r

o
>Z
Z
-I

z

o o

o I\l o -..J o o -..J co

f)

i

f

.
OlOl?l"'D

tn

.
,l:lo.,l:lo.en
N:"""i

0I:loo

.
C.rJ C.rJ ~ ~. :"""i:.oCXl"",,CJ:l C.rJC.rJC.rJ~. 0, ~ C.rJ

....a.

I I

WN .....~
m en°-oC m"'2. _. > 3~[C D.lD.ID.Im o.o.o.C/) CD en en CD CD!!: en"'IJ""C-"'D

_."'"'\a

(")Os::~

~.~,~ >. ::!! 3 D.I, z

-. en II) C/) 0, en ::J ~ 0. 'T1
CD

s OD.lo»

(=5"~.

0
(b

-,

330 0"0"(j) o 0 _, 00> .. co en -. 0. C D.l CDm en en ii32.0 o.r -OD.lc zo.> QEic »D.lc: :E»S!

enenO -'-'r

to

... ""' r-.>:......m :::u" !!:
(
)(/,)

r-.>r-.>rg . :"""0
I\.)

C/)o

.......... :-"'Z
C.rJ

j...) ..... ""'"

:::u

-g

5'

(j)~-<

en »

s a
(f)

'-<

~ tn

:::u

"'D

» en

g -,
I
0 ~ C m

en »

m

m
AI ""'" ~

c: m OJ ~ z 0 C

-Ien""C=!=!z ""C~ :E g;I 2. ~ 0 0 en "'IJ 3 0. (D en en r !:!!. _. en D.ID.I D.Ien 0. 0 ~ Q. Q. en ::J.::J. 0. CD G') f:fg g;,o ~ii3 (D -OC5>' Q. (D ~ 0 CD en § CiI :!. e 0, ~ 0. ;:0 c: c: 0. D.I-0 g m ::J.CD CD en ::J::JCD C ~ CD C/) 0. U) '< D.ID.I;:O::J D.I (f) 0 CD -0 :E en (j)D.I _. 0 ""C 2 2. 0 0 ::J 0·. o· r (DCDo.""C-C::C:::J::J C (jJ0"~0g-D.lii3U)~ ~ oD.lc:enc..o.<2. ::J-o ..... c:ceno. c: II)II)D.I ii3ii3 eno. II) S! -..... 0.11) 0.0.011) CD (") CD CD c:: U)II) "T1;:01l) o~ =11)0. c:: cr CD ::J c: II) II) -c:"'"'\ 0. Q. CD "'"'\ II) c: 0, II) If) ii3 ::J 0. CD ~ CD .CD

o iii"

