LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

N A C I O N A L I N I S E G Z A M I N Ø C E N T RA S

© Nacionalinis egzaminø centras, 2001


Šis dokumentas paskelbtas interneto svetainėje
http://www.egzaminai.lt
naudojantis ISDN Takas paslauga


MATEMATIKA
2001 m. valstybinio brandos egzamino uþduotis
Pagrindinë sesija

2001 m. geguþës mën. 17 d. Trukmë – 3 val.

NURODYMAI
1. Pasitikrinkite, ar uþklijuotame kode esantis skaièius atitinka jûsø vietos egzamino patalpoje numerá. Jeigu
neatitinka, pasakykite vykdytojui.
2. Egzamino metu galima naudotis raðymo priemonëmis, braiþybos árankiais ir skaièiuokliu be tekstinës
atminties.
3. 1-9 uþdaviniai pateikti su penkiais galimais atsakymais. Pasirinktàjáatsakymà paþymëkite apvesdami prieð já
esanèià raidæ. Ðiø uþdaviniø sprendimai nebus tikrinami, todël jø uþraðyti nebûtina. Teisingas 1-9 uþdavinio
atsakymas vertinamas 1 taðku.
NEPAMIRÐKITE pasirinktus atsakymus þyminèias raides áraðyti lentelëje, esanèioje paskutiniame ðio
sàsiuvinio puslapyje. Prieðingu atveju uþ tuos uþdavinius gausite po 0 taðkø.
4. Jei savo pasirinkimà keièiate, perbraukite senàjá ir aiðkiai paþymëkite naujai pasirinktàjá atsakymà.
Nepamirðkite pakeisti atsakymo ir lentelëje.
5. Jei manote, kad uþdavinyje (ar jo dalyje) yra klaida, já(ar tà dalá) praleiskite ir spræskite kitus uþdavinius (ar
kitas uþdavinio dalis). Jeigu uþdavinyje (ar jo dalyje) ið tikrøjø yra klaida, jis (ta dalis) nebus vertinamas
(vertinama).
6. 10-22 uþdaviniø sprendimus uþraðykite po sàlyga paliktoje vietoje. Praðome raðyti tvarkingai, áskaitomai.
Atsakymas, pateiktas be sprendimo, bus vertinamas 0 taðkø.
7. Ðios uþduoties 2 puslapyje rasite reikalingas formules, o 15 puslapis skirtas juodraðèiui.
8. Neraðykite langeliuose, kurie skirti vertintojø áraðams. Visame darbe negali bûti uþraðø ar kitokiø þenklø, kurie
leistø identifikuoti darbo autoriø (pvz., vardo, pavardës, miesto ir t.t.).
2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
2
F O R M U L Ë S

Trikampis. ;
4
) )( )( (
R
abc
rp c p b p a p p S = = − − − = èia a,b,c – trikampio kraðtinës, p – pusperimetris,
r ir R – ábrëþtinio ir apibrëþtinio apskritimø spinduliai, S – trikampio plotas.
Skritulio iðpjova. ,
360
2
α ⋅
π
=
o
R
S ;
180
α ⋅
π
=
o
R
l èia − α centrinio kampo didumas laipsniais,
S – iðpjovos plotas, l – iðpjovos lanko ilgis, R – apskritimo spindulys.
Nupjautinis kûgis. l r R S ⋅ + π = ) ( , V= ); (
3
1
2 2
r Rr R H + + π èia R ir r – kûgio pagrindø spinduliai,
S – ðoninio pavirðiaus plotas, V – tûris, H – aukðtinë, l – sudaromoji.
Nupjautinës piramidës tûris. ); (
3
1
2 2 1 1
S S S S H V + + = èia S
1,
S
2
– pagrindø plotai, H – aukðtinë.
Rutulys.
2
4 R S π = ,
3
3
4
R V π = , èia S – rutulio pavirðiaus plotas, V – tûris, R – spindulys.
Rutulio nuopjovos tûris. ) 3 (
3
1
2
H R H V − π = ; èia R – spindulys, H – nuopjovos aukðtinë.
Vektoriø skaliarinë sandauga. α ⋅ = + + = ⋅ cos
2 1 2 1 2 1
b a z z y y x x b a
r
r
r
r
; èia α – kampas tarp vektoriø
{ }
1 1 1
; ; z y x a
r
ir { }
2 2 2
; ; z y x b
r
.
Geometrinë progresija.
1
1

