i.

MINISTERuL LUCRARIL0:RPUaUCE
:
I ":"_..

$1 AMENAJARIf

TERf'F01tU3LUI

Elabornt INSTITUTUL NATIONAL IN CONSTRUCTII

de: - DEZVOLTARE CONSTRUCrilLOR -

DE CERCETARE -INCERC

~I ECONOMIA

DIRECTOR

GENERAL:

Dr.ing. Rodu Pascu

LAB ORATOR

EVALUAREA

RlSCULUI

SEISMIC
!

,

~I 'PREVENIREA:

DEZASTRELOR

DIRECTOR

DEPARTAMENT

Prof.dr.ing.

Augustin

Popaescu

~EF ·LABORA TOR RESPONSABIL DE LVCRARE

Ing. OlgaStnncu Ing. Vasile Radinnov

"

.Avizat de:

DlRECTIA PROGRAME

DE CERCETARE -MLPAT-

$1 REGLEMENTARI

TEHNICE

DIRECTOR RESPONSABIL

. DE LUCRARE

Ing, Octuvian (VlLP AT

Manoiu

hig. Vlad Popescu

129

.-~ 131 . . .6. . . Emil-Sever lng Dan Tomescu Ing.. . .. . 130 . . 5.UUI CONSTRUCTIILOR •. . '. . .8. . .7. .. . . . OBLIGATII ~I RASPUNDERI ALE UTILIZATORILOR st ADMIN1STRATORJLOR 148 5. . . ' . . . .. .. . .. . 147 5:5.. A COMPORTARI1 CONSTRUCTllLOR.3 . . If. . . Vasile Radianov Prof..i· COLECTIV DE SPECIALl~Tl lng.... . .2. 132 133 137 URMARIREA CURENTA A COMPORTARII CONSTRUCTlILOR 3. . A]II'EXA3 : · . PREVEDERI PRlVIND URMARIREA C'tJRENTA A COMPORTARlI CONSTRUCTlltOR 3. OBLlGATII $1 RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR . . . Georgescu PREVEDERI GENERALE TERMINOLOGIE . .. . . . '.. ... . .. ... .1.' ... . .. .. . . .. . OBUGATIl $1 RASPUNDERI PRIVIND URlVlARlREA COMPORT. ANEXA 2 .. . . . 3. URBANISM $1 AMENAJAREA TERITORIULUI 150 PREVEDERE FlNALA ANEXA 1 ~ . . . . . . . LUCRARl PUBLlCE. . . . . . . . 151 152 155 l57 6. .:> ••••• r.2. OBLlGATiISI RASPUNDERI ALE PROIECTANTILOR [47 5...ing. .. 7·. OBLlGA TIl $1 RASPl1NDERJ ALE PROPRIETARILOR . . . .. . '. OBLIGATII $1 RASPUNDERI ALE RESPONSABIULOR CU URMARlREA COMPORTARIl CONSTRUCTIILOR 148 5. . . .2.. . ... .. . Daniela Dobre Popiiescu 1.. ... ... .1.. . .. OBLIGATII $1 RASPUNDERI ALE EXlj:CUTANTlLOR URlV1ARIRH CONSTRUCTIlLOR ' 149 5. Augustin Ing. 9. .. . . . .dr. PREVEDERl PRIVlND INSPECT AREA EXTJNSA A UNEI CONSTRUCTII ':' URMARlREA SPECIALA.. ATRIBUTIlLE INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTH._---.4.. . 145 5.. . ... . OBLIGATIISI RASPUNDERl ALE INVESTITORILOR 145 . .' : ... . . 137 139 140 4. ... . . Cornelia Popescu lng... ..5. 145 5.. . .

) a infonnatiil6r asupra unor fenomenesi maril~i ce din observare . astfel Incat cu ajutorul un or criterii de apreciere ~i a1 unor ccndirii de calitate legate de destinatia constructiei. .:i 1. 'in conditii specifice. CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI: tehnice referitoare la proiectarea. specialisti . durabilitate ale constructiilor cat §i ale celorlalte cerinteesentiale.urmarire speci~la Cafegoria de urmarire..rivind Indicativ: P 130 . explicativa: La constructii se deosebesc doua categorii principale de avarii: a) avarii structurale produse in elementele sau imbinarile structuri i de rezistenta a unei constructii. no.1 [iInctfede categoria d~ lluportallta a constructiilot ~i seconsemneaza in JlirnaluLEv'enimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a constructiei.gulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare..de rezistenta. cauzata de un eveniment. prevenirea avariilor etc. _ 1997. art 2. executanti. iucrare.PREVEDERI GENERALE de catre investitori.. proiectanti. L5.11i masll:atori urmarire curenta. 1.. lA. utilizatori..CONSTRUCrULOR INCERC MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORlULUI Cu ordinul nr.lOada de viata a constructiei Incepand cu executia ei sieste 6 activitate par.1999 ansarnblul dccumentelor receptia. 57fN din 18. TERMINOLOGIE caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune'ci:nnediul ambiant ~i tehnologic. .3.1. 1.. constructie) de a indeplini functiunea definita 2. Proprietatile de comportament.':" "'. daunatoare 1. l0/1995 privind ~I 'in ~lmp a constrL~qlllo: responsabili eu urmarirea constructiilor a carer obligatii sunt prezentate in capitolul 5. AVARIE: orice degradare (deteriorate) sau consecinta sau element component al acesteia. administratori. APTITUDINEA DE UTILIZARE (EXPLOAT ARE): capacitatea unui produs (serviciu. Prezen~ul normativ privind activitatea de urmarire a comportarii raspunde prevederilor Legii nr."I' . Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informatii In vederea asigurarii aptitudiniictmstruct'iilor pentru 0 exploatare normala. precum si metodolcgia de efectuare a acestorase stabilescde catre proiectant sau expert.-". respectiv a realizarii calitatilor care 0 fac sa corespunda cerintelor proprietarilor si/sau utilizatorilor.. resp eetiv di minuarea pagubelor materi~le.Z). 766/1997 ~l este 0 components a sistemului calitatii In constructii. aprobat prin HGR nr.1. b) avarii nestructurale. evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor ace i dente lor ~iavari ilor. exploatarea ~i 133 132 ~ --'. de pierderi de vieti si de degradare a mediului (natural. mtervent. Se excepteaza de la aceasta activitate cladi~'ile pentru locuinte cu parter plus un etaj ~ianexele gospodare~ti situate 111 rnediul rural ~iIII satele ce apartin oraselor precum si constructiile provizorii (Legea nr 1011995. ~ . parti Notll. perioadele la care se realizeaza . social. calitatea co~struqlll~~ ale re. cultural) ca} si obtirrerea de informatii necesare perfectionarii activitatii In constructil. ' '. rezultat~ de culegere si valorificare (prin "unnatoarele modalifati:· avertizare sau' alarmare. Efectllare~actiunilor' de urmarire a comportarii Elaborar de: NATIONAL DE (nefavorabila) pentru starea fizica a unui produs.2. stabilitate ~i se aplica :.. 2. Activitatea de urmarire a cornportarii constructiilor tuturor categoriilor de constructii §i va fi asigurata mentinerea cerintelor de rezistenta.1999 Inlocuieste: P NORMATIV PruVIND URMARlREA COMPORTArul iN TIMP A CONSTRUqlILOR -.-: . facerii prevederilorj. care nu fac parte din structura . a unei constructii. pentru care a fost conceput. doua categorii. executia.ststematIca interpretare. -'.1. sa penn ita aprecierea aptirudinii ei pentru exploatare.. . Urm~rirea comportarii In timp a constructiilor = des!a§oari . se aleg pentru fiecare constructie In parte. pe t~ata per. produse in elementele sau partile de constructii 3. in timp a cons~ructii1or se executa in vedere~ satis-' Aprobat de: INSTITUTUL CERCETARE-DEZVOLTAREIN CONSTRUCTII $1 ECONOMIA .Unnarirea comportarii in timp a constructii lor este de. experti. ca si fenornenele ~i marimile ce l~ caracterizeaza.08.l1 le In timp ~i postutilizarea constructiilor.. ' 1.

pentru a obtine convingerea ca aceasta este conforms cu cerintele (exigentele) specificate. Note explicative I) Conditiile de utilizare prevazute rrebuie sa fie luate In acord cu este necesara a tuturor cornponentelor sale si 'In special a sistemului de conducere $1 asigurare a calitati: precum si a altor prevederi legale. si natural. 9) ECHIPAMENT DE MASURARE aparat. DEFECT: nesatisfacerea unei cerinte "au a unei conditii legate de 0 utilizare prevazuta. mijloc) destinat (utilizat). de evaluare (a conformitatii).: cere eta rea facuta de un expert rehnic atestat asupra unei situatii sau probleme privind CONTROL: . denumire curent "categorii de importanta". dar numai sub anumite aspecte. 2) Trebuie Iacuta distinctia intre "defect" si "neconformitate" deoarece aceste notiuni au ca baza de cornparatie clemente diferite (conditiile de . 11. calitatea unui produs. CLh. COI'HlP'ORT AREA IN EXPLOAT ARE: rnanifestare a modului In care un prcdus (lucrare.i evidentele necesare pentru identificarea si deterrninarea respective si a evolutiei acesteia in 8. sub anumite aspecte definite. dispozitiv (instrument./ acestuia examinare. comportarea In exploatare a unui produs. 'in functie de acesta. precum ~istare a tehnica a un or constructii existente.. aunei TEHNICA. s. 12. pentru 'efectuarea de masurari ale unei marimi date. I) Stabilirea catcgoriei de importanta a constructiilor pentru aplicarea difcrentiata. 111 functie de. in cursu] duratei sale de serviciu. 10. 4. terrnenul "defect" trebuie folosit cu prudenta. CATEGORKEDE iMPORTANTAACONSTRUCTHLOB. Note explicative: 1) In cazul abordarii de performanta. a sistemului sau . 134 circumstantele momentului. pentru a determina ca este realizata conf~nnitatea pentru ·fiecare din acele caracteristici. destinate sa efectueze operatii de incercare si masurare. EXPERT: persoana atestata de un organ de stat pentru a face intr-un anum it dorneniu. starii tehnice (fizice) a constructiei tirnp. EXAMINARE: studierea si analizarea directs a unei entitati. raspund cerintelor specificate. constructie) reactioneaza prin calitatea sa (totalitatea proprietatilor ~i' caracteristicile sale) la cerintele stabilite. cu cerintele (exigentele) specificate.SA DE Il

lPORT ANT A: categorie specifica de importanta. in vederea obtinerii unor date privind . socio-economic Note explicative: . care privesc constructiile subtoate aspectele.. care perrnite considerarca diferentiata a constructiilor de catre participanti la procesul de realizarc . ?' Comportarea jn exploatare a unui produs reflects durabilitatea -. serviciu. constituind ansarnbluri complete de instrurnente de masura si alte dispozitive. privind aptitudinea sa la utilizare. b) categoni de importanra specific a. In cazul neconformitatii). prin calibre. calitatii si caracteristic i le si relatiile lor eu mediul uman. denumite "clase de importanta". proiect sau lucrare de consrructii. inclusiv cele privind abate rea sal! inexistenta uneia sau a mai multor caractcristici de calitate. aparat) de masurare poate fi utilizat separat sau asamblat 'in sisteme complexe ca: a) Sisteme de masurare. 'in cazul defectului si cerintele specificate.urmarirea cornportarii in exploatare a constructiei. se apreciaza prin masura 'in care performantele acestuia. care priveste constructia sau nurnai parti ale acesteia.112i rnultor caracteristici cdc unci enutan ~i compararea rezultatelor cu cerintele (exigentele) specificate. singur sau irnpreuna cu alte mijloace.:categorie stabilita pe baza unei grupari de factori si crirerii asociate. EXPERTlZA sau un institut de specialitate. docurnentele . 135 . 2) Categoriile de iJ11porta~~aa constructiilor sunt: a) categorii de. mcercare sau trecere (verificare) sale. . pentru a executa operatii de masurare specificate. prin masurare.i 18 intregul ciclu de existenta al acestora.caracteristicileunui produs. care privesc constructiile sau numai parti ale acestora. 6. b) Echipamente de masurare si incercare. Note explicative: Un echipament (instrument. 0 expertiza respectiv rnentinerea 'in timp a performantelor activitatea observare.utilizare prevazute. importanta globala. Avand in vedere conotatiile juridice privind responsabilitatea producatorului. cuprinzand toate datele.

PROGRAM document tehnic elaborat in vederea definirii obiectului si a ansamblului de conditii si activitati.APORT DE ~NCERCARE: document care prezinta rezultatele unei incercari si aile informatii relevante pentru incercare. poate contracta firma abilitata 'in aceasta activitate. PREVEDEREA executarea masurilor. Nota explicative: Pentru desernnarea acestui document. 3. b) c) d) e) nurnarul san cantitatea efectuate incercarile. produselor asupra carom trebuie DE lNCERCARi: 3.4. 22. (fapte. care se exercita in cadrul unei misiuni date . imobil. URMA. COMPORTA. par.RE: ansamblu de operatii teoretice sipractice.1. fizica a constructiei respective. aplicate pentru investigate a modului in care raspund (reactioneaza) ccnstructiile. expertize. constructiilor care 0 vechi revine in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor. URMA.L3. durata ei coincide 'cu durata de . CONSTRUCTHLOR . CONSTRUCTlILOR: . care trebuie folosite sau. de-a lungul perioadei rezultatele de existenta respective. precuin si constructiilor provizorii (Legea nr. ce trebuie . executa cu de proprii sau in cazul In care nu are personal cu mij loace activitatea 0 necesare pentru a efeetua aceasta activitate. care poseda 20. Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin de masurare de uz noi sau rnetodele de incercare standardizare. dupa un A A COMPORTARB CURENTA. document al cartii tehnice a toate a -: I~ ordine cron~logica. fizica san juridica constructie. care are dreptul de a rezultatelor [inute. pot fi utilizati si alti termeni ca: dare de seams asupra incercarii sau proces verbal de incercare. PROPRKET AR: proprietate examinare vizuala direct a si daca este cazul cu mijloace curent permanent sau temporare.3. iNSPECrlE: activitatea de verificare. care se produc ~i efectele aces tor 16. actiune sistematica .Z) si are un caracter permanent.). 18. asamblate pentru a executa (iN lucrare (munca) A 15. activitati. R. art. 3.RIREA . ]. . sub influenta actiunilor agentilor dc" mediu. J 9. In termeni generali. controale. control sau supraveghere.1. 'f indeplinite pentru a satisface cerintele specificate ale unei incercari. 137 . 21. 3. principiu dat..R[REA CURENT PR1VIND . precum si asupra acelei constructii.RII EXPLOATARE) de observare.Z. cu exceptia cladirilor pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in sateIe ce apartin oraselor. Nota explicativa: In general un program de Incercari trebuie sa cuprinda indicatii privind: a) caracteristicile ce trebuie determinate prin incercari. evitarea sau reducerea aparitiei si/sau repetarii unui defect sau a unei anomalii. ordinea in care trebuie modul de prezentare persoana sa se desfasoare 0 operatiunile.1. . 17.RIREA A DEFBCTELOR: activitati sau actiuni avand ca obiect CONSTRUCTHLOR investigarea.1. Urmarirea curenta este 0 activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din observarea ~i inregistrarea unor aspecte. evenimentele inspectii constructiei evenimente EVENIMENTELOR: In care se consemneaza. SISTEM DL MASURARE: ansamblu cornplet de instrurnente 0 de _- 14. 10/1995. Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasa de importanta si forma de proprietate de pe teritoriul Rornaniei. masurare si alte dispozitive de rnasurare specificata. METODA DE MASURL\.. In lipsa acestora. a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor. JURNAUJL constructiei. exarninare. constructii eu scopul obtinerii de profituri. INVESTITOR. etc.2. Organizarea urmaririi curente a comportarii personal si mijloace urmarire curenta eu asupra unui bun. 3. fenornene si parametri cepot semnala modificari ale capaci tatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta.1. interventii. in decursul utilizarii lor. actiuni. persoana fizica san juridica care plaseaza capital In intreprinderi.existent§. 3. stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte. 0 descriere succinta a incercarii. PREVEDERI COMPORTARU URMA.

