Pomiary oscyloskopem Model: P-3502C, 20 MHz Dual Trace

I. Wst p i opis panelu przedniego (CONTROLS & INDICATIONS).

19 - Prze cznik zasilania: ON w czony, OFF - wy czony
POWER SWITCH On or off.

MODU OBRAZU 12 - Wyj cie (ko cówka) sygna u kalibratora. Przebieg prostok tny Up ± p =0,5V 1kHz
CAL Calibration voltage terminal. Calibration voltage is 0.5Vp-p of about 1 kHz square wave.

f=

20 - Potencjometr regulacji ostro ci obrazu
FOCUS Focus control to obtain optimum waveform display.

Potencjometr regulacji poziomu wyzwalania 14 . Warunkiem uzyskania kalibrowanej warto ci podstawy czasu jest ustawienie potencjometru 10 w prawym skrajnym po o eniu.sygna em wyzwalaj cym jest przebieg z kana u A.Wej cie (BNC) zewn trznego sygna u wyzwalaj cego 13 .praca normalna HR REJ .Prze cznik ród a sygna u wyzwalaj cego: INT .Potencjometr p ynnej regulacji okresu podstawy czasu 11 . MODU WYZWALANIA (TRIGGER) 7 . 10 .sygna em wyzwalaj cym jest przebieg kana u B z uwag jak wy ej EXT .prze cznik rodzaju sprz enia sygna ów wyzwalaj cych AC .impulsy wyzwalaj ce s wytwarzane z przebiegu zewn trznego doprowadzonego do gniazda 11 MODU ODCHYLANIA PIONOWEGO (VERTICAL) 1 .sprz enie poprzez filtr dolnoprzepustowy TV .Prze cznik skokowej regulacji okresu podstawy czasu. Obrót prze cznika w prawe skrajne po o enie w cza tryb odchylania X-Y. Rotate this with a screw driver for proper trace line.Gniazdo wej ciowe (BNC) sygna u kana u A (CH-A) .podstawa czasu dzia a nawet przy braku sygna u na wej ciu oscyloskopu 15 .Pokr t o regulacji po o enia przebiegów w poziomie 8 .sygna em wyzwalaj cym jest suma przebiegów wej ciowych obu kana ów CH-A .przycisk wyboru zbocza wyzwalaj cego 16 .Potencjometr regulacji jaskrawo ci obrazu INTENSITY Adjust the brightness of waveform for easy viewing. z tym e przy pracy jednokana owej z aktualnego kana u CH-B .Regulator równoleg o ci linii podstawy czasu TRACE ROTATOR The earth magnetics effect the trace line.Przycisk uziemiaj cy 18 .wszystkie sk adowe sygna u s przenoszone do obwodów generatora impulsów wyzwalaj cych .Przycisk rozci gu podstawy czasu (5razy) 9 .Przyciski trybu wyzwalania AUTO . 22 .do generatora impulsów wyzwalaj cych doprowadzany jest kompletny sygna TV 17 .21 .

SUB mode is obtained. ADD: CH-A and CH-B signals are added. wci ni cie tego przycisku przy równoczesnym wci ni ciu ADD powoduje wy wietlenie na ekranie ró nicy przebiegów A i B PUSH INVERT When pushed. the input terminal opens and the input of the internal amplifier is grounded.5ms/dz do 0. 4 .2 s/dz kana y s prze czane przemiennie (ALT) MODE CH-A: Waveforms of CH-A are displayed.2µ/dz przebiegi s siekane (CHOPPING) z cz stotliwo ci ok. 2 . CH-B: Waveforms of CH-B are displayed. DUAL: In the range from 0. . By Pushing (23) PUSH INVERT. In AC position. This facilitates SUB MODE measurement at ADD MODE. both channels are chopped at about 200kHz.wci ni cie uruchamia odchylanie sum sygna ów A i B DUAL . the DC component of input signal is blocked by a capacitor.Potencjometr p ynnej regulacji czu o ci (rozci ganie przebiegu w pionie) kana u A VOLTS/DIV VARIABLE for CH-A.VERTICAL INPUT Vertical input terminal for CH-A.5 ms/dz do 0. 200kHz.5msec/DIV up to 0. 3 . both channels are switched alternately. In the range from 0. the CH-B vertical polarity is inverted.5sec/DIV up to 1msec/DIV.Przyciski trybu odchylania pionowego: A .wci ni cie uruchamia odchylanie sygna u kana u B .wci ni cie przycisków A i B uruchamia tryb dwukana owy W zakresie 0. In DC position.wci ni cie uruchamia odchylanie sygna u kana u ADD . W zakresie 0. 24 (INVERT) . sk adowe sta e sygna u s blokowane GND: wej cie wzmacniacza odchylania pionowego na potencjale zerowym DC: wszystkie sk adowe sygna u wej ciowego s przenoszone na obwody wej ciowe i wy wietlane na ekranie AC-GND-DC Vertical input coupling for CH-A.Prze cznik rodzaju sprz enia kana u A AC: sprz enie pojemno ciowe sygna u wej ciowego.odwrócenie polaryzacji kana u. the input terminal is directly connected to the amplifier and all components of input signal are displayed. In GND position.2 sec/DIV.

