCP  aferente  Masurilor  121. Aceasta va fi printata la fiecare transa de plata. precum si rubrica „Observatii”  daca este cazul.  sunt  incomplete  sau  sunt  necesare  clarificari privind modul de completare/ intocmire a acestora.  Nota de descoperire a unei nereguli si de fundamentare pentru desfasurarea unui control ‐  IRD 0.  expertul  completează  secţiunea  C.  precum  si  documentele  lipsa  si/  sau  documentele  completate corect.    De  asemenea.  . acesta este repartizat experţilor verificatori.  revizuita de seful SAP‐CRPDRP si atasata la Dosarul administrativ. completand  Registrul  de  primire  a  DCP  R3.1.    Totodata.  125.  pe  care  o  vor  transmite  beneficiarului/  furnizorului  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire.  experţii  SAP‐CRPDRP    vor  întocmi  Scrisoarea  de  solicitare  a  informaţiilor  suplimentare  AP  1.  in  cazul  in  care  exista  neclaritati  dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1.  123.1.    Expertul SAP‐CRPDRP va face încadrările in liniile bugetare completând Pista de buget. semnata de expertii SAP‐CRPDRP.  Expertul  va  completa  numarul  maxim  de  zile  lucratoare  in  care  beneficiarul/  furnizorul  sa  prezinte  informatiile  suplimentare solicitate astfel incat sa nu depaseasca termenul maxim de verificare mentionat in  procedura. precum şi cheltuielile eligibile constatate de SAP‐ Raportul  APIA  privind  constatarile  in  urma  verificarii  GAEC  (anii  I  –  XV)  ‐  pentru  DCP  conforme incluse in esantionul de control al respectarii GAEC al APIA   Pista de audit AP 12.13.  41.  313. Expertii ITRSV trebuie sa transmita clarificarile necesare in  maxim 3 zile lucratoare (data postei) de la primirea de catre ITRSV a solicitarii. daca este cazul.1 pentru care au fost solicitate aceste informatii.  menţionând  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. Seful SAP‐CRPDRP va primi in  format  electronic  de  la  SVCP/  SVT‐CRPDRP  formularul  F1.    In  cazul  in  care  sunt  necesare  informaţii  suplimentare.  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP  –  CRPDRP spre revizuire.    Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP/ APIA/  ITRSV  se  constata  ca  acestea  nu  sunt  corect  completate.  Informatii suplimentare (daca este cazul) etc.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  completa  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  F1  in  format  electronic. expertii SAP‐CRPDRP vor solicita  clarificari  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/  APIA/  ITRSV.  precizând valoarea facturilor si adeverinţelor.

 seful SAP‐CRPDRP va relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta. 112.  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de supracontrol (pentru anii I‐XV).    Seful  SAP‐CRPDRP  va  avea  obligatia  sa  urmareasca  termenele  de  verificare. precum si cheltuielile respinse. 143. aprobate de Directorul Adjunct OJPDRP.  sefilor  SVCP  din  cadrul  OJPDRP‐urilor  aferente  fiecarui CRPDRP.  Pentru supracontrolul APIA    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP lista cererilor de plata incluse in esantionul de  supracontrol  al  APIA.  Rapoartele  privind  verificarea de SVCP a DCP pe baza de esantion AP 5.    .    Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  realizate  de  OJPDRP‐urile  aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  in  maxim  2  zile  lucratoare  de  la  primirea  acestora de la OJPDRP‐uri.  precum  si  stadiul  verificarii cererilor de plata incluse in esantionul de supracontrol al APIA.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  avea  obligatia  sa  urmareasca  termenele  de  verificare.    Dupa finalizarea verificarii DCP incluse in esantionul de supracontrol.  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al ITRSV (pentru lucrarile de intretinere – anii  I‐V/ pierderea de venit – anii I‐XV). 41    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP lista cererilor de plata incluse in esantionul de  control pentru Masura 141 (anii II si III) pe care o va transmite sefilor SVCP‐OJPDRP.  a  celor  respinse.  In cazul in care concluziile expertilor asupra verificarii sunt diferite. cat si scanat cu semnatura sefului SAP‐CRPDRP si a Directorului CRPDRP.  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare. precizand motivatia respingerii cheltuielilor (daca este  cazul). expertul SAP‐CRPDRP va  mentiona  valoarea  cheltuielilor  admise. 431 si 511.  precum  si  stadiul  verificarii cererilor de plata incluse in esantionul de control pe Masura 141. in vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de  esantion  AP  5. In cazul Masurilor 111. 221. 41. 141. 142.  precum  si  motivatia  respingerii  cheltuielilor (daca este cazul).  pe  care  o  va  transmite.3.    Pentru esantionul pe Masurile 141 – anii II si III.  Centralizatorul  rezultatelor  va  fi  transmis  sefului  SAP‐DPP  atat  in  format  electronic.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 110    CRPDRP. seful SAP‐CRPDRP va primi  de  la  sefii  SVCP  din  cadrul  OJPDRP‐urilor  aferente  fiecarui  CRPDRP.    Pentru Masurile 221 si 41    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP si transmite sefului SVCP‐OJPDRP:  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al respectarii GAEC (anii I‐XV).3.

 In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐ CRPDRP vor intocmi Fisa de verificare a debitelor AP 3.  DCP  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central  insotite  de  dosarele  administrative  SVCP/  SVT‐ . scanat/ suport de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  o  copie  a  formularului  AP  1. Ca urmare.  Seful  SAP  din  cadrul  Centrului  Regional  implicat in verificarea dosarului cererii de plata va trimite o copie a Formularului AP 1.7. 313. 123. expertii  SAP‐CRPDRP  vor  intocmi  si  vor  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1.    Zilnic.7.  Centralizatorul  rezultatelor  va  fi  transmis  sefului  SAP‐DPP  atat  in  format  electronic.7  si sefului SVCP‐OJPDRP. 142. Fisa de recuperare a debitului –  dupa caz AP 3.  dosarele de achizitie etc. ordonantare de plata). Dupa finalizarea verificarii.  Rapoartele  privind  verificarea  de  SVCP  a  DCP  pe  baza  de  esantion AP 5.2.1.  expertii  vor  mentiona  la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata. 121.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel central.3. seful SAP‐CRPDRP va transmite sefului SAP‐DPP pe e‐mail. unde este cazul. seful SVT‐CRPDRP va returna documentatia  sefului SAP‐CRPDRP.  511).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 111    Lunar.  seful  SAP‐ CRPDRP  va  trimite  acestuia.     In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de  catre  SAP‐CRPDRP. in vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de  esantion  AP  5.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  realizate  de  OJPDRP‐urile  aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  in  maxim  2  zile  lucratoare  de  la  primirea  acestora de la OJPDRP‐uri.  la  solicitarea  sefului  SVT‐CRPDRP. 41. seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP din cadrul OJPDRP‐ urilor  aferente  fiecarui  CRPDRP.    Etapa comuna pentru toate masurile  In cazul in care concluzia expertilor SAP‐CRPDRP este diferita de cea a expertilor SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/ APIA/ ITRSV decizia finala o va lua seful SAP‐CRPDRP.  DCP  insotite  de  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP. in vederea comunicarii sefului SAP‐CRPDRP despre DCP care vor fi transmise la SAP‐DPP. Seful SAP‐CRPDRP va transmite in aceeasi zi. Sectiunile C ale DCP finalizate  ca verificare (pentru Masurile 111. exista doua tipuri de concluzii:  a.     Dupa  intocmirea  esantionului  la  nivel  central. 221. 431. Certificatul de Plata AP 4. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica neeligibilitatea cererii de plata.1.  in  vederea inregistrarii in sistemul contabil.2.    Expertul SAP‐CRPDRP nu va intocmi documentele aferente autorizarii platii pentru aceste DCP  (certificat de plata.3. in a doua zi lucratoare. 312. aprobate de Directorul Adjunct OJPDRP. 112.   b. 143. 322.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  la  SAP‐DPP  pe  baza  de  Proces  verbal  de  predare  primire. 141. cat si scanat cu semnatura sefului SAP‐CRPDRP si a Directorului CRPDRP.  dupa finalizarea verificarii de SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central. precum si Ordonantarea de plata AP 4.

  123. transmiterea si primirea informatiilor suplimentare.142  si  41  seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  la  SEC  copia  Raportului  SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP 1.    Pentru  Masurile  141  (anul  IV).     Pentru  Masura  511. seful SAP‐CRPDRP va  instiinta  expertii  cu  privire  la  DCP  pentru  care  trebuie  suspendata  plata  si  cele  pentru  care  trebuie finalizata verificarea in vederea autorizarii la plata. dosarele de achizitie etc) la SAP‐CRPDRP pe baza de Proces verbal de  predare‐primire.  312.     Seful  SAP‐CRPDRP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  2.  transmiterea si primirea informatiilor suplimentare.  precum  si  pentru  proiectele  aferente  Masurilor  221  si  41. elaborat de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT pentru dosarele  cererilor  de  plata  autorizate  la  nivel  regional  in  maxim  3  zile  de  la  primirea  lor  de  seful  SAP‐ CRPDRP.  precum  si  pentru  beneficiarii  Masurilor  .  precum si ale proceselor verbale de receptie. lista  beneficiarilor  care  au  fost  identificati  ca  fiind  in  insolventa.  141.  511.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐CRPDRP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata.    In cazul proiectelor pentru care beneficiarii sunt inregistrati cu sesizari in Buletinul Procedurilor  de Insolventa. in vederea.    Zilnic. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  125a.  313.   In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. seful SAP‐CRPDRP va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional.  312  si  41.  121.  ale  facturilor  atasate  la  DCP.1 cu cate o Sectiune C distincta pentru fiecare tip de investitie/ actiune/  componenta.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313. expertii elaboreaza o singura Fisa de verificare a DCP  de SAP‐CRPDRP AP 2.  seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  catre  compartimentele  economice  ale  beneficiarilor  contractelor  de  furnizare  (MADR/  APDRP). De asemenea.  41.  dosarele  de  achizitie  etc.  112.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121.  Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central.  Dupa  primirea  de  la  consilierul  juridic a listei beneficiarilor pentru care este necesara suspendarea platii. 123.   maxim  5  zile  lucratoare  pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj.  ceea  ce  presupune  verificarea  DCP. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐CRPDRP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.    Timpul necesar instrumentarii DCP este de:   maxim  8  zile  lucratoare  pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj.  142.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 112    CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP.  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente. 125a.  322. acolo unde este cazul.  SAP‐DPP  va  retransmite  documentatia  (DCP.  dosarele  administrative  SVCP/  SVT‐ CRPDRP si SAP‐CRPDRP.6.  dupa  finalizarea  verificarii  DCP  prin  intocmirea  formularului  AP  2.  Pentru  Masurile  121.  ceea  ce  presupune  verificarea DCP.  copiile  contractelor  de  finantare.  143.  123. precum si un buget totalizator.inregistrarii in  contabilitatea beneficiarului.1. seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111.

  Seful SAP‐CRPDRP va fi responsabil de completitudinea si corectitudinea datelor inscrise in S1.  seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  SMER  ‐  DCP S1 completat pentru coloanele 0‐44 in format electronic. cat si pentru achizitiile avizate la nivel regional). seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor  121. conditiile de acordare a avansului dpdv al achizitiilor.  41). 313. in vederea luarii de catre acesta a masurilor care se  impun.  Pentru  proiectele  la  care  s‐a  acordat  avans. precum si in  cazul  in  care  cererea  de  plata  nu  este  eligibila.  Deasemenea.  .1.1.7.. seful SAP‐CRPDRP va transmite sefului SA‐ CRPDRP formularul Cererii de Plata AP 1.  De  asemenea. completa  si  transmite  SMER  ‐  DCP  in  format  electronic.1. 41).  se  va  retine  valoarea  avansului  platit  din  valoarea  autorizata  la  plata  (valoarea  contributiei publice). 322.    Formularele S1 si S2 vor fi semnate de seful SAP‐CRPDRP si revizuite de Directorul CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 113    221. precum si scanat cu semnatura.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  respectarii  termenelor  de  verificare  a  DCP  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐CRPDRP.  La  ultima  cerere  de  plata.  scanat/ pe suport de hartie catre expertul contabil din cadrul CRPDRP o copie a formularului AP  1.  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP. seful SAP‐CRPDRP va fi responsabil cu monitorizarea termenelor de depunere a DCP  conform  Declaratiilor  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.    Ca  urmare..  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  in  aceeasi  zi.7.     In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  indeplineste  conditiile  de  acordare  a  avansului  (atat  pentru  achizitiile avizate la nivel judetean. 41)/ SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai Masurilor 313.    Termenul de verificare este de o zi lucratoare.     Trimestrial.    Pentru avans    Pentru dosarele de achizitie avizate la nivel regional. se completeaza de  experti  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  depunerii ultimei transe a Dosarului cererii de plata.  se  va  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1. – S1 pe care le va centraliza.  In  cazul  in  care  cererea  de  plata  este  eligibila.  In  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  efectuarea  platilor  pentru  DCP  neincluse  in  esantion.  completa  si  transmite SMER ‐ DCP in format electronic. seful  SAP‐CRPDRP  va  informa  Directorul  CRPDRP  cu  privire  la  nerespectarea  termenelor  pentru  Dosarele cererilor de plata aflate in sistem..  Datele  din  S1  vor  sta  la  baza  elaborarii  raportarilor  conform  prevederilor  art  31  din  Regulamentul 65/ 2011.  41  si  431)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  313. pentru a mentiona daca beneficiarul indeplineste/  nu indeplineste. Saptamanal.  322.  Situatia  privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de . 312.  se  elaboreaza  Certificatul  de  plata  AP  4. in vederea inregistrarii in sistemul contabil. in prima zi lucratoare. 322. 123.  Situatia  privind  stadiul  de  executie  al  proiectelor  S2.  pe  care  le  va  centraliza.1.     In cazul in care beneficiarul indeplineste conditiile de acordare a avansului.

1  pentru  avans  are  urmatoarele puncte de verificare:     Cererea  de  plata  AP  1.  din  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil.bnro. cu exceptia celor aferente masurii 431.  datata.ro).  Institutia  financiar  –  bancara  sau  nebancara  trebuie sa fie acreditata conform Listei institutiilor de credit mentionata pe site‐ul BNR  (www.  mentionat  in  contractul  de finantare/ actul aditional     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. in cazul beneficiarilor publici se accepta  garantii  financiare emise de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural ‐ S. conform contractului de finantare/ actului aditional     Valoarea  solicitata  de  beneficiar  in  cererea  de  plata  nu  depaseste  procentul  maxim  pentru  avans.A.  conditiile  de  acordare  a  avansului”.2.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. in cazul beneficiarilor privati se accepta doar  garantii financiare emise de catre institutiile financiar‐bancare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 114      Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. şi Fondul Naţional  de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii ‐ S. inclusiv pe perioada de rambursare a ultimei  cereri de plata (90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata). in  cazul  beneficiarilor  publici  se  accepta  si  garantii  financiare  emise  de  catre  institutiile  financiar‐bancare     Garantia financiara este emisa pentru beneficiarul finantarii in favoarea APDRP     Valoarea  mentionata  in  Garantia  financiara  reprezinta  110%  din  valoarea  avansului  solicitat.  Garantia  trebuie  sa  fie  valabila  pe  perioada duratei de executie a proiectului.1  –  Identificarea  financiara.    Conform prevederilor OUG 79/ 2009.     Conform prevederilor Hotararii 224/ 2008.  este  datata.1 este emisa pentru beneficiarul finantarii     Valoarea  solicitata  de  beneficiar  in  cererea  de  plata  se  incadreaza  in  valoarea  maxima  admisa a avansului.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.     Garantia  financiara  este  in  perioada  de  valabilitate.A. De asemenea.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Garantia  financiara  este  emisa  de  o  institutie  financiar  –  bancara  sau  nebancara.  trebuie  sa  fie  completata.1  este  avizata  de  expertul  SVCP/  seful  SA‐CRPDRP  si  are  bifata  optiunea  ca  “beneficiarul  indeplineste  dpdv  al  achizitiilor.  Buletinul  .     Cererea de plata AP 1. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  semnata  si  stampilata  de  aceasta.

   In  coloanele  2.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare.  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare.ro.  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii. cantitatile si valorile mentionate in facturile respective. pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7.         . 123.    Pentru Masurile 121.  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri. incepand cu transa 2 de plata.   In  coloanele  5.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”. precum si cele  repinse. 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:       In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri.  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile. expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13. CIF etc.  Ulterior.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11).  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori.  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare. in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9. 322. precizand motivele repingerii. iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13.     Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.1. 312.buletinulinsolventei. se bifează căsuţa – „Nu”. 313.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1.2.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 115    Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. 125.   In coloana 14.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.

..     Pista  de  buget  PB  M..    .  are  toate  semnaturile  si  este completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP. 312.  este  corect  completata.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont..5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP precum si de beneficiarul proiectului     Raportul  SVCP/  SVT  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.     Anexa  2  la  Raportul  SVCP/  SVT  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata. 322. datata si semnata     Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  contractate  –  facturate  –  admise  la  decontare  F1  este  corect completata.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata. este corect completata. se verifica numai documentar.. 125.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.1 M..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 116    Pentru Masurile 121.. 41    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. 123.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.6  este  completat  si  semnat de expertii si seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP si are marcata o optiune privind  eligibilitatea cererii de plata     Anexa 1 la Raportul SVCP/ SVT – Puncte de verificat pe teren.. are toate semnaturile si  este completat cu toate datele solicitate de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP..   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. 313..1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ. datata si semnata de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT‐CRPDRP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata..

  . 41).  123.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.  123. nr.  monitorizare  si  management.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix (la  ultima cerere de plata)     Valoarea  cheltuielilor  eligibile  solicitate  de  beneficiar  la  ultima  transa  de  plata  trebuie  este mai mare sau egala cu 20% din valoarea totala eligibila a proiectului    Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  322. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.    In cazul beneficiarilor.  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr. cum ar fi:   . ingineri si consultanti.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.  proiectare. 313.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr.  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului. 322.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr.  312.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  conform  art. conform Legii nr.  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 117    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121.  genereaza situatie de neregula.642/16.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".     In  cazul  M  121.07. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).1040/2004 al MFP (M.  312.  .  313  si  322.taxe pentru arhitecti.  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.  313. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.82/1991.O.

  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.  care  includ  studiul  de  fezabilitate.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii).achizitionarea de patente si licente (pentru M 121.  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului.  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice. 313. 322. 313.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008.    In cazul Masurilor 125 si 41. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala. 312. 41)  este de maxim:                                               8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.  - .   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici.  memoriul  justificativ. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. 41).  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare.  Ministerul  Mediului  si  Padurilor. 322.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 118    taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata.  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor. beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata. 41).  .    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii. valoarea cheltuielilor pentru proiectare realizate înainte de  aprobarea  proiectului. 123.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar). un document emis  pe  numele  beneficiarului.

  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita  finantarea prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare     La ultima cerere de plata.  41. se bifează căsuţa – „Nu”.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 119       La ultima cerere de plata.  .  Ulterior.  “conform  cu  originalul”.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.buletinulinsolventei.ro.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. CIF etc. pentru Masurile 121 si 123 (inclusiv pentru schema de ajutor  de  stat  N  578/  2009). pentru masurile 312.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. 313 si 41. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca). iar „conform cu originalul” pe copia facturii.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar pe originalul facturii.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.

   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   valoarea  solicitata  din  adeverinta  reprezinta  0.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.suma partial acceptata.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. acestea trebuie sa contina:  .   pentru facturile partial acceptate.2.7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale  situatiei de lucrari aferente transei de plata.  Ca  urmare  procentul  se  stabileste  prin  raportarea  sumei  totale  solicitate  de  beneficiar  prin  cererea  de  plata  la  valoarea  totala a contractului de finantare/ actului aditional.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.  .   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de  servicii  aferent  transei.   au  mentionate  numarul.  cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielile  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 120     toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).   valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0.  .   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.  .  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  .  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.1%  din  valoarea  lucrarilor  precizata  in  Autorizatia de construire.suma ramasa de platit.2.   adeverinta  eliberata  de  ISC  are  aplicata  stampila  institutiei  si  este  semnata  de  o  persoana autorizata.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de lucrari/  bunuri/ servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de  lucrari aferent transei.2 si cu cel din contractul de achizitii.  conform  prevederilor  HG  nr  224/  2008. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).datei semnarii contractelor de achizitii.

  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea  ofertelor.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).     Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului.  Valoarea  in  Euro  a  bunurilor/  serviciilor/  lucrarilor  se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare. valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata in  contabilitate. se va specifica.    Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 121     pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.  Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  vor  verifica  pe  teren  documentele  justificative  care  au  stat  la  baza  solicitarii  de  catre  beneficiar  a  actualizarii.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.  care  trebuie  sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari.  Acest  tip  de  actualizare  se  verifica  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐ CRPDRP. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului. precum si de beneficiar. atat valoarea totala a facturii. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  . iar plata  se face in lei.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.   In cazul contractelor de leasing.

90 lei  . se foloseste  cursul BNR din data de 07.          Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  decat  Euro.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont). se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.       Expertii  SAP‐CRPDRP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/  lucrari si vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.3118 Lei.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.5890  3.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.3914  0. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.7634 = 76.2007: 1Euro = 3.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.04.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).04.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 122     pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro care a fost  platita  de  beneficiar.2007.6857  2.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).    In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/ lucrarii in lei care trebuie sa se incadreaze in capitolul bugetar respectiv.

90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  alte  achizitii  specifice. fara sa fie girate catre terti. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.  in  numele  furnizorului.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 123     Cursul  de  la  data  facturarii  (3.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata.    .  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.6857  lei/euro).  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.  mijloacele  de  transport.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.

  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. precum si cele repinse.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*. precum si de beneficiar si are marcata  optiunea „conforma”  .    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona in  tabelul „Cheltuieli  eligibile  constatate”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.  si  a  beneficiarului.  precizand  valoarea  facturilor  si  adeverintelor  ISC.5  ‐  M  41‐proiecte  atipice  de  servicii  este  completata si semnata de expertii si seful SVCP.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont. precizand motivele repingerii.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  cheltuielile  eligibile constatate de SAP‐CRPDRP.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 124    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.

 este completata. cu exceptia ultimei cereri de  plata. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP...  este  completata.  extrase  de  cont. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP..    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  verificata  de  seful  SVCF‐ OJPDRP si avizata de Directorul OJPDRP     Pista de buget PB M.  datata  si  semnata  de  expertul  si  seful  SVCP‐OJPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP....    expertul  SVCF si seful SVCF. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.     Raportul intermediar de activitate este completat.. semnata si datata de expertul si seful SVCP‐ OJPDRP     Pista  de  audit  AP  12.  datat  si  semnat  de  beneficiar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 125       Raportul  initial  de  activitate  este  completat.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate.1  M..      Raportul final de activitate este completat..  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  ‐documentele  (facturi.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.  ..  documente  de  plată. au fost efectuate în mod real.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate..      Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata. precum si la cererile intermediare de plata. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale.

2 si cu cel din contractul de achizitii.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 126     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.  .  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.datei semnarii contractelor de achizitii.  .   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor*    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.2.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.ro.  Ulterior.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.2.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea. se bifează căsuţa – „Nu”.  “conform  cu  originalul”.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar. CIF etc.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.buletinulinsolventei.

 stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.   contul  si  banca  beneficiarului  platii  corespund  cu  datele  din  contractul  de  achizitii/  adresa de la banca. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  in  numele  furnizorului. se va specifica  detaliat.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 127     au  mentionate  numarul.  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii. precum si de beneficiar.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. fara sa fie girate catre terti.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. diferenta se va retine din ultimul document de plata.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.    .2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.

  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP.  precum  si  cele  repinse.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.  cazarea. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.  consumabilele. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.        .    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  transportul  rutier/ feroviar)    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.  precizand  motivele repingerii.  masa. si a beneficiarului.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. acolo unde cazul (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.    Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 128    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.

  semnata  si  datata  de  expertii  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR  si  responsabilul  tehnic (dupa caz)     Pista de buget PB M. verificata de seful SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si aprobata de  Directorul general adjunct/ DSPPDR      Fisa de verificare pe teren a implementarii contractului are marcata optiunea „Avizat”.  este  completata. Raportul intermediar de activitate se prezinta la prima cerere de plata..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 129    Pentru Masurile 111.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. 143.. cu exceptia ultimei cereri de plata.1 M. 511 este  completata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP.. este completata... datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP   Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si se incadreaza in  liniile bugetare. 431.  datat  si  semnat  de  furnizor. 143. semnat si stampilat de auditorul care l‐a intocmit si  care este mentionat in contractul de furnizare.1 – fazele 1 si 2.     Raportul  initial/  intermediar/  final  de  activitate  este  completat.  Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. este completata.  Auditorul trebuie să ofere asigurarea că:  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   ..     Activitatile  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar  de activitate/ Raportul  final  de  activitate/ Procesul verbal de receptie care sunt solicitate pentru decontare sunt incluse  in lista cheltuielilor eligibile     Notificarea  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/  intermediar/  final  de  activitate  are  marcata  optiunea  „Aprobat”. 41.1 – fazele 1 si 2 si 511     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2..  este  completata. Raportul final de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata. In cazul contractelor care prevad preturi unitare pentru serviciile livrate  cheltuielile  solicitate  la  plata  trebuie  sa  se  incadreze  si  in  valoarea  mentionata  in  Notificarea privind aprobarea Raportului de activitate     Raportul de asigurare este intocmit... semnata si datata     Pista de audit AP 12.5 ‐ M 111. 431.  dupa  finalizarea  contractului  de  furnizare.  precum  si  de  furnizor  si  are  marcata  optiunea „conforma” pe sectiunea A1.. precum  si la cererile intermediare de plata..  semnata  si  datata  de  expertul SAT/ SLRNDR‐DSPPDR.

 se bifează căsuţa – „Nu”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 130    ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale. CIF etc.buletinulinsolventei.1 – faza 3     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate     Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor     Emitentul facturii este furnizorul de bunuri/ servicii mentionat in contractul de furnizare     Factura  a  fost  emisa  de  furnizor  pentru  APDRP  si  are  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona in  tabelul „Cheltuieli  eligibile  constatate”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. precum si cele repinse.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.ro.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.    cheltuielile  eligibile  admise  de  SAP‐CRPDRP. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  precizand  valoarea  facturilor.  In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  Ulterior.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:  .  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. precizand motivele repingerii.    Pentru Masura 431.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐documentele  (facturi.

 semnata si datata     Pista de audit AP 12..*   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.5  ‐  M  431..     Raportul  initial  de  activitate  este  completat..*   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.*   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. este completata.  precum  si  de  beneficiar  si  are  marcata  optiunea  „conforma”     Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.  datat  si  semnat  de  beneficiar.....1  –  faza  3  este  completata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP. este completata..     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata. precum si la cererile intermediare de plata. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP.    expertul  SVCF si seful SVCF.. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP. cu exceptia ultimei cereri de  plata. este luata la cunostinta de beneficiar si are  marcata optiunea „Avizat”     Pista de buget PB M. datata si  semnata de expertii SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL..     Raportul intermediar de activitate este completat.1 M.  dupa  finalizarea  contractului de finantare.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL     Fisa de verificare pe teren in etapa de derulare a contractului este completata.  *Aceste sectiuni se completeaza in cazul in care sunt solicitate la plata servicii/ bunuri prestate/  furnizate de catre terti (externalizate)    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 131    Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  si  in  Raportul de audit emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul  aditional     .   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.

  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.     La  prima  cerere  de  plata.     Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.ro.1.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.  .  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. in cadrul unui GAL din spatiul UE.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 132     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde valorii mentionata in Raportul de audit. CIF etc.  documente  de  plată.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.buletinulinsolventei.  ‐documentele  (facturi.  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.  extrase  de  cont.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate    Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Ulterior. Cheltuielile care depasesc valoarea  corespunzatoare  alocarii  bugetare  sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.

suma partial acceptata.2. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  care  trebuie  sa  contina  .datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.   Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului. acestea trebuie sa contina:  . se va specifica.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).  .  .datei semnarii contractelor de achizitii.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.   pentru facturile partial acceptate.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.   au  mentionate  numarul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 133    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  “conform  cu  originalul”.2.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  .suma ramasa de platit. atat valoarea totala a facturii. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.2 si cu cel din contractul de achizitii. se bifează căsuţa – „Nu”. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.

 precum si de beneficiar. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  .     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.    In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.       Expertii  SAP‐CRPDRP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii  si  vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.      Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.   In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii se ia ca valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate). Valoarea in Euro a bunurilor/ serviciilor/  lucrarilor se inmulteste cu valoarea cursului de schimb mentionat in bugetul anexa la  Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 134    datele  de  identificare  ale  beneficiarului.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar. iar plata  se face in lei. diferenta se va retine din ultimul document de plata.     In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare. iar diferenta pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar Actualizare.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii se determina care este valoarea in Euro care a fost platita de  beneficiar.