balustrade. beneficiarul va solicita intocrnirea unei expertize tehnice. se vor prevedea conditii de acces Is elernentele structurale si nestructurale. In vederea asigurarii posibilitatii practice de efectuare a acestei inspectari extinse. . Personalul insarcinat ell efectuarea activitatii de urmarire curenta. . Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de catre specialisti atestati. '~ ". din punct de vedere al rezistentei.2. daca este cazul. interpretari. In cazul eonstructiilor vee hi care nu au instructiuni de urmarire curenra. 3.1. echipamente ~i metode de incercare nedistructive si/sau partial distractive ' 3.2. urmatoarele: o 3.6. semnalate in cadrul activitatii de urmarire I .. Inspectia extinsa are ca obiect 0 examinare dctaliata. 3.2. 3. b.3._- ::1. rnasurile necesare a fi luate pentru inlaturarea efectelor acestor degradari_.precum si.2. explozii. extinderea masurilor curente (anterioare) de urmarire a comportarii in timp.Tn mod obligatoriu. stabilitatii si durabilitatii. mstrumente.2.1. deteriorari semnificative curenta. inclusiv cazurile 'in si pastrare a datelor (ex. lnstrucriunile de urmarire curenta a cornportarii vor cupriride.5. gradul si efectul acestora). dar nu mai rar de 0 data pe an si In mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism .1. aparatura. 3. de exploatare f. c. a irnbinarilor constructiei.4. 3. PREVEDERI PRIVIND INSPECT AREA EX1'lNSl A UNR] CONSTRUCTII 3. a tuturor elementelor structurale ~i nestructurale. g. in care observatiile sau masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite. Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire curenta. d. incendii. schimbarea destinariei san a conditiilor respective. rnodul de inregistrare ca lculator etc. prelucrari.) si care afecteaza utilizarea constructiilor conditii de siguranta. zonele de observatie si punctele de masurare.7. In caZ1lt~in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei.2. c. cauze.7. a fenornene urmarite prin observ~\ii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare. explozii.1.8. este cazui de 0 expertiza tehnica. Raportul privind efectuarea inspectari iextinse se incl ude In Cartes Tehnica a constructiei respective ~ise vor lua toate rnasurile pentru executia inscrise 'In acest raport. inundatii . amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sail observatii (nise. 3.5. alunecari de teren etc. eu experienta In domeniul ce~cetarii experirnentale a constructiilor. i. stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau utilizatorul va comanda 0 a constructiei ' 3. fise. precum ~j in cazuri speciale a terenului si zonelor adiacente. modul de prelucrare primara. modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea ~i Iuarea de decizii.1. Inspectarea extinsa se incheie eu un raport scris 1n care se cuprind. . dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutrernur. foe. alunecari de teren etc. U rmarirea curenta a cornportarii constructiilor se efectueaza in conformitate cu instructiunile de urmarire curenta a constructiilor prevazute in proiectele de executie.) 3. separat observatiile privind degradarile constatate (tip. responsabilitatea luarii de decizii de intervenrie. va intocrni rapoarte ce vor fi mentionate In Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a~onstructiei. dischete de b. imbinari etc. In cadrul inspectarii extinse se utilizeaza dispozitive.). procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertaia In cazul constatarii posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.). 3.9. 138 139 . platforms etc. Ia apantia unor deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta. .2.prcgrarnul de masuratori. . aces tea pot fi cornan date unei finne de specialitate.2. c. ' eventualelor interventii.2. . Yn cadrul urmaririi curente a constructiilor. a zonelor reparate ~i consolidate anterior. h.Aceasta activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta ~i durabilitatea constructiilor cum ar fi: a. scari de acees.6. reparatii san consolidan inspectare extinsa asupra constructiei respective urmata dad.1.

5. 140 .caracteristici ale infrastructurii. normative. ~inand seama de riscul potential pc care constructia reprezinta atat in sine.~i limits date de aparatura de ma~ura si control.gradul (zona) seisrnica (conform P 100/92). . 4. 4. . "avertizare' b) construct] i In exploatare cu evolutie periculoasa. a comportarii prelucrarea c) semnalarea operativa a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor este 0 activitate de urmanre inregistrarea.caracteristici ale suprastructurii. in momentul instituirii unnaririi specjale a cornportarii constructiilor aceasta va ingloba §i urmarirea curenta. 4. Urbanism §i Amenajarea Teritoriului. instructiuni tehnice. . Lucrari Pub lice. .importanta constructiei. Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de acesta pe dornenii de specialitate. in cazul in care situatia de pe teren nu corespunde cu ipotezele de calcul. In toate situatiile prin care trece constructia.7. Unnarirca speciala a cornportarii constructiilor se instit~ie la: a) constructi i noi de irnportanta deosebita sau ~xceptionala stabilita prin protect. agresivitatea apelor subterane. cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudinii in exploatare. durata ei stabilindu-se de la caz la caz. cat si pentru mediul inconjurator. adaptate obiectivelor specifice ale fiecarui caz In parte si tinand seama de prevederile reglementarilor tehnice In vigoare. -: :--- -.' .repetabilitatea constructiei a a comportarii constructiilor se efectueaza eu . . URMARTREASPECIALA CONSTRUCT] ILOR 4.6.factori de mediu exteriori (calitatea terenului de fundatie.--OMPORTA.4. stabilitate $i durabilitate stabilite.verificarea.gradul de asigurare seismica. ynnarirea constructiilor mterpretarea . 1d). 4.! i (gradul de rise fiind amplificat. norrnale si sigure. infiltratii.:". a lnspectiei de Stat in Constructii. ' 4. ghiduri tehnice). e) verificarea impactului constructiei asupra mediului inconjurator. prin depistarea la timp a fenornenelor periculoase si a zonelor uncle apar.9. 4. Lucrari Publice. 141 . . ITl decursul vietii sale.verificarea eficientei tuturor masurilor de interventie sIstematlca a valorilor parametrilor ce definesc masura in care aplicate. . constructiile I$i mentin cerintele de rezistenta. In acest sens se vor lua In considerare urmatorii factcri. proprietar sau utilizator.4. Inspectiei de Stat in Constructii.. pentru respectivii parametrii.1. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de cal cu! si pentru stabilirea intervalelorvalorilor de "atentie". f) asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar pentru: . Obiectivele urmaririi speciale a comportarii constructiilor sunt: a) asigurarea siguranteisi durabilitatii constructiei. Selectarea constructiilor supuse urmaririi speciale se va face dupa Ii criterii obiective. in cazul in care un anurnit tip de constructie are raspandire mare). Urmarirea special si alarmare.RII b) supravegherea evolutiei unor fenomene previzibile. in conformitate cuprevederile proiectului prin care a fest instituita urmarirea specials a comportarii constructiilor. 4. standarde. urniditatea subterana.stabilirea intervalelor valorilor corespunzatoare unei exp loatiiri . de c) cererea proprietarului. Activitatea de urmarire speciala are un caracter penn anent sau ternporar. 4.2. Organizarea urmaririi speciale este sarcina proprietarului. .recornandata rezultatele unei expertize tehnice sau a unei inspectari extinse. . .modificari ale proiectului de executte sau de interventii. .8. .care specials ~onstii A . Urmarirea specials a comportarii constructiilor poate fi de scurta durata sau de lunga durata. Instituirea urmaririi speciale asupraunei constructii se cornunica de catre investitor. din masurarea. at a! din punet de vedere al solicitarilor cat §i al influentei mediului. .3.verifiearea comportarii in conditii reale si cornplexe a unor noi tipuri de materiale. .mijloace de observare si masurare cornplexe ~i' specializate. prin proiecte.experimentala a noilor metode de calcul.

valoarea constructiilor ~iinvestitiilor din zona). e) metode :de rnasurare/determinare si aparatura necesara.) acordsndu-se mare importanta.pastrarii si accesibilitatii datelor. ealitatea sistemelor de limitare a efectelor accidentelor. valori absolute extreme ale temper~turit. poluarea biologica. vibratii si socuri din functionarea utilajelor. .Ja ~pa. variatia temperaturii bicchirnice).). de evacuate a oamenilor ~ibunurilor). poluarea interioara. limite de atentionare. caracteristici ale conditii lor de fundatie si ale mediului etc. marimi. existents detaliilor constructive si ale instalatiilor.in luarea de decizii inaceste cazuri.J11arir~. de atentie. exercitarea controlului 'in timpul executiei.). "inachizitia ~i prelucrarea automata a datelor. corelat cu fazele de executie sau exploatarc. respectiv locul de montaj a1 aparatelor. Acest personal va fi organizat In echipe specializate pentru urmarirea specials a constructiilor. specialisti In dispozitive si apararura de rnasura si control cat si specialist. programe calculator etc. calitatea materialelor. valoarea economics a constructiei. 4. date privind moduJ de exploatare (solicitari 111 exploatare. ventilarea constructiilor confortului climatic. interioara. h) stabilirea modului dearhivare a datelor (tabele tip. varsta constructiei. respectarea destinatiei. conditii de calitate. incarciiri din zapada. c) descriere. incendii. . Ul. respectarea reglernentarilor actuale in special privind protectia antiseismica pentru constructiile 'in exploatare. . protectie la zgomot ~l vibratii etc. respectarea proiectului de urmarire a cornportarii In tirnpul executiei. depozitare a aparaturii. . ·i) indicarea modlllui_ .factori de rise uman.10.date privind modul de executie (respectarea proiectului de executie.alti factori care influenteaza riscul prezentat de constructie (grad de asigurare la incendii a cladirii si a zonei 'construite. actiuni biologice ~i cu influcnVi asupra gradului de confort (a~l~mGre~ calitatea ~l particularitatile proiectarii. sisteme .i structurilor de consrructii. avertizare.'spee~aHL. vibratii si socuri din activitatea din zona).se·efectueazape baza unui proieet de urmarire speciala careva euprihdeunhatoatelei. fenomene.~ .).vspecialistii in dorneniul cercetarii experirnentale a elernentelor . aJannare) cat si j) prcgramul masurarilor. economic (rise pentrupopulatia din zona si pentru ocupantii constructiei. prezenta degradarilor vizibile. corel at cu graficul general de executie al constructiei.n -.inundarii. de. executarea incercarilor de proba irnportante).faetori evacuarea ape lor din infiltratii. tehnologii de executie. distruger! . cat ~imasurilerecomandate. lucra"rii pe scurf(tip de constructie. existents proiectelor si calculelor pentru constructiile In exploatare. ealitatea materialelor de constructie puse In opera. 4. f) stab·ilire~-concreta a punctelor de masura. a) demimirea ~iamplasarea obiectului de constructie. g) conditii de receptie. numarul seismelor majore suportate. caracterist.!Wa unor evenimente legate de faetori de rise. d) obiectivele urmaririi speciale (proprietati). starea sistemelor de avertizare si alarmare. grafice. b) motivele instituirii urmaririi speciale. mediu coroziv exterior. modul de functionare a echiparnentelor de intretinere si protectie. existenta datelor asupra istoriei constructiei si evolutiei degradarilor. valoarea culturala si isrorica. subterane. explozii. materiale folosite. factori de mediu interiori (umiditate interioare.~. datorate operatiilor militate. rise ecologic asupra mediului. avertizare si alarmare etc. ecologic. . . informatii bazate pe urrnarirea comportarii In timp.: .\ . plan de amplasare cu cotele de rnontaj. actiunea vantului). criterii de apreciere. consolidari. adaptarea la teren a proiectului. resporrsabilitiijile. dimensiuni. Urmarirea speciala a comportari i constructiilor efectuandu-se eli mijloace cornplexe si specializate necesita un persona! specializat In astfel de lucrari. verificare.ge prelucrare primara si de comparare cu valori prestabil~" (~e. intreruperi de executie. esalonare a operatiilor de montaj al aparatelor.. lucrari de reparatie si intretinere.ic i generale ale structurii.

. . in conformitate cu prevederile proiectuJui de unnarire speciala.te\ activitati in rapoarte. proprietarului sau al utilizatorului care se ocupa eu urmarirea speciala a comportarii constructiei va fi autorizat pentru aceasta activitate de catre Inspectia de Stat in Constructii.unnsriri] comportarii speciale a cornenzi ernise de investitor sau proprietar. constructlel prin gnija responsabilului ce se ocupa Cli urmarirea specials a constructiei respective. . pe baza prdiectului tie executie 91a instructiunilor date de proiectant. efectuarea masuratorilor conform programului de rnasurare prin forte proprii sau prin echipe specializate. responsabilul cu urmarirea speciala a constructiei respective Impreuna cu executatul vor lua toatemasurile pentru executarea proiectului de urmarire special a prin echipele specializate (pet.Qiecte}or de unnanres_pe.acfivitatea. Personalul lnsarcinat eu efectuarea. . 10/1995" privind calitat~a in constructii.12. .. prm 5.18.. e) asigura procurarea· aparaturii de masura $i control prevazuta proiectele de urmarire.iala se va face conform prevederilor legale in vigoare cup rinse in Legea nr.c.16.i cornunica ·intocmirea lui la Inspectia de Stat in Constructii.speciala ce .de urmarire curenta prin mijloace §i personal.. 4. noi. b) orgari:ize~a. mentionand aceasta in nota de cornanda si in proiectul de executie. asigura fondurile necesare desfasurarii acestei activitati. OBLIGATU ~l RASPUNDERl PRlVIND URMARiREA ALE INVESTHOmLOR: a) stabilesc irnpteuna cu proiectantul acele constructii a carer comportare urmeaza a fi supusa urmaririi speciale. Lucrari Publice. d) asigura intocmirea si predarea catre proprietari a C8. aprobate prin Ordinul MLPAT 311N11995. Valorificarea rezultatelor urmaririi speciale a constructulor se face de la caz la caz. conform "Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor".13. Elaborarea proiectului de urmarire specials se va executa decatre 0 firma de specialitate in colaborare cuspecialisti in dorneniul cercetarii experirnentale a elementelor si structurrlor de construct ii. Executantul va asigura montarea mijloacelor de observare si rnasurare in conformitate eu proiectul de urmarire speciala. 4. In cazul constructiilor In exploatare la care s-a hotarat urmarirea specials in baza unei inspectari extinse sau a unei expertize. in scris. 4.14.tl~ urmarire.r}ii tehnice a constructiei.va cornanda unci firme specializate elaborarea unui proiect de urmarire specials. de clitre proiectant In baza unei . ' 4. este c3Z1. Urbanism si Amenajarea Teritoriului. va asigura protectia si conservarea lor pe durata executiei constructiei sau a consolidarii. ~i~~a m.ltatere ace. 4. 4. 4. o. . Fondurile privind efectuarea urmaririi speciale vor fi prevazute de la avizarea investitiei In cazul ccnstructiilor.se vor include In Cartea Tehnidi a. asupra masurilor ce se impun . OBLIGATO ~I RASPUNDEm COMPORT ARII CONSTRUCTlILOR 5. 4. 5.15. In cazul constructi ilor noi elaborarea proicotelor de urmarire specials se executa concornitent eli proiectul de executie.l1 obliaatiile ce le revin in cadrul urmaririi speciale. [n cazul in care urmarirea specials incepe odata cu executia constructiei sau a consolidarii. Responsabilul din partea investitorului. cu specialisti "in domeniul aparaturii de masma sicontrol cat si specialisti In automatizari si prelucrarea automata a date lor. care preiau constructiile -obligatiile ce le revin in cadrul urmaririi curente si dad. b) asigura intocmirea proiectului de urmarire specials . OBU·9ATII st RASPUNDERIALE PROPRIETARXLOR a) dispund~ de activitatea privind ~rmiirirea cornportarii constructiilor sub constructiilorva ptezenta'~ezU. U rbanism ~iAmenajarea Teritoriului. proprietarul sau utilizatorul .. c) cornunica proprietarilor si/sau utilizatorilor.' toate -formele.1. Proiectantul sau expertul vor analiza rezultatele· activitatii de in urmarire speciala a constructiei si vor instiinta investitorii ~i/sau proprietarii. la termenele 'stabilite' prin proiectele . iar in cazul ccnstructii lor . .. montarea si citirea de zero. cat ~i . Lucrari Publice. propria saii prin contract cu 0 firms specializata in aceasta activitate. 4. existente momentul hotararii instituirii unnarii speciale.10_) sau prin forte proprii.2.19.17.

iaUithebuie·s~·fi_~~u~~izati. .zul unor situatii de avertizare sau alarmare §1cornanda expertiza . sau de "alarmare" pentru constructie.oT. denumiti 'respons@ili cu. inundatii. alunecari de teren etc. precum ~i la cele la care se constata deficiente semnificative In cadrul urmariri i curente sau speciale.3. investitorului si/sau proprietarului proiectul de urrnarire specials a constructiei Cll toate modificarile survenite.es. asigura fondu~i~e.Lucrari P-u!>lice. la anchetele organizate dW diversele "organepentru_cunoa~terea . i) 13 il1strainarea sau inchirierea constructiilor. OBLIGATU ~l RASPUNDERI ALE PROIECTANTILOR unor deteriorari ce se considera ca pot afecta durabilitatea. catre lnspectia de.4. h) iau masurile construqiilor nccesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a.urmarirea comp. d) urmaresc aplicarea proiectului de urmarire speciala si introduc In'acest proiect to ate mcdificarile ce survin datorita situatiilor de pe teren.cure~ta ~. Lucrari Publice.ispe~ia~~. in care acestia efectueazii urmarirea sp¢<.. stipuleaza in contract Indatoriri Ie ce deeurg eu privire la urrnarirea comportarii In exploatare j) participa. prin firme competente. . . e) predau la receptia de la terminarea lucrarilor. intervalele vaIoriior caracterizand starea "normala" precum si valorile limita de "atentie''.destinatia sau conditiile de exploatare.tarii construc\iil2~.~inspectarea extinsa sau expertize tehnice la cazul 'aparitiei 1)asigura luarea masurilor de interventii provizorii.speci~le la Inspectia de Stat in Constructii.. rationala...(exploatare reparatii 13 tirnp) si rrevenirii produc~rii u~o: accidente pe baza datelor furnizatc de urmarirea curenta si/sau speciala. g) participa la receptia aparaturii de masurare si control stabilita a fi montara prin proiectul de urmarire speciala. OBLIGATII ~I RASPUNDERi a) efectueaza u~arirea curenta a ALE EXECUTANTILOR: constructiilor pe care Ie executa pe durata execunei. . 5. stabilite de prciectant in ca. d) comanda.n. intretinere si aflate in proprietate. g) asigura pastrarea . rezistenta si stabilitatea constructiei respective sau dupa evenirnente exceptionale (cutrernur. '146 . a) elaboreaza programul de urmarire In tirnp a constructiei si instructiunile privind urrnarirea curenta. pentru include rea. b) stabilesc impreuna cu investitorii si/sau ell proprietarii acele constructii care sunt supuse urrnaririi speciale.Stat in ConsJr-uctii. foe. in cazurile prevazute 'in proiect acorda asistenta tehnica la montarea aparaturii. pe baza datelor ce le detin.Urbani'strqi Amenajarea Teritoriului. c) elaboreaza proiectele de urmarire speciala pentru constructiile noi cat si In cazul constructiilor aflate in exploatare.c) cornanda proiecNl de urmarire speciala.mportare$' constructiilor. h) stabilesc In baza rnasuratorilor efectuate pc 0 durata mai lungs de timp.ind£9.are activita1ii de urrnarire specials ~icomanda efectuarea urmanrn speciale . .!o!izare~ re'sponsabililof cu urmarirea speciala: a comportarii in <:xp~\?atare· a construqiilor.1arirea. tehnica a constructiei. "avertizare". 5. pe baza unei comenzi. f) comunica insti'tuirea urmaririi . dad este stipulata in contract.unor aspecte priv.ec. explozii. constructii In' e) cornanda expertize tehnice \a constructiile la care s-a depasit durata de' serviciu. incazul . carora Ii se schunba .Carrii· tehnice a constructiei si tine la zi jurnalul everurnentelor. a acestora. k) nonn~ii~ea~a persoanele care efectueaza )l?).confonn InstruqiunilQr privind au. in Cartea tehnica a constructiei. f) asigura prin proiectul de executie accesul la punctele de urmarire curenta si speciala (implicit si pentru inspectarea extinsa).de_.'lirlia_hism ~i AmenajareJ Teritoriului. i) asigura luarea unor decizii de interventii in cazul in care sisternul de urmarire a comportarii constructiei semnalizeaza situatii anormale " decizie pe care 0 comunica In scris investitorului sau proprietarului.). j) participa la cerere si comanda intocmirea unor banci de date privind comportarea constructiilor de diferite tipuri (In fazele de constructie si exploatare) in scopul irnbunatatirii activitatii de proiectare.

explozie s. a) cunosc in detaliu continutul instructiunilor sau a prciectului de urmarire specials a comportarii In explcatare a obiectivului pentru care au fost autorizati.. g) intocmesc participa rapoartele la intocmirea privind autorizati. a unci inspectari extinse sau a a ltor masuri prin firme san specialisti degradari. deosebit.. c) pai-ticip~ ia receptia si . constructiei. pentru a lua masurile corespunzatoare. ~ exploatare.'cont~oleaza respectarea -'conditiilOJ .lpontarea aparaturii de masurare §i control 'confcrm instructiunilor.. i) asigura sesizarea celor In drept Is.proiectul de urmarire.atentioneaza pe proiectant asupra neconcordantelor ell prevederile proiectantului de urmarire speciala rezultate pe timpul executiei spre a efectua corecturile necesare In dccumentatia pentru Cartea tehnica a constructiei. 5.. conditiile materialele si ale caracteristicile de fundare 149 . dimensiunile. cand Ie preda investitorului si/sau . inundatie. cadere rnasiva de zapada.i.. h) cunosc programul masurarorilor cu fazele de executie formele..?i predau investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea tehnica a constructiei. aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de 'control. insccpul punerii in' evidenta a acelor clemente de constructii care' prin starea de degtadare'sau prin ccnditiile deexploatare rep~ezintii un.interventii neeesare pentru reparatii sau consolidari. . ..' ~ - + •• . c) mentin in stare de exploatare nOl]. b) cunosc in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta sau a proiectului de urmarire specials..nala mijloacele -de observare ~i masurare rnontate constr:ucfiile an~t~ In utilizare sau adml:ri'istr~re.a. OBLIGA TIl sr RASPUNDERI ALE RESPONSABlLILOR CU URMARIREA COMPORT ARU CONSTRUCTIlLOR:. ploaie torentiala. caracteristicile folosite. privind activitatea de urmarire a comportarii constructiilor.: f) solicita efectuarea unei expertize. . 't .. OBliGATO Sl RASPUNDERI ADMINISTRA TORILOR: ALE UTILlZATORILOR ~1. b) cunosc in de. .b) rnonteaza mijloacele de observare si masurare in conformitate cu prevederile proiectului de' tmnarire speciala. genera le ale structurii.proprietarului eu proces verbal. rapoartelor privind corelat urmarirea speciala a) raspund de realizarea obligatiilor contractualestabilite ell proprietarul.' b) asigura mtretinerea curenta a constructiei. si a color dupa orice eveniment d) intocmesc .iu Cartea tehnica a constructiei.'-1r• - • . 5.pericol pentru siguranta si . asigurand protectia si observarea lor pe timpul executiei constructiei. receptiei de la terminarea lucrarilor. sub' toate constructiei. incendiu.stabilitetea constructiei.) stare a tehnica a constructiei. cutremur. OBLIGATB ~I AASPUNDERi URMARIRU CONSTRUCTIILOR: ALE EXECUTANT!LOR a) participa la avizarea proiectului de urmarire speciala. intocmesc ~ipastreaza si completeaza la zi Jurnalul evenimentelor. .sauproiectului de. . c) cunosc constructia. In cazul constatarii urmarirea curenta a constructiei unor si a sau 55. rnediului etc. e) asigura pastrarea si predarea catre utilizator §i/sau proprietar a datelor masuratorilor efectuate In perioada de executie a constructiei. panii la adrniterea. supraincarcare accidentala ell materia le.. pe .7... d) semnaleaza proprietarului degradarile siirveriite-in tirripul'e>. . Ji" __ " . f) in cazul in care executa reparatii sau consolidari intocmesc si predau investitorul ui si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea tehnica a constructiei. pentru iuarea.speciala a comportarii 'previizute in Cartea tehnica a 'constructiei.ploatarn' . e) controlea~a -(l'a i~t~-v~i'cl'e:preva:zute si imediat in: instructiunilc in exploarare sau c) .de-catre acesta a masur-ilor tle'.... ' .6. ...d).cupTinse .. unnarire specials. alunecare de teren.

se anuleaza Normativul privind urmarirea cornportarii constructiilor . lucrari..vproprietari.J. '. Prill aprobarea noului normativ privind urmarirea comportarii 'in timp a constructiilor. '507/1997. ATROmrII ALE INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCtU.in executieprevederile Legii volumu14/19_98_ . prin norme.__ .. \ e) inspect. alarrnare) siefectueaza aceste f) constata abaterlle de lege .' s~u i) cunosc modul de inregistrare ~i de' arhivare a datelor (tabele. precum si verificiirilenecesare montarea aparaturii. .. modulo de respectare de catre investitori. ~.. c) inspecteaza In perioada de utilizare. j) cunose modul de prelucrare prirnara $i de comparate cu valorile de control (normale. te rapoarte.\ .a.un e f' . dac.:::~:.. de inteventll.1997.nas.n. pastratea 9i de comp\eta~ea masuraresi control: f) cunosc metodele de rnasutare stabilite·.:.aza la proprietarlll'j' .montare~ifealizea2~ ... inspectant extmS _ s-a.Indicativ P130 . masuratorilor. calitate. publicat In Buletinul Constructiilor. LUCRARI PUBLICE. limite de atentionare . marimi. de executie . punct de 111asura si aparat. URBANISM sr AMENAJAREA TERlTORIULUI a) inspecteaza. pe santiere. . "--~tse In aces . de atentie.:~dU\ ace~(iaefe. ..\_. pro cedce lc. h) eunose·programul inainte si dupa: . In baza prevederilor prezentului normativ se vor elabora instruqiun~ tehnice ~i ghiduri telmice privind metodele. avertizare si alarmare etc. e e Ve-ri. '. criterii de apreciere.d)"..U san ale consolidari : .. ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.explo~tare. la constructiile pentru care a fost ~tabi'!ita. reparaW Oe\a preveaei:'\ e ega e ~l ap rca sancnu r~ .) acorda maXima 'importania pastrarii '~i accesibilitatii datelor.~. .1 echipamentele recornandate pentru activitatea de urmarire a cornportarii 'in timp a constructiilor pe categorii de constructii. e) participa \a comanda. aparatura :. .i 5.... avertizare. nr.. instructiuni si proiecte. s. lU9-t1.. .a A Ci0ii Tehulce a construc\iel\ a )uma\u\ui urmarirea E~ sau ":~:~~~]~a~)~ I . prevederilor legale refer itoare la receptia. se respecta... g) cunosc deta1iile de montaj pentru fiecare. corelat cu fazele.1 .-ril'l1nrcaspl:c:fal3. intocmirea. 76611997 In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. b) verificii existenta instructiunilor de urmarire curenta si/sau a proiectului de urrnarire specials a constructiilor. fise. '. \_ ~'1 .).. d) inspecteaza la proprietarii ~i uti1izatorii de constructii respectarea fenomene. urmarirea cornportarii 'in exploatare. t' ni'j e prevazu t e 6. verificareasi depozitareaaparaturii .. pentru a lua masurile corespunzatoare.'.:.. cunosc obiectivele urmaririi curente sau speciale (caracteristici. oonditii de. k) asigura sesizarea celor in drept 1a aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de control. - a prevederilor elaborate in acest scop.ficia. utilizatori sau administratori 150 .~ -..8. receptia.. PREVEDERE FlNAL~. J) intocmcsc rapoartele privind urmarirea curenta sau specials a constructiei..l0I1995.:v. dad.. .prograrne calculator.> c<. ..ed In care rap oar le]or _pr_lVln.

