Po prostu PowerPoint 2007 PL

Autor: Tom Negrino ISBN: 978-83-246-1584-1 Tytu³ orygina³u: Microsoft Office PowerPoint 2007 for Windows (Visual) Format: B5, stron: 272

B³yskawiczny kurs tworzenia prezentacji
• Jak wprowadzaæ i formatowaæ tekst oraz grafikê? • W jaki sposób definiowaæ przejœcia pomiêdzy slajdami? • Jak najlepiej przeprowadziæ prezentacjê?

Dziœ ju¿ trudno wyobraziæ sobie prezentacjê bez slajdów przygotowanych w programie PowerPoint. Ta aplikacja, bêd¹ca elementem pakietu Microsoft Office, od lat wyznacza standardy wœród narzêdzi prezentacyjnych. PowerPoint oferuje u¿ytkownikom ogromne mo¿liwoœci w zakresie wprowadzania i formatowania tekstu na slajdach, dodawania elementów graficznych i dŸwiêkowych, schematów przejœæ pomiêdzy slajdami i typów slajdów. Jednak to nie wszystko – PowerPoint wspomaga równie¿ sam proces prezentowania slajdów dziêki rozbudowanym narzêdziom umo¿liwiaj¹cym kontrolê czasu ich wyœwietlania, dystrybucjê w ró¿nych formatach oraz po³¹czenie pokazu z nagran¹ wczeœniej narracj¹. Ksi¹¿ka „Po prostu PowerPoint 2007 PL” to podrêcznik dla wszystkich, którzy chc¹ szybko poznaæ mo¿liwoœci tego narzêdzia i zastosowaæ je w praktyce. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê projektowaæ uk³ad slajdu, wprowadzaæ i formatowaæ tekst oraz grafikê, a tak¿e importowaæ dane z plików zewnêtrznych. Dowiesz siê, jak tworzyæ animacje na slajdach oraz modyfikowaæ sposób ich wyœwietlania na ekranie. Przeczytasz tak¿e o eksportowaniu slajdów i prowadzeniu prezentacji. Ka¿de z zagadnieñ przedstawione jest w postaci ilustrowanych sekwencji czynnoœci, co znacznie u³atwi i przyspieszy naukê.
• Obszar roboczy PowerPointa • Wybór uk³adu slajdu • Wprowadzanie tekstu • Umieszczanie na slajdach grafik i obiektów SmartArt • Dodawanie dŸwiêków do slajdów • Animacje i przejœcia pomiêdzy slajdami • Tabele i wykresy • Wspó³praca z innymi aplikacjami z pakietu Office • Eksport slajdów do plików PDF • Prowadzenie prezentacji

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Poznaj PowerPointa i twórz profesjonalne prezentacje

Spis treści
Spis treści Rozdział 1.

Rozpoczynamy pracę z PowerPointem

9

Uruchamianie PowerPointa ................................................................................. 10 Poznajemy obszar roboczy PowerPointa ............................................................. 12 Praca ze wstążką .................................................................................................... 16 Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp .................................................. 19 Uzyskiwanie pomocy ............................................................................................ 21 Korzystanie ze skrótów klawiszowych ................................................................. 22 Rozdział 2.

Tworzenie prezentacji

23

Wybieranie motywu .............................................................................................. 24 Rozpoczynanie z szablonem ................................................................................. 26 Dodawanie slajdów ............................................................................................... 28 Usuwanie slajdów ................................................................................................. 29 Zmienianie widoków ............................................................................................. 30 Pisanie konspektu ................................................................................................. 32 Pisanie konspektu w programie Microsoft Word ................................................ 36 Korzystanie z narzędzi Poszukiwanie .................................................................. 38 Dodawanie notatek mówcy .................................................................................. 39 Zmienianie kolejności slajdów ............................................................................. 40 Kopiowanie slajdów .............................................................................................. 41 Korzystanie z linijek i linii siatki .......................................................................... 42 Podgląd prezentacji ............................................................................................... 44 Rozdział 3.

Spis treści

Praca z układami slajdów

45

Typy układów slajdów .......................................................................................... 47 Stosowanie układów slajdów ................................................................................ 48 Modyfikowanie układów slajdów ......................................................................... 50 Zmienianie tła układu slajdów ............................................................................. 54 Rozdział 4.

Właściwie napisany tekst

57

Dodawanie tytułu i tekstu głównego ................................................................... 58 Wpisywanie tekstu wypunktowanego .................................................................. 60 Wpisywanie znaków specjalnych ......................................................................... 62 Dodawanie pól tekstowych ................................................................................... 63 Tworzenie warstw tekstowych ............................................................................. 65

5

Spis treści
Formatowanie tekstu ............................................................................................ 66 Zmienianie koloru tekstu ...................................................................................... 72 Usuwanie formatowania czcionki ......................................................................... 73 Zmienianie wyrównania tekstu ............................................................................ 74 Tworzenie kolumn tekstu ..................................................................................... 76 Korzystanie z minipaska narzędzi ........................................................................ 77 Dostosowywanie odstępów w tekście .................................................................. 78 Kopiowanie i wklejanie formatowania czcionki .................................................. 80 Konfigurowanie stylów punktorów i numeracji .................................................. 81 Konfigurowanie tabulatorów dla tekstu i list wypunktowanych ........................ 83 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu ................................................................... 85 Sprawdzanie pisowni ............................................................................................ 86 Rozdział 5.

Praca z grafiką

87

Umieszczanie grafik i kształtów ........................................................................... 88 Zmienianie rozmiaru i przycinanie grafiki .......................................................... 92 Obracanie i przerzucanie obiektów graficznych ................................................. 95 Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów ......................................................... 97 Grupowanie obiektów ........................................................................................... 99 Korzystanie z linijek i linii siatki ........................................................................ 100 Tworzenie warstw grafiki ................................................................................... 101 Wypełnianie kolorem, teksturą lub gradientem ................................................ 102 Umieszczanie tekstu w kształtach ...................................................................... 105 Umieszczanie obrazów w obiektach .................................................................. 106 Modyfikowanie konturów kształtów i obrazów ................................................. 107 Modyfikowanie obrazów i clipartów .................................................................. 109 Stosowanie stylów obrazów ................................................................................ 111 Stosowanie efektów obrazów i kształtów ........................................................... 112 Korzystanie z WordArt ....................................................................................... 114 Rozdział 6.

Spis treści

Dodawanie obiektów SmartArt

117

Wstawianie i usuwanie obiektów SmartArt ....................................................... 118 Formatowanie obiektu SmartArt ....................................................................... 123 Modyfikowanie obiektu SmartArt ...................................................................... 125 Eksportowanie grafiki SmartArt ........................................................................ 129 Rozdział 7.

