PROIECT DIDACTIC Unitatea de înv Clasa: a XII -a Disciplina: Consiliere psihopedagogic Activitate: ÄInterviul de angajare´ Durata activit ii: 50 minute

. Obiectiv de referin : Dobândirea de cuno tin e i abilit i de prezentare la interviul de angajare Obiective opera ionale: O1 ± S cunoasc modalit ile de preg tire a unui interviu (motiva ie, controlul emo iilor, comunicare nonverbal ). O2 ± S înve e s anticipeze posibilele întreb ri ale angajatorilor în vederea preg tirii unor r spunsuri asertive. O3 ± S dobândeasc abilit i de colectare a informa iilor despre angajatori i posturi vizate. O4 ± S cunoasc documentele ce in de promovarea personal (CV, scrisoare de inten ie, etc.) O5 ± S î i dezvolte abilit ile de rela ionare. O6 ± S participe cu interes la activitate. Strategie didactic : Mijloace materiale: Fi a cu studiul de caz Coli A4 Lista cu întreb ri i criterii Foi de flipchart Poster defini ie interviu de angajare - conversa ia - brainstormingul - jocul de rol - munca in echip Metode: mânt: Colegiul Na ional ÄAvram Iancu´ ± Brad

defini ie interviu de angajare Enun area 3 min. respectiv criterii de prezentare la interviu. angajare. vor extrage care sunt. Elevii vor primi fi a cu studiul de caz (anexa 1). Pe grupe. O1 O2 O3 O4 Se va anun a tema activit ii 1. Poster Captarea aten iei Se va prezenta elevilor un poster pe care este scris defini ia interviului de 2 min. Angajatorii trebuie s noteze pe o coal de hârtie ce întreb ri ar pune în cadrul interviului pentru a putea afla dac solicitantul este persoana cea mai indicat pentru a ocupa postul liber. pe foi de flipchart. din punctul lor de vedere. Fiecare grup va fi invitat s . Solicitan ii vor nota care este modul în care trebuie s se preg teasc interviu. 3. Colectivul clasei va fi împ r it în 4 grupe (2 grupe de angajatori/ 2 grupe de solicitan i). subiectului i a obiectivelor Dirijarea activit ii i prezentarea con inutului 30 min. Dup ce cazul va fi citit cu voce tare. Strategie didactic Metode Mijloace 2 min.i desemneze un reprezentant care s compare lista întreb rilor/criteriilor cu lista preg tit de profesor(anexa2).Secven ele lec iei Organizarea activit ii Timp Obiective opera ionale Con inutul activit ii Salutul elevilor i preg tirea materialului necesar pred rii lec iei. cele mai importante 10 întreb ri. elevii vor fi împ r i i pe dou grupe: angajatori i solicitan i ai unui loc de munc . 2. i s se prezinte la Conversa ia Fi sudiu de caz Coli A4 Brainstormingul Foi de flipchart Munca în echip Fi a profesorului cu întreb ri i criterii .

. Se vor face aprecieri asupra modului în care s-a desf urat activitatea Strategie didactic Metode Joc de rol Mijloace 1 min. 2 min. O6 Con inutul activit ii Li se va propune elevilor un joc de rol. în care ace tia vor pune în practic întreb rile i criteriile extrase din studiul de caz. Salutul elevilor.Secven ele lec iei Ob inerea feedback-ului Asigurarea transferului i intensificarea reten iei Încheierea activit ii Timp 10 min. Obiective opera ionale O5.

ai dat un anun într-un ziar local prin care dore ti s angajezi persoane care sunt disponibile s lucreze ca agent de publicitate la firma ta. deja. trebuie s . Pentru c Äreclama este sufletul comer ului´.Anexa 1 Studiu de caz ± solicitant Te nume ti Andrei i ai g sit într-un ziar local. la un supermarket din ora . dorin a ta este s te preg te ti i s te prezin i la interviul de angajare pentru a ocupa unul din locurile de munc anun ate.i structurezi un set de întreb ri prin care s afli care sunt persoanele cele mai indicate s ocupe aceste posturi. Pentru c . sunt depuse multe cereri. Care crezi c sunt cele mai importante întreb ri pe care le-ai putea folosi pentru a afla ceea ce te intereseaz ? .i cau i un loc de munc . un anun prin care se caut persoane care doresc s se angajeze ca agent de publicitate. Pentru c e ti în clasa a XII-a i consideri c este oportun s . Care crezi c sunt cele mai importante criterii de a te preg ti i prezenta la concurs? Studiu de caz ± angajator Te nume ti Popescu i e ti proprietarul unui supermarket din ora .

în timp. agresivitatea sunt în detrimentul nostru Întreb rile pe care dorim s le adres m angajatorului trebuie puse la momentul oportun ± este bine s fie preg tite din timp S nu punem întreb ri care ar putea stârni suspiciuni . coli urmate. nervozitatea. experien . pot fi transformate în calit i) V place s lucra i singur sau în echip ? (flexibilitatea se dovede te când exist disponibilitate pentru ambele situa ii) Ce planuri de viitor ave i? (vizeaz dori a de perfec ionare. performan etc. relaxarea i gândirea pozitiv ± ticurile. realiz ri) Care este motivul pentru care dori i s lucra i aici? (ceea ce tie despre firm i despre locul de munc solicitat) Pute i s -mi spune i care sunt calit ile pe care le ave i? (se arat calit ile care sunt importante pentru postul solicitat) Care sunt punctele slabe ale dumneavoastr ? (este un inconvenient. emo iile puternice. dar este bine s prezent m i defectele noastre care.Anexa 2 Lista de întreb ri i criterii pentru profesor Întreb ri: V rog s -mi vorbi i despre dumneavoastr (calific ri.) Criterii: Simularea interviului ± o persoan apropiat ne poate ajuta într-o astfel de situa ie Punctualitatea i inuta decent sunt foarte importante Încrederea în sine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful