Isaac Asimov

FONDACIJA

Isaac Asimov

FONDACIJA Naslov izvornika Isaac Asimov FOUNDATION Prijevod Nada Mihel i SADR AJ 1. DIO Psihohistorici 2. DIO Enciklopedisti 3. DIO Gradski oci 4. DIO Trgovci 5. DIO Prin evi trgovine Bilje ka o piscu

1. PSIHOHISTORICI 1. HARI SELDON ...ro en 11.988., a umro 12.069. godine galakti ke ere. Te godine se mnogo e e iskazuju prera unate u sada aktualnu fondacijsku eru, tj. ivio je od 79. do 1. godine F.E. Ro en u obitelji srednje klase na planetu Helicon, sektor Arcturus (gdje se, prema ne ba vjerodostojnim pri ama, njegov otac bavio hidroponskim uzgojem duhana), ve je zarana pokazivao za u uju u vje tinu u matematici. O tome postoje bezbrojne anegdote, a neke od njih su i proturje ne. Govori se kako je, kad su mu bile dvije godine... ... Svoj najve i doprinos je nedvojbeno dao na podru ju psihohistorike. Seldon ju je za eo s tek a icom nerazra enih aksioma, a odlaze i ostavio je za sobom detaljno razra enu statisti ku znanost... Najpouzdaniji izvor podataka o detaljima njegova ivota je biografija koju je napisao Gaal Dornick, koji se kao mladi upoznao sa Seldonom, dvije godine prije smrti tog velikog matemati ara. Pri a o tom susretu... Encyclopaedia Galáctica* * Svi citati iz Galakti ke enciklopedije preuzeti su, s dopu tenjem nakladnika Encyclopaedia Galáctica iz 116. izdanja, objavljenog 1020.F.E., Terminus. *** Zvao se Gaal Dornick i bio je tek selja i koji nikada ranije nije vidio Trantor. Bolje re eno, nije ga vidio u ivo. Gledao ga je on mnogo puta na hipervideu, a pokatkad i na onim upe atljivim trodimenzionalnim emisijama novosti kad su prenosili carsku krunidbu ili otvaranje zasjedanja Vije a Galaktike. I, premda je cijelog ivota ivio u svijetu Synnax, koji kru i oko neke zvijezde uz rub Plavog Pomaka, on, znate, nije bio potpunoma odsje en od civilizacije. U to doba, odsje eno nije bilo nijedno mjesto unutar Galaktike. Tada je u Galaktici bilo gotovo dvadeset i pet milijuna naseljenih planeta i gotovo nijedan od njih vi e nije pla ao svoje obveze prema Carstvu, ije je sjedi te bilo na Trantoru. Ne to takvo se smjelo re i tek u zadnjih pedeset godina. Za Gaala je, bez sumnje, to putovanje bilo vrhunac njegovog mladog znanstveni kog ivota. Boravio je on i ranije u svemiru pa bi mu to putovanje kao takvo malo zna ilo. Dodu e, ranije je putovao samo na onoj neznatnoj udaljenosti do Synnaxovog jedinog satelita, kako bi prikupio podatke o mehani kim silama meteorskih skupina koji su mu trebali za pisanje doktorata, no sva

putovanja svemirom su ista, bez obzira putuje li se pola milijuna kilometara ili isto toliko svjetlosnih godina. Jedino se bio malo skamenio za vrijeme Skoka kroz hiper prostor, tog fenomena s kojim se ne susre e tijekom jednostavnih interplanetarnih putovanja. Taj Skok je bio, a vjerojatno e to zauvijek i ostati, jedini prakti an na in meduzvjezdanih putovanja. Uobi ajena svemirska putovanja mogla su se odvijati brzinom ne ve om od brzine svjetlosti (radi se o trun ici znanja koje je pripadalo me u ona rijetka za koja se znalo jo od ve zaboravljenog osvita ljudske povijesti), ali to bi, ak i izme u dva susjedna nastanjena sustava, zna ilo godine putovanja. Kroz hiperprostor, to nezamislivo podru je to nije ni prostor niti vrijeme, ni tvar niti energija, ni ne to niti ni ta, moglo se prije i uzdu Galaktike u najmanjim djeli ima vremena. Gaal je s nervozom u elucu i ekivao prvi od tih Skokova, no pokazalo se kako to nije ni ta, tek negdje unutra osjetio je slaba an udar koji je prestao prije negoli je i mogao biti siguran da ga je osjetio. To je bilo sve. A nakon toga, bio je tu samo brod, duga ak i blje tav, sjajan proizvod dvanaest tisu a dugog napretka Carstva. I on, sa svojim netom postignutim doktoratom matematike i pozivom velikog Harija Seldona da do e na Trantor i pridru i se golemom i pomalo tajanstvenom Seldonovom Projektu. Razo aran Skokom, Gaal je sad o ekivao onaj prvi pogled na Trantor. Odlazio je u prostoriju namijenjenu razgledavanju. eli ni su kapci uvijek bili podignuti u najavljeno vrijeme i on bi ve bio tamo, motre i hladan sjaj zvijezda, u ivaju i u nevjerojatnim rojevima zvjezdanih jata koje su bile poput golemih nakupina krijesnica zauvijek zaustavljenih u pokretu. Jednom se bio pojavio hladan bijelo plavi dim plinovite me uzvjezdane pra ine, udaljen od broda niti pet svjetlosnih godina, ire i se preko prozora poput nekog udaljenog mlijeka, daju i prostoriji neki ledeni ugo aj i nestav i dva sata kasnije, nakon sljede eg Skoka. Sunce Trantora je na prvi pogled bilo tek sitna mrvica, gotovo izgubljena u mirijadi isto takvih, a moglo ga se raspoznati tek kada ga je brodski vodi pokazao. Tu, u centru Galaktike, zvijezde su bile gusto zbijene. Ali sa svakim sljede im Skokom ono je sjalo sve sjajnije, zastiru i druge, ine i ih sve blje im i manjim. Do ao je neki asnik i objavio Ostatak puta e prostorija za razgledavanje biti zatvorena. Pripremite se za slijetanje. Gaal ga je slijedio, grabe i rukav bijele uniforme na kojoj je bio znak svemirskog broda i sunca, amblem Carstva. Bi li bilo mogu e da me ostavite ovdje? upitao je. elio bih vidjeti Trantor. ovjek se osmjehnuo, pa on malo porumeni. inilo mu se da je govorio provincijskim naglaskom. Ujutro emo se spustiti na Trantor rekao je asnik. Htio sam re i kako ga elim vidjeti iz svemira. Oh, ao mi je, moj mladi u. Kad bi ovo bila svemirska jahta, mogli bismo to nekako srediti. No spu tat emo se spiralno uz sunce. Sigurno ne biste eljeli istovremeno oslijepiti, zadobiti opekotine i nastradati od zra enja, zar ne? Gaal se uputio iz dvorane. asnik vikne za njim Mali, Trantor bi ionako izgledao tek kao siva mrlja. Kad do e na Trantor uplati si izlet u svemir. Takvi izleti nisu skupi. Gaal se okrene i pogleda ga Hvala vam lijepa. Bilo je djetinjasto osje ati razo aranje, no djetinjasto pona anje obuzima odrasle gotovo jednako tako prirodno kao i djecu i Gaal je osje ao kako mu se grlo stegnulo. Nikada nije vidio kako se Trantor prostire pred njim u svoj svojoj nevjerojatnosti, golem poput ivota, a nije o ekivao da e morati jo ekati na to. 2. Slijetanje je bilo popra eno mje avinom zvukova. ulo se udaljeno zvi danje kroz atmosferu koju je zasjekao i kroz nju pro ao metal broda. ulo se postojano brektanje postrojenja koje se borilo s temperaturom nastalom trenjem, i sporije, duboko brundanje motora koji su usporavali kretanje

ugibaju i se i izmi u i na raskri jima. Stigla je na vrijeme da uje Gaalovo odredi te. Pristani na je zgrada bila zaista golema. iz gomile se izdvojila jedna osoba i zaustavila se pred pultom. samo ljudi. Sve dok se budete kretali u dobrom smjeru. odakle e se kasnije maknuti na platforme za istovar. * * * . Ve je satima sila broda uzmicala pred gravitacijom planeta. karta e ovako svjetlucati. vrludaju i me u ostalim crtama koje su.. Direktna linija za Luxor rekao je. a onda e ve dobiti zaposlenje. Njegova vlastita crta je zavr ila. Na stotine ljudi se vuklo slijede i po beskrajnom tlu svoje individualne crte. Gaal je bio vrsto pritisnut na ogradu.. ovjek za pultom se opet oglasio. On sam nije na to obra ao pozornost. Morao je otvoriti vizu i opet je pogledati prije no to se prisjetio imena. upita Gaal. Onaj najbli i o ajni ki re e Gaal. Nije mogao vidjeti susjedni zid. Ovo je bio Trantor! inilo mu se da je tu zrak ne to gu i i gravitacija malo ve a nego na njegovom rodnom planetu Synnaxu. Kamo? upitao je. Na podu se pojavila tanka traka svjetla. kako bi stigli svatko na svoje odredi te. uli su se i ljudski glasovi mu karaca i ena okupljenih u prostorijama za iskrcavanje. Gaal je gotovo mogao zamisliti kako bi se i ispod visine krova mogli stvarati oblaci. Gaal je oskudijevao s novcem. Dornick. molim vas.broda. Na maloj je plo ici pisalo supervizor. To je uo onaj koji je slijedio Gaala. uo je i kako Gaal odgovara "U redu". Gaal se pomaknuo. te kripa dizalica koje su podizale prtljagu. Gaal podigne pogled i krene. . naizgled ni na to pri vr en treptav natpis "Taksiji za sva odredi ta". bile u najrazli itijim bojama i nijansama. Supervizor nije bio nimalo impresioniran Svi su oni dobri. posegne kako bi ponio njegove dvije torbe. Jedno cijelo. izra enoj od sjajnog plastotekstila koji se nije prljao. pultovi i podovi koji su se stapali i nestajali u daljini.. im je Gaal oti ao. Gaal je imao malo prtljage. novoj plavo utoj odori. dvanaest zatra i supervizor. Tisu e putnika su strpljivo sjedile u prostorijama odre enim za iskrcavanje koje su se pomalo ljuljale popu taju i i nastoje i se prilagoditi promjeni gravitacione sile. Onaj ovjek za pultom podigne pogled i kratko klimne. Gaal je osjetio lagan drhtaj koji je ukazivao na to da se brod vi e ne kre e posve neovisno. no radilo se o ovoj jednoj no i. Gdje. no na to bi se mogao naviknuti. Njegova je viza bila pregledana i na nju je bio udaren ig. Gaal je prtljao oko kovanica Kuda moram i i? Slijedite ovo svjetlo. ovjek na kojeg se ta oznaka odnosila nije ni podigao pogled. Pitao se bi li se mogao priviknuti na sve te goleme proporcije. a onda ga je promatrao kako ulazi u zaobljeno vozilo. Sada su polako puzili niz zakrivljenu rampu prema prostranim. Supervizor je pritisnuo neko dugme. arke ili prigu ene. spaziv i visoko gore. Osoba mu uzvrati klimanjem i uputi se za mladim imigrantom. Potrudio se da mu glas zvu i non alantno U neki dobar hotel. U Gaalove je ake bila gurnuta karta koja je prigu eno svjetlucala. Neki ovjek u kri avoj. Recite mi ime nekog hotela. Taksiji su desno pa tre a lijevo re e ovjek za pultom. po tu i ostali teret uzdu broda. Krov joj se gotovo gubio u visini.gdje. trznuv i palcem u tom smjeru. iroko otvorenim komorama za dekompresiju. Zvu ao je nervozno Pomaknute se. Stajao je za pultom koji se brzo i vrlo vje to otvarao i zatvarao propu taju i putnike.

Sada je tu bila samo tmina iju su monotoniju prekidali tek kratki bljeskovi signalnih svjetala kraj kojih su prolazili. Zrak je bio ispunjen zvukom kojeg je stvarala brzina kojom su se kretali. inilo se da cijeli planet ivi ispod metala. Ovdje. 3. (Tu se treba prisjetiti kako je. Gaal se na trenutak zapitao kako je njegov voza odabrao ba taj od svih tih otvora. Takva ovisnost o vanjskim svjetovima. TRANTOR . Hotel Luxor posve nepotrebno objasni voza . A tijekom svega ovog. pod nemotiviranim vodstvom posljednjih careva. Obrok kojeg je upravo pojeo imao je naljepnicu na kojoj je pisalo da je to objed. Kupite sada kartu pa u vam rezervirati mjesto. Gaal je zurio kroz zakrivljen prozor. pokupio nekog putnika koji je tu ekao i po eo se opet uspinjati. nije se vidio ni tra ak neba. a on nije znao kojom se brzinom okre e Trantor. u vrlo poslovnoj maniri prihvatio napojnicu. kad je bilo najbrojnije. Sljede i izlet je sutra. Ta se golema populacija gotovo u potpunosti posvetila obavljanju administrativnih poslova za potrebe Carstva. nije znao ni je li dan ili no . Kako je tijekom stotina generacija bio centar u kojem je bila smje tena vlada Carstva.Po etkom trinaestog milenija ta je tendencija dosegla vrhunac. Ko enje natjera Gaala da se nagne naprijed i tada taksi iza e iz tunela i ponovo se spusti na tlo. Sveukupna kopnena povr ina Trantora. tovi e. Ispred vozila je sada bio zid. nisu obazirali na ritam izmjene dana i no i. Najprije je s mnogo entuzijazma slijedio oznake koje su vodile prema "sobi sunca". koji se kontinuirano razvijao. ako im to nije odgovaralo.000. Tijekom posljednjeg milenija Carstva. me u najgu e naseljenim i industrijski najrazvijenijim svjetovima cijelog sustava. . Gdje mogu kupiti kartu za razgledavanje planeta? upitao je ovjeka na recepciji. Razmisliv i malo. Bilo mu je neugodno pitati. kona no je dosegnuo vrhunac. od trenutka kad su napustili svemirski brod. vratio se u glavno predvorje Luxora. Brzina kojom su se planeti okretali oko svoje osi bila je vrlo razli ita.000 etvornih kilometara. Ona beskrajnost prostora sada se smanjila i ljudi su izgledali poput mrava koji se kre u nasumice. inila je Trantor sve vi e osjetljivim na mogu nost osvajanja opsadom. dobrano prema ilo etrdeset milijardi. Po injao je visoko u zraku i irio se prema gore. koja se protezala na 195.. bila je jedan grad. sve dokle je pogled dopirao. Gaalov taksi se usmjeri prema jednoj od njih i za e u tunel. dive i se tom osje aju slobodnog leta unutar zatvorenog vozila pa se instinktivno vrsto dr ao za stra nji dio voza evog sjedala. Pomogao je Gaalu oko prtljage. vezana ne samo za hranu nego i sve druge stvari nu ne za ivot. Kada se kre e? Upravo ste zakasnili. Bio je sav pro aran rupama koje su bile ulazi u tunele. bezbrojni su ustanci utjecali na to da car za carem bude itekako svjestan ove injenice pa se gotovo cjelokupna politika Carstva svodila na za titu te tako bolne to ke Trantora. u sredi njem predjelu Galaktike. Njegov urbanizam.) Iz dvadeset poljoprivrednih svjetova su flote od desetaka tisu a svemirskih brodova svakodnevno dovozile proizvode namijenjene blagovaonicama Trantora. Encyclopaedia Galactica *** Gaal nije bio siguran sjaji li sunce.Taksi se odmah podigao. ali je otkrio kako je to tek prostorija u kojoj je smje ten solarij za sun anje pod umjetnim zrakama. Taj se prizor sve vi e smanjivao i kona no ostao negdje otraga. a ipak ih je bilo premalo za slo enost tog zadatka. te ko da je i mogao ne biti i najnapu enije i najbogatije podru je koje je ljudski rod ikada vidio. Njegovo je stanovni tvo. upravo ta nemogu nost valjanog obavljanja administrativnih poslova za Galakti ko carstvo bila zna ajan imbenik kona nog pada.. no bilo je mnogo planeta koji se.

Nije bilo drugog obzorja do onog gdje je metal doticao nebo prote u i se u gotovo identi nom sivilu i on je znao da tako izgleda cijelo kopno ovog planeta. To je dizalo bilo od one novije vrste koja se koristila repulzijom.Oh! Sutra bi bilo prekasno. . Gaal je u ao. Jedva je pro aptao rije i zahvale. Njihove cipele su bile podvu ene ispod dvije kromirane cijevi koje su. To sam i mislio. To je moglo biti udaljeno i esnaest tisu a kilometara. elim malo gledati. Kad malo bolje razmislim. Nije bio svjestan te bolne to ke. zelenila stabala. Ono se izgubilo pod sve ve im i kompleksnijim gra evinama koje su podigli ljudi. ispod te metalne opne ponad svijeta. nije bilo zelenila ni zemlje niti ikakvog ivota osim ljudi. smje tena usred gotovo dvjesto i ezdeset etvornih kilometara prirodne zemlje. Idite tim liftom. Automatski je krenuo prema sjedalima. Ne vole to. te tanane veze o kojoj je ovisila veza etrdeset milijardi njegovih stanovnika s ostatkom Galaktike. Nehotice je vrisnuo. a lift se ve zaustavio. radije bih na trenutak stao uz ogradu. ini mi se da je sada su ni period. Ako imate pjesni ku ud. Znate. tom planetu koji je bio centar cijele Galaktike i sama jezgra ljudskog roda. Mislim. s cvije em u svim duginim bojama. Njegov prijatelj iz lifta rukom mu je pokazivao na sjedalo pokraj sebe i Gaal sjedne. Nejasno je znao da negdje na ovom svijetu postoji Pala a carstva. Ako nemate ni ta protiv. Postoji li mo da kakav toranj za razgledavanje. a Gaal se naslonio na ogradu koja je dosizala do visine ramena. Prvi puta ste na Trantoru? Da. Tu ima mnogo mjesta za sjedenje ljubazno je rekao taj ovjek. ili ne to sli no. mogu vam i za to prodati kartu. Gaal je itao zajedno s njim. kad to jednom vidite onda se vi e nema to vidjeti. Na njemu pi e "za toranj". A onda razgovorljivo doda Mene ta situacija vani uop e ne zanima. Trantorci nikada ne zalaze ovamo. Kad je gravitacija dosegla nulu. Odmaknuo se. Jedva se i mogao zapaziti ikakav pokret tek je poneka letjelica dokono lebdjela na nebu. Za to bi im to i lo na ivce? Ovo je veli anstveno. Tada se pojavi neka ruka i povu e ga dolje. Nije se moglo vidjeti zelenilo. Ali radije pri ekajte dok provjerim pada li ki a. Pa ipak. Nije zamijetio ni ta od njegovih nedostataka.. a ne prezime. Usput re eno. Ide im na ivce.. Pri ulazu ih je zapazio. Gaal je na trenutak osjetio kao da je u zraku. Nije znao koliko. Nije vidio nijedan brod s hranom kako se spu ta. Naravno.. Bio je to malen otok usred oceana elika. Pro le su tri godine otkad sam zadnji puta bio na otvorenom. ovjek koji je upravljao liftom pritisne kontakt. izvolite va u kartu. Gaal zatvori usta koja su mu bila irom otvorena pa odgovori ini se da je tako. Nije mogao vidjeti tlo. pomalo odsutnog pogleda. gospodine Jerril. ovjek koji je upravljao dizalom povikne Podvucite stopala ispod pre ke. Trantor vas osvoji. Ve je odavno trebao obaviti ovo putovanje! Glasno je uzdahnuo i kona no shvatio da je napokon na Trantoru. a za njim su u li i drugi. zovem se Gaal. Jerrilmi jeime. a onda zastade. Pritisnuo je neki kontakt i mlije nobijelim ekranom su potekla slova. no to se odavde gdje je sada stajao nije moglo vidjeti. ovjek mu dobro udno mahne. bile pri vr ene za pod. Onaj ovjek koji mu je u liftu pru io ruku stajao je sad iza njega. ne to na otvorenom upitao je. paralelne i razmaknute kakvih pola metra. Zar ne znate itati? Ostali su bili u inili tako i sada su se smje kali gledaju i ga kako se grozni avo i bezuspje no poku ava spustiti niz stjenku lifta. Na ivce?. ali on je znao da se sav onaj gusti promet s milijardama ljudi odvija dolje. Vrijeme je dobro re e recepcionar.. Jedino je bio svjestan koliko je silno djelovanje ovjeka. tog posvema njeg i gotovo odvratnog kona nog osvajanja jednog svijeta.. Iza ao je na otvorenu terasu to se kupala u blje tavoj svjetlosti od koje su ga zaboljele o i. no nije se na njih obazirao. Sutra je ve morao biti na Sveu ili tu. Tamo otraga je poseban lift. I u ivao u panojami. Uslijedilo je ko enje i Gaalove su se noge odigle s tla.. ovjek se osmjehnuo Zovem se Jerril. Ako elite. a onda je opet dobio neku malu te inu dok se lift ubrzano uspinjao.

to je u argonu. Da. Da? Gaal se osjeti obveznim bolje pojasniti Na projektu doktora Seldona na Sveu ili tu Trantor. sve uzdu obale. odgovorio mu je samo stotinu i pedeset metara. Da? Gaal je bio iskreno zapanjen. PSIHOHISTORIKA. Onaj na kojeg ja mislim je Hari Seldon.. Mora da je zvu alo upravo tako jer se Jerril malo smijuckao Ne. to ako i nikada ne iza u? Sretni su i tamo dolje i upravljaju Carstvom. Mogu misliti. koliko smo visoko ovdje? Osamsto metara? odgovori Gaal. Djeci pak nikad toga dosta.. Ja sam matemati ar.. a dopuste provodi u pretrpanom solariju. Kako ti se sve to ini? Na trenutak je dobro udnost . Zovu ga Gavran.. no do ao sam prvenstveno zbog posla. gdje nema ni eg osim neba iznad tebe. zar ne? Pa da. mislio sam da koristite atomske generatore. Na trenutak je bio previ e zaprepa ten da bi izrekao ono neizbje no to vi tu radite? ovjek je ustao. Gaala je ovo iznerviralo Mislim da u sada po i u svoju sobu. To ti je poput sante leda. pitaju i se zvu i li to naivno. 4. ovog ovjeka pre la u pronicljivost.. Gaale. definirao psihohistoriku kao onu granu matematike koja se bavi reakcijom ljudskih skupina na zadane dru tvene i ekonomske uvjete. Ne znam ima li od toga ikakve koristi. to misli . Trebali bi dolaziti jednom tjedno i to im se odbiju od sise. psihohistorik Seldon. prvih nekoliko puta deru se tu gotovo do histerije. Gaal se spetljao Ovo je veli anstveno ponovio je. ali ovo je jeftinije. Ja sam Hari Seldon rekao je. Gavrana Seldona? Ma ne.. On stalno pretkazuje katastrofu. pa iz toga crpimo potrebnu energiju. sile ih da jednom godi nje dolaze ovamo. onda ti dolazak ovamo. Oduvijek sam elio posjetiti Trantor. . no o i su mu bile modre i bistre. Vrlo mi je drago to smo se upoznali. oni koje su objavili. Znam.. Nekad smo ih koristili. Ovdje si na dopustu? Putovanju? Razgledavanju? Ba i ne.To je stvar subjektivne prosudbe. mo e izazvati nervni slom. Bio je star i gotovo elav. GaalDornickje. Zna . U svojoj sobi Gaal je zatekao nekog ovjeka koji ga je ekao. a hodao je epaju i. Za to on pretkazuje katastrofu? Kakvu vrst katastrofe? A to misli kakvu vrst? Bojim se da nemam pojma. to zapravo uop e nije va no nastavio je. Kad djeca navr e pet godina. No ve ina tog vremena je potrebna tek da se dosegne razina tla. Sigurno. radi u eliji. Jesi li to znao? Ne. Zapravo smo ve tako duboko dolje da se mo emo koristiti razlikom u temperaturi koja vlada na samoj povr ini i nekoliko kilometara dublje. koriste i matemati ki koncept. trenutak prije nego je Gaalov konfuzni mozak stigao usporediti to lice s licem koje je mnogo puta vidio na slikama. stvarno. Ve su za li i po nekoliko kilometara u tlo ispod oceana. Ne znam nikakvog Gavrana Seldona. Doimao se gotovo lukavo.. itao sam lanke koje su doktor Seldon i njegova skupina objavili. Odnose se na teoriju matematike. Devet desetina se ne vidi. pa mora to znati Jerril se nije osmjehivao Dolazi raditi za njega. Trantor je izbu en tunelima dubljim od tisu u i petsto metara. to? Pa dizalu je trebalo oko. Jerril mu je na odlasku nezainteresirano mahnuo rukom. Naravno. Ako si ro en u pregra enom dijelu sobe i odrasta u hodniku. I ja mislim na tog Harija.

A to je s psihohistorikom? Nije mi palo na pamet da je primijenim na taj problem. na tornju za razgledavanje.. sjajna povr ina kalkulatora bila je ve malo izlizana od estog kori tenja. Ali to je dobiveno s pomo u sociooperacije koja je zabranjena izjavi Gaal... Seldon izvu e iz vre ice za pojasom svoj kalkulator. Njegovo ime ne zna i ni ta. s tim da kasnije mogu verificirati devijacije te funkcije Gaal je oprezno nastojao izbje i mogu u zamku. za trenutke kad ga mu i nesanica. Siva.. . nije potpun slo io se Seldon. Ja. pod njegovim je prstima o ivio nov simbol i stapao se s osnovnom funkcijom koja se irila i mijenjala. Seldonovi ustri prsti osuti stara kim pjegama letjeli su po tvrdom plasti nom okviru. On je agent Slu be javne sigurnosti. Dobro. Na zelenoj pozadini zasvijetlili su crveni simboli.. Ali za to? Bojim se da sam vrlo zbunjen. Gaal ga je samo jednom zaustavio Ne vidim valjanost postavki tih transformacija. I predvi am. Nastavio je. Prije nego nas dvojica zavr imo. Gaal kona no izjavi To sasvim sigurno nije potpun prikaz. Ne razumijem. Seldon mu ih poka e ponovo. gospodine.. Predstavlja li ovo sada nje stanje Carstva? upitao je... Ta nu na veli ina takve skupine mogla bi se odrediti Seldonovim Prvim teoremom koji... Pustite da to u inim irenjem funkcije. gospodine rekao je Gaal. mladi u. Osnova za valjanu psihohistoriku le i u razvoju Seldonovih funkcija koje pokazuju svojstva sukladna onima iz takvih dru tvenih i ekonomskih snaga kao. Postupak je sada trajao mnogo du e.. Encyclopaedia Galáctica *** Dobar dan. sada razumijem. Gore. Ne znam ni ta vi e o njemu. Sa svakim novim imbenikom kojeg je spomenuo. Gaal se osjeti nesposobnim izre i i ta osim jedne jedine rije i Veli anstven. elite re i da smo se trebali na i tek sutra? U normalnim okolnostima bi i bilo tako. to je neka aproksimacija koja e poslu iti za ilustriranje te pretpostavke. Slijedio vas je iz zra ne luke. No radi se o tome da. pobune protiv namjesnika. Gaal sa tovanjem izjavi Da. Sljede a nu na pretpostavka je da takva skupina ljudi nije svjesna da je predmetom psihohistori ke analize. Drago mi je to moje rije i ne prihva ate slijepo. pa. Dodajte tome ve poznatu vjerojatnost atentata na cara. U ovakvim relacijama to nije zabranjeno.. silaznu putanju istra ivanja planeta. Stalno je sve te e i te e regrutirati nove ljude. Fino. to za vas zna i Trantor? inilo se da svakoga zanima njegovo mi ljenje o Trantoru. ako se elimo poslu iti va im uslugama. razgovarali ste s nekim ovjekom. Ime mu je Jerril. a kad je zavr io. ekao je. zar ne? Da. i sada tako u estale periode depresije gospodarstva. kao uobi ajen na in promatranja. Ne. Je li rekao za to? Rekao je kako predvi ate katastrofu.. Brzi ste. kako bi njezine reakcije bile posve slu ajne.Sve te definicije sadr e u sebi pretpostavku da je skupina ljudi o kojoj se radi dovoljno velika za valjanu statisti ku obradu.. Ipak... To ste rekli bez ikakvog razmi ljanja. ali jo ne dovoljno brz. ja. Prihva ate li to? Da.. nau it ete primjenjivati psihohistoriku na sve probleme. moramo djelovati brzo. Zar vam taj ovjek na tornju nije rekao ni ta o meni? Gaal je oklijevao Spominjao vas je kao Gavrana Seldona. Ljudi su govorkali kako jednog takvog dr i i pod jastukom.

Pretpostavljam da ete sutra do i k meni na Sveu ili te. dajte.. Gaal je po urio do vrata i shvatio da su zaklju ana.. Kada se javio.. ne e zaustaviti rad na projektu. I dalje. postajao je i sve zna ajnije upori te. a neprijateljstvo me u velikim obiteljima ja alo. I to smo bili uzeli u obzir. Do li su po njega i odveli ga nekamo. a tog i tog datuma je doktorirao matematiku. I tako vas zovu Gavran Seldon? Nikada nisam u asopisima vidio to ime izjavi Gaal. Sve je bilo jako civilizirano. Zar mislite da bi Carstvo moglo na takav na in pokazati svoju krhkost i slabost? Psihohistorika to vrlo jasno pokazuje. ali to. To nije dobro. Vjerojatnost da e me smaknuti je 1. napu iv i donju usnicu ali nije ni dobro. gospodine. Sljede eg ga je jutra probudilo prigu eno zujanje. Cleona II. pristojno i s tonom isprike koliko je to bilo mogu e. Sve je to uzeto u obzir. Sigurno u do i rekao je Gaal... 5. Ispitivali su ga vrlo ljubazno. Nije mu bio ponudio kalkulator. da je poha ao te i te kole. Naj e e pod kontrolom velikih obitelji Chen i Divart.5%. Vidjeli ste kako smo do toga do li. SLU BA JAVNE SIGURNOSTI . Ali neki od na ih rezultata su nekako "procurili" me u aristokraciju. u opasnosti? O. obavijestio da mu je. naravno. posljednjeg iz obitelji Entun.. Podnio je molbu da se zaposli me u osobljem . degenerirale su u slijepo sredstvo s kojim se odr avao status quo. Encyclopaedia Galactica *** Gaal nije odr ao svoje obe anje. A je li to razlog zbog kojeg sam sada pod prismotrom? Da. no to je jo uvijek bio pritvor.. A kolika je. za uo je glas recepcionara koji ga je. Seldona ispuni ono intenzivno uzbu enje ovjeka kojem je ostarjelo samo tijelo Dajte. Tijekom stolje a nestabilnosti i neizvjesnosti Carstva one su. Preto ite to u rije i. Takve se stvari ne mogu tiskati. onoliko tiho. Spomenuti proces opisan je u Dornickovoj biografiji Harija Seldona. Prvi ef ove Slu be. Oko 85%? rekaoje. oja ale su aristokratske klike. vjerojatnost totalne destrukcije tijekom sljede ih pet stolje a? Ne bih to znao re i. Brzo je ra unao i osjetio kako mu se elo znoji. Pustite na trenutak simbolizam na stranu. po naredbi Slu be javne sigurnosti. Nije lo e izjavi Seldon. Kako ete to interpretirati? Ha? Nagnuo je glavu na stranu i ekao. odre en pritvor. dru tvena odgovornost nestaje. izra eno brojkama.. Ma sigurno znate to izra unati. rekao je Gaal sve manje sposoban da se obrani..7%. postajao je sve ranjiviji. Jeste li vi. To an broj je 92. Nakon ubojstva Cleona I. Objasnio im je da je on provincijalac sa Synnaxa. Dr ao mu ga je na tridesetak centimetara od o iju. . Trantor nije nikada bio.. da. Ne zna i. Po etak slabljenja Slu be mogao bi se nekako smjestiti u vrijeme sudskog procesa protiv Harija Seldona.Kona no se Seldon zaustavio Ovo je Trantor kakav e biti za pet stolje a. Sve u vezi s mojim projektom se ispituje.. kako je sve vi e i vi e postajao administrativnim centrom Carstva. Pa naravno da niste. Posve su nestale tek nakon ubojstva zadnjeg sna nog cara. No to nije va no. u na elu.. dvije godine prije po etka ere Fondacije. Kako se Trantor sve vi e specijalizirao. bile element reda. Otprilike tako. Gaal osjeti da je pod pritiskom. Gaal s nevjericom izjavi Potpuna destrukcija! Ali. I dok je bivalo sve manje sigurno tko e naslijediti carski tron. Mogao se samo odjenuti i ekati. ali to je nemogu e...

Zovem se Lors Avakim rekao je ovjek. On misli da e Trantor biti uni ten u roku od pet stolje a. Biste li mogli iz ne ijih tu ih? Kako bih mogao govoriti u ne ije ime? Osjetio je kako mu je vru e. prilago ene da stanu u nevelik prostor neke ampule. Onda mogu govoriti? Naravno. kakve tajne naputke je primio. Ne postoje saslu anja pred carem. Dr. ima i dodatno svojstvo da potpuno blokira sprave za prislu kivanje. Avakim je pa ljivo praznio neki tanani fascikl... Politika ga ne zanima. Nevin sam u svezi sa svim tim. no oni e to svejedno u initi. Pretpostavljam da vjerujete kako je ta. koje je du nosti trebao obavljati. Avakim se hladno nasmije io pa se pokazalo da je na njegovom uzanom licu ipak bilo dovoljno prostora za osmijeh. Avakim se oprezno spustio na stolac ovaj diktafon na stolu. ekajte! Imam pravo na odvjetnika. I dobio ih je. kona no podigne pogled Slu ba e.doktora Seldona i molba je bila prihva ena.. prepoznao bi Cellomet formulare. Nije primio nikakve tajne naputke. Je li to. Seldon me je poslao da vas zastupam. A zapazio bi i d epni diktafon. naravno. elim saslu anje pred carem. Bez sumnje. Pa kome se drugom mogu obratiti u svezi s tom Slu bom? Postoji li neka druga procedura? . bez sumnje. Avakim. hm. Onda znate to on misli rekao je Gaal. Ispru io je ruke. o emu se zapravo radi? Odgovorio je da ne zna. Ali mi bismo to rado uli od vas. on nastavi Slijedili smo vas.. matematika to na? Ako dr. On je samo znanstvenik i matemati ar. ovjek ije je lice izgledalo kao da je sazdano od samih vertikalnih linija i tako usko da se ovjek morao zapitati ima li tu dovoljno prostora za osmijeh.. mogli smo prislu kivati va razgovor s doktorom Seldonom... Kako je saznao za to. Mo da. A oni to ne e odmah primijetiti. Ovdje su me zadr ali bez razloga. Kao gra anin Carstva zahtijevam svoja prava. naravno. A tada onaj koji ga je uljudno ispitivao kona no upita Kada e Trantor biti razoren? Gaal je oklijevao Iz svojih vlastitih spoznaja to ne bih mogao re i. Moja prava koja imam kao gra anin Carstva nisu ni ta manja. Dolazite iz provincije rekao je. dlanovima okrenutim prema dolje Morate mi odmah srediti da me car saslu a.. Obrazi su mu se naborali i stvorili taj prostor.. Seldon tako ka e. s bilo ime. Kona no se pojavio neki visok ovjek. Da Gaal nije bio toliko iv an. stra no vru e. matemati ki dokazao? Da. Zaista? E pa onda slu ajte. dokazao je uzvratio je pomalo izaziva ki. Imat ete ih.. Osje ao se zbrkano i malodu no. i po tko zna koji puta su se oni iznova vra ali na pitanje kako se on pridru io Seldonovom Projektu. Me utim. doktore. tanak metal nalik na traku. onda je to to no. Gaal podigne pogled. Jednaka su va ima ili bilo ijim od ovih iz Slu be javne sigurnosti.. spominjao neki rok? Kako je mladi oklijevao. Bili smo u zra noj luci kad ste do li i. bacaju i njegov sadr aj na pod. Onaj koji ga je ispitivao upita Je li vam itko govorio o takvom uni tenju. Radi se o tome da kao provincijalac ne razumijete realnost ivota na Trantoru. Po tko zna koliko puta im je ve govorio sve te detalje. koji je i po izgledu i po funkciji najobi niji kazetofon.. Gaal je kripio zubima. prislu kivati ovaj na razgovor rekao je. Zahtijevam trenuta ni apel caru. koji nije obra ao pozornost na ovaj Gaalov ispad. hm. To je protuzakonito. Do i emo mi opet.

Stvarno. On je mo e predvidjeti i za budu ih tisu u i petsto godina. no prije negoli je stigao i pisnuti. Njega nisu mnogo gnjavili. Za projekt i vi e od 99%. gotovo sigurno dobro za projekt. Po aljite mi dr. Za ovu drugu mogu nost izgledi su ispod 5%. Gaal je ustajao. To je bilo nu no. Gaalu je izgledao kao jedina preostala vrsta to ka na cijelom svijetu. Me utim.Nikakva. Sve e to dobro zavr iti. dana nji car nije car iz vremena dinastije Entun. ali istina je. Dat emo vam jednog. Gaal je ostao bez daha Ja zamjeram.. Molim vas. razgledao ga sa svih strana i onda ga spustio u svoj d ep. Bili su odjeveni u grimizne i zlatne odore i tijesno krojene plasti ne sjajne kape koje su . 6. Koliko. Sudska rasprava (Gaal je pretpostavljao da je to sudska rasprava. Sva te ka artiljerija bila je uperena u samog dr. Psihohistorika je dobro predvidjela takav razvoj doga aja. Ta e mi sprava trebati tiho re e Avakim. a s razumnom vjerojatno u i za vas. Dijagrami ukazuju na to da je za nas mo da i bolje da sve to sada dosegne vrhunac. Za stolom postavljenim na povi enom mjestu.2%. Sama Slu ba se ba i nije pretrgla od brzine. Seldona. Ipak. To je bio jedini razlog. Razumjet ete da sam uzrujan. S pravne strane gledano. Ne. Za la je tek u tre i dan. Hari Seldon je tamo sjedio nimalo se ne uzrujavaju i. Seldon mo e predvidjeti povijest Trantora pet stotina godina u budu nost.. Doktor Seldon je tako er uhi en. Ali niste u pravu. Za to nije ju er mogao predvidjeti dana nje doga aje i upozoriti me?. U tom slu aju moj je razgovor ovdje zavr en. I ja sam poslan ovamo s jednim ciljem. Po eli su sve vi e ometati lanove njegove skupine. Za novinare i javnost vrata su ostala zatvorena pa je bilo pitanje zna li se uop e da se protiv Seldona vodi sudski proces. oprostite Gaal je sjeo i oslonio glavu na znojne dlanove.. premda je u pravnom smislu imala jako malo sli nosti s onakvim detaljnim raspravama o kojima je on ranije itao) nije dugo trajala. to?! To je alosno. izra eno u brojkama? elio je znati Gaal. Na alost ne mogu. Ta Slu ba se sve vi e i vi e pona a neprijateljski prema ljudima koji za njega rade. Doktor Seldon je bio mi ljenja da e vas jutros uhititi. jednoga koji ne stvara stati ko polje. Seldon ju er posjetio samo zato da ih podbode. podigao kazetofon. U ao je stra ar. . Kad se radi o jednom ovjeku. Onda su mi izgledi ve i od jedan naprama pet da me osude na kaznu zatvora ili na smrt. odvjetnice. mo ete se aliti caru. Znate. Prakti ki ne postoji mogu nost nikakvog priziva. a to je da vas uvjerim kako se ne trebate bojati. Bojim se da je Trantor u rukama aristokratskih obitelji iji lanovi i tvore Slu bu javne sigurnosti. pri ao stolu. Posve razumijem da je psihohistorika statisti ka znanost i ne mo e ni s kakvom to no u predvidjeti budu nost pojedinca. Publike je bilo malo i bila je ekskluzivna. Gaalova se memorija vi e nije mogla toliko napregnuti da se prisjeti samog po etka. Morate shvatiti da planovi doktora Seldona. Seldona.. A za mene? Re eno mi jedaje ta vjerojatnost 77.. U tom slu aju. Sve se odvijalo u napetom ozra ju u kojem nisu bili skloni optu enima. ovakve ra unice ne zna e ni ta. koji se osamnaest godina baziraju na vi oj matematici. a onda je ostao sam. Ovo je jedan od takvih doga aja. ako dr. no to ne e rezultirati nikakvim saslu anjem. vrata su se s treskom otvorila.. sjedilo je pet lanova Komisije Slu be javne sigurnosti. Nije on vas odabrao ni zbog kakvog osobnog razloga. uklju uju sve eventualne doga aje i to sa zna ajnim stupnjem vjerojatnosti. pa vas je dr. sastavljena isklju ivo od baruna Carstva. Zaista? upita Gaal. Neka bude i petnaest tisu a.. Gaal ga je gledao kako odlazi.

ponovili va e mi ljenje u svezi s budu no u Trantora? O: Rekao sam. Seldon. P: Uklju uju i dr. kako je ta va a istina tako ezoteri ne prirode da je izvan mogu nosti shva anja obi nog ovjeka. Sada nas je. kao to sam rekao. P: (s osmjehom) Tvrdite. P: Mogla bi biti? Ja tvrdim da jest to na. dakle. O: Vjerujem da ste ubrojili ene i djecu. Kada to u ini. P: Dakle. onda imamo pedeset i jednog. Trantor biti u ru evinama. Sumnjam da ovi u eni lanovi Slu be. koju smo ve djelomice raspravili. Dornick jo nije slu beno pristupio mojoj organizaciji. P: A ne mo da gotovo stotinu tisu a? O: Matemati ara? Ne. P: Dopustite mi pretpostaviti kako namjeravate tvrditi da e taj period do navodnog uni tenja Trantora biti ispunjen svim mogu im vrstama nereda. Seldon. Dornick je pedeset i prvi. P: Mo ete li dokazati da je ta matematika u redu? O: To mogu dokazati samo drugome matemati aru. doktore Seldon. u roku od sljede ih pet stolje a. P: Na temelju ega? O: Na temelju psihohistori ke matematike. Mo da ih je pedeset i dva. . va a bi brojka mogla biti to na. Koliko je ljudi sada zaposleno na projektu kojem ste vi na elu? O: Pedeset matemati ara. I to vrlo inteligentnih ljudi. P: Ne ini li vam se va stav nelojalnim? O: Ne. Odvjetnik koji je zastupao Slu bu pogledao je svoje bilje ke i ispitivanje Seldona se nastavilo. P: Jeste li siguran da va stav odra ava znanstvenu injenicu? O: Jesam. dr.ozna avale njihov polo aj suca. bit e nas pedeset i jedan. O: To nije to no. P: O. Tvrdim da ih u va em projektu sudjeluje devedeset osam tisu a petsto sedamdeset i dva. Dopustite mi sugestiju da bi ta va a predvi anja katastrofe mogla biti sra unata na to da u svom osobnom interesu poku avate uni titi povjerenje koje javnost ima prema vladi ovog Carstva.. da vidimo. Meni se ini da bi istina morala biti o itija od toga. Nije se ulo to govori. Tijekom procesa Chen bi rijetko kada progovorio. ili pedeset i tri? Ili mo da jo i vi e? O: Dr. Jasno je pokazao kako je esto govorenje ispod njegova dostojanstva. gospodine. U sredini je sjedio ef Slu be.. doktore Seldon. Postupak prijenosa energije koji nam je poznat pod nazivom termodinamika bio je jo od mitskog doba i tijekom cijele povijesti posve jasan i istinit pa ipak se i sada mo e na i ljudi koji misle kako nije mogu e napraviti stroj. Znanstvena istina je izvan sfere lojalnosti i nelojalnosti. Gaala Dornicka? O: Dr. i sad vam ponovo ka em da e. O: Za neke umove to ne predstavlja pote ko u. Gaal nije nikada vidio ovjeka tako visokog polo aja pa ga je o arano promatrao. U tom se trenutku jedan od one petorice nagnuo prema njihovom odvjetniku. ra unaju i tu ljude svih profila? O: Ra unaju i ljude svih profila. P: (podigav i glas) Htio sam re i devedeset i osam tisu a petsto sedamdeset i dva pojedinca. Pretpostavimo da smo razumjeli to elite re i. O: Prihva am te brojke. ali se u njegovom siktanju osjetila o trina. dr. pedeset. P: (pogledavaju i svoje zabilje ke) Ostavimo to na trenutak i vratimo se drugoj stvari. manje misteriozna i dostupnija umu. Nema potrebe da tjeramo mak na konac. Ima li ih stotinu tisu a. Odvjetnik se zarumenio i prekinuo Seldona. Razmislite. O: To je to no. P: Nisam rekao matemati ara. Biste li. P: Nismo se ovdje okupili da bismo slu ali govore. Linge Chen.

a samo je njihov ef ostao nezainteresiran. uo se sve glasniji amor razgovora koji se irio izbrisav i sve razlike u rangu prisutnog plemstva. O: To no. moramo zaklju ivati iz va ih stavova. za takvu promjenu trebati jako mnogo vremena. gospodo. P: Potpuno ste nezainteresiran? Samo slu ite znanosti? O: Da. P: Ah. mo e li se promijeniti ukupna povijest ljudskog roda. ne mogu sprije iti razaranje Trantora. slabljenje i pad Galakti kog carstva. budu nost e se u nekom bezna ajnom smislu nesumnjivo promijeniti. to namjeravate s tih sto tisu a ljudi? Odvjetnikov je glas postao ja i i grublji. O: Namjeravam smanjiti u inak te destrukcije. ili e. Nadolaze a destrukcija Trantora nije neki zaseban doga aj izoliran na grafikonu ljudskog razvitka. O: Kao prvo. Pitam. A kada bi i bilo. a Carstvo broji gotovo milijardu milijarda ljudi. P: Za to? O: Psihohistori ki trend velike mase ljudi sadr i golemu inerciju. ako je njihov broj manji. P: Jeste li siguran? O: Uzmite u obzir da Trantor ima populaciju od preko etrdeset milijarda. Naginjali su se jedan k drugome u svojim grimiznim i zlatnim odorama. a vama e tada biti na raspolaganju armija od stotinu tisu a ljudi. ekao je da to brbljanje utihne. Seldon. P: Opet sitni arite. ma to inili. imate pravo. Pod tim. to je daleko premalen broj. Ova sudnica i mo e i ne mora eksplodirati tijekom sljede ih nekoliko sati. Hari Seldon je ostao miran. On je sada razapeo svoju mre u. dr. mudro ga ostaviv i bez mogu nosti da na to odgovori. Bude li eksplodirala. a probio se i do onih lanova Slu be koji su sjedili za stolom. gospodine. Doktore Seldon. gospodine. mora se suo iti s ne im to posjeduje jednaku inerciju. Razumijete? P: Mislim da razumijem. mo e li se budu nost izmijeniti? O: O ito mo e. Trantor ne mora biti razoren ako velika masa zaklju i da e se pona ati tako da on ne bude razoren. U tom slu aju bi stotinu tisu a ljudi mo da moglo promijeniti trend ako bi oni i njihovi potomci radili na tome tijekom pet stotina godina. Seldon. Drugim rije ima oni. P: Takva masa je stotinu tisu a ljudi? O: Ne. uzmite u obzir da taj trend koji vodi ka razaranju ne pripada samo Trantoru nego Carstvu kao cjelini. O: Mo e. Uz velike pote ko e.P: I nadate se da e takvo predvi anje i prouzro iti takve nerede. jer elimo va precizan odgovor. .. P: Pa onda da vidimo kakav ste u tome. O: Bojim se da ne. dr. Taj broj nije dovoljan da bi unutar sljede ih petsto godina promijenio povijest Trantora. gospodine. P: A to to no mislite pod tim? O: Obja njenje je jednostavno. stjerao Seldona pred zid. va ih sto tisu a ljudi nema nikakvu ilegalnu svrhu? O: Tako je. Da bi se to promijenilo. P: (polako i sa zadovoljstvom) U tom slu aju. To e biti vrhunac jedne vrlo slo ene drame koja je zapo ela prije mnogo stolje a i koja stalno dobiva na ubrzanju. P: Shva am. mislim na uspon. Pet stotina godina je zaista prekratko vrijeme. doktore Seldon. to nije tako. istraga bi vam pokazala kako je od tog broja tek deset tisu a mu karaca u dobi za ratovanje i da nitko od njih nije vi an oru ju. P: A s druge strane. Nadalje. P: Lako? O: Ne. u tom slu aju. P: Jeste li vi ne iji agent? O: Mene nitko ne pla a. Vi ste unutar va eg projekta okupili stotinu tisu a ljudi. O: Na alost. Sad pozorno slu ajte. Treba uzeti u obzir ili jednako velik broj ljudi..

gospodine odvjetnice. mo e dati i mi ljenje o mra nom periodu koji e tada uslijediti. Sva znanja nakupljena u njemu e se rasto iti i na in na koji su se prenosila e nestati. Ne elim vrije ati. a onda je u utio. P: (teatralno) Shva ate li. P: Sve to. je vikao Vi otvoreno izjavljujete kako.. Nastupit e beskona ni me uzvjezdani ratovi. stanje anarhije koje bi uslijedilo nakon njegova pada bilo bi jo gore. samo malo. Kad su vibracije gonga utihnule. P: (pomalo se oporaviv i) Sami sebi proturje ite. Tu itelj je duboko udahnuo zrak.. Za uo se ugodan zvuk gonga. no i to bi se moglo pokazati dovoljnim da s ljudske povijesti skine dvadeset i devet tisu a godina bijede. Pojedinci e znati mnogo o nekim posve sitnim stvarima o kojima se mo e ne to znati. P: I vi pretkazujete njegov raspad? O: Do tog predvi anja do lo se matemati kim putem. Ne mo e se u initi mnogo. skratiti period anarhije na svega jedno tisu lje e. taj navodni pad Carstva. doktore Seldon. Kao to sam ve rekao. na kojeg se sada nitko nije obazirao. velika stvar i nije mu se lako suprotstaviti. a s njim i sva njegova dobra. sve dok ga nalet vjetra ne raskoli... O: Ne ka em da mo emo sprije iti taj pad. nego trideset tisu a godina.. iznad bilo kakve tisu e ljudi.. P: (tih glas usred posvema nje utnje) Zauvijek? O: Psihohistorika. to se odvija ve stolje ima i to je previ e impresivno. da bismo slu a. i tako sami bit e posve beskorisni. Ako se mojoj skupini dopusti da sada otpo ne s radom. no izme u njega i na e civilizacije stajat e tisu u generacija ljudskih patnji.. Ja ne donosim nikakve moralne sudove. O: ( vrsto) Carstvo e nestati. Stojimo pred osjetljivim trenutkom povijesti. mogu e je.. P: Nije li svakome jasno da je ovo Carstvo jako koliko je bilo i ranije? O: Privid te snage ovisi o vama. opadat e broj stanovni tva. opast e me uzvjezdana trgovina. strogom podjelom dru tvenih slojeva. P: (nesigurno) Mi nismo ovdje. Moramo se tome suprotstaviti. Taj pad je uzrokovan porastom birokracije... To je ono stanje anarhije protiv kojeg se moj projekt namjerava boriti. koja mo e pretkazati taj pad... Bit e bespomo ni. i trulo deblo izgleda kao to je i ranije izgledalo. Predsjedavaju i Komisije je sasvim polako podigao svoj bati i onda ga spustio. U samo jednom tisu lje u e se obaviti posao za koji bi trebalo trideset tisu a godina. Razdoblje mraka koji e uslijediti potrajat e ne dvanaest.amor je sada postao mnogo glasniji.. sti alo se i slu ateljstvo. svjetovi e izgubiti povezanost s glavninom Galaktike. No pad Carstva je.. P: A kako to namjeravate u initi? O: Tako da sa uvamo znanje koje ljudski rod ima. Osobno alim takva gledi ta. Takve bezna ajne mrvice iskustava i znanja ne e se mo i prenositi. A ve sada nalet vjetra zvi di kroz kro nju Carstva. . da govorite o Carstvu koje je opstalo tijekom dvanaest tisu a godina. Tu golemu lavinu doga aja treba malo skrenuti.. kroz mijene svih generacija i koje ima iza sebe dobronamjernost i ljubav milijardu milijarda ljudskih bi a? O: Ja sam svjestan i sada njeg stanja i protekle povijesti Carstva. jer su povici "Izdaja" koji su dopirali iz auditorija pokazali kako je poanta shva ena i bez njegova posebnog podvla enja i isticanja. niti taj pad. Gospodo. gospodo. a ja to ne inim. Ta sveukupnost ljudskih znanja je iznad svakog pojedinca. gospodo. Tu itelj. Nadolaze e generacije e to nastaviti i ne e morati sve to ponovo otkrivati. pretpostavljam.. no moram ustvrditi kako o tome znam vi e od bilo koga u ovoj prostoriji. spre avanjem posebnosti. kao to je upravo bilo re eno.. Razaranjem na eg dru tvenog tkiva to e se znanje raspasti u milijune komadi a. . Izniknut e Drugo carstvo. Pa ipak. Izgubit e se dolaskom novih nara taja. preveliko kretanje da bi ga se moglo zaustaviti. i stotinama drugih imbenika. ovo Carstvo je staro dvanaest tisu a godina. ak i kad bi se priznalo da je Carstvo lo e. Ranije ste rekli kako se ne mo e sprije iti destrukcija Trantora pa onda valjda. Ali ako mi sada pripremimo golem pregled sveukupnog znanja. i to e tako ostati. No jo nije prekasno da se skrati taj me uperiod koji e nakon toga uslijediti. nedostatkom inicijative. doktore Seldon. Poslu ajte uhom psihohistorike i ut ete pucketanje. ono se nikada ne e izgubiti... Mo e izgledati da e trajati vje no.

Nazovite to mojom identifikacijom s onom misti nom generalizacijom na koju mislimo kada se slu imo terminom " ovjek". Oko Chena se sad stvorila ti ina u koju je mogao ispu tati svoje rije i. i to tako da vas ve no as smaknemo? Prije tjedan dana Seldon je govorio posve opu teno mogli ste to i u initi. Frustracije u vezi s mojim planovima da smanjim katastrofu uvjerit e ljude da im budu nost ne sprema ni ta obe avaju e. Odgodit e proces i poku at e se sa mnom privatno nagoditi. Ne elim se sada zamarati poku ajima da shvatim misticizam. Godinama sam ga prou avao. Ovdje smo kako bismo razgovarali o sigurnosti dr ave. Hari Seldon i Gaal Dornick bili su nasamo s Komisijom. Ovo vi e nije saslu anje. Osmjehnuo se i zapitao Kako vam se svi ala priredba? Uspjeli ste. To ovisi o predsjedavaju em Komisije. Gaala su odveli. ak su im i ponudili cigare iz nekakve kutije izra ene od plastike koja se ljeskala ostavljaju i dojam vode koja beskona no protje e. No ipak se nadam. Oni se ve i sada sa zavi u prisje aju ivota kakvim su ivjeli . doimao starijim. Poku ao sam ga analizirati. mojih trideset tisu a ljudi. Kako to? upitao je. Moj odvjetnik nije nazo an rekao je Seldon. a Gaal je odbio. ali znate ve kako je riskantno u psihohistori ke jednad be unositi nepredvidive poteze pojedinaca. 7. bio je de facto aktualni car cijele Galaktike. a ostali lanovi Komisije su se naslonili na svojim stolcima. ne e dovr iti. koji se. Sljede eg je dana saslu anje bilo sasvim druk ije. doktore Seldon odgovorio je jedan od lanova Komisije. Bati u ruci predsjedavaju eg Komisije se podigao i spustio. Ja u govoriti rekao je Linge Chen. Sjedili su za istim stolom i odvojenost petorice sudaca od dvojice optu enika bila je jedva zamjetna. Ja ak ne u ivjeti niti toliko dugo da bih vidio kako je taj rad pravo i zapo eo. Za stotinu godina nitko od ovih milijardu milijarda ljudi koji sada ive me u zvijezdama na e Galaktike ne e vi e biti iv. Hari Seldon je napustio mjesto odre eno za saslu avanje i vratio se na svoje sjedalo pokraj Gaala. kimnuo Gaalu i nagnuo se kako bi ne to apnuo Seldonu. Kako znate? Bit u vam iskren i re i da ne znam. za vrijeme svojeg ivota. Jer ono dijete koje je formalno nosilo tu titulu bilo je tek simbolom kojeg je Chen iskonstruirao. Ali to e sada biti? upita Gaal. Razaranje Trantora odgovorio je Seldon ne mo e se zaustaviti nikakvim zamislivim naporima. Oni je. Gaal je suspregnuo dah. Me utim. i mo da ra unati s vjerojatno u od jedan napram deset da ete iv do ekati kraj ove godine. Nazovite to idealizmom. Avakim je pri ao. Mo ete li mi re i za to se ja ne bih rije io i vas i te neugodne i nepotrebne petstogodi nje budu nosti koju nikada ne u vidjeti.O: Cijeli moj projekt. no prsti su javljali da je kutija tvrda i suha. mr av i ko at. ono se vrlo lako mo e ubrzati. ulo se glasno disanje i nelagodno me koljenje. rekao je vi remetite mir u Carstvu. Chen. pripremiv i se tako za slu anje. ona e biti zavr ena i primjerci te enciklopedije e se nalaziti u svakoj ve oj knji nici Galaktike. Danas ta vjerojatnost jedva da je ijedan napram deset tisu a. Gaal je osjetio kako su mu se sitne dla ice na potiljku naje ile. Za uo se znak za prekid sjednice i stra ari su ih razdvojili. zajedno s njihovim enama i djecom posvetili su se pripremi Enciklopedije Galaktike. Seldon je uzeo cigaru. Ova pri a o mojem prekinutom su enju pro irit e se Galaktikom. Ali do vremena kada Trantor bude uni ten. a to mu i nije bilo prvi puta. Doktore Seldon. O i su se mogle prevariti promatraju i taj potok vode. Chenovi o ni kapci su se malo spustili. Za to bismo se onda toliko brinuli oko doga aja koji su od nas udaljeni pet stolje a? Ja niti za pet godina ne u vi e biti iv izjavi Seldon pa ipak me je ta briga posve obuzela.

Ako me ubijete. Le ernom kretnjom je vrhovima prstiju okrenuo one papire na stolu tako da su sada bili okrenuti prema Seldonu Nije naseljen. Galaktika e znati da radite na tome da se suprotstavite toj propasti. Onda je takav svijet ve odabran. S takvim rije ima mo ete pla iti djecu. Ali. ba onako kako vam to bude odgovaralo. no na njemu se mo e ivjeti i sve se mo e prilagoditi tako da bude odgovarao potrebama znanstvenika. Dajte. evo preostale su vam jo dvije minute. a vi osobno unutar jedne jedine godine. Tamo mo ete raditi. Recite mi. mo da. Seldon se malo zamislio. A mora li se to obaviti na Trantoru? Trantor ima Knji nicu Carstva i izvor znanstvenika koji djeluju pri Sveu ili tu Trantor.njihovi djedovi. Alternativa ovome je va a osobna smrt i smrt onoliko va ih sljedbenika koliko e se initi potrebnim. a zadnja minuta je po ela istjecati Prihva am egzil rekao je... doktore. 8. To vrijeme e vam se odobriti. Pa zar ste onda morali prihvatiti egzil? udio se Gaal. Sa svakom njihovom akcijom ubrzavat e se propadanje svjetova. Galaktiku e pro eti osje aj kako se ovjek treba do epati svega ega se mo e dohvatiti. Dugo su sjedili u ti ini dok se taksi cvile i probijao prema Sveu ili tu kroz stotine kilometara duge tunele nalik crvima. Je li istina ono to ste rekli onome iz Komisije? Bi li va e pogubljenje zaista ubrzalo pad? upitao je. gospodine. pone to je udaljen od drugih. recimo na nekom planetu gdje nema u urbanosti ivljenja i svega toga to u metropoli znanstvenicima remeti misli. A tada se Gaal pokrenuo. Chen je znao da govorim istinu. Ve inu ovog vremena proveo je ispunjen neizmjernom sre om. Ja nikada ne la em o rezultatima psihohistorike odgovori Seldon. A koji svijet je odabran. Podigao je svoju mr avu ruku s papira na kojima je po ivala tako da su samo dva prsta dodirivala onaj list papira koji je bio na vrhu. Kao to sam rekao. to je na samome rubu Galaktike prekine ga Seldon. nastavio je ho e li va a jedina aktivnost biti priprema te enciklopedije o kojoj govorite? Da. Trantor ne e propasti za petsto. na nekom planetu gdje bi se va i ljudi mogli u potpunosti posvetiti svome radu. a osim toga.. Niti bih se u ovom slu aju poslu io s njima u moju korist. doktore. ne ete uzbunjivati Trantor niti remetiti mir u Carstvu. va a smrt nije jedini odgovor koji e nas zadovoljiti rekao je Chen. jer tko ne bi bio sretan kad izmakne smrti. pa sam zato posve uvjeren da u tako ljudima zapravo re i istinu. On je vrlo mudar politi ar. gospodine? ini mi se da ga zovu Terminus odgovori Chen. onda mi i ne pada te ko ne vjerovati ni u tu propast. I vidjet e kako su politi ke revolucije i ekonomske stagnacije u porastu.. no Seldon nije odgovorio. Odgovarat e va im potrebama da se usredoto ite na rad. A u me uvremenu vi. Pru am vam mogu nost da u roku od pet minuta izaberete izme u smrti i progonstva. zar to ne bi moglo imati svojih prednosti? Neke sitne prednosti. Tu se radi o dvadeset tisu a obitelji. Kad je uo ove rije i. a oni beskrupulozni se ne e ustru avati. Oni ambiciozni ne e ekati. ak emo im re i i da ete sprije iti tu propast. nego za pet godina. a politi ari ve po prirodi svog posla moraju imati neki instinktivni osje aj za istinitost psihohistorike. ako biste bili locirani negdje drugdje. Osmjehnuo se S obzirom da ja u toliko toga ne vjerujem. Gaalovo je srce presko ilo jedan otkucaj. okru eni s va ih stotinu tisu a ljudi. Ali ipak. Trebat e nam izvjesno vrijeme da organiziramo to putovanje. . Pa ipak je u tom nesagledivom olak anju na ao i mjesta za malo aljenje stoje Seldon bio pora en. Ne u se obazirati na one va e ranije prijetnje. Pomalo je odvojen od drugih.

jer su samo njegovi otisci prstiju mogli aktivirati skener ispod njih. to vas udi? upita Seldon. tiho. Cijelo je Sveu ili te bilo poput jednog plamena svjetlosti. Rade i na Terminusu imat emo podr ku Carstva. zaustio je. nismo mogli biti sigurni da e on odabrati Terminus.Kad su naglo izletjeli iz tunela na terene Sveu ili ta. Ipak joj jo nisu prigu ili svjetla pa se svjetlost odbijala od metalnih zgrada sve dokle je pogled dopirao.. daleko vi e nego narav bilo kojeg drugog ovjeka tijekom povijesti. Re eno mi je da vas izvijestim kako e vam biti odobreno est mjeseci za pripreme do polaska na Terminus. Oti li su. Umjesto toga hvatale su razgovor konstruiran slu ajnim izborom iz beskona nih zaliha bezazlenih fraza izgovorenih razli itim glasovima i intonacijama. ali nadali smo se da e biti ba tako pa smo i postupali u skladu s tom pretpostavkom. Ni Sveu ili te nije bilo na otvorenom. Progonstvo na Terminus? Za to ne? Stavio je prste na odre eno mjesto na svom radnom stolu i malen dio zida iza njegovih le a klizne u stranu. pijunske zrake upu ene na njega nisu hvatale ni sumnjivu ti inu niti ono jo sumnjivije pucketanje stati kog elektriciteta. tu e akcije uskla ene s na im potrebama. Bila je polarizirana pa je Gaal mogao gledati izravno u blije te e zvijezde. Gotovo su ga morali iznijeti iz taksija. Mo da dvadeset tisu a obitelji i ne bi ba dragovoljno krenulo na sam rub Galaktike. Naravno. no bio je vrlo vje to osiguran od svakog prislu kivanja. Tu ete na i nekoliko mikrofilmova rekao je Seldon. ugodnog. Da. Nije to bio velik ured. Tako mi je re eno ponovi satnik. Jo uvijek ne razumijem. u planu poput na eg. Tiho. Njihov je mekan sjaj bio gotovo boje bjelokosti. Gaal ih je prilagodio svojim o ima i zapo eo gledati projekciju. mladi u moj. Zgrade u sklopu Sveu ili ta bile su natkrivene golemom kupolom izra enom od stakla i jo ne stakla. est mjeseci e biti dovoljno. ini se rekao je Seldon.. Nije se dopustilo da ovo su enje otpo ne prije nego su i vrijeme i okolnosti bile povoljne da cijela stvar zavr i onako kako smo mi odabrali.. to? Gaal je spustio pogled na prozai no tlo i spazio da pred njima stoji stra ar. Ali vi ste potakli taj strah kako biste iznudili egzil rekao je Gaal. Ali zar ste mogli odabrati.. Jer su. tihog glasa Dr. Po imo u moj ured. Tu se Seldon opustio. ekali smo vas. Gra evine unutar Sveu ili ta nisu imale onu eli no sivu boju kao ostale zgrade na Trantoru. Samo su njegovi prsti mogli to u initi. Bile su nekako vi e srebrne. promatraju i kako ih Seldon stavlja u projektor i onda mu pru a par posebnih nao ala. Zaustavili su se pred njim. bez poticanja straha kako emo mo da ugroziti njihovu sigurnost. Vojnici. Jo vam nisam rekao da je make up Chenove naravi bio podvrgnut pa ljivim promatranjima i analizi. nisu se pokretali. Zar ste se ve dvije godine pripremali? Dvije i pol. Ali za to. Ne vidim kako. bolje re eno. . Seldon? upitao je. Gaal je to u inio i onda pri ekao. za to ste to inili? Zar se doga aju ne bi mogli daleko bolje nadzirati odavde. Ali kako.. Gaal je gotovo i zaboravio da bi sunce moglo postojati. a Gaal se okrenuo k Seldonu Ma to se mo e u initi u samo est mjeseci? To je samo ne to sporije od onog da nas odmah ubiju. a onda osjeti kako mu Seldonovi prsti lagano priti u lakat.. est mjeseci?! zapo ne Gaal. Uzmite one koji su ozna eni slovom T. Gaalovi su se mi i i pokretali neovisno o njegovoj volji ili. Od sada ete vi i va i ljudi biti pod vojnom paskom. s Trantora? Pa. postoji nekoliko razloga. a na obli njim vratima je iskrsnuo satnik. doktore Seldon? Ako ste se pripremali za taj egzil.

Razumjet ete. Smje ten na samom vanjskom rubu galakti ke spirale. pedeset godina da bi se smjestili i da bi Enciklopedisti ka Fondacija Broj Jedan postala dobro organizirana radna zajednica. Hardin se smje kao. i on se osmjehne na Zvjezdinom Kraju. Uz njih e se objavljivati i suplementi. Pedeset godina sakupljanja neobra ene gra e. Stasanjem nove generacije. no znao je da se ne treba vrije ati zbog ovakvog Pirenneovog nepristojnog pona anja prema svakome i svemu to ga je ometalo u poslu. . ne.Ali za to bi ih se sililo da idu tamo? znati? Malo je zastao.. zavr io je apatom tako da ga je Gaal jedva uo ja sam gotov. u razmacima od po deset godina. s druge strane. TERMINUS . Pirenne se naglo pomaknuo kad se za ulo iritiraju e zujanje prigu enog zvonca. Za sada je dovoljno to znate da e se izbjegli ki logor znanstvenika osnovati na Terminusu. Spobunom na Anacreonu i usponom mo i Salvom Hardina.. a onda doda Mo da ja to ne smijem Jo ne odgovori Seldon. kao jedini planet jednog usamljenog sunca. A to se mene ti e. Unutar sljede ih pet godina bit e objavljen prvi svezak najmonumentalnijeg djela ikada zapo etog u Galaktici. u ivotu sam postigao ono to sam namjeravao pa ima li onda uop e boljeg trenutka za umiranje? A to e biti poslije. Njegova je lokacija (vidi kartu) udna za ulogu koja mu je u povijesti Galaktike bila namijenjena i koja je. A tada Hardin iz d epa na svom prsluku izvu e nov i . Rad je trebalo koordinirati. Pedeset godina pripremanja. Stao ga je bacati uvis. prvog iz velike loze.. ne.. Ve ina nas e krenuti na Terminus. I to je sada bilo u injeno. Lewis Pirenne je marljivo radio za svojim stolom. no neki e ostati ovdje. recimo to tako. ja u ubrzo umrijeti pa ete vi vidjeti vi e toga nego ja. redovito poput sata. Pojedina ne niti su se trebale ispreplesti u uzorak. To e biti lako organizirati.. Zavalio se u stolac na suprotnoj strani stola i ekao. A drugi e biti postavljen na suprotnom kraju Galaktike. Encyclopaedia Galáctica *** U jednom od dobro osvijetljenih kutova sobe. Pirenne nije dizao pogled. sve do. A tada e. tijekom pet stolje a nakon to je otkriven nikada nije bio naseljavan. Dok se pomicalo po papiru. Napor je trebao biti organiziran. po tedite me va eg oka i dobrih elja. izlaziti svezak za sveskom. skromnih resursa i u ekonomskom smislu gotovo bezna ajan. 2. Seldonove crte lica su istodobno pokazivale i mir i umor.. Gotovo je zaboravio na sastanak. Moji lije nici ka u da ne mogu ivjeti du e od godinu ili dvije. Pritisnuo je dugme kojim su se otvarala vrata i kraji kom oka je spazio kako su se otvorila. ENCIKLOPEDISTI 1. zasebni dodaci s posebnim lancima o aktualnim doga anjima. A ti e nasljednici znati dati onaj kona ni oblik i znat e u pravo vrijeme i na pravi na in potaknuti pobunu na Anacreonu. Trebalo im je pedeset godina. gospodine? Bit e nasljednika. Zurilo mu se... Nije bilo nikakvog drugog pokreta ni zvuka. Ne razumijem. A nakon toga se doga aju mogu odvijati nezapa eno.. A to se ti e ostalog. Pierrenovo je pero proizvodilo tih kripav zvuk. mo da ak i vi. bila neizbje na. No. Terminus je nu no postao i ne to vi e od pukog dodatka i pro irenja prostora za psihohistorike s Trantora. kako to mnogi autori isti u.. a onda je u ao krupni Salvor Hardin. sve dok se na njegovu povr inu nisu spustili enciklopedisti.

Oh. ukoliko ti supotpi e nalog koji e mi to odobriti. Terminus. prema Trantoru i prema samoj Vegi. Odakle e nam sada pristizati metal? Ve se est mjeseci nije do nas probila nikakva po iljka elika ili aluminija. sva administrativna mo je isklju ivo u rukama Povjerenstva Odbora Enciklopedije. zapravo itava Periferija. Ja. kraljevi. osim milo u toga kralja Anacreona. To zna i da je dono enje takve odluke na tebi i tom tvojem Povjerenstvu.. i ne emo mije ati u lokalnu politiku. nema mogu nosti koje bi podupirale jednu tehni ku civilizaciju. Mi se ne mo emo. Ha? To iritiraju e bacanje nov i a. Hardin. Nehr aju i elik je bio sasvim zgodna promjena na planetu na kojem se sav metal morao uvoziti. tra im od tebe da sazove hitnu sjednicu. Pa onda to nabavite preko njega. Pirenne. bakru ili aluminiju.. Mi smo od dr ave potpomognuta znanstvena institucija. a sada do nas ne e mo i do i uop e ni ta. Jesi li uo novost? flegmati no ga upita Hardin.. Ali mo emo li mi to u initi? Slu aj. lijeno promatraju i te odbljeske svjetlosti. Prestani s tim. Tada bi ga ulovio pa opet bacio u zrak. Ali kakve sad to ima veze sa samim . Ti to zna . a mo da i kihnuti. Ali to ne zna i da pisanje kona ne enciklopedije sveukupnog ljudskog roda vi e nije prvi i jedini cilj Fondacije. Namjesnici su dizali pobune i. preuzelo je kormilo u svoje ruke.. U povr inskim stijenama nema ni traga eljezu. Ka em ti da osje am vra ku neizvjesnost to se ti e Carstva i njegove sposobnosti da nas za titi. Pirenne. ne smijemo. Ovo carstvo zna za tititi svoje. kakva je tu razlika? Carstvo je uvijek izlazilo na kraj s malo politike i razli itim ljudima koji su vukli svatko na svoju stranu. Samo se nadam da me sada ne e gnjaviti s problemima grada. O ekivali smo da bi se to moglo dogoditi.. Pirenne je podigao pogled i zatreptao Prestani s tim! rekao je.. to Povjerenstvo nije oformljeno zato da bi bilo neki servis na usluzi gradskoj vladi na Terminusu. Ho e li mi re i kad bude gotov? Obe ao sam se vratiti na sastanak Gradskog vije a prije nego se bude glasovalo za projekt novog akvadukta. pa ovo je pitanje ivota i smrti. Hardin opet spremi malen disk u d ep. Nedostaju mu metali. Za to onda nije sprije ilo tog carskog namjesnika na Anacreonu da izmakne kontroli? I ne samo na Anacreonu. u skladu s dokumentom s kojim je ova Fondacija zasnovana. Hardin.. carevi su ranije bili i smjenjivani i ubijani. Mi nismo dio provincije Anacreona niti bilo koje druge provincije.a dok se okretao u zraku njegova je sjajna eli na povr ina lovila odbljeske svjetla. a u glasu mu se osje ao ton prigovaranja. Da? Pa to? To zna i odgovori Hardin da smo odsje eni od unutra njeg dijela Carstva. Pirenne je nestrpljivo coktao jezikom. Lokalnu politiku?! Tako ti carevog lijevog no nog palca. zato stoje u ovih pedeset godina otkad je Fondacija osnovana porastao broj stanovnika i jer je u porastu broj ljudi koji se bave poslovima koji nisu povezani s izradom Enciklopedije. Carski namjesnik provincije Anacreona proglasio je sebe kraljem. Ovaj planet. Ancreon stoji to no posred onoga to nam je bilo zadnja preostala trgova ka ruta prema Santanniju. u ime grada iji prosperitet ovisi o neprekinutoj trgovini s Galaktikom. Barem dvadeset vanjskih pokrajina Galaktike. no stvar nije zato ni ta manje neugodna. Slu aj.. Stani! Govori iz kampanje nisu ovdje dopu teni. kad smo ve kod toga. Pirenne uzdahne i odgurne se od stola. Meni Enciklopedija oduzima sve vrijeme. Molim te. pobrini se sam za to. Ja kao gradona elnik Terminus Citvja imam to no toliko ovlasti da smijem obrisati vlastiti nos. Zavr io sam. Upamti to! Mi smo dio carevog osobnog vlasni tva i nitko nas ne mo e dirati. Prazne pri e! Carski namjesnici. Nama je jasno da bi se ne to takvo trebalo osnovati. A to misli da e se dogoditi s Enciklopedijom ako se taj famozni novope eni kralj Anacreona obru i na nas i ograni i nas? Na nas? Ti zaboravlja da smo pod izravnim nadzorom samog cara. Kakvu novost? Novost koju je Terminus City ultraval uhvatio prije dva sata.

I zato ovo na e odu evljenje. kad poraste broj stanovnika. ali Povjerenstvo ne. Tako su prijateljstvo i dobronamjernost bili uspostavljeni. Sigurno je da "vi e plemstvo" nije prepoznalo ironiju kad ju je ulo. 2.. I na a briga je Enciklopedija.. podprefekta Pluema i posebnog izaslanika Njegove Visosti s Anacreona.. pa ako je Hardin i primijetio onu kvrgu to se isticala ispod pazuha plemenitog Rodrica. Na Hardinu se vidjelo da u sebi broji do deset kako bi se smirio A to se ti e tog tvojeg statusa predstavnika Carstva. pru io ga Hardinu. on to iz opreza nije ni spomenuo. Misli na Journal Terminus Citvja? To nije moje.carstvom? Zaboravi to.. bez ikakvih pozdrava. Do i e za dva tjedna. O Anacreonu? Pirenneove su se usne stegnule. Prvi sef i njegovo otvaranje ti e se samo Povjerenstva. nemamo ni plemstvo. oti ao. Povelja to mo da jam i. Izaslanika? Ovamo? S Anacreona? Pirenne je pro vakavao informaciju. Hardin je podigao glas kako bi nadja ao buku Mi smo mlad svijet. Uop e nemate selja tva? Hardin pomisli kako zbilja ne treba posebna bistrina da bi se zaklju ilo kako ovakvo pomalo nespretno ispitivanje zabavlja njegovu eminenciju. Hardin. U na oj kratkoj povijesti samo je nekoliko lanova vi eg plemstva posjetilo na siroma an planet. Ja sam na Terminusu predstavnik Carstva i u tom smislu imam sve ovlasti. da. A za to ne? Za tri mjeseca e onaj sat s baterijom izra enom od radijuma otvoriti Prvi sef. Hardin je uzvratio na isti na in. To je kona na odluka i. ao mi je. s dr kom okrenutim prema naprijed. putem pozdravljani od gomile koja je pokazala pravu mjeru entuzijazma. Pirenne. poslu iv i se pritom ne ijim blasterom posu enim samo za ovu prigodu. O emu se radi? Ve tjednima preporu uju da pedeseta obljetnica osnivanja Fondacije bude prigoda za op i praznik i posve neprikladne proslave. Hardin. A ovaj grad je cijeli va svijet? upitao je Hardina. Ja bih to nazvao velikom prigodom. Podprefekt Anselm primao je te pozdrave s onom ljubaznom indiferentno u svojstvenom jednom plemenita u. Salvor Hardin je do ekao u svemirskoj luci sa svim onim impresivnim ritualom koji prati dr avne doga aje. Sa krtim osmjehom i dubokim naklonom. Tada su u li u automobil koji je sprijeda. na onaj ceremonijalan na in. rekao je poti teno moram ti re i jo i posljednju novost. s boka i odostrag bio okru en odgovaraju im oblakom ni ih du nosnika pa su krenuli polako. To se nas ne ti e.. molim te. Zar nikada niste razmi ljali o tome da je rasparcelirate? Jo se nije ukazala potreba za tim. Mo da jednoga dana... Le erno mu je odgovorio Ne. taj je podprefekt izvukao svoj blaster iz futrole i. . O svemu stoje va no.. Bio je nervozan. Oni su u privatnom vlasni tvu. udan svijet. Mi smo krajnje centralizirani. zbog Enciklopedije. ali Povelja Citvja jam i izvjesnu bezna ajnu sitnicu pod nazivom sloboda tiska.. A onda je. gradona elnice. objasni to Journalu. Mi smo prije svega znanstvenici. Ovdje imate mnogo neiskori tene zemlje. Hardin! Da? Daj u ini ne to s tim tvojim novinama! Pirenneov je glas bio ljutit. moramo biti. Osnovani prije pedeset godina. Hm hm hm! rekao je zami ljeno. poslat e nam posebnog izaslanika. plus jo pola tuceta ostalih titula. va a eminencijo. Oh. u ijem imenu "haut" ozna ava plemenito porijeklo. Da. a ti ne bi? Ne zbog nekakve a ave parade. Mo e biti. Anselma hauta Rodrica. gotovo sam zaboravio. javnost e biti obavije tena. Zbog ega? Hardin je ustao i gurnuo svoj stolac natrag prema stolu Smije jedanput poga ati.. do Trga enciklopedije.

rekao je podprefekt sve te formalne rasprave. novoproklamiranog kraljevstva Smyrno. ... Tek nakon to se spustio ni e. svoje smjele akcije kada je predvodio bojnu u nedavnom ratu koji se vodio izme u Anacreona i susjednog. Samo ovo. sve je bilo samo preslika popodnevnih doga aja. ispu taju i zvukove zadovoljstva Vegan duhan! Gdje ste to nabavili? Ne to ih je do lo sa zadnjom po iljkom. Zadnji dio pobjedni kog opisa razorenih svemirskih brodova uslijedio je kad se pridru io Pirenneu i Hardinu na balkonu i u ivao u toplini ljetne ve eri. Hardin je znao da Pirenne nema odgovor na tu primjedbu. Ovdje na periferiji je do lo do izvjesne promjene situacije i polo aj va eg planeta je postao pomalo nesiguran. Doktori Nema druge titule? Neki znanstvenik! I on kotira vi e od civilne vlasti? Pa da. Dapa e mrmljao je Hardin. dao je prvu sveobuhvatnu izjavu Sve je to jako zanimljivo. dobio je satisfakciju vidjev i kako Pirenne i plemeniti Rodric. Jedva da je jo koja ostala. Neznatni naglasak na ovom posljednjem dijelu re enice je. Ostao je tih i zami ljen sve do kraja tog sporog putovanja do Trga enciklopedije. nije mu se svi ao njihov miris. imate li jo koju od tih cigara? Hardin zastane u svojem ljuljanju pa mu nevoljko pru i jednu. ovih nekoliko zvijezda tu uz sam njezin rub bile su tek zanemarivo treperenje. Va a se misija uglavnom svodi na poja njavanje situacije? . On nije pu io i. pripaljuju i duga ku Vegan cigaru (nije ih jo mnogo ostalo. nivo po nivo. pod izravnim nadzorom cara. jer je plemeniti Rodric monopolizirao razgovor opisuju i. nakon prvotnog obostrano vrlo grlatog izmjenjivanja pozdrava i uzajamnog tovanja. porazgovarati o nekim stvarima. Nije zavr io s detaljima tih pri a ni kad su ve pojeli ve eru pa seje broj nazo nih ni ih du nosnika ve po eo osipati. va a eminencijo. I premda se Hardin tog popodneva i ve eri morao dosa ivati... Plemeniti Rodric je praznog pogleda saslu ao Pirenneova obja njavanja tijekom "razgledavanja" zgrade Enciklopedije.. ako ih ikada uspijemo nabaviti.. naravno srda no odgovori Hardin. Naravno. i brojnim sobama za projekcije. i carev osobni izaslanik. malo zbunio podprefekta. ha? A to bi bilo. s velikim u itkom i vrlo detaljno zalaze i u tehni ke pojedinosti. izgleda. U usporedbi s njom. A sada rekao je raspolo eno pre imo na ozbiljne stvari.. potpisivanja dokumenata i sli ne dosadne formalnosti odvijat e se pred va im. rekao je ali ini mi se da je to pomalo udna preokupacija za odrasle ljude. kad smo ve kod toga. onako ljudski. gradona elnice. dok su prolazili prostranim skladi tima punim referentnih filmova. Pirenne se namr tio. A sada bismo mogli. odjele uredni tva i izdava tva. Anslem plemeniti Rodric ju je nju io. Neobi an naziv! No to emo ostaviti za sutra. pomislio je) i ljuljaju i se na stra njim nogama stolca. potakne ga Hardin. te odjele za presnimavanje na filmove. kako vi zovete va e Vije e? Povjerenstvo hladno odgovori Pirenne. Dopustite mi da poku am shvatiti. za ve erom. Samo svemir zna gdje emo sada nabaviti nove. Kakva je korist od svega ovog? Po jako rje itom izrazu Pirenneova lica. jedan drugome idu beskrajno na ivce. Svi smo mi manje vi e znanstvenici. Bilo bi vrlo korisno ako bismo se uspjeli sporazumjeti o tome kako sada stvari stoje. U zenitu je bila Galaktika i njezin se oblik zamagljene le e lijeno protezao s kraja na kraj horizonta... mislim.Obrve plemenitog Rodrica se podigo e A va vo a. Kona no... mi i nismo toliko neki zaseban svijet koliko smo znanstvena fondacija. kroz odjele za pripremu enciklopedijske gra e. Te ve eri. taj ovjek s kojim u se sastati? Mislite na doktora Pirennea? On je predsjednik Povjerenstva. S pristojnim i pomalo krutim smije kom saslu ao je i kasnije usputne komentare. Nego.

Hardin osjeti umor i umije a se u razgovor Va a eminencijo. Do vraga sa znano u opsuje ovaj uz vojni ku psovku koja je ionizirala ozra je. Anacreon se nalazi mnogo bli e. Niti je dio pokrajine Smyrno. ali Terminus nije dio pokrajine Anacreon. a Hardinovi laktovi su se spustili na koljena Sada smo do li do sr i problema pa pretvorimo to u rije i. inilo se da podprefekt nije impresioniran. A zna li Smyrno za to? Ba me briga znaju li ili ne. Od dr ave poduprta? Ali mi smo ta dr ava i mi ne podupiremo. Terminus bi trebao postati protektorat i pla ati doprinos. Nas je briga. U tom slu aju emo brzo zavr iti. doktore Pirenne.. Otpuhavao je kolutove dima To je lijepa teorija.. sutra u tom va em Povjerenstvu pokazati kopiju ugovora. Dakle na a je du nost posve jasna. ja sam izravni predstavnik.. Vi za to pla ate. postavit e se pitanje potpore tim za titnim snagama. Terminus se nalazi na ekstremno va noj strate koj to ki izme u te dvije nacije.. vi tujete carski posjed ba kao to ga i Anacreon tuje. iz kojeg se vidi kako smo mi u ime cara odgovorni za odr avanje reda unutar granica stare Prefekture Anacreon. Prisjetite se da smo mi upravo potpisali ugovor s carem.. Valjda razumijete da mi nemamo nikakve elje mije ati se u va u unutra nju administraciju. Pirenne. Njegovog vladarskog veli anstva. Hardinov se stolac spustio na sve etiri noge.. Ali Smyrno. S iznenadnom estinom Pirenne udari rukom po stolcu Pusti da ja govorim. Va a eminencijo. Kakve to vra je veze ima s tim da svakog asa mo emo vidjeti kako Smyrno zauzima Terminus? A to je s carem? Zar e on samo mirno sjediti? Plemeniti Rodric se smirio Pa sad. na nekom prostranom... . I to je s Konom i Daribowom? Pirenne odgovori Mi nemamo veze ni s kojom prefekturom. Smyrno ili sve te va e lokalne bijedne ratove. krumpir. Ne doprinos. ta situacija je onakva kakva je oduvijek i bila. Upravo smo okon ali rat s njima i oni jo uvijek dr e dva zvjezdana sustava koji pripadaju nama.. iznesite nam va prijedlog. Brzo je rekao Kako je o ito da se Terminus ne mo e sam obraniti. doktore Pirenne. Kao dio carevog. Ka em vam da je ovo od dr ave poduprta i svih poreza oslobo ena institucija. Vjerujem i da imate papire sa carskim pe atima na njima. nenapu enom teritoriju. Mi nemamo ni ta s njima..Plemeniti Rodric je klimnuo kroz maglu prvih dimova koje je lakomo povukao. povr e. Ovo nije dio ni ije pokrajine. Onda kraljevstva.. i na tome biste se zaustavili? Pa sad. Ah! A stoje to stoje oduvijek bilo takvo? Samo ovo: od dr ave potpomognuta znanstvena institucija i dio osobnog vlasni tva Njegovog vladarskog veli anstva. stoka? . inilo se da je podprefekt spreman prestati s okoli anjem i prije i na daleko izravnije izjave. no kakva je aktualna situacija? Kakav je va stav glede Smyrnog... To nisu prefekture podsjeti ga plemeniti Rodric. naravno. Kao znanstvena institucija. U hu hu suho zare i Hardin. Hardin.... Va a eminencijo. I to je sve to biste vi eljeli. kiselo je odrecitirao Anselm plemeniti Rodric a ja sam izravni predstavnik kralja s Anacreona. Sada su to kraljevstva.. Mi vas titimo. ali vjerujemo kako je u sva ijem interesu da Anacreon postavi na ovom planetu svoju vojnu bazu. Anacreon mora obaviti taj posao.. zar ne? Naravno. ne dam ni pola hr avog nov i a za Anacreon... Poreze. cara. dr. Vratimo se natrag na posao intervenirao je Hardin. Pirenne bijesno ustane Va a eminencijo.. to se ti e Enciklopedijske Fondacije Broj Jedan. cara. kako biste ubirali te poreze? Biste li ih uzimali u naturi: p enica.. ali Smyrno se mo da ne e na to obazirati.

osim ako ne elite nekoliko tisu a kontejnera krumpira. Ti nema .Podprefekt je zurio u njega O emu to. Mislim da ste me razumjeli. osim u prastaroj tradiciji. Hardin ga prekine Ma nije. Zlato! Evo. a onda je nekoliko minuta vladala mrtva ti ina... Terminus nije planet. doktore Pirenne.. ak bi bio bolji krom ili vanadij. bio je to glas posve razli it od onog ranije. A iz toga slijedi da niti ostatak te provincije vi e nema atomsku energiju. atomske centrale postoje ve pedeset tisu a godina. Dakle nemamo ni zlata. Imate atomsku centralu? Naravno. ovje e. Ne mo ete predlo iti ne to takvo. Zar nije o ito za to sam to spominjao? To je samo potvrdilo moje duboke sumnje. Jer kad bi je imali. samo sam ga potaknuo da govori. do vraga. naravno. Te zemlje ima dovoljno za sve nas. vjerojatno emo mo i sve srediti tako da ne izgubite ni ta. Smyrno je sigurno . pogledajte na novac dobacio je izaslaniku kovani nov i . da Izaslanik je zastao i onda s izvjesnom nelagodom dodao Pa.. Da Hardin se smje kao. Taj. Terminus je planet prakti ki bez metala. zar vi nemate nikakvog po tovanja prema znanosti? Enciklopedije ne dobivaju ratove obrve plemenitog Rodrica su se namr tile. Plemeniti Rodric ga uhvati i zastane Stoje ovo? elik? To no. gospodo. uo se Pirenneov uzdah. u atomskim centralama vi e ne koristi plutonij. Vojnim ciljem koji e vojsku dr ati podalje. naravno. na bi prijatelj bez sumnje znao da se. a zemlja je vjerojatno plodna. E pa mogli biste pla ati sa zemljom. Hvala re e Pirenne s prezirom. Ubirali bismo ga u zlatu. ako toga imate u nekim koli inama. Pa. Za to je mi ne bismo imali? Osim to nam je malo te ko nabavljati plutonij.. govorite? to e nam to? Imamo znatnih vi kova svega toga. Ja. Dakle. a onda Pirenne ponovo poku a Cijela je ova diskusija oti la pre iroko. ni ta s im bismo mogli pla ati. Kako to mislite? Ovaj svijet je prakti ki prazan. A to je? Da se ekonomija Anacreona vi e ne zasniva na atomskoj energiji. Mo emo raspraviti o podjeli titula i imanja. Pirenne se nervozno okrene prema njemu Svemira ti. kad je to samo ne to to bi nas moglo u initi vojnim ciljem. ovo je posve neproduktivan svijet i prakti ki nenaseljen. nego znanstvena fondacija koja priprema veliku enciklopediju. Vidio si kako se izbrbljao o pravima namjerama Anacreona. On ne razumije mnogo osim onog "Ja imam pu ku. Da. Pirenne je gledao za njim i mrmljao kroz zube Taj nepodno ljivi glupi magarac. Nema razloga da izgledate ovako uspani eno. nemam namjeru dopustiti da do toga do e. i ako budete sura ivali. Ne razumijem. Ti nema namjeru. to jest o parceliranju Terminusa u zemlji ne posjede. svemira mu. nastavit emo ovaj razgovor sutra. Na Anacreonu ima mnogo plemstva koje bi rado pro irilo svoja imanja.. Ako se stvari budu odvijale kako mislimo da e se odvijati.. to ti je zna ilo ono s vojnim bazama i pla anjem doprinosa? Jesi li ti lud? Ne. A tko si ti? I smijem li pitati to si mislio kada si lupetao o na oj atomskoj centrali? Za to. Hardin se nasmijao U nekim koli inama! Mi nemamo ak ni eljeza u nekim koli inama. to je u tome udno? Koliko znam. Kada je plemeniti Rodric progovorio.. on je samo proizvod svojeg okru enja. a ti nema ". A sada me ispri ajte. Sve metale uvozimo. A tada Hardin ingeniozno upita Bi li nas Anacreon mogao snabdjeti s adekvatnom koli inom plutonija za na u atomsku centralu? Imamo zaliha samo za jo par godina. A industrijski proizvodi? Bez metala? Pa od ega se rade strojevi? Nastupila je stanka.

im car bude izvje ten o ovoj situaciji. to je bilo samo djelomice to no. da je Journal zapo eo s identi nom kampanjom. odnosi s Anacreonom posve izgladiti. Ako nema ni ta drugo re i. Osmjehnuo se pa se preko cijele du ine stola obratio Hardinu Journalu je ve dostavljena informacija u tom smislu. Kad je bio malo pompoznije raspolo en. Nemoj prebrzo zaklju ivati.nema. Ostavimo li sada po strani nejasne ekspresije. No bilo kako bilo. A bilo je raznih na ina. sada su s njegove lijeve strane sjedili Tomaz Sutt i Jord Fara. a vrlo rijetko s fleksibilno u ljudi. Naravno. mo emo biti sigurni da e se. kao da su to neke magi ne rije i. Mo da zato to su se pre esto susretali s nefleksibilno u injenica. a s desne Lundin Crast i Yate Fulham. Zanimljivo. Te ko da nije shvatio kako nije nimalo vjerojatno da bi car dopustio ugrozu svojih osobnih prava. Veliki svemire! iznervirao se Hardin Pa to je ovo? Svaki as netko izgovori "car" ili "carstvo". za dva tjedna do i na Terminus. inilo mu se tako o itim da je jedan od razloga to su mu dopustili ulaz u ovo sveti te bila Pirenneova elja da se sad pred njim epiri s tom informacijom. zar ne? A vi ne? Jedva u glasu mu se osje alo strpljenje i sklonost ka oprostu i toleranciji. na mjestu predsjedavaju eg. rekao je Pirenne i kao naknadnu misao dodao a izjave su ti tek korak od veleizdajni kih. Hardin se dosa ivao pitaju i se to li to fizi are ini tako lo im inovnicima. Bio je glavni duh pokreta namjere da se Terminus ustroji kao autonomna op inska uprava i bio je izabran za njezinog prvog ovjeka pa onda nije ni udo da on. a ostatak misli je zadr ao za sebe. zar ne? Bah! Pirenne je bijesan oti ao. elio bih postaviti jedno pitanje. na malo zaobilazniji na in kontrolira 60% tog lista. Radi ekscese. sve ih je poznavao. Sasvim je o ito primijetio je da je gradona elnik Hardin profesionalni cinik. 3. to u stvari o ekuje da e Lord Dorwin u initi? upitao je mirnim glasom. je li i ta konkretno u injeno u Svezi s tim zastra ivanjima s Anacreona? Yate Fulham je rukom pre ao preko svojih impresivnih crvenih brkova Vi u tome vidite zastra ivanje. Hardin je suspregnuo posprdni smijeh.. premda nije posjedovao niti jednu jedinu dionicu Journala. a Hardin se tiho smijao. dok je sam Pirenne sjedio na elu. Za to? to bi on u inio kada bi mu bila ugro ena? Uslijedilo je nervozno kome anje.. Bacio je ostatak cigare i pogledao u nebom iroko razastrtu Galaktiku Vratili su se natrag na naftu i ugljen. Tako nije bilo slu ajno kad je Hardin predlagao Pirenneu neka mu dopusti nazo iti sjednicama Povjerenstva. kancelar Carstva. Car je pedeset tisu a parseka daleko i ja sumnjam da ga je . jer ina e ne bi Anacreon dobio ve inu bitaka u tom njihovom nedavnom ratu. no inilo se da su se oni ovom prigodom dr ali jo za nijansu pompoznije nego ina e. Osim tih diplomatskih poteza koji mogu ali i ne moraju ne to zna iti. kao neku pripremu. Trebam li to shvatiti kao odgovor na moje pitanje? Da. Kad je Hardin porekao svoje vlasni tvo nad Journalom. a trgnuo se tek kada sije Pirenne. na na e zadovoljstvo. I tako je Pirenne kona no nimalo dostojanstveno kapitulirao. A na prvom masovnom mitingu u povijesti Fondacije tra eno je da City bude zastupljen u "nacionalnoj" vladi. Odgovorio je Tomaz Sutt. zar ne? promrmljao je. Sjede i na za elju stola. imao je lo obi aj da se ovjeku obra a u tre em licu. nato io vodu u a u koja je bila pred njim i rekao: Izuzetno mi je drago to mogu izvijestiti Povjerenstvo da sam u vremenu nakon na eg posljednjeg sastanka primio obavijest da e Lord Dorwin. Tijekom svih onih uvodnih formalnosti Hardin je gotovo zadrijemao.

Ako mene pitate. To bi ozna ilo na otvoren ulazak u sferu politike. E. moramo se boriti oru jem. ne obra aju i pozornost na onu dvojicu ili trojicu koji su mu istovremeno poku avali odgovoriti. u svakom svom tonu te ak poput . Tu smo ro eni.. od rada na Enciklopediji. Je li ovom Povjerenstvu ikada palo na pamet da je uop e mogu e da bi Terminus mogao imati i kakvih drugih interesa osim Enciklopedije? upitao je ledenim glasom. Mi moramo ispuniti na u misiju. Koja to vrst znanstvenika e se zabiti ovdje i stolje ima klasificirati radove znanstvenika posljednjeg milenija? Jeste li ikada i pomislili na to da nastavite njihov rad. A sada slu ajte ovo. Mi smo znanstvenici. Ovo mu se dopadalo. Crast je dobio rije . ak ni kad je bila naj e a. Tako ne to se ne mo e u initi.. ljutito nabrav i Svoj veliki nos Ako predla ete militarizaciju Fondacije. samo svemir zna koliko ve dugo. Izgubili smo dva mjeseca. To je moglo biti to no prije pedeset godina. s na im domovima i na im tvornicama. zar ne? Ova tvoja kvadra je izvrstan primjer onoga to tijekom tisu a godina nije bilo u redu u cijeloj Galaktici. Mi smo. ali ovo je nova generacija. Enciklopedija prije svega! vikao je Crast. bez obzira na sve. Enciklopedija je na prvom mjestu. prikladnih za lansiranje prekrasnih atomskih bombi. nisam zavr io Hardin se zagrijavao. gospodine predsjedavaju i.. nama Enciklopedija malo zna i. a od toga neposredno na Enciklopediji ne radi vi e od stotinu i pedeset tisu a. gospodine gradona elnice. Slu ajte.imalo briga za nas. Mi elimo sve to za tititi. viknuo je cijela Galaktika ide u vra ju mater! Zastao je i sru io se na svoj stolac kako bi do ao do daha... Sasvim to no slo io se Pirenne. to predla ete da u inimo? Javio se Lundin Crast. Ovdje na Terminusu nas ima dobar milijun. Tu ivimo. Nisam rekao Fondacija. Raspola emo atomskom energijom. Ma kakva vra ja misija! vikao je Hardin. ali samo za komercijalnu uporabu. znanstvena fondacija i ni ta drugo. vrijednih i korisnih ljudi. ini se da mozak svih lanova Povjerenstva pati od te kog enciklopeditisa. Predla em. zato se komunikacije prekidaju. gospodine gradona elnice. ne elim za to ni uti. Hardine. Ba kao stoje i cijela Galaktika s tim zadovoljna i stoje bila s tim zadovoljna. zato su ti vje iti mali ratovi. Dobili smo. pa svi mi znamo da je to bila mala. Podigli su viku od koje ga se nije ulo. Bojim se da vi ne razumijete ovu situaciju. dva mjeseca odgode i to uglavnom zato to smo naveli Anacreon na pomisao da imamo atomsko naoru anje. I zato se sada cijela Periferija pobunila. Jako je dobro to uvla imo kancelara u sve to. A i kad bi mu bilo stalo. gospodo. zato svi sustavi gube atomsku energiju i vra aju se barbarskoj tehnologiji na kemijski pogon. da se te govornikove opaske proglase neumjesnim pa da se diskusija nastavi od one to ke gdje je bila prekinuta. ovo je dom. Jord Fara se sada po prvi puta uznemirio. Ne znam to vi nastojite posti i tim svojim histeri nim izjavama. no bilo bi mnogo ljep e u tu pri u uvu i nekoliko velikih opsadnih topova. za sada. a mo da ne emo ni imati jo dva mjeseca da bismo i njih mogli izgubiti. ekajte malo. To nema s tim veze odgovori Pirenne. uvijek... a i tog je ve prokleto malo.. Moj dragi gospodine. Hardin je u sebi zavapio. da bi Fondacija mogla imati ikakav drugi interes osim Enciklopedije odgovorio je Pirenne. to mo e u initi? Onaj dio carske flote koji je bio u ovim predjelima sada je pao u ruke ova etiri kraljevstva pa je i Anacreon dobio svoj dio.. Za nas ostale. Oni e to ubrzo saznati i varate se ako mislite kako e im biti izuzetno drago to smo ih zavitlavali. ne shva a da bi naoru avanje zna ilo odvla enje ljudi. Ne mislim. rekao sam Terminus. Ali sada je njegov dubok glas. tovi e. nevina la .. Sigurno ne dajete nikakav konstruktivan doprinos ovoj diskusiji. Sve do tog trenutka Fara nije sudjelovao u toj prepirci. a ne rije ima. U usporedbi s na im farmama. Tu se sad Hardinu ukazala prilika Ma jeste li zaista? To je krasna halucinacija. pro irite i usavr ite njihova saznanja? Ne! Vi ste sasvim zadovoljni sa stagnacijom. Sutt je dodao On.

njegovih stotinu i pedeset kilograma te kog tijela, zagrmio svojim basom Nismo li ne to zaboravili, gospodo? to? nervozno upita Pirenne. Da za mjesec dana slavimo na u pedesetu godi njicu. Fara je imao taj na in da i najbanalnijim stvarima dade prizvuk neke dubine. Pa to s tim? A na tom jubileju mirno nastavi Fara otvorit e se sef Harija Seldona. Jeste li ikada razmi ljali to bi moglo biti u tom sefu? Ne znam. Rutinske stvari. Mo da kakav pozama an govor prepun estitki. Mislim da tom sefu ne treba pridavati neki zna aj... premda je Journal i Pirenne tu bijesno pogleda Hardina, koji mu uzvrati osmijehom poku avao od toga napraviti neku veliku stvar. Ja sam to zaustavio. Ah, rekao je Fara mo da nema pravo. Ne ini li ti se zastao je, staviv i prst na svoj malen, okrugli nosi da se taj sef otvara u vrlo zgodno vrijeme. U vrlo nezgodno vrijeme, htio si re i mrmljao je Fulham Imamo mi druge stvari o kojima trebamo brinuti. Druge stvari, va nije od poruke Harija Seldona? Mislim da takvih nema Fara se sve vi e doimao pontifikalno i Hardin ga je pa ljivo promatrao. to li on to smjera? Zapravo, vedro nastavi Fara ini se da ste svi zaboravili kako je Seldon bio najve i psiholog na eg vremena i da je on osnovao ovu na u Fondaciju. ini se da je razumno pretpostaviti da se on poslu io svojom znano u kako bi odredio smjer povijesti u bliskoj budu nosti. Ako je to u inio, a ponavljam da se to ini vjerojatnim, onda je sigurno na ao i na in da nas upozori na opasnost, pa mo da ak sve do toga da nam uka e na rje enje. Svi znate kako mu je Enciklopedija bila prirasla srcu. Sada je prevladalo ozra je radoznalosti i dvojbi. Pirenne je ka ljucao Pa sad, ja ne znam. Psihologija je velika znanost, ali... ini mi se da trenutno me u nama nema psihologa. ini mi se da smo na nesigurnom terenu. Fara se okrene Hardinu Zar ti nisi studirao psihologiju kod Alurina? Prisje aju i se tog vremena, Hardin odgovori Da, premda nikada nisam zavr io. Zamorila me teorija. elio sam postati in enjer psihologije, no nismo imali potrebnu opremu pa sam se preorijentirao na najsrodniju stvar... okrenuo sam se politici. To je prakti ki isto. Dobro, a to ti misli o tom sefu? Ne znam oprezno odgovori Hardin. Do kraja sastanka on vi e nije progovorio ni rije , premda su se opet bili vratili na temu kancelara Carstva. Zapravo ih nije niti slu ao. Misli su mu krenule drugim putom i stvari su polako po ele sjedati na svoje mjesto... barem malo. Sitni su se djeli i po eli uklapati tek poneki. A psihologija je bila klju za to. U to je bio siguran. O ajni ki se poku avao prisjetiti jedne psiholo ke teorije koju je nekada u io... a iz toga je ve na samom startu ne to shvatio. Veliki psiholog kao Seldon mogao je razmrsiti i shvatiti ljudske emocije i ljudske reakcije, dovoljno da bi u glavnim crtama mogao predvidjeti povijesne pomake u budu nosti. A to je zna ilo... hmm... 4. Lord Dorwin je mrkao duhan. Imao je dugu kosu s vrlo zanimljivom frizurom koja, bez sumnje, nije bila prirodna i kojoj je bio pridodan par bujnih utih zalizaka koje je nje no gladio. Osim toga, govorio je pretjerano zalaze i u detalje i gutaju i glas r. U tom trenutku Hardin nije imao vremena podrobnije razmi ljati o razlozima zbog kojih je osje ao tako veliku odbojnost prema plemenitom kancelaru. Oh, da, te elegantne kretnje jedne ruke kojom bi popratio svoje opaske i to glumljeno snobovsko pokazivanje kako se spu ta na nivo sugovornika ak i pri najjednostavnijem slaganju s nekom izjavom. Ali sada je, u svakom slu aju, osnovni problem bio prona i ga. Prije pola sata se nekamo

izgubio zajedno s Pirenneom... prokleti vrag je jednostavno nestao s vidika. Hardin je bio posve siguran kako e njegov vlastiti nedolazak na preliminarnu diskusiju jako odgovarati Pirenneu. No Pirenne je bio vi en u ovom krilu zgrade i na ovom katu. Sada je jednostavno morao otvarati ba svaka vrata. Kada ih je ve pola pootvarao, rekao je "Ah" i stupio u zamra enu sobu. Pred osvijetljenim zaslonom nepogre ivo se ocrtavao obris one komplicirane frizure Lorda Dorwina. Lord Dorwin je podigao pogled i rekao Ah, Hahdin. Siguhno nas tha ite, zah ne? Ispru io je svoju burmuticu koja je, kako je Hardin zapazio, bila primjer ki a i lo e izrade, a kad je bio ljubazno odbijen, sam se poslu io, graciozno se osmjehnuv i. Pirenne se namr tio, a Hardin mu uzvrati praznim, indiferentnim pogledom. Jedini zvuk koji je remetio tu kratku ti inu koja je uslijedila bilo je zatvaranje poklopca na burmutici Lorda Dorwina. On je tada odlo i i re e Imphesivno postignu e, ta va a Enciklopedija, Hahdin. Stvahno se mo e mjehiti s najsjajnijim postignu ima svih vhemena. Ve ina nas misli tako, milorde. Pa ipak, to postignu e jo nije sasvim postignuto. Iz ovog malo to sam vidio o u inkovitosti va e Fondacije, ne bojim se da ne ete uspjeti. I on klimne Pirenneu, koji mu odgovori zadovoljnim naklonom. Pravi izljev bratske ljubavi, pomisli Hardin. Nisam se ja toliko alio na nedostatak u inkovitosti, milorde, koliko na definitivno pretjeranu u inkovitost od strane Anakreonaca... premda se ona kre e u drugom, destruktivnom smjeru. Oh, da, Anacheon. Uslijedila je nehajna kretnja rukom. Uphavo sam stigao odande. Jako bahbahski planet. Potpuno je nezamislivo da ljudska bi a mogu ivjeti tu na pehifehiji. Tu se ne mogu zadovoljiti ni najelementahnije pothebe kultuhnog ovjeka, nedostaju najosnovnije stvahi za komfor i udobnost... to phopadanje u kojem oni... Hardin ga suho prekine Anakreonci, na alost, imaju svu opremu nu nu za ratovanje i sve osnovne potrep tine za razaranje. Da, da inilo se da je Lord Dorwin malo nervozan, mo da zato to je bio prekinut usred re enice. Ali znate, ne emo sad hazgovahati o poslu. Ina e sam stvahno jako zabhinut zbog toga. Dokrohe Pihenne, zah mi ne ete pokazati dhugi svezak? Dajte, molim vas. S jednim "klik" svjetla su se opet ugasila i tijekom sljede ih pola sata Hardin je, barem to se ti e toga koliko su se ova dvojica na njega obazirali, mogao biti i na Anacreonu. Ta knjiga koja je sada bila na ekranu njemu je malo zna ila, a jo je manje poku avao slijediti razgovor, no s vremena na vrijeme Lord Dorwin bi se posve ljudski uzbudio. Hardin je zapazio kako u tim trenucima uzbu enja kancelar posve normalno izgovara glas r. Kad su se svjetla opet upalila, Lord Dorwin re e Phekhasno. Stvahno phekhasno. Da mo da niste kojim slu ajem zaintehesihani za areologiju, Hahdin? Ha? Hardin se trgnuo iz nekog apstraktnog sanjarenja. Ne, milorde, ne bih mogao re i da me to zanima. Po izvornoj vokaciji ja sam vam psiholog, a kona nom odlukom postao sam politi ar. Oh, to je bez sumnje intehesantan studij. Ja vam, znate tu je dobrano u mrknuo iz burmutice nemam pojma o aheologiji. Stvarno? Njegovo lordstvo umije a se Pirenne se jako dobro snalazi na tom podru ju. Pa mo da se snalazim, mo da se snalazim samozadovoljno se slo ilo njegovo lordstvo. Ja sam ranije u inio stha no puno toga u znanosti. Zaphavo sam jako na itan. Pho itao sam cijelog Jahduna, Obijasija, Khomilla... oh, svih njih, znate. uo sam za njih, naravno, rekao je Hardin ali ih nikada nisam itao. Mohali biste jednoga dana, dhagi moj. To e vam se vi esthuko isplatiti. I mislim da mi se siguhno isplatio ovaj put ovamo na pehiferiju jeh sam vidio ovu Lamethovu knjigu. Biste li vjehovali da u mojoj biblioteci nema niti jednog jedinog primjehka. Kad smo ve kod toga, doktohe Pihenne, ne ete zabohaviti kako ste mi obe ali phesnimiti tu knjigu i dati mi je phije nego odem? Bit e mi veliko zadovoljstvo. Mohate znati da Lameth nastavio je kancelar, govore i nekim pompoznim, sve anim tonom predstavlja novo i vhlo intehesantno pho ihenje onoga to sam hanije znao o "Pitanju

pohijekla" Kakvom pitanju? upita Hardin. "Pitanje pohijekla". Znate, mjesta odakle potje e ljudski hod. Jama no ste uli za misao kako je, izvohno, ljudska hasa nastavala samo jedan planetni sustav. Pa da, znam to. Nahavno, nitko vi e ne zna koji je to sustav... to se izgubilo u magli povijesti. No postoje teohije, pa neki ka u kako je to Sihijus. Dhugi pak tvhde kako je to Alfa Centauhi ili Sol ili Cyngi 61. Sve je to, znate, u podhu ju Sihijusa. A to Lameth ka e? Pa on je po ao posve novim thagom. On poku ava ukazati na to kako aheolo ki ostaci na the em planetu Ahctuhusovog sustava ukazuju na to da su ljudi tamo ivjeli daleko hanije nego su se pojavile ikakve indikacije o po ecima putovanja svemihom. I to je, zna i, bio zavi ajni planet ljudskog roda? Mo da. Mohat u to jo detaljnije pho itati i vidjeti to pi e o tim dokazima phije nego to mogu siguhno re i. Theba vidjeti koliko su valjana ta njegova hazmathanja. Hardin je neko vrijeme utio, a onda upita Kada je Lameth napisao tu knjigu? Oh... hekao bih phiije nekih osamsto godina. Nahavno, on se tu phete no oslanjao na hanije hadove Gleena. Za to bi se onda ovisilo o njemu? Za to ne biste oti li na Arcturus i sami prou ili te ostatke? Lord Dorwin odigne obrve i opet na brzinu malo u mrkne Za to, zbog ega, dhagi moj phijatelju? Pa zato da biste imali informacije iz prve ruke. Ali emu? ini mi se da je to neobi no zaobilazan i smije no komplicihan na in da bi se do ne ega do lo. Gledajte sad. Ja imam knjige svih stahih majstoha... najve ih aheologa u povijesti. itam sve te autohe... zbog balansa u njihovim hazmimoila enjima... analiziham te subjektivne tvhdnje, odlu im koja je vjehojatno isphavna pa onda iz toga izvu em zaklju ak. To je znanstvena metoda. Bahem glas mu je dobio pokroviteljski ton kako ja to vidim. Kako bi nepodno ljivo sihovo bilo i i na Ahctuhus ili, na phimjeh, na Sol i bauljati onuda, kad su stahi majstohi ve obhadili to podhu je i to daleko u inkovitije nego se mi mo emo i nadati da bismo to u inili. Hardin je pristojno promrmljao Razumijem. ipak znanstvena metoda! Nije ni udo da je Galaktika oti la u vra ju mater. Do ite, milorde, re e Pirenne mislim da bismo trebali krenuti natrag. Oh, da, mo da bismo thebali. Dok su izlazili iz sobe, Hardin naglo re e Milorde, smijem li vas ne to upitati? Lord Dorwin se bezizra ajno osmjehne pa gracioznom kretnjom naglasi svoj odgovor Nahavno, dhagi moj. Dhago mi je ako vam mogu biti od kohisti. Ako vam sa svojom skhomnom koli inom znanja mogu na bilo koji na in pomo i... Tu se zapravo ne radi o arheologiji, milorde. Ne? Ne. Radi se o ovome: lani smo ovdje na Terminusu primili vijest o eksploziji atomske centrale na Planetu V koji pripada Gama Andromedi. Dobili smo samo najosnovniju informaciju. ... bez ikakvih detalja. Pitam se biste li vi mogli re i to se to no dogodilo. Pirenne iskrivi usta A ja se pitam za to gnjavi njegovo lordstvo s pitanjima o posve neva nim stvarima. Ma ne gnjavi me, doktohe Pihenne, branio ga je kancelar. Sasvim je u redu to ste pitali. O tom se slu aju ba ne mo e mnogo toga he i. Elakthana je eksplodihala i to je, znate, bila katasthofa. Mislim da je poginulo nekoliko milijuna ljudi i bahem polovica tog planeta je jednostavno ostala u hu evinama. Vlada se sada ozbiljno bavi mi lju da uvede neke hesthikcije u vezi s neoghani enim kohi tenjem atomske enehgije... phemda, znate, to nije stvah o kojoj bi se thebalo javno govohiti. Razumijem, odgovori Hardin ali to to nije bilo u redu s elektranom? Ma tko to zna odgovori Lord Dorwin nezainteresiranim glasom. Phije nekoliko godina

nisu ni od kakve kohisti.. U pro losti su bili civilizirani. Za Cahstvo je bolje ovako. Doktoh Pihenne me je upozohio na vas. mi smo i to odbacili ne iskoristiv i to vrijeme. s golemim vi ebojnim pe atom prepunim simbolike. jeh ina e nitko ne bi thgovao s njima. Ovo to smo sada primili daje nam rok od tjedan dana. Nahavno. onda je ovo bio drugi sastanak Povjerenstva na kojem je sjedio i Hardin. Znam to iz usporedbe sa samom Vegom. Vi znate rekao je Hardin da su neovisna kraljevstva iz periferije ostala posve bez atomske energije? Jesu li? To me uop e ne udi. Oni phiznaju suvehenitet Cahstva. ikakvo dodatno vrijeme bilo Terminusu od pomo i. vi ste zbilja jako upohan momak. imaju i na umu stavove Povjerenstva. Hardin ivne Sad shva am. Jedva civilizihani. gradona elniku je bilo posve jasno da je bio odr an neki sastanak. Vjerovao je da ne bi bio pozvan niti na ovaj sastanak da se nije radilo o ultimatumu. Posve je nevjerojatno da bi oni u tome i li do kraja. Mislim da je tako. Samo mislim da je ta va a diplomatska transmisija tog vrijednog doprinosa kojeg je Lord Dorwin dao cijeloj situaciji podigao je kraj usana u kiseli poluosmijeh bila direktan povod ovoj maloj prijateljskoj noti. njegovom prijatelju i bratu. koji je ve bio na odlasku. I koliko god to malo bilo.. predsjedniku Povjerenstva Enciklopedijske Fondacije Broj Jedan". ali dhagi moj. opet u mrkne malo duhana. shrvan tugom.. Znate. to emo u initi? Pirenne se zabrinuto namr tio Mora postojati neki izlaz. Znatnu. Mo da to i jest tako. Bahbahski planeti. usprkos onome to nas je Lord Dorwin uvjerio da predstavlja stav cara i Carstva. mohali su to u initi. Ali dajte Hahdine. Hahdine. Oh. a mo da ak i dva ili tri na kojeg on nekim slu ajem nikada nije bio pozvan. Oh. znate. kao to se manje±vi e i mohaju. a zavr avalo je jo ki enije. gradona elnice Hardin. Na kraju se ispostavilo da i nismo imali mnogo vremena. Ili se barem sve svodilo na ultimatum. Pozitivan dokaz za to su ugovohi koje smo s njima sklopili.se bila pokvahila pa se misli kako je to prouzho ila zamjena dijelova i sam na in pophavka. oni to nisu. Sada bi se te ko moglo iz toga izvla iti zaklju ke. Ali to je ipak bio ultimatum. Oni bi ina e mo da jo malo du e otezali stvar. ali ja sam phevi e stah i iskusan da bih to dopustio. To su jako bahbahski planeti. Ve sam hekao da danas jednostavno ne elim hazgovahati o poslu. Znate. A kada je bilo to glasovanje? Tu je Pirenne posegnuo za svojim dignitetom Ne vjerujem da sam vam u bilo kojem smislu du an polagati ra une. s pozdravima "Njegovog Velemo nog Viso anstva. kralja Anacreona. Anacreon je bio jedna od najbogatijih vanjskih provincija. 5. Hekao mi je da ete me poku ati gnjaviti. premda bi se. U redu. I tako je i bilo. pa to je bilo phije mnogo stolje a. samo tri mjeseca rekao je Hardin. premda ne vjerujem da bi. ali oni imaju znatnu slobodu akcije. To me toliko i ne zanima. Ako se ne ra unaju oni neformalni razgovori Povjerenstva s Lordom Dominom. kad se pehiferija moha okhenuti vlastitim hesuhsima.. doktoru Lewisu Pirenneu. Video zapis je zapo injao vrlo ki eno. Pa ipak.. povr no itaju i taj video materijal moglo pomisliti kako je to prijateljska razmjena pozdrava izme u dvije suverene strane. mi vi e nismo onakvi ljudi kakvi smo nekad bili. No to jedva da ima ikakvu va nost. nakon to sam dao lanovima Povjerenstva da se glasovanjem izjasne o tome i dobio njihov jednoglasni pristanak. . ne nazivajte ih neovisnima. U tim dobhim stahim danima su stvahi stajale dhuk ije. Hardin je to primio vrlo oprezno. Danas je tako te ko phona i ljude koji se zbilja hazumiju u sve te tehni ke detalje na ih enehgetskih sustava I on tu.. Ti si izvijestio tog kralja Anacreona o tom navodnom stavu cara i Carstva? Jesam. Da. .. Ostavimo to za sutha. Oni nam.

