Unusual design, Swinglock, Rotational, Attachments

RPD III (3207-417) 2hr 0900-1100 Aug 27, 2010 Vichet Chindavanig
วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Intro. Unusual design

Ordinary RPD uses straight guiding plane directing path of placement and removal. Some situations where key abutments are insufficient or the available abutments are mobile. Unusual designs may accommodate retention and reduce RPD component

ฟันปลอมบางส่ วนถอดได้ทวไป ั่ ใช้ระนาบนาที่เป็ นเส้นตรง ประกอบใช้กาหนดทิศการใส่ ถอดชิ้นฟันปลอม  บางสถานการณ์ ฟั นหลักสาคัญมี ไม่พอ หรื อฟันหลักซี่ต่างๆ นั้น โยก  ลักษณะออกแบบไม่ธรรมดานี้ ช่วยต่อแรงยึด อาจลดส่ วนประกอบโครงสร้างฟันปลอม

Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Objectives
Able to justify which clasp should be applied in certain situations (bar v.s. circumfer.)  Introduction to precision attachments, coping and telescopic dentures  Understanding the indications, contraindications, and how-to for the following design

Rotational: AP, PA, unilateral  Swinglock design

Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Objectives
 สามารถตัดสิ นใจเลือกประเภทตะขอได้ (ตะขอแท่ง กับตะขอ

โอบรอบ) กับสถานการณ์จาเพาะหนึ่งใด  แนะนาให้รู้จก หน่วยยึดแม่นยา ครอบตอฟั น และฟั นปลอม ั ครอบตอฟัน ฟันปลอมคร่ อมหลัก  เข้าใจ รู ้จกข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ต่างๆ และการออกแบบฟั นปลอม ั เคลื่อนหมุน แบบต่างๆ ฟันปลอมล็อคยึดด้วยบานพับ

Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Preamble ปฐมบท
  

See "The Dentist Of Jaipur" // a funny shortfilm by Falk Peplinski http://www.youtube.com/watch?v=WR8tIjTykbE 4:40min. Fact -where socioeconomic and number of qualified dentists are not sufficient

Nature of Complete dentures
Photos by Jim Collis CDT

Starts from empty space  Retention < ?  Stability < ?  Chewing efficiency < ?

http://www.youtube.com/watch?v=jBbZNdUbLJM Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Nature of Crown & bridges Cut tooth >  Leak ?  Break ?  Cost ?  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

short margin  Blockout die before waxing Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . open margin.Nature of Crown & bridges Cut natural tooth structures  Good for structural damaged teeth  Decay potential from leaking.

C&B ? Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Nature of RPDs  Selecting components and designing decision are more difficult than CD.

Quintessence Pub. ADV Rem Partial Dentures.Nature of RPDs / requirements Placing on both hard and soft tissues  Design > biomechanics ?  Pain free when used ?  Is retention adequate ?  Esthetics ?  Get along with remaining teeth?  Occlusal scheme variation?  จาก Brudvick JS.  1999 Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

youtube.youtube.youtube.com/watch?v=L0bdNpCZVc k&feature=related 47:56min. an old lecture.com/watch?v=XA_i8GCWBp A&feature=related 2:13min. http://www. Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .End results solving problems (RPD) digital technology      Computor aid design (cad) http://www.com/watch?v=aSy0P6Sa3C8 2:09min. but being principles http://www. Investment cost? Conventional design (various types) from U of Michigan.

nature of mechanics?  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . esthetics.End results solving problems (RPD) wrought wire The difference between bar clasps and circumferential clasps (Push-Pull)  Retention.

