S.LNV1.

10SNOJ 3NIODNVS

NOVD~(}D 8I-'HO.LJ3S'V9-.LOld

a.L'1 SN:IWaIS S/W
AU mLLlIWUOS aNY a3M3fA311

notAoN

6 IO 0 I I - IH'l3G M3N NOISN31X3 QVaV)lV1Dfl.L '£[/9~v-W

S.LNV.L'1flSNOJ :INlflDNVS
AH affiIVd311d

°G.L'1VIaNI JlO NOlL VlIO<lliOJ
0.1 a3IIIWHOS .

arn!llI3:MOd

s/W

NI .tvaova l.V NOIl.Vl.S ans SI~ AX OZZIOOJ7 NOI.LVDI.LS~ANI 'lIOS
NO .L~OdIDI V

'an

uoa

~

S.lNV.L'10SNOJ HNIf1DNVS

09
6~

(IZ-'ON DB) NV'ld 3JJS

O'tI 0'£1

navuo

(OZ- Did)
.1 '1d

~~

(6r-ou 0.1 L I: DB) HdVHDlfHJ

o'n
O'II O'O[
0'6

(9I-'OId 0.160 'Old)

Lv

SHA~OJ lfVHHS

(SO'OId 0.1 [Q 'DId) S3AlfflJ 3ZrS NIVlID
(SZ'DId0.1 L I 'Old) V.LVa .Llf3

Ll
11
6

(9 I - 3'1HV.L0.1 to - H'laV.O srmsau .isat AlfO.lVUOeV'l
SNOl.lVaN3WWOJ3lf ~ SNOISfl'lJNOJ

D'S

O'L
0'9 O'~

9 9

srmsa» .LS3.L .ro NOISSOJSla ~ SISAlVNV
A0010H.LI'l ONUStI.l A}lO.LVllOeV'l AOO10aOH.L3W NOU \fOUS3ANI G13Id )mOM so HdO;)S NOI.l;)OaOlf.LNI

s
t

O'v
0'£

z
I

O'l
0'[

'ON'S

S.LN:I.LNO;J.!IO .LSrI

(

S.LNV.L 1flSNO;)

3NIflONVS

'~l;} ~U!PHnq
WOOl

10.IlUO~ ~S.l~WJOjSUtul ~UIl{1.lU;}'S.l;_})[B~.Tqnono u

'S.T~IS~.T.m;)~.mS

'S.TOp~UUO::>-S!P 'S.T~UUOjSUBJI ~m[OA 'S.l~UUOjSUBJl itranno 's.mW.TOjSUIJ.1l Q .l~A\Od ;}.lUuoums-qns S!l{l .T0j P~IlBISU! ~q OJ suun IBu0!l0unj IU~.l~JJ!P ~ll.L

'IBd~B8 IU IlOpBlS SIO· A)lOZl/ A)lOOt jO SlS!SUO~sormonns posodord ;}If.L

·UOIJ~.ttlo "pn

SU;}W~!Ss/w Aq !{([~aM.;}N'SIUU1[nSUO;)Qll!n~uus

Ol PQpmM..u UQ~q sel{ uOnU~nS;;lAU! Hos-qns jO )[.TOi\ mil 'osodmd S!l[l .lOif ·p~fo.Id S!l{l .I0j suonupunoJ uoddns iueurdmbe ?fl s~u!PHnq jo U~!S;;lP

;}l{l .IoJ sroiouremd HOS QUIUUQ1;;lP oi punorf PrulSUOJ

ans

Ql{l lU ponnbcr Sf u0!lU~!lSgAU! SID

V 'l{SQPU.Td .mnn U! lud8u£{ lu U0rlulS oi 8u!uuurd

A)lOZZI A)lOOt

Sf 'Pl'I tqpuI JO uonarodro j PPD .l;}MOd s/W

uo.IJJJ!P Jl.)JdlUU!P U! unuOO I 'sa(dtuus nos poqrrusrpun pue Pdq.ll1JJO .}Z!S tu O'l x tUO'l 'SlId [UFJ JO ·ou lqii!.wquI paHuldp 10J sojoq oroq A.)XJ oq uno IP!l[A\ )[.) qo]' S!l[J JO )[.lJ Gl[l U!lfl!A\ P.ld![.lO}U.IdJUr lUI JU sojdums HOS pdq.)S!A\-lf~dJPsunqo uonanouod JO uouuredord AHuJnb.) pun sadAl uonupunoj 10J suouapueuntrooar al[} uo uodor ::lA!SUGIJd.}){.I £Il:SI rod sn S}SJ} U0!lU.lnrn som aql In s.lOA\JUlB.} oi .[UA.1UJ .ldmoJ JO tronnmdord OJ iiu!pua[ SIsal A.lOHI .1UdS._')sqns pUU dlOll oroq q::>UdU! 1861 .}lfllU P.}HS .)IIoJ (n '.T!lU::l 'pafOJd ::llfl posodord .mAdl[O!qM '[IJSnJdl OJ dn 10 laAJI punorf h\Opq qidop mo'o I oidn 'uIP lUurO~1 JO sojoq a.}l[JJO UO!Pl1.IUpUUJS ino iiu!AJ.l.}IIUJSU!oq OJ snun luuo!punJ JO suopnpunoj dIll .llJUJd p.)[Ol[ ~uoq IpUJ .}.)0.}AU!.mJS!P .10SNOJ tINIOONVS '.IoJ p.TOJSdnIUA AlPudBJ 8upnaq lU.TlSUOJ GIll l[S!NUJS.} SU!lUAUJXg (m 'S!SAIUUUA.I JO UOHJ.S~NV1.lOlu.1 pdJ.}UI SV '.mlS!p-un JO uo!paH0::> Su!pnpu! puu sojdurcs nos pdqll1lS!P MOpq (A! {dA._.}.)[ punors raq A\O.)A!lBlUdSa.}l[IUdA\ pUB qrdop ill O'v oidn '.[l JlfJ uii!S::lp '3u!puodSJ.}UO!lU.l0q JO 'ON (80) lq~P JO ~UP08 (I -: ~U!MOnOJ otp jo posrrduroo SUOnlJ~!lSdAU! pray dIn 'PU.lWO.lJ <J.lOIRwqur pun ppy OW! Pdp!A!P uocq pUlf mlU~oJd uOHU'3PS.Idd.)/axu ){.TGP.r0J .lo[dxJ alfJ UlO.)!d l[}!M pJ}UAU.)HspaJ::lnJul[::l Hos-qns .

S.LNY.L lflSNOJ 3NIflDNYS S}S.}llIHO 'qu'1 (x .

m l[}!M 'BuoI lU~S'V JO soqru 'Bundwus lU a[ol[a.SiNV.l OJ ur IO-:::l[qu. IdS pun poioojjoo ~Idums JO adAl 'adAl ':::lIoq::l.l.)g!lU~P! .YoJp.".mpUU1S pun pual[ [d:::llS PI'BP U uo 'lU~ O£ JOJ portnbar SMOJq JO roqumu se passordxo .IlJ.}ug JO SSO[ AUB P!OAB oi s'Bnq :::lualllAIod uI pcxrosard sI a[dums {!OS pcqnusrp .wq I1Y '%0 I JO UUl[l sS~1 z: IIUM U!l[l U! mo'£ JO IUA.}~.m:::l p:::l.lOJ .l uonauouod .ll0SNOJ 3NIODNYS 'UOI1U.'I.l p.I A.mlSrOlU JO ssoj Qqllsufu'Bu oi pUJ qioqurou XUM Aq P~IU:::lS:::lJaA

nos pJq.10 .1 'UO!lU~OI dHs posodord }U l681 :SI rad su lUS11Jd.T!.TaM .Il[1 80-:::lrqu.LSJlANIl~~IJI ( DJ 0'£ .Ida.LJJl'1'10J 'SlInSd.LVDI.".}ldlUBS :::lqnl :::lApp uodo Aq PJP:::llIO~ :::l.IaAalp!l[M sI (idS) aJu131S!Sa..I:::l[dums JO IUAoural Uo -uonanouad uro O£ .".lOq JO uronoq al[.loq JO nos aq} JO sHulap pue UMOl[S Sf ojoqcrcq JO unjd UOnUJOI dlll qidap lInJ OJ posn u::laq suq odrd 'BurSeJ 'sojoqoroq JO asdUIl0.Ios oqm :::ll[lpUB (.l:::lJU! nos paqrrusrpujj ( qouo tUO.l U! UMotIS am :::lll[BA-.I10 WO I JO qidop QlJl oidn pOlJldlU .".1Fmad pmpumg rsai 'SJJlJtmw~d QlJM soqru 'Bundtuus NOI.l 'Jan.IOJ:::lq pJpJOJJl 'lS:::ll JO iuauraouaunuoo 'luaull[JuHB per "Y" alJM UIUTOS'l JO SA###BOT_TEXT###Jq JO rsqumu 'BU!lU:::lS oSlY arojoq pJUUJp uooq :::lAlHIalol[a.£I SI rod sn .LJlW NOI..N.) oqi P!OAU 0.l:::llU! lU ojoqoroq 'UltulS JO a'BHul[J :::ll(l lU illS"l tpU:::l uI [£IZ:SI rod sn p:::ll'-'lnpUOOucoq aAUl[ sisoi uOHB..L':!IN:t[d mrVUNV.I Vll.'lldums dl(l U! pcddunuo HOS aq} '.TOJP~»PUtu PQlOJd alll ''Bu!Jl~as 1JijY '~..lOH lq'B!3: ':!I'10HIDIOaJlO DN'f'1'1rna rc A00'1000H.::u .T Ud..fOllHoqUI M!lo.raAO~:::l.lds.l.mlSIP JSOOI JO IUAOLUJJJQiju 'SJldlUUS lllIM PJ.IS rc SnOpUA 10J ojdums JO 'Bu!lSQl .T:::lJ::llUU!P mUfOS'l JO SQIotP. idS [unpu 'Burp.I~lUnOJH.lO~:::ll Q.y:"P:::ll~dIIO~ U:::l:::lq:::lAUl[ sojdures SJl'ldWYS 'lIOS OJlmIflLSIONIl'[O NOI.N.Ia'Bnv 'Bu!sn Aq P::lIIPP d.I JO lUA.IaM sordums HOS paqlt1lsfpun 0IlU.l aq} pUB mo u:::l~m Sf .mtu pUB S.}A!lUludS.

laqlQqM 'ppy mo.lOquIaql poqonor gAUl[ sojduras JO .ldlPapU.n[..Ilxa S'SA\ .)U!B. Al!SUJp A.l (' I DNIl. (m (n sisoi rcoqs pJ.T.Ip pUB Al!SU.In}sIP .Taqrunu luapYJns .TQ sisor racqs IUIXUPl peupupun PJlUPHosuo::mD.)l "MH:) (mA (!IA (IA.){[l.)!S (u S!SAIUUBaz!s U!B..l al[Ho UOmpJ lSJ}Br alll U! mo PP~I sampooord aq} .IJd SU paionpuoo aJJA\ S}SJl ~MOqUgql IIV SlS.ID (! 'sapoJ 'st lUBAQP.rd .l OJ IO'oN .td JO JPOJ JI[l U! UA\OP P!U[ SUO!S!Ao.)pnlng lUQlUOJ ormsrour IRInlBN AHARl3 JgpJdS 'HlUH a3B}{Upqs ?R HUIH :msuld 'lIlU!J pmbr] S!SAIUUB.IOlU.)Ja1 asu.L WORV'} 0'" .rod sn mo poumo S'SM iso.)d lUJ!uqJJl poqimsjpun lualadlUo:) Aq pounnexa puu pJ.){qu.)l A.TOpaq.lNV. 1.lalamOlpAH (q S!SAIUUU aA.T] ll[3no.S.)IQul.l10SNOJ ~NlflONVS '9I'ON .IOJ sijnsar lSal :.lBJ S'SM lS.Tq sojdures n\! ('Z ·A.S~.lolU.l!P P.lay'S mo pgp.Ibq'SI Jq. (A (AI.)([1 lIB .L AHO. ::nn pUB 'puUOS.mda.)[d !lUUUOJ rodord U! palU[nqul UaJq JAUq Sl lUUMpl pJ}SJ} sojdurns .l ·QJ!lJU.

unJuu U~ onsejd-uou 0·9 'ilunu:)!pU! dSIWS-dSIWS S! l!unoqHI srt[J JutIJ SMOqS U01lU:)!J!SSUY::> nos ( 't[Jd:::Jpl::mxg lOJ 0 I -{)yqu~ OJ IO-gyqu~ l:::JJalI 'SQloqaloq JO qidop :::RIloi urO~'£fUIO'£ UIO.l'iljUMolqJtl'iln sr A~Hunotnn Allr i\-.)mJuu U! cstrop oi osuop unupour ora UJ1UlSoqi luql :::JlUOYpU! sojoqaroq gqJ uF paionpuoo JSgl uonancuod plBpUBlS '.L oi IO-ayqu.l.lJ SQPUAsgI'J!J.L~O SNOISSfi3SI([ aNV SISl\.l'il M lHs APUt:lSUM..LI'I 'L9'Z Ol99'Z urOlJ S:::JPUA:::JPHIUdnos S JO AHAUJ'iIogp.lJ 'ilU!llUlSSr:::lAU.l.lUPUUlS''ilU!lS~l A.) aq} }ul(l 113.} pun sojoqoroq ll('ilJ3 ADO'lOH.LYI O·S .lq}t[3n Sf X-HunoqH'1 Inr X-.llaUadp.lnls!p pun ApA!l::>ads~l IUO't pUU mo'o I JO qidop U OJ UMOP paIHlp sud IUP} lq'il!:::lpUB sojoqaroq lq'il!3 SJ/Ias~!nl.IOlBlOquI..md nOSJO AJ!A1U'iI ~gp~dS '.)dS 'allllUU U! JJHS oi umjpotu om UlRllS :::JqJluq} g}U~!PU! SgIoqg.0I p 'ilunuOIPU! 1.g:'ilull.}-U'Sgroqg.)A.mpuu}s 'gmluu U! ::>HsuId-M.SlNV..roq Qq}U! poionpuoo lSgJ UOHmlgU:::Jd .rnU.LSJ[.loq JO qidop UlOS"£jUJO'£ OJ '10 'ilunS!x:::Jruo.} n .lad sy 'prepuais 'S'I rod su ino paumc uocq sut[ JS~l UOHU.roJ 80-grqlJ.O.lHls PUUS/PUBS s AU. A_-l!UUotIWIpun X-lyunoql!'1 A:pumu '(S..l0J poioojjoo uooq :::JAuq sojdurss nos paqmlS!pUn lP~q..L 1flSNO.)J.)dsal wO'OI JO qidop n OJ UMOP panpp :::IlU rut puc snd IU!.L .l A:pA!p.) S! }!Un0t[l!l S!qlll3ql SMOqS UO!lU::>!J!SSt:lpos 'qldap PUX.) 3NlOONVS 'QmlUU U! gSUgp oi csuop urnrpaur oi JJ!lS oi UIl1!pgur S! HOSlml} punoj S! l! 'UJUPuonu'ilnSMU! P[{)g .}AUJ) l!unoqHl s OMl JO SlS!SUO:) IUnlUJlS g.LINaOH.ll'lq'il!.).lVNV ' 't9'Z OJ £9'Z mO.LINaOHLI'I .

8Z'6 = ub ub nb - b u- UI9XlU9 UItXlU17 tU£XlU£ UIZXlUZ .rOJ a L60'O + 99'LZ = no zW!.VH~:<IISNO.TS {.TN.l!.rp. IXtO'9xO'sx£IZ no '£ = SOd' 8'OdS 'Z'I=bS '£'1=:)8 '£W!l Z9'I =.roJ a L60'O + 8Z'LZ = no a s'oxs'oxS 1O£'oxZ9' Ixas'o+ L60'O + Q £tco + L I'9Z = = Z.8£'1 = IbN 'to'9 = [:)N 'oSt'£ = [~ 'oS = ~ 'zW/lO'S = J [N\.TN 'Z.L zW/l zW/l zW!l 6Z'6 ZZ'6 61'6 91'6 = nb = 13b - = sb = ub - lU9xlU9 UI17XtU17 UI£XlU£ UIZXlUZ .r 'SIO£'O = .SINV I10SNOJ tINIODNVS ( zW/l zW!l zW/l zW/l 99'6 09'6 9S'6 £S'6 = nb = nb - = nb = nb - lU9xlU9 lU17XlUt lU£Xtu£ UIzxrnz .'IXZ8 £'oxQxZ9' 1 + £..) lIV:!IHS 1"9 .roJ a L60'O + 017'SZ= no zW/l 117'6 = W/l S£'6 = z zW!l 1£'6 = zW!l.lH S·O+ bI up bS (1..IbN) b +~I ~P:)S [ONJ = nb NOIJ.

LlIVd)6008 :SI rod su palU[n:>[u:> Sf UF:::ln.loJ llJdap UI OS'I lV 'ApAHnadsa.l or JO Al!SUQ1U! mssord a tuz x m(: aZJs.SINV.IUd) 6008 :SI £: I = ~uHooJ JO JO 6'llfd aql UlO.L'lflSNO:) 3NlflDNVS '~W/I ~r£I = (z x 6{)/ (o~ x or) = Alpudu:l ~upuaq mz x ruZ .l '9L6I.nu~L puu mmo~ sn ua)[Ul Sf uouspunoj YUlI pua lluHooJ pale[osI J6J lU:::lmam:::lS lUlOl alJ.loJ qldap UI O'Z rv 'c.Inwaummas uo AWmdu:> llupuaq aJus l:::l-N .}ZJs.lJ luamaHl:::lS asuq Mopq anp3A N paioorroo Q~UJQA V ruZ x ruz aZJs.(r-.loJ lUdap tu 0'£ lV iou ropun tuur ~Z = 9L61-(r-l.:W/.l u.

0'£ O'Z S'l (UI) IUSXUlS W1~ oJ AJPUdU3 IUd3Q IU9xw9 oUf.S.llS GIll .) turuuns GI{l 'z 'SO-GJqalOl IO-GJqallG1GJ GSaGId 'nUlGp JOd '~.rava »OH 00'6 OO'S OO'L 00'6 00'8 00'l.L I1J AJPUdU.mllJu oi jjps OJ umtpatu Sf UllJ.IM3q 3JUS JaN NOI.l '10SNOJ 3NIOONVS OS'6 OO"S OS'l.LVaN3WWOJ3H aNY SNOISIl'IJNOJ OOL .) nupuaq 3JMSJaN ~NI. 00'6 00'8 OO"L 0"£ O'Z S'l (m) mf'xmp mzxmz IU£XUI£ IUd3Q W/.I U! GSUGp oi GSUGp unupotu : GpUW Gq uno snopupuounuooor 3u!MOnOl 'su0!lU3nSMU! AlOlUlOQI3T pun PIG!] no pasas: SNOI.LOOJlUJl. OS'6 OO"S OS'l.LVaNaO~ .LV'10SI»O~ :MOIGq UGA!1JSI3UG}[I3}q ABIUAw:mdlJ~ 3upu::Iq GJus }GUGl(.lNV.l ~ 'S 'O'~ ~P!~lVuI PGU!I3IdxG S! A30rmnn pGI!U}Gp Gl(l 'A-HunmUn pus X-HUllOl(l!'I 'slIUll0l(l!l OM} JO SlS!SUO.

.WI..LNY.L'lflSNOJ 3NIOONYS 'v'~ sa mD[Ul.S.lppy rod sY 'v .}qAtmI P..}h\S MOT 4l!M nos ~nsnld MOl Sf Mopq pUB PA~I uonnpunod 'APAH:).} gU!II~MS os '~mlUU gUHI..L £'v'[ 'Jfl c.}dS~I c.}lnh\ (p.}Ig..L " 'L '9 .WI..}JJ.lO~.}qpjnoqs Al!SU~P AIp '1[? Al!SU~P )[Inq ~q..}..}qAtnu ~nIuA 'llHJ 'P~l~.~ 'PMJ punorf gU!lS!X~ mOIJ gupoq JO qidop urO'£ lU paroumooua SUM ~IqulI...L(.}U .:9'I sn U~)[Ul..

:r trl i! iii I i-.~-: __ :~~2_1-\~_--l-li mal friction I v) IV 1 I I j oo! !! ...--+-~__.. --I ~o (/): : ' : !z: :°1 l !" 1 : i 10! iZ! I~j! I' i t! I : .-~: II .70 01' Silt.i . ..--~-.l--~_~·f~ -:~4. ...:I::~ 1 Angle of mt t )T I! V'! wi ! i I !11_-. ! : I! ti i...---~~-...__-~----. . I 0)/ 70 rgr < : ..Z.-_~I-~:~::_1-~.~ I 1 Natural Density ~ ~." /---:7. '0 : ! I ' i --~r-.---b-~------~ ... I.f:>.~~~:-T!~i_'~-T!-." !it . I :6.I..~.o'~I~c~i~~i~l~i-'I~.~I!. .! I . ..: ".. c----: -! ~: .-.1 !Ii I Iii i : Nil Moisture . I ~ 0!01 .__-.~ 13' l' ~.trJ ' Z ' ::r: : c---'-----I .c--~.o_1o __ rn ! i' f5 > Z I : . i: I ... rZ . 00 ...i~i~rl -rl-TI-+i~--r-~..j:::...% Clay..+!i::f-I.1 "-' ..i __ +___t_ --j-' __ i@ .' iI I 10 I I I 1--.----. i..! I I i i Sp.-:.!--I-~ I :Vl' ~ =E .-l 0 I--~-r!--.J>!O: '" ..~:!::..) . Gr.!... ..J : content. . Cjll'r-:I i I:!I I I : ~~~: I IQI@.~~'I'-+i~l~rl. I i I I ! Ii ! '~il i~i I II I i I Ll.... -.! i' . ...) I ! I rave..I. 0 Z I Z.'~!..:._:1:~l-iio I -.:--~-~~--~-~~~--~. i' I !! I 1.l~i Z L--f---l oj ..~ I' • ._L.--...! ' I I I 0 '. i .% • 0: I I c::: I Confining i .'_'!--r---------~~~J~~~ v 1.-----1 ~ ~~~~~-... j! :! ! I ~ l Ii! ~i l ~:. !::::! o 1_ --.> trJ.-.j:>.~----~-~~~~~~------~ I' .-V-'.- I g._----+b-.il'~1 4'--~------~ Z..0"'1 .. iI 0 .. ..r-.~ 0 e I~ I II I~ :~:!:~:i~:~o... I Sand.)1 I...../"~·...! 0 ~!"-+'~'~I.~ IIC :.f-l. ..~'~!I '"0 ' co Ie. I G '....-~--~: ~-----'1--71--~~--~i~--~-~--~..' ~ .:.~-:~~~.." :.% L.>... i : '.L.% I-P_....-I.. iO--i .~~---.----~-'~~!~~----~O " i 1 ~ ~ ." : .l ~~.. ~~i~ir-~~' ) i i I i ! ' :.. i . ___:_~-'-------'-__.(lI ~ ~ >7 ~ :~i ~! H ~I o !. ii" ! I II i : ..- I! : -T__r' _. I __ '~ ~~?-~~+!--~~--~--~~-+o~------~~ 25 ..

.

~~+-~~~-+-4~-~+-+-~~-+-+-4~~----~~ " I . v.. w {. . -f-----" _~ .. c-~ ~ l--+-.. ~ ~ I . ~rnal friction ~ . Gr..__j .I ! j I. I I I I 'I I ..gf_CJ1_1S_2 ... w w '-l I I Angle of int • . i I I I I ii.. Confining Pressure Kgfcm2 o reston __ f!:l 0 ~ ~~ i-I I <:> 0 lOCI' n I:.: --I ~ OJ S! "'.f--+--+--+--+---1---'I--~+-+--+--+-v.....--. I ~ ...-+-+---1--l.. o o - " iii i i ! ! Sp._K:::. I I I ! ! I:! i i .. i ...

Gr.-%--l~-~--I---I I g...I f2 1-1.L. 0 ( 1. 0"' I~ I. I ~O' IS' : I I Vi : . ____c._d5 I I~ X~ 1::11 :::n I I '/~ .L... I I I I !i i I i C> o - I ~!~ 81 Z ~ tTl ~ U) 5i~~ ~ill: Z I I i ! ! I .::.:~:~.. i 15: 0 .-+.<8.! lei j . ~ i~~=... I c::: c::: II " C~:t~I~~'~l::l ::::.. I.J ! i t .... o..' . &. ::l 0.. ! I tTl~~I-.. ..Ir n~ _ U) .."'"1 !P-' s..:_~~+.% rE'! ~ :. '... Gravel...f--+--!--+--+--+--l-+--I-+-+---+--l~+----1-""""".. ~ t . Z ~ 0 .f ..~ I : I i j~l ! I ! ! .:y:. i ""'@jIJIZ...% )1 j 1""1 P.'. ' t 6. '< i~... i I . '=:l.i i I / I I I I I I II" ~I i ! I iii I Ii! 1 ii' : :Q 1 II 1 . ---<-I ---.y.. t-< ~ W ~ ~. : i j... 3.. I.-' _l:...K_:' g/::_c_n_12_---lV1 I J-1 !..~: IOi i :ClIW: tl C' I ~ ~ 81--+..(i..% ). : ! : 1 ~ I I I ! -+i >-3--.. 1 1 I i ~b.----:-I--l-c-Ia. : :0 I '-<: ' ! O! II I ! I I i . -+-1-:0----:-.J::.% ~ Silt.Z tl II I L.. '0 I : 0.+w-=-l-~: Z~ N jl~!~! :~i~ i Sand.0.. ! !~ I 'J) I ~j 1.. I' I I :.':::l en : ~ ~ I'ro 1.. !~! ~--. !:-d~ §.. 1t: II! . 'wi IS i i \°1 ! ! ( I i I·· . I I'.-----'-+-. : !0 ' I II' ". rb.i /'< ~ i i ! 0t: 1 (jct I. ~I--_..L. .::.. ~+-:--+--.::.g._.. I I._i -----'-_1-' I<r.ll : Sp.>! I i \ '~l :###BOT_TEXT###1 I ___(_-O---ii~L! -+. Confining Pressure e-: ._+--I-~~-+-4-+-+-~-+-+-W~-+-I-+--l~-------~~~~ ! i " II! I "" "" ~ II i G Natural Density S -- tl! j I ! ! -l ~ r- . Will' liN ! ..%~· _ ~~ ~g..-I ~~ ~ ~. i i .. .' - II 1 I I I 3g Cohesion KglClllS2 0\ Angle of int • ernal friction ~ ~ [ S ~ .-' ""'-+I---ii_+-i ---J..[ 0.J-..:: !Oi .'--.. 1 I i I 1 ! I" 10: 0\ ! ! I ..

t Ii 10 '! 1 i! _.. f'.:.. i . ~ I ~f-~--f--I iQ I 0 j-I ...-I : i~i I ~ I I Sp.. .. i I i i i .' I I 0 t"' i ." I . Angle of int • ernal friction ~ . I H H I~I i I~: :.:j I C' >-1 cI I I i Confining Pressure rr ~ Y@ ._. I i0 0 W Gravel.ll---~i----+1---1f-::--~co:-n.... ii..L.-__..__--:---+-P_. __ :. c. i.. % ~ __ 'i--+-+-S_al_ld_... Ii"""...L_. I._l.r--\. ... • i :._--. Gr.oi iol .:l : I. i I + ... _. ~i~I--~.---~---c-~ _ Iii t i :'"01 .. I \ I \ I len 0 --t--.\O_-"!-t! __ it...--+I--f-: _ ! nl~81 ! loi ~. ! :! i I ! i :.' 01 I I I 1 .__. !! l-J o I I.te-n...% §-! ~ a'!. I g W..Ic--+--i.L---+1-1-------49 '! i i o~ ~ *~§' ~ v..-j i I i o o ~ !.--~--...-+i~. VI I o I..' ~ I I pll i i I----+--J ._%_o ! i Silt..._____.... . ! i~I--'I--+! .1 i I I Natural Density ~ ~ Moisture J_ ~'..J!: II'I ---.. ~ Kglcm2 gl 8 >oz::l ! ~~:~:. __ i ~ Clay..J> I~ L -+I--ill-':e.. o § ---. ~IZ: : Ii! ~ I )0 i~1 '~ .--LI--~.--~~~~-+:---+i--1 I.-%."':. I i 1 II I !j I til 0 I I~ ~I! -.] .-+-i-+' _j-+--+-:j--+ ) ! ' _~ H I !z! i ! i !~I~! ~ i tri I~ l ..If-I -+l--+---+\.% L.--_c__ __ ~-. I : .j £' c:: Z .. I" i ! I : t 1. i i _.~Iol ~ ~ j i--i Z I..oJ I ~ o ~ ( I I i i 1 ._%_o ---'---I v) •• f-I---+---J 0. ~i..--+----t-~_.t..--I ~! -.% ---j. I r! ! I 10' iii It' ~ I. 1 ~+-4-~--~-~--L_~--~~~--~+'--'--~!+'--~-+0-'------~~ I ~+-4_~I' .

.. '0 .I .'< . .. Gr.' . I :~~ i~cr !::l ::i! '<Po) I 1 I' :. I~ II jog.'". !" : I .::l '9 I ~ .( ( I I I 1 i I I I i i : 1 ! I i I'. !I!:: i ~ I .. ! 0 • . 0- o I " ' '0- . ! i lh C> Sp.i I i 1 1 1 I I [ !i 11 i I i .... ig_!~ 'V> 10 'j I '0.~. I.i is I.g -I' V> . • Il::l '''' 1:0"' 1 i 1'0'""' II ! 0.~ ! i. : i ! I I : ~I . og.[ I&. I I ~I . . IC! ~ 1'< ! So :::tI (tI . '0 _. I !g.:~" O-'::l 0 0.

I~ I::.I II f9 ~ ~ ~ ~ ~ ~" :j . -! ~~ o---t----t ~~'-+\~_~+-~~-+~I_~+--+--+-+_e-+-~'-+l~=-c~o~n_le_nt~. J ~l-~I~~~~.. 0' i ###BOT_TEXT### j --t- Sand.."1 l~ I~ 1 &f ~ .! 1 Moisture ~ @ I IT...::E I L. % ~ I~ ~oc Z~ ~0 ~~§ 0 ~I zOO I n ~ >-< -til t:1 .. Confining Pressure Kglcm2 :::::: ~ >-i 10 ... 0 i ~ Z.( 1 !! ! ! !I i I 1 j o I I 0 i o VI I +>- Sp. Gravel.L..L_.% > ~ U'l ) i I----II---{ .% Clay. Vl Cohesion Kg/cms2::' IAngle of int • lemal friction I W v.'lj Natural Density ~ tI1l-+-~!~~+-.-+i! ~I..__-+--+.--...._+I!~!~' __~+:~i~i_~+I'I:-+~i--~i~P_.% §' ~ ~ ?] ~~ z i! ~ i I: . gj I ~ S. Or.~%_o--~~~ o i! I : I..' 1__ ~ o Ii i i -+----+~L. ~~~ 0 V.1+------1....Z "1 -I i'I.-t-I...i-~+-~!-+-i -+--I-+-.) !~i-+--I-+..-+--I--~+-+----------r~~~ C:l1 I I I 1 . l' l-.:: Wi i i -+----+r-!--j ~ s . i W tv 1 ..o/t_o~ ~ 0 ~ t:1 (I) (I) c:: c:: >-i 0 i::l .~~ '1 ~ N ! I I j! 0 i ..l.% Silt. !: ill I0 I Izl I! Z I ....

1 !---f--4--l~!--+---+---t--+--+---+--+---f-!--+----+--I--+--+--+--+--I!-=------i~ ~! ~ 1~ I 0 ! I 11 i. t:Q o •• 00 ~ ~ o I --I--f-------1 \/) o I I 0 (/') I!~.o ::l ... ' o i ~I !VI i !i ! til o : Sp.N-VALUE iii ill I ! 1 I I IiI II II I iii I loj Vt i I j -I IS! i' i l~ 9 j_ I I -i I ! 1·. '. 0 c: 3 Z ~o-jtI1 Cohesion Kglcms2 ~ .. !---f--+--l ~ !--~+-4---+--l-+---+-+---fI_l->-l-+--+---f_l-"""-+--+--+---ff-K=-gf_CI_1l2_---i g?: trl ! I . 1 I rJ 10\ Angle of int • ernal friction . c:: c:: jl I i Confining Pressure .. o W-~ .. Gr..

§ Q..Z p IJ') i-o .. ~mal friction .. trl • • ~ Natural Densuy I ~ '-Oi. ! I 101-10 !i f ! r I iOi~!C!~IO . .f:>. ..% Clay.. ......... ~ If I f--""0 >-< ~ (/') ~~0 0 0 0 w ###BOT_TEXT### '2 N .. I Ii I . l i ! I .. .f:>..- 0.J -1###BOT_TEXT###1 ...% Silt..1 i . 0 ~ IJ') ! ! i I' i I I . ~c.. I I .._... I """ 0 0 ~ ! I v.% P. W I i~l~ l<!:l I. I .. 0 0 I L. ~n! _ '.... :N :{/}Icn!!. i ~ ! I ! ! i i . p 0'1 w 0 00 I I~ ......CIl I (/) i ... i I I i ! I i . §i . i I i I.... : .. ... :--I:--! • 1 W . I 0 0 0 "'" .) . ! : . 'I _..f:>. N-VALUE Depth(M) Sample ~ tr: I--( ! i T I ! ... I I N 0 <"J ""0 N 0 ---:I 0 .--II V1: 0'\:0'11 ! I i I II Iff: l' =E ~ ..!o r0 ---:I q o ~ r:n f-. ... . :::r (/) I § r 0 0 0 I~ 1(1) tti CIl r tr1 I--( 7j ! i I I ! i I II i I I I I I~ I I o ~ "'d j ~ I ! I I ! I I I ! 1 I I I I I : . :C§...:T p 0 el ('0 ... 101 I I I tri ~ zl I ':'l >-3 tTl' tti ~I (I) ~ ~ ~0 i I 1"0 I .L.. I i I . v) IW • w. ! I-t>...L. r- 1 ~ ~0 (/) 01 ~!I i I i I ~l ! 0 I Iz ! 1 1 I:: -< ~! .f:>. I I 0 3 ._..... ! I ! .. ! ... VI Moisture content. f--S: ~Z Z0C "'d CIl ~ .f ~ ~ 0 3 0 "0 (I) 3' z ! \ i ! ! ~ 01 I I ~ ...: .] ~' @ (/') I I I v.l . 0 ~ ! r ~ ~ '~ 'r I i(fQ ~ I I I I i 1(1) _.I . . ! I j ! . 'r'. -3 g In ~ ###BOT_TEXT### ! 0 Z I I.. :a:!(jQ' . -..% I~ tT1 > o '"Q <: rn to I > .. ! i I . IJ') ..~. .N : I v) . . Q§ p VI VI P. !. I . . Gravel..0'1 Sp. II' leI . % Sand...OI'.. !! I v) .(/) O:O'O. "'d (/') ~ 0. (I) I~ 9q Q.% i. .% Confining Pressure 0 (I) 0 . ~ ! i . Kglcm2 Cohesion Kglcms2 [Angle of int .

.~i~' .% en 0 . ~ ~ ~ '--+: -t!I-------ii-!---O_____.% ....-TI~~~rl-+I-+_.. 0 -+-I--_:__--l I! ~ 0)9 m C! 1 ~ C1 0' iO w : Clay.~!----+--~i-4~~o ~5 III I l' i ~ -l iii I I 0 I ! ! ! .cl .-----I ! 1 I 0 CiC Confining ~ ~ I 'ii 1 ! e5 i ! ."'" I .o.:_...'-%----I Z' 9'>' ..:&: i \.I i 0 ._ ~ ~ rt I I I~ 1o: I 0 I' 'i I ""'1.:_. ~ 0 P.' I .:_lt:...'14>-1 1 -.I \ I-I ! i~: 01 91 j I \.-.. N' I'ZIO!C !i ".-+._. i' N-+----l=--c:_.O g." i i:-.Y r' I--~~-I I ! rr J l S. ! ~! Lt.nt:.L.~j--~+J~I~!--~~----~~ r-l+-~-r-+-+-4~r-~~-~~I--~v-'----~~ .. Depth(M) i r-+l~-j--+--+-J.. --+: --I~---.. :' J.. I v...l.J liN' G:a~:...I !~ i v.I 3':: :.r~ ! ! : i i j 4>-1 ~ I WiN! -I 0 __ ~'~~._ .I) ! . ~ r+1-+---+-I--+--I---+-----___.g i c:! II-+--+--+'_V~I f---OO-+.( : ~'~I~! ~~:~~'~~_~ N-VALUE .-L-@.~ 0' i~ ~ ~ I~ I~ ~ L r--+--+----+--'1:!-+-+:--+--I.~. _j I~ ~ r--i--+. 0 : zZ t::j Ii '.>j 'i I :~ I..%..-+----f--M-o-isl-u-re-+--O--.. i w ~ o I !~ N Natural Density .-+l-_-+-..~..:. c! I :'"C:eni()._.:_eJ:.0 ' Cohesion Kgfcms2 !Ji - --l ~ ?2 rn 0 P !Angle of int lernal lriction ~ .. ~ :--.L_.. i v. I.% 7( % '~ ~ ! o LJ_ nO"'" >- '"rj I Silt..:I~..l I II. Z i[ o ......' I I 1 S I 1i iNi i ..._. 1 '>1 I~!I S 'I "'--' ~!~!~.% 9 en j--+--+--"fl~OO--+-=OO~. i' fi:l 0 . I i o o I H I >-1 I~ n~iii~l~: . Sand.

~ ..!NI i iZ:~1 : iN: ! ~.. ...% <Y<_o _ Ui 1----1---1 r» 1i'h:E i r- l:j Z j !I"""" ..._L_. : 1: !'::j': _..I ~ C Pressure t.l~i~-+W-+-4 v.. I !...j 0 f---~dil 0 -.% ~ Z Z 1----l-----l----l--. ! 0 ..i..... % '~ f--...: . Gravel..... """"0':-0 Moisture Confining ~~3~~n I ]'.. Kglcms2 I ! : ' ~ >< 1 0 c 'c (/) () r1 ~ ~ f"~ o::l ~ ~ tr1 w .} . . o :~ i ~ v Z Ole: e:1 "C Vl () c: O ~~ 00 i I i Sp. i I !) I ~Ij 0- a.. t-:ll I I ! ! iii ..--i:: Density a'~ !! s'r 0 ..p.. Or.~i_-..-+:~.'--+i~~'_-~:~~.i ~~[ i: i I ' : --.g p t.% L.......t>: I I ll ~iO I ::C:. i I~i~... t-:l. j II I I 1 i'\ ! i. : .... "J 1--~~!~I~I~.. I \! ji ..' ... I 1 i 0 i v....:. i .!.. Angle of int • ~rnal friction - .. : .1 I I!~) I I' '0 I g_ 11 ! I ~+-+i~I~~L_T-~~~'~-l~~----~ ! I ~ I~ ! I . i Clay..___...I.l.._+-: "'_-I.l~__+\O=+I--4--------l ~ (/) t.. . r l~ I II '1..o~! {/)o~ i [1-1 -l-i i--:l! _+...% ~ rio 8' iii QIO rri! I--I-{/)~dl m().. i ~==!=:!=:!=:!:==:======:: ===~-'~~~=:I:-J_-_-_-_-_-~~§ ! Z i ..l~) Sand..I ~>Ti ~ i~ ~ Silt.· .......".L.' i '. Kglcm2 ~+-~~~~I---+----l----l-~__+-+--4~'----__lG @ 0 ~:=' Cohesion 1--+-+-~-1 ~ 0\ v._I-+P_..H tTl •• I I I . Natural o (."""~__4=-c~o~n-te-nt~'o/c~0r-i F.. i o ! i:! ~+-~~:~~~ !. ~~----~oo ~ ~ ...

00) Sand. o 1C V" ~ c:: I C!I oov.~. t:1 0 til z >o 'T1 (') -til tTl I--~ EiJ 0 I--~{/'J~~ ~::l I fA i::: l Iz ~ Z ~ f--j--l----+--~--I~ (')! 'I: 1-1 Z 0 tv 0 i \.:j 6.---11--+-+-+--+1---11--+-+ " ---1---11o I I I I 1 0 ! 1--+-4-~~-+~-4---1~+-T-~~~---I~ I! ij:I ' \~ ~ 1--+.---I-+-+-~. 0'\ . . '-< I i i I Ii 1--+---+1.--1 I 0 0 'I ~1~f~>-1 i I I Kwcms2 IAngle of int friction - ::l .-J--..% Z -I---+--+--+=--=--+--i--+--"':'__--I C/) j.IC:: I I 1 :~I I~! I I I i r VI i o Sp. i~I~18§t sZ tJ tJ C'.% 1 I ' II » ~ I~ t::I Q 0 00 I Clay.-~~+-+I~-41---1!--+-+I~I--I~v~..~ ~~ ~ Cd {/'J 'I"'" .._.. content. Gr. ..0 5 ~...L.i l!il '-0 r s""I :E ~~~o~ >-1 rn Z 1--1. Gravel.. I '::I '0.---+i~!-~.._.: j! ! 0 till w -l le --.J. W . lA!.f.g ~ e-+ ~ ~ ~» o~.. g: ~ .. . Si It. i : .. Moisture tJ @ 1 'I:::I II' 'I! II ~r-+-~l~ j ~ ..1--._____-----'------t:___._ : i ~ "" ~:\. ?I~ o .-+I---+l---1~~----I~ ! .__._] l--+-l+i:-+~-~~~_+_+K~'w~c_m-2-~~~p~~ " I >-1!'~'I~I'. % ~ rn ~ I~ ..---.Jtv ---------l_N_-_V_A_L_U_E--I~ -'0 Depth(M) Iii I I i) rI.!.! I I II i 1 ! 'Vl ii'll T I.mal .-----I~ 1 I ----1 j ! I 1--+-~.% P.. --. 0. I : r! .1 .I 0 -I tv!"".l-+W_+-+-----+-:s-.% L.ozz'" ~..I gr ir ~ w o~ 00 .L..:.. I 1 IN. f. I Natural Density 1--+-+-+-N-+------.% ~ 1----1---1 >-1 ~ ~ o 8~ ! I Zl I I . ..% Confining Pressure Cohes ion .

... '{l \.. . I ) ... . .J .. (fO j:» J-Ij ?O r' Cl .1 -< I. . VI Iv 0 0 N N ~ "'" -1 .: o Iq. . I I . J . I ... .p...% Clay.. ...1 100\ 100\ I .. . ~: :0. i i I I .% Silt.) ~I I VI' ...1 i 001 'I I".' r" . . i I 1 i 0: .) ' .a l I &-1 I .. i '-'> 0 r 0 {/} -1 C U -l-l-l CI IZIO C 'V Ien o . 0 !o ! I ? r 1(.ienio I-f-. I i • I I I ! : N-VALUE 0 I"'~ ~ : I .. \.to0 Iwi r?! rn rn Z .....% P..Z 01~ c' ~~~ Zi . »Z enO'Tjen 1-... 4:>- :::r p ~ ~ r0' i.wwtv.. mlZ Z ~I i j iI .. % Sand... . I : \. f'1 I i .% Confining 3 t1 (lI "0 >rCI) ~! ... f/l -.p. .. i . J I I I 0 tJ::j ! I i ! I i tvl leil .-. 0 tri J j :=> v.J : Depth(l'vf) ! --~ ~~:§:§'§ o en ... . .. ! I I . Moisture content. 0'" ::::s Vl en 0 >-< ~ ~ 0 r..% ..~ . I i . :0 i I i~ tT1 ~ ~I.. ~ ! til til ~:E < . !§ m en o trJ r ~ '"t:I -l I ..{JCl ::r r+ (JQ ~ '-~'r' -~ g:. i ! i i I ... I t I:_i ! \.. I-- I I' : i I I ! j i ! ! 0 {/} en ""'" >-0 <: ! 1 j 10 ._. i.3 ' .. I' I ! :~f.9\. 0 i----:- : I 0 0 .. v) ..0 . L.. .---. . w lernal friction . I lZ i ._~ r.. I ! . 10 .......~(Oi~ i "'0.( . I~.. . I .L.Sample e-+ 0 ~ r :.' .n Vi ~ ~ ttl -lj 0.. -i . Gravel.. ''f tv - Cf .. i I ! . . o »! II iN iN ~I < .. I ). I I i I I I I L::..<§... VI .. .N! .-i._.p. . tvl SpoOr.. () ()..j:>. 10 C Ci 1(1) -l -l-l 0. i I .'t0i ! .._.. Pressure Kg/cm2 Cohesion Kg/cJlls2 Angle of int 0 f/l P.J' 0 Z 0 0 (/) "Q "Q i ! i i i. ~ Ut io i~ ol~1 o cl 0. .L. > -l ? ~ .r.i! 0: rz Z g.% Natural Density ~ r'""1 :-l ~ 1 a 3' r O (II ~ 0 0 I 2 • enl-l 1--f---ltI1tI1 eno -l. ~tJ 1- o ~ ~ Si :~I~lc! : j ~en I I~ ~ ~._.

0 0 ~ VI 0 -l i Sp. :3 I : .. . . . 0 r i I I i i I i . . . Gr. : . ! I I i ! I i . i 1 I ..I I ...( ( .. :M I . . I . i I ~ f-- I I I ! i 1 "'--:-"-0 0 Iv if) 0 '""t1 .. o 0\ I . . I w (::. '""0 <.

o I~-----~-~----'---~---+~--~N~----~~ o . I v. ~··-~~~--------~--------~v.~--. Gr. Sp.. - ..J.-+:-:-------l lit o I l § 0 ! ! '.. o -. .~----~~ 1-------' ~ __~ ~ . iii I o OJ.

--+--+-. t-i.----.:_-__jy ~ ~Ic!! ~'J . r ~ r I I·~ .% I~I--:E--I---I Pl ~i1:::.Vl ? p. "-"."""I-:lI-:l: '1::102.g ~ P ' !.:t ~I tr1: °1 1:::' I. :CI)!() C1 I I I . Cohesion I: i V. ~ 1--+--1 ..-~..J L..--ll-------l rn ~ . oo.0 0.~-~ -'--.~~I 0.."-'.-~-.---I P L 0/ .-. .... .) N0 .0 f--_'_-+-+~I-+---+--I--'-'---1 ! i Iz·ll~i l' ! 1-1 I 0. ILL .p. .f::. Sand.3 o ·I i .f:>..:) ....--~ .o.... tr1 ·I ·v) 1 I' o .3> tr11 Z I ji''''O : . content.~ .ii Vl II'" I.~!olc!Ci H!Z!.1 O· I . I ! r-'] if) . ?O o r.~ ! HI' ~ 10 ~lgj'~jT' 0100 ... i§ :0.': ! C! >""i >< .j o en en ~ () ~ o.100 . ... '-0 Pressure .I..g: I cr '~. ~. i !i ! Sp.. .r.:l I ..O'.i V.... ---+I--Ij-_-+_-+I_---l---l-.... .... Gr.. Kgfcm2 1-+--1-: --+--1. ? !. % ~ ~ o·.... Gravel.' 0.% _~. w vJ' Depth(M) LU_E~I~~ [/) o ~ ~ I!: !.:::l 0 Z ::>"1-'--..:> '-' ~ :. -. !~: §: :o. ".:::.~.J>O() ji z t:1 C !1~lenlh\CII C I ' . . I.:..~'.~ ~~_N_-_VA __ <.' i ! I ir' :00 0-+ !....! ! I~\~' IW.~!~ ~ 13 '< I "'" ~ ir 0-+ ''''::. -:l .-..'--1 Jg( 1~ ! ! ! h:~ ~ I ~~::efri~~o~t ~ ! - IO:~ ~ ~ ~ ~ ."""'r--1 1100 ..p. ----:-:--' . ! 1 .% -+. .. . i .....l I ' .i Kg/cmsz i . ~f--+-+--+::--=-. I~. ~ -+--. o . ..::0' '(/) 0 I I! I---.:) '(I) 'I.I 1>-<"""'''''''' Confining \.. ..::o'iZ'Z -. Silt....( f---.0 1 oz..% ~ Clay. I~O!zlO: en: ~: ~~. l'-:'~+-_.I ~ 0 o 00 s Natural Density ~~~ . i ~ ~i~i-+-I~!-~!=-+-~~I~:~-+--M-O-is-tl-lre--4-8~O~~I~ .. --.. . '" 0 s' r Z ""1 0 ::t ~ ~ ~'~ (I) 0 00 I i 52 r-'] ILl I I~ .

lN3.) xuw osz 'xuw O'S 1I31VM..lN3TNOJ 3.T~lUJ!PU! n uPIuqlqdIOUQqd s Su!sn ...1I0 S.)IW~H.c".ld3G 1 'ON 'H'g .lpu:.lmfifm) .) su ~ppOlq. O~'Z [ f.L'1ns~ '1V.lN3W3lIIOOtrn srrnsau so S.L M.ldsns(A 1..lNOJ '30nrOlHJ sv 'lIDS JlO S. roro 880'0 f160'O C%) tOSSV . :'. ' .. .S.T::l}UMJO ojdtuas jur 00 1·~SHU..lUOJ pannbar r *9£ vOS~H N lO'O JO ~HunloA 'ff (jur) '.I/ UPJId) xuw OO~/OOOl 69'" 98 [ l8'[ Hd 'Q J:.Iln~U ponnbar OJ HN HouN N lO'O JO ::lUln[oA 'V S.lStLL ~'1dWVS 1I~.)!uu3JOUI(n ::>!un~bo(! SJUtlJUOJ pnos '.)(A! xUW 000£ xnw OOl 8Il OOl (il.) ~O'O 90'0 lO'O ..ll0SNOJ 3NrOONVS 0'9 unql SS:. .l[OU l xnw OOOl (p~::>JoJU!::l.lVHdl0S Z'S £'S I'S gOlVA Hd SO'O Z'tl 6'01 oro SO'O (llUJ~)[) 3lIOSS3lId DNIl13A\S (%) 1J s'zt C%) SdO os'z es'z (w) H.lHBllip:.)IW~H:J .L V '10S:nI '1V.lNV. '(Iur).- .TOlUJ!PU! P::lX!Ul S?!sn l~lUM JO IlUOO ~zHuJln:.

V'~£ l~S9' ~£ _ l666'Sl 9PL'9l 1799'£l v9£L'£l 9~ll'OZ Z~£Z'ZZ S'O £9'0 69'0 O~ 9 9 19'0 S6'0 9 17 ·Z 9l'~ ~9' ~ v9'£ ~Z'6 c ~ V6~6'9Z S'O 00 960'OZ 900~' ~Z Z£'O O~ v990'9~ v~0'9~ lLO'9~ ZLO'S~ SZ££'L~ Zv'O gp'O ~S'O 9'0 9 9 9 P £ Z g'O 9£' ~ 6S'Z Z6P~'9~ 9009'Ll (W-WHO) A.~O lS31 AIIAI1SIS3~ lV!)I~1~313 L~-:ON318\fl .LIAILSIS:!lH 6L'9 (WHO) DNIUV:!HI lI3:L:!IW 'lVdH8'18 g'O ~ 8 (UQDNIJVdS 'S18 'SIS A)f OZZ/OOP NOILJ:!llUU -·ON ·S .

c Z ~ 9'0 08 vZv'9£ Z9L9'9£ SZO'Z£ VV~'O£ 9L£'9Z ZSL~'SZ 9SSL'ZZ 9S0S'vZ Z98S'ZZ (W-WHO) ALIAIl.SIS:!UI Sg'O £L'O 9S'O 96'0 9O'~ SZ'~ ~S' ~ LS'S S~'L (WHO) ONIGV:!UI..lS31 A11J1SIS3~ 1'V:>1~1:>313 9~-:ON 318V 1 .(. ll:lIl.:J:!UnG ·1\fdH~\f8 'SI£)'SIS A~ 0(./0011 -·ON ·S ·ZO.Z6~'Ov VZS~'S£ Z6~V'9£ BZO'Z£ BZ6S'6Z ZOZ'6Z 96S6'£Z 99~S'9Z 9Z0v'9Z v9'O 9L'O v6'O ZO'~ 6~' ~ O~ S 9 9 V ssi ~6'~ LZ'v 60'S .)V dS NOIl.:lIW" O~ 9 9 9 V c Z ~ g'O 8' (m)DNI.

V £ 9L9~'9c 999£'cc sss: ~c z ~ 917'£ ~~'6 v909'9c 9'0 08 996'9~ 960'OZ Lc'O P'O +zozs! 996'9~ Z£Z£'£H £V'O V9'O V6'O ~v' ~ vS'c g'O L9'9 (WHO) (W-WHO) 9NIGV~1l (m)DNIJVdS AJJAI.LSIS~M llJLL:iIW 'lVdH8V8 'SI~ 'SIS A}t OZZ/OOP 960L'L~ 960L'L ~ c9£9'L~ 9£cc'LZ rs'o O~ 9 9 9 V £ Z ~ 8 NOIJ.:>:IHIG -'ON 'S "£0~!S3! AIIAI!SIS3~ 1\f!)1~!~313 6 ~~:ON318'o'! .ezszse 9~£'Lc 999S'PC 9~9'6c c~99' ~£ Lv" 0 £9'0 66'Q 6£'~ 9L'l nro ~L'O O~ 9 9 9 .

_.. lS31 AIIAI1SIS3~1'v'~1~1~313 OZ~:ON 318"l .Z (W-WHO) A... .LIAILSIS:ifH .~ 617'0 179'0 6L'O 96'0 O~ 9 9 9 Z~'~ L17'~ £6'~ c P Z ~ ~ P6'£ 6~'L (WHO) DNIGV:!111 lIa.L:J:1IlIIG -'ON 'S 'lVdH£>V8 'SI£> 'SIS A)i OZZ/OOv ·PO ..( Z90'L£ Z9L9'9£ 9ZL~ '9£ P66'L£ 999£'9Z 9~£'LZ ZL9P'£Z P909'LZ P£17'9Z 69'0 £L'O 96'0 ~Z' ~ £~' ~ O~ 9 9 9 ( P £ 917'~ L9'~ 9£'P ~'9 Z ~ 9'0 08 ( 2:LL'O£ 96Z~ 'LZ 2:L9L'62: ZLL'O£ PP£~'9Z 91769'LZ 9017Z'P2: Z£17L'PZ 99L9'(.L:1IW 9'0 8V' (UI)DNI:JV dS NOI.

LJ~'HJ(I -·ON ·S ·SO .( 1799'6£ (::~~Z'PP PO~8'9£ ' L6'(::£ 808£'LG.LSIS2UI 1I2I.t\JJAI.111\I. .L ':ilW '!'v'dHE>V8 'SIE> ISIS A)f OiG/OOP (::9L' ~P (::9L9'9£ PP~ '0£ P89P'L~ P086'8 ££'~ 9P'~ 9' ~ P £ 8V' NOI.1~313 1 ~~":ON 318\f.)VdS .1 . 69'0 88'0 G' ~ O~ 8 9 9 6£'~ G £P'~ ~ vp'g g'O 9~GG'OG (WHO) (W-WHO) DNIQV2UI m)ONI.1SIS3~\f::>I~. (::£L~'£Z 9L££'8~ (::~PG'~~ 90G£' ~G £9'0 88'0 £O'~ 9O'~ 60'l £G' ~ O~ 8 9 9 c P 9P'~ 6L'~ 6L'9 G ~ 9'0 08 (::££'£P (::~~Z'PP 9~G'9P .1S31 A..

( ( ( 96L'9£ 9SP~' ~£ 9£~O'6Z S~£'LZ Z6£~ '6Z 96Z~'LZ L9'O Z9'O O~ S LL'O LS'O 9~' ~ 9 9 P £ PP'~ 69'~ £'Z P9lZ' ~Z PPP'P~ 9996'6Z Z ~ P9'6 9'0 08 Z90'L£ 99'L£ 96P9'9£ P66'L£ P9P9'O£ P9PP'9Z 9£69'6~ ZOg'£~ 69'0 9L'O L6'O ~Z' ~ ZZ'~ O~ 9 9 9 990Z'O£ (W~WHO) MIAI.L:!IW 'lVdH8VS ISlE> 'SIS A}t OZZIOOP c P 8'1 -'ON 'S NOILJ:fflIIO '90 ..LSIS:fflI ~9' ~ 99' ~ Z 9~'Z ~ g'O Z9'6 (WHO) ONIOV:ffl{ (UI)DNIJVdS lI:ff.lS31 AIIAI1SIS3~ lV::>I~1::>313 ZZ-:ON 318'11 .

LSISali M LO'Z Z9'S"" ~ g'O 8 NO uoaur <I (m)~NI.)VdS 'lVdHE>\fS 'SIE> 'SIS A>f OZZIOOP (WHO) ~NIaVlIli lI:!lL'JIW -'ON ·S .( ! 96L'9£ SP99'9£ L9'O LLO ~6'O ~'~ O~ 9 9 9 998l'P£ ' v9'v£ Sl6S'6Z 9£0£'VZ 6~' ~ 6Z'~ V £ Z ~ SeZL' ~Z SSL9'£~ £L ~ z£vv'ov ee'z~ ~Z'Z 9'0 08 9£6'8£ Z£9~'P£ PP69'OP v66'L£ Z£9~ 'v£ SOO~'~l zozez Z9'0 99'0 SO'~ ~Z' ~ 9£'~ 99'~ 99'~ O~ e 9 9 V Z c 9666'Z~ eZ9L'9Z (W-WHO) XLIAI.LO lS31 A!IAI1SIS3~ 1'tf~1~1~313 £ZM:ON 318'tf1 .

L AIIAI1SIS3~ 1\f~1~1~313 PZ-:ON 318\f 1 .lS3.LIAI.( 9L£'9Z 96Z~'LZ v90S'LZ 9£Z'£Z 9Z~9'£Z Z£9V'9~ ZS69'V~ 90VS'9 9Z9Z'ZZ Z1..LSISl[H £P"O S9'O £L'O 9L'O LL'O L6'O Z~'~ £9'~ ZS'S (WHO) O~ 9 9 9 V £ Z ~ S'O 8 ONIGV'JUI (rn)DNI.L:iIW '1\fdH~V8 ISlE>'SIS A>t OZZ/OOv as NOI.'O VS'O £L'O vL'O V6'O 96'0 L~' ~ 9£'~ 60'L O~ 9 9 S V £ Z ~ .)l[HIG -·ON ·S "SO . 9'0 08 vOO'LZ Z£9'LZ v90S'LZ 9S'£Z vZv£'6~ 9vLZ'9~ ZL90'v~ P909'6 9Z££'L~ (W-WHO) X.)V Hl[.L.

960L'L~ 9ZS0' ~~ fHv~'£Z 9L'~ LS'L ~v'~ S'O 08 POO'Ll PV~'0£ 9Z'SZ SZO'Z£ 'SZ 90~S'SZ £VO 9'0 O~ S SL'O ZO'~ Z~' ~ 9 9 vv£~ V £ Z ~ L£'~ SS'~ S9v'6~ Z~VZ'~~ 9L~9'vZ (W-WHO) AJJAIJBIS:!IH 6L' ~ vS'L (WHO) S'O 8 DNIOV2HI (m)DNIJVdS 1I11.LlIW 'l'v'dHf)'v'8 'SIf) 'SIS A>t OZZ/OOv NOI.L::XiUUU -'ON 'S "60" 1.( 99~ 'S£ 9099'££ VGvO'S£ L6'ZS 99SS'SZ 9£OS'VZ 9S'O L9'O ct: ~ 6Z'~ S6'O SO' ~ O~ S 9 S - V £ Z ~ ( .S31A11Al1SIS3H 1\fOI~1.~313 9Z":ON 318"1 .

9vL'9Z v9v9'O£ 9L69'O£ ZLL'O£ ZL06'Z£ Z~v6'9Z 92~9'£Z v999'9~ 920'Z£ .

~v'O ~9'O Z9'O 96'0 ~£' ~ £v'~
gg' ~

O~
9 9 g

.

17

c
2

£9'Z Z'O~

g'O

~

08

9vL'92 ZL29'92 9Z9L'92 V99'£Z Z96£'O£ 9L9~'9Z Z666'SZ ge2L' ~Z vZ8P'ZZ

.

(W-WHO) A..LIAIJ.SIS:!llI

~v'O £9'0 ~L'O 9L'O ~Z' ~ 6£' ~ LO'Z 9v'£ 9~'L (WHO) ONIGV:!HI 11:!I.L:!IW

O~
8

9 9
V £ G
~

9'0

8

(m)ONI:JV

as NOIJ.;):!I1IIG

-'ON 'S

'l.VdH9VS 'SIE> 'SIS 1###BOT_TEXT###gt;1 OZZ/OOv

'0~- lS31 AlIAI1SIS3~ 1\f::>1~1::>313 9Z-:0N 318'11

(

B6'~Z 179179'0£ P06£'6Z L6'Z£ PZv'9£ ZS£S'££ 96Z~ 'LZ PS~'6~ gggg'PZ

9£'0

..

stz
90'£ Z6'L

9L'O SO'~ Sv'~ 9L'~

rso

O~
8

9 S

V
£ Z
~

S'O

a::>

~S'O O~ L9'O s ~6'O 9 Z'~ 9 ~S'~ v Z9'~ c SO'Z G 9~'£ ~ 9'0 9Z'S 8 (WHO) (W-WHO) ONIOV:!IlI (UI)DNI:JV dS NO I.L:J:tnn 0 lI:!I.L:!IW X.LIAIlSIS:!I'H 'lVdHDVS 'SID 'SIS A}f O~UOOP BZO'Z£ B099'££ BBBZ'P£ . 99'L£ Z~£6'L£ BB9Z'v£ 8PL'SZ 9PPS'6~ Z666'SZ

-'ON 'S

.~~ - 1.S31 AIIAI1SIS3~1'tf~I~1.~313 LZ-:ON 318'tf 1.

(

1799'6£ vOL9'9£ 96L'9£ vv~ '0£ ZLZ9'9Z . vZLOZ pZp£'6~
9BZL' ~Z Bp86'ZZ

£9'0

~L'O
96'0 96'0 90' ~

O~
B

9 9

~.~

V
£ Z

p9'~ 9p'£ Z£'L

g'o

~

08

L'9~
9£69'6~

,.

zscscc
9~9'6Z 9£LS'9Z pS£L'£Z

9Z'0 6£'0

sso
176'0
£O'~ 9Z' ~

O~ 8 9 9

V

Z6~L'6~
Zg£'~Z S~99'Z£

(W-WHO) Al.IAI.LSISJlN

L9"~ p'£ L£'O~ (WHO) DNIOV:IUI RJll.:![W
'lVdH£>VS

c

Z
~

g'O

8't1

(m)!)NIJV dS NOI.LJ'JIRIO

-'ON 'S

'SI£> 'SIS A}i OZZIOOP

'Z~ - lS31 A!IAI1SIS3~ 1'1:>1~1::>313 gZ-:ON 318'11

.

(

*. -t I~) L~ 001 I'll.) .s.. . ~"'" ~::: ~ .~C. . \J'I f-t-r-II rH~~I-r' ++-f-r-II M!---Fl:..'1l Y. ~-::!~::.ATlt] -J_IIS""~': HrO .f1l . '~ 1---'.I 06 00)1 S )I:IJ )HJl1JH SNOUJlh 5311315 O~VONV NVIONI .:xnl _J 31990) ...~ 5l -ttv 1'10) J_'II~ hb «'-e h~ C) Q W)-'b_~ ~ .. 1 1I. WS . --- ~ =F-"'--lO '...LI ! ... 6 cn': ..~. f- .I:.1.''It... " V-J.~~ eo 15 V" o"'_'__ ~~~.:> ':.. . .....\S S·.:>." ~ S.~ )...· 1-' ###BOT_TEXT### ' SHu v . UNY$ IJ -~ ·Uml(. I 01 I 0'1 II 1-0 1 lOO'O 1000-0 I oe o o~...0\ ' 5 ------- -f----- I a Q..---.

..j 5 .~ ..3511'10:> I 0'\ 3N). 1 ..'~. (D . ~~Il ~:.(). 011 .. 09 .Yo) "'=>.. I"" V /.~$ 0 . ·s. I '" :i OJ> <. ~' r-------' . 1 OS M 0 -0 ..J ~ f'" ~o.lIJ Y. •. ... ~ I0. 5 ----r---- ---- I 0 O . 321S 11IS o\ ..\S t-.ss Sl~ . r---' _--. ~o .lh $3h31$ OtiVONV j S NVIONI .x.. ~ I o o ~ - I f: t-. JI..t> =r=-"'---'--.r. t- ~ -tb "0b g~ .... ~i:= H~ ~ ~ U~ H-r-!I ~'-r-:t T- ~~I-t=t=Ft== 0& Nl! $)111)1'111111'1 SNOtl.' 01 $)l. IL ..I!)HI1'lIH Nt :HIS NI'HI!) )_ I t~ .1. ~6!:.~"JV~~ ... m M :J) v Z 0<....?> Q 1~~1iS ~ b '6+ t~. j .""_'_' 1~ 319(0) (###BOT_TEXT###1 ."H~ .~I r--t· ...I: .:> r Ot 09 :.( ( ! LI . ) Q J-~ ~ . ~ ~ 0 ~ s: &.~ to-o ..: > 09 I . I 09 o l.! I I 100'0 I 1000-0 ( I 0 ONVS 1/ .") ''So' ':fXI""~I·'·II:-"":"~I:·....I0..--CQ '.L! 06 00 .. "y- 'WY"$ :-JI.! I)~~ I'1nC03H 1 c-o )3hV~D I I 3N). . d ..l. I - 321s AV13 01 /_ O( 0) ·L - Ol O( 0'/ I ..

5 <6+ I%J 5b Q .lS' 01 COl I ~ ."} ~Q . ~.""'__' I r-- -S"3 5·5 S~(? 1-' C).: . n>u "... 5311$ oavouvrs NVIONl .( 09 ot.---<V] v on : 5 f---'_ --- ----r----..II~-:...1.\iVNV :I%IS NIV~E) r---':"-:--- -- F 1 I L- =r=-./ f' I oc "1) 0' I M os _ I os 09 ../. f "'::t. z '" 0 m "l) :0 .. . &\ 5~ '''') ""''1'$ L2_ 311:1(0) -+ .0 1 3N). IV :-II.. V> V> I • I 0 Ot O~ 06 09 1/ V 06 00I -:I • -f..1:"<1 "XnJ _J S )~!3I'1tl1IH 1'1' 311$ 1'0 t'dV~D '.I 13AV~n ONVS 3ZlS 1115 _" szts AV1J 0 u oI I /y 1/ fl '. - - . I 11. $I<OIl)'.---- I C) .. r... . ###BOT_TEXT###0'0 1000.I A.

-- Sl~. '1> )l) Q J~ Wy'KS ~ ~ .t=~ tl t±~I-~tr" OUI H-= s Jtll).. I ~f H-.'IJ v.n1.. r- t::::2 . • I ../ / I V -- 01 Ol ot 0' OZ . " V"):> _t'u:: ':lAY)I: 'J.:IS~'10:1 t· :IN'" J )~~ 1"10103H 1 J I 10--0 -.. ~HJ\ •• I~) .:\~t: '. ++- . :.\S .

:...\!' .. 1000-0 h.c." - -. .." V ~ rr L 0\ • / / k:::: O~ oe 0) .L. "V-I~ XIIS . I .~ :. / Jf f-t. :0 '" .. 1.. 01 31-1).. 09 I '" I/O -.I:-HI .Q -x. r- oe 0' OS .! 1 10-0 I ioo-o szts AV1:) I ONVS .y)J:/·'·II:-~\~I: -IU>fJ'C. I -.'uy. 1/ :i: c-o 0' 09 06 001 ..' '1\ \b 5~ H. .~ f:r t.) '--.---..---r------:.: lI'I 09 OL --. 3ZtS 11IS 0 / . ".f-- l-!-.1. (') z <.1 S )1:.t- l- fN=~~-rtr-r )H1)11h S"'OIJ)'h OCIVONV S NVIONJ S3A]IS . . L~ 31990) 001 I~' '"'j. .. I )f~. o e :.'__' - <z.) IWY$ Q (n~J~ ~ ..~[I~ l. Q - O· -eb () JS 1-:> :-/'.VNV :IZIS NIV~!) [-' I ! --_ =r=-r----.I!J I ~ t0\ ilSHVOJ 1 0·\ I )-0 JH""-O~ rmlO)H 13AV~9 I I )H). :::::~ . 09 06 r-- 00 I -r-brt -~I--' ~ ~r'Y ~ hJ '.~IS. ~ . ----p-----. -5~'6 5·5 S·~ I-I 0 b 'l7+ 1'. ~ S )tH C1=:~1f r ~O~O~~ j I ~ (5 s: 6.> . .. ~ - L 1 -..I!3HI11IH HI )lIS HIVI:.\ .: ..

..II~~"~': mVI../ 17'\/ Y AI 01 I Ol L- or .~ . 'l:..IZI$' NIV~~ .. 00I . )~ . rI- f. .x. ... "):) V y..." ·I(ntl-(.. ::0 tTl . (5 ~~r~.J 1000.L .t:·1I1 ~).I!) .. ~ -tb ~b Q Q ~ I~..( SIS..'I!Y...r.. Z "0 .) r~ ~ • '5''6 Q 9 a) uJ I ':lOt XIIS -t~ .....0 ..I.: os 1....-:l- ( I L I .-~ f --_ L- =F-.1 .' d .()

I .. 0' ..iVNV . if~:.•. 09 . ) IWV-S 5<> 1.. r .... 01 S3t!~3HI1'IH I'll nls ~..:! 1 V lOO·O I I AV13 0- 13hV~D . I' oc ..:! J HIM)::t l'InJO)H ONVS 1 "0 10-0 I _I 3NI.OJ... 5\:3 -------_---f-------.I-f-I- 1 r-- rrr-'=t= r±±-!:=: 06 00' S )~J)HJ)1IH 53/131$ O~VONV 15 NJONJ .. .tt:C:r--' " I~ it o ~-I. S~O~)I" ~~ ~ ~ ~ - z.:{ ·r...\S L~ 31900) 001 I s·~ 5Q • I 'l» .t-_::::711 ~ o(D ge ~~o. V> V> at 09 06 .. )'S bi~!<..1._ L . . - H ::-0.w 09 . 01 3NI... JI. ~O)I t·... ~ -: . 321S 11IS 3z15 11'7" I 1.---_)Q '. . .J~·~Ylf _. 0 .'oI1. 0 :. I ot O~ 0 :c I + r~ t--"' "·~I l4 1/ ~ I ....

...)4)3 ~5 Sb ~G t~.I Ol Ot 0'1 "!> . '0 ~ .' I j Y..u.IJ JHI111H SNOb')"'... ---e ~ ~~ Q Q ~ I"."11 S .-~ SJI. ::0 .IZIS NIVll~ --_ J I[~ ..... .VNV . Au IJ :If._ .5 O~VONV1S NV'ON' .. .. tJ"- c..'> OL . . "() .~) lA~~S~ ..) t--.1.\~ .~ J~S . ...o. IT> I 0) I os 0') Z I ..\ S31.. J Jf 1-1-~ P= I-I-- . OS 0') C> .. ---- .. ~\ L~ 31000:) f~' ":>. .st~.j .~. .. 7 J ~ 01 .-1-.... ~ . I to-O 'I 1 1000-0 I ONVS .. 6~ c..f-----.-..: ·In''I. =f-r--f-----~.It (5 09 06 00 I o it l-: -- - ':J I I '-'_ e ~ ~a. .0. . HJ.Y'I._L I Ot _..: » v> r I '" :c (.(....mY'S '"l:~"y)'l:I·J·II:-":"~~. I Q Q.. 3ZtS 1115 szts AV13 0 01 I Ol ~ '" r..:) .- I 09 .I-t--I-t- I-- rfE~ ~11-r- 0& 001 .~ ~ .. 0 I ~ &:~:..1".'j5!lVO:)I 3HLI I 0·1 13"V~D I)$~ I Hm03H I I :IN'.I:·UI LOO'O S~~ }Q S38!3HI111l'l I'll 3115 HPJt'!) ·X· 01 001 I ~ t- . ::::_r..

~ 5G 1 ~Q .. 1 . I' - Ol or 0) (Tl .I » . • .0 S 3~!3l'lIl)IH 31990) 'l!.» • A V".'7~IS.J. a Q.~ t- ~b Q Q do ~ -5. - eo s: "It ~' -f~ ~F I ~ 0 ~ z: &. I ..~:./ L .wV'S ':f.J I( .. I / . n " .l.j I~ ._) + '"~ IJ ~I.l .f . ~' I----.H SN01l1'''' 5311$ O~VONVlS NVJONJ ..: -0 z .Al')l~f'r. -t----- r I .I l 0'1 j)~~=! rtfl103H I 1.") .__ T· . 3Z15 1115 3z15 AV1J 0 "./ Ot I I -.I%IS NIV1l9 LI .I I 10-0 I lOO·O I ONVS .r-- OS Q l'1 ." os 09 -.f--- r-r-fl fH=kl-r±±.-. b C6~ f~) L~ OOt I~' ".' I t· 01 ~ ~13A"~D 01 ssavoo 1 3HI. ~ I l O( 011 - 06 + I~~~ """.I S)1II )>1I1).1 W~~~~ SIS .'I J v.'''VNV .':·Ua Xtl~ .... '> --_ I I I =F-'--to '. 0~ V" - r-. ..~>u...r--J'-:::: '"'? ~ U) k" I ~ ~~ V" 00I g e o~c. -u- -: ..on .----. I J 0<) V> oJI <.f---t- t-.'"J 1000.'0 J -t ob b+ 1':1. H. 5\ 3 --'--..I o . (5 t- 1/ O~ 06 ocr r..\!'O .roo- Ol ot 0) I / .II:-':"~~J: HI 311$ NIVtl!) ·H)>lI'C.0 I )HI.t-..t= .

'VNV :IZIS NIVlIS) LI ! .\S . 0 \) 0 '1 hb J~ w.-/ fI 00I g e ~~.IL!: 1/ O~ L OC "l) 0' I M ~ . J -t-r-~:. ...:) ':tAl')tl·'·":-·:-·'"\~t: ·lo.SIS.'X'" _) I S 3~! 3NlniH iii 321S NIVIJ'J 31900) .!NI:! I 10-0 J 100-0 I 1000 0 0 I I ONVS l! .l_I:·UI - sut_n°. .~ ~ -.f.--...... +t.. jS 6~ t: 0~ 0 .. ) 01 oz 0)( I -'... .I)' . '" 0 ::::. 53h315 m.i$. S~S .. "l) .. 5>~ "1\ 9 f . i'v _'IV 1J Y. J a'} VI VI ~ :l: oL o II o6 L_ J • Cl Ot 09 06 .:lVONV NVIONI .. .r-._ ---- - . I-- :-r-- r-!I ~1JI-rt-! 1 COl S )111 )1"1111)1"1 SNOI.. .../ -Y 3ZIS 1115 szis AV13 0 ° I ".) "':J- AY"..-0..~ s~~ 'bQ ".-. z os 09 I -..' . os co .. ~ . I 01 ~ o1 t· 3511'10) I 31i1 :I 13hVHD l I)~tn"():! I Nnl93H '-0 I .n e. C} G' 9-tr t~) XII:: -bo 5f '''''' IWY"$ _.YJ..- ---r ---. . L 001 t>z. .::..... " I .ro.. JI.) ~ ~ . r----:-.. ---_ =r=-'----.----.I.

lj)() : .lS3.l.D SlN

.)!)NYS '.dO ~dA_L .l 'JIlSNOJ 3NI.