kad sam ga prvi puta vidio. Hardin je izvadio nove papire. ispod ove analize se potpisao Muller Holk iz odjela za logiku. a Hardin nastavi Ta poruka s Anacreona predstavlja jednostavan problem. Kao to vidite. u ime cara potpisao onaj isti Lord Dorwin koji je pro log tjedna bio tu. koja se mo e uporabiti da bi se odbacilo sve ono nepotrebno ime je pretrpan ljudski govor. a ne rije ima. Pirenne zabrinuto izjavi Izgleda da je to to no. zar ne. to je najzanimljiviji dio cijele te stvari. izjava o potpunoj neovisnosti.. Shva am da je to te ko kr enje gostoljubivosti i ne to to takozvani gentleman nikada ne bi u inio. dakle. kopirao je pa i nju poslao Holku na analizu. ali na kraju se ispostavilo da je uspje ni diplomat i vrlo pametan ovjek. ali vjerujem da u petorici fizi ara to mo i lak e objasniti pomo u simbola nego rije ima. jer ina e ne bi ni dopustilo tu neovisnost. ocijenili onauvjeravanjakojanamjeLordDorwin davao o tome kako imamo podr ku Carstva? Ta uvjeravanja. dok je analiza bila na r kana na manje od pola stranice. slegnuo je ramenima Pa. a uz ugovor se nalazi i simboli ka analiza. Hardin se ponovo sru io na stolac Znate. ili emo ubiti boga u vama i onda to ipak uzeti". kao to vidite u simbolima a ne rije ima.. pomislio kako je njegovo lordstvo totalni magarac. zdravim razumom. a ono to nam je ostalo moglo bi se iskazati na ovaj zanimljiv na in: "Obveze Anacreona prema Carstvu: Nikakve!" "Mo carstva nad Anacreonom: Nikakva!" Opet su sva petorica nervozno pratila poja njenje. da ovaj Ugovor nije drugo doli. Kao to vidite. Pirenne se nagnuo preko stola kako bi bolje vidio. inila su se posve zadovoljavaju im. Usput. a Pirenne je zinuo od u asa. neke rupe za koju bismo se mogli uhvatiti. analiza je svela devedeset posto teksta ugovora na prazne rije i bez ikakvog zna enja... A gdje je ta analiza? upita Lundin Crast. Pa to s tim? upita Fulham. pomno provjeravaju i i vra aju i se opet na tekst ugovora. naravno zato to su ljudi koji su je pisali vi ni akciji. Bio sam si uzeo slobodu i snimio sve njegove izjave.A kako ste do li do tog briljantnog zaklju ka. Priznajem i da je moglo biti neugodnosti da me je njegovo lordstvo uhvatilo da to radim. Sada je pred vama kopija Ugovora izme u Carstva i Anacreona. Pa to? upita Hardin. ali nije me uhvatilo pa ja sada imam snimku i gotova pri a. primijenio sam je i na ovaj dokument. To se mo e brzo i lako svesti na nevjestu izjavu koja se.... ovo nisam ja u inio rekao je.kojeg je. javio se Yate Jako jednostavno. . Ali umije a se Sutt kako biste onda. gospodine gradona elnice? Fulham. sa strane Anacreona. Vladala je ti ina dok je pet lanova Povjerenstva pregledavalo simbole. usput re eno. gradona elnice Hardin. mo e grubo prevesti kao "Vi ete nam u roku od tjedan dana dati ono to tra imo. Primijenio sam tu logiku. gospodo. jer sam znao o emu se tu radi. Nastalo je kome anje. I zar misli da Anacreon to ne zna i da nisu nestrpljivi u elji da i poka u taj svoj neovisni polo aj pa e ih razljutiti svaka naznaka da bi im Carstvo htjelo prijetiti. Samo sam se trebao poslu iti onim tako esto zanemarenim pomagalom. Ugovor je bio napisan na pet stranica gustog teksta. . a onda je Pirenne s nelagodom zaka ljucao. Nisam to morao u initi zbog sebe. a sa strane carstva priznavanje tog statusa? ini se da je tako. Hardin je iz fascikla kojeg je dr ao pod rukom izvukao nekoliko listova papira i podijelio im. a kad su zavr ili. Nema izlaza. Pirenne? upita Hardin. Posebno kad je posve o ito da Carstvo nema snage kojom bi ispunilo ikakvu svoju prijetnju. Priznaje . ini se da nema. Uzeo sam snimku. U redu. Priznajem da sam. postoji grana ljudskog znanja poznata pod nazivom simboli ka logika. Znate. Uz ostalo.

I tako. Mislim da smo ionako ve oti li predaleko. beskorisne kvalifikacije.. onda bi to bilo ravno samoubojstvu i mi nemamo namjeru to dopustiti. Kad je Holku. a upravo to ste u inili. zaklju io je kada ste odaslali prijetnje.To je zanimljivo odgovori Hardin. Molim vas da svi sjednete rekao je Fara. to e biti odlu eno jedino kao mjera potrebna da se sa uva sigurnost Enciklopedije. To je opasan stav. Na a politika se rukovodi samo jednim osnovnim principom. U to ete me jo morati uvjeriti.. I to je va doprinos cijeloj toj stvari? Da. a to me pak vra a na moje prvotno pitanje: Imamo tjedan dana i to emo u initi? ini se rekao je Sutt kako nemamo drugog izlaza nego dopustiti Anacreonu podizanje vojnih baza na Terminusu. Ono malo to je ostalo od na eg blefa s atomskom energijom mo da e ih prisiliti da u sve to krenu malo sporije.. a na irokoj. najte e mu je bilo napraviti tu analizu. Naravno da je njegov ego tra io trenuta nu akciju i ovaj ultimatum je rezultat toga. ni ta vam ne koristi taj ljutit izgled. A sada me pustite govoriti! Njegove male. Ma dajte. s gor inom primijeti Pirenne premda ne razumijem ni kako ni zastoje do toga do lo. glatko izbrijanoj bradi ljeskao se znoj. Fulham nastavi Ako ste htjeli u Citivju razbuktati elju za nasiljem. otvorenu aneksiju i onda uspostaviti svoj vlastiti feudalni sustav sa zemlji nim posjedima i poljoprivrednu ekonomiju tipa seljaci plemstvo.. gradona elnice Hardin. A. Ali sigurno je da im ja ne namjeravam prostrijeti tepih dobrodo lice i staviti im na raspolaganje svoj najbolji namje taj. mutna naklapanja. zapravo ste iritirali tog njihovog vladara koji je znao kako stvari zapravo stoje. To su ta uvjeravanja koja ste dobili od va eg voljenog i cijenjenog Carstva. S indignacijom je ustao. odgovori Hardin ali to emo poduzeti da bismo ih mogli prvom prilikom utnuti odavde? Brkovi Yatea Fulhama su se lagano trznuli Ovo zvu i kao da ste ve odlu ili kako se protiv njih mora koristiti sila. Ne nudi nam se nikakav kompromis! Zar ne vidite kako je sve to sme e koje su spominjali govore i o vojnim bazama samo pusto lupetanje gluposti? Plemeniti Rodric nam je rekao to Anacreon zaista eli. ali u svakom slu aju e krenuti. tijekom pet dana razgovora nije rekao nijednu jedinu prokletu stvar. otkrio je da mu nije ostalo ni ta.... a to je izveo tako da niste ni primijetili. ne svi a mi se na in na koji ste to postavili ustrajao je Fulham.. sve te emocionalnosti i slinjenja. Dakle. Lord Dorwin. gospodo. rekao je Hardin do li ste do zaklju ka da moramo nastaviti na u intenzivnu kampanju nepoduzimanja ni ega. Sve je otpalo. Ako je kompromis nu an... Pa sam si nam pokazao kako nam Carstvo ne mo e pomo i. Ipak. Od sve tri stvari koje sam mu dao. gradona elnice Hardin. a ne sti e nikamo. Sila. Fara mu se ljubazno osmjehne. svi osim Jorda Fare. Hardina je poput no ne more obuzeo osje aj da tr i svom snagom. Zastao je i osjetilo se ozra je op eg slaganja. nitko od nas nije po inio nikakvu izdaju. Strpljivo je i pomalo umorno ekao da se to sti a. Hardin je mogao na stol staviti i aktiviranu bombu pa s njom ne bi izazvao vi e kome anja od ovog koje je nastalo nakon njegove zadnje izjave. stigao je britki odgovor je zadnje uto i te nekompetentnih. pronicljive o i bile su napola sklopljene.. Tu se sla em s vama. mogu vam re i i to da ovo Povjerenstvo nije tako slijepo da ne bi zapazilo va e nedavne aktivnosti. rije ju. tim opasniji to smo zapazili kako vas u posljednje vrijeme znatan dio populacije slijedi. u vezi akcija koje e Carstvo pokrenuti protiv Anacreona. nakon dva dana te kog rada uspjelo eliminirati besmislene izjave. . a to je Enciklopedija. Nema smisla kriti injenicu kako je Povjerenstvo zaklju ilo da pravo rje enje problema s Anacreonom le i u onome to e se otkriti kad se za est dana bude otvorio Seldonov sef. Ma to mi odlu ili u initi ili ne u initi. a ostali ustado e zajedno s njim. I sami znate da ne mislite to to ste rekli.. Hardin je slegnuo ramenima.

ake su mu se gr evito stisnule To dovodi do bolesnog stava.. Ovdje na periferiji su ostali bez atomske energije. Da. I s kakvim rezultatom? S rezultatom koji se oslanja na istu dedukciju. ako zanemarimo tu va u emocionalnu frazeologiju. ini se da u va im glavama nema nimalo sumnje u to da je car mo niji od vas.. Bi li vas iznenadilo kada bih vam rekao kako sam proteklih tjedana mnogo razmi ljao o tome? Vrlo laskavo. uvjereni kako je Enciklopedija sve. ako je sve to predvidio. Uop e niste poku ali. a Hari Seldon mudriji od vas.. da je Hari Seldon bio najve i psiholog u cijelom Sustavu i zato je unaprijed mogao predvidjeti ovaj neugodni polo aj u kojem se sada nalazimo pa je zato odabrao taj sef kao metodu kojom e nam ukazati na izlaz iz svega toga. I. i svu na u bespomo nost zbog nedostatka metala na Terminusu? To iznad svega! Ili. Na primjer? Na primjer. Pirenne je uo kako Lord Dorwin zami lja znanstveno istra ivanje. Mislio je da se arheolo ke zagonetke rje avaju uspore ivanjem me usobno suprotstavljenih autora. Kakav je to neshvatljivi eskapizam! Zbilja. zar ne shva ate? Iz nekog nepoznatog razloga. negdje prije tri tjedna rekao u vezi s tim sefom. Rekli ste. . A to je krivo. do uvjetovanog refleksa koji odbacuje va u slobodu u razmi ljanju im je u pitanju suprotstavljanje autoritetu. podsjeti ga Fara mi to ne mo emo vidjeti! Ali niste ni poku ali.. i mi ga jednako tako dobro vidimo sada. Hardin nastavi I niste samo vi takvi. a kancelar Carstva se ali kako je atomska energija zastra uju a. sje am se.Ni ta ne emo poduzeti. samo emo tiho i mirno sjediti prepuni nade da e nam deus ex machina isko iti iz tog sefa. nikome nije bilo do toga da mu odgovori. mislim da se sje ate to sam. Ali Hardine. I tu je opet bilo potrebno samo zrnce zdravog razuma. Ne postoji neka metoda trikova s kojom bi on vidio ono to mi ne bismo mogli vidjeti. prekinite me kad pogrije im. gledaju i isklju ivo sa stanovi ta deduktivne logike. prijetnje na ih susjeda. Zar ne shva ate kako tu ne to nije u redu? Opet se osjetio onaj gotovo vape i ton u njegovom glasu.. oni e uvesti restrikciju atomske energije. Opet nije bilo odgovora. Shvatili ste bit ideje. doktore Fara.. Ali za to je tako postupio? Za to nas je smjestio ovamo ako je unaprijed mogao vidjeti prekid na komunikacijskim linijama. ali zar nema novih stvari koje se trebaju u initi? Zar ne vidite kako stalno klizimo unatrag i zaboravljamo. Nastavio je. za to nije unaprijed upozorio prve doseljenike pa bi oni tako imali vremena pripremiti se. onda je to upravo tako. kao to on radi. ako je predvidio ovu nevolju s Anacreonom. sve dok im voda ne do e do grla. ali sada nije na mjestu. To je va no. I nemojte ovo zaboraviti.. Neki skromniji um ne bi bio u stanju to smisliti. Stalno se u potpunosti oslanjate ili na autoritet ili na pro lost. odbijali ste uop e priznati da se nalazimo u nevolji! Onda ste imali potpuno i slijepo povjerenje u cara! Sada ste to prebacili na Harija Seldona. U Gama Andromedi je eksplodirala atomska centrala zato to su je lo e popravili. za to nas nije smjestio na neki drugi planet. ak ako je on i mogao tada vidjeti ovaj problem.. nikada na same sebe. Seldon nije bio arobnjak. Sjedimo tu. Kona no. A Pirenne je sve to slu ao ne staviv i nikakav prigovor. Fara se tolerantno smje kao Zgodna mi je ta va a sklonost cinizmu. Lord Dorwin je mislio da se dobar arheolog postane tako da se pro itaju sve knjige koje su o tome napisane.. bli i sredi tu Galaktike? Dobro znamo kako je na Trantoru Seldon izmanipulirao lanove Komisije da odlu e kako se Fondacija mora osnovati na Terminusu. to su ih napisali ljudi koji su ve stolje ima mrtvi. to je pravi napadaj genijalnosti. priznajem da to nije lo a ideja. Kao prvo. a ne ekati s upozorenjem. Cijela Galaktika je takva.. A jednako ste tako lo i i svi vi i polovica ljudi na Terminusu. I stoje rje enje? Dobro kolovati nove generacije in enjera? Ni govora! Umjesto toga. Zapravo. zar ne. na u izoliranost od Galaktike. Dr imo da je vrhunac znanosti klasifikacija podataka iz pro losti. Da.

Ali ne mo emo ovisitio tome da nam on pru i rje enje. elim malo biti sam. I to je sve to se o tome mo e re i? upitao je umorno.. Ali. Pogled mu je bio vrst i hladan.. Postavite si samo jedno pitanje: Za to u prvotnu populaciju Fondacije nije bio uklju en niti jedan prvorazredni psiholog osim Bora Alurina? A on je jako pazio da svoje u enike ne nau i vi e od onog stoje najosnovnije. morat emo ga sam izna i. Kratka ti ina. ne smije im se dati vremena da ovladaju situacijom. Zna . To je obo avanje pro losti. misti na filozofija nam ovdje ne e pomo i. Naglo se javio Fulham Kako to mislite "ukazati na problem"? Mi znamo u emu je problem. A to je ono to je Hari Seldon i htio. mora to u initi tako kao da to radi od ro enja. Sigurni su da je car. Na najbolji saveznik je upravo ta njihova nesposobnost da uo e mogu nost pobune. oni i nisu tako lo i momci. Budimo konkretni. svemire! Kad bi samo bio tako samouvjeren kakvim se elio prikazati! Za dva dana tu e sletjeti Ankreonci. a oni su zurili u njega. sve dok se dr e te svoje Enciklopedije. Nije ni opazio da se ugasila. Ako Povjerenstvo ostane neodlu no.. gospodo. a onda Fara upita Dobro. Oporo se nasmijao. Kad jednom budemo u poziciji da izdajemo naredbe.. Povjerenstvo? Na njih nemoj ra unati. Mirno je napustio sobu. Rekao si da nisu u potpunom mraku. ali ako za to ikada bude rje enja. Fara se prvi oporavio Eh. To mu se vidjelo po o ima. A Pirenne je sumnji av prema meni jo otkad sam izabran. odgurnuv i stolac. On to ne mo e u initi umjesto nas. ne to stoje daleko ve e od svega onog o emu smo do sada razgovarali. kao neki faktor odlu ivanja na Terminusu. oni nikada nisu bili u stanju zaista shvatiti o emu se radi. ak i. ne e vrijediti niti koliko pola zahr alog nov i a. za to? Jer bi psiholog mo da mogao shvatiti o emu se zapravo radi.. Protekle no i nije spavao. a oni e ve po navici poslu ati. To je nazadak. a znao je da ni ove no i ne e spavati. Gradona elnik Hardin je grizao ostatak cigare. a on je raspolagao samo s gomilom impresija i naga anja. Kad se radi o upravljanju Terminusom. A ti je ima ? neprijateljskim glasom upita Pirenne. Mislim da je.I po tre i puta: Zar ne shva ate? To je tako diljem Galaktike. On bi u najboljem slu aju mogao ukazati na problem. Mislim da imam! Hardin je sko io. a mi emo se pobrinuti da se oni ubudu e i dr e samo toga.. O. Sjeo je na rub stola i zagledao se u a u vode. Lee je polako klimao glavom Ipak je udno da ve do sada nisu poduzeli ni ta kako bi nas zaustavili. ve samim time to je car. Ako je tu i ta sigurno. U tome ti je bit udara. to se mora obaviti ovako drsko i bez obzira. A sada idi i pokreni sve to. Pori ete li vi da je Hari Seldon lako mogao razraditi povijesne trendove za budu nost jednostavno se koriste i psiholo kim metodama? Naravno da ne povikao je Hardin. Fara se zaustavio na samom rubu problema. Hardin se okrene prema njemu To vi samo mislite! Vi mislite kako je Anacreon vjerojatno sve stoje zabrinjavalo Harija Seldona.. da nitko od vas jo nema ni blijedu predod bu o tome to se zapravo doga a. ne mo e na i u situaciji u kojoj oni ne bi izdavali naredbe. oni su beznadno nekompetentni. Ja se s tim ne sla em! Ka em vam. s nejasnim . Lee. On me ponekad ini nervoznim. Ve prekosutra oni. Izvukao se iz svog stolca i po ao prema posudi s pitkom vodom.. Dovi enja. onda je to injenica da u cijeloj toj stvari ne to smrdi. stagnacija! Prelazio je pogledom s jednog na drugog. A ovako mi sada petljamo pa naletimo na kakav nejasni bljesak istine i ni ta vi e. I sigurni su da se to njihovo Povjerenstvo. 6. Yohan Lee je dlanom dotakao bradu Kako ti se ini? I nije lo e. elim re i da tu ne smije biti nikakvog oklijevanja. Zna . ve samim time to upravlja u ime cara. zna . gospodo. i to br e negoli bi to odgovaralo Hariju Seldonu. Sva njihova obuka je bila autoritarna. izuzetno mo an.

nema sad smisla omek avati tu frazu. Tijekom ovih pedeset godina dok ste vi radili na tom la nom projektu. osoba u invalidskim kolicima! Proteklo je nekoliko trenutaka i ta osoba nije ni ta rekla. naravno. put kojim morate i i je neizbje an. samo je muljao s to malo znanja s kojim je poku avao nadmudriti najve i um toga doba. Od sada pa tijekom budu ih stolje a. pedeset godina tijekom kojih lanovi Fondacije nisu znali emu zapravo slu i njihov rad. pa emo sve ovo obaviti na vrlo neformalan na in. kakva je onda cijena i smisao dr avnog udara? Slegnuo je ramenima i popio vodu. jer smo time privukli stotinu tisu a ljudi koji su nam trebali za na u namjeru i jer smo tako uspjeli ne im ih zaokupiti dok se neke stvari ne dogode.predod bama o tome stoje to Hari Seldon htio posti i s tih pedeset proteklih godina. ne mogu vas vidjeti pa vas zato i ne mogu pozdraviti kako treba. Nisu se ugasila... Od svih njih jedino se Jord Fara doimao koliko toliko mirnim. nije osjetio. ali sada je potreba za tim minula. Znate.. Bilo je nu no da to ne znaju. Glas mu je bio stara ki i tih. a ako netko eli pu iti. a kad ga je spustio ona staklena kocka vi e nije bila prazna. a u svakom od tih slu ajeva va a e sloboda akcije biti na jednak na in ograni ena. To je bila jedina neobi na stvar u toj sobi. Zapo et u s tim kako je Fondacija Enciklopedije obmana i kako je to oduvijek i bila. Ako itko od vas stoji. no onda se ipak predomislio. kao to ste sada suo eni s prvom. jer smo tako dobili carevo odobrenje. ona nestane. 7. va i su djedovi i bake krenuli na Terminus i onda sam obolio od ove prili no gadne paralize. samo je sklopila knjigu koju je dr ala u krilu i odsutno je gladila prstima. A ako je Fara bio u pravu? Ako je Anacreon jedini problem kojeg je Hari Seldon predvidio i ako je Enciklopedija bila zaista sve stoje htio sa uvati. molim vas neka sjedne. . no ipak se zaustavio. A tada se osmjehnula i to je licu dalo vrlo ivotan izgled. kontakt spojiti i. no on se nije okrenuo. vama je bio odsje en put za povratak pa sada nemate izbora nego nastaviti rad na beskrajno va nijem projektu koji je bio i jo uvijek jest na stvarni plan. Razgovarali su izme u sebe. Rekao je: Sada se navr ilo pedeset godina od osnivanja Fondacije.. inilo se da lanovi Povjerenstva nemaju ni ta protiv. Ja sam Hari Seldon rekao je. Prije nekoliko mjeseci. Hardin je to primijetio pa je sjeo to dalje od one petorice. Onaj glas razgovorljivo nastavi Kao to vidite.. Svjetla su se prigu ila. ak i ne znam koliko vas je. a kad ju je ispustio iz ruke. Zbog njega smo vas smjestili na takav planet i u takvo vrijeme koje e vas kroz pedeset godina dovesti do to ke u kojoj vi e ne ete imati slobodu akcije. Podigao je pogled prema stropnim svjetiljkama. vezan sam za ovaj stolac pa ne mogu ustati kako bih vas pozdravio. U njoj je bila neka osoba. A ak nije bio ni pravi psiholog. Bit ete suo eni sa serijom kriza. Nastavio je Obmana je u tom smislu to ni mene niti moje kolege nije nimalo briga ho e li se ikada objaviti ijedan svezak Enciklopedije.. no postala su slaba i u kasta i to tako naglo da se Hardin prestra io. ako se izuzme to to nije bilo nikakva znaka o tome kako protje e vrijeme do onog preciznog trenutka kada e se brava otvoriti. meni to ne smeta.. Iza Hardina se za ulo kome anje ijedan ili dva prigu ena usklika. Hari Seldon odlo i svoju knjigu. Bio je izvadio sat i mra no je zurio u njega. U prostoriji sa Seldonovim sefom nalazilo se znatno vi e nego est stolaca.. kao da se o ekivalo mnogo ve e dru tvo. tako da ete uvijek morati slijediti jedan jedini put.. apatom koji se svodio na slogove sa sibilantima i onda utihnuo. Poslu ila je svrsi. dok ne bude prekasno da se itko od njih povu e. kao da je stavlja na stol pokraj sebe. Hardin je gotovo ustao kako bi objavio po etak. Hari Seldon to. Hardin baci pogled na vlastiti sat. ulo se prigu eno smijuckanje Za to bi mi smetalo? Pa ja nisam zaista ovdje.. a onda i na potpuno praznu veliku staklenu kocku koja je dominirala tim dijelom prostorije. Hardin je gotovo automatski posegnuo za cigarom.

pod uobi ajenim okolnostima. svesti ga na samo tisu u godina. Hardin podigne pogled i spazi kako ga Pirenne gleda nekim pogledom punim o aja. Bili su u inili tu gestu bez suzdr avanja.. osim Alurina koji je bio jedan od na ih ljudi.. Kroz est mjeseci ni oni vi e ne e zapovijedati.. Zapravo. period za kojeg nam na a psihohistorika pokazuje da bi. jer su bili znanstvenici. jer na Terminusu nema psihologa. zasad samo ona. Galakti ka civilizacija je stolje ima stagnirala i bila u opadanju. a broj dodatnih varijabli porastao bi do koli ine koju na a psihologija vi e ne bi mogla obraditi. Mi ne mo emo zaustaviti pad Carstva. mnogo jednostavnija od mnogih koje e tek nai i. ba kao stoje mogao i prije pedeset godina da ste ranije otkrili prijevaru s Enciklopedijom. a svjetla u prostoriji su opet zasjala. jer bi s tim saznanjem va a sloboda akcije bila ve a. nije ih nikada ni bilo. A predstoje e krize dovest e Terminus do tog klimaksa. s osje ajem asti dovoljno jakim da priznaju kako su bili pogrije ili. . A onda je skrenuo pogled na knjigu. a usne mu drhte. Uvi ate. No ovo vam ipak mogu re i: Terminus i jo jedna Fondacija. sjeme su renesanse i budu ih osniva a Drugog galakti kog carstva. Glas predsjedavaju eg bio je vrst. iako e tijekom jo nekoliko stolje a jedva itko taj pad i prepoznati. ba kao to vam ni prije pedeset godina nismo mogli re i istinu o Fondaciji. Svedeno na samu bit. dakle. Mi to i ne elimo. kako ste suo eni s krutom zbiljom i da ne to morate poduzeti. zbog nedostatka metala. Vi ste malen svijet znanstvenika okru en golemom i stalno rastu om zonom barbarstva. Leeovi su ljudi preuzeli nadzor i Povjerenstvo vi e nije moglo izdavati naredbe. Sasvim o igledno. Sutra e se na planet spustiti prvi svemirski brodovi s Anakreoncima. Otvorio ju je i rekao Ali ma kako devijantnim putom va a budu a povijest mogla krenuti.To je put kojeg je na a psihologija razradila. Ali sada seje Periferija. je. Priroda te akcije. ali monoton Izgleda da si ti imao pravo. Ali mo emo skratiti taj period barbarstva koji e nu no uslijediti. premda su samo neki to zapa ali. o igledna! Lik Harija Seldona posegne nekamo u zrak i u ruci mu se opet na e ona knjiga. njegov se lik raspr io u ni ta. Svi su se s njim rukovali i onda oti li... jer je kultura Carstva izgubila svu onu snagu i vrijednosti koje je nekada imala. radi se o sljede em: vi ste planet koji je naglo odsje en od jo uvijek civiliziranog sredi ta Galaktike i ugro eni ste od va ih sna nijih susjeda. Vi ne ete mo i otkriti sve te komponente. ovo sada je vrlo jednostavna kriza. Do sada je ve sve moralo biti gotovo. no usprkos tome bespomo ni. naravno. to jest rje enje va eg problema. smje tena na drugom kraju Galaktike. Negdje za pedeset godina nai i e trenutak gdje e povjesni ari budu nosti staviti razdjelnicu i re i: "Ovo ozna ava pad Galakti kog carstva". . i to s razlogom. ba kao to je Hari Seldon rekao i kao to je Salvor Hardin bio naga ao jo od dana kada mu je Anselm haut Rodric prvi puta otkrio da Anacreon nema atomsku energiju. Vi ste otok atomske energije u rastu em oceanu primitivnih energija. Do i ve eras u est pa e se Povjerenstvo s tobom konzultirati o na em sljede em potezu. rje enje ove krize postalo je o igledno. trajao trideset tisu a godina. a Hardin se u sebi nasmijao. Jer kad biste otkrili sve te komponente. Ne mo emo vam re i sve komponente tog skra ivanja. po ela odvajati. Pogledao je na sat. no za njih je bilo prekasno. A nakon pada nastupit e neizbje no barbarstvo. no i to je bilo u redu.. Usput re eno. I imat e pravo. na bi plan mogao propasti. pa je poljuljano politi ko jedinstvo Carstva.. uvijek govorite va im potomcima da je takav put bio predodre en i da je na njegovom kraju novo i ve e Carstvo.

GRADSKI OCI 1. sa svojim operetnim kraljevima i plemstvom. barem ne legalno. sa svojim sitnim.. jo od onih davnih vremena kada smo izvr ili udar protiv enciklopedista. . posebno kad te to ni na to ne obvezuje. Zaboravljena atomska energija.. Pad civilizacije. Ovamo? Za to? Ti im pridaje preveliku va nost. Lee. Kako je mo pala! Kraljevstva! U starim danima to su bile prefekture. Namignuo je Sjedni. Mislim da zato i jesi jedini ovjek kojem vjerujem. Da. Yohan Lee je zastupao ekstremne mjere Ne vidim.. Lee je stajao uz prozor i njegov glas sada prodre u Hardinova razmi ljanja Stigli su rekao je ti mladi tenci. Ve je odavno prestao udjeti za blagim Vegan duhanom iz svoje mladosti. bezna ajnim ratovima i ivotom koji se pateti no nastavljao me u ru evinama. I Galakti ko se carstvo usmjerilo prema tom istom limbu. ETIRI KRALJEVSTVA Tako se nazivaju oni dijelovi provincije Anacreona koji su se u ranim godinama fondacijske ere odvojili od Prvog carstva kako bi stvorili neovisna kraljevstva koja su bila kratkog vijeka. A osim toga. Starim. postoji li uop e neki novi car. Tako ti svemira! Za ovih trideset godina. U ovih etrdeset godina koliko te znam. Da. Dugo smo zajedno. sad su te sitne grupice planeta postale kraljevstva. ezdeset i dvije su mi. ali ja nemam tvoju probavu Hardin je lijeno sisao cigaru. laskanje je korisno kad ima posla s mladima.. Hardin se nasmije io i odmahnuo Izdao sam naredbu da ih dovedu ovamo gore. Hardin govorio je za to bismo morali gubiti vrijeme.. A sada. Fondacije koju je Hari Seldon zbog toga i osnovao ovdje na Terminusu. kada je Terminus trgovao sa svim dijelovima Galakti kog carstva oti li su u limbo kamo i odlaze svi "dobri stari dani". Za to bih se mu io s cijelim ritualom gradona elni kog prijema? Previ e sam star za sve to s crvenim tepihom.3. sve do pojave Fondacije... Lee. otkad su tu na rubu Galaktike nestale komunikacione veze. Razmi lja li ikada o tome kako je tih trideset godina brzo pro lo? Ja se ne osje am star... Hardin je napu io usnice Nikada ne e nau iti. ili nekakvo Carstvo. Encyclopaedia Galáctica *** Delegacija! To to je Salvor Hardin znao da e do toga do i nije tu stvar inilo nimalo ugodnijom. Napravio je nekoliko nesigurnih koraka pred vratima i onda pogledao Hardina. Pitao se tko li je sada novi car. Znanost se gubila u mitologiji. Zastao je i posegnuo za cigarom. Lee. za Terminus se je cijeli univerzum sveo na njega samog i ta tri etiri kraljevstva koja su ga okru ivala. u najnovijem modelu automobila.. Najzanimljivija stranica povijesti tih etiriju kraljevstava svakako je udnovato dru tvo koje se tu formiralo za vrijeme vladavine Salvora Hardina. Trebat e mi to s tim mladim Sermakom. Ba naprotiv. a meni je ezdeset i est frknuo je Lee.. znam to... Oni ne mogu poduzeti ni ta sve do sljede ih izbora. as tim dobivamo godinu dana... te anticipacije su ga samo nervirale. Rije imo ih se odmah. Najve i i najmo niji me u njima bio je sám Anacreon koji je s povr inom. To nije moj na in borbe u Leeovom mumljanju se osjetilo prigovaranje. kad je to Carstvo izgubilo vlast nad najudaljenijim dijelovima Galaktike. i pru i mi moralnu potporu. nisi uspio nau iti tu finu vje tinu uljanja iza le a.. sve su bile dio iste provincije koja je pak bila dio nekog sektora koji je bio dio nekog kvadranta koji je bio dio sveobuhvatnog Galakti kog carstva. Ti dani.

Hardin je stavio nogu preko noge i zaljuljao se na stra njim nogama stolca. i zato ga ne podcjenjuj. To je grijeh koji se mo e spo itavati ve ini ljudi u izvjesnom periodu njihova ivota suho je odgovorio. nagazio je pedalu i vrata kliznu u stranu. Svodi se na sljede e.. Usredoto io se na Sermaka. Namjeravamo iz Vije nice izbaciti i vas i tu va u slinavu kliku umjerenjaka i mirotvoraca. Oni su sagnuli glave i ekali da gradona elnik prvi progovori. znate. Ima on sljedbenika. osim ako odmah ne podnesete ostavku. Evo ih. gospodine gradona elnice. Odgovara li vam takva formulacija? Takva izjava zvu i kao bolji argument. no nastavite samo. Jedva sam ekao da vas vidim. slute i zamku. recite. ipak mislim da u ja to ignorirati. Sef Sermak je bio drugi zdesna. Jesam li ikada ikoga podcjenjivao? Pa onda ga daj uhititi. Va napad na vanjsku politiku ove vlade bio je vrlo kompetentan. Hardin je ignorirao ovaj savjet. Izvolite. Razumijem. Lee. lanu Povjerenstva u onim davno pro lim danima enciklopedista. pa hladno odgovori Vjerujem da moji pogledi odra avaju mi ljenje ve ine glasa a na Terminusu.. Uvijek ga mo e optu iti zbog ne eg. U li su. Da.. lanovi delegacije su vrlo sve ano prihvatili ponu ene cigare i onda ih na ritualan na in zapalili. To je bila objava na ela i akcija... uvijek postoji nekakav "osim". zastupnice. va e mi ljenje je va e mi ljenje. Sermak. Hardin se u sebi osmjehnuo. najmla i u toj mladoj grupi. Ipak. Vi ste postao gradona elnik kad ste bili dvije godine mla i negoli sam ja sada. sva etvorica koji su tvorili delegaciju i Hardin blagom kretnjom poka e prema foteljama koje su bile polukru no slo ene pred njegovim radnim stolom. Hardine. U ovom slu aju ba i ne. a mo da i nije. Lijepo je od vas to anticipirate. zar ne? Sermak ga neprijateljski pogleda. i najzanimljiviji. Va a obe anja ne vrijede ni ta. premda su cigare u njoj bile od doma eg duhana. Osim ako? Znate. Govorite li i u ime va ih kolega ili u morati saslu ati svakoga? etvorka je brzo izme u sebe izmijenila pokoji pogled i treptaj o iju. gra ana ija volja nije dobro zastupana od strane onih piskarala koji sebe nazivaju Vije em.. U Sermakovim o ima bio je prigu en sjaj ast mi je to sam pobudio va e zanimanje. jo od onog izvrsnog govora kojeg ste odr ali pro log mjeseca. ali pokazao se opravdanim. Ne mislim da je to bilo upozorenje. toliko vam ne bih vjerovao. tog Sermaka koji je odmah. Mi smo nezadovoljni. Sennak mirno odgovori Ja govorim u ime gra ana Terminusa. pa se Hardin i sada obratio upravo njemu. nastavite. vi e puta uzburkao to uspavano tijelo. Taj je mladac bio tvrd orah.. Nezadovoljni ste. Taj moj napad je mo da i bio kompetentan. Odgovaraju i na signal. Razumijem. jo ste vrlo mlad. Jedino to emo prihvatiti je va a trenuta na ostavka. I zato? Nastavite. Ne postoji ni prostor niti . je opasan re e Lee ozbiljnim glasom. nezadovoljni smo politikom koja ve trideset godina ostavlja Terminus nemo nim da se brani od neizbje nog napada izvana. i to ubrzo. Naravno. Pod ovim "mi" mislite gra ane Terminusa. a ne neku misti nu tajanstvenu sudbinu budu eg Carstva. Mo da.. Ne tra im od vas da promijenite va u politiku. stranku koja e odra avati neposredne potrebe Terminusa. gospodine gradona elnice. Razumijem.Taj momak. s tim utim potkresanim brkovima i duboko usa enim o ima neodre ene boje.. u svom prvom mandatu u Gradskom vije u. Ali. Lijepo je od vas to ste me upozorili. Ta nova stranka je ve osnovana i sutra e po eti slu beno djelovati. Jedan po jedan.. I zato mi sada formiramo novu politi ku stranku. Onu ostalu trojicu je Hardin gotovo odmah otpisao kao posve bezna ajne. Bio je to lijep predmet sa Santannija. To je va ultimatum. Hardin podigne zanimljivo izrezbaren srebrni poklopac na kutiji za cigare koja je nekada pripadala Jordu Fari. Pretpostavljam da ste i sada do li k meni zbog te iste vanjske politike koja vas u Vije nici toliko smeta.

neku ponudu. ina e ne bi toliko govorio. gospodine vije nice. . Recite mi precizno u kojem smjeru biste eljeli promjenu na e vanjske politike? upita Hardin. Vi ste se tada tek rodili. Anacreon. Osnivali ste medicinske klinike. to biste vi tada u inili? Sermak je slegnuo ramenima To je akademsko pitanje. Nema sumnje da su te njegove rije i odraz mi ljenja prili no velikog segmenta stanovni tva.elja za kompromisom i. Sermak je osje ao samopouzdanje.. Sljede i izbori e biti mnogo ja i i posve neodoljiv podsjetnik da je ta ostavka nu nost. a s njihovim novim oru jem oni e na kraju zadovoljiti sve te zahtjeve nasilnom aneksijom Terminusa. Ustao je i dao ostalima znak neka ustanu. Gospodine gradona elnice. prili no velikog. sva etiri odjednom? Nisam to predlagao. tra io je.. u inio je to pod izlikom izrade velike enciklopedije i mi smo pedeset godina ivjeli u toj zabludi.. hm preuzeo vlast. Kad su se prekinule komunikacije s centralnim regijama Carstva. ali sadami jesavjest ista. Biste li htjeli da sada odmah napadnemo etiri kraljevstva. Eh pa onda pogledajte uramljenu misao koja visi tu na zidu iza mene. Hardin podi e ruku Stanite! Sjednite! Sef Sermak je ponovo sjeo i u toj se kretnji otkrila naznaka koliko je elio taj poziv. a i stvarno postavio svoje vojne baze na Terminusu i tada nji vladari Citvja. ali neobi no dragocjen otok atomske energije usred oceana barbarstva. Cijelo ovo vrijeme va e administracije provodili ste politiku znanstvene pomo i Kraljevstvima. Glas mu nije odavao ni ta od toga o emu je razmi ljao. momak je ekao ponudu... i napasti prvi. a rezultat toga je da smo sada prepu teni tim barbarima na milost i nemilost. bio najmo niji od etiri Kraljevstva. kemijske laboratorije i tvornice. kao i sada. dali ste im oru je i zapravo im servisirate njihovu flotu zra nih brodova pa su sada neusporedivo ja i nego prije trideset godina. usprkos tim svojim rije ima. samo su nas va e dosada nje zasluge u slu bi Citvja potaknule ponuditi vam ovako lako rje enje. bez industrije. Pomogli ste im da na svojim teritorijima opet izgrade elektrane. Molim vas. iskreno re eno. No tada je ve bilo gotovo prekasno. Nisam ni mislio da ete to prihvatiti. Bili smo tek malen. Ispod svog strogog izraza Hardin se u sebi nasmijao jer. Ja sam je primjenjivao dok sam bio mladi . dok se to jo mo e.. dobro su znali da je to tek prvi korak njihovog nastojanja da ovladaju cijelim planetom. Dali ste im atomsku energiju. Naravno. Usmjeriti napore na ja anje samog Terminusa. to je stara ka izjava. Tako su stvari stajale u trenutku kad sam ja. koji je tada. Hardin je s gotovo morbidnim zanimanjem promatrao ute brkove tog mladi a. a okru eni novostvorenim Kraljevstvima iji ljudi su bili neprijateljski nastrojeni i vrlo primitivni. no mo da ste u koli itali ne to o tome. Pa? to tu imate prigovoriti? To ste u inili u elji da nas ne napadnu. U kojem smislu? Jer ste im dali energiju. poznato mi je to ste vi u inio.. gospodine gradona elnice.. pro itajte je! Sermak nakrivi usne Pi e: "Nasilje je zadnje uto i te nesposobnih".. Njihovi apetiti rastu. mi smo bili tek jedan svijet znanstvenika okupljenih u jednom jedinom naselju. enciklopedisti. S takvim na inom korupcije odigrali ste budalu u kolosalnoj igri ucjenjivanja u koju ste dopustili da Terminus bude uvu en. sve dok nismo otkrili to je zaista namjeravao.. Zvu ao je gotovo nehajno Jeste li zavr ili? Trenuta no da. Jednostavno predla emo da odmah prekinete sve te mirovne pregovore. Pomno je promatrao Sermaka i nastavio odmjerenim tonom Kad je Hari Seldon ovdje osnovao Fondaciju. Zar ucjene obi no ne zavr avaju tako? A kakav lijek tome vi predla ete? Treba odmah prekinuti s tim podmi ivanjem. i to uspje no.

ili jo gore. Bio sam do ao u napast da postrojim snage s kojima smo raspolagali i zapo nem bitku. . Umjesto toga. ak je i briljantnim umovima potrebno utro iti cijeli ivot na u enje da bi doprli tako daleko. To biste vi u inili. A oni najbolji ostaju ovdje kao studenti istra iva i. elektrona i cijelu tu teoriju. I sada mi recite gdje je tu bilo potrebe za nasiljem? Mladi vije nik je zami ljeno gledao opu ak svoje cigare. s va im govorenjem u stilu "napasti prvi". I na smjene sam im pomagao. To je bilo vrijeme za naj e e pripreme za rat. Sermak. Previ e povr no to gledate. njihov je kralj primio od svoja tri susjeda zdru eni ultimatum. onda imate vrlo romanti nu i smije nu predstavu o znanosti. medicinu. mo i prodrijeti u tajne atomske energije. shva ate? Naravno. Od jednog sam se branio slu e i se drugim. Inzulin e dijabeti ara vratiti u normalno stanje bez ikakve potrebe za no em. Njihovo znanje o sredstvima s kojima se slu e je posve empirijsko. to svakako biti najbr i na in da sami sebi prerezu vrat i nje no sam im sugerirao neka u ine ono to se o ito treba u initi. Tada se. posjetio sam ona preostala tri kraljevstva. dobaciv i neprijateljski pogled delegaciji. Ta kraljevstva svake godine alju ovamo u Fondaciju svoje najbolje ljude kako bi se tu kolovali za sve enike. To je posve neva no. ali upala slijepog crijeva zahtjeva operaciju. Kad ostala rje enja ne donose rezultate. jedno od tih kraljevstava postalo previ e jako ili ako bi se dva od njih udru ila u koaliciju. Protiv toga se ne mo e ni ta u initi. Mi tu balansiramo na o trici vrlo o trog ma a i svaki. To nije neva no. Nudio sam im znanost. jedno po jedno. dopuste li da tajna kori tenja atomske energije padne u ruke Anakreonaca. trgovinu. Lee vratio na svoj stolac. ako bi. Jo tijekom tog razgovora Yohan Lee je bio naglo ustao i napustio sobu. obrazovanje. ini se da jo uvijek ne shva ate bit polo aja u kojem se nalazimo. To je najlak i izlaz.. Ako vi mislite da e oni koji im se vra aju bez ikakvih usvojenih temeljnih znanstvenih spoznaja. To je bilo vrijeme za naj e e napore za spre avanje rata. da. To je bilo sve.Ipak u ponoviti. ali te znanstvene darove ste morali zaogrnuti nevjerojatnom ma karadom. a svakog od njih je samo strah od preostala tri spre avao da nas napadnu. pa i najmanji pomak. jer svi su htjeli atomsku energiju. Mo da niste shvatili poantu. Ja sam s tim bio zapo eo prvenstveno zato to su ti barbari na znanost gledali kao na neko arobnja tvo. I to je tako funkcioniralo tijekom trideset godina. inili ste iz toga napola religiju. pa je bilo lak e pustiti ih da je usvoje na taj na in. Odlaskom Anakreonaca na problem nije zavr io. etiri kraljevstva su se prema nama pona ala neprijateljskije nego ikad. U roku od sedam dana i zadnji se Anakreonac pokupio s Terminusa. Problemi su tek zapo eli. a napola potpunu besmislicu. ali je jednako tako i najgluplje rje enje. To no. a onda ga ubacio u otvor pe i. a besmislenih rituala. zar ne? Vi ste kriv to smo na to prisiljeni. Sve enstvo se samo ustrojilo i ako smo pritom pomogli to je bilo samo linija manjeg otpora. primjerice. predao mu neku olovnu cjev icu i uslijedilo je kratko do aptavanje. ali mi smo ih nau ili.. Mjesec dana nakon to su se Anakreonci iskrcali na Terminusu. Ja tu ne vidim analogiju.. inio sam da im Terminus bude vredniji kao prosperitetni svijet nego kao neki njihov vojni plijen. Ja? Oh. Naprotiv. to se opet odnosi na moju miroljubivu politiku. a zadovoljava i potrebu za samopo tovanjem.. A to ako netko od njih bude dovoljno bistar i prozre kroz cijeli taj cirkus pravu stvar i to e ga sprije iti da nau i pravu tehniku pa je odlu i prodati onom tko ponudi najvi u cijenu? S im emo tada armirati kraljevstva da bismo sa uvali svoj status? Mali su izgledi da bi se to moglo dogoditi. Ali ti sve enici sada rukovode elektranama. s onim iskrivljenim znanjima kakva to sve enstvo usvoji. Uspostavili ste cijelu hijerarhiju sve enika i vrlo slo enih.. Da.. Sada se vratio i kad je Hardin prestao govoriti nagnuo se do uha svog pretpostavljenog. Hardin se namr tio Pa to? Kakve to ima veze s ovim o emu sada govorimo. isti u i svakome od njih kako e. ne ostaje drugo do ono to vi nazivate zadnjim uto i tem. I duboko su uvjereni u svu tu ma karadu oko sebe.

zar ne? U redu. Rukovao se sa svakim od njih i oni su oti li. stvorili tijekom posljednjih trideset godina. Ovo sa Sermakom je druga stvar. Poly Verisof je esto imao prigodu poslu ati taj savjet. Hardin je podigao obrvu E danas si zbilja pesimisti no raspolo en. To je bila nu na mjera koja se u pravom trenutku morala poduzeti i sve je pro lo glatko i bezbolno. . Ti se preduboko zabrazdio u sve to. nadam se. jer sad je ve etrnaestu godinu imao na Terminusu dvojaki status i odr avanje tog statusa ga je esto neugodno podsje alo na ples bosonogog po vru em metalu. Neka to ine diskretno da ovi ne opaze da su pod prismotrom. Mno tvo je anegdota vezanih uz Hardina. nismo enciklopedisti. iskazivali su mu tovanje koje mu je bilo u asno zamorno. Hvala to ste do li. a ta igra koju igra je vra ki pogibeljna. da se ovog puta ne bi dogodilo ne to to bi moglo po i krivo. gospodo rekao je Hardin ova vlada je uvjerena da zna to radi. Ka em ti da taj Sermak ima sljedbenike. Idemo li sada na ru ak? 2. posebno kad te prati reputacija da si diskretan". Neka tvoji ljudi dr e na oku ove mladi e. Sjeti se da je na mali pu bio proveden bez gubitka i jednog ivota. A moglo bi biti. uz Hardinovu pomo . Kao takvom. Bojim se rekao je Hardin da ovime na sastanak zavr ava. a mnoge vjerojatno i nisu istinite. Kona no. Uslijedila je kratka.Hardin je tu cjev icu vrtio u rukama i kroz trepavice promatrao lanove delegacije. i za onog starog i za ovog njegovog unuka koji je sada vladao. itao je poruku s onog papira. to se mora dogoditi prije izbora. Cijela stranica je bila ispisana redovima besmislenog koda. ali neka dr e o i otvorene. samo je Sermak odolio da ne baci brz pogled na njega.. Lee? Lee je nervozno za tektao Nisam siguran da je on blefirao. samo ti postupaj s njim u rukavicama pa e ti osvojiti sljede e izbore. Sermaka i njegove momke pratimo ve mjesec dana.. Hardin. mogu e. Privremeno. Lee. Ali za to si ti tako smrknut? Jer ne znam kako e sve to ispasti. razumije ? Lee se kiselo nasmijao No ja bih zbilja bio sjajan kad bih ekao na tvoja nare enja. Ali za kralja Anacreona. Ne znam ni ta dok ne ujem to Verisof ima za re i. Oh. ambasador Verisof se vratio na Terminus. A kad ju je naglo otvorio i kad je iz nje ispao smotuljak papira. on je bio samo ambasador sile koje se istovremeno bojao i za njom udio. Pripazi. jer je iz dna du e prezirao taj obred u ijem se samom sredi tu nalazio. predstavnik Fondacije koja je tim barbarima predstavljala vrhunac misterija i fizi ki centar religije koju su tu. da. Ukratko. ako se u me uvremenu ne to ne dogodi. Hardine. Bacio je pogled na papir i le erno ga bacio u otvor pe i. Mi smo spremni. A to ako ne bude ekao do sljede ih izbora? Bilo je vrijeme kad smo i ti i ja silom sredili stvari. a i to spominjanje nasilja ti je bez veze. Glasno je rekao Zna i li to da e se i ti upisati u Sermakovu novu stranku? Lee se morao i protiv volje nasmijati U redu.. "Zar i ti. Dok je to govorio. Drago mi je to sam se susreo sa svima vama. Hardin je gotovo posve napustio onaj svoj obi aj da se smije. ba kao stoje i rekao. Pobijedio si. Ti i ja. Gradona elnik se nasmijao Odmah si shvatio.. no kada se Sermak i njegova tri tiha partnera ve dobro odmakli i nisu ga mogli uti. Brute" promrmljao je Hardin za sebe. Za stanovnike Anacreona on je bio vrhovni sve enik. pomalo zastra uju a ti ina i onda Lee upita Kakve su vijesti? Jesu li se stvari ve pro ule? Nemam pojma. Ipak govori se kako je jednom prigodom izjavio: "Isplati se biti o it. Oh. stari moj. Kako ti se svidio ovaj rat blefovima. sasvim mogu e. dopustio sije kratko smijuckanje i vedro pogledao Leea. a samo su u jednom kutu bile olovkom na r kane tri rije i. usprkos ovom tvom uramljenom sloganu o tome to je nasilje.