การใช้ลวดรี ด (wrought wire) กับบางสถานการณ์ Prefabricated connector wire and Ball clasps Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Oxford Balkwell Scientific Publications. Lamie GA Partial dentures. 2nd ed.การใช้ลวดรี ด (wrought wire) กับบางสถานการณ์ แถวบน ภาพ Spoon dentures จาก Osborne J. 1959 Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

and same degree of undercut)  Why? Because bar clasp -is a push type (ชนิดดัน).End results solving problems (RPD) :bar clasp A bar clasp provides more retentive force than a circumferential clasp (same angle of convergence. circumferential clasp -is a drag type (ชนิดดึง). ให้เปรี ยบเทียบกับการเข็นล้อรถตะกร้าของ  ร้านสรรพสิ นค้า ข้ามสิ่ งกีดขวางลูกระนาด เข็น-ดึง ต่างกัน? Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

End results solving problems (RPD) Application of bar clasps Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

End results solving problems (RPD) Swinglock removable partial denture  Multiple push type clasp being completely locked by a hinge and latch (บานพับ และขอเกี่ยว)  Do not allow RPD movements  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

tools. precision (less margin of error and expense Activating. and attachment removal tools Nature of its structures Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .End results solving problems (RPD)   Precision attachments Need more work.

com/ceka.preat.End results solving problems (RPD) Precision attachments  ดู http://www.html  Complete overdenture Removable partial denture Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

root cap. tooth splinting.Attachments . root canal treatment. tooth decoronate (ตัดซี่ฟัน) Provide esthetics (no clasp is seen)  Splint abutment (where distal extension is presence or abutments are not strong)  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .nature  Require abutment restoration – crown.

Rotational design  Rotational design  AP. PA. and unilateral design Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

End result – rotational design Reducing parts (clasp?)  Not reducing RPD retention (lock?)  Serve esthetics demand (attachment?)  How to make clasp fit to the abutment ? How to reduce number of the clasp? Many clasp? Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

http://www.youtube.Nature of RPDs คิดทบทวนก่อน?   How do they work? A piece of rigid material formed into anatomical structures to which replacing missing organs.com/w atch?v=9rA7VPUQqPQ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .  RPD ทางานได้อย่างไร        Arch integrity > chewing capability >occlusal anatomy (Link to Posselt and computor animation) ชิ้นวัสดุแข็งตรึ ง สร้างรู ปเป็ น โครงสร้างกายวิภาคต่างๆ ที่ทดแทน อวัยวะส่ วนที่สูญเสี ยไป โค้งขากรรไกรที่ต่อเนื่อง > ประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยว ความสามารถบดเคี้ยว > ขึ้นกับรู ป กายวิภาคฟัน ดูการเคลื่อนขากรรไกร 0:46min.

End Part 1 Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Rotational design removable partial denture Part 2. In detail ฟันปลอมบางส่ วนถอดได้เคลื่อนหมุน Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Objectives Understand the principles. classifications  Indications and advantages  Techniques in clinical and laboratory  Apply factual knowledge to general design  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Principles Utilize undercut at proximal surface of abutment teeth as retentive area for rigid proximal plate.  Eliminate and reduce unnecessary conventional clasps.  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . This undercut and projection of metal part will provide reasonable retentive force to RPDs.

หมุนหลัง-หน้า  ใส่ ฟันหน้า  ใส่ ซีกเดียว Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . rotational design posterior teeth placement AP.Classification. P  anterior teeth placement  unilateral   ใสฟันหลัง หมุนหน้า-หลัง.

PA เหมาะกับ Kennedy class III.ั หลักการ –ใช้กบจาแนกเคนเนดี้ที่ 3  AP. modification 1 ที่ลกษณะช่องว่างสมมาตรกัน มีฟัน ั หลังซี่สุดท้ายล้ม  Unilateral เหมาะกับ Kennedy class III ที่ ไม่มีช่องว่างที่สอง  Missing anterior teeth-no clasp at abutment next to the spacing Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

หลักการ -ใช้ส่วนคอดด้านประชิดของฟันล้มยึด  ขากรรไกรล่างซี่ สุดท้ายไม่ตองมีตะขอ ้ Ordinary RPD Rotational design Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Finzen –ข้าพเจ้า มีความเห็นแย้งว่า ธรรมชาติฟันกรามซี่บน มักมีส่วนคอดด้านไกลกลางน้อยไป หรื ออาจไม่พอ ควรโอบตะขอจากด้านไกลกลางจับพื้นที่คอด ด้านใกล้กลาง การเห็นแย้งนี้อาจนาไปสู่แบบโครงสร้างที่ดีกว่า ดังลักษณะตะขอที่ภาพสไลด์ที่ 16 บนขวา Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .เมื่อใช้ใส่ ฟันหลัง ขากรรไกรบน  จากเอกสารของ Krol.

