PETAK, 27. januar / sije~anj 2012.

godina, Biha}, Godina XVI;

Broj: 822

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

AKADEMSKA ZAJEDNICA I VLAST SUGLASNI

Nula posto kamate, godina grejs perioda i 11 godina otplate

Austrijski kredit za Univerzitet u Biha}u od pet miliona eura
Hamdija Lipova~a, premijer USK-a, sazvao je u srijedu, 25. januara, u Biha}u predstavnike akademske zajednice, predstavnike kantonalne vlasti i austrijske firme koja bi trebala realizirati tender za nabavku opreme za Univerzitet u Biha}u. Namjera je bila da se kona~no otklone dileme vezane za realizaciju austrijskog kredita koji je USK-u ponu|en prije ~etiri godine ali do danas nije realiziran. Premijer Lipova~a pozvao je rektora, prorektore, dekane i ~lanove Upravnog odbora Univerziteta da se izjasne pojedina~no te da se kona~no usuglase stavovi da li }e Vlada USK krenuti s konkretnim aktivnostima ili }e se ova ponuda odbiti. - Smatram da je ponuda za kredit za nabavku opreme Univerziteta u iznosu od od pet miliona eura, s nula posto kamate, jednom godinom grejs perioda i 11 godina otplate {ansa koju ne smijemo propustiti, ali ovo mora biti zajedni~ka odluka. Bilo je potrebno da se organizira ovakav sastanak jer ta ponuHamdija Lipova~a. Sead Kadi}, zastupnik u Skup{tini USK potvrdio je da }e Univerzitet imati potporu kantonalne zakonodavne vlasti te da je ovaj kredit odli~na prilika da Univerzitet kupi opremu koja mu je nu`na za proces akreditacije. - Ovaj kredit je najpovoljniji koji mo`emo dobiti. Oprema koja }e biti nabavljena bit }e vlasni{tvo integrisanog Univerziteta i koristi}e je sve ~lanice Univerziteta po potrebi. U procesu akreditacije opremljenost je jedan od najbitnijih uvjeta, - istaknuo je rektor Refik [ahinovi}. Nakon nabavke opreme problem koji treba rje{avati jest prostor jer dva fakulteta nemaju vlastite zgrade, tre}i treba dogradnju. Naredna aktivnost Vlade USK-a bit }e usmjerena na rje{avanje infrastrukturnih problema, odnosno izgradnju zgrada za Pravni i Ekonomski fakultet te dogradnju Pedago{kog i zavr{etak Visoke zdravstvene {kole najavili su premijer Lipova~a i kantonalni ministar obrazovanja Dario Juri}.

da stoji godinama i mi smo iskoristili zadnju {ansu da sredstva dobijemo, a sve zbog toga {to vlasti u ranijem mandatu nisu imale dovoljno

politi~kog sluha da se vode isklju~ivo dru{tvenim interesom, interesom Univerziteta, njegovih studenata i profesora, kazao je premijer

INTERVJU: NERMIN PURI], ZASTUPNIK DNZ BiH U PARLAMENTU BOSNE i HERCEGOVINE

Do Krajine i Kraji{nika im je stalo kao do lanjskog snijega

/ str. 4 /

2

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

Opozicija sa novim na~inom izra`avanja neslaganja,
TRANSPARENTOM PROTIV JA^IH
Unato~ tome, zakon je usvojen ve}inom od 16 glasova, dok se 13 poslanika o njemu nije izja{njavalo

ZASJEDALA SKUP[TINA USK-a

"PROTEST" Zakonu o dr`avnim slu`benicima
Na sjednici Skup{tine USK-a u ~etvrtak 19. januara, zastupnici su nastavili pretres o Prijedlogu zakona o dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima u organima dr`avne slu`be, koji je kao prijedlog Vlade kantona uvr{ten kao dopuna u dnevni red. Taj prijedlog zakona je na insistiranje Sindikata dr`avnih slu`benika, kao i opozicionih stranaka, povu~en s dnevnog reda sjednice Skup{tine odr`ane 5. decembra pro{le godine. Dopunjen je sa amandmanima Sindikata, koje je Vlada prihvatila i takav se na{ao pred poslanicima. Opozicione stranke usprotivile su se ovom prijedlogu, jer kako tvrde nisu imale dovoljno vremena da se pripreme, s obzirom da je zbog velikog broja amandmana, prema njihovim rije~ima, bitno izmijenjena su{tina ovog zakonskog akta. zastupni~kog mjesta podigao je transparent, na kojem je pisalo "protest". Ka`e da na ovaj na~in `eli skrenuti pa`nju na ~injenicu, da skup{tinska ve}ina ne uva`ava prijedloge, ni argumente opozicije. Najavio je da }e ova stranka i ubudu}e na sli~an na~in izra`avati protivljenje poziciji, te da je to sasvim prihvatljiv na~in izra`avanja u demokratskim zemljama. Unato~ tome, zakon je usvojen ve}inom od 16 glasova, dok se 13 poslanika o njemu nije izja{njavalo. Predsjedavaju}i Skup{tine kantona, Husein Ro{i} kazao je da poslovnik takvo {to ne poznaje, te da poslanici mogu glasati za, protiv ili biti suzdr`ani. Prema njegovom mi{ljenju, ovaj zakon iako nije sjajan barem donekle }e pobolj{ati status slu`benika.

Kolegij Skup{tine USK-a na 34. sjednici u srijedu, 25. januara, odlu~io je da se naredno skup{tinsko zasjedanje odr`i u utorak, 7. februara. Na dnevnom }e se redu na}i deset ta~aka, izme|u ostalog i rasprava o izboru i imenovanjima ~lanova Skup{tine Turisti~ke zajednice USK-a, JP RTV USK-a i JP Unsko-sanske novine. Raspravljat }e se i o bespravnoj gradnji u USK-u i o trogodi{njem Planu rada i poslovanja [PD "Unsko-sanske {ume".

Naredno zasjedanje 7. februara

Desetka Zakonu - Kada bi `argonom nastavnika davali ocjenu ne bi bila ~ista desetka, no i pored toga Zakon je dobar i stvara daleko bolji status dr`avnim slu`benicima u na{em Kantonu u narednom periodu, istakao je predsjedavaju}i Ro{i}. Potom su poslanici usvojili i prijedlog Zakona o upravljanju otpadom, koji }e zna~ajno doprinijeti ure|enju stanja u ovoj oblasti. Njegovom primjenom, kona~no }e se ste}i uvjeti da se sistematski krene u rje{avanje problema upravljanja otpadom, re~eno je. U nastavku je raspravljano, a potom je i usvojen Prijedlog za-

kona o za{titi prava pripadnika nacionalnih manjina koji je, kakao je poja{njeno uskla|en s federalnim i dr`avnim Zakonom. Usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o nov~anim podr{kama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Zna~ajniju zastupni~ku raspravu pobudio je Nacrt zakona o pru`anju besplatne pravne pomo}i koji predvi|a osnivanje kantonalnog zavoda za pru`anje takve besplatne po-

mo}i ~iji je po~etak rada uvjetovan dono{enjem zakona. Tako bi se gra|anima koji nisu u mogu}nosti platiti, osiguralo da dobiju besplatnu pravnu pomo}, no potrebno je jo{ urediti na~in njenog pru`anja otvaranjem uredovnih dana u svakoj od op}ina i gdje bi radio po jedan pravnik. Tako bi gra|ani izbjegli dodatne tro{kove i pla}ali prijevoz do Biha}a. Ovaj Nacrt zakona bi}e upu}en na javnu raspravu. Niha D`ani} Ninski

Za i protiv slike Alagi}a
A-sda u okviru poslani~kih pitanja i dalje insistira na odgovorima vezanima za pove}anje premije za zdravstveno osiguranje, dok su iz reda SBBBiH tra`ili poja{njenje zbog ~ega su SDP, SDA NSRzB i DNZ BiH odbili prijedlog da se u skup{tinskoj sali uz slike rahmetli dr. Irfana Ljubijanki}a i generala Izeta Nani}a, postavi slika generala Mehmeda Alagi}a. Inicijativu je pokrenuo SBBBiH ve} na Kolegiju Skup{tine 18. januara, dok je zatsupnik Nermin Be}irbegovi} na skup{tinskom zasjedanju pored ostalog, kazao da je iznena|en ~injenicom da je protiv ovog prijedloga glasao i Faruk Hod`i} (SDP), borac, komandant i Sanjanin, zbog ~ega jo{ vi{e zbunjuje njegov ~in. Odgovorio je i Hod`i}, kazav{i da slika sama po sebi ne mora zna~iti puno, ako ~ovjek u sebi ima izgra|ene stavove. - Generala Mehmeda Alagi}a trebalo je po{tovati i cijeniti dok je bio `iv, a ja sam kada je rije~ o njemu, svoje stavove, podr{ku i mi{ljenje pokazao kada je trebalo i kako je trebalo, kazao je Hod`i}.

Usvojen Prijedlog zakona o dr`avnim slu`benicima Pokrenuta je i inicijativa jedne tre}ine poslanika da se ova ta~ka prolongira za narednu sjednicu Skup{tine, ali nije dobila potrebnu ve}inu. Opozicija tvrdi da }e se ovakvim zakonom samo potvrditi trenutno stanje u administraciji. Smatraju da je ona prekobrojna i da treba provesti reformu, zbog ~ega ovaj zakon ne bi trebao biti usvojiti, jer se time onemogu}ava njeno provo|enje. Predsjednik Kluba poslanika ASDA Jasmin Emri} sa svoga

Razvojna agencija USK-a potreba ili prostor za podobne?
Bez obzira na du`u raspravu, usvojen je i Prijedlog odluke o osnivanju JU Razvojna agencija USK-a. Neki poslanici su smatrali kako bi osnivanje ove Agencije slu`ilo tek za uhljebljenje politi~kih kadrova, da je rije~ o nezavisnoj instituciji zbog ~ega bi bilo bolje da ona djeluje u sklopu ministarstva privrede. Resorni ministar Hase Hajrulahovi} naglasio je da }e Razvojna agencija USK-a biti svojevrsna produ`ena ruka ministarstva te da }e sura|ivati sa svim institucijama vlasti u cilju privrednog prosperiteta regije. Rasprava je uslijedila i o Prijedlogu odluke o sufinanciranju nastalih obaveza u realizaciji prve faze Projekta upravljanja ~vrstim otpadom za regiju Biha}. "US-REG-DEP" Biha} je u periodu potpisivanja kreditnog sporazuma zavr{etka prve faze utro{ila 1.676.000 KM, a preostala neutro{ena sredstva iz prve tran{e iznose 100.000 KM. Ni poslije toliko godina nemamo izgra|enu Regionalnu deponiju, a kredit se mora vra}ati. Ipak je prihva}en ovaj prijedlog Odluke, bez obzira na izre~ene nedoumice koje nisu ozbiljnije ni razmatrane. Na koncu, Vladi USK-a dana je suglasnost da putem financijskog leasinga nabavi {est novih automobila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Prihva}ena je i Odluka o neposrednom u~e{}u osiguranih osoba u tro{kovima kori{tenja zdravstvene za{tite u USK-a.

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

3

OSNOVANA RAZVOJNA AGENCIJA USK-a

PREMIJER I DOPREDSJEDAVAJU]I SKUP[TINE USK-a

Razvojna agencija za regionalni razvoj
Spremnost kantonalne Vlade i Skup{tine da u ovoj godini u USK privuku {to ve}i broj investitora potvrdila se i na posljednjoj sjednici Skup{tine USK-a, gdje su poslanici na prijedlog Ministarstva privrede usvojili odluku o osnivanju Razvojne agencije USK-a. Kako je kazao Hase Hajrulahovi}, ministar privrede USK-a, Razvojna agencija osnovana je s namjerom da potakne razvoj ove regije u skladu s donesenim pla-

Uvijek dostupni gra|anima
Spremni u lokalne izbore
U subotu, 21.januara, u Biha}u je odr`ana godi{nja Izvje{tajna skup{tina OO SDA Biha} na kojoj su ~lanovi biha}ke SDA raspravljali o Izvje{taju o radu Asocijacije `ena, Asocijacije mladih i Asocijacije Fatma, te financijskom izvje{taju za pro{lu godinu i financijskom planu za 2012. godinu. Prema rije~ima Seada Kadi}a, predsjednika OO SDA Biha}, veliki odaziv ~lanova Skup{tini te konstruktivne diskusije pokazale su da SDA Biha} u pripreme za lokalne izbore kre}e spremna i sa jasnim ciljevima i programom rada kojeg }e ponuditi svojim ~lanovima, ali i gra|anima Biha}a. - Posebno sam zadovoljan ~injenicom da smo na Skup{tini imali niz dobrih prijedloga i sugestija kako {to spremnije u}i u predizbornu kampanju i to je potvrda da mi `elimo ~uti i glas ~lana SDA, ali i gra|ana ovog grada, odnosno da `elimo ~uti njegove probleme, njegove ideje i prijedloge, - kazao je Kadi}. ^lanovima Skup{tine obratila se i Zibija Musli}-Bibanovi}, predsjednica Asocijacije `ena OO SDA Biha} kazav{i da je Asocijacija tokom pro{le godine uspjela animirati veliki broj `ena koje su bile i politi~ki neopredijeljene, ali su podr`ale dobre projekte i humanitarni rad Asocijacije. - Taj na~in rada kojeg smo imale u 2011.godini nastavit }emo i u ovoj godini i kroz na{e djelovanje okosnica }e biti na{a namjera da u Op}inskom vije}u Biha} bude {to vi{e `ena izabrano na predstoje}im lokalnim izborima, - dodala je Musli}-Bibanovi}. O radu Asocijacije mladih OO SDA Biha} govorio je predsjednik Alan Mehdin, kazav{i da je proteklu godinu obilje`io izbor novog rukovodstva Asocijacije mladih i izbor ~lanova u svim mjesnim ograncima stranke u Biha}u. - @elimo u ovoj godini ja~ati Asocijaciju mladih i ovim putem pozivam sve mlade Bi{}anke i Bi{}ane da nam se pridru`e u radu i svojim prijedlozima i sugestijama nam pomognu da se izborimo za bolji status mladih u gradu Biha}u, - kazao je Mehdin. Hamdija Lipova~a, premijer USK i predsjednik KO SDP USK-a, i Ivan Pr{a, dopredsjedavaju}i Skup{tine USK, primili su u Biha}u delegaciju OO SDP Klju~ koju je predvodio Ned`ad Zukanovi}, predsjednik OO SDP Klju~ i zastupnik u Skup{tini USK. Zukanovi} je kao skup{tinski zastupnik prenio premijeru i predsjedavaju}em Skup{tine iskazanu potrebu gra|ana za u~estalijom i direktnom komunikacijom sa ~elnim ljudima kantonalne vlasti. - Tokom nedavnog posjeta op}inama USK osjetio sam, ne samo u Klju~u, potrebu da budem vi{e prisutan na terenu te je u mom poslovnom planu za ovu godinu ve} planirana kontinuirana aktivnost koju smo simboli~no nazvali Kolegij sa gra|anima. U najkra}em, bit }u redovno sa svojim najbli`im suradnicima prisutan u svakoj op}ini i dostupan za direktan razgovor sa gra|anima, kazao je premijer Lipova~a.

OO SDA BIHA]: GODI[NJA IZVJE[TAJNA SKUP[TINA

Ministar Hajrulahovi} isti~e da }e osnivanjem Razvojne agencije do}i do bolje povezanosti izme|u op}ina i kantonalne vlade u oblasti izrade i apliciranja projekata Evropske unije koji podr`avaju razvoje regija poput USK-a koji je ujedno i grani~ni kanton na{e zemlje sa Hrvatskom.

premijer Lipova~a
U poslovnom planu za ovu godinu ve} planirana kontinuirana aktivnost koju smo simboli~no nazvali Kolegij sa gra|anima
Dopredsjedavaju}i Pr{a je potvrdio stav da su izabrani predstavnici vlasti uvijek dostupni za razgovor sa gra|anima te da posebno vode ra~una da i na taj na~in, dvosmjernom komunikacijom, opravdaju povjerenje koje su im gra|ani ukazali na pro{lim izborima.

Sead Kadi},
Posebno sam zadovoljan ~injenicom da smo na Skup{tini imali niz dobrih prijedloga i sugestija kako {to spremnije u}i u predizbornu kampanju i to je potvrda da mi `elimo ~uti i glas ~lana SDA, ali i gra|ana ovog grada

KOALICIJA U KRIZI?
novima i strategijama razvoja u oblasti privrede i poljoprivrede. - Mi u Vladi smo svjesni da }e RA USK-a imati klju~nu ulogu u procesu provo|enja razvojnih politika, te kreiranja i funkcionisanja instrumenata lokalnog i regionalnog razvoja. @elimo da kroz RA USK-a obnovimo Strategiju razvoja kantona koja je poprili~no stara, te ukoliko `elimo pozitivne korake moramo obnoviti Strategiju i vidjeti {ta je na{ prioritet u narednim godinama, kazao je ministar Hajrulahovi}. On isti~e da }e osnivanjem Razvojne agencije do}i do bolje povezanosti izme|u op}ina i kantonalne vlade u oblasti izrade i apliciranja projekata Evropske unije koji podr`avaju razvoje regija poput USK-a koji je ujedno i grani~ni kanton na{e zemlje sa Hrvatskom. Na veliki zna~aj Razvojne agencije ukazao je i Haris Komi}, v.d. direktora RA USK-a, koji je kazao da }e ona biti promotor kantona na svim nivoima, pokreta~ regionalnog razvoja, glavna jedinica za privla~enje sredstava iz Evropske unije, te }e imati zna~ajnu ulogu u procesu evropskih integracija na lokalnom i regionalnom nivou.

A-sda najavljuje zahtjev za smjenom predsjedavaju}eg Skup{tine
BIHA]: CCI O TRANSPARENTNOSTI RADA ZVANI^NIKA

Forum odgovornosti
USK dr. Hamdija Lipova~a, koji je iskoristio prigodu te se obratio prisutnim sugra|anima. Govore}i o periodu od izbora do danas te svim zna~ajkama koje su obilje`ile to vrijeme, op}inski na~elnik Albin Musli} je predstavio najva`nije pravce u kojima je Op}ina Biha} djelovala, od ulaganja u male projekte infrastrukture do brige za socijalno ugro`ene. Iako u krajnje nepovoljnim okolnostima i vremenu obilje`enom efektima ekonomske

U organizaciji Centra civilnih inicijativa (CCI) u multiplex kinu "Una" u Biha}u, uprili~en je Forum odgovornosti, kao projekat kojim se doprinosi transparentnosti rada izabranih zvani~nika u BiH. O proteklom periodu i svemu {to je obilje`ilo proteklih godinu dana u radu i funkcioniranju Op}ine Biha} i Op}inskog vije}a, govorili su na~elnik Albin Musli} i @eljko Mirkovi}, predsjedavaju}i OV . Ovom doga|aju prisustvovao je u jednom dijelu i premijer

krize, kako je kazao na~elnik Musli}, uspjelo se rasporediti teret vremena i potreba na na~in da se ni{ta od etabliranih vrijednosti nije ugasilo. Za razliku od nekih ve}ih gradova, ni jedna institucija nije dovedena u pitanje. Kada je rije~ o budu}nosti, na~elnik Musli} je najavio va`nije projekte za Biha} tokom ove godine, kazav{i da oni obezbje-|uju radna mjesta, a time i bolje uvjete onih koji }e raditi i od rada hraniti svoju porodicu.

A-sda }e zatra`iti smjenu Huseina Ro{i}a, predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a, zbog, kako je nagla{eno, spre~avanja zastupnika da za skup{tinskom govornicom iznesu svoje mi{ljenje ili kandidiraju teme bitne za USK. Re~eno je to na press konferenciji A-sda u petak, 13. januara, u Biha}u kada se o ovome ali i "neredu" me|u koalicionim partnerima u zakonodavnoj vlasti USK-a detaljnije razgovaralo. Jedna od va`nih tema za USK je, kako je istaknuto, prevara gra|ana sa poskupljenjem zdravstvene premije, koju pla}aju svi, iako bi po zakonu trebali biti oslobo|eni invalidi, nezaposleni, djeca. - Tra`imo od premijera da

bude dosljedan jer gra|ani se pozivaju na njegove instrukcije kada odbijaju platiti ovo poskupljenje, kazao je Admir Had`ipa{i}. Tako|er, zastupnici A-sda u kantonalnoj Skup{tini ka`u da je koalicija u krizi, te da ih je premijer pozvao na razgovore zbog podr{ke za predstoje}i bud`et, o~ekuju}i mogu}e probleme u koaliciji. Opozicija, ina~e, podr`ava najavu Lipova~e da }e od ove godine Vlada pla}ati doprinose vjerskim slu`benicima. Me|utim, ~ak i koalicioni partneri smatraju da Lipova~a sa ovakvim obe}anjima pretjeruje, te da mora po~eti razmi{ljati o konsolidaciji, a ne samo potro{nji bud`eta. N.D`.N.

4

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

Do Krajine i Kraji{nika im je stalo kao do lanjskog snijega
KRAJINA: Na{a zemlja nakon vi{e od godinu dana dobila je dr`avnu vladu. Kako vi gledate na formiranje Vije}a ministara BiH i o~ekujete li da }e ono ispuniti o~ekivanja gra|ana u preostale tri godine mandata? PURI]: Zapravo, Bosna i Hercegovina jo{ uvijek nije dobila Vije}e ministara, nego je imenovanjem mandatara za sastav Vije}a ministara okon~ana tek prva faza u njegovom formiranju. Trenutno traju konsultacije, a nakon njih }e mandatar ponuditi sastav koji treba potvrditi Parlament BiH. Zanimljivo je, me|utim, da se taj proces nakon po~etnog entuzijazma posebno u strankama vladaju}e {estorke (SDP, SDA, SDS, SNSD, HDZ i HDZ 1990) vrlo brzo pretvorio u temu za dnevnopoliti~ka prepucavanja, pa se sada postavljaju uslovi za potvr|ivanje Vije}a ministara kao {to su zakon o sistemu dr`avne pomo}i, popis stanovni{tva, slu~aj Dobrovolja~ka i tome sli~no. Sve to pokazuje da {estorka nije iskrena u svojim nakanama i da su gra|ani po ko zna koji put povu~eni za nos. Li~no smatram da nije politi~ka dobrohotnost ponukala predstavnike {estorke da se dogovore, prije je to bilo uslovljeno pitanjima finansiranja, jer je isticala godina, bonus poznat kao privremeno finansiranje se vi{e nije mogao koristiti i u svemu tome je i postignut dogovor kojem ja, iskren da budem, ni{ta ne vjerujem, a vrijeme }e pokazati da li sam u pravu ili ne. A {to se ti~e drugog dijela va{eg pitanja, da li }e novo Vije}e ministara ispuniti o~ekivanja gra|ana u preostale tri godine mandata, to }emo znati tek nakon narednih op}ih izbora u na{oj zemlji kada }e gra|ani ocjenjivati na{ rad. KRAJINA: Krucijalni problem pred kojim se susre}e novo Vije}e ministara jeste usvajanje bud`eta za 2012. godinu. Da li je zaka{njelo usvajanje bud`eta za pro{lu godinu nanijelo i koliko {tete dr`avnim institucijama? PURI]: Bud`et za 2012. godinu jeste jako bitno pitanje, ali nije najva`nije. Mi danas imamo situaciju da ne znamo pouzdano ni {ta je sa bud`etom za 2011. godinu koji je usvojen u jednoj demokratski i pravno upitnoj politi~koj akrobaciji pomenute {estorke. Isti jo{ uvije nije objavljen i evidentno je da postoje odre|ena sporenja oko legalnosti tog bud`eta i dokumenata koji iz njega crpe svoju pravnu snagu, kao {to je na primjer odluka o privremenom finansiranju. Svakako da je ka{njenje sa usvajanjem bud`eta nanijelo veliku {tetu dr`avnim institucijama, a ponajprije ugledu Bosne i Hercegovine u me|unarodnim okvirima. Svjedoci smo smanjenju kreditnog rejtinga na{oj zemlji, {to u kona~nici zna~i rastu nepovjerenja stranih investitora u na{u zemlju, skuplje zadu`ivanje i uop}e lo{u sliku o na{oj zemlji. Neusvajanjem bud`eta zaustavljeni su reformski procesi, stvoreni problemi u izmirivanju obaveza po vanjskom dugu, problemi sa penzijama demobilisanih pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine i sli~no. KRAJINA: Koliko je realno o~ekivati da }e novo Vije}e ministara vratiti na{u zemlju na put evropskih integracija i koliko }e ulazak Hrvatske u Evropsku uniju imati implikacije na Bosnu i Hercegovinu? Ja ne o~ekujem neki zna~ajniji napredak na evropskom putu BiH u ovom mandatu iz nekoliko razloga. Prvo, evropski put BiH ima jasno zacrtanu mapu, ta~no se zna {ta treba uraditi kako bi se ubrzao taj proces. To je prije svega implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu "Sejdi} i Finci protiv Bosne i Hercegovine", zatim usvajanje Zakona o sistemu dr`avne pomo}i i popis stanovni{tva. To su tri osnovna uvjeta koja Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi mogla podnijeti kredibilan zahtjev za sticanje statusa kandidata za ~lanicu Evropske unije. Drugo, da bi se taj posao uradio mora u BiH postojati kriti~na masa zrelih politi~ara i onih koji donose odluke koji bi bili posve}eni tom cilju, a to na`alost u na{oj zemlji danas nije slu~aj. Mi se u BiH jo{ uvijek nismo uspjeli dogovoriti da li mi zaista svi `elimo ovu dr`avu i kako `elimo da ona izgleda, kako }e biti ure|ena, na kojim odnosima. Ako to nismo u stanju uraditi, kako onda da ispunimo sve ono {to se od nas o~ekuje na evropskom putu. Vi{e puta sam to do sada izjavljivao i stojim iza toga, pri~a o evropskim integracijama je jako popularna ako se ho}ete pro-

INTERVJU: NERMIN PURI], ZASTUPNIK DNZ BiH U PARLAMENTU BOSNE i HERCEGOVINE

dati kao savremeni, evropski orijentirani politi~ar. Me|utim, u zemlji u kojoj ima pola miliona nezaposlenih, u kojoj ima 13 vlada i oko 180 ministarstava i ogroman administrativni aparat koji ne stvara novu vrijednost, ve} izjeda ono gra|ani i oslabljena privreda uspiju stvoriti, dakle u takvoj zemlji u ovom trenutku ima mnogo zna~ajnijih tema od evropskih integracija, koje smiju biti zapostavljene, ali moraju privremeno ustupiti mjesto ekonomskoj obnovi zemlje i borbi protiv siroma{tva koje sve vi{e i sve brutalnije razara bosanskohercegova~ko dru{tvo. KRAJINA: O~ekujete li da }e nova vlast na dr`avnom pa i federalnom nivou imati u fokusu Unsko-sanski kanton u naredne tri godine mandata? PURI]: Vlasti na dr`avnom i na federalnom nivou od kraja rata naovamo su pokazale da im je do Krajine i Kraji{nika stalo kao i do lanjskog snijega i takva je politika i danas na sceni. Nakon izbora 2010. godine gra|ani su o~ekivali da vide novu snagu i u Krajini i prema Krajini, me|utim o~ekivanja su se izjalovila i Kraji{nici su opet dobili i dobijaju mrvice. Evo samo primjera sa Agrokomercom: u pro{lom mandatu dok sam bio zastupnik u Parlamentu Federacije imao sam priliku razmatrati zakonsko rje{enje kojim se rje{avalo pitanje @eljeznica Federacije BiH. Tada je Parlament odlu~io da se za sanaciju stanja u @eljeznicama izdvoji nekoliko stotina miliona KM. S druge strane, Vlada Federacije nije imala i nema razumijevanja za Agrokomerc kojim ona upravlja i u kojem se sa dobrom namjerom i sa 30 miliona KM mogu napraviti ~uda i preporoditi Krajina. To je na`alost na{a `alosna sudbina za koju smo i mi Kraji{nici dobrano krivi, jer nismo jedinstveni i nismo se uspjeli izdi}i iznad na{ih po-

liti~kih i drugih interesa i staviti Krajinu na prvo mjesto, iako se mnogi od nas ~esto zaklinju Krajinom. KRAJINA: Da li ste zadovoljni zastupljeno{}u Krajine i kraji{kih kadrova u novoj vlasti i kakav odnos i zajedni~ke aktivnosti imaju kraji{ki zastupnici u Sarajevu i sura|uju li sa kantonalnim vlastima? PURI]: Ja apsolutno nisam zadovoljan zastupljeno{}u Krajine u vlasti, posebno nakon posljednjih izbora. Za to su krivi kraji{ki predstavnici u strankama koje su dobile najvi{e glasova na pro{lim izborima, prije svega iz SDP-a i SDA, koji se nisu uspjeli izboriti za svoje mjesto u Sarajevu, koje je ipak, svi|alo se to nama ili ne, centar mo}i, bar kada je u pitanju Federacija BiH. Znate, ove dvije stranke su u Krajini, kada je u pitanju izborni rezultat na pro{lim izborima dobile zna~ajan broj glasova (u prosjeku oko 12% od ukupnog broja glasova koje su osvojile na nivou Federacije za dr`avni i federalni parlament), ali to se nije vratilo kroz zastupljenost kadrova iz Krajine u federalnim i dr`avnim organima vlasti, niti kroz ulaganja u Krajinu. Po tom pitanju, stanje je ostalo nepromijenjeno u odnosu na dosada{nju praksu. Ako je po onoj narodnoj: Ko je bli`e vatri, bolje se grije, izgleda da je Krajinu po tom pitanju pogodila `estoka zima. Kada je u pitanju suradnja sa kantonalnom vla{}u, moram iskreno i otvoreno kazati da je u mom slu~aju nema, ~ak nisam pozivan ni na protokolarna de{avanja prilikom obilje`avanja zna~ajnih datuma za Bosnu i Hercegovinu. Pretpostavljam i za{to je to tako jer ~esto i javno kritziram rad kantonalne vlasti i poteze za koje smatram da nisu dobri, a znate, u USK-u je na sceni izgradnja sistema jednoumlja i policijske dr`ave u malom koja ne trpi

kritike i slobodu mi{ljenja, pa me to sve i ne iznena|uje. Iskreno to me i ne brine posebno, jer sve to samo govori u prilog mojoj tvrdnji da mi Kraji{nici nismo u stanju izdi}i Krajinu i njene interese iznad sopstvenih interesa i zato se Krajina i mi skupa sa njom nalazimo tu gdje se nalazimo. KRAJINA: Da li su ustavne promjene u BiH o kojima se godinama pri~a prioritet ili tema "za neka druga vremena" i kakva je perspektiva Krajine u tim promjenama? PURI]: Iako sam iskreni zagovornik temeljitih ustavnih promjena usmjerenih u pravcu racionalizacije i pojednostavljenja funkcionisanja dr`ave, u posljednje vrijeme ~ini se da nema u Bosni i Hercegovini zrela kriti~na masa odgovornih ljudi koji bi taj proces doveli do kraja. Sve se za sada svodi na, rekao bih, srame`ljiva izno{enja prijedloga za ustavne reforme, ali to jo{ nije tema o kojoj se otvoreno i iskreno razgovara. [to se mene li~no ti~e, podr`ao bih svaku promjenu Ustava BiH koja bi bila rezultat konsenzusa i zajedni~kog dogovora predstavnika svih naroda i gra|ana Bosne i Hercegovine, jer sistem nametanja i guranja prsta u oko jednih drugima o~ito je da ne funkcioni{e. Bosnu i Hercegovinu kao i mnogi njeni gra|ani `elim jednog dana vidjeti kao efikasnu i funkcionalnu dr`avu, ure|enu na na~in kako to `ele i prihvataju svi njeni gra|ani, kao slobodnu i demokratsku razvijenu zemlju u kojoj njeni mladi gra|ani rade, stvaraju nove vrijednosti i zasnivaju porodice. Iako je takva Bosna i Hercegovina za sada utopija, to nam ne daje za pravo da odustajemo od borbe za nju i da je smatramo tu|im problemom. Bosna i Hercegovina je na{a zemlja, njeni problemi su na{i problemi i niko ih osim nas ne}e, ne mo`e i ne treba rje{avati.

Mi se u BiH jo{ uvijek nismo uspjeli dogovoriti da li mi zaista svi `elimo ovu dr`avu SDP i SDA su u Krajini na pro{lim izborima dobile zna~ajan broj glasova, ali to se nije vratilo kroz zastupljenost kadrova u federalnim i dr`avnim organima vlasti, niti kroz ulaganja u Krajinu

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

5

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA U BIHA]U

Prijave doktorata do 31. marta 2013. godine
Studentima koji su magistrirali po starom sistemu studiranja omogu}eno je da najkasnije do 31. marta 2013. godine prijave doktorske disertacije. Odluku o prolongiranju roka za podno{enje prijava doktorskih disertacija donio je prvobitno Senat Univerziteta u Biha}u, izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Biha}u, kojim je 30. septembar 2011. godine preciziran kao krajnji rok. I pored negodovanja pojedinih ~lanova Upravnog odbora za prolongiranje roka za prijavu doktorskih disertacija prvenstveno zbog nedoumica da li bi takva odluka imala zakonsko upori{te, Upravni odbor Univerziteta u Biha}u u ~ijoj je isklju~ivoj nadle`nosti izmjena Statuta, a time i ovog roka,je nakon detaljnijih poja{njenja ve}inom glasova dao pozitivno mi{ljenje na odluku Senata Univerziteta u Biha}u i omogu}io vi{im asistentima da doktorate mogu prijaviti do marta 2013. godine, a odbraniti ih do 2015. godine.

PETO GODI[NJE DOBA Evropa na Iza~i}u nikad bli`a, a ni dalja
Niha D`ani} Ninski
Nikad Evropi bli`e bili nismo, nego sad. A nikad ne}emo ni biti. Do{la nam pred vrata, sama k'o hulavka kakva. Pozicionirala se na Iza~i}u, a tamo }e i ostati, {to ne bi, pa za onaj grani~ni prijelaz ulupano je preko nekoliko miliona nov~anica. Sad se Evropa mo`e hvaliti da ima ~vrstu i sigurnu granicu sa nepo`eljnima, a apsurd je u tome {to smo tu granicu izgradili sami. K'o kad smo znali da gradimo ne{to {to }e trajno tu i ostati. Nema sile koja }e one rampe podignuti, otvoriti boce pjenu{ca i proslaviti ukidanje, a time i na{ ulazak u tu zajednicu. U toj tu`noj pri~i i neka dobra. Na primjer, sad kad nas Evropljani zbog ko zna ~ega vrate sa granice, bar ne}emo daleko putovati do ku}e. Rikverc, prva, druga, neko i tre}om i eto te u avliji. Evropa

Vi{i asistenti doktorate mogu prijaviti do marta 2013. godine, a odbraniti ih do 2015. godine
balo korigirati iznose planirane za tro{kove goriva jer su, ocijenjeno je, previsoki. Usvojen je i pravilnik kojim su regulirana prava svih zaposlenika Univerziteta, ne samo nastavni~kog kadra, na usavr{avanje, te Pravilniko naknadama tro{kova za slu`bena putovanja zaposlenika Univerziteta u Biha}u, ~iji je smisao, kazao je prof. dr. Mujo Demirovi}, postizanje javnosti i transparentnosti utro{ka ovih sredstava, ali i nadzor odnosno kontrola postupka odobravanja slu`benih putovanja u zemlji i inostranstvu. Upravni odbor Univerziteta u Biha}u je odlukom utvrdio korisnike slu`benih mobitela i maksimalne iznose njihovog kori{tenja, a informiran je i o aktima Ministarstva obrazo-

vanja, nauke, kulture i sportakoje nije dalo zeleno svjetlo pravilnicima odnosno odlukama kojima su tretirana pitanja utvr|ivanja visina naknada i na~inu raspodjele sredstava ostvarenih od prihoda drugog ciklusa, na~inu obrazovanja i visini naknade za rad stru~nih komisija osnovanih na Univerzitetu, te o davanju saglasnosti na visinu naknade doktorskog studija.

Javnost utro{ka sredstava Upravni odbor Univerziteta u Biha}u je na ovoj sjednici razmatrao i usvojio Okvirni planjavnih nabavki na Univerzitetu s primjedbama da bi tre-

Suglasnost resornog ministarstva Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta }e prema rije~ima Ismeta Botonji}a, savjetnik kantonalnog ministra za visoko obrazovanje, dati suglasnost na ove akte, ali }e oni prethodno morati biti uskla|eni sa postoje}im zakonskim propisima. Predlo`eno je formiranje komisije u kojoj }e Univerzitet predstavljati pet ~lanova, a koja }e doraditi ove akte u formi koja }e biti prihvatljiva Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a. Sanela Pa{agi}

I narod vjeruje da nas mrzi svako, od Sarajlija, Dobojlija, Evropljana, Malte`ana, Kiprana, Marsovaca i Kriptonaca, svi nas mrze, samo nas vole na{i dragi narodni izabranici.
nam je oku i nogama blizu, nikad bli`a, a, bogami, ni dalja. Jo{ ako nam i taj Iza~i} zakinu za jedan od tri grani~na prijelaza sa uvoz-izvoz roba, e onda smo puhnuli u rog. Ne vjerujem da }u imati `ivaca u tom slu~aju slu{ati i prepri~avati `alopojke mislioca na{ih, koji }e redom za krivca imenovati "nekoga iz mase", oplakivati kako nas mrze ovi i oni, pateti~no zaklju~uju}i kako Kraji{nici nisu to zaslu`ili. Ono {to Kraji{nici definitivno nisu zaslu`ili je da ih u Sarajevu predstavljaju redom luzeri svakakvog kalibra, koji uz dobro pla}ene dnevnice mahnu i lovu od lobiranja projekata za svaku drugu regiju, osim Krajinu. Da, da, istina je to. A onda do|u ku}i, pa opleti po "nekome iz mase". I narod vjeruje da nas mrzi svako, od Sarajlija, Dobojlija, Evropljana, Malte`ana, Kiprana, Marsovaca i Kriptonaca, svi nas mrze, samo nas vole na{i dragi narodni izabranici. Jest', al' u nekoj drugoj pri~i. Njima, naravno, naruku ide i stra{na statistika da je broj nepismenih ali onih koji ne znaju ni kako da se potpi{u, ve}i nego prije rata i odmah nakon rata. To njima pa{e, nepismen narod ne zna ~itati, pa vjeruje u sve {to ~uje. I {ta re}i, kakvu i kome poruku poslati? Ja bih poruku poslala onima {to la`u i kradu, {to jedu tri puta dnevno o dr`avnom tro{ku, onima {to se obla~e na narodni kredit, onima koje imaju dobro pozicionirane ljubavnike u vlasti,poru~ila bih im da znaju da iako ima problema sa potpisivanjem, ovaj narod nije zaslu`io takve predstavnike. Nepismen mo`da jeste, ali slijep i gluh nije. Zbogom Evropo, mahnuli su ti u na{e ime, patuljci sa naslovnih strana!

KLJU^

Otvorene prostorije Hitne pomo}i
POLITI^KA AKADEMIJA SDA

BiH pred europskim reformama
Senad [epi}, potpredsjednik SDA i direktor Politi~ke akademije SDA u Brislelu je razgovarao s Wilfriedom Martensom, predsjednikom Evropske narodne stranke (EPP) o aktualnom politi~kom stanju u Bosni i Hercegovini, odnosima izme|u stranaka desnog centra, te daljnoj saradnji SDA sa najve}om politi~kom grupacijom u Evropskom parlamentu. Martens se interesovao za formiranje dr`avne vlade te evropskim reformama koje na{a zemlja mora sprovesti, posebno za Zakon o popisu stanovni{ta i Zakon o dr`avnoj pomo}i, te uticaju ulaska Hrtvatske u Evropsku uniju na prilike u BiH. - Predsjednik Martens je izrazio podr{ku Evropske narodne stranke programima koji uklju~uju predstavnike svih EPP stranaka iz BiH, jer oni ja~aju veze i vra}aju povjerenje me|u narodima i strankama. Vjerujem da }emo u budu}nosti na{e odnose unutar Bosne i Hercegovine graditi na odr`ivim i prakti~nim osnovama, a koja na prvom mjestu podrazumijevaju neupitan put na{e zemlje u Evropsku uniju i NATO, kazao je [epi} u saop}enju za javnost press slu`be Politi~ke akademije SDA. Press SDA

Povodom zavr{etka projekta rekonstrukcije i adaptacije prostorija Hitne pomo}i Doma zdravlja Klju~, uprili~ena je i sve~ana ceremonija otvaranja prostorija. Posebno veliko priznanje menad`mentu klju~ke zdravstvene ustanove bilo je prisustvo ambasadora Vlade Japana u Bosni i Hercegovini Hidea Jamazakija. Pored delegacije Ambasade Japana, sve~anom otvorenju prisustvovao je i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Amir Muri}. Projekat adaptacije i ure|enja prostorija Hitne pomo}i financirala je Vlada Japana a pored ovog ~ina uprili~ena je i slu`bena primopredaja sanitetskog vozila ~iju je nabavku tako|er financirala Vlada Japana sa 58.000 eura.

6

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

IZ MOG UGLA:
RAZGOVOR O AGROKOMERCU

POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK-a I INSTITUT ZA ME\UNARODNU EKONOMSKU SARADNJU POTPISALI SPORAZUM

Valja `rtvovati sada{njost radi bolje budu}nosti
Bez obzira pod ~ijim se staklenim zvonom provodi projekt pokretanje proizvodnje i o`ivljavanje biv{eg gospodarstvenog dinosaurusa Agrokomerca, ono }e za posljedicu imati prijelaz iz zamrle proizvodnje na tr`i{nu ekonomiju {to podrazumijeva tr`i{nu u~inkovitost, liberalizaciju i uklju~ivanje u svjetsko tr`i{te rada i kapitala. Investiranje kroz pokretanje proizvodnje, koji se sa svim ekonomskim i nov~anim u~incima mogu o~ekivati prodajom roba svakako su okosnica unapre|enja poslovnog ambijenta i zamajac gospodarskog i svakog drugog razvoja USK. @elim se uklju~iti u razgovor i ukazati na nekoliko ograni~avaju}ih ~imbenika. Izlo`en sam mogu}oj kritici lokalnih politi~ara i specijalista za organizaciju poduzetni{tva koji mogu ustanoviti da je suvi{e jednostrano poku{ati uop{tavati ovako ozbiljnu temu pomo}u nekoliko nepouzdanih kategorija ograni~enja. No, ipak sam odlu~io riskirati. ^etiri su me|usobno povezana mjesta ograni~enja poslovne paradigme ovog dioni~kog dru{tva: ljudski kapital, management, tr`ite roba i kapitala i depolitizacija korporacije. investitora u poduze}u. Promijenio se i stil u poslovnoj igri u odnosu na tradicionalno rukovo|enje; funkcije planiranja, organizovanja, motiviranja i kontroliranja, potisnuo je u povijest moderni managament, koji se bavi op}enito ljudima. Manager je danas autoritet (ex officio), centralna zvijezda, kao sinteti~ar, trener (coach ), moralni katalizator i alokator resursa. U takvom ozra~ju tehni~ki i ostali kadrovi su stru~na potpora i pomo} u njihovom funkcionalnom podru~ju u rje{avanju pitanja iz djelokruga poslovnog sustava. Ubrzanim razvojem tehnologije, a posebno suvremene informacijske tehnologije postaje o~igledno da mo} AC i njegovi razvojni potencijali vi{e ne ovise o snazi strojeva, opreme i kapitala, ve} vi{e o kvaliteti zaposlenih, odnosno raspolo`ivoj kolektivnoj snazi mozga. Konkurencija u regionu izo{trava se na obimu tehnolo{kih rje{enja i njihova neposredna primjena i ugradnja u proizvode, organizaciju, na~in upravljanja, dakle sposobnosti mi{ljenja, stvaranja, primjene novih spoznaja i ugra|enog novog znanja u vlastite proizvode. Rasprava o o`ivljavanju AC ukazuje na prijepor i suvislost interesovanja Fikreta Abdi}a za biv{e korporacijsko carstvo. izborima u BiH. Bira~i su na imago `rtve muslimanskog naroda (mjeni~na afera) odgovorili ogromnom snagom za mandat u kolektivnom Predsjedni{tvu BiH. Iako je dobio najve}i broj glasova poziciju predsjednika predsjedni{tva BiH ustupio je Aliji Izetbegovi}u. U sudbonosnim trenutcima za opstanak domovine i Bo{njaka u njoj, njegov politi~ki habitus uzrok je me|ubo{nja~kog sukoba u Krajini u kojem je poginulo 1000 bo{nja~kih cvjetova. Njegov kukavi~luk, izdaja i zlo~in spram naroda koji mu je na izborima gotovo plebisticarno podario politi~ku mo}, slomljen je odlu~nim odgovorom bosanskih ljiljana, te vojnim i politi~kim porazom tzv. AP Zapadna Bosna . Danas je Fikret Abdi} starac, ali njegova biologija izgleda djeluje dobro i upotrebljiv je ~ak kao temeljno bi}e. Ako u AC ne u|e Abdi}ev poslovni i poduzetni~ki duh onda }e taj prostor ispuniti netko tko izvorno ne pripada gospodarstvu visokog dometa, ka`u njegovi slijedbenici. @eli li se imati {ansa za jedinstvo i koheziju radnog kolektiva i s obzirom na `ivotnu dob, business znanje, sposobnost i iskustvo, pridru`ujem se mi{ljenju da je Fikret Abdi} potreban na poziciji predsjednika managerskog odbora (volonter lobbyst tr`i{ta roba i kapitala).Vrlo je va`no tko je predsjednik ovog dioni~kog dru{tva u kriznom vremenu, jer je u njemu i managerima poduzetni~ka mo}. Oni preuzimaju odgovornost za rje{avanje