Dodawanie multimediów i hiperłączy

131

Dodawanie dźwięków i muzyki ......................................................................... 132 Dodawanie narracji do slajdów .......................................................................... 136 Wstawianie filmów .............................................................................................. 140 Dodawanie hiperłączy ........................................................................................ 143

6

................. 155 Scalanie i podział komórek .............................................. Współpraca z PowerPointem 217 Importowanie z programu Microsoft Word ........................................................................ 214 Korzystanie z przycisków akcji . Spis treści Korzystanie z animacji i przejść między slajdami 193 Korzystanie z widoku Sortowanie slajdów .................................................................... 158 Praca z obramowaniami komórek ................................................................... 187 Zmienianie rozmiaru wykresu .................................................................... 194 Stosowanie przejść między slajdami .......................................................... 152 Usuwanie elementów tabeli ................ 173 Używanie Excela do wprowadzania danych wykresu ................................................................................................................................................................................... 148 Zaznaczanie elementów tabeli ........................................................................ Tworzenie wykresów 169 O typach wykresów .......................................................................................................................... 192 Rozdział 10................................................................................... 228 Eksportowanie prezentacji jako stron WWW .......................................................... 175 Zmienianie typu wykresu ...................... 181 Praca z wykresami kołowymi ... 212 Korzystanie z Ustawień akcji .................................................................................................. 229 7 ........................................................................................ 224 Praca z komentarzami ................................................. 191 Zapisywanie wykresów jako szablonów ...........................................................Spis treści Rozdział 8............................................................................................................................................................ 160 Stosowanie projektów tabel ........... 221 Eksportowanie prezentacji do formatu PDF lub XPS ............................... 205 Ustawianie chronometrażu animacji ................................ 150 Zmienianie rozmiaru elementów tabeli ............................................... 218 Importowanie z programu Microsoft Excel ..................................................................... 178 Przestawianie wykresów ........................................ 215 Rozdział 11..................................................... 165 Rozdział 9.................................. Praca z tabelami 147 Tworzenie tabeli ........................... 226 Wysyłanie prezentacji e-mailem ... 162 Stylizowanie zawartości komórek ........................... 170 Dodawanie wykresów .................................................................................... 196 Stosowanie efektów animacji ............................. 179 Ustawianie stylu i układu wykresu .............................. 154 Wstawianie wierszy i kolumn ................................................................................................................................... 163 Dodawanie tła i grafiki do komórek ..................... 180 Modyfikowanie elementów wykresu ............................................................................................. 200 Budowanie wykresu ................................................................................................... 204 Praca z animacjami niestandardowymi .....................................................................................................................................................................

............................................................................................ 242 Pomijanie slajdów przy odtwarzaniu ..... 256 Drukowanie prezentacji .......................................................................... 238 Przydatny sprzęt do prowadzenia prezentacji .................... 245 Konfigurowanie projektora ............. 233 Zapisywanie prezentacji na CD ...... 257 Skorowidz 261 Spis treści 8 .............................................................................. 234 Rozdział 12...................... Prowadzenie prezentacji 237 Przygotowania do prezentacji ................................. 247 Uruchamianie prezentacji ............ 252 Korzystanie z widoku prezentera ....................................................................................................................................... 232 Eksportowanie konspektu prezentacji ..............................................................................................................................................................................................................Spis treści Eksportowanie prezentacji jako plików graficznych ........... 250 Sterowanie prezentacją i odręczne pisanie po slajdach ........................................................................ 254 Tworzenie pokazów niestandardowych .......

Z tego rozdziału dowiesz się. Grafika na slajdach również może tchnąć życie w profesjonalną prezentację. Atrakcyjną szatę graficzną zapewnia użycie motywu. ale treść może być wzbogacona wyglądem pokazu. jak za pomocą PowerPointa — przy udziale innych programów służących do obróbki grafiki — dodawać i wzbogacać grafikę na slajdach. Praca z grafiką 5 Praca z grafiką 87 Tekst na slajdach jest zwykle najistotniejszą częścią prezentacji. a często stanowi też znaczącą część jej treści. .Praca z grafiką Rozdział 5.

Jak widać. lub Jeżeli układ nie zawiera pola zawartości.3. Jeżeli układ slajdu zawiera pole zawartości. Trzeci rodzaj grafiki — SmartArt — zostanie omówiony w rozdziale 6. W oknie widoku normalnego zaznacz Rysunek 5. zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz. kliknij ikonę Wstaw obraz z pliku Rysunek 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstawianie obrazu. 2.2. Kształty PowerPointa mogą być skalowane i modyfikowane bez straty rozdzielczości. Przejdź do żądanego obrazu.1). Aby wstawić obraz w polu zawartości. lub Otwórz w Eksploratorze Windows folder zawierający plik z obrazem i przeciągnij ikonę tego pliku do okna PowerPointa. Aby wstawić obraz: 1.Rozdział 5. To zdjęcie mojego kota Pixela zostało umieszczone na slajdzie prezentacji. Jeżeli slajd nie zawiera pola zawartości. Pierwsze dwa typy stanowią grafikę importowaną i zaliczamy do niej zdjęcia oraz rysunki tworzone w innych programach graficznych. które można tworzyć w PowerPoincie. użyj przycisku Obraz z karty Wstawianie Umieszczanie grafik i kształtów miniaturę slajdu. kliknij ikonę Wstaw obraz z pliku w polu zawartości (rysunek 5. kot raczej wysoko się ceni 88 . Repertuar kształtów w PowerPoincie jest całkiem bogaty.1. Obraz zostanie wstawiony do slajdu. Za ich pomocą można tworzyć schematy bądź w inny sposób ilustrować prezentację. kliknij Wstawianie/Ilustracje/Obraz (rysunek 5. Umieszczanie grafik i kształtów Na slajdach może znajdować się grafika jednego z trzech typów.2). a także cliparty programów pakietu Office 2007 i kształty będące prostymi grafikami wektorowymi. Obraz pojawi się na slajdzie. na którym chcesz umieścić obraz. Rysunek 5.

Zaznacz miniaturę slajdu. PowerPoint może importować szereg formatów plików graficznych. lub Jeżeli układ slajdu nie zawiera pola zawartości. 89 . BMP (mapa bitowa Windows) i nie tylko. kliknij Wstawianie/Ilustracje/Obiekt clipart.4). Pliki TIFF z przezroczystością często nie działają dobrze w PowerPoincie. najlepiej będzie przekonwertować ten plik na format PNG. W tym oknie zadań znajduje się organizator klipów. GIF.4. Aby wstawić obiekt clipart: 1. więc spróbuj i się przekonaj. takich jak TIFF. Jeżeli obraz posiada kanał alfa. kliknij ikonę Obiekt clipart w polu zawartości (rysunek 5. PNG. Nie zawsze to działa. PICT (stary format graficzny z Macintoshy). Jeżeli układ slajdu zawiera pole zawartości. Zostanie wyświetlone okno zadań Clipart (rysunek 5. W oknie zadań Clipart możesz wyszukać obiekt clipart na komputerze lub w witrynie Microsoftu Umieszczanie grafik i kształtów umieścić grafikę. na którym chcesz Rysunek 5. JPEG.Praca z grafiką Wskazówki Często można przeciągać pliki graficzne z innych aplikacji i upuszczać je w oknie PowerPointa. 2. przejść do PowerPointa i wkleić ją do slajdu. że ma obszary przezroczyste.1). co oznacza. Niemal zawsze możesz skopiować grafikę w innej aplikacji.