Ali Lepold e sljede e godine postati punoljetan. bez obzira na uznemiruju i incident koji ga je uzrokovao.. Znam.. ina e ti i ne bi dolazio. on je sa Smyrnog. . ini mi se da se sje am Wienisa iz vremena kad sam bio na Anacreonu. on je tamnoput mladi .. Zovem se Jan Smite. Tako je. Imam dogovoren sastanak s gradona elnikom za danas poslijepodne rekao je. To je bilo progla eno za nesretni slu aj. kad je staro Carstvo po elo na vanjskim granicama truliti. a onda je na ekranu nestalo slike. zar ne? ini mi se da e u velja i napuniti esnaest. nitko ga nije dvaput pogledao. a to ini tu njegovu tupost jo o itijom. daju i sve od sebe kako bi me izvukao iz bijednog i nemoralnog materijalizma. Hardine. prili no lo a. sjeo na prvu praznu klupu na koju je nai ao pa pro itao uvodnik.. U kabini do moje bio je sve enik koji dolazi ovamo zbog posebnog seminara vezanog uz radioaktivno sintetiziranje. Kad je isteklo pola sata. Da bi je opet prihvatili. Taj ti prljavo igra. Pogledao ju je s ga enjem i onda je ugasio Pa. ima crnu kosu i kilji na desno oko. To je bilo ipak jako zanimljivo iskustvo. Hmmm. I uop e nije u tebi prepoznao svog vrhovnog vjerskog vo u? Ovako u civilu. Ima smije ni kukasti nos. Sve se to mo e sjajno prikazati uz pomo simboli ke logike. toliko je blesav da se ne mo e sakriti da je najve a budala na tom planetu. ali kosa mu je posjedila. sportsku stranicu i strip. Kupio je posljednje izdanje Journala Terminus Cityja. morala im se prezentirati u nekom drugom obliku. zna ve . ponovo se poslu io tom Hardinovom izrekom o kori tenju onog o iglednog na ina. onako samo za moju du u. to je taj. On je stric kralja Lepolda. i ukrcao se na redovitu putni ku liniju za Fondaciju. Da. za njega je to sveta hrana. mehani kim tonom "Gradona elnik Hardin e vas primiti za pola sata". Gledano sociolo ki. ini se kako se. to je ve samo po sebi bilo mali praznik. Otac mu je umro pod sumnjivim okolnostima. jer kako je sve to je inio bilo tako o ito i prirodno. Znam. Evo kako stoje stvari. jer to se i ne bi moglo objaviti. to u tim njegovim rubnim dijelovima o itovalo tako da je znanost kao znanost izgubila na vjerodostojnosti.. u ao u Vije nicu i prijavio se na porti.. Ambasador se smrknuo i izvadio cigaru iz usta. polako od etao do parka uz Gradsku vije nicu. koliko je ta religija znanosti vrsto uhvatila korijen. Kako je proteklo putovanje? Verisof posegne za cigarom Zanimljivo.Sve u svemu. Zanimljivo! gradona elnik je stavio ruke na potiljak i onda naglo nastavio: Reci mi kakva je situacija na Anacreonu. I kako ovo nije bilo prvi puta da je morao putovati u apsolutnoj tajnosti. Gradona elnik se smije io Nastavi. ekaj da razmislim. Sre om. bio je to neugodan posao pa je ovaj prvi dolazak u Fondaciju nakon tri godine. Uvukao me u teolo ku diskusiju i zdu no nagovarao na promjenu stavova. ne to vezano uz lije enje od raka. Nos mu je jo uvijek kukast i jo uvijek kilji. bio gotovo poput praznika. Ako se dobro sje am. Da. Klju na osoba na Anacreonu je princ regent. Stigav i na Terminus. smotao je novine pod ruku. kad smo ih otjerali s Terminusa. Nevjerojatno je. Wienis.. Tijekom svega toga ostao je potpuno neprepoznat. Hardin ga pogleda i osmjehne se Uzmi cigaru. Zaljubljen je u sebe i misli kako je o troumni vrag. ba kao to je i u injeno. To je bilo jo prije nego si se ti pojavio. Bio se presvukao u civilnu odje u. zar ne? Ma kakvi. Napisao sam esej o tome. Ali on to sigurno sada ne zove radioaktivnim sintetiziranjem. probijao se kroz gomilu putnika u zra noj luci i slu e i se javnim viziofonom nazvao Gradsku vije nicu. Monoton glas mlade i sposobne slu benice s druge strane uspostavio je drugu vezu i izmijeniv i brzo nekoliko rije i opet se javio Verisofu suhim.. putuju i drugim razredom. Za vrijeme lova pogo en je u srce metkom u kojem je bila igla. Malo je zastao pa ironi no dodao Ako bude iv. bez mog grimiznog habita? Osim toga.

moglo poslu iti kao savr en povod da nas istog trenutka napadne.. ali itao sam novine. No? Za to si zastao? Nastavi! Gledaj.Takvi se obi no tako i pona aju. jer ima beskona no samopouzdanje. Na dan kad sam odlazio s Anacreona. kako on vidi stvari. A kad je prije dvije godine stari kralj umro. Raspola e atomskim naoru anjem koje mo e raznijeti planet. Sje a se? Hardin zami ljeno klimne. Niti ne e. Mo da je to samo prejako kompenziran kompleks inferiornosti. Mora da je lutala svemirom barem tri stolje a. injenica je da je i taj porez na crkvenu imovinu izvorno bio zami ljen da bi omogu io daljnje naoru avanje. Zar je onda uop e va no ako im ga i damo? Zna da nikada ne e do i do stvarnog rata. Tjednima je poslu nost prema autoritetu bila sastavni dio svake propovjedi. Koliko sam shvatio. Na njemu je previ e dobrih stvari. Ide mu pjena na usta od silne elje da napadne Fondaciju. Zna . Uprava zrakoplovstva mi je uputila peticiju s molbom da im nabavim taj brod kako bi ga mogli prou iti. brod je u dobrom stanju. I nisu se bunili protiv toga? Ne. derali su se da ih se moglo uti do Lucrezije. htio je nabiti porez na imovinu Hrama. Wienis je pro li tjedan gotovo dobio iv ani napad kad je primio tvoj prijedlog da brod predaju Fondaciji. Da. Stavio je Journal na stol i pokazao na prvu stranicu A to je s ovim? . Otad je mnogo oprezniji sa sve enstvom.. no jo uvijek mu polazi za rukom da stvari realizira na najte i mogu i na in. do aomi jesa zahtjevom da Fondacija vrati taj brod u borbeno stanje i onda ga preda floti Anacreona. imamo najmanje est mjeseci na raspolaganju pa emo im popraviti taj brod i isporu iti im ga uz moje pozdrave. A to se ti e naoru anja. I u previ e dobrom stanju suho je odgovorio Verisof. Rekao je kako e mo ebitno na e odbijanje da se brod popravi potvrditi njegove sumnje i kako e u tom slu aju biti prisiljen poduzeti mjere za samoobranu Anacreona.. a otkad mu je to propalo dvaput je povisio porez na prihod. Gotovo se uop e ne trudi da bi to prikrio. Ispravio se na svom stolcu Da. Dobro. Jo mi nije odgovorio. Ponovo se nasmijao. Verisof je opet odgovorio blijedim tra kom osmijeha Pretpostavljam. a ni Wienis nije spavao ove protekle dvije godine. on o ekuje da njegov zahtjev bude odbijen i to bi mu. uo sam o tome. I ti i ja znamo da on i sada ima naoru anje s kojim bi s lako om mogao raznijeti Terminus i to mnogo prije negoli bismo mi stigli popraviti taj brod i koristiti ga za na e vlastite potrebe. Verisof. Hardin se tiho nasmijao. kao znak na eg tovanja i ljubavi. I upravo zbog toga sam i do ao. Ali sve se svodi na istu stvar. krstaricu koja je pripadala floti Carstva. Shvatio sam to. ali zabrinut sam. Verisof se osmjehnuo i nastavio Naravno. Zbog ega? Ma zbog tog broda! Po tona i je ravan polovini anakreonske flote. to se doga a tim mla im sinovima kraljevske loze. Da. Verisofe. da je to logi an korak. osim s oru jem. Reci mi to se sada tamo doga a. Povr no gledano. a za ti en je slojem koji mo e podnijeti Q zrake bez stvaranja radioaktivnog zra enja. Ovo nije moja provincija. Wienis se ba nije iskazao velikom zahvalno u. Hardin. Stari kralj je bio ustrojio izvrsnu flotu. Hardine. U Hardinovim o ima je bljesnulo zanimanje. on je u stanju to i u initi. Prije dva tjedna jedan je trgova ki brod s Anacreona nai ao na napu ten ratni brod. ili barem tako on misli. Pretpostavljam. to sve znamo. Kona no. Ambasador je podigao pogled Ali Hardine. Ovaj misli da se i jaje treba razbiti tako da se u njega opali atomskom bombom. U redu. da je tako. ni ta to bi bilo spomena vrijedno. a onda se osmjehne Sve enici su digli viku do neba.. Ba tako se izrazio. samo povr no gledano. To je na neki na in i po nas lo e. Jo emo ga i preimenovati u Wienis.

Napast e. Koliko su jaki? Prokleto su jaki. Da se to odmah rje ava? Prije nego se kriza i pojavila? To je jedina stvar koju ne smijem u initi. Nema sumnje u to da je Seldon u inio upravo ono to je i rekao da e u initi. A i onda samo zato to je on. Ali popravak broda e trajati mjesecima.. a nakon toga e nas sigurno napasti. odbio i dalje sudjelovati u injenju ustupaka. Ali. ja. inilo se da je Hardin pratio njegove misli Bilo bi mi dra e da ti nikada to nisam ni spominjao. Verisof nije odgovorio. Sve je to samo prazno teoretiziranje. Nije mogla baratati s previ e neovisnih varijabli. kako bi kona no u Drugom carstvu ponovo za ivjela. dovoljno da bih znao stoje psihologija u stanju posti i. Ali u mladosti sam dobio na tom polju neko osnovno obrazovanje. Ja samo ne vidim kako je mogu e razraditi nacrt povijesti za period od tisu u godina unaprijed. Zar misli da sam ja "Wienis? Ne. No mo emo li si dopustiti rizik? Mo emo li riskirati sada njost za volju neke nebulozne budu nosti? Moramo. i to zato to ta budu nost nije nebulozna.. Ovo je tek druga kriza i samo svemir zna kakav e u inak na njezin ishod imati i najmanja devijacija.. to se ti e ovda njih doga anja. Verisof je oklijevao. vi e u tijeku nego ja. Svaka od nadolaze ih kriza u na oj povijesti je ve zacrtana i svaka od njih ovisi o tome koliko je uspje no bilo rje avanje onih prethodnih. Jer sada postoje estorica: ti. ona tri ambasadora u preostalim kraljevstvima i Yohan Lee. kako je on rekao. tako i pi e rekao je Verisof pomalo usplahireno Znam da si.. Moramo stoje mogu e du e pu tati da se stvari doga aju i. Verisof. Nitko od nas nije. Seldon ju je izra unao i zacrtao. A ne prije? Verisof iskosa pogleda gradona elnika. upravo to i namjeravam u initi. Fondacija je. a biv a krstarica Carstva e gotovo udvostru iti snagu Wienisove flote. ali ovi te napadaju na sve mogu e na ine i samo to te jo ne tuku. Mo e ili otkriti planove Vije u ili forsirati da se ta stvar s Anacreonom odmah rje ava? Hardin se namr tio. Mo da je Seldon precijenio samog sebe.. u smislu da se znanost i kultura Carstva koje se gasi sa uva tijekom dolaze ih stolje a barbarstva. ja nisam psiholog. koji imaju prili no jasnu predod bu o tome to nas eka. o tome kako se suprotstaviti neprijateljskim pripremama Anacreona. svemira mu. Vjerojatno e nakon sljede ih izbora preuzeti vlast u Gradskom vije u. To no. Pro la je tek godina dana otkad je Hardin po prvi puta s njim raspravljao o tom problemu. Za to bismo riskirali? U ini barem ne to. tako dugo dok je mogu a akcija u nekoliko smjerova to zna i da jo nismo dosegli krizu. Postoje razni na ini da se stvari uzmu u svoje ruke i bez izbora. Nije mogla operirati s pojedincima u bilo kojem segmentu vremena. Nisam to mislio. a prokleto me strah da Seldon nije elio da to itko zna. Malo je ustuknuo pred Hardinovim ironi nim osmijehom pa dodao A dobro. ba . a onda promrmlja Jesi li ti apsolutno siguran u postojanje tog Plana? Te ko bi se moglo posumnjati da Plan ne postoji vrstim glasom odgovori Hardin. Na a popustljivost e se shvatiti kao znak stra ne slabosti. Zna . Verisof je klimnuo. Ne! Hari Seldon je rekao kako e se tijekom svake krize na a sloboda akcije postupno ograni avati sve do to ke kad bude mogu e djelovanje samo u jednom jedinom smjeru. Da. Tako da bi nas dr ao na uzdi i da bismo se pona ali kako i treba? Da bi sprije io zastranjivanja. Za to? Jer je ak i Seldonova napredna psihologija imala svoja ograni enja. Nazo io sam otvaranju tempiranog sefa i Seldonova snimka je tada jasno ukazala na to. mada se ne mogu i sam time koristiti. kad o tome govorimo. pomalo sumnjaju i Svi znamo da bi se stvari tako trebale odvijati. ustanovljena kao uto i te za znanost.. Hardine. postoji Plan Harija Seldona. to ti je sigurno. da. o stvarnom problemu.Hardin baci usputni pogled na tekst Skupina gradskih vije nika osniva novu politi ku stranku. U ti ini je grickao donju usnu.

Ni tu ne e biti alternative.. kralj Anacreona i. Ne znam.kao to ni ti ne bi mogao primijeniti kineti ku teoriju plinova na pojedina ne molekule.. Verisof je zami ljeno kimao U Hramovima tamo na Anacreonu slu ao sam jednako ovako komplicirane argumente. Kako je vrijeme prolazilo i Carstvo slabilo. ali mogu li biti u to siguran? A sad je pitanje kakav e u inak imati ova vremenska razlika. no odlu io sam da je bolje ne djelovati u skladu s tim spoznajama. Slo it e se i da e se u me uvremenu na sljede im izborima formirati novo Vije e koje e se neprijateljski odnositi prema Anacreonu.. Takvo mije anje u kojem bih se oslanjao na vlastita predvi anja moglo bi onesposobiti Plan. Toliko to se ti e tog vanjskog aspekta. I Hardin ga je naru io. Hardin je nastavio Palo mi je na pamet.. malo sam zabrinut. Sam si rekao kako. I ve dvije stotine godina na Anacreonu se nije moglo vidjeti nijednog cara.. toj zabavi koju su prozvali lovom na pticu nyak. a izbori su tek za godinu dana. kad sam prvi puta otjerao Anakreonce. tek onako. i zato ispravno. Lepold I. a ni neka matemati ka knjiga koja bi se time bavila. U redu.. gotovo nevoljko. Seldon je elio da nastavimo slijepo. ali ne previ e. Da.. nastupa kriza. Verisof. nisam imao pojma kamo smo se to uputili. ni ta ne e sprije iti Wienisa da nas ne napadne. pretvorila u napu tenu masu ru evina. ali gotovo uvijek dodavalo. Naru i konjak ovamo. To ba i nije jednostavno.. a moglo bi biti i samo to da ja znam previ e.. a Verisof je ekao. i to samo slijepe mase koje ne znaju predvidjeti posljedice svojih vlastitih postupaka. jer Wienis bi vjerojatno mogao napasti prije prolje a. ini mi se kako je planirano da se i taj vanjski i unutra nji pritisak dogode istovremeno. dok je Galakti ko carstvo obuhva alo cijelu Galaktiku. Jasno je kako je elio da nitko na Terminusu ne bude u stanju unaprijed spoznati budu nost.. Sla em se. neistinito.. A kako misli da e mo i odrediti pravi trenutak za akciju? On je ve odre en. osim jednog krila zgrade koje su radnici Fondacije restaurirali... Mo da je to posljedica kakve neizbje ne pogre ke u kalkulacijama. To ne zvu i kao ne to to bi bilo va no. to je dovoljno. mnogi su carevi tamo posjetili pala u regenta. a Anacreon bio najbogatija prefektura cijele periferije. 3. A u trenutku kad nestanu alternative. On je uzimao u obzir mase. Zastao je. uvidio sam izvjesnu shemu i redoslijed doga anja. Onda se opu taj ovdje rekao je Verisof.. oti i u na Anacreon. A to je? Kad kriza bude buknula. a da barem jednom nije isprobao svoju vje tinu u vo nji silno brzih automobila ili ga anju neprobojnih pernatih meta pi toljem na iglu. Ali u jedno sam siguran.. jer zna i sam to bi ta nova stranka koju tvoji voljeni lanovi Vije a formiraju mogla pomisliti. Na Terminusu ne postoji kolovan psiholog. Poku avao sam nikada ne dopustiti da moje predvi anje utje e na moje postupke. Kad im popravimo taj ratni brod. U tom smislu tada vi e ne e postojati alternativa. Ali lov na pticu nyak jo se uvijek odr ao kao kraljevski sport i od anakreonskih se kraljeva jo uvijek tra ilo o tro oko u ga anju pi toljem na iglu. Prvu . gospodar Vanjskih dominiona. slava Anacreona je izblijedjela. dokazao je svoju vje tinu ve mnogo puta. Ne elim da me netko prepozna. Polako. Ja tu ne mogu ni ta. U davnim danima. Pala a regenta se. Hajdemo van i u ivajmo u ovoj no i.. elim se malo opustiti. kako se. I niti jedan nije oti ao. Tada sam samo elio uspostaviti ravnote u sila. Pa ipak. ni ta drugo. Bilo kako bilo podigao je pogled ne to sam ipak odlu io u initi. elim biti na licu mjesta. u skladu sa zakonima psihologije masa. Oh. Jednom sam ti rekao kako. A izgleda da e ipak biti razmak od nekoliko mjeseci. Ne znam dovoljno psihologije da bih to mogao znanstveno objasniti. ukupne populacije planeta. premda jo nije navr io ni esnaestu. Tek kad sam kasnije razmi ljao o tome. slutnja.

no ponekad se je te ko pridr avati etikete kad sam ovako pod pritiskom doga aja. Dobro! Ti si budala. to nema nikakve veze. a ti si jo uvijek moj podanik. po eo ih je prezirati i poprimio neprijateljski stav prema svim sportovima. Lepolde! Dobro. sve te tvoje pri e o tome kako e nas oni napasti nemaju nikakvog smisla.. Ako bude pola vremena provodio na javnim zabavama kao stoje taj lov. Po alji ih nekamo nestrpljivo je mahnuo. a kralj se. Ba me briga. Lepolde. Mislim da bi trebao pripaziti ili bih ja mogao poduzeti ne to u svezi s tim i to vrlo brzo. ti si budala! Kralj. Lepolde. oti ao presvu i.. pocrveni.. Bio je ushi en Imat u ih pedeset prije esnaestog ro endana. I. Kakvog broda? Postoji samo jedan! Do onog broda. Wienis je hladno zurio u njega Smijem li ti se obra ati s "va e veli anstvo"? Da. Onog kojeg Fondacija popravlja za na u flotu. no ubrzo ga je nestalo. .. Tko se eli okladiti? No dvorjani se ne klade protiv kraljeve vje tine. U divljini amije smo. trebao si me danas vidjeti. Siguran sam da jesi. Ona stara krstarica Carstva. U trenutku se na regentovom licu vidio izraz zadovoljstva. koji je upravo odbacio ljusku lera oraha i prinosio ga ustima. sjajno raspolo en. Ne smije me nazivati budalom. to nema nikakvog smisla. Neraspolo eno se okrenuo. Jer za to bi nam ga popravljali. Wienis je mrko zurio u kraljevo lova ko odijelo Ubrzo e imati pametnijeg posla od tog odla enja u lov na nyake. Ma zna to. desetu tjedan dana nakon preuzimanja trona. Zna . Nisi me pitao smije li sjesti.pticu nyak oborio je kad mu je bilo jedva trinaest. ja u biti za dva mjeseca punoljetan. Ho e li se sad kona no sabrati? Kralj je slegnuo ramenima i oti ao do kraja stola gdje je po eo grickati lera ora i i posve nekraljevski se duriti. ako nas namjeravaju napasti? Zna . Bez obzira na to to si ti regent i moj stric. Lepolde! Kralj se zaustavio usred kora anja na zvuk jedinog glasa koji ga je mogao na to navesti. Otarasi ih se. a sada se vra ao sa svojim etrdeset i estim pogotkom. Pomalo se zaboravlja . ja sam jo uvijek kralj. Otkad je postao previ e star za napore koje su ovi sportovi izazivali. Ima pravo. Lepoldu je bilo pomalo drago stoje to kod njegovog strica izazivalo tako kiselo raspolo enje pa je s da kom malicioznosti odu evljeno rekao Ali stri e. u njegovim je o ima bilo ne eg to se nije smek alo. razumije ? No premda su ove rije i bile blage. I tako se nitko nije kladio. Danas sam oti ao do broda zapo eo je Wienis. ja u mirne savjesti odustati od svega. Nije se usudio susresti stri ev pogled. Wienis je stajao ispred praga svoje odaje i po urio prema svom ne aku. Ne bih smio biti grub s tobom. Okrenuo mu je le a i po ao prema svom radnom stolu. Jesam li ti rekao da e nam ga Fondacija popraviti ako ih to zamolimo? Zna . zna . na taj brod misli . va e veli anstvo! Tamne o i su mu sijevale ispod prosijedih obrva i mladi je kralj polako sjeo. Lepold je u ao u stri evu odaju. a uostalom u mojoj nazo nosti ne smije ni sjediti. Da i u sjajnom si polo aju da na sebe preuzme du nosti vladara. Kralj je klimnuo dvojici dvorjanina koji su se naklonili i povukli niz stube. Jer takva dobivena oklada krije u sebi smrtnu opasnost. rekao je s bijesom koji je bio tek ne to sna niji od alosnog prigovaranja mislim da mi nema pravo govoriti takve stvari. Govorim li sada dovoljno jednostavno da bi ti mogao shvatiti? A. u svakom slu aju. pogodio sam je.

No ne emo sad o tome. To je bila elja tvog oca.. a da se ne na emo u vazalnom polo aju? Kako dugo misli da bi ti mogao zadr ati tron? Lepold se uzbudio Svemira mu. Ne. To to smo je morali napustiti rezultat je makinacija vo e Fondacije. Lepold je opet klimnuo no vidjelo mu se na licu da jo ne razumije.. A sada. i to smjesta. Sje am ga se! Jedva da je i bio ne to stariji od mene kad je do ao na Anacreon sa svojim avoljim osmijehom i avoljim mozgom. Ruka mu se spustila na ne akovo koljeno. Mi smo odlu ili na tu uvredu udariti u pogodnijem asu. Lepolde.Lepold nesigurno odgovori Da. ah. Nije u pitanju Smyrno nego sama Fondacija. Eto vidi . I u ovim te kim vremenima morat e preuzeti sav teret odgovornosti. prije nego je kona no umro.. to se tu mo e! Wienis se na trenutak okrenuo u stranu. u na rasprava o onim mjestimice naseljenim svjetovima na Crvenom koridoru. jer ti to ne bi mogao ni zamisliti. Rekao si. Sada se pitao i pomalo strahovao ne e li uslijediti kakvi dosadni i zamorni detalji o godi njoj trgovini sa Smjernim i duga ka.. Do rata?! Pa Smyrno je s nama sklopilo primirje. Zahvalni?! viknuo je Wienis. Odlu io sam. Zapravo i prije nego sam mislio. stri e.. jer su ga ve popravili. kada bi ti imao mo koju nam Fondacija uzima. Tada. Ima u tome ne ega Lepoldove su o i zasjale i on se uspravio Uostalom. koji u svojim venama nema ni kapi plemenite krvi. namjeravao sam s tobom o tome govoriti jo ranije i mo da sam to i trebao. ini mi se boja ljivo je sugerirao kralj da bismo im trebali biti zahvalni... Do tog rata s Fondacijom e do i. znanstvenika. Ja ga ne u iznevjeriti. moj dje a e. Do i e do rata. a samo svemir zna to sve zadr avaju za sebe i to samo s jednom namjerom: da jednoga dana oni vladaju Galaktikom. stri e. A k tome. Tvoja djeca i tvoje djece djeca mogli bi postati kraljevi cijelog univerzuma. i gradovi. ne to od onog prijateljskog tona se sada izgubilo moramo razgovarati kao odrasli ljudi.. Anacreon mora razoriti to gnijezdo izaziva a svih nevolja. . Glas ga je izdao kada je vidio kako su se stri eve usne iskrivile.... ti si kralj Anacreona.. a na svojoj strani je imao i mo preostala tri kraljevstva zdru ena u kukavi ki savez protiv velikog Anacreona. To nije fer. svi na i brodovi. pa pristali su popraviti nam taj brod. Stric ga je odmah prekinuo i nastavio No za dva mjeseca bit e punoljetan. Lepolde. Wienisov osmijeh postade ne to iri... Ali. Sje am se vremena.bazu koja je od vitalnog zna aja za na u nacionalnu obranu. a ona iskre u njegovom okuje planula Seldona mi. Fondacija je izvor sile i mo i. pa oni sebi prigrabe svu tu mo ? Kako dugo misli da bismo izdr ali. Da. popravljali oni taj brod ili ne. To je jednostavno samoobrana. ali znam koliko je taj tvoj mladena ki duh nestrpljiv kad se radi o suhoparnim detaljima dr avni kih poslova. kada bi njegov sin. Lepolde. uspostavili vojnu bazu na planetu Fondacije Terminusu. jo na samom po etku vladavine tvoga djeda... Sva veli ina Anacreona. ovisi o onim trunkama i ostacima mo i koje nam je Fondacija nevoljko prepustila. da sam bio na mjestu mog djeda ja bih se ipak borio. ve smo jednom. po inje shva ati. osobno se toga sje am. zna ? Mi moramo prvi napasti. Razumije li Lepolde? Tvoj je djed bio poni en od tog obi nog gra anina. Ti dr avni ki poslovi su vrlo te ki. zna ? I Anacreon ne to vrijedi.. to ako Smyrno odlu i napasti Fondaciju za svoj ra un. kad su se gradovi na Anacreonu zagrijavali lo enjem ugljena i nafte. nekog lukavog bezveznjaka. a o i su se stisnule Lepolde. kao da je nadvladao emocije Bio mi je brat. Odsad pa nadalje morat e biti kralj. Lepold je pocrvenio. s kojim pravom oni sve to pridr avaju za sebe. i ljudi. . Lepold je klimnuo Ma dobro. to no! Ima apsolutno pravo.. . da bi mo da on mogao biti taj. A ipak. Wienis je opet progovorio Moj dje a e. Zahvalni to nam prepu taju mrvice. i trgovina.

Koliko puta ti je ve bilo re eno kako su sve te pri e ista besmislica? Ma znam.. Da. Ne. Ne u! Uzvratit emo mi njemu ali. a usne su mu se iskrivile u bole iv osmijeh A ti si zbilja toliko mu i tu glavu s Duhom Galaktike. Lepolde. naivni dje a e. zna . osim za te iz Fondacije. Samo se ti dr i mene. ne odmah. Ne. a i sam si polubo anstvo. To eliminira svaku mogu nost pobune i osigurava apsolutnu poslu nost u svemu. zapravo nisi. Na tvoj ro endan e taj vo a Fondacije osobno do i na Anacreon. stigao je ironi ni odgovor ali jesi za sve osim za ljude iz Fondacije. Osim Salvora Hardina.. sigurno ne u.. onda je u utio. I to od nekoga tko nije ni plemi ! Od nekog tko je obi ni otpadak iz kanalizacije. Da. Salvor Hardin kralj je jo uvijek mrmljao to ime. no nas to ne e odvratiti od na ega nauma. ti si kralj po bo anskom pravu..Ne.. zar ne? Eto to ti se doga a kad ima previ e slobode. on. Zar ne misli i ti tako? zbunjeno promuca Lepold.. "Wienis je ponovo sjeo. jer u skladu s tim glupostima. opet poprimi onaj dje ji izraz kojeg je ve gotovo izgubilo. Nastavi! Mislim. Verisof je tvoj najve i neprijatelj. Da.. ne mislim stigao je krut odgovor.. ali mi ne vjerujemo. Mi emo ponovo stvoriti jedno carstvo. Jako prikladno. ukoliko zaista postoji Duh Galaktike. ali malo se bojim. zastao je. Zna li ti. O Duhu Galaktike? Da. Kad se njih makne.. Verisof je rekao... Te budale nam se poku avaju dodvoriti. oni vjeruju. Mislim. I mo e biti zahvalan to je to tako. na izvjestan na in bi to bila blasfemija. Ja sam samo regent i samo ljudsko bi e. Wienis se smrknuo Zar se boji tog imena? To je taj isti Salvor Hardin koji nam je prigodom svojeg pro log dolaska svima zabio nosove u zemlju. onda ne e vi e biti nikoga tko bi ti osporavao tvoju bo anstvenost. Najprije moramo pri ekati da se taj popravak broda posve dovr i. u sve te pri e o proroku Hariju Seldonu i tome kako je on ovlastio Fondaciju da nastavi raditi po njegovim zapovijedima kako bi ponovo jednoga dana mogao nastati raj i kako e svatko tko ne slijedi te njegove zapovijedi biti zauvijek uni ten. zar ne? Lepold je akom udario o dlan Ne dok sam ja kralj Anacreona. Ne. mislim da ne u zaboraviti. Shva a ? Za sve jesi. ne samo kraljevstva ... Wienisova usna se iskrivila u ironi nu grimasu Osim toga. ti mladi. Ali to mu ne e pomo i. Ali ja mislim da zapravo nisam zami ljeno re e kralj. da on u te svoje licemjerne predstave vjeruje manje nego ja.. Nakon kratke buntovni ke utnje. mora preuzeti aktivnu ulogu i zapovjediti rat protiv Fondacije. Ti si kralj i za njih si i vi e od polovice bo anstvo.. Ne e valjda zaboraviti takvu smrtnu uvredu nanesenu kraljevskom dvoru. vjerojatno kako bi nas smirio nekim laskavim rije ima.. Lepolde... i ne treba ih se bojati.. Pretpostavljam da si previ e slu ao Verisofa. napasti Fondaciju. mislim mo da mu se to ne bi svidjelo. I upravo zato. Oni to vjeruju.. Ne.. jo bez brade. Lepold re e Ipak svi u to vjeruju. Regent je ustao Boji se? ega? ega se boji . Mislim.. Ve sama injenica to su pristali obaviti za nas taj popravak pokazuje koliko nas se boje. Prokleti Verisof! Sve je to blezgarija. Razmisli malo o tome! A ho emo li nakon toga mi sami mo i upravljati onim mo nim kutijama u hramovima i na brodovima koji lete bez ljudske posade i s onom svetom hranom koja lije i rak i sa svim ostalim? Verisof je rekao kako samo oni koje je blagoslovio Duh Galaktike mogu. Ali Verisof ka e. To bi bila. Lepolde. moram pri ekati da Salvor Hardin do e ovamo. On je objasnio mnogo toga. a ja u njih uop e ne vjerujem. Nazo io sam tim proslavama pa znam i siguran sam da vjeruju. Salvor Hardin! Kralj je irom otvorio o i i ono njegovo lice.

U cijeloj toj zbrci. ali ga je Bort odmah prekinuo. zar ne? Lepold je skrenuo pogledom pa zakolutao o ima Da. Bila je to dobra zamisao.. i to je sve. zapo eo je Dokor Walto pomalo slu beno. Eto vidi .... to je jo uvijek dobra zamisao. A to se ti e Fondacije. nego takvo koje e u sebi sadr avati milijarde sunaca ove Galaktike. . Ali on je kralj. Dok je odlazio. Nije to bilo zato to njegovi napori nisu bili uo eni i priznati. nikada ne mo e biti siguran. Lepoldove su misli bile mra ne i daleko od toga da budu neustra ive. Vratio se ku i u predve erje jednog kratkog zimskog dana. Radi se o toj cijeloj prokletoj situaciji na Anacreonu. Jedina je nevolja u tome stoje neprovediva. Sve to se ovdje vidi je to da imamo goleme kole koje su se posvetile izobrazbi sve enstva i kako se ponekad. Vi e nema mjesta za ikakvu drugu ocjenu. niti je obavljao i ta va no. Tada nije bio lan delegacije. Uglavnom je motrio mra ne kutove tog u urbanog planeta i zabadao svoj malen i iroki nos u prasne rupe i zakutke. jer je u to vrijeme boravio na Anacreonu. Lewis Bort je. Radi se o toj religiji koju je Fondacija tamo osnovala. Kada bi nam rekao malo vi e detalja. A kraljevi mogu izdati naredbe da se ljudi strijeljaju. Nije se susretao s tamo njim du nosnicima. Nadam se da e pripaziti. Mo e li Verisof obe ati vi e od toga? Ne.. Ja u si i kasnije.koja bi pripadala Anacreonu. Naoru avanje. Sermak. dok su toliki pi tolji na iglu upereni u zrak i posvuda odapinju te igle. Detalji! Nema nikakvih detalja. Veliki Salvor Hardin se za to pobrinuo. Nakon one stra ne nesre e koja je zadesila tvog oca. Na Wienisu se osmjehivalo sve osim o iju Pripazi pri tim svojim odlascima u lov. Lepolde. naravno.. ekao je na odgovor kojeg nije bilo. Ja sada govorim o ljudima.da. koji je bio zapo eo s oblacima a skon ao sa snijegom. Pa ipak. To nije tako jednostavno... Ali kasnije.. osim Sermaka. Bort kiselo je rekao Sermak. za volju hodo asnicima. ak i ako su to stric i brati i. Pogledom je kru io oko stola. koju je sve dublji sumrak ispunjen snijegom inio jo znatno depresivnijom. 4. Brinula ga je injenica da su Wienis i njegova dva arogantna sina izravni nasljednici prijestolja. ba naprotiv.. u kakvom mra nom uglu organizira neka posebna predstava. i ve kroz sat vremena sjedio je za osmerokutnim stolom u Sermakovom domu. Ali na Anacreonu. Zar to nije bolje od tog njihovog samo spominjanog raja? Mhm. kad taj rat zavr i i kad on osigura svoj tron. Mo da bi i bilo najbolje poraziti Fondaciju i zadobiti tu mo o kojoj je Wienis govorio. Posjetio je planet kao privatni gra anin. Bojim se rekao je da se na polo aj mo e okarakterizirati onim to se u melodramskoj frazeologiji naziva "izgubljeni slu aj". Cijela ta stvar ima ovdje na nas jedva ikakvog utjecaja. Njegove prve rije i nisu bile sra unate na to da poprave atmosferu me u okupljenima. Sve je ve gotovo. Ma zaboravi to. u init e to to sam ti rekao. Priznajem da je izvorno bila moja zamisao o provo enju neke mirne pobune kojom bismo na polo aj kralja postavili nekoga tko bi vi e odgovarao Fondaciji.. on nije bio u onoj delegaciji koja je prije gotovo pola godine posjetila Salvora Hardina. Mladi kralj se na pragu okrenuo. i jo samo ne to. To funkcionira! Pa? Mora ne to vidjeti da bi to mogao ocijeniti. Misli ? mra no upita Sermak. Glas mu je poprimio zapovjedni ton Nadam se kako sad mo emo to smatrati rije enim. Zapravo. bio najaktivniji pri povezivanju svih onih disidentskih elemenata koji su tvorili sada tako glasnu Stranku akcije. povremeno imam crne slutnje i za tebe. moj dje a e.. To je stara pri a. Po i sada.

Hardinova poja njenja podsjeti ga Sermak nisu ba uvijek od velike koristi.. sazdana je na striktno autoritarnom pona anju. onog dana nam je rekao. nestrpljivo ga prekine Sermak prije i na stvar.. no nije to pokazivao. grizu i usnu. Da je car samo imao hrabrosti poku ati. Shva a li sada o emu se radi? ekaj rekao je Walto.. figurira! Zavladala je op a ti ina i tada su se svi okrenuli prema Sermaku. Religija je imala golem civilizacijski utjecaj tijekom povijesti i u tom smislu ona ispunjava. Nema te proslave na kojoj ne sjedi kralj okru en radioaktivnom aurom koja mu obavija cijelo tijelo i poput kakve male krune mu se uzdi e nad glavom. no oni su nau ili time baratati samo empirijski... S te to ke gledi ta. to on tamo radi? Zar je i on slijep? Nemam pojma odgovori Bort. Osobno govore i. To su svi. Nakon pobune Zeoniana oni su manje vi e brinuli svoje brige. Nema kraja tim jeftinim trikovima koje izvodimo u korist kralja. Evo. Sje am se. a podsje am da ju je Fondacija osnovala i ohrabrivala njezino irenje. pa ak ni kad je do lo do prekida komunikacija i kad je onaj gusar od Lepoldovog djeda sebe proglasio kraljem. Upregnuli smo svu znanost kako bismo ih stvorili. Hardin je izmislio to obo avanje monarha. Ta religija.. On je apsolutni monarh s bo anskom mo i i ne samo da taj njihov narod to vjeruje. tu se nema na to po aliti. to si mislio kada si rekao kako je sve to Hardinovo djelo? Kako se on u to uklapa? Bort ga ogor eno pogleda Fondacija je jako pa ljivo razvijala te zablude. Ne mo e zbaciti kralja tek tako. Ali ne vidim na to cilja . Oni posve vjeruju u tu religiju i u. Onda slu aj kruto odgovori Bort. mada ih sami izvode. ali ne. Tek neka kretnja mu je dovoljna da bi ispunio hram sedefastom unutarnjom svjetlo u. oni jo uvijek nisu shva ali da se carstvo raspalo. on ne radi ni ta nego je savjetnik sve enstvu u svezi tehni kih detalja. To znamo.duhovnu vrijednost sile kojom barataju.. U presudnim trenucima mo e se kretati zrakom s jednog mjesta na dugo. Visoki moralni standardi i sve to. a onda glasno rekao Nije dobro. Tu ne to zaudara. navodno potaknut bo anskim duhom. Ali reci. prelazim Bort je bio malo dekoncentriran. Sje a li se. uh. kojeg smatraju nekom vrstom malog boga. kad je Hardin spasio Fondaciju od Anacreona. Naravno.. ali ak i sve enici vjeruju tim trikovima. ja to ne razumijem. Za to? Za to? Za to? A to naglo upita Jaim Orsy Verisof radi? Bilo je vrijeme kad je on bio napredan akcionist. prije dva mjeseca je neke budala petljala po elektrani u hramu Thessalekian... zadobije te ke opekotine. Samo sve enstvo ima nadzor nad znanstvenim instrumentima koje smo dali Anacreonu. jednom od onih velikih. kakva je to religija? Eti ki gledano. U to doba ljudi na Anacreonu nisu jo ni shva ali da Carstvo propada. I mi. Koliko ja znam. Ovaj je nervozno grizao nokte.. Na primjer. nego vjeruju i sve enici. proklet bio. Jedva da i ima kakvih odstupanja od razli itih filozofija starog Carstva. Lo e! izjavio je Sermak. Mogao bih plakati poput one fontane u parku Gradske vije nice rekao je Bort iskreno kad pomislim na prilike koje smo propustili. Sermak. mi smo mogli u initi istu stvar.. raznio je pet blokova zgrada. da je kaputt. Bort. Uzmite samo onu situaciju prije trideset godina. Ako ga netko dotakne. shvatili kao bo ansku osvetu.Lem Tarki je prstom pogladio svoju uredno potkresanu bradicu u obliku slova V i onda pro istio grlo Kakva je to vrst religije? Hardin je uvijek govorio da je to samo pahuljast oblak besmislica kako bismo ih pridobili da bez pitanja prihvate na u znanost.. Sve enici tvore hijerarhiju na ijem vrhu je kralj. Figurira im na elu.. . Novine su tada objavile neku zbrkanu verziju tog doga aja. On im je vrhovni sve enik. uklju uju i i sve enike. uspjelo bi mu opet vratiti vlast uz pomo samo dvije svemirske krstarice i potporu lokalnih ustanika koji bi se tada sigurno pojavili. ona je posve u redu. Pogledao je uokolo pa jo energi nije dodao Zar je Hardin tolika budala? ini se da je Bort je slegnuo ramenima.

S tre e strane. Hardin to nikada nije porekao. Ne. nisam. Zar mislite da on mora provesti kampanju i baviti se propagandom kako bi u narodu rasplamsao borbeni duh? Zar mislite da nas on mora optu iti za agresiju i slu iti se svim mogu im jeftinim izazivanjem emocija? Kad do e vrijeme za napad. jer ja ne znam odgovor. To e nam dati vremena. Da bismo si ovako beznadno sami otpilili granu na kojoj sjedimo bila bi potrebna kolosalna koli ina gluposti. Mora da se radi o izdaji. A ako i to propadne. Rastvorili su novine i pet glava se nagnulo iznad njih. jesi li ikada ne to uo o nekoj ratnoj krstarici koju je Fondacija navodno osposobila za uporabu k u sklopu anakreonske flote? Ratnoj krstarici? Staroj krstarici koja je pripadala Carstvu. S druge strane pak. Neka sam proklet ako Walto nije u pravu. Jednostavno tako. od snijega mokre novine. A i elektronski mediji su puni toga. naoru ava Anacreon svim mogu im ratnim naoru anjem. Pretpostavljam rekao je Orsy da Hardin nema u pri uvi nikakvo tajno oru je. No to ni ta ne zna i. Ja to ne razumijem. utemeljio je tu religiju koja posve zatire mogu nost lokalnih pobuna. On je njihov pla enik. Njegov glasnogovornik je o tro kritizirao one koji su irili te glasine i sve je ostalo na tome. a mi emo je samo mo i omotati duhanom i onda morati popu iti. Ma vraga e nam dati vremena nestrpljivo je zare ao Bort. . Ovaj nas je prodao i sada ide tamo pokupiti svoju nadnicu.Nikada! Tu ne to nije u redu. Sada su svi govorili uglas. Lepold e u sljede em tjednu postati punoljetan. Tisak na Anacreonu uop e nikada ne spominje Fondaciju. Dobro. Zna one igra ke na oprugu koje isko e kad odigne poklopac s kutije? To ima. rekao je Orsy. Lepold e izdati naredbu i ljudi e se boriti. Ni ja to ne razumijem. Ako je to to no. Znate. Jer bogu se ne postavljaju pitanja. on mo e takvu naredbu izdati i sutra. Neki lanovi na e stranke iznijeli su tu stvar pred Vije em. A ako mene pitate.. Ali ne gledaj u mene. ak i kada bi on bio glup. To bi moglo biti zna ajno. onda je to potpuna ludost. Pogledajte ovo viknuo je baciv i na stol ledene. pa je Sermak udario po stolu kako bi utihnuli. u zimskom kaputu na kojem je bilo snijega. No nije ni ta gore nego sve ostale stvari. pa e u psiholo ki pogodnom trenutku ta stvarca isko iti i nasmrt prestra iti starog Wienisa! Kada bi sve ovisilo o nekom tajnom oru ju. Zna .. Sve to skupa djeluje nekako bolesno i posve besmisleno... Priznajem da stvar je malo nejasna. Sutra u od Vije a zatra iti Hardinov opoziv.. to bismo drugo mogli pomisliti? Waldo se trgnuo. brzo mijenjaju i temu pitanje se sada svodi na sljede e: Koliko jo imamo vremena? Ha. Ka em vam da je taj kralj bog. Daleko vi e nego bi je Hardin mogao imati. ova Fondacija bi mirne du e mogla samu sebe razoriti i tako si pri tedjeti svu tu agoniju neizvjesnosti. opet... ima opako prihvati Sermak. U tome i je prokletstvo tog sustava. a onda su se vrata otvorila i u ao je Levi Norast. Bort? Da. To je dobro pitanje. Mjesta gdje se grade svemirski brodovi progla ena su religijskim sveti tima i zatvorena su za o i javnosti. ali injenice su jasne rekao je Bort. To bi moglo. Sada su se raspisali samo o nadolaze im sve anostima. on ide na Anacreon! Odlazi na Anacreon! Onda je ipak izdaja zacvilio je Tarki. Reci mi. a to ja pori em. Prigu enim glasom Sermak je rekao Veliki svemire. Sermak je ustao Sada vi e nemamo izbora.. I to je jedna mrvica kao i sve drugo. Da. Borte. Ali Sermak je nestrpljivo odmahnuo glavom. Pa ipak su procurile neke glasine. To zna i da nam mjeseci stoje na raspolaganju Waldo se po prvi puta te ve eri osmjehnuo. Nitko nije ni ta uo o toj floti...

A sada me. To je bilo onoga dana kada smo mi preuzeli vlast. no i cijeli njegov plan je takav. odbiv i izglasati tvoj opoziv. Kako ti to zvu i? Kao nevolja. Tada bih zaista trebao tjelesne uvare rekao je Hardin i to ne samo ovu dvojicu.. otvorio se tempiran sef i pojavila se ona snimka Harija Seldona kako bi nam dala prvu predod bu o tome to se zaista doga a. taj zahtjev mu je odbijen s dvjesto i est naprama stotinu i osamdeset i etiri glasa. a na licu mu se pojavilo ne to gotovo nalik osmjehu. I sad prestani o tome govoriti. Glupost! U redu. Da. Hardin. . no bilo je ne eg studenog u samom izgledu svijeta prekrivenog snijegom. Prije trideset godina. lako mo e planuti. U dobro zagrijanom automobilu nije bilo hladno. Re i e da si pobjegao. ak i ovako promatranom kroz staklo prozora.. Sermak je zaurlao kako si izdajica i da sada ide na Anacreon pokupiti svojih trideset srebrnjaka i kako je Vije e. Ba bi mi odgovaralo da je on. Duboko se zamislio Jednom. Uvijek je nastojao sakriti od nas bilo kakvo predvi anje. Hardin. vjeruj mi. nitko. no bio je napadao u debelom sloju pa su se automobili vrlo nespretno kretali pustim ulicama. Ne ini li ti se to zna ajnim? Misli da e se on ponovo pojaviti? Jo nisam zavr io. Usput re eno. Ja bih odgovori Lee elio prije toga vidjeti da su u injene neke druge stvari. ak ne mo emo re i nije li onaj sat s tajmerom izra enim od radiuma pode en za jo kakva otvaranja prije nego sef bude rastavljen.. jer zna i sam da si na toliko ra unao. Bio je nadglasan s dvadeset i dva glasa. Sje am se kimnuo je Lee prisje aju i se. Snijeg je prestao.5. Kao prvo.. Imao je savr eno pravo to u initi hladno odgovori Hardin. tako ti svemira! Nasilje je posljednje uto i te.. onih pedeset i devet lanova Stranke akcije uspravilo se na stra nje noge i napustilo dvoranu. Ti kao da ba eli izazvati gra anski rat. na pedesetu godi njicu osnivanja Fondacije. pozorno slu aj. Nemoj mi sada poricati. a Lee je nastavio nabrajati A kao tre e. kad sve ovo pro e. Ova sada je druga. Hardin je bio tih. ali mi smo tu ra unali na barem ezdeset glasova. pomno zure i u praznu cestu i s rukama spremnim na svojim atomskim blasterima. u praskozorje. sudjelovalo u toj izdaji i kako se ta njihova stranka ne zove uzalud strankom akcije. Otad sam na . Ja elim?! Ima drugih grana u toj vatri i. I sada ti. Mora se suo iti s njima. To se mo e u initi. A kao drugo. nakon tog glasovanja. nesposobnih. i proglasiti izvanredno stanje. Vidjet emo. ak i u tom turbulentnom politi kom trenutku Fondacije. Pusti ih neka govore to ele. Seldon nije ni ta rekao o tome da e se opet pojaviti. a za tri tjedna bit e osamdeseta godi njica Fondacije. Sermak je ju er u Gradskoj vije nici slo io cijeli cirkus i zahtijevao tvoj opoziv. Nabrajao je. Pa. debele prste. Yohanu Leeju se sve to nije svi alo pa je njegovo mumljanje sada ve bilo razgovijetno Ovo e ostaviti lo utisak. prije nego je iza ao. i to mu je smetalo. bez obzira bio sklon Stranki akcije ili Hardinu. vjerojatno bi do lo do samouni tenja sefa. nije osje ao toliki entuzijazam da bi se ve ovako rano po eo baviti uli nim aktivnostima. trebali bismo na Terminusu uvesti umjetnu klimu... U redu. onako. a ako bismo to poku ali saznati. na dvadeset i pet stupnjeva tijekom cijele godine. Tmurna svjetlost koja je navije tala zoru bila je studena ne samo u pjesni kom smislu rije i nego i bukvalno pa. ako treba. primaju i se za svoje kratke. bje i poput kakvog kriminalca. Tako je. To je bila prva od na ih velikih kriza. Pokazao je na dvojicu Leeovih "gorila" koji su sjedili naprijed uz voza a. Lee. Zna . Hardin se naslonio na tapeciranom sjedalu i lagano se stresao. Na primjer montirane klima ure aje u Sermaku.. Moram oti i na Anacreon i elim tamo sti i bez pote ko a. ini mi se. Bilo je tijesno priznade Hardin.

no ti si jedini kome mogu vjerovati. Hardin je za susret s Verisofom imao tek pola sata. a prolaz izme u njih se zatvorio.. bez sumnje. Evo. tek neznatna lete a to kica. jer je ambasador morao juriti kako bi nadgledao negdje neku sve anost u nekom od hramova.svaku godi njicu njegovog pojavljivanja odlazio tamo. To je vrlo va no. Dok se budu pitali je li to istina i to sam elio s tim posti i ako nije istina. Kada na dana njoj sjednici Vije a bude objavio da sam oti ao na Anacrenon. Lee se doimao nesigurnim Ali te "uspje no okon ane krize". Zaomi je to te ostavljam u ovakvom sosu. A ja u se jo mnogo ranije vratiti. U vanjskim provincijama su bile odr ane sve anosti. veli ina Anacreona je. okru en svojom po ivot opasnom radioaktivnom . dodijelili da su znali tko je. Zbogom. Premda je sada nji broj od devetnaest milijarda stanovnika bio znatno manji od onog iz vremena prosperiteta Carstva. mora odmah slu beno objaviti i da e se etrnaestog o ujka mo i vidjeti druga Seldonova snimljena poruka koja sadr i krajnje va nu poruku vezanu uz nedavne uspje no prebro ene krize. U vanjskim provincijama su se jo uvijek protezala nepregledna podru ja u kojima je atomska energija tek trebala biti ponovo uvedena. Granice stare Prefekture Anacreon obuhva ale su dvadeset i pet zvjezdanih sustava od kojih je est imalo i vi e nego samo jedan svijet pogodan za ivot. To je blezgarija! Izuzetno zbunjuju a blezgarija. Hardin se uputio kroz snijeg prema njemu i na pola puta se okrenuo ispru iv i ruku. Mo da. pripazi se. jedva zamije en i posvema zaboravljen od drugih. i jo su se uvijek odr avale. nije bilo osobe koja nije grozni avo sudjelovala u neprestanim arenim religioznim svetkovinama koje su najavljivale punoljetnost njihovog bogo kralja Lepolda. ali ovdje. ona se zatekao sam uza zid. Lee. jer je kralj stajao odvojen. a to je sve to elim. Stupio je korak natrag. nakon stoje u letu obi ao osam ve ih zvjezdanih sustava toga kraljevstva. Lee. U usporedbi s nezamislivim bogatstvom Galakti kog carstva. do ao je do zabrinjavaju e spoznaje o tome koliko je to kraljevstvo golemo. Nemoj govoriti ni ta drugo. jer nije imao eludac za prihva anje bilo kakvih religioznih uloga koje bi mu. ali ovo sada je prvi puta da se opet pojavila kriza. Lee je zurio u njega Ho e li mi oni povjerovati? To nije va no. ali za nekog tko je navikao misliti u relacijama tek jednog planeta. na planetu Anacreonu.. po kojem je cijelo kraljevstvo dobilo ime. 6. Kad je Hardin stigao na glavni planet. Onda e se pojaviti. za svaki slu aj. on se ovdje pona ao kao obi ni promatra . Putuju i. slu aj me to ti govorim. Ne brini. iji je nekada ugledni dio tvorilo. Salvor Hardin nije odmah oti ao na planet Anacreon. Tamo je stigao tek dan uo i krunidbe. Hardin je tek sada bio zaprepa ten veli inom svoga zadatka. Molim te. no to je bilo pametno utro enih pola sata i Hardin se zadovoljno pripremao za ve era nji vatromet. i teritorijalno i to se ti e populacije. Sve u svemu. Nikada se nije pojavio. ono je bilo tek trunka. odlu it e odgoditi svoju akciju dok ne pro e etrnaesti o ujak. bila zapanjuju a. I tako. tu je zra na luka. zahvaljuju i razvoju znanosti kojeg je Fondacija unijela. taj je broj. bez obzira koliko ti pitanja oni postavljali. kad se plesna dvorana ispunila blje tavim gomilama najvi eg plemstva iz itavog kraljevstva. zapazio je da su sve uobi ajene poslovne aktivnosti zamrle. I postupit u kako si rekao. Ne znam. Tijekom proteklih trideset godina samo je glavni svijet tog podru ja bio ponovo opskrbljen energijom. ve u se sna i. U sumraku ga je ekao spreman golem i mra an svemirski brod. uvijek se zaustavljaju i tek toliko da bi se stigao sastati s lokalnim predstavnikom Fondacije. I on je bio predstavljen kralju u onom duga kom nizu svih koji su mu bili predstavljeni sa sigurne udaljenosti. No bilo kako bilo. sada opet bio u porastu. Pa ak i taj malen napredak koji je bio obavljen ne bi bilo mogu e ostvariti bez onih jo uvijek uporabivih relikata preostalih nakon povla enja Carstva. To e ih zbuniti.