o

3

-g -g g. g-

g-

~~~~ ~e:mz .....co :::u ""'" CDO_ O (b (f) ~en > o.zr CD omO z3C/)C: QD.I m 3 ~en :::u -~ ::J D.I, m Z m::J 30. D.I ~
Q.~
0

(")(")m 0 CDCD_c: c 2:2:~o

~m

C5

oOCD_ D.I _ 0 O. o ~ ...... Z 0:0,0 ::J::J~ o.o.(D CD~en -::Jo_ ::Jen en -0 0. -OCDD.I CD 0. o c:
-0

::!I ::!! -0 0

~ ~

z:
."

a .....
CiI ~
CD

!t:
"'U

~

n n

::J,<

~m

CD en en-o CD ~ 0 D.I
Q.
0

Z C/)
m 0 0 Z

enena 0. 0.

6
c
m

::J CD en

5 en
»" ""' r
en

en 0 r

o
> C c: S!

s: m

""'"

'<

II) D.I :!. o 0 Q. c: c: 0, CD CD ::J .... ~ a 0.0;:0 o (D o 0 en 00-0 ::J ::J 0 »(j)::J :Ezen -I~ (J) ~ =: 0(")0. o ..... , , D.I 0. ...... »CD
If)

CD CD::!!

:::u
(i)

0

"
:::u :r>
iii:

:r>

.~
0
r0-

0

Ct

~ C/)

0

o
I

m

-<
~ c >

r-.>

o D.I

0
C

e
::::a

>Ct

0

!t:
e
c

a a CD
::!,
If)

~

5 ;;;:
.1>0 0

>-

d:

0

D.I (f)

0

:::c

~ c;;
0

....
Q.

m

.!!J

:;

CD

N

)
...I. ...I. ...I. ...I. ...I.

(

~
(") i'l

~

1"-

~

~

.
.......................
:-":-":-":-":-";:;a

...I. ...I.

.

...I.

C

~
c:oc:oO)."

!=

I
cm~

):
$!

m
~

;:;a

c: C/) c:

!: m z !! Z
0,

m C/)

c:
'T1

!: m z

-t m

» i"

Z

» r-

"
(; 0
'tl
I

-n c_ )::00 ~cz cn-< .»
'en »'en 0-1 mm
C")S

In

n"tJ )::om

~

-I

(")

0

................. ." .............. m !'J!'J!'J;:;a ~~): N ..... C,r.)N O ..... omlXl mm"'C(") m _._0 enen ... O-:::c$! 5).s:g2 .5. CD :::J:::JCDS:: o "C (') 0.0.0.- m enoW W -. .......... '< ::+ 0' CD CD 3Z _. nmZ (JIenCD-t CDO o.o.ao a CDmOC/) .c~m S. ;:;::a »»en." : ~en0 m ~~m» :;00.'" C/)~ g. ~ CD CD 0 ow8"_ "C - ::a ..... sr,enZ 0::::J-t :..l<.(S': 0. en ::+~ m CD CD ,wCD." en 0 en cno.-m 0. ~. ~ ;o CD 0' c:: .~ 0 D z::::J C") o 2" 0 ~ ~.Z Q;j 0, 0 0 :J ;:l
3 c.: W 0. CD
P

0' ...

~

:<cn

I
L:"1 !f

-

(Q

s· o 0

Q:

g.

..... ............... cococo(") » !=>!=>~~z tuN:"""» W », O'I..f!>.C,r.)N-"C ..f!>.N ...... r: c::::c"'Cr_m C:O"T1G)C nom!! en _. W ro en wwen(") ;:;: W Z:i' ~ OJ W en"'0.;::t.C:"C» °Oiiloen w -'-'-'CD C/) enOOo. ~~~ ~ 0.0en3C ocoC:ogz WW::::;.;CD~CDm:m o 0 -·0, 2. a iilen 0: 0 5'::::J :::!. 'T1 ::::J 0:0:£ Z __ c: ."0 0 » W o.~en"'C::::JC en :::J::::J~. C OWS::CD<m ...,o.aenra.o.°m W ffi(ii' C/) c W"C_. ): 3 0. CDCDffi." cg ::r c: -t CDroCD C/)"'Cen" ::::Jeno. C/) CD,W W " d:a-c: Q..ao.O 8" ! m 0.0 CD (") °CD (") (JI ro Z en _ Wen -I !fg_"'Cm C 0. (JI o _ .... CD ...3 0 _,. (J) _.0 s:: ~ s:: ~ enCDCD_ en CD m ;ae:m 0. °3Z §: en (ii' -I 0' o.:JO r::::J m ro8"en '< tn C/)cnc o Q..o.m -< ~ g.CDC/) en a: 0.000 0 OJ c:Q.rr0. ii3o.c 0 ~ (j) §'c C (JI ... c: c: 0. w~ CD ~ 00 0 -<
."

wN:......::a
"'C-Ioo(") ...w ..... m Oo-CDC/) @iilcaO ~S:::J:C/) (JI W (ii' C CD m 3 en 0 C/) - :::!. W ::r (JIWWO c:o.o.r~CDCDC ~~wC o.oOOc: ooo$! enCDCD(JIg. ::::J~o. -0.C: ~CDil3 :::100 0.0 c: en 0. ::::!. 0. W c: ii3
0

_. -»

W'I

:z:
l'"

s "

-m

~.2 i@:
0
G)

" :::0

."

:::0

n n 0

-

~

en

c
::::I

a:

0
....

c:: Dl

c. c: ii3

en
r

0

::J

.~

o~

~

C
~

>e

c~

» C
0

>-

;:U.

m

en

to .. m r ~ 92 '1>00 C"""I >0 C~ m en o r- g C c: . .) . ~ o c: :::J .j ('10. en mm (")3: . om Z o -t »o to :." cn-< . en :J (l) ::! o o 0.r:.0 o - m C Z II cm~ n'tl »m 0_ rn -0 0..) I: ( J .w e c: z rm Z -t m." en z .0 (/) C ~ c: z en "'tJ m -.. ~ . '0 '-...0 r: c gm o en m (/) CJ) . ~. z c m -'0 "000 3 CD CD6f am CD ec . CD :J 3 s:: C6 @ ..-" i.. ~ o r- en e. m en ~ C c: en "tJ m o -f Z s z o (") o ::c m en z ~ :..» :<00 o r ~ ~ o -I m :.

: 0) CD :J Q) en ~ (") '<.. 0'(0 3 n.(I) '(I) »0 . P 0" 0) I»r CJ) til . Q. ------ m -_..-(") -(") 0_ pz cn-< j:.) 0.. _- ...) W ~.:J o 0" Q._---_.:J d ::tJ C " o m ..0 "0 :J Q. co s» .) C/J ::0 ~ o z OoaaoJ mm 5' "0 .0"0 C CD c=r o > m -I CD . CD.._.U (1) ~ o· . tn _ co::l tuu 3m_ Ul Q) -oQ CJ) ~ m o c en ::tJ ..< ~8 3i3 en ~ -0 (D (I) :J 0.0 EtIl _.CJ) :l 0 o ::J $! o ::0 -.. g ~ "'lJ C o Q c. CD Q. C/) £§ '"'I ~~r ~ o r C ~ ::J "0 o (") o Q) o~ :J rn c: 0.. a en :::r co .. ::f o· ::J 5: CD' ~ CD s: "'C (5 l> -I . ro c ::J ro en (Jl Q1 D) @ CD -0 .). _------------ _..-t> CD 0..» C':I$': s 5: CD :::::I rri (f) ::::::00 (1). 0- m~ (")"tI )::om C 0... o m r z en m o en 0. rn c: rn c: z c 0._--_ . !... :COl» ru 0" ffi"CD wg 5._--_ -_. m r 5' '0 en rn CD o g ::J C l> 0' o c: ~ __ .) CD ::l ::le..0 o co 1:1) ~ 0. c: Z en "'lJ m c m r o o OJ ::J CD S' 0- m c ~ s en @ d ::u m en n. N CJ) 0)-0 (.. a. . IDe...._j w ~tu (I) .. o· ::J 6f c: :::::I o r z en m o rn (J) :. m· -I ::::l·CD CJ) Q.

....!.. III ~ l> -'r 00_ (j)O a.o c o :::l. 0: - s CD 00 o a . o 6" co Dj' ~ 31 o ru o (1)0. o a (/I 2 c: en '< en a.. (j) .. !.. :::J (/I erC.J' I 30:-0 CD -." woo( "00 0-1 .-i ~ I :Jo 0: ::::l sCD VI 0) a... 0" CD en Q).. 0 0C/) 0- ~Z "'O<D III (J) @ <D a.. . s::: ...U C.. ru... cO' 0: o 5" s £ ('") o o CD :::I C. cr.o en CD CIJ 0... .'11 .... III '0: '(....... :J -0 mm m CD ~ '< ::c ru 3 (j) :::I o C ruc:t a :::J o m .. (j) Q3 ~(I) 5 en o· o (j) ~. a.. »rn a. ru rr<tl o CD ::In A) o Q) o CD l> ~ c c: 3j o~ ::::I a...::::1 Ill@- 0Ill." ~-o -.::+ a.l>!:Q 00 m» ::Om ~ _02 .. VI or or £ c!2': III _. VI 3 ~§ CD III C :-" 0-2 N men l) » .. . Z CD (/I .. ..a a0 a :J c ~ o ro » c DJ ----------------- . c: o :J CD :J 0'< a... III m ..a »0 zc... CD I» -.. o :::I en ~...U 0 (I) ~ 3' ro' ::J o· 0" Q)..Lo 0(1) C/)-o Q) ~o CD .. :::I" a.. . ~ .... -.. P :s o o Q) c.. 3 !l). . 3 CD.. >< (I) Ql en 3 ru CD ..... r r OCD() o 00 o C"> :::J m .. c CD ::::I ::::I . rn o »m -0 c_ (')1:J ~~ m U1 (D o· o C/I o .. o o en o en 0- m "0 -. ~ w ~ 0" CD s::: ::::l & .. §_ :::!..0. ~~ _CIl m 0. 3 - o Ill· _(J) ::::I ~(l) (J) »oQ nS': 00 . -I J~ ° I~I Co.... _CIl (j)':T o Ol iii" ::J CD ~ <' CD c. !m .. III 0- CD a.t a.:J ru ... CD 01 CD'< "'Ox (/I <D "'0 0) ...: ~.. m 31 ro en (. ::::I (j) >i1 . w o W en o en a..(.cO s::: (I) III :s 3 :::I -:::I 0 f) c: 3i 3 c: 'E' :J g Z -. . 00 !e. CD o 00 ::::I -l "0 CD Cri "0 en "0 o .. o "'0 en CD m Q (j) :::I (j) ct CD CD " o .. ~s:: CD (/)-1 ...CD ::h. 9 Q) -I" ~m ZO .» c:z :<(1) c_ mm me ° ~ (J) 0. '< 0' . en ~ 0. CD o (I) (') 3 (D <'~ III <D ::J -. zr (I) 3 o CD :::J.g> CDO o· o <D CD o ~ ~ c....) :J -.. --.... o a. ct. c III "0 ~m a~ "000 30.. :::J C -a' o 3 9 CD' .0 CC 'C6CD :J a. o 0) .) I-.... (I) 0- Q3 "Urn . :J (J) ru co :J :J ~:::n o A) _...a. II 10 I s :::I 9: c.0 sa. "U CD Cri en . cO' t: a . :J 6" CD III :J 0 III 0 8 :J 3' en »z o a o (ir .3 III _. CD -0' o en c: <tl CD :J !. CD ro o~ :::J g -a' o 5" Cd o ?l ill' -CD a.1ll o -.....0 -f b.) st CD 0- s· "0 CD :J . 0..l ~- z~ ~£) ~ CCi!. c: cttt.... c (') n CD o~ (')= CD t: -'N <(I) Oz 0(1) O"'t1 ~O' -1""11 CD 0'0) ::J -. c Q) roC) ~~ CD CD en o rC z o 2 C en 'tI m (1 0.

::: o. C/I Illl::~ cn -'::::J o Q mm m 0 r>~ )to z :<: en » C .. ~< (I) $! . Q) en ~. ~ Do 0...0_ fI'V J> 0 o » ro r' .. -..0.....n ._----- . I . iIJ: o o a.-~--~------- .... ••• "'. ::l ~ $l- c:!'. 6" c:m 00 gm.. CD ::...) '-+(1) 0. n _........ :J 0 mOl su 2:rn s:u =1:: ~"C "C m Ci1 rn me- m c.~ "< C).. r -~~-----+. en (. CD !CI) -"C :::l en ..Q C 5' "C . a:! ::! p '" CD »:s ~.."g c· CD o :::l(') CD _.CD III an o <: CD <.o· III :J ---.:: . t...- Cir _. z c m c: en C C ~ o r o .. C/lCJ» C1l (I) m (Jl a- a ~ 0 ?i 0 __ ru :J (I) .. m-/ ::oZ cen Orif 0(') zo l>::tJ tJ)f..g ~.. _0 Ol :::J o ::::J C') m en ~ c o r c ~ z en m -0 8 3 o o @ o m eo c. o :J (") g cnc:::n _':::l. 3 ru 10 _.. -.c.c CD m C/I C :J I ....." (/)-< . 2: Q.'1'" N 3 :J Dr "a. CD ' l> [~ .... "8 ~. -0 .. en 0-1 moo • (I) ~ .t m -0 . c C1l Q .. CD 0> 0> :em i 0)' -.-Ci: .D I a c.n 0-1 -::0 m!E_ CD CD ..CD III CD:~ c: ..) (')"tI m 2li 1 ccJ:i. .. . I» "'....

z -I ~ 3: m . _.) ~ ~. rocoOJro ->..( 0-1 C13: ..)C>JCJ.....Jo..0 0_ -I -0 G> l>0 o . 0 ~Q o » r m r .. (j) 00 »C: mm ::::0 rm s: c. 01 8:1 --Ii C>J(..... l> '!<(I) (I) m c~ cz ~~ o ~ ».toCOo.(1) )=om ->'(0 ...en »cn )::.5' e (J) m ~ "'C o a: o -< .) j I i ) -- I~I I .\. ~C CJ). .O 00...CJ) O· o c: s: m m~ C1"t1 m o CD Q.._.g sg C ~ o-z en ::a s:(J) m en (I) -< m »~ . N G") o o c 0- z ...u »'(I) z a ~ cn. ...0pz ...0 '< (J) g r m :2 o a z @ CJ) " o ..~ rcnm z (I) me en ~ o rc: ~ m o Q 0- "tJ z (J) c m 13" e a: l s m z -I m (n m en C o r- l> » -< $! o c: c .

. 0 oo (I) C 0.3 CD Q).. (1) c: en 3 CD 00-< l>~ '00 'J> 0-1 CD CD CD 0 (I) "'Oct . c . m CD Jll "'C i: CD. o c. ~S[ ::::I 00. 3 :::I s CD :J o g ~ 0)' C C m o~ z ~ o ... 0 £ » [hi ~ o (Q (1) :J ~oo .c em 0)' :J en ~ Ol 8 :J () cO' c.< o _ (I) m Q) 3! mc.. ?.. 5: a. m en o o c r() -0 0_ pz o en :::I a. . en :J "2. "0 o .f2 Q) :J CD m 5: (j):J -6'~ o~ c. n (I) -.. Ol o m>("') en . [DC") g (I) m Q) C') ~.<D <D @ c.s C m (l) o. r+ s: m en "'C -gill . c:: Q) e CD or m 0' i» en 0.! om 3D §--f oZ cn. n..c c (I) s: ~._ CD CD Q1 :J o 5: 0.Ul ~:::J 5: 5: :J o CD ""0 Dl -0 D3 -.. mr a ..:0 Dr o o o o o C 3 m en ~ o r- ID a a. o· @~ "C:J a... 0 .... CD :J s· a..!s: Zl> C ::10 m:::o @z 0>1 0... . c :J z o oz c m C/J m o CD' o g (l) a o.. 6t ffi 0. . iJ o 3 :J "g..f R o 0. CD 0) ::I 0. ~(I) om(J) -gw ~ .::+ ii3 (I) ::I a c: @ ~s 0) til c: ~ ::r"C ~ c: .. (1) CD » 3 Q) ~or 00.CD C .:::3 0.j:>.. c.1 .CD . ro ea ::::I Q) o o.... ~ n: . en CD en en Q) Q) Dr s ar CD -o~ POl 0-0 .w.CD CD CD :c :J"tJ ~(I) E:Dr ro en (I) o en () () -. c: -0 mm ()3: ora 0"0 Q.c o ::I g ru _ID ~ Sf) rom 3~ ::::II ::31 0 (I)... ::::l. c..CO 3:::!1 _. . ru!.E.3 0. ~I ..m. (j) (J) 2 :J Q) a. c. ~ z o l> Z ~r en 3 Ill.. :::I .' a.)"3 o'co -(1) :J Q1 III :J m m. '< Dl 0.. CD 0"0..Sl) Co. ~ "0 ""'l en ~ a ID~ 0"0) =:3 a....\ I Li .::O ffim -en (i) ):to • mC .sJ!... ::::l."en ):>m ):>0 :J o CD a.:-..8 R ~ <D ::::I :J o· :J 0' m (l) a... 0... '0. CD ::I CD 0. Ol CDc..c oC C. 0m~ :s:m ()""CJ ..5_Z til. en -0 ~ (5' o zr m 6" C/) ID C') m en Slm 0_ c: C/J l> '1l m ro C ~ ~ en @ 3' 3- 2 .2.ID.

u o -.) c: m z -n ~Cl »0 00-< )::ow z -I en c m z ~ m cUi mrri "» ~oo (')3: o .: o o ~ s: Z en "tI m r m CIJ » z c l> r oC om 0.. m I o o m » ~ o r ~ C C ~ ~ I'.2.. 0 z .) c.0 en z -I m :::u s.) ) c- m~ . 'i--' z tn l:t . (')"tJ I\) »m r(') c_ -(') I\.

.Q to o C.n o r ~ ~ » z c: » rc m o ~ ~ i: I::r::' 10 i """'I o 5 ~ m en cn 0. ID -0 :9.. !e .. z » o 3 CD t: Il. D.o CD ID S m r ~ d "'0 » _ ... ~~ c: o o O· z - ... ru...o c W CD ::u Cz moo ()""C »m r() c_ -() CD CD ::I. Ci-t 5r» c... Ole o .) 8 ::t (() ::l ~.l e.. "Co.w m OC/) ~o ru· o " en c m c: ::f z o m ~ -I r -o Z . e: :J w »0 cz • en -< -to 00 mm :::. 0'D) ::t ""I <1> ...0 :J III ~.- c: III .li . ~I 1 ~ OJ . C C C') -I z o z m en 8 3 o Dr cn . en rn o..cn C... ::te. D C ~. ID m 0- c:... o 3: -0» Z< 00 m »'00 ~~ w i\l ::a ....0 C CD CD - o en O· o zr m c > m "'D g C ~ c: z en "tJ m m z o o o m r.. o G') :::0 o .. ~ III o w in 0 :::I ern ru.

~ r Q C 0' m 'T1 s g :::0 CD c. » '!<oo en m r o c: ~ o en "tJ "tJ mm c m m ~ ~ » e ::c o o c o r o OJ o m en m r- m !.) r- »m 10 -0 0_ 92 00-< '00 J>_ "00 »0 r o !!! .!! o z (1 z en "tJ s: » z ~ r- m < ·-. (I) 0C- ::1m_. 5: ::J S~ » en m z r rl> en m z o < OJ en m Q r m~ (")"0 m~ z (.0ro _. (. o o ~ o a ::J z o m en ~ C C ~ OJ o o rv » -0 » o o -~ O z ~ o ~ OJ . ::J c c:: o. c Ul CD a.r...'.) 0-t os:: -t .. (Q ::s .'\ ! ) ) ~~ (Q :>)>0.A v 00 .

. (. / j ! ~ .1 \.. CD :J (B 0_ CD "0 CD a. -~ rr " 0 r C l> c . ~.. "C (J) Q) ~ z· m 0..-I- Z mr.rJ (')""0 »m r(') ~ -(') 0 0 CIJ rn 0.... a... 0 is... ru 0 I-~-I a: ru c.: -~ ~o ~o .. c ......... Z ~ c:: ~ » -Z z c: en » "'D r Q 0 i: m -i m I r):>... 1 0 loi w! lJ CDlJ 0..-. c rn ~ .. ::I CD ......... Q3 :J a> en CO CD (f) s: > Zz 0 0 C Z ~ C ~ (j) Z C m ~ ~C1Z »0 (J)-< )::. en :JI c.- a. Ill) 1 II r 0 w -0 . >. =0) CIJ I+-~-I CD -0 til en CD m~ 0') »c. 0) 0) " m -I C C 0. CD c... 0 ::J 0 lW w C' c ~ ~:: » CI . --0 ::l 0) m .(J) CD .. 0.-. J-~-I -0 CD (f) 0) 0- o· ::10.......: (J) [g. c. 1 s en » 0 c 0 ill en 0 s..m ::oz »0 a- a..... 0. !l) (f) '--' » lJ I-~--I ::0::0 mO -o-n "c"c ~ro ~ CD . m Dr (/) » en 0 0 C ~ o '___ )J c (j) .(") CD - OJ "'U !l) . z c m en m "'C 0 l> 0" 0 ~.:l C (')3: OC"i5 ~(J) i~!1 :Q·I· igi . m I~ ~ ~ oo:: c: 0) a.w: ~N : :Ol .cj" c 0) ~ -..:0 0 a.. c ru ..-I!l) m 3 0 ID ::::ll m .. ........ 0 m ~ CI en CI tl 3 0 . ru 3 ro -n !J!. s: » 0 0 til CD CD CD 0 r C Dr ~ CD CD (/) C s:: » 0 0 en 0 .......0 c ~ l> Z O· ~ . c Q) 0 r~ -< m -< (I) ~ 0 0 5 z 0 0. c ('0 z· m r CD ""'I s:: » z· 0 "C CD (/) en m ~ c: r= m m (j) "'Tl J .. C') 3 m :Jl CD til . CD cO 0) 3 w' cn a..» 5r f--~-I 0 c. 0) (f) CD . AJ ~ . III fQ...0: mil o 0: "0 0) ....

! en-< ZOI ~~ 0 02 s: >~ c: ~ tJ) c~ ..» ):to .» C ~ en m "T1 F ~ !! r m m -I o o ~ m oz a o z ~ o < m o r~ C ~ c: c m m . m 2 C o en o r ~ C C ~ ..Cz men w c: g • 0_ (')"'C »m ." Z ~ en r- "t1 -I m \ 5...

. III I~ 8 iii: iim m ~ o 3i R o en :E "tJ I 1- s o :3 ro en eft Q. :::ll $ m Jl> m e tn a ~ :31 Q.-.. c"O 0 :3 a.:..0 _ comen a. » :E ~ en w SJz en-< l>SQ 'en 0-1 mm »0 Q. Z en -c m I1I1I1I1I1 11111111 111I1I1111 01.c m~ n"O ):om rn -n 0_ m=tn~ .:. m :::l CD "0 m ::J "0 rn m :::ll o ro en en en ro CiJ CD :::tI m m "0 Q) m en ::J CD . en en ~ ~ "tJ :::l III ~ 8 3 o 8 R m CD c en Q) o 3 en o 3 -< ./ m ::J a o -0 [8... ec ro· en ::J 3.. m ::J ec r0m S' 0- ro a ... n :s:: co . I "0 3' CD o o 0z c m 3 ro :J < J " CD o a r~ ~ C/'I o 3 o c: c ...a3 o ::J c· rn ro e enro o C::m m en a.: .:.

a c -......w I· 0' 5: m:1 0......~oo 0 z m (J) ~ ~ m 3: ):- c z 0 m z co . 01 01 o 0 5... at (J) o~ 1+ 1+ ... W Q) --lco .. CD ~ .) o o . 0 0) 0 tv 0 1+ _. mo 0 OJ »c m rC 0 s l> en c c0 z C -c os: 0 . w .. »00 cUi mrri W (0 PZ 00-< »0 ~ C ~ ~ .......· ~ ~ .. i . en o m z m » r (5 --{ .J s m -0 o_ :::a c mm "TI m en :..Q.q ~ct: 0 m c " 1+ c a o OJ 0 1+ Z e n 00 a r en » "'tJ » 0 C l> C C ~ $! l> z ~ 0 O· . " .. C a:. OC1'l 0 0 0 r- Z 0 OJ o 0 0 0 III 0 l) Z C III CD III 00 0 ee co 0 e OJ .) w il <0 <O-~ o o N a I o en (5 O~··....0 0 :c m ~ ~ OJ ).0 n m < " ~'...! r 0 Z N » £ z -0 n O· 9 Z UJ 0 "'0 -0 f!! O cm~ O"tl Z 0 »m rO ..' . ....m m Cm :::a 0 z en "0 s: » z c: m 0 0 Z 0 » r 0 C 0. ...::0 ro 0 (j) .» .u 0 mr en ~ I\. 0 a ~ " a e s .... m m jI I III ..

. .» » :< en C 0 en c: ~ .. oC m 0.\ s: l> 52 (') ~ F \ !!1 m \. .. s z . . . 1+ ~ 01 w en en ~~ q 0. 0'1 .. . I\. Z 0 m e 0 III _".. . oen m III 0 0 0 so 00 .... X " m L. ~ • .. m~~ mp! m . \. III »c m r 0 (j) s :. >0 -< m r. 0 l> 0 _". 0 0 0 1+ 1+ _". 0 c.. o m~ r C") s: c.) ( ) 9 .. . . <-5: "'0 q t>-l _". . ~.. . . :u ~ " ~CI)..'. .. 0- C1I z 0 z (I) ~ c: I z 0 r m c..5:!r'.o z c» m » . . 0 I\. .0 \ . o . m ~ ~ c a r ~ ~ m en ~ o ~ (1 o c: O· z . c ~-< m » en s.. \ o :. -u \--~nl~ \ r' m -.. '. 1+ C1I w co 01 0 0 _.) . .: a 00 » "'tI 0- » III ~ ~ r oz . \.. OJ III OJ 0 o . I CD ° g (') I .) ..: z o ::r: .' '·t:' ' . m "1J (") m me. \~ -r--r. : ' m z ma o OJ 0 .O r OJ . . 1+ z ~ i! (') Q.. 0 a-G>.._/_ o m "T1 ~~ . I ffi en o m ~ ~ 0 < m -l (f) ::0 0 ::0 :r: 0 ::0 Z ""CJ Iz III s Q r m o N 0 s.:a 0 -ICXI OJ (II _". . t.::0 n m~ ~~ C")"'C c_ -C") rnpz m "TI m :::0 (I) >0 \ .

:..:---

: .....

~

0·.
-...j :.

,
"tJ

._

)

m
'tI

» ."

0'·

W,

m
0,

o

!!! o

o "

o
o s z
en
m

en

.!!!
Q,
(.oJ

o
o

."

o en
o

o
en
12

'tI

9

6,

z

z
~

z

G')

m z
-I

z
G')

0,

o

(1

m

m

en

P en
Ul

C

<z; :=..__.
~~

z
"tJ

~-:-----'

m en e o »0 Oz
m'en »_ "'D'en ""I"lI C-i tI1V mm

o Z

- Oz o men (")'tI
l> m .0

... ~

o

.

• g
c
c
~

o

1>
en

~

en-<

m a. ri: ,0.
o
o
(.0,)

.

::J ': r-J'

-!!! -no

" o

c:

• g -(>C
C/J"'O

o

m'» m ~en

c: ("):s::

c
m
~

-z

~6,

z
c

g
G')

~

c
m
~ ~

\
'lI

~

Ci 6· z
N

c:

0>Or::om!!
cnO

Ei~ »0

l;

z
c
m
"tJ

3:
(J)

o
~

9 0,
z
~

:::a
C

o
m

- c: z ». "r oC
~

> Z

r-

o en

:s: m z
-I

o

6z
c
(J)

m
~.

m

o r-

g
~.

~

c:

C

o~ z

~

o

)
:~

/

--

)

.....

-"'tJ

:0

o w

-...I':

~ @ "'0 ~O 0
~

o
m C/J
m

"'0

""D

~

~~'

---"'tI

~o

:!!o L.en »_ 0,

..a "z
z
" OJ
-I

n
w

Ch

6· z

0, Z
...10

o o

n
"'0

J

0
C/J

-----

"

Q O
Z

crO

."

en
"'0

m

z
,J:o.

m

m~ 0"tJ >m
-0 c_

z
0 ~

~_~il

.. ~~!I-

i:;-:"h
'. I:
,I

F'

"

c:

"9

):

>0 92 (1)-< '(J) >_ '(J)
C-l

en 0
r
0

mm

OS:

U

c
~

» 0

'» ~(J)

C

m
.--..."'tI

r= m
'T1

»_ -0 O· Z
en

:!!o LCJ)

"'tI

a CJ)
.to.

0

z

-I
"'CI

n

;i!l ~
rn
0

0
Ch

m

"

o· z
"

c:

0 6· Z
'T1
N

~
"0

z en
m
c

s:

~
m

g
::z:

~ ~

a· z
\

" o o

» z c: » rC

m

,~
rn

0. z

0

:cO

om
~cn

en
~ ~

m

§
~

0

2:!~

0 r

» "lJ » 0
Z

0

z~
~~ c

c:

C

$!

00

)!

"

-~-

""-"-"-"""-""-~--------

"C en Om
CD C
a.:J

o "'C
~

fA

m

o r~

'tI C

r

"Oro CD en
""'I ""'I

CD (U 0"0

~0 ;00

o ... :::0
m
C
CJ)

c

m

o ;;u
~ m r

»
~

Z -I

w en

'0 CD

C :J :J III

8 ::0
o
A

~

o
Q)

::J

roll)

o.§

ON

o r~ ~ ~

~g.
""C
""'I

m
en 0::

o

en ..c C ro =r
Q)

o

c
m
r
.

o

~

;:c

CD

III

a.

C :J III

m
ro

o

s a:
c
III o,

--

m

::u

(Il

o
Q)

s - (IJ-< » en "'"Cii
CJ)
:J

r >0 l> SJ Z
C-I

w men""C • (") ~ >mo ~r (') 6 (")

Cz

0::
a.

l>

(') m m

c

0'>

("):s::

-

ii3
CD

..a C 5'
III

3 0),

9
z

a. (J)

o o
""U

m en
~'

en

o Z
""C
~ ~

:< en

c· ~
::::I

o

o
m

m en

m r-

3i

CD

c..

m

~

C.

o
en C en

£ ::::I
CD

o
Q)
·;1' ""'I

en 0::

::J

""C

o ...,
ro

--

~

o

o
r
C

::u ,,

3
III ::I

s
0' o
c
Q)

m
..~

Cir
'0

3
::J

5' c
III

m ..c
c

o
?\ ~

Q c

z - c: z en » " ro
~

~

0-

c

c..
CD

CP'

m
::I W eQ

~

o
.Q

s[
o

--

r

z

m
~ ~

o en

m en a r-

o »
o

c

»
~

c

C

c

5~
z

CD

a or 0 Oz moo ()"'C - ... c: c.<:» e·oo 03: !sI! !§"I . O"cn cno- . o ru CD o r o ~ -< . CD m :J o Cl.C: CD ~ c: I» -I ::3. CD .~o » cz en m en-< > 00 '00 0-1 O mm :--.. c: en DJ ru ru "C .0 C g: c. o Q. o c c: m ~ ~ 5" co CJ) . ..a o .10 \II »m 0 CD o o-tl> ...--~ aJ < w_CD 55' 0" CD 0 ~ & CD :J r ::i' m {l) 0- en m m I n. : c::: 00 m 00 Dr CJ) o c::: c i&1 a (i) m ~ (f) --. {l) ::::I D) en 3: o r OJ C . ..------1 Iml 10. r....C (I) s O' Q. w »z o ~ c z en ~ "tI Z c: C » r» 0" c. "T1 N' w o :J ....m C/Jr 00 Dr ::s 5: ::s o c: 0_ c 3o (ii' ~ CD 3 en Q.!!.." Q 0. '< "C :J 1'1 c. » c: o ~ » c "t'J a:: OJ c.0 0: ru CD :J om =CD ...en ea o CD Q.a 3 o 00 !. w co . ~r . 3' 6: CD m. o.. :t\) . Dl CD :T lo! 10'wi ... CD :n ~ III b.) c.. c: en oo r -I :::a m 6· o z c ~ m c w en ~ ~ C ~ o 5· z ~ . CD o 00 c. C Dl o. c 0- a . m CJ) o ru :J lUQ a..

iil Dl III en 0.:!.-+ 0 -. 0~ arm m o C/J ~ C r- o C C E. T -.. Q . 1 .. o o r- i: "'tI "U 11 rr-·-·~· ru ::l a m 3: >ik ... 11 11- ::!l (D :::! ::.. z c m en o o 0 a::I ~ ~v II I . . ::r Dl a.... ! ii ··c: o t: a.. .tJ m rC ~ o rIII 6 (J) o a (ii ::l 71 PC II !! . §o_ ID :J () :J c. ... . < o r....) ~ "U'Tl Dl If) IDa.t:>I I'V: 1) 1( o 0 ::J .Dl - til ~m.0 0100 . C/J m "'tI c o o c r . i....(I)(f) fi. .J _0.. · .. .. i' o (I) tn ~ 1 I-- m o r .oCll (I) cOlO:: s:' m o II .. a ::J i! --l --l I ~ §-{!J . ~-~.... $! .. ii en c.. . Vi" m.. 0 ~ ::l ~k ·.. t: Cll Ol3::1.: r iif 6...... ... -< s: III ~. .tJ Cii o o m z ~ . o C/J o :::0 §-§:O -Cll "Ctn :JDl'O !C Q... Dl . ». / 6 (J) !i ~ 1 i-" . I~ ! · C/J III o r~ Z rI» C. ro » z c ~ "1J » ~ en ~ ~.

•.. m 00 Oil ::Je.> f- ~ 0 :::I 0._-_ ------ ·n . CC ID OJ fila> ::JOO o::!! 0O'ffi. roCD m= ::I!l gm 0 W'TI (J) » O c r 0 S.:La: 00 O'1J'TI _·w ~ffi'W ~3Cii rn 0 ::I III o _00 ::I &W ._---_._--_--_.<D <D CD OW ~CJ) mrri CD :::s (') CD os: .I ~ 18 moCIJ I 16::10: o rwe. l::c I ~ --. __ .0 :.) .ma ):~ fir ra. r "0 0 0 C'" Z ....2.0. D) _. te.1... 1 I 1 l~ "tl r 0 c ~ m en 0 0 3 OJ "0 5" (J) Q) """'I ...w miii O"tl T e.jJ::Ic woo b'l ()CIJ .. ~ 0 --..~ IDe..> s: co 0 0 ~ -1- G")ro _03 """'I c~. __ .. 0 m-g ~@a .._. __ ... 1. Z ___ ..0 <D Q) -"0 Q) en c::: -0 c_ »0 m en T . s ~ 0._----. . - --..> -- i /'--- - CD N "tlCll!j._ ....... CD tu ro ~ 1° Ie.... Q) 6.» r im N I~I Ig' r:-0 ..:. :::n _.. _. to -. oo o. c· ( r o " ~ .00 "..r ZI 0_." .m'"O ro Q) 6" "'tJ en c: > Z s: m Z 0 > rm ~ Q 0- 0 C 0 » 0 c:: UJ en c ~ m > 0 0 0 » ro CD (1) c· 0 r- ~ til :::!1 en Q) » C » -I 0. 1. _- _. """'I e.]'. -'Ill 0 I Q'tu """'I -D) ::J 0 ::J 3 (') o- Q) C"J 3 ::J o~ »m r-O pz W-< ):.J~ [t .. 00 Q) Zo..--. ::Ten 0UJ """'10..0 I 10... _-- .