L 1rlSNO.S.) 3NI.lNV.)!)NVS o .

S.)!)NVS 'JJ10 : J.*-:9 ~~ (J (j ::il'lJWV$ .0 :'oN'}l'U .l'lnSNO.}~iha ao :1JA.).l .lNY.l '.S3.:tlJJjj'15'O!:) 1.) 3NI.

)~NVS o unn ~.}Q 9 :"<p \--~()f\ :':>l'lJl-\lVS zlU.isiu .)(. '.ro 3JAJ.l '1!lSNOJ 3NJ.S.)ri.).lNV.hl __)' Q!:) hJJ :"ON'H'H .

lS~JJ.l'lIlSNO:) 3NI.." !)NYS .uin : .( -15- ( S..L t-s Q (l ::YldWVS .lNV.!lO ~JJA.

S.l1nSNO.LNY.)~NVS .) 3NI.

) ~NVS ( .lNV.)f.S.lS3'~1I0 '.ndl:\JVS LLU.Cl :'oN'lru .uin : .)~.l'lIlSNOJ 3NJ.).L S:4> 5' Q!:) ~')(j' f\ ::.)a ~JA.hI -t.

L 'lilSNO.LNV. . .1103dAl .) 3NI. .S~JJ.. S.)~NYS 'JJ10 : J.

.~. --:.... I_::~-~' ~ .~~\JW_Ci_?l~~_(. .~ .. ..T(~. -.~'.. ·-·~I\ - 1- . ... ~~l:. --j 1 -.~-~n\~ft~~L ... 'c':_-I" ..'_ r r.t" .' - . -. _ .- _:_. ! -t:: .. .. --'--/::.( ( . _ . . ._ ._~ .. :~.'>:JF=~r'~ --++~-1~ ." . ._.:). --:--..

!~---.r ------ .·T: -'~~-f-' -' i ": =1' ---.---._-- . :~-:-:-. ~..--.'1lll~t~N'JId ::1.t' - -_j":_.. _'j" ~ I ·'1:-:1 i . .. -'.~-:f-_:_-+_: . '-- --- c --:-:.-:-_-_.~..~~-~ ~ (mm) NOlJ..:.: r· L1 _' - ~_.4·:..:.-t~'.-~.. -.-. .::...··T .( ( ~ : J .

---- - '" '.. ! _- . l P~)ltWS anl~A "lUI. _ --.-.- -~ ..( _::-._".' .I- c- . r c~t-.~.) -------~--- .~ r --- ~("'"' \ __ ~_c3:__ - l.---.. 'J..--:. ••T .~ .!:. _' -J._ - . '-_'_' { ( t-..

1 I V' ·V L ~' -- -- 0. I :r: .. '- -' ._- --~---~--.. 0" ~O ro r- C1 1 o /' / // . - ---_-_. C. VI n >r tTl '. ·. ~. :t n )- . . -_ ---. ~ ..--<as hH HI lH3 .:0 -I . 0" I . /.• '0. ..------ -- -----_- - ----- --_ l . G 'It .. tiN O'Ot os HI lH3H31113<.s.C6 0 'COL IX>0<'/ ~~--. Z i. -1 - '. I ( .:( . 0 "'01 I / r: o \J 1> - ( r C1 o L.---.." ~. O~v . r-> '.. • OS .

nos pJq.10 .1 'UO!lU~OI dHs posodord }U l681 :SI rad su lUS11Jd.T!.TaM .Il[1 80-:::lrqu.LSJlANIl~~IJI ( DJ 0'£ .Ida.LJJl'1'10J 'SlInSd.LVDI.".}ldlUBS :::lqnl :::lApp uodo Aq PJP:::llIO~ :::l.IaAalp!l[M sI (idS) aJu131S!Sa..I:::l[dums JO IUAoural Uo -uonanouad uro O£ .".lOq JO uronoq al[.loq JO nos aq} JO sHulap pue UMOl[S Sf ojoqcrcq JO unjd UOnUJOI dlll qidap lInJ OJ posn u::laq suq odrd 'BurSeJ 'sojoqoroq JO asdUIl0.Ios oqm :::ll[lpUB (.l:::lJU! nos paqrrusrpujj ( qouo tUO.l U! UMotIS am :::lll[BA-.I10 WO I JO qidop QlJl oidn pOlJldlU .".1Fmad pmpumg rsai 'SJJlJtmw~d QlJM soqru 'Bundtuus NOI.l 'Jan.IOJ:::lq pJpJOJJl 'lS:::ll JO iuauraouaunuoo 'luaull[JuHB per "Y" alJM UIUTOS'l JO SA###BOT_TEXT###Jq JO rsqumu 'BU!lU:::lS oSlY arojoq pJUUJp uooq :::lAlHIalol[a.£I SI rod sn .LJlW NOI..N.) oqi P!OAU 0.l:::llU! lU ojoqoroq 'UltulS JO a'BHul[J :::ll(l lU illS"l tpU:::l uI [£IZ:SI rod sn p:::ll'-'lnpUOOucoq aAUl[ sisoi uOHB..L':!IN:t[d mrVUNV.I Vll.'lldums dl(l U! pcddunuo HOS aq} '.TOJP~»PUtu PQlOJd alll ''Bu!Jl~as 1JijY '~..lOH lq'B!3: ':!I'10HIDIOaJlO DN'f'1'1rna rc A00'1000H.::u .T Ud..fOllHoqUI M!lo.raAO~:::l.lds.l.mlSIP JSOOI JO IUAOLUJJJQiju 'SJldlUUS lllIM PJ.IS rc SnOpUA 10J ojdums JO 'Bu!lSQl .T:::lJ::llUU!P mUfOS'l JO SQIotP. idS [unpu 'Burp.I~lUnOJH.lO~:::ll Q.y:"P:::ll~dIIO~ U:::l:::lq:::lAUl[ sojdures SJl'ldWYS 'lIOS OJlmIflLSIONIl'[O NOI.N.Ia'Bnv 'Bu!sn Aq P::lIIPP d.I JO lUA.IaM sordums HOS paqlt1lsfpun 0IlU.l aq} pUB mo u:::l~m Sf .mtu pUB S.}A!lUludS.

laqlQqM 'ppy mo.lOquIaql poqonor gAUl[ sojduras JO .ldlPapU.n[..Ilxa S'SA\ .)U!B. Al!SUJp A.l (' I DNIl. (m (n sisoi rcoqs pJ.T.Ip pUB Al!SU.In}sIP .Taqrunu luapYJns .TQ sisor racqs IUIXUPl peupupun PJlUPHosuo::mD.)l "MH:) (mA (!IA (IA.){[l.)!S (u S!SAIUUBaz!s U!B..l al[Ho UOmpJ lSJ}Br alll U! mo PP~I sampooord aq} .IJd SU paionpuoo aJJA\ S}SJl ~MOqUgql IIV SlS.ID (! 'sapoJ 'st lUBAQP.rd .l OJ IO'oN .td JO JPOJ JI[l U! UA\OP P!U[ SUO!S!Ao.)pnlng lUQlUOJ ormsrour IRInlBN AHARl3 JgpJdS 'HlUH a3B}{Upqs ?R HUIH :msuld 'lIlU!J pmbr] S!SAIUUB.IOlU.)Ja1 asu.L WORV'} 0'" .rod sn mo poumo S'SM iso.)d lUJ!uqJJl poqimsjpun lualadlUo:) Aq pounnexa puu pJ.){qu.)l A.TOpaq.lNV. 1.lalamOlpAH (q S!SAIUUU aA.T] ll[3no.S.)IQul.l10SNOJ ~NlflONVS '9I'ON .IOJ sijnsar lSal :.lBJ S'SM lS.Tq sojdures n\! ('Z ·A.S~.lolU.l!P P.lay'S mo pgp.Ibq'SI Jq. (A (AI.)([1 lIB .L AHO. ::nn pUB 'puUOS.mda.)[d !lUUUOJ rodord U! palU[nqul UaJq JAUq Sl lUUMpl pJ}SJ} sojdurns .l ·QJ!lJU.

unJuu U~ onsejd-uou 0·9 'ilunu:)!pU! dSIWS-dSIWS S! l!unoqHI srt[J JutIJ SMOqS U01lU:)!J!SSUY::> nos ( 't[Jd:::Jpl::mxg lOJ 0 I -{)yqu~ OJ IO-gyqu~ l:::JJalI 'SQloqaloq JO qidop :::RIloi urO~'£fUIO'£ UIO.l'iljUMolqJtl'iln sr A~Hunotnn Allr i\-.)mJuu U! cstrop oi osuop unupour ora UJ1UlSoqi luql :::JlUOYpU! sojoqaroq gqJ uF paionpuoo JSgl uonancuod plBpUBlS '.L oi IO-ayqu.l.lJ SQPUAsgI'J!J.L~O SNOISSfi3SI([ aNV SISl\.l'il M lHs APUt:lSUM..LI'I 'L9'Z Ol99'Z urOlJ S:::JPUA:::JPHIUdnos S JO AHAUJ'iIogp.lJ 'ilU!llUlSSr:::lAU.l.lUPUUlS''ilU!lS~l A.) aq} }ul(l 113.} pun sojoqoroq ll('ilJ3 ADO'lOH.LYI O·S .lq}t[3n Sf X-HunoqH'1 Inr X-.llaUadp.lnls!p pun ApA!l::>ads~l IUO't pUU mo'o I JO qidop U OJ UMOP paIHlp sud IUP} lq'il!:::lpUB sojoqaroq lq'il!3 SJ/Ias~!nl.IOlBlOquI..md nOSJO AJ!A1U'iI ~gp~dS '.)dS 'allllUU U! JJHS oi umjpotu om UlRllS :::JqJluq} g}U~!PU! SgIoqg.0I p 'ilunuOIPU! 1.g:'ilull.}-U'Sgroqg.)A.mpuu}s 'gmluu U! ::>HsuId-M.SlNV..roq Qq}U! poionpuoo lSgJ UOHmlgU:::Jd .rnU.LSJ[.loq JO qidop UlOS"£jUJO'£ OJ '10 'ilunS!x:::Jruo.} n .lad sy 'prepuais 'S'I rod su ino paumc uocq sut[ JS~l UOHU.roJ 80-grqlJ.O.lHls PUUS/PUBS s AU. A_-l!UUotIWIpun X-lyunoql!'1 A:pumu '(S..l0J poioojjoo uooq :::JAuq sojdurss nos paqmlS!pUn lP~q..L 1flSNO.)J.)dsal wO'OI JO qidop n OJ UMOP panpp :::IlU rut puc snd IU!.L .l A:pA!p.) S! }!Un0t[l!l S!qlll3ql SMOqS UO!lU::>!J!SSt:lpos 'qldap PUX.) 3NlOONVS 'QmlUU U! gSUgp oi csuop urnrpaur oi JJ!lS oi UIl1!pgur S! HOSlml} punoj S! l! 'UJUPuonu'ilnSMU! P[{)g .}AUJ) l!unoqHl s OMl JO SlS!SUO:) IUnlUJlS g.LINaOH.ll'lq'il!.).lVNV ' 't9'Z OJ £9'Z mO.LINaOHLI'I .

8Z'6 = ub ub nb - b u- UI9XlU9 UItXlU17 tU£XlU£ UIZXlUZ .rOJ a L60'O + 99'LZ = no zW!.VH~:<IISNO.TS {.TN.l!.rp. IXtO'9xO'sx£IZ no '£ = SOd' 8'OdS 'Z'I=bS '£'1=:)8 '£W!l Z9'I =.roJ a L60'O + 8Z'LZ = no a s'oxs'oxS 1O£'oxZ9' Ixas'o+ L60'O + Q £tco + L I'9Z = = Z.8£'1 = IbN 'to'9 = [:)N 'oSt'£ = [~ 'oS = ~ 'zW/lO'S = J [N\.TN 'Z.L zW/l zW/l zW!l 6Z'6 ZZ'6 61'6 91'6 = nb = 13b - = sb = ub - lU9xlU9 UI17XtU17 UI£XlU£ UIZXlUZ .r 'SIO£'O = .SINV I10SNOJ tINIODNVS ( zW/l zW!l zW/l zW/l 99'6 09'6 9S'6 £S'6 = nb = nb - = nb = nb - lU9xlU9 lU17XlUt lU£Xtu£ UIzxrnz .'IXZ8 £'oxQxZ9' 1 + £..) lIV:!IHS 1"9 .roJ a L60'O + 017'SZ= no zW/l 117'6 = W/l S£'6 = z zW!l 1£'6 = zW!l.lH S·O+ bI up bS (1..IbN) b +~I ~P:)S [ONJ = nb NOIJ.

LlIVd)6008 :SI rod su palU[n:>[u:> Sf UF:::ln.loJ llJdap UI OS'I lV 'ApAHnadsa.l or JO Al!SUQ1U! mssord a tuz x m(: aZJs.SINV.IUd) 6008 :SI £: I = ~uHooJ JO JO 6'llfd aql UlO.L'lflSNO:) 3NlflDNVS '~W/I ~r£I = (z x 6{)/ (o~ x or) = Alpudu:l ~upuaq mz x ruZ .l '9L6I.nu~L puu mmo~ sn ua)[Ul Sf uouspunoj YUlI pua lluHooJ pale[osI J6J lU:::lmam:::lS lUlOl alJ.loJ qldap UI O'Z rv 'c.Inwaummas uo AWmdu:> llupuaq aJus l:::l-N .}ZJs.lJ luamaHl:::lS asuq Mopq anp3A N paioorroo Q~UJQA V ruZ x ruz aZJs.(r-.loJ lUdap tu 0'£ lV iou ropun tuur ~Z = 9L61-(r-l.:W/.l u.

0'£ O'Z S'l (UI) IUSXUlS W1~ oJ AJPUdU3 IUd3Q IU9xw9 oUf.S.llS GIll .) turuuns GI{l 'z 'SO-GJqalOl IO-GJqallG1GJ GSaGId 'nUlGp JOd '~.rava »OH 00'6 OO'S OO'L 00'6 00'8 00'l.L I1J AJPUdU.mllJu oi jjps OJ umtpatu Sf UllJ.IM3q 3JUS JaN NOI.l '10SNOJ 3NIOONVS OS'6 OO"S OS'l.LVaN3WWOJ3H aNY SNOISIl'IJNOJ OOL .) nupuaq 3JMSJaN ~NI. 00'6 00'8 OO"L 0"£ O'Z S'l (m) mf'xmp mzxmz IU£XUI£ IUd3Q W/.I U! GSUGp oi GSUGp unupotu : GpUW Gq uno snopupuounuooor 3u!MOnOl 'su0!lU3nSMU! AlOlUlOQI3T pun PIG!] no pasas: SNOI.LOOJlUJl. OS'6 OO"S OS'l.LVaNaO~ .LV'10SI»O~ :MOIGq UGA!1JSI3UG}[I3}q ABIUAw:mdlJ~ 3upu::Iq GJus }GUGl(.lNV.l ~ 'S 'O'~ ~P!~lVuI PGU!I3IdxG S! A30rmnn pGI!U}Gp Gl(l 'A-HunmUn pus X-HUllOl(l!'I 'slIUll0l(l!l OM} JO SlS!SUO.

.WI..LNY.L'lflSNOJ 3NIOONYS 'v'~ sa mD[Ul.S.lppy rod sY 'v .}qAtmI P..}h\S MOT 4l!M nos ~nsnld MOl Sf Mopq pUB PA~I uonnpunod 'APAH:).} gU!II~MS os '~mlUU gUHI..L £'v'[ 'Jfl c.}dS~I c.}lnh\ (p.}Ig..L " 'L '9 .WI..}JJ.lO~.}qpjnoqs Al!SU~P AIp '1[? Al!SU~P )[Inq ~q..}..}qAtnu ~nIuA 'llHJ 'P~l~.~ 'PMJ punorf gU!lS!X~ mOIJ gupoq JO qidop urO'£ lU paroumooua SUM ~IqulI...L(.}U .:9'I sn U~)[Ul..

:r trl i! iii I i-.~-: __ :~~2_1-\~_--l-li mal friction I v) IV 1 I I j oo! !! ...--+-~__.. --I ~o (/): : ' : !z: :°1 l !" 1 : i 10! iZ! I~j! I' i t! I : .-~: II .70 01' Silt.i . ..--~-.l--~_~·f~ -:~4. ...:I::~ 1 Angle of mt t )T I! V'! wi ! i I !11_-. ! : I! ti i...---~~-...__-~----. . I 0)/ 70 rgr < : ..Z.-_~I-~:~::_1-~.~ I 1 Natural Density ~ ~." /---:7. '0 : ! I ' i --~r-.---b-~------~ ... I.f:>.~~~:-T!~i_'~-T!-." !it . I :6.I..~.o'~I~c~i~~i~l~i-'I~.~I!. .! I . ..: ".. c----: -! ~: .-.1 !Ii I Iii i : Nil Moisture . I ~ 0!01 .__-.~ 13' l' ~.trJ ' Z ' ::r: : c---'-----I .c--~.o_1o __ rn ! i' f5 > Z I : . i: I ... rZ . 00 ...i~i~rl -rl-TI-+i~--r-~..j:::...% Clay..+!i::f-I.1 "-' ..i __ +___t_ --j-' __ i@ .' iI I 10 I I I 1--.----. i..! I I i i Sp.-:.!--I-~ I :Vl' ~ =E .-l 0 I--~-r!--.J>!O: '" ..~:!::..) . Gr.!... ..J : content. . Cjll'r-:I i I:!I I I : ~~~: I IQI@.~~'I'-+i~l~rl. I i I I ! Ii ! '~il i~i I II I i I Ll.... -.! i' . ...) I ! I rave..I. 0 Z I Z.'~!..:._:1:~l-iio I -.:--~-~~--~-~~~--~. i' I !! I 1.l~i Z L--f---l oj ..~ I' • ._L.--...! ' I I I 0 '. i .% • 0: I I c::: I Confining i .'_'!--r---------~~~J~~~ v 1.-----1 ~ ~~~~~-... j! :! ! I ~ l Ii! ~i l ~:. !::::! o 1_ --.> trJ.-.j:>.~----~-~~~~~~------~ I' .-V-'.- I g._----+b-.il'~1 4'--~------~ Z..0"'1 .. iI 0 .. ..r-.~ 0 e I~ I II I~ :~:!:~:i~:~o... I Sand.)1 I...../"~·...! 0 ~!"-+'~'~I.~ IIC :.f-l. ..~'~!I '"0 ' co Ie. I G '....-~--~: ~-----'1--71--~~--~i~--~-~--~..' ~ .:.~-:~~~.." :.% L.>... i : '.L.% I-P_....-I.. iO--i .~~---.----~-'~~!~~----~O " i 1 ~ ~ ." : .l ~~.. ~~i~ir-~~' ) i i I i ! ' :.. i . ___:_~-'-------'-__.(lI ~ ~ >7 ~ :~i ~! H ~I o !. ii" ! I II i : ..- I! : -T__r' _. I __ '~ ~~?-~~+!--~~--~--~~-+o~------~~ 25 ..

.

~~+-~~~-+-4~-~+-+-~~-+-+-4~~----~~ " I . v.. w {. . -f-----" _~ .. c-~ ~ l--+-.. ~ ~ I . ~rnal friction ~ . Gr..__j .I ! j I. I I I I 'I I ..gf_CJ1_1S_2 ... w w '-l I I Angle of int • . i I I I I ii.. Confining Pressure Kgfcm2 o reston __ f!:l 0 ~ ~~ i-I I <:> 0 lOCI' n I:.: --I ~ OJ S! "'.f--+--+--+--+---1---'I--~+-+--+--+-v.....--. I ~ ...-+-+---1--l.. o o - " iii i i ! ! Sp._K:::. I I I ! ! I:! i i .. i ...

Gr.-%--l~-~--I---I I g...I f2 1-1.L. 0 ( 1. 0"' I~ I. I ~O' IS' : I I Vi : . ____c._d5 I I~ X~ 1::11 :::n I I '/~ .L... I I I I !i i I i C> o - I ~!~ 81 Z ~ tTl ~ U) 5i~~ ~ill: Z I I i ! ! I .::.:~:~.. i 15: 0 .-+.<8.! lei j . ~ i~~=... I c::: c::: II " C~:t~I~~'~l::l ::::.. I.J ! i t .... o..' . &. ::l 0.. ! I tTl~~I-.. ..Ir n~ _ U) .."'"1 !P-' s..:_~~+.% rE'! ~ :. '... Gravel...f--+--!--+--+--+--l-+--I-+-+---+--l~+----1-""""".. ~ t . Z ~ 0 .f ..~ I : I i j~l ! I ! ! .:y:. i ""'@jIJIZ...% )1 j 1""1 P.'. ' t 6. '< i~... i I . '=:l.i i I / I I I I I I II" ~I i ! I iii I Ii! 1 ii' : :Q 1 II 1 . ---<-I ---.y.. t-< ~ W ~ ~. : i j... 3.. I.-' _l:...K_:' g/::_c_n_12_---lV1 I J-1 !..~: IOi i :ClIW: tl C' I ~ ~ 81--+..(i..% ). : ! : 1 ~ I I I ! -+i >-3--.. 1 1 I i ~b.----:-I--l-c-Ia. : :0 I '-<: ' ! O! II I ! I I i . -+-1-:0----:-.J::.% ~ Silt.Z tl II I L.. '0 I : 0.+w-=-l-~: Z~ N jl~!~! :~i~ i Sand.0.. ! !~ I 'J) I ~j 1.. I' I I :.':::l en : ~ ~ I'ro 1.. !~! ~--. !:-d~ §.. 1t: II! . 'wi IS i i \°1 ! ! ( I i I·· . I I'.-----'-+-. : !0 ' I II' ". rb.i /'< ~ i i ! 0t: 1 (jct I. ~I--_..L. .::.. ~+-:--+--.::.g._.. I I._i -----'-_1-' I<r.ll : Sp.>! I i \ '~l :###BOT_TEXT###1 I ___(_-O---ii~L! -+. Confining Pressure e-: ._+--I-~~-+-4-+-+-~-+-+-W~-+-I-+--l~-------~~~~ ! i " II! I "" "" ~ II i G Natural Density S -- tl! j I ! ! -l ~ r- . Will' liN ! ..%~· _ ~~ ~g..-I ~~ ~ ~. i i .. .' - II 1 I I I 3g Cohesion KglClllS2 0\ Angle of int • ernal friction ~ ~ [ S ~ .-' ""'-+I---ii_+-i ---J..[ 0.J-..:: !Oi .'--.. 1 I i I 1 ! I" 10: 0\ ! ! I ..

t Ii 10 '! 1 i! _.. f'.:.. i . ~ I ~f-~--f--I iQ I 0 j-I ...-I : i~i I ~ I I Sp.. .. i I i i i .' I I 0 t"' i ." I . Angle of int • ernal friction ~ . I H H I~I i I~: :.:j I C' >-1 cI I I i Confining Pressure rr ~ Y@ ._. I i0 0 W Gravel.ll---~i----+1---1f-::--~co:-n.... ii..L.-__..__--:---+-P_. __ :. c. i.. % ~ __ 'i--+-+-S_al_ld_... Ii"""...L_. I._l.r--\. ... • i :._--. Gr.oi iol .:l : I. i I + ... _. ~i~I--~.---~---c-~ _ Iii t i :'"01 .. I \ I \ I len 0 --t--.\O_-"!-t! __ it...--+I--f-: _ ! nl~81 ! loi ~. ! :! i I ! i :.' 01 I I I 1 .__. !! l-J o I I.te-n...% §-! ~ a'!. I g W..Ic--+--i.L---+1-1-------49 '! i i o~ ~ *~§' ~ v..-j i I i o o ~ !.--~--...-+i~. VI I o I..' ~ I I pll i i I----+--J ._%_o ! i Silt..._____.... . ! i~I--'I--+! .1 i I I Natural Density ~ ~ Moisture J_ ~'..J!: II'I ---.. ~ Kglcm2 gl 8 >oz::l ! ~~:~:. __ i ~ Clay..J> I~ L -+I--ill-':e.. o § ---. ~IZ: : Ii! ~ I )0 i~1 '~ .--LI--~.--~~~~-+:---+i--1 I.-%."':. I i 1 II I !j I til 0 I I~ ~I! -.] .-+-i-+' _j-+--+-:j--+ ) ! ' _~ H I !z! i ! i !~I~! ~ i tri I~ l ..If-I -+l--+---+\.% L.--_c__ __ ~-. I : .j £' c:: Z .. I" i ! I : t 1. i i _.~Iol ~ ~ j i--i Z I..oJ I ~ o ~ ( I I i i 1 ._%_o ---'---I v) •• f-I---+---J 0. ~i..--+----t-~_.t..--I ~! -.% ---j. I r! ! I 10' iii It' ~ I. 1 ~+-4-~--~-~--L_~--~~~--~+'--'--~!+'--~-+0-'------~~ I ~+-4_~I' .

.. '0 .I .'< . .. Gr.' . I :~~ i~cr !::l ::i! '<Po) I 1 I' :. I~ II jog.'". !" : I .::l '9 I ~ .( ( I I I 1 i I I I i i : 1 ! I i I'. !I!:: i ~ I .. ! 0 • . 0- o I " ' '0- . ! i lh C> Sp.i I i 1 1 1 I I [ !i 11 i I i .... ig_!~ 'V> 10 'j I '0.~. I.i is I.g -I' V> . • Il::l '''' 1:0"' 1 i 1'0'""' II ! 0.~ ! i. : i ! I I : ~I . og.[ I&. I I ~I . . IC! ~ 1'< ! So :::tI (tI . '0 _. I !g.:~" O-'::l 0 0.

