Fundusze inwestycyjne gotówkowe i rynku pieni nego

1. Charakterystyka i podstawa prawna funduszy inwestycyjnych rynku pieni nego i gotówkowego Fundusze inwestycyjne gotówkowe i rynku pieni nego nale do drugiej grupy

kryteriów podzia u funduszy inwestycyjnych ± kryterium ekonomicznego. Z kolei w tej grupie zosta y wyodr bnione na podstawie kryterium substancji maj tkowej, obok funduszy akcyjnych, hybrydowych, papierów d u nych i innych. Do grupy funduszy gotówkowych i rynku pieni nego nale fundusze, które czna

spe niaj kryteria okre lone w art. 178 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 z pó n. zm.) oraz pozosta e fundusze, dla których warto parametru duration Macaulaya nie przekracza 1. Wed ug wspomnianej ustawy, fundusz inwestycyjny otwarty mo e by utworzony jako fundusz rynku pieni nego pod warunkiem, e lokuje on swoje aktywa wy cznie w: 1) instrumenty rynku pieni nego; 2) depozyty o terminie zapadalno ci nie d u szym ni rok p atne na kredytowych o wysokim stopniu bezpiecze stwa. Ponadto, wa ony warto ci lokat redni termin do wykupu lokat wchodz cych w sk ad portfela inwestycyjnego funduszu nie mo e by d u szy ni 90 dni. Fundusz spe niaj cy wymienione kryteria ma wy czne prawo u ywania w nazwie oznaczenia Ärynku pieni nego´. Dodatkowo, rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. okre la szereg warunków, jakie musz postanowienia to: spe nia fundusze rynku pieni nego. Najwa niejsze danie lub które mo na wycofa przed terminem zapadalno ci, w bankach krajowych, instytucjach

Depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych powinny by dokonywane w walucie polskiej. o wyga ni cia. 2) Fundusze inwestuj ce w okre lonej walucie zagranicznej z oznaczeniem tej waluty. Instrumenty rynku pieni nego powinny (z wyj tkami) posiada rating nie ni szy ni krótkoterminowy rating na poziomie A3. e bank lub instytucja kredytowa sta y si niewyp acalne ± niezw ocznie. Oprócz tego. o otrzymania informacji. mo e by zaklasyfikowany do jednej z tych kategorii pod warunkiem stosowania pe nego zabezpieczenia kursowego wzgl dem g ównej waluty. o niewyp acalno ci emitenta ± niezw ocznie. gwaranta lub por czyciela poni ej minimalnego poziomu ± nie pó niej ni w terminie 30 dni od tego zdarzenia. Fundusz. 3) Fundusze bez okre lonej podstawowej waluty lokat. cofni cia lub ograniczenia zakresu gwarancji ± niezw ocznie. Fitch Ratings). który utrzymuje lokaty denominowane w ró nych walutach. y Fundusz jest obowi zany rozwi za umow depozytu w przypadku: o otrzymania informacji. które posiadaj fundusze w asne w wysoko ci nie mniejszej ni w z otych kwoty 10 000 000 euro. e bank lub instytucja kredytowa przesta y spe nia wymogi dotycz ce wysoko ci funduszy w asnych ± w terminie 30 dni. emitenta. rozporz dzenie okre la w jaki sposób i jak cz sto fundusz obowi zany jest oblicza termin do wykupu lokat wchodz cych w sk ad portfela inwestycyjnego. Fundusz mo e lokowa równowarto aktywa w depozyty wy cznie w banku krajowym lub y y instytucji kredytowej. Dopuszcza si równie niewielki (do 10%) udzia aktywów y . P3 lub F3 (wg ró nych agencji ± Standard&Poor¶s. Fundusz jest obowi zany zby instrumenty rynku pieni nego w przypadku: o obni enia ratingu instrumentu. W ród funduszy rynku pieni nego i funduszy gotówkowych wyró nia si nast puj ce kategorie okre laj ce specjalizacj walutow : 1) Fundusze inwestuj ce w walucie polskiej. Moody¶s. Warunkiem zaklasyfikowania funduszu do kategorii pierwszej lub drugiej jest utrzymywanie 100% udzia u w aktywach funduszu lokat denominowanych w danej walucie.y y Instrumenty rynku pieni nego powinny by nominowane w walucie polskiej.