CD CD "0 er en :::J c CD ~ "'tI z CJ s m- s:: ~ 0. CD ~ 0. l> a a.t> en c~ ~cn -< en CD en _.. c: OJ "C CD 3 c CD ~ (J) er m (J) m . 0 m en ::jfi1!:i~~~ . 0 CD ~0 eZ ~. ~~~~~~ o. ~~o. .: --fa 0 en m en r ~ CD ::J III m "'tI Q) ~. Dr 0 0 Z C 3 0.IT1-z Z 0-1 -I -"0 a en 0-' ~~~~8.. CD rri~~~~ ~~mo. ~. Ol III Q) a. <D ::J 0 c I). _.. s:: r ~.. a CD CD 0 ~ -09: :r Q) 8~~~~ c Z 9<' m CD CJ) m "'0 Z -10 3 ~ ~ zr c: c: m c0 en ~ -. C -. :::::I 0 0:: In a. a a S- Of en a OJ Q ::::J III 0.. Q) -I 3 ::::J 3 er 0 cffi~ en -0-:....jen <>00 :::!J a..) "'tI 5: . CD c » r a CD· 0 . -"tJ"t]C~ z . CD 0 I. .~ < III I)..) a. ~ :::::I c ~ en Z is: l> Z ~ en 0' (J) cS' CD ::J (J) CJ) "'0 m r C In '0 0 o ffi' . a CD 0" CJ) a... -I III @. 0 III c· 3 <D _. 3 er 0 0' (J) Co Q.... Z O ~ - . I). (1) ::::J ...0 ~ c: ~ 0... CD ::J CD 0 3 o 0 ::::J (J) er i 0 ::::J s· III .. m l> ~ o 0 m en r~ c0 0 3 0 -I .. ~ a... 0 CD CD "0 -0 -I CJ) en <D "0 CD a. c -O ~ "'U CD :::J a. ZOmo»c (i. I\) .::0 en -. a (J) ~ <D CJ) :r o Q. [ 2 CD 0 ::::J (J) Q. en '0 :5' (J) <D 0 CD 0- OJ 0 m 0 Z a CD 0 G) "0 -. Dr a. CD ~. 0 Q. s: en r~ mm os: .. » >~~O~d OG>mOC »»z-<o m ~ a _..CJ) 3 a. CD CD ~ m 53" a.."mi: " c' m -en m. I'V ~r -.: Cz moo l>m (")"tJ 1"(") (") o m . ::h o ::::J (J) CD £ :::J m CD ~ a. i I I . Q.J/ ) / ! a r en en -. en 3 Ill. 6. ::J Q. en . 0 ~ + a a .. 3 0 0 CJ) s: -I ::J Of ~ CD ::J 0. C o:: gZ~~~m' -l .... 0. m I" (f)~Z-ICI a: CD ::J I~ LU s· 9: a...) . CD . a. (J) o· ::J o zr Ol a.o !e.

00 m o 'en 0-1 mm 03: "> :<:en 0. s: » z :t> 0. 0- . ::I co.. o ~ ::I ~. CDr ca en o Q) ~* en CD .oQ) oQ. OJ -£1) '""I en w·00 ~c _.OJ "0 ::r. .. CD o o· o en ~ c:: CD '""I CD en c:: m'd: 3"0 -00 m or 0.-0 3!a 5'~_. . ct> CD a. -. ::I s: ». ~ o r- z en "'1J c r ~. z- o (f) » .0"'0 C (J) m ~ III m '""I _. :s: o mC o -< ro '""I -en OJ CD "'Offi.. III o· m Q) i! ren '0 til a. 00.. £1)e. •• CD s ca Q) o en s: m m m Q 0- o m C z en C C ~ m ~ o r- o en OJ is: 3 m m CD ::J "2. o Dl 0.m CD CD m CD 0 :::J Q) n-c -'m Q) 0 regc:: CD m z o ol> m "'tJ " o ::0 s: l> ):. g o ~ m O· z - .:a.c:: S-::I 9l 3 -0 o_ >0 C pz m 00-< ~ m m~ )::om 0"tJ . '""I orst oeQ CD en c.

:::3 0 t::f t: ::I !O -I .E' CD ~ "'Tl C/l 0.. 0 . w ~ 01 .j ... _. t: en m0 x c: 0 0' -::J III . ~ Ol ......>. N 0 a ...oJ 01 . en c5' £ m CD ~ 0. .J 0 0 '0 '0 '"0 0 0 0 0 m 00 -.~-- ---- ---.. CD 0 . 01 U'I 00 <0 en 31:: i' "a m I» ii' CQ 3 ~ --" ....... a 0 ..: -I -I ###BOT_TEXT###. ~ .0) 00 0a 00 Ol -.....J CJ1 en 01 0 ~ 91 N U'I w en 00 <0 .flo.j::>. '< W ru III t: . (Jl . -.. m Z :J ... 0 W N ~ . ffi.. N N N en W 0 N w W 01 N 0 N (X) cw CJ1 ~ til CJ1 N . .Jlo..J ->..Jlo.... W N -..' iii o 6' OJ III ::l 0 3 5" 1) sa III 1J 0 Z Z ..... W 91 co 9 ~ ~ 00 N 01 ~ 0'1 -.. CD t: 0 " o w Z -...... CD 0 ..------'_'--- .. c: III rr X ~. C1l ~ .. W N <0 0 W 01 ->... iii cp' :::3 _0 0 3 0 0 I I '0 a a 0 0 <0 00 N 0 I I 0 a en a0 0 0 C1l 00 00 W 0 0 rn ..J m C/l : 'I 0" CD (f) < fll CD "0 CD :::3 ::J a...j::>.flo.. <. I <0 :--J m wm N 00 <0 .J" i....J .oJ ..::!......01 0 ..j::>.. 0 0 N . b CJ1 -. w .j::>. 0 _01 ..j::>....Jlo.......j::>.. -......... fll' _.. J I W CD (. CD :81. .co :J a CD _0 -..... en ill III !'l N I I !» .n ~ .. (f) w oo t: ..J 01 N 00 CJ1 0 0 0 0 0 .-. '"0 '0 w00 0 0 0 _0 .> C s::: s::: CD Ql 0(Q . l ------.J P 0 0 0 00 .. "'Tl c...... CC en 0' ::I "i m I» c m o ~ 3 n o r 0: C CD 0 ..J .... N ~ :--J tv . .... _. N :-'" !... ->. O'l 0 N .J ...... . --.. -.. CD ::I ::I m ~ m.. .. 0 Co W 01 00 01 en w .0 0 0 00 00 N _w 01 W ... .::. ->.. 0 en a a . : Jc_ ... ->. 3 _o s' » s ~ m. t: Ql.J !!.s... 0) N 01 .....- OJ 0' -... 01 00 0) a "'.. CD m en 0.01 . !-..0 ~ "'Tl CD 0 W (!) :J 0 3 0' III :J III 0- ~ 0: _a .j::>... CD ::I i:n ... <0 W :f 0..-......flo.J .(... (. 01 VJ C1l . :...n W -. 0: 0 0 ..::::I :J 0 m » CD II) n cm~ (')"1J C/l CD :::J 0: ::I »m ..J: ' r* 0 (f) * C/l .J W <0 tv ~ 00 . 0 0 ~ w <0 CJ1 W 0 to ........... 91 N .....J N "'.j::>...oJ . 3 ..) -(') ~ '0 a 0 0 N Ol 0 0 0 CJ1 N 0'1 0 0 0 -.. I I N .. Z o o en ~ N _... ->....... U'I .00 -. ~ ~ U'I 00 tv 9' W -.J .... ->.J ->.J !J1 .j::>.j::>. -. ~ t -......J ..J N . 0 N ..... I "'.0 a 0 N 0 '0 N m W 0 a 0'0 <0 0 ·0 O'l 0 0 0 0 91 a 0 ~ o ~-< "0 " ~CZ .j::>.: 8 :::3 ::J (II c.....» CD n n ....00 00 a0 00 ..:::tJ » 0 » en c_ 0 ca.. -.... W I I 9> .. en . . N 91 C11 i:.... . b . 0'1 ... o m l> (') ~ c en m-l "0 CD C .... ~r 0 3 m -.. 01 N W 01 . :J ::I C/l fir -..> :J &.J C'r c. _..' !9:1 ~ I~ IE.. ...j)..:=... 0 ~ w 0 . 9w ... (.> 0 CD ). tv m N N .J 01 N 0> W co 00 ~ tv tv ~ !'l _. 0' o... .j co w Co Co Co j:.. I» (I) :s: a CD III 0- 0 0 0 CD (j) Il) mo n... 0 :J OJ 0' .n tv ..... 0 N .. ::I 0 =:!... a OJ -.. @ .J <0 " 0: ~ (I) ::I oz en en 3: 3 3".. co w !» 9> tv -" ...... t: CD s: OJ 0 or cp' s::: :J I :r: 0 -..... N N 0) S' Q... N <0 ~ . 0 to ....oJ '0 '0 0 -.. ->...D :--J !=O 01 -.J ...oJ -. -"'--~.a moom 0 0 0sr ... ~ 0 jn o .. 0 .. :::3 3 (!) III III l> C Z .. N _" -..oJ N a r I W 0 0 en <0 0 N 01 to co 0 _" 01 N 01 0 .. .... -..:.. o t: W N I I 0 z . <0 0) (0 Co 0) W en to !'l :--J to en .j::>... P rn N 01 en ~ 0 C11 a .. ... 01 ~ 01 . W £ Q... ~ . ~ tv 0 CJ1 _. co 0 0 0 I I ...w 0 0 ->.J ~N ....... :J 0 (Q :J ... III d' 0 CD .&::... -. <....J 0 w N to :J: C c Z m i. 01 b w m t ~ W (..0 0 0 0 ->... ..Q.a c:::3 0. -. .. 0.. en N W -.flo. =w ~ caN l> Z -f c ::I o l> C (ji' S' n m r G'l g..J 01 ........ _....0 '0 '0 '0 0 CJ1 0 0 01 N0 0 0 0 0 0 0 0 U. 0 C11 . 0) 0 0 ..J <0 N N tv <.......0' E "U Ql III m... ~' -" o t: .J...> 0 CD ?.... <0 z 0 I g :J OJ :::3 0 0 ill _m a.... c en (j) cr:J 0 fll -.... Q. a....... --..... _" rn W I I a 0'1 ........J (.......flo.01 0 0 0 '"0 '"0 a0 0 0 0 m ....._ c ::I iI I» C iii "tJ N 01 tv ......oJ " 0 0 -" -. "D (/. fr 0 I/l en 01 0 ..w '0 0 0 000 000 ...flo.flo....-..J 00 N j:.... a a 0 0 a0aaa ->. 0 ...J .. 01 N 01 ... co ..>...... N 0 0 N 01 0 C11 01 ...j::>...J:>o. (0 ->..n tv 0'1 N mw N J:>. .j::>. 0 0 (J) :J N <0...c 0 I m a ... CD.» s::: --fir _.j::>... 0 co a W -....a a S' OJ ~ 0 0s CD £ ).. CJ1 N -" 0 -. .. c.a ::I ::It (f) en " o _... ):> 0 CD _a ~ ~ 5' 5: ). ro ....J '"0 aa . . I I m ~ ?> a0 U'I m ...- en < en s: m SIr o en l~. tv m N W W 01 !» ?l ~ . "'...a ). en _U'1 0 N . J~~ 0 0 0 a _-.. I I _.. a W _01 0 0 ..flo..!.. _" 0rrn...... I ./ ! )_.._. 0'1 (........j::>...J W O'l (.... w m 0 . tv m 00 01 . CD .

.0 5·m ?1 N J>_ ....0 c· . 03: "tJ • J> mm ~'< g~ ::(J. 9: a: m 0'1 I ~~ ... o::r o CD CD :J 00- CD N :J C Q. 0. g~ III en z c o ~ en CD om o !!?..0 o c: 0..co CTl ::l !......3 0.'J en _.. m ~ :Jet 3 :::::J co cn (J) ~ S2 0. :J c ::. :2.g3 -'CD 3 :J mm :J .U 0' rom c a .. a.) 00 0='*00.CD 3 CD ::l 0- m~ n'tl »m rO »0 -0 0_ ::r _. 0.:::::J (I) m m ao m 0 g m :::::J m en a r ~ l>" W o CD en a c e ~ ~ o (5z .m ~ CD o 00""0 III 0 :J m "0 Q) a (JJ (JJ o CD g . a.- "Ow :J a eo ~.. - CD mm ~Cl '< ~c: mCC C"c :..(f) 0-1 CD c 00 ~.~ CD m Q) g. oS' o "'CJ m cn om 0. _·c CD _.. 0...::::::J g c m D :::0 '!<(f) -'0 g-en en .. ~a CD oc 92 (1)-< . Q) 00.~ ::seD' en en Co. CD OOr m CD . 00 I 5~ o 3 o 80. 0:: 3 CD -: i c: ~ or 3 c sen "C z (J) ~ z c: m ~ "0 » rc ~ c: :S' m a.!E. (J) 000 CD (J) til 0 Com.(1) o_0 'rtjCl) 0..

CD .0: t: 0) tOm OJ :::J o "Ct: OJ rn ~ m :::II ~a.. ~ ~...-0 5i (J) ia)' IOJ 0' I o ~ ....0:0> CD ffi~ g-a 0-4 OJ 0) '<0 C CD Ol CD C :::J 3 m 0. CD CD 3::l (1) 0.'< 0. ~£ 3a. (J)(J)r m » 0- CeDC C6mZ §13C5 ru (l) •• c. "» ~w . m Ci! m o en c .: roen o£ CD . ? 0t: _.t: 0.....:(1') O":::J Q) (I') » o m cn Q.::R. 0..<CD O~ z ~ -~-----'--'---" ----------- . III I ro :::I S'3 . . 3 0). oC om 0zo c» m "tJ o r~ C ~ en -.-+ _..:::J c:: ...::l ::lCi)3: m~ 0_ o .. mm (")3: a. 0) z ~ cn o t: C 3 en CD ::J_ en "'tJ m c: r- Z » T~' '.en <Oil) :::J O\J -(") »m r(") ~o z cn-< "en »_ "00 ro m »0 D3<Q 0<0 .0) (1) c...a. Ole.. 0. (1) 0' -.m _ .. 0 c..' I o 3 o 0. m cna CI> en 0)'< to en (1) ~3 m-c Q. '<[1) 00..0 CD .

.. cO' o o S Q) s . cO' ... ' c 3: 1""1 ...CD o CD m m a::J -0 0 CD 3 . CD III "0 ...... CD . ~-~~~~ -----~--- -_------- ~------...: 0 en o "'C -f » m ro m . £z o ::J o o m r~ a. mi 0: :::I f\. en QJ a o· en g en 0 3' o ::+ to' en 0.. s: c_0 ..) CD CD r o :::J UJ o en c." CD· 3' m C/) '0 a o (J) ~ m ·n I:r: i o oi' 01 I _ z ... 5' 2... 0 r en 3 CD 0 en .:ll 0... 0. g C ~ o a C o 0.... c)' CD s: Z en ...~\ 0' 0.... 0. 2 o 9' a >< m 3' 0.... g~ 0.. CD "0 a CD :::I ~..- o· ::J 0... ~' ·..I' ~ cm~ -(") -0 Ql g§ 0. en 0 CD en en g- ru CD -5.----------- ------------ . CD _ ru en Ql 3' c....... CD III a. .:::.:<D g'Ql "0 £ .... Q. ~ ::J CD 9 III 0. CD a: o CD a en cn ::J s ao :::J o CD ::J ::J C/) Jg en ('[) <D Q) c ::J C.) en o. CD \.-..i 0" o en -5' r+ CD ::J a (") ~ ""0 3' III CD-o UJ s-n o l> III '»w < <D ~ o o w o f/) o CD . o Q 0' .. en ~ • c: z en m o CD ::J Q...... c· 0.. » mOw l>!l2 O 0-1 (J) ~~ ~ C SJ en-< Z a .:::..... z o m en r o m (') ~ ~ » z c: » r » "tJ (5.. o o UJ m ::0 s r+ 5' 0. III CD ...

c. m "'0 o o 6. (") c CD :::l Ul .0 CJ) m Z m ~ ~I 01 "J -~ ....) CD o. m :..CD _.....U o c Z ~ ~ ::tJ "0 C s: ».('1)c ('1)CD~./ O"U"U"U:. m::::l C<o o D... [I ' z m o en c -I » s c: (") ::0 > m -I ~ C/) -I z en Z r CJ) i ..::JD. ('1) ('1) o o..:.) -n3ID 0 _... f2 z m en 0._.. m ~ o- 0. ::J :::l " en )::. 0') »m r(') ClZ 0_ ::0 CD o. ('1) m c m c: < m ~ ('):s:: AI. (") =t(l) CD O!e.c m c ):so »0 :::c en-< (f) "1l m ~ a....» "'71 (f) o ~I o· ::I 9'1 w! -I m )::0..) 9. Q. 2 m en C o r ~ C ~ ... ::J::::l 0" .:..sa m .. -. . 0- m~ -(') (')"'C ID tu D....0"::::l (") . _.. () coo .: » or _.

. c..0 !:[ W til 3 S' ?' ~ 3 is' 0 CD "0 C. a - wO ::l 0. 1+ 0 0 s90 ?' . W III C...J(1l Z ~ s: » z ~ r C w !Sl iii- iil P3 (Q a. c Q.. ::l .0 I::: (i! iii" !6&l (l) m '< N z 1+ 00 r+ en 00 00 -. (II c..~ UJ 0...::: I\J 0.s. ... A _.:+ 0. 0 'C 0 3' !e. :T 0 bb ::l ::I <C (II. 3 o~ .. (l) iii' ?' ?' ~ IA @ r"0 0- ::I "0 1[1 1°' 18! I c <C ru c..w .. .. CIJ .::.. -0 a n D) iii . ~ ~ :d 1+ ~ c 1Ti' @ ~ 3 ~ til ~ c.... _.~ 0 c.. (l) (J) ::tI m III Q.. s 1+ . :J (I) ffi-o roW ro .. . 0. -w Ill· W W 0..:.£ »@ c· ~ + . iii" ttl en iii" 03 0_.... lSl 0 {II (II c.. . 0° III 0'1 C ~ '0 ~ 3 S' ~ 3 5' <1l "0 . x .. ro iii" 3 Ii ~~ I ~ -I ?' ?~ <C 1::. C!l c . C.0 5- 9.-0 OJ UJfI) ::tI 0.:. Il) 0' til "0 (!J m til ::l o ro _0 OJ .. o!!:!. (1l1ll om !=I 0 °en 00 tSl6f..::+ r ~ Z-I -fm F. a... ::l o· ~ a. 3 0 o 00 (I) 3 .::: IV _. o .cg ::l ::I ." (j) r c ~ 3 a III !!! 3 Il).. 1+ til "0 III ~ .0 I:: 0 (I) (ll -a1+ ~ c... C iil a -d ! ! _. ::l o c. m -I w'< 3CXl c C" ~. (Q . 0'0.. (I) 0 o r- 5.III _<0 o Q_ en ::::J r ~ o » "'tJ » o ~ m o 0' C ~ C o z O· .0... 0 ::r 3' 3 0 . 0. z UJ O i m ~ !=I . w s 8. (....0 E"::l ttl ::l (I) C til S' ::s . m o a. (!J ~ » ::l n r..I I: I ' :-1 e+ r? ~ :P 0 :T 0 0. c Q. A 9'" ~ 0'10 00 00 1+ 1+ .)::'" Ul 00 ° -Q: o(!) r- ?' b ......:'i' ... 3' o(!J en en ~ m ll3 C -. fir Il) a (J) "tI C' o 0Z C CD ::::J ~o -.... 0.... :J !.oJ 1+ 11 ' lrnl 10. W OJ 0. m en 9 :J 2 (!) C" III ~ co C"c.:. () ~ ... z o ~.::..1 ro Ul ~ 3 ~ 3 0 0 CI} 3 ttl .. ~. "tI om . ::u a.... fr iii" 5: &::1 a.. ~~. ::::I Ul Z III 0 8."" N + "0 -I J . ::l (l) g :l (l) <1l en ![ 3 III d a.::.. c: iii: e co 3 o !!!.-::.

o C z m (I) im· 1m [~ o rc ~ ~ l ... .I CO ____ Z ruo --.0">(') °NU--. c: r- .0 ~ m ::0 :::0 c: m co II 11 .-.....) .:c m m ~ (f) c: o e m o m C Z . ......:0 ~I[ II O...... O· ."0 () o-llJ(I)::TZ -u »-()"Q. -\. Z o tC~N '" ~ CJ'1 .. CD 0 OlO-'ON "00111 o~ . 03 ... II II (f) » r '"tI 3 z N N NN o 5> » m Z (f) ~c.....--.)O r- m Z' ~ iI iO > .......m m o I[ m :::! ::::l •. 0- £..."0. os: -I o c "tI ....o ): -I . m ~ ~ c: r o »0 » Z :::0 ».. m II II 0 .1 0 . r 0- o o m ~ ~ ».0 II £~ (0""--... o »... (Q 0"> ~~ <i : ....w !:f ~ o OJ m ~ ::0 m m »»o"'E. II !:t Q) II .. 3 » ».. ~ C(J..l. "C [I '" ... en »"Q... o c: o m r ~ -I .... O"'ll )::om "'~ 01 01 o »..(O .....l. DJ 00 . CD .:-.. Z )- m ~ r Z -I o » "'0 ::.::a m en C ::0 (1 Q Q.. 3 ill: 0 Z o to ~ ::0 m Q m o ~ Z C o·N z rJ) "tI 0. 0) o 010"1 q~ 00 o c rr ro -0 c_ _OZ r »0 "en ")::0 N h o o r m 5 (1)-< l>!a mm ~cn 0-1 »n o o >.l....l. 0: • NO"I m~ o ):>.l.. ... III 0 3 » D..._en -0 CD » s:: ...

ro 76m :m '0. <D :J :J 0 0 c en CD ro <D -Ill :f c.. CD :J ::1... ro-o :J ro .0 o ::I Q) r::: W :::Iru Q) en z » z C c: rn ~ o o m en C » ro :J o 00.0 CD C CD ::::l oc..o ~ -t... m c. m ~ m 5" ::::1 co OJ SJz w-< m~ :J Q.~ o (fl cDO CD 3 -m Q)... III ::I 0:0 c » o .C $. <D ru CD CD ~.. »rn rO »0 )::....(/) ro 3 r::l ro c....(/) c... • <D 0. l> o s :::l Q)"C :J CD 3 _- o CD (') en 0. "'0 CQ.O () m o ~ "TI o ~ o W 3 o (l) Oii) (j) - g'lll o C1> _·co Ill- '<"0 . CD o cO' en C _.':. :5: : ::::1 IV 0: C'i' =:(j) en o· :::I c ~ :::I COO 03: '<2' -ro mN 3 -·3 en- '» 'fC...:J !:t.': 0' z g~ ::l 3 Ol s· c: "tl ..n m- o CL.... z o· . ...:. g III rog 0 o· z d::J :J 1..o m. ~ CD en III t. "0 III r::: r::: -0- .:J :J C am omC.n t... 3cg I.:J w 3~ ESFUERZO (PSI) cm~ 0"'C ~wc: c: 03_.n d: "'0(1) - ~cn o -.o Wo... (I) ~a 8§ 3 o Q) o <D - c:: ~ (j) !'£.n Q) 3. 5r t» 0. .....Ql Q) -0 c_ <0<0 III =£. ru Reo CtCl i: en "tJ m ro~ r::: 0 @m a t..:2' o r l> C o.

g OJ en m c: r---.\ 0- m~ (')"tI »m rO l>~ '(I) 92 (1)-< C-f -0 0_ »0 mm 'J> ~(I) 03:. 0. CD og 0" _.. z c m en ~ C C ~ » r m g ~ o r i! o o~ z o . -~ 0... -0' ~ Z "'tJ z C ...------. re~l_::J_.r RJ o o Q..0 CD _..

. o CD c· z -u III 03 C C ~ . ~ _. 9:01 lUa...: c (C o c ::0 en en c: _..(J) CD (I) Dl o a. "ON III Q) a... III 3 ~ Z "'C en m 0.0 CD C m (1) ~ :::J 0.m Qr CDr •• (fl tt~ w_CD :J Q) III ::!.... 6' o. _... C" m o . o 3 3 tSI 'TI en Qlro ::J 0. ora.. N'=: 1:1) N 0. 0."0 (I) (1) :::J c o ~ :::J o CD c...1:1) a: ru m ru @ CD CD (6' m C/J 0)' o CD a. a. (Jl CD m CD' en S. (J) o ru o en ~ (0 ::J . CD ru (i! C m 8. CD ::::I o a N'o ru 0 0... -gar ::J 1:1) en 1:1) ::J (Jl 3 0)..0 (J) C en CDr c til mG1"IJJO():>() ~~~ o r r ::0 S:?\ _·Z ~c (1)::0 ~m ~~ (f) _.CD :J 0.. (f) a s a CD 3 m ::J CD o ::J 3CD Q1 Q) 3 0) ::J ar a: OJ CJ 3 s ac a c. C/J ruo..0 3 c z &~ OJ CD 0 pz en-< 'C/'J »_ 'en 0-1 en mm • (')3: w...cn Om CD {fl Dl& a.../ .. (J) *' z ~ Ie OJ wm c.. a.C :: =:. 3r a.» "'0 m 0...0. g@ (f)~ 0).0 c"U m N ru QO < (') OJ :::0 Z "'D m ::0 tn ?\ m r :::u c ~ r- m CD ...:J (J) a. .:J o c 0 . CD _.Q) (f) 3 0. :J 0.. CD 3 Q. Dl (/) o o z o en r ~ k Q) (fl ~ 0.'0 (1)0 ~tn ::tJ C ~ o o0. III :J o > o 0. CD· z .. CD .0 W :J {flo.. m CD (/) @ m c :::J (1)-0 z.. c N 0- m~ (')"'0 }:10m re ~ c :J CD CD::::!1 :J ~(I) Dla.::a / ~ a CD ::::!. (J) (f) 0. m CD 0) a..(f) .. C .. o m ~ m I CD o Q1 CD (Jl 3 o (I) o () CD ): .. "0 0' (/) :J 3. rO »0 -0 0_ o... co :::J z o m m CD o CJJ 0.. O· o (ii' (f) 0' o 3 --i 0. _... 3. ::a . ::0 0. ::i'OJ m CJ g-n ::Jo ::J?\ ~ ro 3 _. ... o o 3 III "0 ilj' o OJ' go...

..romo . ro c::.. g ISlA ca c: .... iii..0 en 0 o 03: 0 '» ~(I) Z < m en :::.::u m ~ .:0 n o· z e m rn m o r C m o ~. ~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNN 11)...U3 (J) n! 0 » ~ . o~o~o~o~o~O~O~o~o~O~O~O~O~O~o~O~o~o~o~o~o~o~Ornornorno~o~0 ~~~WWNN~~obIDID~~~~mm~~~~WWNN~~ob~ID~m~~mm~~~~WWNN~~bb~m~~ owm 0:3 303 3£3 I ID Z iif~ ~ Cl./ mQQ o -. » ~ ~ § -I m ~z 5~ z -I m m en o r ~ C » c: ~ O~ z o --- --.c...:. "tI m~m III .::!! m r 0- m~ 0""0 z a.. 00._--- _. (J) "m OJ 0 0 c: .a..::u mO o~ -ca III III i» m rn m C ~ r r0 Z en Z )to C _ Q. . I I I .0 I I r I I I • ~ tn $'B a.-._ .. I J • I ~ ~ I I I I I I :I ~ I • • J I I I •• I ~ I I I I I I • a." ""0 ~ m' m .u go On! 0z . r ? »m rO CI tl Cil i! m ~ C -0 0_ ~o z 00-< '(I) »0 »'(I) 0-1 m mm :S 0 " m .

0 m til C ~! m :. ...J:Ir...(") -(") ~Z 00-< ):. ~ "'0 .00 ~0° 000 m-i m "'0 i C . E... ! 0- mZ (")cn »fiI ~ .0 m en Cii m -I z o l> r- s z en "tJ r I o z o m en m o 0... -- o r ~ c ~ o .

a 03: . . CD »m .. r (J) III "0 '""I c: (I) (J) 00) cm~ 0"0 c../\. l> Wr 0) 3 5' :-1 o c rn z en "tJ m o g 0.. N . (1) o m 8 ::J CD s: :::n ::J (I) l> :::tJ a ~ 0C.. z o m en o r g ~ ..0 !» U1 pz 00-< »0 » c: CD (J) "'tJ o ::J r:: s: N' 0) (J) :._--- o c: -_ ..0 -0 c_ o a 0) 3 0) a . --------~ .» c :<00 m 0 en mrrl (I) m ~ c. -------...---.

.f C/) m~ (")"t1 »m . m o O· s ... l> ::0 OJ o rc:: » o SJ. 3 zr m !!L 0) co c r m m c: o m :s: m z -i + m .. ag 3 o-m .. o ! iW' ~ O~ "I i • o o o z ~ i.. m ... ?J2.... <9- . ~ :::0 o o ~ ~ o --< I::) 0...-+ .(J) z (J) (. I m s: m -1 0)> ...tI rtl -~ b N -- en C <0 c: -c c: '< 3 m 3 3 m a. o 0) O../ ..: m ru "'Cm CD 30.... O-:::l men 0) 83 CD CD 3m .C ... a. en-< :::tJ • • CJ) c: o s: >m 0 .. Z CIJ "'D ~ ~ Z ~ 3 ro. a.. CD m ::0 . o· o en m :::0 C ~ C ~ r -I .... -t o(/) »0 02 c: ~ mm o ~ m C/) m.a -- mm m r I o e ::c iii ~ .l0 ».....0 c (5 r o m o o r C & ~3 a.. Q) O· z ...J.0.. Q). III ::I 0 o· 3 c: ~ ar :::l ::1::1" (J) m » c m rl> o ~ ):- s m Dr '"T1 . . a o c: ::I m m 0..)-1 Om -I -I C ~ -I 0 .(") c_ -(") (p (fl 0 . o CD f) o m :::0 o m ::c ... () __ 1 _ r c: G') !<CJ) os: » AI C -m c: . o (:..-+ -- c:: s: o :::0 se....J.:a.. ..g c:: CD o o :::1» o __ moo (I) °z 0_ z m (J) --< m -I I o ~ » 0- ....tI z c m 5o z ~ ~ m > o en o r C ~ g c: N o #.... il.

....0 C ::!·3 oc ~ :::::I om !i3 o CIJ s:: m tn o ::0 CD CD (J) :::::I »0 .mm o os: ~ "en »"w c~ z " l> ~w m 0..00 Q) (ft cnmen o is: -..:. CD o r c: m en c: Z Z m (J) a.pz C 00-< o O""D o »m rO z cm~ -0 0_ en m s 3 (I) ·2 » o -o -< '"C CD S .:::+ J?l' OJ c.. CD a. III o . c: CD :::::I arc) = ..o.. Sl o (J) 0(J) g :::::I en m t/) men 8a. c: :::::I m o '"C _r m Dr Jl) 0.. c c en ~ '"C m CD ~ 0- !i3 Q) .Cl c CD CD o . z " o o en ~ c m £ :::::I Q) 3 o r o ~ CD or a. . a CD -- c0 . CIJ c m . c - ca· oc ....." $" .... CD Q) :=l t'XJ :::::I a.'"C 3 :::::I Oce CIJ :::!! ~~ CD-Ill (j .0 o· c CJ) "TI C m ~ o a: m a. o ~ oc m ~ m 0. CD :::::I 0)0(0 0) gm ~w :tt =: -.u ~ ~ m :l m c 0) ::l 0)... c OJ o o :::::I (J)" en i: m ~ ~ ~ ~ ~ rC g c ~ :::::I en . ca fir C ~ g ~ c o -· O Z ~ ...

0'· W » aJ o z o D c:: ~ CDC. m Qi' ell c en o ::J o 3 ~ o r~ ~ (j)' c o m o~ z . .» ~tn o CD o. ---...):ten roc."0 0- »m + C Z -I c. Dl :J mm Dlm ~ :J m cO' (/) C o m Z o c. ~CD Q) (') 3~ _.) o· + o 0·..= 0_ Dl m m~ ..0 :J - Q) ....0 00-< o o »0 g _oz Dl en mm 0-1 c. 0. co_.cn O'ell :J CJ) ..0 00 -0 Dl .::l 'm :::J 0.. ) ) o \ I· .... _.c Q) CD (/) -"0 os: ... 0: I\. ~I I i 'T1 m o c - ::l .._-_-+ I ~I WI f.0 'gr m "0 Dl + ffi' CD :J s [z en m "U s:: ~ r+ m c: m o z -I m m ~ CD o o z » r c l> ~ ~ ::l =to '< (/) 6..:J o m Q. = ....

CD C...(D UI o "Oc N :::J 0 o o Q')N S-a: -m £ Q) "'... -g oc.. z 0 o .lorn - r(") (J) o CD c_(") »0 CI Z 5t c. CD 0) "'0" . CD c.??'#. 0) rroo g (l) CitQ3 -::os: ~mo m z a: o ::J ::I o -0 C CO o c_ o o c. C o o Q) ~3 CD (1) m30-·m (J) UI S:... en CD CD N ::J ID ~CD '@"O -'CD l> N .. aC 3m -..0 (..0...._ 0 o ::+ II 0° ""c" v v v . ~ en-< 'CJ) m Cl-t c »'CJ) mm r ~ m m . $''''' » -0 o o . rno -(') .ntnUl O OJ ?ft..0 (l) >< c:: ([l ~ >< om c_ -CD » ro :::0 » -0 o ::0 C o ::u c: o CDS.. La o ..-+ a en C (1) -'3 0)-0 "0(1) 8 ::l C :J 0) o m II CO ..."'1"'0 0- zS':(') _'» :t> Dz::u CG)ID o Q) roO ::J Q) o CD OJ '" OJ CD "0".: ~ c.J m a a o m (l) D3 ::l o CD -0 CD en ~::J ::len Q) .*-?ft. -CD ::J Q) eel' CD 5.. ..(')(') 00::0 :J ...... w ....noo o . z m en ""C . ID Ol(/l !2:0 "01» Olc" rn»o r zz rnO en cm~ (")""D )...' 0 UI ::J m CD o _".... m m en o z D ~ ::u .-...."0 ('J) "'- '"'...... o a ~ "Cc" CD CD 0- < CD e...) c.. . m o o s:: <).z: a " am o o 3 m ~ . (. mc" ::Tm m en ""D m o C ~. -----~~- .. CD o o c m en ~ C 3 CD ::J '" ~g- 3 ?ft.. o ... _c ([l ~ Q) '" =:CD 0. (") -'3 .0 C CD 0.Q) gQ. ..f:I.. o II d)Q) --.» 1&-0 . !....f:I. en CD o r- "'tJ s:: I Q) C ()) ::J g. CD C ::::lo CD s~ < OJ CD g. CD -0) @ 5. <c" "0 C..1» 0.-~. 3-0 ~~ Q)' :::J 3 .... 0.. ~r c: m ~ S' a.c -:_» Q) - < Ol o . a-----..... CD ('J) (J) c...lo CD·CJ) co ~ o 0) ..rJ .

