บทความแปล: สิ้นหวัง ในเรื่องของเครื่องบิน 737...

2/3/12 9:26 PM

บทความแปล: สิ้นหวัง ในเรื่องของเครื่องบิน 737...
จากกระทู้: http://www.internetfreedom.us/forum/viewtopic.php?f=2&t=4112

อ้างอิง:
http://thaipoliticalprisoners.wordpress ... -hopeless/

Plane hopeless

บทความแปลโดย: ดวงจําปา

เรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเกี่ยวกับการยึดเครื่องบิน โบอิ้ง 737 ก็ยังมีไม่จบสิ้นเสียที สิ่งที่เริ่มขึ้นมา
เมื่อหลายปีแล้ว
ในกรณีการพิพากษาระหว่างประเทศโดยผู้บริหารการล้มละลายของบริษัทใน
ประเทศเยอรมัน เพื่อขอค่าชดเชยสําหรับต่อสัญญาที่ล้าเหลว ซึ่งในตอนนี้ กลายเป็นเรื่องตลก
ระหว่างประเทศ สําหรับประเทศไทย

การยึดทรัพย์สินของรัฐบาลไทย – คือ โบอิ้ง 737, ซึ่งรัฐบาลไทยเอง ได้อ่างว่า ในตอนนี้ เป็น
ทรัพย์สินส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์, ซึ่งเป็นการแก้ตัวง่ายๆ แบบน้ําขุ่นๆ จาก
องค์การของรัฐบาลไทย ซึ่งเริ่มจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มากขึ้นทุกวันๆ

หนังสือพิมพ์เนชั่น ได้กล่าวต่อไปว่า “เมื่อวานนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด (อสส) ได้ท้าให้ บริษัท
วอลเตอร์ บาว ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างของประเทศเยอรมัน นําเอาคดีความขัดแย้งในเรื่องการ
ลงทุนของดอนเมืองโทล์เวย์ มายื่นฟ้องที่ศาลประเทศไทย ในการบังคับใช้ค่าเสียหายซึ่งได้รับคํา
https://www.facebook.com/note.php?note_id=117641044999470

Page 1 of 4

บทความแปล: สิ้นหวัง ในเรื่องของเครื่องบิน 737...

2/3/12 9:26 PM

ตัดสินจากคณะตุลาการ ของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ”

อะไรนะ? สํานักงานทางกฎหมายสูงสุดของรัฐบาลไทย กําลังท้าให้ บริษัทนี้ เข้ามาเผชิญหน้ากับ
ศาลไทยอย่างนั้นหรือ? สิ่งนี้ก็ได้เพิ่มการยอมรับอีกด้วยว่า กรณีของรัฐบาลไทยนั้น มันอ่อนเป็น
อย่างมาก
ซึ่งเรื่องหนทางเดียวที่รัฐบาลไทยสามารถชนะคดีนี้ได้ก็คือ
การที่ศาลท้องถิ่นใน
ประเทศไทยสร้างความลําเอียงโดยการดําเนินคดี ให้เลื่อนไปอย่างเชื่้องช้า และอาจจะมีการ
ทุจริตเข้ามามีส่วนด้วยใช่ไหม? รัฐบาลไทยได้กล่าวว่า อย่างไรก็ดี ศาลระหว่างประเทศนั้น ก็เพียง
กระทําการตีความตามที่นักกฎหมายของเขาเข้าใจเท่านั้น.

อัยการสูงสุด คือ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ยังได้กล่าวแบบอําพรางไว้ว่า “ถ้าพวกเขา (บริษัทวอล
เตอร์ บาว - ผู้แปล) ต้องการค่าชดเชย, พวกเขาจะต้องนําคดีนี้เข้ามาฟ้องในศาลไทย. เพราะว่า
มันมีทรัพย์สินของรัฐบาลไทยอีกเยอะที่อยู่ที่นี่....” เรา (Political Prisoners of Thailand – ผู้
แปล)ต้องกล่าวว่า นายจุลสิงห์อําพรางไว้แบบนี้ ก็เพราะว่า เขากําลังพูดอย่างตลกๆ เท่านั้นเอง

คําถามของเขาก็คือว่า “เมื่อการตัดสินโดยคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้บริษัทวอล
เตอร์ บาว เป็นผู้ชนะ เมื่อสองปีที่ผ่านมา, ทําไมเขาถึงไม่เอาเคสนี้เข้ามาในศาลไทย เพื่อทําการ
บังคับใช้ตามกฎหมายเล่า? ทําไมถึงได้ขอให้ศาลเยอรมันเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเคสนี้ เพื่อที่จะ
ยึดเครื่องบินหลวง?” คําตอบก็เป็นเรื่องที่ง่ายมาก. มันไม่มีความมั่นใจในระบบยุติธรรมของศาล
ไทยเลย.

จากนั้น ตัวอัยการสูงสุด ก็เริ่มกลายเป็นการพูดแบบคลุมเครือ โดยกล่าวว่า “สํานักงานอัยการ
สูงสุดได้ ส่งเรื่องฟ้องกับประเทศเยอรมัน ในเรื่องของการยึดเครื่องบินอย่างไม่เป็นธรรม, นายจุล
สิงห์ได้กล่าว, แต่ปฎิเสธที่จะเปิดเผยว่า ใครจะเป็นผู้ถูกฟ้อง, โดยเหตุผลอะไร, เมื่อไร หรือที่ไหน.”