=
n
n
q b b ,
q
q b
S
n
n


=
1
) 1 (
1
.
Begalinë nykstamoji geometrinë progresija.
q
b
S

=
1
1
.
Trigonometrinës funkcijos.
α
= α +
2
2
cos
1
tg 1 ,
α
= α +
2
2
sin
1
ctg 1 , α − = α 2 cos 1 sin 2
2
,
α + = α 2 cos 1 cos 2
2
, , sin cos cos sin ) sin( β α ± β α = β ± α , sin sin cos cos ) cos( β α β α = β ± α m
2
cos
2
sin 2 sin sin
β α β ± α
= β ± α
m
,
2
cos
2
cos 2 cos cos
β − α β + α
= β + α ,
2
sin
2
sin 2 cos cos
β − α β + α
− = β − α , ( )
β ⋅ α
β ± α
= β ± α
tg tg 1
tg tg
tg
m
.
Niutono binomo formulë. . ... ... ) (
1 1 n n
n
k k n k
n
n
n
n o
n
n
b C b a C b a C a C b a + + + + + = +
− −

,
)! ( !
!
k n k
n
C C
k n
n
k
n

= =

,
)! (
!
k n
n
A
k
n

= ! n P
n
= .
Tikimybiø teorija. Atsitiktinio dydþio X, ágyjanèio reikðmes
n
x x x , ... , ,
2 1
su tikimybëmis atitinkamai
n
p p p , ... , ,
2 1
, matematinë viltis
n n
p x p x p x X + + + = ... E
2 2 1 1
,
dispersija
n n
p X x p X x p X x X
2
2
2
2 1
2
1
) E ( ... ) E ( ) E ( D − + + − + − = .
Iðvestiniø skaièiavimo taisyklës. ; ' )' ( Cu Cu = ' ' )' ( v u v u ± = ± ; ; ' ' )' ( uv v u uv + =
2
' '
v
uv v u
v
u −
=

|
.
|

\
|
;
èia u ir v – diferencijuojamos funkcijos, C – konstanta. (a
x
)′ =a
x
lna, ( )
a x
x
a
ln
1
log

=

.
Sudëtinës funkcijos h(x)=g(f(x)) iðvestinë h′ (x)=g′ (f (x))⋅f′ (x).
Funkcijos grafiko liestinës taðke ( ) ) ( ,
0 0
x f x lygtis. ) )( ( ) (
0
0 0
x x x f x f y − ′ + = .
Logaritmo pagrindo keitimo formulë. .
log
log
log
a
b
b
c
c
a
=
2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
3
1. Apskaièiuokite
4
1
3
1
2
1
1
+
+
+ .
A
9
10
B
15
16
C
21
25
D 2 E
30
432. Metami trys standartiniai ðeðiasieniai loðimo kauliukai
1
. Kokia tikimybë
2
, kad iðkritusiø akuèiø
suma bus lygi 5?

A
36
1
B
25
1
C
216
5
D
6
1
E
20
1

3. =
3 log
2
4

A 3 B 9 C 3 log
4
D 8 E 2


1
šešiasienis lošimo kauliukas – шестигранная игральная кость – kostka sześcienna (dla gry)
2
tikimybė – вероятность – prawdopodobieństwo

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
4
4. =
+

+

+
1
1
1
1
x
x
x
x


A
2
1
2
x −
B
2
1
4
x
x

C
2
1
2
x
x

D
1
4
2
− x
x
E x

5. Lauþtæ
1
kerta tiesë (þr. brëþiná). Kampas x lygus:


A 45° B 25° C 30° D 40° E 50°6. Lygties 5 ) 4 ( ) 2 ( = + − x x sprendiniø
2
skaièius yra:

A 0 B 1 C 2 D 3 E 4
1
laužtė – ломаная – łamana
2
sprendinys– решение – pierwiastek

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
5

7. Kuri ðiø funkcijø yra atvirkðtinë funkcijai
1

x
x f

=
1
2 ) ( ?
A ) 1 ( log ) (
2
+ = x x g B
1
2 ) (

=
x
x g C x x g
2
log 1 ) ( − = D
x
x g

|
.
|

\
|
=
1
2
1
) ( E
x
x g

=
1
1
2 ) (


8. Jei |
.
|

\
|
π
=
2
sin ) (
x
x f , tai funkcijos f iðvestinë = ′ ) 0 ( f
A 0 B 1 C
2
cos
x π
D
2
π
E –
2
π


9. =
+

2
1
2
1
dx
x
x

A
2
1
B 2 ln
2
3
+ C
4
3
D
2
3
E 2 ln
4
3
2 +
1
atvirkštinė funkcija – обратная функция – funkcja odwrotna

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
6

10. Prieð Kalëdas prekës kaina sumaþinta 24 °. Po Naujøjø metø ðventinë prekës
kaina padidinta 20 °. Kiek procentø padidëjo arba sumaþëjo prekës kaina
lyginant jà su pradine kaina?
(3 taðkai)

11. Apskaièiuokite b a 2 + , kai
7
10 8 , 2

⋅ = a ,
8
10 1 , 2

⋅ = b . Atsakymà uþraðykite
standartinës iðraiðkos skaièiumi.
(2 taðkai)Èia raðo vertintojai
I II III

Èia raðo vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
7

12. Apskaièiuokite kampà tarp vektoriø
)
`
¹
¹
´
¦


2 ;
2
;
2
3
a
a a
m ir
)
`
¹
¹
´
¦

2 ;
2
;
2
3
a
a a
k
(èia 0 > a ).

(3 taðkai)


13. Iðspræskite lygtá x x cos 3 cos 2
2
= .

(3 taðkai)


Èia raðo vertintojai
I II III

Èia raðo vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
8

14. Apskaièiuokite ) 2 ( f ′ , kai ) 1 ( ) 2 ( ) (
2
+ − = x x x f .

(2 taðkai)


15. Brëþinyje pavaizduota figûra, apribota kreivëmis x y cos = ir
2
1
= y .

Apskaièiuokite ðios figûros plotà
1
.
(3 taðkai)

1
plotas – площадь – powierzchnia
Èia raðo vertintojai
I II III

Èia raðo vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
9

16. Parabolës 1
2
+ + = bx ax y virðûnë yra taðke ) 2 ; 1 ( M .
Raskite koeficientus a ir b.

(4 taðkai)

17. Iðspræskite lygtá x x = + 2 .

(3 taðkai)Èia raðo vertintojai
I II III

Èia raðo vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
10

18. 1. Árodykite teiginá „Paeiliui sujungæ iðkilojo keturkampio
1
kraðtiniø
2
vidurio
taðkus
3
gauname lygiagretainá
4
“.
(3 taðkai)

2. Ar teisingas ðis teiginys neiðkilajam keturkampiui? Atsakymà pagráskite.

(2 taðkai)

Taðkø suma
1
iškilasis keturkampis – выпуклый четырёхугольник – czworokąt wypukły (wyniesiony)
2
kraštinė – сторона – bok
3
vidurio taškas – середина – środek
4
lygiagretainis – параллелограмм – równoległobok
Èia raðo vertintojai
I II III


2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
11


19. Kubo
1 1 1 1
D C B ABCDA kraðtinë lygi 2 cm. Ðákubà
kertant plokðtuma
1
, einanèia per virðûnes
1
B ir D bei
briaunø
2
AB ir
1 1
C D vidurio taðkus P ir K, gauname
keturkampá KD PB
1
(þr. pav.). Apskaièiuokite gauto-
jo keturkampio plotà.

(3 taðkai)


Taðkø suma

1
plokštuma – плоскость – płaszczyzna
2
briauna – ребро – krawędź
Èia raðo vertintojai
I II III2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
12


20. 1. Kiek skirtingø keturþenkliø skaièiø, kuriø visi skaitmenys
1
skirtingi, galima
sudaryti ið skaitmenø 0, 1, 2, 3?
(2 taðkai)
2. Ið skaitmenø 0, 1, 2, 3 atsitiktinai sudaromas keturþenklis skaièius, kurio visi
skaitmenys skirtingi. Kokia tikimybë, kad ðis skaièius dalijasi ið 6?
(2 taðkai)