Wienis je bacio brz pogled na sat koji je stajao na njegovom radnom stolu. kad ste odbili da se objavi va identitet. Nema sumnje.. Tu se ni ta ne mo e u initi. Galaktika bi se jednoga dana mogla ponovo ujediniti. Hardin je napravio kretnju koja je iskazivala neslaganje Ne znam. Pri gotovo svakom koraku morao je zastati kako bi izmijenio poneku ljubaznu re enicu s nekim od tovanog plemstva iji je djed bio pomogao Lepoldovom djedu prigrabiti kraljevstvo pa je zauzvrat bio nagra en vojvodstvom. tron ne bi bio ovako masivan da u njega nije bio ugra en motor na atomski pogon. Ja to ne bih tako rekao. osim to je Fondacija obvezna pomo i svakoj naciji koja od nje zatra i znanstvenu pomo . Wienis je polako napredovao. va a visosti. Fondacija nikada ne bi s nama sura ivala. Znate. Tada ste . Hardin. kralja Anacreona! Pili su. Odupro se elji da se popne na stolac. Osmijeh mu se iskrivio u ironi nu grimasu. prihvatio je a u pi a koje je regent svojeru no nato io. Mislite da bi Anacreon mogao provesti to ujedinjenje? Za to ne? Uz pomo Fondacije. Gledajte. Spremljeno je deset godina prije Zeonianove pobune. Nije mi dosadno. poma e onima koji si sami pomognu. Naravno. I za manje od sat vremena taj isti kralj e zasjesti na masivni tron izra en od slitine rodija i iridija i ukra en zlatom i dragim kamenjem. U Wienisovim odajama Hardin se opustio u potpunom komforu i. Ovo vino je Locris. Ja znam.aurom. Sve ovo je krajnje zanimljivo. I taje prijetnja stalno na snazi. Jo uvijek? Sada je ve prekasno govoriti o prijetnjama. mi ne mo emo imati svoje favorite. tiho je rekao trebali ste znati da ete se dosa ivati.. polako se odvojiv i od tla kako bi lebdjelo pred velikim prozorom s kojeg e ga mo i vidjeti gomila okupljenog obi nog naroda koji e mu klicati sve dok se tom vikom ne dovedu gotovo do mo danog udara. Bez sumnje. Dragi moj Hardine. A tada je vidio kako se Wienis probija kroz gomilu prema njemu i onda se opustio. odle alo je dva stolje a. Zbog visokog idealizma na e vlade i visokih moralnih zahtjeva na eg osniva a. Harija Seldona. tko zna. Prava stvar. a tamne su mu o i ispod sijedih obrva zadovoljno sjale. Hardine. Krenuli su rukom pod ruku uz stube.. Regent je ironi no ponovio ove zadnje rije i Zbog istra ivanja! Da! No ne bi nam je popravili da vam nisam zaprijetio ratom. Popravili smo za vas krstaricu koja je pripadala Carstvu. rekao je Wienis iz kraljevskih podruma. Hardin je spustio svoju praznu a u Da. Hardin se nervozno motao uokolo i uzdizao se na prste kako bi mogao bolje vidjeti. premda su je moji ljudi koji se bave navigacijom eljeli za sebe zbog istra ivanja. a tada e se cijelo to prijestolje veli anstveno uzdignuti u zrak. naravno. No biste li po li sa mnom u moje privatne odaje gdje emo mo i i. mrmljaju i zahvalu. va a visosti. mi na Terminusu nemamo spektakla koji bi se mogao mjeriti s ovim. Kona no se oslobodio i zadnjeg pa je do ao do Hardina. a dalje. vi ste ve jednom bili na Anacreonu. a mnoga se imu na udovica i vojvotkinja ma ila svog lornjona pitaju i se u udu tko li je taj neugledno odjeven stranac nezanimljiva izgleda kojeg je princ regent po astio razgovorom. a u nastaloj stanci Wienis doda neutralnim glasom Uskoro e postati i carem ove provincije.. Wienisov osmijeh postade iri.malo du e i znatno privatnije porazgovarati? Naravno. Duh Galaktike. Bilo je pola dvanaest. Stvarno kraljevsko pi e ugla eno se slo io Hardin Za Lepolda Prvog. Posve razumijem da. kada bi ona birala. poslu it u se tom popularnom floskulom. na a bi znanstvena superiornost nad ostatkom periferije bila neupitna.

nastavi Wienis ljubazno ste pomogli nama pri naoru avanju. I dok ste ostali bespomo ni. va eg starijeg brata. Da to nazovemo gestom? Nazovite to kako elite nezainteresirano odgovori Hardin.. Ne sumnjam u to. Hardin se ogledavao oko sebe I to je u tome lo e? Ni ta. Sjednite.. A usprkos tome nastavio je Wienis uvijek sam vjerovao u izravnu akciju. Smatram se slo i se Hardin. ali ne zanosite se. a o ekujem i da u posti i jo vi e. nakon va e donacije biv e krstarice Carstva. koji vas i va u djecu vodi ravno prema prijestolju. va a miroljubiva politika vas je navela da po inite nekoliko vrlo ozbiljnih pogre aka.. u jedanaest. Ili barem smatram nasilje neekonomi nim na inom da bi se stiglo do kraja. Gradona elnikove obrve su se podigle Trenuta no nemam nikakvu elju za odlaskom. obojica smo bili mladi. onda ete mi dopustiti da smjesta stupim u kontakt s mojom vladom. i to daleko ozbiljniju. Mo da ete shvatiti. Da. jo uvijek mr te i se. No u inili ste jo jednu pogre ku. Ja se zbog tog incidenta ne namjeravam uzbu ivati. uo sam za onu va u slavnu izreku: "Nasilje je posljednje uto i te nesposobnih. Tim sam na inom ve mnogo toga postigao. dobro naoru anih i pripravnih pucati.. Va a visosti. rekao je regent osim to je ispred ove sobe pet policijskih stra ara. No to bi moglo poslu iti da vas uvjeri u moju odlu nost. To se uvijek mo e zamijeniti ne im boljim. Kojoj to pote ko i u ovom trenutku odbijate okrenuti le a? Pote ko i da nagovorim Fondaciju na suradnju. ne objavi rat. Hardin je uljudno klimnuo. a prvi hici e biti ispaljeni im ugledaju Terminus. Vi ste ono to zovu ovjekom mira. hm. da je za vas preporu ljivo izbjegavati neke teme. ma kako vi to odlu ili nazvati. jednostavno zato to ste podcijenili hrabrost svojih protivnika. zar ne? Mislim da jesam.. Ne vjerujem.. Ja ne objavljujem rat. Fondacija e o tome biti obavije tena atomskim napadom na e flote koju e moj sin predvoditi u admiralskom brodu Wienis. Kralj je krhkog zdravlja.. Sebe pak mo ete smatrati ratnim zarobljenikom..bio mlad. Naravno. Hardine. Hardine.. Siguran sam da e se vremenom taj va stav promijeniti. premda je to ponekad manje izravan put. zar ne? Na ovaj udarac Wienis se namr tio i glas mu postane o triji. Mo ete smatrati svojom privilegijom da kao gradona elnik Terminusa iznosite neke.. posebno nam poma u i pri razvoju vlastitih zra nih snaga. Mene se ne mo e rije ima prestra iti. i krhko zdravlje kralja.. Hardin se namr tio Kada e se sve to dogoditi? Ako vas to zaista zanima. ega se trebamo bojati? Ne ugro avamo ni ije interese i svima podjednako slu imo. Hardin. Ali sam razo aran. Hardin.. Moja je ivotna filozofija da pote ko e nestaju kada im se hrabro suprotstavi i ja jo nikada niti jednoj nisam okrenuo le a. No ak i tada smo potpuno razli ito gledali na stvari. nego zarati . ini se kako je planet Terminus gotovo u cijelosti nebranjen. Vjerujem da ste zacrtali takav izravan put o kakvom govorite. Zra nih snaga kojima se. . ne rekav i ni ta. brodovi na e flote napustili su Anacreon to no prije petnaest minuta. Znam prekine ga Hardin. to bi trebalo biti sutra u podne. Ne boje se svi izravnih akcija tako kako ih se vi bojite. a vi uop e ne komunicirate s va om vladom. koji je nekada bio krstarica flote Carstva. Hardine. nije mogu e oduprijeti. Na primjer? Na primjer to to ste do li sami na Anacreon i sami po li sa mnom u moje odaje. neodgovorne prosudbe." A ipak. gubite vrijeme Hardin u ini pokret kao da namjerava ustati sa stolca Ako nam namjeravate objaviti rat pa mi sada govorite o toj injenici.. da mo ete oti i odavde. Znate. Zar me se toliko bojite? Uop e vas se ne bojim. regent se nje no po e ao po uhu ja sebe ba ne bih nazvao nesposobnim. jedne goleme flote.. Uvijek sam vjerovao kako trebam zacrtati ravan put do svog cilja i onda slijediti taj put. uzev i u obzir nesretnu smrt kraljeva oca. Kad se zarati. Hardine.

rukama vrsto dr e i rukohvate. Poslu iv i se drugom a om Locris vina.Wienis se prezirno nasmijao Je li to sve? Da. biti logi an trenutak za pokretanje flote. prije tjedan dana se pro ulo kako no as od pono i planet Anacreon potpada pod zabranu. Ni ta stra no se nije dogodilo vikao je Wienis. No o ito ste eljeli zapo eti rat dok ste jo uvijek vi regent. Na njemu je sada sjedio Lepold. Ne e njega Hardin svojim blefom natjerati na neki lud i nepromi ljen potez. Stra ari su po urili u mrak. prijestolje se zaustavilo ispred prozora.. Nitko ga nije zapazio. Regent je zurio u njega Svemira mu. o emu vi to govorite? Zar ne razumijete? tiho upita Hardin. kraljevska je aura sjala. raznobojnoj svjetlosti si u nih atomo aruljica. ostaviv i slobodan prostor oko trona. Ali ja to ne mogu u initi. probijao se kroz gomilu prema vratima. Wienis je zurio sa svog stolca. Za sekundu je kralj ostao nepokretan s licem iskrivljenim od u enja i bez aure doimao se poput posve ljudskog bi a a onda se prijestolje zaljuljalo i uz tup zvuk tresnulo onih petnaestak centimetara na tlo. znate.. Zabranu? Da. Ako ne razumijete. Ako ra unate na potporu ostalih kraljevstava. one iste baklje koje su trebale poslu iti nakon krunidbe za bakljadu i veliku povorku ulicama grada. Hardine. Nekako su uspjeli dopremiti baklje u plesnu dvoranu. lebde i petnaestak centimetara iznad tla. Dragi moj Wienise.. pono . Elita u plesnoj dvorani je utihnula. jer mi je komuniciranje onemogu eno. kako e trenutak krunidbe. To uvajte za mase. uzdignute glave i nepokretnog lica. Ali sada je jo samo etiri minute do pono i. kako je napad na Fondaciju grubo nasilje i napad na ne to to se dr i najve om svetinjom? Bilo je o ito kako se Wienis bori kako bi zadr ao samo kontrolu. naslonio se na svome stolcu i savr eno nezainteresirano se zagledao u strop. Okrenuo se vo i stra ara koji je kruto stajao u stavu mirno Stoje. Samo. s pet stra ara pred vratima. i kraljeve se aura ugasila. Radije si ite dolje u plesnu dvoranu i promatrajte doga aje. najkasnije za pola sata. Wienis je tiho opsovao i izjurio iz sobe.. Goleme stropne svjetiljke su sada prigu ile svoj sjaj. osim ako ja ne izdam zapovijed koja e tu prethodnu zabranu staviti izvan snage. satnice? Va a visosti. u svakom od hramova gomila slu ati sve enike koji e ih izvijestiti upravo o tome. jer su sve o i sada bile uprte u prijestolje. Po tedite me toga. Na duboki ton zvona koje je ozna ilo pono . Njihove se flote. a ne bih to elio u initi ni da mi nije onemogu eno! Nagnuo se naprijed i s iznenadnom ivo u dodao. Wienis je zastao na stubama. Stisnuo je ake i ostao stajati tamo gdje je zastao. Stra ari su se kretali s upaljenim plavim. uzdi u i mu se visoko nad glavom i tvore i blje tavu krunu.. A onako bi bilo mnogo dramati nije.. Ostanite na svojim mjestima. Nemojte blefirati.. mo da e vam objasniti to to e svaki sve enik na Anacreonu trajkati. zelenim i crvenim bakljama i ta je udna svjetlost sada obasjala prestra ena i zbunjena lica. Shva ate li. koje su treperile na lukovima stropa. A tada se prijestolje pokrenulo. a sva svjetla u pala i su se pogasila. Vri tave poklike gomile i op u zbrku nadja ao je Wienisov glas Donesite baklje! Donesite baklje! Guraju i ljude lijevo i desno. primi u i se golemom otvorenom prozoru. to mo ete zaboraviti. Ja sam tempirao kontraudar za pono . Na Anacreonu ne e biti ni mu karca ni ene koji ne e znati da je njihova vlada zapo ela podli i ni im izazvan napad na sredi te njihove religije. pa za koga mislite da sam to sa uvao? Ve mogu vidjeti kako e.. a u difuznoj. Be umno se uzdiglo i zaplovilo zrakom. Ne postoji kontraudar. ni zdru ene. Ja u ovdje biti siguran. ne mogu mjeriti s na om. Struja e se za as vratiti. odmah odgovori ovaj pala a je okru ena ljudima iz grada. . va a visosti. Ne namjeravam ispaliti ni metak. Mislio sam. To znam.

naravno. Hardin. Dok je govorio. ije je lice bilo posve bezizra ajno! Hajde sa mnom! Bacio je usputni pogled kroz prozor. Neka mase urlaju i neka nema energije. Dobro jutro. krstarica je popravljena na moju zapovijed. Wienis. Prijavak je bio podnesen bezli nim glasom asnika. estitam vam na krunidbi. Wienis. Zahtijeva trenuta no pu tanje na slobodu gradona elnika Salvora Hardina i obustavu rata protiv Fondacije. Samo zdesna. jer mo ete prekinuti energiju na Anacreonu. Otkrit ete kako radio ne radi. jeste li ikada uli za ultravalni relej? Ne. izdr at emo. Vidjet emo mogu li se va i sve enici oduprijeti vojsci. Niti jedan brod se ne mo e pokrenuti. a ja sam ga podesio isklju ivo za prijem. pa se poslu iti ultravalnim oda ilja em kako biste kontaktirali s drugim dijelovima planeta. ali i na moj na in. Nigdje nema svjetla. Na dijelu planeta gdje je sada zimsko doba nema niti kalorije ogrijeva. zasad. Baklje su sada bile raspore ene i dvorana tako opet osvijetljena. Sjednite. tamo gdje je stajao Argolidov hram. mo ete slobodno vi zapovjediti sve enicima neka se vrate svom poslu. Zapravo. znam da niste. osim. Ja im to ne elim re i. pa ete saznati tko se igra sa silama i za koga su one prevelike. No as e svaki hram na ovom planetu biti stavljen pod vojni nadzor. raznesite ga blasterom da od njega ne ostane ni traga. Obasjan svjetlo u d epne atomo arulje koje je bila kraj njega. a predvodi ih krstarica koja je na va u osobnu zapovijed popravljena. U ovom trenutku na Anacreonu se ne okre e niti jedan kota . Predvodi ih sve enik. osim u hramovima. To je. nejasni povici gomile. Wienis se borio da do e do daha. Imate vremena do sutra u podne. Pustite ih neka se deru! Sutra emo ra istiti ra une. a Hardin nastavi Ako elite. Wienis je po urio do prijestolja koje je jo uvijek bilo pokraj prozora i iz njega izvukao okiranog Lepolda. tititi va u pala u? I va e ivote! K vragu. bojim se da e gomila sasje i te vojnike u komadi e. Hardine. Hardin mu vedro odgovori Da. Odozdo su se uli promukli. u hramovima. ali vi ne mo ete zaustaviti moju flotu glas mu je poprimio pobjedni ki ton. samo kako ete izdati naredbu? Sve komunikacione linije su u prekidu. Wienis je povikao Ako itko od pobunjenika poku a u i kroz vrata pala e. ultraval ne radi. a na licu mu je bio pomalo ironi an osmijeh. Dobro. i slu ajte. Gradona elnik ga je ignorirao. osim u hramovima. Recite mi. Lepold ga je slijedio.to ele? zare ao je Wienis. a tko e onda. Wienis. Hardin ga hladno pogleda Zapovjedite im vi. raskola enih o iju i nesposoban da progovori i rije . Wienis. onda emo se sukobiti. ostao je sjediti.. je ovaj televizor u ovoj sobi. jedino sredstvo komuniciranja na ovom planetu koje e raditi. gorjela je rasvjeta. Pa. Svemira mu. Hardine.. Ali ako to u inite. Bolnice ne primaju pacijente. no o i su mu nemirno kolutale. Ako vam se to ne svi a. Hardine. i re i u im! Ako se treba sukobiti. osim u hramovima. televizor se upalio i on se ispravi Ne. Nigdje ne te e niti kap vode. ponovo vikne Wienis zapovjedite va im sve enicima neka se vrate svome poslu. mi se mo emo odr ati izjavi Wienis pomalo neartikuliranim glasom. sve. a petorica stra ara su mu bili za petama. Hardin. televizija ne radi.. Taj jedan dan mo emo izdr ati. odmah tu uz pala u. Predstavio se kao Visoki sve enik Poly Verisof. Wienis.. otprilike za dvije minute vidjet ete to on mo e u initi. Elektrane ne rade. za dvije sekunde. Grad je bio u mrklom mraku. promuklo re e Wienis igrate se sa silama koje su prevelike za vas. Oni su na putu. A kada stigne vijest da je Fondacija zauzeta. mo ete zapovjediti va oj vojsci upad u Agrolidov hram. . va a dragocjena gomila e uvidjeti kakav vakuum je ta njihova religija bila pa e napustiti va e sve enike i okrenuti se protiv njih. Wienis je uletio u svoje odaje. Bijesno je opsovao i odvukao kralja za sobom. va e veli anstvo obratio se Lepoldu.

ba kao i kletve poput ove Aporatove. Za moj brod u se ja pobrinuti. Sve ano je podigao ruke. Brzim i vje tim pokretima pomaknuo je malenu polugu koja je otvarala sve komunikacije. koji su njegove o i. prestanu kucati. koji je trenuta nom brzinom ultravala otvorio onaj drugi. koja su mu du a. Na tu Fondaciju gdje je on kao mladi u io i iz koje je izviralo svako blagostanje. Pod nadzorom svetih ljudi Fondacije bio je radio na obnovi tog broda. Neka komunikacije. oslijepe. Theo Aporat je bio jedan od najvi ih sve enika Anacreona. Ali nije se tu radilo samo o rangu i ugledu. On je znao taj brod. bombardirati taj izvor svega dobroga. ali i za prokletstva. Neka mu ruke budu paralizirane i neka atomske eksplozije koje su mu ake izgube svoju funkciju. Uime Duha Galaktike ja tako proklinjem ovaj brod. Pred njim je u ao njegov pomo nik. a da kralj uop e nije za to znao? A upravo je sin tog istog Wienisa bio admiral ovog broda koji mu je prije pet minuta rekao: Vi se brinite o va im du ama i blagoslovima. Nikada nije elio vjerovati Verisofu kad mu je ovaj govorio kako e brod slu iti u zle svrhe i da e se njegovi topovi usmjeriti na veliku Fondaciju. postanu nijeme.7. to no u dvanaest sati. Slijede i njihove naredbe. Zato nije bilo udno to ga je boljelo srce zbog izopa ene svrhe kojoj je taj brod trebao poslu iti. ja proklinjem ovaj brod. Vojnici kraljevskog admiralskog broda Wienis. uime Duha Galaktike. . Po svojem ugledu zaslu io je svoj polo aj glavnog sve enika na admiralskom brodu Wienis. a ona dva vojnika s rastu im strahom. pozor! Govori vam sve enik broda! Znao je da sada njegov glas dopire od atomskih mlaznica krme do navigacijskih plo a u samom vrhu. koji su mu srce. Neka ventilacija. koje su njegov glas. dok ga je pomo nik slu ao s izrazom tovanja. Neka njegova svjetla. tako da je njegov glas i lik dopirao u svaki dio tog tri kilometra duga kog broda. radio na izmjeni sustava komunikacija. svetaca Fondacije. Sada. Dobro je to tempirao. utrnu. U ao je u sredi nju prostoriju za komunikacije. pregledao mu je motore. S njegovom posljednjom rije i. vi e nije bilo mjesta sumnji. jer nema zapovijedanja tamo otkud se blagoslov Duha Galaktike povukao. Pobrinut e se on za svoje du e i svoje blagoslove. Glavni sve enik na brodu imao je pravo pristupa bilo kojem dijelu broda. Kako su mogli ti dobri i od bo anstva blagoslovljeni dopustiti takav udovi ni in? Ili je to bila naredba kralja? Nije li to mo da bio potez onog dijaboli nog regenta Wienisa. Bez va eg znanja on izvodi takvo djelo koje e du u svakog od vas osuditi na vje itu studen svemira! Poslu ajte! Va zapovjednik namjerava odvesti ovaj brod do Fondacije i tamo. lik njihovog sve enika je govorio U ime Duha Galaktike i njegovog proroka Harija Seldona i njegovih tuma a. blagoslov Duha se povla i i s broda. a onda pogledao kronometar. koja mu je dah. Aporat se opako osmjehnuo. Neka televizori na ovome brodu. na admiralskom brodu Wienis. Va brod povikao je je umije an u nasilje nad svetinjom. prestane. su zaista smrtonosne. a dva de urna asnika se nisu umije ali. jer je ovaj brod na takvom pohodu u slu bi avla. I zbog te njegove namjere ja ga. udaljena mnogo svjetlosnih godina. Niti bo anski kralj ne mo e kraljevati bez pristanka Duha. pa e princ Lefkin ubrzo zacviliti. nakon to mu je i admiral to rekao. I brod je umro! Jer glavne karakteristike religije znanosti. Neka motori. neka ruka u Argolid hramu. ak mu je bilo dopu teno pomagati kada su mudraci Fondacije montirali ure aj toliko svet da jo nikada nije bio ugra en u neki brod nego je bio rezerviran samo za ovaj veli anstven divovski brod: ultravalni relej. I. i na tisu ama ekrana po cijelom brodu. na poja anju snopova zraka. Zatvori vrata! zapovjedio je. za potrebe svojih opakih elja. sudjelovao pri zamjeni o te enog dijela trupa. ispred kojih su se nagurali vojnici. Bilo je za dvije minute dvanaest. otvorila je ultravalni relej. Glas mu je poprimio dublji ton. razvla ujem njegovog polo aja. Zamijenio je elektri ne instalacije na svim ekranima.

. Lefkin u ini gestu odbijanja. Lefkin je govorio. ne ba nje no. obuzeti smrtnim strahom Vele asni.. bio po urivan. a vojnici su ga slijedili tamnim hodnicima. Ra upan i uni tene odje e. izvukao je iz d epova svoje duge halje atomo arulju koja se sama punila i prostoriju obasja svjetlost. Vojnici su puzali za Aporatom im bi ugledali malen krug svjetla njegove svjetiljke. i odbiv i biti dijelom tog udovi nog nasilja nad svetinjom. Izdajte naredbu ostatku flote da promijene kurs i pripreme se za povratak na Anacreon. sada kle ali i previjali se.. a i Duh Galaktike o kojem govori je prijevara izmi ljena i sra unata kako bi. Mi smo siroma ni ljudi i ni ne znamo za grijehe na ih vo a zavapio je jedan. Aporat se okrenuo i po ao natrag u sobu za komunikacije. A sada.. zapovjedio je biv em komandantu da do e ispred jedinog ekrana koji je radio. a upravo okrunjen kralj Lepold se skutrio u najmra nijem uglu i gr evito grizao svoj zlatom opto en rukav. a onda doviknuo Ovo je naredba va eg admirala. koja je izvor svega dobroga. kao da je potpuno izgubio glavu Zar ete dopustiti da ovaj prevarant. Tu ste! Lefkin je od majke naslijedio plave o i. U Wienisovim je odajama vladala potpuna ti ina kada se na ekranu pojavio lik princa Lefkina.. Sretan. Hardin je mirno i bez emocija slu ao. mra no nastavi Aporat ultravalnom zrakom imamo kontakt s Anacreonom. Zastao je. I plemeniti admiral se brzo na ao u akama mnogih vojnika.. Aporat ga ljutito prekine. Vi e niste mra no odgovori Aporat. potajice pogledavali lik na ekranu. Uhitite ga! A onda.. protiv Fondacije. a onda kao da je. ali tu je bila i ona kiljavost i kukasti nos koji u ga ozna ili Wienisovim sinom. nastoje i mu dodirnuti skute. vra a se na Anacreon. sa sljede im ultimatumom . svakog tko uje moj glas. spasite na e du e. Flota Anacreona. a gomila u prostoriji i oni koji su se bili nagurali u hodniku. koji bi se usudili koristiti se profanom silom. Lefkin divlje pogleda oko sebe Zgrabite ovog ovjeka. Svoje du e izla ete opasnosti slu aju i ga. prijete i zare i. A njegov je odgovor uvijek bio: "Slijedi me!" Princa Lefkina je prona ao kako se tapkaju i i pipaju i probija kroz prostor namijenjen asnicima.. umornim glasom koji je povremeno zastajao.. Pogledao je dolje u onu dvojicu vojnika koji su.. Lefkin je po eo. Lefkin je u inio kako mu je re eno. Povedite ga sa sobom i slijedite me. s linije gdje su se uz vrata postrojili.. oklijevaju i.. a onda se sru io na stolac. Po nite: Flota Anacreona. 8. napravi iz vas budale? Zar ete ustuknuti pred religijom koja je mje avina magle i mjese evih zraka? Ovaj ovjek je varalica. onim bogohulnim gre nicima. Govorite onako kako vam ka em. Mom e rekao je Aporat vrlo ozbiljno tvoja du a jo nije izgubljena. svjesna prirode svoje misije. pretu en i napola slu en. Uhitite ga ili u. glasno psuju i to nema svjetla. okrvavljen. mole i za i najmanju mrvicu milosti.. Govorite! rekao je Aporat. ak su i stra ari prestali s onim praznim zurenjem koje nekako spada u vojne prerogative pa su.Aporat je vidio kako brod tone u tamu i uo je kako je odjednom prestalo tiho predenje hiperatomskih motora.. to zna i onaj va izdajni ki potez? Vratite brodu struju. lica iskrivljenog od iznena enja i zle slutnje. tako mi svemira.. mada bez sumnje hrabri ljudi. a ne poslu a ga iskrcati s broda potpuno golog. ovaj harlekin. . Uhvatite bogohulnika... Do av i tamo.. Admiral je zurio u sve enika o ima punim mr nje.. Za uo se zapanjen uzdah regenta kada je vidio divlji izraz lica i neurednu odoru svoga sina. vuku i za sobom admirala.. Cijelim brodom je ovladala smetenosti i tama. strah se mogao opipati i posvuda se osje ao zadah smrti.. i protiv . Ovdje sam ja zapovjednik.

Vi ete trunuti! Ja u vas se do epati! Vojnici! zagrmio je histeri no. da takav rat nikada u budu nosti. Jedan je bio nani anio na njega. prave vjere. Nije to bila onakva blje tava svjetlost kakva je bila prerogativ kraljeva..ljudske du e i sada vladaju. . Tako je pri ao ovjeku i ponudio mu savezni tvo... i zajam ite nam na na in na koji e to odgovarati nama iz flote. po povratku na Anacreon.... a opet na svoj na in u inkovitija i korisnija. U svojoj nestrpljivosti da zauvijek u vrste svoju dominaciju nad vlastitim narodom. Glas je utihnuo gotovo jecajem i ekran je opet bio prazan. sve je to bilo za njih previ e. ne e biti obnovljen. zbog svojih zlodjela.Duha Galaktike. pa pomakao ru icu i spojio kontakt.. a mogla bi vas zanimati. koju predstavlja na . upamtite... a koji je sada bio zgr ena sjena. aura njegovog polja silnica postade ne to sjajnijom. a onda je spustio blaster. Ubijte mi ovog vraga. Postoji jedna stara pri a. Blijeda zraka je udarila u polje silnica koje je okru ivalo gradona elnika Terminusa i tu bila bezopasno usisana i neutralizirana. gradona elnik Terminusa. ovjek prihvati savez i ponudi da e odmah ubiti vuka. Konj je bio voljan to u initi. prima naredbe od nas. i poduzeti sve mjere koje. ali niste se mogli rije iti njih. a ne od vas. skini svoje uzde i sedlo i vrati mi moju slobodu. jer je ivotnu snagu atomske energije stavila u ruke sve enstva koje. Ostali se nisu ni potrudili. Hardinovi prsti su brzo pre li preko atomo arulje i njezina se svjetlost prigu i gotovo do tinjanja. iha!" i svojski gapodbode ostrugama. Ne ete mi pobje i! Trunut ete. . ulovio vuka i ubio ga. kako bi uni tila to gnijezdo gre nika.. . Hardin tiho nastavi Nadam se da vidite analogiju. a ta ista religija pretvorila se u uzde i sedlo.. budu nu ne. Prekinite odmah svaki rat protiv.. koji se nije ni pomaknuo. ako njegov partner bude htio u tome sura ivati staviv i ovjeku na raspolaganje svoju ve u brzinu... Ubili ste vuka. tiha i slomljena. jer su i najstariji zapisi ve inom prijepisi onih jo starijih.. nego manje spektakularna i manje dojmljiva. pa dopusti ovjeku da ga zauzda i osedla. tako da su dosada nji regent. Konj. Vladala je ti ina... Hardinov je glas bio blago ironi an kada se obratio onom istom Wienisu koji je prije sat vremena njega proglasio ratnim zarobljenikom... a zbog apsorbirane energije blastera. a onda je nastavio i da e nekada nji princ regent Wienis. sve enik na brodu.. Doveden ve do o aja. koji se smje ka s takvim samopouzdanjem i pred kojim se sva sila Anacreona raspala u prah. Ina e e kraljevska flota. U svojem uglu Lepold je pokrio o i i zastenjao.i izveden pred crkveni sud. istaknuv i kako je i ovjeku vuk neprijatelj. Wienis vri tavim glasom opsuje i po e prema najbli em vojniku. raznijeti pala u do temelja. biti zato en.. Divlja ki je ovjeku iz ruke oteo atomski blaster i uperio ga u Hardina.... a Terminus metom razaranja. Raznesite ga blasterom! Raznesite ga! Hardin se na svome stolcu okrenuo prema vojnicima i osmjehnuo se. Salvor Hardin.. rekao je Hardin vjerojatno stara koliko i ljudski rod. okru en svojom prigu enom aurom.. sav sretan. kralj i vojnici bili tek nejasne sjene i sada se po prvi puta moglo vidjeti da je aura okru ila Hardinov lik. Hardin se jo uvijek osmjehivao. Ide ovako: Konju je vuk bio sna an i opasan neprijatelj pa je ivio u vje nom strahu za vlastiti ivot. brlog onih koji razaraju . Theo Aporat." ovjek se glasno nasmije i odgovori: "Ma vraga u ti je vratiti. s olak anjem zahvali ovjeku i re e: "Sada kad je na neprijatelj mrtav. Wienis je sko io na noge i u onoj tmini o i su se doimale poput nestvarnih tamnih rupa. usprkos naredbama onog vri te eg manijaka u pozadini. Neka nas raznesu.. ovjek se popeo na konja.... odlu i potra iti jakog saveznika.. Uz lu a ki smijeh Wienis je i dalje pritiskao kontakt. kraljevi etiriju kraljevstava prihvatili su religiju znanosti kako bi ih u inila svetinjama. Glas mu je podrhtavao Ipak u vas se do epati. Ona sjena koja je bila Wienis nije se ni pomaknula. Neka sve raznesu.. i da tu je uslijedila duga ka stanka.

Hardin podigne pogled Oh. Prostorija s tempiranim sefom bila je krcata.. poredani u tri reda. I nakon prve krize bio je isto ovako popularan. jer su svjetla u prostoriji postala u kasta. ugovori koji su Fondaciji davali takvu snagu da e uvijek mo i sprije iti svaki poku aj nalik. sru io na stolac. ispri ali su se s puno takta izjaviv i kako su se povodili za svojim prosudbama i svojom savjesti. Vrlo brzo su isti takvi ugovori bili potpisani i s preostala tri kraljevstva. kada se ova osoba po prvi puta pojavila. a nakon povratka s Anacreona bio je i vrlo popularan. opet emo se na i u nevolji. Osoba je zurila ravno preda se. Wienis promijeni metu pa ponovo opali... On eli provesti aneksiju sva etiri kraljevstva i odmah pro iriti Fondaciju. Lee bi mu bio odgovorio.. Hardin iskrivi usne. i sru i se na pod. i on. mladi koji je figurirao kao gradona elnik. a onda se prigu ila.. Bez Seldonove potpore onom to smo u inili. Otad se ta osoba nije postarala ni za jedan dan.. Svi lanovi Gradskog vije a su ekali da se Hari Seldon pojavi. no to nije ni va no.a to se na Terminusu proslavilo tako da su svim uli ama prolazile povorke s bakljama. a onda se. onda je druga kriza bila za vas prete ka. osobu u invalidskim kolicima. ispunjena daleko vi e od onih sjede ih mjesta koja su bila na raspolaganju. Ako vas nema ovdje. A ti.. Lee. Nije se glasnije klicalo ni imenu samog Harija Seldona.. Ne mogu se koristiti percepcijom pa zaklju iti ima li i sada ikoga. Salvor Hardin je uspore ivao ovo veliko dru tvo s onom nekolicinom koji su prije trideset godina nazo ili prvom pojavljivanju Harija Seldona. A to ako se ne pojavi? Namjerava li me zatu i s tim tvojim vje itim brigama? Ako se ne pojavi.. uzdahne i promrmlja ovjek od "direktne akcije" sve do samog kraja. ali sada je sva mo bila u njegovim rukama.. U prostoriji je vladala takva ti ina da se nije ulo ni disanje. prije nekoliko desetlje a.. I oni su se svojim glasovima pridru ili op em iskazivanju povjerenja. Pro li puta seje pojavio u podne. onda ste sigurno ovdje. Yohan Lee je dodirnuo Hardinov rukav i zna ajno pokazao na svoj sat.I tada. ako to bude nu no. Na drugoj strani sobe su Sef Sermak i Lewis Bort vodili ivu diskusiju. druk ije u svakom pogledu. . bio je do ekan glasovima bira a koje je dobio aklamacijom. a Hari Seldon je razgovorljivo nastavio Sada sam po drugi puta ovdje. Hardin se malo ispravio ugledav i osobu koja je sada bila u staklenoj kocki. no tog je trenutka ostao bez daha. Naravno.. Ve je zapo eo s tom svojom kampanjom. lijepo su se ispri ali to su se u ranijim raspravama poslu ili nekim izrazima. jer druk ije ne bi moglo biti. Tada su bili samo estorica. a on je ostario. prstima okre u i knjigu u svom krilu. On sam je jo uvijek bio gradona elnik. onom na Anacreonu. Tada je on jo bio mlad. pa su otraga ljudi jo stajali. a od raznesene mu glave nije ostalo ni traga. Ako ovo sada zaka e. zdravo.. Znam. Ako je druga kriza dobro savladana. odr ali su govore u kojima su javno priznali kako nisu bili u pravu. zauvijek skinuo tu stigmu "figuriranja" sa svojeg ureda. uz Leeovu pomo . uz glasni uzdah. mora biti zabrinut pa makar se ubio izmi ljaju i ne to zbog ega e mo i biti zabrinut. nije se pojavio! Lee se namr tio i polako odmahnuo glavom. Podigao je ruku kako bi pokazao prema staklenoj kocki koja je zauzimala polovicu prostorije.. koji su sada ve svi bili mrtvi. ovjek je tada rekao Ja sam Hari Seldon! Glas je bio stara ki i tih. uz o ajni ki krik. Guta vatre mora gutati vatru pa makar je i sam morao zapaliti. a ovi posljednji doga aji ih nisu nimalo ohladili. a ova osoba stara. Posljednje uto i te! 9. i odmah otpo eli sljede u kampanju stranke akcionista. Sermak e slobodno mo i zapo eti sve iznova. i silom. Kad seje vratio s Anacreona donose i vijest i Wienisovoj smrti i s novim savezom kojeg je potpisao potreseni Lepold. ne znam je li itko od vas bio ovdje kada sam bio prvi puta. Od svih nazo nih samo se je on mogao sjetiti toga dana... Hardin se nehoti nom kretnjom malo vi e nagne na naslon. pet starih enciklopedista. zar ne? Pretpostavljam. Tog je dan on. Lee! Zar se jo uvijek ljuti ? to sada nije u redu? On bi se trebao pojaviti za pet minuta. Sada je sve bilo druk ije.

Fondacija je tek na po etku puta koji vodi prema Novom carstvu. po tenje im nije bilo na najvi oj razini. morate me ispri ati to vam govorim na tako nejasan na in. prihvatili onu od krilatica Salvora Hardina koja ka e: "Nikada nemoj dopustiti da te tvoje shva anje morala sprije i da u ini ono to je u redu!" Te ko je razlu iti koje su od tih pri a istinite. Prema mojim kalkulacijama. Nije u mom stilu da vam u ovim snimkama otkrivam budu nost. Iza njih se na sve strane Galaktike prostire gusto isprepletena d ungla.. sigurno i udobno mrtvi. premda oslabljeno i u raspadanju jo uvijek sna no. sada bih vas mogao upozoriti da ne pretjerate sa samopouzdanjem.. Sada je Hari Seldon podigao svoju knjigu i otvorio je. Zapravo tako dobro da je tu s toplom vodom . ali mogao bih vam ukazati na to da je ovo to ste sada postigli uglavnom nova ravnote a. Postoje beskrajne pri e o tim velikim. a ono je. Termini koje ja koristim su aproksimativni. Sre om.a uvijek ispred politi ke hegemonije Fondacije bili su Trgovci. a koje nisu. u drugoj ste im se nametnuli slu e i se spiritualnom silom protiv one kratkotrajne. Gospodo... Znali su pro i mjeseci ili godine. nije dovoljna da biste mogli napadati. usamljenim ljudima koji su. U Zagoru koji je uslijedio. ali vjerujem da se ne e vratiti prije nego i ti i ja ve budemo sasvim lijepo. Unutar tih granica jo se uvijek nalazi ono to je preostalo od Galakti kog carstva. okolna kraljevstva su i ljudstvom i resursima daleko ja a. Spustio je pogled na knjigu i nestao. TRGOVCI . jer mi moje brojke s 98. 4. Usput. ak i u mra nom dalekom svemiru periferije Galaktike. Lee se nagnuo do Hardinovog uha Nije rekao kada e se vratiti. Fondacija na drugom kraju Galaktike. no nitko od vas nije kvalificiran da bi razumio pravu simboliku psihohistorike. napola ozbiljno.. Prihvatite ga se. U ovom slu aju. U usporedbi s vama. a svjetla u prostoriji su opet zasjala punom snagom.armantno se nasmijao Ipak. Ipak. premda je dovoljna da vas brani od napada one kratkotrajne sile. stvorili su carstvo trajnije od pseudo religioznih despocija etiriju kraljevstava. To je va problem. a njihova smjelost. S tim uvijek trebate ra unati. u kojoj je sada va polo aj zna ajno povoljniji. TRGOVCI 1.. Spiritualna sila ne mo e pobijediti zbog konstantnog rasta protusile znane kao regionalizam ili nacionalizam... brodovi im esto nisu bili drugo do skrpane i prepravljane improvizacije.4 postotnom sigurno u pokazuju da tijekom prvih osamdeset godina nije bilo nikakvog zna ajnijeg odstupanja od Plana. na Zvjezdinom Kraju. bio je izuzetno udoban i dobro organiziran. I ba kao to ste ih u prvoj krizi dr ali podalje slu e i se ravnote om sila. taj dio slobodnog trgova kog broda koji se nije prepustio sva tarenju mje ovitom robom. a napola rugaju i se. Spiritualna sila. pred vama je devetsto i dvadeset godina Plana. pru aju i svoje pipke kroz goleme udaljenosti Periferije.. I nikada nemojte zaboraviti da postoji druga Fondacija osnovana prije osamdeset godina. sumnjam da se to dogodilo. Vjerojatno u svakoj od njih ima pretjerivanja.. pa tako inim najbolje to mogu. sada ste postigli dominaciju nad barbarskim kraljevstvima koja neposredno okru uju Fondaciju. Znam. Siguran sam da vam nisam time rekao ni ta novo. a da se nisu spustili na Terminus. Encyclopaedia Galáctica *** Limmar Ponyets je bio sav prekriven sapunicom kad se oglasilo zvono njegovog prijemnika to je dokaz kako je to na ona otrcana fraza o tome kako e zvono zazvoniti upravo kada ste u kadi. I u tom svemu... Izraz lica mu je postao sve an.

Ali dr i to za sebe. Na Askoneu ne mo e prodati ni d epni no i . Askone je zatvorena zona. pa su me poslali za tobom da ti ovo predam. Netko koga poznajem? Ne! o tro odvrati Ponyets i Gorm shvati da ne treba dalje pitati. raspala. Ispunit u je. to mogu. Nije se moglo poslati subeterom i te stvari. Ali asni oci nisu dugo izdr ali. Brzo je prelazio pogledom po traci. sada bih morao krenuti. uz njegov je brod pristao jo jedan.. Ponyets je muklo zare ao Oh. Oh! Zar je to u inio? Gorm se zamislio. da si dobio ikakvo religijsko obrazovanje. jer kad se je pojavio zadnji dio trake. Gorm ga je bijelo gledao Ha? Ponyets ga pogleda i kratko se nasmije Zaboravio sam. Barem sam tako zaklju io. Izbacili su me zbog razloga koji su pak bili dovoljni da mi osiguraju sekularno kolovanje pod Fondacijom. za sve enika? Gorm je bio duboko okiran. po etak je ve bio sme i izgu van. Ti nikada nisi itao Knjigu o Duhu. to je osobna kapsula i ne mo e je otvoriti nitko osim tebe. Moram i i na Askone. Za minutu i pol traka je pocrnila i onda se. Oni ne e kupiti nikakvu atomsku opremu. Upravo sada u prevesti svoj posljednji teret. Ali slu aj. Gormov um se prosvijetlio Hej. Religijsko obrazovanje? Misli . uo bi. a Gorm doda To je povjerljivo. podesio je mikrofon i.lociran u tijesnoj kabini samo tri metra udaljenoj od plo e s kontrolnim ure ajima. I jo nikada nisam dobio neku s dobrim vijestima. S ovakvom mojom kvotom. Tamo? A za to? Strpali su u zatvor nekog trgovca. sjajna kugla pre la je iz ruke u ruku. pravo je ubojstvo i i tamo. Kako je s tvojom kvotom ove godine? Gorm je ugasio cigaretu i popravio kapu. Juri za mnom cijelim putem jo od Fondacije? Les Gorm izvadi cigaretu i odmahne glavom Ja? Ma ni govora. prepustit u se Duhu Galaktike i radosno po i u smjeru kojeg mi poka e. Pa. Otvorila mu se u ruci. Njoj se protivi i mije anje u mjesnu politiku. Galaktko! Les Gorm tiho upita Mogu li nekako pomo i? Ili je to previ e povjerljivo. Strogo povjerljivo. Ne mo e ostaviti prijatelja na cjedilu. tri sata kasnije. a onda glasno re e Prokleto sranje! Ni izbliza nisam ispunio kvotu. Ponyets je s ga enjem promatrao kapsulu. Tko je taj trgovac.. Gormov izraz lica je sad bio ljutit Zarobljen?! To se protivi konvenciji. Ponyets ga je sasvim dobro uo kako zvoni. Ponyets mu gurne svoj najbolji stolac. Sretni e! snu deno je rekao Ponyets i jo je dugo nakon Gormovog odlaska ostao nepokretno sjediti. Bojim se da je tako. Gorme? mra no je upitao. S obzirom da pripada Gildi. mogu ti re i. Dok je s njega kapala sapunica i psovke. Ja sam samo budala koja se slu ajno spustila na Glyptal IV tek dan nakon to im je stigla po ta. To vidim. molekulu za molekulom. Ponyets je ustao i mra no zurio u ekran. To je moja mra na tajna i sramota. i malena prozirna traka se kruto odmotavala. a kroz cijev koja ih je spajala u ao je nasmije eni mladi . Ne mo e se izvu i? Ponyets odmahne glavom Poznam momka o kojem je rije . prijatelju. zar ne? Nikada nisam ni uo za to. Kona no. Eskel Gorov je na Askoneu. Tako je. Mumljao je te ke rije i onom dijelu mutne le e gdje se nalazila Galaktika. i to u zatvoru! . Zna i. Mala. a sam je sjeo na pilotsko sjedalo koje se okretalo u svim pravcima ime se sada bavi .

je tako apsolutan i neopoziv fenomen da mu sigurno mora postojati neka alternativa. I mnogo puta su me upozorili kako ete vi do i. u samom sredi tu njegovog sustava i smatrati to nenamjernom pograni nom pogre kom? Ma dajte. Toliko nepromi ljeno da e va kolega to vjerojatno platiti ivotom. Nemojte govoriti! obrecnuo se Vrhovni Gospodar. Ali Galaktika je velika i ve se i ranije doga alo da se granice sasvim slu ajno prije u. A onda sljede i tjedan tjedan u kojem se probijao kroz oblak ni ih inovnika koji su tvorili branu izme u Vrhovnog Gospodara i vanjskog svijeta. ravnomjerno raspore eni ratni brodovi. Ponyets je malo ustuknuo. i bez atomskog naoru anja. ini se da je jako mnogo toga predvi eno. bez sumnje. malo previ e za pogre ku. bila ona uzrokovana nepa njom ili ne im drugim. Tako! vladar Askonea se vidljivo opustio. a dva tjedna su pro la. Bila je to nesretna pogre ka uzrokovana nepa njom. va a visosti.To je bilo lo e. a ja ne bih podnosio laskanje. Vi e ni ne znam koliko puta ste vi lutalice bili upozoravani da nigdje na Askoneu ne elimo va e vra je strojeve. mirno je rekao Ponyets ni ne poku avam opravdati trgovca o kojem je rije . nego ne to posve drugo. Zapravo se radilo o ne em posve drugom. Ma kakav sustav detektiranja da su imali. daleko lo ije nego se to na prvi pogled inilo. po eli salijetati molbama za pregovore. a Ponyetsov teret robe je beskorisno trunuo u unutra njosti njegovog broda. onda je to bilo zaista nepromi ljeno i u suprotnosti s najstro im pravilima na e Gilde. Jer Limmar Ponyets je bio jedan od nekolicine ljudi koji su slu ajno znali da Glavni trgovac. Odlu no je rekao Ako je taj poku aj trgovine bio namjeran. no nije to pokazivao. ali pogre ka? Va i ljudi na Glyptalu IV su me. Crne o i Askoneanca su ga prezrivo gledale i brzo je nastavio A jeste li vi trgovci. radio im je i to odli no. Letjeli su mu s bo nih strana. Prstima je pokazao u stranu. sportske krstarice. Eskel Gorov. pa se palir stra ara razmaknuo kako bi napravili prolaz kroz koji je Ponyets hodao uz tog predsjednika dr ave. va a visosti. Vrhovni Gospodar je bio nizak ovjek.. toliko ludi niste. Svakog se trebalo posebno obra ivati kako bi se do lo do potpisa koji je predstavljao sljede u stubu do nekog vi e rangiranog inovnika. a Ponyetsove ve otvorene usne su se vrsto zatvorile. Ponyetsov se eludac zgr io. Svaki mali podsekretar zahtijevao je svoje. Zapravo. samo dva sata nakon to je taj bogohulni bijednik bio uhi en. Askoneanci su to sigurno znali. a ne ratni brodovi. bez davanja signala. Gorov je jo uvijek bio zatvorenik. pa su bili tek pitoreskni i nemo ni elipsoidi. pro elav. Jedan tjedan mu je trebao da do e do Askonea na ijim su vanjskim granicama ekali oprezni i budni. Ponyets im je mogao zadati nevolje. Vi ne mo ete prijetiti. Gospodine. A nema prostora ni da se alite. Ali Eskel Gorov je bio uhi enik u njihovim rukama. Dva tjedna su pro la! Dva izgubljena tjedna.. U toj izjavi nije bilo nikakve neodlu nosti. . Bio je agent Fondacije! 2. Sada se Ponyets po prvi puta na ao u situaciji kada su njegovi dokumenti trgovca bili potpuno beskorisni. Ti brodovi su bili ostaci ve mrtvog i pokojnog Carstva. koji letite od svijeta do svijeta poput poludjelih leptira. Rekao je: Smrt. Vrhovni Gospodar je jo bio s druge strane ukra enih vrata. toliko ludi da mislite kako se mo ete spustiti na najve i svijet Askonea. nepromi ljeno naglo je rekao Askoneanac. samo hladno odr avaju i razmak i grubo ga usmjeravali prema sredi njem suncu Askonea. Nije se radilo o tome to je rekao radoznalom mladi u kako bi zadovoljio njegovu znati elju. vrlo izboranog lica. Nije politika trgovaca da se name u tamo gdje ih ne ele. Nepa njom. Da. uop e nije trgovac. a Gorov nije bio taoc kojeg se smije izgubiti.

elija je djelovala prazno ali prostrano. Va a dobra su zla i prokleta. a Odbor to zna. ini se da ova stara pti urina koja je tu gazda ima svoje slabe to ke. . Zna i cijelo to vrijeme otkad sam tu. Mi smo samo ljudi. Kao drugo: moja trgova ka ruta. ali e oklijevati kad treba ugroziti tvoju nematerijalnu i problemati nu du u. a to je dobro znano Odboru za trgovinu.. Kao prvo: tu na Askoneu si se dobrano uvalio u nevolju. Vladar je zami ljeno sisao donju usnu. ni najsiroma niji seljak ne bi bio te e ka njen. vodi me na udaljenosti unutar pedeset parseka od sustava u kojem se upravo zbilo ono to sam naveo pod to kom jedan. Eskel Gorov se pomaknuo na svom kau u i otvorio o i. ak i sada je suo en s mogu no u da nepripremljen ode u naru je Duha koji svime vlada. im je Limmar Ponyets otvorio te ko okovana vrata. Smrt plinom. Ove re enice je izgovorio monotonim glasom. bi li mi bilo dopu teno razgovarati s uhi enikom? Na zakon hladno odgovori Vrhovni Gospodar ne dopu ta komuniciranje s okrivljenim. kao da govori neku formulu. Ili zaslugom mojeg osobnog zlonamjernog demona. Mislim da to ne u u initi. jer im nedostaje blagoslov predaka. jer su raniji nara taji branili njihovu uporabu. Pripazi. S tobom postupaju u rukavicama. rekao je Gorov napetim glasom sigurno netko prislu kuje. Pa. Vrhovni Gospodar tiho i sumnji avo upita Jeste li vi du obri nik? Ponyets skromno spusti glavu. Ponyets se osvrnuo oko sebe. nikada nisam mislio da bi trgovci mogli biti vjernici. Ima li uza se spravu za ometanje? Ponyets poka e na ukra enu narukvicu koja mu je bila oko ru nog zgloba i Gorov se odmah opustio. Bogata? Naravno. kolovao sam se za to. rado e ti prerezati grkljan. Ponyets! Jesu li te oni poslali? Sasvim slu ajno sam tu trpko odgovori Ponyets. Ali na e bogatstvo je u onom to vi odbijate prihvatiti. 3. Sklon je govorancijama na temu religije i morala. Trgovac ti mora znati od svega pomalo. Slu aj. Bila je dobro osvijetljena i nije bilo onih neugodnih mirisa. koji brinu o duhovnoj strani tih ivota toliko predanih trgovini i ovostranim stvarima. U ovakvom slu aju. Gorov se nije obazirao na tu primjedbu. Ponyets promrmlja beznadnim glasom: Va a visosti.. Kao tre e: mi smo ve ranije zajedno radili. Mislim da va kolega mora dobiti kaznu koja je za takvo oskvrnjivanje propisana na im zakonom. Va a dobra su bezvrijedna. Gorov je odmah sko io na noge. O ni kapci Vrhovnog Gospodara su se spustili i on zna ajnim glasom upita Nemate ni ta drugo to bi bilo vrijedno? Trgovac ovo nije mogao shvatiti Ne razumijem. Nije primio nikakvu duhovnu utjehu cijelo ovo vrijeme otkad mu je ivot ugro en. Ovdje sam u ulozi tvojeg du obri nika. Nije lo e rekao je. Vrata su se s treskom zatvorila. Ako mu to odgovara. Ovo je samo dio empirijske psihologije. Nije li sad to za mene bila prekrasna i neizbje na stupica? Odgovor ti se sam name e. Na a atomska dobra vrijede. molim vas da imate milosti prema du i tog ovjeka u ovakvom asu kad se njegovo tijelo nalazi pred kaznom za po injeno djelo. Svaki ovjek bi trebao pripremiti svoju du u za putovanje k duhovima svojih predaka.Nastala je stanka prije nego je stigao oprezan odgovor uo sam da je Fondacija bogata. A niti ja sam ne bih pro ao s manjom kaznom. to zapravo elite? Askoneanac ra iri ruke Tra ite od mene da zamijenimo mjesta pa da vam ka em moje elje. pa sam riskirao i upalilo je. Znate. Va a visosti. Ima ne ega u pobo nim ljudima kakav je on. Ponyetsu je zastao dah. kako si dospio ovamo? Ve gotovo dva tjedna dr e me u strogoj samici. U praznim prostranstvima svemira lutaju im trgovcima trebaju ljudi poput mene.

onda bi bilo u njegovom interesu da izglasa zakon koji e mu dopu tati njegovu uporabu. Otad se napredna znanost. Ni ta mi se ne e dogoditi tako dugo dok Vrhovni Gospodar bude pred nosom imao miris zlata. Ti si sasvim u redu. Je li spominjao otkupninu? O i trgovca su se stisnule Onako. Dosad sam i ao naslijepo. A polazio si i teolo ke kole. Tako pojednostavljeno to zvu i glupo. Moj je zadatak prodati Askoneu atomistiku. Obe aj mu ga. To je. elim znati cijelu pri u. to uvaju. To je ono to se mora promijeniti. dok sam ja tu samo zato da bih platio za tebe otkupninu i oti ao. to ne bi ni ta mijenjalo. Sljede eg puta e te ubiti. Ponyets tiho re e Ako u opet morati pregovarati s Vrhovnim Gospodarom. Da? A gdje u ja nabaviti zlato? Gdje god zna . ispratit e nas iz svog sustava i onda se rastajemo. Zna i. bez sumnje. obe aj mu onoliko koliko bude tra io. Ponyets je kimao To razumijem. Metal kao takav? to e mu? To je njihovo sredstvo razmjene. Ali Vrhovni Gospodar ne voli samo moju du u. Ponyets.. Ne znam. . Gorov slegne ramenima Ti su brodovi. Jednostavnije re eno. Drago mi je da su tebe poslali. Kako je bilo. Njihova tradicija govori o zloj pro losti od koje su ih spasili obi ni estiti ljudi ranijih nara taja. Jo smo uvijek preslabi da bismo mogli nametnuti politi ku kontrolu. a posebice atomska energija. Jedini na in kako ovdje na periferiji mo emo u vrstiti sigurnost Fondacije je zasnivanje trgova kog carstva pod okriljem religije. kad bih uspio nekom plemi u prodati d epni no i sa sje ivom sa injenim od polja silnica. Da. A i prijetio je smr u plinom. ako to bude nu no. a ti opet nastavio s poku ajima? Zar to nije na izvjestan na in posve krivo postavljeno? U kojem smislu? oprezno upita Gorov. Stvar je u tome da ne ele inovacije i njihovo interno gospodarstvo je posve bez atomske energije. A sustav koji ne prihva a atomsku opremu ne mo e nikada biti stavljen pod na religijski nadzor. toliko o teoriji rekao je Ponyets. Vjerojatno su na atomski pogon. To je neka vrsta obo avanja predaka. A to zaista stoji na putu prodaji? Religija? Vrhovni Gospodar je dao naslutiti tako ne to. Slu aj me. Kad me oslobode. mogao sam ga s nekoliko nesmotrenih opaski natjerati da plane. Da bi u strate kom trenutku uspjela strate ka prodaja. ali psiholo ki je posve u redu. poistovje uje sa starim re imom Carstva kojeg se s u asom prisje aju. To je sve to mo emo u initi kako bismo zadr ali etiri kraljevstva. A tako! Ali imaju zgodne brodi e koji su me presreli na udaljenosti od dva parseka. A kad bih znao. Gorov slegne ramenima. A kako to misli izvesti? Slomiv i u jednoj to ki njihov otpor. Ponyets ga je gledao s neodobravanjem A onda e se vratiti i poku ati ponovo. Dobro. Pa su tebe poslali ovamo s tom svrhom. Pretpostavljam da zna da e te oni epati prije nego im odmakne jedan parsek u svemir. samo je nabacio. A onda se.. kada su odavde protjerali trupe Carstva i proglasili neovisnost. To to imaju.Gorov se ironi no osmjehnuo. Sve je to prili no jednostavno rekao je Gorov. rije je o ucjeni? to eli? Zlato. I zato mo e postati ari tem neovisnosti i neprijateljstva. vrati u Fondaciju po njega. treba se u zakonodavstvu stvoriti klima u kojoj e se mo i pojaviti oni koji zastupaju proatomsku struju. jer to je lako mogla biti stupica. Igrao sam na sigurno pa sam se izmicao. Meni to smrdi na atomsku energiju. prije stotinu godina. Zlato! Ponyets se namr tio. ostaci iz vremena Carstva. dovelo do potpuno iskrivljene slike o pro losti. ovo je va no.

pa ako u sebi krije kakav u as onda e se sve to ustremiti na mene. Ovo je posao za nekoga tko je od prodaje napravio profesiju. S njom u se samo ja poslu iti. Pred njim su u polukrugu stajali bradati vije nici i neugodno zurili u njega. Ponyets je prakti ki bio posve odvojen od svog broda. neka ti bude. suho zlato. a to to su te prozvali trgovcem ne e od tebe i napraviti trgovca. Ponyets ga je ve jednom susreo i odmah ga ozna io kao glavnog neprijatelja pa. onda sam ja ovjek kakav ti treba. Pioniri nikada nisu. a ruka mu se nje no spusti na sredi nju komoru i pogladi njezine grube bo ne strane mogu pretvoriti ono eljezo koje vi odbacite u zlato najbolje kvalitete. I zlato va a visosti. Napravio je jo posljednja pode avanja na ru noj i nespretnoj spravi koja ga je bila stajala tjedan dana umovanja. eli li re i kako bi ti riskirao svoj ivot za ne to to nije tvoj posao? Misli . 4. Ako to usput bude pomoglo i Fondaciji. uzmaknuv i za korak je jedna mala sprava koju sam sam konstruirao. Vrata su se otvorila gotovo istog trenutka kad je na njih pokucao. I zlato nezainteresirano se slo io Vrhovni Gospodar. a dva stra ara su se razdvojila. a onda se jo jednom pomolio da olovom opto eni kvare izdr i optere enje. Ja sam tu vani zato da bih zaradio novac. Izvan te prostorije mala je skupina ekala razvoj doga aja. kako se ini. vladarova uzdanica uzanog lica. kruto i neprijateljski sjedio pokraj Vrhovnog Gospodara. Vrhovni Gospodar je prijete i podigao svoj tap prema spravi. ali to nije informacija koju sam elio.Slu aj. a njegovi neuredni crveni brkovi pribli ili su se uhu Velikog Gospodara.. O ito. koji je. a ovo je za mene dobra prilika. ne u sti i ispuniti. Neka priredba! mra no je rekao Vrhovni Gospodar. a ne trgovac. a jednom mr avom rukom vrsto je dr ao eljeznu ipku koja mu je slu ila kao tap. Ja zaista ne lutam svemirom kako bih spasio Fondaciju ili tako ne to. Suo en s ovom op om netrpeljivo u osje ao se osamljenim. a s njim ustane i Gorov pa upita to namjerava u initi? Trgovac se osmjehnuo Ne znam. to ru no eljezo od kakvog je napravljen stolac na kojem sjedite i zidovi ove zgrade. Ovo rekao je Ponyets. ali jo mi se nikada nije dogodilo da nisam ispunio svoju kvotu. a Gorov je jo uvijek bio njihov zarobljenik. Ja ba nisam neki hvalisavac. Stariji ga je Askoneanac nervoznom kretnjom odgurnuo. Ponyets je spustio kutiju i otvorio je s toliko mirno e i samopouzdanja koliko je to mogao. nije imao nikakvog oru ja osim svoje nakane da ih podmiti.. a usne su mu brzo i ne ujno zazivale o i enje. ba onako kako se prvih godina bio osje ao u dalekom svemiru. ovo je stvar patriotizma. a ja sam ovdje s brodom punim robe koja e se usmrditi i postati neuporabiva. Ve sam riskirao svoj ivot i onda kada su izgledi za uspjeh bili manji nego tu. . Onaj vije nik uzanog lica koji je sjedio s njegove desne strane sada se bio nagnuo prema njemu. On se bio udobno smjestio na svojim krznima. to je to? upitao je Vrhovni Gospodar. A kakva je veza izme u ove va e sprave u slu bi zla i zlata koje bi moglo spasiti ivot va em zemljaku? S ovom spravom zapo ne Ponyets. To je jedina sprava za koju ovjek zna koja e uzeti eljezo. jo ne znam. i svoju glavnu rtvu. i pretvoriti ga u blje tavo. Ponyets je ustao. Ponyets se odjednom razljutio ti si diplomat. shodno tome. a trgovci nisu domoljubi? I nisu... U redu. Me u njima je bio i Pherl.. Ali ako je prodaja klju na to ka. tim bolje.. Je li to jedno od onih udovi ta crne magije iz va eg svijeta? Ona jest atomske prirode te ka srca je priznao Ponyets ali nitko od vas je ne treba dodirnuti niti imati i ta s njom. Gorov. i s kvotom koju.