którzy tworzyli obrazy. grafikę wektorową. Wyszukaj w Google frazę „royalty free” images. Wpisz szukane wyrażenie w polu tekstowym Wyszukaj i kliknij przycisk Przejdź. aby uzyskać bardziej zróżnicowane wyniki wyszukiwania. dostępnych jest wiele pakietów z clipartami. co oznacza. 4. Zakładając. czy chcesz uwzględnić w wyszukiwaniu wyniki z ogromnego repozytorium clipartów Microsoftu dostępnego online. Pakiety z clipartami mogą zawierać zdjęcia. na których mieści się więcej danych) i zazwyczaj ich licencja nie wymaga uiszczania honorariów autorom.Rozdział 5. a czasem nawet czcionki. zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem.com). Program posiada przeglądarkę obrazów. Obiekt clipart zostanie wstawiony do slajdu. że możesz używać ich we własnych prezentacjach. że dysponujesz stałym połączeniem z internetem. zwłaszcza w internecie jest ich mnóstwo. Przewiń wyniki wyszukiwania. a następnie kliknij go dwukrotnie. Na przykład wiele fotografii w tej książce pochodzi z pakietu Nova Development’s Photo-Objects 150 000 (www. nie płacąc fotografom ani artystom. PowerPoint znajdzie dostępne cliparty i wyświetli elementy pasujące do wyszukiwanej frazy. Zwykle są one wydawane w seriach płyt CD (lub czasem DVD. rastrową. Istnieje wiele innych miejsc. kliknij Tak. Korzystanie z pakietów z clipartami Jeżeli chcesz niewielkim kosztem poprawić grafikę na slajdach. 3. aż natrafisz Umieszczanie grafik i kształtów na żądany obiekt. w których można odnaleźć dobry clipart. Fotografie można następnie eksportować do różnych formatów (w przypadku PowerPointa najlepiej sprawdza się PNG z włączoną przezroczystością).novadevelopment. 90 . umożliwiającą wyszukiwanie zdjęć na podstawie wpisanej frazy. Gdy zrobisz to po raz pierwszy.

Jeżeli podczas rysowania kształtu przytrzymasz naciśnięty klawisz Shift. Rysunek 5. aby narysować na nim kształt. zaznacz ją i naciśnij klawisz Backspace lub Delete. Galeria Kształty zawiera ponad sto rysowanych kształtów gotowych do umieszczenia na slajdach Umieszczanie grafik i kształtów Aby usunąć kształt lub importowaną grafikę.5). obracać itd. Kliknij i przeciągnij kursorem na slajdzie. Wybierz slajd. więc można go modyfikować. rysowanie będzie odbywać się proporcjonalnie. Kształt pojawi się na slajdzie (rysunek 5. więc można z łatwością odnaleźć odpowiedni kształt. Jest to szczególnie przydatne podczas rysowania kształtów okrągłych lub kwadratowych.6). Kursor przyjmie kształt krzyżyka. 91 .6. na którym chcesz umieścić kształt.5. Wskazówka Po umieszczeniu kształtu nie można zmienić jego rodzaju — na przykład nie można przekształcić prostokąta w okrąg.Praca z grafiką Aby wstawić kształty PowerPointa: 1. Wybierz żądany kształt z galerii Wstawianie/ Ilustracje/Kształty (rysunek 5. kolor wypełnienia. 2. Aby usunąć grafikę lub kształt: Rysunek 5. 3. 4. dzięki czemu wymiary pionowy i poziomy będą równe. Galeria jest podzielona na typy. Po zaznaczeniu kształtu na slajdzie można go modyfikować na wiele sposobów — zmieniać rozmiar. Będzie on zaznaczony.

Wokół obrazu zostaną wyświetlone uchwyty zaznaczenia (rysunek 5. Skalowanie grafiki Rysunek 5. 2. Aby zmienić rozmiar obrazu. 92 .7).Rozdział 5. Zaznacz obraz na slajdzie. nie ma na niej jednak narzędzia Przytnij Zmienianie rozmiaru i przycinanie grafiki Grafikę można skalować na dwa sposoby: przeciągając uchwyt zaznaczenia obiektu lub używając grupy Rozmiar albo okna dialogowego Rozmiar i położenie (rysunek 5. Grupa rozmiar na karcie kontekstowej Narzędzia do rysowania jest podobna. Obydwie te operacje można przeprowadzić w PowerPoincie.8.8). Przeciągnij go na odpowiednią pozycję. Korzystanie z okna dialogowego Rozmiar i położenie daje nam największą kontrolę. Po zaznaczeniu obrazu pojawiają się jego uchwyty zaznaczenia. Ta grupa znajduje się na karcie kontekstowej Narzędzia obrazów. Zmienianie rozmiaru i przycinanie grafiki Po wstawieniu obrazu do PowerPointa zwykle konieczne jest dostosowanie jego rozmiaru. aby pozostała tylko żądana część obrazu). Po przeskalowaniu obrazu prawdopodobnie Rysunek 5.7. Aby zmienić rozmiar obiektu za pomocą uchwytu zaznaczenia: 1. przeciągnij uchwyty zaznaczenia znajdujące się na jego krawędziach nie będzie znajdował się on we właściwym miejscu na slajdzie. Kliknij i przeciągnij jeden z uchwytów. 3. aby zmienić rozmiar obiektu. To oznacza jego przeskalowanie (powiększenie lub pomniejszenie) albo przycięcie (tak.

7). kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Rozmiar i położenie. dzięki czemu wiemy. obrotu i skali obrazu.Praca z grafiką Aby zmienić rozmiar obiektu za pomocą grupy Rozmiar lub okna dialogowego Rozmiar i położenie: 1. Za pomocą karty Położenie okna dialogowego Rozmiar i położenie możesz precyzyjnie wyznaczyć pozycję obiektu na slajdzie. 93 . 4. Jeżeli potrzebujesz większego Zmienianie rozmiaru i przycinanie grafiki stopnia kontroli. Przycisk Resetuj znajdujący się w tym obszarze cofa wszystkie dokonane zmiany. (Opcjonalny).9. 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK. (Opcjonalny). Zaznacz obraz na slajdzie. znajdujący się w lewym dolnym rogu grupy Rozmiar. W oknie dialogowym Rozmiar i położenie możesz zmienić rozmiar obiektu w sposób bardziej precyzyjny niż przez przeciąganie uchwytów zaznaczenia Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozmiar i położenie (rysunek 5. ale jest on dostępny wyłącznie dla obrazów. 3. 2. a nie rysowanych kształtów. jak bardzo będzie się różnił nasz obraz od oryginału. umożliwiający podanie wymiarów przycięcia. Rysunek 5. Użyj kontrolek znajdujących się w tym oknie dialogowym do ustawienia rozmiaru. Wskazówki Obszar Rozmiar oryginalny okna dialogowego Rozmiar i położenie zawiera początkowy rozmiar grafiki.9). Użyj kontrolek Wysokość i Szerokość z grupy Rozmiar znajdującej się na karcie kontekstowej Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania¸ aby podać rozmiar obiektu (rysunek 5. W przypadku obrazów (ale nie kształtów) aktywny jest obszar Przycinanie. aby wprowadzić drobne zmiany. Możesz wpisać liczbę do pola Szerokość lub Wysokość albo użyć przycisków strzałek.