:" . CD 156-86 NOJ1uC departamentalc pentru urmarirea comportari: 1T: imp a t constructiilor specifice industriei minier-e. centrale nuclearo-electrice). 31. STAS 7883-90 Constructii hidrotehnice.7. 18. PE 732-89 Norme tehnice pentru intocmirea instructiuniior de urmarire a comportarii constructiilor d.-~ontrolul vizual al imbinari lor sudate prin topire.. Principii generale de verificare tasarilor Ineercari a sigurantei prin in situ prin incercari siatice.2721l994. 29.RmEA COM PORT ARH CONSTRUCTlILOR t 6. p'. 28. privind urmarirea cornportarii In exploatare. 20. prin incercari ptivind executarea Dcrerminarea rezistentelor mecanice. beton annat $i beton L Legea 1. Examinarca irnbinarilor sudate prin topire. la determinarea rezistentei betonului. in constructii.: betonul lntarit. social-culturale. ST AS 10372-80 Lucrari de imbunatatiri funciare. Exarninarea radicgrafics a irnbinarilor sudate pr in topire.iJ~at. Hotararca Guvernului Romaniei nr. Regularnent de organizare 9i functionare a lnspcctiei de Stat In constructii. STAS 9552··87 Defcctoscopie ultrasonica.766!J997. rtegulament privind conducerea ~i asigurarea Hctjirarea Guvernului Rornaniei nr. ':'. Urmarirea metode topografice. comportarii in 3 . 17. si proiectelcr obiectivelor 'ILL STAS 6606/2-86 Defectoscopie ell radiatii penetrante. C 205-81 lnstructiuni tehnice privind incercarea tirnp ~i postutilizarea nr. conform STAS 1336-80 a constructiilor civile ~i industriale. STAS 2920-8~ Poduri de sosea. din subordinea 6.2731l994. interventiile In constructiilor. '0::. 26. ANEXA i REGLEM£NT ARI TEHf\iICE ROMANE~n IN VIGOARE PR!VIND URM. urbanism si arnenajarea terito~iului si a inspectiilor teritoriale acesteia. 7.. ] 5. STA_S 6657/2-89 Eiemenre ~l prefabricate din beton.4.·Reguli §i metode de verificare a calitatii. Regui<lment privind stabilirca categoriei . 23. C 200-81 Instructiuni tehnice pentru controlul caliti'!t'ti betonului la constructii ingropate. Supravcghcrea cornportari i In timp a lucrarilor de indiguire. Rcgulament lucrari publico. 22.ii~ cadrul termcenergetice.Incercarea '(baraje. pneumatice la recipienti. C 236-91 lnstructiuni tehnice privind folosirea mcrcdei semidistructive prin smulgere. STAs 6102-86 Betoane pentru constructii hidrotehnice.273/1994. 25. social-culturale si industriale prin mctode tapografiee. P 100-92 Nonnativ pcntru proiectarea antiseisrn iea H constructiilor de de importanta 5. prin metoda carotajului sonic. prec01~p'. C 24'4-93 Indrumator penrru inspectarea $i diagnosticarca privind durabilitstea constructiilcr din beton armat 9i beton preccmprirnat. Clasificare conditii tehnice de calitate. Regularnent de receptie a lucrarilor de constructii ~l instalatii aferente acestoraHotararea Gu. Hotararea Guvernului Romaniei nr.5071l997.. ~. Supravcgherea timp. Hotararea Guvernului Rornaniei locuinte.':1 - . .7661l997. a constructiilor. metrologice caiitatii 111constructii. Rcgulament privind asigurarea activitiitii Hotararca Guvernului Rcmaniei nr. HL STAS 10000/0-75 constructiilor. C 41-74 Instructiuni tehnice pentrll determinarea tasarii construcu 1101'de locuinte.-cmului Romaniei 11r. 8. 27. C 26~85 Normativ pentru Incercarea betonului prin metcde nedistructivc. 19.. in situ a constructiilor hazardului in amplasamentu' construcriilor importante a 3. Hotararea Guvernului Rornaniei nr.766/l997. 32.766il997. 2. ST AS i 336··80 Constructii. 9. 24. PE 738-92 evaluarea lnstructiuni seismic tchnice . Norme de intocmire a carFi tehnice a constructiei. Regulament privind controlul de stilt al calitatii 111 constructii. agrozcotehnice si industriale. STAS' 1275-88 lncercari pe betoane. PE 432-93 Normativ pentru urrnarirea eNE.01 j 995 Legea privind calitatea in constructii. "i L STAS 2745-90 Tercn de fun dare. I 25-72 Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidrau lice ~i . Prescriptii gencraJe. 4. constructiilor comportarii in timp a coustructiilor studiilor pentru n. 21. Hotararea Guvernului Romaniei nr. ST AS 12643-80 . 30. 33. Supravegheri ~i rcvizil.

l.1. Confort climatic (higrotermic) BA. Confort olfactiv si respirator B. A.1995 cu privire ~aInstructiunile privind autorizarea responsabililor cu urrnarirea specials a constructiilor .Buletinul Constructiilor nr.. A.I S iguranta structurale Al. CD 119-78 Norme departamentale de urmarire a cornportarii.7. '154 155 .2. Protectia contra agresiunilor ST .l. Rezistenta 1a actiuni ehimice AI.5. 411996. CD 109-89 Norme departamentale pentru un~arirea comportarii coustructiilor din dotarea unitatilor industriei usoare. 46. 43.l.. Organizarea spatiilor A... 36.7: Confort antropodinamic B.1..9 ..l2 .I. 35. 311N din 2. 39. CD 165-87 Norrnativ departarnental MJCM pentru urmarirea In timp la cladiri si ccnstructii speciale pentru intreprinderi din industria constructiilor de rnasim.34. PE 741-89 Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilorsi proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor de retele electrice. Confortacustic B. CD 107-81 N orrnativ departamental privind urmarirea comportarii In timp a constructi ilor din unitati MAlA. Noone tehnice necesare proiectantilor pentru intocmirea instructiunilor scrise privind urmarirea cornportarii in titnp a constructiilor. 44. Confort vizual B.3.2A .l1.. Rezistenta laradiatii Al..1. Rezistenta Ia actiunibiologice A. 'permeabilitatea A. Confort igienic B. 40.3. B. CD 167-87 Nonne departamentale MICM pentru urmarirea in timp 1a cladiri si constructii speciale pentru mtreprinderi din industria de utilaj greu -. CRITERII PRIVIND SIGURANT A A.89 Nonne departamentale pentru urmarirea In timp a constructiilor din rarnura ocrotirii sanatatii. Siguranta functionala A.in timpa constructiilor de hidroamelioratie.2.2. Deformabilitatea.l o. PE 734-89 Norme telmice pentru intocmirea instructninilor si proiectelor de urrnarire a comportarii constructiilor hidroenergetice.3. 38.1. CD 114-88 Normativ departamental privind urmarirea cornportarii in timp a constructiilor din specificul industriei chimice. E1asticitatea A. 37.~Rn in timp a 41. rigiditatea AI. CRITERII PRIVIND CONFORTUL B. oi5.4.2. Starea defectelor si degradarilor A. Confort social B. .8'. AND 522-94 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod. Ordinul MLPA T nr. Etanseitatea.1. Organizarea circulatiei ~i transportului A2. Rezistenta la actiuni termice A. Rezistenta la actiuni mecanice A.6.S. Stabilitatea de forma si pozitie A 1. CD liSl-87 Nonne departamentale pentru urmarirea comportarii In timp a cladirilor si coristructiilor specifice din dotarea MClnd. 42. Confort tacti! B..5.78.ANEXA2 CRlTERIl ORlENT ATlVE PENTRU APRECIEREA CONSTRUCTIILOR A..6.1 0.2. in specificul industriei construcriilor de masini (prelucrari la reee) inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.2. S.

"l'oit'~rb ci&p·a:f~..!"~i:a..Se'v-Or:urmiiri. ~ ~'::'_" " .. t i . Structurale' PR]VIND'AL TE CERINTE .2.. CURS"Ul>URJARrnIf .~:2:6h~Jt:ae:._. 'c}Sd1ilhba~dh gradul de prote~Fe··~i con fort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii. . c.~-..'a~'. ~. -...a.~ ' . CRITERII /' :.tronsoane de cladiri.~ . IN'VEDERE'YN A...i podurilor In drep tul rostului tablierelof sau'elementelor-caii.. Mentenabilitate C."'. F iabilitate C. _. . '1.3..' i ~'.jirin verti'cak·sa(("in~nnad·)"··sh:ti·:Pf.l.<$~ .sau ferestrelor.aTilor ca forfecarea sausmulgerea niturilor si suruburilor. fa imbolnavire <...2. LlSTAORIENTAHVkDE .).··'. C1. a) Schimbariinpozitia-cbiectelorde constructie In report cu rnediul de deplasari vizibile'( orizontale. . ale pamantului dupa sch imbarea culorii neplacute. . hidrofuge.'<. b) Scbimbari inforina obiectelor de constructii manifestate direct prin deformaiii viziiMe v~rticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca 'in!epenire~ usilor: .2.. umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarilor 'l11 versantii diferitelor amenajari..ltoj. termice. deschiderea sau inchiderea rosturilor de'dlferite::tjpuri clint-re el~met1teie'de constructie. fistiriffe~' suduriroi·. obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului prin sc~funClare(l-6biedului de constructie. . exfolierea' de apa. dereglarea sau blocarea functioriarii unor utilajeconditionate de pozitialor (lifturi.'·S·l~1UJgeri). triintiietea ~riateriatelcir constructive. i' secundare vizibile (desprinderea tn'>tuarei:6:~~js'~iiii:iof(gi1!!11'i'f. pc langa cladirile ~i constructiile speciale.. EEN0MENE CARE TREBIJ IE AVUTE CURENTE dnpaeaz:' ~ ': .1.~M\: efecte' • c':'_ ~ :..'~eiel~~ilfe" de sociul sau corpul anexa. Functionale C.• !?~~~1t~'-'_. indoirea barelor sau altor clemente constructive.1. Durabilitate C .. antiriBiant~ -sau "·~iib·aspect . C'fiid"iiiiq:r"~i/~f~afit'l'ci.slab·irea-h:~giiturttbr s. ~nt'ifi)c"'._ .: '.'. . aparitia sau crsparea estetic. distorsionaree traseului conductelor de instalatii sau tehnologice. greutati sau blocarein functionarea utilajelor. antivibratorii.(C~'f.Tichefieri straturilor de protectie.'!..1.I. .Fi'. suprafetelor. ..=-ANEXAJ .I' . manifestate prin umezirea barajelor ~i izvoarelor In versantii digurifor.' t'.2 ."...ale" drumurilor :. efectelerhocive aparitia '\~ondensului.j c. 9".2.rn.'-?~~1~(~~¥. C. 'ale vibratiilor ruucegaiurilor etc.a. aparitia unor defecte in ftih'ctiot1~re~·lmbi6. _. al izolatiilor fonice.' irifiltratii -cirtremure. ramblee. ·~tzgomotului :asupra oamenilor si vietuitoarelor manifestate prin stari mergandpana 156 157 ~~01 . .. ploturi debaraje.i":. implantare al acestora manifestate direct..\::ordindrfif~:.i cl'apahrri' .aparitia de fisnri :. ciupercilor.stlprafe\d6r.. utilaje s.':\~r_.

.

3 .:§. aps de mediu natural si tehnologic urmarite. eroziuni etc. canale)."_.-~.-.''''I-'''I-i:l. 6/15. ape moi.~~-%"{.:. fisuri. _ In' confonnitate cu Hotararea Parlamentului nr. se publ icii in brosura tlpanta 0.1999 rulare ale mijloacelor de circulatie.j'!'. . ... •. zone de constructie supuse locuri in care se pot acumula murdarie. integritatea si etanseitatea conductelor ce transports 1ichide de orice fel etc. mediu marin.04. de umiditate . ArC 4.Prezentul ordin va intra in vigoare la data public8.G m. Bucuresti. denivclari. scapsri de pe aparatele de reazem. infundarea scurgerilor {burlane..\ll aSl1pra tunctionabilit obiectelor de MINISTER{!L i RARiLOH PUBUCE~! AlvIENA.uscaciune.. 159 solutii agresive s. B.~: ~:. e) Elernentele factorilor variatiilor tulare functionand de constructie sup use un or solicitari deosebite din partea de mediu natural sau telmologic. b) Ineaperiiar:n care exista conditii de mediu deosebit de agresiv In raport cu materialeie din care sunt alcatuite constructiile (umiditate ridicata. drenuri.::.Directia Programe de Cercetare I?i Reglementari la indeplinire prevederile prezentului ordin. 1 ~Se aproba rcglemcntarea tehnica: Chid privind proiectarea.A.~..~~. privind organizarr::a .":~::-.-. jgheaburi. -' .1998. Art..a. mediu acid sau bazic.t~~~.:~'-. etanseitatea rostuiui trotuar-cladire. deschiderea rosturilor functions obiectclor lc etc. . l)'-~' . d) Modificarilor pot exprirna 158 In actiunea factorilor constructiilor care comportarea .1991r ~l a Decretului nr. pe rot./i~""'.-:-~':. Art.+"•• .~.. . executia de alimentare . metale topite .::.:-. defectc manifestarc prin pete. 132117....Reg\ementarea tehnica de la art.. scurgerea ape lor spre canalizarea extericara.-. .struqie. .~ r-: . curatenia ~i mobilitatea clerneutclor de rezemare ale podurilor.~! . putrezirca sau sli'ibirea clemcurelor din ·lemn sau din mase plastice 'in urma nr. ~iexpie::lt:::lrea sistemelor ell apa ~~ canalizare. uleiuri. J.091999 'In temeiu 1 H .rii Buletinul Constructiilor. degajari rnari de temperatura sau emulsii de solutii fierbinti.).~. ORDHN Nr.a.rn l\ ~"/99 PVC._.}}'. 'c) Defecte ~i degradari A vand in vedere: _ Avizul Consiliului Tehnico-Stiintific sigurantei fisuri si crapjituri.' -~ . flambajul unor clemente componcnre cornprimate sau ruperea altora intinse. fisuri si crapaturi In elementele ~i constructiile etanse prin destinatie conducte)..). -:.!. .-"".~?:~". porozitate.. gropi in imbracamintea drumurilor.sud conducte din ~ [ . linii tramvai si metrou. bazine.JARI! TERiTOllHiUji c')(]..:.:-~ t.:.~~~J:'fi.I.' 456/'1994 repuhlicat8. cai de MHN1STKUJ NKOLAE NOICA.-. utiliz. _ Ministrui Lucrarilor Publice si Amenajar ii Teritoriului ernite unnatoml atacului biologic etc..~~.*~.. eu poduri rulante in regim greu.~':-l.. lui In va aduce Tehnice terase insorite. ~oroziunea elementelor metalicc ~:i a arrnatur ilor ia cdc de beton armat ~i precomprimar.. poduri rulante).. deregHiri In pozitia ~i stabilitatca cailor de (rezervoare . 1?oiietilena ~i polipropi Ien a_ mrncanv 'eH -. afuicr i la pile le pcdurilor. slabirea imbinarilor sau distrugerca lor. ORDEN activitatH de urmarire curenta se va da atentie deosebita: a) Oricaror scrnne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide dinjurul obiec'telor de constructie ~i tuturor masurilor de indepartare a apelor de la Iundatia obiectelor de constructie arnplasate in terenuri loessoide (pante spre exterior pe eel purin 10m.:.. 2 . IPCT . 82/23.84/N1 din 25.... . exfolieri.. regim criogenic s.04.1 0.1 n cadrul Art. (cale ferata._ :'~".S. santuri. in structura de rezistenta eu irnplicatii asupra de constructie.$:~~~~.. functionarea Ministerului Lucrarilor Publicc ~i Aruenajiirii Tentonullll.

