Đây là 1 số trang giáo trình em vào download nhé, nhiều lắm xem cái nào mình cần thì

download cũng lâu đó, nhiều phết. Chúc em may mắn, làm việc tốt nhé. Web các giáo trình: http://kenhsinhvien.net/@forum/topic/72134-top-cacsach-ielts-hay-nhat/ http://khoangoaingu.utehy.edu.vn/index.php? option=com_content&view=category&layout=blog&id=3 8&Itemid=74 https://sites.google.com/site/buimanhhungvfu/home/tai-lieuielts + International Express; Sách và audio giáo trình International Express intermediate (Anh văn 3-4)

http://tonducthang.vn/threads/13501-sach-va-audio-giao-trinh-internationalexpress-intermediate-anh-van-3-4

+ English for Biz; Biz Basic;:  k bit là gì để tìm nữa + Cambridge Step up to Ielts (5-6); -> http://www.free4vn.org/f146/t50541/ có thể sử dụng tài khoản quocbac pass thuongnongqueta để đăng nhập http://www.vn-zoom.com/f58/cambridge-step-up-to-ielts-68531.html tài khoản trungcongk4 pass thuongnongqueta + Instant Ielts;  http://kenhsinhvien.net/@forum/topic/72134-top-cac-sach-ieltshay-nhat/ + New insight into Ielts; - http://www.free4vn.org/f146/t106478/ http://ebooktienganh.com/tieng-anh-luyen-thi/tai-lieu-ielts/insight-into-ielts-vainsight-into-ielts-extra-218.html http://congdongsach.net/ebook/web/f9270-Cambridge-New-Insight-into-IELTSStudent%C2%B4s-Book-with-Key-distance-learning.html

com/site/buimanhhungvfu/home/tailieu-ielts + Longman.php?tid=2288 + Longman preparation Toeic.vnecon.php/12750Audio-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%99-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-LongmanPreparation-Series-for-the-TOEIC-Test.html + Ielts Foundation (4.  https://sites.  http://forum.php?8289-T%E1%BA%A5t-c%E1%BA %A3-v%E1%BB%81-TOEIC&s=90dbdb8dee84a75c8934d039cdc801ba Barron’s.google.vn/showthread.vn/showthread. Building skill for Toefl Đa số mấy link trên có hết giáo trình của em rồi đó.html cái này em nạp tiền 15k em down thoải mái nhé. http://enci.php/12750-Audio-c%E1%BB %A7a-b%E1%BB%99-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-Longman-Preparation-Series-forthe-TOEIC-Test.forum9. Em đăng ký tài khoản diễn đàn rồi vào dow nhé http://forum. http://tunglinhonline.duytan.+ Focus on Ielts (Apollo).duytan. Barron’s.  http://www.com/diendan/viewthread.vn/showthread.vietnamlearning.com/modules.biz/t30-topic Tactic for Toeic.aspx? p=forum_thread&forum=413&thread=4000#p0 + Toeic Easy – Starter – Target.vn/sites/index. Longman (Inter & Advanced).info/1449/focus-on-ielts-students-book.0) http://waystoenglish.Ielts Practice Test.  http://cttk50.0-5. OK .  http://www.edu.vn/tag/tai-lieu/IElts%20foundation%20course%20part%204. http://forum.vn/ieltsclub/detail/801 http://yeshn.vn/sites/index.0).edu.vnecon.aspx? p=forum_thread&forum=413&thread=4000#p0 + Building Skill new Toeic.edu. Em xem qua đi nhé. Hihi + Ielts Express (>5.php? name=News&op=viewst&sid=1079 http://tailieu.