RADIESTEZIA - metod de investigare i analiz informa ional-energetic

Fenomenul prin care un sistem viu recep ioneaz un anumit semnal din noianul de informa ii i energii ce-l înconjoar i reac ioneaz conform unui cod prestabilit este una din defini iile conceptului de radiestezie. Radiestezia (rabdoman ia) este arta de a utiliza indicatoarele radiestezice (baghete, penduluri, anse) f când s intervin puterea i voin a spiritului operatorului pentru a descoperi tot ceea ce este ascuns facult ilor ra ionale ale individului, dar mai ales este o metod de acces la BANCA DE DATE UNIVERSAL în care se p streaz istoricul informa iillor despre lumile v zute i nev zute, care informa ii coexist cu cele prezente i în careeste înscris viitorul lumii materiale i celei spirituale. Marele, imensul sistem informa ional-energetic, computerul viu care este Banca de Date Universal numit i Cronica Akash nu este altceva decât instrumentul Spiritului Divin care îmbrac întreaga Crea ie. A face investiga ii spirituale f r credin în Dumnezeu, nu poate fi decât un e ec lamentabil i total. Se tie c nici un cercet ror profesionist sau simplu practicant radiestezist nu va putea s p trund în BANCA DE DATE UNIVERSAL f r acceptul Divinit ii. Nu vor permite asta ghizii i c l uzele voastre, c ci ei v înso esc mereu, oriunde ve i fi, pe timpul întrup rii în aceast Ävia ´, iar atunci când ve i fi în astral, cu atât mai mult nu ve i avea acces la toate informa iile, decât propor ional cu evolu ia spiritului vostru. Prima latur a unei concep ii reale este aceea conform c reia Äcu cât un spirit este mai vechi, mai evoluat i mai în elept, cu atât accesul s u la cunoa tere este mai mare´. A doua latur a cunoa terii este c nimeni din astral nu va da date i informa ii încep torilor dac ei nu- i vor perfec iona tiin ific mintea i vor apela doar la rug ciuni, crezând c altcineva le va suplini

i s accept m în mod unitar. i nu vorbim în acela i limbaj. A patra problem este c multe r spunsuri ob inute radiestezic sunt eronate deoarece în astral nu exist corespondentul unor cuvinte. Pe nivelul cel mai profund. mentalul divin. c levogir este antiorar. A adar s l murim. cum ar fi radiestezie. În primul nivel. Aceast l murire este necesar deoarece sunt destule erori în acest sens. cel planetar. Fiecare om are un spirit care locuie te în capul s u. mentalul solar. Nivelurile structurale i vibra ional energetice sunt cunoscute ierarhic drept: con tiin sau ra iune (mentalul planetar). Mentalul planetar mai este numit i ra iune sau con tiin a omului. i care are un corp mental cu mai multe niveluri ale cunoa terii: planetar.ansa sau pendulul. c levogirul se rote te de la dreapta spre stânga i dextrogirul se rote te de la stânga spre dreapta. în sensul orar. care este situat în interiorul structurii spiritului. solar. ÄMintea este Zeul´. se g se te înarhivat experien a cunoa terii de sine a spiritului i a Lui Dumnezeu. Atunci când un operator radiestezist acceseaz i investigheaz anumite niveluri ale cunoa terii. A treia problem este codificarea mi c rilor instrumentului radiestezic . iar corpul mental respectiv este mult mai cuprinz tor decât mentalul planetar. ÄMintea este Spiritul´.deficien ele studiului i cunoa terii. cosmic i mentalul divin. adic invers mi c rii acelor de ceasornic. spunea Hermes Trismegistul. apar inând cunoa terii din experien a acestei întrup ri. cosmic i divin. În mentalul solar sunt setate cuno tin ele culese din existen ele anterioare i din astral. i care este esen ializat arhetipal. sunt înregistrate informa iile actuale. subcon tient etc. el prime te doar acele date i . universic. Corpul mentalului solar este situat mai în interiorul perispiritului decâtmentalul planetar. universic.

de p mânt). din memoria sa. A adar mintea ra ional (ra iunea.informa ii pe care le poate în elege în mintea sa ra ional i în spiritul s u. con tiin a) omului prime te informa ii de la spiritul s u. dac probeaz c interesular tat acelui domeniu este benefic. în leg tur cu obiectul sau domeniul investigat cu ajutorul gândului. Operatorul mai poate primi date i informa ii din investiga iile f cute chiar de c l uza sa. S nu v mira i dac ve i fi pu i s citi i i s studia i din diferite domenii ale cunoa terii tiin ifice contemporane i abia apoi. sau. Luna (punctul de comand planetar). a a c nu poate dep i mantaua de protec ie planetar (300. mesagerilor.000 km. pe m sura con tientiz rii informa iilor primite i a nivelului s u de cultur i cunoa tere. înv torilor astrali. în cazuri excep ionale. De aceea unele investiga ii se fac cu ajutorul ghizilor. Despre puterile unei persoane paranormale de a face investiga ii extraplanetare prin lans ri ale spiritului s u în spa iile siderale v spunem c sunt închipuiri. c l uzelor. al c ror con inut i semnifica ie nu le poate în elege. Urm toarul aspect este acela c DA.Ultimul aspect este acela . Orice spirit întrupat este legat de acest plan (aceast dimensiune planetar ) prin cordonul s u de aur i cel de argint. dup ce ve i în elege aria preocup rilor domeniului respectiv s primi i un r spuns la o întrebare. Pentru pilo ii de nave cosmice situa ia se schimb numai un pic. to i avem acces la radiestezie. c nu-i este permis nim nui s ajung a a de departe. dar NU la toate informa iile. O analiz radiestezic presupune o investiga ie tiin ific pe baza unei document ri serioase. i nu altele.