Stil informacijske tehnologije U ovim 20 godina od kako je u AC obustavljena proizvodnje u punom kapacitetu promijenio se ukupni tehnolo{ki obrazac proizvodnje. Tehnolo{ki stil industrijskog doba ~ija je sli-

Tko je Fikret Abdi}? Fikret Abdi} je raspra osoba, dobar businessman i lo{ politi~ar. Sve {to je postigao u karijeri, od Zemljoradni~ke zadruge (26 zaposlenih) do AC

Isklju~iv politi~ki trougao Opsjednuti pro{lo{}u, ovaj me|usobno isklju~iv politi~ki trougao, u promicanju zbiljskog prezira spram pomirenja naroda, nagnojili su toliko omraza da su u javnosti predstavljeni kao iskonski neprijatelji. Razlike u mentalitetu i na~in poimanja svjetonazora, DNZ, s jedne strane i SDA i ASDA, s druge strane, ne mogu na~i zajedni~ki interes gotovo ni po jednom pitanju. Ve} tko ~iju politiku ba{tini Fikret Abdi}, Alija Izetbegovi} i Sulejman Tihi} crvene su marame, crvena slova, a partnerstvo ~istih ra~una mogu}e je samo na druk~ijim na~elima od onih na kojima sura|uju s drugim politi~kim strankama. Prosto je zapanjuju}e koliko su zavi~ajne perjanice tih stranaka trudile se posti}i {to bolje rezultate na {tetu budu}eg razvitka, koliko su `rtvovali budu}nost samo ne bi li uljep{ali i ubla`ili trenuta~ne neuspjehe. Od zavr{etka rata, kraji{ka politi~ka scena nema razloge da izmijeni gospodarsku sliku USK nabolje, jedni zbog toga {to nisu imali politi~ku mo}, a drugi politi~ku opredijeljenost da latentno stanje lo{e beskona~nosti potisnu u povijest i promaknu u budu}nost interes najmanje 50.000 ljudi koji su neposredno ili posredno bili vezani za AC. A sada valja `rtvovati sada{njost radi bolje budu}nosti, valja promijeniti pona{anje i prije}i na dugoro~an na~in razmi{ljanja, a uskoro valja nam se okupiti na ru{evinama ovog nekad uspje{nog podu-

Besplatna obuka, stru~ni i zdravstveni nadzor
U prostorijama Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona uprili~eno je potpisivanje Op}eg Sporazuma o saradnji s Institutom za me|unarodnu ekonomsku saradnju I]EI, a koji podrazumijeva unapre|enje saradnje na realizaciji projekta Una Vialle Rinasce (Preporod doline Une ) Integrirana akcija agrarne poljoprivrede, odr`ivog turizma i socio-ekonomska inkluzija u dolini. U tom pogledu osnovni fokus poljoprivrednog dijela projekta usmjeren je ka razvoju proizvodnje jagodi~astih vo}nih vrsta osobito maline. Potpisanim sporazumom proizvo|a~ima koji se budu bavili ovom proizvodnjom bit }e omogu}ena besplatna edukacija, stru~ni i zdravstveni nadzor, posjeta podru~jima sa intenzivnom proizvodnjom jagodi~astog vo}a, razli~itim me|unarodnim sajmovima ali i uvo|enje novog sortimenta na imanjima zainteresiranih farmera. Podr{ka projekta proizvo|a~ima jagodastog vo}a ogleda se u beskamatnom trogodi{njem kreditiranju njihove proizvodnje kroz po~etno obezbje|enje repromaterijala neophodnog za podizanje zasada i tr`i{ta za konzumni proizvod.

REAGOVANJE NA UGOVOR O PRU@ANJU USLUGA JP VODOVOD BIHA]

[ta zna~i "odr`avanje mjernog mjesta doma}instva"?
Reagiraju}i na kampanju dostavljanja Ugovora o pru`anju komunalnih usluga snabdijevanja vodom od strane JP Vodovod d.o.o. Biha}, redakciji Krajine obratio se Bi{}anin Zuhdija Harba{ tvrde}i da ve} nekoliko mjeseci poku{ava dobiti odgovor {ta u ponu|enom ugovoru, ali i ra~unima, zna~i stavka "odr`avanje mjernog mjesta doma}instva". Kako isti~e, na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH od strane predstavnika stanara H-15/10 zatra`en je pristup informaciji koja reguli{e pitanje uvo|enja stavke na ra~unima 2008. godine i to na "odr`avanje mjernog mjesta doma}instva" u visini od 1,50 KM . - Nakon du`eg vremena izvr{io sam uvid u dokumenta i odluke Nadzornog odbora i Skup{tine Vodovoda vezano za ovu naknadu, gdje se nakon i{~itavanja mo`e konstatovati da te odluke nisu donesene u skladu sa va`e}im zakonskim propisima jer uvidom u Zakon o komunalnim djelatnostima, ~lan 40., vidi se da ovakav na~in regulisanja naplate ugradnje i

kovitost stroj kakav prevladava u AC danas, zamijenio je stil informacijske tehnologije sa svojom metaforom computer. Ima li ova korporacija kriti~nu masu ljudskog kapitala (znanje, informacije, iskustvo) koji se mo`e upotrijebiti za stvaranje novih vrijednosti? Ima li managament sposobnosti odrediti trougao temeljnih poslovnih orijentacija: potro{a~i, ljudi i stalne inovacije i promjene? Temelj ovog trougla ~ine ljudi; oni su put k odanim potro{a~ima, inovacijama i promjenama. Ako su lo{i ljudski potencijali udaljit }e investitora da ulo`i svoj financijski kapital i obratno, kvalitetni visokomotivirani poduzetni~ki orijentirani ljudi i njihova znanja najva`nija je istina za zadr`avanje

(13.000 zaposlenih) vidio je, ~uo, zapazio, usisao je u sebe i iskoristio. Bulumenta ljudi; znanstvenici i bedaci, mudre glave i neznalice, {kolska dob, zreli ljudi i sijede glave, svi su mu pru`ali informacije, svoje znanje i sposobnosti, nade i `ivotna iskustva, a onda je po`njeo financijski lobby Hamdije i Hakije Pozderca i ugradio u svoje `ivotno djelo, koje nosi ime Agrokomerc. Njegov na~in razmi{ljanja, njegov vrijednosni sustav i svjetonazor koji je `ivio i izgra|ivao kao vode}i kraji{ki businessman nai{li su na golemu potporu gra|ana od ]orali}a do Maljevca, i dalje. Ugled u poslovnom svijetu i harizma u zavi~aju pridonijeli su njegovoj briljantnoj pobjedi na prvim parlamentarnim

klju~nih pitanja u korporaciji i skrb o profitu i dugoro~nim rezultatima. [to je bli`i dan izlaska Fikreta Abdi}a sa izdr`avanja zatvorske kazne za ratni zlo~in poja~ava se politi~ki nadzor nad mi{ljenjima i stavovima javnosti u namjeri da zavi~ajna politi~ka elita odlu~i o sudbini AC. Glavna je briga pojedinih politi~kih partija i po njima povla{tenih slojeva dru-{tva, evo ve} 16 godina, promicati omraz unutar bo{nja~ke populacije. DNZ, mostove pomirenja razbacanih udova bo{nja~kog narodnog tijela u Krajini, licitira agrokomercizmom, a SDA i A-SDA nulti stupanj tolerancije za pomirbu zakopali su u rovove Muratova brda.

ze}a i dogovoriti kako dalje. Problem Agrokomerca ne mo`e se rije{iti u ozra~ju na~ela mr`nje; platforma preobra`aja koja isklju~uje temelj jedinstva i zajedni{tva recept je za sigurnu propast projekta. Uvehlim "mir|ijama" i ljudima bezna|a valja oduzeti politi~ku mo} odlu~ivanja o o`ivljavanju ovog gospodarskog sustava, njihovu politiku gurnuti ustranu kako bi poduzetni~ka mo} i struka feni} ptici odredio put u budu}nost. Nekoliko stotina tehni~kog osoblja, rasutih po bijelom svijetu, svrstava se u kolonu, njima u mimohodu pridru`i}e se i biv{i zaposlenici, a tko }e stati na ~elo kolone ? "Ne idite utabanim putem. Krenite tamo gdje puta nema i ostavite trag " - ka`e Angola.

Hasan Zuli}

odr`avanja nije propisan." ka`e Harba{. Kako isti~e, dopisom se nedavno obratio i Slu`bi za komunalne djelatnosti, vode i za{titu okoli{a Op}ine, navode}i da se iznos od 1,50 KM napla}ivao kako onima koji imaju mjerno mjesto doma}instva, odnosno mjerni instrument, tako i onima koji nemaju mjerno mjesto i koji ra~une pla}aju pau{alno. - Naplata je vr{ena i svim stanarima koji imaju zajedni~ko mjerno mjesto doma}instva, odnosno mjerni instrument iako navedena odluka definira doma}instva i ku}ni savjet, {to zna~i da se iznos od 1,50 KM trebao dijeliti na broj doma}instava ku}nog savjeta (ku}ni savjet H-15/10 po stanu 0,51 KM jer ima deset stanova), isti~e Harba{. Dodaje da gra|ani Biha}a trebaju da znaju {ta pla}aju i zbog ~ega, i {ta za tu uslugu dobivaju, istaknuv{i da ova stavka mora biti ukinuta sa ra~una JP Vodovod d.o.o., te da }e ukoliko ne dobije pozitivan odgovor i ukidanje stavke pokrenuti i upravni spor kod nadle`nog suda. E. M.

Unsko-sanske novine KRAJINA
Na osnovu ~lana 135. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a i Odluke [kolskog odbora broj: 04-611827/11, JU Mje{ovita srednja {kola «Bosanski Petrovac» raspisuje

oglasi
vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidat treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju i (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao, nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva neke od kategorija iz Zakona, - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene, - rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njegovom krivicom Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom, dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e telefonski obavije{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua. Nepotpune i neblagovremen prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU MS[ «Bosanski Petrovac» ul. Bosanska 125, 77250 Bosanski Petrovac (sa naznakom za konkurs/natje~aj)

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

7

This projekt is financed by EU

Za popunu upra`njenih radnih mjesta
Na odre|eno vrijeme (do kraja {kolske 2011/2012. godine) - Profesor latinskog jezika 4 ~asa sedmi~no - Profesor psihologije 2 ~asa sedmi~no - Profesor muzi~ke kulture 2 ~asa sedmi~no - Profesor likovne kulture 6 ~asova sedmi~no - Profesor matematike 4 ~asa sedmi~no - Ljekar op}e prakse (za predmet anatomija) 2 ~asa sedmi~no - Profesor predmeta Poznavanje robe 2 ~asa sedmi~no - Predava~ prakti~ne nastave za trgovce 7 ~asova sedmi~no - Predava~ prakti~ne nastave za automehani~are 14 ~asova sedmi~no Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati su du`ni ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje {kole i Pedago{kim standardima. Uz prijavu s kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su du`ni prilo`iti: (original ili ovjerene fotokopije) 1. Odgovaraju}u diplomu o {kolskoj spremi za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne

KONKURS/NATJE^AJ

Evropska unija je dodijelila grant Op}ini Biha} za projekt „Razvoj eko-zone NP Una i oboga}ivanje njegove turisti~ke ponude“ (u daljnjem tekstu Projekt). U vezi s tom pomo}i

Op}ina Biha} i Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD objavljuju

za izradu i postavljanje turisti~ke signalizacije (Tender br: Eco-zone NP Una/service /14)
1. Javni poziv za izradu i postavljanje turisti~ke signalizacije odnosi na komponentu gore pomenutog projekta – izrada i postavljanje turisti~ke signalizacije na podru~ju Nacionalnog Parka “ Una“ . 2. Predra~un/predmjer usluga i radova sadr`ana je u tenderskoj dokumentacij: Lot 1. Sme|a turisti~ka vertikalna signalizacije Lot 2. Table dobrodo{lice 3. Zainteresirane strane mogu uzeti tendersku dokumentaciju u Centru za promociju lokalnog razvoja PLOD, Muhsina Rizvi}a 11, Biha}, BiH, izme|u 08:00 i 16:00 h, svakog radnog dana.od ponedjeljka do petka. Zadnji rok za uzimanje tenderske dokumentacije je 03.02.2012 .godine. 4. Tenderska dokumentacija }e biti predana ponu|a~ima koji pismeno potvrde (npr. emailom ili faxom) svoj interes da u~estvuju na adresu naru~ioca/broj faksa navedene ispod. 5. Svaki ponu|a~ mo`e podnijeti samo jednu ponudu po lotu i to samo na engleskom jeziku, koji je slu`beni jezik ovog projekta. Samo potpune ponude }e biti razmatrane. 6. Potvrda op}e odgovornosti ponu|a~a biti }e evaluirana na osnovu sljede}ih dokumenta: - Potvrda o pla}enim porezima i doprinosima - Kopija Rje{enja o upisu u sudski registar - Uvjerenje da poduze}e nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom - Uvjerenje da poduze}e nije osu|ivano za djela iz oblasti privrednog prijestupa Svi gore navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci i trebaju biti podne{eni kao originali ili ovjerene kopije. 7. Dokumenti za dokazivanje o ispunjavanju uslova tehni~ke kvalificiranosti: Referentna lista o obavljenim sli~nim poslovima u zadnjih pet godina, uklju~uju}i iznose ugovora i nazive, brojeve telefona i adrese klijenata 8. Sve ponude moraju biti podne{ene u Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD, Muhsina Rizvi}a 11, Biha}, BiH do 05.03.2012. godine do 16:00 h. Sve ponude podnije nakon toga datuma se ne}e uzeti u razmatranje. 9. Za sve ostale informacije molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona: +387 37 220 690 ili e-mail adresu: lorena.felic@plod.ba

JAVNI POZIV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA JU O.[ “JEZERSKI“ JEZERSKI Tel/fax : 037 481 063 Na osnovu ~lana 135. i ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (“Slu`beni glasnik USK-a broj 05/04”), ~lana 84. i ~lana 137. Pravila JU Osnovna {kola “Jezerski” te Suglasnosti ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, broj: 10-34-220-2/2012, [kolski odbor je na svojoj XIX sjednici, odr`anoj dana 05.01.2012 godine, donio Odluku kojom raspisuje:

[kolski odbor JU Osnovne {kole «Gornje Prekounje- Ripa~»
Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. Glasnik F BiH br. 5/04) i ~lana 84. stav j) Pravila JU O[ «Gornje Prekounje-Ripa~», [kolski odbor na svojoj 27. redovnoj sjednici odr`anoj 02.11.-2011. godine donio je Odluku da se raspi{e

Za popunu radnih mjesta u {kolskoj 2011/12 godini
1. Nastavnik tehni~kog odgoja 17 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme do 31.08.2012. godine u centralnoj i 3 podru~ne {kole 2. Nastavnik informatike 20 sati sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do 31.08.2012. godine Pored op}ih uvjeta predvi|enim Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: - kratka biografija - diploma o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ( ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima i na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj: 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu «kriterij»). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na Konkurs, dostaviti

KONKURS

KONKURS
za popunu sljede}ih radnih mjesta
1. nastavnik razredne nastave, 2. nastavnik matematike i fizike, 1 izvr{ilac, na neodre|eno radno vrijeme (puna norma) 1 izvr{ilac, na neodre|eno radno vrijeme (puna norma)

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnom planu i programu i Pedago{kim standardima. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}a dokumenta: - Diplomu (original ili ovjerenu kopiju) - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Izvod iz Mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - Ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos) Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa komisija }e obaviti interviju u prostorijama {kole. Prijave sa biografijom i kontakt telefonom slati na adresu: JU Osnovna {kola “ Jezerski” 77241 Jezerski

i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se «prema kriteriju izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: 1. - dokaz o progla{enju tehnolo{kog vi{ka - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, 2. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica prilo`iti sljede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice, {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Osobe iz stava 2. koje dokazuju pripadnost OS RBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave i original dokumente ili ovjerene kopije slati na adresu: JU Osnovna {kola «Gornje Prekounje - Ripa~» Biha}, ul. Vejzovac bb. Ili predati li~no na protokol {kole. Sa naznakom – Za konkurs za popunu radnog mjesta.

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

Staro novinarstvo u novom vremenu (V)

OSVRT NA DVIJE NOVE KNJIGE SAFETA ]URTOVI]A

Pesimizam za bolja vremena
Pi{e: prof. dr. sci. Hrvoje Juri} Uz malo mo}i i pokvarenih namjera, vladari o kojima autor govori zavladali su na ovaj na~in pasiviziranim i anesteziranim narodom od kojeg se tra`i da bude samo zbir poslu{nih potro{a~a i poslu{nih glasa~a. Ima li {anse da se takvo stanje promijeni? Poslu{ajmo kako ]urtovi} o tome promi{lja: “Da li dru{tveni procesi {to odre|uju na{ dana{nji i sutra{nji `ivot uistinu imaju takve sadr`aje i smjer koji makar nagovje{tavaju ciljeve kao {to je: sretan, ekonomski i pravno za{ti}en pojedinac, s mogu}no{}u kreativnog samoostvarivanja u dru{tvu pravne jednakosti i socijalne osjetljivosti? Rije~ je o slobodnom, educiranom i motiviranom pojedincu, osobi mo}noj da aktivno (su)djeluje u demokratskom, ekonomskom i kulturnom razvitku dru{tva, s legitimnim pravom na uvid u rad i djelovanje vladaju}ih elita i njihovih institucija, ostvaruju}i zada}u korektiva vlasti u interesu naj{ire demokratske javnosti. Ni najve}i optimisti, ~ini se, ne bi na ovo pitanje mogli dati ni iole potvrdan odgovor.”

Knjige objavljene pod zajedni~kim nadnaslovom “Historijski prazno vrijeme”, te naslovima “U spirali propadanja” i “Od nade do bezna|a”, okupljaju kolumne koje je Safet ]urtovi} objavljivao u biha}koj “Krajini” od 2005. do 2007., odnosno od 2007. do 2010.
vremenu u kojem nas sve tjera na povla~enje i pasivnost? Iako sam, osobno, revolucionarno raspolo`en s obzirom na te stvari, u o~ekivanjima sam skroman: mi moramo, u najmanju ruku, do boljih vremena pronijeti jednu svje}icu, lu~ normalnosti i topline, da se ne bi ugasila. A to je prvenstveno zada}a intelektualaca, ali ne onih samozvanih, la`nih, korumpiranih, nego istinskih, autonomnih, slobodnih, nezavisnih. Safeta ]urtovi}a tako|er ubrajam me|u intelektualce (naravno, me|u ove druge, istinske), vode}i se onim odre|enjem Immanuela Kanta koji je rekao da je glavna uloga prosvjetitelja, a time i intelektualaca, da javno upotrebljavaju svoj um. Ako i{ta odlikuje ]urtovi}a i ljude sli~ne njemu, to je javno upotrebljavanje uma, ali ne puko laprdanje onoga {to ti padne na pamet, nego odgovoran govor o stvarima od op}eg interesa, pod vidom op}eg dobra.

Javno upotrebljavanje uma Ipak, ponavljam pitanje: mo`e li se to stanje promijeniti? I odgovaram, jednim dijelom i suprotno ]urtovi}evom raspolo`enju: mo`e, odnosno postoji nada da mo`e, ali nada nikada ne zna~i pasivno ~ekanje, nego zahtijeva anga`man. Kakav je, pak, anga`man mogu} u

Minimiziranje bezna|a Naposljetku, kako udahnuti malo optimizma govore}i o knjigama ~iji naslovi vode “u spiralu propadanja” i “od nade do bezna|a”? Mogli bismo re}i da je utje{no ve} i to {to imamo ovakve ljude poput Safeta ]urtovi}a, koji nam poma`u da preduramo te{ka vremena, te da je utje{no to {to je ve} i promi{ljanje negativnih okolnosti – pozitivna stvar. Nastoje}i minimalizirati bezna|e i maksimalizirati nadu, za {to ipak osnove ima i u ]urtovi}evim knjigama, zavr{io bih ovaj osvrt jednom dobronamjernom i ohrabruju}om dosko~icom koja je ujedno odgovor na na{e vje~no “~ekanje boljih vremena”, a glasi: ostavimo pesimizam za bolja vremena!
(kraj)

Prvoj ovogodi{njoj akciji odazvalo se 40 davaoca krvi
Udru`enje davaoca krvi Biha} u ~etvrtak, 19. januara, organiziralo je prvu od ~etiri planirane u ovoj godini akcije darivanja krvi. Odziv darivaoca je bio vrlo dobar. Krv je darovalo 40 ~lanova Udru`enja od kojih dvojica, Adnan Pe~enkovi} i Osman Sari}, prvi put. - Prvi put sam dao krv i drago mi je da sam se odlu~io na ovaj human korak. Poru~io bih svima koji to do sada nisu u~inili da se odazovu ovakvim akcijama i da se ne pla{e. Jer zaista nije stra{no a svaka kap darovane krvi `ivotno ugro`enoj osobi zna~i mnogo, istakao je Adnan, koji je ve} sada najavio da }e se rado odazvati ovakvim akcijama. U ovoj akciji prikupljeno je 16 litara dragocjene te~nosti. Mustafa Liha, predsjednik Udru`enja davaoca krvi Biha} je zadovoljan odzivom i op}enito kako je akcija pro{la. Zahvaljuju}i razumijevanju Op}ine Biha} Udru`enje odnedavno ima vlastiti radni prostor u zgradi biv{eg Higijenskog zavoda u Krupskoj ulici. Prema rije~ima

U ORGANIZACIJI UDRU@ENJA DAVAOCA KRVI «BIHA]»

Knjiga na dar najboljim u~enicima
Udru`enje pisaca USK-a po~etkom ove godine pokrenulo je veliku akciju darivanja knjige najboljim u~enicima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju cijelog Kantona. Knjige }e dobiti svi u~enici koji na kraju {kolske 2011/2012. godine zavr{e razred s najboljim uspjehom u svom odjeljenju. Akcija koju je Udru`enje pisaca pokrenulo trajat }e do kraja ove {kolske godine. S obzirom da se radi o velikom broju djece koja bi trebala dobiti knjigu na poklon za pokazao znanje, trud i zalaganje, krenulo se akcijom ranije kako bi sponzori koji se `ele uklju~iti bili na vrijeme informirani a samim tim i dovoljno vremena da daju doprinos. ^lanovi Udru`enja pisaca Unsko-sanskog kantona u ovoj akciji su se odrekli bilo kakvih honorara. Potrebno je tek osigurati sredstva (po 5 KM po knjizi) za {tampu. Zaista lijepa gesta pisaca okupljenih u ovo Udru`enje, pogotovu vrijeme kada su djeca, pa ~ak pred{kolskog uzrasta, zaokupljena internetom. Ankete pokazuju da ~itala~ka publika u opadanju. Sve manje se ~itaju knjige, a o kupovini da se i ne govori. Ovom akcijom Udru`enje pisaca USK-a `eli nagraditi najbolje u~enike ali i potaknuti ostale da bolje u~e i budu nagra|eni. A koji bolji poklon od knjige mo`e biti? Udru`enje pisaca USK-a ovim putem poziva sve javne ustanove i poduze}a, organizacije i udru`enja da se uklju~e i daju doprinos akciji kako bi na vrijeme za sve najuspje{nije u~enike osigurali poklon i nagradili zaslu`eni trud. / N.Pirali}

AKCIJA UDRU@ENJA PISACA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-sanskog kantona" d.o.o. Biha}

NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TV USK
Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona
TV INTERVJU
Nakon administrativnog ekipiranja i izbora ~elnih ljudi , najmladji nacionalni park u Bosni I Herceghovini NP “ Una” po~eo je disati punim plu}ima. Konture budu}eg ustroja i rada ve} su uveliko vidljive,privikavanje na prosperitetan `ivot u Nacionalnom parku otpo~elo, a najavljuju se zanimljivi projektni zadaci. O pionirskim koracima u za{titi i `ivotu s prirodom u prostoru Nacionalnog parka, u emisiji TV intervju govori njegov prvi direktor Amarildo Muli}. Doma}in u studiju Senad Rami}. TV Intervju samo na TVUSK u utorak 31.01.2012. od 20.05.