Taðkø suma

1
skaitmuo – цифра – cyfra
Èia raðo vertintojai
I II III


2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
13

21. Jurgita kartà per savaitæpatræðia kambarinægëlæbiotràðomis. Yra þinoma, kad
tràðø
1
kiekis gëlës vazone per savaitæsumaþëja apie 25 %.
1. Tarkime, kad Jurgitos priþiûrima gëlë anksèiau nebuvo træðta biotràðomis.
Jurgita kiekvienà ðeðtadiená patræðia gëlæ 10 g biotràðø. Biotràðos veikia
efektyviai tik tada, kai jø kiekis vazone iki kito træðimo momento visà laikà
yra didesnis nei 20 g. Apskaièiuokite, po keliø patræðimø tokiu bûdu
træðiant gëlætràðos ims veikti efektyviai visà laikà.
(2 taðkai)
2. Paraðykite formulæ, pagal kurià galima bûtø apskaièiuoti tràðø kiekávazone
po kiekvieno patræðimo.
(2 taðkai)
3. Kai biotràðø kiekis virðija 50 g, gëlë ima dþiûti dël per didelio tràðø kiekio.
Ar gali Jurgita ir toliau pastoviai ðeðtadieniais træðti jos priþiûrimà gëlæ
pasirinktu bûdu?
(2 taðkai)

Taðkø suma

1
trąša – удобрение – nawóz
Èia raðo vertintojai
I II III2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS
14

22. 9 m atkarpoje, jungianèioje du taðkinius ðviesos ðaltinius, vienas ið kuriø
aðtuonis kartus stipresnis uþ kità, raskite maþiausiai apðviestà taðkà.
Apðviestumo dësnis: apðviestumas tiesiog proporcingas ðaltinio ðviesos
stiprumui ir atvirkðèiai proporcingas atstumo iki ðviesos ðaltinio kvadratui.
(5 taðkai)

Èia raðo vertintojai
I II III

èia a. 1 + ctg 2 α = . log c a 2 .. (log a x )′ = x ⋅ ln a Sudëtinës funkcijos h(x)=g(f(x)) iðvestinë h′ (x)=g′ (f (x))⋅f′ (x). èia α – kampas tarp vektoriø r r a{ x1 .   = . 1− q 1 1 . ⋅ α . dispersija DX = ( x1 − EX ) 2 p1 + ( x 2 − EX ) 2 p2 + .. p2 . y = f ( x 0 ) + f ′( x 0 )( x − x 0 ) . . a ⋅ b = x1 x 2 + y1 y 2 + z1 z 2 = a ⋅ b cos α .c – trikampio kraðtinës. C – konstanta. 3 4 3 2 Rutulys. Atsitiktinio dydþio X. 2 2 1 m tgα ⋅ tgβ Geometrinë progresija. Pn = n! . S = p ( p − a)(p − b)(p − c) = rp = π R2 πR abc . Trigonometrinës funkcijos.. + Cn b n . Logaritmo pagrindo keitimo formulë. èia S – rutulio pavirðiaus plotas. x n su tikimybëmis atitinkamai p1 . matematinë viltis EX = x1 p1 + x 2 p2 + . 3 S – ðoninio pavirðiaus plotas. 1 Nupjautinës piramidës tûris.. 3 r r r r Vektoriø skaliarinë sandauga. ( uv)' = u' v + uv' . l = b1 (1 − q n ) . V = πH 2 (3 R − H ) . x 2 . (ax)′ =ax lna. R – spindulys. p n . y1 . V – tûris. k!( n − k )! ( n − k )! Tikimybiø teorija. (u ± v)' = u'± v' . S = 1 . S = 4 πR .. cos α + cos β = 2 cos . cos(α ± β) = cos α cos β m sin α sin β. + C n a n− k b k + . An = . H – aukðtinë. f ( x 0 ) ) lygtis. èia α − centrinio kampo didumas laipsniais. z1 } ir b { x 2 . H – nuopjovos aukðtinë.... 360 o 180o S – iðpjovos plotas. èia R ir r – kûgio pagrindø spinduliai.b.2001 m. Funkcijos grafiko liestinës taðke ( x 0 .. sin(α ± β) = sin α cos β ± cos α sin β. 1− q b Begalinë nykstamoji geometrinë progresija. z 2 } . R – apskritimo spindulys. V – tûris. 3 1 Rutulio nuopjovos tûris. v v2 1 .. n! n! k n k C n = Cn − k = . S = π ( R + r ) ⋅ l . S = ⋅ α. y 2 . ′ u ' v − uv ' u Iðvestiniø skaièiavimo taisyklës. S2 – pagrindø plotai. 4R r ir R – ábrëþtinio ir apibrëþtinio apskritimø spinduliai. + x n pn . α±β αmβ α+β α −β sin α ± sin β = 2 sin cos cos . Skritulio iðpjova. V = H (S1 + S1 S2 + S2 ). 2 2 2 2 α+β α −β tgα ± tgβ cos α − cos β = −2 sin sin . MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS F O R M U L Ë S Trikampis. (a + b) n = C n a n + C n a n−1 b + . l – iðpjovos lanko ilgis. Sn = o 1 k n Niutono binomo formulë. V = πR .. V= πH ( R 2 + Rr + r 2 ). + ( x n − EX ) 2 pn . èia R – spindulys. . . 2 sin 2 α = 1 − cos 2α . 1 + tg 2 α = 2 2 cos α sin α 2 2 cos α = 1 + cos 2 α . l – sudaromoji. ágyjanèio reikðmes x1 . 1 Nupjautinis kûgis. bn = b1 q n − 1 . (Cu)' = Cu' . èia u ir v – diferencijuojamos funkcijos. . p – pusperimetris. S – trikampio plotas. tg (α ± β) = . log a b = log c b . H – aukðtinë. èia S1..