I~ I::.I II f9 ~ ~ ~ ~ ~ ~" :j . -! ~~ o---t----t ~~'-+\~_~+-~~-+~I_~+--+--+-+_e-+-~'-+l~=-c~o~n_le_nt~. J ~l-~I~~~~.. 0' i ###BOT_TEXT### j --t- Sand.."1 l~ I~ 1 &f ~ .! 1 Moisture ~ @ I IT...::E I L. % ~ I~ ~oc Z~ ~0 ~~§ 0 ~I zOO I n ~ >-< -til t:1 .. Confining Pressure Kglcm2 :::::: ~ >-i 10 ... 0 i ~ Z.( 1 !! ! ! !I i I 1 j o I I 0 i o VI I +>- Sp. Gravel.L..L_.% > ~ U'l ) i I----II---{ .% Clay. Vl Cohesion Kg/cms2::' IAngle of int • lemal friction I W v.'lj Natural Density ~ tI1l-+-~!~~+-.-+i! ~I..__-+--+.--...._+I!~!~' __~+:~i~i_~+I'I:-+~i--~i~P_.% §' ~ ~ ?] ~~ z i! ~ i I: . gj I ~ S. Or.~%_o--~~~ o i! I : I..' 1__ ~ o Ii i i -+----+~L. ~~~ 0 V.1+------1....Z "1 -I i'I.-t-I...i-~+-~!-+-i -+--I-+-.) !~i-+--I-+..-+--I--~+-+----------r~~~ C:l1 I I I 1 . l' l-.:: Wi i i -+----+r-!--j ~ s . i W tv 1 ..o/t_o~ ~ 0 ~ t:1 (I) (I) c:: c:: >-i 0 i::l .~~ '1 ~ N ! I I j! 0 i ..l.% Silt. !: ill I0 I Izl I! Z I ....

1 !---f--4--l~!--+---+---t--+--+---+--+---f-!--+----+--I--+--+--+--+--I!-=------i~ ~! ~ 1~ I 0 ! I 11 i. t:Q o •• 00 ~ ~ o I --I--f-------1 \/) o I I 0 (/') I!~.o ::l ... ' o i ~I !VI i !i ! til o : Sp.N-VALUE iii ill I ! 1 I I IiI II II I iii I loj Vt i I j -I IS! i' i l~ 9 j_ I I -i I ! 1·. '. 0 c: 3 Z ~o-jtI1 Cohesion Kglcms2 ~ .. !---f--+--l ~ !--~+-4---+--l-+---+-+---fI_l->-l-+--+---f_l-"""-+--+--+---ff-K=-gf_CI_1l2_---i g?: trl ! I . 1 I rJ 10\ Angle of int • ernal friction . c:: c:: jl I i Confining Pressure .. o W-~ .. Gr..

§ Q..Z p IJ') i-o .. ~mal friction .. trl • • ~ Natural Densuy I ~ '-Oi. ! I 101-10 !i f ! r I iOi~!C!~IO . .f:>. ..% Clay.. ......... ~ If I f--""0 >-< ~ (/') ~~0 0 0 0 w ###BOT_TEXT### '2 N .. I Ii I . l i ! I .. .f:>..- 0.J -1###BOT_TEXT###1 ...% Silt..1 i . 0 ~ IJ') ! ! i I' i I I . ~c.. I I .._... I """ 0 0 ~ ! I v.% P. W I i~l~ l<!:l I. I .. 0 0 I L. ~n! _ '.... :N :{/}Icn!!. i ~ ! I ! ! i i . p 0'1 w 0 00 I I~ ......CIl I (/) i ... i I I i ! I i . §i . i I i I.... : .. ... :--I:--! • 1 W . I 0 0 0 "'" .) . ! : . 'I _..f:>. N-VALUE Depth(M) Sample ~ tr: I--( ! i T I ! ... I I N 0 <"J ""0 N 0 ---:I 0 .--II V1: 0'\:0'11 ! I i I II Iff: l' =E ~ ..!o r0 ---:I q o ~ r:n f-. ... . :::r (/) I § r 0 0 0 I~ 1(1) tti CIl r tr1 I--( 7j ! i I I ! i I II i I I I I I~ I I o ~ "'d j ~ I ! I I ! I I I ! 1 I I I I I : . :C§...:T p 0 el ('0 ... 101 I I I tri ~ zl I ':'l >-3 tTl' tti ~I (I) ~ ~ ~0 i I 1"0 I .L.. I i I . v) IW • w. ! I-t>...L. r- 1 ~ ~0 (/) 01 ~!I i I i I ~l ! 0 I Iz ! 1 1 I:: -< ~! .f:>. I I 0 3 ._..... ! I ! .. ! ... VI Moisture content. f--S: ~Z Z0C "'d CIl ~ .f ~ ~ 0 3 0 "0 (I) 3' z ! \ i ! ! ~ 01 I I ~ ...: .] ~' @ (/') I I I v.l . 0 ~ ! r ~ ~ '~ 'r I i(fQ ~ I I I I i 1(1) _.I . . ! I j ! . 'r'. -3 g In ~ ###BOT_TEXT### ! 0 Z I I.. :a:!(jQ' . -..% I~ tT1 > o '"Q <: rn to I > .. ! i I . IJ') ..~. .N : I v) . . Q§ p VI VI P. !. I . . Gravel..0'1 Sp. II' leI . % Sand...OI'.. !! I v) .(/) O:O'O. "'d (/') ~ 0. (I) I~ 9q Q.% i. .% Confining Pressure 0 (I) 0 . ~ ! i . Kglcm2 Cohesion Kglcms2 [Angle of int .

.~i~' .% en 0 . ~ ~ ~ '--+: -t!I-------ii-!---O_____.% ....-TI~~~rl-+I-+_.. 0 -+-I--_:__--l I! ~ 0)9 m C! 1 ~ C1 0' iO w : Clay.~!----+--~i-4~~o ~5 III I l' i ~ -l iii I I 0 I ! ! ! .cl .-----I ! 1 I 0 CiC Confining ~ ~ I 'ii 1 ! e5 i ! ."'" I .o.:_...'-%----I Z' 9'>' ..:&: i \.I i 0 ._ ~ ~ rt I I I~ 1o: I 0 I' 'i I ""'1.:_. ~ 0 P.' I .:_lt:...'14>-1 1 -.I \ I-I ! i~: 01 91 j I \.-.. N' I'ZIO!C !i ".-+._. i' N-+----l=--c:_.O g." i i:-.Y r' I--~~-I I ! rr J l S. ! ~! Lt.nt:.L.~j--~+J~I~!--~~----~~ r-l+-~-r-+-+-4~r-~~-~~I--~v-'----~~ .. Depth(M) i r-+l~-j--+--+-J.. --+: --I~---.. :' J.. I v...l.J liN' G:a~:...I !~ i v.I 3':: :.r~ ! ! : i i j 4>-1 ~ I WiN! -I 0 __ ~'~~._ .I) ! . ~ r+1-+---+-I--+--I---+-----___.g i c:! II-+--+--+'_V~I f---OO-+.( : ~'~I~! ~~:~~'~~_~ N-VALUE .-L-@.~ 0' i~ ~ ~ I~ I~ ~ L r--+--+----+--'1:!-+-+:--+--I.~. _j I~ ~ r--i--+. 0 : zZ t::j Ii '.>j 'i I :~ I..%..-+----f--M-o-isl-u-re-+--O--.. i w ~ o I !~ N Natural Density .-+l-_-+-..~..:. c! I :'"C:eni()._.:_eJ:.0 ' Cohesion Kgfcms2 !Ji - --l ~ ?2 rn 0 P !Angle of int lernal lriction ~ .. ~ :--.L_.. i v. I.% 7( % '~ ~ ! o LJ_ nO"'" >- '"rj I Silt..:I~..l I II. Z i[ o ......' I I 1 S I 1i iNi i ..._. 1 '>1 I~!I S 'I "'--' ~!~!~.% 9 en j--+--+--"fl~OO--+-=OO~. i' fi:l 0 . I i o o I H I >-1 I~ n~iii~l~: . Sand.

~ ..!NI i iZ:~1 : iN: ! ~.. ...% <Y<_o _ Ui 1----1---1 r» 1i'h:E i r- l:j Z j !I"""" ..._L_. : 1: !'::j': _..I ~ C Pressure t.l~i~-+W-+-4 v.. I !...j 0 f---~dil 0 -.% ~ Z Z 1----l-----l----l--. ! 0 ..i..... % '~ f--...: . Gravel..... """"0':-0 Moisture Confining ~~3~~n I ]'.. Kglcms2 I ! : ' ~ >< 1 0 c 'c (/) () r1 ~ ~ f"~ o::l ~ ~ tr1 w .} . . o :~ i ~ v Z Ole: e:1 "C Vl () c: O ~~ 00 i I i Sp. i I !) I ~Ij 0- a.. t-:ll I I ! ! iii ..--i:: Density a'~ !! s'r 0 ..p.. Or.~i_-..-+:~.'--+i~~'_-~:~~.i ~~[ i: i I ' : --.g p t.% L.......t>: I I ll ~iO I ::C:. i I~i~... t-:l. j II I I 1 i'\ ! i. : .... "J 1--~~!~I~I~.. I \! ji ..' ... I 1 i 0 i v....:. i .!.. Angle of int • ~rnal friction - .. : .1 I I!~) I I' '0 I g_ 11 ! I ~+-+i~I~~L_T-~~~'~-l~~----~ ! I ~ I~ ! I . i Clay..___...I.l.._+-: "'_-I.l~__+\O=+I--4--------l ~ (/) t.. . r l~ I II '1..o~! {/)o~ i [1-1 -l-i i--:l! _+...% ~ rio 8' iii QIO rri! I--I-{/)~dl m().. i ~==!=:!=:!=:!:==:======:: ===~-'~~~=:I:-J_-_-_-_-_-~~§ ! Z i ..l~) Sand..I ~>Ti ~ i~ ~ Silt.· .......".L.' i '. Kglcm2 ~+-~~~~I---+----l----l-~__+-+--4~'----__lG @ 0 ~:=' Cohesion 1--+-+-~-1 ~ 0\ v._I-+P_..H tTl •• I I I . Natural o (."""~__4=-c~o~n-te-nt~'o/c~0r-i F.. i o ! i:! ~+-~~:~~~ !. ~~----~oo ~ ~ ...

00) Sand. o 1C V" ~ c:: I C!I oov.~. t:1 0 til z >o 'T1 (') -til tTl I--~ EiJ 0 I--~{/'J~~ ~::l I fA i::: l Iz ~ Z ~ f--j--l----+--~--I~ (')! 'I: 1-1 Z 0 tv 0 i \.:j 6.---11--+-+-+--+1---11--+-+ " ---1---11o I I I I 1 0 ! 1--+-4-~~-+~-4---1~+-T-~~~---I~ I! ij:I ' \~ ~ 1--+.---I-+-+-~. 0'\ . . '-< I i i I Ii 1--+---+1.--1 I 0 0 'I ~1~f~>-1 i I I Kwcms2 IAngle of int friction - ::l .-J--..% Z -I---+--+--+=--=--+--i--+--"':'__--I C/) j.IC:: I I 1 :~I I~! I I I i r VI i o Sp. i~I~18§t sZ tJ tJ C'.% 1 I ' II » ~ I~ t::I Q 0 00 I Clay.-~~+-+I~-41---1!--+-+I~I--I~v~..~ ~~ ~ Cd {/'J 'I"'" .._.. content. Gr. ..0 5 ~...L.i l!il '-0 r s""I :E ~~~o~ >-1 rn Z 1--1. Gravel.. I '::I '0.---+i~!-~.._.: j! ! 0 till w -l le --.J. W . lA!.f.g ~ e-+ ~ ~ ~» o~.. g: ~ .. . Si It. i : .. Moisture tJ @ 1 'I:::I II' 'I! II ~r-+-~l~ j ~ ..1--._____-----'------t:___._ : i ~ "" ~:\. ?I~ o .-+I---+l---1~~----I~ ! .__._] l--+-l+i:-+~-~~~_+_+K~'w~c_m-2-~~~p~~ " I >-1!'~'I~I'. % ~ rn ~ I~ ..---.Jtv ---------l_N_-_V_A_L_U_E--I~ -'0 Depth(M) Iii I I i) rI.!.! I I II i 1 ! 'Vl ii'll T I.mal .-----I~ 1 I ----1 j ! I 1--+-~.% P.. --. 0. I : r! .1 .I 0 -I tv!"".l-+W_+-+-----+-:s-.% L.ozz'" ~..I gr ir ~ w o~ 00 .L..:.. I 1 IN. f. I Natural Density 1--+-+-+-N-+------.% ~ 1----1---1 >-1 ~ ~ o 8~ ! I Zl I I . ..% Confining Pressure Cohes ion .

... '{l \.. . I ) ... . .J .. (fO j:» J-Ij ?O r' Cl .1 -< I. . VI Iv 0 0 N N ~ "'" -1 .: o Iq. . I I . J . I ... .p...% Clay.. ...1 100\ 100\ I .. . ~: :0. i i I I .% Silt.) ~I I VI' ...1 i 001 'I I".' r" . . i I 1 i 0: .) ' .a l I &-1 I .. i '-'> 0 r 0 {/} -1 C U -l-l-l CI IZIO C 'V Ien o . 0 !o ! I ? r 1(.ienio I-f-. I i • I I I ! : N-VALUE 0 I"'~ ~ : I .. \.to0 Iwi r?! rn rn Z .....% P..Z 01~ c' ~~~ Zi . »Z enO'Tjen 1-... 4:>- :::r p ~ ~ r0' i.wwtv.. mlZ Z ~I i j iI .. % Sand... . I : \. f'1 I i .% Confining 3 t1 (lI "0 >rCI) ~! ... f/l -.p. .. i . J I I I 0 tJ::j ! I i ! I i tvl leil .-. 0 tri J j :=> v.J : Depth(l'vf) ! --~ ~~:§:§'§ o en ... . .. ! I I . Moisture content. 0'" ::::s Vl en 0 >-< ~ ~ 0 r..% ..~ . I i . :0 i I i~ tT1 ~ ~I.. ~ ! til til ~:E < . !§ m en o trJ r ~ '"t:I -l I ..{JCl ::r r+ (JQ ~ '-~'r' -~ g:. i ! i i I ... I t I:_i ! \.. I-- I I' : i I I ! j i ! ! 0 {/} en ""'" >-0 <: ! 1 j 10 ._. i.3 ' .. I' I ! :~f.9\. 0 i----:- : I 0 0 .. v) ..0 . L.. .---. . w lernal friction . I lZ i ._~ r.. I ! . 10 .......~(Oi~ i "'0.( . I~.. . I .L.Sample e-+ 0 ~ r :.' .n Vi ~ ~ ttl -lj 0.. -i . Gravel.. ''f tv - Cf .. i I ! . . o »! II iN iN ~I < .. I ). I I i I I I I L::..<§... VI .. .N! .-i._.p. . tvl SpoOr.. () ()..j:>. 10 C Ci 1(1) -l -l-l 0. i I .'t0i ! .._.. Pressure Kg/cm2 Cohesion Kg/cJlls2 Angle of int 0 f/l P.J' 0 Z 0 0 (/) "Q "Q i ! i i i. ~ Ut io i~ ol~1 o cl 0. .L. > -l ? ~ .r.i! 0: rz Z g.% Natural Density ~ r'""1 :-l ~ 1 a 3' r O (II ~ 0 0 I 2 • enl-l 1--f---ltI1tI1 eno -l. ~tJ 1- o ~ ~ Si :~I~lc! : j ~en I I~ ~ ~._.

0 0 ~ VI 0 -l i Sp. :3 I : .. . . . 0 r i I I i i I i . . . Gr. : . ! I I i ! I i . i 1 I ..I I ...( ( .. :M I . . I . i I ~ f-- I I I ! i 1 "'--:-"-0 0 Iv if) 0 '""t1 .. o 0\ I . . I w (::. '""0 <.

o I~-----~-~----'---~---+~--~N~----~~ o . I v. ~··-~~~--------~--------~v.~--. Gr. Sp.. - ..J.-+:-:-------l lit o I l § 0 ! ! '.. o -. .~----~~ 1-------' ~ __~ ~ . iii I o OJ.

--+--+-. t-i.----.:_-__jy ~ ~Ic!! ~'J . r ~ r I I·~ .% I~I--:E--I---I Pl ~i1:::.Vl ? p. "-"."""I-:lI-:l: '1::102.g ~ P ' !.:t ~I tr1: °1 1:::' I. :CI)!() C1 I I I . Cohesion I: i V. ~ 1--+--1 ..-~..J L..--ll-------l rn ~ . oo.0 0.~-~ -'--.~~I 0.."-'.-~-.---I P L 0/ .-. .... .) N0 .0 f--_'_-+-+~I-+---+--I--'-'---1 ! i Iz·ll~i l' ! 1-1 I 0. ILL .p. .f::. Sand.3 o ·I i .f:>..:) ....--~ .o.... tr1 ·I ·v) 1 I' o .3> tr11 Z I ji''''O : . content.~ .ii Vl II'" I.~!olc!Ci H!Z!.1 O· I . I ! r-'] if) . ?O o r.~ ! HI' ~ 10 ~lgj'~jT' 0100 ... i§ :0.': ! C! >""i >< .j o en en ~ () ~ o.100 . ... '-0 Pressure .I..g: I cr '~. ~. i !i ! Sp.. .r.:l I ..O'.i V.... ---+I--Ij-_-+_-+I_---l---l-.... .... Gr.. Kgfcm2 1-+--1-: --+--1. ? !. % ~ ~ o·.... Gravel.' 0.% _~. w vJ' Depth(M) LU_E~I~~ [/) o ~ ~ I!: !.:::l 0 Z ::>"1-'--..:> '-' ~ :. -. !~: §: :o. ".:::.~.J>O() ji z t:1 C !1~lenlh\CII C I ' . . I.:..~'.~ ~~_N_-_VA __ <.' i ! I ir' :00 0-+ !....! ! I~\~' IW.~!~ ~ 13 '< I "'" ~ ir 0-+ ''''::. -:l .-..'--1 Jg( 1~ ! ! ! h:~ ~ I ~~::efri~~o~t ~ ! - IO:~ ~ ~ ~ ~ ."""'r--1 1100 ..p. ----:-:--' . ! 1 .% -+. .. . i .....l I ' .i Kg/cmsz i . ~f--+-+--+::--=-. I~. ~ -+--. o . ..::0' '(/) 0 I I! I---.:) '(I) 'I.I 1>-<"""'''''''' Confining \.. ..::o'iZ'Z -. Silt....( f---.0 1 oz..% ~ Clay. I~O!zlO: en: ~: ~~. l'-:'~+-_.I ~ 0 o 00 s Natural Density ~~~ . i ~ ~i~i-+-I~!-~!=-+-~~I~:~-+--M-O-is-tl-lre--4-8~O~~I~ .. --.. . '" 0 s' r Z ""1 0 ::t ~ ~ ~'~ (I) 0 00 I i 52 r-'] ILl I I~ .

lN3.) xuw osz 'xuw O'S 1I31VM..lN3TNOJ 3.T~lUJ!PU! n uPIuqlqdIOUQqd s Su!sn ...1I0 S.)IW~H.c".ld3G 1 'ON 'H'g .lpu:.lmfifm) .) su ~ppOlq. O~'Z [ f.L'1ns~ '1V.lN3W3lIIOOtrn srrnsau so S.L M.ldsns(A 1..lNOJ '30nrOlHJ sv 'lIDS JlO S. roro 880'0 f160'O C%) tOSSV . :'. ' .. .S.T::l}UMJO ojdtuas jur 00 1·~SHU..lUOJ pannbar r *9£ vOS~H N lO'O JO ~HunloA 'ff (jur) '.I/ UPJId) xuw OO~/OOOl 69'" 98 [ l8'[ Hd 'Q J:.Iln~U ponnbar OJ HN HouN N lO'O JO ::lUln[oA 'V S.lStLL ~'1dWVS 1I~.)!uu3JOUI(n ::>!un~bo(! SJUtlJUOJ pnos '.)(A! xUW 000£ xnw OOl 8Il OOl (il.) ~O'O 90'0 lO'O ..ll0SNOJ 3NrOONVS 0'9 unql SS:. .l[OU l xnw OOOl (p~::>JoJU!::l.lVHdl0S Z'S £'S I'S gOlVA Hd SO'O Z'tl 6'01 oro SO'O (llUJ~)[) 3lIOSS3lId DNIl13A\S (%) 1J s'zt C%) SdO os'z es'z (w) H.lHBllip:.)IW~H:J .L V '10S:nI '1V.lNV. '(Iur).- .TOlUJ!PU! P::lX!Ul S?!sn l~lUM JO IlUOO ~zHuJln:.

V'~£ l~S9' ~£ _ l666'Sl 9PL'9l 1799'£l v9£L'£l 9~ll'OZ Z~£Z'ZZ S'O £9'0 69'0 O~ 9 9 19'0 S6'0 9 17 ·Z 9l'~ ~9' ~ v9'£ ~Z'6 c ~ V6~6'9Z S'O 00 960'OZ 900~' ~Z Z£'O O~ v990'9~ v~0'9~ lLO'9~ ZLO'S~ SZ££'L~ Zv'O gp'O ~S'O 9'0 9 9 9 P £ Z g'O 9£' ~ 6S'Z Z6P~'9~ 9009'Ll (W-WHO) A.~O lS31 AIIAI1SIS3~ lV!)I~1~313 L~-:ON318\fl .LIAILSIS:!lH 6L'9 (WHO) DNIUV:!HI lI3:L:!IW 'lVdH8'18 g'O ~ 8 (UQDNIJVdS 'S18 'SIS A)f OZZ/OOP NOILJ:!llUU -·ON ·S .

c Z ~ 9'0 08 vZv'9£ Z9L9'9£ SZO'Z£ VV~'O£ 9L£'9Z ZSL~'SZ 9SSL'ZZ 9S0S'vZ Z98S'ZZ (W-WHO) ALIAIl.SIS:!UI Sg'O £L'O 9S'O 96'0 9O'~ SZ'~ ~S' ~ LS'S S~'L (WHO) ONIGV:!UI..lS31 A11J1SIS3~ 1'V:>1~1:>313 9~-:ON 318V 1 .(. ll:lIl.:J:!UnG ·1\fdH~\f8 'SI£)'SIS A~ 0(./0011 -·ON ·S ·ZO.Z6~'Ov VZS~'S£ Z6~V'9£ BZO'Z£ BZ6S'6Z ZOZ'6Z 96S6'£Z 99~S'9Z 9Z0v'9Z v9'O 9L'O v6'O ZO'~ 6~' ~ O~ S 9 9 V ssi ~6'~ LZ'v 60'S .)V dS NOIl.:lIW" O~ 9 9 9 V c Z ~ g'O 8' (m)DNI.

V £ 9L9~'9c 999£'cc sss: ~c z ~ 917'£ ~~'6 v909'9c 9'0 08 996'9~ 960'OZ Lc'O P'O +zozs! 996'9~ Z£Z£'£H £V'O V9'O V6'O ~v' ~ vS'c g'O L9'9 (WHO) (W-WHO) 9NIGV~1l (m)DNIJVdS AJJAI.LSIS~M llJLL:iIW 'lVdH8V8 'SI~ 'SIS A}t OZZ/OOP 960L'L~ 960L'L ~ c9£9'L~ 9£cc'LZ rs'o O~ 9 9 9 V £ Z ~ 8 NOIJ.:>:IHIG -'ON 'S "£0~!S3! AIIAI!SIS3~ 1\f!)1~!~313 6 ~~:ON318'o'! .ezszse 9~£'Lc 999S'PC 9~9'6c c~99' ~£ Lv" 0 £9'0 66'Q 6£'~ 9L'l nro ~L'O O~ 9 9 9 .

_.. lS31 AIIAI1SIS3~1'v'~1~1~313 OZ~:ON 318"l .Z (W-WHO) A... .LIAILSIS:ifH .~ 617'0 179'0 6L'O 96'0 O~ 9 9 9 Z~'~ L17'~ £6'~ c P Z ~ ~ P6'£ 6~'L (WHO) DNIGV:!111 lIa.L:J:1IlIIG -'ON 'S 'lVdH£>V8 'SI£> 'SIS A)i OZZ/OOv ·PO ..( Z90'L£ Z9L9'9£ 9ZL~ '9£ P66'L£ 999£'9Z 9~£'LZ ZL9P'£Z P909'LZ P£17'9Z 69'0 £L'O 96'0 ~Z' ~ £~' ~ O~ 9 9 9 ( P £ 917'~ L9'~ 9£'P ~'9 Z ~ 9'0 08 ( 2:LL'O£ 96Z~ 'LZ 2:L9L'62: ZLL'O£ PP£~'9Z 91769'LZ 9017Z'P2: Z£17L'PZ 99L9'(.L:1IW 9'0 8V' (UI)DNI:JV dS NOI.