Lihe sada je daleko lak{e raditi, ~lanstvo se ima gdje sastajati a gra|ani koje zanima {ta i kako radi Udru`enje vi{e informacija mogu dobiti u slu`benim prostorijama. Druga kvartalna akcija u organizaciji Udru`enja davaoca krvi Biha} bit }e 19. aprila ove godine.
N.Pirali}

Unsko-sanske novine KRAJINA

agencija za nekretnine

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

9

P O N U D A
Otvorena nova poslovnica u Cazinu, Cazinskih brigada bb
Kreditiranje po najpovoljnijim kamatnim stopama!
Novoizgra|eni stan renomiranog proizvo|a~a Stanovi d.o.o vrhunske kvalitete i dizajna. Stan se nalazi na ~etvrtom katu lamele B na Ceravcima, u Biha}u a sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, hodnika, spava}e sobe, te balkona od 7,93 m². Stan je opremljen najsavremenijim elementima, interfonom, liftom, te ima instalacije za internet i kablovsku tv. Uz stan dobijete drvarnicu od 5,85 m² gratis. U navedenoj lameli ostala su jo{ samo dva stana za prodaju, {to potvr|uje kvalitet i zadovoljstvo kupaca. Cijena ohih stanova manja je za 1% nego kada ga kupujete od proizvo|a~a. Povr{ina: 56,45 m². Cijena: 85.000 KM-1%.

... da bi san postao dom
Trosoban stan u Biha}u, naselje Ozimice Biha} - Ozimice II II, Blok 10, D-4, kat II, stan broj 11, kompletno renoviran i komforan. U cijenu stana ura~unata je kuhinja izra|ena po mjeri sa svim ugradbenim ure|ajima. Stan tako|er posjeduje klimu, te centralno grijanje sa radijatorima. Uz stan dobijate gratis drvarnicu od cca 5m². Ovo je jedno toplo, ugodno i lijepo mjesto za `ivot koje samo mo`ete da po`elite. Povr{ina: 75 m². Cijena: 120.000 KM.
Prodaje se novoizgradeni dvosoban stan na Cazin prvom spratu u cazinskom naselju [epi}i - [epi}i S1/PR. Stan se sastoji od hodnika, dnevnog boravka, trpezarije, kuhinje, spava}e sobe, kupatila, ostave, dega`mana i terase, sa pripadaju}om {upom/ostavom u suterenu. Ovaj stan posjeduje centralno grijanje, sa novim i funkcionalnim namje{tajem. Ovo je jedno veoma lijepo i prijatno naselje idealno za `ivot. Uz stan dobijete ostavu gratis. Povr{ina: 62,26 m². Cijena: 50.000 EURA.
Prodaje se ku}a sa halom, gara`om, nadstre{nicom i ogromnim dvori{tem u Bosanskoj Krupi, preko puta Doma za nezbrinutu djecu. Ku}a se sastoji od oko 100m² stambenog prostora a unutra{nji dio ku}e se nalazi u roh bau stanju, te je spreman za renoviranje. Iza ku}e smje{tena je hala sa gara`om i nadste{nicom koja je pogodna za proizvodnu djelatnost ili za poslovni prostor. Ovo je fenomenalna lokacija jer se nalazi pored osnovne {kole Lepa Radi}, Srednje mje{ovite {kole, [PD USK {ume, Krupatransa, te ~uvenih krupskih ada. U blizini ste grada, ali ipak imate svoj mir i ti{inu. Ukupna povr{ina: 820 m². Povr{ina ku}e: 100 m². Cijena: 135.000 KM.

Biha} - Ceravci

Prodaje se trosoban stan na Ozimicama II, blok 6 D3, stan broj 5, na prvom spratu. Stan je kompletno renoviran po~ev{i od zidova, izolacije, parketa, inastalacija, kupatila, kerami~kih plo~ica. Stan je renoviran za vlastite potrebe, tako da je i kvalitet na zavidnom nivou. Kuhinja je ra|ena po mjeri sa savr{eno umokponovanim dizajnom i bojama. Uz stan dobijete {upu i drvarnicu gratis. Povr{ina: 64m², Nova cijena: 109.000 KM.
Ovaj poslovno-stambeni objekat se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji: poslovni prostori u prizemlju i stambeni prostori sa pogledom na rijeku Unu - slapove i most. Prilaz ovom objektu je iz dvije izuzetno frekventne gradske saobracajnice. Poslovni prostor se sastoji od glavne prostorije, toaleta, ulaza, garaze. Stambeni prostor se sastoji od: dnevnog boravka, kuhinje, tri spavace sobe, hodnika, ulaznog hola, hola, kupatila, peglaone, ostave i balkona. Ovaj objekat ima i tavanski prostor koji je neuredjen povrsine od 26,10m² s mogucnoscu pretvorbe u stambeni prostor. Ukupna povr{ina: 240 m², Cijena: Na upit.

Biha} - Ozimice II

Biha} - Centar

Bosanska Krupa - Proleterska bb

Prodaje se troeta`na ku}a u cazinskom naselju Cazin Gnjilavac pored glavne ceste sa tri poslovna Gnjilavac prostora. Prvi sprat i potkrovlje se nalaze u roh bau stanju, dok su poslovni prostori kompletno zavr{eni i useljivi sa svim potrebnim komunalijama, mokrim ~vorom, telefonom. U objektu su razvedene instalacije struje, vode i telefona. Ovo je fenomealna lokacija jer se nalazi u neposrednoj blizini raskrsnica puteva Biha} – Cazin – Bosanska Krupa – Bu`im. Povr{ina ukupno: 2.294 m². Povr{ina ku}e tlocrt: 176 m². Cijena: 600.000 KM. Prodaje se benzinska stanica koja je smje{tena na putu od Biha}a prema Bosanskom Petrovcu u naselju Vrto~e. Lokacija ove benzinske pumpe je fenomenalna jer u njenoj blizini na desetine kilometara ne postoji niti jedna druga benzinska stanica. Ovo je veoma prometno mjesto, jer se nalazi uz magistralni put Biha} – Sarajevo. Uz benzinsku pumpu u cijenu ulazi i caffe bar, prodavnica, gara`a, te kotlovnica za grijanje. Sa ovom ponudom ne kupujete samo nekretninu, ve} i postoje}i biznis! Povr{ina ukupno: 4.010m², Cijena: 500.00 KM!!! Na prodaju je stambeno – poslovni objekat pod plo~om dimenzija 7,40 x 14 m, na fenomenalnoj lokaciji u centru Biha}a neposredno pored Smaragdnog – pje{a~kog mosta. Ova parcela se nadvila nad samu rijeku Unu, te se ~ini kao da rijeka predstavlja njen sastavni dio. Ovo je izvanredna ponuda na tr`i{tu nekretnina, jer kupovinom iste dobivate mnogo: par~e Une i postajete dio nje, a s druge strane mo`ete si osiguarati prijatan i ugodan dom i radno mjesto! Cijena: Na upit!

Prodaje se ku}a sa {umom i zemlji{tem u Bosanski Novi Bosanskom Novom, ulica 1.maj 90, naselje Urije - Urije – Ko`inac. Ku}a je dimenzija 10 x 12 m u tri eta`e. Prvi i drugi sprat su zavr{eni i useljivi, dok se prizemlje nalazi u roh – bau stanju. Ista posjeduje tri odvojena ulaza, te odvojena brojila za struju i vodu. Pored ku}e smje{ten je devastirani objekat sa urbanisti~kom dozvolom za izgradnju. Ova lokacija je smje{tena nedaleko od samog grada. Ku}a ima svu komunalnu infrastrukturu: voda, struja, telefon, a uskoro }e biti postavljeni i gradska rasvjeta i asfalt. Povr{ina ukupno: 7.932m². Cijena: 110.000 KM.

Biha} - Vrto~e

Prodaje se poslovno – stambeni objekat sa pripadaju}im zemlji{tem i putem u ulici Golubi}ki put br 12. Objekat je izgra|en 2010.godine i jo{ uvijek je u roh-bau stanju. Ovaj objekat je namijenjen u poslovnostambene svrhe, odnosno za mini motel. Prizemlje ispunjava sve uslove za uslu`nu djelatnost-ugostiteljstvo. Prizemlje posjeduje kotlovnicu, kuhinju, prijemnu salu, bar, wc isl. Prvi sprat je namijenjen za prijem gostiju (preno}i{te), te svaka soba ima kupatilo i wc, ali se mo`e koristiti i u stambene stvrhe. Izgradnja ovog objekta uslovljena je blizini sportskog aerodroma i posje}enosti stranih gostiju (pilota) ovom podru~ju – klijentela zagarantovana. Povr{ina ukupno: 2583m², Povr{ina objekta: 200m². Cijena: 200.000KM.
Objekat modernisti~kog dizajna lociran u predgra|u Biha}a u naselju Klokot, nedaleko od samog izvora istoimene rijeke. Kompletno zavrsen i useljiv s centralnim grijanjem, gara`om, terasom, te kompletno namje{ten. Nalazi se na lijepoj lokaciji gdje ste izolovani od gradske gu`ve i buke, te imate svoju privatnost. Ku}a je gra|ena u dvije stambene eta`e, nesvakida{njeg gra|evinskog oblika i stila za na{e podneblje. Zato ta neobi~nost i nesvakida{njost ovu ku}u ~ini jedinstvenom i posebnom. Mogu}nost kupovine ku}e sa i bez namje{taja sa odre|enom oscilacijom u cijeni. Povr{ina ukupno: 617m². Dimenzije ku}e: 11,8x10,30m. Cijena: 130.000KM.

Biha} - Golubi}ki put

Biha} - Nusreta Red`i}a

Biha} - Klokot

Agencija za nekretnine “Novi dom”, Bosanska 9, 77000 Biha}
tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

Sanski Most
BORA^KA UDRU@ENJA O PRINADLE@NOSTIMA

NAJBOLJI SANSKI P^ELAR DOBIO VRIJEDNO PRIZNANJE

Trenutna obustava revizije
U Sanskom Mostu odr`an je sastanak svih bora~kih udru`enja proisteklih iz Obrambeno-oslobodila~kog rata s podru~ja op}ina Sanski Most, Klju~ i Prijedor. Sastanku su prisustvovali i predstavnici izvr{ne i zakonodavne vlasti iz ovih op}ina u Kantonu i Federaciji.

Izjave svjedoka Revizijom prava na bora~ke naknade veliki broj pripadnika Teritorijalne odbrane, Patriotske lige, organizatora i u~esnika otpora mogao bi ostati bez prava koja su do sada u`ivali. Radi se o korisnicima koji su svoje pravo dokazivali na osnovu izjava svjedoka jer je bila uni{tena dokumentacija o njihovom ratnom anga`manu. Na~elnik op}ine Sanski Most Mustafa Avdagi} izjavio je da }e se staviti u slu`bu svih bora~kih udru`enja kako bi ove kategorije ostale korisnici bora~kih prinadle`nosti. - To su ljudi koji su sve nas doveli u Sanski Most,

Certifikat Emiru Muhtariju
omogu}ili nam da `ivimo u ovom gradu i niko nema pravo da im uskrati njihova krvlju ste~ena prava, - rekao je na~elnik Avdagi}. U okviru zaklju~aka sastanka u Sanskom Mostu dana je podr{ka reviziji ste~enih bora~kih prava, ali je istovremeno upozoreno na status tri op}ine koje su bile okupirane, tako da je dokumentacija o organiziranju otpora uni{tena ili je pala u ruke neprijatelja. U takvim okolnostima, navedeno je, ove op}ine moraju imati poseban tretman u priznavanju ste~enih prava pripadnika TO jer je veliki broj njih ubijen ili deportiran u logore. timove za ove tri op}ine imenuju i stru~ni ~lanovi bora~kih udru`enja koji najbolje znaju okolnosti o organizaciji otpora agresoru te pripadnosti TO. Od zastupnika u Parlamentu FBiH s ovih podru~ja zatra`eno je da u proceduru hitno upute prijedlog izmjena i dopuna Zakona o reviziji ste~enih bora~kih prava u kojem bi problemi i prava bora~ke populacije s okupiranih op}ina bili posebno tretirani. Najbolji sanski p~elar Emir Muhtari ovih dana dobio je vrijedno priznanje. Certifikacijska ku}a „Organska kontrola“ iz Sarajeva uru~ila je priznanje sanskom p~elaru za uspje{nu suradnju u pro{loj godini. Priznanje je Muhtariju uru~eno u sklopu promocije me|unarodnog priznanja koje je dobila ova certifikacijska ku}a. Evropska komisija je nedavno odlu~ila da “Organska kontrola“ bude jedina ustanova koja je nadle`na za izdavanje certifikata o organskim proizvo|a~ima hrane, a Emir Muhtari je jedan od pet p~elara iz BiH koji posjeduju ovaj vrijedni certifikat. - Za mene ovaj certifikat ima veliko zna~enje jer omogu}uje plasman proizvoda na probirljivo evropsko tr`i{te, izjavio je Muhtari. Organska proizvodnja u p~elarstvu isklju~uje upotrebu bilo kakvih kemijskih supstanci koje mogu uticati na zdravstvenu ispravnost proizvoda. Emir Muhtari je jedan od najve}ih proizvo|a~a meda na podru~ju sanske op}ine s oko tri stotine ko{nica. Muhtari je i jedan od inicijatora udru`ivanja sanskih p~elara i osniva~a udru`enja p~elara “San med“.

Poseban tretman Istovremeno, zatra`ena je i trenutna obustava provo|enja revizije na podru~ju Sanskog Mosta, Klju~a i Prijedora te poni{tenje do sada donesenih rje{enja o obustavi prava. Tako|er, tra`i se da se u revizorske

NA LOKALITETU GRME^ - SUHOPOLJE

EKSHUMACIJE

Radi se DNK analiza
Enver Husi} ustrijelio vuka
Poznati sanski lovac Enver Husi}, ~lan Lova~kog dru{tva “Sana“, sa svojom dru`inom: Mesudom Dadom Ku`eljom, vo|om grupe, bratom Enesom i brojnim prijateljima i ro|acima, imao je ovih dana bogat ulov. Na lokalitetu planine Grme~ – Suhopolje Husi} je ustrelio vuka te{kog 54 kilograma. Ustrijeljeni vuk je prvi kojega je ovaj sanski lovac uspio likvidirati i donekle spasiti podgrme~ke ov~are i sto~are od najezde ovih `ivotinja. U posljednje vrijeme na grme~kim lovi{tima vukovi su se pojavili u velikom broju. U potrazi za hranom napadaju stoku i nanose velike {tete ov~arima i sto~arima. - San svakog lovca je da u svojoj karijeri ustrijeli vuka. Znali smo da ih ima na lokalitetu Suhopolje, da se kre~u u ~oporima i tra`e hranu.U jednom momentu pred nama se je pojavio ~opor vukova. Sa udaljenosti od 50 metara ispalio sam tri hica. Jedan je slomio nogu vuku, nije mogao vi{e dalje i ostao je le`ati na zemlji. Niko nije bio sretniji od mene. D`ipom moga prike Mesuda Ku`elja, koji iz Austrije u sezoni lova redovito dolazi u podgrme~ka i grme~ka lovi{ta u lov, vuka kapitalca smo stavili na haubu, provozali se malom sanskim mahalama i sanskom ~ar{ijom i za uspomenu napravili snimak koji sve govori, - ka`e sretni lovac Enver Husi}.

Nema opasnosti od gripe
Prema informacijama koje smo dobili iz Higijenskoepidemiolo{ke slu`be sanskog Doma zdravlja, nema opasnosti od pojave epidemije gripe. Prema rije~ima na~elnice ove slu`be dr. Nade Elija{ registrirani su samo sporadi~ni slu~ajevi oboljelih od gripe. Mnogo je ve}i broj pacijenata koji se `ale na nazebe, ka{alj, povi{enu temperaturu i bolove u grlu. U proteklom periodu veliki broj pacijenata se blagovremeno vakcinisao protiv gripe, tako da je od 600 besplatnih vakcina koje su stigle u sanski dom zdravlja ostalo svega dvanaest doza. Pravo na besplatne vakcine imaju pacijenti iz takozvanih rizi~nih grupa stanovni{tva tj. starije osobe i kroni~ni bolesnici. Prema rije~ima doktorice Elija{ preventivna vakcina je najbolji na~in za{tite od virusa gripe. Gra|ani koji to `ele, u apotekama mogu kupiti komercijalne vakcine. Ukoliko se nastave sli~ne vremenske prilike sa, za ovo vrijeme visokim temperaturama, nije isklju~ena ni mogu}nost pojave gripe u epidemijskim razmjerima, te se pacijentima upu}uje apel prirodne za{tite koja podrazumijeva unos vitamina u organizam, puno te~nosti i pravilnu ishranu.

IZ HIGIJENSKO-EPIDEMIOLO[KE SLU@BE

Na lokalitetu ^eli}a kosa ekshumirani su posmrtni ostaci jedne `rtve za koju se pretpostavlja da je srpske nacionalnosti. Identitet }e se znati kad se izvr{i DNK analiza kazala je glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Na lokalitetu Donji Kamengrad Lu~ica ekshumirani su posmrtni ostaci dvije osobe, za koje se pretpostavlja da je rije~ o `rtvama iz proteklog rata, ali identitet }e se tako|er znati nakon zavr{ene DNK analize. ^engi} je kazala da su posmrtni ostaci prevezeni u Centar za obdukciju i identifikaciju [ejkova~a u Sanskom Mostu gdje }e biti izvr{ena sudskomedicinska obrada i uzimanje ko{tanih uzoraka za DNK analizu. Ekshumacijama na oba lokaliteta, po naredbi Suda BiH, rukovodilo je Tu`ila{tvo BiH.

Priredio: E. Tabakovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

11

Kategori~ni donatori
Donatori koji redovno obilaze prihvatili{te za pse u Vedrom Polju, tvrdi Ro{i}, nisu spremni odustati od projekta, no, samo pod uvjetom da Udru`enje Spas bude nositelj svih poslova. - Spremni su ~ak kupiti zemlju i izgraditi azil za napu{tene `ivotinje, ne do|e li do konkretnog dogovora oko na~ina ali i po{tivanja dogovorenog oko brige o psima. Vlada USK-a je spremna pru`iti pomo}, spremni su to u~initi i donatori, ali o~ito je da neko ko treba pokazati svoju spremnost ili ne zna ili ima krive informacije o cijelom ovom problemu, isti~e Ro{i}. Izrazio je Senad Ro{i} i `aljenje zbog napada pasa lutalica na ljude u Biha}u, smatraju}i da krivnju zbog toga ne snosi udru`enje nego oni koji op}i interes ne `ele istaknuti kao najva`niji. - Odgovorno tvrdim da }e grad Biha} od pasa lutalica biti siguran, o~i{}en i zbrinut ukoliko se briga o tome prepusti onima koji to znaju raditi. A, uz pomo} i stalnu edukaciju, kontrolu i sve {to uz to ide eminentnih ljudi iz Evrope, udru`enje Spas trenutno je jedino koje mo`e udovoljiti tim zahtjevima, kategori~an je Ro{i}.

O VELIKOM PROBLEMU PASA LUTALICA GOVORI PREDSJEDNIK UDRU@ENJA “SPAS”

Psi lutalice, briga o njima ili novcu?
Oni kojih se to ti~e slo`ni su u konstataciji i prihva}anju ~injenice da je problem pasa lutalica u Biha}u dosegao to~ku vrenja, no njihove reakcije za sada ne ohrabruju da }e uskoro na dobrobit svih psi biti uklonjeni sa ulica, a gra|ani biti po{te|eni svega onoga {to je njihovo prisustvo i donosilo. Samo detektiranje problema nije dovoljno, jer ~ini se da je pro{lo suvi{e vremena od spoznaje da su psi lutalice da dobrom putu da postanu "gospodari ulica", pa do najava da }e se poduzeti mjere da oni to doista i ne urade. U posljednje vrijeme u Biha}u se dogodilo nekoliko napada pasa na ljude. Sre}om, za sada, bez te`ih posljedica. Promatrano neutralno, ~ini se da je problem zbrinjavanja pasa blisko vezan sa novcem, ili novca nema, ili se oko rje{avanja ove pri~e vode "tihi ratovi", dakako oko toga ko }e kontrolirati novac koji prati naizgled te{ko rje{iv problem zbrinjavanje pasa. A onaj ko kontrolira putove novca, kontrolira i sve ostalo.