จากนั้น เขาก็ได้เริ่มความโง่เขลาในทางหลักกฎหมาย โดยกล่าวว่า : “ถ้าพวกเขา (ทางฝ่าย
เยอรมัน) ยังคงรบกวนกับเราอยู่อย่างนี้, พวกเราก็จะต้องกระทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบโต้
การกระทําของพวกเขา...” จําไว้ก็แล้วกันว่า บุคคลผู้นี้ คือผู้อาวุโสที่อยู่ในระดับสูงคนหนึ่งใน
รัฐบาลของประเทศไทย กําลังกระทําการข่มขู่คุกคามอยู่!

https://www.facebook.com/note.php?note_id=117641044999470

Page 2 of 4

บทความแปล: สิ้นหวัง ในเรื่องของเครื่องบิน 737...

2/3/12 9:26 PM

หนังสือพิมพ์เนชั่น ได้ชี้ให้เห็นว่า : “เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552, คณะอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศในกรุงเจนีวา ได้ให้คําตัดสินที่สุดแล้วว่า บริษัท วอลเตอร์ บาว เป็นผู้ชนะในคดีน.ี้ รัฐบาล
ไทยได้ถูกสั่งให้จ่ายเงินจํานวน 36 ล้านยูโร ด้วยเหตุผลที่ว่า บริษัทได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
การละเมิดสัญญาที่กระทําไว้ในเรื่องโทล์เวย์. คําตัดสินนี้ ให้ถือว่า เป็นที่สิ้นสุด. อย่างไรก็ตาม,
รัฐบาลไทยก็ยังได้ขออุทรณ์ต่อไป.

ในเรื่องของการยึดเครื่องบิน, เรื่องนี้ ตัวอัยการสูงสุดเอง ก็ยังดูเหมือนกับว่า ยังไม่ปะติปะต่อ
อย่างดีในเรื่องนี้ โดยการกล่าวว่า “เขาจะนําเอาพยานบุคคลที่สําคัญ เข้ามาในการพิจารณาคดี
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่า ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนั้น ได้ดําเนินการพิจารณาคดีมาอย่างผิด
พลาด.” ประเทศไทยนั้น มีพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสัญญาของการลงทุน
ตั้งแต่เริ่มต้น, แต่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ปฏิเสธที่จะนําตัวพยานบุคคลผู้นี้ เข้า
มาเป็นพยานให้การ และ กระทําการตัดสินอย่างอยุติธรรมกับรัฐบาลไทย....” ใช่แล้วแหละ พยาน
บุคคลที่น่าฉงนผู้นี้แหละ ที่จะช่วยคุ้มครองเครื่องบินลํานี้ได้!

นายจุลสิงห์ยังได้กล่าวต่อด้วยว่า “ ถ้าศาลยุติธรรมในกรุงเบอร์ลินได้เรียนรู้ถึงตัวพยานบุคคลผู้
นี้, ผมเชื่อว่า ศาลจะต้องเห็นด้วยกับประเทศไทยที่ว่า คณะอนุญาโตตุลาการนั้น ได้ให้คําตัดสินที่
ผิดในกรณีนี้.... ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายที่จะให้บริษัท (วอลเตอร์ บาว –ผู้แปล) ได้รับเงิน
ชดเชยนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้.”

และ เพื่อที่จะช่วยให้เคสแบบ น้ําขุ่นๆ แบบไทยๆ มากขึ้น, “สํานักงานอัยการสูงสุดก็ได้ ยื่นคําร้อง
ต่อศาลปกครองของประเทศไทย โดยขอร้องให้ เลิกล้มคําตัดสินของ ศาลอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศเสีย (ขอให้คําตัดสินเป็นโมฆะ – ผู้แปล) ศาลปกครองของประเทศไทยได้ส่งเรื่อง
นี้ ขึ้นไปให้กับ ศาลปกครองสูงสุด เพื่อทําการพิจารณาคดี....”

มันหมายถึงอะไรในทั้งหมดนี้? มันแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไทยนั้น ไม่มีหลักฐานอะไรเลย ที่จะให้
เรื่องแบบนี้ ดําเนินการต่อไปได้ เมื่อใช้กับ ศาลระหว่างประเทศ, ดังนั้น พวกเขา (ประเทศไทย – ผู้
แปล) ก็ต้องการเอากฎของตัวเองเข้ามาใช้. แต่ที่แน่นอนที่สุด, ในตอนแรกนั้น รัฐบาลไทยก็
ยินยอมต่อคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ. ผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ก็ต้องเริ่ม
หวั่นไหวเป็นอย่างยิ่ง ในหลักการกระทําอย่างผิดกฎหมาย จากรัฐบาลของประเทศไทย...
https://www.facebook.com/note.php?note_id=117641044999470

Page 3 of 4

บทความแปล: สิ้นหวัง ในเรื่องของเครื่องบิน 737...

2/3/12 9:26 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของผู้แปล:

ตอนนี้ พวกเขากําลังอุทรณ์ กับ คําตัดสิน ซึ่งเปรียบเสมือนได้ว่า ออกมาจากศาลฎีกา ไม่ยอมรับ
ว่า อะไรมันเป็นที่สิ้นสุดกันเสียที....

รายงานข่าวล่าสุด ตามลิ้งค์นี้ ได้กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้ทรงพระราชทานทรัพย์
เพื่อระงับคดีนี้แล้ว ----> พระบรมฯพระราชทานทรัพย์ระงับคดีพิพาทวอลเตอร์บาว-รัฐบาลไทย

https://www.facebook.com/note.php?note_id=117641044999470

Page 4 of 4