Unilateral . ้ ด้านใกล้กลางกรามน้อย  ใช้แผ่นประชิด (proximal plate) เข้าจับพื้นที่คอดคอฟั น Unilateral rotational RPD One clasp retained RPD Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .ใส่ ฟันซีกเดียว  มีตะขอตัวเดียว ซี่ ฟันประชิดเหงือกว่างไม่มีตะขอ  ใช้ส่วนคอดที่ดานไกลกลางฟั นหน้า.

เมื่อใช้ใส่ ฟันหน้า ขากรรไกรบน ใช้ส่วนคอดด้านประชิดเหงือกว่าง  แผ่นประชิดเข้ายึดในพื้นที่คอดก่อน. ตะขอโอบรอบที่ฟันกราม จึงใส่ ลงเข้าที่ภายหลัง  ไม่มีตะขอที่ฟันเขี้ยว. Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Indications and advantages Some modification areas and abutments adjacent to those modification areas may not have proper contour for conventional clasps. because it is contradictory to esthetics of the patient.  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .  Anterior edentulous area and abutments next to those areas may not suitable to place conventional clasps.

 Without addition modification for retentive areas as conventional clasp. tooth structure is preserved.Indications and advantages Reduction of clasps will affect directly to esthetics.  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . amount of plaque adhesion to abutment tooth.

Techniques in clinical and laboratory Indicate and measure the amount of undercut on proximal area of abutment tooth  How…  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

 Measure amount of undercuts  Alteration of tooth contour in a duplicate cast before working in patient’s mouth  Laboratory instruction and order form  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Clinical and laboratory techniques Indicate and mark tripod that relates to path of placement in two different marks.

Rotational design  Example Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

8-15  Rest seat designs for inclined posterior abutments: A photoelastic comparison. Flinton R..1. JPD. Vol. Sansom B. 1987 July. Vol..1..J. Firtell D. G...References/further reading Removable partial dentures with rotational paths of insertion: Problem analysis. Kingman A. JPD 1983 July. E. B. Parks V. Jacobson T. Pelleu Jr. 57-61  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . pp.58 No.J. pp. 50 No..

Sept. E.. No. E. No..48. 392-395  Rotational path removable partial denture design.105.Vol. Krol A.References/further reading Dual-path design for removable partial dentures.39. Vol. JPD 1982. 460-465  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . J.4. pp. Jacobson T. Apr.. Vol. King G.. 370-376  Satisfying esthetic demands with rotational path partial dentures. pp. JPD 1978.4. pp. JADA 1982.

. JPD. Zarb G. A. Mar.Vol. F.. pp.46. G.. Mackay H. 360-368  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . JPD 1981 Oct. 268-273  Cosmetic and removable partial denturesThe Class IV partially edentulous patient. No. Garver D.References/further reading A new clasping system for unilateral distal extension removable partial dentures.39. pp. 1978.4. Vol..

JPD 1987..References/further reading  Design variations of the rotational path removable partial denture. pp. Vol. 336-338 Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . No. Murchison D. G.. Sept.3. S.58. Schwartz R.

Int J Prosthodont.1(1):17-27. Replacement of posterior teeth. 1988 Jul-Aug. Rotational path removable partial dentures: Part 1. Finzen FC. . Krol AJ.

Int J Prosthodont. Rotational path removable partial dentures: Part 2. 1988 Sep-Oct.1(2):135-42. Finzen FC. Replacement of anterior teeth. Krol AJ. .