. <1>.c c: m 5" CD o o w gg~g8 o 0 en ~ ~ -g3 "C::l enS' om ~ en ~ Cil or 00 weD. sen ro.::00 -I (j:S: rnm ::rmc. m m '<(I) a . ~3 en'< o.. (J) en o en jE'(i) '. l>_ • • t..::0 Z . en . "0 ::::!. ar 8~ 3 m..0 -m-3 o30 <-4<0 m -. Q) :J c. m 01.. :::J 51.0.-m3 m a.. ~~ OJ 3 -m a CD' 0. C"J ~ OJ w 3 en ....... a~ -c@. .. (J) o ~-g ro'O n "2_ ~o.. om ~§::l Q) _ 0...:z:t>(')~ o ii):::J ffi' 0.<00 3a 3 en QeD:.. en c: ro . (i) en CiJ :J C. z ~ m ao :::J o . ao co' -Q) 3_ m C/J 00 . o 5. Q_ 0. 3 .c c m m ::r . 0' 0: ::J I'-) .. en ro 3m a.. m ~_ 0..m m~ !I' Dr om :::!- m. o en S' :J co' ~ 3 0 s as m s 3 -Q) "0 a.. 00 (6' '" ro m . CD o 011)- 01""2. CD 0. 0'" :J -.m mmomm ." CD c c. m 0.0 .m I !!t 3 o 0.0.s: < ::0 o 1m -ums:O --1.) 0-t pz 00-< -(/) >0 (Do..-3 ro 0 co' :::J CD 0.-.0 :::0 8 c :J CD 3 0'" CD oo&. 6r .::. CD a (i) ..c c (i) ~~r ~ ~en en-c m o . =.. o CDr-0 CD en <1> . 8 :::J CD m... 0- en ~<1> c::::J c o c: g' :::J Q) 3 CD ::J 0(1)- m~ (j-a ~_ro ~"3 ~ 0.. m Dr(/) en 3 3m ~ @' ::J ::J o rn o 3: z (I) "'0 ~ ""'I m (") S' c.. a m :::!- ..... (I) o m o c ~ o· ».00. c.c cc 00 8 d m ..: o 0..n (.III 0 ~ -» ~ en o :::J m en m :::0 m ~g.(i) c .-.. 80.C 3~ m -I o (f) N -0 o c: en CD a . Ow a :::J 3' &f c. Q).0 m 0. __ CD CD ID 0 . a () CD "0 Z :J . 00 0.. m ~ en c m"Ca ::J ::::I 3 "'0 o en :::J 8 c:r c: 5: Dr CD ci" ~ W (') (I) 0 :::J CD ::J s: z (J) ~ m (f)~ ro m m !I' :::J 3 '< III ° . (6' 0. ('D Q) "00'" :J ~~ -0 c_ 3 Cti s.-0 a [ 3 :::J Q) -om 00.. III CD :::J'"m en 0.. m 0 ' 5>0 :J m coo."C 0. oCD 0 <D :J o . 5"3 ::l g' 3 CD 0 i§l C:f m~mc :::J m :t :::J ~ 3' Q_ "'C Q.en ::J Ch r::: _. en 0.. 0 0 rna ~-m ~cn o~ 0.

.. c: . (D (I) III ::J "0 ~ "0 a ~ III o... 3 ::J m a.. ru .... ~ en o [ rn @ en <B' 5' en men "'"'I 0. CD 3o a. z c c. ffi' m o.en o l> ~ c: ~. o t:+ 3' ffi' o en ::J ::J (1) o til ::::T CO a e Q3 :::I co a ::J m (I) m ::J C' ::J 0- m ::J . "0 a n m o o .» o -:::.. . CD.. CD en III C" 0... ::Jt a.. c "'U (jf.. s O CJ) ~. C ::J III 0' o r m(') 3 CD. o en '< 2' 3 CD o en (D a CD a. 3 Cl> W m' =r a.:::::!. c: Ql s CiJ o CD ro Q) C'" at ::J s m CIJ en o en c m r~ ...lo. W CD ffi' C'" o CD c. _ ... w 0"0 3 3 "0 (if o (I) 0Ol < 0) 0) C" en w a.. w 3 c: III a.. o rC ~ o· o en (D "0 CD 5' B: o en zr "8 "'"'I "0 a: m 0. ll) 'C Cl> CD "0 ~' ill' 3 CD o "0 I:: "'"'I Q.. (1) . (fj' ::J ii3 ::J o a Dr a ::J en ...... a o 0. ~ . CD o Q) (J) e- c ::J co· a en (J) o Q) en a 3 CD ::::I C" Ql 3 co' o c.g_ (') m is: ru c r. (J) w ii3 "0 o "'"'I c: a.. CD (I) c: !:t ~ is: r III "0 "'"'I 0 CD Cf) 3 w w W CD CD a. en' en Ql 3 o CD "'"'I m "'"'I W :::::J o 3 CIJ o C ::0 -I en 3 1::. CD .. 0. en o -c e. d' ?l o "'0 3 ::J (J) "'"'I CD III is: _o ([l ~ en en "0 cc -. s· » 0. ll) Cf) a.. !l) I:: ::J CJ) en w c. (1) o >< 55' ~ :::I (J) o 0) a: .lo...lo... ::J .. a ::J ro §' o CD "0 CD o 0.. a. a. w CJ) a Dr . 0) c. iiJ (D I:: a ~ Q) r. CD en (I) ro "0 ::J a ~ S' m III ::JI ~ 2' Dr a. -c (I) o 0. o o ~ ~ w C" w en c: ::!'J o ffi' ::s III o o o c: 2' OJ 5: CD ::::I to I:: o t... sr m 3 e([l ::J o. ti) 0 _"'"'I a ::J Q) 0s:: CD 'C Q) o 3 ([l a.. CD en CD III 3 a... c: (I) CD a.... -c W en "0 o <B' -c 6' Ql o 0- m~ l> a.. o en m ::J ::::!... o0 f/I m ffi' "'"'I en a c: -ro (J) m ... !l. c: s ::J'" w o 8 en "0 CD _(/) CD' co 3' CD 3 (J) c: (J) ~ Q) Q) o a........ :1: ::J ~ en CD t.c CD CD CJ) o c: CiJ a. CD ::T ::J a.. ~. §..en CD 0' ~.... cp' CD o a.. ~ -(") 00 0_ ~o z CO ):>0 s. !ll (') ~ ::J g.. m fA 0' a. c: ::J W ::J ru ::J en -5' ~ 8 ::J i m~ c: ::J 3 "0 0. §. Cl> o III ::J ti) '< o en "0 5' en o ru rn Q CD e.. ll) (I) e ro "C CD ~.8 en ::J "0 t:r eCD 0' 5: ill' ::J a en "'"'I CD CD ::J e _=r >< o (h' CD . o en en ::J @ a o ::J s.Gi" en 9 CD -. "0 '< a.... e ru 0- co 00 CD m 0. en o a.3' . o ::J ::J en r ll) en "0 III o "'"'I o o en "0 ::J "0 ::J ..... "0 CD m .."O "C o en c: W C (C z en ~ "'0 mCD .. is: 3 ~ o en "'"'I . Z ~ CJ) . ::J c. c: m en en CD (') o ill' m C') m' C'" ill' ::J a. CD [II 2' CD co ::J III ::J [a W CD em....c o CD ::J III I:: ::J 0 n !l) CD ::J Q o 'C a.n o e o o o en Ql ::Jt W ::J . C') zr ::J 0' '< a "'"'I (fj' o :::::!. c: . CD CD ::J . CD III -0' 0' C') o.. til en ::J CD CD 0.0) CJ) ct CD -c Ol ::J ~.C @ c: Q) -o CD. CD en ~ 0. !J>-< l>CJ) a g. c.. m 03: CJ) c en m~ ill' "0 ~.. en CD !l..) CD en ::J c: o c m ::J CD o 0' o.(I) 'C C CD.) c ~ . Q e.W .tD :::u o m o. 0' -c I:: £ CD ::J c. 0' en '< "0 III :::l. o e. en CD "0 o -c -c W 0' Cil Cf) .. en CD "0 CD '< o ~ro a c. 3 s co en W ::J -ee Q) ~ s· ::::!..... ~ CD o c. 2' (I) til "'"'I 2' 0. CD m e.c 3 c: CD ll) < .C o~ ::J ii3 en 3 o < o CD "0 c5 c: ::::I ::J o o Q........ zr o o ::J ::J a... a CD o en ::J 0' m o 3 (J) a: ::J "0 c..... CD or 3 CD ::::I o r ~ g c: mW a ::J CD . s ::J Cf) (fj' m en (I) CD to III .. a "'"'I em CD W ~.. en "'"'I o a: w a.... 0- CD CD ::J 3o CD ::J c:: 2' Ql C.. (")"'0 o (/) 3 CJ) (I) or Q) a.n en c: ~ ::J'" < ::a mO :::c "tJ a: 9t c: m CI> s cc ::J c.. c ::J en C a. 0' III ... 0) "0 n.c CD .{go :::::!. o Q. CD a.. ii3 C') CD o (J) "0 ~' CD ~.. ~ 3 . o 5: ::s o '< CD 9: "0 8 c.

(l) . ~ .. m ::i" C/) o· fir ::I o C "C CJ) 3 [l) ~T '< CD ::l a o C/) (1) C/) o :::J c... c CJ) E -e N . -::I 3 CD cD 9. c: @ "C o r~ C C ~ » o 0Z 0.... (l) '".... o· 0) 0 m en en . "C CD- o· W en o "0 .. .. c... . CD co ::I 8 Q) ... "C ca 0: 3 o G> W c: C/) en c 3 3 ::l ... CD ... @ CJ) m 0CJ) . CD c:: c..0 C :::l Q 3 ::J o r C :::r: o Dr 0) (fJ ::J c... o Q) N 3 ::I CJ)... c.. I~ IW t E 3 3 <D . (I)... "0 III N co ! I: a~ 0. en (/) :T :T C.. o.. 2' ~ -e 0: CD (O- (I) "0 CD en :::I. c... <D a CD Q) _8' g c... . c o '< <D ::l @ ::I CD' eSo (/) o cn CD ::l ::JI C. ::l <D C/) 0: ::l o CD c.. 3 (1) ffi' -c (1) CJ) Q) 3 cn c m c 3 o C :::J Q) ::l o . C....: Q) W til... m~ 0.. o (1) 8 o CJ) .. 6: c CD 3 ::J :::l o o· 9. CD 3' c... cn m c.: m a...... ::J 8 ::I cn CD C') 0' cn CD 6' 2' cn ::::I. CD a 05tn @ Q) m CT' m c ::J C') o m ~ c.. o CJ) o 0..... CD C ::J ::I Q) Dr (l) ::I 0' ::I [l) :J> til C/) o o~ C 3 o (l) C') o CD 3 ::J o . til- sn ::J f! e: 3 c. CD en Q) C') CD cn o o cn ::J o ::J m.._----------- .9: iO Q) :::::!. 0: 3 CD - 5' .. o -------- o '< * m o o en C') c ...0 o C/) ~ 0 Q) o CD :T m n: oo Q) 0. CD CD ~ .. :::l Q) c:: c. o. CD 3 [l) 5' m c.. c.... CD a Q) 3' (5' as 5 ffi' C') . cD" ... C a a CD CD "0 0 ifr [l) ~r c C') ::. CD (1 ca 0 "0 0 .. o en CD 3c 0)...' C=)' "0 a "0 CD .. ::I c. "0 . o 3 '0 (l) '0 c::: ~ .. <D en CD CD' C') W CD en a.. "0 3' o C') sDl o "C o .. o "C zr o ~ :::J o Q) c ~ Q) 3 :T o 6' 3 3 ~ CD ::J m.. (/) C') * CD CD (/) CD C') Dr 0' a.. Q) C ::J or ::J (/) 3' ~ 3 f6 -g_ CJ) ci' @ '< (l) @ a. ::I o CD W en o ::I 0.. n. CD ro: » CD 3 Q) ::J (I) 8o 3 en <C.... 3 <D o c. c C.. !l) c @ ~ r Q- m "'tJ c. ~ 3 ..: c (l) CD -. ~ o (l) _.....0 o ... en Dr "C (I). o a..:::... CD. rn ::J o c::: C" :::I... Q) (I) Dl m(l) c.. Q) 0... c C') en CJ) o c:: ar .._---- _.. 3 "0 ~ "0 0 a en . CD "C m 3 Q) [l) ill (') o· o· ::I -g .~ _....5" co CD· g m ::I CD C. iit ::J ::::I.. CD C') 3 ::I o . Q) en (l) CD '< CD 3 Q) CD ::J Q CD 0' :::! • o CD 3 ::I ::I CD (/) s ffi' z. ::J . o en 5" ... CT' .. (l) :T u..... 0) N '< c: .. o 0. 0.. CD I a.. m c... fD 5: (!) ::I C ::I c c. o "C "0 :T til CD' ::l Q- C') Q) C') C') ~ til c :::. CD 0- o '< c. :::::!... 0' 5 c.r c. (l) 0' cn [l) a CD c .... m cn o Q) @ en CD C') z o m rJ) o ».:T 1m .. Q) ::I ....~ m "C o .. co co "0 [l) o CD c. "0 ::J . Q) ....: CD ~ CJ) c... C') !l) n. ... ::I ::I a. 3 Ql ce o· o co 8 a...... (1) (!) Q) c.. ::J 2' 3 0' .......~ g_ (0 a !l) a... . o 3' ::J Q) 8 a CD C') or &j co "C CD Q) o C 0.... 3 co C r'~ .... CD :::l (J) o a.. CJ) [l) c: (l) (3 0 o . (1) n.... ro 05' c CJ) ::I CD' (/) CD cD .... (/) o~ c. (1) en s 0: ::I o g ::I o o o .... 2 ::J en o c... CD C') C.. "C m "C .. ~ c::: .: o 8 @ ::J c....... :T ::II o :::J ~ '< (1) c: .'\ ~ ~--'.. o Q) z rJ) m (D' s: » z ~ "'0 n... c. CD m 3 c o 3 en Q) "0 Ql. Q) Q CJ) 1t @ 0' [l) < 0 or CJ) or (0 Dr CD en Q) o Sl . C') a CD cn 0..0 @ < a: (!) a.

~ ~ 0) I\) 0- m~ ):10m 0"0 n ::::I .. ::::I ~ z c C/J m o m en.!='Z -0 C_ -I '):10 ~(f) m to "'T1mo rOJ X OJ "OJ OJ OJ 0 OJ OJ ~ (I) » :?! I C :::tJ (J) ~ < (I) " o o m m o en c m ~ en ~ o rC z C/J "'0 Z c: C c: C cIo W o o 0. 0en ~rn ::::I -'- o r ~ C C ~ D. m » r» ~ $! CO . s: >en 'en » C~ m mm os:: (J) >0 m .. i' ~ .en o -~ O z ~ .o o 10 g o '< .... "'C . I:L o.0 s S' en-<..

:::I om 0CD C/I 0 .... l> O o s: en :< en 3l: 0_ :1>0 :::a en oa( s::C -0 ~8 o z m r ~ en » c r~ ::I c...l> ex) w .. Z C C ~ m '< Dl m o ::::J CD (JJ m en -I 6 - Z en "tJ m o 0' a :::a 5> 5· 2 C o o en m r CD c..J . ~ s g C C ~ o I:: en en o c. CD -I ~ o CJ) 3 $._.. (I) 00. cm~ r(') -(') CDo Q.. CD ..: co ... o. o 0.(tI 0_ !Ilat/ -en g!o _. 3"0 1::.0 o CD (JJ (1)00-r.. fA l>' ~~ ::::1m ~c z O'enl>_ o 'en m C-I en m m . m c..... f~ ):10m c ""C (')"C :l>m . W.2 g "'C o m :u z !. rl!t c Q.p. o 0- 6l> o !to 9.. -. CD o c: ~ [0 g .. m o !.!E.

0- -0 '-' .::. W· " -coc.(Q 0. NCD . . 0 ::::J .... III :::l.(1) s -c.Q o r en m g c ~ en CD ('I) c: c . . o 2:(1) OlQ. a .::.0 rAe :::::J CD I:: en III 3 00. Ol ::::J en 9: -·0 =rc o ::::I ::1..:::::1 0.c ~~ oN· CD - cO· rA ::::I o Ill~m o.'< "'0 - (nro o a: CD ct.m 0- 'gOl r_.6" o~ go c: ~ ::::I I:: :::::J .. (') om 0"'0 :::::J 0 Q. _Co IU enc. QJ "0 CD ::s o "'Ot:!': £~ en a 3 o~ ~iii" m -c -. CD ~ = CD_CD 3 ~a oo o en Q.. =-0 0CD »0 s: 9z ~ .m CD :::l. r. "'C "'tI §im m CD-c :::::J no__ o ""0... 0z o c: m o o ~ "tJ ii" ::::!.!!!...= 0 m~ (')"C >m en en CD . CD-o D) e c... co e.. fa- 0 .(') "0 3 o ::::I ::::I ~.. cO' 0. _0 :::::J_ co_ -a w ... 3' . o~ ::::I (!) s::!1 ~ "'0 C1 CJ C1 0 ""C ""C ""C .CD CD m .. a."'-.. 8 a.. ~ (D' :::0 _.m CD ::::I :::l.: o ..0 -0 c_ c... CD" 3 0. m· S ~ -c 3 00-< 'en >_ ·en 0-1 mm ~en m III ::::I os: • J> CD CD a O Q.t>- Q....

c: ::J ~ a orm :J CD en CD @ a. o at"O "0 . ::J o'm !:to 0. m @ CD mm ::J :J o ro en en CD 0 m ... 3CD CD"U 110. o r- CD oW CIJ g - 3-..~ o mm en en m ·cD S::S:: co !!!. CD o .m 3 o =I ..» o O rrm-0 -. am ::l- li CD ::J o~ ::J CD en en CD 0. m en ..... ~ C') ~ C') 0..co 0 gene:: ClJoo. _0 c-.c: ou) miit ~CJ) os:: . m -'co c m en ~. CI) - o m ::::!. 8 ~~'< CD c: ::ICD 3 m. CD ar38' o ~'< 0. ffi' ~ !a 3 ~m a.. .a c CI) m en 3CD a.~ is' .m »m 1'0 »0 )::ow -0 0_ ~oz (1)-( "0'"0 o0 -..-. 6: :::l m e: @ m en '< o. C') m rrnen o·n 0 .... -.. ffi . m~ 0"tJ "0 "0 a.' Dl 3 m m m C') ""0 m ::J ~c~CD CD en a.. 3 -.. c: w c: c i! z O~ -------------- ----~---- . m0 -e::m 3 ~3m =.. en 0.... a: a: mm en en mm UJ ~ c· . "0 0 CD m· :::!. .... "0 CD .. 3ma. m a. -g ~ ~ =: _... a. 0.. c: .c c: CD 3- li m co :J w or en 9. c: 00 0- o .. a. S'o ~ ~ co m _...c m '<m::J CD CD -.. :J 0 C') en -.c c: (5' 5~.. !:to 0 3 m· eo Sl m "0 :::tI CD CD o 8 :J 8~ ::::Ill) c:: • _ c: mmm ::J g Q...-. '0:0. -'0 ~~m CIJ . a... ... ::J en.. ~ C:en- en "tJ m Z z o (") s: » z ~ r C C') ».

. ~::om:t> <:: .. Po) -0 m0 5" en c. ~~ V? < c.. wC/) 0" . r"" :::tl::::J c..m-g 92 00-< )"C/) cC/) ~C/) J>m .. CD 33 g"o CI> .:.. '" ! men ::0 _. X Q C> o rC ~ 3' o o... en~ II .: c _. lU III C.0. o C. '0' ::J 6: (\. CD ~. os: OJ> ~ !!tiD CD~ Q) o· o· w.. CD 3 CDW .0 -0 0_ J>O en CD _. CD ::::J OJ c' 0- X:J r.m c.f!:!. CD m~ 0"'0 or3 OlU"Q. 01 CD 0 ~-m co o ....".() CD :!. CD :J ro' 3 lU..S::: m~ J!!. CD g c: . "'0 .) .- a. o o III C" ao o o o ::::J :::I C Z tA "'tI :J m o z c m en .

m r3: m ~ I» < ~ ::::s "0 a. amm a ::tJ o o 0- m~ )::0 )::00 O'tl Q r mo -0 t:I_ .u o en o· co til a:m ::::sen 3 o a. ~ . o r- ::::s .. c: r.n Dl m :::tJ m Z ~ iil CD CD o o :.. 0"C (Q ~"O C CD ~ Z en "T1 o . c. til ---------------------------------------- ~. a ~ D3 0" z o m en ~ C C ~ - 6.<l> co en -ru m ::J til til :::::I tIl_... cog... IIJ G) (t ol' en co a.c C1> c co ::J o .. )::0 en o s: » nI en ::tJ ~ "0 I» r- » £~ . en <l> a -or s: -:::.. ::::!. en o z en c=r :J 5: "C " o o m or :J m Q1 . 0 0 <l>a.. - ::::s o o c o =i m l> en o 0 en s: (J)-< m ~o:z 5 tD C s£ 33 Dl co (t::::s :::l.. en a en o m -I CD a. CD iil :::::I £!..

o z m » 3 C ID· ru.0.<Q.. i: llJ e e ~s £~ ::J_ _·c ru ::tJ m -t ::I l> c aJ C c 't:I S' llle.0 ::J w3 3 Ci5..--.-. ::l .. c. c 0_ >0 92 00-< '00 9.---------- .o C/J D) 3 Q) (J) me: CD~ ::J C :~ ~c :Em CQ )::om 0>-C n"O e In >< 0 m~ -n . ~ .J I:U C .» -:::'00 :o· f~ .-. CD N ::J ::J a ~ (') CD > ::tJ m C ::J z ~ ~ Z s: ::I "C a o CD " o o c m fA C/J m r C s o en 0. C- ctlU ~~ Q) Co C 9:0 mm os: :::::10 (1)>-::tJ ~z o 10 ~cn c-t .-.J (') o ~ go ~::J o'::J Q) C ~ C') 5: I\) ::I "TI 3 8 c- ~~ o a w. ~' - s 3 g C ~ o r C ~ i! o --.. .~ ::J Cz CD 0 ::J III 0" - -!o ! rw C 0- ~ JD CD 'E.

:::::!. ~._ PZ cn-< 'en J:>_ 'en 0-1 »0 COol o en mo. 00 CD 0. ""Co CD :::l o CD 3100 Q.CD -'ro (')-0 CD '0 _. ::rCD I» -I» til :::::!.. -o~ "2.. m z o· o» en O@ ::::l 00 0.. 0.. :::l ro 0-0 (/)0 0 Woo mm Os: oJ:> ~cn :m .. fa. :::l < ~ a.0 W a m s ~ ~r "'0(') en" tu» m:::l @:E 9: aro 00 z en Z m o o m "tJ §..o· _."_--..: C r 3. o· :::I i'... oo r~ ~ ). "C o :J CD CD 0 00 .. mm Ii ~ •• ~s wg.. Q.(/) ::::l!:e. OW 6.... C03 00 _....... CD @a. CD '0 0) 0) til CD o o (J.0. co :::l -'0 - 3 en ... !l) m~ 0"'0 »m 10 -0 0_ -I I £0.g£ .! ~ c. ::::l Il) Il) CD 00 0. 3 O.r:u CD en ----_--"_---- c: O~ z o _--- .)' f ma wo.) :i" co a. I» ~ ffi= o ro (IJ 0- (J) ~ m .m ::+ c: ::::l 5: n'W ~~ J!!. ID'O en :J CD o 5)' 3 -.

::I .0 CD w~ ffiG) 0. o !e.::E c en en Q).eC/l CD ::I OJ C/I "ScrCD .0 0.:J Q) -\-\----)1.::I :J 8 "C III 09: C.en 3 o I:: 9t~ 1::. c ~ CD or ::I f en oC om 6· o.:5. CD 6) c: o .crul Sl :::I _.: ~ c: "'tI m S' a..Qt '<:::. o ~ 0' ·it 2' CD CD m CA o r ~ ~ ~ ~ a.: w @m ~"O 0. ::I 5. 2 C » r » Z C" Ill· < ~ Q.0 :::1[. -0 m en -I o :r> g. ffi cso _·c o. CD ac o.I w . 9 [. c OJ a III 8 "C CD 6) 3 o ::I z CA r.::.~ 9t@ o ~ _" g3 ('ii' oot_. "0< 00:::.: o.~ o ~ a.

ffi' ~ CD $~ 0.. I 2. Ol ::::I ::::I. _CD _..Q ::J..::- ff .O CD m ~0 cr3 ~ n :s 0·::se. a >z»< <D :J "'Co a... roC') C') "tJ t: (]) ~~~ G> ~ ~ ~ .. (]) W ~it CD .. '< Q) ° en DJ 0.. 0 ::::I. N-I-i.~OON '" NON (ol m 2' <T> ->e_.... 'tJ :s o Q) ... Q. <D <D o o 0" ~a oa Q) o ~C z -0 0_ »0 (1)-< »cn "\. Q) . 5' o ~ Q.... e <T> "'C 0. tv I I I CD 3'""0 m~ 0(')"'0 c..... m~ os: '» ~(I) c..~ 0- _.m "0 t: ::J Q.. CD <D ::T :::T III 0 ~Q. e ::J.~ Dl3 (I) »m rO ~ w . () ..(O 0(1) o. CD en 0. d' 3 w ro w ::J OU. $CD 0. z en "'C ~ s: » z ~ r Q..O . en ~ C C ~ o· o· CD 0' CD CD :::::I :::::I o r- ~ en 0.0 ::SCD O. 0- . m c. Ul 3 W m (]) ::J co ~ 2: a Q) 0" 2.rom ~o .::T :::T m CD . C}o'{.. !S. . :::I 0Z C c: S2 C m O· » "tJ » o ~ e. o O~ z . ~ I mmmmmmm 1J tv I RQ a _....

~ \ ) I c: "C :::J ~m:::J CD 3 (/) "0 0 0_ :::1-0. .a 0 <t~ c . CD Q) ~ (".. en s: » c: 3: m en ~ ~ ~r &r tJ) CD .. tJJ J>_ . l> ~ Z th ii3 ~ "C (1) 0Q) ? C.. CD "0 Q) 0"0 .---...I 0).. a 3 Q) ... Dr cm~ (")"0 :::Jo.. en-< c 3 ta ..f!2. o 0-1 CIJ mm a o ~ c: ~ th -:c. (1) (1) a Dr 8 ::::l en :::J "C s 3 o rC » "C » o l> ~ c c: m.. CD c_ »0 ~o z C iE=PJ -(") o· is: w c:: c.. CD Q) ::::ll o O~ ~ z ~. jif CD C Dl (1) CQ S· is: m '1l n o· z m C o » r m C O· o c... t: @ 8 W (J) rJ1 ::::I. c: C C" ([i' "0 ao ...... -. o o 0) C cr 3 CD CD c. - . ri ~ Z c: 3 c ::::l o o 3 o en (1) a 8 . Q) 0) -.. c.- .......... en e cd o 0...0 CD Oo . Q) Q) en o g 0) CJ) m .. Dr c:: c... -en o !lI 35: _·w c.----- --------- . Dl en Q) o "C o .u l> . -~ .. ... ---. CD :::J :::J a.c .I ..

:::I Q) 0 (1) en CD ::J Q. -:...' CD 3 or Q. 0 ::J -. ~ w en CD CJ) ~3m.. !~.a m 0. . 0' "2....) ..0 CD _0 :::I tA C'~ ::J _. C. 0' m W w c. CD m ::J cr w Co CD w s' ct>oc..' Ul3 2. 0 .:"0 C.. (I) 0 t:. ..0 "0 0.... a c. ::r - ..o ____ ·_r _ ------~ . /~--...(") en ....0 C CD 0' o~ ::J ~ :3 (J) ct> is:r 0 se. -...l>~ CD 'en 0-1 t: en -(") c_ »0 en CD III 0 ..0 c UI CJ) c: Ql en or CD 0. 0 0 0 ::J (1) 0W 00- g....".e.0 C or tA s. 0"0 UJ W w c. » m ~en "0 e. » C'" 0 C'" m rUI 0 '< CJ) :.. Ql '" C.10. 0'1 ~ W N _". N • m 0) ~ . 3 :::::I 9z CD w-< 0. Q.. ·0 3 UJ W ill . -c -. ...:::1.0 Ql Q) ~ . :::I 3 < (D' gChiif ~ C'" o ::::!1CDm _ 0 0 .. 0 Ql c:g:::l. ::J CD :::I c: CD (I) 0- en 0. CD o...0 ~ :::I Q) ...ro 0..o0..' c C/)CDCD ::J ~::+. CD e. (I) .. o· ::J CD CJ) Q) :. (')0 0.< e o~ Z ~-' ~ --- 0 - _____ ..0 0. . ..Q) ~~.. ~ 0» 6'@ e o :::r"O CD 0 C s!!. ~ . CD.CD o- III 0 Q.. CD c. _____________ L... 3 c Dr (!) c... "0 0 0...w c: w o.. o~ c: :::::I :::I Ql CD CD Ql "0 CD c: :::::I 03 CD CD (Q S' Q: 0. m Z C m » r 0 en e or. 3i o Q) 3!:!': III d ~ ::J (0 0..0 (1). 3 Q. CDal -c .... c CD"C c en en ([) CD o.m m IU III m 0 0 0 a. UlenO Q) • Q) ::::! ... a C. 0' CD 3 iii" 0' ? Ql CJ) 0- c C. (0 0 0 ::J » ..... @ ::J ::I 0 CD 3' ..'en "0-...J 11 0...5' iir at m "0 3' a 0 0 CD :::::I . CD C. o~ :::I ~ ..t:l 0: c .::J !l1CDo _. D1 c=r ~ . oC o 6.-. 0 ::J ~. CD en 0 c:: Q) c: c:: Q) c: CD CD or en (")3: :f .....om -3 o _~ c: c: CD_ CD 0 m en (1) m .c CI) ::l N 0' 0' w._---- n ____ '_. m iQ... :::::I CD ::J "0 0. "'C . CD 0 . en 30.. 3' Ql 3 :::I - Q) 0 0 3i en Dr 0' ""I ~ ~ m "0 0 CI) 3 en e. CD (1) c: m c:::I D1 ~ en Z "'0 s: » z C Ql 0..:::.... (I)" !l) ct>c... ) 3 '. 3 w :::I CD ::J :::I UJ .0 C C'" "0 0 3 or ~ @ (")"'0 cm~ ~m ..3. 0. 'n: 0- co '< m 0 "0 o· 3 0 0' 3 Q) :::::I (1) CI) 0.::J (1) ::--3 m Q) . :i' CD c :::I 0"0 !l) en c mm 3an aaa 0.-----.... CD 0.. 0 n "0 III CD 0 a. 0 (0 C -'0) -. c: Q) s m en 0 :"" Dr C ($ CD '< :::::I :::::I ill en 0' m 3' CD mm . Ql "0 3 0 or C Ql .. -._ . ::J c.. 0 ~.. . 0...0. o- m~ :::I r r r... 0 0. ):.: .n a.... :::::I 0... en ::s ~ 0 r~ 0 m en l> ~ gg- ff ~ ::::!1 CD 0 0......-"I c:: Q) 0.. 8 ::J < :::I UJ 0 we. a :::::I 0 UI :::I UJ "'C m c CD C'" ...CD ll) :::::I ~CD W CJ) 3 -. :r c ••• ~ )lroo ~0. ::J 0' 0 en 3' III Q) co 0.....flo.. e.UI ... N s: m mm 0 0') ~ ::J -. m CJ) ""I '~ ..n 0. D).. CD Z e. Ql Q) o· ~ CD :::I 0:::1 0.. N Ql Q) CJ) 0.. ::J . -'0 a. .J 0 0 w _"..oco (J)::JC < w"O .([) CD CD g m ~:E =UJ CD 0 Df ::J (') CD :::I o... 0 :::I 0. g en m D) 0 CD • 0 ~ 0 CD en CD ::J CD a Q.. ::J t...0 ::J . Q) a UI S!!. oo CD CD (1) m. Ql :::I 3: :::I 9. -. t. CJ) UI (h CD ...c. III III 3 -. .5' 0 UI CD' @ :::I @ . en 0 CD . .:Jii.. o· a: m. 3 CD 0 :::I t: g... e5' :::r CI) . Q) W '"11 Dr 0 :n ~ S"og o CD 0 s: .... < W 0 "0 (5' Q. 3 0 a: "0 CD t:: 3i 0 Q) Q. CD :::::I m o ~ c. UI 0 UI (is' . ~ CD :::I UI iiJ w . _...

o (. CD o ." »m r() -() c_ l>_ o~'en 'en »0 l> pz o en-< mm 0-1 .. 0" Ol.) 8 (f) ro ro ~ o m t:J 00 10 ~ C/) o en 8 ~ (C :s:: c m ~m ::::I . C') fJJ (f) o o~ 0:0 Q) - c: <D c.w 'f:. en tn 'i "tJ c: ~ o 6· o z c o m C m ~ -< » o c c C ~ ~ r ~ o - 6~ z . r0C') _I:: I:: til C') m en "tJ co IDE c z ~ . Ol "0 Ol fJJ ::I OJ ." Z ~ Z r ro C') ro C Ol ::::!. ID Q.0 ns: » m . . cO o CD . I:: C _."0 c..... 0.oJ "'m <D ::J .. I:: .... ::::I en o m "tJ ~ mCD c. o en .. o "T1 o » o o z m m co c "tJ (I)::u z o o l> cm~ ... 1.... I ()""C .o! m ::Urn z d en en (1)-1 02 til mz or 3 ::I fJJ s' 0' .....fJJ m-o..0 ~ o· I\. 0' Ol ::::I o r C » c c: ~ c m en o r ~ ~ en c: » . ::I Q) ro ..

.... p0 ~ z(f) "U o ~ CD :::::I C/l :::::I . !:!1!:!l .. <e:~o 3»a _..0 ~ - en ~ "0 ~~ o .. ) f... '""'...____J'V-. m n (5 .'" r+ ..... o en . ........... ~ ~ rn 0 ... 0 !... en...... - en » 2 ~ 0 0 z N ~ .. Z "Cmmr C c: m ~ A '-'... ':... N < 0 ~ N ~~ NN ~ (f) o r C C ~ l> Den> o~ ~r-O o 8mn ~o< ~ ..... " 0 3!1: / ~ / c z Z ... co a rn a (f) s: ::0 g o coco 00 ~ m ~ CD :::::I '0 * :::: ..... enO NN ~ rn d c m rA o e ~ r "U :...0 0 ~ ~ ~ ~ o -~ N '" co~ > s: ...:.. 0 0 ~ . m co -~~ ~ [ ~ ~ Z::... N c 0 ...0 0 a m (f) Z !V or C" o C- rn 0 0 en m G') ta Q.. ~ \.. m a ?a» 0 ~~z ~cc oc:m fiil>::O 0-0 'tI O"-c » .2._ ::0 0 0 0 "0 » ~ :: f:i!~ .... ..... I ~ r r o ...... ~!.:=0 a m g :5: o m » en -c m m 0-< fJ m z Z -i - ........0 .:0 m m ~ nicnc "0c m CJ) .toc'"- (f) » z "0 !V a g 'tI m 0 G') Q./ .. 'tI . z 0 I ft:1~~-:-:_ I l' v......~ o .0 \l 00 C mm 'tI'tI ..._------~------~( ~------~----------~------------------~ ....:En Z-cm . 0 m \ !.....J tG 1'= 0 ~ ~z -I m 0 .0 0 '"U m (f) a m rES ~ III ~ "'tI o (') encn o " ~ m ::0 0 z » z ~ m 0 no o_.00 )..0 "0 0 ~ ~ :: rJ: 0 0 ~ ~ » .xJ r- m / /-... a s: m :.3 s: ~ en 0 m ::tI ::!:: N (Jl(J) :s:s: ~~ . . ....-i .... .....