iar pendulul este specific mai mult operatoarelor femei. Radiestezia se poate practica cu instrumente specifice: nuielu a de alun. etc. Pendulul constituie un instrument util care poate fi folosit eficient în multe domenii de interes divers. de i obiceiurile sunt diverse. Astrologii pot spune mai multe despre asta. Starea Ready sau Alpha este realizat pentru lini tirea general a min ii i pentru a se putea deschide (channel) canalul de leg tur a spiritului întrupat cu astralul. pe un fond de lini te absolut . va pl ti. Forma clasic . inele. destinului i soartei clien iloer i pacien ilor profesioni tilor radiestezi ti au diferite forme. iar cine va încerca s foloseasc abuziv informa iile. vârfuri de cristale. Unii oameni dau nume pendulurilor lor.c cine î i va cre te vibra ia i va face investiga ii benefice va progresa. bar . folosind chiar pendulul propriu pentru a afla aceasta din comunic rile cu ghizii sau c l uza din astral. Operatorii b rba i prefer mai mult ansa. pentru a se lansa gândul ca instrument de investigare în continuumul temporal sau cel atemporal. ram sau cu vârf ascu it. rigla Turenne. i asta îndeosebi pentru scan rile i investiga iile operatoarei saturniene (Capricorn). vibra iile transcedentale. pân la cele confec ionate în form de potcoav . Pendulurile care se folosesc pentru investiga ii radiestezice precum i în diagnosticarea st rii de s n tate. confec ionate ad-hoc. dar foarte rar. de care se uzeaz cel mai mult este cea conic . karmei. verighete. Alama i cuprul sunt specifice pendulurilor i anselor radiestezice i difer pu in doar pentru c una este un amalgam icealalt este metalul însu i. i de V. Se mai utilizeaz i pendulul din fier i cel din plumb. a temei de via . indicatoare în form de L. pendulul sideral i tabelul specific de citire i calcula ie. de la cele întâmpl toare. din m rgele. prin care se realizeaz cel mai bine concentr rile de energii si oscila iile. ansa i raportorul. i stabilesc chiar metalele specifice construc iei pendulurilor în func ie de cerul .

ca s poat mi ca pendulul i s deschid canalul s u de leg tur . s cear ajutor c l uzei sale. Pendulul este privit ca un obiect de cult. Radiestezia utilizeaz termeni ca: rabdoman ie. s v recunoa te i c l uza.energii radiante.natal al fiec rui pendulist. lân . condi ia va fi ca spiritul operatorului s fie mai mare în ierarhie decât al clientului. s asigura i leg tura cu Astralul Superior. l n i or de argint sau de aur! Important este ca operatorul s fie purificat. dac nu este a a. De regul se deschide un canal de lumin i energii astrale prin care p trund sau î i trimit infoirma iile mesagerii de la contact. biodetec ie. s invoca i lumina pentru capacitare. Dar asemenea cazuri sunt foarte rare. Nu intereseaz cu ce anume leg m pendulul: p r de cal. C ci altfel operatorul nu va putea accesa date i informa ii despre acel spirit. el trebuie special p strat i ap rat de indiscre ia celor din jur. i dac nici c l uza sa nu este de m rimea i nivelul spiritului pacientului / clientului investigat. i a a i este. fir de a . trebuie consacrat prin ritual magic pentru impregnarea sa cu magnetismul geniilor divine i astrale i a spiritelor elementale planetare. Atunci când va investiga date despre alte persoane. lumin i energii cu Astralul Superior. s p stra i secretul ini iatic. bioloca ie. Am întâlnit i cazuri în care chiar spiritul investigat de un operator profesionist benefic l-a ajutat pe acesta comunicându-i personal datele i informa iile de care avea nevoie radiestezistul. . coordonate astrale. operatorul s solicite prezen a unui mesager ori înv tor din Astral la contactul comunic rii. Toate acestea le ve i înv a desigur din cursurile noastre îns va trebui s exersa i pentru a v perfec iona deprinderile c p tate i tehnicile înv ate. tele-radiestezie. Pentru a practica pendulismul trebuie s crede i cu fermitate în ceea ce face i. s aib un spirit înalt vibratoriu i puternic energizat.

intuitiv . a informa iilor pe suport energetic. numit i radionic . îmbrac cea de-a treia i cea mai înalt form . deoarece pu ini sunt cei ale i care au voie s fac investiga ii la nivel spiritual. etc.radio mental. ni informa ional . Aceasta este radiestezia radiant . la care au acces pu ini ini ia i. la comunic rile astrale spirituale esen ializate etc. Aici intr în func iune mentalul solar. gândirea sa în investiga ii i diagnostic ri. care presupune o capacitate de concentrare mai mare din partea operatorului radestezist i analiza informa iilor i energiilor radiante în urma scan rilor f cute cu ajutorul gândului. . unde se g sesc informa iile acumulate prin experien a vie ilor anterioare ale spiritului în lume. din cunoa terea sa material i astral . experien a i cunoa terea sa tiin ific . privitor la aplicarea Legilor etice divine. Treapta superioar o reprezint radiestezia mental .energetic . La acest nivel este utilizat mentalul planetar al operatorului. a senza iilor i calcula iilor prestabilite în leg tur cu lumea material . Radiestezia spiritual .