ข้อคิดเห็น  แนวคิดเรื่ องส่ วนพัก (เรสท์) ขนาดยาว ทาให้เสี ยเนื้อฟันมาก แต่ขอดีน้ นจะได้จุดหมุนที่ไกลจากส่ วนคอด ้ ั  แนวคิดเรื่ องส่ วนพักที่ลึก ทาให้เสี ยเนื้ อฟั นมาก แต่ขอดีน้ นจะได้ ้ ั ระนาบนา (guiding plane) จากความลึก  แนวคิดเรื่ องขยายส่ วนพักเป็ นรู ปดอกจิก (ไพ่ป๊อก) ทาให้เสี ย เนื้อฟันมาก แต่ขอดีน้ นจะให้การโอบล้อม (encirclement) ้ ั ภายในซี่ฟัน Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

In detail ฟันปลอมล็อคยึดด้วยบานพับ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Swing-lock design Part 3.

Objectives/contents       Principle of the design Indications/advantages Contraindication/disadvantages Clinical techniques Laboratory techniques Lab-dentist communication ใช้ตะขอแท่งหลายตัว แข็งตรึ ง  เหมาะกับกรณี ฟันหลักน้อย ไม่ แข็งแรง ขาดหลักสาคัญ  ไม่เหมาะกับผูดูแลความสะอาด ้ ไม่ดี สามารถทางมือต่า ความ งามไม่ดี  ใช้บานพับ และขอเกี่ยว  กาหนดตาแหน่ งชัดเจน วาดภาพ ตรวจโครงขี้ผ้ งก่อนเหวี่ยงโลหะ ึ  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Principles of the design Form and component parts  Consist of latch and hinge. with labial bar that has multiple bar clasps  Major connector is a lingual plate  Multiple rest seats  May consisting with other clasps if there are modification space(s)  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Principles of the design Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Principles of the design  เป็ นฟั นปลอมบางส่ วนชนิ ดถอดได้โครงสร้างเป็ นโลหะหล่อ มี แผ่นด้านลิ้นและด้านเพดาน มีแท่งโลหะด้านข้างแก้มหรื อริ ม ฝี ปาก (LABIAL BAR) ที่เปิ ดปิ ดได้ดวยบานพับ และจะมีตะขอใน ้ รู ปของตะขอแท่ง (BAR CLASP) ต่อตั้งฉากขึ้นมาจากแท่งโลหะ ด้านข้างแก้มหรื อริ มฝี ปากนั้น การล็อคยึดแท่งโลหะที่ทาหน้าที่ เป็ นหน่วยยึดหลัก (DIRECT RETAINER) เกิดขึ้นโดยหัวเกี่ยว (LOCK) ยึดกับ สลัก (LATCH) ซึ่งยืนออกมาจากโครงสร้างของโครงยึด ่ (RETENTIVE FRAMEWORK) Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Examples

Multiple rests may required for maximum support.

Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Examples

Without regular recall & check-up, resorbtion of edentulous ridge will cause damages to remaining teeth.

Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Examples
Left fig. Inner part while hinge is open  Note: no metal contact to teeth  Right fig. Long clinical crowns  --------------------- Candidate for labial flange

Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค

Examples  Demonstrate esthetics modification to labial arch bar Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Examples Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

ั ไม่ใช้กบเด็ก Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Examples  Maxillofacial defect cases are indicated for swinglock. if maximum retention is required. Conventional RPD design may not suitable to the prosthesis if retentive force does not meet requirement.

labial bar lack of rigidity will not serve Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . If hinge is too loose I-bar struts will not hold the partial. can be twisted. retention will not obtain from hinge and latch.Examples  If the labial bar is flexible.

good tooth contour Abutments mobility Missing key abutments Unfavourable soft tissue contour Economics Tooth prognosis is questioned  ขาดพื้นที่ส่วนยึดที่เหมาะสม  ฟันหลักโยก  ขาดฟันหลักสาคัญ  รู ปทรงเยืออ่อนไม่ดี ่  ปั จจัยเศรษฐกิจ  ผลพยากรณ์โรคของซี่ ฟันยัง เป็ นปัญหา Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Indications/Advantages       Lack of appropriate retention.