Apskaièiuokite 1 + 1 2+ 1 3+ 1 4 . MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 1. A 10 9 B 16 15 C 25 21 D 2 E 43 30 2. Kokia tikimybë2.2001 m. kad iðkritusiø akuèiø suma bus lygi 5? A 1 36 B 1 25 C 5 216 D 1 6 E 1 20 3. Metami trys standartiniai ðeðiasieniai loðimo kauliukai1. 4 log 2 3 = A 3 B 9 C log 4 3 D 8 E 2 1 2 šešiasienis lošimo kauliukas – шестигранная игральная кость – kostka sześcienna (dla gry) tikimybė – вероятность – prawdopodobieństwo 3 .

2001 m. brëþiná). MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 4. Lygties ( x − 2) ( x + 4) = 5 sprendiniø2 skaièius yra: A 0 B 1 C 2 D 3 E 4 1 2 laužtė – ломаная – łamana sprendinys– решение – pierwiastek 4 . Lauþtæ1 kerta tiesë (þr. Kampas x lygus: A 45° B 25° C 30° D 40° E 50° 6. 1+ x x −1 + = 1− x x +1 A 2 1− x 2 B 4x 1− x 2 C 2x 1− x 2 D 4x x −1 2 E x 5.

tai funkcijos f iðvestinë f ′(0) =  2  A 0 B 1 C cos πx 2 D π 2 E – π 2 9. Kuri ðiø funkcijø yra atvirkðtinë funkcijai1 f ( x ) = 2 1 − x ? A g ( x) = log 2 ( x + 1) B g ( x) = 2 x −1 1 C g ( x) = 1 − log 2 x D g ( x) =   2 1− x 1 E g ( x ) = 2 1− x π x 8.2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 7. ∫ 1 2 x2 + 1 dx = x 1 2 A B 3 + ln 2 2 C 3 4 D 3 2 E 2 3 + ln 2 4 1 atvirkštinė funkcija – обратная функция – funkcja odwrotna 5 . Jei f ( x ) = sin   .

8 ⋅ 10 −7 . Èia raðo vertintojai I II III (2 taðkai) 6 . b = 2. Apskaièiuokite a + 2 b . Prieð Kalëdas prekës kaina sumaþinta 24 %. Atsakymà uþraðykite standartinës iðraiðkos skaièiumi. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 10.2001 m. Po Naujøjø metø ðventinë prekës kaina padidinta 20 %. kai a = 2. Kiek procentø padidëjo arba sumaþëjo prekës kaina lyginant jà su pradine kaina? Èia raðo vertintojai I II III (3 taðkai) 11.1 ⋅ 10 −8 .

MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS → a 3 a   a 3 a 12. a 2  ir k  . Èia raðo vertintojai I II III (3 taðkai) 7 . Apskaièiuokite kampà tarp vektoriø m − . a 2    2 2  2 2 (èia a > 0 ). . → Èia raðo vertintojai I II III (3 taðkai) 13.2001 m. Iðspræskite lygtá 2 cos 2 x = 3 cos x . .

kai f ( x ) = ( x − 2) ( x 2 + 1) .2001 m. Èia raðo vertintojai I II III (2 taðkai) 15. Brëþinyje pavaizduota figûra. apribota kreivëmis y = cos x ir y = 1 . Apskaièiuokite f ′(2) . MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 14. 2 Èia raðo vertintojai I II III Apskaièiuokite ðios figûros plotà1. (3 taðkai) 1 plotas – площадь – powierzchnia 8 .