Ko zna rje{enje problema? Krenimo redom, od onih koji su ili po vlastitom izboru ili po du`nosti koje obavljaju, obavezni rje{avati ovaj itekako va`an problem. Senad Ro{i}, predsjednika Udru`enja za za{titu `ivotinja Spas ka`e: - Udru`enje Spas osnovano je 2009. godine, a prihvatili{te za napu{tene pse 2010. godine. Osim mene kao predsjednika u udru`enju o napu{tenim psima brine i oko 20 volontera. To nije ni lak jednostavan posao, da bi ga neko radio prvenstveno mora voljeti `ivotinje, ali svakako i `eljeti svojim radom doprinijeti da i ljudi i `ivotinje

`ive u sigurnim sredinama. Istina je da smo od Op}ine Biha} pro{le godine za rad dobili 7.000 KM, od Zavoda za prostorno ure|enje dio gra|evinskog materijala za izgradnju boksova i ku}ica u prihvatili{tu. Bilo je jo{ donacija, sve je dokumentirano i one institucije koje to zanima kada god po`ele mogu do}i i izvr{iti uvid u to, {to bi meni osobno predstavljalo zadovoljstvo, jer bi se na takav na~in kona~no ugasila ru`na pri~a o bilo kakvim netransparentnim radnjama u udru`enju, govori Ro{i}.

Briga o `ivotinjama sekundarni, a profit primarni problem ^inilo se da }e suradnja izme|u nadle`nih i udru`enja, i}i prihvatljivim tokom, no prvi problemi su se prema Ro{i}evim rije~ima javili onda kada je briga o `ivotinjama postao

Senad Ro{i} tvrdi: Biha} }e biti siguran grad budu li se po{tivala pravila igre!
Fond za za{titu okoli{a FBiH dostavio je Ugovor op}ini Bosanski Petrovac, kojim se odobrava 100.000 KM za izgradnju isto~nog dijela kanalizacionog sistema. U investiranju izgradnje isto~nog dijela kanalizacije, pored Fonda za za{titu okoli{a FBiH, u~estvuje op}ina u visini od 866.065 KM a 772.225 KM

sekundarni, a profit primarni problem. - Itekako je va`no re}i da ovo udru`enje opstaje i funkcionira od sredstava i pomo}i brojnih donatora iz cijele Evrope. To su va`ne organizacije u tim zemljama koje imaju ugled, a njihov rad priznat je u Evropskoj uniji. Bez njih, ni ovo prihvatili{te sa lo{im uvjetima ne bi opstajalo. Pomo} sti`e u hrani za pse, ali i novcu kojim donatori pla}aju veterinarsku obradu pasa. Postoje univerzalni cjenovnici po kojima se obrada pasa obavlja, a ovdje je izme|u ostalog i oko toga nastao problem. Napominjem da je samo sterilizacija psa dogovorena da se obavlja po cijeni od 50 KM, no kada se ispostavlja ra~un, onda to iznosi 125 KM. To je samo jedan od problema zbog kojih sam osobno, ali i udru`enje u cjelosti, izlo`en nemilosti i svo-

jevrsnom udaru od onih koji bi `eljeli kontrolirati ovaj proces, tvrdi Ro{i}.

Lo{a komunikacija Op}ina Biha} u fazi je realizacije izgradnje azila za napu{tene pse. Ukoliko se u ovaj azil izmjesti 80 pasa koliko ih je trenutno smje{teno u prihvatili{tu, a na {ta se Op}ina obavezala, ~ini se da }e mjesta biti jo{ samo za njih dvadesetak. Da li }e oko tri hiljade pasa lutalica u tom slu~aju, ovaj status i zadr`ati, nije jasno ni Ro{i}u. - Nedostatak komunikacije sa zvani~nicima Op}ine Biha} doveo je do usijanja ovog problema. Nudim rje{enja i suradnju, niko me ne kontaktira niti smatra za shodno da me nakon ogromnog truda ulo`enog u brigu o psima lutalicama, anga`ira na ovom projektu, ka`e Ro{i}. Niha D`ani} Ninski

BOSANSKI PETROVAC

Odobrena sredstva za kanalizaciju

Do sada obezbje|en o preko pet miliona KM za projekat rekonstrukcije i izgradnje kanalizacionog sistema

iz sredstava IPA fonda. Krucijalni problem rje{avanja kanalizacionog sistema u urbanom dijelu Bosanskog Petrovca posebno je izra`en u isto~nom dijelu grada koji se posljednjih 30-tak godina {iri i nije obuhva}en gradskim sistemom. Op}ina Bosanski Petrovac je do sada obezbjedila preko pet miliona

KM za projekat rekonstrukcije i izgradnje centralnog i isto~nog dijela kanalizacionog sistema i za prvu fazu pre~ista~a otpadnih voda. Raspisivanje me|unarodnog tendera za prvu fazu izgradnje kanalizacionog sistema o~ekuje se do kraja ovog mjeseca, a po~etak radova ve} u rano prolje}e.

12

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton
BOSANSKI PETROVAC: POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

Priznanje `eni
Sporazum o suradnji i partnerstvu u cilju realizacije projekta Umjetni~ki kovano srce "Srce ljubavi", potpisali su na~elnik op}ine Bosanski Petrovac Ermin Hajder i predsjednica Organizacije "Glas `ene" Enisa Rakovi}. Rije~ je o projektu izgradnje skulpture u obliku srca, od ru~no kovanog metala na specifi~an na~in uz mnogo truda idejnog tvorca, koja }e biti smje{tena nedaleko od zgrade Doma kulture u Bosanskom Petrovcu. Umjetni~ki kovano srce "Srce ljubavi" prvenstveno je priznanje ~asti, dostojanstva i nadasve posebnog statusa `ene majke u demokratskom dru{tvu. U narednom periodu usljedit }e obezbje|enje neophodne dokumentacije i dozvola za izgradnju ovog, po svemu jedinstvenog priznanja `eni.

KLJU^: NAKON SEDAM GODINA

Sanacija krova Doma kulture
U posjeti klju~kom Centru za kulturu i obrazovanje boravio je kantonalni ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta Dario Juri}, a u delegaciji jo{ su bili savjetnik ministara za kulturu Edin Ma{i} te predsjednik kantonalnog savjeta za kulturu Nijazija Maslak. Ova posjeta uprili~ena je povodom realizacije projekta rekonstrukcije dijela ravnog krova na zgradi Doma kulture na koju se ~ekalo punih sedam godina. U pro{loj godini Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta USK-a izdvojilo je sredstva za sanaciju ovog krova kako bi se sprije~ilo dalje propadanje zgrade a u ranijem periodu su tako|er obezbije|ena inicijalna sred-

Ministar Juri} je izrazio zadovoljstvo ura|enim poslom te istakao da }e resorno ministarstvo pomagati ovu ali i sli~ne ustanove u kantonu

stva za po~etak rekonstrukcije grijanja u ovoj ustanovi od kojih je sanirana kotlovnica. Pod dijelom krova koji je proki{njavao smje{tene su kancelarija direktora, prostorije kulturno-umjetni~kih dru{tava, te Stonoteniskog kluba "Sana", a obilazak prostora dodatno je potvrdio opravdanost ulaganja sredstava. Ministar Juri} je izrazio zadovoljstvo ura|enim poslom te istakao da }e resorno ministarstvo i u narednom periodu pomagati ovu ali i sli~ne ustanove u kantonu. Adis Egrli}

BIHA]KA MZ SRBLJANI

O~ekuju nastavak asfaltiranja puta Biha} - Bosanska Krupa
Biha}ka mjesna zajednica Srbljani na nedavno odr`anom zboru gra|ana prezentirala je ura|eno tokom pro{le godine, koja je prema rije~ima predsjednika MZ Nijaza Malko~a i pored te{ke ekonomske krize obilje`ena realizacijom nekoliko zna~ajnih projekata. Tako se kao kapitalni projekti izdvaja pro{irenje vodovodne mre`e od naselja Jezero do Srbljana u du`ini od 1.350 metara za {to je Ministarstvo poljoprivrede USK-a obezbijedilo 50.000 KM, ure|enje drugog sprata doma MZ za {to je utro{eno 5.400 KM, te sanacija zida u Jezeru vrijednosti 7.000 KM. - U pro{loj godini asfaltirano je 3.000 metara puta Biha} Bosanska Krupa i nadamo se da }e se i u ovoj godini nastaviti sa asfaltiranjem ovog putnog pravca koji je izuzetno bitan za mje{tane Grmu{kosrbljanskog platoa. Tako|er isti~em i uklanjanje divljih deponija na nekoliko lokacija u selu i uz magistralni put prema naselju Brki}i, - ka`e Malko~. Savjet MZ Srbljani tokom 2011. godine uspje{no je organizirao tradicionalnu manifestaciju "Junski dani otpora", do~ek u~esnika mar{a "Put spasa", {to je potvrda spremnosti mje{tana da ne zaborave herojsku borbu boraca 5.korpusa u odbrani Grmu{ko-srbljanskog platoa i tada{njeg Biha}kog okruga. - Poseban akcent u pro{loj godini stavili smo na pomo} socijalno ugro`enim osobama u na{oj MZ te smo izme|u ostalog pokrenuli akciju izgradnje ku}e Adisu Kurtovi}u i akciju pomo}i samohranoj majci dvoje djece bez osnovnih uslova za `ivot. Sva sredstva smo skupili zahvaljuju}i donatorima i mje{tanima i u ovoj godini planiramo osnovati fond koji }e biti isklju~ivo iskori{ten za pomo} socijalno ugro`enim u MZ Srbljani, ka`e Malko~. U Savjetu posebno isti~u pohvale od strane Komisije za lokalnu samoupravu Op}ine Biha}, koja je pohvalila rad Savjeta MZ Srbljani u pro{loj godini ocijeniv{i ga kao jednim od najboljih na podru~ju op}ine. E. M.

KLJU^: PROJEKT OBRTNI^KE KOMORE I UDRU@ENJA OBRTNIKA

Posao za 700 osoba
Op}inski na~elnik Klju~a Osman ]ehaji} odr`ao je radni sastanak sa predsjednikom obrtni~ke komore USK-a Zuhdijom Golubovi}em i predsjednikom klju~kog Udru`enja obrtnika Ademom ^rnoli}em. Razgovarali su o pro{logodi{njim aktivnostima i radu udru`enja obrtnika i komore na podru~ju op}ine Klju~ te zajedni~kim projektima i planovima koji }e se realizirati u ovoj godini. Posebno je bilo govora o projektu 500 + 200 kroz koji Obrtni~ka komora na podru~ju na{eg kantona u 2012. godini namjerava zaposliti 700 lica, od ~ega 500 u novoregistriranim te 200 u ve} postoje}im obrtima. Prema ovom projektu na podru~ju op}ine Klju~ bi}e zaposleno 40 osoba u obrtni~kim djelatnostima. Tako|er je nagla{eno da }e se u ovoj godini zajedni~ki posvetiti problematici s kojom se susre}u obrtnici te njenom rje{avanju. A. Egrli}

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

13

STIJENJANIN MUMIN BAJRI] ^UVA KRAJI[KE STARINE

Muzej u dvori{tu
Malo koji Kraji{nik kao Stijenjanin Mumin Bajri} mo`e se pohvaliti ~injenicom da sa praga svoga doma gleda u jedan srednjovjekovni grad i neobi~an muzej starina u njegovoj blizini. Ovaj neobi~an spoj ovda{nje srednjovjekovne arhitekture i starina iz tog vremena privla~e pa`nju velikog broja Cazinjana, ali i putnika namjernika koji su ~uli da dedo Mumin sakuplja starine. - Znam da ove mla|e generacije mo`da u`ivo nikada nisu vidjele starine poput vretena i pomagala koja su i{la uz konje, a da ne govorimo o konjskim kolima i saonicama. Upravo sa saonicama koje imam izlo`ene sam zimi dovezao pijesak iz Horljave za gradnju ku}e a danas za sve to imate kamione, traktore i druga ~uda tehnike, ka`e Mumin.

Posjete u~enika Posebno se obraduje kada mu u posjetu do|u u~enici koji se prvi put susre}u sa starinama i koji sa velikom pozorno{}u slu{aju pri~u dede Mumina o svakom predmetu koji je izlo-

`en uz zidine "Bijelu Stijenu". - Nadam se da }e ovaj muzej postati prepoznatljiv u turisti~koj ponudi ovog kraja i da }e mla|e generacije nastaviti popunjavati ovaj neobi~an muzej eksponatima koji su danas zaboravljeni. Na taj na~in nadam se da }emo otrgnuti iz zaborava na{e starine. E. M.

Saonicama prevozi pijesak - Rodio sam se uz zidine "Bijele Stijene" i ~itav `ivot gledao sam stari grad kao simbol ovog kraja. Prije tri godine odlu~io sam u dvori{tu napraviti mali muzej eksponata iz moje mladosti, ali i onih stvari koje su se koristile za vrijeme Osmanlija, - pri~a dedo Mumin. Kako ka`e na po~etku je iskupio starine naslije|ene od svoga oca, a onda je krenuo u potragu za brojnim ku}nim pomagalima koja su danas van upotrebe i za koje mla|e generacije i ne znaju. Do danas u dvori{tu i maloj kraji{koj ku}i koja je opremljena kao tradicionalna bosanska soba dedo Mumin ima preko stotinu autenti~nih eksponata.

POTPISANI UGOVORI O SUBVENCIJI PREVOZA U^ENIKA SREDNJIH [KOLA S PODRU^JA OP]INE BOSANSKA KRUPA

Za prijevoz u~enika 85.000 KM
Na~elnik Bosanske Krupe Armin Halitovi} i tri prevoznika potpisali su ugovor o subvenciji prijevoza u~enika srednjih {kola sa podru~ja ove op}ine. Bud`etom Op}ine Bosanska Krupa za 2012. godinu, planirana su sredstva za subvencioniranje prijevoza u~enika srednjih {kola u visini od 30 % iznosa cijene mjese~ne karte, 50 % cijene od iznosa mjese~ne karte za djecu bez jednog roditelja i 100 % cijene od iznosa mjese~ne karte za djecu bez oba roditelja. Subvencioniranje prijevoza u~enika srednjih {kola vr{i se ve} tre}u godinu. Pro{le je iz bud`eta za tu namjenu bilo izdvojeno 60 hiljada, a ove zbog pove}anja cijene goriva i samim tim karte za prijevoz, izdvojeno je 85 hiljada KM. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici Vije}a roditelja Op}e gimnazije Bosanska Krupa i Srednje mje{ovite {kole "Safet Krupi}". Pedago-

ginja {kole "Safet Krupi}" Nasiha Pa{ali} ka`e da mnoga djeca vjerojatno ne bi ni poha|ala nastavu da ne postoji razumijevanje op}inskog organa uprave i pomo}i koju pru`a.

14

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

ZASJEDALO OP]INSKO VIJE]E BIHA]

Poseban pe~at u novoj modernoj, urbanoj i ekonomskoj vizuri grada
Op}insko vije}e Biha} na zasjedanju u srijedu, 25. januara, jednoglasno je podr`alo prijedloge odluka o usvajanju izmjena i dopuna Urbanisti~kog plana "Luke- centar" i o njegovom provo|enju. Izmjenama i dopunama Urbanisti~kog projekta "Luke-centar" pristupilo se cijene}i namjeru investitora za izgradnjom u okviru ve} utvr|ene namjene va`e}im urbanisti~kim projektom, a u cilju kvalitetnije iskori{tenosti gradskog gra|evinskog zemlji{ta kao vrijednog resursa, uz uslove ograni~enja nepovoljnog uticaja planiranih na ve} izgra|ene strukture naselja. Izmjenama i dopunama urbanisti~kog projekta predlo`ena je izgradnja poslovno-stambenog kompleksa kojeg ~ine dvije cjeline - poslovno-trgovinska i stambeno-poslovna. podru~ju ove mjesne zajednice. Odlukom kojom je Op}insko vije}e Biha}a dalo zeleno svjetlo provedbi Urbanisti~kog projekta "Luke-centar" dalo je, kazao je mr. Albin Musli}, op}inski na~elnik, poseban pe~at u novoj modernoj, urbanoj i ekonomskoj vizuri grada Biha}a. Investicija Importane centar Luke }e biti realizirana u narednih 18 mjeseci kada }e, kazao je na~elnik Musli}, Biha} biti najve}e gradili{te. Investitor je ve} otpo~eo ure|enje odnosno ~i{}enje parcele, a nakon ove odluke Op}inskog vije}a uslijedit }e i procedura izdavanja lokacijske informacije. Investitor, kazao je Musli}, spremno o~ekuje okon~anje birokratske procedure nakon koje }e po~eti izgradnja, a uporedo s njom bit }e okon~ano i infrastrukturno opremanje objekata.

ZAJEDNI^KI DOGOVOR OP]INA VELIKA KLADU[A I BU@IM

Gradit }e se {kola u Bu}evcima
U organizaciji op}ine Bu`im, MZ Bu}evci, i op}ine Velika Kladu{a u Osnovnoj {koli "Bu}evci" na granici ovih dviju op}ina odr`an je radni sastanak izme|u op}inskih delegacija na ~elu sa njihovim na~elnicima Admilom Mulali}em i Mirsadom [ahinovi}em te njihovim suradnicima. Sastanku je prisustvovao i ministar obrazovanja USK-a Dario Juri}. Tema sastanka bila je me|uop}inska suradnja sa posebnim akcentom na projekt izgradnje podru~ne osnovne {kole "Bu}evci", izgradnja puta koji povezuje stanovni{tvo ove dvije op}ine i rekonstrukciju vodovoda Bu}evci, tako|er za stanovni{tvo dvije op}ine. Sastanak je otvorio na~elnik op}ine Bu`im Mirsad [ahinovi} sa rije~ima zahvale u~esnicima na spremnosti da u~estvuju u realizaciji ovih projekata koji su od velike va`nosti za mje{tane Bu}evaca. Obzirom da se objekt {kole Bu}evci nalazi na podru~ju op}ine Velika Kladu{a, a {kola je uvezana u sistem O[ Bu`im, pristupilo se zajedni~kom pokretanju inicijative za izgradnju ovog {kolskog objekta koji je pored Osnovne {kole u Lubardi u najlo{ijem stanju na podru~ju op}ine Bu`im. Ministar obrazovanja Dario Juri} je istakao niz problema sa kojima se susre}e ovo ministarstvo u financiranju i odr`avanju {kolskih zgrada na podru~ju USK-a, problemima oko prijevoza u~enika i drugih materijalnih tro{kova. Na kraju je istakao da podr`ava izgradnju {kole ali i ~injenicu da prisustvuje prvi put sastanku na kojem se zajedni~kim snagama dviju op}ina poku{ava rije{iti problem.

Velike investicije

Importane centar Luke
Klub Stranke demokratske akcije u Op}inskom vije}u Biha} ocijenio je ovaj projekat izuzetno kvalitetnom investicijom koja }e imati velik zna~aj za cjelokupan razvoj op}ine i u kona~nici bolji standard gra|ana. Ovakvim ocjenama pridru`ili su se i vije}nici SDP-a i SDU u Op}inskom vije}u, pohvaliv{i mje{tane naselja Luke koji su bili posebno zainteresirani za projekat ~ijom }e provedbom, kako o~ekuju, biti rije{eni goru}i problemi koji ugro`avaju njihovo `ivljenje na

Dodatni teret gra|anima
Op}insko vije}e Biha} usvojilo je u formi nacrta odluku o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim povr{inama na podru~ju op}ine Biha}. Ve}ina vije}nika cijeni da je visina ovih naknada previsoka i da ih treba korigirati i uskladiti s postoje}om financijskom situacijom, jer }e u protivnom to biti dodatni financijski teret gra|anima Biha}a. Smatraju da se radi o nametima koji }e samo ote`ati ulaganja u ovoj op}ini i koje }e u kona~nici pla}ati gra|ani, a nikako pravna lica koja }e to ukalkulisati i pove}ati cijene svojih usluga. Odluka je prihva}ena u formi nacrta uz zaklju~ak da slu`ba Op}inskog vije}a Biha} svim zainteresiranim pravnim i drugim licima uputi dopis kojim }e od njih zatra`iti da u pisanoj formi dostave svoje stavove i primjedbe koje }e biti uvr{tene u prijedlog ove odluke.