   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.  mijloacele  de  transport.7634 = 76.6857  2.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.  .    Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.04.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.  alte  achizitii  specifice. se foloseste  cursul BNR din data de 07. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.3118 Lei.3914  0. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.04.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 135    conform  clauzelor  contractuale.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.2007: 1Euro = 3.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.5890  3.  decat  Euro.6857  lei/euro).7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.2007.

 stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP. fara sa fie girate catre terti.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 136     beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca. precizand motivele repingerii.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  precum si cele repinse.  . si a beneficiarului.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  precizand  valoarea  facturilor. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  in  numele  furnizorului.

 datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP. semnata si datata de expertul si seful SVCP‐ OJPDRP     Pista  de  audit  AP  12...   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.  datat  si  semnat  de  beneficiar.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL..   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*..5 ‐ M 431..  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL (pentru componenta „b”)     Pista de buget PB M.  este  completata.    expertul  SVCF  si  seful  SVCF. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.  datata  si  semnata  de  expertul  si  seful  SVCP‐OJPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Raportul de asigurare AP 1.     Raportul intermediar de activitate este completat.. (pentru componenta „b”)     Raportul final de activitate este completat.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.2  este completata si semnata de  expertii si seful SVCP.1 este completat. cu exceptia ultimei cereri de  plata. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.1  M.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP..  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 137      Pentru Masura 431....2     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.3.  (pentru componenta „b”)     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata. este completata.  are  bifata  casuta  „DA”  si  este  avizat  de  Directorul  OJPDRP  (pentru  componenta „b”). precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”   Raportul  initial  de  activitate  este  completat..     . precum si la cererile intermediare de plata.

    Pentru  GAL‐urile  care  nu  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional   In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) nu depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si  „b” mentionata in Contractul de finantare.      Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional   Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare. aceasta se accepta indiferent de procentul pe  care  il  reprezinta  in  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei de dezvoltare locala. au fost  efectuate  în  mod  real.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar. fisa contului aferenta strategiei respective.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.   Pentru  GAL‐urile  care  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  pentru  componenta  “b”.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  pentru  componenta  “b”.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate.  extrase  de  cont.  documente  de  plată. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 138    Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si „b”  .

  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii. se bifează căsuţa – „Nu”.  Ulterior.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  .    Valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente componentei „a” este cel mult egala cu  80%  din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  componentelor  „a”  si  „b”.  . fisa contului aferenta strategiei respective.   Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  “conform  cu  originalul”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. CIF etc.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 139    mentionata  in  Contractul  de  finantare.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .2.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  precum  si  incepand  cu  a  XIII‐a  luna  de  functionare se va verifica daca:  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor*    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.datei semnarii contractelor de achizitii.  Valorile comparative se stabilesc prin insumarea tuturor cheltuielilor declarate eligibile  pana la data verificarii prezentului Dosar cerere de plata.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.2.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.ro.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.buletinulinsolventei.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 140   

 numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.2 si cu cel din contractul de achizitii;   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata;   au  mentionate  numarul,  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise;   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor,  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama;   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii, se va specifica  detaliat,  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura, aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului,  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii, precum si de beneficiar.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata,  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata, exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii,  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului, diferenta se va retine din ultimul document de plata. 
 

Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”, stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata,  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata;   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata;   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata;   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar;   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii;   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului;   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata;   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura;   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita;   contul  si  banca  beneficiarului  platii  corespund  cu  datele  din  contractul  de  achizitii/  adresa de la banca; 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 141   

 CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului,  in  numele  furnizorului, fara sa fie girate catre terti.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata,  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.    Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar, acolo unde cazul (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  chiria  si  intretinerea  sediului,  consumabilele,  comunicarea,  utilitatile,  cazarea,  masa,  transportul  rutier/  feroviar,  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP, si a beneficiarului; stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont,  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont           

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 142   

Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar,  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP,  precum  si  cele  repinse,  precizand  motivele repingerii.    Pentru Masurile 112 si 41     La prima transa de plata, beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare,  iar la transa a doua, 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Cererea de plata este completata, semnata si datata de beneficiar, de expertul si seful  SVCP‐OJPDRP, iar raspunsurile din cartusul III sunt bifate cu „Da” (pentru anul I)     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului (pentru anul II)     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata (pentru anul II)     Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.6,  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri, precum si ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si  ca a crescut cu minim 4 UDE fata de dimensiunea fermei de la data semnarii contractului  de finantare (anul 0) (pentru anul II)     Pista de audit AP 12.1 M...... este corect completata, datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice) (pentru anul II)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata, se verifica numai documentar.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului,  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata",  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului, conform Legii nr.82/1991.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 143   

In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.    In cazul beneficiarilor, persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.1040/2004 al MFP (M.O. nr.642/16.07.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla, se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR,  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR,  genereaza situatie de neregula.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pe care o cere spre decontare a fost  inregistrata pana la momentul depunerii transei de plata (pentru anul II)    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor aferente activitatii prezentate in planul de afaceri in baza unei copii a balantei de  verificare.     Din  Fisa  mijlocului  fix  rezulta  ca  investitia  nou  creata  a  fost  inregistrata  ca  mijloc  fix  (pentru anul II)     Valoarea primei transe de plata este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare      Valoarea transei a doua de plata este de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu,  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. (daca este cazul, pentru anul II)    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii,  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor,  Ministerul  Mediului  si  Padurilor,  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar,  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata,  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului,  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat. (daca este cazul, pentru anul II)   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 144   

 Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP, precum si cele  repinse, precizand motivele repingerii.    Pentru Masurile 141 si 41     Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata)     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Cererea de plata este completata, semnata si datata de beneficiar, de expertul si seful  SVCP‐OJPDRP, iar raspunsurile din cartusul III sunt bifate cu „Da” (pentru anul I).     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 este completata si semnata de expertii si  seful  SVCP‐OJPDRP  precum  si  de  beneficiarul  proiectului.  In  cazul  anilor  II,  III  –  exceptand  esantionul  si  anului  V,  se  verifica  doar  daca  Sectiunea  A1  din  Fisa  de  verificare AP 1.5 indeplineste conditiile mentionate mai sus     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata (pentru anii II si III – pe esantion si anul IV)     Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului cererii de plata AP 1.6, rezulta ca beneficiarul a realizat o parte din actiunile  prevazute in Planul de afaceri, astfel incat s‐a obtinut productie in cadrul fermei fata de  data  semnarii  Deciziei  de  finantare  (anul  0),  precum  si  ca  dimensiunea  exploatatiei  a  crescut fata de dimensiunea exploatatiei de la data semnarii Deciziei de finantare (anul  0). In cazul in care din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 si Raportul SVCP de  verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 rezulta ca beneficiarul nu a realizat actiunile 

  (pentru anul IV)     Pista de audit AP 12.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.. protectia  mediului.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.14 este completata.  .   Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ. datata si semnata de expertii SVCP‐ OJPDRP (pentru anii II si III – pe esantion). datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor emise.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. se bifează căsuţa – „Nu”. printr‐un certificat de formare profesionala.ro. este corect completata.  astfel  incat  productia  destinata comercializarii a crescut cu 20% fata de productia de la data semnarii Deciziei  de finantare (anul 0). precizand motivele repingerii. contabilitatea fermei.6.  inclusiv  Planul  de  afaceri. precum si ca dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3 UDE  fata  de  dimensiunea  exploatatiei  de  la  data  semnarii  Deciziei  de  finantare  (anul  0). agricultura ecologica etc..  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.    Pentru Masurile 142 si 41     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  inclusiv planul de afaceri AP 1.1 M. precum si cele  repinse. CIF etc.    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  Ulterior.  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute  in  Cererea  de  finantare.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  se  va  verifica  daca  Notificarea beneficiarului cu privire la nerealizarea obiectivelor din cererea de finantare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 145    prevazute  in  Cererea  de  finantare.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1... (pentru  anul IV)     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole..buletinulinsolventei.  inclusiv  Planul  de  afaceri.

..07. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).642/16.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751‐Subventii guvernamentale pentru investitii.O.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1..    In cazul beneficiarilor. este corect completata. este corect completata.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP.1040/2004 al MFP (M. nr.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Anexa  2  la  Raportul  SVCP  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.  Secţiunea C – Valoarea productiei comercializate admise.     Pista  de  buget  PB M.    .  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata"..1 M.. se verifica numai documentar. conform Legii nr...    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului...  Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont. semnata si datata de expertul SVCP‐ OJPDRP     Pista de audit AP 12.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 146      Sectiunea  B2  –  Verificarea  documentelor  de  plata  (care  atesta  incasarea  facturilor  emise). datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  subconturilor  131/  4751  (se  verifica  situatia  contului  131/  4751  pentru  comerciantii  persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.82/1991.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla... precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.

  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.000 Euro pentru primul an.000 Euro/an:   pentru primul an: 2.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.000 Euro pentru al cincilea an.000 Euro pentru al patrulea an.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate. echivalent in lei.   60.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.    Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.   80.   100. CIF etc.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul de finantare in primul an sau in actele aditionale in urmatorii ani.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro.  .   pentru al cincilea an: 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 147    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.000.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de minim  10. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.ro.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al doilea an: 2.    Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.  b) Pentru acea parte a productiei comercializate a carei valoare depaseste 1.000 Euro.5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro pentru al treilea an.000 Euro pentru al doilea an.5% din valoarea productiei comercializate. In vederea stabilirii  ajutorului financiar in Euro.   pentru al patrulea an: 1.  Ulterior.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  lei.5% din valoarea productiei comercializate.000.   50. se aplica procentul specific anului de finantare si valorii productiei  comercializate la valoarea obtinuta mai sus.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate. Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului  financiar  stabilit  in  euro  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul an sau in actele aditionale in urmatorii ani.5% din valoarea productiei comercializate.buletinulinsolventei.  genereaza situatie de neregularitate.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.

1   numele  cumparatorului  de  pe  factura  coincide  cu  cel  din  coloana  4  din  formularul  AP  1.2...   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.1 (data acceptarii doumentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   documentul de plata confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar   documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente   platitorul inscris in documentul de plata este cumparatorul din factura   beneficiarul  inscris  in  documentul  de  plata  este  cel  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP..  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.   numarul facturii este acelasi cu cel inscris in coloana 1 din formularul AP 1..2. se bifează căsuţa – „Nu”.  si  vor  semna  si  stampila  documentul..    data  inscrisa  pe  factura  este  cuprinsa  in  perioada  de  12  luni  pentru  care  se  acorda  ajutorul financiar.. daca exista  mai multe articole facturate. totalul general trebuie sa fie corect calculat).  .1  coincid  cu  tipul  si  numarul  documentului de plata   data cuprinsa in coloana 7 a formularului AP 1. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata   datele  cuprinse  in  coloana  6  a  formularului  AP  1.2.2.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiarul  finantarii  pe  originalul  facturii. – AP 1.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP.    au formatul prevazut de actele normative in vigoare si sunt completate in conformitate  cu acestea.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia facturii.  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.   data inscrisa pe factura nu este anterioara datei recunoasterii grupului de producatori..  precum si furnizorul din factura.2.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.1   numele  furnizorului  din  factura  este  numele  beneficiarului  care  a  depus  cererea  de  plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 148    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor emise    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.1   se regasesc in Jurnalul de vanzari‐cumparari.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (care atesta incasarea facturilor emise)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.   valorile  din  facturile  emise  trebuie  se  regasesc  in  Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea productiei comercializate de grupul de producatori in perioada .

 valoric si ca data.  Pentru restul de 45.000 Euro.   se  mentioneaza  numarul  facturii  incasate  si  documentul/documentele  cu  care  s‐a  efectuat plata    Sectiunea C ‐ Valoarea productiei comercializate admise    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona in tabelul „Valoarea productiei comercializate admise” toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.000  Euro.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.   este emis de banca pentru beneficiarul finantarii.   atesta. precizand motivele repingerii.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2.  precizand  valoarea  facturilor  (fara  taxe  recuperabile).125 Euro.5% adică 1125  Euro.045.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.2. stampilele expertilor SVCP‐ OJPDRP.  precum  si  cea  respinsa.   este datat si stampilat de  banca (trezoreria) emitenta.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.  .   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.    Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.    Exemplu:    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1. creditarea contului beneficiarului finantarii prin documentul/  documentele de plata corespondente.000.1    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasul de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   are mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 149     are mentionat in clar numarul facturii care se achita   valoarea inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata  (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu  cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in coloana 5 a formularului  AP 1.  valoarea  productiei  comercializate  admise  de  SAP‐CRPDRP.

  datat si semnat de expertii ITRSV.. datat si semnat de expertii ITRSV.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 150     Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.  datat  si  semnat  de  expertii  ITRSV.. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme     Raportul APIA privind constatarile in urma verificarii GAEC (anii I – XV) este completat. avizat de catre  seful  S/B/C PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV...  avizat  de  catre  seful  S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV     Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita este completat. avizat de catre seful S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV     Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  este  completat. este corect completata.. se verifica numai documentar.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.    . datat si semnat de expertii ITRSV.  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire este completat.1 M.  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme     Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  este  completat.  datat si semnat de expertii APIA. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  ‐  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul  de  control  al  respectarii GAEC al APIA      Pista de audit AP 12.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului si are bifata casuta „Conforma”     Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei.

82/1991.642/16. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. se bifează căsuţa – „Nu”.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului. nr.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.      .     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.    In cazul beneficiarilor.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.07.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  genereaza situatie de neregula. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.1040/2004 al MFP (M.O. conform Legii nr.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 151    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata". CIF etc.buletinulinsolventei.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  Ulterior.ro.

  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii  in  baza carora au fost emise.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielilor  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.2.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.2.2 si cu cel din contractul de achizitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 152      Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor (anul I)    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.datei semnarii contractelor de achizitii. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.  .   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  “conform  cu  originalul”.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu se  precizeaza cursul de schimb la care se efectueaza plata se va folosi cursul de schimb BNR  . exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).   au  mentionate  numarul. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.

90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.     Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.7634 = 76. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.     Valoare  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  contract  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  (USD)  100  3.2007.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).6857  2.04.3118 Lei.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.2007: 1Euro = 3.5890 3.3914  0.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.04.  suma  in  Lei  din  documentul de plata (fara tva) se va imparti la cursul leu/euro din data platii.6857  lei/euro).  .        Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.90 lei)    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (anul I)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.7634   Valoarea contractului este de 100 * 0.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  decat  Euro. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii. se foloseste  cursul BNR din data de 07.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 153    din  ziua  platii.

    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 154     data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). fara sa fie girate catre terti.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont (anul I)    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  si  a  beneficiarului. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*  .   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.  in  numele  furnizorului.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 155     plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.  Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis.    5.  ‐ anul – anul depunerii cererii de plata.    DCP  este  preluat  de  seful  SAP‐CRPDRP  care  il  repartizeaza  expertului  verificator. Verificarea de catre SAP‐CRPDRP a DCP aferente cheltuielilor directe     Expertul DATL/ SAT poate depune Dosarul cererii de plata la SAP‐CRPDRP 8 Bucuresti ‐ Ilfov in  orice  zi  lucratoare  din  luna.   . referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la  care se afla documentele din dosar.     Cartusul I al formularului AP 1. intr‐un singur exemplar pe suport de hârtie.    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.1.  la care ataşează Fisa de verificare a cheltuielilor directe de catre DATL/ SAT.  pentru  decontarea  cheltuielile  directe  efectuate  in  lunile  precedente.1. 3 – DGMFFFC (ITRSV). 5 –  OCAP.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie. 7 – OC.  completand  Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3 si cartuşul I din formularul Cererii de Plata  AP 1.XXX.an.  ‐ XXX – numarul de ordine al actiunii.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate. in prezenta expertului DATL/ SAT. De asemenea.   numele si prenumele expertului SAP‐CRPDRP care verifica cererea de plata (codul alocat  pentru fiecare expert.cod beneficiar. dupa aplicarea  sistemului de sanctiuni precum si cele repinse.   semnatura expertului si a Sefului SAP‐CRPDRP.     Expertul  DATL  va  depune  dosarul  cererii  de  plata  pentru  decontarea  cheltuielilor  directe  realizate  de  APDRP.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   data inregistratrii cererii de plata. daca  este cazul.   codul cererii de plata se completeaza astfel: P 511.    Dosarul Cererii de Plata se depune la SAP‐CRPDRP. 6 – AC.3.  iar  expertul  SAT‐MADR  va  depune  dosarul  cererii  de  plata  pentru  decontarea cheltuielilor directe realizate de AM (inclusiv DAJ si MB). 2 – APDRP. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SAP‐CRPDRP. prin aplicarea sistemului de sanctiuni.D. 8 – alte organisme.3.  ‐ D – cheltuieli directe. precizand motivele repingerii. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”  de către expertul DATL/ SAT. 4 – APIA. se  va mentiona modalitatea de calcul a sumei eligibile. unde:  ‐ codul beneficiarului este: 1 – AM PNDR.

  d) Centralizatorul  privind  zilele  si  orele  lucrate  (in  cazul  personalului  platit  cu  ora/  ziua)/  privind  orele  suplimentare  lucrate.  e) Documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  pentru  plata  salariilor  si  a  contributiilor  sociale ale personalului cuprins in lista de la pct a).  conform  Statului  de  plata.  Directorul  Directiei  economice/  financiar‐ contabilitate si reprezentantul CFPP.    B) plata cheltuielilor de chirie.  b) Contractele de furnizare/ inchiriere/ prestari servicii (unde este cazul).  documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  aferente  platii  cheltuielilor  de  intretinere si functionare a autoturismelor achizitionate prin fondurile de Asistenta  Tehnica.  2.    C) plata cheltuielilor de intretinere si functionare a autoturismelor AM achizitionate prin  fondurile de Asistenta Tehnica:  a) Factura.  Dosarul  Cererii  de  Plata  al  beneficiarului  este  alcatuit  din  următoarele documente:    1.  Documentul  trebuie  sa  fie  semnat  de  Directorul  Directiei  resurse  umane. intretinere si functionare a sediului.  documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  aferente  platii  cheltuielilor  de  chirie.  c) Foaia de parcurs si Bonurile de benzina. intretinere si functionare a sediului AM:  a) Factura.  de  Directorul  Directiei  economice/  Financiar contabilitate si de reprezentantul CFPP si aprobat de Directorul general al DGDR‐ AM PNDR/ Directorul general APDRP.  plata  salariilor  si  a  contributiilor  sociale  ale  personalului  APDRP  suplimentar angajat cu atributii in derularea programului (delegate de catre AM PNDR):   a) Lista completa a personalului si a salariului realizat de acesta pe perioada solicitata  la  decontare.  b) Documentul care justifica modificarea fiecarei componente a remuneratiei. Declaratia  de  cheltuieli  ‐  documentul  va  fi  intocmit  de  expertul  SAT‐  MADR/  SAT‐DATL‐ APDRP.    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 156     numele si semnatura Directorului CRPDRP.  precum  si  fisele  de  post  aferente  din  care sa rezulte ca au atributii in derularea programului PNDR 2007‐2013.  b) Contractele de furnizare/ prestari servicii (unde este cazul).  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.  c) Decizia  de  numire/  recrutare  a  personalului.  Documentul  trebuie  sa  fie  semnat  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.  revizuit  de  Seful  SAT‐DATL/  SAT.  plata  stimulentelor  salariale  ale  personalului  care  au  atributii  in  derularea  programului  PNDR  2007‐2013.  avizat  de  Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM. Cererea  de  plata  ‐  documentul  va  fi  semnat  de  Directorul  general  al  DGDR‐AM  PNDR/  Directorul general APDRP. Declaratia de cheltuieli va fi insotita de urmatoarele  documente pentru:  A) plata salariilor si a contributiilor sociale ale personalului AM (inclusiv DA judetene si a  Municipiului  Bucuresti)  cu  atributii  in  derularea  programului  PNDR  2007‐2013/  personalului auxiliar angajat pe baza de contract de munca si pe perioada determinata.    In  cazul  cheltuielilor  directe.  Directorul  Directiei  economice/  financiar‐ contabilitate si reprezentantul CFPP.

  pentru toate Dosarele Cererilor de Plata.  b) Contractul de furnizare bunuri/ prestari servicii/ comanda.  Invitatie.   D)  plata  cheltuielilor  pentru  asigurarea  transportului  intern  si  extern/  plata  cheltuielilor  privind  cazarea  si  masa/  plata  cheltuielilor  privind  diurna  aferente  personalului  pentru  activitatile prevazute in cadrul masurii de Asistenta Tehnica:  a) Ordinele de deplasare pentru delegatiile interne/ Deconturile de cheltuielile pentru  delegatiile  externe.  insotite  de  documentele  justificative  (Ex:  Nota  de  fundamentare.  Raport.    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.1.  In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii”  din  cadrul  Fisei  de  verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2. Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  Documente  de  plata.    Rezultatul  verificării  este  consemnat  in  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐ CRPDRP AP 2.  Fisa  de  verificare  AP  5. documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor pentru  achizitia de bunuri/ prestarea de servicii.  b) Contractul de prestari servicii/ comanda.     Experţii SAP‐CRPDRP vor face evaluarea din punct de vedere documentar a Dosarului cererii de  plata.    F) plata cheltuielilor pentru traduceri si interpretare pentru activitatile prevazute in cadrul  masurii de Asistenta Tehnica:  a) Factura.13.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.  c) Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate/ serviciilor prestate.  .    Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.4  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). precizand motivele respingerii.  precum  si  rubrica  „Observatii”  daca  este cazul. care va fi transmisa beneficiarului  pe  fax/  prin  posta  cu  confirmare  de  primire. se constata o serie de neconcordante.  fara  a  se  depasi  termenul de verificare prevazut in procedura. documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor pentru  achizitia  de servicii. stampilează si o înaintează sefului SAP‐CRPDRP care o revizuieşte. Daca in urma verificării documentare.1.  c) Procesele verbale de receptie a  serviciilor prestate.1  se  va  completa  pentru  acele  puncte  de  verificare  pentru  care  s‐a  considerat  necesara  solicitarea  de  informaţii  suplimentare.  Documente  de  transport etc). seful SAP‐ CRPDRP  stabileşte  daca  se  impune  solicitarea  de  informaţii  suplimentare.1. 4.    E)  plata  cheltuielilor  pentru  achizitia  de  bunuri  si  servicii  care  nu  necesita  implementare  sub forma de proiect:  a) Factura. pe care o semnează.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 157    3.   Expertii SAP‐CRPDRP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP  AP 2.  precum si cele respinse.  Facturi.

 In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica neeligibilitatea cererii de plata.  seful  SAP‐CRPDRP  8  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  pe  e‐mail.    In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de  catre  SAP‐CRPDRP.1.  seful  SAP‐CRPDRP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta.  Sectiunile  C  ale  DCP  finalizate ca verificare (pentru Masura 511 – cheltuieli directe). verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata. in vederea inregistrarii in sistemul contabil. ceea ce presupune transmiterea  informatiilor suplimentare (daca este cazul).  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare.    In  cazul  in  care  DCP a  fost  declarat  „eligibil/  neeligibil”.     Termenul necesar instrumentarii DCP este de 1 zi lucratoare.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul  2. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului.  Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central.1.  expertii  vor  mentiona  la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel central. ordonantare de plata).2.  dosarele administrative SAP‐CRPDRP etc) la SAP‐CRPDRP pe baza de Proces verbal de predare‐ primire.2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 158      Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 2. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  2. expertii  SAP‐CRPDRP  vor  intocmi  si  vor  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1. In cazul  in  care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite. care trebuie prezentate in maxim 5 zile lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii  de  informatii  suplimentare  (in  functie  de  complexitatea acestora). Fisa de recuperare a debitului –  dupa caz AP 3. precum si Ordonantarea de plata AP 4.1.  DCP  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central  insotite  de  dosarele  administrative  SAP‐CRPDRP.  scanat/  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  o  copie  a  formularului AP 1.7. Certificatul de Plata AP 4.     Seful  SAP‐CRPDRP  8  va  trimite  la  SAP‐DPP  pe  baza  de  Proces  verbal  de  predare  primire.   b.1. Seful SAP‐CRPDRP va transmite in aceeasi  zi.    Expertul SAP‐CRPDRP nu va intocmi documentele aferente autorizarii platii pentru aceste DCP  (certificat de plata.  Seful  SAP‐CRPDRP  verifica  daca  toate  rubricile  sunt  completate  de  către  ambii  experţi si de asemenea.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  introduce  in  sistemul informatic datele din cererea de plata AP 1. După ce Fisa de verificare AP 2.1.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse in esantionul realizat la nivel central.    Zilnic.7. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐ CRPDRP vor intocmi Fisa de verificare a debitelor AP 3.  . in vederea comunicarii sefului  SAP‐CRPDRP despre DCP care vor fi transmise la SAP‐DPP. exista doua tipuri de concluzii:  a.  SAP‐DPP  va  retransmite  documentatia  (DCP. Ca urmare.

1 este completata. precum si scanat cu semnatura. revizuita de seful SAT‐DATL/ SAT‐MADR.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  respectarii  termenelor  de  verificare a DCP de personalul din cadrul SAP‐CRPDRP.    In maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCP neincluse in esantion. iar concluzia indica eligibilitatea cererii de plata     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate.    Ca  urmare.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2..1 este completata.  datata. De asemenea. datata. Datele din S1 vor sta  la baza elaborarii raportarilor conform prevederilor art 31 din Regulamentul 65/ 2011.2  este  completata. semnata. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐CRPDRP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.    Formularele S1 va fi semnat de seful SAP‐CRPDRP si revizuit de Directorul CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 159      Seful  SAP‐CRPDRP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  2.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:     Fisa de verificare a cheltuielilor directe T13‐29. datata de  expertul  SAT‐DATL/  SAT.. semnate si stampilate de  catre  beneficiar..  de  Directorul  directiei  economice/  financiar  contabilitate. avizata de Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM.  verificata  de  seful  SAT‐DATL/  MADR  si  avizata  de  Directorul  DATL/ Directorul general adjunct AM. seful SAP‐ CRPDRP va transmite SMER ‐ DCP S1 Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data  de .2  sunt  atasate  la  Dosarul cererii de plata     Documentele atasate la dosarul cererii de plata sunt in conformitate cu Procedura de  autorizare plati     Calculele din Declaratia de cheltuieli sunt corecte    . – S1 completat.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐CRPDRP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata.  semnata  si  stampilata  de  expertul SAT‐DATL/ SAT.  si  de  reprezentantul  CFPP  si  aprobat de Directorul general al DGDR‐AM PNDR/ Directorul general APDRP     Copiile  documentelor  mentionate  in  Declaratia  de  cheltuieli  AP  1. semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1. in format electronic.

  datata.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP. precum si cele  repinse.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 160     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile      Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. precizand motivele repingerii.  .  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.4  este  completata.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 161   

5.4.Etapa AP3:  Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor    In cazul Masurii 141, anterior datei elaborarii formularelor AP 3.1, AP 3.2 (dupa caz), AP 4.1 si  AP 4.2, expertii SAP‐CRPDRP/ DPP vor elabora formularul AP 3.0 Sectiunea A ‐ Propunerea de  angajare  a  unei  cheltuieli  in  limita  creditelor  bugetare  si  Sectiunea  B  ‐  Angajamentul  bugetar  individual. Seful SAP‐CRPDRP/ DPP va transmite formularul AP 3.0 cu cele 2 sectiuni cu adresa  de inaintare catre expertul contabil din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Propunerea de angajare a unei cheltuieli AP 3.0 Sectiunea A se va completa astfel:  - Data emiterii – data elaborarii formularului dupa finalizarea verificarii DCP si stabilirea  cursului BCE valabil pentru luna respectiva;  - Beneficiar – denumirea beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Adresa beneficiar – adresa beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Decizia de finantare nr – codul Deciziei de finantare;  - Coloana 4 – felul valutei: euro;  - Coloana 5 – suma in valuta: 1500 euro defalcat pe CE (prima linie) si BS (a doua linie);  - Coloana 6 – cursul valutar: cursul de schimb cel mai recent stabilit de BCE inaintea datei  de 1 ianuarie a anului in care se plateste transa respectiva (se elaboreaza certificatul de  plata)  - Coloana 7 – suma angajata in lei: coloana 5*coloana 6 defalcata pe CE (prima linie) si BS  (a doua linie);  - Total ‐ totalul sumelor aferente contributiilor CE si BS pentru coloanele 5 si 7  Rubrica privind numarul propunerii de angajare, precum si coloanele 1,2,3 si 8 vor fi completate  de expertul contabil din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Sectiunea A a Formularului AP 3.0 va fi semnata si datata de seful SAP‐CRPDRP/ DPP la rubrica  Compartiment  de  specialitate,  de  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DPP  la  rubrica  Compartiment de contabilitate, de expertul CFPP/ CFPD si de Ordonatorul de credite.    Angajamentul bugetar individual AP 3.0 Sectiunea B se va completa astfel:  - Data emiterii – data elaborarii formularului AP 3.0.1;  - Beneficiar ‐ denumirea beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Suma  –  sumele  in  lei  mentionate  in  coloana  7  din  sectiunea  A  a  formularului  AP  3.0  pentru CE (prima linie) si BS (a doua linie);  - Suma totala – totalul sumelor aferente contributiilor CE si BS.    Rubrica privind numarul angajamentului bugetar va fi completat de expertul contabil din cadrul  CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Sectiunea  B  a  Formularului  AP  3.0  va  fi  semnata  si  datata  de  expertul  CFPP/  CFPD  si  de  Ordonatorul de credite.    Expertul  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  care  a  verificat  dosarul  cererii  de  plata,  verifica  daca  beneficiarul  apare  inscris  in  Registrul  neregulilor  IRD  1.1  si  in  Registrul  Debitorilor  IRD  3.2  in 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 162   

cazul in care exista sesizari pentru beneficiarul respectiv sau este debitor catre APDRP in ceea  ce priveste FEADR, completand Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 astfel:   Nr. fisei de verificare a debitelor care va prelua numărul certificatului de plata aferent;   Data, care va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent cererii de plata;   Numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului;   Codul cererii de plata.     In urma verificarii Registrului Debitorilor:  1. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul nu are datorii către APDRP se bifează  căsuţa – „nu are de restituit datorii către APDRP”.  2. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  apare  înscris  in  Registrul  debitorilor  IRD  3.2,  ca  având  de  restituit  o  suma  către  APDRP,  se  bifează  căsuţa  –  „are  debit  către  APDRP”  si  se  completează  suma  pe  care  acesta  o  are  de  restituit;  de  asemenea  se  completeaza Fisa de recuperare a debitului AP 3.2.    In urma verificarii Registrului Neregulilor:  1. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  aflata in curs de verificare se bifează căsuţa – „nu sunt sesizate nereguli”.  2. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  apare  inregistrat  in  Registrul  neregulilor  IRD  1.1,  ca  având  o  sesizare  aflata  in  curs  de  verificare  ,  se  bifează  căsuţa  –  „sunt  sesizate  nereguli”.  In  acest  caz  la  rubrica  „Observatii”  din  Registrul  IRD  1.1  apare  mentiunea daca se suspenda sau nu plata pana la solutionarea sesizarii respective. In cazul  in  care  se  suspenda  plata,  expertul  verificator  nu  va  elabora  documentele  privind  autorizarea  platii  conform  Etapei  AP4.  Acestea  se  vor  elabora  doar  dupa  solutionarea  aspectelor care au condus la suspendarea platilor.    Expertul care a efectuat aceasta verificare semnează Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 si apoi  o înaintează sefului de serviciu pentru revizuire si aprobare.    Aceasta etapa trebuie efectuata in aceeasi zi cu etapa urmatoare, mai exact Fisa de verificare a  debitelor  AP  3.1  trebuie  completata  in  aceeasi  zi  cu  Certificatul  de  plata  AP  4.1  si  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2,  (pentru  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  este  inregistrat  cu  un  debit  la  APDRP).  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2  se  întocmeşte  si  semnează de expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP si se revizuieşte de către seful SAP‐CRPDRP/SAP‐ DPP. O copie a formularului AP 3.2 se transmite la SRD in ziua elaborarii. Fisele de recuperare a  debitului AP 3.2 elaborate la nivel regional vor fi scanate si transmise de seful SAP‐CRPDRP in  format electronic la SRD.    Registrul  Debitorilor  si  Registrul  Neregulilor  vor  putea  fi  accesate  conform  Manualului/  Instructiunilor de utilizare a soft‐ului.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea Directivei Consiliului 91/676/CE/1981, expertii verificatori trebuie sa elaboreze  cate un exemplar de formulare (Fisa de verificare a debitelor si Fisa de recuperare a debitelor –  daca este cazul) pentru fiecare tip de investitie (unul pentru investitia cu procentul de finantare  de pana la 50% si unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana la 75%).  