2001 m. Parabolës y = ax 2 + bx + 1 virðûnë yra taðke M (1. Iðspræskite lygtá x+2 = x. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 16. (3 taðkai) Èia raðo vertintojai I II III 9 . Raskite koeficientus a ir b. 2) . Èia raðo vertintojai I II III (4 taðkai) 17.

MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 18.2001 m. Árodykite teiginá „Paeiliui sujungæ iðkilojo keturkampio1 kraðtiniø2 vidurio taðkus3 gauname lygiagretainá4“. 1. (3 taðkai) 2. Ar teisingas ðis teiginys neiðkilajam keturkampiui? Atsakymà pagráskite. Èia raðo vertintojai I II III (2 taðkai) Taðkø suma 1 2 iškilasis keturkampis – выпуклый четырёхугольник – czworokąt wypukły (wyniesiony) kraštinė – сторона – bok 3 vidurio taškas – середина – środek 4 lygiagretainis – параллелограмм – równoległobok 10 .

gauname keturkampá PB1 KD (þr. Apskaièiuokite gautojo keturkampio plotà.2001 m.). Ðá kubà kertant plokðtuma1. pav. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 19. Kubo ABCDA1 B1C1 D1 kraðtinë lygi 2 cm. Èia raðo vertintojai I II III (3 taðkai) Taðkø suma 1 2 plokštuma – плоскость – płaszczyzna briauna – ребро – krawędź 11 . einanèia per virðûnes B1 ir D bei briaunø2 AB ir D1C1 vidurio taðkus P ir K.

kuriø visi skaitmenys1 skirtingi. 2. 2. galima sudaryti ið skaitmenø 0. 1. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 20. Kokia tikimybë. 1.2001 m. kurio visi skaitmenys skirtingi. 1. 3? (2 taðkai) 2. Ið skaitmenø 0. Kiek skirtingø keturþenkliø skaièiø. 3 atsitiktinai sudaromas keturþenklis skaièius. kad ðis skaièius dalijasi ið 6? (2 taðkai) Taðkø suma Èia raðo vertintojai I II III 1 skaitmuo – цифра – cyfra 12 .

Ar gali Jurgita ir toliau pastoviai ðeðtadieniais træðti jos priþiûrimà gëlæ pasirinktu bûdu? (2 taðkai) Taðkø suma Èia raðo vertintojai I II III 1 trąša – удобрение – nawóz 13 . kad tràðø1 kiekis gëlës vazone per savaitæ sumaþëja apie 25 %. 1. (2 taðkai) 2. Kai biotràðø kiekis virðija 50 g. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 21. gëlë ima dþiûti dël per didelio tràðø kiekio. Jurgita kiekvienà ðeðtadiená patræðia gëlæ 10 g biotràðø. Biotràðos veikia efektyviai tik tada. Apskaièiuokite.2001 m. Tarkime. (2 taðkai) 3. pagal kurià galima bûtø apskaièiuoti tràðø kieká vazone po kiekvieno patræðimo. Jurgita kartà per savaitæ patræðia kambarinæ gëlæ biotràðomis. Paraðykite formulæ. kad Jurgitos priþiûrima gëlë anksèiau nebuvo træðta biotràðomis. Yra þinoma. kai jø kiekis vazone iki kito træðimo momento visà laikà yra didesnis nei 20 g. po keliø patræðimø tokiu bûdu træðiant gëlæ tràðos ims veikti efektyviai visà laikà.

2001 m. Èia raðo vertintojai I II III (5 taðkai) 14 . raskite maþiausiai apðviestà taðkà. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UÞDUOTIS 22. vienas ið kuriø aðtuonis kartus stipresnis uþ kità. Apðviestumo dësnis: apðviestumas tiesiog proporcingas ðaltinio ðviesos stiprumui ir atvirkðèiai proporcingas atstumo iki ðviesos ðaltinio kvadratui. jungianèioje du taðkinius ðviesos ðaltinius. 9 m atkarpoje.