Pri~a o ovom projektu traje godinu dana i kona~no se pretvara u djelo, a zajedno sa KfW projektom ~ini biha}ku op}inu mjestom u kojoj su napokon o`ivjele "velike" investicije. Uz zdu{nu podr{ku i zadovoljstvo svih vije}nika op}ine Biha} u ~ijem mandatu se provode ovako zna~ajni projekti posebne pohvale upu}ene su op}inskoj Slu`bi za urbanizam koja je u rekordnom roku provela proceduru kojom su stvoreni uvjeti za ovako zna~ajna ulaganja u op}inu, uz preporuku da i ubudu}e i drugi investitori imaju jednake uvjete u rje{avanju birokratskih procedura. S. Pa{agi}

Obzirom da se objekt {kole Bu}evci nalazi na podru~ju op}ine Velika Kladu{a, a {kola je uvezana u sistem O[ Bu`im, pristupilo se zajedni~kom pokretanju inicijative

ADNA ORA[^ANIN, SLIJEPA DJEVOJ^ICA IZ BOSANSKE KRUPE

NA PUTU KA OSTVARENJU NAJVE]EG SNA
Vjerovatno ne postoji nijedan Krupljanin koji nije ~uo za Adnu Ora{~anin. Osmogodi{nju slijepu djevoj~icu iz bosanskokrupskog naselja Pi{taline. Nakon razgovora s na~elnikom op}ine Arminom Halitovi}em, na podjeli novogodi{njih paketi}a u Udru`enju djece s posebnim potrebama, Adna i njena mama ~vrsto vjeruju u sretniji `ivot. Naime, majka Vahdeta, nakon brojnih poku{aja i napora da do|e do sredstava za Adninu operaciju, nakon dugogodi{nje patnje, obratila se na~elniku za podr{ku koji je sa svojim suradnicima i Krupljanima inicirao akciju prikupljanja pomo}i, a kojoj su se odmah uklju~ili Portal "Krupljani.ba" i Udru`enje mladih "Ujedinjenje Conventus", snimili TVpri~u i organizirali humanitarni koncert. Do sada je prikupljeno oko 15 hiljada KM. Za Adninu operaciju na privatnoj klinici u Beogradu neophodno je 10 hiljada eura. Zahvaljuju}i dobrim ljudima Adna se ovih dana priprema za najva`nije putovanje koje bi zna~ilo svjetlost u njenom `ivotu. U Beograd odlaze ~im dogovore termin operacije, ako ne u ovom, onda po~etkom narednog mjeseca. Operirat }e jedno oko, desno, na koje bi trebala vidjeti na udaljenosti oko metar i pol. Vratit }e se ku}i, a nakon dvije sedmice opet }e na operaciju i lije~enje drugog oka na koje bi, prema prognozama doktora, trebala vidjeti u potpunosti. Organizatori akcije Krupljani.ba i Ujedinjenje Conventus, te Op}ina kao pokrovitelj vjeruju da }e uspjeti prikupiti sav neophodni novac. Zbog toga se akcija i dalje nastavlja. Uplate se jo{ uvijek mogu izvr{iti na ra~une, uru~iti li~no ili ubaciti u kutiju za donacije na nekoliko lokacija u Bosanskoj Krupi. Uplate mo`ete vr{iti na sljede}e `iro ra~une: @iro ra~un: KIB BANKA Broj teku}eg ra~una: 1980026000870408 JMBG: 0703004115016 NAZIV: Ora{~anin (Kasim) Adna ADRESA: Pi{taline bb OP]INA: Bosanska Krupa PO[TANSKI BROJ: 77241 Za uplate iz inostranstva: 56A: Intermediary bank: S.W.I.F.T. : LHBIDEFF (Posredni~ka banka) LHB Internationale Handelsbank AG Grosse Gallusstrasse 16 60311 Frankfurt am Main 57A: Account with institution: 9964 008-EUR I 9964 305-USD (Ra~un i banka primatelja) S.W.I.F.T. : KINBBA22 KO M E RC I JA L N O - I N V E S T I C I O N A BANKA dd VELIKA KLADU[A BOSNIA & HERCEGOVINA 59: Beneficiary customer: Acc 1652500465 IBAN : BA39 1980 1652 5004 6557 ORA[^ANIN (Husnija) VAHDETA Jezerski bb, Bosanska Krupa No:

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
JU “II SREDNJA [KOLA” CAZIN

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

15

Na osnovu ~lana 54.,72. i 93. Zakona o poljoprivrednom zemlji{tu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) i ~lana 17., 20. i 22. Pravilnika o uslovima i na~inu kori{tenja sredstava ostvarenih od zamjene zakupa i koncesije poljoprivrednog zemlji{ta u vlasni{tvu dr`ave („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 78/09) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Unskosanskog kantona objavljuje:

ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA KORI[TENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PROMJENOM NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJI[TA I ZAKUPA PA[NJAKA
I PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet Javnog poziva je kori{tenje namjenskih sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemlji{ta i zakupa pa{njaka. Namjenska sredstva iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijede}e svrhe: 1. zradu osnova, programa i projekata za{tite, kori{tenja i ure|enja poljoprivrednog zemlji{ta; 2. provo|enje mjera za{tite, kori{tenja i ure|enja poljoprivrednog zemlji{ta i za indunaciona podru~ja; 3. uspostavu informacijskog sistema za zemlji{te; 4. zemlji{ni monitoring; 5. izradu karte upotrebne vrijednosti zemlji{ta; 6. izradu Projekta vi{enamjenskog vrjednovanja; 7. realizaciju poslova utvr|enih Programom gospodarenja; 8. dekontaminacija zemlji{ta i podizanje za{titnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija. Visina sredstava za teku}u godinu bi}e utvr|ena u Bud`etu USK-a za 2012. godinu. Korisnik mo`e ostvariti sredstva u maksimalnom iznosu do 50 % od procjene vrijednosti investicije, izuzev onih projekata za koje je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a u prethodnim godinama (2007., 2008., 2009. i 2010. godina) potpisalo ugovore o finansiranju projekata. II PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na Javnom pozivu imaju pravna i fizi~ka lica koji se: - bave poljoprivrednom proizvodnjom na podru~ju Unsko-sanskog kantona; - koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava; - i koji imaju prebivali{te na podru~ju Unsko-sanskog kantona. III UVJETI ZA U^ESTVOVANJE Za podno{enje Zahtjeva za ostvarivanja prava kori{tenja sredstava pravna i fizi~ka lica su du`ni podnijeti uz Zahtjev slijede}u dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju slijede}ih uvjeta: 1. dokaz o vlasni{tvu nad poljoprivrednim zemlji{tem (ZK izvadak i posjedovni list); 2. ovjeren ugovor o koncesiji ili zakupu (za dr`avno zemlji{te ugovor potpisan isklju~ivo od strane na~elnika i/ili ministra); 3. kopiju katastarskog plana sa ozna~enom parcelom koja }e se ure|ivati, a koja ne mo`e biti manja od 0,5 ha. Zahtjev uz koji se ne prilo`i va`e}i katastarski plan smatra}e se nepotpunim i ne}e se razmatrati; 4. dokaz o izvr{enoj pedolo{koj analizi poljoprivrednog zemlji{ta prije i posle ure|enja, od strane Federalnog zavoda za agropedalogiju ili ovla{tene institucije; 5. idejni projekat sa osnovnim podacima sa predra~unskom vrijedno{}u izvo|enja radova, ura|en ili ovjeren od ovla{tene institucije; 6. izvod iz prostornog plana op}inskog organa za prostorno ure|enje da kandidirano poljoprivredno zemlji{te nije prostornim planom op}ine odre|eno za gra|enje; 7. garancija op}ine – da se u narednih deset (10) godina predmetne parcele ne}e koristiti za gra|enje, ukoliko su kandidirane parcele ili dijelovi parcela prostornim planom op}ine predvi|ene za gra|enje; 8. uvjerenje o izmirenju poreskih obaveza, ne starije od 30 dana; 9. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata; 10. investicijski program (za ulaganja ~ija predra~unska vrijednost ve}a od 25.000 KM) ili projekat s predmetom ulaganja i predra~unskom vrijedno{}u; 11. izjava podnosioca zahtjeva da nema neizmirenih obaveza prema Ministarstvu, poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva po ovom i drugim osnovama; 12. korisnik sredstava mora pru`iti dokaze o obezbije|enju ukupnih sredstava do predra~unske vrijednosti investicije tj. obezbijediti vlastito u~e{}e i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predra~unskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo); Iz investicijskog programa ili projekta mora biti vidljivo za koju kulturu se zemlji{te priprema, te katastarska ~estica zemlji{ta na kojima se predvi|a ure|enje i razra|en tro{kovnik ulaganja. Pravna lica prila`u i: 1. bilansu stanja i uspjeha; 2. izvod iz registra ovjeren od strane nadle`nog suda; 3. potvrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH o podmirenim obavezama. Nepotpuni Zahtjevi ne}e se razmatrati. Nakon prikupljenih projektnih zahtjeva i nakon izlaska na teren, te procjene opravdanosti podnesenog zahtjeva, Komisija Ministarstva pismenim putem izvje{tava one korisnike ~iji zahtjev za dodjelu sredstava prihva}en i sa upustvom korisniku da obezbijedi Projekt sa potrebnom dodatnom dokumentacijom. Projekat ure|enja zemlji{ta mora biti ura|en od strane ovla{tene institucije, te shodno ~lanu 84. Zakona o poljoprivrednom zemlji{tu („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 52/09) korisnici sredstava uz zahtjev moraju prilo`iti akt o stavu Federalnog ministarstva o ispunjavanju uvjeta predlo`enog projekta. Za korisnike ~iji se zahtjev ocjeni kao neopravdan donosi se rje{enje o odbijanju zahtjeva. Odobrena financijska sredstva za ralizaciju projekata koristit }e se sukladno Zakonu o javnim nabavkama, a dokaz o provedenom postupku korisnik (fizi~ka i pravna lica) sredstava je du`an dokumentovati vjerodostojnom dokumentacijom. ZAHTJEVE sa kompletnom dokumentacijom (dokazi o ispunjavanju uvjeta) korisnik dostavlja op}inskoj poljoprivrednoj slu`bi zaklju~no sa 20.02. 2012. godine. Obrazac Zahtjeva korisnici mogu preuzeti kod op}inskih slu`bi za poljoprivredu. Op}inske slu`be Zahtjeve dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a najkasnije do 29.02.2012. godine, sa naznakom Prijava na Javni poziv- kori{tenje namjenskih sredstava. Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sve informacije mogu se dobiti u op}inskim slu`bama za poljoprivredu i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a. MINISTAR Emd`ad Galija{evi}, mr.sci.

JAVNI POZIV

Na osnovu ~lana 117. i 134. Zakona o srednjoj {koli (“Slu`beni glasnik USK“, broj 3/97 ) i ~lana 87. Pravila JU “II srednje {kole” Cazin, [kolski odbor JU “II srednje {kole” Cazin, na svojoj 10. vanrednoj sjednici odr`anoj 29.12.2011. godine donio je Odluku kojom se raspisuje na osnovu Suglasnosti Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta broj: 10-34-538-2/2012. od 17.01.2012. godine

uslove predvi|ene Zakonom o srednjoj {koli i Nastavnim planom i programom za izvo|enje nastave odgovaraju}eg predmeta. Uvjeti: Kandidat za poziciju bibliotekara, potrebna je stru~na sprema u skladu sa Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje i uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za bibliotekara. V Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - kra}a biografija, adresa i kontakt telefon - diploma o stru~noj {kolskoj spremi - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci ) - uvjerenje da je dr`avljanin BiH ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte (ne starije od 6 mjeseci) VI Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad i potvrdu da nije ka`njavan. VII Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove bi}e pozvani na intervju od strane komisije za izbor. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. VIII Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Unsko-sanske novine“ IX Prijave slati na adresu: JU „II srednja {kola“ Cazin, Ul. Izeta Nani}a, bb. 77220 Cazin (sa naznakom „Za konkurs“) PREDSJEDNIK [O: Kasi} ]azim, dipl.ecc.

za izbor nastavnika i stru~ni saradnika u JU «II srednja {kola» Cazin
I I ) NA NEODRE\ENO VRIJEME : 1.Bibliotekar 1/2 radnog vremena 1izvr{ilac II II) NA ODRE\ENO VRIJEME 1. Profesor stru~nih predmeta gra|evinske struke (dipl.ing.gra|.) 1 izvr{ilac, 14 nastavnih sati sedmi~no, najdu`e do kraja {k.2011/2012. godine. III OPIS POZICIJE NASTAVNIKA a) planira i realizira nastavne sadr`aje b) prati i ocjenjuje rad u~enika i njegovo ukupno napredovanje c) vlastitim anga`manom i primjerom osigurava povoljnu radnu klimu u kolektivu i odjeljenju d) osigurava cjelovit razvoj i zadovoljenje razvojnih odgojno-obrazovnih potrebe u~enika IV Uvjeti: Kandidat za poziciju nastavnika, pored op}ih uslova predvi|enih zakonom treba da ispunjavaj i posebne

NATJE^AJ / KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU MJE[OVITA SRDNJA [KOLA «SAFET KRUPI]» BOSANSKA KRUPA
Na osnovu Odluke [kolskog odbora od 29.12.2011. godine JU MS[ «Safet Krupi}» Bosanska Krupa objavljuje:

Za prikupljanje i odabir ponuda za dodjelu u zakup prostora za obavljanje djelatnosti – {kolske kuhinje
PROSTOR KOJI SE DODJELJUJE U ZAKUP: 1. Predmet dodjeljuje u zakup je prostor za obavljanje djelatnosti {kolske kuhinje, povr{ine 15 m2, opremljen potrebnim inventarom i tehni~kim aparatima u {koli, smje{ten u prizemlju zgrade. VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA: 2. Ugovor o zakupu zaklju~uje se do 30.06.2012. USLOVI U^E[]A U DODJELI U ZAKUP: 3. Na Javnom pozivu pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti. OSNOVNI KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE: 4. Osnovni kriterij je cijena ponu|ene zakupnine. SADR@AJ PONUDE: 5. Ponuda treba da sadr`i: ta~an naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona, ovjerenu kopiju o registraciji, reference ponu|a~a, iznos zakupnine, cjenovnik proizvoda. OSTVARIVANJE UVIDA I INFORMISANJE O PREDMETU POZIVA: 6. Sve informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 8-15 sati na broj telefona 037/471-077 i 037-474-003 ROK DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA: 7. Rok dostave ponuda je osam (8) dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Zatvorene i zape~a}ene ponude sa naznakom «PONUDE – NE OTVARAJ» dostaviti na adresu: JU MS[ «Safet Krupi}» Bosanska Krupa, ul. Radni~ka bb 77240 Bosanska Krupa, preporu~enom po{tom ili li~no. Otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama {kole. A o terminu i satnici ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. PRAVA I OBAVEZE: 8. [kola ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje ili odbaciti sve navode prije sklapanja Ugovora.

JAVNI POZIV

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

TU@NO SJE]ANJE

Dana 27.1.2012. navr{ava se godina dana od smrti na{eg prijatelja

ISMET (Dizdar) GRO[I]
1975. – 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti u na{im srcima

Kolektiv MISS.net d.o.o.

SJE]ANJE

MEHO (Muhe) ALIJAGI]
30.01.2001. – 30.01.2012.
Te{ko je shvatiti da vi{e nisi me|u nama, ali sa velikom ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo se sje}ati tvoje dobrote, ljubavi i iskrenosti. Sve {to ka`emo malo je, {to napi{emo nedovoljno je. Rije~i nisu dovoljne da bi iskazale bol i prazninu koju je tvoja smrti ostavila u na{im srcima. Tvoja supruga Ismeta sa porodicom

Dana 25.1.2012. godine navr{ile su se tri godine kako nije vi{e me|u nama na{ dragi

[ERIF ALIJAGI] – [ero
S velikom tugom i bolom prisje}amo se dana kada si nas zauvijek napustio. U na{im srcima vje~no }e ostati uspomena na Tebe i na Tvoju dobrotu. Neka Ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Supruga sa djecom, snahom, zetom i unukama

IN MEMORIAM
Dana 28.1.2012. god. navr{ava se 10 godina od kako nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

BESIMA (ro|. Kadi}) GLUHALI]
30.01.1997. – 30.01.2012.
Vje~no }e{ `ivjeti u srcima svojih najdra`ih. K}erka Sabina i sin Denis sa porodicama, suprug Muhamed

FATA KAJTEZOVI]
24.01.2006. – 24.01.2012.
Godine prolaze a sje}anje na tebe ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica Demirovi}: k}erka Izeta, zet Mirsad, unuci Adem i Amar

TU@NO SJE]ANJE

BESIMA (ro|. Kadi}) GLUHALI] SEAD MUJAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Mujagi}

30.01.1997. – 30.01.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Gluhali}

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

17

TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu i voljenu

Dana 20.1.2012. godine navr{ile su se tri godine od tragi~ne smrti na{eg dragog

RAHIMA RELJI] – Hima
28.01.2001. – 28.01.2012.
Sje}anje na njen dragi lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. Suprug Branko i k}erke Sanela i Sanja

AVDO (Dervi{) [EHI]
22.01.1950. - 20.01.2009.
Svojim djelima uistinu si zaslu`io da ti Allah d`.{. na ahiretu podari vje~ni rahmet i smiraj du{i. Porodica

KATKA (Ro{i}) SULI]
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu 29.01.2011. – 29.01.2012.
Po dobru }emo Te pamtiti, sa ponosom spominjati, a u srcima zauvijek `aliti i moliti Allaha d`.{. da Ti podari lijep d`ennet. Tvoji: sestre Mevluda, Ismeta, Safeta i Izeta, bra}a Hasan, Ismet, Safet i Izet sa porodicama, prijateljica Hasibe Malko~ sa porodicom te porodice Suli}, Zahirovi}, Harba{, Tafro

EDINA RAMI]
Po dobru te pamtimo s ljubavlju spominjemo, a u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Biba, Me{a, Nisa i Senad

Dana 29.1.2012. navr{ava se tu`na godina dana od kako je na ahiret preselila na{a draga

KATKA (Ro{i}) SULI]
28.12.1948. - 29.01.2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tvoju dobrotu, uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: suprug Ferid, k}erke Zlatka i Ferida, sinovi Ned`ad i Elvis, zet Mirza, snaha Elvira, unu~ad Minela, D`enana i Aladin

TU@NO SJE]ANJE

Dana 29.1.2012. navr{ava se godina dana otkad se na ahiret preselila na{a draga

KATKA (Ro{i}) SULI]
29.01.2011. – 29.01.2012.
Bolna i te{ka istina je da vi{e nisi s nama i da smo zauvijek ostali uskra}eni za dobrotu koju si nam pru`ala. Porodica Feli}

SJE]ANJE

AHMET KURTAGI] - Grga
28.01.2000. – 28.01.2012.
Najljep{e uspomene, ljubav i po{tovanje su osje}aji koja nijedna smrt ne mo`e oduzeti. Dio tebe je uvijek sa nama. Tvoji. Edita, D`anela, [ejla, Nermin i unuk Nedim

Dana 24.1.2012. godine navr{ila se godina dana kako nas je napustio na{ dragi

Dana 26.1.2012. god. navr{ava se 10 godina otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 29.1.2012. navr{avaju se tri godine od iznenadne smrti dragog supruga, oca i dida

HA[IM (Ibraga) POPR@ENOVI]
Pored bolne istine da vi{e nisi s nama, u na{im srcima zauvijek ostaje{ voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja supruga: Suada, sinovi Nermin i Adis, naha D`anela i unuk Nedim

SJE]ANJE

JUSO (Red`o) [AHINOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem Adnan, Gara, Alma i Ena

[EFIK (Ma{e) PE^ENKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se Tvog plemenitog lika koji }e zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Tvoji najmiliji

@ivot bez vas te`ak je, uspomena na vas vje~na je. Volimo vas. Unuk Nedim, sin-zet Nermin, snahak}erka D`anela

HA[IM POPR@ENOVI]
22.05.1952. – 29.01.2009.

AHMET KURTAGI] – Grga
16.07.1956. – 28.01.2000.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

Dana 29.1.2012. god. navr{avaju se tri godine od kad nije s nama na{ dragi otac i suprug

BEKIR VUKOVI]
Vrijeme prolazi, a tvoj plemeniti lik i dobrota ostaju u na{im srcima. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Enisa, sin Adem, k}erka Adelaida, snaha Amina, zet Adnan, unuke Lamija i Hanah

SJE]ANJE na drage mamu i bra}u

29.01.2009. – 29.01.2012.
Sve vi{e nam nedostaje{. Tvoji: Amar, Ena, Zenita i Husein

BEKIR VUKOVI]

ZEMKA MUJI]
01.03.1968. – 01.03.2012.

07.02.1999. – 07.02.2012.

SALKO (Husein) DELI]

AHMET (Husein) DELI]
29.01.2008. – 29.01.2012.

Vrijeme prolazi, ali sje}anja na Vas ostaju zauvijek. S po{tovanjem Zlatana Alagi} sa porodicom

IN MEMORIAM

MEHMED (Smaila) MUJAKI]
BEKIR VUKOVI]
29.01.2009. – 29.01.2012.
Nedostaje{ nam. Uvijek si u na{im mislima i sje}anjima. Enes Be}irspahi} sa porodicom

22.01.2002. - 22.01.2012.
U nedjelju, 22.01.2012. navr{ilo se punih 10 godina od kako nas je na{ suprug, otac i dido napustio. Nije vi{e sa nama, ali uspomene na njega ne blijede. S ljubavlju i po{tovanjem, zahvalna porodica

Dana 22.1.2012. godine navr{ile su se ~etiri godine od smrti na{e drage

Dana 22.1.2012. godine navr{ile su se ~etiri godine od smrti na{e drage

KATKA (Reki}) MA[I]
Draga Katka, nisi s nama ali si u na{im srcima. Da te je na{a ljubav mogla sa~uvati od smrti, `ivjela bi vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet. Tvoja: Zerfina, Sabina i Edina

KATKA (Reki}) MA[I]
Ne postoji utjeha ni zaborav, ve} vje~na ljubav i lijepa sje}anja na tvoj lik. Tvoje plemenito srce i dobrota vje~no }e nam nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja: Ervina i D`enana

VAHIDA (Kova~evi}) [ABI]
18.01.2009. – 18.01.2012.
Draga na{a Vahida, osta}e{ vje~no u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: suprug Besim, k}erke Alma i Alena, zetovi Senad i Dino te unuk Inis

IRFAN KARABA[I] – [idin
25.01.2011. – 25.01.2012.
Najdra`i moj Irfane, napustio si nas tiho, ba{ kao {to si i sam bio, blag, nje`an i bri`an brat, otac, dido i svekar. Ponosni smo {to si bio dio nas. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, a bol i tuga ne}e prestati, jer si ostavio mnogo divnih uspomena. Dok `ivimo volje}emo te i sje}ati te se u~e}i dove i mole}i Allaha d`.{. da ti otvori vrata d`eneta. El-fatiha Sa tugom porodica

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

19

Dana 29.1.2012. god. navr{ava se pet godina od smrti moje drage kume

na k}erku, sina, sestru i brata Nismo vas mogli sa~uvati od smrti jer je smrt ja~a od `ivota. Ali }emo vas sa~uvati od zaborava i vje~no pamtiti va{u dobrotu. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko u na{im srcima. Neka vam Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: mama Lelo, tata Mido i sestra Ilvana

SJE]ANJE

JASMINKA [ABANAC
Uvijek si s nama u mislima. Zuhra s porodicom

ILDA VUKOVI]
23.02.2002. – 23.02.2012.

BENJAMIN VUKOVI]
31.01.2010. – 31.1.2012.
TU@NO SJE]ANJE

Dana 1. februara 2012. god. navr{ava se 10 godina od smrti na{e

na na{e drage i nikad zaboravljene Benjamina, sestru, zaovu i tetku Dana 31.1.2012. i 1.2.2012. navr{it }e se dvije godine dana tuge i bola sa va{im odlaskom. Molimo Allaha d`.{. da vas nagradi i svojom milo{}u podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Oni koji vas vole

DELISTA (Halilagi}) REKI]
Draga teta Dilka, sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si nesebi~no dijelila zauvijek ~uvamo i ~uva}emo duboko u na{im srcima. Hatid`a i Merisa

BENJAMIN VUKOVI]
31.01.2010. – 31.1.2012.

DERVI[A (Vukovi}) MUSLI]
01.02.2010. – 01.02.2012.