o --- ------.CfI CfI ro c c:: . (I) Q) :::lc.... (1)" ::J ::r _C/J 3 m "tJ c :<(1) os: . Dr 0) o· co .. c:: ::J "0 ::J d:C) =..» "m 'a. Il) ..-"'----- ..... (JJ ti en ([) 0" Il) 0) .mm Z c:: O. CD "0 Q) ~. "2.c (I) ill c:: ~ oC om 0C a: "0 c: en oo r ~ C C ~ ~ m o... C) ~.. . C/'J ([) a~C/'J :::l en ~ o rC ~ Z en -a m 2 I: z c: ~ ~ ~ .2: ([)d: (1) o "C (I) » "0 0 .D 0"< 3 ~' Q)..Il) o CD "0 N . ii3 c::3i Il) "0 en CD c.... o· 6: :::I I\) 3i:::l C) ~ ill (II ~ g. c.- -. CD Q) cm~ 0""0 )::om CD . CD· ~ Il) 'Z 0. C/'J 0" Il) ..... Il) Il) en 3 CD ::J a o CD ~ o . (I) a en c 0 ([) m . c..'"--. ---- --_ . Q)- ~m "0 0 .. a ([) co ~ Q) c.a c:: Q) N 0....ell) C::.... c:: CD C/J . w cna C/'J ([) (l)d: ==E~ -uQ) -::J ([) -u (J) (I) "C a£ (j) ::0 o o m o ::J o c:: CD ::J C/'J !e- Q) ([) o: £ Co 3i s !: m z ~iU c:: 0) C/'J (1)"0 0". rO »0 '00 »_ '00 -0 c_ 92 (1)-< 0-1 0..

..... z Cl ::..jlo.. Z C s o o o .'..../ ~ r r m m 0 me zm en )(- -- ... ~r rnm "U:. ...' .. .. ~.a.-.< '" 0 o 3.... N z .. . ~ ..:c 0 :::1m o :::I CD :::I (/) 0.lJ 52 m .-.. 0 . c.a... "<.. co CJ) as: ~ ~ . .•.. .lJ ~ cn ON rn ""CI Cl 0 " 0 C m 0 ::c m 0 .:... .: = £!l :.a. (1'1 £>5 3 _.~ ~....lJ :.. Zj! p 8 o ~ :::I as: ~ z m i!:: 0 l> CJ) as: ~ ~ . (!) (!) @ .Of! -. (j) ~mCl C -~- tn° 0° j""tI ~~ ~~ m ~ ~ ..... _ _ .. c > s: ~ en " < a en a r z -f s 00 co !!'!·OJ ~o<D (/)0_ _...... ~ tn CJ) II) ._----- _-----------------..~-... 0.. (!) 0 "Omm (1'1 ....... j. c •• ..--. _.lJ -g cO o o a o z = .-~-.J(» c: ~ ».1= .. ~ = 'I- 0 z .100 o -~'- ~.-~----- .lJ 8 rn 8 m 3 <D !O!l o [ a 0...:..0 (/) Q) o (!) t: ::l :::J ~~() . :::I c m a ~ '"C'1J"tI ~ ~ ~ !:i cn ~Cl< 0 g C -:n Z 0... v ..:: ::tI 0 o m 'tI e m 'tI 0 ).0... co "U :.... c m ~ ~ c o r l> en Cl <D ~ ):om 0..a.._. 9' C :::I CD CD m 'i1"'O t: :::I ~-I . ~I...lJ"U 0-1 " s o m o o W o Q _0 ~-< Cl 8 :.. (1'1 0 ..... I o 0 Z N 0 N c. " coOo e m j" ?O o m ...

.. CD N r f. .0= 0 ~ 0 o.0 _ C »Z OJl> r m rm ~ rm ~ cm~ n"'tJ fii·Z en "'Or ~ r III (j) <: c: c ~ r » r- $! $! $! r..~» z .... xc.m (Q(J) ":""0 -n 0_ c: ~ »m In »0 C-f .....2. 0 3" -n o < "'0 '..r- m ~ ~ ~ m -I 0 p m :::0 r- ~ ~ W '" ~"" (JI 5.10 ..J:Io.~~ ~Q ~~ =a 0 r m 0 "'0(") ~e> Z ? -me .0 o m m s: o ::tI Z " m ~cz (1)-< "(I) P OJ '""" 0 'S~ o ~ 3 !l) o m l> »»o» o o ommm m "tJ "tJ "tJ "tJ ::tI ~ (JI ~» (Qm 5..10 me zm ---_. §c:: ~Dr < CD s::: .J W QI) ien W t/) c~ z '""" 'S!:j(/) (5 r. .(1) c. m :!. . 0. W N ..J:Io. ~ C'l -. _.0 o -l 3 c m o 3 c: ::l -.... C. ~ -n"tl ~~l>i5:~m"tlm .n--I z & ~~~ .o [!l~ -0 Z"'Tt mm ~ml> ()Z ~ ~ (j)~:. ...10 zm o (/) '-1 s:: c ~ ....() (C:r ":""0 _00 '0"'0 o .. I a . "tI aJ ~!'J~S:~ ~::I o Q.f) "0 m (f)mooo"C "C o ::I o CIl :::1" (f) !l) C'l !l) CD -... 5 z en m rn -CJ) » m :r> m C C C il> r.n -I o r c o :::! ..... 0 N :r ?1 .10 ~ co r." en0(") en r> o 0 c~ >0 2) 0 cz ce ~m .0 Q. en 0 ~ CD ~ rm r- III ~ !< o~ o» oC m rm III CD ~ r m > CJ ~ s 3> m ): "'..._---- . 0 0 0 "cz N 5..» !l) ::I.:0 m OG) :5:0 "'0 QI) nmen e-l -:::0 --1 g m $1 ~ ~c (f) m '""" » o PP 3 ] ZZ S. ~~ 00 C fR _0 m 0 ::It ~ ... .l~ !l) t 3m 0 (/) I I I I I I I I I I I I :s: :s mm III OJ 5» 3 x Dh » o c m Z p m "'Tt 3' i= om o -l om ::12 o c m ~ $! $! r r- 5 ~ "il~ . Zm p~ c N . OZC n rgm(j)z~Q ~ ~COOJO .._.10 N W (JI (0 OJ s~~ cO m ..10 ..!l)::I o -'!l) c.0 zen -0 _ _» 0 .0 c m :::0 m t/) -l »"en mm 0:::.......::0 :::Om 0 _(0 .. Z Zl>en 0'...

...:J 3 5" c..... 3 Dl d :::r Dl CD 0: srn "0 m o .. 3 (J) a c.. m z c m en "'tJ ~ ~ » z c: » r- g o o (J) w c. o -.. D5 (J) 0.£Q. £ Dl 00' .'< "T1 ' l> 0- (0 ::u CD o o ~ _ (J) (J) s m o o :J o 0z c en m - o s:: C/) l> c . C... o o C C') » r C') mm . o.. o o c ::I 8 CD 2 0- a. §~ c. .c/) 0-1 C" G) (f)-< 3 "0 Dl CD ~w C :J :::r3 Dl :J W CD o (f) 03 C :J ... rn CD m~ n"'C l>m 0_ l>O 0. CD m (J) ~r o o r o Dl 31 o Dl o :J CD o.. o ~ o rn -n ~ _o z w l> ~ .0 m C en Q)~ "Oc Co. CD a Dl 31 s . (J) :J C Dl CD (J) Q 3 :J 3 ai CD 0. :J c.. c CD 0- ru m :J (J) CD C" Dl Dl (J) rn . ...Dl Dl ....£Q. Q....W c ~ CD g i: Z en ""C m C" m ~m Dl (J) (J) (J) 0..Dl C (")0.... ~' en 0: Dl C.or cO C Dl CD (J) ::10. CD "0 & o 3 Dl :J rn c.!:. a~.. (J) ~ro Dl rn -'Dl ca_ m m w (J) o 0- 05' 0. 0..... 0"0 0:: Dl C.. CD CD ~CD »a en~ os ~(J) o ::::!.o . -$' 0...CD 0. Dl CD . Dl ~ Dl -..Dl CD 3 Dl Dl rnr CD w o . 0(0 3 -g~ n. a: CD . 6f 0.. ::l en o 0:: as 0. -CD :J CD G) CD ::I "U . ![ .. o r Dl "0 ~ ~ ~ a C CD (J) a c: .0 rn (J) ~CD :J C o .. -" 8 :J CD m Q':J m Dl w .0 o~ C.o o w o _. en o~ "0 CD 2 Q) CD C" oC o 0.

c- n" »om r-n m~ -n c_ .. -< snw >_ ow mm >0 cz c ... m ""C o ~ c l> C a "" 2 m g ~-- . ni: .> :CW ::::a l> :::a ""C m c: C{ )::i a ttl c...

.__ .OJ 0- mtij 0""0 »m In -n 0_ 92 ):. .. _~J o r ~ ).. l> z ~ en z o r C ~ :s: m . z (IJ "tJ m 9 o z c s: » z c: » r C 0- m o ~ ·m (IJ » o -~ o z ... .[i rr 0: ::J N O.! c: ~ C . a. 0: W » rrtJ) -n tJ) » m » r r » m ~ os: .. ..__ .:.. c(/) m~ ~(j) N -n im .U c: 5> r m en ._ .(/) ~ >0 (1)-< o .

.. en (I) G') m oo en :J .. en m (') CD c: ~ 0..(1.. W3 ~ CD Dl ::J (1.go (Do. c en =':(D '"'\ O'CD:J CD 0' . ac::J CD :TCD C ~O' ~0 ::J c.. -0 en m e en o c m ~ C- m~ (J) c z Ci) 3c [I) m m m :s: "'tJ m ~ C1 ::::!. -CD -:::!...:0 W -. o III (1..m rn on 00. 0. ::J .. 50 _.. ar"€ ~ z tA ("')"tJ :t. 3m Cl_ CD ~ ::J ru3:J en Q) ~. mm '0 ~1J en @ Cd a ~ [I) a3 m (J) C z C1 3...1 en a. Cl W Cl _.1 3 CD <D en a. .[1) 0' ~- en o . O::J (l) Ie Om em 0- "C n.(1) "0 CD .1 o e =i "C W -.::J ::J CD o.).. m3 en ffi 3 0.. UJ CD co . [I) _.(l) 0'0 o en z -< 0.. N 3: m Q 0... @ -(I) (I) ..... o [I) en N' 0) ~ <D ::J- 0. 'O@ Q):::::!'! C~ CD a._ enaruO en.. -.... <D O'en Wo..< ~:~ CD III m en o c i" ~ C C ~ o m » o ~ 'lJ ~ art o 0. 0.....S... ~(l) o.. ? N' "O~ a. 0....1 (1... CD w3o -'0 ::J C (D_ o -.... oc o CD ::J cn -00 C1 C » z c: » rm C 35: en :r - en s Cd o 2 . o _. (l) u..::J m CD ~~ (1. Cl ....3 0"0 c-'0) -... CD o o 52 o.0' 3 ~'~ -'CD .. CD ...m o ::J en 0... ~ 0.=.. CD en sa 0.. 3 -t e .. $! C o ..:0 en m OJ 5 z o 0. en Cd < CD "0 CD or 3 a c m -t "0 _.. (.. (') ::J ::J 0 o~ -.. ~· . Cl (1) C1 fJ 35-0 co ..... en =co o mo.» [1)'< .C 3 8 '0 0 6: :m 3 'a' '.. o CD 3 :. 0.. ~ z en ~ "tI CD CD "0"0 q-o. cr :::I en m CD en W (1.1 en c "0(1) =::J 3i: m tAo OCl) ~3: ~~ mm ~ ~ t!l CD (I) '83 ::J en '0 (l) c z -t os: :<~ @ff C) a. cn ::J o- z . CD _. N' CD ::::!. -(D (D _.\ o ...1 en a... (1) Cl ~ C1 cnc m '< C ::J :r 0.w (D .10 Q o z I ~...(1) CD.o (I) o~ ~~ m C1 o~ _.. m 0_ ::J m (I) o 35: m c ... _Om 0... &0 ~ 0 ~r o Cd en.( ~cZ "en »_ "00 c-el :%>0 w~ [I) Cir _.< :r. '0> n~ ~ o . ~3 CD CD o en en 0"0 o (l) o • 0 -'0.0' <D CD W< C=t..

. CD en <D ""'c (!) 3 CD ::l :J 3 ~. 0... I 1 m CD en o ~ ~ .. 0 :::I 5'~ c ::J ~O" » G') G') CJ) 0'0 0... m m ~ c3 Co o et° ::JtT m "tI :t:- o CD en£!: _... .._0 <D ::1 o0 en "'Q. - m -0" ~ CD (!) . 0. CD ::::':::J _. c en CD 3 ~Q ""'-0 ID . CD 00. . m CD 0"..... "".. w~ ~.' ru en en 3 CD ru... o en <D 0 ::TID o ::....-..0 CJ) o m .... C1 -I pz "en l>_ (")~ »0 00-< '00 0-1 00... <D 0 D3a.. ~I 10 -... o o :J NC o@ »2' 0. o ~ .. . ::1 _. _ .("') c_ -(") ruo.:10. 0.: (') _. ID en W g.. _. «ID(!) -(') 3 <D s.. 0 3 ID' =CD 0.::::....0 o - s: m o C1 0- mt..... ID » r co' :::!1:J :::!...Q..:l.:10. ro 0..... a. ::l 0 en =... :J . °t.3 8£ en i I o o ~m co. o ID 0. o:~. ...!~I .. (!) _.. --- . '0 -:J <D ID ru <Dco.i (")"ti m CJ) z »m .J o en 9... . en IDo.. -0 en CD c.. :::J (") ~....... en en ru _.. OJ ~ o 0..a ~ mm C1 " l> -0 :J :<(1) ~ S' (D 0... '00...l C"l C1 ro ~ ru ru 00" CD . a t* ro =« :J CD 'O::l a en C _.' (J) c -I . <::1....Q ruo. IDID ~.03 c~ _'. ~ CD u< o0 CD CD ::J~ _.. (') ... \I. o (!) @ ru en 3 m~ CD o· 3 3: l> z c l> r C .. 'Ocn -'0 > o Z o - 0- o- I t ~. C < 5: en :J 0 m r m... Co .

... S' (1) ru (f) 0 (1 ~ o 0.... m II en :t:~ '1»'1 1 0 t c 0 r- » 0 O Z ~ ~. 0 . C3 92 00-< . C' (I) N 0 (1) ~ a.'. 0 w 0 .01 .. e ::J ::11 en eI..: n... 0 r PI rt en ""C m Z » Z c: » r C S 5. ll) cZ (")"0 m en c: Z 0 (1) ::Jl 0 a.. (1) c: :::l ::11 0" c.l ::Jt 0 @ -0 c. ~ ::0 m ~ () 0 ::J >< 0 I eli 0.. o _.. CfJ C=l (j~ a.. .l 3 ll) (1) G') » r"Of' ::J. z C 0 0 m ""0 0 l> 1] . I --.0 0 a » 0 0 Z (f) (l) CQ o C ~ c: » m ~ :<(!J m t~ -c I~. C c 0..~. ::Ja. . (1) "0 W 3 ru n. 0 a (§ 1. ::J @ !i:l... (I) !1:! ru » en » "tJ C 0 »m In »0 >_ "(1) mm " -0 c_ -ga -m 0._. ::J 3..._.l 3 ru 0 ~' CQ ::::u c: a. ----------~cc. en c ::tJ a 0 o s:: m ::tJ 0 » (i) s== n..!"~- ••• -..c .

n .. C o: o !! . C m r -i fJJ m c:: 0> 0.... C c:: III co o c @ ru :::!: c:: ru 0. -~:!. :::J . 0> o . o 0- c- 0- S 0(J) s III o . C :::J mm (')~ c (J) <j.0 CD (J) m en c en c o ... 0> z· c fJJ J:r: I f_9tm~! I ..'.. o o » z .. c~ @ " 0.c: z en » r m ~ :s C 0CD .~ co o 0.. ~.. ~ s ~ (J) z < @ 5' o 0. ~ ~ » o ~ 0Z c..... -I m 03 c "U ru "2.. mtii 0""0 ):::om o en 8 :::J en (J) (J) rn -n c_ 'Ct!) (i)' . CD m 0 03 ::i" 0> o ~ ~ o en z ~ a .> '00 <0 (J) o 0... c c o .i 19: 0> (J) g m "2!l) @ 0. m 3 o (J) '"'0 0> :::JI 0..... ~ mm'A 0. :::J w-< »_ '00 »0 Cz c-=\! ~..... 0> 0... c: m !! r m.....\ en "T1 o f3 ~.... ~ C ~ en co o 0..

:JI 3 ru ..:c ill 'T1 C m m ~ -l ru a: ro 3 .:J 0. . s:::: 0 en ? ::0 §... co m .:JI -l ru m en ru ru . OJ a: CD "0 o C ..l:> 51 c (J) j::} c 0 . :::h < CD )::om rO -0 C1 CD ru .:c C 0 0.. en ""C z . 0. ID co 3 oC om O· o z C m » z c » r- i: ru· ~ m en o r c ~ » "'tJ » o =i c » c O· » o z ./ '0 ..:JI CD ru o. rot 3 ru CD . c. 0 > r ffi ~ o-J mm Os <. s:::: :::h *s C1 ::::l :::h CD ..-+ CD :::::!.~~ '"I / . OJ 0.' o o ::::l a m co 0 -0 a.:J < C1 en-< o ::::l < ~ ru 3 (J) o OJ ::JI 0 0.-+ § '< a..:J (J) c 0 .-+ ~c2: ~o »_ '00 '00 '00 o· . o CD cm~ ()"ti 0..

•.. m 00 Oil ::Je.> f- ~ 0 :::I 0._-_ ------ ·n . CC ID OJ fila> ::JOO o::!! 0O'ffi. roCD m= ::I!l gm 0 W'TI (J) » O c r 0 S.:La: 00 O'1J'TI _·w ~ffi'W ~3Cii rn 0 ::I III o _00 ::I &W ._---_._--_--_.<D <D CD OW ~CJ) mrri CD :::s (') CD os: .I ~ 18 moCIJ I 16::10: o rwe. l::c I ~ --. __ .0 :.) .ma ):~ fir ra. r "0 0 0 C'" Z ....2.0. D) _. te.1... 1 I 1 l~ "tl r 0 c ~ m en 0 0 3 OJ "0 5" (J) Q) """'I ...w miii O"tl T e.jJ::Ic woo b'l ()CIJ .. ~ 0 --..~ IDe..> s: co 0 0 ~ -1- G")ro _03 """'I c~. __ .. 0 m-g ~@a .._. __ ... 1. Z ___ ..0 <D Q) -"0 Q) en c::: -0 c_ »0 m en T . s ~ 0._----. . - --..> -- i /'--- - CD N "tlCll!j._ ....... CD tu ro ~ 1° Ie.... Q) 6.» r im N I~I Ig' r:-0 ..:. :::n _.. _. to -. oo o. c· ( r o " ~ .00 "..r ZI 0_." .m'"O ro Q) 6" "'tJ en c: > Z s: m Z 0 > rm ~ Q 0- 0 C 0 » 0 c:: UJ en c ~ m > 0 0 0 » ro CD (1) c· 0 r- ~ til :::!1 en Q) » C » -I 0. 1. _- _. """'I e.]'. -'Ill 0 I Q'tu """'I -D) ::J 0 ::J 3 (') o- Q) C"J 3 ::J o~ »m r-O pz W-< ):.J~ [t .. 00 Q) Zo..--. ::Ten 0UJ """'10..0 I 10... _-- .

CD CD "0 er en :::J c CD ~ "'tI z CJ s m- s:: ~ 0. CD ~ 0. l> a a.t> en c~ ~cn -< en CD en _.. c: OJ "C CD 3 c CD ~ (J) er m (J) m . 0 m en ::jfi1!:i~~~ . 0 CD ~0 eZ ~. ~~~~~~ o. ~~o. .: --fa 0 en m en r ~ CD ::J III m "'tI Q) ~. Dr 0 0 Z C 3 0.IT1-z Z 0-1 -I -"0 a en 0-' ~~~~8.. CD rri~~~~ ~~mo. ~. Ol III Q) a. <D ::J 0 c I). _.. s:: r ~.. a CD CD 0 ~ -09: :r Q) 8~~~~ c Z 9<' m CD CJ) m "'0 Z -10 3 ~ ~ zr c: c: m c0 en ~ -. C -. :::::I 0 0:: In a. a a S- Of en a OJ Q ::::J III 0.. Q) -I 3 ::::J 3 er 0 cffi~ en -0-:....jen <>00 :::!J a..) "'tI 5: . CD c » r a CD· 0 . -"tJ"t]C~ z . CD 0 I. .~ < III I)..) a. ~ :::::I c ~ en Z is: l> Z ~ en 0' (J) cS' CD ::J (J) CJ) "'0 m r C In '0 0 o ffi' . a CD 0" CJ) a... -I III @. 0 III c· 3 <D _. 3 er 0 0' (J) Co Q.... Z O ~ - . I). (1) ::::J ...0 ~ c: ~ 0... CD ::J CD 0 3 o 0 ::::J (J) er i 0 ::::J s· III .. m l> ~ o 0 m en r~ c0 0 3 0 -I .. ~ a... 0 CD CD "0 -0 -I CJ) en <D "0 CD a. c -O ~ "'U CD :::J a. ZOmo»c (i. I\) .::0 en -. a (J) ~ <D CJ) :r o Q. [ 2 CD 0 ::::J (J) Q. en '0 :5' (J) <D 0 CD 0- OJ 0 m 0 Z a CD 0 G) "0 -. Dr a. CD ~. 0 Q. s: en r~ mm os: .. » >~~O~d OG>mOC »»z-<o m ~ a _..CJ) 3 a. CD CD ~ m 53" a.."mi: " c' m -en m. I'V ~r -.: Cz moo l>m (")"tJ 1"(") (") o m . ::h o ::::J (J) CD £ :::J m CD ~ a. i I I . Q.J/ ) / ! a r en en -. en 3 Ill. 6. ::J Q. en . 0 ~ + a a .. 3 0 0 CJ) s: -I ::J Of ~ CD ::J 0. C o:: gZ~~~m' -l .... 0. m I" (f)~Z-ICI a: CD ::J I~ LU s· 9: a...) . CD . a. (J) o· ::J o zr Ol a.o !e.

00 m o 'en 0-1 mm 03: "> :<:en 0. s: » z :t> 0. 0- . ::I co.. o ~ ::I ~. CDr ca en o Q) ~* en CD .oQ) oQ. OJ -£1) '""I en w·00 ~c _.OJ "0 ::r. .. CD o o· o en ~ c:: CD '""I CD en c:: m'd: 3"0 -00 m or 0.-0 3!a 5'~_. . ct> CD a. -. ::I s: ». ~ o r- z en "'1J c r ~. z- o (f) » .0"'0 C (J) m ~ III m '""I _. :s: o mC o -< ro '""I -en OJ CD "'Offi.. III o· m Q) i! ren '0 til a. 00.. £1)e. •• CD s ca Q) o en s: m m m Q 0- o m C z en C C ~ m ~ o r- o en OJ is: 3 m m CD ::J "2. o Dl 0.m CD CD m CD 0 :::J Q) n-c -'m Q) 0 regc:: CD m z o ol> m "'tJ " o ::0 s: l> ):. g o ~ m O· z - .:a.c:: S-::I 9l 3 -0 o_ >0 C pz m 00-< ~ m m~ )::om 0"tJ . '""I orst oeQ CD en c.

:::3 0 t::f t: ::I !O -I .E' CD ~ "'Tl C/l 0.. 0 . w ~ 01 .j ... _. t: en m0 x c: 0 0' -::J III . ~ Ol ......>. N 0 a ...oJ 01 . en c5' £ m CD ~ 0. .J 0 0 '0 '0 '"0 0 0 0 0 m 00 -.~-- ---- ---.. CD 0 . 01 U'I 00 <0 en 31:: i' "a m I» ii' CQ 3 ~ --" ....... a 0 ..: -I -I ###BOT_TEXT###. ~ .0) 00 0a 00 Ol -.....J CJ1 en 01 0 ~ 91 N U'I w en 00 <0 .flo.j::>. '< W ru III t: . (Jl . -.. m Z :J ... 0 W N ~ . ffi.. N N N en W 0 N w W 01 N 0 N (X) cw CJ1 ~ til CJ1 N . .Jlo..J ->..Jlo.... W N -..' iii o 6' OJ III ::l 0 3 5" 1) sa III 1J 0 Z Z ..... W 91 co 9 ~ ~ 00 N 01 ~ 0'1 -.. CD t: 0 " o w Z -...... CD 0 ..------'_'--- .. c: III rr X ~. C1l ~ .. W N <0 0 W 01 ->... iii cp' :::3 _0 0 3 0 0 I I '0 a a 0 0 <0 00 N 0 I I 0 a en a0 0 0 C1l 00 00 W 0 0 rn ..J m C/l : 'I 0" CD (f) < fll CD "0 CD :::3 ::J a...j::>.flo.. <. I <0 :--J m wm N 00 <0 .J" i....J .oJ ..::!......01 0 ..j::>.. 0 0 N . b CJ1 -. w .j::>. 0 _01 ..j::>....Jlo.......j::>.. -......... fll' _.. J I W CD (. CD :81. .co :J a CD _0 -..... en ill III !'l N I I !» .n ~ .. (f) w oo t: ..J 01 N 00 CJ1 0 0 0 0 0 .-. '"0 '0 w00 0 0 0 _0 .> C s::: s::: CD Ql 0(Q . l ------.J P 0 0 0 00 .. "'Tl c...... CC en 0' ::I "i m I» c m o ~ 3 n o r 0: C CD 0 ..J .... N ~ :--J tv . .... _. N :-'" !... ->. O'l 0 N .J ...... . --.. -.. CD ::I ::I m ~ m.. .. 0 Co W 01 00 01 en w .0 0 0 00 00 N _w 01 W ... .::. ->.. 0 en a a . : Jc_ ... ->. 3 _o s' » s ~ m. t: Ql.J !!.s... 0) N 01 .....- OJ 0' -... 01 00 0) a "'.. CD m en 0.01 . !-..0 ~ "'Tl CD 0 W (!) :J 0 3 0' III :J III 0- ~ 0: _a .j::>... CD ::I i:n ... <0 W :f 0..-......flo.J .(... (. 01 VJ C1l . :...n W -. 0: 0 0 ..::::I :J 0 m » CD II) n cm~ (')"1J C/l CD :::J 0: ::I »m ..J: ' r* 0 (f) * C/l .J W <0 tv ~ 00 . 0 0 ~ w <0 CJ1 W 0 to ........... 91 N .....J N "'.j::>...oJ . 3 ..) -(') ~ '0 a 0 0 N Ol 0 0 0 CJ1 N 0'1 0 0 0 -.. I I N .. Z o o en ~ N _... ->....... U'I .00 -. ~ ~ U'I 00 tv 9' W -.J .... ->.J ->.J !J1 .j::>.j::>. -. ~ t -......J ..J N . 0 N ..... I "'.0 a 0 N 0 '0 N m W 0 a 0'0 <0 0 ·0 O'l 0 0 0 0 91 a 0 ~ o ~-< "0 " ~CZ .j::>.: 8 :::3 ::J (II c.....» CD n n ....00 00 a0 00 ..:::tJ » 0 » en c_ 0 ca.. -.... W I I 9> .. en . . N 91 C11 i:.... . b . 0'1 ... o m l> (') ~ c en m-l "0 CD C .... ~r 0 3 m -.. 01 N W 01 . :J ::I C/l fir -..> :J &.J C'r c. _..' !9:1 ~ I~ IE.. ...j)..:=... 0 ~ w 0 . 9w ... (.> 0 CD ). tv m N N .J 01 N 0> W co 00 ~ tv tv ~ !'l _. 0' o... .j co w Co Co Co j:.. I» (I) :s: a CD III 0- 0 0 0 CD (j) Il) mo n... 0 :J OJ 0' .n tv ..... 0 N .. ::I 0 =:!... a OJ -.. @ .J <0 " 0: ~ (I) ::I oz en en 3: 3 3".. co w !» 9> tv -" ...... t: CD s: OJ 0 or cp' s::: :J I :r: 0 -..... N N 0) S' Q... N <0 ~ . 0 to ....oJ '0 '0 0 -.. ->...D :--J !=O 01 -.J ...oJ -. -"'--~.a moom 0 0 0sr ... ~ 0 jn o .. 0 .. :::3 3 (!) III III l> C Z .. N _" -..oJ N a r I W 0 0 en <0 0 N 01 to co 0 _" 01 N 01 0 .. .... -..:.. o t: W N I I 0 z . <0 0) (0 Co 0) W en to !'l :--J to en .j::>... P rn N 01 en ~ 0 C11 a .. ... 01 ~ 01 . W £ Q... ~ . ~ tv 0 CJ1 _. co 0 0 0 I I ...w 0 0 ->.J ~N ....... :J 0 (Q :J ... III d' 0 CD .&::... -. <....J 0 w N to :J: C c Z m i. 01 b w m t ~ W (..0 0 0 0 ->... ..Q.a c:::3 0. -. .. 0.. en N W -.flo. =w ~ caN l> Z -f c ::I o l> C (ji' S' n m r G'l g..J 01 ........ _....0 '0 '0 '0 0 CJ1 0 0 01 N0 0 0 0 0 0 0 0 U. 0 C11 . 0) 0 0 ..J <0 N N tv <.......0' E "U Ql III m... ~' -" o t: .J...> 0 CD ?.... <0 z 0 I g :J OJ :::3 0 0 ill _m a.... c en (j) cr:J 0 fll -.... Q. a....... --..... _" rn W I I a 0'1 ........J (.......flo.01 0 0 0 '"0 '"0 a0 0 0 0 m ....._ c ::I iI I» C iii "tJ N 01 tv ......oJ " 0 0 -" -. "D (/. fr 0 I/l en 01 0 ..w '0 0 0 000 000 ...flo.flo....-..J 00 N j:.... a a 0 0 a0aaa ->. 0 ...J .. 01 N 01 ... co ..>...... N 0 0 N 01 0 C11 01 ...j::>...J:>o. (0 ->..n tv 0'1 N mw N J:>. .j::>. 0 0 (J) :J N <0...c 0 I m a ... CD.» s::: --fir _.j::>... 0 co a W -....a a S' OJ ~ 0 0s CD £ ).. CJ1 N -" 0 -. .. c.a ::I ::It (f) en " o _... ):> 0 CD _a ~ ~ 5' 5: ). ro ....J '"0 aa . . I I m ~ ?> a0 U'I m ...- en < en s: m SIr o en l~. tv m N W W 01 !» ?l ~ . "'...a ). en _U'1 0 N . J~~ 0 0 0 a _-.. I I _.. a W _01 0 0 ..flo..!.. _" 0rrn...... I ./ ! )_.._. 0'1 (........j::>...J W O'l (.... w m 0 . tv m 00 01 . CD .

.0 5·m ?1 N J>_ ....0 c· . 03: "tJ • J> mm ~'< g~ ::(J. 9: a: m 0'1 I ~~ ... o::r o CD CD :J 00- CD N :J C Q. 0. g~ III en z c o ~ en CD om o !!?..0 o c: 0..co CTl ::l !......3 0.'J en _.. m ~ :Jet 3 :::::J co cn (J) ~ S2 0. :J c ::. :2.g3 -'CD 3 :J mm :J .U 0' rom c a .. a.) 00 0='*00.CD 3 CD ::l 0- m~ n'tl »m rO »0 -0 0_ ::r _. 0.:::::J (I) m m ao m 0 g m :::::J m en a r ~ l>" W o CD en a c e ~ ~ o (5z .m ~ CD o 00""0 III 0 :J m "0 Q) a (JJ (JJ o CD g . a.- "Ow :J a eo ~.. - CD mm ~Cl '< ~c: mCC C"c :..(f) 0-1 CD c 00 ~.~ CD m Q) g. oS' o "'CJ m cn om 0. _·c CD _.. 0...::::::J g c m D :::0 '!<(f) -'0 g-en en .. ~a CD oc 92 (1)-< . Q) 00.~ ::seD' en en Co. CD OOr m CD . 00 I 5~ o 3 o 80. 0:: 3 CD -: i c: ~ or 3 c sen "C z (J) ~ z c: m ~ "0 » rc ~ c: :S' m a.!E. (J) 000 CD (J) til 0 Com.(1) o_0 'rtjCl) 0..

CD .0: t: 0) tOm OJ :::J o "Ct: OJ rn ~ m :::II ~a.. ~ ~...-0 5i (J) ia)' IOJ 0' I o ~ ....0:0> CD ffi~ g-a 0-4 OJ 0) '<0 C CD Ol CD C :::J 3 m 0. CD CD 3::l (1) 0.'< 0. ~£ 3a. (J)(J)r m » 0- CeDC C6mZ §13C5 ru (l) •• c. "» ~w . m Ci! m o en c .: roen o£ CD . ? 0t: _.t: 0.....:(1') O":::J Q) (I') » o m cn Q.::R. 0..<CD O~ z ~ -~-----'--'---" ----------- . III I ro :::I S'3 . . 3 0). oC om 0zo c» m "tJ o r~ C ~ en -.-+ _..:::J c:: ...::l ::lCi)3: m~ 0_ o .. mm (")3: a. 0) z ~ cn o t: C 3 en CD ::J_ en "'tJ m c: r- Z » T~' '.en <Oil) :::J O\J -(") »m r(") ~o z cn-< "en »_ "00 ro m »0 D3<Q 0<0 .0) (1) c...a. Ole.. 0. (1) 0' -.m _ .. 0 c..' I o 3 o 0. m cna CI> en 0)'< to en (1) ~3 m-c Q. '<[1) 00..0 CD .

.. cO' o o S Q) s . cO' ... ' c 3: 1""1 ...CD o CD m m a::J -0 0 CD 3 . CD III "0 ...... CD . ~-~~~~ -----~--- -_------- ~------...: 0 en o "'C -f » m ro m . £z o ::J o o m r~ a. mi 0: :::I f\. en QJ a o· en g en 0 3' o ::+ to' en 0.. s: c_0 ..) CD CD r o :::J UJ o en c." CD· 3' m C/) '0 a o (J) ~ m ·n I:r: i o oi' 01 I _ z ... 5' 2... 0 r en 3 CD 0 en .:ll 0... 0. g C ~ o a C o 0.... c)' CD s: Z en ...~\ 0' 0.... 0. 2 o 9' a >< m 3' 0.... g~ 0.. CD "0 a CD :::I ~..- o· ::J 0... ~' ·..I' ~ cm~ -(") -0 Ql g§ 0. en 0 CD en en g- ru CD -5.----------- ------------ . CD _ ru en Ql 3' c....... CD III a. .:::.:<D g'Ql "0 £ .... Q. ~ ::J CD 9 III 0. CD a: o CD a en cn ::J s ao :::J o CD ::J ::J C/) Jg en ('[) <D Q) c ::J C.) en o. CD \.-..i 0" o en -5' r+ CD ::J a (") ~ ""0 3' III CD-o UJ s-n o l> III '»w < <D ~ o o w o f/) o CD . o Q 0' .. en ~ • c: z en m o CD ::J Q...... c· 0.. » mOw l>!l2 O 0-1 (J) ~~ ~ C SJ en-< Z a .:::..... z o m en r o m (') ~ ~ » z c: » r » "tJ (5.. o o UJ m ::0 s r+ 5' 0. III CD ...