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 163   

  In cazul proiectelor aferente Masurilor 121, 123, 125a, 312 si 41 care includ si investitii care au  ca scop implementarea noilor provocari (PERE), expertii verificatori trebuie sa elaboreze cate un  exemplar de formulare (Fisa de verificare a debitelor si Fisa de recuperare a debitelor – daca  este  cazul)  pentru  fiecare  tip  de  investitie  (pentru  fiecare  investitie  finantata  din  FEADR  si  pentru fiecare investitie finantata din PERE).    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP vor elabora  o Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 pentru finantarea de la bugetul  de stat a TVA aferenta  proiectelor  FEADR,  respectiv  o  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR.     

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 164   

5.5.Etapa AP4:  Autorizarea Plăţii      Certificatele  de  plata  AP  4.1  pentru  masurile  111,  121,  123,  125,  143,  221  –  infiintarea  si  intretinerea  plantatiei,  312,  313,  322,  41,  431,  511  si  schemele  de  garantare  se  completeaza  folosindu‐se rata de schimb EUR/LEU din penultima zi lucratoare a lunii precedente, publicata  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  pe  pagina  sa  de  web  la  ora  14:15  C.E.T,  conform  prevederilor art 13 (2) din Regulamentul 883/ 2006 si se intocmesc incepand cu data publicarii  cursului  de schimb  pentru  luna  in care  se  efectueaza  plata.  Aceasta  este  comunicata  de  seful  SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP expertilor verificatori.     Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile 112, 142 si 41 se completeaza folosindu‐ se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  elaboreaza  decizia  de  acordare  a  ajutorului,  conform prevederilor art 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile 141, 221 – pierderea de venit si 41 se  completeaza  folosindu‐se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  pentru  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza  certificatul  de  plata),  conform  prevederilor  art  7  si  11  din  Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile delegate aferente Axei II se completeaza  folosindu‐se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  elaboreaza  decizia  de  acordare  a  ajutorului, conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru PNDC se completeaza folosindu‐se rata de schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  octombrie  a  anului  pentru  care  se  acorda  ajutorul,  conform  prevederilor  art  45  (2)  din  Regulamentul 1290/ 2005.    Pe baza Fisei de verificare a dosarului cererii de plata verificat de SAP‐CRPDRP AP 2.1/ Fisei de  verificare a DCP de SAP‐DPP AP 5.1 si a Fisei de verificare a debitelor AP 3.1 expertul din cadrul  SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP elaboreaza Certificatul de plata AP 4.1. In cazul avansului, Masurilor 112‐ transa I si 141 – anul I, II, III, V, Certificatul de plata se elaboreaza de expertii SAP‐CRPDRP pe  baza  Cererii  de  Plata  AP  1.1.  Acesta  este  revizuit  de  seful  SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP  si  avizat  de  Directorul CRPDRP/DPP.     Pe baza Declaratiei de cheltuieli transmise de APIA, expertul SAP‐DPP elaboreaza Certificatul AP  4.1.  Acesta  este  revizuit  de  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  Directorul  DPP.  Expertul  SAP‐DPP  va  elabora o nota explicativa cu privire la modul de elaborare a certificatului de plata pentru APIA.    Pentru Masurile 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 211, 212, 214, 221, 312, 313, 322, 41,  431, 511, 611 si schemele de garantare, expertul SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP completeaza anexa 1 la 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 165   

certificatul  de  plata,  in  vederea  verificarii  daca  sumele  platite  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  nu  depasesc  valorile  in  lei  si  euro  mentionate  in  contractul  de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  actul aditional (finantare nerambursabila). Anexa este semnata de expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐ DPP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP. In cazul in care totalul sumelor platite, inclusiv  suma autorizata (in lei si euro) depaseste valorile aferente finantarii nerambursabile in lei si/sau  in  euro  mentionate  in  contractul  de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  actele  aditionale,  se  retine  diferenta,  din  certificatul de plata.    Pentru Masurile 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 312, 313, 322, 41, 431, 511 si schemele  de  garantare,  expertul  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  completeaza  anexa  2  la  certificatul  de  plata,  in  vederea  furnizarii  catre  expertii  contabili  a  datelor  necesare  completarii  Tabelei  X,  conform  prevederilor Regulamentului 884/ 2009, astfel:   F103 – Tipul de plata – se va completa o singura optiune din urmatoarele: avans, transa  intermediara, transa finala sau contestatie;   F105  –  Sanctiuni  aplicate  –  se  va  completa  o  singura  optiune  din  urmatoarele:  Da  sau  Nu;   F105C – Valoarea respinsa la plata in urma controlului administrativ si/ sau pe teren – se  va completa valoarea finantarii nerambursabile (CE+BS) respinsa la plata atat in lei, cat  si in euro la cursul de schimb precizat in certificatul de plata;   F300B – Data depunerii cererii de plata – se va completa cu data depunerii DCP la SVCP‐ OJPDRP (pentru M 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 312, 313, 322, 41, 431, 511)/  SAP‐DPP (pentru M511‐cheltuieli directe si scheme de garantare);   F307 – Serviciul care detine documentel justificative – se va completa cu serviciul unde  se regasec toate documentele aferente unui DCP: SAP‐CRPDRP/ DPP;   F600 – Vizita pe teren – se va completa cu o singura optiune privind realizarea vizitei pe  teren: Da (F) pentru M 112 ‐ anul II, 121, 123, 125, 141 – anul IV, 142, 312, 313, 322, 41  sau Nu (N) pentru M 111, 112 – anul I, 141 – anii I, II, III, V, 143, 41, 431, 511, scheme de  garantare;   F601 – Data efectuarii vizitei pe teren – se va completa data efectuarii vizitei pe teren, in  cazul in care la campul F600 s‐a completat cu optiunea „Da(F)”;   F602  –  Sume  respinse  la  plata  in  urma  vizitei  pe  teren  –  se  va  completa  cu  una  din  optiunile „Da” sau „Nu”, daca in urma vizitei pe teren au fost respinse sau nu la plata  sume neeligibile;   F603 – Motivul respingerii la plata a sumelor in urma vizitei pe teren – se va completa  daca  la  campul  F602  a  fost  completat  optiunea  „Da”;  expertii  vor  completa  un  singur  cod aferent celei mai mari sume respinse; in cazul in care la campul F602 s‐a completat  optiunea „Nu”, la campul F603 se va completa „N/A”.    Sprijinul acordat beneficiarilor programelor FEADR:   este  cuprins  intre  50%  ‐  75%  (2007‐2009)  si  40%‐65%  (2010‐2013)  din  totalul  cheltuielilor eligibile, pentru Masura 121, din care 80% contributie UE si 20% contributie  BS;   este de 50%/ 40% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) din totalul cheltuielilor eligibile pentru  microintreprinderi si IMM‐uri, respectiv 25%/ 20% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) pentru 

   .  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.  este  de  100%.Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul Certificatelor de Plata R4.  212  si  214.  pentru  Masura  123.  este de 50%/ 40% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) din totalul cheltuielilor eligibile pentru  schemele  de  ajutor  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.  511  si  schemele  de  garantare  din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.Data – data  înregistrării din Registrul certificatelor de plata R4.  . din care 80% contributie UE si 20%  contributie BS.1  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.  este de pana la 70%/ 60% (pentru micro‐intreprinderile din Regiunea 8 Bucuresti‐Ilfov)  din totalul cheltuielilor eligibile.    Certificatul de plata AP 4.  .  din  care  80%  contributie  UE  si  20%  contributie BS.  pentru  Masurile  211.  este  de  pana  la  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  proiectele  de  utilitate  publica negeneratoare de profit si de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru  proiectele generatoare de profit.Codul cererii de plata/ Numarul Declaratiei de plati compensatorii.  este  de  pana  la  70%  (pentru  infiintarea  plantatiei)/  100%  (pentru  intretinerea  plantatiilor si pierderea de venit) din totalul cheltuielilor eligibile pentru Masura 221 si  de  pana  la  80%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  zonele  defavorizate  (LFA)  si  siturile Natura 2000.1 se va completa astfel:  .  din  care  80%  contributie  UE  si  20%  contributie  BS.  este  de  100%.2  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.  pentru  Masura  313.Codul  contractului  de  finanţare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare  –  contractului  de  servicii/  Numarul  Acordului  de  delegare/  Protocolului de colaborare.  143.  este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fazele 1 si 2/ maxim 80% din totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  faza  3.  este de 100% pentru PNDC.  este  de  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile  de  utilitate  publica  ce  deservesc  intreaga  comunitate  si  de  75%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile de utilitate publica ce deservesc o parte din comunitate. intensitatea ajutorului este cea prevazuta pentru masura din PNDR  2007‐2013 in care se incadreaza proiectul.  este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile in interes public  negeneratoare  de  profit  si  de  pana  la  70%  (pentru  proiectele  de  investitii  in  agro‐ turism)/  50%  (pentru  alte  tipuri  de  investitii  in  turismul  rural)  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile  generatoare  de  profit. pentru Masura 125  din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.  . pentru Masura 322 din care 80% contributie UE si 20%  contributie BS.  pentru Masurile  111.  .  142. din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.  din  care  82%  contributie  UE  si  18%  contributie BS.  este  de  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  Sub‐masura  431.  din  cadrul  Sub‐masurii  431.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 166               alte  intreprinderi. pentru Masura 312.Data înregistrării cererii de plata/ Declaratiei de plati compensatorii.  141.  In cazul masurii 41.  112.

  Recuperare  Datorii  M  01‐10. suma se  mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.  Cheltuieli  eligibile  efectuate  –    suma  autorizata  conform  Fisei  de  verificare  de  SAP‐ CRPDRP AP 2.  rubrica  se  completeaza  in  cazul  proiectelor  pentru  care  s‐a  acordat  avans.  se  va  executa  Scrisoarea  de  garantie.1  (finantare  nerambursabila)  Reducere  conform  prevederilor  art  30  din  Regulamentul  65/  2011  ‐  in  cazul  in  care  diferenta dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata este mai mare  de  3%  din  suma  solicitata.  Suma  solicitata  –  suma  mentionata  in  formularul  cererii  de  plata  AP  1. 141. 312.  125.  Diferenta  se  va  calcula  la  fiecare  cerere  de  plata  pentru  masurile  111.  beneficiarului  i  se  va  aplica  o  reducere  egala  cu  valoarea  diferentei  dintre  dintre  suma  solicitata  de  beneficiar  si  suma  autorizata  la  plata.  originalele  formularelor  IRD  0. 322.  formularele  IRD  0.  Contributie privata – diferenta intre cheltuielile eligibile efectuate si contributia publica.  112.  la  ultima  cerere  de  plata.  in  cazul  in  care  valoarea  rubricii  >0.  suma  se  mentioneaza  in  Lei  si  Euro  si  se  defalca  pe  contributii UE si BS. la ultima cerere de plata.2 (coloanele 9 si 10) in Lei si Euro.  Adresa băncii.  121. 313.   Avans retinut – suma retinuta la ultima cerere de plata din avansul acordat.1.   Rest  de  plata  –  suma  rezultata  ca  diferenta  intre  contributia  publica  totala  si  avansul  retinut si datorie. care trebuie  sa fie cel mult egala cu valoarea autorizata la plata (finantare nerambursabila).1  si  Notificarea  privind  executarea scrisorii de garantie. 143. suma  se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.1.1 si Fisa de recuperare a  debitului AP 3.  123.  Seful  SAP  va  transmite  catre  SRD‐DPP  copia  Certificatului  de  plata  AP  4. 41 si 431. 142.  Datorie – suma mentionata in Fisa de verificare a debitului AP 3.  Avans de recuperat – suma de recuperat rezultata din diferenta intre avansul acordat si  avansul retinut.1/ Fisei de verificare de SAP‐DPP AP 5.  iar  expertul  SAP  va  elabora  conform  prevederilor  Manualului  de  procedura  Constatare  Nereguli.1  pentru  avans.   Banca beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului (sucursala si judeţul). rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s‐a acordat  avans.  Avans  acordat  –  suma  autorizata  pentru  avans  conform  Fisei  de  verificare  de  SAP‐ CRPDRP  AP  2.  Contributia privata.   .  contributia  publica  se  defalca  pe  contributii  UE  si  BS  conform Fiselor Tehnice ale Masurilor. rubrica se completeaza in  cazul proiectelor pentru care s‐a acordat avans.  Contributie publica totala – cheltuielile eligibile efectuate la care se aplica procentul de  finantare  mentionat  in  Contractul  de  Finantare/  Contractul  de  Furnizare/  Decizia  de  finantare/ Conventia de finantare – contractul de servicii/ Fisa tehnica a masurii.  Contributia  publica  –  procentul  de  finantare  mentionat  in  Contractul  de  Finantare/  Contractul  de  Furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  Fisa  tehnica  a  masurii.1  si  Notificarea  privind  executarea  scrisorii  de  garantie. suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS. la toate transele de plata. defalcata pe contributii UE si BS.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 167    - - - - - - - Numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.   Contul bancar al beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului (IBAN).

  ‐ Contul beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.     In cazul proiectelor aferente Masurilor 121. avand acelasi numar. 123.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 168    Cursul  de  schimb  ‐  cursul  de  schimb  EUR/LEU  din  penultima  zi  lucratoare  a  lunii  precedente  publicat  de  BCE/  cursul  de  schimb  cel  mai  recent  stabilit  de  BCE  inaintea  datei de 1 octombrie a anului pentru care se acorda ajutorul/ cursul de schimb cel mai  recent stabilit de BCE inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia  de acordare a ajutorului. 312 si 41 care includ si investitii care au  ca scop implementarea noilor provocari (PERE).  ‐  Avansuri  acordate  si  retinute  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  –  se  va  completa  cu  valoarea  datoriei  mentionata  in  Fisa  de  verificare  a  debitelor  AP  3. valoarea avansului se va completa cu „‐”.  ‐ Banca beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.   ‐ Nr/ data angajamentului legal/ Acordului de delegare/ Protocolului de colaborare – se  completeza  codul  contractului  de  finantare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare‐    contractului  de  servicii/  Nr/  Acordului  de  delegare/ Protocolului de colaborare si data semnarii acestuia de ambele parti.  ‐ Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza  de expertul contabil de la nivel regional/ central.  ‐ Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in  LEI. anexa 2 si Ordonantarea de plata) pentru  - .  ‐ Codul Fiscal al beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.  anexa  2  si  Ordonantarea  de  plata) pentru fiecare tip de investitie (unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana  la 50% si unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana la 75%).    Ordonantarea de plata se elaboreaza in aceeasi zi cu Certificatul de Plata. 125a.1.   ‐  Suma  datorata  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  (LEI)  –  se  va  prelua  din  Certificatul de Plata.   ‐ Numele si adresa beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.  ‐  Suma  de  plata  (LEI)  –  diferenta  dintre  suma  datorata  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  si  avansurile  acordate  si  retinute  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului. expertii verificatori trebuie sa elaboreze cate un  exemplar de formulare (Certificatul de plata. iar la ultima  transa de plata cand se retine avansul.  ‐ Data – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata.    Ordonantarea de Plata AP 4.2 se va completa astfel:  ‐  Numărul  ordonantarii  de  plata  –  trebuie  sa  fie  acelasi  cu  numărul  certificatului  de  plata.  ‐ Suma in valuta.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea Directivei Consiliului 91/676/CE/1981.  anexa  1.  ‐ Cursul valutar. expertii verificatori trebuie sa elaboreze  cate  un  exemplar  de  formulare  (Certificatul  de  plata.  in  cazul in care se acorda avans. anexa 1. valoarea avansului se va completa cu „+”.

08.1 se înregistrează in Registrul certificatelor de plata  R4.1. banca beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului.1  elaborat  de experţii  SAP‐CRPDRP  va  avea codificarea: CR –  număr  centru regional/ număr certificat de plata si data înregistrării (Ex: CR – 1/1‐01.2006). codificarea „A”.     Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP vor elabora  un Certificat de plata AP 4. respectiv o Ordonantare de plata AP 4. 41.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor  FEADR.  „INTR”  in  cazul  certificatelor  pentru  intretinerea  plantatiei  (Ex:  CR  –  1/1INTR‐ 01.     Codul  contractului  de  finantare/  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare  –  contractului de servicii.2011).04.06. precum si SAP‐DPP va avea un Registru al certificatelor de plata R4. se va intocmi un Registru al certificatelor de plata R4 distinct. codificarea „P” (Ex: CR – 1/1P‐01.    In  cazul  in  care  APIA  solicita  prin  Declaratiile  de  cheltuieli  sume  in  vederea  compensarii  intre  fonduri. iar cel  elaborat  de  experţii  SAP‐DPP  va  avea  codificarea  AP  ‐  număr  certificat  de  plata  si  data  înregistrării (Ex: AP – 1/01.  codificarea:  „INF”  in  cazul  certificatelor  pentru  infiintarea  plantatiei  (Ex:  CR  –  1/1INF‐ 01.2010).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 169    fiecare tip de investitie (pentru fiecare investitie finantata din FEADR si pentru fiecare investitie  finantata din PERE). Certificatul de Plata AP 4.2011).2011)  si  „PV”  in  cazul  certificatelor  pentru  pierderea  de  venit  (Ex:  CR  –  1/1PV‐ 01. Fiecare Centru Regional.  Pentru Certificatele de plata aferente masurii 221 se va adauga dupa numarul certificatului de  plata.08.2011).    In cazul proiectelor aferente Masurilor 313.2 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR. se va elabora un Certificat de plata distinct pentru acestea.  Pentru  Certificatele  de  plata  aferente  decontarii  noilor  provocari  (PERE)  se  va  adauga  dupa  numarul certificatului de plata.08.06. 322.    In cazul avansurilor.08.     După întocmire.  codificarea  „C”  (Ex:  AP  –  1/1C‐ 01.2008). expertii verificatori trebuie sa elaboreze un  exemplar de formulare (Certificatul de plata si Ordonantarea de plata) pentru toate tipurile de  actiuni/ componente ale investitiei.  Certificatul de  Plata AP  4.     Pentru  Certificatele  de  plata  aferente  decontarii  avansului  se  va  adauga  dupa  numarul  certificatului de plata. (Ex: CR – 1/1A‐01.   Cererea de plata AP 1.  Pentru Certificatele de plata aferente sumelor rezultate din compensarea intre fondurile FEGA  si  FEADR  se  va  adauga  dupa  numarul  certificatului  de  plata.2006).11.  adresa  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  si  contul  bancar  trebuie sa fie aceleasi din:    Contractul  de  finantare/  furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  ‐  contractul de servicii/ Actul aditional/ Nota de aprobare/ Declaratia de plati.  . numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.1   Identificarea financiara Anexa AP 1.

    Inainte  de  intocmirea  formularelor  pentru  Solicitarea  de  fonduri  de  seful  SAP‐DPP. distinct.    Certificatele de Plata AP 4.  de  reprezentantul  Serviciului  Control  Financiar  Preventiv Propriu de la nivel regional/ central.  expertul  contabil  de  la  nivel  regional/  central  va  completa Ordonantarile de plata AP 4. Expertul contabil de  la nivel regional va semna Ordonantarea de plata AP 4.mfinante.2.  de  expertul  contabil  de  la  nivel  regional/  seful  SCP‐DCPFE  la  rubrica  „Compartiment  de  Contabilitate”.  in  baza  unei note de aprobare semnata de Directorul General al Agentiei.     Ordonantarea de Plata AP 4. aprobate de Directorul General.1  distinct. seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP elaboreaza un Centralizator al certificatelor de plata AP 6. insotit de documentele scanate ale  Certificatelor de Plata elaborate si incluse in Centralizator.2 cu disponibilul de fonduri din cont.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.  vizat  de  expertii  SCFPP  de  la  nivel  regional  si  aprobat  de  Directorul  CRPDRP.1.  de  catre  expertul contabil. In cazul in care expertii SCFPP  . pentru cererile  de  plata  incluse  in  solicitarea  de  fonduri.  aceste  sume  vor  fi  platite  altor  beneficiari  ale  caror  dosare  cereri  de  plata  au  fost  verificate  sau  ale  caror  contestatii  au  fost  solutionate.  Verificarea  versiunii  Programului  OPFV  se  face  inainte  de  fiecare  sesiune  de  plati.ro/link.1.    Daca expertii SCFPP intocmesc refuzuri de viza.1  semnat  de  seful  SAP‐CRPDRP.htm).  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  Centralizatorul AP 6.1 si Fisa de recuperare a debitului AP 3. Pentru Certificatele de plata aferente decontarii noilor provocari  (PERE).2 dupa asigurarea asupra corectitudinii  datelor  privind  codul  fiscal.    Dupa  creditarea  contului  cu  fonduri  FEADR.2 se semneaza si dateaza de seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP la rubrica  „Compartiment  de  Specialitate”.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.  banca  beneficiarului  si  contul  prin  verificarea  in  Programul  OPFV  (http://www.1 si in format electronic in aceeasi zi.1  si  a  Ordonantarii  de  Plata  AP  4.     După semnare.    După  autorizarea  plăţii  prin  întocmirea  si  semnarea  Certificatului  de  Plata  AP  4.1 care vor fi incluse in Solicitarea de Fonduri vor avea semnaturile si  stampilele expertului si sefului SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP si semnatura Directorului CRPDRP/ DPP.  seful  SAP‐ CRPDRP  va  trimite  sefului  SAP‐DPP  pe  fax/  scanat  si  apoi  in  original  prin  posta  rapida/  curier  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6. In cazul decontarii TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si  a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP elaboreaza  un Centralizator al certificatelor de plata AP 6.  seful  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  elaboreaza  Centralizatorul  certificatelor de plata AP 6. mentionand beneficiarii pentru care  s‐a recuperat avansul la ultima transa de plata conform Certificatului de Plata AP 4. Certificatul de plata AP 4. precum si de ordonatorul de credite (Directorul  General APDRP).2 (in cazul in  care exista debite) se înregistrează in Registrul plaţilor autorizate R5.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 170      In  cazul  decontarii  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 se va intocmi un Registru al certificatelor  de plata R4.

 precum si cu verificarea depunerii in termenul prevazut in Declaratia de esalonare si  Contractul de finantare/ Actele aditionale.   . Evidenta Garantiilor financiare  o  va  tine  atat  seful  SAP‐CRPDRP. seful SAP‐CRPDRP va  transmite la SAP‐DPP in original Garantiile financiare in original.    Seful  SAP‐CRPDRP  este  direct  responsabil  cu  privire  la  verificarea  valabilitatii  Garantiilor  financiare.  ordonantare  de  plata  etc)  vor  fi  returnate  serviciului  care  le‐a  elaborat. in aceeasi zi. Fisa contului va fi semnata de expertul contabil  din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.     Seful SAP‐CRPDRP va tine Registrul de evidenta a garantiilor R7 in format electronic. seful SAP‐CRPDRP va printa pagina din Registrul de evidenta a garantiilor  R7 in care au fost inregistrate Garantiile financiare ale caror cereri de plata au fost introduse in  Centralizatorul certificatelor de plata AP 6. expertul contabil si expertul  SCFPP  de  la  nivel  regional.  iar  cu  4  luni  inainte  de  expirarea  valabilitatii  garantiilor  financiare. fiind reluat procesul de autorizare (dupa caz).  inaintea  intocmirii  Certificatului de plata AP 4.  documentele  elaborate  (certificat  de  plata. in prima zi lucratoare din fiecare saptamana.  in  caz  contrar urmand a fi recuperata valoarea avansului acordat prin executarea Scrisorii de garantie.    Deasemenea. o va semna si o va transmite scanata sefului SAP‐ DPP impreuna cu Centralizatorul certificatelor de plata AP 6. dupa elaborarea Certificatelor de plata pentru avans. expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP va solicita expertului contabil din  cadrul CRPDRP/SCP‐DCPFE Fisa contului analitic in lei si Euro pentru beneficiarul respectiv din  care sa reiasa sumele platite anterior acestuia.1. Registrul va cuprinde un total pe fiecare pagina. La fiecare  Solicitare de fonduri.     Dupa completarea Ordonantarilor de plata de seful SAP‐CRPDRP.  noticarea  beneficiarului  cu  4  luni  inainte  de  expirarea  valabilitatii  Garantiilor  financiare.    In cazul avansului. seful SAP‐DPP va transmite in aceeasi  zi.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 171    intocmesc  refuzuri  de  viza  (este  refuzata  toata  suma  autorizata  la  plata).  seful  SAP‐CRPDRP  va  notifica  beneficiarul  ca  in  termen  de  maxim  30  zile  calendaristice  sa  prezinte  scrisoarea  de  prelungire  a  valabilitatii  garantiei  financiare. sefului SCP‐DCPFE copiile acestor documente. a ultimelor transe aferente proiectelor pentru care s‐ a acordat avans. seful SAP‐CRPDRP/ DPP va verifica  valabilitatea  Garantiilor  financiare.1.1.  cat  si  seful  SAP‐DPP  in  baza  Registrului  de  evidenta  a  garantiilor R7.     In vederea verificarii incadrarii platilor totale aferente unui proiect in limita maxima prevazuta  in  contractul  de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare/  alocarea.  acestea  sunt  transmise  de  seful  SAP‐CRPDRP  la  DCPFE  si  apoi  in  original prin posta rapida. precum si o evidenta pe exercitii  financiare dpdv al numarului si valorii garantiilor financiare la sfarsitul registrului.    Dupa primirea de la SAP‐CRPDRP a garantiilor financiare.