Valjana je koliko i rije i mojih predaka. Lice Vrhovnog Gospodara bilo je kao da je od kamena. Pogled mu je bio prikovan za transmuter. Kada trgujete s va im susjedima. Ponyets je brzo rekao: Gospodo. Ali Ponyets je govorio samo kako bi popunio vakuum. iz blata mo e niknuti ru a. Ukoliko to elite provjeriti. ovo zlato dolazi iz zaga enog izvora. a Pherl je opet ustro ne to aptao u uho svom vladaru. to bi zlo nu no nestalo kada bi se taj metal uporabio za tako pobo nu namjenu. Ipak. Da vidimo to mo ete u initi s ovim mojim tapom udario je tapom o pod. mo ete ga podvrgnuti bilo kojem fizi kom ili kemijskom testu. Ali ako biste prihvatili ovo udno nazovi zlato koje je u va oj nazo nosti i uz va pristanak gre no proizvedeno. Va a visosti. rekao je Vrhovni Gospodar a i to je samo u zamjenu za osobu koja se ogrije ila o zakon. Malo sjajno oko Velikog Gospodara je neko vrijeme lutalo. Nadam se da se ta valjanost ne e pretvoriti u sredstvo Zloduha.. ovje e. ali prvi puta ne smije pogrije iti. do im ete sa zlatom koje dobivate u zamjenu za njega mo i ukrasiti sveti ta u kojima borave njihovi sveti duhovi. Evo! re e i baci ih na pod. I zasigurno. Razmislite: va im precima ni ta ne zna i odustanete li od jednog nevjernika. a onaj Pherl uskog lica je po eo govoriti. Tako mi kostiju mojih predaka s iznena uju om vehementno u je uzviknuo Vrhovni Gospodar. ako bude trebalo bit e ti dvostruko nadokna ene. Ali platili su za svoje bahato bogohuljenje. Moja sprava je mali model kojeg sam izradio. Ostavio je kop e le ati u ispru enoj ruci i to zlato je govorilo samo za sebe. zlato je zlato. Pogubno je onda kada se poku ava. onda bi to bila otvorena uvreda na im svetim precima. to ka e za ovog mladi a? Ta izjava mu je dobra.Ponyets je osje ao da mu ide traljavo. Kasnije bi to ve i lo lak e. Vrhovni Gospodar je kona no polako ispru io ruku. Vrhovni Gospodar ih zami ljeno odvagne u ruci. Usne su mu se razdvojile u kre tav smijeh. Uspjeh u proizvodnji zlata bilo bi zlo koje bi samo u sebi nosilo svoj protuotrov. A Ponyets je nastavio. a ovo sada je zapinjalo kao te ko pogo en svemirski brod. Ma dajte. Nije se ni pomaklo. A kop e su postale zlatne. Ponyets re e I sami ste dovoljno mudri. Kop e su sad putovale iz ruke u ruku. Ali Velikog Gospodara je zanimao sadr aj. ini se da je tako mra no odgovori Pherl. ako tako ne to uop e mo e biti. ti si previ e kriti an. ali starac je oklijevao i onda kretnjom ruke pokazao neka ih odmakne. Ponyets ih je podigao. Va e veli anstvo. povukao je ve pru enu ruku. Ovako se mo e obraditi bilo koje eljezo. Daj. Pa ipak. Da? Transmutacija? Ve je bilo budala koje su tvrdile da to mogu u initi. va a visosti. a o i su mu treptale dok se trudio pa ljivo centrirati kop e na anodnu plo u. Njegovi uobi ajeni trgova ki promid beni govori tekli su glatko i uvjerljivo. Nudim vam zlato. Je li im uspjelo? Ne. a va tap je preduga ak. a ne uspije. Morao je jako povu i da bi se cilindar otvorio. Ru no izra en transmuter je zlokobno pucketao dok se prostorijom irio slab miris ozona i to je potrajalo desetak minuta. a onda se zaustavilo Randel. Pherl. Askoneanci su se mumljaju i malo povukli.. a ne forma. pa ne nudim vam ovaj stroj. od njih kupujete sve mogu e vrste razne robe ne istra uju i gdje su je nabavili i poti e li od ortodoksnih strojeva koji imaju blagoslov va ih predaka ili je kakvog stra nog svemirskog porijekla. . Pherl. inilo se da se Vrhovni Gospodar hladno zabavlja. a ne smeta niti umjerena koli ina primjesa drugih metala. ovo je zlato. Ponyets je promrmljao Va e veli anstvo! i pru io ih Velikom Gospodaru. Hr a tu ne smeta. rekao je Pherl vi niste odgovorni za ove grijehe stranaca u injene bez va eg znanja i privole. Ono se ni na koji na in ne razlikuje od zlata dobivenog prirodnim na inom. Suho zlato. daj tvoje kop e. kad bi u tom zlatu i bilo zla. Va e veli anstvo e mi oprostiti. Va a visosti.

Predlo it u vam ne to jo bolje naglo re e Ponyets. Uzmite to zlato u zalog. Stavite ga na oltare va ih predaka kao ponudu, a mene zadr ite tu trideset dana. Ako po isteku toga roka ne bude znakova nezadovoljstva... ako se ne dogodi nikakva katastrofa... to bi onda mogao biti znak da je ponuda prihva ena. to se jo vi e od toga mo e ponuditi? A kada je Vrhovni Gospodar ustao kako bi provjerio ima li koga tko se ne sla e s tim prijedlogom, nije bilo niti jednog ovjeka koji je propustio dati svoj znak pristajanja. ak je i Pherl, va u i kraj svog brka, kratko klimnuo. 5. Protekao je jo jedan tjedan prije nego je bio ugovoren sastanak s Pherlom. Ponyets je osje ao napetost, ali sada se ve navikao na taj osje aj fizi ke bespomo nosti. Stra a ga je ispratila do izlaza iz grada. Doveli su ga u Pherlovu vilu u predgra u, i on tu nije mogao ni ta, ak ni osvrnuti se preko ramena. Izvan kruga Najstarijih, Pherl se sad inio i vi im i mla im. Ovako u obi noj odje i nije uop e izgledao kao da pripada Najstarijima. Naglo je rekao: Vi ste vrlo udan ovjek. Imao je malen razmak izme u o iju i inilo se da stalno trep e. U ovih zadnjih tjedan dana, a posebno u zadnja dva sata, ne radite ni ta osim to tvrdite kako mi treba zlato. Zar vam se to ne ini beskorisnim? Za to ne poduzmete neki nov korak? Ne radi se tu samo o zlatu diskretno re e Ponyets. Ne radi se tu samo o zlatu. Nije to nov i vi e ili manje. Radi se o svemu onome to se skriva iza zlata. A to bi se to moglo kriti iza zlata? Pherlov osmijeh iskrivio je kutove usana prema dolje. Nije valjda ovo uvod u kakvu drugu trapavu demonstraciju. Trapavu? Ponyets se malo namr tio. O, apsolutno. Pherl je prekri io ruke i nje no ih dotakao bradom. Ne kritiziram vas. Siguran sam da je sva ta nespretnost bila namjerna. Mogao sam njegovo veli anstvo i na to upozoriti, ali nisam bio siguran koji je motiv. Kada bih ja bio na va em mjestu, ja bih zlato proizveo na svom brodu i onda ga ponudio, ne pokazuju i spravu. Ali tako bismo ostali bez predstave i antagonizma koji ste pobudili. To no, priznao je Ponyets ali kako sam sam, morao sam se latiti antagonizma da bi pobudio va u pozornost. Zbog toga? Samo zato? Pherl se nije ni potrudio prikriti kako ga sve to zabavlja i ispunjava prezirom. Sasvim lako mogu zamisliti kako ste predlo ili taj tridesetodnevni period purifikacije da bi se pusto pobu ivanja na e pozornosti pretvorilo i u ne to konkretnije. Ali to ako se ustanovi da je zlato ne isto? Ponyets si je, zauzvrat, dopustio malo crnog humora. Kada su mi ljenje o ne istom zlatu donijeli oni kojima je najvi e u interesu da ono bude isto? Pherl je podigao pogled i ostao onako izbliza zuriti u trgovca. Doimao se kao da je istovremeno i iznena en i zadovoljan. To je razumna primjedba. A sada mi recite za to ste eljeli mene privu i? To jo uvijek namjeravam u initi. U ovo kratko vrijeme koliko sam ovdje, opazio sam neke stvari koje me zanimaju, a ti u se vas. Na primjer, mlad ste... vrlo mlad za lana onog vije a, a ak ste i iz relativno mlade obitelji. Kritizirate moju obitelj? Ma uop e ne. Va i preci su veliki i sveti, svi e to priznati. Ali ima onih koji ka u da niste lan jednog od Pet Plemena. Pherl se nagnuo unatrag. S du nim tovanjem prema svima njima, a sad nije krio svoj otrov lanovima Pet Plemena su usahle prepone i krv im se razvodnila. Jo je ivo manje od pedeset lanova tih Plemena. Ipak, ima onih koji ka u kako narod ne bi elio vidjeti da itko izvan Plemena postane Vrhovni Gospodar. I ka u kako, ovako mlad i tek uznapredovao do statusa favorita Vrhovnog Gospodara, ne mo ete sebi dopustiti stvarati neprijatelje me u mo nicima. Njegova visost stari, a njegova za tita ne e trajati i nakon njegove smrti, a onda e se javiti va neprijatelj koji e, bez sumnje, eljeti interpretirati rije i njegovog Duha.

Pherl opsuje. Za jednog stranca ste uli jako puno toga. Takve bi u i trebalo podrezati. O tome se mo emo kasnije dogovoriti. Pustite me da poga am. Pherl se nestrpljivo me koljio na svom stolcu. Ponudit ete mi bogatstvo i mo vezano uz one zle male sprave koje prevozite u va em brodu. Jesam li pogodio? Pretpostavimo da je tako. to bi u tom slu aju bio va prigovor. Samo va standard shva anja dobra i zla? Pherl odmahne glavom. Ne, uop e ne. Ma gledajte, moj Stran e, u va em poganom agnosticizmu va e mi ljenje o nama je onakvo kakvo je... ali ja nisam u potpunosti rob na e mitologije, premda to mo e tako izgledati. Gospodine, ja sam kolovan ovjek, i prosvijetljen, nadam se. Sva ta dubina na ih religioznih obi aja... i to vi e u svojoj obrednoj pojavnosti nego u eti kom smislu... je za mase. A va bi prigovor onda bio? nje no ga pritisne Ponyets, vrativ i se na pitanje. Samo to. Mase. Ja bih mo da i mogao biti voljan sura ivati s vama, ali ti va i mali strojevi se, da bi bili korisni, trebaju i koristiti. Kako se mogu obogatiti ako se moram slu iti... to to uop e prodajete?... na primjer iletom, samo u najve oj tajnosti i tresu i se od straha. ak i ako mi obrazi i budu lak e i bolje izbrijani, kako e mi to donijeti bogatstvo? I kako u izbje i smrt u plinskoj komori ili bijes gomile ako makar i samo jednom budem uhva en kako se s tim slu im? Ponyets slegne ramenima. Imate pravo. Ja bih sada mogao re i kako bi lijek tome bio da nau ite va e ljude koristiti se atomskom energijom, zato da bi i njima bilo bolje i da biste vi profitirali. To bi bio golem korak i ja to ne pori em, ali ono to bi se time dobilo bilo bi jo ve e. No to je trenuta no va a briga, a ne moja. Jer ja vam ne nudim ni ilete, ni no i e niti mehani ku drobilicu sme a. A to nudite? Samo zlato. Izravno. Mo ete dobiti stroj koji sam vam pokazao pro li tjedan. Sada se Pherl uko io, a ko a ne elu mu se jednim trzajem pomakla. Onaj transmuter? Upravo to. Imat ete zlata toliko koliko imate eljeza. To je, mislim, dovoljno za sve potrebe. Dovoljno za jednog Vrhovnog Gospodara, usprkos mladosti i neprijateljima. A i potpuno je sigurno. U kojem smislu? U tome da se s time mo ete tajno slu iti. Govorim o istoj onoj tajnosti koju ste malo prije spominjali u svezi s kori tenjem atomske energije. Transmuter mo ete zakopati u najdublju jamu najja e tvr ave na najudaljenijem imanju i on e vam odmah donijeti bogatstvo. Jer, zapravo kupujete zlato, a ne stroj, a na tom zlatu se ne vidi kako je nastalo, jer se ne mo e razlikovati od onog nastalog prirodnim na inom. A tko e raditi na tome stroju? Vi. Sve to treba je pet minuta obuke. Ja u vam to pokazati kad god budete po eljeli. A zauzvrat? Pa, Ponyets je postao oprezan to ko ta, i to dobro. Ja ivim od trgovine. Recimo... jer to je vrijedan stroj... dat ete mi kovanog eljeza u koli ini ekvivalentnoj vrijednosti jedne kubi ne stope zlata. Pherl se nasmijao, a Ponyets je pocrvenio. Isti em, gospodine dodao je kruto da e vam se taj tro ak nadoknaditi u roku od dva sata. Da. A za jedan sat mo ete oti i, a moj bi se stroj onda mogao pokazati posve neuporabivim. Treba mi jamstvo. Imate moju rije . Jako dobro, Pherl se ironi no naklonio no va a nazo nost bi mogla biti jo bolje jamstvo. Ja vam dajem moju rije da u vas isplatiti tjedan dana nakon to se budem po eo slu iti spravom. Nemogu e. Nemogu e? Ve ste se izlo ili opasnosti smrtne kazne samim time to ste ponudili da mi i ta prodate. Jedina alternativa vam je moja rije da e vas ina e sutra sna i plinska komora. Ponyetsovo lice je ostalo bezizra ajno, ali o i su mu mo da malo zatreptale. Takva prednost nije fer rekao je. Ho ete li mi barem to va e obe anje dati napismeno?

Pa da se i sam izvrgnem opasnosti od egzekucije? Ne, gospodine! samozadovoljno osmjehnuo Samo jedan od nas dvojice je budala. Onda smo se dogovorili tiho re e trgovac.

Pherl se iroko i

6. Tridesetog je dana Gorov bio oslobo en i umjesto njega su sada imali dvjesto i pedeset kilograma suhog zlata. Zajedno s njim bilo je oslobo eno i ono netaknuto udovi te od njegovog broda. Kao i pri ulazu u sustav Askonea, tako su ih i sada, pri izlasku iz njega, pratili zgodni mali brodi i koji su ih usmjeravali. Ponyets je promatrao onu jedva vidljivu, suncem obasjanu to kicu koja je bila Gorovljev brod, dok mu je posredstvom eterske zrake u i probijao njegov jasan glas. Govorio mu je Ali, Ponyets, to nije ono to se eli posti i. Transmuter ne e biti dovoljan. Uostalom, gdje si ga nabavio? Nisam ga nabavio strpljivo odgovori Ponyets. Izvukao sam ga iz komore u kojoj se na brodu elektromagnetskom radijacijom konzervira hrana. Zapravo uop e nije dobar. Pri svakoj ve oj uporabi tro i golemu koli inu energije. Ina e bi se Fondacija slu ila transmutacijom i ne bi jurili po cijeloj Galaktici u potrazi za te kim metalima. To je jedan od onih standardnih trikova s kojim se svaki trgovac slu i, osim to ja nikada nisam vidio takvog koji bi pretvarao eljezo u zlato. Ali impresivan je i funkcionira... premda samo privremeno. U redu. Ali taj trik ti nije dobar. Izvukao te je iz gadne nevolje. To je jako daleko od toga da bi bilo to no. Pogotovo zato to se moram vratiti im se rije imo ove pratnje. Za to? Pa sam si to objasnio tom tvojem politi aru glas Gorova bio je nestrpljiv. Cijela tvoja prodaja po iva na injenici da taj transmuter bio sredstvo i sam po sebi bez vrijednosti; rekao si mu kako kupuje zlato, a ne stroj. To je bila dobra psihologija, jer je upalilo, ali... Ali? upita Ponyets mirnim, tupim glasom. Glas u prijamniku postade piskutav Ali mi im elimo prodati stroj koji e sam po sebi imati vrijednost, ne to to e oni po eljeti javno koristiti, ne to to bi ih privuklo atomskoj tehnici kao ne emu stoje u njihovom interesu. Ja sve to razumijem ljubazno je rekao Ponyets. To si mi ve jednom objasnio. Ali pogledaj to proizlazi iz ove moje prodaje. Tako dugo dok transmuter bude trajao, Pherl e sebi raditi zlato, a trajat e mu dovoljno dugo da si bude mogao kupiti sljede e izbore. Sada nji Vrhovni Gospodar ne e jo dugo potrajati. I ti ra una na zahvalnost? hladno upita Gorov. Ne, nego da inteligentno shvati to mu je u njegovom vlastitom interesu. Transmuter mu donosi pobjedu na izborima, a drugi strojevi... Ne! Ne! Ne valja ti premisa. On ne e morati biti zahvalan transmuteru nego zlatu, staromodnom zlatu. To je ono to ti i poku avam re i. Ponyets se osmjehnuo i namjestio malo udobnije. Sve ide kako treba. Sada je sasvim dovoljno namamio jadnog ovjeka. Glas Gorova je po injao gubiti kontrolu. Ne brzaj, Gorov. Jo nisam zavr io rekao je trgovac. Tu je sad ve umije ana jo neka roba. Uslijedila je kratka stanka. Glas Gorova zvu ao je oprezno Kakva roba? Ponyets u ini automatsku i posve beskorisnu kretnju Vidi li tu pratnju? Da kratko odgovori Gorov. Reci mi, kakva to roba? Re i u ti, ako bude slu ao. Ovo to nas prati je Pherlova privatna flota; poseban dar kojeg mu je dao Vrhovni Gospodar. Uspio ju je izvu i. Pa? Pa to misli kamo nas vodi? Do njegovih posjeda s rudnicima, na periferiju Askonea, eto kamo nas vodi. Slu aj! gorljivo zapo ne Ponyet. Rekao sam ti da sam ja u ovoj profesiji radi

a ako pritom jo i zaradi. Zna . Da nastavio je Ponyets.. Jesi li? Gorovljev glas se jedva suzdr avao od smijeha. Nije ni udo to su te izbacili iz sjemeni ta. Kada sam mu rekao da sam projektor postavio na gradskom trgu i podesio ga tako da po ne s projekcijom u podne. najbolji ovjek kojeg si mo emo po eljeti. ego e mu brzo zacijeliti. To mi je jasno. ali mo e me mirno zvati po etnikom ako sam ikada u ivotu vidio tako prestra enu odraslu osobu. ali to nije va no. Sklopili smo posao. Zna i sam to Salvor Hardin ka e o osje aju za moral. Imamo toliko kositra da emo njime natrpati ovu moju staru brodicu do posljednjeg slobodnog centimetra prostora. Uzeo je transmuter. Ali on bi u svakom trenutku mogao re i kako me je namamio iz posve patriotskih motiva pa me denuncirati kao prodava a zabranjene robe. a ne zato da bih spa avao svjetove. Zar ti uop e nema osje aja za moral? To ti poga aj indiferentno odgovori Ponyets. Da bih se jo nekako za titio. Siroti mulac nikad u ivotu nije vidio trodimenzionalni ozvu eni prikaz. kada e to mo i gledati milijuni fanati nih Askoneanaca koji e ga rastrgati u komade. Kupio je sve to imam. a ti e me odozgo pokrivati sa svakim topom kojeg ima . Dobio sam savr ene snimke njegovog tajnog skrovi ta na kojim se vidi kako jadni Pherl punom parom radi na transmutoru i kako kokoda e nad svojim prvim komadom zlata kao koko koja je upravo snijela jaje. Jesi li mu to pokazao? Dva dana kasnije. Ja u.. Dobro? Prodajom tog transmutera nisam dobio ni ta. a takve stvari se ne ura unavaju u moju kvotu. Priznajem da sam ga oderao s cijenom. Bio je u povoljnijem polo aju i posve me je svladao.. za toliko kositra koliko mo emo ponijeti. Pametnjakovi je mislio kako me je ulovio u bezizlaznu zamku. u sekundi je pao na koljena i po eo frfljati. Ali povrijedio si mu ego rekao je Gorov. ali morao sam nekako ispuniti kvotu. Za taj transmuter? Za moj cjelokupni teret atomske robe. s Pherlom si i dolje i pokupiti to. Bio je spreman prihvatiti svaki posao kojeg ponudim. Gorov se odjednom nasmijao. . u njega sam ugradio kameru. jesi li to stvarno postavio na gradski trg? Ne. a izvadio sam je sljede eg dana prigodom detaljnog tehni kog pregleda kojeg smo obavili.. Premda ti je tehnika prodaje dozlaboga neugodna. Slegnuo je ramenima kao da se ispri ava. Na Askoneu je to stra an zlo in. napisan je ugovor pa e dobiti kopiju prije nego si em dolje s njim. Da ali nije tu bila samo moja rije protiv njegove. A on e biti sljede i Vrhovni Gospodar. Ponyets. i sve to ti ima na svom brodu. Taj kositar je moj profit. Vrati se na te rudnike. plus bonus. slo io se Gorov to je bila dobra trgovina. Ni ta osim rizika da zavr im u plinskoj komori.novaca. zar ne? Bilo je o ito kako Gorov nije ni ta shvatio. U tom je trenutku vjerovao da mogu u initi bilo to. Mislim. Tvrdiomi jekako nije praznovjeran. jer bi pred Vrhovnim Gospodarom bila njegova rije protiv moje. stari moj. za slu aj da se poka e kako on ipak ne zna sportski gubiti. Kako se to uklapa u pri u? Profitom. Po dvostrukoj cijeni. Ho e li se on slu iti s tim stvarima koje je kupio? Za to ne? To mu je jedini na in da si nadoknadi gubitak. Gorov. zatrpani smo kositrom. Izmu enim glasomje rekao Bi li mi to objasnio? to se tu ima obja njavati? Sve je jasno. Da. a ostatak emo ukrcati na tvoj brod. I dok sam mu morao poput prebijenog psa predati transmuter. Pherl nikad u svom ivotu nije vidio niti uo za kameru s mikrofilmom.

Zar misli da mo emo izgubiti tri broda i onda pitati za njih? Dobro. A ako ti se to ne svi a. PRIN EVI TRGOVINE 1. ni ta drugo. to se ne doga a uvijek.. Ja sad ne vodim kampanju. Ponekad se zaboravlja da je i Hober Mallow zapo eo ivot kao obi an trgovac... Vidi . Evo odmah. TRGOVCI. To je malo vjerojatno! Sla em se. Misli ? glas Mallowa bio je hladan. Ali i vratio se. No. a ne znamo otkud dolazi. hajde! Ako ima jo ne to za re i. gotovo nezainteresirano. Mo da je tu i bio stranac. Mallowu se nikada nije mogla prigovoriti zbog pretjerane pristojnosti prema ljudima iz Fondacije. nestala unutar teritorija te republike. Suo eni smo s atomskim oru jem. A to su bili brodovi naoru ani svim uobi ajenim nuklearnim oru jima i za ti eni za titnim poljima. ovjek koji mu je sjedio nasuprot posegne u d ep svoje kratke jakne sa Smyrnog i izvadi cigarete.. Ovo je tiho je rekao republika Korell. Trgovci su se obogatili. pravi majstor trgovac. redovit mu je posao bio skidati s grba e vije nike opozicije. . Najve i kapital kojeg Fondacija ima u odnosu na ove periferne predjele je reputacija o njezinoj mo i. onda mi barem reci to sad ho e od mene. to si rekli oni iz Korella? Suttove su o i ironi no zasjale Nije bilo na ina da se to sazna. Zapravo. ali uvijek za komdora izaberu nekog iz obitelji Argo. pri svakoj izbornoj kampanji za gradona elnika politi ari po inju vikati "Seldonova kriza!" Sutt se tek slaba no osmjehnuo. Hober Mallow sa Smyrnog.. A druga mogu nost je da smo suo eni s izdajom. Jorane Sutt sada nije gubio vrijeme na luksuz da se uvrijedi. reformiste. a atomsku snagu mo e pobijediti samo ve a atomska snaga. Nikada se ne zaboravlja da ga je zavr io kao prvi od Prin eva Trgovine. Uz takav trening trebalo bi mu zaista mnogo pa da izgubi ivce.... Encyclopaedia Galactica *** Jorane Sutt je sastavio jagodice svojih bri ljivo manikiranih prstiju i rekao Ima tu ne eg zagonetnog. Kao tajniku gradona elnika. one koji tra e posao. Ne vjerujem. Iskrivio je usne i jo jednom ponovio Bio sam tamo. po nu ti se doga ati udne stvari. Trgovac klimne Bio sam tamo. a s bogatstvom je do la i mo . no imao je dobre i prisne odnose.Psihohistori kom neizbje no u. Sutt. U pravilu. reci.. Sada se pitanje samo name e: Ako Korell ima atomsko naoru anje. Jedna je da ga Korelci sami proizvode. a to ti ka em u najstro em povjerenju. Koje su bile posljednje rije i koje su se ule s tih brodova? Rutinski izvje taji.5. za ti ena konvencijama. U zadnju godinu dana su tri trgova ka broda.. Sutt je pokazao prema trodimenzionalnoj mapi zvjezdanoj karti na stolu. zapo eo je metodi no tri broda izgubljena u istom sektoru u istoj godini ne mogu biti slu ajnost. . ekonomska kontrola Fondacije nad ostalima je rasla. otkud ga nabavlja? Pa otkud? Postoje dvije mogu nosti. i lu ake koji su mu dolazili s tim kako su prokljuvili svu onu budu u povijest koju je Hari Seldon razradio. pu io je mirno. ovo bi mogla biti jo jedna od onih kriza Harija Seldona. Prljava rupa za takore! Mislim da to mo e zvati republikom. Podesio je kontrole i skupina od pet est zvijezda zabljesne crveno.. Mallow.

. A to ako se on ne e dati zavarati? To je rizik kojeg moramo prihvatiti. treba nam netko tko je sposoban otkriti o emu se radi. ro en na Smyrnom. ne stidim se ni njega ni njegovih stanovnika. zastao je i naglo upitao: O emu razmi lja . Sve mi to izgleda dosta rizi no. onda su u nju umije ani bistri ljudi. A taj Mallow je sposoban ovjek. mogao bih te podsjetiti da su dva od ona tri izgubljena broda imala posadu sa Smyrnog. ve ostarjelom tijelu Publisa Manlioja bila su dva istaknuta slu benika Fondacije. Da ti jo nato im? Ne. Dobro! Trgovac je ustao. A ako he. 2. Tanke usne su mu se otvorile Mi smo usred Seldonove krize. Ako se tu radi o izdaji. a s obzirom da si sa Smyrnog.. Kada bi mogao saznati odakle dolazi ta sila. A to je tako malo rekao je Sutt. polako razdvajaju i prste kako bi se rije io pritiska. tegle i ugljen za bijednu nadnicu. A Mallowa emo dr ati na oku. kao trgovac. Gospodar Hramova i tako dalje. O igledno si krivo shvatio. Ti si sa Smyrnog. prave i se da ga slu a. Kada trebam krenuti? Kada e ti brod biti spreman? Za est dana. Sada mi samo mo e re i naredbu ili optu bu i ba me briga to e od toga odabrati. Bez sumnje ti je u vrijeme Anacreona i Lorisa djed bio baron i bez sumnje ste zemlji ni posjed dobili nakon to je Sef Sermak izvr io redistribuciju zemlji ta. Manlio. grubo se rukovao i iza ao. Ja starom re imu ne dugujem ni ta. Sutt je pri ekao. Svako od njih ima svoje pretendente i svoje biv e plemstvo koje se nikako ne uspijeva pretvarati da silno voli Fondaciju. tako ti crnog svemira. Djelitelj Svete Hrane. . Tvoje jadne sitne insinuacije o izdaji ne e me natjerati na nikakvu paniku i ulizivanje. Sve pojedinosti e dobiti u admiralitetu. To je glavno. Mo da su neki od njih postali aktivni. eli li meni ne to re i? Ja sam sa Smyrnog. Kako se to tebi ini. U sitnom. zami ljeno gledaju i preda se.. bio je i Poglavar Crkve. Publis Manlio je polako pijuckao vino. hvala. dosta sam popio. ti si ovdje stranac. a ne mo emo predvidjeti kako e zavr iti. Fondaciji pripada samo po svojem obrazovanju. i to jedan od najboljih. Sutt? Re i u ti. To no. Znam. Bio je sekretar za vanjske poslove u gradona elnikovom kabinetu. Poznaje strance. Ma o emu ovaj govorio. jednom od ranija etiri Kraljevstva. Gradona elnik je ugasio ekran i naslonio se u stolcu. Mallow je pocrvenio Razumijem. Izgovorio sam sve te dosadne detalje o tvom ro enju i precima samo kako bih ti pokazao da me ne zanimaju.. Trebao bi tamo oti i. Ne. Mallow je duboko udahnuo Kao uhoda? Ma ne. Dragi moj glavni trgovce.. No vratimo se sada na to to ti elim re i. I ne e odmah dati rezultata. Ali ro en sam na Smyrnom i. Sve je to samo strategija. umro je prije dolaska Fondacije. Onda e tada i krenuti.. ne dam ja ni jedan elektron za to je li tvoj djed bio kralj Smyrnog ili najve a sirotinja na tom planetu. ali s otvorenim o ima. Po svom ro enju. a za sve druge. Ali on se slo io da tamo po alje tog trgovca govorio je. ne! Moj je djed bio sirotinja i.Tajnik mirno odgovori Nema ni eg udnovatog u takvoj pretpostavci. A i trgovac si. imamo posla sa zna ajnim skupinama protivnika u svakom od tih kraljevstava. Sutt je nato io sebi i onda strpljivo trpio nervozno brbljanje ovog drugog. Bio si na Korellu i zna Korelce. Otkad su etiri Kraljevstva prihvatila Fondacijsku konvenciju. a onda slegnuo ramenima i u ao u radnu sobu gradona elnika. osim za Fondaciju. Te iste ve eri u moma kom stanu Joranea Sutta u Hardinovoj Zgradi. tako mi Galaktike. Ti si sa Smyrnog. Sutt? On bi mogao biti dobar glumac odgovorio je.

Manliove su se o i stisnule Ako je to sve. Manlio. po prvi puta. Prava slu ba dr avi se iskazuje tako da se kriza otkrije ve u njezinom za etku. Gledaj. Hober Mallow je imao drugi sastanak. Manlio nesigurno protrlja nos A ti ima plan za susret s tom krizom? Sutt je klimnuo. uo sam za tvoju kampanju da u vije u dobijete izravnog predstavnika trgovaca. Razmisli malo. imamo. Znamo da je Hari Seldon razradio vjerojatnosti za budu u povijest. za to bih to bio ja? . bude li dobro obavljao svoje poslove. Da. oni bi mogli tvoriti nesiguran element na eg dru tva. 3. ak i ako me u njima nema izdajnika. odgajani bez religije. a druga trideset godina nakon prve. Ti trgovci. Ali. a s druge popu tamo na vlastiti stisak kojim ih dr imo. Moj? Ne mogu ja to obaviti. Znamo i da e nam za to trebati otprilike tisu u godina. A ja bih nastavi Manlio u tome trebao odigrati neku ulogu? Sutt ponovo klimne Prije nego se suprotstavimo toj stranoj zavjeri vezanoj uz atomsko naoru anje. Svaka budala mo e prepoznati krizu kad ona ve nastupi. Manlio? Jo od vremena Salvora Hardina nije crkveno i gra ansko vodstvo bilo spojeno u jednoj osobi. To lije enje mora po eti brzo. prije negoli Seldonova kriza postane akutna. anse za nevolju bi mogle biti i prevelike. Pod njihovim sekularnim vodstvom.. mi nastavljamo s planiranom povije u. Ah! Manlio posta krut. a njegov pogled o triji. On je posve negativna li nost. I znamo da emo se u tom intervalu suo avati s izvjesnim krizama. koje na nas jo od Hardinovog vremena gledaju kao na Sveti Planet. Twer. Manlio. tada bi se on dao povesti. Ja sam imenovan na ovu funkciju. Tko zna. Na drugom kraju grada. nikada nismo imali protivnika koji bi posjedovao atomsko naoru anje. vanjske provincije. Ali kad bi mu se pojavio netko neovisan koji bi mu mogao ugroziti reizbor. u mnogo skromnijem okru enju.. bi se mogle odvojiti. Gradona elnik. ali prejaki su. Po prvi puta nakon vi e od sedamdeset godina suo eni smo s velikom unutra njom politi kom krizom. nemam ti ja dara za prakti nu politiku. Oni su stranci. S tim oru jem izvana i nezadovoljstvom iznutra. A sada ga.. Ali Sutt. ali za lije enje toga. i ne mo e ih se nadzirati. Rekao bih da ovakva sinkronizacija tih dviju kriza.Manlio se zagleda u njega i tiho upita Kako zna ? Je li se Seldon opet pojavio u onom svom vremenskom sefu? To nije bilo ni potrebno. onda to nije dovoljno. Sutt nikada nije pokazivao svoju nestrpljivost. vrijeme je.. Ti trgovci. Korisni su. Ali nije samo to. Dosad su bile dvije Seldonove krize i u oba slu aja Fondaciji je prijetila opasnost da se posve zatre.. I to ako doka emo postojanje zavjere? Kad bismo to mogli.. Od tada je pro lo gotovo sedamdeset i pet godina. Znamo da emo jednoga dana ponovo sagraditi Galakti ko carstvo. Prva je kriza nastupila pedeset godina nakon osnivanja Fondacije. Vrijeme je. Pokazuje energi nost samo kad treba izbje i odgovornosti. Ta opasnost se primi e. bez sumnje ukazuje o emu se radi.. a nemam ni legislativu. S jedne strane ih oboru avamo znanjem. Otkad se Galakti ko carstvo povuklo s periferije i prepustilo nas samima sebi. ti mora uvesti red u svojoj vlastitoj ku i.. Ni ta ne mo e prouzro iti tre u krizu sve dok se takva opasnost ne ponovi. Uz nas ih ne bi vezao ni patriotizam ni osnovna pristojnost pa ak ni strahopo tovanje koje proizlazi iz religioznosti. To prepusti meni. To bi ve samo po sebi izgledalo zna ajno. i unutra nje i vanjske.. Znam sve to. Nikako. Ali to bi se sada moglo dogoditi. onda bi izravna akcija bila jednostavna i sasvim dovoljna. Sutt je spustio praznu a u koji je bio vrtio u ruci a to je o ito tvoj posao.. Dugo je slu ao i tada je oprezno rekao: Da.

ili si barem na glasu kao pustolov. Fondaciju. prisiljavaju i nas da idemo putem prema budu em Carstvu. a uvjeti su slo eni tako da se budu pojavljivale serije kriza koje e nas na najbr i mogu i na in usmjeravati. Sada nam se jedna pribli ava. Oh. Treba i improvizirati. jo bolje. to je tre a. Mallow je ekao reakciju na ove svoje rije i.. Stranka akcije se otvoreno podijelila i mi je sad mo emo uni titi jednostavnim zahtjevom da trgovci dobiju jednaka prava ili. Mallow se naslonio na svom stolcu i buljio u svoje debele prste.. Otkud ti to zna ? Taj. tra e i demokraciju. Slu aj. Twer je zurio u njega. Twer je nesigurno odmahivao glavom i tako su stajali. ao mi je. I ima apsolutni prioritet. Nastupila je duga ka stanka.. Da. a kasnije si ih sve strpao u svoj mali d ep i oti ao zajedno s njima. A a. davno prije tebe. gledaju i jedan drugog. Jesi li napravio kakve planove? Nemam ni mutnu predod bu. Ti si vodio taj sastanak. to je zapravo jedno te isto... onda u se jednoga dana vratiti i srediti ra une.. Naravno! Twer je slegnuo ramenima Trebao sam se toga sjetiti.. kako bismo sa uvali umjetnost.. Budu i kurs Fondacije zacrtan je pomo u znanosti koja se zove psihohistorika. a ne plan... Ali tako je. . taj gad te se eli rije iti. Jo nisam zavr io re e trgovac hladno. znanost i tehnologiju te tvorili jezgru Drugoga carstva. Ima nekakav glamur. Sljede eg tjedna odlazim na slu beni put. Objasnit u ti Mallowljeve obrve su se malo spustile dok mu je polako govorio Kad se Galakti ko carstvo po elo na svojim rubovima raspadati i kad su se ti krajevi Galaktike okrenuli barbarstvu i odcijepili. Ma nije va no. Hardin je jednom rekao: "Za uspjeh nije dovoljno planiranje.. se sada nasmijao. To no. kada sam te lani prvi puta susreo? Na Trgova koj konvenciji. Sjeti se. Svaka kriza. Ako je to trik. Nemoj odmah planuti. Stra na tajna. Jesi li znao da je sekretar za obrazovanje podnio ostavku? To se jo nije pro ulo. Zna ve kako to ide." Ja u improvizirati. Pa ni ta. svaka od Seldonovih kriza. Slu beni put? Kakav to posao? To je velika tajna. Twer.. Twer je prazno zurio Stoje to Seldonova kriza? Galaktiko! Mallow je bijesno i razo arano eksplodirao Pa kog si ti vraga radio dok si i ao u kolu? Kako uop e mo e postaviti takvo glupo pitanje?! Stariji ovjek se namr tio Ako bi mi objasnio. S ga enjem je odmahnuo rukom. Va no je da mene sada alju ba u sam centar svega toga. Znam to radim rekao je. ozna ava jednu epohu na e povijesti. Ti se one crvenovrate volove posjeo u njihove stolce. jer izbori za vije e su svake godine. A ako nije trik. Pa.Jaim Twer. onda e ta tvoja Zmija Sutt plesati onako kako mi budemo svirali. nije va no. Dobro. ali bude. a zatim je detaljno razra en. Ma stani! Mallow je dlanom udario o svoju aku. ovdje vani.. . A ima i dobre odnose s onima iz Fondacije. glasovanje za i protiv. dolazi Seldonova kriza. no nje nije bilo. Hari Seldon i njegova skupina psihologa osnovali su koloniju. pitao li ga to netko ili ne pitao. koji e vas u svako doba... suho re e Mallow ali za to sada? Jer nam se sada pru a prilika. I ne zna se na to u nai i kad se vratim. Sa Zmijom Suttom? Jaim Twer se uzbudio. da. posred ovog sme a. Mallow. Twer ga pogleda Jesi li na tragu ne emu? Ne.. Morao sam razgovarati s gradona elnikovim privatnim sekretarom. podsjetiti kako je on bio u onoj prvoj grupi stranaca koji su se kolovali u Fondaciji. da. tamo gdje ta kriza nastaje. Morat e si na i nekog drugog.. Ali ja sam ve odavno zavr io kolu.

Idem. S druge strane. . a da nisu Mallowu odgovorili na zahtjev da razgovara s lokalnom vladom. a ja se pitam. s njegovim strogim zakonima o trgovcima i jo stro ima protiv misionara. jedna je stvar oplja kati lako naoru ane trgova ke brodove. Ovo se mo e nazvati nedirnutim teritorijem. Jaim Twer ga nestrpljivo pogleda i odlo i svoj pil karata. to zapravo tu radimo? ekamo. Dani Fondacije jo nisu ovamo stigli a. samo tri su nestala. komdora Aspera Arga. Eskadrila brodova. jer od vi e od tri stotine brodova koji su se tu lani zatekli. Stari trgovac je nezadovoljno frknuo i pocrvenio.Tada Mallow naglo. I sam si bio trgovac. Mallow. Uzet u onoga koga ja ho u. Ali. Mirno je zurio kroz prozor. I sama zra na luka bila je u raspadaju em stanju i djelovala je tmurno i depresivno na posadu Daleke Zvijezde. Mallow se srda no rukovao s njim. asnici su zabrinuti. Imali su tjedan dana da to u ine. Dobro! Zaista jako dobro! A sada moram i i okupiti momke. Mallow je ponovio: Tu bi se dobro trgovalo. prosperitet je bio slab. ti dani ne e nikada ni do i. Tu bi se moglo dobro trgovati zami ljeno je izjavio Hober Mallow. jedino se tako ne zove. to bi opet moglo zna iti i da uop e nemaju atomsku energiju. i ja sam pomislio na to. Mallow je naglo sjeo Da. Korell pripada onom tako estom povijesnom fenomenu: republika iji vladar ima sve atribute apsolutisti kog monarha. ovje e. Ispru io je ruku To e mi biti prvo putovanje nakon tri godine. prije nego si zaklju io kako je ivot politi ara uzbudljiviji. A. Ti zna na kojem doku je Daleka Zvijezda. Kad se sve to zbroji. bi li po ao sa mnom? Ne gledaj me tako. 4.. za to se ne bi elio rije iti i tebe? Osim toga. I o tebi. Hangari u stanju raspadanja irili su oko sebe isto takvo ozra je i Jaim Twer je bezvoljno slagao pasijans. ali mirno re e: Zna to. Prema Whassallianovoj pukotini. Osim te izjave. kona no. Zbogom. Dr ali su se na razmaku i pro lo je tjedan dana. Onda. s druge strane. Samo tihe uspomene i ru evne gra evine svjedo ile su o danu kada je odavde oti lo Galakti ko carstvo. nema trgovca koji e se otputiti u svemir ako ne mo e sam odabrati svoju posadu. I zato je u ivao u uobi ajenom despotizmu neograni enom ak ni s onim ubla avaju im utjecajima kao to su kraljevska ast i dvorska etiketa. To je mali postotak. Mallow? Posada se buni. ali je skrivaju zbog straha da mi ne bismo ne to saznali. Izgleda kao da se spremaju zabiti nas u crnu zemlju. sastojala se od ono malo traljavih ostataka nekada nje slave i glomaznih olupina. Putovanje je bilo pro lo bez ikakvih uzbu enja. Materijalno. Oko polja su stra e. Ako se eli mene rije iti. Vidi . Ne mogu biti precizniji sve dok ne budemo u svemiru. Reci mi kamo ide .. Te ko. koji su doletjeli kako bi presreli Daleku Zvijezdu. Mo da su ekali poja anje Twerove su o i bile prodorne. a ne to sasvim drugo zavitlavati akreditiranog izaslanika Fondacije. to ka e ? Mislim da me Sutt eli imati negdje gdje me mo e dr ati na oku. to mo da i ne zna i ni ta. dok taj broj ne poraste. Pita se? O emu? O cijeloj ovoj situaciji. a nad glavama nam lete brodovi. U redu. zasad se malo toga moglo re i o Korellu. bez problema smo stigli ovamo. Slijep si.. kad ve sama njegova nazo nost mo e zna iti da je Fondacija sve vi e sumnji ava. Ilije ipak imaju. Kog to vraga namjerava u initi. sude i po estokoj odlu nosti njihovog vladara. O i starijeg ovjeka su zasjale. Ali to bi moglo i zna iti da imaju malo brodova opremljenih atomskom energijom pa ih se ne usu uju nepotrebno pokazivati. Barem sam tako uo.. to opet postavlja zgodan problem. a pogled tvrd. zar ne? Pojavi se sutra tamo. Kao prvo.

naredni e! Oprostite. Vrata su se za narednikom zatvorila. Potrebna mu je hospitalizacija. Takva je brzina bila velika vrlina u ovoj anarhi noj regiji me uzvjezdanog prostora Periferije. nije rije o jednoj osobi. to? Mallowljevo lice je problijedilo. Zna da Korelci ubijaju misionare koje ulove. a onda na poru nika stra e Demena. a sada su bili br i nego ikada prije. Za njima je u ao Twer i tiho zatvorio vrata. narednice i razumijem ih. Ljudi su pristizali. bez obzira to mu govorilo u prilog. Jeste li razumjeli? Na narednikovom licu nije bilo nikakve promjene. mo da i s atomskom energijom. Bila je to neka vrst zajedni kog dogovora.. Poru nik Tinter pobunjeni ki promrmlja: Sedam dana bez ikakve akcije. to se jo mo e u initi? Ne znam. Nitko nije smio bez mojeg dopu tenja ni napustiti brod niti u i u njega. Obje strane ekaju. Treba je imati kad ste suo eni sa smr u. narednice. mirno mi okupi asnike.. Majstor trgovac se okrenuo prema Tweru i zami ljeno zastao Twer. Jesu li ti ljudi bili pod va im zapovjedni tvom? Da. Mallow je polako u ao i sa svih strana promotrio misionara.Zaustavi se. ina e je beskorisna.. sa svojim crnim licem mirno stajao s njegove druge strane. Pet minuta nakon izdane zapovjedi ak su i ljudi koji tada nisu bili na du nosti stali uz svoje topove. a amor se poja ao. Zapovjedite ljudima neka zauzmu borbene polo aje. O i su mu tada kliznule na poru nika Tintera. Nije va na disciplina pod idealnim uvjetima. Na ekranu je zabljesnulo lice de urnog narednika. Gdje je taj misionar? Dovedite mi ga ovamo. Oni ne znaju to ja ovdje radim. Reci to si naumio i to bez spominjanja tih me ukoraka. Naravno. Idite na va topni ki polo aj. Svi su ga pogledali. a oni su jedan cijeli svijet. U nastaloj petminutnoj pauzi. Kako se zovete. Mallow ledeno re e Ja mogu. koji je. A vi osobno bit ete oslobo en svih zapovjednih du nosti na isti vremenski rok. ostanu na svojim polo ajima. gospodine. gospodine rekao je narednik. zaustavi se Twer je podigao ruke. Ali ja sam u lo ijem polo aju. Postupanje suprotno mojim naredbama je samo po sebi lo e. a kada se vratio djelovao je pomalo odsutno. tko je bez moje naredbe pustio toga ovjeka unutra? mirno je upitao Mallow. Jasno je odgovorio: Da. mogla bi biti i neka rupa u zemlji koja eka da nas proguta. pogledao ima li koga iza anka i navukao zavjese preko debelih stakla prozora. Takvim se na inom ne mo e posti i disciplina. dobit e po tjedan dana samice. Za pola minute je napustio prostoriju. Recite. Prostorija namijenjena boravku posade bila je gotovo prazna. Ljudi su propustili misionara Fondacije. ekamo. jer ina e ne e razumjeti.. Naravno. Mallow je udarcima noge pootvarao vrata na zahodima. Bit e ih vi e kojima e trebati hospitalizacija. gospodine. Mallow. sve osim koordinatora i onih koji izra unavaju putanje projektila. a ja ne znam to oni ovdje imaju. Ali to znamo od po etka. Za to to ka njavanje. Mallow? upita Twer.. to je opasno. jer sam sam. gospodine. Mo ete i i. Istupio je narednik stra e. Samo me zavla i s tim govorancijama. koji mu je bio sjedne strane. Tko je sad to? Mallow ga strpljivo pogleda i podesi prijamnik. Nekog misionara. ako se mo e tako re i. Neka ljudi. ali ramena su mu se malo spustila. vele asni? . Ne mogu si dopustiti da budem slabiji. do nove naredbe. gospodine. Najprije. a ovi stranci ovdje. a preda nj su oprezno doveli osobu odjevenu u grimiznu halju. Ali moram spominjati te me ufaze. Trgovac je sjeo. On je jedan od na ih. Mallow ga prekine Suosje am s va im osje ajima. gospodine. Kada sve ovo pro e. Oprostite..

Ako ovi mra njaci odbijaju prosvjeti)enje. molim vas u ime tog duha da me za titite od njih. Nemoj mi se isprije iti na putu. A ovi vani su divljaci. Zastao je kako bi udahnuo. ali stra nji dio vrata mu je bio crven Aktiviraj taj vanjski zvu nik i saznaj to ele. Nek' nad vama uvijek bdije za titni ka ruka Duha Galaktike.. Iz zvu nika za vanjsko komuniciranje s broda uo se previ e bu an glas. Spasite me od ovih mra nih i okrutnih koji me progone i koji e svojim zlo inima unesre iti Duha Galaktike. a odgovarao mu je nerazgovjetan amor bijesne horde. Sine. Kako ste prosvijetljen ovjek. protivno zakonima i Korella i Fondacije. Misionarove ruke su se opet podigle. Neka ga netko odvede u krevet. On pripada Fondaciji i kona no. Neprijateljske jedinice! Nekoliko tisu a pojedinaca koji su tvorili korelske mase. Te ko je disao Nastradao sam od ruke neprosvije enih. ako me poku a zaustaviti i upat u ti taj tvoj smrdljivi grkljan. . zabrinutog pogleda i muklog glasa Taj ovjek je bolestan. Okrenuo se i pro ao pokraj Twera. I ne govori nikakva obe anja niti prijetnje. Glas mu se slomio kad se iz razglasa za hitnu uzbunu za uo metalni glas Neprijateljske jedinice na vidiku! Tra imo upute! Sve o i su se mehani ki okrenule prema zvu niku.. u skladu s konvencijom. djeco moja. Nestalo je one njegove zbunjenosti.. a na sljepoo nici je imao modricu. Tinter se okrenuo i oti ao. Kako se zovete? Misionar se odjednom po e grozni avo pona ati. Govori! kratko re e Mallow. u samoj Fondaciji. djeco moja. Twer. Twer. Ra irio je ruke. o i sve enika poprimile su divlji izgled. O i su mu bile irom otvorene. Mallowljev je glas bio jasan Imam tu va nijeg posla nego uvati misionare. Zovem se Jord Parma i potje em s anakreonskih svjetova. ujete li ih? Za to meni govorite o zakonu. spasite me od tih nevjernika. bijesno piskutanje Mallow. zar to onda nije najbolji znak da im je ono potrebno? Nisam vas to pitao. Mallow divlje opsuje. zakonu kojeg su stvorili ljudi? Postoje vi i zakoni. Kako ste vi djeca Duha. Mallow. Nema pravne osnove po kojoj bih vas titio. Jesi li me uo? ujem te. jer u te ubiti. Mallow osjeti grubu ruku na svom ramenu i odgurne je. upoznat sa svim misterijima. gospodine ono to budem htio i. Bio je to Twer. Kako se zovete. a koliko je Mallow mogao vidjeti. Vi! Vele asni Parma! Jeste li znali da. ne mogu i i drugdje nego tamo kuda me Duh vodi. jer e ti to biti zadnje to e u initi. Twer ili u te poslati van iz sobe. Nije li Duh Galaktike bio taj koji je rekao: Ne e uzmo i miran gledati kako ranjavaju brata tvojega. vele asni. mora zadr ati ovdje tog ovjeka. razgrnuo ih i mrko se zagledao van. niti jedan sve enik nema pristupa na teritorij Korella? Misionar se tresao. Mallowljeva krupna ruka poka e mu neka se odmakne Ne mije aj se. Rije i su mu navirale. neka se netko pobrine za njega. Samo tako e zadr ati ast i po tovanje. a stigao sam ovamo odazvav i se svom unutarnjem pozivu. on je sve enik. vele asni? Ruke misionara sklopile su se u nagloj molbi. Kad je uo taj zvuk. U init u. kolovan sam u Fondaciji. Zar nemate topove? Zar nemate brod? Ne stoji li iza vas cijela Fondacija? I nije li iznad vas i posvuda oko vas taj Duh koji vlada svemirom. zabrinut. Twer istupi. Tinter! Trgovac se nije okrenuo. Tada je onaj sna an glas iz vanjskog zvu nika Daleke Zvijezde utihnuo i poru nik Tinter se vratio. Ovdje ste protuzakonito. tako mi Seldona i cijele Galaktike. kao da e sve zagrliti Sine moj. Gomila koja je s kraja na kraj ispunila zra nu luku i pribli avala se.. nije se bio ni pomaknuo.Ha? Osoba u grimiznoj odje i cijela se nagnula prema Mallowu. Glas mu je bio tiho. Ranije nije govorio. Te ko je povrije en. Ja sam sve enik koji slu i Duhu. Pritisnuo je prekida na mikrofonu i povikao: Ostanite budni! To je sve! Oti ao je do gustih zavjesa. Upitaj ih ima li me u njima kakav predstavnik zakona.

Twer je dlanovima vrsto pritisnuo u i. Otkud oni? Najbli i imalo zna ajniji grad je stotinama kilometara daleko. Starac je morao ulo iti napor kako bi mu se lice opustilo. ja u mu zauzvrat pokazati kakav lijek protiv toga imam. a onda je povikao: Proklet bio izdajica koji prepu ta svog ovjeka zlu i smrti! Oglu ile u i onome tko je gluh za molbe bespomo nog! Oslijepile o i onome tko je slijep pa ne vidi nedu nog! Pocrnila zauvijek du a onome tko se udru io s mra nim.. Bili su sami u Mallowljevoj privatnoj kabini. Razlaz! rekao je mirnim glasom Na va a mjesta. otkriv i tanke ruke pune vena. Ostanite u punoj gotovosti jo est sati nakon to se masa bude razi la. To je ubojstvo. Pi tolj se polako pomicao i zaustavio se na Tweru. Misionar je vrisnuo. Tinter je oti ao. Twer. ti nema slu benog polo aja. Twer. I odjednom se u njegovim rukama stvorio pi tolj. pri e sam do broda. a stara ki uko eni prsti ra irili su se iznad irokih rukava koji u sada spali. Ako tu ima nekoga tko misli da bi me mogao podu avati. po i sa mnom. Moji motivi su bili dobronamjerni rekao je Twer. slegne Mallow ramenima on predstavlja zakon. Glasno se ulo kako mu dah prolazi kroz nosnice.. ja sam za tebe "gospodine" ili "Mallow". Zar ti nisi opazio? to bih opazio? Ova zra na luka je usred prave pusto i. A kad izdam naredbu. Nikada nisam s tim imao iskustva. Ja tu ne mogu ni ta. predat emo mu vele asnog Jorda Parmu. krhka figura odvojila od mase. Javio se netko tko tvrdi da upravlja ovim distriktom i ima policijske snage.. Dodao je: Ja ne znam ni ta o subordinaciji. Upamti. Mallow je trepnuo i prezrivo ponovio kretnju. a ne bih to morao ni sada da nisi pre ao granice. Te ko je razumjeti sve to govore.. i izgledaju tako bijesno. .. a onda je razdvojio i spustio ruke. Podigao je ruke. i ja u ti iskazati svako tovanje. Prihva am ispriku! Ho e li se rukovati? Twerovi prsti nestado e u Mallowljevom golemom dlanu. Dvostruke stra e jo etrdeset i osam sati nakon toga.. Njegova krupna figura kao da se usukala. Jo nikada nisam morao potegnuti blaster na svoje ljude. ne mogu biti ni ta drugo nego tiranin. gospodine. u nazo nosti mojih asnika ili posade. o ito prestra en i pun zlih slutnji. no on o ito nije sam svoj gazda. I odjednom pobjegne misionar. Grun i Upshur. Otkud je pobjegao? I dolazi ba ovamo. a kroz pet minuta neka se mala. Mallow je spremio blaster. Mallow mu je pokazao stolac pa Twer sjedne. Ali odsad. zahtijevaju da im se preda osoba koja se zove Jord Parma. ne e ga mo i spasiti. A oni svi sti u za pola sata. Dvaput se osvrnuo i dvaput su ga jasne prijetnje mnogoglavog udovi ta natjerale nastaviti put. ili to ve jest. U redu Mallow je mahnuo rukom u kojoj je dr ao blaster kojeg jo uvijek nije spremio u futrolu. Slu ajnost? Okupi se golema masa ljudi. Toliko ih je mnogo. A ako ne? Prijetnje su raznovrsne. Gazda ili ne. Misionar se odupirao onoj dvojici koji su ga primili. ali da bih vodio ovaj brod na na in na koji elim. Iskreno re eno. kad smo nasamo. a znati da e ga lin ovati. Reci im da ako taj guverner ili policajac ili ma kako se zvao. Samo na trenutak pojavilo se slaba no svjetlo i odmah potom se ugasilo. Mallow ga je promatrao ironi nim pogledom .Gospodine. Prilazio je polako i oklijevaju i. Izgleda da si se u ove tri godine bavljenja politikom posve odviknuo obi aja trgovaca. posko it e i izvr iti je br e od tre erazrednog novaka ili u te ja jo br e okovati u potpalublju. taj mi je incident malo previ e smrdio. Jesi li razumio? Partijski vo a nasuho proguta pa oklijevaju i re e: Ispri avam se. Naknadne upute dobit ete na vrijeme. Te ko je poslati ovjeka van. Onaj klecavi guverner. izvedite ga. Twer. jer si ovamo do ao na moj poziv. rekao je razo arao si me. Kako? Kako? poput jeke ponovi Twer. mo da tamo u Fondaciji ja i jesam demokrat.

