You are on page 1of 4

REGD.NO.

SSP/PY/16/2012-14

3&2&2012 OA

: 6

: 365

4 & 300

20 F

P G P

.F...
...

P G C I
EM. F, m, ... , ..
Av O .

T v v K
K C .
K, H. 3&
K

J T v
R eF M
F
e
. K pF
O J
hv
H
CA
F .
AJ h
T
v v K
cFF
e .

e
O cF .

?
e?
GJ

h

KM M.
GJ T v
R L

M ,


G
P
MM. K
GF
?
.
KR N
G
GFW
K F
.
F
1,500&

N
M
F K
F I.

A.
H
K
P J
.F... ...
GA A 15

.
F
? A
?
F
FH
G
e F
N A
P
MK P
K
.
F

PM G

M. F

G PM
F
?
?
PM
K .

M.
e
e
.3 J
A. ...
O KM H

A.
MJ,
N,
i
F
N
A

G
. PM
G

F
M I
LM
F IK
.
P.

J MJ Q
FL&A

A K
LF
Cv
Qv C H
K
c iF
FH

F.
F
CJ
Hx ,

Q Q
A. IG
H ,

M M.C
K, H. 3&
KJ &
M
F
A.
F F
Q,
L, , M
L N
K A.
NF
200& &
M KJ
M GO
J A.


LF

K, H. 3&
K F G

... GO
P:

J I
.

, F ...M
.
I
M
M
G ..v. F
KJ
.F...
O C
LF A.
HCv F
K G
.
Aw
F C
N

A.
NO, A

F
O
P
F A.

M.
GJ
e K
LF L
... i
P
F.
P P
v
T
Q
, 50
M H
.

M
C C

G N,
I
A M

Q
F.


F
,
K
KM
NF


FO.

K H
,

H A

P. F F,
F, F
O

K, H. 3&
I F
A GF
, K M
J G
O . M
J .20
J G
. J
. MJ
AO

.
CP
M
G
F G
J M

.
I
M, A K M J
M
, C A LF C H
I FK A .

M
F
, F
A .
F
F
MJ

.
F Av C

FL,
C,
O
.
F
FL C
:
F
F M ,
K
E
M. MJ
I
. J

a .

. MJ
K
.

C C:
KJ
6
F Av H
IK
.
MK,
MJ, v
, N
F
.

CJ
E,
G A
G .

O
.

C.

K 3.2.2012

I
C

L
G

& .F
FL, H. 3&
K
F FO

I e I
H,


.F
KM.
, ,
, , K
, ,
O,
K,
K G F
O G
E
F
.
F
F P
M
I P
G E
P

M.


C.

M

O O

C.
FL
G E
F
FF M
FH
K Q
. G
E M
I
K
.
C

GE

J F

M K
A
.
G v
F, C &v
.L,

MK E,
v.F,
.v,
O

, K
M.F,
YQ
,

,
F,
A
K.
G, ,
.
P
J F P
.

, H. 3&
K
F
L MM

13.1.2012 FK
OO M

30.1.2012&
cF
AJ N
L L
A
L

cF AJ
K F
H L

J.

,
J I G
L GC

&2009
M,
cF L

25.11.2010 7.3.2011
A FO A
N
PO

J Q
M G OJ 2012 G
O L M
M F M F
F GC C J.
O A
cF F


PF.

N
G GF
p MN K

g IR iv F
AM 3 F

F F
hv H
, H. 3&
F

v.H.
MN F
O.

CA
F
P

G M. CA O
L

F. M
GFF
O
FC
F P
F P
MK
K b GP

O K
P M
K
.v.H.
Q
v.H. MN M
.


K

O
H
H .
H

F
N
,

I

FC K
M.