c. m "'0 o o 6. (") c CD :::l Ul .0 CJ) m Z m ~ ~I 01 "J -~ ....) CD o. m :..CD _.....U o c Z ~ ~ ::tJ "0 C s: ».('1)c ('1)CD~./ O"U"U"U:. m::::l C<o o D... [I ' z m o en c -I » s c: (") ::0 > m -I ~ C/) -I z en Z r CJ) i ..::JD. ('1) ('1) o o..:.) -n3ID 0 _... f2 z m en 0._.. m ~ o- 0. ::J :::l " en )::. 0') »m r(') ClZ 0_ ::0 CD o. ('1) m c m c: < m ~ ('):s:: AI. (") =t(l) CD O!e.c m c ):so »0 :::c en-< (f) "1l m ~ a....» "'71 (f) o ~I o· ::I 9'1 w! -I m )::0..) 9. Q. 2 m en C o r ~ C ~ ... ::J::::l 0" .:..sa m .. -. . 0- m~ -(') (')"'C ID tu D....0"::::l (") . _.. () coo .: » or _.

. c..0 !:[ W til 3 S' ?' ~ 3 is' 0 CD "0 C. a - wO ::l 0. 1+ 0 0 s90 ?' . W III C...J(1l Z ~ s: » z ~ r C w !Sl iii- iil P3 (Q a. c Q.. ::l .0 I::: (i! iii" !6&l (l) m '< N z 1+ 00 r+ en 00 00 -. (II c..~ UJ 0...::: I\J 0.s. ... A _.:+ 0. 0 'C 0 3' !e. :T 0 bb ::l ::I <C (II. 3 o~ .. (l) iii' ?' ?' ~ IA @ r"0 0- ::I "0 1[1 1°' 18! I c <C ru c..w .. .. CIJ .::.. -0 a n D) iii . ~ ~ :d 1+ ~ c 1Ti' @ ~ 3 ~ til ~ c.... _.~ 0 c.. (l) (J) ::tI m III Q.. s 1+ . :J (I) ffi-o roW ro .. . 0. -w Ill· W W 0..:.£ »@ c· ~ + . iii" ttl en iii" 03 0_.... lSl 0 {II (II c.. . 0° III 0'1 C ~ '0 ~ 3 S' ~ 3 5' <1l "0 . x .. ro iii" 3 Ii ~~ I ~ -I ?' ?~ <C 1::. C!l c . C.0 5- 9.-0 OJ UJfI) ::tI 0.:. Il) 0' til "0 (!J m til ::l o ro _0 OJ .. o!!:!. (1l1ll om !=I 0 °en 00 tSl6f..::+ r ~ Z-I -fm F. a... ::l o· ~ a. 3 0 o 00 (I) 3 .::: IV _. o .cg ::l ::I ." (j) r c ~ 3 a III !!! 3 Il).. 1+ til "0 III ~ .0 I:: 0 (I) (ll -a1+ ~ c... C iil a -d ! ! _. ::l o c. m -I w'< 3CXl c C" ~. (Q . 0'0.. (I) 0 o r- 5.III _<0 o Q_ en ::::J r ~ o » "'tJ » o ~ m o 0' C ~ C o z O· .0... 0 ::r 3' 3 0 . 0. z UJ O i m ~ !=I . w s 8. (....0 E"::l ttl ::l (I) C til S' ::s . m o a. (!J ~ » ::l n r..I I: I ' :-1 e+ r? ~ :P 0 :T 0 0. c Q. A 9'" ~ 0'10 00 00 1+ 1+ .)::'" Ul 00 ° -Q: o(!) r- ?' b ......:'i' ... 3' o(!J en en ~ m ll3 C -. fir Il) a (J) "tI C' o 0Z C CD ::::J ~o -.... 0.... :J !.oJ 1+ 11 ' lrnl 10. W OJ 0. m en 9 :J 2 (!) C" III ~ co C"c.:. () ~ ... z o ~.::..1 ro Ul ~ 3 ~ 3 0 0 CI} 3 ttl .. ~. "tI om . ::u a.... fr iii" 5: &::1 a.. ~~. ::::I Ul Z III 0 8."" N + "0 -I J . ::l (l) g :l (l) <1l en ![ 3 III d a.::.. c: iii: e co 3 o !!!.-::.

o C z m (I) im· 1m [~ o rc ~ ~ l ... .I CO ____ Z ruo --.0">(') °NU--. c: r- .0 ~ m ::0 :::0 c: m co II 11 .-.....) .:c m m ~ (f) c: o e m o m C Z . ......:0 ~I[ II O...... O· ."0 () o-llJ(I)::TZ -u »-()"Q. -\. Z o tC~N '" ~ CJ'1 .. CD 0 OlO-'ON "00111 o~ . 03 ... II II (f) » r '"tI 3 z N N NN o 5> » m Z (f) ~c.....--.)O r- m Z' ~ iI iO > .......m m o I[ m :::! ::::l •. 0- £..."0. os: -I o c "tI ....o ): -I . m ~ ~ c: r o »0 » Z :::0 ».. m II II 0 .1 0 . r 0- o o m ~ ~ ».0 II £~ (0""--... o »... (Q 0"> ~~ <i : ....w !:f ~ o OJ m ~ ::0 m m »»o"'E. II !:t Q) II .. 3 » ».. ~ C(J..l. "C [I '" ... en »"Q... o c: o m r ~ -I .... O"'ll )::om "'~ 01 01 o »..(O .....l. DJ 00 . CD .:-.. Z )- m ~ r Z -I o » "'0 ::.::a m en C ::0 (1 Q Q.. 3 ill: 0 Z o to ~ ::0 m Q m o ~ Z C o·N z rJ) "tI 0. 0) o 010"1 q~ 00 o c rr ro -0 c_ _OZ r »0 "en ")::0 N h o o r m 5 (1)-< l>!a mm ~cn 0-1 »n o o >.l....l. 0: • NO"I m~ o ):>.l.. ... III 0 3 » D..._en -0 CD » s:: ...

ro 76m :m '0. <D :J :J 0 0 c en CD ro <D -Ill :f c.. CD :J ::1... ro-o :J ro .0 o ::I Q) r::: W :::Iru Q) en z » z C c: rn ~ o o m en C » ro :J o 00.0 CD C CD ::::l oc..o ~ -t... m c. m ~ m 5" ::::1 co OJ SJz w-< m~ :J Q.~ o (fl cDO CD 3 -m Q)... III ::I 0:0 c » o .C $. <D ru CD CD ~.. »rn rO »0 )::....(/) ro 3 r::l ro c....(/) c... • <D 0. l> o s :::l Q)"C :J CD 3 _- o CD (') en 0. "'0 CQ.O () m o ~ "TI o ~ o W 3 o (l) Oii) (j) - g'lll o C1> _·co Ill- '<"0 . CD o cO' en C _.':. :5: : ::::1 IV 0: C'i' =:(j) en o· :::I c ~ :::I COO 03: '<2' -ro mN 3 -·3 en- '» 'fC...:J !:t.': 0' z g~ ::l 3 Ol s· c: "tl ..n m- o CL.... z o· . ...:. g III rog 0 o· z d::J :J 1..o m. ~ CD en III t. "0 III r::: r::: -0- .:J :J C am omC.n t... 3cg I.:J w 3~ ESFUERZO (PSI) cm~ 0"'C ~wc: c: 03_.n d: "'0(1) - ~cn o -.o Wo... (I) ~a 8§ 3 o Q) o <D - c:: ~ (j) !'£.n Q) 3. 5r t» 0. .....Ql Q) -0 c_ <0<0 III =£. ru Reo CtCl i: en "tJ m ro~ r::: 0 @m a t..:2' o r l> C o.

g OJ en m c: r---.\ 0- m~ (')"tI »m rO l>~ '(I) 92 (1)-< C-f -0 0_ »0 mm 'J> ~(I) 03:. 0. CD og 0" _.. z c m en ~ C C ~ » r m g ~ o r i! o o~ z o . -~ 0... -0' ~ Z "'tJ z C ...------. re~l_::J_.r RJ o o Q..0 CD _..

. o CD c· z -u III 03 C C ~ . ~ _. 9:01 lUa...: c (C o c ::0 en en c: _..(J) CD (I) Dl o a. "ON III Q) a... III 3 ~ Z "'C en m 0.0 CD C m (1) ~ :::J 0.m Qr CDr •• (fl tt~ w_CD :J Q) III ::!.... 6' o. _... C" m o . o 3 3 tSI 'TI en Qlro ::J 0. ora.. N'=: 1:1) N 0. 0."0 (I) (1) :::J c o ~ :::J o CD c...1:1) a: ru m ru @ CD CD (6' m C/J 0)' o CD a. a. (Jl CD m CD' en S. (J) o ru o en ~ (0 ::J . CD ru (i! C m 8. CD ::::I o a N'o ru 0 0... -gar ::J 1:1) en 1:1) ::J (Jl 3 0)..0 (J) C en CDr c til mG1"IJJO():>() ~~~ o r r ::0 S:?\ _·Z ~c (1)::0 ~m ~~ (f) _.CD :J 0.. (f) a s a CD 3 m ::J CD o ::J 3CD Q1 Q) 3 0) ::J ar a: OJ CJ 3 s ac a c. C/J ruo..0 3 c z &~ OJ CD 0 pz en-< 'C/'J »_ 'en 0-1 en mm • (')3: w...cn Om CD {fl Dl& a.../ .. (J) *' z ~ Ie OJ wm c.. a.C :: =:. 3r a.» "'0 m 0...0. g@ (f)~ 0).0 c"U m N ru QO < (') OJ :::0 Z "'D m ::0 tn ?\ m r :::u c ~ r- m CD ...:J (J) a. .:J o c 0 . CD _.Q) (f) 3 0. :J 0.. CD 3 Q. Dl (/) o o z o en r ~ k Q) (fl ~ 0.'0 (1)0 ~tn ::tJ C ~ o o0. III :J o > o 0. CD· z .. CD .0 W :J {flo.. m CD (/) @ m c :::J (1)-0 z.. c N 0- m~ (')"'0 }:10m re ~ c :J CD CD::::!1 :J ~(I) Dla.::a / ~ a CD ::::!. (J) (f) 0. m CD 0) a..(f) .. C .. o m ~ m I CD o Q1 CD (Jl 3 o (I) o () CD ): .. "0 0' (/) :J 3. rO »0 -0 0_ o... co :::J z o m m CD o CJJ 0.. O· o (ii' (f) 0' o 3 --i 0. _... 3. ::a . ::0 0. ::i'OJ m CJ g-n ::Jo ::J?\ ~ ro 3 _. ... o o 3 III "0 ilj' o OJ' go...

..romo . ro c::.. g ISlA ca c: .... iii..0 en 0 o 03: 0 '» ~(I) Z < m en :::.::u m ~ .:0 n o· z e m rn m o r C m o ~. ~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNN 11)...U3 (J) n! 0 » ~ . o~o~o~o~o~O~O~o~o~O~O~O~O~O~o~O~o~o~o~o~o~o~Ornornorno~o~0 ~~~WWNN~~obIDID~~~~mm~~~~WWNN~~ob~ID~m~~mm~~~~WWNN~~bb~m~~ owm 0:3 303 3£3 I ID Z iif~ ~ Cl./ mQQ o -. » ~ ~ § -I m ~z 5~ z -I m m en o r ~ C » c: ~ O~ z o --- --.c...:. "tI m~m III .::!! m r 0- m~ 0""0 z a.. 00._--- _. (J) "m OJ 0 0 c: .a..::u mO o~ -ca III III i» m rn m C ~ r r0 Z en Z )to C _ Q. . I I I .0 I I r I I I • ~ tn $'B a.-._ .. I J • I ~ ~ I I I I I I :I ~ I • • J I I I •• I ~ I I I I I I • a." ""0 ~ m' m .u go On! 0z . r ? »m rO CI tl Cil i! m ~ C -0 0_ ~o z 00-< '(I) »0 »'(I) 0-1 m mm :S 0 " m .

0 m til C ~! m :. ...J:Ir...(") -(") ~Z 00-< ):. ~ "'0 .00 ~0° 000 m-i m "'0 i C . E... ! 0- mZ (")cn »fiI ~ .0 m en Cii m -I z o l> r- s z en "tJ r I o z o m en m o 0... -- o r ~ c ~ o .

a 03: . . CD »m .. r (J) III "0 '""I c: (I) (J) 00) cm~ 0"0 c../\. l> Wr 0) 3 5' :-1 o c rn z en "tJ m o g 0.. N . (1) o m 8 ::J CD s: :::n ::J (I) l> :::tJ a ~ 0C.. z o m en o r g ~ ..0 !» U1 pz 00-< »0 » c: CD (J) "'tJ o ::J r:: s: N' 0) (J) :._--- o c: -_ ..0 -0 c_ o a 0) 3 0) a . --------~ .» c :<00 m 0 en mrrl (I) m ~ c. -------...---.

.f C/) m~ (")"t1 »m . m o O· s ... l> ::0 OJ o rc:: » o SJ. 3 zr m !!L 0) co c r m m c: o m :s: m z -i + m .. ag 3 o-m .. o ! iW' ~ O~ "I i • o o o z ~ i.. m ... ?J2.... <9- . ~ :::0 o o ~ ~ o --< I::) 0...-+ .(J) z (J) (. I m s: m -1 0)> ...tI rtl -~ b N -- en C <0 c: -c c: '< 3 m 3 3 m a. o 0) O../ ..: m ru "'Cm CD 30.... O-:::l men 0) 83 CD CD 3m .C ... a. en-< :::tJ • • CJ) c: o s: >m 0 .. Z CIJ "'D ~ ~ Z ~ 3 ro. a.. CD m ::0 . o· o en m :::0 C ~ C ~ r -I .... -t o(/) »0 02 c: ~ mm o ~ m C/) m.a -- mm m r I o e ::c iii ~ .l0 ».....0 c (5 r o m o o r C & ~3 a.. Q) O· z ...J.0.. Q). III ::I 0 o· 3 c: ~ ar :::l ::1::1" (J) m » c m rl> o ~ ):- s m Dr '"T1 . . a o c: ::I m m 0..)-1 Om -I -I C ~ -I 0 .(") c_ -(") (p (fl 0 . o CD f) o m :::0 o m ::c ... () __ 1 _ r c: G') !<CJ) os: » AI C -m c: . o (:..-+ -- c:: s: o :::0 se....J.:a.. ..g c:: CD o o :::1» o __ moo (I) °z 0_ z m (J) --< m -I I o ~ » 0- ....tI z c m 5o z ~ ~ m > o en o r C ~ g c: N o #.... il.

....0 C ::!·3 oc ~ :::::I om !i3 o CIJ s:: m tn o ::0 CD CD (J) :::::I »0 .mm o os: ~ "en »"w c~ z " l> ~w m 0..00 Q) (ft cnmen o is: -..:. CD o r c: m en c: Z Z m (J) a.pz C 00-< o O""D o »m rO z cm~ -0 0_ en m s 3 (I) ·2 » o -o -< '"C CD S .:::+ J?l' OJ c.. CD a. III o . c: CD :::::I arc) = ..o.. Sl o (J) 0(J) g :::::I en m t/) men 8a. c: :::::I m o '"C _r m Dr Jl) 0.. c c en ~ '"C m CD ~ 0- !i3 Q) .Cl c CD CD o . z " o o en ~ c m £ :::::I Q) 3 o r o ~ CD or a. . a CD -- c0 . CIJ c m . c - ca· oc ....." $" .... CD Q) :=l t'XJ :::::I a.'"C 3 :::::I Oce CIJ :::!! ~~ CD-Ill (j .0 o· c CJ) "TI C m ~ o a: m a. o ~ oc m ~ m 0. CD :::::I 0)0(0 0) gm ~w :tt =: -.u ~ ~ m :l m c 0) ::l 0)... c OJ o o :::::I (J)" en i: m ~ ~ ~ ~ ~ rC g c ~ :::::I en . ca fir C ~ g ~ c o -· O Z ~ ...

0'· W » aJ o z o D c:: ~ CDC. m Qi' ell c en o ::J o 3 ~ o r~ ~ (j)' c o m o~ z . .» ~tn o CD o. ---...):ten roc."0 0- »m + C Z -I c. Dl :J mm Dlm ~ :J m cO' (/) C o m Z o c. ~CD Q) (') 3~ _.) o· + o 0·..= 0_ Dl m m~ ..0 :J - Q) ....0 00-< o o »0 g _oz Dl en mm 0-1 c. 0. co_.cn O'ell :J CJ) ..0 00 -0 Dl .::l 'm :::J 0.. ) ) o \ I· .... _.c Q) CD (/) -"0 os: ... 0: I\. ~I I i 'T1 m o c - ::l .._-_-+ I ~I WI f.0 'gr m "0 Dl + ffi' CD :J s [z en m "U s:: ~ r+ m c: m o z -I m m ~ CD o o z » r c l> ~ ~ ::l =to '< (/) 6..:J o m Q. = ....

CD C...(D UI o "Oc N :::J 0 o o Q')N S-a: -m £ Q) "'... -g oc.. z 0 o .lorn - r(") (J) o CD c_(") »0 CI Z 5t c. CD 0) "'0" . CD c.??'#. 0) rroo g (l) CitQ3 -::os: ~mo m z a: o ::J ::I o -0 C CO o c_ o o c. C o o Q) ~3 CD (1) m30-·m (J) UI S:... en CD CD N ::J ID ~CD '@"O -'CD l> N .. aC 3m -..0 (..0...._ 0 o ::+ II 0° ""c" v v v . ~ en-< 'CJ) m Cl-t c »'CJ) mm r ~ m m . $''''' » -0 o o . rno -(') .ntnUl O OJ ?ft..0 (l) >< c:: ([l ~ >< om c_ -CD » ro :::0 » -0 o ::0 C o ::u c: o CDS.. La o ..-+ a en C (1) -'3 0)-0 "0(1) 8 ::l C :J 0) o m II CO ..."'1"'0 0- zS':(') _'» :t> Dz::u CG)ID o Q) roO ::J Q) o CD OJ '" OJ CD "0".: ~ c.J m a a o m (l) D3 ::l o CD -0 CD en ~::J ::len Q) .*-?ft. -CD ::J Q) eel' CD 5.. ..(')(') 00::0 :J ...... w ....noo o . z m en ""C . ID Ol(/l !2:0 "01» Olc" rn»o r zz rnO en cm~ (")""D )...' 0 UI ::J m CD o _".... m m en o z D ~ ::u .-...."0 ('J) "'- '"'...... o a ~ "Cc" CD CD 0- < CD e...) c.. . m o o s:: <).z: a " am o o 3 m ~ . (. mc" ::Tm m en ""D m o C ~. -----~~- .. CD o o c m en ~ C 3 CD ::J '" ~g- 3 ?ft.. o ... _c ([l ~ Q) '" =:CD 0. (") -'3 .0 C CD 0.Q) gQ. ..f:I.. o II d)Q) --.» 1&-0 . !....f:I. en CD o r- "'tJ s:: I Q) C ()) ::J g. CD C ::::lo CD s~ < OJ CD g. CD -0) @ 5. <c" "0 C..1» 0.-~. 3-0 ~~ Q)' :::J 3 .... 0.. ~r c: m ~ S' a.c -:_» Q) - < Ol o . a-----..... CD ('J) (J) c...lo CD·CJ) co ~ o 0) ..rJ .

. <1>.c c: m 5" CD o o w gg~g8 o 0 en ~ ~ -g3 "C::l enS' om ~ en ~ Cil or 00 weD. sen ro.::00 -I (j:S: rnm ::rmc. m m '<(I) a . ~3 en'< o.. (J) en o en jE'(i) '. l>_ • • t..::0 Z . en . "0 ::::!. ar 8~ 3 m..0 -m-3 o30 <-4<0 m -. Q) :J c. m 01.. :::J 51.0.-m3 m a.. ~~ OJ 3 -m a CD' 0. C"J ~ OJ w 3 en ....... a~ -c@. .. (J) o ~-g ro'O n "2_ ~o.. om ~§::l Q) _ 0...:z:t>(')~ o ii):::J ffi' 0.<00 3a 3 en QeD:.. en c: ro . (i) en CiJ :J C. z ~ m ao :::J o . ao co' -Q) 3_ m C/J 00 . o 5. Q_ 0. 3 .c c m m ::r . 0' 0: ::J I'-) .. en ro 3m a.. m ~_ 0..m m~ !I' Dr om :::!- m. o en S' :J co' ~ 3 0 s as m s 3 -Q) "0 a.. 00 (6' '" ro m . CD o 011)- 01""2. CD 0. 0'" :J -.m mmomm ." CD c c. m 0.0 .m I !!t 3 o 0.0.s: < ::0 o 1m -ums:O --1.) 0-t pz 00-< -(/) >0 (Do..-3 ro 0 co' :::J CD 0.-.0 :::0 8 c :J CD 3 0'" CD oo&. 6r .::. CD a (i) ..c c (i) ~~r ~ ~en en-c m o . =.. o CDr-0 CD en <1> . 8 :::J CD m... 0- en ~<1> c::::J c o c: g' :::J Q) 3 CD ::J 0(1)- m~ (j-a ~_ro ~"3 ~ 0.. m Dr(/) en 3 3m ~ @' ::J ::J o rn o 3: z (I) "'0 ~ ""'I m (") S' c.. a m :::!- ..... (I) o m o c ~ o· ».00. c.c cc 00 8 d m ..: o 0..n (.III 0 ~ -» ~ en o :::J m en m :::0 m ~g.(i) c .-.. 80.C 3~ m -I o (f) N -0 o c: en CD a . Ow a :::J 3' &f c. Q).0 m 0. __ CD CD ID 0 . a () CD "0 Z :J . 00 0.. m ~ en c m"Ca ::J ::::I 3 "'0 o en :::J 8 c:r c: 5: Dr CD ci" ~ W (') (I) 0 :::J CD ::J s: z (J) ~ m (f)~ ro m m !I' :::J 3 '< III ° . (6' 0. ('D Q) "00'" :J ~~ -0 c_ 3 Cti s.-0 a [ 3 :::J Q) -om 00.. III CD :::J'"m en 0.. m 0 ' 5>0 :J m coo."C 0. oCD 0 <D :J o . 5"3 ::l g' 3 CD 0 i§l C:f m~mc :::J m :t :::J ~ 3' Q_ "'C Q.en ::J Ch r::: _. en 0.. 0 0 rna ~-m ~cn o~ 0.

.. c: . (D (I) III ::J "0 ~ "0 a ~ III o... 3 ::J m a.. ru .... ~ en o [ rn @ en <B' 5' en men "'"'I 0. CD 3o a. z c c. ffi' m o.en o l> ~ c: ~. o t:+ 3' ffi' o en ::J ::J (1) o til ::::T CO a e Q3 :::I co a ::J m (I) m ::J C' ::J 0- m ::J . "0 a n m o o .» o -:::.. . CD.. CD en III C" 0... ::Jt a.. c "'U (jf.. s O CJ) ~. C ::J III 0' o r m(') 3 CD. o en '< 2' 3 CD o en (D a CD a. 3 Cl> W m' =r a.:::::!. c: Ql s CiJ o CD ro Q) C'" at ::J s m CIJ en o en c m r~ ...lo. W CD ffi' C'" o CD c. _ ... w 0"0 3 3 "0 (if o (I) 0Ol < 0) 0) C" en w a.. w 3 c: III a.. o rC ~ o· o en (D "0 CD 5' B: o en zr "8 "'"'I "0 a: m 0. ll) 'C Cl> CD "0 ~' ill' 3 CD o "0 I:: "'"'I Q.. (1) . (fj' ::J ii3 ::J o a Dr a ::J en ...... a o 0. ~ . CD o Q) (J) e- c ::J co· a en (J) o Q) en a 3 CD ::::I C" Ql 3 co' o c.g_ (') m is: ru c r. (J) w ii3 "0 o "'"'I c: a.. CD (I) c: !:t ~ is: r III "0 "'"'I 0 CD Cf) 3 w w W CD CD a. en' en Ql 3 o CD "'"'I m "'"'I W :::::J o 3 CIJ o C ::0 -I en 3 1::. CD .. 0. en o -c e. d' ?l o "'0 3 ::J (J) "'"'I CD III is: _o ([l ~ en en "0 cc -. s· » 0. ll) Cf) a.. !l) I:: ::J CJ) en w c. (1) o >< 55' ~ :::I (J) o 0) a: .lo...lo... ::J .. a ::J ro §' o CD "0 CD o 0.. a. a. w CJ) a Dr . 0) c. iiJ (D I:: a ~ Q) r. CD en (I) ro "0 ::J a ~ S' m III ::JI ~ 2' Dr a. -c (I) o 0. o o ~ ~ w C" w en c: ::!'J o ffi' ::s III o o o c: 2' OJ 5: CD ::::I to I:: o t... sr m 3 e([l ::J o. ti) 0 _"'"'I a ::J Q) 0s:: CD 'C Q) o 3 ([l a.. CD en CD III 3 a... c: (I) CD a.... -c W en "0 o <B' -c 6' Ql o 0- m~ l> a.. o en m ::J ::::!... o0 f/I m ffi' "'"'I en a c: -ro (J) m ... !l. c: s ::J'" w o 8 en "0 CD _(/) CD' co 3' CD 3 (J) c: (J) ~ Q) Q) o a........ :1: ::J ~ en CD t.c CD CD CJ) o c: CiJ a. CD ::T ::J a.. ~. §..en CD 0' ~.... cp' CD o a.. ~ -(") 00 0_ ~o z CO ):>0 s. !ll (') ~ ::J g.. m fA 0' a. c: ::J W ::J ru ::J en -5' ~ 8 ::J i m~ c: ::J 3 "0 0. §. Cl> o III ::J ti) '< o en "0 5' en o ru rn Q CD e.. ll) (I) e ro "C CD ~.8 en ::J "0 t:r eCD 0' 5: ill' ::J a en "'"'I CD CD ::J e _=r >< o (h' CD . o en en ::J @ a o ::J s.Gi" en 9 CD -. "0 '< a.... e ru 0- co 00 CD m 0. en o a.3' . o ::J ::J en r ll) en "0 III o "'"'I o o en "0 ::J "0 ::J ..... "0 CD m .."O "C o en c: W C (C z en ~ "'0 mCD .. is: 3 ~ o en "'"'I . Z ~ CJ) . ::J c. c: m en en CD (') o ill' m C') m' C'" ill' ::J a. CD [II 2' CD co ::J III ::J [a W CD em....c o CD ::J III I:: ::J 0 n !l) CD ::J Q o 'C a.n o e o o o en Ql ::Jt W ::J . C') zr ::J 0' '< a "'"'I (fj' o :::::!. c: . CD CD ::J . CD III -0' 0' C') o.. til en ::J CD CD 0.0) CJ) ct CD -c Ol ::J ~.C @ c: Q) -o CD. CD en ~ 0. !J>-< l>CJ) a g. c.. m 03: CJ) c en m~ ill' "0 ~.. en CD !l..) CD en ::J c: o c m ::J CD o 0' o.(I) 'C C CD.) c ~ . Q e.W .tD :::u o m o. 0' -c I:: £ CD ::J c. 0' en '< "0 III :::l. o e. en CD "0 o -c -c W 0' Cil Cf) .. en CD "0 CD '< o ~ro a c. 3 s co en W ::J -ee Q) ~ s· ::::!..... ~ CD o c. 2' (I) til "'"'I 2' 0. CD m e.c 3 c: CD ll) < .C o~ ::J ii3 en 3 o < o CD "0 c5 c: ::::I ::J o o Q........ zr o o ::J ::J a... a CD o en ::J 0' m o 3 (J) a: ::J "0 c..... CD or 3 CD ::::I o r ~ g c: mW a ::J CD . s ::J Cf) (fj' m en (I) CD to III .. a "'"'I em CD W ~.. en "'"'I o a: w a.... 0- CD CD ::J 3o CD ::J c:: 2' Ql C.. (")"'0 o (/) 3 CJ) (I) or Q) a.n en c: ~ ::J'" < ::a mO :::c "tJ a: 9t c: m CI> s cc ::J c.. c ::J en C a. 0' III ... 0) "0 n.c CD .{go :::::!. o Q. CD a.. ii3 C') CD o (J) "0 ~' CD ~.. ~ 3 . o 5: ::s o '< CD 9: "0 8 c.

(l) . ~ .. m ::i" C/) o· fir ::I o C "C CJ) 3 [l) ~T '< CD ::l a o C/) (1) C/) o :::J c... c CJ) E -e N . -::I 3 CD cD 9. c: @ "C o r~ C C ~ » o 0Z 0.... (l) '".... o· 0) 0 m en en . "C CD- o· W en o "0 .. .. c... . CD co ::I 8 Q) ... "C ca 0: 3 o G> W c: C/) en c 3 3 ::l ... CD ... @ CJ) m 0CJ) . CD c:: c..0 C :::l Q 3 ::J o r C :::r: o Dr 0) (fJ ::J c... o Q) N 3 ::I CJ)... c.. I~ IW t E 3 3 <D . (I)... "0 III N co ! I: a~ 0. en (/) :T :T C.. o.. 2' ~ -e 0: CD (O- (I) "0 CD en :::I. c... <D a CD Q) _8' g c... . c o '< <D ::l @ ::I CD' eSo (/) o cn CD ::l ::JI C. ::l <D C/) 0: ::l o CD c.. 3 (1) ffi' -c (1) CJ) Q) 3 cn c m c 3 o C :::J Q) ::l o . C....: Q) W til... m~ 0.. o (1) 8 o CJ) .. 6: c CD 3 ::J :::l o o· 9. CD 3' c... cn m c.: m a...... ::J 8 ::I cn CD C') 0' cn CD 6' 2' cn ::::I. CD a 05tn @ Q) m CT' m c ::J C') o m ~ c.. o CJ) o 0..... CD C ::J ::I Q) Dr (l) ::I 0' ::I [l) :J> til C/) o o~ C 3 o (l) C') o CD 3 ::J o . til- sn ::J f! e: 3 c. CD en Q) C') CD cn o o cn ::J o ::J m.._----------- .9: iO Q) :::::!. 0: 3 CD - 5' .. o -------- o '< * m o o en C') c ...0 o C/) ~ 0 Q) o CD :T m n: oo Q) 0. CD CD ~ .. :::l Q) c:: c. o. CD 3 [l) 5' m c.. c.... CD a Q) 3' (5' as 5 ffi' C') . cD" ... C a a CD CD "0 0 ifr [l) ~r c C') ::. CD (1 ca 0 "0 0 .. o en CD 3c 0)...' C=)' "0 a "0 CD .. ::I c. "0 . o 3 '0 (l) '0 c::: ~ .. <D en CD CD' C') W CD en a.. "0 3' o C') sDl o "C o .. o "C zr o ~ :::J o Q) c ~ Q) 3 :T o 6' 3 3 ~ CD ::J m.. (/) C') * CD CD (/) CD C') Dr 0' a.. Q) C ::J or ::J (/) 3' ~ 3 f6 -g_ CJ) ci' @ '< (l) @ a. ::I o CD W en o ::I 0.. n. CD ro: » CD 3 Q) ::J (I) 8o 3 en <C.... 3 <D o c. c C.. !l) c @ ~ r Q- m "'tJ c. ~ 3 ..: c (l) CD -. ~ o (l) _.....0 o ... en Dr "C (I). o a..:::... CD. rn ::J o c::: C" :::I... Q) (I) Dl m(l) c.. Q) 0... c C') en CJ) o c:: ar .._---- _.. 3 "0 ~ "0 0 a en . CD "C m 3 Q) [l) ill (') o· o· ::I -g .~ _....5" co CD· g m ::I CD C. iit ::J ::::I.. CD C') 3 ::I o . Q) en (l) CD '< CD 3 Q) CD ::J Q CD 0' :::! • o CD 3 ::I ::I CD (/) s ffi' z. ::J . o en 5" ... CT' .. (l) :T u..... 0) N '< c: .. o 0. 0.. CD I a.. m c... fD 5: (!) ::I C ::I c c. o "C "0 :T til CD' ::l Q- C') Q) C') C') ~ til c :::. CD 0- o '< c. :::::!... 0' 5 c.r c. (l) 0' cn [l) a CD c .... m cn o Q) @ en CD C') z o m rJ) o ».:T 1m .. Q) ::I ....~ m "C o .. co co "0 [l) o CD c. "0 ::J . Q) ....: CD ~ CJ) c... C') !l) n. ... ::I ::I a. 3 Ql ce o· o co 8 a...... (1) (!) Q) c.. ::J 2' 3 0' .......~ g_ (0 a !l) a... . o 3' ::J Q) 8 a CD C') or &j co "C CD Q) o C 0.... 3 co C r'~ .... CD :::l (J) o a.. CJ) [l) c: (l) (3 0 o . (1) n.... ro 05' c CJ) ::I CD' (/) CD cD .... (/) o~ c. (1) en s 0: ::I o g ::I o o o .... 2 ::J en o c... CD C') C.. "C m "C .. ~ c::: .: o 8 @ ::J c....... :T ::II o :::J ~ '< (1) c: .'\ ~ ~--'.. o Q) z rJ) m (D' s: » z ~ "'0 n... c. CD m 3 c o 3 en Q) "0 Ql. Q) Q CJ) 1t @ 0' [l) < 0 or CJ) or (0 Dr CD en Q) o Sl . C') a CD cn 0..0 @ < a: (!) a.

~ ~ 0) I\) 0- m~ ):10m 0"0 n ::::I .. ::::I ~ z c C/J m o m en.!='Z -0 C_ -I '):10 ~(f) m to "'T1mo rOJ X OJ "OJ OJ OJ 0 OJ OJ ~ (I) » :?! I C :::tJ (J) ~ < (I) " o o m m o en c m ~ en ~ o rC z C/J "'0 Z c: C c: C cIo W o o 0. 0en ~rn ::::I -'- o r ~ C C ~ D. m » r» ~ $! CO . s: >en 'en » C~ m mm os:: (J) >0 m .. i' ~ .en o -~ O z ~ .o o 10 g o '< .... "'C . I:L o.0 s S' en-<..

:::I om 0CD C/I 0 .... l> O o s: en :< en 3l: 0_ :1>0 :::a en oa( s::C -0 ~8 o z m r ~ en » c r~ ::I c...l> ex) w .. Z C C ~ m '< Dl m o ::::J CD (JJ m en -I 6 - Z en "tJ m o 0' a :::a 5> 5· 2 C o o en m r CD c..J . ~ s g C C ~ o I:: en en o c. CD -I ~ o CJ) 3 $._.. (I) 00. cm~ r(') -(') CDo Q.. CD ..: co ... o. o 0.(tI 0_ !Ilat/ -en g!o _. 3"0 1::.0 o CD (JJ (1)00-r.. fA l>' ~~ ::::1m ~c z O'enl>_ o 'en m C-I en m m . m c..... f~ ):10m c ""C (')"C :l>m . W.2 g "'C o m :u z !. rl!t c Q.p. o 0- 6l> o !to 9.. -. CD o c: ~ [0 g .. m o !.!E.

0- -0 '-' .::. W· " -coc.(Q 0. NCD . . 0 ::::J .... III :::l.(1) s -c.Q o r en m g c ~ en CD ('I) c: c . . o 2:(1) OlQ. a .::.0 rAe :::::J CD I:: en III 3 00. Ol ::::J en 9: -·0 =rc o ::::I ::1..:::::1 0.c ~~ oN· CD - cO· rA ::::I o Ill~m o.'< "'0 - (nro o a: CD ct.m 0- 'gOl r_.6" o~ go c: ~ ::::I I:: :::::J .. (') om 0"'0 :::::J 0 Q. _Co IU enc. QJ "0 CD ::s o "'Ot:!': £~ en a 3 o~ ~iii" m -c -. CD ~ = CD_CD 3 ~a oo o en Q.. =-0 0CD »0 s: 9z ~ .m CD :::l. r. "'C "'tI §im m CD-c :::::J no__ o ""0... 0z o c: m o o ~ "tJ ii" ::::!.!!!...= 0 m~ (')"C >m en en CD . CD-o D) e c... co e.. fa- 0 .(') "0 3 o ::::I ::::I ~.. cO' 0. _0 :::::J_ co_ -a w ... 3' . o~ ::::I (!) s::!1 ~ "'0 C1 CJ C1 0 ""C ""C ""C .CD CD m .. a."'-.. 8 a.. ~ (D' :::0 _.m CD ::::I :::l.: o ..0 -0 c_ c... CD" 3 0. m· S ~ -c 3 00-< 'en >_ ·en 0-1 mm ~en m III ::::I os: • J> CD CD a O Q.t>- Q....