LJ~'HJ(I -·ON ·S ·SO .( 1799'6£ (::~~Z'PP PO~8'9£ ' L6'(::£ 808£'LG.LSIS2UI 1I2I.t\JJAI.111\I. .L ':ilW '!'v'dHE>V8 'SIE> ISIS A)f OiG/OOP (::9L' ~P (::9L9'9£ PP~ '0£ P89P'L~ P086'8 ££'~ 9P'~ 9' ~ P £ 8V' NOI.1~313 1 ~~":ON 318\f.)VdS .1 . 69'0 88'0 G' ~ O~ 8 9 9 6£'~ G £P'~ ~ vp'g g'O 9~GG'OG (WHO) (W-WHO) DNIQV2UI m)ONI.1SIS3~\f::>I~. (::£L~'£Z 9L££'8~ (::~PG'~~ 90G£' ~G £9'0 88'0 £O'~ 9O'~ 60'l £G' ~ O~ 8 9 9 c P 9P'~ 6L'~ 6L'9 G ~ 9'0 08 (::££'£P (::~~Z'PP 9~G'9P .1S31 A..

( ( ( 96L'9£ 9SP~' ~£ 9£~O'6Z S~£'LZ Z6£~ '6Z 96Z~'LZ L9'O Z9'O O~ S LL'O LS'O 9~' ~ 9 9 P £ PP'~ 69'~ £'Z P9lZ' ~Z PPP'P~ 9996'6Z Z ~ P9'6 9'0 08 Z90'L£ 99'L£ 96P9'9£ P66'L£ P9P9'O£ P9PP'9Z 9£69'6~ ZOg'£~ 69'0 9L'O L6'O ~Z' ~ ZZ'~ O~ 9 9 9 990Z'O£ (W~WHO) MIAI.L:!IW 'lVdH8VS ISlE> 'SIS A}t OZZIOOP c P 8'1 -'ON 'S NOILJ:fflIIO '90 ..LSIS:fflI ~9' ~ 99' ~ Z 9~'Z ~ g'O Z9'6 (WHO) ONIOV:ffl{ (UI)DNIJVdS lI:ff.lS31 AIIAI1SIS3~ lV::>I~1::>313 ZZ-:ON 318'11 .

LSISali M LO'Z Z9'S"" ~ g'O 8 NO uoaur <I (m)~NI.)VdS 'lVdHE>\fS 'SIE> 'SIS A>f OZZIOOP (WHO) ~NIaVlIli lI:!lL'JIW -'ON ·S .( ! 96L'9£ SP99'9£ L9'O LLO ~6'O ~'~ O~ 9 9 9 998l'P£ ' v9'v£ Sl6S'6Z 9£0£'VZ 6~' ~ 6Z'~ V £ Z ~ SeZL' ~Z SSL9'£~ £L ~ z£vv'ov ee'z~ ~Z'Z 9'0 08 9£6'8£ Z£9~'P£ PP69'OP v66'L£ Z£9~ 'v£ SOO~'~l zozez Z9'0 99'0 SO'~ ~Z' ~ 9£'~ 99'~ 99'~ O~ e 9 9 V Z c 9666'Z~ eZ9L'9Z (W-WHO) XLIAI.LO lS31 A!IAI1SIS3~ 1'tf~1~1~313 £ZM:ON 318'tf1 .

L AIIAI1SIS3~ 1\f~1~1~313 PZ-:ON 318\f 1 .lS3.LIAI.( 9L£'9Z 96Z~'LZ v90S'LZ 9£Z'£Z 9Z~9'£Z Z£9V'9~ ZS69'V~ 90VS'9 9Z9Z'ZZ Z1..LSISl[H £P"O S9'O £L'O 9L'O LL'O L6'O Z~'~ £9'~ ZS'S (WHO) O~ 9 9 9 V £ Z ~ S'O 8 ONIGV'JUI (rn)DNI.L:iIW '1\fdH~V8 ISlE>'SIS A>t OZZ/OOv as NOI.'O VS'O £L'O vL'O V6'O 96'0 L~' ~ 9£'~ 60'L O~ 9 9 S V £ Z ~ .)l[HIG -·ON ·S "SO . 9'0 08 vOO'LZ Z£9'LZ v90S'LZ 9S'£Z vZv£'6~ 9vLZ'9~ ZL90'v~ P909'6 9Z££'L~ (W-WHO) X.)V Hl[.L.

960L'L~ 9ZS0' ~~ fHv~'£Z 9L'~ LS'L ~v'~ S'O 08 POO'Ll PV~'0£ 9Z'SZ SZO'Z£ 'SZ 90~S'SZ £VO 9'0 O~ S SL'O ZO'~ Z~' ~ 9 9 vv£~ V £ Z ~ L£'~ SS'~ S9v'6~ Z~VZ'~~ 9L~9'vZ (W-WHO) AJJAIJBIS:!IH 6L' ~ vS'L (WHO) S'O 8 DNIOV2HI (m)DNIJVdS 1I11.LlIW 'l'v'dHf)'v'8 'SIf) 'SIS A>t OZZ/OOv NOI.L::XiUUU -'ON 'S "60" 1.( 99~ 'S£ 9099'££ VGvO'S£ L6'ZS 99SS'SZ 9£OS'VZ 9S'O L9'O ct: ~ 6Z'~ S6'O SO' ~ O~ S 9 S - V £ Z ~ ( .S31A11Al1SIS3H 1\fOI~1.~313 9Z":ON 318"1 .

9vL'9Z v9v9'O£ 9L69'O£ ZLL'O£ ZL06'Z£ Z~v6'9Z 92~9'£Z v999'9~ 920'Z£ .

~v'O ~9'O Z9'O 96'0 ~£' ~ £v'~
gg' ~

O~
9 9 g

.

17

c
2

£9'Z Z'O~

g'O

~

08

9vL'92 ZL29'92 9Z9L'92 V99'£Z Z96£'O£ 9L9~'9Z Z666'SZ ge2L' ~Z vZ8P'ZZ

.

(W-WHO) A..LIAIJ.SIS:!llI

~v'O £9'0 ~L'O 9L'O ~Z' ~ 6£' ~ LO'Z 9v'£ 9~'L (WHO) ONIGV:!HI 11:!I.L:!IW

O~
8

9 9
V £ G
~

9'0

8

(m)ONI:JV

as NOIJ.;):!I1IIG

-'ON 'S

'l.VdH9VS 'SIE> 'SIS 1###BOT_TEXT###gt;1 OZZ/OOv

'0~- lS31 AlIAI1SIS3~ 1\f::>1~1::>313 9Z-:0N 318'11

(

B6'~Z 179179'0£ P06£'6Z L6'Z£ PZv'9£ ZS£S'££ 96Z~ 'LZ PS~'6~ gggg'PZ

9£'0

..

stz
90'£ Z6'L

9L'O SO'~ Sv'~ 9L'~

rso

O~
8

9 S

V
£ Z
~

S'O

a::>

~S'O O~ L9'O s ~6'O 9 Z'~ 9 ~S'~ v Z9'~ c SO'Z G 9~'£ ~ 9'0 9Z'S 8 (WHO) (W-WHO) ONIOV:!IlI (UI)DNI:JV dS NO I.L:J:tnn 0 lI:!I.L:!IW X.LIAIlSIS:!I'H 'lVdHDVS 'SID 'SIS A}f O~UOOP BZO'Z£ B099'££ BBBZ'P£ . 99'L£ Z~£6'L£ BB9Z'v£ 8PL'SZ 9PPS'6~ Z666'SZ

-'ON 'S

.~~ - 1.S31 AIIAI1SIS3~1'tf~I~1.~313 LZ-:ON 318'tf 1.

(

1799'6£ vOL9'9£ 96L'9£ vv~ '0£ ZLZ9'9Z . vZLOZ pZp£'6~
9BZL' ~Z Bp86'ZZ

£9'0

~L'O
96'0 96'0 90' ~

O~
B

9 9

~.~

V
£ Z

p9'~ 9p'£ Z£'L

g'o

~

08

L'9~
9£69'6~

,.

zscscc
9~9'6Z 9£LS'9Z pS£L'£Z

9Z'0 6£'0

sso
176'0
£O'~ 9Z' ~

O~ 8 9 9

V

Z6~L'6~
Zg£'~Z S~99'Z£

(W-WHO) Al.IAI.LSISJlN

L9"~ p'£ L£'O~ (WHO) DNIOV:IUI RJll.:![W
'lVdH£>VS

c

Z
~

g'O

8't1

(m)!)NIJV dS NOI.LJ'JIRIO

-'ON 'S

'SI£> 'SIS A}i OZZIOOP

'Z~ - lS31 A!IAI1SIS3~ 1'1:>1~1::>313 gZ-:ON 318'11

.

(

*. -t I~) L~ 001 I'll.) .s.. . ~"'" ~::: ~ .~C. . \J'I f-t-r-II rH~~I-r' ++-f-r-II M!---Fl:..'1l Y. ~-::!~::.ATlt] -J_IIS""~': HrO .f1l . '~ 1---'.I 06 00)1 S )I:IJ )HJl1JH SNOUJlh 5311315 O~VONV NVIONI .:xnl _J 31990) ...~ 5l -ttv 1'10) J_'II~ hb «'-e h~ C) Q W)-'b_~ ~ .. 1 1I. WS . --- ~ =F-"'--lO '...LI ! ... 6 cn': ..~. f- .I:.1.''It... " V-J.~~ eo 15 V" o"'_'__ ~~~.:> ':.. . .....\S S·.:>." ~ S.~ )...· 1-' ###BOT_TEXT### ' SHu v . UNY$ IJ -~ ·Uml(. I 01 I 0'1 II 1-0 1 lOO'O 1000-0 I oe o o~...0\ ' 5 ------- -f----- I a Q..---.

..j 5 .~ ..3511'10:> I 0'\ 3N). 1 ..'~. (D . ~~Il ~:.(). 011 .. 09 .Yo) "'=>.. I"" V /.~$ 0 . ·s. I '" :i OJ> <. ~' r-------' . 1 OS M 0 -0 ..J ~ f'" ~o.lIJ Y. •. ... ~ I0. 5 ----r---- ---- I 0 O . 321S 11IS o\ ..\S t-.ss Sl~ . r---' _--. ~o .lh $3h31$ OtiVONV j S NVIONI .x.. ~ I o o ~ - I f: t-. JI..t> =r=-"'---'--.r. t- ~ -tb "0b g~ .... ~i:= H~ ~ ~ U~ H-r-!I ~'-r-:t T- ~~I-t=t=Ft== 0& Nl! $)111)1'111111'1 SNOtl.' 01 $)l. IL ..I!)HI1'lIH Nt :HIS NI'HI!) )_ I t~ .1. ~6!:.~"JV~~ ... m M :J) v Z 0<....?> Q 1~~1iS ~ b '6+ t~. j .""_'_' 1~ 319(0) (###BOT_TEXT###1 ."H~ .~I r--t· ...I: .:> r Ot 09 :.( ( ! LI . ) Q J-~ ~ . ~ ~ 0 ~ s: &.~ to-o ..: > 09 I . I 09 o l.! I I 100'0 I 1000-0 ( I 0 ONVS 1/ .") ''So' ':fXI""~I·'·II:-"":"~I:·....I0..--CQ '.L! 06 00 .. "y- 'WY"$ :-JI.! I)~~ I'1nC03H 1 c-o )3hV~D I I 3N). . d ..l. I - 321s AV13 01 /_ O( 0) ·L - Ol O( 0'/ I ..

5 <6+ I%J 5b Q .lS' 01 COl I ~ ."} ~Q . ~.""'__' I r-- -S"3 5·5 S~(? 1-' C).: . n>u "... 5311$ oavouvrs NVIONl .( 09 ot.---<V] v on : 5 f---'_ --- ----r----..II~-:...1.\iVNV :I%IS NIV~E) r---':"-:--- -- F 1 I L- =r=-./ f' I oc "1) 0' I M os _ I os 09 ../. f "'::t. z '" 0 m "l) :0 .. . &\ 5~ '''') ""''1'$ L2_ 311:1(0) -+ .0 1 3N). IV :-II.. V> V> I • I 0 Ot O~ 06 09 1/ V 06 00I -:I • -f..1:"<1 "XnJ _J S )~!3I'1tl1IH 1'1' 311$ 1'0 t'dV~D '.I 13AV~n ONVS 3ZlS 1115 _" szts AV1J 0 u oI I /y 1/ fl '. - - . I 11. $I<OIl)'.---- I C) .. r... . ###BOT_TEXT###0'0 1000.I A.","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80365721","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80365721&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343,364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"oniRb7l6zeUNPZ6TUi8Lujwldqo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Soil Investigation Report","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"6AXBBkkMJhRk456+9v35gMYmLz4=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":"More From Vinod Sharma","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"Ni8icLtw5l9e2QRRYqSdZMwJWbU=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"43768175":{"type":"document","id":43768175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43768175/149x198/051a8fb509/1520867226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/43768175/298x396/d420b85fbe/1520867226?v=1","title":"Sub Grade Soil Investigation","short_title":"Sub Grade Soil Investigation","author":"Niket R. Shah","tracking":{"object_type":"document","object_id":43768175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gZKsM+a8PQeZVsSxVABeR1aRatc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/43768175/Sub-Grade-Soil-Investigation","top_badge":null},"69825351":{"type":"document","id":69825351,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/149x198/8d15b070b4/1319258574?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/298x396/f19b94dac8/1319258574?v=1","title":"2210","short_title":"2210","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":69825351,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrrlftcB5Tlpw9VhAKq78t17+LU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/69825351/2210","top_badge":null},"78733921":{"type":"document","id":78733921,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733921/149x198/4723d1c3c4/1522256177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78733921/298x396/5d807f089d/1522256177?v=1","title":"Soil Investigation Report (Sample)","short_title":"Soil Investigation Report (Sample)","author":"Yixian Lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hIO/vaMmoHB+u07NPaIBTy9bHRw="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733921/Soil-Investigation-Report-Sample","top_badge":null},"84122343":{"type":"document","id":84122343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/149x198/ed9ea86c63/1538505600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/298x396/c93ee78da8/1538505600?v=1","title":"Method Soil Investigation","short_title":"Method Soil Investigation","author":"d_fili","tracking":{"object_type":"document","object_id":84122343,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/00evUGzTLZPoLARWdWo+8BIfqA="},"url":"https://www.scribd.com/document/84122343/Method-Soil-Investigation","top_badge":null},"119730147":{"type":"document","id":119730147,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/119730147/149x198/500d163c61/1507625643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119730147/298x396/fa0964e196/1507625643?v=1","title":"DCP to CBR 01","short_title":"DCP to CBR 01","author":"ersalf","tracking":{"object_type":"document","object_id":119730147,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eFd+OBNlDoTPGjbIiC5VIdDPCU8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/119730147/DCP-to-CBR-01","top_badge":null},"154327484":{"type":"document","id":154327484,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/149x198/80dd24999c/1389179271?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/298x396/ca68108160/1389179271?v=1","title":"Technical Specifications for Soil Investigation","short_title":"Technical Specifications for Soil Investigation","author":"Ponnada Markandeyaraju","tracking":{"object_type":"document","object_id":154327484,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MZYmKtlDbZ9y7LsAQDbPTpRstJ4="},"url":"https://www.scribd.com/document/154327484/Technical-Specifications-for-Soil-Investigation","top_badge":null},"156931713":{"type":"document","id":156931713,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/149x198/fa71b2ac16/1400512038?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/298x396/40593d8e4d/1400512038?v=1","title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","short_title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","author":"Ivan Masuba","tracking":{"object_type":"document","object_id":156931713,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TNHsYKZutSrZTBudb7m6gmYzGq4="},"url":"https://www.scribd.com/document/156931713/Correlation-Between-Soaked-CBR-Value-and-CBR-Obtained-With-DCP","top_badge":null},"160416048":{"type":"document","id":160416048,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/160416048/149x198/f5a08d6bd8/1514514523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/160416048/298x396/0fd55b0562/1514514523?v=1","title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","author":"Denstar Ricardo Silalahi","tracking":{"object_type":"document","object_id":160416048,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y+pWhfR47KRXlotkZNkuNBRbPdY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/160416048/LAPORAN-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"162167689":{"type":"document","id":162167689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/149x198/2e44f98e9d/1424076844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/298x396/1ccf206919/1424076844?v=1","title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","short_title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","author":"Kartheek Ramishetti","tracking":{"object_type":"document","object_id":162167689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z0/rr6A9frdMLItlr49jPBxvyyw="},"url":"https://www.scribd.com/document/162167689/Soil-Investigation-Report-on-11-5-2012","top_badge":null},"172369596":{"type":"document","id":172369596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172369596/149x198/343d9c6dfe/1380616684?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172369596/298x396/258f21b8b1/1380616684?v=1","title":"soil investigation report","short_title":"soil investigation report","author":"Shashank Tiwari","tracking":{"object_type":"document","object_id":172369596,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M2IP0loG1HXgXFV7RrSNZ+xmzaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/172369596/soil-investigation-report","top_badge":null},"173825101":{"type":"document","id":173825101,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/149x198/59c3b9ad88/1381055203?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/298x396/6abd7e36fa/1381055203?v=1","title":"04Mohr Stress Diagram","short_title":"04Mohr Stress Diagram","author":"Aditya Hendra","tracking":{"object_type":"document","object_id":173825101,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KiLr3iL8fTbHPI0vORFxu7gid/c="},"url":"https://www.scribd.com/document/173825101/04Mohr-Stress-Diagram","top_badge":null},"192238223":{"type":"document","id":192238223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/192238223/149x198/a2e8915464/1433031448?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/192238223/298x396/9b0ebaead7/1433031448?v=1","title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","short_title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","author":"Afrizi Muzaffar","tracking":{"object_type":"document","object_id":192238223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u/cUGifHP7HR3OtkqwdVNB+tG48="},"url":"https://www.scribd.com/document/192238223/2-3-2-Hasil-Penyelidikan-Tanah","top_badge":null},"201122531":{"type":"document","id":201122531,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/201122531/149x198/5fd9cd5dc0/1390293891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/201122531/298x396/d1c6dc21d7/1390293891?v=1","title":"Soil Investigation Report","short_title":"Soil Investigation Report","author":"Amy Fitzpatrick","tracking":{"object_type":"document","object_id":201122531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VIDrOr4JDzquk3VhCfa4P1tXPvM="},"url":"https://www.scribd.com/document/201122531/Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"216115016":{"type":"document","id":216115016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216115016/149x198/a9e1863eb4/1452352647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/216115016/298x396/ed1983970a/1452352647?v=1","title":"Soil Investigation","short_title":"Soil Investigation","author":"zeelliin","tracking":{"object_type":"document","object_id":216115016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A9flLl29nk3NwYWQorpBuHZeT+E="},"url":"https://www.scribd.com/document/216115016/Soil-Investigation","top_badge":null},"241481256":{"type":"document","id":241481256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241481256/149x198/974d188083/1442532144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241481256/298x396/f281696811/1442532144?v=1","title":"BECL_Soil Investigation Report","short_title":"BECL_Soil Investigation Report","author":"NAUTILUS87","tracking":{"object_type":"document","object_id":241481256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S/D3ijblp/2fY8iar7w4lSRGVUI="},"url":"https://www.scribd.com/document/241481256/BECL-Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"252864438":{"type":"document","id":252864438,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/149x198/9229fc7faa/1421453207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/298x396/c09b41ad2d/1421453207?v=1","title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","short_title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","author":"John Archie Dela Cruz","tracking":{"object_type":"document","object_id":252864438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"475FjUUH9LRemG60rYxPDL62l0o="},"url":"https://www.scribd.com/document/252864438/soil-investigation-jda-13-194-pdf","top_badge":null},"262357482":{"type":"document","id":262357482,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/262357482/149x198/89d063538f/1522250662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/262357482/298x396/2b7c0445ba/1522250662?v=1","title":"Soil Test Report","short_title":"Soil Test Report","author":"Min Min Mit","tracking":{"object_type":"document","object_id":262357482,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qXgXb1IX0FSHRn2VhZutKWnnrjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/262357482/Soil-Test-Report","top_badge":null},"282060323":{"type":"document","id":282060323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/282060323/149x198/5542a7d960/1442692081?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282060323/298x396/db1d2ec916/1442692081?v=1","title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","short_title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","author":"Luthfi Siradj","tracking":{"object_type":"document","object_id":282060323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z/c7uf8kkHg49loCsBlzD81uWTE="},"url":"https://www.scribd.com/document/282060323/Laporan-Survey-Geoteknik-Tanah","top_badge":null},"283921156":{"type":"document","id":283921156,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283921156/149x198/4b32bf2e7b/1523076841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/283921156/298x396/d20fe79b14/1523076841?v=1","title":"Final Report Soil InvestiGation","short_title":"Final Report Soil InvestiGation","author":"Fungky King","tracking":{"object_type":"document","object_id":283921156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FYRl5GddhI0dF3avepdnxl9kv6E="},"url":"https://www.scribd.com/document/283921156/Final-Report-Soil-InvestiGation","top_badge":null},"301975377":{"type":"document","id":301975377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/301975377/149x198/34fcc29164/1457023384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301975377/298x396/938fba8a93/1457023384?v=1","title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","short_title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","author":"Kiky Yahdita","tracking":{"object_type":"document","object_id":301975377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9DEND58A5oQT7/9QQ/YOvHscjsU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/301975377/Laporan-Penyelidikan-Tanah-Proyek-Sekolah-Kalideres","top_badge":null},"324735231":{"type":"document","id":324735231,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/149x198/144821a546/1530306955?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/298x396/2006d4263d/1530306955?v=1","title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","author":"Pratama","tracking":{"object_type":"document","object_id":324735231,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LZ3R2s9kAtkZ7Q2ui/q52JbqgeU="},"url":"https://www.scribd.com/document/324735231/HASIL-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"364977320":{"type":"document","id":364977320,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/149x198/e109a7755c/1511243661?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/298x396/86668910b1/1511243661?v=1","title":"456-2000-2013.pdf","short_title":"456-2000-2013.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UfhnidJ8hRM5lWsXfUD0UPRO55o="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977320/456-2000-2013-pdf","top_badge":null},"364977392":{"type":"document","id":364977392,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364977392/149x198/cd4054884c/1511243666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977392/298x396/d54cd5cefe/1511243666?v=1","title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","short_title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eoLwMD2fz69bp5NMvjF+piASLPE="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977392/Oscar-Wilde-The-Importance-of-Being-Earnest-pdf","top_badge":null},"364980690":{"type":"document","id":364980690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/149x198/9ec2ee3cdc/1511243819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/298x396/898dc2f3a1/1511243819?v=1","title":"basic economics.pdf","short_title":"basic economics.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iTOY5B2K0ZoGzdWGic64kskmvGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980690/basic-economics-pdf","top_badge":null},"364980757":{"type":"document","id":364980757,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/149x198/e95f64ba3d/1511243822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/298x396/cf043848da/1511243822?v=1","title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","short_title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z+bSzGFLH35H+LOUHsafIu75L7Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980757/sf6-Gas-Density-Monitoring-pdf","top_badge":null},"364980782":{"type":"document","id":364980782,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/149x198/af37c18ad6/1511243821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/298x396/8ca0adea03/1511243821?v=1","title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","short_title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980782,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z5Gl36mhWkEMiq3+pv4h5rR0KCA="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980782/ISCM-GIS-Monitoring-Even-Better","top_badge":null},"364981507":{"type":"document","id":364981507,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/149x198/8004c765df/1511243860?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/298x396/8e011d9c23/1511243860?v=1","title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","short_title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981507,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jTy4EDUmtsUP7ZI/bHW0IjAw9iw="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981507/Yoga-Booklet-Hindi-pdf","top_badge":null},"364981685":{"type":"document","id":364981685,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/149x198/bca6de9bfb/1511243871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/298x396/843a36a31b/1511243871?v=1","title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","short_title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981685,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GP7Bnn8rIM+6oDRTNkoUOcD1Uyg="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981685/International-Course-for-Aggregate-Research-Final-Report-pdf","top_badge":null},"364981818":{"type":"document","id":364981818,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981818/149x198/80c4b61975/1511243877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981818/298x396/7acc9cfa63/1511243877?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981818,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dV+J8PmtqNWwYuTlGDfhzw04TMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981818/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null},"364981839":{"type":"document","id":364981839,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/149x198/d34588f5a7/1511243880?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/298x396/babbc8abdd/1511243880?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981839,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/5G9cV8tU6iTqKynwp661JFNQKM="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981839/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80365721","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C39%2C40%2C41&auth_token=4pp7Z7bRWvSrg127%2FJrL7gqXbkQ%3D&authenticity_token=CC6abDaYjeHdl5s%2BGXmfF3xiPGJa4RRIWHR27oikNF07FQCli01Nb3O08bskiBMq5hHAi630r%2FawmYIbBGqGtA%3D%3D&expires=1540760169&wordDocumentId=80365721&wordUploadId=83449836"},"renewal_nag_props":null}-->

-- Sl~. '1> )l) Q J~ Wy'KS ~ ~ .t=~ tl t±~I-~tr" OUI H-= s Jtll).. I ~f H-.'IJ v.n1.. r- t::::2 . • I ../ / I V -- 01 Ol ot 0' OZ . " V"):> _t'u:: ':lAY)I: 'J.:IS~'10:1 t· :IN'" J )~~ 1"10103H 1 J I 10--0 -.. ~HJ\ •• I~) .:\~t: '. ++- . :.\S .