the CH-B vertical polarity is inverted.Pokr t o regulacji po o enia w pionie przebiegu kana u A VERTICAL POSITION Vertical position adjuster for CH-A.Prze cznik rodzaju sprz AC-GND-DC For CH-B. Parametry jak dla kana u A (2) . Parametry jak dla kana u A (5) VOLTS/DIV Vertical attenuator for CH-B. This facilitates SUB MODE measurement at ADD MODE. 23 . 28 .Przycisk odwracania polaryzacji kana u B (wci ni cie odwraca faz ) PUSH INVERT When pushed. Selectable in 10 calibrated ranges from 5mV/DIV to 20V /DIV.Pokr t o regulacji i po o enia w pionie przebiegu kana u B (CH-B) CH-B POSITION CH-B vertical position control.Gniazdo wej ciowe (BNC) sygna u kana u B (CH-B) VERTICAL INPUT Vertical input for CH-B. enia kana u B. 6 .5 . Calibrated voltage is indicated when the VARIABLE is turned fully clockwise. 24 . Warunkiem uzyskania kalibrowanej warto ci t umienia jest ustawienie potencjometru 4 w prawym skrajnym po o eniu VOLTS/DIV Vertical attenuator for CH-A.Prze cznik zakresów czu o ci wej ciowej (VOLTS/DIV) kana u A.Potencjometr p ynnej regulacji czu o ci (rozci ganie przebiegu w pionie) kana u B VARIABLE 27 . The scale is graduated in voltage per "DlV" of CRT screen area. same as (2). 25 .Prze cznik czu o ci wej ciowej (VOLTS/DIV) kana u B. 26 .

W cznik funkcji testowania biernych podzespo ów elektronicznych (COMP. cz stotliwo . czas (okres i inne parametry czasowe przebiegu). W czy oscyloskop (prze cznik POWER w pozycji ON) W razie potrzeby u y pokr t a poziomu wyzwalania (13 LEVEL) w celu uzyskania . pr d. Do podstawowych nale : napi cie.TEST) COMP.29 . Pomiary Przy pomocy oscyloskopu mo na zmierzy bardzo du o ró nych wielko ci elektrycznych i nieelektrycznych. TEST Switch to change from oscilloscope mode to component tester mode. For component testing set the SWEEP TIME/DIV (9) to the X-Y setting (fully clockwise) and both vertical coupling switches (2) (28) to the GND position. W celu przeprowadzenia pomiarów napi cia zmiennego sinusoidalnego nale y przy z wyj cia generatora przebiegu sinusoidalnego do wej cia INPUT A oscyloskopu. k t fazowy.

