70

รายการอางอิง
เชิดชนินทร หมดมลทิน, พานิช วุฒิพฤกษ และเสกสรรค โมทารัตน. 2547.คุณสมบัติเคมีฟสิกส ของดินเหนียวกรุงเทพ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 9, น. GTE 123– 126. เสกสรรค โมทารั ตน . 2546. การศึกษาโครงสรา งจุล ภาคของดิ น เหนีย วกรุง เทพ. วิท ยานิพ นธ มหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา ภาควิชาครุศาสตรโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ นครเหนือ. 204 น. สุ ข สั น ติ์ หอพิ บู ล สุ ข , รุ ง ลาวั ล ย ราชั น . 2548. ปฐพี ก ลสาสตร . สํ า นั ก พิ ม พ แ มคกรอ-ฮิ ล , กรุงเทพมหานคร. 298 น. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน, แจมจันทร วิจารสรณ, จงรักษ จันทรเจริญสุข, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, สุรพล รั ต นโสภณ และสุ เ ทพ ทองแพ. 2535. ปฐพี วิ ท ยาเบื้ อ งต น . โรงพิ ม พ ช วนพิ ม พ , กรุงเทพมหานคร. 730 น. ASTM D 421-85, Standard Practice for Dry Preparation of Soil Sample for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants. Annual Book of ASTM Standard, Philadelphia. ASTM D 4318, Standard Test Method for Liquid Limit Plastic Limit and Plasticity Index of Soil. Annual Book of ASTM Standard, Philadelphia. Bjerrum, L. (1973). Problem of soil mechanics and construction on soft clays and structurally unstable soil. Proceedings of 8th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Moscow, Vol.3, pp. 111 - 159. Bolt, G. H. (1956). Physico-chemical analysis of the compressibility of pure clays. Geotechnique,Vol. 6, No. 2, pp. 86 - 93. Burland, J. B. (1990). On the compressibility and shear strength of natural clays. Geotechnique,Vol. 40, No. 3, pp. 329 - 373. Casagrande, A. (1958). Notes on the design of the liquid limit device. Geotechnique, Vol. 8, No. 2, pp. 84 - 91. Das, B.M. (1985). Advanced Soil Mechanics. MeGraw-Hill Book Co., New York.

27 . S. 23. Mitchell. T. and Narasimha Raju.209. G. A critical reappraisal of compression index equations.32. and Rachan. (1994). 44.187. Haifa. 1. J. 2. & Found. Geotechnique.. M. R. (1986). 7. S. 44. 2. Geotechnical Conf. Jose.352. Marine Geotechnology.. Hang. pp.. T. Vol.Vol. P. John Wiley & Sons. K. pp. 205 . Hingston. B. G.. (1970). Rotterdam. Sridharan.25. Leonards. Fuenkajorn. P. Clay and Clay Min. J. Div. Manitoba.W. (1968). the Netherland. R. S. (1964). Geotechnique. Soil Sci.69. Canada. (2005). B. A study of geotechnical properties of Cochin marine clays. 203 . M.. and Srinivasa Murthy. Vol. Nagaraj. Low swelling smectite in a recent marine mud of Ariake bay. A. K. 65 . (1973). pp. Mitchell. J. P. Clay Mineralogy. Vol. Geotechnique. Shibuya... K. T. Inc. Methylene blue adsorption by clay minerals. T. K. John Willey & Sons. Soil Mech.. and Brindley. 177 .280. Vol. Grim. and Miura. on Expansive Soils. Compressibility of clays. 56th Canadian Geotechnical Engineering Conference. Fundamentals of Soil Behavior. Undrained strength characteristics of cement admixed clay. S. pp.. 349 . Assessment of engineering properties of bangkok clay. (1972). and Soga. Mitchell. Fundamentals of Soil Behavior. pp. 189 .Analysis and Assessment. Nagaraj. New York. 173 . New York Nagaraj. No.T. Posner. Conf. Determination of surface areas and cation exchange capacities. Balkema. pp. Stress state permeability relationship for overconsolidated clays. T. N. J. and Abraham. J. and Quirk. Influence of mineralogy and pore solution chemistry on the swelling and stability of clays. J.. pp. A. pp. T. Vol. R. 18. Vol.. Proc. (2001). (1993). S. No 2. J. Oslo. . Pandian. B. New York. C. A. Vol. Anion adsorption by goethite and gibbsite.155.77 Egashira. 90. Horpibulsuk.212. A. Soft Clay Behaviour . Kenny. S. Soil Sci. S. (1988). ASCE. 2d ed. Proc. A. A. k. J.3rd Int. G. Moum. M. W. Inc. (1981). Horpibulsuk. pp. N... An experimental study of bonds in a natural clay.K. 27. (1967). F. McGraw-Hill Book Co.193. 11 . S. R. 36. No. Proc.E. and Altschaeffl. pp. Plant Nutr. and Berre. (2003). (2007). and Ohtsubo. and Katkan. 33 .