โสภี ชาติสุทธิพนธ์ หน้า 50-57 ั Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Contraindication/disadvantages Shallow vestibule: for labial bar  High esthetics demand  Homecare :poor motivation cases   ดู หนังสื อการประชุมวิชาการทันตแพทย์สมาคมแห่ งประเทศ ไทย 19-21 ธ.2527 การใส่ ฟันสวิงล็อคสาหรั บอาร์ ช ที่มี ปั ญหา โดย รศ.ค.ทญ.

consider.Periodontal therapy should bring back healthy supporting tissues  3. mark necessary anatomical landmarks on diagnostic model  Technique…?  2. plan for other restorative works  Crown.Clinical techniques Requirements  1. additional retentive area by tooth alteration  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Indicate.

 2.Impression for framework 1. and different objectives  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .on different occasion. Make sure that vestibular depth is correct and other movable tissue is not distort.with a stock tray -must be taken with special care.or 2.with an individual tray  Compare the two techniques  Select 1.

Insufficient labial vestibule detail Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Dental prescription Lab order form Inscribe with pencil line on master model : for framework design  Write and draw design detail on paper  Poor impression.

partial denture.  Necessity for good homecare  Necessity for periodic recall: evaluation and frequency of relining  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Failures Necessity of giving information to patient before start making swinglock rem.

in detail หน่วยยึดแม่นยา และฟันปลอมคร่ อมหลัก Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Attachments for RPDs and overlay prostheses Part 4.

Definition Attachment = A mechanical device for fixation. it is covered by it.   From . you add one to the other.CollinsCOBUILD English Dictionary Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . 2.If you overlay one type of behavior. attitude or idea with another. often in a superficial way.If something is overlaid with something else. retention and stabilization of a dental prosthesis.  Overlay = 1.

overlay denture and telescopic crown  Inform alternative means for prosthetic dentistry… understand how the systems work  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .attachments 2.telescopic crowns in prosthetic dentistry  Familiar with technical terms in attachment. overlay dentures and 3.Objectives Provide basic background of  1.

Contents Why use attachments. telescopes  Classification  Nature of each type  Clinical techniques  Laboratory techniques  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

 Why?  Because patient demanded no clasp appearance from removable prosthesis. prevention.  Others are … 2. preservation.Why use attachments. overlay. or preparation for prospect future plan.  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . for correction. for esthetics requirement. or telescopic crowns Initiative from 1. addition.

Reasons for the use of attachments Correction & Addition of retention. preserve sensory output from periodontal ligaments. support. stability. some abutments may terminate… new prosthesis may not require. due to modification plan  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . esthetics  Prevention & Preservation of remaining structures. preventing possible damage to the remaining structures  Preparation for future.

General classification Precision (แม่นยา) or semiprecision (กึ่ ง แม่นยา).  According to their relationship to the abutment teeth.   According to shapes – strut (ตุ่ม). depending on method of fabrication and tolerance to the fit. they can be classified as intracoronal and extracoronal attachments. bar (แท่ง คาน) Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Introduction to form of attachments  Crowned abutment & RPD with attachment (splinting is optional. การดามยึด ฟันหลักเป็ นทางเลือก) Ceka Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Introduction to the form of overlay prostheses  Removable prosthesis placed over the reduced abutments (height) Bar Coping & overlay Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

shapes.Classification (attachments) Classified by force directed. or means of attaching between two parts ่  Rigid (แข็งตรึ ง) and Non-rigid (resilient) (หยุนตัว)  Bar (แท่งคาน) and Stud (ตุ่มยึด)  Mechanical force (แรงยึดเชิงกล) and magnet force (แรงยึดแม่เหล็ก)  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . movements.

Classified by position Classified by location of attachment (Relation to tooth circumference)  Intra-radicular: within tooth circumference  Extra-radicular : outside tooth circumference (consider as cantilever. extracoronal attachments (หน่วยยึดนอกกรอบซี่ฟัน)  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . projection)  So called :intra-coronal (ในกรอบซี่ ฟัน). extension.