w które mog inwestowa swoje aktywa ± charakteryzuj si na tyle niskim poziomem ryzyka.in.6% 2008 4.2010 rednie roczne wyniki funduszy inwestycyjnych rynku pieni nego i gotówkowego PLN uniwersalne 2005 4. Pozosta e fundusze. e mog stanowi dla inwestorów w a ciwie dla ka dego inwestora.7% 2006 3. fundusze rynku pieni nego s doskona inwestycj alternatywn w stosunku do banków i równie bezpieczn form inwestowania. Wyniki funduszy inwestycyjnych rynku pieni nego i gotówkowego w latach 2005 . 3. je eli fundusz zbywa w tej walucie uczestnictwa tytu y uczestnictwa. Su te zagospodarowaniu wolnych rodków w okresach. 2.6% 2007 3. jak te inwestora dysponuj cego znacznymi rodkami.denominowanych w walucie innej ni podstawowa. Fundusze rynku pieni nego ± ze wzgl du na krótkoterminowe obligacje lub bony handlowe. nie spe niaj ce powy szego kryterium klasyfikowane s jako fundusze bez okre lonej podstawowej waluty lokat. kiedy na rynku kapita owym ci le okre lone bardzo bezpieczne rodzaje lokat m.2% 2009 4. panuj warunki zniech caj ce do inwestycji na gie dzie.7% ród o: Raporty Izby Zarz dzaj cych Funduszami i Aktywami .6% 2010 4. Z tego powodu zarówno drobnego. papiery skarbowe. Do czego s u fundusze rynku pieni nego i gotówkowego? Fundusze rynku pieni nego i gotówkowego s przede wszystkim narz dziem do lokowania okresowych nadwy ek finansowych ± jako alternatywa dla lokat bankowych.

.

4% Dynamika -28.6% -12.3% 30.1% 27 114 25 307 12 577 8 694 12 532 29.40% 7. Zestawienie g ównych grup funduszy inwestycyjnych.3% 10.0% 7.5% 15.3% 15. Aktywa netto. udzia i dynamika grup funduszy inwestycyjnych w latach 2007-2011 (mln PLN) grupa 2007 2008 2009 funduszy Warto Udzia Dynamika Warto Udzia Dynamika Warto Udzia Dynamika Warto akcyjne mieszane d u ne pieni ne i gotówkowe stabilnego wzrostu* 42 072 42 369 8 864 8 318 25 879 21.6% 26.7% 99% 39% -19% 10% 15% 17 273 19 507 11 282 7 563 11 620 23.4% 13.5% 7.4% 26.80% Warto 22 939 22 336 19 716 18 773 - 2011 (30.6% 17.2% 16.8% -58.4% 15.9% 32 163 30 432 16 737 15 344 - 2010 Udzia 27.5% 17.6% 22.6% 30.6% 32.6% 11.1% 14.3% 13.2% Dynamika 18.8% -54.10% 75.5% 9.4.0% 11.3% - *od roku 2010 fundusze stabilnego wzrostu ujmowane s jako cz ród o: Dane Izby Zarz dzaj cej Funduszami i Aktywami funduszy mieszanych .5% 54.1% 27.7% -26.11) Udzia 20.6% -55.8% 22.1% 19.10% 32.2% 13.

