PROCES VERBAL

,
Încheiat astăzi , ................. , în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor
clasei a XI-a A .
Ordinea de zi cuprinde :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
La şedinţă sunt prezenţi ...... părinţi din totalul de …… , un număr
de ....... lipsind motivat , iar restul de ............ nemotivat .
Discuţii :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .
Întocmit ,

Participanţii la şedinţa cu părinţii clasei ……… din data de ......................
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Numele şi prenumele părinţilor

Semnătura