 Dosarele cererilor de plata aferente masurilor 111. 312. sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP vor intocmi un esantion  de  proiecte  dintre  cele  evaluate  de  SAP‐CRPDRP  si  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  313.  pe  baza  a  6  factori de risc.  431.  312. 121. Stabilirea esantionului de catre SAP‐DPP si SVT‐DPP    a) pentru Masurile 111. 142.  41.  . certificatele de plata vor fi intocmite doar  dupa finalizarea verificarii acestor dosare cereri de plata.6.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SAP‐DPP si SVT in Raportul AP 5.6. esantionul va fi intocmit lunar. 125.  SVT‐DPP  (pentru  toti  beneficiarii  publici  din  cadrul  Masurilor  125.  313.  41).  313. primite de la SMER‐DCP in ultima  zi  lucratoare  din  luna. 313.        Modelul analizei de risc    Pasul  1. 322. 123. 143.  141  –  anul  IV.  din  care  se  va  extrage  esantionul.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP  sa  verifice  modul  de  respectare  a  procedurii de autorizare plăţi de către SVCP‐OJPDRP (pentru beneficiarii privati)/ SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici)  si  SAP‐CRPDRP  si  implicit  sa  se  asigure  de  aplicarea  unitara  a  procedurii de autorizare. 123.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.  312. in condiţiile in care verificarea cererilor de plata a fost descentralizata  la  nivelul  OJPDRP  si  CRPDRP. 125.  511  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  de  personalul  din  cadrul  SAP‐DPP.1.    Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion. in conformitate cu prevederile procedurale. 125.  precum  si  pentru  o  parte  din  beneficiarii  privati  din  cadrul  Masurilor  112‐ transa  II. in primele doua zile lucratoare din luna. 141‐anul IV.  se  va  stabili  o  situatie  cu  dosarele  cererilor  de  plata  depuse  in  luna  precedenta  celei  in  care  se  elaboreaza  esantionul. 121.  41)  si  SVT‐CRPDRP  (pentru  o  parte  din  beneficiarii privati din cadrul Masurilor 112‐transa II.  142. codul cererii de plata. 41. 511    Lunar.  143. 123.  luând  in  considerare si neregulile identificate la verificările anterioare.  41. 112‐transa II.  123.  141‐anul  IV.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 172    5.  cu  urmatoarea structura:  1.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP. 313.3 (punctul 2).Etapa AP5:  Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a Dosarelor Cererilor de Plata       5.  125. 112‐transa II. 121. 141 – anul IV.  322.    In baza Situatiei privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1.    Tinandu‐se cont ca.  431.  Verificarea  de  către  SAP‐DPP  va  fi  efectuata  numai  după  finalizarea verificarii la nivelul CRPDRP si transmiterea la SAP‐DPP a documentelor precizate in  procedura de autorizare plati.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata. 322.  322.  322. 312.  121.

valoarea proiectului. beneficiar.  la  care  se  poate  adauga  un  procent  de  2%  din  dosarele cererilor de plata in funcţie de numărul si tipul de nereguli identificate de SAP‐DPP si  SVT  privind  modalitatea  de  verificare  a  dosarelor  cererilor  de  plata  de  către  experţii  SVCP‐ OJPDRP/ SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP din regiunea respectiva.      Pasul 2. valoarea factorului de risc nr 2.  12. valoarea factorului de risc nr 4. valoarea factorului de risc nr 6.  6.  14.  Numarul  poate  fi  extins  si  cu  alti  factori  de  risc  care  pot  interveni  pe  parcursul instrumentarii Dosarului Cererii de Plata. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 6 factori de risc care vor avea  ponderi  diferite  si  vor conţine  punctaje cuprinse  intre  0  – 5.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  5%  din  dosarele  cererilor  de  plata  din  fiecare  regiune  si  pe  fiecare  măsura.  5. SAP‐DPP si SVT se asigura. prima transa (da/nu).  8. numele expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP. riscul total. valoarea factorului de risc nr 3.  7.  21.  11. valoarea factorului de risc nr 1 (transa de plata). numarul dosarelor repartizate/ expert SVCP/ SVT‐CRPDRP. iar pe de alta parte  ca orice neregula identificata anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de  plata.  20.  17.  16. numele expertului SAP‐CRPDRP. experienta expertului SAP‐CRPDRP.    In acest fel. transa intermediara (da/nu).  in  funcţie  de expunerea  la  risc  a  elementului  analizat. valoarea factorului de risc nr 5. pe de‐o parte ca vor fi verificate dosarele cererilor de  plata care au fost instrumentate de experţii SAP‐CRPDRP din toate regiunile. valoarea transei de plata.  15.            .  10. numarul dosarelor repartizate/ expert SAP‐CRPDRP.  3.  18.  19.  4.  9. ultima transa (da/nu). masura.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 173    2.  13. experienta expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP si SVT sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate la  nivel regional si judetean.

Crt. EXPERIENŢA EXPERTULUI SAP‐CRPDRP (15%)  <1an  1‐2 ani  >2 ani      Punctaj  5  3  1    5  3  1  5  3  1  5  3  1  5  3  1  5  3  1  .NUMARUL DOSARELOR REPARTIZATE/ EXPERT SAP‐CRPDRP (20%)  > 10 dosare  6 – 10 dosare  ≤ 5 dosare  6. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr. TRANSA DE PLATA (25%)  Ultima transa  Transa intermediara  Prima transa  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 174    A.VALOAREA TRANSEI DE PLATA (5%)  Valoarea transei este > 60% din valoarea proiectului  Valoarea transei este ≤ 60% si > 30% din valoarea proiectului  Valoarea transei este ≤ 30% din valoarea proiectului  3. EXPERIENŢA EXPERTULUI SVCP/ SVT‐CRPDRP (15%)  <1an  1‐2 ani  >2 ani  5. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT SVCP/ SVT‐CRPDRP (20%)  > 10 dosare  6 – 10 dosare  ≤ 5 dosare  4.  Factor de risc  Pondere  25 %  5%  20 %  15 %  20%  15%  1  Transa de plata  2  Valoarea transei de plata  3  Numărul Dosarelor repartizate/ expert  SVCP/ SVT‐CRPDRP  4  Experienţa expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP  5  Numărul dosarelor repartizate/expert SAP‐CRPDRP  6  Experienţa expertului SAP‐CRPDRP      B.

 Ulterior.  iar  dintre  cele  apartinand  beneficiarilor  privati  din  cadrul  Masurilor  112‐transa  II.    Prin  urmare.  41.  123.  121.  142. se va lua in calcul numarul dosarelor repartizate expertului SAP‐ CRPDRP/  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  saptamanal.  Acestia  vor  transmite  SAP‐DPP  documentele  rezultate  in  urma  verificarii. conform Rapoartelor elaborate in ultimele 3 luni.2.  precum:  lucrari  de  constructii‐montaj.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte.  322.  Seful  SVT‐DPP  va  completa  la  rubrica  „Observatii”  a  formularului AP 5. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc. Expertii SVT  vor  completa  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara. in vederea  realizarii  verificarilor  dpdv  tehnic. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP.  acestea  vor  fi  departajate  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit instrumentate de expertii SAP‐CRPDRP.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.     Din  proiectele  incluse  in  esantionul  stabilit  de  seful  SAP‐DPP. Dosarele cererilor de plata apartinand beneficiarilor privati si neincluse in verificarile  realizate  de  expertii  SVT‐DPP.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.    Pentru  fiecare  regiune  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.  Sefii  SAP‐DPP  si  SVT  vor  completa  Centralizatorul  Dosarelor  Cererilor  de Plata incluse in esantion AP 5.  fara  a  bifa  casuta  de  stabilire  a  .  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2. iar informatiile se vor prelua de la DRU.  seful  SVT  –  DPP  va  stabili  proiectele  ce  urmeaza  a  fi  verificate  pe  teren  de  expertii  SVT‐DPP  in  functie  de  o  serie  de  criterii.  313.  125. aceasta se va rotunji  la valoarea superioara. primele 5% ca număr fiind incluse in eşantion.    Verificarea de catre expertii SVT se va face conform Etapei AP 1 anterior verificarii documentare  realizata  de  expertii  SAP‐DPP.  141‐anul  IV. acoperirea unui numar cat mai mare de judete (in asa fel incat in decursul  unui an calendaristic sa fie verificat cel putin cate un proiect in fiecare judet). ultime transe de  plata etc.    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc.    La stabilirea esantionului de verificare se va tine cont ca pe parcursul unei perioade de 6 luni sa  fie evaluate DCP din fiecare judet ce apartine de CRPDRP‐ul respectiv.  312. precum si fotografiile realizate la vizita pe teren (in format electronic).  313. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim.  vor  fi  verificate  de  expertii  SVT‐CRPDRP.  Seful  SVT‐DPP  va  transmite sefilor SVT‐CRPDRP lista dosarelor cererilor de plata cuprinse in esantion.  cele  apartinand  beneficiarilor  publici  din  cadrul  Masurilor  125. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 175    Pentru factorii de risc 3 si 5.  322.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100.2.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului.  va  rezulta  conţinutul  eşantionului.  41  vor  fi  verificate  de  catre  expertii  SVT‐DPP. Daca in urma aplicării procentului de 5%  la numărul de proiecte pe fiecare regiune nu se obţine o valoare întreaga.  Pentru  factorii  4  si  6. care DCP vor fi verificate de expertii SVT‐DPP si care DCP vor fi verificate de  expertii SVT‐CRPDRP.  se  va  lua  in  calcul  vechimea expertului in cadrul agentiei.

    La finalizarea verificarii esantionului.  se  va  tine  cont  de  concluzia  verificarilor  realizate de SVT. se va intocmi de catre sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP si avizat de  catre  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte.      Directorul  General. care se va prezenta in vederea aprobarii  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General. Termenul necesar pentru verificarea DCP de catre expertii SVT‐DPP este de  maxim  11  zile  lucratoare. Formularele elaborate de expertii SVT vor fi intocmite de experti si revizuite  de seful de serviciu.  Acesta  va  fi  transmis  sefului  SVT‐DPP.3.  seful  SVT‐CRPDRP  va  intocmi  un  Raport  privind  verificarea  de  SVT‐CRPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 176    conformitatii DCP.  un  Raport  privind  verificarea  de  SAP‐DPP  si  SVT  a  dosarelor cererilor de plata pe baza de esantion AP 5.    Pentru a se respecta termenul maxim de 90 de zile aferent unei cereri de plata.    In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorilor CRPDRP si Directorilor OJPDRP pentru remedierea problemelor semnalate.  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor  suplimentare  solicitate si  realizarea  vizitei  pe  teren.  precum  si  motivele  care  au  dus  la  aceasta  modificare  se  precizeaza  in  Raportul AP 5.    Dacă în urma analizei realizată de SAP‐DPP se constată neconcordante intre cheltuielile eligibile  autorizate  la  plata  de  catre  SVCP‐OJPDRP  si  SVT. va creste cu 2%.  acestia  pot  realiza  vizitele  pe  teren  si  inainte  ca  dosarelor  cererilor  de  plata  sa  fie  transmise  de  SAP‐CRPDRP  la  SAP‐DPP.  Raportul  AP  5. fata de Dosarele Cererilor  .  Pe  baza  rapoartelor  elaborate  de  sefii  SVT‐CRPDRP.3 (punctul 1).    Volumul esantionului poate fi modificat in functie de rezultatul verificarilor. In plus. Daca in urma reverificării pe eşantion se  constata  ca  valoarea  autorizata  la  plata  in  mod  eronat  este  mai  mare  de  2%  din  valoarea  cererilor de plata incluse in eşantion.3  va  cuprinde  si  concluzii  privind  respectarea  termenelor  de  verificare de catre expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP/ SAP‐CRPDRP.  prin  aceasta   realizandu‐se si o verificare suplimentara privind documentele aflate la acestia. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile  lucratoare  de  la  finalizarea  verificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul  dintr‐o  anumita  luna. precum si în cazul  existenţei  unor  sesizări  şi  nereguli  constatate  pe  parcursul  verificărilor  realizate  la  diferite  niveluri. atunci procentajul dosarelor verificate pe eşantion.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte.  insa  dupa  realizarea  verificarilor  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. pentru  CRPDRP‐ul respectiv. precum şi din partea altor organe de control. seful SVT‐DPP va elabora Raportul final.  Directorul  DPP  pot  propune  masuri administrative pentru personalul din subordine. Mentiunile privind modificarea procentului in baza caruia  s‐a  stabilit  esantionul.  Dosarele  cererilor  de  plata  vor  fi  instrumentate  in  baza  documentelor  aflate  la  OJPDRP/  CRPDRP  si  beneficiar.  precum  si  a  concluziilor  rezultate  in  urma  verificarilor realizate de expertii SVT‐DPP.    La  finalizarea  verificarii  DCP  de  expertii  SVT‐CRPDRP.  care  va  fi  aprobat  de  Directorul  CRPDRP.  Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului  la  data  si  locul  de  implementare a proiectului).3. dupa primirea  esantionului  de  catre  expertii  SVT‐DPP.

 astfel incat sa se acopere toate judetele.    In  baza  Situatiei  privind  stadiul  dosarelor  cererilor  de  plata  S1.  aflate  in  curs  de  verificare  la  nivel judetean si regional.  6.  2. numele expertului SVCP‐OJPDRP.  Directorul  General.  4. masura. cu urmatoarea structura:  1. vor fi incluse in esantionul de  verificare pentru anul III.4 in anul II (da/ nu). codul cererii de plata.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  1%  din  dosarele  cererilor  de  plata aferente anilor II si III.     Proiectele pentru care in anul II s‐a elaborat Notificarea AP 1.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata.  luând  in  considerare si neregulile identificate la verificările anterioare. inclusiv Planul de afaceri.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 177    de  Plata  incluse  in  esantion. certificatele de plata vor fi intocmite doar  dupa finalizarea verificarii acestor dosare cereri de plata. Notificare AP 1.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP  sa  verifice  daca  beneficiarii  Masurii  141  au  inceput  implementarea  proiectelor  prin  realizarea  actiunilor  prevazute in Cererea de finantare.    .  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura.      Elaborarea esantionului    Pasul  1. primite de la SMER‐DCP in ultima zi lucratoare din luna. aflate in sistem. numarul transei (II sau III).  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.    b) pentru Masurile 141 – anii II si III. 41    Lunar in primele doua zile lucratoare din luna.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  dpdv  tehnic  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP. in conformitate cu prevederile procedurale.  3.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP. beneficiar. seful SAP‐DPP va intocmi aleator un esantion de  proiecte  dintre  Dosarele  cererilor  de  plata. esantionul va fi intocmit lunar.3 (punctul 2).  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Dosare  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator.     Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion.    Tinandu‐se cont ca.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SVCP‐OJPDRP in Raportul AP 5.  aflate  in  sistem.4.  5.  transele  aferente  anilor  II  si  III. se va stabili o  situatie din care se va extrage esantionul.

 precum si motivele care au dus la aceasta modificare se precizeaza in Raportul AP  5.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.3 care va fi aprobat de Directorul OJPDRP.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor de plata sa poata fi verificate in termenele mentionate in procedura.    La  finalizarea  verificarii  esantionului. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5.2.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Dosare  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator.  va  rezulta  conţinutul eşantionului.    Prin  urmare. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile  lucratoare de la finalizarea verificarii dosarelor cererilor de plata incluse in esantion.  care  se  va  prezenta  in  vederea  aprobarii  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General.    c)pentru Masurile 221 si 41     C1) ITRSV    In  cazul  lucrarilor  de  intretinere  a  plantatiei  si  pierderii  de  venit.  DCP  se  verifica  pe  teren  pe  esantion de catre ITRSV.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate de personalul din cadrul ITRSV. Directorul  General.    Daca in urma aplicării procentului de 1% la numărul de dosare cereri de plata nu se obţine o  valoare întreaga. aceasta se va rotunji la valoarea superioara.  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte.3 (punctul 1). care va centraliza rezultatele verificarilor realizate de OJPDRP‐ urile aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va transmite  sefului  SAP‐DPP  in  vederea elaborarii  Raportului  privind verificarea DCP pe baza de esantion AP 5. Acesta va  fi transmis sefului SAP‐CRPDRP.     Volumul esantionului poate fi modificat in în cazul existenţei unor sesizări şi nereguli constatate  de alte organe de control. Mentiunile privind modificarea procentului in baza caruia s‐a stabilit  esantionul. pe teren.3.     . pe care il va supune aprobarii Directorului DPP.    In 2 zile lucratoare de la finalizarea verificarii Dosarelor cererilor de plata incluse in esantionea. seful SAP‐DPP va elabora un esantion de 5% din  DCP  depuse  pe  baza  a  3  factori  de  risc.     Dupa finalizarea perioadei de depunere a DCP.3 final.  seful  SVCP‐OJPDRP  va  intocmi  un  Raport  privind  verificarea  de  SVCP‐OJPDRP  a  dosarelor  cererilor de plata pe baza de esantion AP 5. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate     Din situatia elaborata conform Pasului  1. un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plata pe  baza  de  esantion  pentru  Masura  141  AP  5. se va extrage in mod aleator esantionul de verificare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 178      Pasul 2.

 in funcţie de condiţiile de derulare a procesului de verificare a dosarului cererii  de plata.  1  2  3          Factor de risc  Transa de plata  Neregulile/ sesizarile identificate pentru proiectul respectiv  Specia folosita pentru impadurire  Pondere  30 %  35 %  35 %  .  la  dispozitia  Directorului DPP. In stabilirea eşantionului se vor prezenta datele de începere si de finalizare a verificării  dosarelor cererilor de plata de către experţii ITRSV.    Tinandu‐se  cont  ca  in  conformitate  cu  prevederile  procedurale. Directorului General Adjunct Plati si Directorului General. doar dupa verificarea de catre ITRSV a dosarelor cererilor de plata. Numarul poate fi extins si cu alti factori de risc care pot  interveni pe parcursul instrumentarii Dosarului Cererii de Plata. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 3 factori de  risc  care  vor  avea  ponderi  diferite  si  vor  conţine  punctaje  cuprinse  intre  0  –  5. in vederea  verificarii pe teren de ITRSV a cererilor de plata aferente lucrarilor de intretinere si pierderii de  venit rezultate ca urmare a impaduririi.      Modelul analizei de risc    Pasul 1.    Pasul 2.   daca  este  cazul.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.  pot  fi  efectuate  verificari  asupra  anumitor  proiecte. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  5%  din  dosarele  cererilor  de  plata din fiecare judet.      A.  eşantionul  va  fi  întocmit  de  seful SAP‐DPP. Stabilirea numărului total de cereri de plata care vor fi incluse in eşantion.  certificatele  de  plata  vor  fi  intocmite.Crt.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 179    Regulile privind modul de stabilire a listei proiectelor care vor fi verificate de catre ITRSV sunt  urmatoarele:   pentru  dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion.  in  funcţie  de  expunerea la risc a elementului analizat. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate la nivel  judetean prin verificarea acestora de ITRSV.

 pe care il va supune aprobarii Directorului DPP. primele 5% ca număr fiind incluse in eşantion.    Prin  urmare. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim.  Procedura  de  verificare  pe  teren  a  DCP  de  catre  expertii  ITRSV  este  detaliata  în  cadrul  Manualului de procedură ITRSV. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. SPECIA FOLOSITA PENTRU IMPADURIRE (35%)  5  3  1  5  3  1  Punctaj  Specii rasinoase  5  Specii mixte (rasinoase+foioase)  3  Specii foioase  1    Datele  necesare  pentru  al  doilea  criteriu  se  preiau  din  Registrul  Debitorilor  si  Registrul  Neregulilor.    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc.    Pentru  fiecare  judet  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut. acesta se va rotunji la  valoarea superioara. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc.    .  seful  SAP‐DPP  va  intocmi  un  centralizator  la  finalizarea  lucrarilor  de  infiintare  in  care  se  vor  mentiona  speciile  folosite  pentru  impadurire  (rasinoase/  mixte/ foioase). NEREGULILE/ SESIZARILE IDENTIFICATE PENTRU PROIECTUL RESPECTIV (35%)  Exista nereguli/ sesizari cu implicatii financiare  Exista nereguli/ sesizari fara implicatii financiare  Nu exista nereguli/ sesizari  3.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 180    B.2.  Dupa stabilirea esantionului.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului.  va  rezulta  conţinutul eşantionului. Daca in urma aplicării procentului de 5%  la numărul de proiecte pe fiecare judet nu se obţine o valoare întreaga. Ulterior.  Pentru  al  treilea  criteriu.2.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. TRANSA DE PLATA (30%)  Transa 11‐15  Transa 6‐10  Transa 1‐5  2.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. seful SAP‐DPP va trimite in aceeasi zi sefului SAP‐CRPDRP si ITRSV.  pe fax/ scanat copia Centralizatorului DCP incluse in esantion AP 5. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5.

     Esantionul este aprobat de Directorul DPP. DPP se asigura. suprafata.  iar  pe  de  alta  parte  ca  orice  neregula identificata anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de plata.    Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion.    Modelul analizei de risc    Pasul  1. la care se poate adauga un procent de 2% din dosarele cererilor de  plata in funcţie de numărul si tipul de nereguli identificate de SVCP‐OJPDRP privind modalitatea  de verificare a dosarelor cererilor de plata de către experţii APIA si ITRSV.  7.  10.  luând  in  considerare neregulile identificate la verificările anterioare.   5.  Scopul  acestei  evaluări suplimentare este ca APDRP sa realizeze supracontrolul asupra DCP verificate de APIA  si ITRSV. beneficiar. valoarea factorului de risc nr 3.3 (punctul 2).    Tinandu‐se cont ca in conformitate cu prevederile procedurale. certificatele de plata vor fi intocmite de  SAP‐DPP doar dupa reverificarea dosarelor cererilor de plata la SVCP‐OJPDRP. valoarea factorului de risc nr 2.  .  2.  4. valoarea factorului de risc nr 1.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata.  11.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţi in Raportul AP 5.  se  va  stabili  o  situatie  din  care  se  va  extrage  esantionul.    In baza raportarilor transmise de catre SMER‐DCP privind DCP aflate in curs de verificare la nivel  judetean  si  regional. Verificarea de către SVCP‐OJPDRP va fi efectuata numai după finalizarea verificarii DCP  la nivelul APIA si ITRSV. numele expertului ITRSV.  8. pe de‐o parte ca vor fi verificate dosarele cererilor de plata care au  fost  instrumentate  de  experţii  APIA  si  ITRSV  din  toate  regiunile. codul cererii de plata.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  1%  din  dosarele  cererilor  de  plata din fiecare regiune.  9. seful SAP‐DPP va elabora un esantion de 1% din  proiectele  incluse  in  esantionul  de  5%  pe  baza  a  3  factori  de  risc.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 181    C2) 1% supracontrol    Dupa finalizarea perioadei de depunere a DCP. zona de amplasare.  cu  urmatoarea  structura:  1. masura.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion. esantionul va fi intocmit anual. numarul dosarelor repartizate/ expert ITRSV.  In acest fel.  3.  6. riscul total.

 Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT ITRSV (30%)  5  3  1    5  3  1  Pondere  > 10 dosare  5  6 – 10 dosare  3  ≤ 5 dosare  1    Pentru  factorul  de  risc  3  se  va  lua  in  calcul  numarul  dosarelor  repartizate  expertului  ITRSV  saptamanal. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 3 factori de risc care vor avea ponderi diferite si  vor conţine punctaje cuprinse intre 0 – 5. in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat.  Factor de risc  Pondere  1  Suprafata  35 %  2  Zona de amplasare  35%  3  Numărul Dosarelor repartizate/ expert  ITRSV  30 %    B.    .     Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate de APIA  si ITRSV. SUPRAFATA (35%)  > 100 ha  50 – 100 ha  < 50 ha  2.  Numarul poate fi extins si cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentarii  Dosarului Cererii de Plata.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. ZONA DE AMPLASARE (35%)  de campie  de deal  de munte  3.    A.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc. Ulterior.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 182    Pasul 2.Crt.

  ITRSV‐ul  respectiv.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.    La  finalizarea  verificarii  esantionului. Directorul General Adjunct  Plati  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator.      . primele 1% ca număr fiind incluse in eşantion.  pentru  APIA  respectiva.    Prin  urmare.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura. Daca in urma aplicării procentului de 1%  la numărul de proiecte pe fiecare regiune nu se obţine o valoare întreaga.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 183    Pentru  fiecare  regiune  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut. atunci procentajul dosarelor verificate  pe  eşantion. precum si motivele care au dus la  aceasta modificare se precizeaza in Raportul AP 5.3 (punctul 1).  care  se  va  prezenta  in  vederea  aprobarii  Directorului  General Adjunct Plati si Directorului General. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile lucratoare  de  la  finalizarea  verificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion.  In  plus.  Mentiunile  privind  modificarea procentului in baza caruia s‐a stabilit esantionul.  va  rezulta  conţinutul eşantionului.  se  va  tine  cont  de concluzia  verificarilor realizate de SVCP‐OJPDRP. conform Rapoartelor elaborate in ultimele 3 luni.    Verificarea  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  face  conform  Etapei  AP  1  ulterior  verificarii  documentare si pe teren realizata de expertii APIA si ITRSV. aceasta se va rotunji  la valoarea superioara. precum si fotografiile realizate la vizita pe teren (in  format electronic).  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte. Expertii SVCP‐OJPDRP vor completa Fisa de verificare pentru supracontrol.  Formularele elaborate de expertii SVCP‐OJPDRP vor fi intocmite de experti si revizuite de seful  de serviciu.  acestea  vor  fi  departajate  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit instrumentate de expertii APIA si ITRSV.  va  creste  cu  2%.2.    Dacă în urma analizei documentare realizată de SVCP‐OJPDRP se constată neconcordante fata  de  cheltuielile  eligibile  autorizate  la plata  de  catre  APIA  si  ITRSV.      Volumul  esantionului  poate  fi  modificat  in  functie  de  rezultatul  verificarilor.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  fata  de  Dosarele Cererilor de Plata incluse in esantion. Acestia vor transmite SAP‐CRPDRP  documentele rezultate in urma verificarii. un Raport privind verificarea de SAP‐DPP a dosarelor cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5.     In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorilor ITRSV si a Directorilor APIA pentru remedierea problemelor semnalate. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP. Directorul General. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5.  Daca  in  urma  reverificării pe eşantion se constata ca valoarea autorizata la plata in mod eronat este mai mare  de 2% din valoarea cererilor de plata incluse in eşantion.3.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.

. valoarea factorului de risc nr 1...    Tinandu‐se cont ca in conformitate cu prevederile procedurale.  luând  in  considerare neregulile identificate la verificările anterioare. 212 si 214 (1% supracontrol)     In maxim 5 zile lucratoare de la elaborarea esantionului de control pe teren de catre APIA.  9. valoarea factorului de risc nr 3.    Modelul analizei de risc    Pasul  1.  5. suprafata supradeclarata in campania din anul N‐2.  11..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 184    d)pentru Masurile 211. transmise de APIA. esantionul va fi intocmit anual.  6.  8. riscul total... beneficiar.  pe  baza  a  3  factori  de  risc.  7.  3...  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion vor fi evaluate din punct de vedere documentar si pe teren de personalul din cadrul  SVCP‐OJPDRP  in  maxim  30  de  zile  lucratoare. in maxim 5 zile  de  la  elaborare  se  va  stabili  o  situatie  din  care  se  va  extrage  esantionul. masura. DPP  primeste  de  la  APIA  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  incluse  in  esantionul  de  control pe teren al APIA pentru campania . Verificarea de către expertii  SVCP‐OJPDRP va fi finalizata in maxim 2 zile lucratoare după elaborarea de catre APIA a deciziei  de plata si transmiterea la APDRP a documentelor precizate in procedura de autorizare plati si  in Acordul cadru de delegare cu modificarile si completarile ulterioare.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SVCP‐OJPDRP in Raportul AP 5.    In  baza  datelor  din  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  incluse  in  esantionul  de  control pe teren al APIA pentru campania ..  cu  urmatoarea  structura:  1.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.  4.  (Anexa 1a). numarul de parcele. la care se poate adauga un  procent  de  2%  din  dosarele  cererilor  de  plata  in  funcţie  de  numărul  si  tipul  de  nereguli  .  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.   10.    Pentru efectuarea controlului se va lua in calcul pe fiecare masura un procent de minim 1% din  dosarele cererilor de plata care vor fi verificate pe teren de APIA. in vederea stabilirii esantionului de supracontrol.  Seful SAP‐DPP va intocmi un esantion de minim 1% din totalul fermierilor inclusi in esantionul  de  control  pe  teren  al  APIA.3 (punctul 2).  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata. valoarea factorului de risc nr 2. suprafata solicitata. suprafata supradeclarata in campania din anul N‐1.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP sa realizeze supracontrolul asupra DCP verificate de APIA.. ID fermier  2.

  SAP‐DPP  se  asigura.    Pasul 2.    In  acest  fel.  pe  de‐o  parte  ca  vor  fi  verificate  dosarele  cererilor  de  plata  care au fost instrumentate de experţii APIA. Numarul  poate fi extins si cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentarii Dosarului  Cererii de Plata. SUPRAFATA SUPRADECLARATA (40 %)  > 10 ha  5 – 10 ha  < 5 ha      Pondere  5  3  1    5  3  1    5  3  1  . NUMARUL DE PARCELE (25 %)  > 15 parcele   6 – 15 parcele  ≤ 5 parcele  3. SUPRAFATA SOLICITATA (35 %)  > 100 ha  50 – 100 ha  < 50 ha  2.  s‐a  considerat  ca  se  vor  utiliza  3  factori  de  risc  care  vor  avea  ponderi  diferite  si  vor  conţine  punctaje cuprinse intre 0 – 5. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate de APIA.    A. iar pe de alta parte ca orice neregula identificata  anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de plata. in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat.Crt.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 185    identificate de SVCP‐OJPDRP privind modalitatea de verificare a dosarelor cererilor de plata de  către experţii APIA. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr.  Factor de risc  Pondere  35 %  25 %  40 %  1  Suprafata solicitata  2  Numarul de parcele   3  Suprafata supradeclarata      B.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 186    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc.  seful  SVCP‐OJPDRP  va  centraliza rezultele verificarilor intr‐un raport. pentru APIA respectiv.3.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.    Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol.  formularul va fi transmis de catre seful SAP‐DPP sefilor SAP‐CRPDRP.  va  rezulta  conţinutul eşantionului.  conform  Rapoartelor  elaborate  in  ultimele 3 luni.  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit  instrumentate  de  expertii  APIA.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.  Expertii SVCP‐OJPDRP vor completa Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.    In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorului General APIA pentru remedierea problemelor semnalate.5 A. aceasta se va rotunji la valoarea superioara.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului. atunci procentajul dosarelor verificate  pe eşantion. Daca in urma aplicării procentului de 1% la numărul de proiecte nu se  obţine o valoare întreaga.  pe  care  il  va  supune  aprobarii  Directorului  DPP.    Verificarea  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  face  ulterior  finalizarii  verificarilor  de  catre  expertii APIA.    Volumul  esantionului  poate  fi  modificat  in  functie  de  rezultatul  verificarilor.  copiile  cererilor  de  plata. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse  in  esantion  AP  5. va creste cu 2%.    Se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.  precum  si  documentele  rezultate  in  urma  verificarii.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. Acestia vor transmite la SVCP‐OJPDRP.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor realizate de OJPDRP‐urile aferente CRPDRP‐ului si le va transmite sefului SAP‐DPP in  vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de esantion AP 5. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte.3 (punctul 1).    Prin  urmare.  acestea  vor  fi  departajate  de  exemplu.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata este de o zi lucratoare.  Daca  in  urma  reverificării pe eşantion se constata ca valoarea autorizata la plata in mod eronat este mai mare  de 2% din valoarea cererilor de plata incluse in eşantion.  pe  care  il  va  transmite  sefului  SAP‐CRPDRP. Mentiunile privind modificarea procentului  in baza caruia s‐a stabilit esantionul. APIA trebuie sa transmita  . se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc. Ulterior.2  A.  primele  1%  ca  număr  fiind incluse in eşantion. Formularul  elaborat  de  expertii  SVCP‐OJPDRP  va  fi  intocmit  de  experti  si  revizuit  de  seful  de  serviciu. precum si motivele care au dus la aceasta modificare se  precizeaza in Raportul AP 5. in maxim 5 zile lucratoare de la primirea  esantionului. care va fi aprobat de Directorul Adjunct OJPDRP. care il vor transmite sefilor  SVCP din cadrul OJPDRP‐urilor aferente fiecarui CRPDRP.  Dupa  aprobare.