Dana 1. februara 2012. god. navr{it }e se 10 godina od smrti na{e drage mame

SJE]ANJE
na na{u dragu

DELISTA (ro|. Halilagi}) REKI]
Draga mama, tvojim odlaskom ostala je tuga i praznina u na{im srcima. Sje}anje na Tebe uvijek budi bol. Neka te uzvi{eni Allah d`.{. obaspe svojim rahmetom i obraduje d`enetskim ljepotama. Tvoji najmiliji: suprug Juso, k}erke Dijana i Jasmina, unuk Armin

Dana 27.1.2012. navr{ava se 12 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg sina i brata

MERVANA KADI]A – [iltona
16.02.-1967. – 30.01.1986.
Sje}anje i uspomene na tebe ~uvamo u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: tata Ibrahim, mama Hasnija, sestra Lejla i sestri~na Sanela

JASMINA SULJI]
1960. – 2004.
Tvoji najmiliji

JUSUF (Smail) GORETI]
Supruga [azija, sinovi Ermin i Edin

SJE]ANJE
na tetka

TU@NO SJE]ANJE
Na dragog prijatelja i zeta

Dana 28.1.2012. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga mama, majka, nana i punica

ALMAZE (Murat) MU[ETA
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i na{im mislima. Neka ti uzvi{eni Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Mimka, zetovi Dervi{ i Asim, unu~ad Amel i Amela, snaha Alma, praunu~ad Azra, Adi i Amila

AHMETA KURTAGI]A - Grgu
Volimo te i puno nam nedostaje{. Adnan, Dina, Almaida i Orhan

AHMET KURTAGI] - Grga
Voljeni ne umiru! Punica Beba i punac ]oro

Dana 28.1.2012. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga majka

ALMAZE (Murat) MU[ETA
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i na{im mislima. Neka ti uzvi{eni Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuk Amel, snaha Alma i praunu~ad Azra i Amila

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja / mali oglasi
MaLi
• prodajem stan preko puta FIS-a nova gradnja 4. sprat lift, sve pod garancijom 38 m2 1390 KM/m2, tel. 061-445-729 ili 061-446-012 • prodajem stan u centru grada površine 42 m2, plus terasa 45 m2 i drvarnica, tel. 223-513 • prodaje se stan na Ozimicama II B-II, D-II, ST-13, drugi sprat, 64 m2, stan je renoviran, šupa za drva, tel. 061-346-692 • prodajem stan 45 m2 u Bihaæu soliter kod Kombiteksa na tel. 061-606-952, 0043-664-2135-160 • veoma povoljno prodajem trosoban, funkcionalan i komforan stan u centru Bihaæa, moguænost zamjene za manju nekretninu uz nadoplatu, tel. 061-684-158, 061-537-637 • prodajem stan 64 m2, namješten sa klimom, Ozimice 2 B 10 ulaz 5, cijena po dogovoru, tel. 061-626-661, 00385-99796-33-78 • prodajem dvosoban stan Harmani H-1, tel. 226-428 • prodajem stan 502. viteška 23/3, 66 m2, I sprat, tel. 061415-287 • prodajem stan u Bihaæu u Ul. bihaækih branilaca, 58 m2, tel. 061-780-193, 062-396-413 • Prodajem kuæu u Bihaæu u Ul. Muhameda Hevaije Uskufije br. 38, kuæa na dobroj lokaciji, blizu centra, cijena povoljna, tel. 00381-64-570-91-70, • prodajem kuæu 500 m2, 180 m2 poslovni prostor + 320 m2 stambeni, u ulici Bosanskih šehida, Ceravaèka zaobilaznicaraskrsnica. Tel. 061-138-719 • prodajem više kuæa u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devast. objektima na Ru­ici, placeve u Kladuškoj ulici po 12 • 15 KM/m2, tel. 065-683-745 • prodajem zapoèeta kuæa 90 m2 u Lohovu sa graðevinskom dozvolom, struja, voda izvorska, 28 ari placa pod voæem vlasništvo 1/1, 50 m udaljeno od puta, tel. 00381-63-663-179 • prodajem povoljno kuæu u strogom centru Cazina sa okuænicom od 814 m2, sa dva ulaza u posjed, koji je idealan za izgradnju poslovno-stambenog objekta i trosoban komforan stan u Bihaæu na Ozimicama I, površine 83 m2 sa tri loðe, tel. 061-809-972, 037-226-461 • prodajem kuæu u Bihaæu, na Ru­ici, Ul. grabeška bb, papiri uredni - cijena povoljna, tel. 065-610-820, 065-691-098 • prodajem prizemnu kuæu – stan 60 m2 u Bihaæu ­eljeznièka stanica, pogodno za starije osobe i invalide. 65000 KM. Tel. 065-004-434 • prodajem kuæu u u­em dijelu naselja Ripaè, radi se o novogradnji poslovno-stambeni objekat sa urednim papirima, na parceli 320 m2, prizemlje je useljivo, cijena 55.000 KM, tel. 061-155-265 • na prodaju kuæa u u­em centru Bihaæa, 501. sl.brig., 5 min do glavne pošte, 10x8, voænjak okuænica sa 600 m2 prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomièno PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, namještena, izdana studentima, mirno za stanovati a centralni polo­aj, cijena po dogovoru, tel. 070227-250, 063-915-828, 062-394-996 • prodajem kuæu 11 x 10, 330 m2, sa poslovnim prostorom (namješten – caffe bar) u Ul. dr. I. Ljubijankiæa kod Tehnièke škole, tel. 061-137-506 • prodajem kuæu Ripaè Zabare velièina 9 x 6 sa okuænicom 1 dulum zemlje, tel. 066-678-135 • prodajem u Lohovu kuæu i zemlju 21 dunum, kuæa obnovljena, struja, voda, papiri 1/1, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 061-277-557 • prodajem zemlju pored Une u parcelama ili cijelu, kontakt tel. 037-311-593, 061-385-600 • prodajem u Bihaæu u ul. Muhameda Hevaije Uskufije 30, blizu pravoslavnog groblja 14.000 m2 zemljišta sa tri porušene kuæe i izvorom, struja, voda i telefon, tel. 00381-64-570-9170 • prodajem placeve na Zlopoljcu papiri gruntovno i katastarski 1/1, cijena od 3 KM do 5 KM, tel. 065-657-668 • prodajem u Raèiæu imanje 8 dunuma sa 2 devast. objekta i 2 nepresuš. izvora vode, cijena imanja 35.000 KM, zemljište za placeve uz potok i glavni put, 3 devast. objekta sa 600 m2 i 2 devast. objekta sa 3000 m2 i grað. dozvolom, 16 dunuma voænjaka sa objektom pod ploèom po 2 KM/m2, voænjake, njive i šumu po 1,5 KM/m2, zemljište uz Unu, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci zemljište i placeve za gradnju kuæa i vikendica, uz glavni put parcelu od 2.400 m2 i 22.000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i grað. dozvolom, plac površine 600 m2 sa grað. dozvolom, tel. 065-683-745 • prodajem placeve po 12-15 KM/m2 u Kladuškoj ulici, na Kamenici 2.000 m2 sa kuæom i gr. dozvolom, na Zlopoljcu imanje sa devastiranim objektom, zemljišta i placeve za gradnju, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma šume sa izvorom

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

OgLasi
Viškup, 8 dunuma zemljišta uz Unu mo­e se cijepati, imanje sa devast. objektom, veæe kompl. zemljišta i parcele po 1,5 KM po 1 m2, tel. 065-683-745 • prodajem graðevinsko zemljište, 400 m2, kè.910/40 na Repušinama, u ulici Bosanskog stanka, (iza Ul. I. Ljubijankiæa) Bihaæ. Tel. 037-351-318 zvati 16-20h, svakim danom. • prodajem zemljište kod trgovaèkog centra Fis i Interex, dozvoljena gradnja, obezbjeðen pristupni put, tel. 061-793135 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 2800 m do centra grada, zemlja èista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414-182 • prodaje se zemljište u Golubiæu velièine 5.200 m2 prilaz do zemljišta je asfaltiran, voda i struja obezbjeðeni, papiri 1/1, cijena po dogovoru, tel. 061-436-940 • prodajem 30 duluma zemlje za okuænice u mjestu Ripaè, Zabare, tel. 065-957-826 • prodajem plac pored Une (Kerapište) u Raèiæu, uzvodno od restorana Slap 900 m, površina placa 2.980 m2, cijena 15 KM/m2, tel. 061-277-557 • prodajem placeve za izgradnju kuæe u Pokoju u blizini pošte, prilaz asfalt sva infrastruktura, cijena 35 KM/m2, tel. 061277-557 • iznajmljujem jednosoban namješten stan (soba, kuhinja, kupatilo) sa centralnim grijanjem za studentice, blizu Pravnog fakulteta, tel. 063-793-101 • izdaje se stan na Ceravaèkim brdima broj 60 na 1. spratu po moguænosti na du­e vrijeme, stan ima 4 sobe, 1 wc, 1 kupatilo sa wc, balkon, po moguænosti familija, stan je u urednom stanju, cijena po dogovoru, tel. 037-350-367 • izdajem stan za studentice s centralnim grijanjem u blizini Tehnièkog fakulteta, tel. 061-621-884, 061-458-048 • izdajem sobe za studente u u­em centru grada, namješteno, centralno grijanje, tv, kablovska, Internet, tel. 223-218, 061394-288 • iznajmljujem u porodiènoj kuæi braènom paru jedan polunamješten i jedan nenamješten stan sa odvojenim ulazom, elektriènim i vodovodnim brojilom, terasom, velikim dvorištem, novogradnja, tel. 061-748-060 • izdajem sobe za studentice vrlo povoljno, centar grada, tel. 062-085-335 • sobe za studentice, jednokrevetne i dvokrevetne, u u­em centru Bihaæa, 501. sl.brig., 5 min do glavne pošte, centralno grijanje, veliki dnevni boravak sa SAT-TV, trpezarija, kuhinja, uvijek topla voda, mirno za stanovati a centralni polo­aj, povoljna cijena, tel. 070-227-250, 063-915-828, 062-394-996 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv. kablovska, Internet kod zgrade Osloboðenja, tel. 223241, 061-844-257 • izdajem garsonjere i sobe za studente i uèenike, Internet, kablovska, centralno grijanje, Ceravaèka brda 58 Bihaæ, tel. 061-706-075 • iznajmljuje se dvokrevetna soba za jednu ili dvije djevojke, radnice ili studentice u Ul. hatinaèki progan br. 29, blizu rampe Bihaæ, sa centralnim grijanjem, internetom, cijena vrlo povoljna, tel. 037-312-745, 061-980-667 • izdajem trosoban namješten stan sa posebnim ulazom, cen. grijanjem, na Ozimicama I, tel. 061-149-620, 070-202-565 • iznajmljujem sobe u centru grada, centralno grijanje, struja, voda, smeæe uraèunato u cijenu, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz, kablovska, Internet, dostupno od 01.02.2012. cijena povoljna, tel. 061-718-620 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tel. 221-237 • izdaje se dvokrevetna soba zap. samcima ili studentima, kom. kuhinja sa internetom, tv na kab. mre­i, kod MUP-a, tel. 223544, 062-514-825 • izdajem stan za studentice ili zaposlene osobe, sa centralnim grijanjem, Internet, kablovska, u blizini centra grada, tel. 062282-432 • izdaje se stan za studente troiposoban Bihaæ, Ceravaèka brda 40, eta­no grijanje, kablovska, tel. 061-965-761 • izdajem dvosoban namješten stan Ozimice 2, na du­i period, tel. 061-130-482 • izdaje se namještena manja kuæa za mladi braèni par ili studente u Ul. Irfana Ljubijankiæa, tel. 061-288-789 zvati poslije 16 h • izdaje se doba dvokrevetna za 1-2 osobe zaseban ulaz c. grijanje kab. antena ima svoju èajnu kuhinju parking prostor i poslovni prostor 90 m2 novo pogodan za više vrsta djelatnosti nalazi se u blizini dvorane Luke, tel. 220-967, 062176-975 • izdajem kuæu centar Bihaæa Harmanska 45, prizemnica 70 m2, tel. 061-589-839 • izdajem dvosoban namješten stan i sobe za studente i radnike, centralno, kablovska, ADSL kod Tehnièkog fakulteta, poslovni prostor sa upotrebnom, eta­no grijanje, Harmani, tel. 061-465-584

Dana 30.1.2012. navr{ava se {est mjeseci od iznenadne smrti supruga i oca

PRODAJA STANOVA

ESAD (Ibrahim) MID@I]
Kako vrijeme prolazi utjehe nema, samo ogromna praznina u srcima onih koji te pamte i vole. S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Mirza i sin Mahir

PRODAJA KUÆA

Dana 29.01.2012. god. navr{avaju se pune ~etri godine od smrti na{eg dragog oca, supruga i dede

IZNAJMLJIVANJE

MESUDA (IBRAHIMA) FAJI]
Tvoj plemeniti lik, dobrotu, toplinu du{e i beskrajnu ljubav koju si nam poklanjao, nosit }emo zauvijek u na{im srcima i sje}anjima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga, djeca i unu~ad

MaLi
Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambeno-poslovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342

OgLasi
Iznajmljujem namje{ten komforan stan sa posebnim ulazom, sa kablovskom televizijom, centralnim grijanjem, internetom, stan se nalazi u gradu u blizini MUP-a, tel. 061-419741, 226-969
Izdaje se ku}a za stanovanje za studente i |ake, Ul. Hazima [abanovi}a, ku}a se nalazi u blizini Koled`a, Medicinske {kole i Gimnazije, sve je namje{teno sa kuhinjom, centralnim grijanjem, zaseban ulaz, cijena vrlo povoljna, tel. 301255, 061-602-134

Prodaje se stan u Biha}u na Ceravcima (Ul. bosanskih {ehida) kod Kantonalne bolnice. Stan je trosoban i namje{ten, veli~ine 83 m2 + 9 m2 drvarnica. Cijena po dogovoru. Zvati na telefon 0046-766448-405 od 17 do 21 sati.

Izdaje se stan i sprat ku}e sa centralnim grijanjem za nepu{a~e, tel. 061-775-778, 061-166-986
U Pritoci prodajem ku}u 8 x 10 visoka prizemnica {tala 5 x 8 su{ana 4 x 4 sve na 2.000 m2, prodajem placeve obezbje|ena struja, vod, put, prodajem zemlju koja je pogodna za vikendice i p~elarstvo, tel. 065-622-361, 066-328-492

Prodajem stan u u`em dijelu grada Ozimice 1 (zgrada Po{te – kod Trove) 56 m2 + 2 balkona od 10 m2 potpuno renoviran sa centralnim grijanjem, 3. sprat, tel. 061-787-087

PRODAJA ZEMLJIŠTA

Izdajem stan za u~enice – studentice – radnice, blizu Tehni~kog fakulteta, centralno grijanje, tel. 061-601-510, 037351-276 Prodaje se STAN od 41 m2, I, sprat, cijena 68.000 KM, u Biha}u, Ul. 502.vite{ke b., kod MUP-a, tel. 063-295-060
Prodajem ku}i{ta (oko 500 m2) na Ceravcima u blizini FIS-a kod novih zgrada. Isparcelisano, papiri uredni i dozvoljena gradnja po regulac. planu P+2. Telefon 061-790-183 i 061-144-089

Prodajem nov stan 86 m2, tel. 061-787-122
znajmljujem stan od 80 m2 nenamje{ten, kuhinja opremljena, u Ul. Radoslava Lopa{i}a (kod Fisa), tel. 062-109-007 Izdajem jednokrevetnu sobu – ozbiljnom studentu ili zaposlenoj mu{koj osobi kod Medicinske i Ekonomske {kole, tel. 062764-704

^uvala bi dvoje djece, nalazim se u Biha}u, tel. 062-651-432

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
MaLi OgLasi
kabina za spavanje, dnevni boravka, kuhinja, wc, i po cijeloj du­ini tenda, tel. 061-779-492 • prodajem drvenu stolariju «Mediteran» sa griljama (neugraðivana), 6 dvokrilnih prozora, 2 balkonskih dvokrilnih vrata i jedna balkona jednokrilna vrata, cijena po dogovoru, tel. 061-270-784 • «Vitafon» prodajem kratko korišten, cijena povoljna, tel. 062926-707 • izdajem tri poslovna prostora 108, 135 i 243 m2, povojno, pogodno za razne namjene Ul. Edhema Mulabdiæa Bihaæ, tel. 061-100-660 • prodajem poslovni prostor Ozimice 2, tel. 226-428 • prodaje se poslovni prostor površine 23 m2 u trgovaèkom centru Šumarija, Prekounje, tel. 037-312-777, 061-967-884 • iznajmljujem poslovni prostor sa centralnim grijanjem i telefonom, Ozimice 1, preko puta Pošte, tel. 070-236-385 • èuvam djecu kod svoje kuæe, inf. na tel. 222-502, 061-435600

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

21

• izdajem namješten dvosoban stan u porodiènoj kuæi (odvojen ulaz), uèenicima, studentima, braènom paru bez djece, centralno grijanje, kablovska, Internet, parking za auto, stan iza KMUP-a Bihaæ, tel. 061-155-265 • izdajem stan za studente u centru grada, tel. 061-277-307 • iznajmljujem sprat kuæe sa posebnim ulazom i grijanjem za studentice, studente ili porodicu, tel. 061-661-910 • izdajem sobe za studentice blizu Pravnog fakulteta, centralno grijanje, tel. 037-311-133, 063-800-934 • izdajem sobu za studenta zajednièko kupatilo i kuhinja centralno grijanje Ul. Alije Ðerzeleza 38 kod Vlade Kantona, tel. 062-926-728 • izdajem kuæu u Voæarskoj za studentice, namještenu sa centralnim grijanjem, tel. 061-790-026 • izdajem sobe za studentice kod MUP-a, tel. 061-459-458 • prodajem SHARAN tour 1.9 TDI, 81 kw, 1999. god, hrvatske table, klima, grija~i siceva, crna boja, ABS, registracja do 18.01.2013. Tel: 061-767-077 • prodajem FIAT «BRAVA» registrovan do 19.9.2012. godine, cijena po dogovoru, tel. 063-842-232 • prodajem kamp kuæa, marka Buerstner city, du­ina 7 m2, plaæena je carina i porez, u dobrom je stanju, unutra se nalazi

PRODAJA RAZNO

POSLOVNI PROSTORI:

PRODAJA AUTA:

RAZNO:

Cijenjenom {efu, Be}i Pehlivanovi}u uspje{nu odbranu doktorata i sticanje nau~nog stepena doktora nauka ~estitaju zaposlenici Odsjeka za matematiku i fiziku Pedago{kog fakulteta.
OP]INA SANSKI MOST JU OSNOVNA [KOLA «FAJTOVCI» U FAJTOVCIMA Na osnovu ~lana 83. Pravila JU Osnovne {kole «Fajtovci» u Fajtovcima, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj 10-3414174-2/11 i 10-34-7682-9/2012, [kolski odbor na sjednici odr`anoj dana 23.01. 2012. godine donosi Odluku o raspisivanju:

JU O[ «PE]IGRAD» PE]IGRAD OP]INA CAZIN
Na osnovu ~lana 134. i 135. Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju USK-a (Sl. glasnik 05/04) te Pravila JU O[ «Pe}igrad» Pe}igrad, odluke [kolskog odbora broj: 610-2-86/12, i saglasnosti ministarstva obrazovanja USK-a broj: 10-34-365-2/12, od 12.01.2012. JU O[ «Pe}igrad» Pe}igrad raspisuje:

Za popunu upra`njenih radnih mjesta
1. nastavnik likovne kulture 2. nastavnik tehni~ke kulture – 7 ~asova na neodre|eno radno vrijeme – 16 ~asova na neodre|eno radno vrijeme

KONKURS

za prijem zaposlenika u radni odnos
1. Nastavnik biologije na 12 nastavnih sati sedmi~no do povratka stalne zaposlenice sa porodiljskog odsustva 2. Nastavnik informatike na 5 nastavnih sati do kraja nastave u {kolskoj 2011/12. godini Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o op}em i srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 1. Kratku biografiju (broj telefona, adresu i e-mail adresu) 2. Diplomu o zavr{enoj {koli 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu 5. Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerena fotokopija, a dokumenti pod rednim brojem 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34173-1/12 od 06.01.2012.godine (u daljem tekstu „Kriteriji“) Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje kandidata: - Dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva obrazo vanja, nauke, kulture i sporta USK-a - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihov krivicom - Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakona o socijalnoj za{titi , za{titi civilnih `rtava rata i za{tite porodice sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Prijave sa dokumentima slati preporu~eno na adresu: JU Osnovna {kola «Fajtovci» 79264 Fajtovci, ili donijeti li~no na protokol [kole sa naznakom „za konkurs“ Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Telefon: 698-404

KONKURSA

Uslovi konkursa: pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i NPP za redovne {kole, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete. Uz prijavu na konkurs neophodno je dostaviti sljede}a dokumenta (original ili ovjerene kopije) ne starije od {est mjeseci: 1. biografija sa brojem telefona 2. diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. uvjerenje o dr`avljanstvu 5. uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak 6. uvjerenje o neka`njavanju 7. ljekarsko uvjerenje (po prijemu) Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim {kolama na podru~ju USK-a br. 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine – u daljem tekstu «Kriterij». Pored op}ih navedenih uvjeta kandidati treba da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se prema Kriteriju izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata. 1. dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 2. uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme 3. uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi 4. uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja stru~ne spreme 5. uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: 1. rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida 2. rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja 3. rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca 5. uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OS RBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa ukoliko je isti postojao, kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati isklju~ivo po{tom sa naznakom «prijava na konkurs» na adresu: JU O[ «Pe}igrad» Pe}igrad Nepotpune prijave se ne}e uzeti u razmatranje.

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

Po~ele pripreme prvoliga{a
Prvoliga{i sa Unsko-sanskog kantona ekipe Jedinstva, Krajine i Kraji{nika, ostavili su iza sebe prvu sedmicu priprema za nastavak prvenstva u Prvoj ligi Federacije BiH. U~inak, dobar ili lo{, u prvom dijelu sezone za sve tri ekipe je zasigurno motiv vi{e za {to kvalitetniji rad u pripremnom periodu.

PRVA NOGOMETNA LIGA LIGA F BiH

Bi{}ani u nastavak bez osam igra~a Bi{}ani su u ponedjeljak prozivkom zvani~no po~eli pripreme za predstoje}u sezonu. Prvi dio zavr{ili su na 12. poziciji, ~ime ne mogu biti zadovoljni. Lo{e financijsko stanje za sobom je u ovoj godini donijelo i nove probleme, sa kojima se klub suo~io na po~etku priprema. Trener Senad Smaji} u nastavku sezone ne}e mo}i ra~u-

nati na veliki dio igra~a koji su zabilje`ili nastup u prvom dijelu. Klub su napustili Milo{ Galin, Adnan [ari}, Mario Batini}, Adis D`aferovi}, Elvir [u{njar, Dino Toromanovi}, Adnan Keranovi}, Felixa Sidona [alamona. Na prozivci su se pojavili Ermin Alijagi}, Emir Muli}, Fikret Abdi}, Armin Begi}, Haris Haramba{i}, te su iz juniorskog pogona prekomandovani Anel [u{njar, Dino Ju{i}, Ademir Sefi}, Jasmin Ahmedovi}, Neriman Me{i}, Igor Drlja~a, Anes Nuspahi}, Muhamed Selmanovi}, Amar ^oli}, Muhamed Harba{, Admir Hrnjica, Armin Me{i}, Rusmir Muharemagi}, Anel Nuhanovi}, Omar D`aferovi} i Amir Muminovi}. Prelazni rok je u toku, a da li }e Uprava uspjeti dovesti kojeg igra~a ostaje da se vidi. Trener Senad Smaji} sa raspolo`ivim igra~kim kadrom odra|uje prvi dio bazi~nih priprema u Biha}u. [ta }e Bi{}ani mo}i uraditi u nastavku prvenstva u kojem ih o~ekuje borba za opstanak u Prvoj ligi Federacije ostaje da se vidi.

potencijale usmjeravaju za opstanak u Prvoj ligi FBiH, a veliku podr{ku imaju od op}ine Velika Kladu{a i samih navija~a, koji vjeruju u svoje momke. Plasman na pretposljednje mjesto na tabeli u prvom dijelu je lo{ u~inak ekipe, koja ipak isti~e da }e u drugom dijelu uspjeti ostvariti postavljeni cilj. Iako to plasman na tabeli ne govori Denis Sadikovi} zadovoljan je igrom u prvom dijelu, te isti~e da je posebno zadovoljan odnosom igra~a, iako u nastavak sezone

potpisivanjem vjernosti Kraji{niku Adel Jukan dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca, Dejan [iranovi} i Adnan Sulji}, dosada{nji igra~i Omladinca iz Mionice te dvojac iz biha}kog Jedinstva, Elvir [u{njar i Adis D`aferovi}. Treninzi se odvijaju dva puta dnevno. Trener Denis Sadikovi} zadovoljan je sa kakvom su fizi~kom spremom igra~i do{li na pripreme iako isti~e da im predstoji jo{ mukotrpnog rada kako bi ekipa {to spremnija u{la u drugi dio prvenstva.

nog igra~a sa ~ime bi u klubu zavr{ili sa `eljama za nastavak sezone.

Muhamed Berberovi}

Denis Sadikovi}

Senad Smaji}

Opstanak prioritet Kraji{niku Nogometni klub Kraji{nik iz Velike Kladu{e prozivkom je po~eo pripreme za proljetni dio u kojem izabranici Denisa Sadikovi}a sve

ulazi sa velikim problemima. Klub su kako sada stvari stoje napustili Sanid Halilovi}, pouzdani veznjak, Mi{el Ru`i}, Karlo [neler, [aban Pehilj, Ahmet Treji}, Danijel Lazi}, te dosada{njeg kapiten Edis Sarajlija. U klub je pristiglo nekoliko igra~a na probu, dok su pred

Krajina u odbranu naslova Najbolje plasirani klub iz USKa, Krajina iz Cazina, polusezonu je zavr{ila na prvom mjestu tabele, te u pripreme ulazi dosta ambiciozno. Ekipa je prvu sedmicu radila jednom, a od ponedjeljka prema rije~ima trenera Berberovi}a radit }e se dva puta dnevno, kombinirano (stjecanje fizi~ke spreme i taktika uz odigravanje kontrolnih utakmica. Uprava je izvijestila da je kompletni igra~ki kadar iz prvog dijela na okupu, anga`mane su tra`ili Brki} i Muzgonja, ali su ipak ostali u klubu. Vjernost klubu potpisali su Sanih Halilovi} (Kraji{nik) i Aner Ljeljak (GO[K), dok je u planu dovo|enje jo{ jednog kvalitet-

- Zadovoljan sam radom, te smatram da }e ekipa sa prinovama i dalje voditi bitku za sam vrh prvenstvene tabele. Svi igra~i rade maksimalno anga`irano i drago mi je da se `ele izboriti za startnu poziciju u ekipi, a za sada mogu da istaknem da su svi u konkurenciji, istakao je Muhamed Berberovi}, trener NK Krajine iz Cazina. Za 1. februar ekipa Krajine iz Cazina je dogovorila i prvi kontrolni susret. Cazinjani idu u goste ekipi Novi Vinodolski. U 16. kolu (3. marta) sastaju se: Jedinstvo – Rudar, Iskra – Omladinac, Gora`de – Krajina, Vitez – Ora{je, Gradina – Kraji{nik, Budu}nost – SA[K, Unis – Bratstvo, ^apljina – Branitelj.

Izabrani najbolji atleti~ari USK za 2011. godinu
U organizaciji Atletskog save-za USKa u vije}nici op}ine Velika Kladu{a odr`an je izbor najboljih atleti~ara u 2011. godini. U prepunoj dvorani pored nagrade najuspje{nijim u pro{loj godini dodijeljena su i posebna priznanja za rezultate i doprinos u razvoju i popularizaciji Kraljice sportova u USK i to statua Atletskog saveza, te jubilarne nagrade najtrofejniji atleti~ar, trener i klub u periodu od 1995.-2011. godine, s ciljem sublimiranja svega onoga {to se u atletskom sportu de{avalo u proteklom periodu. Najbolji atleti~ari u kategoriji 2003. godi{te su Amina Ka~ar i Selman Veskovi} (V. Kladu{a). U kategoriji 2002. godi{te nagra|eni su Ema Nadarevi} ( V. Kladu{a) i Belmin Muhi}(AK Maratonac-Cazin). U kategoriji 2001. godi{te najuspje{niji u protekloj godini su Sanela Smlati} (Kraji{nik), Nijaz Omer~evi` (Maratonac Cazin) i D`enis ]oragi} (Kraji{nik). U kategoriji mla|ih kadeta 1999. i 2000. godi{te priznanja su dodijeljena Adni Grahovi} i Ali Veskovi} (AK Kraji{nik), dok su u kategoriji starijih kadeta 1997. i 1998. godi{te priznanja dodijeljena Zerini Ljubijanki} (AK Maratonac Cazin) i Aldin Okanovi} (AK Kraji{nik). Kod juniora najuspje{niji su Majda Dizdarevi} i Zijo Bajraktarevi} (AK Kraji{nik).

ATLETSKI SAVEZ UNSKO - SANSKOG KANTONA

BIHA]: DRU[TVO PEDAGOGA TJELESNOG ODGOJA

Prvi skija{ki koraci
Vrijeme {kolskih raspusta u osnovnim i srednjim {kolama u Biha}u upotpunili su i ove godine na najbolji na~in nastavnici i profesori Dru{tva pedagoga tjelesnog odgoja osnovnih i srednjih {kola. Ve} {esti put zaredom profesori organiziraju {kolu skijanja za u~enike na Vla{i}u i Bjela{nici. Ovog tjedna je oko 100 skija{a i onih koji tek u~e skija{ke vje{tine otputovalo na Bjela{nicu, gdje }e boraviti ~etiri dana. Sa njima }e i ove godine raditi oko 10 profesora tjelesnog odgoja. Ovoliki broj biha}kih skija{a po~etnika kao i onih koji su ranijih godina savladali vje{tine ovog lijepog zimskog sporta na nekom od doma}ih ili inozemnih skijali{ta siguran je pokazatelj da Biha} itekako treba «svoje» terene. Svi se nadaju da }e odgovorni u~initi potrebno da se na{e zaboravljeno i zapostavljeno skijali{te na Dugoj luci kona~no stavi u funkciju. - Projekt {kole skijanja svake godine okuplja sve vi{e u~enika i u~enica osnovnih i srednjih {kola. Iako najvi{e djece ima iz osnovnih {kola Harmani I i Harmani II, te Gimnazije, moram da ka`em da je {kola skijanja otvorena za u~enike svih osnovnih i srednjih {kola u op}ini Biha}. Rad je podijeljen u dvije grupe. Posebna pa`nja posve-}uje se onima koji se prvi put susre-}u sa skijanjem, jer cilj nam je da u ~etiri dana boravka svi savladaju prve i osnovne korake skijanja. Do sada u svom radu imamo dosta uspjeha, a nadam se da }e tako biti i u narednim godinama, izjavio je profesor Miljenko Kne`evi} iz Dru{tva pedagoga tjelesnog odgoja op}ine Biha}. Ekspedicija Bi{}ana sa Bjela{nice o~ekuje se danas (petak) u ve~ernjim satima.

Posebna priznanja Atletskog saveza USK
Atletski savez USK dodijelio je i posebna priznanja. Statue AS USK dodijeljene su Gospi Halilovi} (AK Biha}) za uspjehe u trka~kim disciplinama (srednje i duge pruge), te Etidi Grahovi} (AK Kraji{nik) za tehni~ke discipline (skokovi, sprint i prepone). U mu{koj konkurenciji za trka~ke discipline priznanje je primio Enes Zuli} (AK Biha}), te Alen Dela~ (AK Kraji{nik) u tehni~kim disciplinama. Nagradu za najtrofejnijeg trenera 1995.-2011. godine dobio je Velmir Zahirovi} (AK Kraji{nik), koji je ponio i priznanje najtrofejnijeg atleti~ara u ovom periodu na USK. Najtrofejniji klub u periodu od 1995. - 2011. godine je AK Kraji{nik iz Velike Kladu{e. U budu}nosti ove tri nagrade dodjeljivat }e se svake ~etiri godine s ciljem motivacije u radu za razvoj atletskog sporta na USK.

Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 27. januar/sije~anj 2012. godine

23

ODBOJKA[KI KLUB BIHA] PREMINGER

Zlatne medalje i pehar u Karlovcu
Proteklog vikenda mla|e kadetkinje Odbojka{kog kluba Biha} Preminger u~estvovale na 11. Memorijalnom odbojka{kom turniru Ivan Vidakovi} u Karlovcu (Hrvatska). Na pozivnom turniru u konkurenciji mla|ih kadetkinja pored Bi{}anki u~estvovale su i ekipe OK Plavi zmaj iz Duge Rese i ekipa doma}ina OK Karlovac. U prvom susretu ekipa OK Biha} Preminger odmjerila je snage sa ekipom OK Plavi zmaj. Bi{}anke su slavile ubjedljivu pobjedu rezultatom 2:0. Ovom pobjedom Bi{}anke su u{le u finale gdje ih je ~ekala ekipa doma}ina OK Karlovac, koja je u polufinalnom susretu bila bolja od ekipe OK Plavi zmaj rezultatom 2:0. Zaslu`eno pobjedama nad ekipom iz Duge Rese u finalu su se na{le odbojka{ice Biha}a i Karlovca. U veoma dobroj igri u finalnom susretu protiv raspolo`ene ekipe doma}ina, Bi{}anke su slavile rezultatom 2:0 i tako osvojile naslov najboljih. U redovima Biha}a posebno su se istakle mlade Selma Mujad`i} koja je ponijela epitet najbolje igra~ice turnira i Amila Turni} koja je progla{ena za najboljeg napada~a za {to joj je

Odgo|en susret sa ekipom Gacko

PREMIJER ODBOJKA[KA LIGA

organizator dodijelio i pehar u trajno vlasni{tvo. Za osvojeno prvo mjesto Bi{}anke su dobile zlatne medalje, pehar i kao pobjednice turnira prelazni pehar

Odbojka{kog saveza Karlova~ke `upanije. Ovaj turnir je ujedno bio i generalna proba za mla|e kadetkinje OK Biha} Premingera kojima predstoji takmi~enje u

Federalnoj zavr{nici u omladinskim kategorijama, gdje Bi{}anke nastupaju kao pobjednice Kantonalnog odbojka{kog prvenstva.

Nakon odlo`enog prvog kola nastavka prvenstva ekipa OK Biha} Preminger i ovog vikenda je slobodna. Bi{}anke su trebale odigrati doma}i susret sa ekipom OK Gacko. Susret je, na zahtjev gostuju}e ekipe odgo|en zbog bolesti odbojka{ica. Bi{}anke su spremne i motivirane, te o~ekuju svoje susrete u nastavku sezone. Treneri Zlatan Ibuki} i D`evad Feli}, zadovoljni su odra|enim pripremama i isti~u da u nastavak sezone ulaze sa kompletnim igra~kim kadrom koji je nastupao i prvi dio sezone. Novina su samo igra~ice koje su iz juniorskog pogona kluba prekomandovane u seniorsku ekipu i od kojih se u narednoj sezoni o~ekuje da konkuriraju za prvi tim.

MALONOGOMETNA EKIPA SSRI CAZIN

Cazinjani u finalu turnira u Sisku
Malonogometna ekipa SSRI Cazin u~estvovala je na 33. malonogometnom turniru Sisak 2011/2012, koji se odr`ava ve} mjesec dana u organizaciji MK Metalac iz Siska. Na turniru u~estvuju 103 ekipe u pet kategorija: predpioniri, mla|i pioniri, pioniri, seniori i veterani. Cazinjani su se na turnir prijavili u veteranskoj kategoriji, a dosada{nji rezultati pokazuju da su ozbiljni favoriti za osvajanje naslova. U veteranskoj konkurenciji takmi~enje je podijeljeno u ~etiri grupe po {est ekipa. Cazinjani su imali odli~ne nastupe u grupi A, te su se pobjedama zaslu`eno plasirali u polufinale turnira, koji se igra za nagradni fond od 20.000 kuna, od ~ega pobjedniku ide 10.000 kuna. U polufinalnom susretu Cazinjani su odmjerili snage

Bi{}ani bez poraza
Ko{arka{i KK Biha}a proteklog vikenda u okviru 8. kola takmi~enja u A-2 ko{arka{koj ligi - grupa Sjever, slavili su pobjedu na gostovanju u Zenici te su preuzeli vodstvo na tabeli ovogodi{njeg takmi~enja sa maksimalnim dosada{njim u~inkom. Bi{}ani su na put u Zenicu oti{li motivirani i odli~nom igrom opravdali epitet favorita. Mlada ekipa Zenice nije uspjela parirati veoma raspolo`enim Bi{}anima, koji su bez vidnijeg napora slavili pobjedu rezultatom 59:70, poluvrijeme 29:40, po ~etvrtinama 12:21, 17:19, 13:12, 17:18. KK Biha}: Zvonar 8 , Proti} 15 , Fazlijaj, Juri~i} 8, Halki} 14 , Kulenovi} 24, Pand`o, Bosni} 1. Trener Bahrija Kosatica. OKK “Zenica”: Milanovi} 17, Hamzi} V.16, Hala} 2, Mutnica,Martinovi} 2, Ja{arevi} 10, Tadi} 6, Santa Reis 4. Svoju kvalitetu Bi{}ani su pokazali ve} na otvoru susreta zavr{iv{i prvu ~etvrtinu rezultatom 12:21.I u drugoj ~etvrtini raspolo`eni

KO[ARKA A-2 LIGA

TABELA:

sa drugoplasiranom ekipom iz grupe C, a to je ekipa UBBGS (Udru`enje Bo{njaka branioca Siska) iz Siska. Boljom igrom Cazinjani su zaslu`eno slavili rezultatom 5:2, te su se plasirali u samo finale turnira. U finalnom susretu ekipa SSRI Cazin sastaje se sa ekipom Nekretnine Senjak iz Zagreba. Radi se o ekipi koja je odigrala pro{logodi{nji finalni susret na poznatom turniru Kutija {ibica u Zagrebu. Susret se igra sutra (subota) sa po~etkom u 13,30 u Sisku. Cazinskim malonogometa{ima zasigurno ne}e biti lako, ali obe}avaju maksi-

malno zalaganje u finalnom susretu i osvajanje naslova najboljih. Za ekipu SSRI Cazin nastupaju: Asim Mujad`i}, Bahrija Nasi}, Jasmin Topi}, Jasmin ^atakovi}, Ramo Lipovi}, Vahidin ^ahtarevi}, Amir Lipovi}, Elvis Mewhad`i}, Samir [abi}, Emir Dautovi}. Trener Ibrahim Topi}. Cazinjani su u finale do{li su sa maksimalnim u~inkom od sedam pobjeda iz sedam susreta, dok su njihovi protivnici ekipa Nekretnine Senjak u dosada{njih sedam susreta ostvarila {est pobjeda i jedan remi.

1. KK Biha} 2. KK @ivinice 78 3. OKK Sloboda 4. KK Travnik 5. KK Od`ak 6. KK Litva 7. KK Grada~ac 8. KK Salinas Falcons 9. KK Gradina Koteks - Trica 10. OKK Zenica 11. KK Srednjo{kolac Kulenovi}, Proti} i Halki} odr`ali su ste~enu prednost. Drugo poluvrijeme za Bi{}ane je bila rutinska utakmica, te su zaslu`eno slavili pobjedu, koja im je osigurala prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli sa skupljenih 14 bodova i utakmi-

7 8 7 6 6 8 7 7 6 7 7

7 6 6 5 4 3 3 2 2 0 0

0 2 1 1 2 5 4 5 4 7 7

14 14 13 11 10 10 10 9 8 7 7

com manje. Bi{}ani u okviru 9. kola na svom terenu do~ekuju ekipu KK Od`aka. Ko{arka{i su motivirani i obe}avaju dobru igru i novu pobjedu. Susret se igra u sportskoj dvorani Luke u subotu sa po~etkom u 18.00 sati. Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA PETAK, 27. januar / sije~anj 2012. / BROJ: 822 /

MALONOGOMETNI TURNIR NK PODGRME^ SANSKI MOST

Ekipa “Stolarija Kvrgi}” zaslu`eno prva
Drugoplasirana ekipa Mango osvojila je 2.000 KM dok je u borbi za tre}e mjesto odli~an sastav ekipe As Seferovi} iz Jajca rezultatom 5 : 2 bio bolji od ekipe In caffe iz Sanskog Mosta. Ukupno je odigrano 78 utakmica, ekipe su bile podijeljene po grupama, a po dvije prvoplasirane ekipe igrale su u zavr{nici turnira, koji je odigran samo u seniorskoj konkurenciji, a u toku trajanja turnira igrane su revijalne utakmice veterana i najmla|ih nogometa{a NK Podgrme~a. Nekada{nji asovi Podgrme~a kao i mlade nade odu{evili su prepunu gradsku sportsku dvoranu. Za najboljeg nogometa{a turnira progla{en je Ahmet Rizvan, velika nada sanskog drugoliga{a. Najbolji strijelac turnira je Besim Ibri~i}, dok je u jakoj konkurenciji golmana za najboljeg progla{en \or|e [arac, ~lan pobjedni~ke ekipe. Najbolji pojedinci nov~ano su nagra|eni. Generalni pokrovitelj turnira je op}ina Sanski Most, a pehare najuspje{nijima dodijelio je Mustafa Avdagi}, na~elnik op}ine. - Sanskom Mostu su potrebni ovakvi turniri i sportske manifestacije. Malonogometni turnir je tradicija Podgr-

Pobjedom 3 : 2 u finalnoj utakmici ekipa Stolarija Kvrgi} iz Banje Luke je protiv ekipe Mango iz Sanskog Most, sasvim zaslu`eno osvojila je prvo mjesto i postala pobjednik tradicionalnog zimskog Malonogometnog turnira NK Podgrme~. Pobjedni~ka ekipa osvojila je nov~anu nagradu od 5.000 KM, veliki pehar i diplomu organizatora. U zanimljivoj i do kraja neizvjesnoj utakmici ekipa koju je predvodio Besim Ibri~i} pred prepunim gledali{tem gradske sportske dvorane zaslu`eno je trijumfirala na turniru kojeg svake godine organizira NK Podgrme~.

Pehare najuspje{nijima dodijelio je Mustafa Avdagi}, na~elnik op}ine Sanski Most Izbor najuspje{nijih sporta{a invalida za 2011 godinu odr`an je u Sarajevu uz prisustvo velikog broja sportskih radnika i gostiju. Sporta{i invalidi iz USK-a u protekloj godini ostvarivali su odli~ne rezultate te su i na izboru najboljih ponijeli veliki broj priznanja. U konkurenciji `enskih ekipa najuspje{nije su Sekcija strelja{tva iz Bosanske Krupe, ekipa koja je protekle godine osvojila prvo mjesto na kantonalnom takmi~enju i drugo mjesto na Dr`avnom prvenstvu u strelja{tvu. Najuspje{nija mu{ka ekipa je Malonogometna ekipa Cazin, koji su pro{logodi{nji prvaci KUP-a BiH, kao i prvaci dr`ave u malom nogometu. U konkurenciji pojedinaca za najuspje{niju iz USK-a izabrana je Esada Be{i} iz Bosanske Krupe, ~lanica Strelja~ke sekcije koja je prvakinja USK i viceprvakinja na Dr`avnom prvenstvu u pro{loj

me~a. O~ekujem da }e turnir naredne godine biti jo{ masovniji i kvalitetniji, te ~estitam ovogodi{njim pobjednicima, istakao je na~elnik Avdagi}. Na turniru su nastupile 32 malonogometne seniorske ekipe iz Banje Luke, Klju~a, Sanskog Mosta i Prijedora, a prvi puta nastupile su i malonogometne ekipe iz Jajca i Sarajeva. Koliko je turnir bio kvalitetan najbolje govori ~injenica da su u pobjedni~koj ekipi Stolarija Kvrgi} nastupila tri profesionalna nogometa{a. Organizacija turnira bila je na zavidnom nivou. E.T. / E.A.

IZBOR NAJBOLJIH U INVALIDNOM SPOTU FBiH

Sporta{i invalidi odli~ni u 2011. godini

Na dodjeli priznanja sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine, Nerminom Nik{i}em i Ahmetom Egrli}em, ministrom za bora~ka pitanja u Vladi USK-a
godini. U mu{koj konkurenciji najuspje{niji sporta{ je Mujo Begi}, ~lan Stolnoteniske ekipe iz Cazina. U protekloj godini ostvario je prvo mjesto na kantonalnom i dr`avnom prvenstu u pojedina~noj konkurenciji, te kao ~lan ekipe Cazin osvojio je prva mjesta na kantonalnom i dr`avnom prvenstvu. Specijalno priznaje dobio je Mujo Islamagi}, dok je za najboljeg trenera izabran Asim Mujad`i}. Najuspje{niji sportski radnik je Semir Odoba{i}, a ko{arka{ka ekipa KIK Sana iz Sanskog Mosta progla{ena za najuspje{niju ekipu u F BiH. - ^estitam dobitnicima, a naro~ito na{im sporta{ima, koji }e i u ovoj godini imati podr{ku Vlade USK-a u ostvarenju svojih projekata i postizanju jo{ boljih rezultata na takmi~enjima, istakao je Ahmet Egrli}, ministar za pitanja boraca u Vladi USK-a. E. A.

redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 ra~unovodstvo: 226-485 (tel./fax); marketing: 226-488 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. DTP: Osman Deli} i Antonija Duri} Ure|uje redakcijski kolegij: Svjetlana ^elan, Sanela BIHA], Ul. 502. vite{ke brigade bb Pa{agi}, Osman Deli} i Antonija Duri} novinari : direktor: Elmedin Mehad`i} Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi} i v.d. glavne i odgovorne urednice: Svjetlana ^elan Niha D`ani} Ninski

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.
Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka
Ra~un broj: 3385002200568303 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 1602010000020538 Vakufska banka d.d. Sarajevo, filijala Biha}

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002