_ f\-'!lN!STERUL L1JCR:i.1999 Avand If] vcdere.Specificatia tehnica de 13 art..09. 13211998.In tCI11C!L!l. 456IJ. !\ rt..1999.. nr.RILOR PUBUCE $1 AMENAJARII TERITORfULUI ORDIN Nr.Avizul Consiliului Tehnico-Stiinrific al MLPAT nr.Ministrul Lucrarilor Publice si Arnenajarii Teritoriului emite urmatorul: An.ROED Bucuresti. executia ~i exploatarea drumurilor comunale ~i vicinale cu 0 singura banda de d. J .994 republicata.. . Alt. .I.di privind pruiectarea. publica In Buletinul Construcrulor ~i in brosura separate tiparita de catre P.Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui III Buletinul Constructiilor. 3 .. indicativ ST 022-1999.. 70/16.66/NI din 7. H.Dircctia Programe de Cercetare si Reglementsri Tehnice va aduce la indeplinire prezenrului ordin. 2 .In conformitate cu Hotararea Parlarnentului nr.G. 6/1998 si a Decretului nr. se.Sc aproba rcglcrnentarea tehnica: "Speciflcarie tehni.cuh~tie din rnediul rural". privind organizarea ~! functionarea Minisrerului Lucrarilor Publice §i Amenajarii Teritoriului. MII'HSTRU NKOLAlE NmCA . prevederile Art: 4 . .07. .

lPORT ANT A: categorie specifica de importanta. in vederea obtinerii unor date privind . socio-economic Note explicative: . care privesc constructiile subtoate aspectele.. care perrnite considerarca diferentiata a constructiilor de catre participanti la procesul de realizarc . ?' Comportarea jn exploatare a unui produs reflects durabilitatea -. serviciu. constituind ansarnbluri complete de instrurnente de masura si alte dispozitive. privind aptitudinea sa la utilizare. b) categoni de importanra specific a. In cazul neconformitatii). prin calibre. calitatii si caracteristic i le si relatiile lor eu mediul uman. denumite "clase de importanta". proiect sau lucrare de consrructii. inclusiv cele privind abate rea sal! inexistenta uneia sau a mai multor caractcristici de calitate. aparat) de masurare poate fi utilizat separat sau asamblat 'in sisteme complexe ca: a) Sisteme de masurare. 'in cazul defectului si cerintele specificate.urmarirea cornportarii in exploatare a constructiei. se apreciaza prin masura 'in care performantele acestuia. care priveste constructia sau nurnai parti ale acesteia.112i rnultor caracteristici cdc unci enutan ~i compararea rezultatelor cu cerintele (exigentele) specificate. singur sau irnpreuna cu alte mijloace.:categorie stabilita pe baza unei grupari de factori si crirerii asociate. EXPERTlZA sau un institut de specialitate. docurnentele . 135 . 2) Categoriile de iJ11porta~~aa constructiilor sunt: a) categorii de. mcercare sau trecere (verificare) sale. . pentru a executa operatii de masurare specificate. prin masurare.i 18 intregul ciclu de existenta al acestora.caracteristicileunui produs. care privesc constructiile sau numai parti ale acestora. 6. b) Echipamente de masurare si incercare. Note explicative: Un echipament (instrument. 0 expertiza respectiv rnentinerea 'in timp a performantelor activitatea observare.utilizare prevazute. importanta globala. Avand in vedere conotatiile juridice privind responsabilitatea producatorului. cuprinzand toate datele.

PROGRAM document tehnic elaborat in vederea definirii obiectului si a ansamblului de conditii si activitati.APORT DE ~NCERCARE: document care prezinta rezultatele unei incercari si aile informatii relevante pentru incercare. poate contracta firma abilitata 'in aceasta activitate. PREVEDEREA executarea masurilor. Nota explicative: Pentru desernnarea acestui document. 3. b) c) d) e) nurnarul san cantitatea efectuate incercarile. produselor asupra carom trebuie DE lNCERCARi: 3.4. 22. (fapte. care se exercita in cadrul unei misiuni date . imobil. URMA. COMPORTA. par.RE: ansamblu de operatii teoretice sipractice.1. fizica a constructiei respective. aplicate pentru investigate a modului in care raspund (reactioneaza) ccnstructiile. expertize. constructiilor care 0 vechi revine in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor. URMA.L3. durata ei coincide 'cu durata de . CONSTRUCTHLOR . CONSTRUCTlILOR: . care trebuie folosite sau. de-a lungul perioadei rezultatele de existenta respective. precuin si constructiilor provizorii (Legea nr. ce trebuie . executa cu de proprii sau in cazul In care nu are personal cu mij loace activitatea 0 necesare pentru a efeetua aceasta activitate. care poseda 20. Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin de masurare de uz noi sau rnetodele de incercare standardizare. dupa un A A COMPORTARB CURENTA. document al cartii tehnice a toate a -: I~ ordine cron~logica. fizica san juridica constructie. care are dreptul de a rezultatelor [inute. pot fi utilizati si alti termeni ca: dare de seams asupra incercarii sau proces verbal de incercare. PROPRKET AR: proprietate examinare vizuala direct a si daca este cazul cu mijloace curent permanent sau temporare.3. iNSPECrlE: activitatea de verificare. care se produc ~i efectele aces tor 16. actiune sistematica .Z) si are un caracter permanent.). 18. asamblate pentru a executa (iN lucrare (munca) A 15. activitati. R. art. 3.RIREA . ]. . sub influenta actiunilor agentilor dc" mediu. J 9. In termeni generali. controale. control sau supraveghere.1. 'f indeplinite pentru a satisface cerintele specificate ale unei incercari. 137 . 21. 3. principiu dat..R[REA CURENT PR1VIND . precum si asupra acelei constructii.RII EXPLOATARE) de observare.Z. cu exceptia cladirilor pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in sateIe ce apartin oraselor. Nota explicativa: In general un program de Incercari trebuie sa cuprinda indicatii privind: a) caracteristicile ce trebuie determinate prin incercari. evitarea sau reducerea aparitiei si/sau repetarii unui defect sau a unei anomalii. ordinea in care trebuie modul de prezentare persoana sa se desfasoare 0 operatiunile.1. . 17.RIREA A DEFBCTELOR: activitati sau actiuni avand ca obiect CONSTRUCTHLOR investigarea.1. Urmarirea curenta este 0 activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din observarea ~i inregistrarea unor aspecte. evenimentele inspectii constructiei evenimente EVENIMENTELOR: In care se consemneaza. SISTEM DL MASURARE: ansamblu cornplet de instrurnente 0 de _- 14. 10/1995. Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasa de importanta si forma de proprietate de pe teritoriul Rornaniei. masurare si alte dispozitive de rnasurare specificata. METODA DE MASURL\.. In lipsa acestora. a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor. JURNAUJL constructiei. exarninare. constructii eu scopul obtinerii de profituri. INVESTITOR. etc.2. Organizarea urmaririi curente a comportarii personal si mijloace urmarire curenta eu asupra unui bun. 3. fenornene si parametri cepot semnala modificari ale capaci tatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta.1. interventii. in decursul utilizarii lor. actiuni. persoana fizica san juridica care plaseaza capital In intreprinderi.existent§. 3. stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte. 0 descriere succinta a incercarii. PREVEDERI COMPORTARU URMA.

balustrade. beneficiarul va solicita intocrnirea unei expertize tehnice. se vor prevedea conditii de acces Is elernentele structurale si nestructurale. In vederea asigurarii posibilitatii practice de efectuare a acestei inspectari extinse. . Personalul insarcinat ell efectuarea activitatii de urmarire curenta. . Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de catre specialisti atestati. '~ ". din punct de vedere al rezistentei.2. daca este cazul. interpretari. In cazul eonstructiilor vee hi care nu au instructiuni de urmarire curenra. 3.1. echipamente ~i metode de incercare nedistructive si/sau partial distractive ' 3.2. urmatoarele: o 3.6. semnalate in cadrul activitatii de urmarire I .. Inspectia extinsa are ca obiect 0 examinare dctaliata. 3.2. 3. b.3._- ::1. rnasurile necesare a fi luate pentru inlaturarea efectelor acestor degradari_.precum si.2. explozii. extinderea masurilor curente (anterioare) de urmarire a comportarii in timp.Tn mod obligatoriu. stabilitatii si durabilitatii. mstrumente.2.1. deteriorari semnificative curenta. inclusiv cazurile 'in si pastrare a datelor (ex. lnstrucriunile de urmarire curenta a cornportarii vor cupriride.5. gradul si efectul acestora). dar nu mai rar de 0 data pe an si In mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism .1. aparatura. 3. de exploatare f. c. a irnbinarilor constructiei.4. 3. PREVEDERI PRIVIND INSPECT AREA EX1'lNSl A UNR] CONSTRUCTII 3. a tuturor elementelor structurale ~i nestructurale. g. in care observatiile sau masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite. Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire curenta. d. incendii. schimbarea destinariei san a conditiilor respective. rnodul de inregistrare ca lculator etc. prelucrari.) si care afecteaza utilizarea constructiilor conditii de siguranta. zonele de observatie si punctele de masurare.7. In caZ1lt~in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei.2. c. cauze.7. a fenornene urmarite prin observ~\ii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare. explozii.1.8. este cazui de 0 expertiza tehnica. Raportul privind efectuarea inspectari iextinse se incl ude In Cartes Tehnica a constructiei respective ~ise vor lua toate rnasurile pentru executia inscrise 'In acest raport. inundatii . amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sail observatii (nise. 3.5. alunecari de teren etc. eu experienta In domeniul ce~cetarii experirnentale a constructiilor. i. stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau utilizatorul va comanda 0 a constructiei ' 3. fise. precum ~j in cazuri speciale a terenului si zonelor adiacente. modul de prelucrare primara. modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea ~i Iuarea de decizii.1. Inspectarea extinsa se incheie eu un raport scris 1n care se cuprind. . dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutrernur. foe. alunecari de teren etc. U rmarirea curenta a cornportarii constructiilor se efectueaza in conformitate cu instructiunile de urmarire curenta a constructiilor prevazute in proiectele de executie.) 3. separat observatiile privind degradarile constatate (tip. responsabilitatea luarii de decizii de intervenrie. va intocrni rapoarte ce vor fi mentionate In Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a~onstructiei. dischete de b. imbinari etc. In cadrul inspectarii extinse se utilizeaza dispozitive.). procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertaia In cazul constatarii posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.). 3.9. 138 139 . platforms etc. Ia apantia unor deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta. .2.prcgrarnul de masuratori. . aces tea pot fi cornan date unei finne de specialitate.2. c. ' eventualelor interventii.2. . Yn cadrul urmaririi curente a constructiilor. a zonelor reparate ~i consolidate anterior. h.Aceasta activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta ~i durabilitatea constructiilor cum ar fi: a. scari de acees.6. reparatii san consolidan inspectare extinsa asupra constructiei respective urmata dad.1.

5. 140 .caracteristici ale infrastructurii. normative. ~inand seama de riscul potential pc care constructia reprezinta atat in sine.~i limits date de aparatura de ma~ura si control.gradul (zona) seisrnica (conform P 100/92). . 4. 4. . "avertizare' b) construct] i In exploatare cu evolutie periculoasa. a comportarii prelucrarea c) semnalarea operativa a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor este 0 activitate de urmanre inregistrarea.caracteristici ale suprastructurii. in momentul instituirii unnaririi specjale a cornportarii constructiilor aceasta va ingloba §i urmarirea curenta. 4. Urbanism §i Amenajarea Teritoriului. instructiuni tehnice. . Lucrari Pub lice. .importanta constructiei. Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de acesta pe dornenii de specialitate. in cazul in care situatia de pe teren nu corespunde cu ipotezele de calcul. In toate situatiile prin care trece constructia.7. Unnarirca speciala a cornportarii constructiilor se instit~ie la: a) constructi i noi de irnportanta deosebita sau ~xceptionala stabilita prin protect. agresivitatea apelor subterane. cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudinii in exploatare. durata ei stabilindu-se de la caz la caz. cat si pentru mediul inconjurator. adaptate obiectivelor specifice ale fiecarui caz In parte si tinand seama de prevederile reglementarilor tehnice In vigoare. -: :--- -.' .repetabilitatea constructiei a a comportarii constructiilor se efectueaza eu . . URMARTREASPECIALA CONSTRUCT] ILOR 4.6.factori de mediu exteriori (calitatea terenului de fundatie.--OMPORTA.4. stabilitate $i durabilitate stabilite.verificarea.gradul de asigurare seismica. ynnarirea constructiilor mterpretarea . 1d). 4.! i (gradul de rise fiind amplificat. norrnale si sigure. infiltratii.:". a lnspectiei de Stat in Constructii. ' 4. ghiduri tehnice). e) verificarea impactului constructiei asupra mediului inconjurator. prin depistarea la timp a fenornenelor periculoase si a zonelor uncle apar.9. 4. Lucrari Publice. 141 . . ITl decursul vietii sale.verificarea eficientei tuturor masurilor de interventie sIstematlca a valorilor parametrilor ce definesc masura in care aplicate. . constructiile I$i mentin cerintele de rezistenta. In acest sens se vor lua In considerare urmatorii factcri. proprietar sau utilizator.4. Inspectiei de Stat in Constructii.. pentru respectivii parametrii.1. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de cal cu! si pentru stabilirea intervalelorvalorilor de "atentie". f) asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar pentru: . Obiectivele urmaririi speciale a comportarii constructiilor sunt: a) asigurarea siguranteisi durabilitatii constructiei. Selectarea constructiilor supuse urmaririi speciale se va face dupa Ii criterii obiective. in cazul in care un anurnit tip de constructie are raspandire mare). Urmarirea special si alarmare.RII b) supravegherea evolutiei unor fenomene previzibile. in conformitate cuprevederile proiectului prin care a fest instituita urmarirea specials a comportarii constructiilor. 4. standarde. urniditatea subterana.stabilirea intervalelor valorilor corespunzatoare unei exp loatiiri . de c) cererea proprietarului. Activitatea de urmarire speciala are un caracter penn anent sau ternporar. 4.2. Organizarea urmaririi speciale este sarcina proprietarului. .recornandata rezultatele unei expertize tehnice sau a unei inspectari extinse. . .modificari ale proiectului de executte sau de interventii. .8. .care specials ~onstii A . Urmarirea specials a comportarii constructiilor poate fi de scurta durata sau de lunga durata. Instituirea urmaririi speciale asupraunei constructii se cornunica de catre investitor. din masurarea. at a! din punet de vedere al solicitarilor cat §i al influentei mediului. .3.verifiearea comportarii in conditii reale si cornplexe a unor noi tipuri de materiale. .mijloace de observare si masurare cornplexe ~i' specializate. prin proiecte.experimentala a noilor metode de calcul.