    Cererile  de  plata  incluse  in  esantionul  de  verificare  pe  teren  al  APIA  in  baza  caruia  APDRP  elaboreaza  esantionul  de  supracontrol.. decat dupa finalizarea verificarii de catre APDRP a cererilor  de plata aferente fermierilor din esantionul de supracontrol.  vor  putea  fi  autorizate  la  plata  doar  dupa  finalizarea  verificarii  de  catre  APDRP  a  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul  de  supracontrol. Verificarea DCP de SAP‐DPP si SVT‐DPP    Seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  SAP‐CRPDRP  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  au  fost  incluse  in  esantionul  stabilit  lunar  la  nivel  central. Acesta se elaboreaza in maxim 5 zile  lucratoare  de  la  incheierea  verificarii  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion. in ultima zi lucratoare.    In maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCP incluse in esantion.    In cazul DCP verificate pe esantion de expertii SVT‐DPP/ CRPDRP. Directorul General.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 187    APDRP  raspunsul  la  problemele  semnalate  in  termen  de  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  data  transmiterii Raportului de catre APDRP. seful SAP‐ DPP va primi de la expertii SAP‐DPP. SVT in luna respectiva..    La  finalizarea  verificarii  esantionului.  In  plus.  Deasemenea.  Acesta  inregistreaza  dosarul  in  Registrul de primire a DCP – R3 si il repartizeaza experţilor verificatori.    e)  pentru  cheltuielile  ce  vor  fi  declarate  Comisiei  Europene.2. seful SAP‐DPP va realiza un centralizator al dosarelor cererilor de  plata verificate pe teren de expertii SVCP‐OJPDRP.6.   . se va elabora un raport din care sa reiasa ca au fost verificate  minim 5% din cheltuielile publice declarate Comisiei Europene. cererile de plata aferente fermierilor care au parcele in acelasi bloc fizic cu cele  ale fermierilor ale caror cereri de plata sunt incluse in esantionul de verificare pe teren al APIA  nu vor putea fi autorizate la plata.  însoţite  de  documentele  intocmite  de  expertii  SVCP/  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  ca  urmare  a  verificării  acestora. intreaga documentatie va fi inmanata expertilor SAP‐DPP. Datele din S1 vor sta la baza elaborarii raportarilor  conform prevederilor art 31 din Regulamentul 65/ 2011.  De  asemenea.  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte. – S1 (coloanele 0‐44) pe care le va centraliza. Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data  de . completa si transmite SMER ‐ DCP in format  electronic.3. din care sa reiasa ca au fost verificate  minim  4%  din  cheltuielile  publice  care  au  fost  declarate  Comisiei  Europene.  la  sfarsitul perioadei de programare.  fata  de  Dosarele Cererilor de Plata incluse in esantion.  conform  prevederilor  Regulamentului 65/2011    Lunar. Anual.     5. dupa finalizarea verificarii de  expertii SVT‐DPP/ CRPDRP.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura.. care se va prezenta pentru aprobare  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General. Directorul General Adjunct  Plati  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator. se va elabora  un raport privind dosarele cererilor verificate pe teren. precum si scanat cu semnatura. un Raport privind verificarea de catre expertii SVCP‐OJPDRP a  dosarelor cererilor de plata pe baza de esantion AP 5.

 La fiecare transa de plata. fara a se depasi termenul  de verificare prevazut in procedura.13. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  5.  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP‐DPP  care  o  revizuieşte.  rezultatul  verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  In  cazul  DCP  aferente  Masurii  511  –  cheltuieli  directe. precum si cele respinse.  pe  care  o  semnează. luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii”  din fisa de verificare.1. După ce Fisa de verificare AP 5. care va fi transmisa beneficiarului  pe fax/ prin posta cu confirmare de primire astfel incat sa nu depaseasca termenul de verificare  mentionat  in  procedura.    Totodata.  după  primirea informaţiilor suplimentare.1  se  va  completa  pentru  acele  puncte  de  verificare  pentru  care  s‐a  considerat  necesara  solicitarea  de  informaţii  suplimentare. Seful SAP‐DPP verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si  de asemenea. precum si rubrica „Observatii” daca este cazul.  In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii” din cadrul Fisei de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  expertii  SAP‐DPP  vor  solicita  expertilor  SVT  care  au  instrumentat  DCP  respectiv.1. Seful SAP‐DPP va primi in format  electronic de la SVT‐DPP/ SVT‐CRPDRP formularul F1.  in  cazul  in  care  exista  neclaritati  dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1.  revizuita de seful SAP‐DPP si atasata la Dosarul administrativ.     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  documentar  a  Dosarului  cererii  de  plata.    Rezultatul  verificării  este  consemnat  in  Secţiunea  C  a  Fisei  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.1.1.1.     De  asemenea.1. se constata o serie de neconcordante.    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului.  seful  SAP‐DPP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor de divergenta. In cazul in care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite. seful SAP‐ DPP stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare.  sa  ajute  la  completarea Formularului F1.  .  expertii  SAP‐DPP  vor  completa  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  F1  in  format  electronic.  Fisa  de  verificare  AP  5. Daca in urma verificării documentare. expertii SAP‐ DPP vor verifica informatiile din formularele F1 aferente transelor de plata anterioare.  Aceasta  va  fi  printata  la  fiecare  transa  de  plata.  Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 188      Expertii SAP‐DPP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  pentru  toate Dosarele Cererilor de Plata.  Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 5. verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul 2.  semnata  de  expertii  SAP‐DPP.  precizand  motivele  respingerii.

  Informatiile  solicitate  trebuie  prezentate  in  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii de informatii suplimentare (in functie de complexitatea acestora). 125a.  Ca  urmare. exista doua tipuri de concluzii:  a.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 189    In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata de catre SAP‐DPP.7 si sefului SVCP‐OJPDRP. expertul SAP‐DPP va retransmite DCP impreuna cu dosarele  de  achizitie  si  documentele  intocmite  de  expertii  SVCP/  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  la  SAP‐ CRPDRP.7. precum si un buget totalizator.  123.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐DPP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata. Seful  SAP  din cadrul Centrului Regional implicat in verificarea dosarului cererii de plata va primi o  copie a acestui document scanat. cu exceptia DCP pentru Masura  511  –  cheltuieli  directe.7.1 care va fi revizuit de seful SAP‐DPP si aprobat de  Directorul  DPP. iar acesta va trimite  o copie a Formularului AP 1. expertii vor mentiona la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata.  Pentru  Masurile  121.  ceea  ce  presupune  transmiterea  scrisorii  de  solicitare  a  informatiilor  suplimentare  (daca  este  cazul).  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.  dupa  transmiterea  de  catre  SAP‐ CRPDRP  a  Notificarii  beneficiarului  cu  privire  la  confirmarea  platilor  si  dupa  caz.  in  vederea inregistrarii in sistemul contabil. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐DPP  vor intocmi Certificatul de Plata AP 4. De asemenea. expertii elaboreaza o singura Fisa de verificare a DCP  de  SAP‐DPP  AP  5.  In  acest  caz.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  se  vor  aplica  etapele  AP3  si  AP4  in  ceea  ce  priveşte  elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata.  b.  312  si  41  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.    Seful  SAP‐DPP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  5.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐DPP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  .    In  cazul  Masurii  511  –  cheltuieli  directe. in format electronic in retea/ fax.  termenul  necesar  instrumentarii  DCP  este  de  1  zi  lucratoare.  scanat/  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  SCP‐DCPFE  o  copie  a  formularului  AP  1.    Termenul  necesar  instrumentarii  DCP  este  de  maxim  8  zile  lucratoare.  solutionarea  contestatiei depusa de beneficiar. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica neeligibilitatea cererii de plata.  care  trebuie  prezentate  in  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii  de  informatii suplimentare (in functie de complexitatea acestora).    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981.  Seful  SAP‐DPP  va  transmite  in  aceeasi  zi.    Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central. 123.  ceea  ce  presupune  transmiterea  informatiilor  suplimentare  (daca  este cazul).  respectiv.1  cu  cate  o  Sectiune  C  distincta  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  125a. beneficiarul  va fi instiintat cu Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.

 sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP vor fi responsabili cu monitorizarea respectarii termenelor  de verificare a DCP de personalul din cadrul SVCP‐CRPDRP. incepand cu transa 2 de plata.   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1.    Zilnic. Situatia privind stadiul  de executie al proiectelor S2. pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata. 322.  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare.    Ca urmare.  Situatia  privind  stadiul  dosarelor cererilor de plata la data de .   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11). 123.    Trimestrial.  . 313.   In coloana 14.2.   In  coloanele  5. 313. SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP.1.    Pentru Masurile 121..   In  coloanele  2.   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori. expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata.. cantitatile si valorile mentionate in facturile respective. seful SAP‐DPP va primi in format electronic de la SMER‐DPP. 123.  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri.  seful  SAP‐DPP  va  primi  in  format  electronic  de  la  SMER‐DCP. iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 190    verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare/ furnizare/ deciziilor de  finantare. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13.  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare. – S1 in vederea monitorizarii respectarii termenelor  procedurale de verificare a DCP.     Pentru Masurile 121. in vederea monitorizarii stadiilor de executie ale proiectelor. 125. in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii.  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”. 312. 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:     In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri. 322.    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare. 125. 312.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11.  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile. 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.

6  este  completat  si  semnat de expertii SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind  eligibilitatea cererii de plata     Formularul Puncte de verificat pe teren Anexa 1 la AP 1.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVT     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2..  este  corect  completata.  precum  si  de  beneficiarul proiectului     Raportul  SVCP/  SVT  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVT.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Pista  de  buget  PB  M.. datata si semnata de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SAP‐ CRPDRP/ SVCP‐OJPDRP/ SVT  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 191       Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata..  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1..  Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.6.6.6 are toate semnaturile si este  completat cu toate datele solicitate de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP     Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata  Anexa  AP  1.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.6 are toate semnaturile si este  completat cu toate datele solicitate de expertii SVT      Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata  Anexa  AP  1.... este corect completata.1 M.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Formularul Puncte de verificat pe teren Anexa 1 la AP 1...  Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise. datata si semnata     Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  contractate  –  facturate  –  admise  la  decontare  F1  este  corect completata...  are  toate  semnaturile  si  este  completat  cu  toate  datele  solicitate  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  seful  SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.

  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  312. 313. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  322  si  41. cum ar fi:  .taxe pentru arhitecti. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.     Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans. 41).  313.  conform  art.  monitorizare  si  management.taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 192       Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.    Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa  fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. 312. 322. 123. 322. 322.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.    In  cazul  M  121.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr. 41). 313.  proiectare.     Cererea  de  plata  AP  1.  .    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  . ingineri si consultanti. 41).1  trebuie  sa  fie  completata. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala.  .  322.achizitionarea de patente si licente (pentru M 121.  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR.  312. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  datata.  123.    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.  313.  123. 313.  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  . 41)  este de maxim:   8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr.  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor.

2 trebuie sa fie completata. semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru:  studii de teren  elaborare proiect tehnic. studiile de piata.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico – economice aferente investitiilor public.  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. precum si a structurii si metodologiei de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii  cu  modificarile si completarile ulterioare).  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008.  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Declaratia de cheltuieli AP 1.     Ultima  cerere  de  plata  este  depusa  cu  cel  putin  90  de  zile  calendaristice  inainte  de  expirarea duratei de executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 193    constructii)/. asistenta in intocmirea dosarului cererii de finantare/  plata  LUCRARI – cheltuieli pentru:  executia  obiectelor  cuprinse  in  proiectul  tehnic.3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii).  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice.  care  includ  studiul  de  fezabilitate.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.1  –  Identificarea  financiara. valoarea cheltuielilor pentru proiectare realizate înainte de  aprobarea  proiectului.    In cazul Masurilor 125 si 41.  trebuie  sa  fie  completata.  - - - . detalii de executie  asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului  verificarea tehnica de calitate a proiectului  asigurarea supravegherii executiei lucrarilor prin inspectori/diriginti de santier  planul de afaceri.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor (initiala/ rectificata).  datata. caiet de sarcini. datata.  memoriul  justificativ.  inclusiv  lucrarile  de  organizare  pentru  desfasurarea in bune conditii a activitatii de constructii – montaj  BUNURI –cheltuieli pentru:  achizitia de bunuri din Romania sau din import  TAXE. COTE – cheltuieli pentru:  diverse  taxe  (HG  nr.

 stadiul lucrarilor fiind conform cu cel din situatiile de plata aferente  transei cererii de plata solicitate. cat si in contul de garantie.    Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.  sa  fie  datat. a unei  polite de asigurare. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara. etc.  alte  achizitii  specifice.  Documentele  trebuie  sa  fie  datate.  semnate  si  stampilate  de  .     Autorizatia  de  construire  si  Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu  se  vor  depune.     Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii  care  au  achizitii  realizate  conform  OUG  34/  2006)  se  afla  in  perioada  de  valabilitate.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  investitiei  pentru  lucrarile executate.     Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu  Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii).    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  tehnic de execuţie. documente  de plata si documente care atesta plata.  in  copie. in limita cheltuielilor considerate eligibile.     Raportul  de  executie  AP  1.  In  cea  de‐a  doua  varianta.  decontarea  sumelor  se  va  face  la  valoarea din factura/situatia de plata.  mijloacele  de  transport. atat in  contul constructorului prevazut in contract. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din  transele  de  plata.      Garantia poate fi constituita.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.  pe  care  se  va  specifica  “conform  cu  originalul”  si  “Program  FEADR”.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii. a unui cec..  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. efectiv platite de autoritatea contractanta.  precum  si  dotarile  trebuie  sa  fie  achitate  integral  pentru  a  putea  fi  solicitate  la  plata  in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.     Cheltuielile  cu  achizitiile  de  lucrari  declarate  de  reprezentantul  legal  al  proiectului  in  Raportul de executie trebuie sa coincida cu cele din facturi şi cu stadiul de realizare fizica  a lucrarilor constatat la fata locului de expertii SVCP‐OJPDRP. adeverinte (dupa caz).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 194      Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi.     Valabilitatea scrisorii de garantie pentru acordarea avansului este aceeasi cu durata de  executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional (pentru proiectele la care  s‐a acordat avans) Aceasta verificare se realizeaza la fiecare cerere de plata.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.

 (la prima cerere de plata)     Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand  pozitiile  bornelor  topografice  trebuie  sa  fie  datat. la vizita pe  teren. beneficiarului.    In cazul Masurii 322 pentru investitiile de apa/ apa uzata.  (la  prima  cerere  de  plata)    Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu  este  necesara  in  vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de santier).  . Data elaborarii acestui document trebuie sa fie  ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor.  Declaratiile  vamale  (pentru  importurile  directe)  sunt  atasate  la  facturi. beneficiarii finantarii care fac  parte  din  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  (ADI)  infiintate  conform  cerintelor  Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  a  intocmirii  proceselor  verbale  de  lucrari  ascunse si a proceselor verbale pe faze determinate.  intre  original  si  copia  din  Dosarul  Cererii  de  Plata.     Ordinul  de  incepere  al  lucrarilor  este  documentul  care  atesta  momentul  inceperii  executarii  lucrarilor.  De  asemenea. cu modificarile si completarile  ulterioare)  si  sa  fie  valabile  pe  toata  durata  executiei  lucrarilor. de proiectant si executant. Autorizatiile de construire trebuie emise pe numele beneficiarului  care  solicita  ajutorul  financiar  pentru  proiectul  finantat  prin  Programul  FEADR.  Procesele verbale atasate Dosarului cererii de plata trebuie sa fie elaborate si semnate  in conformitate cu Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor. semnat de reprezentantul legal al proiectului. (la prima cerere de plata)     Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de Inspectia de Stat  in Constructii. (la prima cerere  de plata)     Procesele verbale aferente lucrarilor trebuie completate.  Autorizatiile  de  construire  trebuie  emise  in  conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr.  in  document  trebuie  specificata  valoarea  lucrarilor  de  constructii‐montaj  care  se  va  realiza  prin  Programul  FEADR. proiectantului. datate. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. semnate si stampilate  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  de  catre  reprezentantii  contractantului. astfel incat sa poata fi stabilita conformitatea.  Data  emiterii  acestui  document  trebuie  sa  fie  anterioara  oricaror  date  de  inregistrare  a  buletinelor  de  analiza. 50/1991.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 195    autoritatea emitenta.           Declaratiile  vamale.  in  original  (pentru  importurile  directe  realizate  de  beneficiari)  trebuie sa existe la beneficiar.  Aceste  documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  semnat  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  de  toate  persoanele  mentionate  in  Programul  de  urmarire si control al calitatii lucrarilor.  prin  semnatura  si  stampila  personalizata a expertilor SVCP‐OJPDRP.

      Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la  ultima cerere de  plata trebuie completate.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate  sunt completate.  la  transele  de  plata  intermediare. Ca urmare procentul se stabileste prin raportarea sumei  totale solicitate de beneficiar prin cererea de plata la valoarea totala a contractului de  finantare/ actului aditional. semnate si stampilate. semnate si stampilate.     Situatiile  de  plata  pentru  lucrarile  executate  si  centralizatoarele  situatiilor  de  plata  trebuie  semnate  cu  numele  mentionat  in  clar.    Cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului. procesele verbale de punere in  functiune a bunurilor (Ex: pentru linii tehnologice.      Procesele  verbale  de  predare  –  primire.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 196    POS  Mediu.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. datate.    Valoarea tuturor facturilor privind serviciile prestate trebuie sa fie egala cu valoarea din  devizul  financiar  de  servicii  aferent  transei. datate.       Devizele  financiare  se  intocmesc  pentru  servicii  si  trebuie  sa  fie  datate.  categorie.  In  cazul  acestora.  stampilate  si  datate  de  reprezentantul  legal.  Toate  calculele  din  devizele  financiare  pentru servicii trebuie sa fie corecte.  de  dirigintele/  inspectorul  de  santier  (pentru  care  s‐a  prezentat  certificatul  de  atestare) si de executantul lucrarii.  Devizele  financiare trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul  de servicii si declarate castigatoare. detalii de executie trebuie completate.  conform  prevederilor HG nr 224/ 2008. datate.  prin  Procesul  verbal  de  predare‐primire  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.     Lucrarile/  bunurile/  serviciile  facturate  corespund  ca  tip.     Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic.).    Beneficiarul trebuie sa prezinte la ultima cerere de plata.  cantitati  si  preturi  celor prevazute in contractul de achizitie si oferta castigatoare    In ceea ce priveste corelatia dintre facturi si situatiile de plata.  sunt   obligati  sa  obtina  viza  Operatorului  Regional  la  fiecare  faza  determinanta a lucrarilor. echipamente si utilaje cu montaj etc. precum si procese verbale de receptie partiala.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procese verbale de predare‐primire. expertii SAP‐DPP vor verifica  urmatoarele:  . caiet  de sarcini. semnate si stampilate de furnizorul de  bunuri si de beneficiar.    In  cazul  contractelor  de  leasing.

    Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod  eronat incluse în organizarea de şantier şi care. Acest tip de actualizare se verifica de  expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse  în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier.  De  exemplu:  împrejmuirea  gospodăriei  de  apă  care  este  obligatorie  pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară.  Această  cheltuială  se  suportă  în  exclusivitate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte. în consecinţă.  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari.  valoarea  cheltuielilor  din  centralizatoarele  situatiilor  de  plata  (pentru lucrari)  prezentate  la  transa  de  plata  se  incadreaza  in  limita  valorilor  ofertelor  castigatoare  pentru  achizitia  respectiva plus valoarea totala a actualizarii ofertelor (daca actualizarea este prevazuta in  buget si in contractul de achizitie).    Structura cheltuielilor referitoare la organizarea de şantier este stabilită prin HG nr.    b) Transport  utilaje  pentru  lucrarea  de  bază.  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea  ofertelor.     Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari.    c) Împrejmuirile  cu  caracter  definitiv  fac  parte  din  proiectul  tehnic  şi  sunt  cuprinse  în  lucrările  de  bază.    d) Dotările  cu  echipamente  şi  utilajele  tehnologice  sunt  suportate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru obiective de investitii si lucrari de interventii  Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:  a) Diurnă  personal. camion etc.  valoarea tuturor facturilor privind lucrarile executate trebuie sa fie egala sau mai mica cu  valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferent transei de plata.    . excavator.  buldozer.  cum  sunt  de  exemplu:  transport  macara.  calculele din centralizatoarele situatiilor de plata sunt corect realizate. De exemplu: aparat de sudură. tractoraşe. nu vor fi decontate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 197    - - valoarea totala a situatiilor de plata pentru lucrari sa corespunda cu valoarea din situatia  centralizatorului de lucrari aferent transei de plata.  Expertii  SVCP‐OJPDRP/SVT  vor  verifica  pe  teren  documentele  justificative  care  au  stat  la  baza  solicitarii  de  catre  beneficiar  a  actualizarii. 28/ 2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  in  conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.  In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  studiul  de  fesabilitate)  se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/ lucrarii in Lei care trebuie sa se incadreaze in capitolul bugetar respectiv.  decat  Euro.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.             Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.    In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.  Valoarea  in  Euro  a  bunurilor/  serviciilor/  lucrarilor  se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la contractul de finantare (cursul prevazut in studiul de fezabilitate).  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 198     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta). Expertii SAP‐DPP vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/  lucrari  si  vor  stabili  care  este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.3118 Lei. iar plata  se  face  in  Lei.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea  cheltuielilor  privind  Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro  care  a  fost  platita  de  beneficiar. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/    efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  studiul  de  fesabilitate).  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  .  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).04. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.2007: 1Euro = 3.    In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.2007. se foloseste  cursul BNR din data de 07.04.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.

 Plata se face in lei la cursul de la data facturarii. 122 lit.  anexa  va  fi  insotita  de  referatul  de  verificare.  28/2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3. i  .7634 = 76.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.  34/2006  art.antemasuratoarea  si  listele  de  cantitati  pentru  lucrari  suplimentare  intocmite  de  proiectant. de proiectant.90 lei)    Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari  in  conditiile  prevazute  de  HG  nr.       Pentru  cheltuieli  diverse  si  neprevazute  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  in  Dosarul  Cererii  de  Plata urmatoarele documente:     .dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  diverse  si  neprevazute  intocmita  de  proiectant  si  semnata  de  inspectorul  de  santier.3914  0.  .  .34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  proiectant.  .  aceasta  dispozitie de santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat  de verificatorul de proiect.actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor  in  care  sa  se  precizeze  suma  suplimentara  pentru  realizarea  lucrarilor  care  va  fi  solicitata  la  plata  in  limita  sumei  disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului. dirigintele de santier si beneficiar.6857  lei/euro).  . acolo unde este cazul.situatiile de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate care trebuie  sa fie semnate de catre constructor.anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata (unde este cazul).  .  .  .   Curs data  Paritate  Valoare  Curs SF (Euro)  Curs data  facturarii (USD)  facturarii (Euro) (USD/Euro)  contract  (USD)  100  3.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.6857  2.sa  apara  distinct  pe  factura  de  lucrari  mentiunea  referitoare  la  “cheltuielile  diverse  si  neprevazute”.  De  asemenea.nota  de  comanda  suplimentare  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului. de dirigintele de santier.  beneficiar  si  constructor.beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procesul  verbal  de  negociere  conform  OUG  nr.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 199    euro). Anexa trebuie verificata  de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii respective care  aplica  stampila  pe  acest  document.5890  3.  .  daca  pentru  reproiectare  sunt  necesare  sume  suplimentare  care  vor  fi  solicitate  la  plata  in  limita  sumei  disponibile  in  bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.

  Autoritatea  Nationala  Sanitara‐Veterinara  si  pentru  Siguranta alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor. 312.  semnata  si  stampilata  de  emitent.     Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier trebuie sa fie intocmita in conformitate  cu  cerintele  legii. 123 (inclusiv pentru schema de ajutor de  stat N 578/ 2009.  In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 200       Buletinele de analiza incorporate.     La ultima cerere de plata.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar. cu exceptia schemei de ajutor  XS 28/ 2008.  Documentele  se  regasesc  atasate la dosarele de achizitie. 41)     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.     Referatele tehnice ale verificatorului/veriifcatorilor de proiect pentru: proiectul tehnic.  Documentul se regaseste atasat la dosarul de achizitie.  datate. 41).  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat. datate  si stampilate de autoritatea emitenta.  Documentul  se  regaseste  atasat  la  dosarul  de  achizitie. un document emis  pe  numele  beneficiarului.  caietele  de  sarcini. beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata. are precizata valoarea si  este semnat de ambele parti (pentru Masurile 121.  trebuie  sa  fie  datata. pentru Masurile 121.  semnate  si  stampilate  de  catre  verificatorul/veriifcatorii  de  proiect.  detaliile  de  executie  trebuie  completate. beneficiarul/ reprezentantul legal/ o persoana din cadrul societatii  .     Autorizatia verificatorului/verificatorilor de proiect este datata.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar). semnata si stampilata  de  emitent    si  este  valabila  la  momentul  verificarii  documentelor  tehnice  (se  verifica  daca autorizatia este valabila in perioada in care au fost prestate serviciile pentru care  cheltuielile  au  fost  solicitate  la  plata).  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata. certificatele de calitate/ conformitate a materialelor  folosite la lucrari/ buletinele de incercari si agrementele tehnice sunt semnate.  Autorizatia  dirigintelui/inspectorului  de  santier  trebuie  sa  fie  valabila  in  momentul  cand  acestia  intocmesc  si  semneaza  documentele  prin  care  se  asigura  calitatea  in  constructii. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. beneficiarii programului FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata. 123.

 se verifica numai documentar. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca).1040/2004 al MFP (M. nr.642/16.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 201    trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita finantarea  prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare      La ultima cerere de plata.    In cazul beneficiarilor.  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere. 313 si 41. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr. pentru masurile 312.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.82/1991. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).4  este  completata.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare .     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. conform Legii nr.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.  datata.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  . beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale.  semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.07.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.O.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.

     La  ultima  cerere  de  plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 202    gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  prabusire/alunecare  de  teren cultivat.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  852/  2006  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare a cotei individuale de lapte.06.2006.  1619/2003  pentru  modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.  Decizia  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Directia  de  Administrare  a  Cotei  de  Lapte  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.     Certificatul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr. 136/2000  .     Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor poate sa asigure riscurile generale:  grindina. precum si a procedurii de acordare a cotelor si  inscriere in Registrul cotelor – M Of 620/18.  incendiu. datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine.   *In cazul in care DCP a fost inclus in esantionul realizat de SVT se bifeaza casuta „Nu este cazul”    Documente specifice masurilor 121 si 41     Decizia  de  acordare  a  cotei  individuale  de  lapte  (la  ultima  cerere  de  plata)  este  completata.  datata  si  semnata  de  autoritatea  emitenta. precum si a modului de alocare si reconstituire a  rezervei  nationale  de  lapte  –  M  Of  569/30.2006  si  a  Ordinului  nr  468/2006  pentru  aprobarea formularului – tip al cererilor.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix (la  ultima cerere de plata)     Totalul cheltuielilor din facturi se incadreaza in valorile capitolelor din bugetul anexat la  Contractului de Finantare incheiat de beneficiar cu APDRP. inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna.  furtuna.  efecte  directe  ale  ploii  torentiale.07.  Polita de asigurare prezentata de beneficiar certifica incheierea contractului de asigurare.     Certificatul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  viticol/  stoloni  de  capsuni  trebuie completat.  genereaza situatie de neregula.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltueililor pentru construirea/  modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte..  semnate si stampilate de emitent.  valoarea  totala  a  facturilor  este  mai  mica  sau  egala  cu  valoarea totala a bugetului contractat.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.

 care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol.  prelucrarea.2002. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.  controlul. Padurilor  si Dezvoltarii  Rurale.05.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor viticol achizitionat. certificarea  calitatii  si/  sau  comercializarea  materialului  de  inmultire  si  plantare  fructifer  –  M  Of  66bis/ 24.     Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  vegetal achizitionat.2006. conform  Art. F a Ordinului 1295/ 2005.     .     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  eliberat  de  catre  Directiile  fitosanitare  judetene.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii.  controlul  si  certificarea  calitatii.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni . 8 a Ordinului nr. prelucrarea.01.05. 9 din Ordinul nr.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea. precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.01.  controlul.  datat  si  semnat  de  furnizor  si  beneficiar.  266/2002  privind  producerea.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor). precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.  conform  Ordinului  MAAP  nr.  controlul. 266/2002  privind  producerea.     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni)  trebuie  sa  fie  completat.  respectiv  a  Municipiului  Bucuresti.     Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol trebuie sa fie completat  conform Anexei nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor  tehnice  privind  producerea.  comercializarea  semintelor  si  a  materialului  saditor.2004 (Anexa 5).  precum  si  inregistrarea  soiurilor  de  plante  –  M  Of  343/23.2002.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 203    privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.  conform  Legii  nr. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea Regulilor  si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol. comercializarea semintelor si a  materialului saditor. controlul si certificarea calitatii. controlul.