:...\!' .. 1000-0 h.c." - -. .." V ~ rr L 0\ • / / k:::: O~ oe 0) .L. "V-I~ XIIS . I .~ :. / Jf f-t. :0 '" .. 1.. 01 31-1).. 09 I '" I/O -.I:-HI .Q -x. r- oe 0' OS .! 1 10-0 I ioo-o szts AV1:) I ONVS .y)J:/·'·II:-~\~I: -IU>fJ'C. I -.'uy. 1/ :i: c-o 0' 09 06 001 ..' '1\ \b 5~ H. .~ f:r t.) '--.---..---r------:.: lI'I 09 OL --. 3ZtS 11IS 0 / . ".f-- l-!-.1. (') z <.1 S )1:.t- l- fN=~~-rtr-r )H1)11h S"'OIJ)'h OCIVONV S NVIONJ S3A]IS . . L~ 31990) 001 I~' '"'j. .. I )f~. o e :.'__' - <z.) IWY$ Q (n~J~ ~ ..~[I~ l. Q - O· -eb () JS 1-:> :-/'.VNV :IZIS NIV~!) [-' I ! --_ =r=-r----.I!J I ~ t0\ ilSHVOJ 1 0·\ I )-0 JH""-O~ rmlO)H 13AV~9 I I )H). :::::~ . 09 06 r-- 00 I -r-brt -~I--' ~ ~r'Y ~ hJ '.~IS. ~ . ----p-----. -5~'6 5·5 S·~ I-I 0 b 'l7+ 1'. ~ S )tH C1=:~1f r ~O~O~~ j I ~ (5 s: 6.> . .. ~ - L 1 -..I!3HI11IH HI )lIS HIVI:.\ .: ..

..II~~"~': mVI../ 17'\/ Y AI 01 I Ol L- or .~ . 'l:..IZI$' NIV~~ .. 00I . )~ . rI- f. .x. ... "):) V y..." ·I(ntl-(.. ::0 tTl . (5 ~~r~.J 1000.L .t:·1I1 ~).I!) .. ~ -tb ~b Q Q ~ I~..( SIS..'I!Y...r.. Z "0 .) r~ ~ • '5''6 Q 9 a) uJ I ':lOt XIIS -t~ .....0 ..I.: os 1....-:l- ( I L I .-~ f --_ L- =F-.1 .' d .()","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80365721","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80365721&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343,364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"oniRb7l6zeUNPZ6TUi8Lujwldqo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Soil Investigation Report","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"6AXBBkkMJhRk456+9v35gMYmLz4=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":"More From Vinod Sharma","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"Ni8icLtw5l9e2QRRYqSdZMwJWbU=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"43768175":{"type":"document","id":43768175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43768175/149x198/051a8fb509/1520867226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/43768175/298x396/d420b85fbe/1520867226?v=1","title":"Sub Grade Soil Investigation","short_title":"Sub Grade Soil Investigation","author":"Niket R. Shah","tracking":{"object_type":"document","object_id":43768175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gZKsM+a8PQeZVsSxVABeR1aRatc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/43768175/Sub-Grade-Soil-Investigation","top_badge":null},"69825351":{"type":"document","id":69825351,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/149x198/8d15b070b4/1319258574?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/298x396/f19b94dac8/1319258574?v=1","title":"2210","short_title":"2210","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":69825351,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrrlftcB5Tlpw9VhAKq78t17+LU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/69825351/2210","top_badge":null},"78733921":{"type":"document","id":78733921,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733921/149x198/4723d1c3c4/1522256177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78733921/298x396/5d807f089d/1522256177?v=1","title":"Soil Investigation Report (Sample)","short_title":"Soil Investigation Report (Sample)","author":"Yixian Lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hIO/vaMmoHB+u07NPaIBTy9bHRw="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733921/Soil-Investigation-Report-Sample","top_badge":null},"84122343":{"type":"document","id":84122343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/149x198/ed9ea86c63/1538505600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/298x396/c93ee78da8/1538505600?v=1","title":"Method Soil Investigation","short_title":"Method Soil Investigation","author":"d_fili","tracking":{"object_type":"document","object_id":84122343,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/00evUGzTLZPoLARWdWo+8BIfqA="},"url":"https://www.scribd.com/document/84122343/Method-Soil-Investigation","top_badge":null},"119730147":{"type":"document","id":119730147,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/119730147/149x198/500d163c61/1507625643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119730147/298x396/fa0964e196/1507625643?v=1","title":"DCP to CBR 01","short_title":"DCP to CBR 01","author":"ersalf","tracking":{"object_type":"document","object_id":119730147,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eFd+OBNlDoTPGjbIiC5VIdDPCU8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/119730147/DCP-to-CBR-01","top_badge":null},"154327484":{"type":"document","id":154327484,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/149x198/80dd24999c/1389179271?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/298x396/ca68108160/1389179271?v=1","title":"Technical Specifications for Soil Investigation","short_title":"Technical Specifications for Soil Investigation","author":"Ponnada Markandeyaraju","tracking":{"object_type":"document","object_id":154327484,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MZYmKtlDbZ9y7LsAQDbPTpRstJ4="},"url":"https://www.scribd.com/document/154327484/Technical-Specifications-for-Soil-Investigation","top_badge":null},"156931713":{"type":"document","id":156931713,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/149x198/fa71b2ac16/1400512038?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/298x396/40593d8e4d/1400512038?v=1","title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","short_title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","author":"Ivan Masuba","tracking":{"object_type":"document","object_id":156931713,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TNHsYKZutSrZTBudb7m6gmYzGq4="},"url":"https://www.scribd.com/document/156931713/Correlation-Between-Soaked-CBR-Value-and-CBR-Obtained-With-DCP","top_badge":null},"160416048":{"type":"document","id":160416048,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/160416048/149x198/f5a08d6bd8/1514514523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/160416048/298x396/0fd55b0562/1514514523?v=1","title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","author":"Denstar Ricardo Silalahi","tracking":{"object_type":"document","object_id":160416048,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y+pWhfR47KRXlotkZNkuNBRbPdY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/160416048/LAPORAN-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"162167689":{"type":"document","id":162167689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/149x198/2e44f98e9d/1424076844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/298x396/1ccf206919/1424076844?v=1","title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","short_title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","author":"Kartheek Ramishetti","tracking":{"object_type":"document","object_id":162167689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z0/rr6A9frdMLItlr49jPBxvyyw="},"url":"https://www.scribd.com/document/162167689/Soil-Investigation-Report-on-11-5-2012","top_badge":null},"172369596":{"type":"document","id":172369596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172369596/149x198/343d9c6dfe/1380616684?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172369596/298x396/258f21b8b1/1380616684?v=1","title":"soil investigation report","short_title":"soil investigation report","author":"Shashank Tiwari","tracking":{"object_type":"document","object_id":172369596,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M2IP0loG1HXgXFV7RrSNZ+xmzaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/172369596/soil-investigation-report","top_badge":null},"173825101":{"type":"document","id":173825101,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/149x198/59c3b9ad88/1381055203?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/298x396/6abd7e36fa/1381055203?v=1","title":"04Mohr Stress Diagram","short_title":"04Mohr Stress Diagram","author":"Aditya Hendra","tracking":{"object_type":"document","object_id":173825101,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KiLr3iL8fTbHPI0vORFxu7gid/c="},"url":"https://www.scribd.com/document/173825101/04Mohr-Stress-Diagram","top_badge":null},"192238223":{"type":"document","id":192238223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/192238223/149x198/a2e8915464/1433031448?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/192238223/298x396/9b0ebaead7/1433031448?v=1","title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","short_title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","author":"Afrizi Muzaffar","tracking":{"object_type":"document","object_id":192238223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u/cUGifHP7HR3OtkqwdVNB+tG48="},"url":"https://www.scribd.com/document/192238223/2-3-2-Hasil-Penyelidikan-Tanah","top_badge":null},"201122531":{"type":"document","id":201122531,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/201122531/149x198/5fd9cd5dc0/1390293891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/201122531/298x396/d1c6dc21d7/1390293891?v=1","title":"Soil Investigation Report","short_title":"Soil Investigation Report","author":"Amy Fitzpatrick","tracking":{"object_type":"document","object_id":201122531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VIDrOr4JDzquk3VhCfa4P1tXPvM="},"url":"https://www.scribd.com/document/201122531/Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"216115016":{"type":"document","id":216115016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216115016/149x198/a9e1863eb4/1452352647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/216115016/298x396/ed1983970a/1452352647?v=1","title":"Soil Investigation","short_title":"Soil Investigation","author":"zeelliin","tracking":{"object_type":"document","object_id":216115016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A9flLl29nk3NwYWQorpBuHZeT+E="},"url":"https://www.scribd.com/document/216115016/Soil-Investigation","top_badge":null},"241481256":{"type":"document","id":241481256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241481256/149x198/974d188083/1442532144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241481256/298x396/f281696811/1442532144?v=1","title":"BECL_Soil Investigation Report","short_title":"BECL_Soil Investigation Report","author":"NAUTILUS87","tracking":{"object_type":"document","object_id":241481256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S/D3ijblp/2fY8iar7w4lSRGVUI="},"url":"https://www.scribd.com/document/241481256/BECL-Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"252864438":{"type":"document","id":252864438,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/149x198/9229fc7faa/1421453207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/298x396/c09b41ad2d/1421453207?v=1","title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","short_title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","author":"John Archie Dela Cruz","tracking":{"object_type":"document","object_id":252864438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"475FjUUH9LRemG60rYxPDL62l0o="},"url":"https://www.scribd.com/document/252864438/soil-investigation-jda-13-194-pdf","top_badge":null},"262357482":{"type":"document","id":262357482,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/262357482/149x198/89d063538f/1522250662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/262357482/298x396/2b7c0445ba/1522250662?v=1","title":"Soil Test Report","short_title":"Soil Test Report","author":"Min Min Mit","tracking":{"object_type":"document","object_id":262357482,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qXgXb1IX0FSHRn2VhZutKWnnrjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/262357482/Soil-Test-Report","top_badge":null},"282060323":{"type":"document","id":282060323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/282060323/149x198/5542a7d960/1442692081?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282060323/298x396/db1d2ec916/1442692081?v=1","title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","short_title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","author":"Luthfi Siradj","tracking":{"object_type":"document","object_id":282060323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z/c7uf8kkHg49loCsBlzD81uWTE="},"url":"https://www.scribd.com/document/282060323/Laporan-Survey-Geoteknik-Tanah","top_badge":null},"283921156":{"type":"document","id":283921156,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283921156/149x198/4b32bf2e7b/1523076841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/283921156/298x396/d20fe79b14/1523076841?v=1","title":"Final Report Soil InvestiGation","short_title":"Final Report Soil InvestiGation","author":"Fungky King","tracking":{"object_type":"document","object_id":283921156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FYRl5GddhI0dF3avepdnxl9kv6E="},"url":"https://www.scribd.com/document/283921156/Final-Report-Soil-InvestiGation","top_badge":null},"301975377":{"type":"document","id":301975377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/301975377/149x198/34fcc29164/1457023384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301975377/298x396/938fba8a93/1457023384?v=1","title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","short_title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","author":"Kiky Yahdita","tracking":{"object_type":"document","object_id":301975377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9DEND58A5oQT7/9QQ/YOvHscjsU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/301975377/Laporan-Penyelidikan-Tanah-Proyek-Sekolah-Kalideres","top_badge":null},"324735231":{"type":"document","id":324735231,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/149x198/144821a546/1530306955?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/298x396/2006d4263d/1530306955?v=1","title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","author":"Pratama","tracking":{"object_type":"document","object_id":324735231,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LZ3R2s9kAtkZ7Q2ui/q52JbqgeU="},"url":"https://www.scribd.com/document/324735231/HASIL-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"364977320":{"type":"document","id":364977320,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/149x198/e109a7755c/1511243661?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/298x396/86668910b1/1511243661?v=1","title":"456-2000-2013.pdf","short_title":"456-2000-2013.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UfhnidJ8hRM5lWsXfUD0UPRO55o="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977320/456-2000-2013-pdf","top_badge":null},"364977392":{"type":"document","id":364977392,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364977392/149x198/cd4054884c/1511243666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977392/298x396/d54cd5cefe/1511243666?v=1","title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","short_title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eoLwMD2fz69bp5NMvjF+piASLPE="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977392/Oscar-Wilde-The-Importance-of-Being-Earnest-pdf","top_badge":null},"364980690":{"type":"document","id":364980690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/149x198/9ec2ee3cdc/1511243819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/298x396/898dc2f3a1/1511243819?v=1","title":"basic economics.pdf","short_title":"basic economics.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iTOY5B2K0ZoGzdWGic64kskmvGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980690/basic-economics-pdf","top_badge":null},"364980757":{"type":"document","id":364980757,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/149x198/e95f64ba3d/1511243822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/298x396/cf043848da/1511243822?v=1","title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","short_title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z+bSzGFLH35H+LOUHsafIu75L7Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980757/sf6-Gas-Density-Monitoring-pdf","top_badge":null},"364980782":{"type":"document","id":364980782,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/149x198/af37c18ad6/1511243821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/298x396/8ca0adea03/1511243821?v=1","title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","short_title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980782,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z5Gl36mhWkEMiq3+pv4h5rR0KCA="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980782/ISCM-GIS-Monitoring-Even-Better","top_badge":null},"364981507":{"type":"document","id":364981507,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/149x198/8004c765df/1511243860?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/298x396/8e011d9c23/1511243860?v=1","title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","short_title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981507,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jTy4EDUmtsUP7ZI/bHW0IjAw9iw="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981507/Yoga-Booklet-Hindi-pdf","top_badge":null},"364981685":{"type":"document","id":364981685,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/149x198/bca6de9bfb/1511243871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/298x396/843a36a31b/1511243871?v=1","title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","short_title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981685,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GP7Bnn8rIM+6oDRTNkoUOcD1Uyg="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981685/International-Course-for-Aggregate-Research-Final-Report-pdf","top_badge":null},"364981818":{"type":"document","id":364981818,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981818/149x198/80c4b61975/1511243877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981818/298x396/7acc9cfa63/1511243877?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981818,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dV+J8PmtqNWwYuTlGDfhzw04TMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981818/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null},"364981839":{"type":"document","id":364981839,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/149x198/d34588f5a7/1511243880?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/298x396/babbc8abdd/1511243880?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981839,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/5G9cV8tU6iTqKynwp661JFNQKM="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981839/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80365721","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C39%2C40%2C41&auth_token=4pp7Z7bRWvSrg127%2FJrL7gqXbkQ%3D&authenticity_token=CC6abDaYjeHdl5s%2BGXmfF3xiPGJa4RRIWHR27oikNF07FQCli01Nb3O08bskiBMq5hHAi630r%2FawmYIbBGqGtA%3D%3D&expires=1540760169&wordDocumentId=80365721&wordUploadId=83449836"},"renewal_nag_props":null}-->

I .. 0' ..iVNV . if~:.•. 09 . ) IWV-S 5<> 1.. r .... 01 S3t!~3HI1'IH I'll nls ~..:! 1 V lOO·O I I AV13 0- 13hV~D . I' oc ..:! J HIM)::t l'InJO)H ONVS 1 "0 10-0 I _I 3NI.OJ... 5\:3 -------_---f-------.I-f-I- 1 r-- rrr-'=t= r±±-!:=: 06 00' S )~J)HJ)1IH 53/131$ O~VONV 15 NJONJ .. .tt:C:r--' " I~ it o ~-I. S~O~)I" ~~ ~ ~ ~ - z.:{ ·r...\S L~ 31900) 001 I s·~ 5Q • I 'l» .t-_::::711 ~ o(D ge ~~o. V> V> at 09 06 .. )'S bi~!<..1._ L . . - H ::-0.w 09 . 01 3NI... JI. ~O)I t·... ~ -: . 321S 11IS 3z15 11'7" I 1.---_)Q '. . .J~·~Ylf _. 0 .'oI1. 0 :. I ot O~ 0 :c I + r~ t--"' "·~I l4 1/ ~ I ....

...)4)3 ~5 Sb ~G t~.I Ol Ot 0'1 "!> . '0 ~ .' I j Y..u.IJ JHI111H SNOb')"'... ---e ~ ~~ Q Q ~ I"."11 S .-~ SJI. ::0 .IZIS NIVll~ --_ J I[~ ..... .VNV . Au IJ :If._ .5 O~VONV1S NV'ON' .. .. tJ"- c..'> OL . . "() .~) lA~~S~ ..) t--.1.\~ .~ J~S . ...o. IT> I 0) I os 0') Z I ..\ S31.. J Jf 1-1-~ P= I-I-- . OS 0') C> .. ---- .. ~\ L~ 31000:) f~' ":>. .st~.j .~. .. 7 J ~ 01 .-1-.... ~ . I to-O 'I 1 1000-0 I ONVS .. 6~ c..f-----.-..: ·In''I. =f-r--f-----~.It (5 09 06 00 I o it l-: -- - ':J I I '-'_ e ~ ~a. .0. . HJ.Y'I._L I Ot _..: » v> r I '" :c (.(....mY'S '"l:~"y)'l:I·J·II:-":"~~. I Q Q.. 3ZtS 1115 szts AV13 0 01 I Ol ~ '" r..:) .- I 09 .I-t--I-t- I-- rfE~ ~11-r- 0& 001 .~ ~ .. 0 I ~ &:~:..1".'j5!lVO:)I 3HLI I 0·1 13"V~D I)$~ I Hm03H I I :IN'.I:·UI LOO'O S~~ }Q S38!3HI111l'l I'll 3115 HPJt'!) ·X· 01 001 I ~ t- . ::::_r..

~ 5G 1 ~Q .. 1 . I' - Ol or 0) (Tl .I » . • .0 S 3~!3l'lIl)IH 31990) 'l!.» • A V".'7~IS.J. a Q.~ t- ~b Q Q do ~ -5. - eo s: "It ~' -f~ ~F I ~ 0 ~ z: &. I ..~:./ L .wV'S ':f.J I( .. I / . n " .l.j I~ ._) + '"~ IJ ~I.l .f . ~' I----.H SN01l1'''' 5311$ O~VONVlS NVJONJ ..: -0 z .Al')l~f'r. -t----- r I .I l 0'1 j)~~=! rtfl103H I 1.") .__ T· . 3Z15 1115 3z15 AV1J 0 "./ Ot I I -.I%IS NIV1l9 LI .I I 10-0 I lOO·O I ONVS .r-- OS Q l'1 ." os 09 -.f--- r-r-fl fH=kl-r±±.-. b C6~ f~) L~ OOt I~' ".' I t· 01 ~ ~13A"~D 01 ssavoo 1 3HI. ~ I l O( 011 - 06 + I~~~ """.I S)1II )>1I1).1 W~~~~ SIS .'I J v.'''VNV .':·Ua Xtl~ .... '> --_ I I I =F-'--to '. 0~ V" - r-. ..~>u...r--J'-:::: '"'? ~ U) k" I ~ ~~ V" 00I g e o~c. -u- -: ..on .----. I J 0<) V> oJI <.f---t- t-.'"J 1000.'0 J -t ob b+ 1':1. H. 5\ 3 --'--..I o . (5 t- 1/ O~ 06 ocr r..\!'O .roo- Ol ot 0) I / .II:-':"~~J: HI 311$ NIVtl!) ·H)>lI'C.0 I )HI.t-..t= .

'VNV :IZIS NIVlIS) LI ! .\S . 0 \) 0 '1 hb J~ w.-/ fI 00I g e ~~.IL!: 1/ O~ L OC "l) 0' I M ~ . J -t-r-~:. ...:) ':tAl')tl·'·":-·:-·'"\~t: ·lo.SIS.'X'" _) I S 3~! 3NlniH iii 321S NIVIJ'J 31900) .!NI:! I 10-0 J 100-0 I 1000 0 0 I I ONVS l! .l_I:·UI - sut_n°. .~ ~ -.f.--...... +t.. jS 6~ t: 0~ 0 .. ) 01 oz 0)( I -'... .I)' . '" 0 ::::. 53h315 m.i$. S~S .. "l) .. 5>~ "1\ 9 f . i'v _'IV 1J Y. J a'} VI VI ~ :l: oL o II o6 L_ J • Cl Ot 09 06 .:lVONV NVIONI .. .r-._ ---- - . I-- :-r-- r-!I ~1JI-rt-! 1 COl S )111 )1"1111)1"1 SNOI.. .../ -Y 3ZIS 1115 szis AV13 0 ° I ".) "':J- AY"..-0..~ s~~ 'bQ ".-. z os 09 I -..' . os co .. ~ . I 01 ~ o1 t· 3511'10) I 31i1 :I 13hVHD l I)~tn"():! I Nnl93H '-0 I .n e. C} G' 9-tr t~) XII:: -bo 5f '''''' IWY"$ _.YJ..- ---r ---. . L 001 t>z. .::..... " I .ro.. JI.) ~ ~ . r----:-.. ---_ =r=-'----.----.I.

