KASUNDU SAPA AN GPAPAUPA SA MGA KINAUUKULAN NITO, Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang paning ngayong ______

ng __________, 20____,dito sa Tamaraw Hills, Valenzuela City, nina G./ Gng./ Bb. ___________________________, may sapat na gulang, Pilip ino, at naninirahan sa __________________________________ _ _ _ _ _ _ _ n a s i y a n g t a t a w a g i n g NAGPAPAUPA, ditto kina G./ Gng./ Bb. ___________________________, Pilipino, may sapat na gulang, atnaninirahan sa _________________________________________ na siyang tatawagin UUPA o UMUUPA. PAGPAPATUNAY: Na ang NAGPAPAUPA ay siyang tunay at ganap na nagmamay-ari ng isang PAUPAHANG BAHAY, namatatagpuan sa ____________________________________, Valenzuela City. Na ang NAGPAPAUPA at ang UUPA o UMUUPA ay nagkasundo na uupahan at papaupahan ang nasabing bahay sa ilalim ng patakaran at alituntunin na gaya ng mga sumusunod.1.Na ang nasabing bahay ay gagamit in lamang bilang t irahan sa loob ng isang (1) taon na magsisimula sa ika_____ ng _______________, 20 _____, at magatatapos sa ika- _____ ng _______________, 20 _____, atmaaring paupahang muli sa bagong kasunduan.2.Na ang nasabing UUPA sa buhay ay hindi hihigit sa _______________ ( __ ) tao lamang o sila ay payapangumaayon na lilisan sa nasabing PAUPAHA.3. Na ang UUPA ay magbibigay ng _______________ ( __ ) buwang depo sito at _______________ ( __ ) buwan na paunang kabayaran sa upa4.Na ang UUPA ay magbabayad ng halagang _______________, bilang kabayaran o upa sa loob ng isang (1) buwan at dapat bayaran tuwing ika- _____ ng bawat buwan.5.Na ang nasabing __________ buwang deposito ay hindi ibabalik ng NAG-PAPAUPA bagkus ay dapat tapusinng UMUUPA at ang nasabing deposito ay magagamit lamang sa huling buwang UPAHAN.6.Na ang buwanang singil sa KURYENTE at TUBIG/TELEPONO ay sa sariling gastos o gugol ng UMUUPA.7.Na kung sakaling ang UMUUPA ay hindi makakabayad ng kaukulang UPA sa loob ng _______________ ( __ ) buwang sunud-sunod, ang kasunduang ito ay mababaliwala at ang UMUUPA ay pumapayag na lisanin angnaturang paupahan sa maayos at matahimik na paraan.8.Na ang nasabing BAHAY PAUPAHAN ay hindi gagamit in sa anumang uri ng negosyo na labag sa batas tuladng sugal at iba pa.9.Na ang UMUUPA ay hindi pauupahan sa iba ang nasabing bahay ng walang nakasulat na pahint ulot o pagsangayonngNAGPAPAUPAo MAY-ARIngnasabingBAHAYPAUPAHAN.10.Na ang UMUUPA ay susunod at tatalima sa mga kautusan at patakaran ng pangkalinisan at pangkalusugan.11.Na ang anumang pagkasira ng nasabing PAUPAHAN dahil sa kagagawan ng UMUUPA ay ipapaayos oipapagawa ng UMUUPA mula sa sariling gastos o gugol.12.Na kung sakaling aalis o lilipat ang UMUUPA, kailangang may paunang abiso sa loob ng tatlumpung ( 30 )araw bago isagawa ang kaukulang pag-alis o pag-lilipat.At sa katunayan ng lahat ng ito, ang mag-kabilang panig ay nagkasundo at lumagda ngayong ika- _____ ng _____________, 20 ___, dito sa GEN. T. DE LEON, VALENZUELA CITY sa tulong ng Poong Maykapal. NILAGDAAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M A Y A R I N G P A U P A H

A U N P A U H U A P N A S A P A .