valoarea constructiilor ~iinvestitiilor din zona). e) metode :de rnasurare/determinare si aparatura necesara.) acordsndu-se mare importanta.pastrarii si accesibilitatii datelor. ealitatea sistemelor de limitare a efectelor accidentelor. valori absolute extreme ale temper~turit. poluarea biologica. vibratii si socuri din functionarea utilajelor. .Ja ~pa. variatia temperaturii bicchirnice).). de evacuate a oamenilor ~ibunurilor). poluarea interioara. limite de atentionare. caracteristici ale conditii lor de fundatie si ale mediului etc. marimi. existents detaliilor constructive si ale instalatiilor.in luarea de decizii inaceste cazuri.J11arir~. de atentie. exercitarea controlului 'in timpul executiei.). "inachizitia ~i prelucrarea automata a datelor. corelat cu fazele de executie sau exploatarc. respectiv locul de montaj a1 aparatelor. Acest personal va fi organizat In echipe specializate pentru urmarirea specials a constructiilor. specialisti In dispozitive si apararura de rnasura si control cat si specialist. programe calculator etc. calitatea materialelor. valoarea economics a constructiei. 4. date privind moduJ de exploatare (solicitari 111 exploatare. ventilarea constructiilor confortului climatic. interioara. h) stabilirea modului dearhivare a datelor (tabele tip. varsta constructiei. respectarea destinatiei. conditii de calitate. incarciiri din zapada. c) descriere. incendii. . Ul. respectarea reglernentarilor actuale in special privind protectia antiseismica pentru constructiile 'in exploatare. . protectie la zgomot ~l vibratii etc. respectarea proiectului de urmarire a cornportarii In tirnpul executiei. depozitare a aparaturii. . ·i) indicarea modlllui_ .factori de rise uman.10.date privind modul de executie (respectarea proiectului de executie.alti factori care influenteaza riscul prezentat de constructie (grad de asigurare la incendii a cladirii si a zonei 'construite. actiuni biologice ~i cu influcnVi asupra gradului de confort (a~l~mGre~ calitatea ~l particularitatile proiectarii. sisteme .i structurilor de consrructii. avertizare.'spee~aHL. vibratii si socuri din activitatea din zona).se·efectueazape baza unui proieet de urmarire speciala careva euprihdeunhatoatelei. fenomene.~ .).vspecialistii in dorneniul cercetarii experirnentale a elernentelor . aJannare) cat si j) prcgramul masurarilor. economic (rise pentrupopulatia din zona si pentru ocupantii constructiei. prezenta degradarilor vizibile. corel at cu graficul general de executie al constructiei.n -.inundarii. de. executarea incercarilor de proba irnportante).faetori evacuarea ape lor din infiltratii. tehnologii de executie. distruger! . cat ~imasurilerecomandate. lucra"rii pe scurf(tip de constructie. existents proiectelor si calculelor pentru constructiile In exploatare. ealitatea materialelor de constructie puse In opera. 4. f) stab·ilire~-concreta a punctelor de masura. a) demimirea ~iamplasarea obiectului de constructie. g) conditii de receptie. numarul seismelor majore suportate. caracterist.!Wa unor evenimente legate de faetori de rise. d) obiectivele urmaririi speciale (proprietati). starea sistemelor de avertizare si alarmare. grafice. b) motivele instituirii urmaririi speciale. mediu coroziv exterior. modul de functionare a echiparnentelor de intretinere si protectie. existenta datelor asupra istoriei constructiei si evolutiei degradarilor. valoarea culturala si isrorica. subterane. explozii. materiale folosite. factori de mediu interiori (umiditate interioare.~. datorate operatiilor militate. rise ecologic asupra mediului. avertizare si alarmare etc. ecologic. . . informatii bazate pe urrnarirea comportarii In timp.: .\ . plan de amplasare cu cotele de rnontaj. actiunea vantului). criterii de apreciere. consolidari. adaptarea la teren a proiectului. resporrsabilitiijile. dimensiuni. Urmarirea speciala a comportari i constructiilor efectuandu-se eli mijloace cornplexe si specializate necesita un persona! specializat In astfel de lucrari. verificare.ge prelucrare primara si de comparare cu valori prestabil~" (~e. intreruperi de executie. esalonare a operatiilor de montaj al aparatelor.. lucrari de reparatie si intretinere.ic i generale ale structurii.

. . in conformitate cu prevederile proiectuJui de unnarire speciala.te\ activitati in rapoarte. proprietarului sau al utilizatorului care se ocupa eu urmarirea speciala a comportarii constructiei va fi autorizat pentru aceasta activitate de catre Inspectia de Stat in Constructii.unnsriri] comportarii speciale a cornenzi ernise de investitor sau proprietar. constructlel prin gnija responsabilului ce se ocupa Cli urmarirea specials a constructiei respective. . pe baza prdiectului tie executie 91a instructiunilor date de proiectant. efectuarea masuratorilor conform programului de rnasurare prin forte proprii sau prin echipe specializate. responsabilul cu urmarirea speciala a constructiei respective Impreuna cu executatul vor lua toatemasurile pentru executarea proiectului de urmarire special a prin echipele specializate (pet.Qiecte}or de unnanres_pe.acfivitatea. Personalul lnsarcinat eu efectuarea. . 10/1995" privind calitat~a in constructii.12. .. prm 5.18.. e) asigura procurarea· aparaturii de masura $i control prevazuta proiectele de urmarire.iala se va face conform prevederilor legale in vigoare cup rinse in Legea nr.c.16.i cornunica ·intocmirea lui la Inspectia de Stat in Constructii.speciala ce .de urmarire curenta prin mijloace §i personal.. 4. noi. b) orgari:ize~a. mentionand aceasta in nota de cornanda si in proiectul de executie. asigura fondurile necesare desfasurarii acestei activitati. OBLIGATU ~l RASPUNDERl PRlVIND URMARiREA ALE INVESTHOmLOR: a) stabilesc irnpteuna cu proiectantul acele constructii a carer comportare urmeaza a fi supusa urmaririi speciale. Lucrari Publice. d) asigura intocmirea si predarea catre proprietari a C8. aprobate prin Ordinul MLPAT 311N11995. Valorificarea rezultatelor urmaririi speciale a constructulor se face de la caz la caz. conform "Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor".13. Elaborarea proiectului de urmarire specials se va executa decatre 0 firma de specialitate in colaborare cuspecialisti in dorneniul cercetarii experirnentale a elementelor si structurrlor de construct ii. Executantul va asigura montarea mijloacelor de observare si rnasurare in conformitate eu proiectul de urmarire speciala. 4. In cazul constructiilor In exploatare la care s-a hotarat urmarirea specials in baza unei inspectari extinse sau a unei expertize. in scris. 4.14.tl~ urmarire.r}ii tehnice a constructiei.va cornanda unci firme specializate elaborarea unui proiect de urmarire specials. de clitre proiectant In baza unei . ' 4. este c3Z1. Urbanism si Amenajarea Teritoriului. va asigura protectia si conservarea lor pe durata executiei constructiei sau a consolidarii. ~i~~a m.ltatere ace. 4. 4. 4. o. . Fondurile privind efectuarea urmaririi speciale vor fi prevazute de la avizarea investitiei In cazul ccnstructiilor.se vor include In Cartea Tehnidi a. asupra masurilor ce se impun . OBLIGATO ~I RASPUNDEm COMPORT ARII CONSTRUCTlILOR 5. 4. 5.15. In cazul constructi ilor noi elaborarea proicotelor de urmarire specials se executa concornitent eli proiectul de executie.l1 obliaatiile ce le revin in cadrul urmaririi speciale. [n cazul in care urmarirea specials incepe odata cu executia constructiei sau a consolidarii. Responsabilul din partea investitorului. cu specialisti "in domeniul aparaturii de masma sicontrol cat si specialisti In automatizari si prelucrarea automata a date lor. care preiau constructiile -obligatiile ce le revin in cadrul urmaririi curente si dad. b) asigura intocmirea proiectului de urmarire specials . OBU·9ATII st RASPUNDERIALE PROPRIETARXLOR a) dispund~ de activitatea privind ~rmiirirea cornportarii constructiilor sub constructiilorva ptezenta'~ezU. U rbanism ~iAmenajarea Teritoriului. proprietarul sau utilizatorul .. c) cornunica proprietarilor si/sau utilizatorilor.' toate -formele.1. Proiectantul sau expertul vor analiza rezultatele· activitatii de in urmarire speciala a constructiei si vor instiinta investitorii ~i/sau proprietarii. la termenele 'stabilite' prin proiectele . iar in cazul ccnstructii lor . .. montarea si citirea de zero. cat ~i . Lucrari Publice. propria saii prin contract cu 0 firms specializata in aceasta activitate. 4. existente momentul hotararii instituirii unnarii speciale.10_) sau prin forte proprii.2.19.17.

iaUithebuie·s~·fi_~~u~~izati. .zul unor situatii de avertizare sau alarmare §1cornanda expertiza . sau de "alarmare" pentru constructie.oT. denumiti 'respons@ili cu. inundatii. alunecari de teren etc. precum ~i la cele la care se constata deficiente semnificative In cadrul urmariri i curente sau speciale.3. investitorului si/sau proprietarului proiectul de urrnarire specials a constructiei Cll toate modificarile survenite.es. asigura fondu~i~e.Lucrari P-u!>lice. la anchetele organizate dW diversele "organepentru_cunoa~terea . i) 13 il1strainarea sau inchirierea constructiilor. OBLIGATU ~l RASPUNDERI ALE PROIECTANTILOR unor deteriorari ce se considera ca pot afecta durabilitatea. catre lnspectia de.4. h) iau masurile construqiilor nccesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a.urmarirea comp. d) urmaresc aplicarea proiectului de urmarire speciala si introduc In'acest proiect to ate mcdificarile ce survin datorita situatiilor de pe teren.cure~ta ~. Lucrari Publice.ispe~ia~~. in care acestia efectueazii urmarirea sp¢<.. stipuleaza in contract Indatoriri Ie ce deeurg eu privire la urrnarirea comportarii In exploatare j) participa. prin firme competente. . . e) predau la receptia de la terminarea lucrarilor. intervalele vaIoriior caracterizand starea "normala" precum si valorile limita de "atentie''.destinatia sau conditiile de exploatare.tarii construc\iil2~.~inspectarea extinsa sau expertize tehnice la cazul 'aparitiei 1)asigura luarea masurilor de interventii provizorii.speci~le la Inspectia de Stat in Constructii.. rationala...(exploatare reparatii 13 tirnp) si rrevenirii produc~rii u~o: accidente pe baza datelor furnizatc de urmarirea curenta si/sau speciala. g) participa la receptia aparaturii de masurare si control stabilita a fi montara prin proiectul de urmarire speciala. OBLIGATII ~I RASPUNDERi a) efectueaza u~arirea curenta a ALE EXECUTANTILOR: constructiilor pe care Ie executa pe durata execunei. . 5. stabilite de prciectant in ca. d) comanda.n. intretinere si aflate in proprietate. g) asigura pastrarea . rezistenta si stabilitatea constructiei respective sau dupa evenirnente exceptionale (cutrernur. '146 . a) elaboreaza programul de urmarire In tirnp a constructiei si instructiunile privind urrnarirea curenta. pentru include rea. b) stabilesc impreuna cu investitorii si/sau ell proprietarii acele constructii care sunt supuse urrnaririi speciale.Stat in ConsJr-uctii. foe. in cazurile prevazute 'in proiect acorda asistenta tehnica la montarea aparaturii. pe baza datelor ce le detin.Urbani'strqi Amenajarea Teritoriului. c) elaboreaza proiectele de urmarire speciala pentru constructiile noi cat si In cazul constructiilor aflate in exploatare.c) cornanda proiecNl de urmarire speciala.mportare$' constructiilor. h) stabilesc In baza rnasuratorilor efectuate pc 0 durata mai lungs de timp.ind£9.are activita1ii de urrnarire specials ~icomanda efectuarea urmanrn speciale . .!o!izare~ re'sponsabililof cu urmarirea speciala: a comportarii in <:xp~\?atare· a construqiilor.1arirea. tehnica a constructiei. "avertizare". 5. pe baza unei comenzi. f) comunica insti'tuirea urmaririi . dad este stipulata in contract.unor aspecte priv.ec. explozii. constructii In' e) cornanda expertize tehnice \a constructiile la care s-a depasit durata de' serviciu. incazul . carora Ii se schunba .Carrii· tehnice a constructiei si tine la zi jurnalul everurnentelor. a acestora. k) nonn~ii~ea~a persoanele care efectueaza )l?).confonn InstruqiunilQr privind au. in Cartea tehnica a constructiei. f) asigura prin proiectul de executie accesul la punctele de urmarire curenta si speciala (implicit si pentru inspectarea extinsa).de_.'lirlia_hism ~i AmenajareJ Teritoriului. i) asigura luarea unor decizii de interventii in cazul in care sisternul de urmarire a comportarii constructiei semnalizeaza situatii anormale " decizie pe care 0 comunica In scris investitorului sau proprietarului.). j) participa la cerere si comanda intocmirea unor banci de date privind comportarea constructiilor de diferite tipuri (In fazele de constructie si exploatare) in scopul irnbunatatirii activitatii de proiectare.