Classified by mobility Rigid type Non-rigid type (resilient) Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Classified by form Bar แท่งคาน Stud ตุ่มยึด Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Variations Non-mechanical > Magnet ไม่ใช้กลไกเชิงกล ใช้แรงแม่เหล็ก Mechanical แรงยึดเชิ งกล Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

 Non-rigid attachment: allow certain degree and specific direction of movements.  Non-rigid ขยับได้ Rigid แข็งตรึ ง ขยับไม่ได้ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Rigid & Non-rigid attachments Rigid attachment: does not allow any movements of removable prosthesis.

strong.Splinting abutment  Chewing efficiency is not reduced.  Application to removable partial dentures Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Rigid attachment: no movements allowed to the prosthesis Why? .

When & where  Abutments are strong. good prognosis  Rigid type แข็งตรึ ง ขยับไม่ได้ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . healthy. well maintain.Rigid attachment: no movements allowed to the prosthesis.

Rigid attachment: no movements allowed to the prosthesis Why?  Application to Cr&Br work .non-parallel abutment  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

่ Resilient type ขยับได้ หยุนตัวได้ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Rigid & non-rigid  ่ Resilience attachment (หน่วยยึดหยุนตัว) allows certain degree and specific direction of movements.

 Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Non-rigid Why movements are allowed?  To reduce torque and leverage forces to the supporting abutments.

Bar แท่งคาน & Stud ตุ่มยึด  Bar provides rigid splinting among abutments. Stud provides freedom of minor (natural) movements to each abutment Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Bar attachments Classified by rigid & non-rigid action to prosthesis  Rigid type : called “bar unit”   “แท่งตรึ ง” ขยับหมุนไม่ได้  Non-rigid type : called “bar joint”  “แท่งข้อต่อ” ขยับหมุนได้ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Selection of attachments Indication for use depending on dentist decision  Decision making is based upon purpose. the action of prosthesis to abutments  Factors influence to decision are… cost. maintenance. esthetics.  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . dentist-technician dexterity. availablility in local lab. situation of abutments and soft tissue etc.

Rigid & Non-rigid bars  Bar unit  Number of abutment  Usually four teeth at appropriate pattern of distribution  Bar joint  Number of abutment  Usually two teeth splint together Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

or abutment is a RCT tooth)  Direction of root canal may cause technical difficulties  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . stabilization  Improve esthetics (mal-aligned tooth)  Require tooth preparation.Bars : Nature Direct &control forces  Reduction of lateral forces to shortened abutments  Splinting. invasive Tx?  May need RCT (intentional.

com/Sterngold/attachments/index.Possible solution See .aspx?catId=01 Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .http://www.sterngold.

Studs : Nature Less problems with remaking prosthesis if one abutment terminates  Selectively activate retention on each abutment  Splinting. stabilization to multiple abutments are only from prosthesis  High risk : if only single tooth remain in an arch  Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

prosthesis  Require a spacer Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Studs : Nature Allow free movement to each abutment tooth (conditioning) with spacer placement  Use spacer during cementation of attachment to rem.

Studs : Nature With a spacer: allow tooth and ridge support  Remove spacer. and check clearance  Ceka  ใช้แหวนรองขณะยึดหน่วย ยึดแม่นยา และเอาออกเมื่อใช้ งาน Require a spacer Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

It is to ensure dynamic changes of soft tissue supporting base. Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Ceka Rem. Prosthesis must be in used (pre-function) for a period of time.

) Without a spacer: it is total tooth supported Require multiple numbers. reinforced bridge structure.Studs : Nature Ceka    This design (from fig. and need appropriate abutment distribution See -Precision Attachments in Prosthodontics: Overdentures and Telescopic Prosthesis [Hardcover] Harold W. Preiskel (Author) Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Studs : Nature Ceka   Less problems with remaking prosthesis if one abutment terminates (extracted) Selectively activate retention on each abutment Four attachments were activated for retentive force. replacing retentive force. If any one of these abutment were terminate. other can tooth will be activated.

before direct installing the attachments to denture.Require pre-function of removable prosthesis. Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

It is the use of milling machine.Milling machine milling machine Two or more studs require accurate locating technique by high precision dental surveyor. (เครื่ องกลึง กรอตัดเชิงขนาน) Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Dentist’s requirements  Need special tools to remove.Removing tool อุปกรณ์ ไขแน่น-หมุนถอด Activating tool อุปกรณ์ ลด-เพิ่มแรงยึด . and deactivate retention Tightening . activate retention.