  617/  2003  pentru  stabilirea  condiţiilor  de  introducere  pe  piaţă  şi  de  punere  în  funcţiune  a  aparatelor  de  cântărit  cu  funcţionare  neautomată  si  Hotararea  nr.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea. datat si semnat de autoritatea emitenta.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  –  M  Of  66bis/  24. sau dupa  caz.  1619/2003  pentru  modificarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.  datat  si  semnat  de  emitent.  Hotararea  nr.     Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  vegetal achizitionat.O.    Documente specifice masurilor 123 si 41     Documentele  care  sa  ateste  certificarea  metrologica  (Certificatul  de  metrologie)  pentru  echipamentele  achizitionate  si  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  emise.  controlul. semnate.     → Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie   sau  → Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei.     Beneficiarul  va  prezenta  unul  din  aceste  documente  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru investitiile necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol). datate. stampilate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie  in termen de valabilitate.    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.01.2004  (Anexa 6).  –  2010. Categoriile de mijloace supuse certificarii metrologice se pot  identifica  in  Ordinul  nr  48/  2010  pentru  aprobarea  Listei  oficiale  a  mijloacelor  de  măsurare  supuse  controlului  metrologic  legal  L.01.  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  1295/  2005  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 204    Eticheta  oficiala  poate  constitui  si  pasaportul  fitosanitar  al  plantei  in  conformitate  cu  modalitatile  de  aplicare  convenite  intre  autoritatile  oficiale  responsabile  (conform  Ordinului  MAAP  nr.  controlul.2006  (Anexa  4G)  si  a  HG  nr. Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului   (la ultima cerere de plata) este completat. Certificatul  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Organismul  de  inspectie  si  certificare  cu  care producatorul a incheiat contractul.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stolonii  de  capsuni  sau  Eticheta  oficiala  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  completat.  264/  2006  privind  stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de  .  136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.

  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul finantarii si este completat.  semnata  si  stampilata  de  Oficiul  National al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV).  aprobarea  Regulamentului  de  functionare  a  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatari  forestiere  si  a  criteriilor  de  atestare  a  operatorilor  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 205    măsurare. Aceste documente se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor.  datata  si  semnata  de  emitent. de  aprobare  a  organismelor  de  inspectie  si  certificare  si  de supraveghere  a  activitatii organismelor de control.     Licenta de fabricatie a produselor alimentare (la ultima cerere de plata pentru schemele  XS 13/2008 si N 578/2009) este emisa pentru beneficiarul finantarii si este completata.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.     Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a) este in conformitate din punct de vedere tehnologic cu cel(cea) prevăzut(a)  în proiect este datata.  Aceste  documente  se  solicita  in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor pentru controlul calitatii produselor.     Certificat de atestare/ reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera (la ultima  cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N 578/2009) este emis pentru  beneficiarul finantarii.     Documentele  care  sa  ateste  recalibrarea  echipamentelor  dupa  instalarea  acestora  la  punctul  de  lucru.   Certificatul  de  conformitate  a  produselor  agroalimentare  ecologice  (materii  prime  si  produse  finite)  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  ecologice.  Documentul  se  elibereaza  de  MADR  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea.   Adeverinta  pentru  vinurile  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică  (pentru  investitiile  privind  vinurile. semnata si stampilata de emitent. datat si semnat de emitent si este in perioada de  valabilitate.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completat.  semnat  si  stampilat de un organism de inspectie si certificare conform prevederilor Ordinului 688/  2007  pentru  aprobarea  Regulilor  privind  organizarea  sistemului  de  inspectie  si  certificare. Documentul se elibereaza conform prevederilor Ordinului 223/ 2008 privind  numirea  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatatii  forestiere. Documentul se  emite  conform  prevederilor  Ordinului  690/  2004  pentru  aprobarea  Normei  privind  conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale.  pentru  echipamentele  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  datate.      Documentul  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  traditionale. semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare. Acest document se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor. este completat. semnat si stampilat de MADR.

    Documente specifce masurilor 312 si 41   Licenta de fabricatie (la ultima cerere de plata pentru beneficiarii cu codul CAEN 1107)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.  Documentul  se prezinta la ultima cerere de plata.     Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata.  iar  procentul  de  finantare  mentionat  in  contractul  de  finantare  este  de  100%.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 206    economici in activitatea de exploatare forestiera.  Acest  document  se  prezinta  in  mod  obligatoriu la prima cerere de plata pentru investitiile noi. Modelul este prezentat in Anexa nr 5  din Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru  exploatari forestiere.  doar  daca  suprafata  mentionata in amenajamentul silvic atasat la cererea de finantare este mai mica decat  cea mentionata in proiectul tehnic.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati in domeniul productiei de produse alimentare. In cazul modernizarilor. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.  Documente specifice masurilor 313 si 41     Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o  agentie  de  turism  autorizata  privind   introducerea  obiectivului  in  circuitul  turistic  . acest  document  trebuie  prezentat  pentru  diferenta  de  suprafata.    Documente specifice masurilor 125 si 41     Avizul  de  schimbare  a  categoriei  de  folosinta  silvica  trebuie  sa  fie  emis  de  autoritatea  publica  centrala  care  raspunde  de  silvicultura.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115. expertii vor semnala neregula. datata si stampilata (dupa caz) de catre beneficiarul proiectului. Daca din documentul prezentat rezulta ca se vor  percepe  taxe.  datata  si  semnata  de  emitent. Documentul se elibereaza de MADR in conformitate cu prevederile Ordinului nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata).     Hotararea Consiliului Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentru  persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice) din care sa  rezulte  daca  accesul  public  la  investitia  finantata  prin  FEADR  se  realizeaza  cu/  fara  perceperea de taxe pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei trebuie sa fie  semnata.

  turism  şi  profesii  liberale  nr.    Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta  a  mesterului  popular)  care  sa  ateste  calitatea  de  mester  a  persoanei  de  la  care  au  fost  achizitionate obiectele traditionale solicitate spre decontare trebuie sa fie datat.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115. semnat  si stampilat de autoritatea emitenta. cu modificarile si completarile ulterioare. semnat si stampilat  de autoritatea emitenta si de beneficiar. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale.    Documentele  de  calificare  ca  agenti  sau  ghizi  de  turism  sunt  datate.  comerţ.    Certificatul de omologare pentru traseele turistice este este datat. semnate de beneficiar si in perioada de valabilitate. (la ultima cerere de plata)  Documentul confirma clasificarea la standardul de calitate de:  ‐ minim  3  margarete/  stele  pentru  investitiile  in  structuri  turistice. structura de primire turistica. la sfarsitul investitiei finantate prin Programul FEADR standardul  de calitate mentionat in certificatul de clasificare trebuie sa fie mai mare cu cel putin o  margareta/  stea  fata  de  standardul  de  calitate  mentionat  in  Certificatul  de  clasificare  emis inainte de inceperea investitiei (documentul se regaseste la Cererea de finantare).  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta. (la ultima cerere de plata)    Certificatul  de  clasificare  a  obiectivului  turistic  este  datat.  se  demareaza  procedura  de  recuperare a sumelot decontate catre beneficiarul respectiv.  altele  decat  cele  pentru agro‐turism.  ‐ minim 1 margareta pentru investitiile in agro‐turism. Comertului si Mediului de afaceri (unde este cazul)   Contractele  de  munca  pentru  minimum  2  angajati  ai  centrelor  locale  de  informare  si  promovare turistica sunt datate.    .  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  si  emise  pe  numele  angajatilor  centrelor  locale  de  informare si promovare turistica. Documentul se ataseaza la cererea de plata la care  sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale.  semnat  si  stampilat de autoritatea emitenta (unde este cazul). semnat si stampilat  de Ministerul Economiei. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.  Documentul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  ministrului  pentru  întreprinderi  mici  şi  mijlocii.  636/2008  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  clasificarea  structurilor  de  primire turistice.    Certificatul  de  marca  inregistrata  al  obiectelor  traditionale  este  datat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 207          (pentru agro‐turism si alte structuri de primire turistica) este datat.  In cazul modernizarilor.  In  cazul  in  care  nu  este  indeplinita  aceasta  cerinta.    Documente specifice masurilor 322 si 41   Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata.

 precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. Documentul se ataseaza in cazul  investitiilor privind realizarea statiilor de transfer a deseurilor.     Certificatul  de  acreditare  al  furnizorului  de  servicii  sociale  (la  ultima  cerere  de  plata)  este completata. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole). este datat si semnat de autoritatea emitenta.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 208     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata). iar „conform cu originalul” pe copia facturii. stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.05.    Beneficiarul  depune  acest  document  la  ultima  cerere  de  plata.2004  si  a  HG  nr  784/200  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  autorizatiilor  si  licentelor  in  sectorul gazelor naturale *republicata – M Of 160/13.  cand  solicita  plata cheltuielilor pentru infiintarea/ extinderea retelei publice locale de alimentare cu  gaz. datata si semnata de emitent. Documentul trebuie  sa fie emis pentru proiectul finantat si in numele beneficiarul finantarii in conformitate  cu  prevederile  Legii  gazelor  nr  351/2004  –  M  Of  679/28.07. Documentul se elibereaza  pentru  proiectul  finantat  conform  prevederilor  Hotararii  nr  1024/  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  OG  nr  68/2003  privind  serviciile sociale.  dupa  caz. datata si semnata de autoritatea emitenta.2003.     Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR” si “conform cu originalul”.2   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielile  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor   .   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.     Autorizatia  emisa  de  ANRGN  (Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  in  domeniul  Gazelor Naturale) este completata.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar pe originalul facturii.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.     Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea deseurilor si transportul acestora la  un depozit zonal este datat si semnat de ambele parti.    Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind  patrimoniul  cultural  din  spatiul  rural  este  emis  pe  numele  persoanei  care  a  realizat studiul.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltuielilor pentru infiintarea si  dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale.

  data  si/  sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu  APDRP  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.  .7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale  situatiilor de lucrari aferente transei de plata   pentru facturile partial acceptate.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   In  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.   adeverinta  eliberata  de  ISC  are  aplicata  stampila  institutiei  si  este  semnata  de  o  persoana autorizata.  . acestea trebuie sa contina:  .  care  trebuie  sa  contina  .   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de lucrari/  bunuri/ servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de  lucrari aferent transei   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei   valoarea  solicitata  din  adeverinta  reprezinta  0.1%  din  valoarea  lucrarilor  precizata  in  Autorizatia de construire   valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0.datei semnarii contractelor de achizitii.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.   Pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.2 si cu cel din contractul de achizitii   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici)   au  mentionate  numarul. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget. se va specifica.2   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.suma ramasa de platit.   In cazul contractelor de leasing.     Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului. atat valoarea totala a facturii. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 209     valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.suma partial acceptata. valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata in  contabilitate.  .   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.

 beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 210    datele  de  identificare  ale  beneficiarului.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.    Valoarea in Lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli..   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  valoarea  TVA‐ului  se  va  scadea  din  fiecare  document  de  plata.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata.      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. precum si de beneficiar.(data acceptarii documentului de  plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  exceptand  cazurile  in  care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. fara sa fie girat catre terti.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.   data inscrisa in coloana 11 a formularului P1. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copii  dupa  toate  documentele  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor respective (conform contractului de credit).     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de referinta leu/euro de la data efectuarii platii.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.2 ‐ M.. iar echivalentul in Euro depaseste valoarea  contractului..  in  numele  furnizorului..   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.    ...

   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.  precizand  valoarea  facturilor  si  adeverintelor  ISC. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Pentru  platile  efectuate  prin  Trezorerie  de  catre  beneficiarii  publici  se  vor  verifica  doar  extrasele de cont.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.  si  a  beneficiarului.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*. precum si cele repinse.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ  .1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. precizand motivele repingerii.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 211    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.  cheltuielile  eligibile  admise de SAP‐DPP.    Sectiunea C – Cheltuieli eligibile admise    Expertul SAP‐DPP va mentiona in tabelul „Cheltuieli eligibile admise” toate cheltuielile solicitate  la  plata  de  beneficiar..

 DCP se declara „neconform”.  semnata.     Cererea de plata AP 1.5 ‐ M 431.2 este completata si semnata de  expertii si seful SVCP...1  –  M  431. datata si semnata de expertii si sefii SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate. semnata si stampilata de beneficiar..1 este completata. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.. datata.  este  completata.1 M.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”     Raportul initial de activitate este completat.....  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.     Raportul final de activitate este completat. precum si la cererile intermediare de plata.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP      Raportul intermediar de activitate este completat..  semnata  si  datata  de  expertii  si  sefii  SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Pista de audit AP 12.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 212       Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. expertul SVCF  si seful SVCF. datat si semnat de beneficiar.  In  cazul  in  care  documentul  mentionat mai sus nu este aprobat.2    este  completata  corect.    .  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.  verificata  de  seful  SVCF‐ OJPDRP si avizata de Directorul OJPDRP     Pista  de  buget  PB  M. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata. cu exceptia ultimei cereri de  plata..      Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata. este completata. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.

     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  trebuie  sa  fie  completata.  livrare bunuri etc).    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 213    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.  documente  de  plată.3. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.      Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar). semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare. datata.  extrase  de  cont.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate   ‐documentele  (facturi.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.1 este completat. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. au fost efectuate în mod real.      Declaratia de cheltuieli este completata.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  .1  –  Identificarea  financiara.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  datata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.

 contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate).  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 214     Procesele   verbale  de  predare‐primire.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.  datata.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  cazarea.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  datate.  semnate si stampilate de emitent    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor  Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.4  este  completata. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.  ordine  de  plata.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.  chitante.   . datate.  masa.  “conform  cu  originalul”. receptie si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  transportul  rutier/ feroviar)     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  consumabilele.

   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.2.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.2. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului. diferenta se va retine din ultimul document de plata. Stampila „Program FEADR”  . se va specifica  detaliat.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole). factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.datei semnarii contractelor de achizitii.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii.  .    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.2 si cu cel din contractul de achizitii.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 215     are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   au  mentionate  numarul.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli. precum si de beneficiar.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.

2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont  Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.  sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii.  au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.  are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. si a beneficiarului.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  in  numele  furnizorului. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). fara sa fie girate catre terti.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 216              trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.  platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.  beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura  .

1 – M 111.  semnata  si  datata  de  expertul SAT/ SLRNDR‐DSPPDR. 511  este completata.  stampilata  de  expertul  SAP‐CRPDRP  si  revizuita  de  seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 217     numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. 143.  precum  si  cele  repinse.  cu  exceptia  ultimei  cereri  de  plata.1  este  completata.  precum  si  la  cererile  intermediare  de  plata.1 – fazele 1 si 2.  dupa  finalizarea  contractului de furnizare. verificata de seful SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si aprobata de  Directorul general adjunct/ DSPPDR     Fisa de verificare pe teren a implementarii contractului are marcata optiunea „Avizat”. 431.    Pentru Masurile 111. 431.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere  de  plata.  semnata.5 – M 111.     Activitatile realizate si descrise in Raportul intermediar de activitate/ Raportul final de  activitate/ Procesul verbal de receptie care sunt solicitate spre decontare sunt incluse  in lista cheltuielilor eligibile     Notificarea  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/  intermediar/  final  de  activitate  are  marcata  optiunea  „Aprobat”. 143.1 – fazele 1 si 2.  Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata.  este  completata.  datat  si  semnat  de  furnizor. semnata si datata de expertii SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si responsabilul  tehnic (dupa caz)     Pista  de  audit  AP  12. 143.  semnata  si  datata  de  catre  SAP‐CRPDRP   si  SVCP  . 431.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐DPP. 511  este  completata  corect.1 – fazele 1 si 2 si 511     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.1 cuprinde următoarele puncte  de verificare:     Fisa de verificare a DCP de SAP‐CRPDRP AP 2.  precizand  motivele repingerii. datata si semnata de expertii si seful SVCP precum si de furnizor si are  marcata optiunea „conforma” pe sectiunea A1     Raportul  initial/  intermediar/  final  de  activitate  este  completat.  este completata.

  semnata  si  stampilata  de  furnizor   Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 218       Pista de buget este completata. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de furnizare.2     Factura este emisa de furnizor catre APDRP     Raportul de asigurare AP 1.  datata.3.1 este completata.  Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  datata.  trebuie  sa  fie  completata. semnata si datata de catre SAP‐CRPDRP si SVCP     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate. semnate si stampilate de  catre  beneficiar.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ” Program FEADR”     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SAP‐ CRPDRP/ SVCP     Cererea de plata AP 1.1 este completat. datata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  furnizorului.2  este  completata.    Auditorul trebuie să ofere asigurarea că:  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale.1  –  Identificarea  financiara. semnata si stampilata de furnizor     Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Contractul  de  Furnizare  si  conform Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  dupa  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca  este  cazul)/ final de activitate/ Procesul verbal de receptie    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  .  precum  si  datata  si  semnata de titularul contului     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.

  semnate si stampilate de emitent  Expertul SAP‐DPP va mentiona in tabelul „Cheltuieli eligibile admise” toate cheltuielile solicitate  la  plata  de  beneficiar. sunt incluse in lista  cheltuielilor  eligibile  din  caietul  de  sarcini  (anexa  la  contractul  de  furnizare)  si  corespund activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate/  Procesul verbal de receptie     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.  precizand  valoarea  facturilor  cheltuielile  eligibile  admise  de  SAP‐DPP.  datata. precizand motivele repingerii.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate.  iar  cantitatile  si  preturile  bunurilor sunt aceleasi cu cele din oferta castigatoare si contractul de furnizor     Procesele  verbale  de  receptie  a  bunurilor  achizitionate  sunt  completate.  semnata si stampilata de furnizor     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate.     Bunurile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie.4  este  completata.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  precum si cele repinse.      Contractul  de  furnizare  a  serviciilor  de  audit  (unde  este  cazul)  este  datat. Acestea se ataseaza la  fiecare transa de plata.  Obiectul  contractului  trebuie  sa  fie  realizarea  auditului pentru proiectul finantat prin FEADR.      Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor      Devizul  financiar  al  firmei  de  audit  (unde  este  cazul)  este  elaborat  de  firma  de  audit  mentionata  in  contractul  de  furnizare  si  este  aferent  perioadei  in  care  s‐a  realizat  auditul pentru transa respectiva/ intregul proiect.  ‐documentele  (facturi.  semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si de beneficiar.   Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare.    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 219    ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  semnat  si  stampilat  de  partile  contractante.  precum  si  in  Procesele  verbale  de  receptie. In cazul contractelor care  prevad  preturi  unitare  pentru  serviciile  livrate  valoarea  solicitata  trebuie  sa  se  incadreze  si  in  valoarea  mentionata  in  Notificarea  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  furnizorului  AP  1.  datate.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.

..5  –  M  431. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP. este completata..  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.1  –  faza  3  este  completata  corect. este luata la cunostinta de beneficiar si are  marcata optiunea „Avizat”     Pista de buget PB M.1 – faza 3     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.    expertul  SVCF si seful SVCF..  datata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP  precum  si  de  furnizor  si  are  marcata  optiunea „conforma”     Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata. cu exceptia ultimei cereri de  plata.  dupa  finalizarea  contractului de finantare.. datata si  semnata de expertii SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL. precum si la cererile intermediare de plata.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata.  *Aceste sectiuni se completeaza in cazul in care sunt solicitate la plata servicii/ bunuri prestate/  furnizate de catre terti (externalizate)    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.*   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. este completata..*   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont...*   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise. semnata si datata     Pista de audit AP 12..1  –  M  431.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.     Raportul  initial  de  activitate  este  completat..1 M..  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL     Fisa de verificare pe teren in etapa de derulare a contractului este completata.    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.  datat  si  semnat  de  beneficiar.     Raportul intermediar de activitate este completat. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP    . semnata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 220    Pentru Masura 431.1  –  faza  3  este  completata.

1.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 221     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.1  –  Identificarea  financiara.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  fie  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar (daca este cazul)/ final de activitate.  ‐documentele  (facturi.  datata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul.  extrase  de  cont.1 este completata. in cadrul unui GAL din spatiul UE. semnata si stampilata de beneficiar.  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  precum  si  datata si semnata de titularul contului   Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate     Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.     Cererea de plata AP 1.  . cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor.  documente  de  plată.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau. datata. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.   La  prima  cerere  de  plata.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  trebuie  sa  fie  completata.

  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.  semnate si stampilate de emitent    Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate):     Declaratia de cheltuieli este completata.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie. datata. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.4  este  completata.  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.  livrare bunuri etc).     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul).  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea  corespunzatoare  alocarii  bugetare  sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.  Aceste  documente  trebuie  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. receptie si  punere in functiune    .  datata. semnate si stampilate de autoritatea emitenta.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 222       Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  si  in  Raportul de audit emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul  aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde valorii mentionata in Raportul de audit emis de firma de audit mentionata  in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  furnizorului  AP  1. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului.(Importul  reprezinta  intrarea  de  bunuri  din  afara  spatiului  comunitar).  documente  de  plata.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.

datei semnarii contractelor de achizitii.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar.2 si cu cel din contractul de achizitii.   pentru facturile partial acceptate. acestea trebuie sa contina:  .   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 223     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie     Procesele   verbale  de  predare‐primire.suma partial acceptata.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.  “conform  cu  originalul”. iar „conform cu originalul” pe copia facturii. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  datate. datate.  .datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  .   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.2.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.suma ramasa de platit.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.  .   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii.2.  .  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.   au  mentionate  numarul.

  care  trebuie  sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.       Expertii  SAP‐DPP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile de  bunuri/  servicii  si  vor  stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli. Valoarea in Euro a bunurilor/ serviciilor/  lucrarilor se inmulteste cu valoarea cursului de schimb mentionat in bugetul anexa la  Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 224     in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor. iar plata  se face in lei. diferenta se va retine din ultimul document de plata. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. precum si de beneficiar. atat valoarea totala a facturii. iar diferenta pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar Actualizare.    .      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate). factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.   Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului. se va specifica.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii se ia ca valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.    Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta). cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii se determina care este valoarea in Euro care a fost platita de  beneficiar.

7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.6857  lei/euro).2007: 1Euro = 3.3118 Lei.  decat  Euro.3914  0.04.6857  2.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.2007.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 225     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.5890  3. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.7634 = 76.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.  alte  achizitii  specifice.  mijloacele  de  transport. Stampila „Program FEADR”  .          Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.04.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare). Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD. se foloseste  cursul BNR din data de 07.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).

 trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).  datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  in  numele  furnizorului.  sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.  au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.  CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca  . stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.  contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 226              trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata. fara sa fie girate catre terti.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita. si a beneficiarului.

  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP. precum si la cererile intermediare de plata.  semnata.2     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.2    este  completata  corect.2 este completata si semnata de  expertii si seful SVCP.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.    Pentru Masura 431. precizand motivele repingerii.  are  bifata  casuta  „DA”  si  este  avizat  de  Directorul  OJPDRP  (pentru  componenta „b”).   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.     Raportul final de activitate este completat.1  –  M  431.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.  (pentru componenta „b”)     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL (pentru componenta „b”)    . precizand valoarea facturilor.  datat  si  semnat  de  beneficiar. cheltuielile eligibile constatate de SAP‐DPP.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 227     pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.     Raportul intermediar de activitate este completat. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 ‐ M 431.1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.    expertul  SVCF  si  seful  SVCF. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”   Raportul  initial  de  activitate  este  completat. precum si  cele repinse.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. cu exceptia ultimei cereri de  plata (pentru componenta „b”).

.  Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  primele  10  zile  lucratoare ale perioadei.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  In  cazul  in  care documentul mentionat mai sus nu este aprobat.1 este completat.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    In  cazul  componentei  „a”... Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate.1 este completata. semnata si stampilata de beneficiar.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate..  trebuie  sa  fie  completata..  datata.3. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.     Cererea de plata AP 1. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare. au fost  efectuate  în  mod  real....    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  este  completata.1  –  Identificarea  financiara.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1..1 M..  semnata  si  datata  de  expertii  si  sefii  SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Pista de audit AP 12. datata si semnata de expertii si sefii SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.    In cazul componentei „b”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 228     Pista  de  buget  PB  M. pentru cheltuielile realizate in perioada precedenta.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. DCP se declara „neconform”.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  . este completata. datata..

  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta. datate. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate). receptie si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    .  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  livrare bunuri etc).     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.      Declaratia de cheltuieli este completata. datata.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 229    ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.  extrase  de  cont.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).  datate.      Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  documente  de  plată.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).  pentru  componenta  “b”. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).  pentru  componenta  “b”.     Procesele   verbale  de  predare‐primire.

    Valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente componentei „a” este cel mult egala cu  80%  din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  componentelor  „a”  si  „b”.  cazarea.  Valorile comparative se stabilesc prin insumarea tuturor cheltuielilor declarate eligibile  pana la data verificarii prezentului Dosar cerere de plata.  In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si „b”  mentionata  in  Contractul  de  finantare. aceasta se accepta indiferent de procentul pe  care  il  reprezinta  in  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei de dezvoltare locala.  masa.   Pentru  GAL‐urile  care  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala. utilitatile. consumabilele.  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)   Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional   Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.    Pentru  GAL‐urile  care  nu  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional   In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) nu depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si  „b” mentionata in Contractul de finantare. fisa contului aferenta strategiei respective.  chitante.  ordine  de  plata.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.  transportul  rutier/  feroviar. comunicarea.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile privind chiria si intretinerea sediului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 230     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate). fisa contului aferenta strategiei respective.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.    . Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.  precum  si  incepand  cu  a  XIII‐a  luna  de  functionare se va verifica daca:  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 231     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.2.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.2 si cu cel din contractul de achizitii.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. se va specifica  detaliat.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.  .  semnate si stampilate de emitent    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.4  este  completata.2.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. precum si de beneficiar.  “conform  cu  originalul”.   au  mentionate  numarul.      .  datata.datei semnarii contractelor de achizitii.  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole). iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.

2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.  .   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.  in  numele  furnizorului. diferenta se va retine din ultimul document de plata. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 232     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata. fara sa fie girate catre terti.

5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP. beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare.  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐DPP.  iar la transa a doua. si a beneficiarului. precum si de beneficiarul proiectului    .6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  precizand  motivele repingerii.  precum  si  cele  repinse. 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.     Pentru  transa  II.1  cuprinde  următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.    Pentru Masurile 112 si 41    La prima transa de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 233      Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.

.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.5 si Raportul SVCP/ SVT de verificare a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 234     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1. nr.. precum si ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si  ca a crescut cu minim 4 UDE fata de dimensiunea fermei de la data semnarii contractului  de finantare (anul 0)   Pista de audit AP 12.    ..642/16.6  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".82/1991.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla. este corect completata.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.O.. se verifica numai documentar. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pe care o cere spre decontare a fost  inregistrata pana la momentul depunerii transei de plata     Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor aferente activitatii prezentate in planul de afaceri in baza unei copii a balantei de  verificare. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.  genereaza situatie de neregula.1 M.07.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. conform Legii nr.1040/2004 al MFP (M.. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.    In cazul beneficiarilor.

  Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom. ca persoana fizica autorizata.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma.  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.ro/.2 trebuie sa fie completata. documente de plata.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.1  trebuie  sa  fie  completata. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.     Cererea  de  plata  AP  1. datata.)   Pentru achizitia de teren de la persoane fizice.  trebuie  sa  fie  completata.   In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise actiunile realizate. conform planului de  afaceri.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar. Pe extrasul din Registrul Comertului. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”. documentului de plata si extrasului de cont.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.1  –  Identificarea  financiara.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea. extrase de cont etc. si vor semna si stampila documentul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 235     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. CUI/ cod fiscal. beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat  . semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.  datata.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate.     Declaratia de cheltuieli AP 1.  Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de documente care sa justifice realizarea  actiunilor mentionate in declaratie (facturi.  datata.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     Valoarea  transei  a  doua  de  plata  trebuie  sa  fie  de  40%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare. beneficiarul nu are obligatia prezentarii la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale.onrc. In  acest caz.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 236    la  notar.  sa  fie  datat. datat.  conform  Notificarii  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  AP  13. In cazul in care din documentul emis  de APIA rezulta ca beneficiarul a primit sprijin prin PNA 2011‐2013. roiuri la pachet. semnat si stampilat  de furnizorul de bunuri/lucrari si de beneficiar. In cazul investitiilor realizate prin Masura  121  se  verifica  daca  totalul  platilor  efectuate  catre  beneficiar.    .2. roiuri pe faguri si matci. Aceasta trebuie sa fie emisa  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata. Documentul  se ataseaza in cazul proiectelor care au prevazut in Planul de afaceri achizitia de familii  de albine.  prin  Procesul  verbal  de  receptie  finala  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.     Procesul de receptie finala (bunuri/ lucrari) este completat.  din  care  sa  rezulte  valoarea  achitata  de  catre  beneficiar  pentru  terenul  achizitionat de la persoana fizica respectiva.      Din Formularul AP 1.2 este completat.  Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie emise pentru beneficiarul  finantarii.2 si din planul de afaceri. semnata si stampilata de reprezentantii APIA. In cazul investitiilor realizate din surse proprii  se  verifica  daca  totalul  facturilor  achitate  si  atasate  ca  documente  justificative  reprezinta cel putin 30% din sprijinul acordat. rezulta ca dimensiunea fermei este mai  mare  de  10  UDE  si  a  crescut  cu  cel  putin  4  UDE  de  la  data  semnarii  contractului  de  finantare.1    reprezinta  cel  putin  30%  din  valoarea  totala a sprijinului (mentionat in contractul de finantare).3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate. roiuri pe faguri si matci  este datata.     Adeverinta APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA  2011‐2013 pentru achizitia de familii de albine. Iar calculele sunt corecte.     Din documentele atasate la declaratia de cheltuieli rezulta ca cel putin 30% din sprijinul  acordat  a  fost  investit  pentru  modernizarea  si  dezvoltarea  exploatatiei  si  realizarea  conformitatii cu standardele comunitare.    Acest raport trebuie sa descrie realizarile fizice pentru indeplinirea actiunilor din Planul  de afaceri.  Se  verifica  daca  datele  din  coloanele  3  si  4  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii  economice  a  fermei  (nr  de  ha/  nr  de  capete)  sunt  conforme  datelor  mentionate  in  Planul  de  afaceri  privind  structura  productiei  la  data  semnarii  contractului de finantare si se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din tabel. dosarul se declara  “neeligibil” si se recupereaza sumele acordate la transa I. roiuri la pachet.      Raportul  de  executie  AP  1.    In  cazul  contractelor  de  leasing. datat  si semnat de beneficiar.2.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.