explozie s. a) cunosc in detaliu continutul instructiunilor sau a prciectului de urmarire specials a comportarii In explcatare a obiectivului pentru care au fost autorizati.. g) intocmesc participa rapoartele la intocmirea privind autorizati. a unci inspectari extinse sau a a ltor masuri prin firme san specialisti degradari. deosebit.. c) pai-ticip~ ia receptia si . constructiei. pentru a lua masurile corespunzatoare. ~ exploatare.'cont~oleaza respectarea -'conditiilOJ .lpontarea aparaturii de masurare §i control 'confcrm instructiunilor.. i) asigura sesizarea celor In drept Is.proiectul de urmarire.atentioneaza pe proiectant asupra neconcordantelor ell prevederile proiectantului de urmarire speciala rezultate pe timpul executiei spre a efectua corecturile necesare In dccumentatia pentru Cartea tehnica a constructiei. 5.. conditiile materialele si ale caracteristicile de fundare 149 . dimensiunile. cand Ie preda investitorului si/sau . inundatie. cadere rnasiva de zapada.i.. h) cunosc programul masurarorilor cu fazele de executie formele..?i predau investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea tehnica a constructiei. aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de 'control. insccpul punerii in' evidenta a acelor clemente de constructii care' prin starea de degtadare'sau prin ccnditiile deexploatare rep~ezintii un.interventii neeesare pentru reparatii sau consolidari. . ..' ~ - + •• . c) mentin in stare de exploatare nOl]. b) cunosc in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta sau a proiectului de urmarire specials..nala mijloacele -de observare ~i masurare rnontate constr:ucfiile an~t~ In utilizare sau adml:ri'istr~re.a. OBLIGA TIl sr RASPUNDERI ALE RESPONSABlLILOR CU URMARIREA COMPORT ARU CONSTRUCTIlLOR:. ploaie torentiala. caracteristicile folosite. privind activitatea de urmarire a comportarii constructiilor.: f) solicita efectuarea unei expertize. . 't .. OBliGATO Sl RASPUNDERI ADMINISTRA TORILOR: ALE UTILlZATORILOR ~1. b) cunosc in de. .b) rnonteaza mijloacele de observare si masurare in conformitate cu prevederile proiectului de' tmnarire speciala. genera le ale structurii.proprietarului eu proces verbal. rapoartelor privind corelat urmarirea speciala a) raspund de realizarea obligatiilor contractualestabilite ell proprietarul.' b) asigura mtretinerea curenta a constructiei. si a color dupa orice eveniment d) intocmesc .iu Cartea tehnica a constructiei.'-1r• - • . 5.pericol pentru siguranta si . asigurand protectia si observarea lor pe timpul executiei constructiei. receptiei de la terminarea lucrarilor. sub' toate constructiei. incendiu.stabilitetea constructiei.) stare a tehnica a constructiei. cutremur. OBLIGATB ~I AASPUNDERi URMARIRU CONSTRUCTIILOR: ALE EXECUTANT!LOR a) participa la avizarea proiectului de urmarire speciala. intocmesc ~ipastreaza si completeaza la zi Jurnalul evenimentelor. .sauproiectului de. . c) cunosc constructia. In cazul constatarii urmarirea curenta a constructiei unor si a sau 55. rnediului etc. e) asigura pastrarea si predarea catre utilizator §i/sau proprietar a datelor masuratorilor efectuate In perioada de executie a constructiei. panii la adrniterea. supraincarcare accidentala ell materia le.. pe .7... d) semnaleaza proprietarului degradarile siirveriite-in tirripul'e>. . Ji" __ " . f) in cazul in care executa reparatii sau consolidari intocmesc si predau investitorul ui si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea tehnica a constructiei. pentru iuarea.speciala a comportarii 'previizute in Cartea tehnica a 'constructiei.ploatarn' . e) controlea~a -(l'a i~t~-v~i'cl'e:preva:zute si imediat in: instructiunilc in exploarare sau c) .de-catre acesta a masur-ilor tle'.... ' .6. ...d).cupTinse .. unnarire specials. alunecare de teren.

se anuleaza Normativul privind urmarirea cornportarii constructiilor . lucrari..vproprietari.J. '. Prill aprobarea noului normativ privind urmarirea comportarii 'in timp a constructiilor. '507/1997. ATROmrII ALE INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCtU.in executieprevederile Legii volumu14/19_98_ . prin norme.__ .. \ e) inspect. alarrnare) siefectueaza aceste f) constata abaterlle de lege .' s~u i) cunosc modul de inregistrare ~i de' arhivare a datelor (tabele. precum si verificiirilenecesare montarea aparaturii. .. modulo de respectare de catre investitori. ~.. c) inspecteaza In perioada de utilizare. j) cunose modul de prelucrare prirnara $i de comparate cu valorile de control (normale. te rapoarte.\ .a.un e f' . dac.:::~:.. de inteventll.1997.nas.n. pastratea 9i de comp\eta~ea masuraresi control: f) cunosc metodele de rnasutare stabilite·.:.aza la proprietarlll'j' .montare~ifealizea2~ ... inspectant extmS _ s-a.Indicativ P130 . masuratorilor. calitate. publicat In Buletinul Constructiilor. LUCRARI PUBLICE. limite de atentionare . marimi. de executie . punct de 111asura si aparat. URBANISM sr AMENAJAREA TERlTORIULUI a) inspecteaza. pe santiere. . "--~tse In aces . de atentie.:~dU\ ace~(iaefe. ..\_. pro cedce lc. h) eunose·programul inainte si dupa: . In baza prevederilor prezentului normativ se vor elabora instruqiun~ tehnice ~i ghiduri telmice privind metodele. avertizare si alarmare etc. e e Ve-ri. '. criterii de apreciere.d)"..U san ale consolidari : .. ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.explo~tare. la constructiile pentru care a fost ~tabi'!ita. reparaW Oe\a preveaei:'\ e ega e ~l ap rca sancnu r~ .) acorda maXima 'importania pastrarii '~i accesibilitatii datelor.~. .1 echipamentele recornandate pentru activitatea de urmarire a cornportarii 'in timp a constructiilor pe categorii de constructii. e) participa \a comanda. aparatura :. .i 5.... avertizare. nr.. instructiuni si proiecte. s. lU9-t1.. .a A Ci0ii Tehulce a construc\iel\ a )uma\u\ui urmarirea E~ sau ":~:~~~]~a~)~ I . prevederilor legale refer itoare la receptia. se respecta... g) cunosc deta1iile de montaj pentru fiecare. corelat cu fazele.1 .-ril'l1nrcaspl:c:fal3. intocmirea. 76611997 In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. b) verificii existenta instructiunilor de urmarire curenta si/sau a proiectului de urrnarire specials a constructiilor. fise. '. \_ ~'1 .).. d) inspecteaza la proprietarii ~i uti1izatorii de constructii respectarea fenomene. urmarirea cornportarii 'in exploatare. t' ni'j e prevazu t e 6. verificareasi depozitareaaparaturii .. pentru a lua masurile corespunzatoare.'.:.. cunosc obiectivele urmaririi curente sau speciale (caracteristici. oonditii de. k) asigura sesizarea celor in drept 1a aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de control. - a prevederilor elaborate in acest scop.ficia. utilizatori sau administratori 150 .~ -..8. receptia.. PREVEDERE FlNAL~. J) intocmcsc rapoartele privind urmarirea curenta sau specials a constructiei..l0I1995.:v. dad.. .prograrne calculator.> c<. ..ed In care rap oar le]or _pr_lVln.

:" . CD 156-86 NOJ1uC departamentalc pentru urmarirea comportari: 1T: imp a t constructiilor specifice industriei minier-e. centrale nuclearo-electrice). 31. STAS 7883-90 Constructii hidrotehnice.7. 18. PE 732-89 Norme tehnice pentru intocmirea instructiuniior de urmarire a comportarii constructiilor d.-~ontrolul vizual al imbinari lor sudate prin topire.. Principii generale de verificare tasarilor Ineercari a sigurantei prin in situ prin incercari siatice.2721l994. 29.RmEA COM PORT ARH CONSTRUCTlILOR t 6. p'. 28. privind urmarirea cornportarii In exploatare. 20. prin incercari ptivind executarea Dcrerminarea rezistentelor mecanice. beton annat $i beton L Legea 1. Examinarca irnbinarilor sudate prin topire. la determinarea rezistentei betonului. in constructii.: betonul lntarit. social-culturale. ST AS 10372-80 Lucrari de imbunatatiri funciare. Exarninarea radicgrafics a irnbinarilor sudate pr in topire.iJ~at. Hotararca Guvernului Romaniei nr. Regularnent de organizare 9i functionare a lnspcctiei de Stat In constructii. STAS 9552··87 Defcctoscopie ultrasonica.766!J997. rtegulament privind conducerea ~i asigurarea Hctjirarea Guvernului Rornaniei nr. ':'. Urmarirea metode topografice. comportarii in 3 . 17. si proiectelcr obiectivelor 'ILL STAS 6606/2-86 Defectoscopie ell radiatii penetrante. C 205-81 lnstructiuni tehnice privind incercarea tirnp ~i postutilizarea nr. conform STAS 1336-80 a constructiilor civile ~i industriale. STAS 2920-8~ Poduri de sosea. din subordinea 6.2731l994. interventiile In constructiilor. '0::. 26. ANEXA i REGLEM£NT ARI TEHf\iICE ROMANE~n IN VIGOARE PR!VIND URM. urbanism si arnenajarea terito~iului si a inspectiilor teritoriale acesteia. 7.. ] 5. STA_S 6657/2-89 Eiemenre ~l prefabricate din beton.4.·Reguli §i metode de verificare a calitatii. Regui<lment privind stabilirca categoriei . 23. C 200-81 Instructiuni tehnice pentru controlul caliti'!t'ti betonului la constructii ingropate. Supravcghcrea cornportari i In timp a lucrarilor de indiguire. Rcgulament lucrari publico. 22.ii~ cadrul termcenergetice.Incercarea '(baraje. pneumatice la recipienti. C 236-91 lnstructiuni tehnice privind folosirea mcrcdei semidistructive prin smulgere. STAs 6102-86 Betoane pentru constructii hidrotehnice.273/1994. 25. social-culturale si industriale prin mctode tapografiee. P 100-92 Nonnativ pcntru proiectarea antiseisrn iea H constructiilor de de importanta 5. prin metoda carotajului sonic. prec01~p'. C 24'4-93 Indrumator penrru inspectarea $i diagnosticarca privind durabilitstea constructiilcr din beton armat 9i beton preccmprirnat. Clasificare conditii tehnice de calitate. Regularnent de receptie a lucrarilor de constructii ~l instalatii aferente acestoraHotararea Gu. Hotararea Guvernului Romaniei nr.5071l997.. ~. Supravcgherea timp. Hotararea Guvernului Rornaniei locuinte.':1 - . .7661l997. a constructiilor. metrologice caiitatii 111constructii. Rcgulament privind asigurarea activitiitii Hotararca Guvernului Rcmaniei nr. HL STAS 10000/0-75 constructiilor. C 41-74 Instructiuni tehnice pentrll determinarea tasarii construcu 1101'de locuinte.-cmului Romaniei 11r. 8. 27. C 26~85 Normativ pentru Incercarea betonului prin metcde nedistructivc. 19.. in situ a constructiilor hazardului in amplasamentu' construcriilor importante a 3. Hotararea Guvernului Rornaniei nr.766/l997. 32.766il997. 2. ST AS i 336··80 Constructii. 9. 24. PE 738-92 evaluarea lnstructiuni seismic tchnice . Norme de intocmire a carFi tehnice a constructiei. Regulament privind controlul de stilt al calitatii 111 constructii. agrozcotehnice si industriale. STAS' 1275-88 lncercari pe betoane. PE 432-93 Normativ pentru urrnarirea eNE.01 j 995 Legea privind calitatea in constructii. "i L STAS 2745-90 Tercn de fun dare. I 25-72 Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidrau lice ~i . Prescriptii gencraJe. 4. constructiilor comportarii in timp a coustructiilor studiilor pentru n. 21. Hotararea Guvernului Romaniei nr. ST AS 12643-80 . 30. 33. Supravegheri ~i rcvizil.

l.1. Confort climatic (higrotermic) BA. Confort olfactiv si respirator B. A.1995 cu privire ~aInstructiunile privind autorizarea responsabililor cu urrnarirea specials a constructiilor .Buletinul Constructiilor nr.. A.I S iguranta structurale Al. CD 119-78 Norme departamentale de urmarire a cornportarii.7. '154 155 .2. Protectia contra agresiunilor ST .l. Rezistenta 1a actiuni ehimice AI.5. 411996. CD 109-89 Norme departamentale pentru un~arirea comportarii coustructiilor din dotarea unitatilor industriei usoare. 46. 43.l.. Organizarea spatiilor A... 36.7: Confort antropodinamic B.1..9 ..l2 .I. 35. 311N din 2. 39. CD 165-87 Norrnativ departarnental MJCM pentru urmarirea In timp la cladiri si ccnstructii speciale pentru intreprinderi din industria constructiilor de rnasim.34. PE 741-89 Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilorsi proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor de retele electrice. Confortacustic B. CD 107-81 N orrnativ departamental privind urmarirea comportarii In timp a constructi ilor din unitati MAlA. Noone tehnice necesare proiectantilor pentru intocmirea instructiunilor scrise privind urmarirea cornportarii in titnp a constructiilor. 44. Confort vizual B.3.2A .l1.. Rezistenta laradiatii Al..1. Rezistenta Ia actiunibiologice A. 'permeabilitatea A. Confort igienic B. 40.3. B. CD 167-87 Nonne departamentale MICM pentru urmarirea in timp 1a cladiri si constructii speciale pentru mtreprinderi din industria de utilaj greu -. CRITERII PRIVIND SIGURANT A A.89 Nonne departamentale pentru urmarirea In timp a constructiilor din rarnura ocrotirii sanatatii. Siguranta functionala A.in timpa constructiilor de hidroamelioratie.2.2. Deformabilitatea.l o. PE 734-89 Norme telmice pentru intocmirea instructninilor si proiectelor de urrnarire a comportarii constructiilor hidroenergetice.3. 38.1. CD 114-88 Normativ departamental privind urmarirea cornportarii in timp a constructiilor din specificul industriei chimice. E1asticitatea A. 37.~Rn in timp a 41. rigiditatea AI. CRITERII PRIVIND CONFORTUL B. oi5.4.2. Starea defectelor si degradarilor A. Confort social B. .8'. AND 522-94 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod. Ordinul MLPA T nr. Etanseitatea.1. Organizarea circulatiei ~i transportului A2. Rezistenta la actiuni termice A. Rezistenta la actiuni mecanice A.6.S. Stabilitatea de forma si pozitie A 1. CD liSl-87 Nonne departamentale pentru urmarirea comportarii In timp a cladirilor si coristructiilor specifice din dotarea MClnd. 42. Confort tacti! B..5.78.ANEXA2 CRlTERIl ORlENT ATlVE PENTRU APRECIEREA CONSTRUCTIILOR A..6.1 0.2. in specificul industriei construcriilor de masini (prelucrari la reee) inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.2. S.