, H. 1&
A
G
... (T v
x) N

A
IC LI
F i
O PF
. A
200, A 300,
A v 2&02
O
PA.
AM
C F
O F

A
200, A v
2&02 5
C
F A. 1
Tv F
A
300,

A
MF
O. 32TH
MK K
F ,
A F
v
.v. P.

bA v
27 E J H
.50

A N M
K, H. 3&
K A N
A 50& G
M M

M, I
M, F F
A
C
F .
AN

A
P
. E
A N
A F 7&

P F C.
F
I P
A.

Owned Printed and Published by P.Rajeswari,


Printed at Anitha Printers, No. 280 / 4, Anna Salai,
Pondicherry-605 001. and Published at No. 280 / 4,
Anna Salai, Pondicherry-605 001.P A.
F
. E

P A
.
GCJ
E ,
, IE
.
M.

IP

, H. 3&
J
v
O M
L
G. H A
.

AO
.C. L
J
F v F.
v G
. v
v
K
MK. HFJ
A P
.

v GF M.
v C
.C. SQ
.
FC
M E W

L.
E
P W
A.
.
vC d b
P.
vC F


FP. v
K O b M.
K
A.
E P .
v, v

K
.
P
P v.H.
MN, .v.H.
F, C
F
b FK
F A M
.

K, H. 3&
pF Q K

MN
F
OJ PJ
PJ:&
KJ
F
K G

H
F ,
N
F
G
GF K
.
J
100
M
.
K F
MJ, e.
i
A A
A
G

M. e
Y
e H N
, MJ M

O

K F
. i
QJ,
J
GJ
.

G M.

G
.2 J A
. F

,
FK
.
J
F
G A
.
IF,

F
F G
I

H 1 F
, N
1 F,
C C
PH
K G
GF O.

H, N
C .2 J
G
,
F
P GJ

G
O
.
I

H 1
F ,
N 1

K
G

A.

P.

M J K

I K M
i

, H. 3&

A
M
J K
I K
M
H

F
.
i H
M
I M
J
M
J K

M .1


27.1.2012
F
I A
. 2003&

vQ
C

J
L, 2005&
AF
J
, 2009&
LJ
Y, A, w
13
M
J (v)

. 2004& v


.
2011& C
M
K
i GF
,
g AO, AKw
d, I,
CC
,
w, v A
M i

F
.
GCJ
M
F Q
.

K 3.2.2012


M
K A
Q, H. 3&MF K

A.
Q , K

..

A.

K
A.

. K

M KJ

FF
A

M .
MM

MF K
A.
v M,
FF C G
PH.
GCJ K

A H
.

M PJ KJ
N F P
K, H. 3&
iv F H
LI
Aw
M
PJ
KJ K
N N
F
H C GF.

M
PJ
KJ
,

KJ
F
CJ
. KJ
GF
C MF P
F. H
C MF
Aw

P F P
.
P

P 1990&
H O G

FM
N
GO h
P F
GO
P P.
1990&
H N
GO C
P
I MK
. L
N G
O F
F
F

P
F P,
,
F P
O, MK

. O
M
MO
,
O

P.

CJ
FM J
CK

. F
M

P P
GC G.


MN
, H. 3&
K
G,
F


MN
A.
2012&
K
P O
E
E
. 10

K

FA
.
P G
G M
J, F

, H
A M M

MN


G F O
Q
A.
FM 4

F

O M KM
A.
F 60 iA
PH
, .

, H. 3&
F
, , M

EJ

i
P
, Q
O
EK

A.
iO
O , M,
P
GFM
A.
J
F
J
HK
J
iO


A,
i

F
A
PM OJ.
, F

M
M
i
EK
M
10.02.2012
C
F i
M
F M

A.
M
M
i
C . 0427
2410903 E

, C

KM.

M F 12 J CJ
M M

F 2


, H. 3&
5.2.2012 H
H
7.2.2012
L G
. F
O I E
F
(v)
A
v
C M
,

, A

I
C M
(
) MF, 2003 MF 12&
.
5.2.2012
7.2.2012 A FO
F
v
C M

FF
M

KM A.
O
M K
,
v C
M O
, M
e K
M
,
F
v
F
F M
K
K
L GF
K


,
K e
M


KM.