lj)() : .lS3.l.D SlN","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80365721","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80365721&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343,364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"oniRb7l6zeUNPZ6TUi8Lujwldqo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Soil Investigation Report","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"6AXBBkkMJhRk456+9v35gMYmLz4=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":"More From Vinod Sharma","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"Ni8icLtw5l9e2QRRYqSdZMwJWbU=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"43768175":{"type":"document","id":43768175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43768175/149x198/051a8fb509/1520867226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/43768175/298x396/d420b85fbe/1520867226?v=1","title":"Sub Grade Soil Investigation","short_title":"Sub Grade Soil Investigation","author":"Niket R. Shah","tracking":{"object_type":"document","object_id":43768175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gZKsM+a8PQeZVsSxVABeR1aRatc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/43768175/Sub-Grade-Soil-Investigation","top_badge":null},"69825351":{"type":"document","id":69825351,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/149x198/8d15b070b4/1319258574?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/298x396/f19b94dac8/1319258574?v=1","title":"2210","short_title":"2210","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":69825351,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrrlftcB5Tlpw9VhAKq78t17+LU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/69825351/2210","top_badge":null},"78733921":{"type":"document","id":78733921,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733921/149x198/4723d1c3c4/1522256177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78733921/298x396/5d807f089d/1522256177?v=1","title":"Soil Investigation Report (Sample)","short_title":"Soil Investigation Report (Sample)","author":"Yixian Lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hIO/vaMmoHB+u07NPaIBTy9bHRw="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733921/Soil-Investigation-Report-Sample","top_badge":null},"84122343":{"type":"document","id":84122343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/149x198/ed9ea86c63/1538505600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/298x396/c93ee78da8/1538505600?v=1","title":"Method Soil Investigation","short_title":"Method Soil Investigation","author":"d_fili","tracking":{"object_type":"document","object_id":84122343,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/00evUGzTLZPoLARWdWo+8BIfqA="},"url":"https://www.scribd.com/document/84122343/Method-Soil-Investigation","top_badge":null},"119730147":{"type":"document","id":119730147,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/119730147/149x198/500d163c61/1507625643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119730147/298x396/fa0964e196/1507625643?v=1","title":"DCP to CBR 01","short_title":"DCP to CBR 01","author":"ersalf","tracking":{"object_type":"document","object_id":119730147,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eFd+OBNlDoTPGjbIiC5VIdDPCU8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/119730147/DCP-to-CBR-01","top_badge":null},"154327484":{"type":"document","id":154327484,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/149x198/80dd24999c/1389179271?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/298x396/ca68108160/1389179271?v=1","title":"Technical Specifications for Soil Investigation","short_title":"Technical Specifications for Soil Investigation","author":"Ponnada Markandeyaraju","tracking":{"object_type":"document","object_id":154327484,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MZYmKtlDbZ9y7LsAQDbPTpRstJ4="},"url":"https://www.scribd.com/document/154327484/Technical-Specifications-for-Soil-Investigation","top_badge":null},"156931713":{"type":"document","id":156931713,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/149x198/fa71b2ac16/1400512038?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/298x396/40593d8e4d/1400512038?v=1","title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","short_title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","author":"Ivan Masuba","tracking":{"object_type":"document","object_id":156931713,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TNHsYKZutSrZTBudb7m6gmYzGq4="},"url":"https://www.scribd.com/document/156931713/Correlation-Between-Soaked-CBR-Value-and-CBR-Obtained-With-DCP","top_badge":null},"160416048":{"type":"document","id":160416048,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/160416048/149x198/f5a08d6bd8/1514514523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/160416048/298x396/0fd55b0562/1514514523?v=1","title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","author":"Denstar Ricardo Silalahi","tracking":{"object_type":"document","object_id":160416048,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y+pWhfR47KRXlotkZNkuNBRbPdY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/160416048/LAPORAN-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"162167689":{"type":"document","id":162167689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/149x198/2e44f98e9d/1424076844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/298x396/1ccf206919/1424076844?v=1","title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","short_title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","author":"Kartheek Ramishetti","tracking":{"object_type":"document","object_id":162167689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z0/rr6A9frdMLItlr49jPBxvyyw="},"url":"https://www.scribd.com/document/162167689/Soil-Investigation-Report-on-11-5-2012","top_badge":null},"172369596":{"type":"document","id":172369596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172369596/149x198/343d9c6dfe/1380616684?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172369596/298x396/258f21b8b1/1380616684?v=1","title":"soil investigation report","short_title":"soil investigation report","author":"Shashank Tiwari","tracking":{"object_type":"document","object_id":172369596,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M2IP0loG1HXgXFV7RrSNZ+xmzaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/172369596/soil-investigation-report","top_badge":null},"173825101":{"type":"document","id":173825101,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/149x198/59c3b9ad88/1381055203?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/298x396/6abd7e36fa/1381055203?v=1","title":"04Mohr Stress Diagram","short_title":"04Mohr Stress Diagram","author":"Aditya Hendra","tracking":{"object_type":"document","object_id":173825101,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KiLr3iL8fTbHPI0vORFxu7gid/c="},"url":"https://www.scribd.com/document/173825101/04Mohr-Stress-Diagram","top_badge":null},"192238223":{"type":"document","id":192238223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/192238223/149x198/a2e8915464/1433031448?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/192238223/298x396/9b0ebaead7/1433031448?v=1","title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","short_title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","author":"Afrizi Muzaffar","tracking":{"object_type":"document","object_id":192238223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u/cUGifHP7HR3OtkqwdVNB+tG48="},"url":"https://www.scribd.com/document/192238223/2-3-2-Hasil-Penyelidikan-Tanah","top_badge":null},"201122531":{"type":"document","id":201122531,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/201122531/149x198/5fd9cd5dc0/1390293891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/201122531/298x396/d1c6dc21d7/1390293891?v=1","title":"Soil Investigation Report","short_title":"Soil Investigation Report","author":"Amy Fitzpatrick","tracking":{"object_type":"document","object_id":201122531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VIDrOr4JDzquk3VhCfa4P1tXPvM="},"url":"https://www.scribd.com/document/201122531/Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"216115016":{"type":"document","id":216115016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216115016/149x198/a9e1863eb4/1452352647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/216115016/298x396/ed1983970a/1452352647?v=1","title":"Soil Investigation","short_title":"Soil Investigation","author":"zeelliin","tracking":{"object_type":"document","object_id":216115016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A9flLl29nk3NwYWQorpBuHZeT+E="},"url":"https://www.scribd.com/document/216115016/Soil-Investigation","top_badge":null},"241481256":{"type":"document","id":241481256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241481256/149x198/974d188083/1442532144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241481256/298x396/f281696811/1442532144?v=1","title":"BECL_Soil Investigation Report","short_title":"BECL_Soil Investigation Report","author":"NAUTILUS87","tracking":{"object_type":"document","object_id":241481256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S/D3ijblp/2fY8iar7w4lSRGVUI="},"url":"https://www.scribd.com/document/241481256/BECL-Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"252864438":{"type":"document","id":252864438,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/149x198/9229fc7faa/1421453207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/298x396/c09b41ad2d/1421453207?v=1","title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","short_title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","author":"John Archie Dela Cruz","tracking":{"object_type":"document","object_id":252864438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"475FjUUH9LRemG60rYxPDL62l0o="},"url":"https://www.scribd.com/document/252864438/soil-investigation-jda-13-194-pdf","top_badge":null},"262357482":{"type":"document","id":262357482,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/262357482/149x198/89d063538f/1522250662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/262357482/298x396/2b7c0445ba/1522250662?v=1","title":"Soil Test Report","short_title":"Soil Test Report","author":"Min Min Mit","tracking":{"object_type":"document","object_id":262357482,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qXgXb1IX0FSHRn2VhZutKWnnrjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/262357482/Soil-Test-Report","top_badge":null},"282060323":{"type":"document","id":282060323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/282060323/149x198/5542a7d960/1442692081?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282060323/298x396/db1d2ec916/1442692081?v=1","title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","short_title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","author":"Luthfi Siradj","tracking":{"object_type":"document","object_id":282060323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z/c7uf8kkHg49loCsBlzD81uWTE="},"url":"https://www.scribd.com/document/282060323/Laporan-Survey-Geoteknik-Tanah","top_badge":null},"283921156":{"type":"document","id":283921156,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283921156/149x198/4b32bf2e7b/1523076841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/283921156/298x396/d20fe79b14/1523076841?v=1","title":"Final Report Soil InvestiGation","short_title":"Final Report Soil InvestiGation","author":"Fungky King","tracking":{"object_type":"document","object_id":283921156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FYRl5GddhI0dF3avepdnxl9kv6E="},"url":"https://www.scribd.com/document/283921156/Final-Report-Soil-InvestiGation","top_badge":null},"301975377":{"type":"document","id":301975377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/301975377/149x198/34fcc29164/1457023384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301975377/298x396/938fba8a93/1457023384?v=1","title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","short_title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","author":"Kiky Yahdita","tracking":{"object_type":"document","object_id":301975377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9DEND58A5oQT7/9QQ/YOvHscjsU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/301975377/Laporan-Penyelidikan-Tanah-Proyek-Sekolah-Kalideres","top_badge":null},"324735231":{"type":"document","id":324735231,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/149x198/144821a546/1530306955?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/298x396/2006d4263d/1530306955?v=1","title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","author":"Pratama","tracking":{"object_type":"document","object_id":324735231,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LZ3R2s9kAtkZ7Q2ui/q52JbqgeU="},"url":"https://www.scribd.com/document/324735231/HASIL-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"364977320":{"type":"document","id":364977320,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/149x198/e109a7755c/1511243661?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/298x396/86668910b1/1511243661?v=1","title":"456-2000-2013.pdf","short_title":"456-2000-2013.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UfhnidJ8hRM5lWsXfUD0UPRO55o="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977320/456-2000-2013-pdf","top_badge":null},"364977392":{"type":"document","id":364977392,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364977392/149x198/cd4054884c/1511243666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977392/298x396/d54cd5cefe/1511243666?v=1","title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","short_title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eoLwMD2fz69bp5NMvjF+piASLPE="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977392/Oscar-Wilde-The-Importance-of-Being-Earnest-pdf","top_badge":null},"364980690":{"type":"document","id":364980690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/149x198/9ec2ee3cdc/1511243819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/298x396/898dc2f3a1/1511243819?v=1","title":"basic economics.pdf","short_title":"basic economics.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iTOY5B2K0ZoGzdWGic64kskmvGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980690/basic-economics-pdf","top_badge":null},"364980757":{"type":"document","id":364980757,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/149x198/e95f64ba3d/1511243822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/298x396/cf043848da/1511243822?v=1","title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","short_title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z+bSzGFLH35H+LOUHsafIu75L7Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980757/sf6-Gas-Density-Monitoring-pdf","top_badge":null},"364980782":{"type":"document","id":364980782,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/149x198/af37c18ad6/1511243821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/298x396/8ca0adea03/1511243821?v=1","title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","short_title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980782,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z5Gl36mhWkEMiq3+pv4h5rR0KCA="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980782/ISCM-GIS-Monitoring-Even-Better","top_badge":null},"364981507":{"type":"document","id":364981507,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/149x198/8004c765df/1511243860?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/298x396/8e011d9c23/1511243860?v=1","title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","short_title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981507,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jTy4EDUmtsUP7ZI/bHW0IjAw9iw="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981507/Yoga-Booklet-Hindi-pdf","top_badge":null},"364981685":{"type":"document","id":364981685,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/149x198/bca6de9bfb/1511243871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/298x396/843a36a31b/1511243871?v=1","title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","short_title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981685,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GP7Bnn8rIM+6oDRTNkoUOcD1Uyg="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981685/International-Course-for-Aggregate-Research-Final-Report-pdf","top_badge":null},"364981818":{"type":"document","id":364981818,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981818/149x198/80c4b61975/1511243877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981818/298x396/7acc9cfa63/1511243877?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981818,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dV+J8PmtqNWwYuTlGDfhzw04TMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981818/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null},"364981839":{"type":"document","id":364981839,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/149x198/d34588f5a7/1511243880?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/298x396/babbc8abdd/1511243880?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981839,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/5G9cV8tU6iTqKynwp661JFNQKM="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981839/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80365721","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C39%2C40%2C41&auth_token=4pp7Z7bRWvSrg127%2FJrL7gqXbkQ%3D&authenticity_token=CC6abDaYjeHdl5s%2BGXmfF3xiPGJa4RRIWHR27oikNF07FQCli01Nb3O08bskiBMq5hHAi630r%2FawmYIbBGqGtA%3D%3D&expires=1540760169&wordDocumentId=80365721&wordUploadId=83449836"},"renewal_nag_props":null}-->

.)!)NYS '.dO ~dA_L .l 'JIlSNOJ 3NI.

L 1rlSNO.S.) 3NI.lNV.)!)NVS o .

S.)!)NVS 'JJ10 : J.*-:9 ~~ (J (j ::il'lJWV$ .0 :'oN'}l'U .l'lnSNO.}~iha ao :1JA.).l .lNY.l '.S3.:tlJJjj'15'O!:) 1.) 3NI.

)~NVS o unn ~.}Q 9 :"<p \--~()f\ :':>l'lJl-\lVS zlU.isiu .)(. '.ro 3JAJ.l '1!lSNOJ 3NJ.S.)ri.).lNV.hl __)' Q!:) hJJ :"ON'H'H .

lS~JJ.l'lIlSNO:) 3NI.." !)NYS .uin : .( -15- ( S..L t-s Q (l ::YldWVS .lNV.!lO ~JJA.

S.l1nSNO.LNY.)~NVS .) 3NI.

) ~NVS ( .lNV.)f.S.lS3'~1I0 '.ndl:\JVS LLU.Cl :'oN'lru .uin : .)~.l'lIlSNOJ 3NJ.).L S:4> 5' Q!:) ~')(j' f\ ::.)a ~JA.hI -t.

L 'lilSNO.LNV. . .1103dAl .) 3NI. .S~JJ.. S.)~NYS 'JJ10 : J.

.~. --:.... I_::~-~' ~ .~~\JW_Ci_?l~~_(. .~ .. ..T(~. -.~'.. ·-·~I\ - 1- . ... ~~l:. --j 1 -.~-~n\~ft~~L ... 'c':_-I" ..'_ r r.t" .' - . -. _ .- _:_. ! -t:: .. .. --'--/::.( ( . _ . . ._ ._~ .. :~.'>:JF=~r'~ --++~-1~ ." . ._.:). --:--..

!~---.r ------ .·T: -'~~-f-' -' i ": =1' ---.---._-- . :~-:-:-. ~..--.'1lll~t~N'JId ::1.t' - -_j":_.. _'j" ~ I ·'1:-:1 i . .. -'.~-:f-_:_-+_: . '-- --- c --:-:.-:-_-_.~..~~-~ ~ (mm) NOlJ..:.: r· L1 _' - ~_.4·:..:.-t~'.-~.. -.-. .::...··T .( ( ~ : J .

---- - '" '.. ! _- . l P~)ltWS anl~A "lUI. _ --.-.- -~ ..( _::-._".' .I- c- . r c~t-.~.) -------~--- .~ r --- ~("'"' \ __ ~_c3:__ - l.---.. 'J..--:. ••T .~ .!:. _' -J._ - . '-_'_' { ( t-..

1 I V' ·V L ~' -- -- 0. I :r: .. '- -' ._- --~---~--.. 0" ~O ro r- C1 1 o /' / // . - ---_-_. C. VI n >r tTl '. ·. ~. :t n )- . . -_ ---. ~ ..--<as hH HI lH3 .:0 -I . 0" I . /.• '0. ..------ -- -----_- - ----- --_ l . G 'It .. tiN O'Ot os HI lH3H31113<.s.C6 0 'COL IX>0<'/ ~~--. Z i. -1 - '. I ( .:( . 0 "'01 I / r: o \J 1> - ( r C1 o L.---.." ~. O~v . r-> '.. • OS .

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80365721","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80365721&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343,364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"oniRb7l6zeUNPZ6TUi8Lujwldqo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[216115016,78733921,201122531,262357482,282060323,324735231,252864438,301975377,172369596,162167689,154327484,43768175,160416048,156931713,119730147,192238223,241481256,283921156,173825101,84122343],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Soil Investigation Report","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"6AXBBkkMJhRk456+9v35gMYmLz4=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[364980782,364981685,364981507,364981839,364981818,364980690,364977392,364977320,69825351,364980757],"title_link":null,"title":"More From Vinod Sharma","track_opts":{"compilation_id":"CPtwKWuZ7nPfssaL9aA8l/v6gz0=","module_id":"Ni8icLtw5l9e2QRRYqSdZMwJWbU=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"43768175":{"type":"document","id":43768175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43768175/149x198/051a8fb509/1520867226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/43768175/298x396/d420b85fbe/1520867226?v=1","title":"Sub Grade Soil Investigation","short_title":"Sub Grade Soil Investigation","author":"Niket R. Shah","tracking":{"object_type":"document","object_id":43768175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gZKsM+a8PQeZVsSxVABeR1aRatc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/43768175/Sub-Grade-Soil-Investigation","top_badge":null},"69825351":{"type":"document","id":69825351,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/149x198/8d15b070b4/1319258574?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/69825351/298x396/f19b94dac8/1319258574?v=1","title":"2210","short_title":"2210","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":69825351,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrrlftcB5Tlpw9VhAKq78t17+LU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/69825351/2210","top_badge":null},"78733921":{"type":"document","id":78733921,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733921/149x198/4723d1c3c4/1522256177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78733921/298x396/5d807f089d/1522256177?v=1","title":"Soil Investigation Report (Sample)","short_title":"Soil Investigation Report (Sample)","author":"Yixian Lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hIO/vaMmoHB+u07NPaIBTy9bHRw="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733921/Soil-Investigation-Report-Sample","top_badge":null},"84122343":{"type":"document","id":84122343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/149x198/ed9ea86c63/1538505600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84122343/298x396/c93ee78da8/1538505600?v=1","title":"Method Soil Investigation","short_title":"Method Soil Investigation","author":"d_fili","tracking":{"object_type":"document","object_id":84122343,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/00evUGzTLZPoLARWdWo+8BIfqA="},"url":"https://www.scribd.com/document/84122343/Method-Soil-Investigation","top_badge":null},"119730147":{"type":"document","id":119730147,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/119730147/149x198/500d163c61/1507625643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119730147/298x396/fa0964e196/1507625643?v=1","title":"DCP to CBR 01","short_title":"DCP to CBR 01","author":"ersalf","tracking":{"object_type":"document","object_id":119730147,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eFd+OBNlDoTPGjbIiC5VIdDPCU8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/119730147/DCP-to-CBR-01","top_badge":null},"154327484":{"type":"document","id":154327484,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/149x198/80dd24999c/1389179271?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154327484/298x396/ca68108160/1389179271?v=1","title":"Technical Specifications for Soil Investigation","short_title":"Technical Specifications for Soil Investigation","author":"Ponnada Markandeyaraju","tracking":{"object_type":"document","object_id":154327484,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MZYmKtlDbZ9y7LsAQDbPTpRstJ4="},"url":"https://www.scribd.com/document/154327484/Technical-Specifications-for-Soil-Investigation","top_badge":null},"156931713":{"type":"document","id":156931713,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/149x198/fa71b2ac16/1400512038?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156931713/298x396/40593d8e4d/1400512038?v=1","title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","short_title":"Correlation Between Soaked CBR Value and CBR Obtained With DCP","author":"Ivan Masuba","tracking":{"object_type":"document","object_id":156931713,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TNHsYKZutSrZTBudb7m6gmYzGq4="},"url":"https://www.scribd.com/document/156931713/Correlation-Between-Soaked-CBR-Value-and-CBR-Obtained-With-DCP","top_badge":null},"160416048":{"type":"document","id":160416048,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/160416048/149x198/f5a08d6bd8/1514514523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/160416048/298x396/0fd55b0562/1514514523?v=1","title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH","author":"Denstar Ricardo Silalahi","tracking":{"object_type":"document","object_id":160416048,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y+pWhfR47KRXlotkZNkuNBRbPdY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/160416048/LAPORAN-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"162167689":{"type":"document","id":162167689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/149x198/2e44f98e9d/1424076844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162167689/298x396/1ccf206919/1424076844?v=1","title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","short_title":"Soil Investigation Report on 11.5.2012","author":"Kartheek Ramishetti","tracking":{"object_type":"document","object_id":162167689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z0/rr6A9frdMLItlr49jPBxvyyw="},"url":"https://www.scribd.com/document/162167689/Soil-Investigation-Report-on-11-5-2012","top_badge":null},"172369596":{"type":"document","id":172369596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172369596/149x198/343d9c6dfe/1380616684?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172369596/298x396/258f21b8b1/1380616684?v=1","title":"soil investigation report","short_title":"soil investigation report","author":"Shashank Tiwari","tracking":{"object_type":"document","object_id":172369596,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M2IP0loG1HXgXFV7RrSNZ+xmzaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/172369596/soil-investigation-report","top_badge":null},"173825101":{"type":"document","id":173825101,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/149x198/59c3b9ad88/1381055203?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/173825101/298x396/6abd7e36fa/1381055203?v=1","title":"04Mohr Stress Diagram","short_title":"04Mohr Stress Diagram","author":"Aditya Hendra","tracking":{"object_type":"document","object_id":173825101,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KiLr3iL8fTbHPI0vORFxu7gid/c="},"url":"https://www.scribd.com/document/173825101/04Mohr-Stress-Diagram","top_badge":null},"192238223":{"type":"document","id":192238223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/192238223/149x198/a2e8915464/1433031448?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/192238223/298x396/9b0ebaead7/1433031448?v=1","title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","short_title":"2.3.2 Hasil Penyelidikan Tanah","author":"Afrizi Muzaffar","tracking":{"object_type":"document","object_id":192238223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u/cUGifHP7HR3OtkqwdVNB+tG48="},"url":"https://www.scribd.com/document/192238223/2-3-2-Hasil-Penyelidikan-Tanah","top_badge":null},"201122531":{"type":"document","id":201122531,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/201122531/149x198/5fd9cd5dc0/1390293891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/201122531/298x396/d1c6dc21d7/1390293891?v=1","title":"Soil Investigation Report","short_title":"Soil Investigation Report","author":"Amy Fitzpatrick","tracking":{"object_type":"document","object_id":201122531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VIDrOr4JDzquk3VhCfa4P1tXPvM="},"url":"https://www.scribd.com/document/201122531/Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"216115016":{"type":"document","id":216115016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216115016/149x198/a9e1863eb4/1452352647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/216115016/298x396/ed1983970a/1452352647?v=1","title":"Soil Investigation","short_title":"Soil Investigation","author":"zeelliin","tracking":{"object_type":"document","object_id":216115016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A9flLl29nk3NwYWQorpBuHZeT+E="},"url":"https://www.scribd.com/document/216115016/Soil-Investigation","top_badge":null},"241481256":{"type":"document","id":241481256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241481256/149x198/974d188083/1442532144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241481256/298x396/f281696811/1442532144?v=1","title":"BECL_Soil Investigation Report","short_title":"BECL_Soil Investigation Report","author":"NAUTILUS87","tracking":{"object_type":"document","object_id":241481256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S/D3ijblp/2fY8iar7w4lSRGVUI="},"url":"https://www.scribd.com/document/241481256/BECL-Soil-Investigation-Report","top_badge":null},"252864438":{"type":"document","id":252864438,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/149x198/9229fc7faa/1421453207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252864438/298x396/c09b41ad2d/1421453207?v=1","title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","short_title":"soil_investigation_jda_13_194.pdf","author":"John Archie Dela Cruz","tracking":{"object_type":"document","object_id":252864438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"475FjUUH9LRemG60rYxPDL62l0o="},"url":"https://www.scribd.com/document/252864438/soil-investigation-jda-13-194-pdf","top_badge":null},"262357482":{"type":"document","id":262357482,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/262357482/149x198/89d063538f/1522250662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/262357482/298x396/2b7c0445ba/1522250662?v=1","title":"Soil Test Report","short_title":"Soil Test Report","author":"Min Min Mit","tracking":{"object_type":"document","object_id":262357482,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qXgXb1IX0FSHRn2VhZutKWnnrjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/262357482/Soil-Test-Report","top_badge":null},"282060323":{"type":"document","id":282060323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/282060323/149x198/5542a7d960/1442692081?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282060323/298x396/db1d2ec916/1442692081?v=1","title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","short_title":"Laporan Survey Geoteknik Tanah","author":"Luthfi Siradj","tracking":{"object_type":"document","object_id":282060323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z/c7uf8kkHg49loCsBlzD81uWTE="},"url":"https://www.scribd.com/document/282060323/Laporan-Survey-Geoteknik-Tanah","top_badge":null},"283921156":{"type":"document","id":283921156,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283921156/149x198/4b32bf2e7b/1523076841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/283921156/298x396/d20fe79b14/1523076841?v=1","title":"Final Report Soil InvestiGation","short_title":"Final Report Soil InvestiGation","author":"Fungky King","tracking":{"object_type":"document","object_id":283921156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FYRl5GddhI0dF3avepdnxl9kv6E="},"url":"https://www.scribd.com/document/283921156/Final-Report-Soil-InvestiGation","top_badge":null},"301975377":{"type":"document","id":301975377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/301975377/149x198/34fcc29164/1457023384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301975377/298x396/938fba8a93/1457023384?v=1","title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","short_title":"Laporan Penyelidikan Tanah Proyek Sekolah Kalideres","author":"Kiky Yahdita","tracking":{"object_type":"document","object_id":301975377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9DEND58A5oQT7/9QQ/YOvHscjsU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/301975377/Laporan-Penyelidikan-Tanah-Proyek-Sekolah-Kalideres","top_badge":null},"324735231":{"type":"document","id":324735231,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/149x198/144821a546/1530306955?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324735231/298x396/2006d4263d/1530306955?v=1","title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","short_title":"HASIL PENYELIDIKAN TANAH","author":"Pratama","tracking":{"object_type":"document","object_id":324735231,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LZ3R2s9kAtkZ7Q2ui/q52JbqgeU="},"url":"https://www.scribd.com/document/324735231/HASIL-PENYELIDIKAN-TANAH","top_badge":null},"364977320":{"type":"document","id":364977320,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/149x198/e109a7755c/1511243661?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977320/298x396/86668910b1/1511243661?v=1","title":"456-2000-2013.pdf","short_title":"456-2000-2013.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UfhnidJ8hRM5lWsXfUD0UPRO55o="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977320/456-2000-2013-pdf","top_badge":null},"364977392":{"type":"document","id":364977392,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364977392/149x198/cd4054884c/1511243666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364977392/298x396/d54cd5cefe/1511243666?v=1","title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","short_title":"Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364977392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eoLwMD2fz69bp5NMvjF+piASLPE="},"url":"https://www.scribd.com/document/364977392/Oscar-Wilde-The-Importance-of-Being-Earnest-pdf","top_badge":null},"364980690":{"type":"document","id":364980690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/149x198/9ec2ee3cdc/1511243819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364980690/298x396/898dc2f3a1/1511243819?v=1","title":"basic economics.pdf","short_title":"basic economics.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iTOY5B2K0ZoGzdWGic64kskmvGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980690/basic-economics-pdf","top_badge":null},"364980757":{"type":"document","id":364980757,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/149x198/e95f64ba3d/1511243822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980757/298x396/cf043848da/1511243822?v=1","title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","short_title":"sf6 Gas Density Monitoring.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z+bSzGFLH35H+LOUHsafIu75L7Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980757/sf6-Gas-Density-Monitoring-pdf","top_badge":null},"364980782":{"type":"document","id":364980782,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/149x198/af37c18ad6/1511243821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364980782/298x396/8ca0adea03/1511243821?v=1","title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","short_title":"ISCM GIS Monitoring Even Better","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364980782,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z5Gl36mhWkEMiq3+pv4h5rR0KCA="},"url":"https://www.scribd.com/document/364980782/ISCM-GIS-Monitoring-Even-Better","top_badge":null},"364981507":{"type":"document","id":364981507,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/149x198/8004c765df/1511243860?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981507/298x396/8e011d9c23/1511243860?v=1","title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","short_title":"Yoga_Booklet_-Hindi.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981507,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jTy4EDUmtsUP7ZI/bHW0IjAw9iw="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981507/Yoga-Booklet-Hindi-pdf","top_badge":null},"364981685":{"type":"document","id":364981685,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/149x198/bca6de9bfb/1511243871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981685/298x396/843a36a31b/1511243871?v=1","title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","short_title":"International Course for Aggregate Research Final_Report.pdf","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981685,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GP7Bnn8rIM+6oDRTNkoUOcD1Uyg="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981685/International-Course-for-Aggregate-Research-Final-Report-pdf","top_badge":null},"364981818":{"type":"document","id":364981818,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364981818/149x198/80c4b61975/1511243877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981818/298x396/7acc9cfa63/1511243877?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981818,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dV+J8PmtqNWwYuTlGDfhzw04TMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981818/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null},"364981839":{"type":"document","id":364981839,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/149x198/d34588f5a7/1511243880?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364981839/298x396/babbc8abdd/1511243880?v=1","title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","short_title":"STOCK MARKET DICTIONARY.doc","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":364981839,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/5G9cV8tU6iTqKynwp661JFNQKM="},"url":"https://www.scribd.com/document/364981839/STOCK-MARKET-DICTIONARY-doc","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80365721","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C39%2C40%2C41&auth_token=4pp7Z7bRWvSrg127%2FJrL7gqXbkQ%3D&authenticity_token=CC6abDaYjeHdl5s%2BGXmfF3xiPGJa4RRIWHR27oikNF07FQCli01Nb3O08bskiBMq5hHAi630r%2FawmYIbBGqGtA%3D%3D&expires=1540760169&wordDocumentId=80365721&wordUploadId=83449836"},"renewal_nag_props":null}-->