ΟΔΗΓΙΔ΢ ΠΩ΢ ΝΑ ΠΛΗΡΩ΢ΟΤΜΔ ΣΗΝ ΔΔΗ ΦΩΡΙ΢ ΝΑ ΠΛΗΡΩ΢ΟΤΜΔ ΣΟ ΦΑΡΑΣ΢Ι

1.Πάμε ρςξ ΑΣΜ ςοάπεζαπ ρσμβεβλημέμηπ με ΔΔΚΟ με ςξμ λξγαοιαρμό ή με ςξμ
12φήτιξ κχδικό αοιθμό πληοχμήπ.
2.Βάζξσμε ςημ κάοςα και επιλέγξσμε

Α. << Άλλεπ ΢σμαλλαγέπ >>
Β.<< Πληοχμέπ ΔΔΚΟ >>
Γ.<< ΔΔΗ >>

3.Πληκςοξλξγξύμε ςξμ 12φήτιξ κχδικό <<ηλεκςοξμικήπ ρσμαλλαγήπ>> και θα
μαπ ζηςηθεί μα ξοίρξσμε πξρό πληοχμήπ.
4.Αταιοξύμε από ςξ ρσμξλικό πξρό ασςό πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ υαοάςρι (πάμχ
δενιά ΔΔΣΗΔΔ)
5.Πληκςοξλξγξύμε ςξ πξρό πξσ απξμέμει ρςξ μηυάμημα.
6.Παίομξσμε ςημ απόδεινη μαζί με ςξμ λξγαοιαρμό, ςα βγάζξσμε τχςξςσπία και
πάμε ρςη ΔΔΗ μαζικά , ξογαμχμέμα , καςαθέςξσμε αίςηρη-δήλχρη
και
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ
ςημ
ποχςξκόλληρη
ςηπ
ώρςε
μα
έυξσμε
αοιθμό
ποχςξκόλλξσ(μπξοξύμε μα ςημ βγάλξσμε και ςημ αίςηρη τχςξςσπία ώρςε ξ
αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ μα μπει πάμχ ρςημ τχςξςσπία)με ςη ξπξία εμημεοώμξσμε
ςημ ΔΔΗ όςι δεμ πληοώμξσμε ςξ υαοάςρι αλλά μόμξ ςξ οεύμα ώρςε μα μημ
μπξοεί μα θεχοήρει η ΔΔΗ όςι μέρχ ςξσ ΑΣΜ πληοώθηκα ςξ υαοάςρι.

ΔΗΛΩ΢Η - ΓΝΩ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η
Σξσ ............................. ....................................., καςξίκξσ
......................, ξδόπ ...................................
ΠΡΟ΢
Σημ αμώμσμη εςαιοεία με ςημ επχμσμία ΔΗΜΟ΢ΙΑ ΔΠΙΦΔΙΡΗ΢Η ΗΛΔΚΣΡΙ΢ΜΟΤ,
πξσ εδοεύει ρςημ Αθήμα, όπχπ μόμιμα εκποξρχπείςαι.
**************************************
Με βάρη ςη μεςανύ μαπ ρύμβαρη είμαι πελάςηπ ςηπ εςαιοίαπ ραπ, με
αοιθμό παοξυήπ ................................ ΢ςα πλαίρια ςηπ μεςανύ μαπ ρυέρηπ, η
Δςαιοία ραπ ςημ ............................. ενέδχρε ςξ με αοιθμό
......................λξγαοιαρμό «Ηλεκςοικξύ Ρεύμαςξπ, Δήμξσ και ΔΡΣ» πεοιόδξσ
καςαμάλχρηπ από .......... έχπ ..............
΢ςξμ λξγαοιαρμό ασςό, ρσμπεοιλαμβάμεςαι και ςξ Έκςακςξ Διδικό Σέλξπ
Ηλεκςοξδξςξύμεμχμ Δξμημέμχμ Δπιταμειώμ (Δ.Δ.Σ.Η.Δ.Δ.) πξσ θερπίζεςαι με
ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 53 ςξσ Ν. 4021/2011, η σπξυοέχρη πληοχμήπ ςξσ
ξπξίξσ δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρςη μεςανύ μαπ ρύμβαρη και ςξ ξπξίξ αδσμαςώ μα
ενξτλήρχ.
΢ςιπ .............................. καςέθερα ρςημ Σοάπεζα
.....................................ςξ πξρό ςχμ ..............................................
εσοώ, ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρςημ ανία ςξσ οεύμαςξπ πξσ καςαμάλχρα (πλέξμ
ΥΠΑ) για ςημ πεοίξδξ πξσ αματέοεςαι ρςξμ παοαπάμχ λξγαοιαρμό, ςα δημξςικά
ςέλη, ςα ςέλη ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ και ςξ ςέλξπ ςηπ ΔΡΣ. ΢απ διαβιβάζχ, δε, ςημ
σπ΄αοιθμόμ ............................... απόδεινη είρποανηπ ςηπ
ςοάπεζαπ..................
΢ε πεοίπςχρη πξσ η εςαιοία ραπ ποξυχοήρει ρςη διακξπή ςηπ παοξυήπ
ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ ρςξμ παοαπάμχ αματεοόμεμξ αοιθμό παοξυήπ, ραπ
γμχρςξπξιώ όςι επιτσλάρρξμαι παμςόπ μξμίμξσ δικαιώμαςόπ μξσ και ιδίχπ ςξσ
δικαιώμαςόπ μξσ για απξζημίχρή μξσ από ποόκληρη, λόγχ διακξπήπ ςηπ
παοξυήπ ηλεκςοικξύ, ξπξιαρδήπξςε ζημιάπ, θεςικήπ και απξθεςικήπ, και
πεοιξσριακήπ ή ηθικήπ μξσ βλάβηπ.
Ο Δηλώμ
(Τπξγοατή και ξμξμαςεπώμσμξ)