Rider on bar attachment is of different material  Differ in color? Differ in retention Riders รางฝั ง หน่ วยยึด Clip ที่จับเปลี่ยน อุปกรณ์ ใส่ หน่ วยยึด Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค Holder .

 Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Bar joint : movable Distal ends move tissueward  Axis of rotation to denture is importance to equal distribution of leverage force acting to abutments (two abutments joined with bar).

Bar joint : movable Parallel to occ. plane Level of each abutment should allow bar connector run parallel to the occlusal plane (to equilibrate forces directed to supporting ridges). Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Implant supported bar unit  Inter-arch spacing and height of bar unit affect directly to the difficulties in tooth setup. Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . and strength of the denture.

Ceka attachment ั Vichet กาหนดตาแหน่งขนาน วางตาแหน่งสัมพันธ์กบซี่ฟัน Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิค .

. Dentist should attach male parts intra-orally.Ceka attachment Lab & Clinical technique Fabricate crowns and RPD frame in one visit.

Ceka attachment Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

new designs were introduced to EU market.Ceka attachment Problem with size and gingival hygiene. Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

45. Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .Homecare     Better access with brush. Classified tooth height by different angles 30. 60 degree.

Fixing a retentive unit  Using self-cured resin Snap-on  ใช้เรซิ นบ่มแข็งเองได้ยด ึ   ใช้การแนบยึดกับช่อง โพรงที่เตรี ยมไว้ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Magnet: what to consider Magnet & keeper  Force. shape & size. Yuh-Yuan .New Magnetic Applications in Clinical Dentistry Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค Author(s)/Editor(s): Ai. corrosion  See. Minoru/Shiau.  Magnet half life.

Overlay. invasive Tx? May need RCT (intentional.Telescope: Nature    Save periodontium (case of improper Cr:Root ratio length) Prolong life time of abutment Preserve proprioception   Require tooth preparation. or abutment is a RCT tooth) Filled with amalgam Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

right thimble-shaped coping Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . long copings Left dome-shaped coping.Coping classification -Short. medium.

 Selecting the form is mostly depending on tooth condition. ครอบตอฟัน ครอบรากฟัน Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Telescopes crowns ครอบสองชั้น   Primary crown Secondary crown (telescope crown) Role of guiding plane to retentive force Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Wax-cast 2  Wax-cast 1.Fabrication techniques Wax-cast 1. แรงกระทาด้านข้าง Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค . Electroformed 2 ขึ้นรู ปด้วยไฟฟ้ า  Resistance form รู ปทรงต้านแรงระนาบ.

Overlay removable removable partial denture lying over primary crowns (or copings) ฟันปลอมถอดได้ครอบทับซ้อนครอบฟัน Overlay bridge lying over primary crowns (or copings) สะพานฟันครอบซ้อนครอบฟัน Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

หากขาดการดูแลฟันหลักที่ดี ไม่นานการผุเสี ยหายเกิดขึ้น ควรใช้ ครี ม แสตนนัสฟลูออไรด์ เป็ นประจาทาทับตอฟั นป้ องกันผุ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

Interim overlay Removable Partial denture ฟันปลอมบางส่ วนถอดได้คร่ อมทับ ชนิดใช้ชวคราว ั่ ฟันสึ กระดับวิกฤต สู ญเสี ยมิติดิ่งสบฟัน Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .

End Document เมื่อเปลี่ยนเป็ นงานติดแน่นชัวคราว ่ Vichet Chindavanig วิเชฏฐ์ จินดาวณิ ค .