  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata.  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului.  semnata si stampilata de beneficiar    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:     Contractele de achizitii (bunuri/lucrari) sunt datate. semnate si stampilate de beneficiar  si furnizor.4  este  completata.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.  semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 237     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.      Copiile  facturilor. in cazul achizitiei din import.    Pentru achizitia de animale     Certificatul  de  origine  si  productivitate  al  materialului  biologic  (animale)  atesta  identitatea  si  valoarea  genetica  si  trebuie  sa  fie  completat.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata.     .  are  precizata  valoarea  si  este  semnat  de  ambele parti.  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat.  datata.  datat  si  semnat  de  catre  autoritatile tarii de origine.  documentelor  de  plata.  Ministerul  Mediului  si  Padurilor.  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor.     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea Agricola  mai  devreme  de  3  ani  de  la  data  depunerii  cererii  de  plata  –transa  II  este  datata.2 Aceste documente  trebuie sa fie aferente contractelor de achizitie bunuri/lucrari     Pentru achizitia in leasing     Contractul  de  leasing  este  aferent  bunurilor.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.  extraselor  de  cont  sunt  emise  pentru  beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 238      Documentul  se  elibereaza  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr. intr‐un interval de 24 de ore anterior sosirii acestuia la  postul de inspectie la frontiera de intrare.  datat.12.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.  DVCI  pentru  animale  trebuie  completat.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru animalele de  reproductie achizitionate.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta  si  se  elibereaza  in  conformitate  cu  Ordinul  nr.  8 a  Ordinului nr.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul.    Pentru plantarea si replantarea plantelor perene     Certificatul  oficial  de  calitate  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern) trebuie sa fie completat conform Anexei nr.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.  precum  si  animalelor  vii.12.  conform  Ordinului  nr.2005 – Anexa nr 1.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  animalele   achizitionate.2005.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.     Documentul  veterinar  comun  de  intrare. in baza unei notificari la postul de  inspectie la frontiera de intrare.     Certificatul  sanitar‐veterinar  emis  la  unitatea  de  origine  (pentru  importul  de  animale)  trebuie  sa  fie  completat. 550/2002 pentru  .      Acest document reprezinta confirmarea de catre autoritatea sanitar veterinara centrala  (Autoritatea  Nationala  Sanitar  Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor)  a  conditiilor  sanitar veterinare in care se poate efectua importul.  precum  si  animalelor  vii. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.  datat.1996 cu modificarile si completarile ulterioare.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul.  1223/1996  privind  reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din  zootehnie – M Of 310/27.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.11.      Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  biologic achizitionat.

  Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol)  (in  cazul  achizitiei  la  intern)  trebuie  sa  fie  completat.  conform  Legii  nr.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.05.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.  controlul.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  – M Of 66bis/ 24.     Incheierea  privind  intabularea  in  cartea  funciara  este  semnata  si  stampilata  de  autoritatea emitenta.  controlul  si  certificarea  calitatii.2006.  266/2002  privind  producerea.  controlul. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  viticol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat.  datat  si  semnat  de  furnizor si beneficiar. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.    Pentru achizitia de teren     Extrasul de carte funciara este semnat si stampilat de autoritatea emitenta. precum si inregistrarea soiurilor de  plante – M Of 343/23. 9 din Ordinul nr.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 239    aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea. conform  Art. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.  controlul.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol  emis  de  Ministerul  Agriculturii.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.  prelucrarea.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).2002.01.    .  comercializarea semintelor si a materialului saditor. F a Ordinului 1295/  2005.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  pomicol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat.    Certificat de atestare fiscala este semnat si stampilat de primaria in raza careia se afla  terenul. datat si semnat de furnizorul din tara de origine. datat si semnat de furnizorul din tara de origine.

1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  semnate si stampilate de emitent.    In cazul achizitiei de teren. suprafata.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT. indiferent de forma de  autorizare  conform  OUG  44/2008.    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:     Notificarea  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  este  completata  cu  toate  sumele  platite si luata de cunostiinta de beneficiar.    Pentru Masurile 141 si 41    Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata).5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  (cazul  PFA‐ului/  intreprinzatorului  persoana  fizica  titular  al  intreprinderii  individuale/  membrilor  intreprinderii  familale). Mentionam ca persoana fizica.    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.1  cuprinde  următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate. precum si de beneficiarul proiectului    . precum si cele repinse.  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.  precizand motivele repingerii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 240     Datele  din  documentele  care  atesta  proprietatea  asupra  terenului  achizitionat  pentru  activitati  agricole  (extras  de  carte  funciara. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1. prin semnatura si data. documentele doveditoare ale dreptului de proprietate. prezentate la  dosarul cererii de plata trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice. titularul terenului sa fie beneficiarul finantarii. fisa fiscala) corespund cu cele din contractul de vanzare‐cumparare privind: nr.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2.  alaturi de nume.  contract.     Pentru  anul  IV.  documentul  privind  intabularea  in  cartea  funciara. poate opta pentru mentionarea formei de autorizare.

  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.5 si Raportul SVCP/ SVT de verificare a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.  datata. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate.1  trebuie  sa  fie  completata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare. este corect completata. CUI/ cod fiscal.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).. ca persoana fizica autorizata. astfel incat productia destinata comercializarii a crescut  cu 20% fata de productia de la data semnarii deciziei de finantare (anul 0).  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.onrc.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent. precum si ca  dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3 UDE fata de dimensiunea exploatatiei de  la data semnarii deciziei de finantare (anul 0).     Cererea  de  plata  AP  1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  ..6  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri.  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.  datata.1  –  Identificarea  financiara. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.     Pista de audit AP 12.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.ro/..    Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Decizia  de  Finantare  si  conform  Declaratiei de esalonare a platilor.1 M.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 241     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1..  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1..  trebuie  sa  fie  completata.

  ‐Legea nr 138/ 2004 a imbunatatirilor funciare.  pentru  comercializarea  produselor  agricole si silvice. expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea.   ‐Legea nr 566/ 2004 a cooperatiei agricole.2.  din  care  sa  rezulte  daca  beneficiarul  a  accesat  Masura  214  pe  o  perioada  de  5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului.      Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.2 este completat. cu modificarile si completarile ulterioare.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.  Verificarea  se  realizeaza  in  IACS. protectia  mediului.   ‐Legea  nr  338/  2005  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr.  26/  2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii. agricultura ecologica etc. sa fie datat. respectiv:  ‐Ordonanta  nr.    Se  verifica  la  DCP  aferente  proiectelor  care  au  primit  punctaj  pentru  acest  criteriu.   Din Formularul AP 1. in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole.  atasata  la  dosarul  administrativ  al  SVCP‐OJPDRP. printr‐un certificat de formare profesionala. rezulta ca dimensiunea fermei a crescut cu cel putin 3 UDE de  la data semnarii deciziei de finantare (se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din  tabel).2. cu modificarile si completarile ulterioare.   ‐Hotararea  nr. si vor semna si stampila documentul.  expertii  atasand  la  dosarul  administrativ  print‐screen  din  sistem  sau  in  baza  Adeverintei  de  la  APIA. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul  productiei realizate si comercializate de beneficiar. datat  si semnat de beneficiar.     Beneficiarul finantarii a accesat Masura 214 – „Plati de agromediu” pe o perioada de 5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului. Iar calculele sunt corecte.  datata.     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate. contabilitatea fermei.  cu  modificarile si completarile ulterioare.  1078/  2008  privind  acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de  producători  recunoscute  preliminar  şi  organizaţiilor  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume.  semnata si stampilata de beneficiar.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  in  continuare  membru  al  unei  forme  asociative  recunoscute conform legislatiei in vigoare (daca este cazul).  .4  este  completata. cu modificarile si completarile ulterioare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 242    atasa extrasul la dosarul administrativ.  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  de  producatori.2. semnat si  stampilat de beneficiarul proiectului.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. Pe extrasul din Registrul Comertului.  Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa care trebuie sa fie emis  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul  de  producatori/  asociatia  profesionala/  cooperativa  agricola/  organizatia  de  imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume  constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

   Sectiunea  B2  –  Verificarea  documentelor  de  plata  (care  atesta  incasarea  facturilor  emise).. este corect completata.     Pista  de  buget  PB  M...1 M.. datata si semnata    ...6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Anexa  2  la  Raportul  SVT  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVT. precum si cele repinse.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata..1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2..    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului dosarului cererii de plata     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.   Sectiunea C – Valoarea productiei comercializate admise.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Anexa  2  la  Raportul  SVCP  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.  este  corect  completata.    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP.  semnate si stampilate de emitent.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT.  precizand motivele repingerii.. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.    Pentru Masurile 142 si 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DP AP 5.    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 243       Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate..

  avand  toate  datele  de  identificare ale beneficiarului proiectului.000 Euro pentru al patrulea an.000 Euro.     Cererea  de  plata  trebuie  sa  fie  completata.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.   80.  datata.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.5% din valoarea productiei comercializate.   60. In vederea stabilirii ajutorului financiar in Euro.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  semnata  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilata  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. se aplica procentul specific  . Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).000 Euro pentru al doilea an.000.   50.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.   pentru al doilea an: 2.000.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 244     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.5% din valoarea productiei comercializate. echivalent in lei .   100.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  b) Pentru  acea  parte  a  productiei  comercializate  a  carei  valoare  depaseste  1.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de  minim 10.5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro pentru al treilea an.000 Euro pentru primul an.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro/an:   pentru primul an: 2.   pentru al cincilea an: 1.    Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.   pentru al patrulea an: 1.  Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale  in  urmatorii ani.000 Euro pentru al cincilea an.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  Lei.

  datata. sa fie datat. Acestea trebuie sa fie datate. Beneficiarul trebuie sa aiba o  contabilitate  analitica  separata  pentru  operatiunile  privind  programul  FEADR.     Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate  Expertul  trebuie  sa  verifice  daca  produsele  mentionate  in aceste  documente  sunt cele  comercializate (precizate in facturi). datate. pentru comercializarea produselor agricole si silvice (Anexa 7). datat. Orice suma  pentru  care  nu  este  atasat  un  document  justificativ.  Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului financiar stabilit in euro la cursul de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale in urmatorii ani. Acesta trebuie  sa fie insotit de facturi.  semnata si stampilata de beneficiar.  se  exclude  din  calculul  productiei  comercializate     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  datat. pentru produsele agricole. Acest raport trebuie sa descrie structura  si volumul productiei realizate si comercializate de grupul de producatori.    .  trebuie  sa  fie  completata. astfel:   Directiile  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Rurala  judetene  si  a  Municipiului  Bucuresti.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.4  este  completata.     Avizul de recunoastere a grupurilor de producatori  trebuie completat.   Inspectoratele Teritoriale de regim silvic si de vanatoare pentru produsele silvice     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.1  –  Identificarea  financiara.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 245    anului  de  finantare  si  valorii  productiei  comercializate  la  valoarea  obtinuta  mai  sus.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  trebuie  sa  fie  completat.  37/14  iulie  2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori. semnate si stampilate  de autoritatea emitenta.  Balanta  analitica  a  contului  clienti  si  Balantele de verificare lunare aferente anului de executie. semnate si stampilate de beneficiar.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. documente de plata si documente care atesta plata.  conform  Ordonantei  nr.  Acesta  este  emis  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  datata.  Documentele trebuie completate.  precum  si  Ordinului  nr. semnat si  stampilat de reprezentantul legal al proiectului. semnat si  stampilat.     Documentele contabile  Se  vor  atasa  Jurnalul  de  vanzari‐cumparari.  pentru  comercializarea  produselor  agricole  si  silvice.  171/13  martie  2006  privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  OG  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.  In  Centralizator trebuie sa fie inscrise produsele care au fost comercializate.

1040/2004 al MFP (M.    data  inscrisa  pe  factura  este  cuprinsa  in  perioada  de  12  luni  pentru  care  se  acorda  ajutorul financiar.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".2. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b)..O..82/1991. nr.2.     Sectiunea B1 – Verificarea facturilor emise    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”. se verifica numai documentar.    au formatul prevazut de actele normative in vigoare si sunt completate in conformitate  cu acestea.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.1  .1   se regasesc in Jurnalul de vanzari‐cumparari.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiarul  finantarii  pe  originalul  facturii. conform Legii nr.      Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.   numarul facturii este acelasi cu cel inscris in coloana 1 din formularul AP 1.  In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 246     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  subconturilor  131/  4751  (se  verifica  situatia  contului  131/  4751  pentru  comerciantii  persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR..  iar  „conform cu originalul” pe copia facturii.    In cazul beneficiarilor.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP  si  SAP‐CRPDRP.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.07.  semnate si stampilate de emitent.642/16. – AP 1.   data inscrisa pe factura nu este anterioara datei recunoasterii grupului de producatori..   valorile  din  facturile  emise  trebuie  se  regasesc  in  Centralizatorul  privind  valoarea  productiei comercializate de grupul de producatori pana la data de ..  genereaza situatie de neregularitate. totalul general trebuie sa fie corect calculat).. daca exista  mai multe articole facturate.

 creditarea contului beneficiarului finantarii prin documentul/  documentele de plata corespondente.   este datat si stampilat de  banca  beneficiarului finantarii.  precizand motivele respingerii la plata (daca este cazul).  Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (care atesta incasarea facturilor emise)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.2.   are mentionat in clar numarul facturii care se achita   valoarea inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata  (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu  cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in coloana 5 a formularului  AP 1. iar „conform cu originalul” pe copia documentului de plata   datele  cuprinse  in  coloana  6  a  formularului  AP  1.  precum si cea respinsa.  precum si furnizorul din factura. valoric si ca data.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 247     numele  cumparatorului  de  pe  factura  coincide  cu  cel  din  coloana  4  din  formularul  AP1.   atesta.   se  mentioneaza  numarul  facturii  incasate  si  documentul/documentele  cu  care  s‐a  efectuat plata  Sectiunea C ‐ Valoarea productiei comercializate admise    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  in  tabelul  „Valoarea  productiei  comercializate  admise”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. valoarea productiei comercializate admise de SAP‐DPP.2.1     Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   au mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP  si  SAP‐CRPDRP. stampilele expertilor SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP.2.1 (data acceptarii doumentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   documentul de plata confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar   documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente   platitorul inscris in documentul de plata este cumparatorul din factura   beneficiarul  inscris  in  documentul  de  plata  este  cel  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  Stampila „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de  plata.2.    Exemplu:    .1   numele  furnizorului  din  factura  este  numele  beneficiarului  care  a  depus  cererea  de  plata.   este emis de banca pentru beneficiarul finantarii.1  coincid  cu  tipul  si  numarul  documentului de plata   data cuprinsa in coloana 7 a formularului AP 1.  precizand  valoarea  facturilor  (fara  taxe  recuperabile).

000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 248    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută.000.  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme     Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  este  completat.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1.000 Euro. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire este completat.5% adică 1125  Euro.1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.045. datat si semnat de expertii ITRSV.5A este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. datat si semnat de expertii ITRSV. avizat de catre seful S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV    .     Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  avizat  de  catre  seful  S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV     Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita este completat. avizat de catre  seful  S/B/C PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV.125 Euro.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.  Pentru restul de 45.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului si are bifata casuta „Conforma”     Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.    Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.  datat  si  semnat  de  expertii  ITRSV.000  Euro.

 avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  ‐  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul  de  control  al  respectarii GAEC al APIA      Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.    Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.. este corect completata.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  datata.1 M. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme     Raportul APIA privind constatarile in urma verificarii GAEC (anii I – XV) este completat.  datat si semnat de expertii ITRSV.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata...1  trebuie  sa  fie  completata..  trebuie  sa  fie  completata.  semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 249     Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  este  completat.    Anexa  la  Cererea  de  plata  –  Identificarea  financiara...     Cererea de plata pentru lucrarile de infiintare a plantatiei trebuie sa fie elaborata pentru  toata suprafata propusa prin proiectul tehnic de impadurire.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12..  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  este  corect  completata.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate..  datat si semnat de expertii APIA..  datata.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.     Cererea  de  plata  AP  1.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Pista  de  buget  PB  M. precum si datata si  semnata de titularul contului  ... Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).

 decontarea sumelor se va face la valoarea din factura. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din platile efectuate catre furnizori.  datata.    .   Garantia poate fi constituita.2  (anul  I)  trebuie  sa  fie  completata. atat in contul constructorului prevazut in contract..  semnata  si  stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  infiintare  a  plantatiei  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate. in limita cheltuielilor considerate eligibile. a unui cec etc.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului. a unei  polite de asigurare.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru elaborare proiect tehnic    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.    In cea de‐a doua varianta.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  plantatiei  pentru  lucrarile  executate. dupa realizarea lucrarilor  de intretinere.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 250       Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii.  documente  de  plata. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  se  va  depune  de  beneficiar in perioada 1 septembrie – 15 octombrie la OJPDRP.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  de impadurire.  stadiul  lucrarilor  fiind  conform  cu  cel  din  devizele  pentru  lucrarile  executate de infiintare a plantatiei.  cat si in contul de garantie. efectiv  platite de autoritatea contractanta.  sa  fie  datat.  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.     Garantia  de  buna  executie  (anul  I)  pentru  lucrari/  serviciile  de  proiectare  trebuie  constituita  in  conformitate  cu  Contractul  de  lucrari/servicii  (in  favoarea  beneficiarului  finantarii).  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. Acest raport trebuie sa descrie lucrarile de infiintare realizate.

   Din  devizele  pentru  lucrari  rezulta  ca  acestea  au  fost  realizate  de  catre  o  persoana fizica/ juridica atestata     Certificatul  de  provenienta  al  puietilor  forestieri/  Documentul  de  calitate  al  furnizorului (anul I) trebuie sa fie datat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 251     Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei (anul I) este documentul care  atesta momentul inceperii executarii lucrarilor.      Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice (anul I) trebuie sa fie datat. datate. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor.  Acestea  trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si  declarate castigatoare. semnate si stampilate     Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (anul  I)  (proiect  tehnic) trebuie completate.     Procesele  verbale  de  predare‐primire  a  materialului  saditor  (anul  I)  trebuie  completate.      Procesul  verbal  de  receptie  pentru  incheierea  starii  de  masiv  (anul  V)  trebuie  completate.  718  din  7  mai  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  .  datate.     Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei (anul I) trebuie semnate cu  numele mentionat in clar.  semnat  si  completat  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  nr.  comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducerea     Autorizatia  de  producator  a  materialului  (anul  I)  trebuie  sa  fie  datata. semnat si completat de producatorul de puieti  Documentul  se  emite  conform  prevederilor  OG  11/  2004  privind  producerea. datate. stampilate si datate de reprezentantul legal si de executantul  lucrarii.      Procesele   verbale  de  receptie  la  terminarea  lucrarilor  (anul  I)  trebuie  completate. semnat (cu numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie  sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor.  Data  elaborarii  acestui  document  trebuie  sa  fie  ulterioara  Ordinului  de  incepere al lucrarilor. semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.     Devizele financiare (anul I) pentru serviciile de proiectare trebuie sa fie datate. semnate si stampilate. datate.  semnata  si  completata  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  676/  2004  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  autorizare  a  producatorului  de  material  forestier  de  reproducere  (Anexa 1)     Certificatul  de atestare al persoanei fizice/ juridice (anul I) care a realizat lucrarile de  impadurire  trebuie  sa  fie  datat.

    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor (anul I)    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   .    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii. nr.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".1040/2004 al MFP (M.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.  semnate si stampilate de emitent.    In cazul beneficiarilor.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.82/1991.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  genereaza situatie de neregula. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 252    atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări  de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic (Anexa 3).     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR. se verifica numai documentar.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.O. conform Legii nr.  datata.642/16.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.  semnata si stampilata de beneficiar.07.

     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 253     pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.    .  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  suma  in  Lei  din  documentul de plata (fara tva) se va imparti la cursul leu/euro din data platii.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.  “conform  cu  originalul”.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   au  mentionate  numarul.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.2 si cu cel din contractul de achizitii.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.2. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielilor  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu se  precizeaza cursul de schimb la care se efectueaza plata se va folosi cursul de schimb BNR  din  ziua  platii.datei semnarii contractelor de achizitii.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii  in  baza carora au fost emise.  .2. diferenta se va retine din ultimul document de plata.

04.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata. se foloseste  cursul BNR din data de 07.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).5890  3.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.    Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.04. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.  .90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.90 lei)    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (anul I)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.  decat  Euro. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.2007: 1Euro = 3.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.7634 = 76.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 254        In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.3118 Lei.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).2007.6857  2.3914  0.6857  lei/euro).   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.

   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 255     platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.  si  a  beneficiarului.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  in  numele  furnizorului. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului. fara sa fie girate catre terti.    .    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont (anul I)    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.

 datata de  expertul  SAT‐DATL/  SAT. semnata.  revizuita  de  seful  SAT‐DATL/  SAT‐MADR.  avizata  de  Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM.1 este completata. dupa aplicarea  sistemului de sanctiuni precum si cele repinse.  Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  semnata  si  stampilata  de  expertul  SAT‐DATL/  SAT‐MADR. semnate si stampilate de  catre  beneficiar.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1. se  va mentiona modalitatea de calcul a sumei eligibile.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane. prin aplicarea sistemului de sanctiuni.    Pentru Masura 511 – cheltuieli directe    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.  semnata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 256    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.  stampilata  de  expertul  SAP‐CRPDRP  si  revizuita  de  seful  SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare a cheltuielilor directe T13‐29.  verificata  de  seful  SAT‐DATL/  MADR  si  avizata  de  Directorul  DATL/ Directorul general adjunct AM . precizand motivele repingerii.1 este completata.2  sunt  atasate  la  Dosarul cererii de plata     Documentele atasate la dosarul cererii de plata sunt in conformitate cu Procedura de  autorizare plati     Calculele din Declaratia de cheltuieli sunt corecte     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile     . datata. iar concluzia indica eligibilitatea cererii de plata     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate.2  este  completata. semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.  si  de  reprezentantul  CFPP si aprobat de Directorul general al DGDR‐AM PNDR/ Directorul general APDRP     Copiile  documentelor  mentionate  in  Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.1  –  M  511  –  cheltuieli  directe  este  completata  corect. daca  este cazul. De asemenea.  de  Directorul  directiei  economice/  financiar  contabilitate.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  datata.

   numele  si  prenumele  expertului  SAP‐DPP  care  verifica  cererea  de  plata  (codul  alocat  pentru fiecare expert.P’’ si  se adauga numarul transei de plata (ex.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.6.    DCP  este  preluat  de  seful  SAP‐DPP  care  il  repartizeaza  expertului  verificator.C’’ care este inlocuita cu litera .     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  documentar  a  Dosarului  cererii  de  plata.   semnatura expertului si a Sefului SAP‐DPP.    numele si semnatura Directorului DPP.. unde: „P” = codul cererii de  plata.1.     Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis. se constata o serie de neconcordante.  2.  in  orice  zi  lucratoare  din  luna.    Expertii SAP‐DPP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  completand  Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3 si cartuşul I din formularul Cererii de Plata  AP 1. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate.  transei  de  plata).  „1234567890005”  =  numarul  conventiei  si  cifra  „1.3.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   data inregistrarii cererii de plata. in prezenta gestionarului fondului..  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP‐DPP  care  o  revizuieşte.1. precum si cele respinse.  dupa  semnarea  Conventiei  de  finantare  –  contractului de servicii si completarea acesteia cu toate anexele componente ale Conventiei de  finantare – contractului de servicii.    . P 1234567890005 1.    5.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.  pe  care  o  semnează. Daca in urma verificării documentare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 257     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. fara a se depasi termenul  de verificare prevazut in procedura. seful SAP‐ DPP stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare.     Cartusul I al formularului AP 1. Verificarea DCP aferente schemelor de garantare de SAP‐DPP     Gestionarul fondului poate depune Dosarul cererii de plata la SAP‐DPP.  datata.  3  etc”    =  nr.  precizand motivele repingerii.1. precizate la art 8.  pentru  toate Dosarele Cererilor de Plata.   codul  cererii  de  plata  se  completeaza  plata  ‐  se  completeaza  cu  codul  Conventiei  de  finantare – contractului de servicii mai putin litera . intr‐un singur exemplar  pe  suport  de  hârtie. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SAP‐DPP.  referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din  dosar.4  este  completata.

  precum  si  rubrica  „Observatii” daca este cazul.  expertii  SAP‐DPP  vor  introduce  in  sistemul informatic datele din cererea de plata AP 1.  b.  se  vor  aplica  etapele  AP3  si  AP4  in  ceea  ce  priveşte  elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata.  Seful  SAP‐DPP  va  transmite  scanat/  pe  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  SCP‐DCPFE  o  copie  a  formularului  AP  1.7.1.    Rezultatul verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP  AP 5. gestionarul  fondului/  MADR  AM  PNDR  va  fi  instiintat  cu  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1. precum si cele  respinse.    In  cazul  in  care  DCP  a  fost  declarat  „eligibil/  neeligibil”.7. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  5. care va fi transmisa gestionarului  fondului/ MADR AM PNDR pe fax/ prin posta cu confirmare de primire.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 258    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.1.  seful  SAP‐DPP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor de divergenta.  In  acest  caz.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.  exista  doua  tipuri  de  concluzii privind eligibilitatea DCP:  a. Seful SAP‐DPP verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si  de asemenea. Fisa de verificare AP 5.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:  . ceea ce presupune transmiterea  informatiilor suplimentare (daca este cazul).  in  vederea  inregistrarii in sistemul contabil. După ce Fisa de verificare AP 5. In cazul in care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite.1  se va completa pentru acele puncte de verificare pentru care s‐a considerat necesara solicitarea  de  informaţii  suplimentare.1 care va fi revizuit de seful SAP‐DPP si aprobat de  Directorul  DPP. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului.13. precizand motivele respingerii.     Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 5.1.    In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de catre  SAP‐DPP. luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii”  din fisa de verificare.    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.1. verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐DPP  vor intocmi Certificatul de Plata AP 4.    In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii”  din  cadrul  Fisei  de  verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.    Termenul necesar instrumentarii DCP este de 1 zi lucratoare. care trebuie prezentate in maxim 5 zile lucratoare  de  la  data  primirii  de  gestionarul  fondului/  MADR  AM  PNDR  a  scrisorii  de  informatii  suplimentare (in functie de complexitatea acestora). In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica neeligibilitatea cererii de plata. Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul 2.1.

1A  –  Fisa  de  verificare  a  contestatiei  .550.1 este completata.  Formularul  AP  5. din care:  ‐Masura 121:107.7 si Fisele tehnice ale masurilor 121.000 Euro. 123.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1.000.  aceasta  va  fi  instrumentata  de  catre  expertii  din  cadrul  SAP‐DPP  si  SVT‐DPP  in  maxim  30  zile  calendaristice  de  la  data  inregistrarii  contestatiei  la  APDRP. din care:  ‐Masura 123: 10. precizate la art 8.000 Euro.111. 312.540.000.7  si  in  Fisele  tehnice  ale  masurilor 121.889. datata. semnata si stampilata de gestionar si  are bifate casutele aferente declaratiei pe propria raspundere     Numele  gestionarului  din  cererea  de  plata  corespunde  cu  numele  gestionarului  fondului de garantare din Conventia de finantare – contractul de servicii     Suma solicitata in cererea de plata (totala si pe masuri) corespunde cu cea mentionata  in Conventia de finantare – contractul de servicii.000 Euro  ‐Masura 312: 9.910. Acordul cadru de colaborare si PNDR  2007‐2013 (cap 5.  pentru  toate  contestatiile.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP. Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si SVT‐DPP    In cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu e de acord cu suma totala autorizata la plata sau cu  suma autorizata la o transa de plata de catre SVCP‐OJPDRP/ SVT/ SAP si depune o contestatie. precum si cele repinse.  sumele  prevazute  la  cap  5.4.  semnate  si  stampilate  de  catre  gestionar.000 Euro  2)Schema de garantare pentru IMM‐uri: 30.000 Euro  ‐Masura 313: 9. 312 si 313 sunt:  1)Schema de garantare pentru agricultura: 190.6.000 Euro  ‐Masura 123: 82.  precizand motivele repingerii. 123. 313).  Expertii  SAP‐DPP  vor  completa  in  acest  sens.    5.1     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.2.000 Euro     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 259       Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  dupa  semnarea  Conventiei  de  finantare  –  contractului  de  servicii  si  completarea  acesteia  cu  toate  anexele  componente  ale  Conventiei de finantare – contractului de servicii.2.    Conform  PNDR  2007‐2013.

  pentru reverificarea dosarului cererii de plata se contacteaza serviciile implicate in verificarea  dosarului cererii de plata de la nivel judetean si regional. daca este cazul). precum si cele delegate    Daca  in  urma  reverificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  reiese  faptul  ca  beneficiarul  mai  are  dreptul  la  o  plata  suplimentara. se intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul DPP prin  care se solicita aprobarea intocmirii unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma  reverificarii. Daca se considera necesar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 260    aferente dosarului cererii de plata de SAP‐DPP.     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  financiar  a  documentelor  aferente  sumelor  care  fac  obiectul  contestatiei.  iar  expertii  SVT‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere tehnic (inclusiv realizarea vizitei pe teren.  inclusiv  pentru  cazurile  in  care  au  fost  aplicate  reduceri  conform art 30 din Reg 65/ 2011. stampilează si il înaintează  sefului SAP‐DPP care il revizuieşte. pe care il semnează. Noul certificat va avea codul cererii de plata pentru care s‐a efectuat ultima plata.        .