M, H. 3&
M
F C
J M MJ .
F C
J M M


P


O C:&
F C
J
OJ F
O
, M
A J M
M
12J
418 , M
.

H
CJ
J

M M
A .

, M
J O
A C
AJ
I 0 H
F
.
,
M
AJ

J O
C P
.
A
M M
O
A
A
.
, A

A
P
MN
I
. , AO
K P
O . ,

F
IP
AJL

A.
F 293
OO 73
OO A
. e
OO
A
F.
CJ
P H
F MJ G
M L
C

C.
F
H
CJ

,
K F
AJ G
(M) ,
A
F

M K

M,
M
M
.

M C F J
M F
Q, H. 3&
Q , K
,
IF
F

H MJ
JC

QI J
.
F
QI C
:&

N

. Q F
8 C PO

A. ,
MJ JC,
MJ M
, C MJ
K ,
M F
,
M
,
MJ & MQ
.
M ,
O O ,
ME ,

,
, PJ
, K
, C,
e,
M A

M .
I
J I

F b
GP A
. J
C, MJ

QI

F
c F 100
i Q O

M A.

M C
F J
F
O
F .
c
I I C
F
a, , C
IA P
H J
A F F
F M

J N A.
F
A
P

A. MJ
F
, JK
E
K
F
JK
.
,
F
A ,

K
I C
.
G G
JK

F
.
F K
KMA

F JK F
FK.

A MJ
F J
O MA
.
C

.

P
A F F
,
F A M
J .

I M
J
J F
MJ G
M K
. KC
Q MJ
.
C.

O H,
I
H

C

J. C
I
I.
J
Q F
OJ
I YQ
MJ .
MJ
F ,
O F C
M

.1 i 5 O
M
.5 F
A.
C
F C,

b, F
,

M,
, K
K
I,
Q I
MJ
, C

MJ,

K 3.2.2012

P
M C

I L F K
H M F O
FF
M F H A. FH
.. CJ C F
H Q.

L

P , N
P MF ,
MO FN
K i ,

M MA F,
Q ;
P &
P F GM &
PF M CF
F A
,
O F
OJ A J
;
P !
(12.9.1976 OJ J
H C
C
L M.)

..v.HE J
C F...M
K, H. 3&
F... H P
M
G
F
H
..v.HE
J

C
EM.
GCJ

H Q

, G
E C,
...
,
H K,
..Q, P
E , ,
F, ,
E
., F
K
Aw,
.,

, C
, , FM
E, HE,
, M.
Fw, ,
C
K L,
i,
F... GA
H

.F... G ... J
..., GA, CJ C EM.

P C
L
K, H. 3&
P M
43& G G
CJ J
M F
C
J G

C. J
L .
GCJ
M
,
I,

L
,
I

.
GCJ F

, C
,
, Q,
w, F,
F, ,
C , , ,
L, H
I,
.

LH F
F ... L
K, H. 3&
P

P M 43&
G F
L F
.F... H w
.

Q
Q iFJ
H
F
P M F
F G


L
H
F

M L
F.

L FJ
F ,
,

,
K , L
, H
A O
PK F

H
F,

,

K,

I
,
G F M F .. HC
K, P
F, GA F F x J
, N, EM. GCJ
N, , F C , L, F A .
C

L
F.

I
P
C
?

K, H. 3&
I

P L
C
?
F
A.
C

O
K
I
.

. GJ
L F 2 F .50 J E
F M
v ... A. 11& F
M F K .

I
CA .10 J, C i .10
F
J A.
H K

,

A.
EK
, M,


F F
A
J .
I
O
F,
H
F
A A
.
F A
.F... J PMA.
. GA C EM.

MK
H K
, M
G
A.
C
I

C
P
MK

LF.

J 2


K, H. 3&
K


PM :
KJ 5&
F I H, 7&
F F
,
Q 5, 7
A FO
,

,
F

, O
M
A, e
e
MFO
.

Related Interests