Turn on the oscilloscope (the POWER switch in ON position) If needed. With the strengthening of controls (6.nieruchomego obrazu na ekranie oraz pokr te przesuwu obrazu w pionie i poziomie. use the trigger level knob (13 LEVEL) in order to obtain a still image on the screen and knobs shift the image vertically and horizontally.7 POSITION) oraz podstawy czasu (9. Przy pomocy pokr te wzmocnienia (6. In order to perform measurements of AC voltage (sinusoidal) connect generator output to INPUT A oscilloscope.10 TIME / DIV) to choose the size of the waveform so that it worked optimally width and height of the screen.7 POSITION) and time base (9. Selected parameters to measure progress. Warto c amplitudy napi cia wzór ( a ) Warto c napi cia mi dzyszczytowego wzór ( b ) Obliczanie cz stotliwo ci ze wskaza oscyloskopu W celu pomiaru napi cia sta ego najpierw najpierw nale y ustawi prze cznik 2 w posycj GND i za pomoc pokr t a 6 POSITOIN ustawi linie na poziomie osi X nast pnie prze czy 2 w pozycj DC i obliczy odleg o linii od osi X w dzia kach i obliczy ze wzoru . Dokona pomiaru wybranych parametrów przebiegu.10 TIME/DIV) dobra wielko obserwowanego przebiegu tak aby zajmowa optymalnie szeroko i wysoko ekranu.

7 6. DC voltage = Shift (DIV) x VOLTS/DIV When the trace line shifts up-ward.5 0 -0.B.7 8. the polarity is (+).5 Sygna wej ciowy Sygna wyj ciowy Uwaga: Obydwa sygna y nie musz koniecznie mie tej samej wysoko ci. set the switch to GND and push the TRIGGERING LEVEL knob (13) for a trace line. only AC was displayed on the CRT screen. The value of movement is the DC voltage. turn the switch to DC. then there are the two waveforms on the display. For DC Measurement. 26 ustawiamy w a ciwo ci przebiegu B. Metoda pomiaru k ta przesuni cia fazowego: 1. set the properties of the course B.3 0. and down-ward is (-). Odleg o ci tej nie przeliczamy na sekundy i oznaczamy j jako t. Gdy chcemy porównac dwa przebiegi i wyznaczy k t przesuni cia fazowego nale y pod czy sygna do INPUT B oraz wcisn przyciski 3 CH-A i CH-B wtedy pojawi si oba przebiegi. Nast pnie mierzymy odleg o (równie w dzia kach) mi dzy s siednimi wierzcho kami tego samego sygna u (nieistotne czy wybierzemy sygna wej ciowy czy wyj ciowy) i oznaczamy j jako T. 25.7 7. Then. Za pomoc prze czników 23.5 -1 -1. After that.7 t T 1. which must be positioned at a certain place as 0 volt reference. DC VOLTAGE MEASUREMENT AC-GND-DC being at AC position. 25.DC voltage = Shift (DIV) x VOLTS/DIV Gdy linia znajduje si nad osi X to polaryzacja jest dodatnia natomiast gdy jest pod osi X wtedy polaryzacja jest ujemna. With the switches 23.7 4. the trace line shifts up or down. When we want to compare two waveforms and determine the phase angle signal should be connected to the INPUT B and press the buttons 3 CH-A and CH.5 1 0.7 3. Dodatek A. 26.7 -0. Przesuni cie fazowe jest równe co do warto ci bezwzgl dnej liczbie t ™ 360$ T .7 2 . Sposób 1 (K t przesuni cia fazowego zawarty w przedziale od 180 $ do 180$ ) Mierzymy w dzia kach krótsz odleg o mi dzy wierzcho kami sygna u wej ciowego i wyj ciowego.7 5.

Sposób 2 (K t przesuni cia fazowego zawarty w przedziale od 0$ do 360$ ) Mierzymy w dzia kach odleg o mi dzy wierzcho kiem sygna u wej ciowego i tym wierzcho kiem sygna u wyj ciowego. Przesuni cie fazowe jest równe liczbie t ™ 360$ . Je eli bli szy wierzcho ek sygna u wyj ciowego jest po lewej to przesuni cie fazowe jest dodatnie. Aby ustali znak przesuni cia fazowego nale y popatrze na wierzcho ek sygna u wej ciowego.. je eli za po prawej ujemne. który znajduje si po lewej stronie. T . Odleg o ci tej nie przeliczamy na sekundy i oznaczamy j jako t. Nast pnie mierzymy odleg o (równie w dzia kach) mi dzy s siednimi wierzcho kami tego samego sygna u (nieistotne czy wybierzemy sygna wej ciowy czy wyj ciowy) i oznaczamy j jako T.