1 conform Declaratiilor de plati transmise de  APIA. formularul de  Solicitare  de  fonduri  pentru  finantarea  proiectelor  AP  6.  expertul/ seful SAP‐DPP va solicita APIA clarificari cu privire la elaborarea acestor documente.  in  cursul  lunii.2  catre  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale..  din  care  sa  reiasa  efectuarea  platilor  catre  beneficiari..  In  cazul  decontarii  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐DPP elaboreaza lunar.  in  baza  sumelor  autorizate  prin  Certificatele  de  Plata  AP  4. Raportul privind platile efectuate de APIA.  cursul  folosit.  precum  si  contributiile aferente.    Lunar..  Declaratia  privind  cererile  de  plati  compensatorii  in  luna  . APIA va transmite la APDRP in format electronic si  pe  suport  de  hartie.  in  baza  sumelor autorizate prin Certificatele de Plata AP 4.....  Expertul  SAP‐DPP  va  verifica concordanta intre suma solicitata prin Declaratia privind cererile de plati compensatorii  si  cea  mentionata  in  Raportul  privind  platile  autorizate/  efectuate..  in  primele  sapte  zile  lucratoare  ale  primei  jumatati  si  ale  celei  de  a  doua  jumatati  ale  lunii.7. cursul folosit. in primele trei zile lucratoare ale lunii.1  si  Fisele  de  recuperare  a  debitelor  AP  3. in primele trei zile lucratoare ale lunii.2  (in  cazul  in  care  beneficiarul are debite) ce urmeaza a fi platite beneficiarilor in luna curenta.Etapa AP6:  Solicitarea transferului la APDRP  a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR      Lunar.  insotit  de  copia  extrasului  de  cont  vizat  de  institutia  financiar‐bancara. APIA va transmite la APDRP in format electronic si  pe suport de hartie. in primele  sapte zile lucratoare ale primei jumatati si ale celei de a doua jumatati ale lunii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 261      5.  Raportul privind contestatiile depuse de beneficiari. precum si de copia extrasului de cont  vizat  de  institutia  financiar  bancara.. insotita de anexa: Lista cererilor de plati nationale  directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil autorizate la plata/ platite in  perioada (vezi Anexa 1b din Formulare Autorizare Plati).   De  asemenea. seful SAP‐DPP elaboreaza formularul de Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor  AP  6.  seful  SAP‐DPP  elaboreaza  formularul  de  Solicitare  de  fonduri  pentru  finantarea  proiectelor  AP  6.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul  de  stat a TVA aferenta proiectelor FEADR. Declaratia privind cererile de plati nationale directe complementare pentru  culturi amplasate pe teren arabil in luna .    Lunar.2  catre  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale.  din  care  sa  reiasa  efectuarea platilor catre beneficiarii mentionati in raport (in cazul decontarii sumelor platite de  APIA  catre  beneficiari)  (vezi  Anexa  1a  din  Formulare  Autorizare  Plati). precum si contributiile aferente.    In cazul in care exista neconcordante intre datele inscrise in documentele transmise de APIA.  insotita  de  anexele  1‐3:  Raportul  privind  platile  autorizate  de  APIA  pentru  masurile  delegate  in  luna.  Expertul  SAP‐DPP  va  verifica  concordanta  intre  suma  solicitata  prin  Declaratia  privind  cererile  de plati nationale directe complementare si cea mentionata in Lista cererilor de plati nationale  directe complementare.    .

  anexa  la  Solicitarea  de  fonduri.    Solicitarea  de  fonduri  este  inregistrata  in  Registrul  fondurilor  solicitate  R6  pentru  a  tine  o  evidenta la zi a acestora.    In ziua urmatoare transmiterii Solicitarii de fonduri la MADR.     De  asemenea.    O copie a fiecarui document mai sus amintit ramane in cadrul SAP‐DPP.  fiselor  de  verificare  a  debitelor.1. seful SAP‐DPP transmite in format  electronic  sefilor  SAP‐CRPDRP.      Dupa  elaborare.  precum  si  originalele  certificatelor  de  plata si anexelor. fiselor de recuperare  a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata.  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.  Seful  SAP‐DPP  întocmeşte. Ordonantarile de plata vor fi elaborate de seful SAP‐DPP.  In  Centralizatorul  AP  6. in  baza documentelor transmise de APIA. 212.  avizate  de  Directorul  Direcţiei  Plaţi  Proiecte  si  Directorul  General  Adjunct  Plaţi  Proiecte  si  transmise pentru aplicarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu. precum si copiile  cererilor  de  plata  (doar  pentru  DCP  incluse  in  esantionul  de  la  nivel  central)/  Declaratiilor  de  plati compensatorii (pentru masurile 211.1.  iar  Directorul  DPP  verifica  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.  precum si copiile cererilor de plata.  .  Acesta  este  trimis  împreuna  cu  copia  formularului  Solicitarii  de  fonduri. fax). iar la  final  vor  fi  inscrise  Certificatele  de  Plata  elaborate  in  cadrul  SAP‐DPP. 214 si 611) către SCP‐DCPFE in următoarea zi de  la transmiterea Solicitarii de fonduri.  aceste  formulare  se  inainteaza  pentru  exercitarea  Controlului  Financiar  Preventiv Propriu si Controlului Financiar Preventiv Delegat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 262    Pentru sumele solicitate de APIA.1. după efectuarea plaţilor către beneficiari  contul are sold zero.    Copia extrasului contului de plaţi. care dovedeşte ca. se primeşte de la SEP‐DCPFE la sfârşitul exerciţiului din luna precedenta.  seful  SAP‐DPP va inscrie certificatele de plata in ordinea emiterii acestora de fiecare CRPDRP.    Toate  documentele  privind  transferul  fondurilor  sunt  întocmite  si  semnate  de  Seful  SAP‐DPP. In cazul decontarii TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  se  va  intocmi  un  Registru al fondurilor solicitate R6. ordonanţărilor de plata. distinct.     Aceste documente sunt apoi aprobate de Directorul General al APDRP si sunt expediate către  MADR (posta rapida.  in  vederea  completarii Notificarilor catre beneficiari cu sumele in euro.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare  a  dosarelor  cererii  de  plata.  ordonanţărilor  de  plata. fiselor de verificare a debitelor.     Sefii  SAP‐CRPDRP  transmit  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  originalele  certificatelor  de  plata  si  anexelor.

            5.      Ordonanţările de plata AP 4. de la SEP‐DCPFE. certificatele de  plata  aferente  dosarelor  cererilor  de  plata.  in  ordinea  înregistrării  acestora  in  Registrul  Certificatelor de Plata R4.  seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  SCP‐DCPFE  copia  Formularului  „Confirmarea  transferului  finantarii  publice  nerambursabile”  AP  7.  in  original  in  vederea incadrarii in termenul de 5 zile pentru efectuarea platii.Etapa AP8:  Primirea extrasului de cont de la SEP‐DCPFE    După primirea extrasului de cont.Etapa AP7:    Primirea Notificărilor cu privire la   transferul fondurilor in contul APDRP    In  urma  efectuarii  transferului  de  fonduri.2. Certificatele anulate vor fi incluse in următoarea Solicitare de fonduri. in original vor fi transmise de SCP‐DCPFE dupa semnarea lor de  Ordonatorul  de  credite  la  SEP‐DCPFE. datele din extrasul de cont se vor  înregistra in Registrul Fondurilor Solicitate R6 de seful SAP‐DPP.     Institutia  bancara/  Directia  de  Trezorerie  si  Contabilitate  Publica  a  Municipiului  Bucuresti  executa  transferul  de  fonduri  dispuse  de  MADR  in  contul  de  plati  FEADR  in  ziua  primirii  ordinelor de plata (prima zi lucratoare urmatoare datei debitarii Contului Euro FEADR).    SAP‐DPP  va  primi  o  copie  a  extrasului  de  cont  de  la  SEP‐DCPFE  prin  care  se  va  confirma  alimentarea Contului de plati FEADR.    Daca valoarea extrasului de cont este mai mica decât valoarea fondurilor solicitate.1  emisa  de  DGBFFE din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.    SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP reface aceste documente si le returnează SEP‐DCPFE. Seful SAP‐CRPDRP  va  transmite  la  SEP‐DCPFE  documentele  refacute  scanate  si  prin  posta  rapida. Seful SAP‐DPP va anula certificatele de plata pana la limita fondurilor  primite. care confirma creditarea contului de plaţi  FEADR cu fondurile primite de la DGBFFE din cadrul MADR.  In  cazul  in  care  SEP‐DCPFE  constata  neconcordante  privind  datele  inscrise  in  Ordonanţarea  de  plata.  instiinteaza  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  despre  acest lucru.    . Vor intra la plata.9. seful SAP‐ DPP  verifica  sumele  autorizate  si  data  înregistrării  in  Registrul  Certificatelor  de  Plata  R4  a  dosarelor cererilor de plata incluse in Solicitarea de fonduri.8.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 263      5.

 expertii vor atasa Sectiunea C si pista de buget.     In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981.2 in care vor mentiona in mod  distinct  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313  si  322  care  includ  investitii  aferente  mai  multor  actiuni/  componente. 125a.1 in care vor mentiona in mod distinct pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  . Pentru Masurile 121. De asemenea.1. expertii vor atasa Sectiunile C si pistele  de buget.de  la  SAP‐DPP  a  Notificarii  catre  CRPDRP  cu  privire  la  plata  autorizata  AP  9. De asemenea. 125a.  care  este  revizuita  de  seful  SAP‐CRPDRP  si  aprobata  de  Directorul  CRPDRP.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐DPP elaboreaza o Notificare  catre CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  SAP‐DPP  va  transmite  la  SAP‐CRPDRP. expertii vor atasa pistele de buget pentru  fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.  insotita  de  Pista  de  buget  si  sectiunea  C  de  unde  se  vor  mentiona  cheltuielile  autorizate  la  plata.  expertii  SAP‐DPP  elaboreaza  o  singura  Notificare  catre CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9.  cheltuielile  autorizate  la  plata. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 264      5.  cheltuielile  respinse si motivul respingerii acestora.1  pentru  dosarele cererilor de plata verificate de expertii SAP‐DPP.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313.2.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR  . 312 si 41.10. expertii SAP‐CRPDRP elaboreaza o singura Notificare  a beneficiarului/ furnizorului cu privire la confirmarea platii AP 9. precum si bugetul totalizator.  cheltuielile respinse si motivul respingerii acestora. 125.  cheltuielile  respinse  si  motivul  respingerii  pentru  dosarele cererilor de plata autorizate la nivel central.   expertul  SAP  ‐  CRPDRP  va  intocmi  Notificarea  beneficiarului/  furnizorului  cu  privire  la  confirmarea  platii  AP  9.  Notificarea  catre  CRPDRP  cu  privire  la  plata  autorizata  AP  9.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.    Dupa primirea:  .  cheltuielile  autorizate  la  plata.de la SEP‐DCPFE a formularului de Confirmare a platii EP 1.     In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. 123.  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.4.Etapa AP9:  Informarea beneficiarului în legătura cu efectuarea plăţii    Dupa  efectuarea  platii. 123.     Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐DPP elaboreaza o Notificare a  beneficiarului/  furnizorului  cu  privire  la  confirmarea  platii  AP  9. 123.

  iar  la  ultima  transa  de  plata  expertul  SAP‐CRPDRP  va  transmite  beneficiarului/  furnizorului  si  formularul  Notificarea  beneficiarului/ furnizorului asupra platilor efectuate AP 13.    Notificarea  AP  9.  In  baza  documentului  transmis  de  SEP‐DCPFE.  expertul  SAP‐DPP  va  elabora  si  va  transmite  in  ziua  urmatoare efectuarii platii.2 va fi inregistrata in  Registrul de corespondenta R1.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare a dosarelor cererii de plata. in aceeasi zi. cu exceptia dosarelor cererilor de  plata aferente cheltuielilor directe realizate de catre APDRP si AM PNDR. fiselor  de  verificare  a  debitelor.  precum  si  in  cazul  platilor  aferente  schemelor  de  garantare.  In  cazul  anularii  documentelor  aferente  autorizarii  platii. ordonantarilor de plata. precum si originalele anexelor la certificatele de plata.  expertul  SAP‐DPP  va  completa  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  confirmarea  platii AP 9.  precum  si  la  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR/  DATL  (pentru  Masurile  111.2.4 si cele din Notificarea catre CRPDRP cu privire la plata  autorizata AP 9.1 elaborata de expertii SAP‐DPP/ Certificatul de plata elaborat de expertii SAP‐ CRPDRP.  Notificarea catre APIA cu privire la confirmarea platii AP 9.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  aprobata  de  Directorul  General  APDRP.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare  a  dosarelor  cererii  de  plata..2 va fi transmisa beneficiarului/ furnizorului in aceeasi zi in care s‐a primit de la  SEP‐DCPFE Confirmarea de plata. care este revizuita de seful SAP‐DPP si aprobata de Directorul DPP.  in  cazul  schemelor  de  garantare.    Notificarea beneficiarului/ furnizorului cu privire la confirmarea platii AP 9.  431.  seful  SAP‐CRPDRP/  DPP  primeste  de  la  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DCPFE  copiile  Notei  de  anulare  si  certificatelor  de  plata  stornate. seful SAP‐CRPDRP/ DPP primeste de la expertul contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DCPFE  copiile  certificatelor  de  plata  si  anexelor.  revizuita  de  Directorul  DPP.  De  asemenea.    In  cazul  platilor  efectuate  catre  APIA.  ordonantarilor  de  plata.2.  511).2. dupa efectuarea platilor.1.4.     O  copie  a  Notificarii  AP  9. care  este  verificata  de  seful  SAP‐DPP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 265      In cazul in care la intocmirea Notificarii se constata neconcordante intre datele mentionate in  formularul de Confirmare a platii EP 1.  . se solicita clarificari expertilor care au elaborat documentele respective.  seful  SEP‐DCPFE  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  Confirmarea  platii  EP  1.  precum  si  originalele  fiselor  de  verificare  a  debitelor.  insotita  de  Pista  de  buget  si  Sectiunea  C  va  fi  transmisa  de  SAP‐ CRPDRP  la  SVCP.  143.    Notificarea AP 9.    Deasemenea.2  se  intocmeste  pentru  toate  transele  de  plata.

 seful SAP‐DPP primeste de la SEP‐DCPFE  o  copie  a  extrasului  de  cont  cu  sold  zero  insotit  de  adresa  de  inaintare. SEP‐DCPFE informează SAP‐DPP in dimineaţa zilei lucrătoare imediat următoare  zilei recreditării contului de plăţi FEADR. Expertii SAP‐ CRPDRP/  DPP  vor  mentiona  acest  lucru  in  coloana  15  din  Registrul  Certificatelor  de  Plata  R4.2010). Pentru certificatele de plata elaborate de SAP‐CRPDRP.  seful SAP‐DPP va lua decizia privind reefectuarea transferului către beneficiar.    SEP‐DCPFE  emite  ordinele  de  plata  pentru  contul  MADR  pentru  returnarea  fondurilor  neutilizate.11.  a  carei  data  se  inregistreaza de acesta in Registrul fondurilor solicitate R6.  seful  SAP‐CRPDRP  comunica  aceasta  decizie  sefului  SAP‐DPP.1 se va anula.04.  expertii vor  reface  doar Ordonantarea de plata AP 4. Noua Ordonantare de plata va avea acelasi numar cu cea  anulata cu mentiunea „bis” si data din ziua elaborarii (Ex: CR – 1/1bis‐01. in ziua lucrătoare imediat următoare zilei recreditării contului  de plăţi FEADR.  În  cazul  în  care  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  decide  reefectuarea  transferului. Pentru certfiicatele de plata elaborate de SAP‐DPP. precum si Borderoul ordinelor de plata EP  0. si se va înregistra in  Registrul certificatelor de plata R4 urmând a se reîntocmi in luna următoare de expertul SAP‐ CRPDRP/  SAP‐DPP  care  l‐a  elaborat. cu menţiunea ANULAT.    b.     a. Dupa transferul fondurilor neutilizate. care se transmite la  SCP‐DCPFE. o copie a  extrasului de cont de  plati FEADR avizata si semnata de seful SEP‐DCPFE.2. SAP‐DPP primeste de la SEP‐DCPFE.  se  intocmeste  Ordonantarea  de  plata  pentru  fondurile neutilizate aferente FEADR/ TVA de la bugetul de stat AP 4.2.     Daca  băncile  beneficiarilor  returneaza  unele  sume  în  contul  de  plăţi  FEADR  (ca  urmare  a  detectării de către acestea a unor informaţii eronate în documentele de plată – număr de cont.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 266    5.Etapa AP10:  Transferul de la APDRP   la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate    Dupa efectuarea platilor.     Pot apare doua situatii:   Soldul  este  zero.  iar  acesta  comunica  decizia  in  aceeaşi  zi  SEP‐DCPFE.     Seful SAP‐DPP va primi Extrasul de cont cu sold zero care se inregistreaza de acesta in Registrul  fondurilor solicitate R6.  seful  SAP‐CRPDRP  comunica  aceasta  .2 insotite de adresa de inaintare.  extrasul  de  cont  se  inregistreaza  in  Registrul  fondurilor  solicitate R6 de seful SAP‐DPP. In cazul în care seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP decide că transferul către beneficiar nu trebuie  reefectuat.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐DPP.  denumire beneficiar etc). coloana 11.  In  acest  caz.   Soldul  este  mai  mare  ca  zero.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐CRPDRP. Certificatul de plata AP 4.  In  acest  caz.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐CRPDRP. Institutia bancara/ Trezoreria eliberează SEP‐DCPFE extrasul de cont  referitor la respectiva operaţiune.  seful  SAP‐DPP  comunica aceasta decizie in aceeaşi zi SEP‐DCPFE.  seful SAP‐DPP va comunica acest lucru sefului SAP‐CRPDRP in vederea luarii unei decizii privind  reefectuarea transferului catre beneficiar.

 documentele in original.    . Seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP va transmite Ordonantarea de plata AP 4. Pentru certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐DPP.     După primirea de la SEP‐DCPFE a copiei ultimului extras de cont cu soldul zero insotit de adresa  de inaintare.2 refacuta in ziua  comunicarii.  Ordonantarile  de  plata  au  acelasi  numar  cu  solicitarea de fonduri pentru care trebuie returnate fondurile neutilizate.seful SAP‐DPP înregistrează extrasul de cont in Registrul fondurilor solicitate R6. iar ulterior prin posta rapida. Seful SAP‐CRPDRP va transmite documentele elaborate la nivel regional scanat la  SEP‐DCPFE.      Ordonantarile  de  plata  pentru  fondurile  neutilizate  aferenta  FEADR  se  inregistreaza  de  seful  SAP‐DPP  in  Registrul  fondurilor  solicitate  R6. iar acesta comunica decizia in aceeaşi zi SEP‐DCPFE.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 267    decizie sefului SAP‐DPP.  seful  SAP‐DPP  comunica  aceasta  decizie  in  aceeaşi  zi  SEP‐ DCPFE.

  .  Dupa  revizuirea  de  catre  Directorul  DPP. Pista de audit va fi verificata de seful de  serviciu daca a fost completata corect. SVT si  SAP. Dupa completarea coloanei 19 de catre SCP‐DCPFE.  aceasta  se  transmite  DCPFE  in  vederea  completarii.    In penultima zi lucrătoare a lunii curente/ ultima zi lucratoare a zilei de 1 ianuarie a anului in  care se autorizeaza plata se realizează Reconcilierea cursului EUR/LEU (sectiunea de Formulare  Efectuare Plati) cu SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE. se va trece la verificarea in detaliu pentru rectificarea greşelilor. la data la care au făcut aceste activităţi.13. Dosarul administrativ al PAT va fi deschis de expertii SVCP‐OJPDRP.Etapa AP12:  Completarea pistei de audit    Pentru fiecare Cerere de plata depusa de beneficiar la OJPDRP. ordonate cronologic.1 cu SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE. de la depunerea  ei  până  la  contabilizarea  plaţii. acestea  vor fi remediate.  lunar.  reprezentând plata. Seful SAP‐DPP verifica daca valorile cuprinse in aceste formulare  coincid cu cele primite de la SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE.1 disctincta.  Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐DPP intocmeste o Reconciliere a  platilor AP 11. precum si persoanele care au desfăşurat aceste activităţi.    Astfel pentru fiecare înregistrare in contabilizarea unei plaţi efectuate către beneficiari va exista  o  Pista  de  audit  care  va  conţine  si  numărul  unic  de  înregistrare  in  contabilizarea  sumei.Etapa AP11:  Reconcilierea platilor    Pentru fiecare sesiune de plata.    Acest document va fi completat de către persoanele care au întocmit activităţile de procesare a  cererii de plata. completat si semnat de acestia. împreuna cu documentele elaborate in acest  proces.  insotita  de  adresa  de  inaintare. se întocmeşte Pista de audit AP  12. SCP‐DCPFE va transmite SAP‐DPP  o copie a documentului pentru reconciliere. in maxim 30 de zile de la primirea de la SEP‐DCPFE a extrasului  de cont.  seful  SAP‐DPP  intocmeste  si  transmite  SCP‐DCPFE  Reconcilierea  garantiilor  financiare  AP  11.    Pista de audit va fi atasata la Dosarul administrativ al PAT de catre expertii SVCP‐OJPDRP.1.12. In situaţia aparitiei  unor neconcordante cu privire la informatiile aferente scrisorilor de garantie financiara.        5.2.  in  primele  10  zile  lucratoare  ale  lunii.    De  asemenea. In situaţia unor neconcordante a sumelor  totale. Acest document însoţeşte Cererea de plata pe tot parcursul procesării ei.     In cadrul acestor reconcilieri.  Acest  formular  conţine  toate  activităţile  desfăşurate  in  procesarea Cererii de plata. Seful SAP‐DPP întocmeşte Reconcilierea  plaţilor AP 11.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 268    5.

  in  scris  prin  formularul  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13.  beneficiarul/  furnizorul  nu  a  contestat  cheltuielile  declarate  neeligibile la verificarea dosarelor cererilor de plata.    Expertul  SAP  –  CRPDRP  va  transmite  beneficiarilor  cărora  li  s‐a  rambursat  ultima  transa  de  plata. Acesta va fi transmis  pe fax/ posta cu confirmare de primire.  însoţit  de  copiile  Notificarilor  asupra  platilor  efectuate  AP  13.  precum  si  adresele  beneficiarilor/  furnizorilor (contestaţiile) numai pentru dosarele cererilor de plata verificate pe eşantion.    Dupa primirea Notificarii AP 13. in cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu e de acord cu suma  totala autorizata la plata sau cu suma autorizata la transa de plata respectiva poate depune o  contestatie la CRPDRP‐ul de care apartine. Daca in urma reverificarii dosarului  cererii  de  plata  reiese  faptul  ca  beneficiarul  mai  are  dreptul  la  o  plata  suplimentara.    Expertul  SAP  ‐  CRPDRP  va  întocmi  săptămânal  un  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  beneficiarului/  furnizorului  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 269    5.  copiile  Confirmarilor  de  primire.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  expertul  SAP‐CRPDRP  va  intocmi  saptamanal  un  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  beneficiarului/  furnizorului  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13.  Notificarea beneficiarului/ furnizorului asupra plaţilor efectuate AP 13.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  elabora  o  Notificare a beneficiarului/ furnizorului asupra platilor efectuate AP 13.1. este necesar acceptul beneficiarilor asupra cheltuielilor declarate eligibile  de către Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. expertul SAP‐CRPDRP va transmite la Direcţia Plaţi Proiecte acest borderou însoţit  de  copiile  Notificarilor  asupra  platilor  efectuate  AP  13.  SAP  ‐  CRPDRP  va  informa. se  .Etapa AP13:  Finalizarea proiectului    Pentru înregistrarea in contabilitate a valorii finale a contractelor de finanţare si dezangajarea  sumelor  rezultate  ca  urmare  a  diferenţelor  intre  valoarea  contractului  de  finanţare  si  valorile  autorizate si plătite.1. in ziua imediat următoare primirii de la SEP‐DCPFE a formularului de Confirmare a plaţii.  In  fiecare  zi  de  vineri  din  săptămână.  care  va  fi  transmis  la  DPP  in  fiecare  zi  de  vineri.  inclusiv  pentru cazurile in care au fost aplicate reduceri conform art 30 din Regulamentul 65/ 2011.1 pentru finantarea de  la  bugetul  de  stat  a  TVA  aferenta  proiectelor  FEADR.14.2.  Direcţia  Plaţi  Proiecte  asupra  faptului  ca.  precum si adresele beneficiarilor/ furnizorilor (contestaţiile) pentru dosarele cererilor de plata  verificate. Contestatia va fi instrumentata de catre expertii din  cadrul SAP‐DPP si SVT‐DPP in maxim 30 zile calendaristice.  copiile  Confirmarilor  de  primire.1.2.1.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul  de  stat  a  TVA  aferenta  proiectelor  FEADR.  care  va  fi  transmisa  pe  fax/  posta  cu  confirmare de primire. O copie a acestui Borderou se transmite la SEC.    Daca in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestor notificări beneficiarul/ furnizorul nu  contesta  rezultatul  verificării  cererilor  de  plata.

 pentru  reverificarea dosarului cererii de plata se contacteaza serviciile implicate in verificarea dosarului  cererii de plata de la nivel judetean si regional. dosarele cererilor de plata vor fi arhivate. conform capitolului 6 din Manualul  de proceduri de arhivare al APDRP. In prealabil intocmirii Notei cu privire  la  proiectele  finalizate. a Adreselor DCA. petitii.     După finalizare.15. Directorul DPP.  seful  SAP‐DPP  va  transmite  la  DJ.     Lunar.    Documentele vor fi păstrate de APDRP pana la expirarea perioadei de 5 ani de la data la care a  fost efectuata ultima plata către beneficiar. judetul. Directorul General Adjunct Plati. Daca se considera necesar. memorii justificative sau alte sesizari  care pot conduce la declararea proiectului ca nefinalizat. denumirea beneficiarului/ furnizorului. precum si copiile adreselor directiilor de specialitate. Directorul General Adjunct Implementare  Tehnica si Directorul General. DSC/ DATL/ SAT si DJ.  lista  acestor proiecte pentru ca acestia sa bifeze pentru care din aceste proiecte exista litigii pe rolul  instantelor judecatoresti/ au acte aditionale in curs de evaluare/ au sesizari in curs de evaluare  etc. precum si a formularelor AP 13.Etapa AP14:  Arhivarea Dosarelor Cererii de Plata    Dosarele Cererilor de Plata in curs de instrumentare se vor arhiva temporar  pana când ultima  cerere  de  plata  este  instrumentata  conform  capitolului  5  din  Manualul  de  arhivare  al  APDRP  M02‐06.  a  Centralizatorului  proiectelor finalizate.  mai  putin  contestatiile  depuse  de  catre  beneficiar/  furnizor.1.    Seful  SAP‐DPP  transmite  copiile  Notei  cu  privire  la  proiectele  finalizate.1  catre  SCP‐DCPFE.  DCA.      5. precum si cele delegate. Nota va fi semnata de seful SAP‐ DPP. La Nota se vor anexa Centralizatorul proiectelor finalizate.  expertul  SAP‐CRPDRP  trebuie  sa  transmita  beneficiarului/  furnizorului o noua Notificare a beneficiarului/ furnizorului asupra plaţilor efectuate AP 13.  DSC/  DATL/  SAT  ‐  MADR.  Nota va fi transmisa la toate directiile implicate si  pe fax/ scanat la CRPDRP‐uri si OJPDRP‐uri.  pe care o va supune aprobarii Directorului General al APDRP.    Documentele transmise de APIA se vor arhiva conform prevederilor din Manualul de proceduri  de arhivare al APDRP. In  lista nu vor fi incluse proiectele care au contestatii.     Expertul  va  preda  documentele  la  arhiva  pe  baza  unui  Proces  verbal  de  predare‐primire  si  inventar (vezi capitolul 6 – Documente din cadrul Manualului de arhivare al APDRP M02‐06). care va  cuprinde: codul contractului. CRPDRP‐ul de care  apartine si data confirmarii de primire.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 270    intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul DPP prin care se solicita aprobarea intocmirii  unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma reverificarii. seful SAP‐DPP va intocmi o Nota cu privire la proiectele finalizate pentru toate masurile.     Dupa  solutionarea  unei  contestatii. .  De  asemenea. Noul certificat va avea  codul cererii de plata pentru care s‐a efectuat ultima plata.