c: ::J ~ a orm :J CD en CD @ a. o at"O "0 . ::J o'm !:to 0. m @ CD mm ::J :J o ro en en CD 0 m ... 3CD CD"U 110. o r- CD oW CIJ g - 3-..~ o mm en en m ·cD S::S:: co !!!. CD o .m 3 o =I ..» o O rrm-0 -. am ::l- li CD ::J o~ ::J CD en en CD 0. m en ..... ~ C') ~ C') 0..co 0 gene:: ClJoo. _0 c-.c: ou) miit ~CJ) os:: . m -'co c m en ~. CI) - o m ::::!. 8 ~~'< CD c: ::ICD 3 m. CD ar38' o ~'< 0. ffi' ~ !a 3 ~m a.. .a c CI) m en 3CD a.~ is' .m »m 1'0 »0 )::ow -0 0_ ~oz (1)-( "0'"0 o0 -..-. 6: :::l m e: @ m en '< o. C') m rrnen o·n 0 .... -.. ffi . m~ 0"tJ "0 "0 a.' Dl 3 m m m C') ""0 m ::J ~c~CD CD en a.. 3 -.. c: w c: c i! z O~ -------------- ----~---- . m0 -e::m 3 ~3m =.. en 0.... a: a: mm en en mm UJ ~ c· . "0 0 CD m· :::!. .... "0 CD .. 3ma. m a. -g ~ ~ =: _... a. 0.. c: .c c: CD 3- li m co :J w or en 9. c: 00 0- o .. a. S'o ~ ~ co m _...c m '<m::J CD CD -.. :J 0 C') en -.c c: (5' 5~.. !:to 0 3 m· eo Sl m "0 :::tI CD CD o 8 :J 8~ ::::Ill) c:: • _ c: mmm ::J g Q...-. '0:0. -'0 ~~m CIJ . a... ... ::J en.. ~ C:en- en "tJ m Z z o (") s: » z ~ r C C') ».

. ~::om:t> <:: .. Po) -0 m0 5" en c. ~~ V? < c.. wC/) 0" . r"" :::tl::::J c..m-g 92 00-< )"C/) cC/) ~C/) J>m .. CD 33 g"o CI> .:.. '" ! men ::0 _. X Q C> o rC ~ 3' o o... en~ II .: c _. lU III C.0. o C. '0' ::J 6: (\. CD ~. os: OJ> ~ !!tiD CD~ Q) o· o· w.. CD 3 CDW .0 -0 0_ J>O en CD _. CD ::::J OJ c' 0- X:J r.m c.f!:!. CD m~ 0"'0 or3 OlU"Q. 01 CD 0 ~-m co o ....".() CD :!. CD :J ro' 3 lU..S::: m~ J!!. CD g c: . "'0 .) .- a. o o III C" ao o o o ::::J :::I C Z tA "'tI :J m o z c m en .

m r3: m ~ I» < ~ ::::s "0 a. amm a ::tJ o o 0- m~ )::0 )::00 O'tl Q r mo -0 t:I_ .u o en o· co til a:m ::::sen 3 o a. ~ . o r- ::::s .. c: r.n Dl m :::tJ m Z ~ iil CD CD o o :.. 0"C (Q ~"O C CD ~ Z en "T1 o . c. til ---------------------------------------- ~. a ~ D3 0" z o m en ~ C C ~ - 6.<l> co en -ru m ::J til til :::::I tIl_... cog... IIJ G) (t ol' en co a.c C1> c co ::J o .. )::0 en o s: » nI en ::tJ ~ "0 I» r- » £~ . en <l> a -or s: -:::.. ::::!. en o z en c=r :J 5: "C " o o m or :J m Q1 . 0 0 <l>a.. - ::::s o o c o =i m l> en o 0 en s: (J)-< m ~o:z 5 tD C s£ 33 Dl co (t::::s :::l.. en a en o m -I CD a. CD iil :::::I £!..

o z m » 3 C ID· ru.0.<Q.. i: llJ e e ~s £~ ::J_ _·c ru ::tJ m -t ::I l> c aJ C c 't:I S' llle.0 ::J w3 3 Ci5..--.-. ::l .. c. c 0_ >0 92 00-< '00 9.---------- .o C/J D) 3 Q) (J) me: CD~ ::J C :~ ~c :Em CQ )::om 0>-C n"O e In >< 0 m~ -n . ~ .J I:U C .» -:::'00 :o· f~ .-. CD N ::J ::J a ~ (') CD > ::tJ m C ::J z ~ ~ Z s: ::I "C a o CD " o o c m fA C/J m r C s o en 0. C- ctlU ~~ Q) Co C 9:0 mm os: :::::10 (1)>-::tJ ~z o 10 ~cn c-t .-.J (') o ~ go ~::J o'::J Q) C ~ C') 5: I\) ::I "TI 3 8 c- ~~ o a w. ~' - s 3 g C ~ o r C ~ i! o --.. .~ ::J Cz CD 0 ::J III 0" - -!o ! rw C 0- ~ JD CD 'E.

:::::!. ~._ PZ cn-< 'en J:>_ 'en 0-1 »0 COol o en mo. 00 CD 0. ""Co CD :::l o CD 3100 Q.CD -'ro (')-0 CD '0 _. ::rCD I» -I» til :::::!.. -o~ "2.. m z o· o» en O@ ::::l 00 0.. 0.. :::l ro 0-0 (/)0 0 Woo mm Os: oJ:> ~cn :m .. fa. :::l < ~ a.0 W a m s ~ ~r "'0(') en" tu» m:::l @:E 9: aro 00 z en Z m o o m "tJ §..o· _."_--..: C r 3. o· :::I i'... oo r~ ~ ). "C o :J CD CD 0 00 .. mm Ii ~ •• ~s wg.. Q.(/) ::::l!:e. OW 6.... C03 00 _....... CD @a. CD '0 0) 0) til CD o o (J.0. co :::l -'0 - 3 en ... !l) m~ 0"'0 »m 10 -0 0_ -I I £0.g£ .! ~ c. ::::l Il) Il) CD 00 0. 3 O.r:u CD en ----_--"_---- c: O~ z o _--- .)' f ma wo.) :i" co a. I» ~ ffi= o ro (IJ 0- (J) ~ m .m ::+ c: ::::l 5: n'W ~~ J!!. ID'O en :J CD o 5)' 3 -.

::I .0 CD w~ ffiG) 0. o !e.::E c en en Q).eC/l CD ::I OJ C/I "ScrCD .0 0.:J Q) -\-\----)1.::I :J 8 "C III 09: C.en 3 o I:: 9t~ 1::. c ~ CD or ::I f en oC om 6· o.:5. CD 6) c: o .crul Sl :::I _.: ~ c: "'tI m S' a..Qt '<:::. o ~ 0' ·it 2' CD CD m CA o r ~ ~ ~ ~ a.: w @m ~"O 0. ::I 5. 2 C » r » Z C" Ill· < ~ Q.0 :::1[. -0 m en -I o :r> g. ffi cso _·c o. CD ac o.I w . 9 [. c OJ a III 8 "C CD 6) 3 o ::I z CA r.::.~ 9t@ o ~ _" g3 ('ii' oot_. "0< 00:::.: o.~ o ~ a.

ffi' ~ CD $~ 0.. I 2. Ol ::::I ::::I. _CD _..Q ::J..::- ff .O CD m ~0 cr3 ~ n :s 0·::se. a >z»< <D :J "'Co a... roC') C') "tJ t: (]) ~~~ G> ~ ~ ~ .. (]) W ~it CD .. '< Q) ° en DJ 0.. 0 ::::I. N-I-i.~OON '" NON (ol m 2' <T> ->e_.... 'tJ :s o Q) ... Q. <D <D o o 0" ~a oa Q) o ~C z -0 0_ »0 (1)-< »cn "\. Q) . 5' o ~ Q.... e <T> "'C 0. tv I I I CD 3'""0 m~ 0(')"'0 c..... m~ os: '» ~(I) c..~ 0- _.m "0 t: ::J Q.. CD <D ::T :::T III 0 ~Q. e ::J.~ Dl3 (I) »m rO ~ w . () ..(O 0(1) o. CD en 0. d' 3 w ro w ::J OU. $CD 0. z en "'C ~ s: » z ~ r Q..O . en ~ C C ~ o· o· CD 0' CD CD :::::I :::::I o r- ~ en 0.0 ::SCD O. 0- . m c. Ul 3 W m (]) ::J co ~ 2: a Q) 0" 2.rom ~o .::T :::T m CD . C}o'{.. !S. . :::I 0Z C c: S2 C m O· » "tJ » o ~ e. o O~ z . ~ I mmmmmmm 1J tv I RQ a _....

~ \ ) I c: "C :::J ~m:::J CD 3 (/) "0 0 0_ :::1-0. .a 0 <t~ c . CD Q) ~ (".. en s: » c: 3: m en ~ ~ ~r &r tJ) CD .. tJJ J>_ . l> ~ Z th ii3 ~ "C (1) 0Q) ? C.. CD "0 Q) 0"0 .---...I 0).. a 3 Q) ... Dr cm~ (")"0 :::Jo.. en-< c 3 ta ..f!2. o 0-1 CIJ mm a o ~ c: ~ th -:c. (1) (1) a Dr 8 ::::l en :::J "C s 3 o rC » "C » o l> ~ c c: m.. CD c_ »0 ~o z C iE=PJ -(") o· is: w c:: c.. CD Q) ::::ll o O~ ~ z ~. jif CD C Dl (1) CQ S· is: m '1l n o· z m C o » r m C O· o c... t: @ 8 W (J) rJ1 ::::I. c: C C" ([i' "0 ao ...... -. o o 0) C cr 3 CD CD c. - . ri ~ Z c: 3 c ::::l o o 3 o en (1) a 8 . Q) 0) -.. c.- .......... en e cd o 0...0 CD Oo . Q) Q) en o g 0) CJ) m .. Dr c:: c... -en o !lI 35: _·w c.----- --------- . Dl en Q) o "C o .u l> . -~ .. ... ---. CD :::J :::J a.c .I ..

:::I Q) 0 (1) en CD ::J Q. -:...' CD 3 or Q. 0 ::J -. ~ w en CD CJ) ~3m.. !~.a m 0. . 0' "2....) ..0 CD _0 :::I tA C'~ ::J _. C. 0' m W w c. CD m ::J cr w Co CD w s' ct>oc..' Ul3 2. 0 .:"0 C.. (I) 0 t:. ..0 "0 0.... a c. ::r - ..o ____ ·_r _ ------~ . /~--...(") en ....0 C CD 0' o~ ::J ~ :3 (J) ct> is:r 0 se. -...l>~ CD 'en 0-1 t: en -(") c_ »0 en CD III 0 ..0 c UI CJ) c: Ql en or CD 0. 0 0 0 ::J (1) 0W 00- g....".e.0 C or tA s. 0"0 UJ W w c. » m ~en "0 e. » C'" 0 C'" m rUI 0 '< CJ) :.. Ql '" C.10. 0'1 ~ W N _". N • m 0) ~ . 3 :::::I 9z CD w-< 0. Q.. ·0 3 UJ W ill . -c -. ...:::1.0 Ql Q) ~ . :::I 3 < (D' gChiif ~ C'" o ::::!1CDm _ 0 0 .. 0 Ql c:g:::l. ::J CD :::I c: CD (I) 0- en 0. CD o...0 ~ :::I Q) ...ro 0..o0..' c C/)CDCD ::J ~::+. CD e. (I) .. o· ::J CD CJ) Q) :. (')0 0.< e o~ Z ~-' ~ --- 0 - _____ ..0 0. . ..Q) ~~.. ~ 0» 6'@ e o :::r"O CD 0 C s!!. ~ . CD.CD o- III 0 Q.. CD c. _____________ L... 3 c Dr (!) c... "0 0 0...w c: w o.. o~ c: :::::I :::I Ql CD CD Ql "0 CD c: :::::I 03 CD CD (Q S' Q: 0. m Z C m » r 0 en e or. 3i o Q) 3!:!': III d ~ ::J (0 0..0 (1). 3 Q. CDal -c .... c CD"C c en en ([) CD o.m m IU III m 0 0 0 a. UlenO Q) • Q) ::::! ... a C. 0' CD 3 iii" 0' ? Ql CJ) 0- c C. (0 0 0 ::J » ..... @ ::J ::I 0 CD 3' ..'en "0-...J 11 0...5' iir at m "0 3' a 0 0 CD :::::I . CD C. o~ :::I ~ ..t:l 0: c .::J !l1CDo _. D1 c=r ~ . oC o 6.-. 0 ::J ~. CD en 0 c:: Q) c: c:: Q) c: CD CD or en (")3: :f .....om -3 o _~ c: c: CD_ CD 0 m en (1) m .c CI) ::l N 0' 0' w._---- n ____ '_. m iQ... :::::I CD ::J "0 0. "'C . CD 0 . en 30.. 3' Ql 3 :::I - Q) 0 0 3i en Dr 0' ""I ~ ~ m "0 0 CI) 3 en e. CD (1) c: m c:::I D1 ~ en Z "'0 s: » z C Ql 0..:::.... (I)" !l) ct>c... ) 3 '. 3 w :::I CD ::J :::I UJ .0 C C'" "0 0 3 or ~ @ (")"'0 cm~ ~m ..3. 0. 'n: 0- co '< m 0 "0 o· 3 0 0' 3 Q) :::::I (1) CI) 0.::J (1) ::--3 m Q) . :i' CD c :::I 0"0 !l) en c mm 3an aaa 0.-----.... CD 0.. 0 n "0 III CD 0 a. 0 (0 C -'0) -. c: Q) s m en 0 :"" Dr C ($ CD '< :::::I :::::I ill en 0' m 3' CD mm . Ql "0 3 0 or C Ql .. -._ . ::J c.. 0 ~.. . 0...0. o- m~ :::I r r r... 0 0. ):.: .n a.... :::::I 0... en ::s ~ 0 r~ 0 m en l> ~ gg- ff ~ ::::!1 CD 0 0......-"I c:: Q) 0.. 8 ::J < :::I UJ 0 we. a :::::I 0 UI :::I UJ "'C m c CD C'" ...CD ll) :::::I ~CD W CJ) 3 -. :r c ••• ~ )lroo ~0. ::J 0' 0 en 3' III Q) co 0.....flo.. e.UI ... N s: m mm 0 0') ~ ::J -. m CJ) ""I '~ ..n 0. D).. CD Z e. Ql Q) o· ~ CD :::I 0:::1 0.. N Ql Q) CJ) 0.. ::J . -'0 a. .J 0 0 w _"..oco (J)::JC < w"O .([) CD CD g m ~:E =UJ CD 0 Df ::J (') CD :::I o... 0 :::I 0. g en m D) 0 CD • 0 ~ 0 CD en CD ::J CD a Q.. ::J t...0 ::J . Q) a UI S!!. oo CD CD (1) m. Ql :::I 3: :::I 9. -. t. CJ) UI (h CD ...c. III III 3 -. .5' 0 UI CD' @ :::I @ . en 0 CD . .:Jii.. o· a: m. 3 CD 0 :::I t: g... e5' :::r CI) . Q) W '"11 Dr 0 :n ~ S"og o CD 0 s: .... < W 0 "0 (5' Q. 3 0 a: "0 CD t:: 3i 0 Q) Q. CD :::::I m o ~ c. UI 0 UI (is' . ~ CD :::I UI iiJ w . _...

o (. CD o ." »m r() -() c_ l>_ o~'en 'en »0 l> pz o en-< mm 0-1 .. 0" Ol.) 8 (f) ro ro ~ o m t:J 00 10 ~ C/) o en 8 ~ (C :s:: c m ~m ::::I . C') fJJ (f) o o~ 0:0 Q) - c: <D c.w 'f:. en tn 'i "tJ c: ~ o 6· o z c o m C m ~ -< » o c c C ~ ~ r ~ o - 6~ z . r0C') _I:: I:: til C') m en "tJ co IDE c z ~ . Ol "0 Ol fJJ ::I OJ ." Z ~ Z r ro C') ro C Ol ::::!. ID Q.0 ns: » m . . cO o CD . I:: C _."0 c..... 0.oJ "'m <D ::J .. I:: .... ::::I en o m "tJ ~ mCD c. o en .. o "T1 o » o o z m m co c "tJ (I)::u z o o l> cm~ ... 1.... I ()""C .o! m ::Urn z d en en (1)-1 02 til mz or 3 ::I fJJ s' 0' .....fJJ m-o..0 ~ o· I\. 0' Ol ::::I o r C » c c: ~ c m en o r ~ ~ en c: » . ::I Q) ro ..

.... p0 ~ z(f) "U o ~ CD :::::I C/l :::::I . !:!1!:!l .. <e:~o 3»a _..0 ~ - en ~ "0 ~~ o .. ) f... '""'...____J'V-. m n (5 .'" r+ ..... o en . ........... ~ ~ rn 0 ... 0 !... en...... - en » 2 ~ 0 0 z N ~ .. Z "Cmmr C c: m ~ A '-'... ':... N < 0 ~ N ~~ NN ~ (f) o r C C ~ l> Den> o~ ~r-O o 8mn ~o< ~ ..... " 0 3!1: / ~ / c z Z ... co a rn a (f) s: ::0 g o coco 00 ~ m ~ CD :::::I '0 * :::: ..... enO NN ~ rn d c m rA o e ~ r "U :...0 0 ~ ~ ~ ~ o -~ N '" co~ > s: ...:.. 0 0 ~ . m co -~~ ~ [ ~ ~ Z::... N c 0 ...0 0 a m (f) Z !V or C" o C- rn 0 0 en m G') ta Q.. ~ \.. m a ?a» 0 ~~z ~cc oc:m fiil>::O 0-0 'tI O"-c » .2._ ::0 0 0 0 "0 » ~ :: f:i!~ .... ..... I ~ r r o ...... ~!.:=0 a m g :5: o m » en -c m m 0-< fJ m z Z -i - ........0 .:0 m m ~ nicnc "0c m CJ) .toc'"- (f) » z "0 !V a g 'tI m 0 G') Q./ .. 'tI . z 0 I ft:1~~-:-:_ I l' v......~ o .0 \l 00 C mm 'tI'tI ..._------~------~( ~------~----------~------------------~ ....:En Z-cm . 0 m \ !.....J tG 1'= 0 ~ ~z -I m 0 .0 0 '"U m (f) a m rES ~ III ~ "'tI o (') encn o " ~ m ::0 0 z » z ~ m 0 no o_.00 )..0 "0 0 ~ ~ :: rJ: 0 0 ~ ~ » .xJ r- m / /-... a s: m :.3 s: ~ en 0 m ::tI ::!:: N (Jl(J) :s:s: ~~ . . ....-i .... .....

o --- ------.CfI CfI ro c c:: . (I) Q) :::lc.... (1)" ::J ::r _C/J 3 m "tJ c :<(1) os: . Dr 0) o· co .. c:: ::J "0 ::J d:C) =..» "m 'a. Il) ..-"'----- ..... (JJ ti en ([) 0" Il) 0) .mm Z c:: O. CD "0 Q) ~. "2.c (I) ill c:: ~ oC om 0C a: "0 c: en oo r ~ C C ~ ~ m o... C) ~.. . C/'J ([) a~C/'J :::l en ~ o rC ~ Z en -a m 2 I: z c: ~ ~ ~ .2: ([)d: (1) o "C (I) » "0 0 .D 0"< 3 ~' Q)..Il) o CD "0 N . ii3 c::3i Il) "0 en CD c.... o· 6: :::I I\) 3i:::l C) ~ ill (II ~ g. c.- -. CD Q) cm~ 0""0 )::om CD . CD· ~ Il) 'Z 0. C/'J 0" Il) ..... Il) Il) en 3 CD ::J a o CD ~ o . (I) a en c 0 ([) m . c..'"--. ---- --_ . Q)- ~m "0 0 .. a ([) co ~ Q) c.a c:: Q) N 0....ell) C::.... c:: CD C/J . w cna C/'J ([) (l)d: ==E~ -uQ) -::J ([) -u (J) (I) "C a£ (j) ::0 o o m o ::J o c:: CD ::J C/'J !e- Q) ([) o: £ Co 3i s !: m z ~iU c:: 0) C/'J (1)"0 0". rO »0 '00 »_ '00 -0 c_ 92 (1)-< 0-1 0..

..... z Cl ::..jlo.. Z C s o o o .'..../ ~ r r m m 0 me zm en )(- -- ... ~r rnm "U:. ...' .. .. ~.a.-.< '" 0 o 3.... N z .. . ~ ..:c 0 :::1m o :::I CD :::I (/) 0.lJ 52 m .-.. 0 . c.a... "<.. co CJ) as: ~ ~ . .•.. .lJ ~ cn ON rn ""CI Cl 0 " 0 C m 0 ::c m 0 .:... .: = £!l :.a. (1'1 £>5 3 _.~ ~....lJ :.. Zj! p 8 o ~ :::I as: ~ z m i!:: 0 l> CJ) as: ~ ~ . (!) (!) @ .Of! -. (j) ~mCl C -~- tn° 0° j""tI ~~ ~~ m ~ ~ ..... _ _ .. c > s: ~ en " < a en a r z -f s 00 co !!'!·OJ ~o<D (/)0_ _...... ~ tn CJ) II) ._----- _-----------------..~-... 0.. (!) 0 "Omm (1'1 ....... j. c •• ..--. _.lJ -g cO o o a o z = .-~-.J(» c: ~ ».1= .. ~ = 'I- 0 z .100 o -~'- ~.-~----- .lJ 8 rn 8 m 3 <D !O!l o [ a 0...:..0 (/) Q) o (!) t: ::l :::J ~~() . :::I c m a ~ '"C'1J"tI ~ ~ ~ !:i cn ~Cl< 0 g C -:n Z 0... v ..:: ::tI 0 o m 'tI e m 'tI 0 ).0... co "U :.... c m ~ ~ c o r l> en Cl <D ~ ):om 0..a.._. 9' C :::I CD CD m 'i1"'O t: :::I ~-I . ~I...lJ"U 0-1 " s o m o o W o Q _0 ~-< Cl 8 :.. (1'1 0 ..... I o 0 Z N 0 N c. " coOo e m j" ?O o m ...

.. CD N r f. .0= 0 ~ 0 o.0 _ C »Z OJl> r m rm ~ rm ~ cm~ n"'tJ fii·Z en "'Or ~ r III (j) <: c: c ~ r » r- $! $! $! r..~» z .... xc.m (Q(J) ":""0 -n 0_ c: ~ »m In »0 C-f .....2. 0 3" -n o < "'0 '..r- m ~ ~ ~ m -I 0 p m :::0 r- ~ ~ W '" ~"" (JI 5.10 ..J:Io.~~ ~Q ~~ =a 0 r m 0 "'0(") ~e> Z ? -me .0 o m m s: o ::tI Z " m ~cz (1)-< "(I) P OJ '""" 0 'S~ o ~ 3 !l) o m l> »»o» o o ommm m "tJ "tJ "tJ "tJ ::tI ~ (JI ~» (Qm 5..10 me zm ---_. §c:: ~Dr < CD s::: .J W QI) ien W t/) c~ z '""" 'S!:j(/) (5 r. .(1) c. m :!. . 0. W N ..J:Io. ~ C'l -. _.0 o -l 3 c m o 3 c: ::l -.... C. ~ -n"tl ~~l>i5:~m"tlm .n--I z & ~~~ .o [!l~ -0 Z"'Tt mm ~ml> ()Z ~ ~ (j)~:. ...10 zm o (/) '-1 s:: c ~ ....() (C:r ":""0 _00 '0"'0 o .. I a . "tI aJ ~!'J~S:~ ~::I o Q.f) "0 m (f)mooo"C "C o ::I o CIl :::1" (f) !l) C'l !l) CD -... 5 z en m rn -CJ) » m :r> m C C C il> r.n -I o r c o :::! ..... 0 N :r ?1 .10 ~ co r." en0(") en r> o 0 c~ >0 2) 0 cz ce ~m .0 Q. en 0 ~ CD ~ rm r- III ~ !< o~ o» oC m rm III CD ~ r m > CJ ~ s 3> m ): "'..._---- . 0 0 0 "cz N 5..» !l) ::I.:0 m OG) :5:0 "'0 QI) nmen e-l -:::0 --1 g m $1 ~ ~c (f) m '""" » o PP 3 ] ZZ S. ~~ 00 C fR _0 m 0 ::It ~ ... .l~ !l) t 3m 0 (/) I I I I I I I I I I I I :s: :s mm III OJ 5» 3 x Dh » o c m Z p m "'Tt 3' i= om o -l om ::12 o c m ~ $! $! r r- 5 ~ "il~ . Zm p~ c N . OZC n rgm(j)z~Q ~ ~COOJO .._.10 N W (JI (0 OJ s~~ cO m ..10 ..!l)::I o -'!l) c.0 zen -0 _ _» 0 .0 c m :::0 m t/) -l »"en mm 0:::.......::0 :::Om 0 _(0 .. Z Zl>en 0'...

...:J 3 5" c..... 3 Dl d :::r Dl CD 0: srn "0 m o .. 3 (J) a c.. m z c m en "'tJ ~ ~ » z c: » r- g o o (J) w c. o -.. D5 (J) 0.£Q. £ Dl 00' .'< "T1 ' l> 0- (0 ::u CD o o ~ _ (J) (J) s m o o :J o 0z c en m - o s:: C/) l> c . C... o o C C') » r C') mm . o.. o o c ::I 8 CD 2 0- a. §~ c. .c/) 0-1 C" G) (f)-< 3 "0 Dl CD ~w C :J :::r3 Dl :J W CD o (f) 03 C :J ... rn CD m~ n"'C l>m 0_ l>O 0. CD m (J) ~r o o r o Dl 31 o Dl o :J CD o.. o ~ o rn -n ~ _o z w l> ~ .0 m C en Q)~ "Oc Co. CD a Dl 31 s . (J) :J C Dl CD (J) Q 3 :J 3 ai CD 0. :J c.. c CD 0- ru m :J (J) CD C" Dl Dl (J) rn . ...Dl Dl ....£Q. Q....W c ~ CD g i: Z en ""C m C" m ~m Dl (J) (J) (J) 0..Dl C (")0.... ~' en 0: Dl C.or cO C Dl CD (J) ::10. CD "0 & o 3 Dl :J rn c.!:. a~.. (J) ~ro Dl rn -'Dl ca_ m m w (J) o 0- 05' 0. 0..... 0"0 0:: Dl C.. CD CD ~CD »a en~ os ~(J) o ::::!.o . -$' 0...CD 0. Dl CD . Dl ~ Dl -..Dl CD 3 Dl Dl rnr CD w o . 0(0 3 -g~ n. a: CD . 6f 0.. ::l en o 0:: as 0. -CD :J CD G) CD ::I "U . ![ .. o r Dl "0 ~ ~ ~ a C CD (J) a c: .0 rn (J) ~CD :J C o .. -" 8 :J CD m Q':J m Dl w .0 o~ C.o o w o _. en o~ "0 CD 2 Q) CD C" oC o 0.

c- n" »om r-n m~ -n c_ .. -< snw >_ ow mm >0 cz c ... m ""C o ~ c l> C a "" 2 m g ~-- . ni: .> :CW ::::a l> :::a ""C m c: C{ )::i a ttl c...

.__ .OJ 0- mtij 0""0 »m In -n 0_ 92 ):. .. _~J o r ~ ).. l> z ~ en z o r C ~ :s: m . z (IJ "tJ m 9 o z c s: » z c: » r C 0- m o ~ ·m (IJ » o -~ o z ... .[i rr 0: ::J N O.! c: ~ C . a. 0: W » rrtJ) -n tJ) » m » r r » m ~ os: .. ..__ .:.. c(/) m~ ~(j) N -n im .U c: 5> r m en ._ .(/) ~ >0 (1)-< o .

.. en (I) G') m oo en :J .. en m (') CD c: ~ 0..(1.. W3 ~ CD Dl ::J (1.go (Do. c en =':(D '"'\ O'CD:J CD 0' . ac::J CD :TCD C ~O' ~0 ::J c.. -0 en m e en o c m ~ C- m~ (J) c z Ci) 3c [I) m m m :s: "'tJ m ~ C1 ::::!. -CD -:::!...:0 W -. o III (1..m rn on 00. 0. ::J .. 50 _.. ar"€ ~ z tA ("')"tJ :t. 3m Cl_ CD ~ ::J ru3:J en Q) ~. mm '0 ~1J en @ Cd a ~ [I) a3 m (J) C z C1 3...1 en a. Cl W Cl _.1 3 CD <D en a. .[1) 0' ~- en o . O::J (l) Ie Om em 0- "C n.(1) "0 CD .1 o e =i "C W -.::J ::J CD o.).. m3 en ffi 3 0.. UJ CD co . [I) _.(l) 0'0 o en z -< 0.. N 3: m Q 0... @ -(I) (I) ..... o [I) en N' 0) ~ <D ::J- 0. 'O@ Q):::::!'! C~ CD a._ enaruO en.. -.... <D O'en Wo..< ~:~ CD III m en o c i" ~ C C ~ o m » o ~ 'lJ ~ art o 0. 0.....S... ~(l) o.. ? N' "O~ a. 0....1 (1... CD w3o -'0 ::J C (D_ o -.... oc o CD ::J cn -00 C1 C » z c: » rm C 35: en :r - en s Cd o 2 . o _. (l) u..::J m CD ~~ (1. Cl ....3 0"0 c-'0) -... CD o o 52 o.0' 3 ~'~ -'CD .. CD ...m o ::J en 0... ~ 0.=.. CD en sa 0.. 3 -t e .. $! C o ..:0 en m OJ 5 z o 0. en Cd < CD "0 CD or 3 a c m -t "0 _.. (.. (') ::J ::J 0 o~ -.. ~· . Cl (1) C1 fJ 35-0 co ..... en =co o mo.» [1)'< .C 3 8 '0 0 6: :m 3 'a' '.. o CD 3 :. 0.. ~ z en ~ "tI CD CD "0"0 q-o. cr :::I en m CD en W (1.1 en c "0(1) =::J 3i: m tAo OCl) ~3: ~~ mm ~ ~ t!l CD (I) '83 ::J en '0 (l) c z -t os: :<~ @ff C) a. cn ::J o- z . CD _. N' CD ::::!. -(D (D _.\ o ...1 en a... (1) Cl ~ C1 cnc m '< C ::J :r 0.w (D .10 Q o z I ~...(1) CD.o (I) o~ ~~ m C1 o~ _.. m 0_ ::J m (I) o 35: m c ... _Om 0... &0 ~ 0 ~r o Cd en.( ~cZ "en »_ "00 c-el :%>0 w~ [I) Cir _.< :r. '0> n~ ~ o . ~3 CD CD o en en 0"0 o (l) o • 0 -'0.0' <D CD W< C=t..

. CD en <D ""'c (!) 3 CD ::l :J 3 ~. 0... I 1 m CD en o ~ ~ .. 0 :::I 5'~ c ::J ~O" » G') G') CJ) 0'0 0... m m ~ c3 Co o et° ::JtT m "tI :t:- o CD en£!: _... .._0 <D ::1 o0 en "'Q. - m -0" ~ CD (!) . 0. CD ::::':::J _. c en CD 3 ~Q ""'-0 ID . CD 00. . m CD 0"..... "".. w~ ~.' ru en en 3 CD ru... o en <D 0 ::TID o ::....-..0 CJ) o m .... C1 -I pz "en l>_ (")~ »0 00-< '00 0-1 00... <D 0 D3a.. ~I 10 -... o o :J NC o@ »2' 0. o ~ .. . ::1 _. _ .("') c_ -(") ruo.:10. 0.: (') _. ID en W g.. _. «ID(!) -(') 3 <D s.. 0 3 ID' =CD 0.::::....0 o - s: m o C1 0- mt..... ID » r co' :::!1:J :::!...Q..:l.:10. ro 0..... a. ::l 0 en =... :J . °t.3 8£ en i I o o ~m co. o ID 0. o:~. ...!~I .. (!) _.. --- . '0 -:J <D ID ru <Dco.i (")"ti m CJ) z »m .J o en 9... . en IDo.. -0 en CD c.. :::J (") ~....... en en ru _.. OJ ~ o 0..a ~ mm C1 " l> -0 :J :<(1) ~ S' (D 0... '00...l C"l C1 ro ~ ru ru 00" CD . a t* ro =« :J CD 'O::l a en C _.' (J) c -I . <::1....Q ruo. IDID ~.03 c~ _'. ~ CD u< o0 CD CD ::J~ _.. (') ... \I. o (!) @ ru en 3 m~ CD o· 3 3: l> z c l> r C .. 'Ocn -'0 > o Z o - 0- o- I t ~. C < 5: en :J 0 m r m... Co .

... S' (1) ru (f) 0 (1 ~ o 0.... m II en :t:~ '1»'1 1 0 t c 0 r- » 0 O Z ~ ~. 0 . C3 92 00-< . C' (I) N 0 (1) ~ a.'. 0 w 0 .01 .. e ::J ::11 en eI..: n... 0 r PI rt en ""C m Z » Z c: » r C S 5. ll) cZ (")"0 m en c: Z 0 (1) ::Jl 0 a.. (1) c: :::l ::11 0" c.l ::Jt 0 @ -0 c. ~ ::0 m ~ () 0 ::J >< 0 I eli 0.. o _.. CfJ C=l (j~ a.. .l 3 ll) (1) G') » r"Of' ::J. z C 0 0 m ""0 0 l> 1] . I --.0 0 a » 0 0 Z (f) (l) CQ o C ~ c: » m ~ :<(!J m t~ -c I~. C c 0..~. ::Ja. . (1) "0 W 3 ru n. 0 a (§ 1. ::J @ !i:l... (I) !1:! ru » en » "tJ C 0 »m In »0 >_ "(1) mm " -0 c_ -ga -m 0._. ::J 3..._.l 3 ru 0 ~' CQ ::::u c: a. ----------~cc. en c ::tJ a 0 o s:: m ::tJ 0 » (i) s== n..!"~- ••• -..c .

n .. C o: o !! . C m r -i fJJ m c:: 0> 0.... C c:: III co o c @ ru :::!: c:: ru 0. -~:!. :::J . 0> o . o 0- c- 0- S 0(J) s III o . C :::J mm (')~ c (J) <j.0 CD (J) m en c en c o ... 0> z· c fJJ J:r: I f_9tm~! I ..'.. o o » z .. c~ @ " 0.c: z en » r m ~ :s C 0CD .~ co o 0.. ~.. ~ s ~ (J) z < @ 5' o 0. ~ ~ » o ~ 0Z c..... -I m 03 c "U ru "2.. mtii 0""0 ):::om o en 8 :::J en (J) (J) rn -n c_ 'Ct!) (i)' . CD m 0 03 ::i" 0> o ~ ~ o en z ~ a .> '00 <0 (J) o 0... c c o .i 19: 0> (J) g m "2!l) @ 0. m 3 o (J) '"'0 0> :::JI 0..... ~ mm'A 0. :::J w-< »_ '00 »0 Cz c-=\! ~..... 0> 0... c: m !! r m.....\ en "T1 o f3 ~.... ~ C ~ en co o 0..