Przeciągnij uchwyt (lub uchwyty) przycięcia. Wskazówka Przycięcie obrazu jedynie ukrywa jego fragment. pozostawiamy jedynie żądany jego fragment. 94 . Przycinanie jest przydatne. Przycinanie obrazów Gdy przycinamy obraz.Rozdział 5. gdy podoba nam się fragment obrazu. 3. 4. 2. nie kształty. Aby przyciąć obraz: 1. aby zachować zmianę. Kliknij Narzędzia Zmienianie rozmiaru i przycinanie grafiki obrazów/Formatowanie/Rozmiar/Przytnij (rysunek 5. Jeżeli później zmienisz zdanie.7). i chcemy się skupić jedynie na istotnej lub ważnej części. możesz ponownie użyć narzędzia Przytnij i zmienić rozmiar obszaru przycięcia. Na krawędziach obrazu zostaną wyświetlone uchwyty przycinania. aby usunąć fragmenty obrazu. ale nie cały obraz. Zaznacz obraz. Można przycinać jedynie obrazy. Kliknij poza obrazem. Nie powoduje to edycji obrazu i usunięcia tych pikseli. a kursor zmieni kształt. który chcesz przyciąć.

Podczas obracania obiektu widoczna jest jego kopia obrazująca stopień obrotu (rysunek 5.10). Podczas obracania obiektu kopia pokazuje Ci. Kliknij i przeciągnij uchwyt obrotu obiektu. Aby dowolnie obrócić obiekt: Rysunek 5. który chcesz obrócić. zaokrąglonych strzałek. Górny uchwyt (ten z zieloną kropką) jest uchwytem obrotu (rysunek 5. gdy zwolnisz przycisk myszy 95 . Obracanie i przerzucanie obiektów graficznych Zostaną wyświetlone uchwyty zaznaczenia obiektu. Odbywa się to za pomocą uchwytu obrotu (jest to tak zwany obrót dowolny) lub za pomocą pola Obrót w oknie dialogowym Rozmiar i położenie.Praca z grafiką Obracanie i przerzucanie obiektów graficznych PowerPoint umożliwia obracanie obiektów w granicach slajdu. jaki będzie efekt. Rysunek 5. Zwolnij przycisk myszy.11). Kliknij i przeciągnij uchwyt obrotu obiektu. Do przerzucania obiektów zawierających tekst (więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Umieszczanie tekstu w kształtach”.11.10. w dalszej części tego rozdziału) służą inne techniki. Zaznacz obiekt. Kursor przyjmie kształt czterech krótkich. 2. 3. aby dowolnie obrócić obiekt 1. Można również przerzucać obiekty wzdłuż osi poziomej lub pionowej.

Rozdział 5. lub Kliknij Narzędzia obrazów/Formatowanie/ Rozmieszczanie/Obrót. W obszarze Rozmiar i obrót (rysunek 5. 2. natomiast tekst wciąż jest czytelny 96 .14).14. ponieważ mógłby stać się on nieczytelny. Obracanie i przerzucanie obiektów graficznych lub Wpisz wartość do pola Obrót i naciśnij klawisz tabulacji.13.12) Rysunek 5. Zaznacz obiekt. Aby obrócić obiekt za pomocą okna dialogowego Rozmiar i położenie: 1. często lepsze rezultaty osiągniesz. niż korzystając z uchwytu obrotu obiektu. Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy. Wskazówka Jeżeli chcesz wprowadzić niewielkie lub precyzyjne zmiany. Po przerzuceniu dymek z cytatem wskazuje inny kierunek. Obiekt zostanie obrócony. Użyj opcji z menu rozwijanego Obrót w celu przerzucenia obrazu w pionie lub w poziomie Może to być zarówno rysowany kształt. jak i obraz. Wskazówka Gdy przerzucasz obiekt zawierający tekst. Zaznacz obiekt. 2. PowerPoint nie przerzuci tekstu. Rysunek 5. 3. Aby przerzucić obiekt: 1. który chcesz przerzucić. wpisując wartość do pola Obrót. znajdujące się obok pola Obrót. a następnie wybierz z menu rozwijanego opcję Przerzuć w pionie lub Przerzuć w poziomie. a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Rozmiar i położenie. W oknie dialogowym Rozmiar i położenie można precyzyjnie określić obrót w stopniach klikaj przyciski w górę lub w dół.12. który chcesz obrócić. Kliknij Narzędzia do rysowania/Formatowanie/ Rozmieszczanie/Obrót. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozmiar i położenie. a następnie wybierz z menu rozwijanego opcję Przerzuć w pionie lub Przerzuć w poziomie (rysunek 5.13). Obiekt zostanie odpowiednio przerzucony (rysunek 5. Rysunek 5.

15). Jeżeli chcesz. 3.1. Wyrównaj do góry. Opcje wyrównania Opcja Wyrównaj do lewej Rezultat Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów 1. Wyrównaj do środka w poziomie czy rysunek. czy będą one przenoszone względem siebie nawzajem. Wyrównaj do środka w pionie. Zaznacz obiekty. Wyrównaj do dołu. po czym wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego (rysunek 5.Praca z grafiką Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów W PowerPoincie dostępne są polecenia ułatwiające wyrównywanie obiektów tak. Wyrównaj do środka w poziomie. Wyrównaj do prawej. zaznacz w menu rozwijanym Wyrównaj opcję Wyrównaj zaznaczone obiekty. czy też względem slajdu. Menu Wyrównaj umożliwia rozłożenie obiektów na slajdzie względem siebie lub względem całego slajdu Tabela 5. a następnie Formatowanie/Rozmieszczanie/Wyrównaj. aby obiekty były Wyrównaj do prawej Wyrównaj do góry wyrównywane względem siebie. Wyrównaj do środka w pionie Wyrównaj do dołu 97 .15. (Opcjonalny). Można również rozmieścić obiekty tak. Tabela 5. zaznacz opcję Wyrównaj względem slajdu. że zostaną wyrównane w pionie lub w poziomie w równych odległościach od siebie. W zależności od tego. Jeżeli chcesz. kliknij Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania. aby obiekty zostały wyrównane względem całego slajdu. Możesz wybrać spośród następujących opcji: Wyrównaj do lewej. które chcesz wyrównać. 2. Aby wyrównać obiekty: Rysunek 5. że ich krawędzie lub środki znajdują się w jednej linii. jak i rozmieszczania obiektów można wybrać. Zarówno w przypadku wyrównywania.1 przedstawia efekty poszczególnych opcji. czy wybrałeś obraz.

Jeżeli chcesz. a następnie Formatowanie/Rozmieszczanie/Wyrównaj. aby obiekty były wyrównywane względem siebie. Zaznacz obiekty.Rozdział 5. które chcesz rozmieścić. 98 . czy rysunek. zaznacz w menu rozwijanym Wyrównaj opcję Wyrównaj zaznaczone obiekty. zaznacz opcję Wyrównaj względem slajdu. W zależności od tego.2 przedstawia efekty wykonania tych poleceń. aby obiekty zostały wyrównane względem całego slajdu. kliknij Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania. po czym wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego. (Opcjonalny). czy został wybrany Tabela 5. Opcje rozkładania Opcja Rozłóż w poziomie Rozłóż w pionie Przed poleceniem Efekt obraz. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów 3. Możesz wybrać spośród następujących opcji: Rozłóż w poziomie i Rozłóż w pionie. Aby rozmieścić obiekty: 1. Jeżeli chcesz. Tabela 5. 2.2.

Zaznacz grupę. gdy będą one stanowiły grupę. Zaznacz obiekty.17. 2. Grupowanie obiektów pozwala również zachować ich rozkład względem siebie.17). Kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia Grupowanie obiektów obrazów/Formatowanie/Rozmieszczanie/ Rozgrupuj. które chcesz zgrupować (rysunek 5. Po zgrupowaniu widoczny jest tylko jeden zestaw uchwytów zaznaczenia 1. ponieważ widoczne są ich uchwyty zaznaczenia 1. 2. Aby zgrupować obiekty: Rysunek 5. Obiekty zostaną rozgrupowane. praca może być łatwiejsza. Kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/Formatowanie/Rozmieszczanie/ Grupuj lub naciśnij Ctrl+G. Aby rozgrupować obiekty: Rysunek 5. Na rysunku zaznaczonych jest pięć obiektów. Możemy to stwierdzić. Grupę można przemieszczać na slajdzie lub kopiować i wklejać na różnych slajdach. Wskazówka Możesz dowolnie obracać zgrupowane obiekty. Obiekty zostaną zgrupowane i widoczny będzie tylko jeden uchwyt zaznaczenia — dla całej grupy (rysunek 5. W tym celu kliknij i przeciągnij uchwyt obrotu zgrupowanych obiektów. 99 .16).16. co jest znacznie łatwiejsze niż wybieranie poszczególnych obiektów.Praca z grafiką Grupowanie obiektów Jeżeli zajmujesz się kilkoma obiektami graficznymi.

Wskazówka Jeżeli linijka pionowa nie jest widoczna. Linijki są wyświetlane nad górną i obok lewej krawędzi slajdu. Korzystanie z linijek i linii siatki 2. że obiekty na slajdzie są poprawnie wyrównane. Aby ukryć linijki. Kliknij przycisk Office/Opcje programu PowerPoint.18). Linijki zostaną wyświetlone nad slajdem i po jego lewej stronie (rysunek 5. Linie siatki zostaną wyświetlone w obszarze slajdu (rysunek 5. aby zamknąć okno dialogowe. natomiast linie siatki są nałożone na całą powierzchnię slajdu. Korzystanie z linijek i linii siatki W celu ułatwienia precyzyjnego rozmieszczania obiektów w obrębie slajdu PowerPoint został wyposażony w dwa narzędzia: linijki i linie siatki. Linijki są wyświetlane po lewej stronie i nad obszarem slajdu Linijka. Kliknij przycisk OK. kliknij ponownie Widok/ Pokazywanie/ukrywanie/Linie siatki. W otwartym oknie dialogowym wybierz kategorię Zaawansowane. Aby ukryć siatkę. Aby włączyć linie siatki: 1. Kliknij Widok/Pokazywanie/ukrywanie/ Rysunek 5.Rozdział 5. 100 .19). Linie siatki są wyświetlane nad tekstem i obiektami slajdu siatki. należy ją włączyć w opcjach programu PowerPoint. aby znajdowały się one w tej samej odległości od innych obiektów. a następnie w sekcji Wyświetlanie zaznacz opcję Pokaż linijkę pionową. Linie siatki nie są wyświetlane podczas odtwarzania prezentacji. kliknij ponownie Widok/Pokazywanie/ukrywanie/Linijka. Kliknij Widok/Pokazywanie/ukrywanie/Linie Rysunek 5. lub dopilnować.18. 2. Aby włączyć lub wyłączyć linijki: 1.19. Dzięki liniom siatki możemy upewnić się.

Zdjęcie tej nieszczęsnej pary znajduje się przed tekstem tytułowym i zdjęciem telewizora Tworzenie warstw grafiki do przodu lub do tyłu wśród warstw slajdu (rysunek 5. można myśleć o każdym z nich. jak i niewypunktowanym). Obiekt zostanie odpowiednio przesunięty. warstwa znajdująca się najniżej. Możesz również zmienić rozmiar obiektu. kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/ Przesuń na wierzch.21). która nie może być przeniesiona wyżej. Na przykład jeżeli na slajdzie znajduje się pięć obiektów. 2. Wyjątkiem jest tło slajdu. Po przesunięciu obrazu na spód. mamy sześć warstw: po jednej warstwie dla każdego obiektu oraz tło slajdu zdefiniowane w szablonie. wydaje się. kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/ Przesuń do przodu. Każdą z tych warstw można przenosić do góry lub na dół. 3. Rysunek 5. 101 . który chcesz przesunąć Rysunek 5. aby uzyskać bardziej zadowalający efekt.20). kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/Przesuń do tyłu. takie jak pole tytułu czy pole zawartości (zarówno z tekstem wypunktowanym. lub Aby przesunąć obiekt do najwyższej warstwy. jako o obiekcie znajdującym się na osobnej warstwie.20. lub Aby przesunąć obiekt do wyższej warstwy. kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/Przesuń na spód. Zaznacz obiekt slajdu. że ciemna para telemaniaków jest uwięziona wewnątrz telewizora lub Aby przesunąć obiekt do niższej warstwy.Praca z grafiką Tworzenie warstw grafiki Umieszczając obiekty na slajdzie. Przeciągnij wciąż zaznaczony obiekt. mogą stanowić warstwę jak każdy inny obiekt. Aby przesunąć obiekt na spód warstw. Aby utworzyć warstwę z obiektu slajdu: 1. Wszystkie pola tekstowe będące częścią slajdu.21. aby umieścić go wśród pozostałych warstw (rysunek 5.

kliknij w galerii przycisk Więcej.Rozdział 5. kolumny. gradientami kolorów. Aby wypełnić kształt stylem kształtu: 1. Rysunek 5. aby go wybrać. Wypełnienie kolorem zastępuje wnętrze obiektu jednolitym kolorem. Można wypełniać wszystkie obiekty rysowane w PowerPoincie. 2. Dla obu obiektów zastosowałem inny styl kształtu 102 . aby równomiernie wypełniał kształt) lub obrazem (więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Umieszczanie obrazów w obiektach”).22. Kliknij styl. Wypełnienie gradientem tworzy płynne przejście od jednego do innego koloru. a także kształty (słupki. fragmenty wykresu kołowego itd.23. lub Aby zobaczyć wszystkie style.) w wykresach PowerPointa. Łatwiejsze może okazać się wykorzystanie jednego z wbudowanych do PowerPointa stylów kształtów. Kształt zostanie wypełniony stylem (rysunek 5. Zaznacz kształt. wbudowanymi teksturami (obrazem zaprojektowanym tak. teksturą lub gradientem Rysunek 5. który chcesz wypełnić. teksturą lub gradientem Kształty utworzone w PowerPoincie można wypełniać pełnym kolorem. Styl kształtu można zastosować jednym kliknięciem. Galeria zostanie otwarta (rysunek 5.24. zawierających 42 gotowe wypełnienia jednolitym kolorem z kontrastowymi kolorami tekstu i obramowania. Do wypełniania kształtów służy grupa Narzędzia do rysowania/ Formatowanie/Style kształtów (rysunek 5. Za pomocą galerii Style kształtów możesz łatwo dodać wypełnienia do obiektów Wypełnianie kolorem. Wybierz styl z galerii Narzędzia do Rysunek 5.22). wybranym z palety kolorów.23).24). Wypełnianie kolorem. Dostępnych jest wiele gotowych wypełnień rysowania/Formatowanie/Style kształtów.

Kształt zostanie wypełniony gradientem (rysunek 5. Wybierz z galerii Narzędzia rysowania/ Rysunek 5. (Opcjonalny).25. teksturą lub gradientem Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu/Gradient (rysunek 5. lub Dostosuj opcje gradientu za pomocą kontrolek w oknie dialogowym. Ten obiekt jest wypełniony delikatnym gradientem od ciemnego do jasnego i ponownie do ciemnego koloru 103 . (Opcjonalny). znajdującą się na dole galerii. Rysunek 5. Galeria Gradient zawiera wiele odmian gradientów 3.28. Kształt zostanie wypełniony wybranym gradientem. który chcesz wypełnić: 2. który chcesz wypełnić.26). Wybierz kolor z galerii Wypełnienie kształtu Wypełnianie kolorem. (Opcjonalny).27). 5. Aby wypełnić kształt gradientem: 1.25).27.26. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie kształtu. Większa liczba gradientów jest dostępna w oknie dialogowym Formatowanie kształtu Rysunek 5. Zaznacz kształt. Zaznacz kształt. Wybierz kolor z galerii Narzędzia rysowania/ Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu (rysunek 5.28). Wybierz gradient z menu rozwijanego Wstępnie ustawione kolory (rysunek 5. Rysunek 5. Kliknij przycisk Zamknij.Praca z grafiką Aby wypełnić kształt jednorodnym kolorem: 1. 2. wybierz opcję Więcej gradientów. 4. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do większej liczby gradientów. Kolor zostanie zastosowany po kliknięciu. Podczas przesuwania kursora nad kolorami funkcja podglądu na bieżąco będzie wyświetlała zmiany.

Kształt zostanie wypełniony wybraną teksturą (rysunek 5. W galerii Tekstury znajdziesz różne rodzaje wypełnienia kształtów Rysunek 5. Aby wypełnić kształt teksturą: 1. Ten kształt łzy został wypełniony teksturą „krople wody” 104 . Zaznacz kształt. Wybierz z galerii Narzędzia rysowania/ Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu/Tekstura (rysunek 5. w którym można załadować obraz lub clipart i użyć go jako tekstury. Wskazówka Po kliknięciu w galerii Tekstury opcji Więcej tekstur zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie kształtu. 2.Rozdział 5.30).29). teksturą lub gradientem Rysunek 5.30.29. Wypełnianie kolorem. który chcesz wypełnić.

Zaznacz. Ten tekst jest osadzony w kształcie. Wpisz tekst. Aby dodać tekst do kształtu: Rysunek 5. Za pomocą galerii Wstawianie/Ilustracje/ Kształty wstaw kształt na slajdzie. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w środku kształtu. a następnie wybierz z menu podręcznego opcję Edytuj tekst.31). a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy tekst. nad którym pracujesz. Zmień rozmiar kształtu zgodnie z potrzebami Umieszczanie tekstu w kształtach i dodaj wypełnienie kolorem. 4. Kształty mogą mieć dowolny kolor. jest przenoszony z kształtem i dostosowuje się przy zmianie wielkości kształtu 1.Praca z grafiką Umieszczanie tekstu w kształtach PowerPoint umożliwia wpisywanie tekstu bezpośrednio do kształtów utworzonych w PowerPoincie. po czym zmień krój i rozmiar czcionki lub wprowadź inne modyfikacje formatowania. (Opcjonalny). 2. gradientem lub teksturą. 105 .31. gradient lub obraz wypełnienia. 5. który powinien znajdować się w kształcie (rysunek 5. korzystając z minipaska narzędzi. ponieważ wpisywany tekst zostanie umieszczony nad wypełnieniem. Na środku kształtu pojawi się punkt wstawiania. Tekst dostosowuje się do zmiany rozmiaru kształtu.

32). który chcesz wypełnić. Do wypełnienia można użyć każdego typu obrazu. Umieszczanie obrazów w obiektach Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstawianie obrazu.Rozdział 5. Zamiast linii należy narysować prostokąt. Zaznacz kształt. 3.32. Kliknij Narzędzia do rysowania/ Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu/Obraz. tak jak w przypadku powyższego zdjęcia plaży umieszczonego w kształcie słońca 106 . który chcesz umieścić w kształcie. Kształt zostanie wypełniony obrazem (rysunek 5. który jest obsługiwany przez PowerPointa. Wskazówka Linie są rodzajem kształtu. Aby wypełnić kształt obrazem: 1. Wybierz obraz. ale nie można wypełnić ich obrazem. Umieszczanie obrazów w obiektach Kształty można wypełniać obrazami w podobny sposób jak jednolitym kolorem i gradientem. nawet jeżeli znacznie zwiększymy ich grubość. Rysunek 5. 2. Umieszczanie obrazów wewnątrz kształtów może powodować ciekawe efekty. a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Jeżeli wolisz. mimo różnej lokalizacji i nazwy. 107 . w dalszej części rozdziału. dla którego chcesz ustawić Modyfikowanie konturów kształtów i obrazów Rysunek 5. grubości i stylu linii konturu kształt. W grupie Style obrazu znajduje się dodatkowa grupa. co sprawia. można również usunąć kontur obiektu. którą opiszę w podrozdziale „Stosowanie stylów obrazów”. W PowerPoincie można ustawić styl. Zaznacz obiekt.33. który jest linią wokół obiektu.Praca z grafiką Modyfikowanie konturów kształtów i obrazów Granice kształtów i obrazów w PowerPoincie są wyznaczane przez kontur. Na wstążce PowerPointa znajdują się dwie różne karty kontekstowe dla obrazów i kształtów. działają w ten sam sposób. grubość i kolor konturu kształtów. W przypadku obrazów są one dostępne w menu przycisku Narzędzia obrazów/Formatowanie/Style obrazu/ Obramowanie obrazu. Aby ustawić kontur obiektu: 1.33). że sterowanie konturem obrazów i kształtów nieco się różni. W przypadku kształtów są one dostępne w menu przycisku Narzędzia do rysowania/Formatowanie/Style kształtów/ Kontury kształtu. Galeria Kontury kształtu umożliwia zmianę koloru. Kontury kształtów i obrazów. jak zmienić kontur kształtu. Można również ustawić grafikę (na przykład grot lub koło) jako końce linii konturu. 2. Kliknij Narzędzia do rysowania/Formatowanie/ Style kształtów/Kontury kształtu. W ramach przykładu opiszę. Style obrazu. Zostanie wyświetlona galeria Kontury kształtu (rysunek 5.

Kontur kształtu zmieni się zgodnie z wybranymi opcjami (rysunek 5. czy powinna ona być zakończona grotami strzałek. Jeżeli zaznaczony kształt jest linią. 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontury.34. Aby zmienić grubość konturu. Jeżeli chcesz dodać lub zmienić końce linii. Jeżeli zmieniany kształt jest linią.36. kliknij jedną z próbek koloru w obszarze Kolory motywu. Wybierz kolor i kliknij przycisk OK. wybierz coś z tego menu.37). wybierz pozycję z menu Kreski (rysunek 5. Jeżeli chcesz wybrać kolor.37.34). zawierające dwa próbniki. Aby usunąć kontur.Rozdział 5. kliknij opcję Brak konturu. kliknij opcję Więcej kolorów konturów. stosunkowo grubej linii konturu 108 . W galerii Kreski dostępnych jest wiele stylów linii Rysunek 5. Galeria Grubość umożliwia precyzyjną zmianę grubości konturu Modyfikowanie konturów kształtów i obrazów Rysunek 5. dokonaj wyboru z menu Grubość (rysunek 5. który nie znajduje się na dostępnych próbnikach. W tym kształcie użyto przerywanej.36). Wybierz jedną (lub kilka) z poniższych opcji: Aby zmienić kolor konturu.35. Kolory standardowe lub Ostatnio używane kolory. Rysunek 5. dostępne będzie menu Strzałki (rysunek 5. Aby zmienić styl konturu z jednolitej linii na różnego rodzaju linie przerywane. a także wybrać rozdaj grotu Rysunek 5.35). można zdecydować.

Do wprowadzania zmian służy grupa Dopasowywanie (rysunek 5. zanim zaimportujesz te zdjęcia do PowerPointa.3. użyj programu przeznaczonego do edycji zdjęć. Opis kontrolek z tej grupy znajduje się w tabeli 5.39). Za pomocą kontrolek z grupy Dopasowywanie można zmienić jasność. Rysunek 5.Praca z grafiką Rysunek 5. Mimo to. między innymi zmianę jasności i kontrastu oraz odcieni koloru. Po zaznaczeniu zdjęcia lub clipartu na wstążce zostanie wyświetlona karta kontekstowa Narzędzia obrazów. Choć PowerPoint z pewnością nie jest programem służącym do obróbki zdjęć. jeżeli chcesz wprowadzić poważniejsze zmiany lub zretuszować zdjęcie. umożliwia wprowadzanie pewnych zmian do obrazów. Zdarza się jednak. jak sobie je wyobrażamy.3.39. Karta kontekstowa Narzędzia obrazów Modyfikowanie obrazów i clipartów Czasem obrazy i cliparty wyglądają na slajdzie dokładnie tak.38). Narzędzia służące do dopasowywania obrazu Przycisk Jasność Opis Wyświetla galerię umożliwiającą zmianę jasności obrazu w przedziałach dziesięcioprocentowych — od 40 procent ściemnienia do 40 procent rozjaśnienia Wyświetla galerię umożliwiającą zmianę kontrastu obrazu w przedziałach dziesięcioprocentowych — od 40 procent zmniejszenia kontrastu do 40 procent zwiększenia kontrastu Wyświetla galerię ze zmianami odcieni kolorów. takimi jak skala szarości i dwutonalność Umożliwia skompresowanie obrazu i zmniejszenie rozmiaru jego pliku Umożliwia zastąpienie bieżącego obrazu innym Przywraca pierwotny stan obrazu Kontrast Koloruj ponownie Kompresuj obrazy Zmień obraz Resetuj obraz 109 . zawierająca podkartę Formatowanie (rysunek 5. że ich wygląd nie jest satysfakcjonujący. takiego jak Adobe Photoshop lub Photoshop Elements.38. kontrast i inne parametry obrazu Modyfikowanie obrazów i clipartów Tabela 5.

Zaznacz obraz lub clipart. Jeżeli klikniesz Jasność. To zdjęcie plaży (u góry) wygląda bardziej niepokojąco. Za pomocą galerii Jasność możesz zmienić wygląd obrazu Modyfikowanie obrazów i clipartów Rysunek 5. Kontrast lub Koloruj ponownie. zostanie wyświetlona galeria.40. W tym przykładzie użyję galerii Jasność (rysunek 5. 2.41. Na wstążce zostanie wyświetlona karta kontekstowa Narzędzia obrazów.40). Wybierz żądany efekt z galerii. Rysunek 5. Modyfikacja zostanie wprowadzona (rysunek 5. Aby dopasować obraz lub clipart: 1. W grupie Narzędzia obrazów/Formatowanie/ Dopasowywanie kliknij przycisk żądanej modyfikacji. który chcesz zmodyfikować. gdy zostanie przyciemnione (na dole) 110 .41).Rozdział 5.

Aby zastosować styl obrazu: Rysunek 5. Galeria Style obrazu zawiera wiele przydatnych ramek. zapewniających różnorodne. winietę. Zaznacz obraz lub clipart. Wybierz styl obrazu z galerii Narzędzia obrazów/Formatowanie/Style obrazu. takie jak obramowanie.Praca z grafiką Stosowanie stylów obrazów Style obrazów są zestawem przekształceń. Wybierz styl z galerii.43). Zostanie wyświetlona galeria (rysunek 5. 3. Na wstążce zostanie wyświetlona karta kontekstowa Narzędzia obrazów. Rysunek 5. który chcesz zmodyfikować. gotowe efekty.43. wygładzone krawędzie. dodał efekt cienia oraz zmienił perspektywę obrazu. 111 . kliknij przycisk Więcej znajdujący się w prawym dolnym rogu galerii Style obrazu. 2. Nieźle jak na jedno kliknięcie Styl zostanie zastosowany do zaznaczonego obrazu (rysunek 5. Ten styl umieścił obraz w prostokątnej ramce o zaokrąglonych wierzchołkach.42. które można zastosować dla obrazu 1. Stosowanie stylów obrazów lub Aby zobaczyć wszystkie wstępnie przygotowane style.42). które można zastosować dla obrazów i clipartów. a nawet efekty odbicia i obrotu w 3D.

Rysunek 5.45. takie jak odbicia. choć nie identyczne efekty dla obrazów i ilustracji wektorowych. 2. 3. W PowerPoincie 2007 wprowadzono nowe efekty. Ta galeria Odbicia przedstawia tylko kilka spośród wielu dostępnych opcji Efekt zostanie zastosowany do obrazu (rysunek 5. dla którego chcesz zastosować Stosowanie efektów obrazów i kształtów Rysunek 5. dodając im głębi. Aby zastosować efekt do obrazu: 1. Zaznacz obraz. takich jak kształty. 4. W przykładzie używam galerii Odbicie (rysunek 5. 112 . ponieważ poprawiają wygląd obiektów na slajdach. Standardowymi przykładami efektów są cienie i poświaty. Za pomocą opcji z kart kontekstowych Narzędzia obrazów i Narzędzia do rysowania PowerPoint zapewnia podobne. Stosowanie efektów obrazów i kształtów Efekty są niezbędnymi narzędziami w PowerPoincie.46). Kliknij Narzędzia obrazów/Formatowanie/ Style obrazu/Efekty obrazów. w menu znajduje się siedem kategorii efektów (rysunek 5.Rozdział 5. Menu Efekty obrazów zawiera siedem galerii efektów obrazu efekt.44). lub też dodają efekt wystawania ponad pozostałe elementy slajdu.45). Wybierz jedną z kategorii efektów. Wybierz jeden z efektów w wyświetlonej galerii. Jak widzimy. Zostanie wyświetlona galeria. skosy i obroty 3D.44.

2. Wskazówki Jeżeli na slajdzie znajduje się kilka obiektów z efektem rzucania cienia. Rezultat efektu odbicia pojawia się na dole obrazu i stopniowo zanika 4. Można kopiować i wklejać ustawienia efektów z jednego obiektu do innych. wypełnienie i przejrzystość. Menu Efekty kształtów zawiera siedem galerii efektów kształtów 113 . Wybierz jedną z kategorii efektów. 3. dla którego chcesz zastosować efekt. że zostaną również skopiowane takie właściwości. Zwróć uwagę. Stosowanie efektów obrazów i kształtów Rysunek 5. jak obramowanie. Zaznacz kształt. W tym celu należy zaznaczyć pierwszy obiekt. zwykle dobrym rozwiązaniem jest przypisanie obiektom tej samej wartości cienia.46. Kliknij Narzędzia do rysowania/ Formatowanie/Style kształtu/Efekty kształtów. Efekt zostanie zastosowany do kształtu.47.47).Praca z grafiką Aby zastosować efekt do kształtu: 1. Menu zawiera siedem kategorii efektów (rysunek 5. Rysunek 5. a następnie kliknąć Narzędzia główne/Schowek/Malarz formatów. Zostanie wyświetlona galeria. Wybierz jeden z efektów z galerii. po czym kliknąć drugi obiekt.

Microsofcie!).48. Ten rodzaj WordArt jest wklejany do PowerPointa jako obraz wektorowy. jak i jako dodatkowe elementy graficzne w dowolnym miejscu slajdu.Rozdział 5. Rysunek 5. która umożliwia pobranie teksu i sformatowanie go w interesujący pod względem graficznym sposób.48). Korzystanie z WordArt WordArt jest funkcją. Ten WordArt został utworzony w programie Microsoft Word. Dzięki temu tworzony jest dekoracyjny tekst.49. który może być użyty jako nagłówek lub wyróżnienie (rysunek 5. Tekst WordArt może być użyty zarówno jako nagłówek slajdów. ale tekst również może zostać zmieniony (rysunek 5. W Office 2007 dostępne są dwie całkowicie różne funkcje zwane WordArt (dzięki za prostotę.49). Pierwszy rodzaj WordArt jest dostępny zarówno w PowerPoincie. Jest to tylko kilka przykładowych efektów WordArt dostępnych w PowerPoincie Korzystanie z WordArt Rysunek 5. a następnie skopiowany i wklejony do PowerPointa jako rysunek wektorowy 114 . Drugi rodzaj WordArt jest dostępny tylko w Wordzie. więc wciąż można w nim wprowadzać zmiany za pomocą karty kontekstowej Narzędzia do rysowania. jak i Wordzie i umożliwia zastosowanie skosów. cieni i transformacji do zwykłego napisu. ale może być skopiowany i wklejony do PowerPointa.

Kliknij Wstawianie/Tekst/WordArt.51). Wpisz żądany tekst. na którym chcesz umieścić WordArt. 2. Korzystanie z WordArt Rysunek 5.50. zwłaszcza w menu Efekty tekstowe. Na slajdzie zostanie wyświetlone pole tekstowe z symbolem zastępczym Tutaj wpisz tekst. a następnie kliknij w innym miejscu slajdu.50).Praca z grafiką Aby utworzyć WordArt w PowerPoincie: 1. Tekst zostanie wystylizowany jako WordArt. Zastąp tekst zastępczy dla WordArt 115 . 3. Przejdź do slajdu. Jest tam wiele świetnych stylów. a następnie wybierz styl z galerii WordArt (rysunek 5. W tym celu zaznacz go i skorzystaj z narzędzi Narzędzia do rysowania/Formatowanie/Style tekstu WordArt. który możesz natychmiast zastąpić własnym tekstem (rysunek 5. Wybierz styl z galerii WordArt Rysunek 5. Wskazówka Możesz dokonywać dalszych zmian w tego rodzaju tekście WordArt.51.

a następnie zaznacz ten tekst.Rozdział 5. 9. 5. Kliknij Wstawianie/Tekst/WordArt.52. Obraz WordArt zostanie wstawiony do slajdu w PowerPoincie. więc będzie wymagał zmiany rozmiaru w celu dopasowania go do slajdu. Wstawiony obraz będzie prawdopodobnie zbyt Rysunek 5.53). 7. W oknie dialogowym Edytowanie tekstu WordArt Rysunek 5. Można zmienić kolor i styl konturu. 10. Kliknij przycisk OK. obracać i dodawać efekty. Kliknij Narzędzia główne/Schowek/Wklej lub naciśnij Ctrl+V. zawierające wpisany tekst (rysunek 5. aby go wybrać. ale będzie to miało wpływ jedynie na prostokąt otaczający obraz. Zostanie otwarta galeria WordArt (rysunek 5. 116 . Kliknij jeden ze stylów. Wskazówka Obrazy WordArt pochodzące z Worda mogą być zmieniane na wiele sposobów (choć nie na wszystkie). 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie tekstu WordArt. 2.53. co sprawia. Przejdź do docelowego slajdu. Można je skalować. Kliknij Narzędzia główne/Schowek/Kopiuj lub naciśnij Ctrl+C. w jakie można zmieniać pozostałe obrazy w PowerPoincie. 8. przerzucać. Utwórz pusty dokument w Wordzie 2007. Obraz będzie od razu zaznaczony. że funkcja ta jest mało przydatna. Przejdź do PowerPointa. a nie na krawędzie liter na obrazie. wpisz tekst. natomiast nie można zmienić koloru wypełnienia liter. Aby utworzyć i zaimportować WordArt z Worda: 1. W tym oknie dialogowym możesz edytować tekst WordArt mały. Galeria WordArt w Wordzie zawiera zupełnie inny zestaw efektów możesz zmienić krój i rozmiar czcionki oraz styl przez zastosowanie pogrubienia lub kursywy.52). 3. Korzystanie z WordArt Obraz WordArt zostanie wstawiony do dokumentu Worda. który chcesz przekształcić w WordArt. 6.