d u ne papiery warto ciowe. Pioneer Pieni ny 1000 PLN 100 PLN 0% 1. Polityka inwestycyjna ród o: opracowanie w asne na podstawie informacji zaczerpni tych ze stron internetowych towarzystw inwestycyjnych.Powy sza tabela pokazuje jak w latach 2007-2011 zmienia y si aktywa netto funduszy inwestycyjnych. Ca kowita warto lokat Subfunduszu innych ni lokaty w instrumenty finansowe wskazane powy ej nie b dzie wi ksza ni 20% Aktywów Pioneer Pieni nego. którym do terminu realizacji praw (wykupu) pozosta okres nie d u szy ni jeden rok. przy czym nie powinien by ni szy ni 70% warto ci aktywów. lokaty krótkoterminowe (9. Sk ad portfela subfunduszu ± obligacje i inne d u ne papiery warto ciowe (86%). . Natomiast w roku 2010 widzimy wyra ny wzrost tej grupy funduszy. krótkoterminowe lokaty bankowe oraz d u ne papiery warto ciowe o terminie wykupu nieprzekraczaj cym roku. a to z kolei wynika z konkurencji. których realizacja p atno ci nast puje w oparciu o parametry rynku pieni nego i nie rzadziej ni raz na rok. Udzia instrumentów ¿nansowych rynku pieni nego w aktywach subfunduszu mo e si ga 100%. e warto w 2008 roku o -12.5% Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieni nego. Porównanie ofert trzech wybranych funduszy inwestycyjnych rynku pieni nego (klienci indywidualni) Nazwa funduszu Minimalna pierwsza wp ata Minimalna kolejna wp ata Maksymalna op ata manipulacyjna Maksymalna op ata za zarz dzanie (w skali roku) UniKorona Pieni ny 100 PLN Brak informacji 0% 1. inne aktywa (4. jak równie ich udzia y i dynamika.8%). W przypadku tej grupy spadek aktywów jest bezpo redni konsekwencj wycofywania z nich rodków. Idea Premium SFIO Równowarto 40 000 EUR 5000 PLN 0% 1. o terminie wykupu do 1 roku.6%. To do w a nie fundusze tego typu przyci ga y najwi cej kapita u. takie jak bony skarbowe. w tym g ównie akcje. instrumenty rynku pieni nego lub depozyty bankowe. e na ca ym wiecie to zauwa y . jak dla funduszy pieni nych stanowi y lokaty bankowe.3% Polityka inwestycyjna Funduszu zak ada inwestycje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty d u ne emitowane przez podmioty inne ni Skarb Pa stwa.7% Aktywa Subfunduszu s lokowane przede wszystkim w denominowane w walucie polskiej: d u ne papiery warto ciowe. 5. charakteryzuj ce si wysokim bezpiecze stwem oraz niskimi wahaniami warto ci.2%). jak równie ich procentowy udzia w rynku. Niemniej jednak trzeba rodków zarz dzanych przez fundusze pieni ne i gotówkowe zmala a specyficzna sytuacja z uwagi na to. W przypadku funduszy inwestycyjnych pieni nych i gotówkowych mo na zauwa y tendencj rosn c je eli chodzi o nominaln warto aktywów. który mo na w istotnym stopniu t umaczy utrzymuj c si awersj do ryzyka dotycz cego inwestowania w ryzykowne instrumenty.

które wynosz rednio 1. gdzie na ogó przy wycofaniu rodków przed ustalonym terminem tracimy zarobione odsetki. natomiast decyduj c si na fundusz pieni ny musimy wzi Z drugiej strony. Bior c pod dane historyczne. Tak wi c nie mo emy jednoznacznie okre li . du zalet funduszy pieni nych jest fakt. e stopa charakteryzowa y si mniejsz zwrotu z funduszu nie jest znana w chwili lokowania kapita u. gdy najwa niejszym aspektem jest p ynno . a nie jego pomna aniu. Nie jest to mo liwe w przypadku lokaty terminowej. czynienia z adnymi dodatkowymi op atami. Porównanie funduszy inwestycyjnych rynku pieni nego i gotówkowego oraz lokat terminowych Inwestycje w lokaty bankowe lub fundusze rynku pieni nego s u uwag g ównie ochronie zgromadzonego kapita u przed utrat warto ci w czasie. które bardzo cz sto jest wy sze ni rednia stopa zwrotu z funduszy pieni nych. Trzeba jednak zauwa y . natomiast w przypadku lokaty terminowej ± tak. Poza tym mamy wp yw na wybór lokaty terminowej.6. W przypadku lokaty nie mamy tak e do pod uwag op aty za zarz dzanie. która forma inwestycji jest bardziej korzystna ± zale y to bowiem od indywidualnych potrzeb klienta. lokaty terminowe w porównaniu z funduszami pieni nymi redni stop zwrotu. a wi c mo emy ulokowa aktywa na lokacie o najwy szym oprocentowaniu. i mo emy wycofa ulokowane rodki w ka dej chwili nic nie trac c. natomiast ± fundusz inwestycyjny rynku pieni nego. Je li naszym priorytetem jest przewidywalno i bezpiecze stwo ± lokata wydaje si lepszym rozwi zaniem.5%.