:JI 3 ru ..:c ill 'T1 C m m ~ -l ru a: ro 3 .:J 0. . s:::: 0 en ? ::0 §... co m .:JI -l ru m en ru ru . OJ a: CD "0 o C ..l:> 51 c (J) j::} c 0 . :::h < CD )::om rO -0 C1 CD ru .:c C 0 0.. en ""C z . 0. ID co 3 oC om O· o z C m » z c » r- i: ru· ~ m en o r c ~ » "'tJ » o =i c » c O· » o z ./ '0 ..:JI CD ru o. rot 3 ru CD . c. 0 > r ffi ~ o-J mm Os <. s:::: :::h *s C1 ::::l :::h CD ..-+ CD :::::!.~~ '"I / . OJ 0.' o o ::::l a m co 0 -0 a.:J < C1 en-< o ::::l < ~ ru 3 (J) o OJ ::JI 0 0.-+ § '< a..:J (J) c 0 .-+ ~c2: ~o »_ '00 '00 '00 o· . o CD cm~ ()"ti 0..

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80378108","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80378108&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[257902758,289475747,272834880,289490092,289477155,101080235,100686192,92524493,92719556,253264900,244157917,212863738,239488191,263504218,282766939,224419023,163646054,224258670,238704340,224355300,225916486,224369806,224410295,293461549,239588474,211302755,202691564,182553141,234028503,224349281,224326250,224426877,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224285255,224252178,235411767,224270540,163580087,249308236,224248520,163564256,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,182522032,216442529,224266633,224420008],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0uKXHsWyetC3809wOIHtJEI0Tgk=","module_id":"NFiHqDMgUX8SbQyqLzZd0hSjIM4=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,244157917,212863738,239488191,263504218,282766939,224419023,163646054,224258670,238704340,224355300,225916486,224369806,224410295,293461549,239588474,211302755,202691564,182553141,234028503,224349281,224326250,224426877],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"0uKXHsWyetC3809wOIHtJEI0Tgk=","module_id":"ztilXYmrvpn+cy8KcGVW4yacmjY=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224285255,224252178,235411767,224270540,163580087,249308236,224248520,163564256,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,182522032,216442529,224266633,224420008],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"0uKXHsWyetC3809wOIHtJEI0Tgk=","module_id":"lTREc4T8O91j7m0aQW0WcvoQ3wg=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[257902758,289475747,272834880,289490092,289477155,101080235,100686192,92524493,92719556],"title_link":null,"title":"More From Edgar Pallo","track_opts":{"compilation_id":"0uKXHsWyetC3809wOIHtJEI0Tgk=","module_id":"HATbbwQojCLpw9JMQOC6hR8nBOY=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"92524493":{"type":"document","id":92524493,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92524493/149x198/b2eb108d4e/1408230787?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92524493/298x396/744d72fcf0/1408230787?v=1","title":"C+ílculo y Dise+¦o de Tanques para Almacenamiento de Petroleo seg+¦n API 650","short_title":"C+ílculo y Dise+¦o de Tanques para Almacenamiento de Petroleo seg+¦n API 650","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":92524493,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tt8zyCiz36APzyfokqashF7CyB0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/92524493/C-ilculo-y-Dise-o-de-Tanques-para-Almacenamiento-de-Petroleo-seg-n-API-650","top_badge":null},"92719556":{"type":"document","id":92719556,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92719556/149x198/dc51cf8dea/1399981178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92719556/298x396/337804342e/1399981178?v=1","title":"C+ílculo y Dise+¦o de Tanques para Almacenamiento de Petroleo seg+¦n API 650","short_title":"C+ílculo y Dise+¦o de Tanques para Almacenamiento de Petroleo seg+¦n API 650","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":92719556,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yh7oA80aEVw6qz/NjHtnvTiKUVc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/92719556/C-ilculo-y-Dise-o-de-Tanques-para-Almacenamiento-de-Petroleo-seg-n-API-650","top_badge":null},"100686192":{"type":"document","id":100686192,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100686192/149x198/871d334cc9/1412577807?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100686192/298x396/1f85e015f4/1412577807?v=1","title":"ABB-E-1.1.3","short_title":"ABB-E-1.1.3","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":100686192,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3n6M2bltptr4ApT/YYzRliIXKFM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100686192/ABB-E-1-1-3","top_badge":null},"101080235":{"type":"document","id":101080235,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101080235/149x198/36431eb88a/1407987613?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101080235/298x396/8c59c77694/1407987613?v=1","title":"Estacion Incoming","short_title":"Estacion Incoming","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":101080235,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tntf1bmCAOxSYZ2Nf1P9tBaX1tc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101080235/Estacion-Incoming","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539937912?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539937912?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XvWMUHKjK0rVyHM9qgtQ4KUA+nk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539943224?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539943224?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b2D8Mf6B1AaRpSv8yEjLbL23hd8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539944477?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539944477?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jO97gorrAcSFEFNVQEPNGB8MPvg="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539948883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539948883?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ysV0uBC/qKm5BY1PEsqywFcNcU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539937025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539937025?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8Gk88k7vfkBy0tfzxEu3dU6LoH0="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539936821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539936821?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Bv9hdrS6HXix3BBJyz9S4RPMH0w="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539962396?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539962396?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vd0ZU/hesT24UhEhY3a6ZP8gFaM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539944616?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539944616?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IudGszJPuIZvgic3E2WDX9E+hRU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539943846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539943846?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S7dPym9/QWg5/DNY8QKtYvsLFGE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539941443?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539941443?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1xDEYR98z2cZHmOXshfQVwGqMYQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539942783?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539942783?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1WyXwM4Z7ItKJRk3Kku5nR/w6MM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539946323?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539946323?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F1LM0rdr0ugrx4J9Cn7Q7pYuW9o="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539947618?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539947618?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kwFIF7c4hiFe/4aCfl2hcUI5QZM="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539944902?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539944902?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3o1NB8JEx/UJhM/bhyFQMRub78M="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539938220?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539938220?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VyzFtTUl7dtd0NLE7DoIJajw+hk="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539948249?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539948249?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MjhNO/7eKmfzgjFUYgJvshdDbGg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539934503?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539934503?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0pppruZL/5ZuoisDWjk4Y2KvjXU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539940188?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539940188?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KP1AYdd5MxF6ZbSP4y3d98V4nRg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539951261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539951261?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O6G92ARxJceNrwaffGiPpDtq4qE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539951651?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539951651?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HZitxJsxIXsGRKBABuZGHZwLSXg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539950798?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539950798?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/mUmMVEZGzgSJjOsgfJNkOd+/6I="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539934558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539934558?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"f4GQ4JFlNaPUYksgMN/9dzSoKD0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539948187?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539948187?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mi5y5+RpqpLeVszj0Slcz3Ol/GE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539944858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539944858?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PvCKxcomo3HKpSePjYHNCRv08vA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539953028?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539953028?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/O74qv75MKVMxZcLcH2TRyLbc00="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539941425?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539941425?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F3ldlOCwmILzWiR/MgDcjH8+21s="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539941511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539941511?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S+XoGWqra1Vx2bTqA5JFHygMh7U="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539941414?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539941414?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8tXXnghJv+GmC8jf+bpWJ4t5BpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539941481?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539941481?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XihFDFIjQziU27hyzY8TephxnFY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224420008":{"type":"book","id":224420008,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224420008/149x198/7a7e91eff2/1539938258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224420008/298x396/7fdc43e330/1539938258?v=1","title":"The Constant Gardener: A Novel","short_title":"The Constant Gardener","author":"John le Carre","tracking":{"object_type":"document","object_id":224420008,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9zbtfhafVFzk53AntxShd2ct2iU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224420008/The-Constant-Gardener-A-Novel","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539938269?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539938269?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wul64qIAIX9Aopd6T53Ym8QbSGI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539944185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539944185?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XbgORFUamCOyOVxgjQdS3CEVDN0="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539934460?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539934460?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HF9cqmMeA6N+9sEkLOQoxHs86m0="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539946206?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539946206?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9mVDskCRkZyMvH04QayBhwyYSwQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539940988?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539940988?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B8+aXOhsldQy385xTn+c0W49UvQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539947504?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539947504?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aWx89Mgjgnp2k03HRPXxJxIvPSw="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539943399?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539943399?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RPJfrTE+UrnW57RCdWni3HPlOl8="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539938031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539938031?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aVNQHaFFj6iB0UB2AnJJcn6y3Jk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539948171?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539948171?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8SsY8rtwZYFHTDefduzZyGAegAc="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539938827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539938827?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"egxF8XDouqMRe9HTN+YFTf+Kpuw="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539949043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539949043?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bcdmEQYvcpGBK7gt8+v/tpEesh4="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539938441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539938441?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rtTBBUNk190N++gCjqc4xdrDh2U="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539946140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539946140?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KZ3W1QOhNRD2cmQm5kqCEb40SgQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539939431?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539939431?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/XMLOLKw12a9Xu3IlO57FZRShXg="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539939338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539939338?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jesjbCiFqA0cp6zsPSOgIoIUHxU="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539947748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539947748?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MIQ/8yAnDvdugZABerrMzUQA8WA="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539944068?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539944068?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eNmHcnatGI7LvZllvDm25TjHLcM="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"257902758":{"type":"document","id":257902758,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/257902758/149x198/5034b4deab/1425670289?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/257902758/298x396/85181e249c/1425670289?v=1","title":"Cálculo de Tanques","short_title":"Cálculo de Tanques","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":257902758,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rNN24X+thFUnbQJdpFOcJDO/4j0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/257902758/Calculo-de-Tanques","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539945864?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539945864?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2lG47YaoXI2L1Y+2xTspyb2eAcY="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"272834880":{"type":"document","id":272834880,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/272834880/149x198/809d3d5bcd/1438095485?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/272834880/298x396/3b0661bb4d/1438095485?v=1","title":"Sigmacover 435 Bas Lightgrey - 55067146890","short_title":"Sigmacover 435 Bas Lightgrey - 55067146890","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":272834880,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cTcDZpG3zfmMIZmN6L2mYs1gr/U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/272834880/Sigmacover-435-Bas-Lightgrey-55067146890","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539945502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539945502?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eYEqivKxh11Frz8iAZDhnpbREfY="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539942593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539942593?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lp8yU+pf60fCHbZFFMLk6i6M2GM="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539945485?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539945485?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YiPNrj6W3HYe3jwzcj5fOeahwDc="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"289475747":{"type":"document","id":289475747,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289475747/149x198/5a1df699ea/1458453835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289475747/298x396/efc63b61d1/1458453835?v=1","title":"Interpretacion y Uso de La Norma API 1104","short_title":"Interpretacion y Uso de La Norma API 1104","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":289475747,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T56lwSgduTbyiqkGhLC7Y+E75Ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/289475747/Interpretacion-y-Uso-de-La-Norma-API-1104","top_badge":null},"289477155":{"type":"document","id":289477155,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289477155/149x198/773ddf5528/1447349119?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289477155/298x396/a9cf9c8df3/1447349119?v=1","title":"MANUAL DE INSTRUCCION DE INSPECTOR DE SOLDADURA -CWI-PARTE-4.pdf","short_title":"MANUAL DE INSTRUCCION DE INSPECTOR DE SOLDADURA -CWI-PARTE-4.pdf","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":289477155,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eVC8nHyHhonFts0BWCjnV8lVBLg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/289477155/MANUAL-DE-INSTRUCCION-DE-INSPECTOR-DE-SOLDADURA-CWI-PARTE-4-pdf","top_badge":null},"289490092":{"type":"document","id":289490092,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289490092/149x198/6dff77ca0c/1447357394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289490092/298x396/84cfccb5ce/1447357394?v=1","title":"Trauma Abdominal Diapo","short_title":"Trauma Abdominal Diapo","author":"Edgar Pallo","tracking":{"object_type":"document","object_id":289490092,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZV08PR7t55Rb18kv1bYjda/D3Vc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/289490092/Trauma-Abdominal-Diapo","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539941934?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539941934?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7Scf0dmigS7Fnlsi8SbOqM/j0Xg="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539949757?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539949757?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w42/sieRG3jcGrklD1WaVtIrHHI="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80378108","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C18%2C19%2C20&auth_token=ZXww52FpSxX2dvqffcSZxG1NTS0%3D&authenticity_token=G7yBewS%2BeKDkEaOaxUj%2FSc8wHoVnPAM5iAcMw7EswAgGfXBtiKhrkxDcGKGk418KEVQmlBKJlDiBcS2wJyoD0Q%3D%3D&expires=1540571877&wordDocumentId=80378108&wordUploadId=83462518"},"renewal_nag_props":null}-->