pp. 8. Div. Vol. Thesis. 216224. Free swell ratio and clay mineralogy of fine-grained soils.E. pp. A Comparison of values of liquid limit determined with apparatus having bases of different hardness. Geotechnique. Griffith and R. 1863-1876. A. and Mesri. R. Vol. B. 341-352. Koumoto. 2. Inderbitzen. pp. 27. Geotechnique. R. Vol 3. Sowers. 45-76.3. Geotechnique 21. No.2. Special Technical Publication. G. Vol. Vol. pp.78 Nagaraj. ASTM. 11-21. (1970). Proceedings symposium on Atterberg limits. S. (1959). Geotechnical Testing Journal. pp. 1.40. . Sridharan. No. A. Prakash. pp.D. Geotechnique. Olson. (2000). 715-719. (1953). and Mesri.305. Skempton. No. Soralump. and Chandrakaran. Vol. and Sridharan. Plunum Publications. (1990). Geotechnique. pp.S. Soil and Foundation. Consolidation characteristics of montmorillonite. 30-53. E. Overview and Projections. and Grandolfi.S..R. Ohtsubo.23. Thailand. G. K. (1974). No. R. Penetration test for liquid limit. Soil Mech. No. E.T. T. T. (1958).J. Rao. pp.C. (2004). L. and Rao. No.. S. M. 303 . Deep Sediments Ed. 359 . Vatasala. Vesic.J.382. pp.. pp. 96. ASCE. D. G. A. G. G. Marine Geomechanics. 79-83. Sridharan . Evalution of Design Mix Procedures for Soil-Cement With and Without Additive for Application to the Reconstruction of the Bangna-Trad Highway Improved With Deep Mixing Method. The sensitivity of clays. Joshi. Geotechnique. A. 40. (1973). (1971). Egashira.W. K. Mechanisms controlling volume change of saturated clays and the role of the effective stress concept. A. and Bergado. M. 220-225. Influence of drying on the liquid limit behavior of a marine clay. 4. M. No. F. Vol. Mechanisms controlling compressibility of clay. & Found. 39. pp. (1989). Mineralogy and chemical and their correlation with geotechnical index properties of Bangkok clay : Comparison with Ariake clay.J.. 4. A. 254. No. by F. Norman. A. and Northey. (1996). Asian Institute of Technology.. Vol. 6. Silva. Olson. J. Discussion on change in pore size distribution due to consolidation of clays. and Srinivasa Murthy.

Geotechnical Testing J. and Rao. and Srinivasa Murthy. Conf. Vol. No. Mechanisms controlling the liquid limit of clays. 38. Vol. Proc. Liquid limit of kaolinitic soils. Dissertation No. Rao. Istanbul. Sridharan. Asian Institute of Technology. Uddin. G. . pp. A. 156 . (1988).75. K. pp. No. G. Thailand. (1986). 3. 191 . 2. Liquid limit of montmorillonite soils. A. and Srinivasa Murthy..79 Sridharan.159. (1995). R. ASTM.. 1. on Soil Mechanics and Foundation Engineering.. Rao. 9. Vol. (1975). R. GT-94-1. Geotechnique.198. B. A. Sridharan. pp. B. D.Eng. G. 65 . Strenth and Deformation Characteristics of Cement-Treated Bangkok Clay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful