ND¥K

NORSK DOR- ()(; VINDUSKONTROLI SERTIFISERT

INFORMASJON OM MONTERING OG VEDLIKEHOLD AVVINDUER OG BALKONGDØRER
MONTERING Vindu og dø r må ikke settes inn i vegg før denne er tilfredsstillende avstivet. Det er viktig at vindu/dør festes godt til vegg for å tåle store ytre og indre påkjenninger Benytt bæreklosser i bunn og støtteklosser i side og topp ved innfesting av vindu. Vindusdør med 25mm HC-terskel skal monteres på plant underlag. NB! Transportbeskyttelsen i tre, som er under HC-terskel, m å tas av för montering. Karmsider til dører skal festes godt med karmskruer i bindingsverk. Detaljert informasjon om montering av Uldal vinduer og dører finnes på www.byggma.no ISOLERING OG T ETTING Isoler godt mellom bindingsverk og karm. Den minste åpning vil nedsette isolasjonsevnen. Benytt vindsperrestrimler som klemmes med tynne klemlister både mot vegg og vinduskarm. Sørg for at vindsperre er så tett at den hindrer vind og fukt å trenge inn. ETTERBEHANDLING OG VEDLIKEHOLD
Vinduer og dø rer som leveres uten overflatebehandling er impregnert, allikevel må de overflatebehandles snarest og senest I mnd etter levering. Produktene må rengjøres og kontrolleres årlig. Dette gjelder også produkter som leveres ferdig overflatebehandlet. Beslag og glideflater må rengjøres og smøres minst 2 ganger årlig.

DUGG/KONDENS I rom med lav temperatur og/eller høy fuktighet kan det forekomme duggdannelse på innsiden av glasset. Duggdannelsen kan reduseres/fjernes ved å sørge for god luftsirkulasjon langs glassflaten. Problemet er st ørst i vinterhalvåret. Andre årsaker kan v ære tette gardiner eller klestørk inne. Det kan også i s ærlige tilfeller v ære fare for dugg eller is på utsiden av vinduet under spesielle v ærforhold i vinterhalvåret. Årsaken er den gode isolasjonsevnen på glasset. GARANTI Uldal gir garanti p å sine vindu- og dørprodukter i henhold til Lov om forbrukerkjøp - forbrukerkjøpsloven. Garantien gjelder forutsatt at lagring, montering, etterbehandling og vedlikehold følger den veiledning og de vilkår som er gitt av Uldal. For mer informasjon om v åre produkter se vår internettside: www.byggma.no

ULDAL

The reason is the excellent insulating properties of the glass.byggma. WARRANTY Uldal provide a warranty on their window and door product in accordance with the Act on consumer goods . Dew / CONDENSATION In rooms with low temperature and / or high humidity may be dew on the inside of the glass. It is important that the window / door securely attached to the wall to withstand major external and internal stresses Use carrying bricks in the bottom and support pads in the side and top of fixing the window.byggma. Use wind barrier strips that snap with thin terminal strips to both wall and window frame. AFTER TREATMENT AND MAINTENANCE Windows and doors supplied without surface impregnated. Detailed information about the installation of Uldal windows and doors on www. The problem is greatest in winter. The guarantee applies provided that the storage. finishing and maintenance follow the guidance and the conditions given by Uldal. Frame Pages for doors to be fastened with screws in timber frame. For more information about our products visit our website: www. Products must be cleaned and inspected annually. French door with 25mm HC threshold to be mounted on a flat surface. which is under the HC threshold. must be removed before installation.INFORMATION ON INSTALLATION AND MAINTENANCE AVVINDUER and balcony doors ASSEMBLY Window and door must not be put into the wall before it is satisfactorily braced. Seizures and sliding surfaces must be cleaned and lubricated at least 2 times a year.no ISOLATION AND SEALING Insulate well between the timber and frame.consumer law. The smallest opening will reduce the insulation properties. It may also in certain cases be a risk of condensation or ice on the outside of the window under certain weather conditions in winter. This also applies to products that come pre-coated.no . Ensure that the sheathing is so dense that it prevents wind and moisture to penetrate. Other causes may be close curtains or clothes dryer inside. Dew formation can be reduced / eliminated by ensuring good air flow along the glass surface. NB! Transport protection of wood. yet they must be surface treated as soon as possible and no later than the month following delivery. assembly.