"l'oit'~rb ci&p·a:f~..!"~i:a..Se'v-Or:urmiiri. ~ ~'::'_" " .. t i . Structurale' PR]VIND'AL TE CERINTE .2.. CURS"Ul>URJARrnIf .~:2:6h~Jt:ae:._. 'c}Sd1ilhba~dh gradul de prote~Fe··~i con fort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii. . c.~-..'a~'. ~. -...a.~ ' . CRITERII /' :.tronsoane de cladiri.~ . IN'VEDERE'YN A...i podurilor In drep tul rostului tablierelof sau'elementelor-caii.. Mentenabilitate C."'. F iabilitate C. _. . '1.3..' i ~'.jirin verti'cak·sa(("in~nnad·)"··sh:ti·:Pf.l.<$~ .sau ferestrelor.aTilor ca forfecarea sausmulgerea niturilor si suruburilor. fa imbolnavire <...2. LlSTAORIENTAHVkDE .).··'. C1. a) Schimbariinpozitia-cbiectelorde constructie In report cu rnediul de deplasari vizibile'( orizontale. . ale pamantului dupa sch imbarea culorii neplacute. . hidrofuge.'<. b) Scbimbari inforina obiectelor de constructii manifestate direct prin deformaiii viziiMe v~rticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca 'in!epenire~ usilor: .2.. umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarilor 'l11 versantii diferitelor amenajari..ltoj. termice. deschiderea sau inchiderea rosturilor de'dlferite::tjpuri clint-re el~met1teie'de constructie. fistiriffe~' suduriroi·. obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului prin sc~funClare(l-6biedului de constructie. . exfolierea' de apa. dereglarea sau blocarea functioriarii unor utilajeconditionate de pozitialor (lifturi.'·S·l~1UJgeri). triintiietea ~riateriatelcir constructive. i' secundare vizibile (desprinderea tn'>tuarei:6:~~js'~iiii:iof(gi1!!11'i'f. pc langa cladirile ~i constructiile speciale.. EEN0MENE CARE TREBIJ IE AVUTE CURENTE dnpaeaz:' ~ ': .1.~M\: efecte' • c':'_ ~ :..'~eiel~~ilfe" de sociul sau corpul anexa. Functionale C.• !?~~~1t~'-'_. indoirea barelor sau altor clemente constructive.1. Durabilitate C .. antiriBiant~ -sau "·~iib·aspect . C'fiid"iiiiq:r"~i/~f~afit'l'ci.slab·irea-h:~giiturttbr s. ~nt'ifi)c"'._ .: '.'. . aparitia sau crsparea estetic. distorsionaree traseului conductelor de instalatii sau tehnologice. greutati sau blocarein functionarea utilajelor. antivibratorii.(C~'f.Tichefieri straturilor de protectie.'!..1.I. .Fi'. suprafetelor. ..=-ANEXAJ .I' . manifestate prin umezirea barajelor ~i izvoarelor In versantii digurifor.' t'.2 ."...ale" drumurilor :. efectelerhocive aparitia '\~ondensului.j c. 9".2.rn.'-?~~1~(~~¥. C. 'ale vibratiilor ruucegaiurilor etc.a. aparitia unor defecte in ftih'ctiot1~re~·lmbi6. _. al izolatiilor fonice.' irifiltratii -cirtremure. ramblee. ·~tzgomotului :asupra oamenilor si vietuitoarelor manifestate prin stari mergandpana 156 157 ~~01 . .. ploturi debaraje.i":. implantare al acestora manifestate direct..\::ordindrfif~:.i cl'apahrri' .aparitia de fisnri :. ciupercilor.stlprafe\d6r.. utilaje s.':\~r_.

.

3 .:§. aps de mediu natural si tehnologic urmarite. eroziuni etc. canale)."_.-~.-.''''I-'''I-i:l. 6/15. ape moi.~~-%"{.:. fisuri. _ In' confonnitate cu Hotararea Parlamentului nr. se publ icii in brosura tlpanta 0.1999 rulare ale mijloacelor de circulatie.j'!'. . ... •. zone de constructie supuse locuri in care se pot acumula murdarie. integritatea si etanseitatea conductelor ce transports 1ichide de orice fel etc. mediu marin.04. de umiditate . ArC 4.Prezentul ordin va intra in vigoare la data public8.G m. Bucuresti. denivclari. scapsri de pe aparatele de reazem. infundarea scurgerilor {burlane..\ll aSl1pra tunctionabilit obiectelor de MINISTER{!L i RARiLOH PUBUCE~! AlvIENA.uscaciune.. 159 solutii agresive s. B.~: ~:. e) Elernentele factorilor variatiilor tulare functionand de constructie sup use un or solicitari deosebite din partea de mediu natural sau telmologic. b) Ineaperiiar:n care exista conditii de mediu deosebit de agresiv In raport cu materialeie din care sunt alcatuite constructiile (umiditate ridicata. drenuri.::.Directia Programe de Cercetare I?i Reglementari la indeplinire prevederile prezentului ordin. 1 ~Se aproba rcglemcntarea tehnica: Chid privind proiectarea.A.~..~~. privind organizarr::a .":~::-.-. jgheaburi. -' .1998. Art..a. mediu acid sau bazic.t~~~.:~'-. etanseitatea rostuiui trotuar-cladire. deschiderea rosturilor functions obiectclor lc etc. . l)'-~' . d) Modificarilor pot exprirna 158 In actiunea factorilor constructiilor care comportarea .1991r ~l a Decretului nr. pe rot./i~""'.-:-~':. Art.+"•• .~.. . executia de alimentare . metale topite .::.:-. defectc manifestarc prin pete. 132117....Reg\ementarea tehnica de la art.. scurgerea ape lor spre canalizarea extericara.-. .struqie. .~ r-: . curatenia ~i mobilitatea clerneutclor de rezemare ale podurilor.~! . putrezirca sau sli'ibirea clemcurelor din ·lemn sau din mase plastice 'in urma nr. ~iexpie::lt:::lrea sistemelor ell apa ~~ canalizare. uleiuri. J.091999 'In temeiu 1 H .rii Buletinul Constructiilor. degajari rnari de temperatura sau emulsii de solutii fierbinti.).~. ORDHN Nr.a.rn l\ ~"/99 PVC._.}}'. 'c) Defecte ~i degradari A vand in vedere: _ Avizul Consiliului Tehnico-Stiintific sigurantei fisuri si crapjituri.' -~ . flambajul unor clemente componcnre cornprimate sau ruperea altora intinse. fisuri si crapaturi In elementele ~i constructiile etanse prin destinatie conducte)..). -:.!. .-"".~?:~". porozitate.. gropi in imbracamintea drumurilor.sud conducte din ~ [ . linii tramvai si metrou. bazine.JARI! TERiTOllHiUji c')(]..:.:-~ t.:.~~~J:'fi.I.' 456/'1994 repuhlicat8. cai de MHN1STKUJ NKOLAE NOICA.-. utiliz. _ Ministrui Lucrarilor Publice si Amenajar ii Teritoriului ernite unnatoml atacului biologic etc..~~.*~.. eu poduri rulante in regim greu.~':-l.. lui In va aduce Tehnice terase insorite. ~oroziunea elementelor metalicc ~:i a arrnatur ilor ia cdc de beton armat ~i precomprimar.. poduri rulante).. deregHiri In pozitia ~i stabilitatca cailor de (rezervoare . 1?oiietilena ~i polipropi Ien a_ mrncanv 'eH -. afuicr i la pile le pcdurilor. slabirea imbinarilor sau distrugerca lor. ORDEN activitatH de urmarire curenta se va da atentie deosebita: a) Oricaror scrnne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide dinjurul obiec'telor de constructie ~i tuturor masurilor de indepartare a apelor de la Iundatia obiectelor de constructie arnplasate in terenuri loessoide (pante spre exterior pe eel purin 10m.:.. 2 . IPCT . 82/23.84/N1 din 25.... . exfolieri.. regim criogenic s.04.1 0.1 n cadrul Art. (cale ferata._ :'~".S. santuri. in structura de rezistenta eu irnplicatii asupra de constructie.$:~~~~.. functionarea Ministerului Lucrarilor Publicc ~i Aruenajiirii Tentonullll.

_ f\-'!lN!STERUL L1JCR:i.1999 Avand If] vcdere.Specificatia tehnica de 13 art..09. 13211998.In tCI11C!L!l. 456IJ. !\ rt..1999.. nr.RILOR PUBUCE $1 AMENAJARII TERITORfULUI ORDIN Nr.Avizul Consiliului Tehnico-Stiinrific al MLPAT nr.Ministrul Lucrarilor Publice si Arnenajarii Teritoriului emite urmatorul: An.ROED Bucuresti. executia ~i exploatarea drumurilor comunale ~i vicinale cu 0 singura banda de d. J .994 republicata.. . Alt. .I.di privind pruiectarea. publica In Buletinul Construcrulor ~i in brosura separate tiparita de catre P.Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui III Buletinul Constructiilor. 3 .. indicativ ST 022-1999.. 70/16.66/NI din 7. H.Dircctia Programe de Cercetare si Reglementsri Tehnice va aduce la indeplinire prezenrului ordin. 2 .In conformitate cu Hotararea Parlarnentului nr.G. 6/1998 si a Decretului nr. se.Sc aproba rcglcrnentarea tehnica: "Speciflcarie tehni.cuh~tie din rnediul rural". privind organizarea ~! functionarea Minisrerului Lucrarilor Publice §i Amenajarii Teritoriului. MII'HSTRU NKOLAlE NmCA . prevederile Art: 4 . .07. .

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80358557","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80358557&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"FT5SXyP/ezApOuvDkP8t6P0PuN4=","module_id":"41RinY3SsS+D4e7+gaC6QQzY+c8=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"FT5SXyP/ezApOuvDkP8t6P0PuN4=","module_id":"CrCuJFY/rWveKw+Ro0sJ+aYnEv4=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"FT5SXyP/ezApOuvDkP8t6P0PuN4=","module_id":"Um4B1100I6/lGUE6esu1BK/2jHo=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540221265?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540221265?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IPOkeL5HBD5ijImHQbK1SEriO88="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540191014?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540191014?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tYf8Xk3VkQk8RtbPxvbyLcS9kSM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540191211?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540191211?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gi4WtTrLrqXwKD04eO2RZPKMfR0="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540222131?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540222131?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2zfaRZcwp/pLrTh9MKEi3N9CW1k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540220951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540220951?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qDmGWBN65K/1JvRSQqVNx9lenI0="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540224893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540224893?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZYZXQ04tDcO+6JiciQ94L1a9O68="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540224316?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540224316?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/vPP9b5zdjW/76ifAi/zkBXF3I4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540221076?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540221076?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8CWlfPdSC1dgqgf8+AUz2y4KTdA="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540143894?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540143894?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OnaSgFYglSr/xw41cO9e7c6i70I="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540142861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540142861?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z8zUjyciGbeO8SWr9/xJaLiHEX8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540225166?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540225166?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3hRN360S6E/LgY8Ubntt0Yc6FWw="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540141909?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540141909?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YUq/stsB9kIE1WHXtGaeyqhnKjo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540145833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540145833?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CeAi1lA3Vdz5sDPR9Q4p5nPvtaM="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540147002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540147002?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Bl/JsgyNaTLufMX7/pjMUlv9DW4="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540144658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540144658?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Iuz/jNEop/iQl3PoIt8Gudn2yPo="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540221846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540221846?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/I5ByFY6oFdIgZ8kUjp8IGs2+xM="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540147699?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540147699?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h8m6Dz+MLCRZKZQ/Ma5CBKoE3sI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540217899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540217899?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IfKOwCKVvuAMMr4UomRlZzUiXls="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540224079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540224079?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jbzj/ohzkrPg5YUhMm3eEoL70dk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540151031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540151031?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o3nNMvl7N8iTA1/lLZr13FyBhCc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540151326?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540151326?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lHmXu3p68MC0kTlNGKAMYl/2gAs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540150455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540150455?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rZnha4IzGfVBMACHETrIf2ZMImQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540217908?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540217908?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nJLg9/6nSqLwthTwRy6sovcgkls="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540147564?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DlZa1LYOugKH4BQBPGLDKXWL6lk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540144043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540144043?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PANlb+dtvTLqg+fmIQ+Nze2xBlE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540152317?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540152317?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"di06gr/1WEWjPMNqmklwQhjm9g8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540224937?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540224937?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"99u+8rmvC5kPhAblZC0NzuaW0tw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540225025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540225025?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xBBdAaOX5HxudHJ6y3pJTkZoH6E="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540224615?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540224615?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GcjTimcGIPbtYoXSMh4B/Kjs07o="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540224658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540224658?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9JFC6wW0T1Iwlmj+ZiA+DiSCKKY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540221883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540221883?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GPKqA2edAw1UavTaeLCExGu/NLc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540143245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540143245?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+cFuTiP3GtdZOpBpAhQrQgZw1C8="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540218032?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540218032?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H7iTwqNsMjx//BOPOZDk/aJB1ok="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540145261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540145261?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Al+geDg4b4rHm5/+x3lArEZff74="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540224782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540224782?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5Rni08v+HdxHOLOb8SrJfcl4Hg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540146753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540146753?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"reHQeZkYK1f9xZ5dWheRpAoeUns="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540142456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540142456?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Uk+Se3yHy0kP1G8FBDycOJP7cQM="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540221700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540221700?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xNe07813Ot8aE+BuiaKK5Q7HBWg="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540147564?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xSFRk2iXITSvDsO9yY2GSMFzMyA="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540222266?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540222266?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qEW4kE/aFa4NLLz15JdRipDrf40="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540148611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540148611?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tIy/ZE6UQscQ0Gd+mKKl+m6fRlA="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540222365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540222365?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L/nFg9BMV7YhG7WRfsTaBIBolG4="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540145146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540145146?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vjC6I8EdG4T7fvWGewYwiUSJC3U="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540222858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540222858?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4qT4hH9WEI3BjbBGvt3aKdEZkwY="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540222756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540222756?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"REHd5Y3xqpZX4Qj+q03aU85p5ZU="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540147093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540147093?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sKwu+WZ4VhNIn/QUykIIFbTDfzU="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540143141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540143141?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"beW9ztv7Pv4AhQgg0Mzwy47vlA4="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540145099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540145099?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+DmrRmVTibWTAKRcghArjgmH4dk="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540144513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540144513?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Hr7hubpFFrUZg2DT59CxiVwICeU="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540225996?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540225996?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"giWKD8bTYkOWmskhd0KM9tB//hs="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540144416?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540144416?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nJHmRAcsiSkk7AsmiRz8EXM2Zc0="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540225824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540225824?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tSLc1WF/1F67o67g/R3QuKhNexs="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540148827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540148827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OZ4yGfrGUxQ8im/7L9vXcDK/pSQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80358557","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1&auth_token=WQ0%2Bv5aeXp5EFvFyc%2BorERA7rww%3D&authenticity_token=XxL%2B849MkqM7ZMCu9mbKC5AvwU0nVvd8SsSCi1asaWTDIcH%2F4Qg%2BGhc7DlJw9l10IDAjzZBYnYOW8zTFkUHgig%3D%3D&expires=1540831724&wordDocumentId=80358557&wordUploadId=83442478"},"renewal_nag_props":null}-->