. To.. A mo da je to samo bila zamisao da nas namame u kavalirsku. Mir! Ah! Lice komdora poprimi sentimentalan izraz. Ne vjerujem da u Periferiji ima ikoga kome je ideal mira toliko prirastao srcu kao meni. Proslijedi je ovamo! Stigla je sjajna mala kapsula. komdore. Iz zvu nika je dopro glasan zvuk. Ja mislim da smo polo ili test.. glade i jednom drugu. niti la nog prikazivanja. to je prili no smjela pretpostavka. napokon sti e vrlo ugla en poziv na razgovor s presvijetlim komdorom. Onda sam sretan. Tu kod nas vam nema glumatanja. 5. To no tako. pro itao je poruku i kratko se nasmijao Kako si ono rekao? Da mi je to bila prili no smjela pretpostavka? Dobacio je kapsulu s porukom Tweru i dodao: Pola sata nakon to smo im vratili tog misionara. Mallow glatko nastavi: Dosad je trgovina izme u na e dvije nacije patila zbog trgova kih restrikcija koje je nametnula va a vlada. To bi se moglo razumjeti. i govorio je kroz nos. Vama je sigurno ve dugo znano kako neograni ena trgovina. i vi. vjerujem kako je upravo ta injenica jedna od najsna nijih veza izme u Korella i va e nacije.. vele asni Parma je bio jako zbunjen. Mallow je pritisne.. Mu ili su ga. gorko promrmlja Twer. to s vama imam posla rekao je. Samo baciv i pogled. njegovoj ko ulji je trebalo pranje. Kao na primjer njihova briga za ono to je u najboljem interesu njihovog naroda. ta vladavina mira nije nikada bila naru ena. komdore. otvori i iz nje istrese srebrom impregniran list.. Komdorov pogled je po ivao na po ljun anoj stazi kojom su le erno etali. vi razumijete takve stvari. otkad sam u vo enju dr ave naslijedio mojeg presvijetlog oca. inilo se da ni u jednom trenutku nije bio posve pri zdravoj pameti. Mo da to ne bih trebao re i blago je zaka ljao ali re enomi jekako me moj narod. koji nemaju tako prosvije enu administraciju. galantnu obranu tog ovjeka. S druge strane.. a prije toga smo ekali sedam dana. . Iz komdorovog sjedi ta. Mallow je pogledom etao po dobro odr avanom vrtu. Zadovoljno ga je ravnao palcem i ka iprstom i rekao Ovo je teleportirano izravno iz glavnog grada. nastoje i u sebi ne povla iti paralele izme u tih dru tvenih ure enja i to je argument za kojeg dr im kako govori u korist nastavka mira i prijateljstva izme u na ih vlada. moji sugra ani. Komdor Asper je sam sebe proglasio ovjekom iz naroda. Taj je bio ovdje kr e i zakone i Korella i Fondacije. a kad se Mallow javio uslijedila je poruka: Gospodine. a Fondacija ne bi imala pravnu osnovu po kojoj bi mogla braniti nas. Jer rije komdor zna i upravo to. rekao je Mallow vrlo ozbiljnim glasom. poput nas. unatrag za e ljana kosa visjela mu je do ramena. Slobodna trgovina! mrmljaju i ga ispravi komdor. Koliko znam. Ali ovi visoki zidovi pro eti eli nom armaturom bili su o ito nedavno poja ani. trgovce Mallow rekao je. Mogu vam iskreno re i da. nazivaju Asper Voljeni. Mo da je taj visok ovjek i sve to prijete e oru je udnog no opakog izgleda bilo upereno protiv njega samo kao mjera opreza. Zapravo. bio bi to neprijateljski akt prema Korellu. Ona preostala. Ruke je dr ao na le ima. esto nedostaju one odlike koje bi ih u inile voljenim vladarima.A to ako su misionara doveli ovamo i pustili nam ga kao mamac? Na prijatelj.. prili no udan potez za tako Voljenog Aspera.. Mo da. Kao na primjer? U komdorovu glasu osjetila se natruha opreza. U meni trebate vidjeti samo prvog gra anina ove dr ave. Da sam ga zadr ao. inilo se da je izuzetno zadovoljan razvojem doga aja. primamo slu benu poruku. u ivate u blagodatima republike. i to je jedina titula koju ja imam. Monarsima i despotima iz okolnih svjetova..

bio zanimljiv fenomen. Komdor kroz nos upita je li to sve? . to je to? To vam moram demonstrirati. Prosvije enom vladaru poput vas. a Vrhovni Gospodar nije gospodar ni vlastitom donjem rublju. Njeni stanari bi je. autonomna prava za sve ija je slu ba vezana uz religiju. Ja jesam za svu trgovinu koju na e gospodarstvo mo e poduprijeti. Ali to bih ja s tim bogatstvom? Pravo bogatstvo se sastoji u ljubavi naroda. Jedina zamka. ima mnogo na ina. Ne bih elio takvim poja njavanjima vrije ati va u inteligenciju. Mallowa je neobi no podsje ala na tvr avu. a vi ih elite. a drugom ljubav. Ja ne predla em ni ta od ovoga to ste sada spominjali usprotivio se Mallow. Ima li tu neka djevojka? Bilo kakva mlada ena. Moji ljudi ne e prihvatiti trgovinu koja po iva na grimizu i zlatu. ne treba se to puno obja njavati. Ja to imam. i stoje krajnji rezultat svega toga? Askone je danas integralni dio sustava Fondacije. Bila je podignuta na uzvi enju iznad glavnog grada. Pred njima je stajala mlada djevojka... A sada mi recite gdje jest. Mo ete imati oboje.. je u tome to biste tada trebali nositi teret golemog bogatstva. Potrebna je samo zamjena pa bi nam prosperitet porastao. Komdor je to svoje boravi te nazivao ku om. Problem je samo kojeg odabrati. A ne. Duboko se naklonila komdoru koji je rekao To je jedna od djevojaka moje supruge. Prijateljski je spustio ruku na trgov evo rame. nazvali pala om. Rekli ste mi gdje nije zamka. Ova stvar ovdje.. ovje e. Nisam ja taj koji sam odlu uje. ne! Dostojanstvo jednog neovisnog naroda ne bi to nikada moglo podnijeti. Pravi tip gra evine. govore i kroz nos. a i sama njezina arhitektura ukazivala je na obrambenu namjenu. Zidovi su joj bili debeli i armirani. koji je prijatelj svome narodu. a onda je uslijedila izgradnja Hramova zdravlja. slobodna trgovina. Da vidimo! Na primjer. Zaista? upita. No to bi. Moja religija je novac. Va i ljudi su uvijek bili tako nerazumni. Kako ste to zamislili? Oh. Komdorov smijeh je bio kre tav i neugodan Dobro re eno! Fondacija je ve ranije trebala poslati nekoga poput vas.. Sada su tamo utemeljene vjerske kole. Sav taj misionarski misticizam i hokus pokus idu mi na ivce i drago mi je to to odbijate. To no. Prilaz zgradi bio je pod stra om. jer sasvim je mogu e jednom rukom skupljati bogatstvo. Mallow se zaustavio Tu mislite na prisilnu religiju? Prakti ki je uvijek tako. rekli ste mi samo polovicu. mogao bih re i koji je i sam dio tog naroda. Ho e li odgovarati? Savr eno! Komdor je pomno promatrao Mallowa koji je zakop ao lanac djevojci oko struka i onda se odmaknuo. I zrcalo u kojem se mo e vidjeti u punoj veli ini? Hmmm. kako bi ta dobra mogla dobro funkcionirati. za tog Voljenog. Ja sam trgovac. ali vidite li to i vi? zavapio je tu nim glasom. Po imo onda unutra. moj mladi u.. Mallow je iz unutra njeg d epa oprezno izvukao plosnat lanac izra en od sjajnog metala na primjer. glas mu se podigao ja samo slu im onome to narod eli. Ima stvari koje mi elimo. komdore. a onda su va i ljudi zatra ili posvema nju slobodu kretanja za misionare. Ali. kada bi tako ne to uop e bilo mogu e. Ne? Ne. Sigurno uvi ate kako bi ona koristila i vama i nama. za Aspera. bez sumnje.Dobro. kiselo pomisli Mallow. a vi ih imate. Najprije ste tamo prodali neka va a dobra. Ja to uvi am. a i onih koje mi imamo. Sigurno se sje ate onog slu aja s Askoneom od prije dvadeset godina. ali ne pod va im uvjetima. luksuzne stvari. ovo. To vas ini nekako jo vi e mojim tipom ovjeka.

kao da nastoji procijeniti te inu. Mlada damo. Smatrajte to malim darom Fondacije. kona no.... no u o ima joj se vidio ushit. I. povucite ga prema gore. Oh. Komdor je cupkao bradu i inilo se da je zadubljen u silna izra unavanja Galaktike mu. mo ete preuzeti na u kompletnu liniju aparata za ku anstvo. pa usisava e i sprave za popravljanje rasvjete. morat e ga esto zamijeniti novim. za namje taj. ma sve to elite. a onda je pogledala svoje ruke i zadivljeno rekla "Oh!" Od struka prema gore bila je obavijena svjetlo u koja je strujala u raznim bojama to su joj prelazile preko lica i tvorila krunu sjajnu poput teku e vatre. Zadr ite to. magnezij. Osim vas. kako li e se stare bogata ice otimati oko toga. ne e vam se ni ta dogoditi. Komdor je vrtio u rukama pojas i ogrlicu.. drvo bjelogori nih stabala. hm. pa neka licitiraju. plativo u kovanom eljezu. pripada svakom trgovcu. Imamo no eve koje nije potrebno brusiti. Kako su to napravili? Mallow slegne ramenima To pitanje biste morali postaviti na im tehni kim stru njacima. u skladu sa zakonima Fondacije. Stavite je oko vrata. s vremenom. kako se na ao u osvijetljenom polju postao zaseban plami ak koji je iskrio i plamtio grimizno i zlatno. Svi e biti zadovoljni. papar. komdore.. Naravno. ona nevoljko pritisne prekida prema dolje i sjaj nestade. Komdor se na trenutak zaprepastio Ah! A kako izvor energije za ovakav predmet ne traje du e od est mjeseci. to ste ono rekli. Mogao bih vam opremiti va e tvornice. Samo dajte. tu pokraj kop e nalazi se mali prekida . Ali poslu it e vam i bez. bankete i takve stvari? O. Ne tra im ni ta ega nemate u obilnim koli inama. Ljudima e to vrijediti vi estruko vi e od novca kojim su to platili. Pomislite kako e vam u narodu porasti popularnost ako im to u inite dostupnim. ako elite.. Pomislite samo koliko e vam porasti. Kako vam se svi a? upita je Mallow.Molim vas. ili boksit. primanja. to vi imate od svega toga? Samo ono to.. Vi samo kupite sve ono to vam ja budem htio prodati pa emo obojica jako dobro zaraditi. to se s tim mo e u initi? Kako se s tim mo e zaraditi? Imate li vi balove. rekao je Mallow za va u suprugu. prikriti formiraju i fiktivne korporacije rekao je Mallow. Jako dobro. Mi vam mo emo prodati toga koliko ho ete i to za ekvivalent od tisu u kredita.. Uzmite ovo Mallow joj pru i ogrlicu napravljenu od tamnih kamen i a. navucite zavjese. Oti la je. Imamo sklopive pe nice u kojima se za dvije minute i najtvr e meso ispe e do eljene meko e. ako e vlada imati monopol uz devetsto posto profita. I ja mislim. da! Pa znate li koliko bi svaka ena platila za ovakav nakit? Barem deset tisu a. koli ina svjetskih dobara. komdore. Na komdorov znak. a rade potpuno automatski. ponijev i sa sobom samo uspomenu. Imamo cijele male praonice rublja koje bi mogle stati u malen ormar. Molim vas. To mo emo.. ini se. to je samo enski ukras. Da? Kako to mislite? . Pustit u na tr i te samo male koli ine. Hmmm. Djevojka nije odgovorila. kako elite da vam platimo? U eljezu? Mo e. Djevojka je stala pred zrcalo i o arano se promatrala. ne bi bilo dobro da saznaju kako ja osobno. a oni ne moraju znati koliko ste vi za to platili. Zvu i dobro. Komdor se prepustio ugodnim mislima. nagla avam bez. Djevojka je stavi i svaki je kamen i .. Tako e va profit iznositi devetsto posto. jo sam se ne ega sjetio. podsje am vas. ni ta od tih stvari ne tra i nikakav nadzor sve enika. Djevojka je duboko udahnula i u inila kako je rekao. Isto takve perilice posu a. pomo i sve enika. Moji ljudi i ja uzimamo polovicu onog profita kojeg na a strana prodajom ostvari. Dobro.. A onda.. Bilo je to kao da je netko s neba skinuo polarnu svjetlost i od nje napravio pelerinu. a mo e i ugljen. Dolazi u obzir i duhan. Isto takve strojeve za ribanje podova.

Ti e mi to zapovjediti? Evo. onda sam to bila ja. Jeste li zavr ili. A dotle. Ovaj mladi e ve eras s nama ve erati i mo e s njim razgovarati o emu eli . ti malo naborano pseto. Pa. Ako dopustite. trgovce Mallow. Glas joj je bio o tar. i nabavit u ti jo . Mogli biste upola smanjiti cijene. sutra. nema potrebe za nikakvim urovanjem. recimo va e ljevaonice elika. Biste li ve eras s nama ve erali? Moji ljudi. odrezati taj tvoj jezik. Komdor je zadovoljno trljao ruke i rekao To mo e ve eras nositi. Sada e vas moji ljudi ispratiti do broda. Pa. Sigurno je ta tvoja bijedna sitna du a spletkarila protiv mojeg oca. ta ve era mora biti jedna od najrasko nijih. Moj otac bi tu tvoju igra ku od svijeta smrvio u meteorsku pra inu. zapo ne Mallow. Uop e ne. 6. Nema potrebe za dramatiziranjem. Oh. A mogla sam u mom zavi ajnom svijetu izabrati pravog mu karca. pa ak i u ivati slu aju i to ja govorim. To e nam biti prigoda za nastavak prijateljskog razgovora. mogao bih vam to i pokazati. Nemojte misliti kako je sve to samo klin s kojim ete otvoriti vrata va im misionarima. samo ako mu ka em kako si urovao s ovim barbarima. A da te malo uljep am. Komdore. shva am prezrivo ga je gledala.. mogla u vrt. kao uspomenu na dio tebe kojeg sam najbolje upoznao. Tu negdje u zgradi treba pripremiti prostor za njegove ljude. Zapravo. ne mlatarajte tim svojim jezikom. Ne bi se usudio. ako po elim. madam. a crnu kosu je nosila vrsto za e ljanu prema natrag. Samo bih ti ja prije mogao. Ali samo ne to lice mu tu poprimi ozbiljan i strog izraz ne spominjite nam tu va u religiju. Komdorova supruga je bila mnogo mla a od svojeg mu a. Imam zgodnu malu opremu koja bi vam srezala tro kove proizvodnje na samo jedan posto ranijih tro kova.Pa. Da. blago je rekao komdor. Imate li tu u gradu ljevaonicu elika? To nam ne e uzeti mnogo vremena. sasvim zavr ili? Pretpostavljam da bih sada i ja. Oprezno je dotaknula ogrlicu i opet uzdahnula. Neka i svi oni do u komdor pro iri poziv.. Silno si se sprijateljio s tim barbarima. mo da bi se ti rado i vratila u svoj zavi ajni svijet. uzmi ovo i smiri se. a ogrlica na njezinom vratu. a jo uvijek s proizvo a ima dijeliti izuzetno visok profit. To bismo mogli organizirati. mo da i ne u. . On je pritisnuo prekida i odmaknuo se. Hmmm. moj milostivi i plemeniti mu u? Sasvim. Mo da mi zato nije bilo dopu teno nazo iti tom va em razgovoru. Pojas se na ao oko njezinog struka.. a ti e se barem dvije no i gristi kad izra una koliko te je sve to ko talo. nagnuo je glavu i pogledom joj procjenjivao lice mogao bih to u initi i s u ima i s vrhom tvog nosa. Lice joj je bilo hladno i blijedo. draga moja Licia. A usprkos tvome mi ljenju. ali sutra. Zasad mi je ta va a rije dovoljna. To e najvjerojatnije biti neke svinje koje mogu derati na tone i lokati na hektolitre. Komdorova ena je suspregnula dah i kruto ispru ila ruke. Bit e to simboli ko prijateljsko dru enje na ih naroda. mo e misliti koliko ti vjerujem. Zna to.. suho re e Mallow vjerujte mi na rije da bi religija samo smanjila moju zaradu. Ako je ikada ijedna jadna ena bila rtvovana i zbog politike gurnuta u odvratan brak. Ho e li sada za utjeti? Komdorova ena je za utjela. draga moja gospo. mogao bi on to i ovako u initi. Slobodno mo e ve eras ispitivati ovog mladi a.

mislim. Trgovac ih je privukao poput uli nog ma ioni ara. onda. poduprijev i je koljenom. Jaim Twer se uzvrpoljio Za to ti radi grimase? upitao je. Re i u ti samo ovo: Prakti ki nema nikakvih znakova da se gospodarstvo ovdje na Korellu slu i atomskom energijom. Mo da elite smanjiti debljinu lima. Sada je bila prazna i tiha.. ako je ne na emo. Nalazim se u situaciji da mogu istovariti sav svoj teret pred vrata i pritom vidim da su samo pritvorena. Tada bi je mogao prona i samo tamo gdje se grade svemirski brodovi i u tim ljevaonicama elika.. A bilo bi im jako te ko sakriti sve znakove iroke lepeze u inaka koje bi jedna takva fundamentalna tehnologija imala na sve oko sebe. Podigao je jednu od nastalih polovica. Nemam ni ta protiv moralne potpore. za ime Seldona. pa dvadeset. savr eno okrugle rupe. ili je ne pokazuju. Ili mo da morate neki dio izravnati. pa trideset. eli ana je bila velika i odisala je onim ozra jem rasula koje nikakva povr inska reparatura ne bi mogla izbrisati. Twer.. Mallow je le erno nabacio plo u eli nog lima na dr a e. Komdor Asper je u ruci okretao otpatke elika. To je rekao je rezbarenje. zar ne? Nevolja? Ne. atomski reza oblikovao sitne. rekao je ali opasna je i kru na pila. mo ete elik rezati na drvenom stolu. svakim pokretom. Na alost. Sada su se nagurali oko njega. Dok je to govorio. skinuti r u? Pogledajte! S druge polovice prerezanog lima potekla je prozirna folija. izgladiti neravnine. Ima li svu opremu? Imam sve to mi je potrebno. Ali ne ako je tek u za etku. Mora da se sino ne to dogodilo. 8. Twer je odmahnuo glavom Da sam barem sino bio s tobom. pojavila se neka nevolja. dok je Mallow svakim dodirom atomske bu ilice kroz dva i pol centimetra debeo tvrd elik bu io iste. dr e i je za ko natu ru ku koja se nalazila unutar olovne oplate. Treba samo prste dr ati podalje.. pre ao je uzdu no preko lima koji se tiho i trenuta no razdvojio u dva komada. pravilne komadi e koji su frcali po prostoriji. Dubinu reza mo emo podesiti do u stotinku centimetra. a ne ja. A ono vani je izgleda vladarevo vozilo koje e nas otpratiti do eli ane. a plo e debele pet centimetara razrezat e se jednako lako kao ova. Zatim je prihvatio spravu koju mu je Twer dodao. Ako dobro procijenite debljinu. Odjednom je bio posve uvjeren Mallow. Nekako previ e lako nas pu taju u tu ljevaonicu elika. neprirodno tiha. Takvo naga anje vrijedi koliko i kad bi bacio nov i i gledao je li pismo ili glava. Sumnja da je tu neka zamka? Oh. ha? Twer je dugo razmi ljao. poput izvo a a nekog vodvilja. Visoki slu benici vlade naginjali su se jedan drugome preko ramena i do aptavali se. Ili bu enje? Sve vam je to na istom principu. Zna i.. uvjete tog sastanka odredio je komdor. i ako se primjenjuje u ratnoj industriji. ..7.. Onda je nemaju. Vratio je reza natrag. osim te ve ere. Svi su kao jedan posko ili i Mallow se nasmijao. najprije petnaestak centimetara. I ja to ka em mirno se slo io Mallow. kao da za komdora i njegovu pratnju glumi nenaviklog doma ina.. ba naprotiv. Hober Mallow se prenuo iz razmi ljanja Radim grimase? Nisam namjeravao. Ova sprava je opasna. Atomska energija. nemoj mi biti tako melodramati an! Mallow je progutao svoju nervozu pa razgovorljivo dodao: Samo se pitam pu taju li nas tako lako unutra zato to tamo ne e biti ni ega to bismo mogli vidjeti. Sada je. bez straha da ete ogrepsti drvo. u eliku.

. Dok je o tom razmi ljao. dodavati i ta mojem slu benom izvje u. natporu ni e. I ni u kojem trenutku nemojte. i kao podnesak s puta predajte ovu vremensku kapsulu. Jeste li razumjeli to sam rekao? Da. Sve je ve bilo gotovo. Neka netko donese dvije kra e cijevi. previ e star da bi se i ega bojao. imate ast obavljati du nost kapetana broda Daleka Zvijezda. . a najmanje se bojao za svoj ivot. pa do mojeg povratka. Budite miran i slu ajte me. Ta rije mu je poput svrdla bu ila svijest. negdje dublje u Galaktici i sada se ponovo pojavilo tu vani. Ona je sada samo jedan jedinstven komad. Nije imao ni ega to bi se bojao izgubiti. ali Carstvo je jo uvijek postojalo. Ako se pak glas mu je bio dubok i hrapav po isteku ta dva mjeseca ne pojavim. na Periferiji. Bio je u prsima osje ao ono ugodno uzbu enje. Mallow je naglas govorio Isprobajte sad ovu cijev. Va a vrata su bila otvorena objasnio je stranac. Ali nije bila stvar u tome. Onaj isti 'svemirski brod i sunce' koji je milenijima bio grb Galakti kog carstva. Pro lo je ve stolje e i pol. komdorovi tjelesni uvari su se probili u prvi red i Mallow im je sada po prvi puta bio dovoljno blizu da bi detaljno mogao vidjeti njihovo nepoznato ru no naoru anje. a ni Fondacija ne locira va polo aj. Odmah su se spojile u jednu cijev iji novi krajevi su bili do u atom isti. nije savr ena. 9. A ako nas budu pitali.Pokazat u vam jo ne to. Nakon posljednjih nemira pokupio je iz ru evina ono malo knjiga koje je uspio spasiti i povukao se u osamu. zausti i ve pri prvoj rije i zastane. na mikrofilmu vam je moj izvje taj o putovanju. to je bilo posve isklju eno. kada je u svojoj privatnoj kabini Hober Mallow predao natporu niku Drawtu kovertu. ili zauvijek. Taj svemirski brod i sunce Carstva! Carstvo. gospodine? Recite da ne znate ni ta. gospodine. U tom op em uzbu enju koje ih je posve zaokupilo. jer to spajanje se ne bi trebalo raditi ovako ru no. Brod Daleka Zvijezda je ve dva dana letio svemirom. Ona zlatna kugla i svemirski brod nalik cigari. mikrofilm i srebrni sferoid. Mallow pogleda okupljene. neki je vele tovani komornik ovog ili onog dijela pala e bio spremno poslu ao i dodav i cijevi uprljao si ruke kako kakav obi an radnik. na izlizanim zlatnim plo icama bio je duboko urezan amblem sa slikom svemirskog broda i sunca! Bio je to onaj isti znak koji je bio otisnut na svakom od velikih svezaka izvorne Enciklopedije koju je Fondacija zapo ela i jo nije zavr ila. Onum Barr je bio star. no sada mi se eludac stisnuo i on naglo osjeti studen. Tamo ete me ekati dva mjeseca. prema Terminusu.. U onoj gu vi koja je oko njega nastala. Da. Ako vas prije isteka ta dva mjeseca Fondacija prona e. Od ovog asa. nastavite put prema tom planetu. Oru je s eksplozivnim mecima nije moglo imati ovakvu cijev. Na dr kama tog oru ja. Mallow se smije io. pa se zato posve mirno suo io s neznancem koji se pojavio. Uop e nije bila stvar u tome. Mallow je zavr io. Naravno. Imao je ono to je elio i samo mu je jedna stvar bila na umu. U koverti je to na lokacija planeta prema kojem morate nastaviti put. ni vi niti va i ljudi. Bilo je atomsko! Tu nije bilo nikakve sumnje. Razgovor je bio zavr en i pedeset minuta kasnije mali se brod za spa avanje lagano otisnuo od Daleke Zvijezde. Nije vi e bilo nikakve potrebe za daljnjim demonstriranjem vje tine. 10. gospodine. Drawt u ini kretnju kao da e ustati. no Mallow mu kretnjom poka e neka ostane sjediti.

Prona ao sam neke stare karte pa sam po ao otvoriti nova tr i ta.. Izgleda da su vas ipak va e stare karte zavele. slo io se Barr ali tamo prema istoku vam je grad. Vi ste sretnik re e Barr. I stolci su mi stari. Na nekoj apsolutnoj skali mo da i nisu. O i mla eg ovjeka su se stisnule Zar to nije identi no. Stranac je ostao stajati usred sobe. ovo je Siwenna. Nemam nikakvog razloga da ih dr im zatvorenima umorno je rekao. barem jo ne.. Dr ite ruku blizu oru ja. Za to vas sve to tako zanima. Dolazim izdaleka. Gledajte. sve osim za vladavine Stannella VI. Znate li i ta o tome? Mallow polako odmahne glavom. Mallow odmahne glavom Ne. S iznenadnom o trinom Mallow upita Ru evine. jeo sam. Kako. Zovem se Hober Mallow predstavio se stranac. Naravno da me je spominjanje osiroma enja provincija uzrujalo. a ako . Smijem li sjesti? Ako stolac bude izdr ao va u te inu odgovori starac pomalo tu no. Opazio je da je ono za titno polje oko stranca sada nestalo pa je suho u sebi priznao da njegova osoba vi e ne djeluje opasno strancima.. Bio je krupan. Otad pobune i ru evine. Moj dom je siroma an rekao je i zalihe su mi slabe. ru evine i pobune. Borbe i o iljci su sastavni dio ivota trgovca. ali politi ke granice su i previ e fluidne. Uspomene iz bolje mladosti. Ovo je osamljeno mjesto. Barr je mirno sjedio. i nekada nji patricij Carstva. Barr se pitao nije li po eo previ e brbljati. podjednako svojom visinom kao i gra om Va a je ku a jedina u ovom kraju. ha? Ovo zvu i kao da su provincije osiroma ile. ako vam eludac mo e podnijeti crni kruh i osu en kukuruz. Vodio je samotnja ki ivot i imao tako malo prigoda porazgovarati s nekim. Ali borbe se isplate samo kad se na kraju ipak dobije novac. Barr kimne i osmjehne se Va vas je govor ve davno izdao. Ne bih znao re i. Na i ete to na karti. Ali Siwenna vi e nije glavni grad sektora Normannic. Malo kasnije. Imao sam samo stare navigacijske karte po kojima sam se ravnao. vrlo lo e. ak ni mogu im neprijateljima. Trebalo bi mnogo vremena da bi se na dvadeset i pet prvorazrednih planeta iscrpili fizi ki resursi. Nije li ovo Siwenna? Stari patricij polako klimne Ovo je Siwenna. Ne mo ete izvu i novac od tamo gdje ga nema. a Barru nije promaklo neobi no oru je izra eno od plavog elika koje je stranac nosio o pojasu. zapravo. prema rubu Galaktike. u usporedbi s bogatstvom pro log stolje a dobrano smo oti li nizbrdo i nema znakova povratka. na primjer. da. Ipak. Polo aj zvijezda se mo da i nije stolje ima mijenjao. Ja sam Onum Barr sa Siwenne. Mallow je trznuo glavom Tamo odakle ja dolazim ne vlada ba neki red i zakon. Jedino to trebam je da me uputite kako u do i do sjedi ta vlade. a na eljusti imate taj o iljak.Govorio je s jakim naglaskom. Zna i. Dvadeset parseka odavde.. a i ne mogu ostati. To je lo e. Rado u podijeliti s vama to to imam. To je vrlo lako u initi i ne e me nimalo osiroma iti. a on je umro prije pedeset godina. tamo. stoje stvari na Siwenni? Starac se nagnuo naprijed. Koliko su vam te karte stare? Stotinu i pedeset godina. To je. mladi u? Tako ste pun ivota i o i vam sjaje. Mislim da su jo donekle imu ni. Mogu vam pokazati put. Morale bi biti zaista stare da bi se krivo procijenio polo aj zvijezda.. to da ste vi trgovac? Vi e mi izgledate kao borac. elite li ne to od mene? Da. Je li novi glavni grad daleko? Nalazi se na Orshi II. Ali. Bila su to zla vremena. Tako stare? Starac je uzdahnuo Otad se je sva ta doga alo. ja sam trgovac. Jeste li mislili na glavni grad planeta ili sektora Carstva. U polumraku male sobe vidio je sjaj za titnog polja koje je okru ivalo tog ovjeka. dok je pogled ovog drugog odlutao kao da sanjari.

Ne sasvim. Ne. a njegovi su ljudi eljeli plijen kojeg takva osvajanja donose. Mallow je samog sebe zatekao kako napeto sjedi na rubu stolca pa se polako opustio Molim vas.ga mogu dobiti i bez toga. On je elio pokoriti pobunjenu provinciju i tako ste i slavu. A da mu je i uspjelo. vjerojatno bi mi onaj moj unutra nji nagon za samoodr anjem za epio usta.. Lijepo je od vas to uga ate starcu. Va ivot. tim bolje. Pretpostavljam rekao je Mallow da je do lo do gra anskog rata ili revolucije. plja kama i sveop em u asu. Pod kakvim izgovorom? Pod izgovorom da su se pobunili protiv svog namjesnika kojeg je car osobno bio imenovao. taj isti Wiscard. iji ostaci bande plja kaju trgovce me u Crvenim zvijezdama. Uzdigli iznad politike? Je li to ikada ijednom ovjeku po lo za rukom? Te rije i koje ste uporabili da bi mi opisali tog namjesnika. Slu ajte. sve to u ime nekog dje aka cara otkad je taj pravedno smaknut. Ma dajte. plja ka i otima. Imao sam i k er. to se admiralu nije svidjelo. pa prosudite sam! Dok je Siwenna bila glavni grad provincije. zapravo sam trebao re i mi smo se pobunili. Pobunili su se. bio sam patricij i lan senata provincije. prestar da bi se .. Sklopio je o i. Mr avi obrazi patricija su se zarumenjeli. Jedan od mojih pradjedova je bio. otvoreno do ekala admirala sa svim izrazima lojalnosti prema caru. A to ako sam ja jedan od njegovih zbira? Pa to ako i jeste? upita Barr s gor inom. a nejaki carevi zna e mo ne namjesnike. Wiscard je napustio Siwennu malo prije nego smo ga sustigli.. jer sam i ja bio jedan od manje va nih vo a. Mo da smo se bojali svih u asa koje bi nam donijela opsada. Ja sam se spasio. Ali vi niste jedan od namjesnikovih ljudi. Nije on prvi koji ga se htio do epati. plja ka i sve to. A na posljednji namjesnik.. No nakon njega su do li nejaki carevi bez mo i. Ionako me dr i ve pet godina predugo. Nadam se da je nakon svega umrla. gotovo je bila dosegla svoj nekada nji prosperitet. Niste mi zvu ali objektivno. nastavite. za elio se na carskog grimiza. na razne na ine. Do ao sam ovamo. patricije Barr rekao je Mallow. a kad ih je opet otvorio bile su potpuno bistre. kladim se da sad mislite kako vas poku avam namamiti na denunciranje vlade. a s njim i provincija. a planet je. Izgledate sumnji avo.. to ste ono rekli? Ubojica. Petorica su umrli.milostivom po pravu da ubija... jer sam star. I tako. Premda ne znam treba li to zvati borbom ili gusarenjem.. ini mi se. Pa. prema tom okrutnom i zlom djetetu. Za vladavine Stannella VI. A sada je pitanje ho u li ovdje prona i dovoljno novca da bi mi se isplatilo boriti se za njega? Jer. On e me ionako brzo napustiti. I onda? Mallow ga je blago nukao neka nastavi. No nije mu po lo za rukom.. A onda je admiral postao novi namjesnik i to zahvaljuju i jednomjese nom masakru. Ne kao netko tko se uzdigao iznad politike. no Siwenna se dr ala po strani. Moja obitelj je bila stara i ugledna. Mogli biste se pridru iti ostacima VViscardsovih ljudi medu Crvenim zvijezdama. Ni sam ne znam za to smo to u inili. ne. dok su se jo uvijek u svim ve im gradovima ljudi okupljali kli u i caru i njegovom admiralu.. Tu no je zastao.. Kada biste bili.. Mo da smo osje ali lojalnost prema tom simbolu. Bez problema slo io se Barr. . Otkud znate? Starac se nasmijao. da u samu borbu prona i bez problema. Ne zvu ite mi kao da ste prijateljski naklonjeni tom carskom namjesniku. to nije va no. Starac je slegnuo ramenima Uspomene zabole kada naglo navru. gospodine. ne bi bio prvi kojem bi to uspjelo. Ne. Barrovo se lice smrklo U ovim trulim vremenima gra anski su ratovi kroni ni. Hvala vam umorno re e Barr. to mi mo ete uzeti? stara kom usahlom rukom je pokazao po goloj prostoriji. Imao sam est sinova. sama Siwenna se pobunila protiv svog pobunjenog namjesnika. ovaj je zauzeo sva vojna sredi ta i naredio atomski napad na stanovni tvo. Jer kad se carski admiral s flotom primakao provinciji.. ako ve ne i prema samoj osobi cara. A mogli biste se pridru iti i na em sada njem milostivom carskom namjesniku. Slaba je korist od stare slave. Ja sam vam uzdigao iznad politike.

Onda tiho zapita: A stoje s va im estim sinom? Barr se kiselo nasmijao. Barr se osmjehnuo.. S tog krajnjeg dijela Galaktike nikada nam nije prijetila opasnost. a i ne vjerujem da bi vam moj blaster. Ja ne ispitujem svoje goste. To vam je bila pogre ka. Recite mi. Dobro.. mo da e nas oni jednog dana preplaviti.. bio je neki mali brod s udnim ljudima koji niti su znali na e obi aje. Mo da je i dobro ako bude tako. On je na sigurnom.. I jednog e dana na veliki i veli anstveni namjesnik puze i oti i u smrt.namjesnik na mene obazirao. arobnjacima koji svijetle u mraku. Putuju tako i sa svakim prije enim parsekom postaju sve vi e iskrivljene. Ja se razumijem u neke stvari. ako ste vi jedan od njih. On me dr i na ivotu. jer sam pomogao protjerati onog pobunjenog namjesnika i tako sam onemogu io admirala da se proslavi. kao to je ma tao i na stari Wiscard. Zar tamo nema brodova? Jeste li nai li na kojeg? Je li ikakva svemirska stra a postavila pitanje va eg ulaska ovamo? S tako malo brodova i s rubnim provincijama punim intriga i nepravdi. Imate oko tijela za titno polje. No vi svijetlite u mraku. onda ne mo e ne uti takve stvari. Mo da nam treba svje e krvi. Ah! Mallow je napu io usnu. Govori se. Na novi namjesnik tako er sanjari. imao sam. onako kako sam i ja bio. Postoje pri e kako. ali ne nekog pojedinca. Zadovoljan sam s tim odgovorom. a moj e sin biti egzekutor. sve do samog ruba Galaktike. Za vama e do i drugi. I vi sve ovo ovako pripovijedate strancu? Izla ete sina opasnosti. Doga aji se javljaju i prolaze takvom brzinom da onaj tko nije u stanju atomskim blasterom oduprijeti se toj plimi biva uni ten. golemu elektranu koja e za tititi grad. On je strijelac na topu u namjesnikovoj osobnoj floti. ne uspije li mu se vinuti do carskih visina. Mi imamo titnik sa injen od polja silnica. I onda mi on govori to to je uo. ne jednog ovjeka. sve do danas. znao sam tko ste. mo da ak i brod. Kad si u osobnoj pratnji takvih ljudi.. Na novi namjesnik ne bi odbio krunu kad bi mu je ponudili. Ne. mo ete li letjeti zrakom ovako kako sada tu sjedite? Mallow mirno odgovori: Uop e ne razumijem o emu govorite.. niti su bili u stanju re i odakle dolaze. Pri ali su o arobnjacima s ruba Galaktike. Slu ajte! Glas starca postao je grozni av im ste u li. kako je ve dao jednu od svojih k eri za enu nekom bezna ajnom kralju. vidim kako me gledate. negdje u onom dijelu Periferije koji nije ni ucrtan na kartama. Mi smo se tome smijali. tamo daleko u barbarskim predjelima namjerava sazdati novo Carstvo. rekao bih mu neka poreda brodove po vanjskom dijelu svemira. Ali kad sam bio mlad. I kada bih bio toliki prijatelj namjesniku koliki sam mu neprijatelj. ali niste to znali.. Kad ima vremena posje uje me i daje mi onoliko koliko mo e.. mogao nauditi. Ja? Ja nisam nikakva opasnost. Mallow je polako odmahnuo glavom Nisam siguran da sam vas razumio. premda ja nemam dokaza koji bi to potvrdili. poma em mu uvode i novog neprijatelja. koji mogu bez ikakve pomo i letjeti zrakom i kojima oru je ne mo e ni ta. Ali ja sam bio znanstvenik i znam da u cijeloj povijesti atomistike nikada nije bilo izumljeno prijenosno za titno polje. Kad bi ovjek slu ao sve te pri e. Ne to je ne ujno promrmljao. Bio sam na to zaboravio. Ali ako ti arobnjaci postoje. kad bih ga i imao. U ovim dekadentnim vremenima uop e nije moderno biti vojnik. Sagnuo je svoju sijedu glavu Ostavili su me bez i eg. Uslijedila je nesigurna ti ina i onda se ulo: Da. jer se pod la nim imenom pridru io admiralu kao obi an vojnik. ali pa ljivo si uva odstupnicu. Nije taj moj sin nikakav izrod. sve dok vi niste do li. . Mallow je tiho sjedio i ekao. nema se koga odvojiti kako bi stra ario uvaju i nas od barbara iz drugih sustava. I to ste iz toga zaklju ili? Bilo je pri a koje su kru ile svemirom. barem ste ga imali kada sam vas ugledao. I ja sam se smijao. Oh ne. a onda polako re e: No to ima i svoju drugu stranu. Zar bi i on carsku krunu? Barr potvrdno klimne: Moj je sin uo govorkanja.

U njoj su bile namirnice. ali ako se razma ete s tim. Prsteni na njegovim prstima bili su iroki i te ki. Imate barbarski naglasak. No i one su gotovo jednako tako nedostupne. Star sam pa brbljam gluposti. A sada bih vam bio zahvalan ako biste mi rekli gdje se nalazi najbli i grad s jednom takvom elektranom. za vozila i sve to. Ne ka em ni ta. Ne mo ete se pribli iti niti jednom vojnom centru. U ovakvim vremenima. Kako ete vi bez nje? Stari izbjeglica je cini no slegnuo ramenima.. Uni teni? O.Znam. Imate li ga vi? Novaca? Ne. to onda trebam u initi ako elim pogledati jedan od tih generatora? Ni ta! odlu no odgovori Barr. Ta ast je nasljedna pa se tu djecu od malih nogu obu ava za tu profesiju tako da im majstori prenose svoja znanja. Pet minuta kasnije. koncentrati poput onih kakve se mo e na i na svemirskim brodovima. Tehni ar je bio niskog rasta i ko a mu je imala onaj vla an sjaj dobre uhranjenosti. A sada u vam re i kako ete do i do grada. va i idiomi zvu e vrlo udno. A prije nego je zauvijek oti ao. Kamo srljate? Do li ste ovamo. kad se s novcem mo e kupiti sve drugo. velike su anse da nitko ne e pa ljivo gledati. ali ja ne postavljam nikakva pitanja.. to manje budete govorili. Ali bile su fine i trajale su vrlo dugo. Zar elite re i da su sve elektrane pod vojnim nadzorom? Ne.. ast i sve te stvari. pretpostavljam da ak i tehni ari mogu pokleknuti pred novcem. odje a mu je bila namirisana i on je bio prvi ovjek kojeg je Mallow susreo na tom planetu. S njom sam uspio pobje i. one koje isporu uju energiju za rasvjetu i grijanje. znam da ima znanja o atomistici. Polo io ju je u Mallowljeve ruke jo uvijek je dr e i Opis ne e odgovarati. ekajte! Barr je ispru io svoje mr ave ruke. Pitam imaju li sa uvane generatore ili su u tim nedavnim nemirima bili uni teni. Njih nadziru tehni ari. a svako malo izgovorite poneki zaprepa uju i arhaizam. I kada je Onum Barr rano sljede eg jutra iza ao u svoj vrt. . Shva am. A to vi ka ete na sve Star eve su o i bile bistre i vrlo prodorne. A opet. udne i po okusu i po na inu na koji su bile pripremljene. A takvih pri a ima koliko ho ete. Ali vi. a da vas istog trena ne ubiju. kada smo u pedeset godina imali devet careva. Mallow je oti ao. zgrabit e vas prvi vojnik ili stra ar koji uje va naglasak i vidi kako ste odjeven. jo je jednom nakratko svratio do ku e starog patricija. Pa to? I jo vas moram upozoriti: Govorite to manje. dodao je Barr ne ka em da nije bilo slu ajeva kada su tehni ari bili potkupljeni. Ima li Siwenna atomsku energiju? Samo. a ja ga uop e nemam. Tamo u gradu. ne.. One su nezamjenjive i iz njih flota crpi svoju snagu. Nitko im ne mo e pri i. Ali rado bih vas ne to pitao. Trgovac je razmi ljao. ekajte. ali zar se uvijek potkupljuje novcem? A s im drugim. Tko su to? Tehni ari su specijalizirane grupe koje nadziru takve elektrane. Postoje male gradske stanice. a sedmoricu od njih su ubili. Ima dosta toga to se ne mo e kupiti novcem. Na Siwenni jo uvijek nema nikakvih gra anskih prava. krivotvorena. to? 11. gdje stanovnike jo uvijek nazivaju pobunjenicima.. Kosa mu je bila rijetka i kroz nju se naziralo ru i asto tjeme. pred nogama mu je le ala neka kutija. Ustao je i iz mra nog ugla stare krinje izvukao je neku knji icu Moja putovnica. kada svaki svemirski kapetan ma ta o tome kako bi se domogao namjesni kog polo aja. to ete manje pozornosti privla iti na sebe. No to bi zahtijevalo mnogo novca. a nije izgledao izgladnjelo. U elektrane ne mo e u i nitko osim tih tehni ara. Uz to ih u e strogom osje aju za du nost.. a svaki namjesnik fantazira o tome kako e postati car. Gotovo ponosno je dodao U tome smo najve i i najbolji s ove strane Trantora. Prije bi uni tili polovicu planeta nego i dotakli najmanju takvu elektranu.

kakav je to vladara dostojan dar kojeg mi va a bo anska sila eli podariti? Ne to to nema ni car. dat u vam moj tit. u svom svojem sjaju. a onda je pritisnuo kontakt. elite da vas upoznamo s tajnama atoma i poka emo kako se odr avaju ti strojevi. Mallow bi ne to i rekao da tehni ar nije nastavio vikati: A sada odlazite dok nisam va e ime prijavio Za titniku Grada.. trebala ubiti.. udim se za to vas ve nisam odmah sada ubio golim rukama. to? Ako me ubijete. ne to za to bi va a sitna du a mogla pomisliti kako je to dovoljno da bi se potkupilo tehni ara.. i odbila se.. jer to se i ranije doga alo. A znam i to elite dobiti u zamjenu za to. Mallow se u sebi nasmijao. va a mudrosti.. To vi ka ete! Pre ao je na te ki sarkazam Hajde. koji ste svakodnevno ka njavani zbog va e pobune. Cijeli se taj govor i po svom tonu i po sadr aju doimao odglumljenim pa se i sva ta dostojanstvena indignacija pretvorila u neinventivnu farsu. Tehni ar je promucao: Jeste li vi tehni ar? Ne. pogrije ili ste u tri stvari. Zanimljiva tri arija. Nisam iz susjedstva. Oh? tehni arev je glas se tu namjerno otegnuo Mislim da ve znam kamo nas ovaj razgovor vodi.. Ju er sam imao ast poslati vam malen dar.. Imam i druge. prezrivo se rugaju i. ovje e. Mallowljev strpljiv pogled se nije nimalo promijenio dok je gledao kako se atomska sila koja ga je. onda gdje ste to nabavili? . Mo da malo novca ili kakvu pelerinu. Kao drugo. Stvari koje su bolje od tri arija. mnogo zanimljivije darove. Ratoborno je napu io donju usnu. Bilo je ve i drugih s istom blistavom zamisli. Tehni arev je blaster pao na pod i nitko se nije obazirao na taj zvuk. Ako biste izvukli taj blaster iju dr ku vidim vrlo blizu va e ruke.. eka me va an posao. to? . na pola puta. ja nisam namjesnikov ovjek koji je ovamo do ao stavljati na ku nju va u lojalnost.. I tre e.. Onda.. pretvorena u tu svjetlu zraku. Sada je po prvi puta tehni ar postao svjestan bjelkastog svjetla koje je kru ilo tik uz posjetitelja. Podigao je blaster u ravninu o iju. dar kojeg vam nudim nije ak niti car. pa me ubili. Vedro je pogledao one dvije mlitave ruke koje su bile spomenute kao njegovi mogu u egzekutori "odmah i sada" i onda je rekao: Va a mudrosti.. kao da je bio uronjen u neku bisernu pra inu. Vjerojatno vi svi psi sa Siwenne. Sada ete mi dati neku trivijalnu stvar icu. bio bih vam zahvalan. Zar ste mislili da bih ja iznevjerio povjerenje koje u ivam? Oni izdajnici koji su prije mene bili na Siwenni mo da bi to i u inili. mirno re e Mallow no to nije ni va no. odbila i negdje u povratku. inilo se da je to procijenio po Mallowljevoj odje i i o ni kapci su mu se sumnji avo spustili.. ha? vikao je. Molekule zraka koje je atomsko oru je zahvatilo raspale su se u sjajne ione i tako ozna ile zasljepljuju u tanku crtu koja je udarila u predio gdje je Mallowljevo srce. utrnula. Tehni arev se nos podigao Primio sam to. mo i ete re i kako sam vas poku ao potkupiti da biste mi odali tajne va e udruge. Izgledate mi poput stranca.. no da bih vam to pokazao bit e mi dovoljne i tri sekunde. drugorazredni nakit.Tehni areve usne su se ljutito stisnule A sada brzo. Mallow je ustao i odgurnuo stolac ekao sam tri dana da bih se susreo s vama. recite. Mallow upita: Ima li car svoje osobno za titno polje? Vi ga mo ete imati. nikada imao niti e ikada imati. elite biti prihva en u na klan. Mogao bih je povremeno koristiti. ono to ja tra im zauzvrat je takva malenkost da nije ni spomena vrijedna. Svi e vas pohvaliti.. a vi ste se vjerojatno preobukli u stranca iz sigurnosnih razloga... Ali sada imate posla s drugom vrstom ljudi. A ako ostanem iv. Kao prvo. mislite kako to mo ete izbje i ako se dodvoravanjem domognete privilegija i za tite udruge tehni ara. sumnji avo za kiljio..

Neznanstveno je pretpostavljati besmislice. Mallow je prelazio iz jednog u drugi podzemni prolaz i kona no se na ao u tihom ambijentu elektrane u kojoj se jedva osje ao miris ozona. Vje nost vam je jako puno vremena. za tri sekunde ete se na i pred Za titnikom. Po ite sa mnom. Ponovo su se vratili u ured i Mallow zami ljeno upita. Petnaestak minuta je bez rije i hodao za svojim vodi em. do vraga. slijede i Mallowljevu kretnju. 12. Pretpostavimo da sam nekakav vitalni dio raznio u prah i pepeo. Iza mene je dvadeset godina nadzorni kog sta a. blaster posebno izra en za probijanje takvog tita. Ne elim ih ni dotaknuti..To nije va no glas je bio hladan i prezriv. ako mo ete. Onda si to sami objasnite. Nikada ne dolazi do kvarova. iz daljine. povikao je sada i Mallow ali to bi bilo s generatorima. Mo e li im se ikada dovoljno vjerovati? ironi no upita Mallow. Polako ga je podesio na gotovo bezopasan minimum. Tehni ar ga je brzo zgrabio i nervozno okretao u ruci. Pretpostavimo da sam rastalio neki vitalni spoj ili zdrobio kvarcnu D cijev? Pa. A to ako do e do kvara? Tehni ar s indignacijom odmahne glavom Ne kvare se. elim ih vidjeti. Recimo. elim vidjeti va e generatore. Brzo se okrenuo A to ako vas sada ubijem i zadr im titnik? Poku ajte! rekao je Mallow.. to znam. niti bilo to. . pritisne prekida i polje je zasvijetlilo. onda bi vi bijesno povi e tehni ar bili ubijeni. Zar mislite da bih vam dao jedini komad kojeg imam? I on je sada bio obavijen svjetlo u. I vi upravljate sa svim ovim generatorima? Sa svima odgovori tehni ar. Upravljate s njima i radite na njihovom odr avanju? To no. a u io sam od velikog Blera na Sveu ili tu Trantor. Gdje je izvor energije? Mallow prstom poka e na najve i prekida . prikriven u svom olovnom le i tu Tehni ar pocrveni i podigne pogled Gospodine.. elite li ga? Tanak lanac s prekida ima pao je Evo vam ga. Zar je to sve? Sve. Podigao je blaster. veli ine ora i a. ja sam vi i tehni ar. Hmmm tehni ar je zakolutao o ima. Pretpostavimo samo. Oni su napravljeni da bi trajali vje no. Ako ete me sada poput kakvog arlatana uvjeravati da nekakav sitni kontejner veli ine. a u glasu mu se osjeti natruha samozadovoljstva.. Tada je naglim trzajem spojio kontakt i atomska vatra bezopasno pojuri prema njegovoj ruci. Tehni arov dom bio je malen dvoeta ni prostor pri vanjskom dijelu goleme kockaste gra evine bez prozora koja je dominirala sredi tem grada. Tada ga tehni ar napetim glasom upita: Je li vam to dovoljno? U ovakvom slu aju ne mogu dovoljno vjerovati mojim podre enima. U redu. Obojicu bi nas lansirali u svemir. Biste li ih vi mogli popraviti? . na stol. A to je ono upitao je to tra ite zauzvrat? Ono to je takva malenkost da nije ni spomena vrijedna. Ja vam ka em da je ovo cijeli komplet. Dovoljno sam vidio. Znate da je to zabranjeno. skriva u sebi atomski generator. A ako vam ne dopustim? Onda mo ete zadr ati taj svoj tit. Da. Ne vjerujem da su ti strojevi imuni na atomski energiju. Njegovim o ima nije ni ta promaklo. a onda oklijevao.. ali ja imam i druge stvari. Njegovi prsti nisu ni ta dotakli. Crvenilo je postupno nestajalo s tehni arevog lica i on si stavi lanac oko pojasa pa. Tehni ar se nervozno nasmijao i odbacio blaster na stol...

Ali da mi se nisi usudio kasnije dizati na stra nje noge i meketati o tome kako sam te ja u tome ohrabrivao. Mjesec dana ga izbjegavam. Mo da mi i treba. Razmislit u malo o tome. to si radio na Korellu? Tvoj izvje taj je bio manjkav. Mallow. dok je ravnatelj imanja tiho za njim zatvorio vrata. Nema dovoljnu dubinu. ali ja ga razumijem. Sutt je jedva nekako iz sebe izvukao kratak osmijeh. Jeal. ba kao to znamo i koliko te to ko ta. to on na to ka e? On je htio da se jo lani kandidiram. idi u susjednu sobu i tamo tiho otvori zvu nik. To poma e. koliko tvornica podi e . Mo da ti treba du i odmor. 13. Ma daj. Ali treba mnogo novaca da bi se uhvatilo u ko tac s predrasudama. Grickaju i svoju. tu je i ova pala a koju si . Ankor Jeal je podigao obrve i upitao: Kakve ja imam veze s tim? To je posve o ito. Mallow se po prvi puta odmarao. Ve su mjeseci pro li otkad sam ti ga dao. a i kako se uri s tim. Ja imam mnogo novaca. viknuo je tehni ar ja sam vam se po teno odu io. no on se nije u njemu opustio. A onda. Jael. a ionako mu to ne bi po lo za rukom. no njega sam nadrastao. trebam tebe. Slu aj. Gradona elnikov sekretar je u ao dr e i se uko eno. onaj Jaim Twer. A sada odlazite! Ni ta vam vi e ne dugujem! Mallow se ironi no poklonio i oti ao. Tada si bio zadovoljan s njim. Da. Nakon gotovo est mjeseci. Jorane Sutt je najpametniji politi ar na planetu i ne tvrdim da ga mogu nadmudriti. a to je onaj isti momak koji bi radije ostao bez zjenice svog oka nego da mene mora gledati kako sjedim u vije u. Umjetnu sun evu svjetlost smanjio je na ja inu uobi ajene rasvjete. Malo je uranio. ti si stari politikantski lisac.. usprkos svim u enjima i psovkama. I ja imam nekakvo obrazovanje. Dobili ste ono to ste tra ili. To nije nikakva zakonska prepreka. Dva dana kasnije vratio se u bazu gdje ga je Daleka Zvijezda ekala da se s njim vrati na Terminus. Stolac kojeg je odabrao bio je vrlo udoban. Kakvih uvjeta? Zar eli da te nagovaram da progovori ? Pa dobro. elim da ovo uje . Tko to sada dolazi? Mallow povu e krajeve usana prema dolje i odgovori: Mislim da je to osobno Jorane Sutt. a to ljudima ide na ivce. Ve u i pojas oko ogrta a Mallow re e: Odaberi si neki stolac. Kao drugo. iz tvog kabineta te izbacio Jorane Sutt. a onda brzo na sebe navukao svileni ogrta . Kao prvo. Svukao se do gole ko e i le ao na le ima u solariju svoje nove ku e. Sutt. Prili no smo dobro upu eni u to to radi . ovjek pokraj njega stavio mu je u usta cigaru i zapalio je. mo emo odmah prije i na stvar. A dva dana kasnije. nikada se vi e nije upalio.Gospodine. tehni aru se ugasio njegov tit i. Glasan je i nasilan. Ti ba ne vjeruje da imam neke velike izglede. A znam i da se bori o tro i prljavo. Sutt je zami ljeno s jednim prstom trljao elo ali otad su tvoje aktivnosti bile vrlo indikativne. ti pokvarenja e sa Smyrnog. Odvukao je vije nika onako bosog u drugu sobu. i to precizno. rekao je Mallowu Sigurno si premoren. Znamo. Sjede i na samom rubu rekao je: Ako zapo ne s izno enjem svojih uvjeta. na primjer. Jer do i u do te fotelje i ti e mi u tome pomo i. A to je s onim tvojim ovjekom. Trebam nekog pravog.. zar ne? Pa ba i ne slo io se biv i ministar obrazovanja Ti si sa Smyrnog. molim te! Otkad se predrasude ravnaju po ikakvim zakonima osim svojim vlastitim. ali radije bih se odmarao u vije ni koj fotelji. Imam novaca.

naravno. I zato u ti re i.. Ipak se vidi da si sa Smyrnog. ni ime moje sada nje ljubavnice niti bilo kakav drugi neva ni detalj. Ja sam glavni trgovac i novac kojeg sam primio bio je za izvjesnu koli inu kovanog eljeza i kromita to sam ga dobio u zamjenu za neke bezvrijedne tri arije s kojima sam ih uspio snabdjeti. Nikakva naturalizacija ni naobrazba ne mogu izbrisati tu moralnu korumpiranost koja vam je u krvi. Odakle ti novac? Dragi moj Sutt. Zar zaista? To je vi e nego to sam o ekivao. Postoji op i obi aj da svi trgovci daju prednost religiji pred trgovinom. Dakle u svemu tome sam slijedio naredbe. Osnovni razlog za razvoj trgovine i trgovaca bio je da se pomo u njih ta religija br e uvede i pro iri pa da budemo sigurni da e uvo enje novih tehnologija i nove ekonomije biti pod na im potpunim nadzorom. da se na Korellu doga alo mnogo toga o emu mi ne znamo ni ta. A i ti blasteri koje sam vidio su relikti iz starog Carstva i lako je mogu e da su mo da samo izlo beni eksponati. i kako masovna proizvodnja bezvrijednih predmeta ima tek povr inski utjecaj na svjetsku ekonomiju.. Ma kako ta va a religija uspje no funkcionirala u slu aju etiri . a ne onog to se uobi ajilo. A nisam tamo spomenuo ni to sam toga dana doru kovao. taj novac je posve legalan. elio si saznati ima li Korell atomsku energiju. meni pripada pedeset posto profita. I u potpunosti je razumijem.. Sutt je podigao svoj melankoli ni pogled i tamne su o i izgledale kao da e se povu i u svoje upljine. pa ne mo e o ekivati da u ti to re i. Mallow se nasmijao i nastavio. da dr im o i otvorene. uvi a i kako tvoji poku aji trgovanja nisu tu samo sebe radi. I ne o ekujem. Ipak.nabavio zurio je oko sebe hladnim pogledom bez ikakvog divljenja i koja te ko ta znatno vi e nego ja zaradim u godinu dana. Na tvoju nesre u. sada u te citirati. Na primjer... to je bilo sasvim dovoljno dugo vrijeme mirno re e Mallow za jednu zastarjelu. Dolazi ravno iz srca riznice korelskog komdora. a Mallow tiho ubaci: Znam tu teoriju. Nisam niti mislio da o ekuje . U skladu sa zakonima Fondacije. Tada. Druga polovica e pripasti vladi krajem godine.. A to opet mo e ukazivati na to ta.. majstor trgovac mo e otvarati tr i ta kakva eli i iz njih povla iti pedeset posto profita. slu aj i poku aj to shvatiti. Ja se striktno dr im zakona. i kako razdvajanje atomske energije od religije pomo u koje je nadziremo mo e zavr iti samo posvema njim odbacivanjem i negacijom ove politike s kojom smo se uspje no slu ili stotinu godina. Pa? to to dokazuje. Sutt je pa ljivo skrenuo pogled na zid i trudio se da mu se u glasu ne osjeti bijes. osim injenice da ima sposobne uhode? To dokazuje da ima novac kojeg prije godinu dana nisi imao. elio si saznati to se dogodilo s otetim trgova kim brodovima Fondacije. Drugih znakova nisam vidio. Ovdje je rije o ne em to je va nije od novca ili tr i ta. Ne vidim emu ti prigovara . S tim na elima smo doveli pod na nadzor etiri Kraljevstva i to u asu kada su nas mogli uni titi. Sutt je trepnuo. a vidimo i kako si kr i put. Ova religija koju tu imamo je na e najva nije sredstvo koje vodi prema tom cilju. Mallowljev je osmijeh se sada pretvorio u prezriv izraz. Imamo znanost velikog Harija Seldona koja dokazuje da o nama ovisi budu e Galakti ko carstvo i mi ne mo emo skrenuti s puta koji vodi prema tom imperiju. To je najja e od svih znanih sredstava s kojima se kontroliraju ljudi i svjetovi. opasnu i nemogu u politiku. Postoje vremena kad su obi aji iznad zakona. Uvijek mo e cijelu stvar iznijeti pred sud.. U svom izvje taju nisi spomenuo nikakav trgova ki ugovor. niti sam uo za njih. Prema ugovoru kojeg imam s Fondacijom. Moj izvje taj spominje atomske blastere koje imaju komdorovi privatni tjelesni uvari. zna ajan i vrlo skup put kroz gornje dru tvene slojeve Fondacije. Bio sam tamo poslan. onda kada svi dobri gra ani pla aju svoj porez. ali izvan toga sam bio i jo uvijek jesam slobodan trgovac. Zastao je kako bi udahnuo. Nikada ih nisam vidio. Nikada ih nisam zatvorio. i kako je klanjanje bogu profita subverzija me uzvjezdane politike.

Ja samo moram potpisati zavr ni dokument i slu aj Fondacija protiv Hobera Mallowa. ne blefiram. Ako ih posjedovanje atomske energije ini opasnima. Ako to nije bilo dovoljno. Sutt. Ja ne predla em da se Korell ili bilo koji drugi svijet prisiljava da prihvate ne to to oni ne ele. vrlo tradicionalna. Sada u Periferiji vi e nema vladara koji ne bi radije sam sebi prerezao vrat nego dopustio da sve enici Fondacije za u na njegov teritorij. Vrata su se pred njim otvorila i on je iza ao. Nego. osim vje itog straha i mr nje. Na izvjestan na in ona nam je izbjegla kontroli. vratimo se mi izvornoj temi razgovora i reci mi svoje uvjete. I to ti se ini? Pa re i u ti. Nemoj sada prestati. Izra unaj si koliki ti je tu profit.. On se sigurno s tim slu i u svoje vlastite svrhe. Fino! tajnik se divlje osmjehne. Zar to nije tvoj posao. Ne mo e re i da se nisam potrudio. Dvadeset godina robijanja. U vrijeme kad smo zadobili kontrolu nad Kraljevstvima mnogi su pobjegli i posvuda se pro irila pri a o tome kako je Salvor Hardin iskoristio sve enstvo i praznovjerje puka da uni ti nezavisnost i mo svjetovnih vladara. To u ionako dobiti. koji bi to bili njegovi krajnji ciljevi? Jeal je postao ozbiljan Zna . Gradona elnikov tajnik se nagnuo naprijed Mallow. To provo enje vanjske politike dominacijom uz pomo duhovnih sredstava je njegova fiksna ideja. nikad ga nisam uo ovako ljutitog. je otpo eo. bez tebe i usprkos tebi. Znam. Mo e li mi ti ponuditi vi e od onog to imam dok stvari stoje ovako kako stoje? Mo e si zadr ati dvije tre ine profita. Na koji na in? pitao je Mallow. ako bude po mojem. Da. a ne ja. A po tom tvom osje aju. . kad jednom samo malo oslabi. on nije glup pa je sigurno uvidio da je ta na a religija u slu bi politike bankrotirala. osim ako nisi u stanju i ispuniti tu prijetnju. Jako lijepo re eno cini ki izjavi Sutt. bilo koju dogmu zasnovanu na vjeri ili emocijama je opasno koristiti kao oru je protiv drugih. elim uti to misli . jer u posljednjih sedamdeset godina jedva da je i ta postigla. mo e samo potpuno propasti i za sobom ne ostaviti ni ta opipljivo.Kraljevstva. Sigurniji si mi kao uni ten neprijatelj nego kao navodno preobra en prijatelj. onda e iskreno prijateljstvo kroz trgovinu biti mnogo bolje nego nesigurno gospodstvo nad njima koje bi se zasnivalo na mrskoj supremaciji neke strane spiritualne sile koja. Poku aj s ne im boljim. Bit e to su enje zbog ubojstva. Ne. onda je slu aj Askone od prije dva desetlje a sve to pokazao u sasvim jasnom svjetlu. Mallow je podigao pogled kada je Ankor Jeal ponovo u ao u sobu. Mallow sve ano izjavi: Neka onda bude po tvojoj elji. kupovina i prodaja? Samo uz profit odgovorio je Mallow ne uvrijediv i se. Gradona elnik je bio taj koji je elio preliminarni poku aj kompromisa. Sve preliminarne radnje su ve obavljene. Sada je ve stotina godina kako mi podupiremo obrede i mitologiju koja je sve ranjivija. Ne moram ti pri ati kako sam bio izba en iz kabineta zbog spora oko te iste stvari. i nefleksibilna. Nema tu nikakvog profita. jer je gotovo nemogu e jam iti da se to oru je ne e jednom okrenuti i protiv onog tko se' s njim slu i.. Zna . glavnog trgovca. umjesto sada nje polovine. Politi ar je sjeo na pod Otkad znam tu zmiju. ali nekako imam osje aj da mu krajnji cilj nije nimalo duhovan. to tra i da bi svoje ideje zamijenio s mojima? Zar misli da su moja uvjerenja na prodaju? Za to ne? do ao je hladan odgovor. ijeg ubojstva? prezrivo upita Mallow. Jesi li ga uo? upita Mallow. Mogao bi dobiti mjesto vije nika. Prepustio si gra anina Fondacije mu enju i smrti predav i ga stranoj rulji i ima samo pet sekundi da sprije i kaznu koja e ti uslijediti. Naglom kretnjom Sutt je stisnuo aku A mogao bi se spasiti i zatvora. te ko da ju je ijedan drugi svijet Periferije prihvatio. Meni osobno bi bilo dra e kada bi se odlu io za blef. Mallow se kratko nasmije Krasna ponuda! Cijela ta trgovina koja se odvija pod tvojim uvjetima past e na ispod jedne desetine moje.

mogao sam postupiti samo na jedan na in i to je bilo striktno u skladu sa zakonom. koristi tu snagu religije protiv nas. kroz gotovo jednaku gu vu. gradska je vije nica bila doslovno krcata. kad bi on mogao mobilizirati razne hijerarhije na klju nim planetima protiv Fondacije. uzmi. zar ne? Da? To je najzgodnija namje taljka koju si ikada vidio. do mjesta gdje je sjedio Hober Mallow. u ime ortodoksnosti. zahvaljuju i svojem utjecaju.. Zna da nisi ovdje ro en. uspjeli dokopati tih mjesta. Jael je opet zatresao glavom Ne. A na vanjskim planetima ljudi Publisa Manlioa. Jael. Uz gotovo uzaludnu pomo policije. Ostali su ispunili trg pred vije nicom.. 14. . Ako me bude tu io sudu. mogao bi izgubiti i svoj status glavnog trgovca.. I nikada te ne e izabrati u vije e. Kakve su reakcije vani? Sasvim su podivljali.. E to sam te htio pitati! On buni hijerarhiju protiv mene. Mallow se s olak anjem okrenuo: Kona no! Jesi li donio? Evo. ovje e. to bi jo vi e od toga Sutt mogao i po eljeti? Mallow se tvrdoglavo namr tio Zna i. okrutnik bez osje aja. Mallow. Spominje se i lin . rekao je Jael. umjesto za nas. mo e se pozdraviti sa svojom popularnosti. Galerija je bila pretrpana onim rijetkima iz gomile koji su se. Hardin je bio taj koji je rekao: "Atomski blaster je dobro oru je. a kao vo a Crkve hu ka fanati ne horde. i na kraju mo e od sebe napraviti kralja. Mogao si to sprije iti. rekao je Jael biti u uz tebe. uz njegovu suradnju ili bez nje. Mislim na Sutta. Jael je utio i onda zna ajnim glasom rekao A mo da i ne.Pa. to je zna ilo ono spominjanje lin ovanog sve enika? To nije istina. ali nisu znali da ja to znam. Ne ide on za tim da te strpa u zatvor. Stvarno te je uzeo na zub. To no. Jedini odsutni vije nik je nemo no proklinjao svoju slomljenu lubanju koja ga je prikovala za postelju. on vodi pravni postupak me uzvjezdanog prava. Bilo je o igledno da se korelska vlada poslu ila njime kao mamcem. zar ne? Istina je bezbri no prizna Mallow. Dobro. udovi te bez srca. kakve bi nam bile anse? Stavljaju i sebe na elo onih koji odre uju standard onoga to je sveto i moralno. ali ako ljudi budu povjerovali da si sve enika bacio psima. uo si to je rekao. Ako tvoji sugra ani budu glasovali protiv tebe. Rekao sam ti da on igra prljavo. Jael je zazvi dao. Kona no. Lo e? Stoje u tome lo e? Taj sve enik je i prema zakonima Fondacije bio nelegalno na tom planetu.. Ono to on zaista eli u initi je da ti upropasti ugled kod ljudi. Ponekad je obi aj iznad zakona. uguraj me u vije e i borit u se protiv njega. etvrtog dana su enja glavnom trgovcu Hoberu Mallowu. to je lo e. Misli da Sutt. samo e napraviti od sebe kolosalnu budalu. Prema svim zakonima zdravog razuma. pretpostavimo da jedan ovjek. guraju i se oko mjesta gdje su mogli pratiti trodimenzionalni prijenos. nisi shvatio. Priznat e ti kako si postupio u skladu sa zakonom. tako! Moj dje a e. Nisi smio dopustiti javno saslu anje. jedan ambiciozni ovjek. na primjer ovakve kakvu ti predstavlja . Ima li on siguran dokaz? Trebao bi ga imati oklijevao je Mallow pa dodao Jaim Twer je od samog po etka bio njegov ovjek. ak i da je to bilo razumno. bogatstvu ili silnoj odlu nosti. ali ja ti ne mogu pomo i. A Jaim Twer je bio svjedok tom doga aju. a tamo. no svejedno e u njihovim o ima biti kukavi ki gad. Jael je zatresao glavom Joj. Kao tajnik za vanjske poslove. Ankor Jael si je kr io put do ulaza u vije nicu." Mallow se pljesnuo po golim bedrima U redu. jer zna da to ne mo e u initi. Tu ti je sve to si tra io. ali mo e ga se uperiti u oba smjera.. on mo e povesti rat protiv hereze. Slu aj. Ti mo e iza i iz sudnice slobodan kao ptica. Ne elim.

Oni ne e uti ni ta o Seldonovim krizama. Jedna zraka svjetla bila je usredoto ena na njega i ona publika pred monitorima postavljenima po gradu. znao sam da e me negdje vrebati neka druga zamka.. U tom trenutku mi je sinulo. gradona elnikov tajnik. Ovog zadnjeg sam se dosjetio tek kada je Jaim Twer stupio na scenu. te no i mirno. a tu drugu mo da ne bih uspio na vrijeme prozrijeti. Drugi. Dva ovjeka. Naravno da sam se upitao to ih je motiviralo da to u ine. Imao sam osje aj kako bi me tijekom putovanja Twer trebao dr ati na oku i o tome izvijestiti Sutta. Moja e vam se pri a na prvi pogled u initi posve nebitnom pa molim da je strpljivo saslu ate. odlu io sam sura ivati. predla e mi da se kandidiram za polo aj vije nika.. mada se Twer hvali svojim obrazovanjem. pra en neprijateljskim amorom. To se odnosilo samo na stanovnike Terminusa. Mallow nije ni pogledao bilje ke koje su bile ispred njega. A bio sam sumnji av. Molim dopustite mi da je dopunim na svoj na in. Hober Mallow je zastao kako bi dopustio da se potpuno shvati zna enje tih rije i i odmah je bio nagra en posvema njim mukom. samozvani lider politi ke stranke. kao da su oni s galerije kolektivno zadr ali dah. Mallow je apnuo: Danas sam ja na redu. bez sumnje. Poznati neprijatelj je manje opasan neprijatelj. Ljudi s Vanjskih planeta mogli su uti samo cenzurirane verzije kakve su odgovarale zahtjevima religije. Sje a li se onog Hardinovog citata kojeg si pro li mjesec spominjao? Pokazat emo im kako se atomski blaster mo e uperiti u oba smjera. A osim toga.. No uslijedit e i drugi udarci koje oni ne e propustiti. premda je moje poznavanje te djelatnosti golemo. kao i oni pred bezbrojnim privatnim ekranima koji su se nalazili gotovo u svakom domu Fondacijinih planeta. dolaze mi s neprirodnim i pomalo nevjerojatnim prijedlozima. uli ste opise tih razgovora i tome nemam ni ta dodati. I tog sam trenutka shvatio da Jaim Twer nikada nije bio trgovac. to se inilo jasnim. Shvatio sam da je bio u svetim redovima i da je mo da posve kvalificiran sve enik. Prihvatio je. Gradona elnik je zauzimao svoje mjesto pa su vije nici u znak tovanja bili ustali. Petnaest minuta kasnije otpo ela je za taj dan predvi ena procedura i Hober Mallow je.. i da je. Zapo et u tamo otkud je zapo elo i tu iteljstvo. Svejedno. vidjela je tog krupnog. tra i od mene da izigravam vladinog obavje tajnog agenta u strogo povjerljivoj stvari ija priroda i va nost vam je ve ranije bila obja njena.. a ja ne znam nikakve detalje o njegovoj trgova koj karijeri. tijekom te tri godine dok se je samo pretvarao kako je na elu politi ke stranke trgovaca. Nije mi vjerovao. U tom slu aju mu je trebao netko od njegovih ljudi koji bi tijekom misije kojami jebila namijenjena bio uza me i pijunirao me. Kako bismo u tedjeli na vremenu. jer su i doga aji tog dana bili vrlo udni. stupio na prazan prostor ispred gradona elnikovog stola. od kojih niti jednog nisam prisnije poznavao. Mo da je mislio kako neprijateljima prodajem atomsku energiju i s njima snujem pobunu. . Ta pri a koju su oni naveli o sve eniku i bijesnoj gomili je u potpunosti to na. Sjedi ovdje i promatraj cirkus. Zapo eo je govoriti. A ako to s njim ne uspije.Ma nije va no. bio pla enik Joranea Sutta. Nisam znao to Sutt namjerava sa mnom. ta slika koja vam je bila predo ena nije i potpuna. osamljenog ovjeka koji ih je netremice i prkosno gledao. Sadr aj tih sastanaka vam je ve poznat. a s galerije su dopirali prijete i glasovi. priznajem kako su sve to ke optu nice to ne.. osim mojih vlastitih misli koje sam tog dana imao. Jedan od njih. on nikada nije uo za Seldonove krize. A mo da je i vjerovao kako bi mi mogao natovariti takvu stvar. Razmislite malo. to se Sutta ti e. no kako mi je ostavio prili no slobodne ruke. Mallow je nastavio: Tko mo e iskreno izjaviti da itko obrazovan mo e ne znati ni ta o prirodi Seldonovih kriza? U Fondaciji postoji samo jedan tip obrazovanja koji isklju uje svako spominjanje te Seldonove unaprijed zacrtane povijesti i bavi se samo s ovjekom kao polumitolo kim arobnjakom. Pozvao sam Twera da po e sa mnom na put. od dana kada sam se sastao s Joraneom Suttom i Jaimom Twerom. Razmislite malo: Twer se predstavlja kao trgovac koji se povukao i po eo baviti politikom. U vije nici je nastalo kome anje. Strpljivo je ekao da utihnu.

Neki misionar. Na pet minuta sam se rije io Twera. To u vam ukratko pojasniti. Mogli su se uti prijete i glasovi one gomile koja se bila okupila oko broda. u boji. moje posade i cijele moje misije bila stavljena na kocku i nije se mogla rtvovati zbog samo jednog ovjeka koji bi u svakom slu aju bio ubijen. Tu iteljstvo je anticipiralo ovo opravdanje mojih postupaka. alju i ga po moje asnike.. a onda se pojavio Twer. Sada je sredi nji dio vije nice bio ispra njen.Ovo. no grozni av mu pogled nije silazio s Mallowljevog lica. luda nada da e se ono to me je tada zbunjivalo. Sada se u vije u za ulo uzbu eno do aptavanje. Pitao sam ga i otkud se stvorila tolika gomila ljudi. ak ih se ne elim niti prisje ati. od rije i do rije i. U njegovoj odsutnosti aktivirao sam kameru tako da se sve to e se doga ati sa uva za kasnije analize. Na to su odgovorili mumljanjem o nekoj " asti" Fondacije i o nu nosti "digniteta" kako bismo odr ali na dominantan polo aj. kojeg su odvla ili odande. Bila je to tada samo nada. ponovo se latio tereta obja njavanja: Vidjeli ste. obja njava dvije stvari. A drugo. Pitao sam ga otkud se misionar stvorio u tom gotovo posve pustom dijelu gdje smo se nalazili.. Mogao sam u initi samo jedno. a sredi nji dio nije vi e bio ispunjen prividnim likovima. zbunjenog i pretu enog. a za tu iteljevim stolom Jorane Sutt je hladno klimnuo nervoznom visokom sve eniku. a vele asni Parma je vapio za pomo . pravi Mallow. a nadilazio je i moju mo shva anja i svaku ra unicu. Ili na druge stvari. i to upravo sada. djeluju i posve realno. Narednik je bio ka njen. Mallowljev lik je tiho ekao. to obja njava moj postupak kad se je po prvi puta pojavio taj sve enik za kojeg sam optu en da sam ga dao ubiti. Prikazivala je onog misionara. Svjetla su opet bila upaljena. a istovremeno paradira uokolo u novoj i vrlo pomno izgla anoj odori. na svojoj klupi. a misionar ispitivan. pa misionar. kako podi e svoje ruke u bijesnoj posljednjoj kletvi. Tog istog dana sam Tweru istaknuo kako se u toj epizodi neke stvari ne uklapaju. O ekivali su kako u objasniti da je sigurnost mog broda. izvjestan postupak koji jo nije bio spomenut. . kada je najbli i ve i grad udaljen stotine kilometara. s nama ili bez nas. Ankor Jael je tamo lijevo. U vije nici se izgubila ona uspostavljena ravnote a i sada je galerija postala bu na. Usput re eno. I sada ih imam uza se pa u ponoviti taj posao i po pedeset i prvi puta. na udnu stvar kako je Jord Parma bio nevjerojatno upadljiv. gospodo vije nici. incident je bio onakav kakvim ga je i tu itelj prikazao.. Kao prvo. a gradona elnik je monotono udarao po stolu tra e i mir. On je uhoda i obavlja posao za koji je pla en. dok je Twer s rukama koje su se tresle za epio u i. Tu iteljstvo nije obra alo pozornost na takve stvari. to vam govori kako Twer nije neki moj prijatelj koji je. u va oj nazo nosti. Tada sam pomislio kako on protiv svoje volje slu i tamo njem komdoru kako bi nas ovaj prisilio na akt agresije i onda time zakonski opravdao to to e kasnije uni titi i na brod i nas. Otad sam pregledao te snimke nekih pedesetak puta. riskiraju i vlastiti ivot. tijekom svega ovoga Twerove su emocije ukazivale da se kolovao za sve enika. U tom trenutku mi se taj doga aj inio kao neki Suttov potez. Tu ne to nije u redu. Scena je zavr avala pokazuju i asnike koji su se sledili zbog te u asne situacije. i neko malo svjetlo koje se pojavilo i za as nestalo. u tri dimenzije. bio spreman i nakon onog prvog "klik" pred njima se pojavila scena. Razgovor se ponovio. Na primjer. kako stoji izme u poru nika i narednika. Mallow. Uglavnom su se sastojali od osje aja stra ne nesigurnosti. oklijevaju i i zbog iste savjesti svjedo io protiv mene. U pet milijuna domova na Terminusu uzbu eni su se gledatelji privukli jo bli e svome prijamniku. kako bi tu itelj htio da vi povjerujete. jer se za njega ne zna. do e na Korell i time se ogrije i i o zakone Korella i o zakone Fondacije. Vidjelo se kako je Mallow izvukao svoje oru je. kasnijim pregledavanjem snimke pokazati posve jednostavnim. a svjetla prigu ena.. povr no gledano. a Mallow je mirno odlo io svoje oru je. Mallow je teatralno pro istio grlo pa nastavio: Nije mi elja opisivati moje osje aje u trenutku kad sam saznao da na brodu imamo odbjeglog misionara koji je tu potra io uto i te.

mogu dati na uvid. A na misionarevoj ruci vidio se onaj sjaj koji je bio nakratko bljesnuo pa nestao.Pa ipak. izveo si divan spektakli i nemoj sada sve to pokvariti ska u i previsoko. ali pod ultraljubi astom rasvjetom. a onda je sve postalo samo jedna golema ruka ija je slika bila neo tra zbog velikog uve anja. Ove posljednje dvije no i bile su potpuno lude i besane. gospodo. Jael! Prostorija se zamra ila. Ona e govoriti sama za sebe. zagrmio je Mallowljev glas je obi na tetova a. Gdje ga je nau io i kako. S njegove lijeve strane je vele asni Parma. trepnuo gledaju i MalIowa. Tu iteljstvo nije iznijelo detalje vezane uz Jorda. Polako je postao svjestan ritmi kog. Cijeli je taj prizor ubrzo postao ve i. tu iteljstvo je zanemarilo tog samog Jorda Parmu kao osobu. Pri obi nom svjetlu ona je nevidljiva. i vi o Mallow. Mo da su ve neki od vas pogodili to zna i ovo KTP. svoj brod i sebe zbog " asti" Fondacije. Priznajem da je ovo naivna metoda tajnog ozna avanja. ukoliko Vije e bude tra ilo. zbog nekog neznanog razloga.. ali to se vrlo lako mijenja. a prazan je prostor sada bio ispunjen nepokretnim likovima u toj sablasnoj iluziji. svjetle a slova: KTP. no na Korellu je to prihvatljiv na in. To je me usobno povezano. niti gdje se kolovao niti ikakav detalj iz njegovog dotada njeg ivota. Zadr ite pogled na tom sjaju na njegovoj ruci za uo se sada me u sjenama Mallowljev glas. Pove aj tu scenu.. kojom sam ispunio prostoriju snimaju i sve ovo. " i vi o Ma llow.. Mallow je sada vikao kako bi nadglasao agor To mogu dokazati dokumentima koje sam donio s Korella i koje. Sada je neprekidno sjao. No jesam li sve to trebao u initi i za nekog tko mi je ovako podmetnut? Jesam li sve to trebao u initi i zbog nekakvog korelskog tajnog agenta koji se. . Polako je rekao: Pokazat u vam uve anje jedne slike vizualnog zapisa kojeg ste vidjeli. Daj upali jo jednom. ponavljanog izvikivanja koje se nakon tihog po etka sada irilo i pulsiralo prelaze i u ludilo. Podigli su ga na ramena i ponijeli do gradona elnikova stola. to vam ne bih znao re i. Jord Parma je dobro vladao sve eni kim argonom i sjajno je obavio svoj posao.. Opet su asnici Daleke Zvijezde bili tu. trebao boriti za misionara i rtvovati svoju misiju. Mallow. Nisi valjda ozbiljno razmi ljao o tome da se kandidira za gradona elnika?! Odu evljenje masa je mo na stvar. Kroz prozor je mogao vidjeti ljude koji se poput lu aka slijevaju na trg i pridru uju tisu ama onih koji su ve bili tamo. i vi o Ma llow. Ankor Jael je. Ovo.." 15. Vanjski dijelovi su se izgubili kada je lik misionara bio postavljen u sredi nji prostor i uve an do divovskih proporcija. Sada se vidjelo kako se ono svjetlo sastoji od tri pomalo mutna. umornog i ispijenog lica. Jael.. jer ih ne mo e iznijeti. Mallow je pogledom potra io Ankora Jaela. ak se i na na em brodu to posve slu ajno otkrilo. Jesu li me Jorane Sutt i Publis Manlio trebali namamiti u tako glupu i odvratnu stupicu.. jer tamo UV zrake ne mo ete na i ba na svakom koraku. Jord Parma nije nikada ni postojao. u svom krutom stavu. usprkos zakonima. no u onolikoj gomili bilo je nemogu e ikoga prona i. jer je i Jord Parma bio la an. Mallow je u ruci imao oru je. ali KTP je kratica za Korelska tajna policija. Nisu u vezi s njim iznijeli nikakve detalje: ni mjesto gdje je ro en. Ta scena koju ste s njim vidjeli djelovala je la no. vjerojatno kod nekog izbjeglice s Anacreona. opremio s tom odje om i s malo verbalne gimnastike. Cijeli ovaj proces je najve a farsa ikada sazdana oko ne eg to nije ni postojalo. usred svojih vapaja pru ao ruke dok su mu rukavi spuznuli i razotkrili ruke. ona se jasno isti e. Obja njenje toga e objasniti i one nelogi nosti koje sam ranije spomenuo. I kako sada stoji optu ba? Oni su ve izmislili tu monstruoznu sugestiju kako sam se. Glas mu se posve izgubio u nerazgovjetnoj buci gomile.. Jo je jednom morao pri ekati da se amor u dvorani sti a.

ako budem morao. . ono jo uvijek postoji. Kako? to e u initi? Ni ta. On im se ne e usuditi suprotstaviti. kao i uvijek. ali u sredi tu Galaktike je jo itekako ivo. 16. Optu i ih za "ugro avanje dr ave". Jael.. Samo mi ih makni iz prometa dok ne postanem gradona elnik. A to se nezadovoljstva tvog oca ti e. Neka ih gradona elnik uhiti! Svejedno mi je pod kakvom izgovorom e to u initi. Glasom koji je bio gladak poput njezine kose i hladan kao njezine o i. moram biti gradona elnik i vrhovni sve enik. okrenuv i se od nje. Odr ao si jo jedne kolebljive konzultacije sa svojim savjetnicima. Znam da ih ima pet. Po Seldonu. Sto postotno ni ta. Oboje! Jaelove obrve su se namr tile A to e je prouzro iti? Misli da e to ipak biti Korell? Mallow je klimnuo Naravno. do ekao je svoju suprugu s izrazom tuge i krivnje. mra no se slo io Mallow zato to treba sprije iti. oni nabavljaju brodove od samog Carstva. premda se kladim da e im za to trebati jo par godina.. ak je i njemu to bilo jasno. A to bi sada? Treba uhititi Publisa Manlioa i Joranea Sutta.. a esti ti je obe an. Ali. Asper Argo. Poticali su sve enstvo na vanjskim planetima da zauzima stranu u frakcijskim razmiricama Fondacije.. to je protuzakonito. jer upravo u tome je tajna tih kriza. Jo brodova! planula je. a stisak kojim je naglo dotakao Jaelovu ruku bio je vrst Slu aj. ne mare i za nezadovoljstvo mog oca. A to ho e li biti osu eni ili ne. barem zasad. Jo se uvijek javljaju Seldonove krize.To no. Zato moram postati i gradona elnik i vrhovni sve enik. tu se vi e bojim kako bi se ono moglo pretvoriti u krtarenje pri daljnjoj isporuci brodova. Zaista? Tako puno toga? Ali Mallowljev odgovor je bio vrlo jasan: Kad postanem voda ove Fondacije. Pa neka onda bude po tvome. prigrabit u vlast silom. to si tako zinuo kao kreten? Rekao sam Carstvo! Zna . S atomskim brodovima? A nego to si mislio? Ona tri trgova ka broda koje smo izgubili u njihovom sektoru svemira nisu bila oborena zra nim pi toljima. zanima me koliko je i njih to zanimalo u mojem slu aju. Ovdje na Periferiji ono je pro lost. Kad se o njoj radilo. a to e se najbolje u initi tako da se taj ou nastavi. onda ovaj nadimak kojeg si je sam dao sigurno nije bio istinit. Da? kiselo upita komdor. Ja nadzirem mase. Jael je te ko progutao. Nije to tako dugo! Mallow je ustao. Sjajni su ti to savjetnici! S izrazom beskrajnog prezira dodala je: To krdo nemo nih oravih idiota koji su na svoje usahle grudi vrsto prigrlili svoje sterilne profite.. rekla je: Moj dobrostivi mu u. komdor republike Korell. onaj Voljeni. Kad bih ti to rekla. A jedan pogre an potez bi mogao zna iti da bismo si ga mogli natovariti na vrat. to?! To to si uo.. Izbori su tek za pola godine. Jael se nesigurno nasmijao. komdor je slegnuo ramenima.. moj uznositi mu u. zaklju ila sam da si kona no odlu io o daljnjoj sudbini tog novoste enog polo aja Fondacije. draga moja uslijedio je miran odgovor taj tvoj izvor podataka od kojeg crpi svoja saznanja? Kratko se nasmijala. pod kakvom optu bom? Onom koja je o igledna. A tko ti je. ovje e. ne u . I to je jo je taj tvoj vi enamjenski um zaklju io? Dosta toga.u initi ni ta. a kad ta kriza nai e. Zar ih nisi dobio pet? Ne pori i. onako kako je to Salvor Hardin u inio prije stotinu godina. Ja sam jedini koji zna kako se treba suprotstaviti toj krizi. Na kraju e nam ipak objaviti rat. moj bi izvor odmah bio vi e nalik le ini nego izvoru.

Hober Mallow se umorno premje tao s noge na nogu. Djelomice kao poziv upomo . E.. ali nikada te nije bilo briga to se doga a tu na tvom planetu. Gotovo je. Ka e kako zna da sam donio odluku.. a na licu osmijeh. Oh da. sada emo opet slu ati lekciju o doma im sukobima. po zdrav razum pogubnim.Bio je obe an jo za pro lu godinu. Oda iljana ponovo i ponovo. zar nije? Za to sam te postavio za ministra obrazovanja i propagande? to je . a na boku mu je bio ucrtan grb sa svemirskim brodom i suncem.. A koliko dugo bi njihov planet izdr ao kad bi im se uni tila trgovina.. Ali kada bi osvojio samu Fondaciju. Jesi li zbog ne eg zabrinut? eli bih da Sutt do e ovamo. Draga moja! Komdor se okrenuo i pogledao je Ostario sam. primjerice. Ti mo da i jesi razradio svu tu vanjsku situaciju do najsitnijih detalja. Ali ve jedan. Natporu nik broda Tamna zvjezdana pra ina je s u asom zurio u zaslon. pa donio sam je. Kona no si pod stare dane do ao pameti. a o i su joj zasjale. stigao je gotovo besmislen odgovor. no za uo se tak apat. kad bi se uni tile sve te po iljke tog njihovog sme a i igra aka? To sme e i te igra ke zna e novac uzdahnuo je. Koliko brodova imaju? pitao je Jael. 18. a kad je iza la. kad bude gospodar te zabiti. napustiti ovaj barbarski svijet i useliti se u namjesni ku pala u. Mogli bismo. a i vi e.. grb Carstva. a djelomi no i kao upozorenje na opasnost. zar tada ne bi imao vi e nego to bi ti Fondacija mogla dati? Ve su pro le tri godine. Ne. Nije bilo nikakvog odgovora pa je Mallow podigao pogled. Nemam vi e snage suprotstavljati se tim tvojim brbljavim ustima. mogao bih postati dovoljno ugledan da nastavim i bez arogancije tvoga oca i jezi ine njegove k erke. ruka joj je bila na boku. otkad je do ao onaj barbar s onom svojom malom predstavom To je dovoljno dugo. ali toliko golema mrcina da je njegov brod uz njega izgledao kao girica uz kita. ne emo. Listaju i izvje a. ako bude morala. Pa to je tvoj posao. Komdor je ekao. ne to mek im i malo strpljivijim. Zaista bismo mogli. dok je dolje u radio kabini s ultravalom ve oda iljana poruka koja je jurila prema Fondaciji. govore i sa zlo om i mr njom: Kada ja postanem gospodar toga to ti naziva zabit. zar ti onda ne bi pripadalo sve to je tamo? I kada bi zadobio tovanje i zahvalnost moga oca. I sada. Ni s tucetom brodova ne bih mogao napasti njihov planet. pompoznim birokratskim rje nikom. Za dva nema izvje taja. Dok je izlazila. no ovo je tek po etak. Svi alarmni ure aju na brodu su histeri no zatulili. Mogli smo i bolje. Bez svega toga! 17. Samo jedan! Jedan. etiri su onesposobljena na tlu. Tako ti galopiraju e Galaktike! Namjeravao je to viknuti. planuo je Jael ali si tvrdoglav. samo jedan mo e raznijeti Fondaciju u smrdljive ru evine. Lijepu gomilu novaca. ovo? Bio je to brod. Svi drugi su u redu mrmljao je Mallow. izme u Korella i Fondacije je rat. Dvije godine obavljanja gradona elni ke du nosti u inile su ga ne to pitomijim. Kosa joj je sjala pod svjetlom. Umoran sam. obratio se zatvorenim vratima. Izdane su naredbe i Tamna zvjezdana pra ina se pripremala pobje i ako uzmogne ili za borbu. mo da e ste i dovoljno ugleda da dobije neku te inu i va nost u Carstvu. koji bi pomeo sve te njihove patuljaste brodove iz svemira. Sjajno! Kao da je porasla. no nikako se nije mogao priviknuti na itanje vladinih izvje taja pisanih onim...

Ili e iza i pred ljude s dinami nom vanjskom politikom. Ima dvije alternative. ljudi poput tebe su se tome protivili. Otvoreno proklamira pat poziciju. To je isto. Mallow. Mallow mu ponudi cigaru i upita: Smeta li ti ako Jael bude nazo an? On arko eli kompromis. s kojom si ti izgleda zadovoljan. osim one suptilne atmosfere po kojoj je bilo posve jasno da su se uloge promijenile. Napustio si svu trgovinu sa sektorima svemira koji su blizu Korella. Ta pat pozicija. U redu. Pretpostavljam da je sada situacija obrnuta. a me u njima nema niti jednog le inara koji se ne e pridru iti napadu kako bi za sebe zgrabi svoj dio le ine. oku ano i u religijske svrhe. . Niti jedan nije sada zapazio nikakvih promjena na onom drugom. Ali ako se pobijedi Korell. Ti bi to morao znati. Parafraziram tvoje vlastite rije i. rekao je Mallow ako nisam u inio ono prvo. Ti si sa Smyrnog. U Hardinovo vrijeme. ili mora sklopiti neku vrst kompromisa sa Suttom. Ovu zadnju godinu sam te branio od rastu e opasnosti koju predstavljaju Sutt i njegovi religionisti. sve to bijedan Jorane Sutt mogao ocijeniti dobrim. Sutt je sjeo. Suttov krt osmijeh pomaknuo mu je krajeve usana A ne. o ito zato da bi me prerano spremio u grob. a da se nije ni rukovao. Ali reci mi kako bi nas ti izvukao iz ove sada nje nevoljne situacije. Smatraj da sam sada preformulirao to pitanje onako kako to tebi odgovara. poku at u s ovim drugim. Dobro pretpostavlja . Kompromis bi ti mogao odgovarati. upravo tamo gdje je jedino va no ostaviti dojam snage. Jednom. Sutt je upravo stigao.S obzirom na to koliko sura uje . Situacija zahtijeva jaku ofenzivu. Ja nemam ni ta s tim. Tvoj jedini ratni plan je povla enje bez borbe. tra io sam da iznese svoje uvjete. on bi mogao preuzeti ulogu medijatora. ali samo uzgredno. nikakva. Ne obe ava ni ta ofenzivno. Taj namjesnik normanskog sektora je sklon izazivati razmirice u Periferiji za svoje vlastito dobro. Ne ovako kako ti to radi . Ne e on sve ulo iti u jednu ekspediciju na rub Galaktike gdje bi imao pedeset neprijateljski raspolo enih susjeda i cara protiv kojeg e se pobuniti. Sutt i Mallow se nisu osobno susreli jo od sudskog procesa. probudi se. je fatalna. Tvrdi kako si sve predvidio i nemoj mi ni obja njavati za to ve tri godine trguje s Korellom na na in od kojeg samo oni imaju korist.. Ako izgubimo ivce. tvoji izvje taji nakon posjeta Siwenni bili su kompletni. A s onim svojim govorom sino kao da si poklonio Suttu izbore i potap ao ga po ramenu. To je tvoja nevolja. Galaktike mu. ak ni u budu nosti. Priznajem. kada je osvajanje preko misionara bilo novo i radikalno. to bih ja trebao u initi sa svim tim? to tome nedostaje? Glamur? Nedostaje ne to to e emotivno privu i mase. Ni ta manje od toga ne e nas dovesti do kompromisa? Ni ta. bez obzira na to kakvi su ti planovi.. Kakva ti je korist od svih tih planova ako se Sutt izbori za prijevremene izbore i zbaci te. Je li bilo ba nu no da bude toliko otvoren? Zar to nije najbolji na in da ga se razoru a? Nije! bijesno odgovori Jael. Pod tim misli na osvajanja preko misionara? Upravo to. Mallow je vrlo sporo zapalio cigaru i povukao tako da je vrh cigare zasjao sjajnim arom. pod druk ijim okolnostima. Sutt je slegnuo ramenima. Sada je to isprobano. Hmmm. zar ne? Mallow je pre ao preko ove opaske. To bi zna ilo priznavanje na e slabosti pred svim svjetovima Periferije. to sa Carstvom? Ono je pravi neprijatelj. Mora napustiti svoju pogre nu politiku gospodarske korupcije i trgovine s tim tri avim i nepotrebnim predmetima i vratiti se oprobanoj vanjskoj politici na ih o eva. Onda evo mojih uvjeta.

Ali tek nakon mojeg posjeta Carstvu shvatio sam kakvo mi je oru je potrebno da bih mogao razviti trgovinu. Hari Seldon nije ra unao na briljantne pojedince nego na iroke gospodarstvene i sociolo ke utjecaje. Kada sam se prvi puta spustio na Korell. U ovom slu aju. Kao na primjer? Mallow se naslonio. A sad me slu aj. Nisi mi nu an. zar ti na tome zasniva svoje nade? Pa to o ekuje ? Pobunu doma ica? Nagli ustanak mesara i trgovaca koji e iza i sa svojim no evima i izvikivati "Dajte nam na e automatske Super Kleeno atomske perilice!"? Ne. Trgovina bez sve enstva! Sama trgovina! Ona je dovoljno jaka. Ali kada nema patriotskog naboja kojeg izaziva stanje neposredne opasnosti. sada sam maksimalno pojednostavnio problem. po et zakazivati. Zato u ti re i o emu se radi.. Ni ta. to misli da e se dogoditi kad se ti mali atomski generatori budu po eli kvariti i kad e jedna sprava za drugom ispadati iz uporabe? Najprije e se to dogoditi s malim ku anskim aparatima. Jednog sparnog ljetnog dana crknut e klima ure aj u njezinoj ku i. U po etku je jedina svrha toga bila da nam omogu i ulaz u njihovu ljevaonicu elika. One grane industrije koje su se . na a trgovina s njim je obustavljena. Planiraju i smjer budu e povijesti. no u tome sam uspio. Bude te prosvijetlilo odgovorio je Mallow. ku e u kojima se zimi smrzavaju. onda je vrlo te ko podnijeti i male stvari. Perilica vi e ne pere kako treba. Sutt. mogao bi on to u initi. Pru it u ti priliku. Nakon pola godine ovakve pat pozicije. Samo treba shvatiti kako je dosad trgovina bila podcijenjena. A sada. strojevi u proizvodnim halama e. Dobio sam ono to sam elio. ali mo e mi dobro do i. ako pomisli da smo dovoljno sna ni da bismo predstavljali opasnost. Ovo s im smo sada suo eni. Korell se sada zaratio s nama. Susljedno. Imat e samo no eve koji ne re u. Ne e biti ni rtava ni bombardiranja niti bitaka. Nadam se da moja inteligencija nije ispod prosjeka. Pe nica joj ponekad zataji. Slat e u neograni enim koli inama svoje sinove da bi u neispravnim svemirskim brodovima umrli groznom smr u.. Sutt. I zato e ostati pat pozicija. Nisam imao nikakvih daljnjih planova. Budimo vrlo jednostavni i precizni. Tek sada je nastupilo pravo vrijeme. ude i se. Ovo posljednje si ve jednom poku ao.. Izdr e. zapo eo je potkupio sam komdora s nekim tricama koje predstavljaju uobi ajenu trgova ku zalihu. ali injenica je da me ovo tvoje mutno predavanje ba nije jako prosvijetlilo. industrijalci Korella. Sutt. Vjerovalo se kako je samo sve enstvo pod na om kontrolom dovoljno mo no oru je. ak i ako to zna i da e ivjeti na starom kruhu i smrdljivoj vodi. A to nije tako. Podnosit e i neprijateljska bombardiranja. Sutt. . To e ih ivcirati i ljudi e po eti re ati. Nakon dvije godine pat pozicije. Ali. ivjeti u piljama koje su tisu u metara ispod povr ine. je Seldonova kriza. trgovinom! Sutt je skepti ki podigao obrve i iskoristio stanku. jedan po jedan. A mogao bi to pomisliti ako bismo frontalnim napadom razorili Korell. U ratu ljudi izdr e mnogo toga. a Seldonove krize ne rje avaju pojedinci nego povijesne snage. tednjake koji ne kuhaju. Moramo se ponijeti mnogo suptilnije. nestrpljivo odgovori Mallow ne o ekujem to.pazi. A koje su to va nije osobe? Vlasnici manufaktura i tvornica. Sutt polako upita: ovje e. O ekujem op e nezadovoljstvo i prigovaranje koje e se kasnije pro iriti i na va nije osobe. Mallowljeve o i su se stisnule. tijekom ove tri godine oni su svoje gospodarstvo sve vi e bazirali na atomskoj tehnologiji koju smo mi bili tamo uveli i koju jedino mi mo emo nastaviti isporu ivati.Oh da. Nisam se ba jako trudio. To no. a ti se onda mo e ili pridru iti i dobiti mjesto u kabinetu koalicije ili pak mo e izigravati mu enika i trunuti u zatvoru. i u tome ti je moj doprinos ovoj galakti koj situaciji. koju ti tako estoko odbacuje . neka e ena opaziti kako njezin atomski no vi e ne re e. to e uslijediti? Zastao je ekaju i odgovor pa Sutt mirno izjavi. Tako se rje enja pojedinih kriza moraju posti i snagama koje su u danom trenutku dostupne.

. tijekom tvojeg prvog putovanja na Korell. Ni ta nisi shvatio. a oni koji brinu o strojevima pretvorili su se u kastu koja obavlja taj posao kao svoje nasljedno pravo. ili komdor. Pretpostavimo da ti je posjet Carstvu donio obe anje mo i i financijsku potporu. ti si i tada poput crva prokopao izlaz i demagogijom se domogao gradona elni ke fotelje. pa ak i zapo eti rat. Sutt je stajao kod prozora. Kako bi stekli kontrolu nad svijetom. vidio sam ih. potkupljujemo sitnim stvarima. na a mala Fondacija. Carstvo im ne mo e ni ta nadomjestiti. jer su degenerirali ve do one faze kada vi e ne mogu ostvariti nikakav vitalni znanstveni napredak. Ne. mi smo morali raditi u te kim ekonomskim uvjetima. u kojoj su se negdje nalazi Carstvo. Carstvo je uvijek bilo podru je divovskih resursa. Sa svim njihovim atomskim titovima. prihvatit e brodove. ovje e. Ali mi. Krivo si shvatio. U te koj e industriji do i do masovnog trajka vlasnika propalih strojeva koji vi e ne rade. eli li mi re i kako nema ni ta od kompromisa? mirno upita Mallow. Bilo je predve erje i onih nekoliko zvijezda. Te tvornice su dobro radile i prije nego si ti tamo do ao. milom ili silom. jer su navikli misliti u divovskim proporcijama. Zar mi ne vjeruje ? elim re i da nemam povjerenja u tebe. I kada sam tijekom sudskog procesa vjerovao da sam te stjerao u kut. rtvuju i je za ne to to se smatralo a u i slavom i osvajanjima. Pretpostavimo da si izdajica. le ima okrenut Mallowu i Jaelu. jo uvijek golemo. Natjerao bi Fondaciju na pasivnost. ti nisi pravi ovjek za to rekao je Sutt.. oni nikada nisu uspjeli konstruirati takvog koji bi titio samo jednog ovjeka. izme u Carstva i Fondacije. do im bi se na i mogli smjestiti u ovu sobu. Strojevi uredno rade dok se generacije ljudi smjenjuju. Ma gledaj. u cijelim sektorima Galaktike. Odugovla io bi s ratom sve dok protivnik ne bi oja ao. Neki kralj. Cijeli ovaj rat svodi se na borbu izme u ta dva sustava. na mali svijet koji je gotovo bez sirovina za dobivanje metala.. U tebi nema ni eg ispravnog. No jo uvijek u ivotu postoje i one male. niti jednog motiva iza kojeg se ne bi krilo ne to drugo. a vrijedne stvari i Asper Argo se ne e izlo iti ekonomskoj depresiji koja bi mu u dvije ili tri godine uni tila Korell. i donosile su im jednu dvadesetinu sada njeg profita. oni ga potkupljuju nude i divovske brodove koji mogu ratovati. financijere i obi an puk? Onoliko dugo koliko to bude htio. I tu se Mallow radosno nasmije. A ti bi nastavio sve to uvjerljivo obja njavati. Carstvo koje se bori protiv njih. iako bi bili posve bespomo ni kada bi u cijelom takvom divovskom postrojenju pregorjela samo jedna D cijev. Da. mi. im shvati da ga i Carstvo mo e snabdijevati s atomskom energijom. U tom slu aju bi tvoji postupci bili identi ni ovome kako se sada pona a . Mi smo morali razviti nove tehnike i nove metode koje Carstvo ne mo e slijediti. Oni ni sami nisu svjesni tih svojih glomaznih proporcija. Mi.uvo enjem na ih atomskih postrojenja potpunoma izmijenile odjednom e vidjeti da su uni tene. izme u velikog i malog. koje su se jedva probile ovamo na sam rub Galaktike. Njihovi generatori su divovski... Sutt. niti jedne izjave koja ne bi bila trosmislena. Upozorio sam te stoje alternativa na oj suradnji. Tijekom povijesti izborni su vladari rado mijenjali dobrobit svojih podanika. ak ako i zanemarimo tro kove koje bi imali nastoje i se opet preorijentirati na svoje izvorno stanje iz predatomske ere. Oni su sve ra unali u planetima i zvjezdanim sustavima. ali nemaju nikakav gospodarski zna aj.. neuporabivim u ratu. Slatkorje iv si. treperilo je na pozadini koju tvori ta skupina nalik zamagljenoj le i. dovoljno velikim da za tite neki brod. tako uvjerljivo da bi svakoga u to uvjerio. Za opskrbu grada svjetlom i grijanjem oni imaju motore visoke poput esterokatnice. ba kao i komdor. A kada sam jednom njihovom stru njaku rekao kako se u olovnom spremniku veli ine oraha nalazi atomski generator.. Na i su generatori morali biti veli ine palca jer smo samo toliko metala mogli utro iti. grad ili cijeli svijet. . s druge strane. ali vitalnim za prosperitet i stvaranje profita. Sutt. gotovo je istog asa umro od bijesa. Mislim da mora odstupiti.. Nasamario si me i onda kada sam vjerovao kako sam te propisno sredio. Koliko e dugo komdor mo i izdr ati imaju i protiv sebe te industrijalce.

I dopusti mi da parafraziram onaj uveni Hardinov citat kojeg si naveo pa da ka em kako je lo onaj blaster kojeg ne mo e uperiti u oba smjera. i na e prosperitet nestati. ne postoji mogu nost narodnog ustanka. prosperirali smo i mi. ukoliko budem uhi en. Ako zbog prestanka trgovine s nama korelske tvornice propadnu i ako se zbog trgova ke izolacije ugasi prosperitet vanjskih svjetova. za tebe ne e biti milosti. siguran sam da se mi ne emo pobuniti protiv njega. prema Seldonovoj shemi. zbog istog onog razloga koji me ini sigurnim da e se korelci pobuniti tra e i prosperitet. ja u se pobrinuti da nestane svakog prosperiteta.. i to e te uni titi. Moji ljudi se ne e zaustaviti u irenju istine o tebi i obi an svijet Fondacije e se pobuniti protiv svojeg vo e koji je stranac. a to netko sa Smyrog ne e nikada shvatiti. i to mu nije uspjelo. nakon tri godine rata. Ima previ e samopouzdanja.. Ako je Korell prosperirao trguju i s nama. koju ne bih mogao smo diti ako bi Sutt tamo poku ao sa svojim propagiranjem revolucije.. Tamo gdje njegova propaganda bude uspjela. Odvedite ga. Sada je poput bika kojem je krv zamutila pogled. Postoje neke stvari koje sada nisam rekao Suttu. * KORELL. jer e moje tvornice i dalje zapo ljavati sve ljude. To ti je zadnja prilika rekao je Sutt. A to e biti s budu no u? Mallow je podigao svoje smrknuto lice i estoko povikao: to se mene ti e budu nost? Nema sumnje da ju je Seldon predvidio i pobrinuo se za nju. ugasio cigaru. I tako. Uhi enje. Jo opasniji? Glupost! Izgubio je svaku mo rasu ivanja. Zanemaruje mogu nost narodnog ustanka. onako kako je to inio s vanjskim svjetovima.. rekao je Jael uspostavlja plutokraciju. Mallow je. a to je sigurno najdu e ratno razdoblje u kojem se uop e nije ratovalo. a Hober Mallow je u srcima ljudi Fondacije zadobio svoje mjesto tik uz Seldona i Hardina. On je poku avao religioznim snagama kontrolirati i samu Fondaciju. Od nas radi zemlju trgovaca i prin eva trgovine. Zna i. Ka em ti jednom zauvijek. kao to sam i ja morao rje avati ovaj sada nji. Republika Korell se bezuvjetno predala. A nema tvornice ni trgova kog centra niti brodske linije koja nije pod mojim nadzorom..I tako. A tamo gdje ona propadne. Prokleto si siguran u sebe. Encyclopaedia Galáctica .. Jael. Ekonomska kontrola je djelovala druk ije. sad kada si od njega napravio mu enika. U vremenima koja dolaze bit e jo kriza.Lice Joranea Sutta je pocrvenjelo od emocija koje su ga naglo obuzele A ja upozoravam tebe. Mallow. to dalje? Mallow se prestao igrati s pepeljarom i pogledao ga To nije Sutt kojeg sam poznavao. A pet minuta kasnije. to je. Oni su svjesni svoje sudbine. Siguran sam u Seldonove krize i vrijednost njihovih rje enja na vanjskom i unutra njem planu. Jael se smrknuo. Mallow se tiho obratio dvojici stra ara koji su u li. Neka moji nasljednici rje avaju te nove probleme. ne digav i pogled. Jael se uznemirio i umorno rekao: Dobro. Hoberu Mallow sa Smyrnog. do i e vrijeme kada e se mo novca ugasiti jednako kao to je sada religija izgubila svoju mo . ili samo bude izgledalo da bi mogla uspjeti. Kako li me samo mrzi. najsigurniji znak da je religija posve potro ena stvar. onda e i na e tvornice propasti. I zato je jo opasniji. Mallow ga pogleda pa se sada i on smrkne. I tako e toj igri do i kraj. prosperitet e se nastaviti.

a tri godine kasnije do ao je s roditeljima u SAD. diljem svijeta poznatih. nakon kratkog boravka u vojsci. godine posve povukao i posvetio pisanju. Odrastao je u Brooklynu gdje je polazio osnovnu kolu. premda je zadr ao vezu sa sveu ili tem. enciklopedije. u dobi od 72 godine. S gotovo pet stotina knjiga i nekoliko stotina lanaka. zatim Povijest Sjeverne Amerike u etiri sveska. on se po svim kriterijima ubraja u plodne pisce. te biografski rje nik. ro en je 1920. Osim mnogih. Fantasti na karijera Asimova kao pisca znanstvene fantastike zapo ela je 1939. svjetski majstor znanstvene fantastike. Asimov je pisao i vrlo uspje ne detektivske pri e. No taj rad je sve vi e smetao njegovim aspiracijama na literarnom polju pa se 1958.* Slijede nastavci: Fondacija i Carstvo Druga Fondacija Rub Fondacije Fondacija i Zemlja * BILJE KA O PISCU Isaac Asimov. godine u Rusiji. . Imao je izuzetnu memoriju koja mu je pomogla zavr iti srednju kolu prije negoli je napunio esnaest godina. Astonishing Stories. djela iz podru ja znanstvene fantastike. Diplomirao je kemiju i. Super Science Stories i Galaxy. Isaac Asimov je umro 1992. a u dobi od osam godina dobio je ameri ko dr avljanstvo. gdje je 1955. umjesto lije ni ke karijere koju mu je namijenio otac. godine je doktorirao i zaposlio se kao predava biokemije na Medicinskoj koli Sveu ili ta Boston. priru nike i impresivnu listu znanstveno popularnih knjiga iz raznih podru ja znanosti. 1949. pa Vodi kroz Bibliju u dva sveska. Otad je redoviti suradnik vode ih SF asopisa kao to su Astounding. g. Upisao se na Sveu ili te Columbia i odlu io. etiri puta je dobio nagradu Hugo ijednom Nebula. pokraj Smolenska. objavljivanjem kratke pri e Marooned off Vesta u asopisu Amazing Stories. postao izvanredni profesor i bavio se istra ivanjem nukleinske kiseline. kao i autobiografiju u dva sveska. radije postati kemi ar.