Cauzele fenomenului social al criminalit ii Factorii criminogeni Abordarea individual a factorilor criminogeni trebuie canalizat spre un anumit scop

, i anume acela de a releva corela iile existente între o condi ie sau o diversitate de condi ii i criminalitate. J. Pinatel clasifica factorii criminogeni în factori geografici, economici, culturali i politici. R. Gassin este sceptic cu privire la faptul c mediul geografic ar constitui un factor criminogen relevant la nivelul fenomenului infrac ional. H. Mannheim trateaz cauzele de ordin social ale criminalit ii. D. Szabo analizeaz problema cauzalit ii, neeviden iind cauzele criminalit ii ca fenomen social i cauzele actului infrac ional concret. Din perspectiva celor afirmate, în ceea ce prive te analiza factorilor care determin criminalitatea ca fenomen social, ace tia se pot clasifica în factori economici, demografici, culturali i politici. Factorii economici Starea economic a unui stat, a unei zone mai restrânse, poate determina sau influen a anumite comportamente umane, inclusiv comportamentul infrac ional. Factorii economici ce pot fi considera i cu con inut criminogen sunt industrializarea, omajul, nivelul de trai i crizele economice. y Industrializarea y omajul y Nivelul de trai y Crizele economice Factorii demografici Statistic, s-a constatat c exploziile în rata natalit ii, structura demografic a sexelor, mobilitatea geografic i social a popula iei reprezint factori criminogeni importan i. Rela ia existent între rata natalit ii i criminalitate este de natur indirect , la amplificarea delincventei juvenile contribuind o multitudine de al i factori, între care putem eviden ia structura familial , caren ele instructiv-educative, rolul negativ al mass-media .a. Factorii socio-culturali y Familia y E ecuri privind integrarea colar y Impactul activit ilor din timpul liber y Impactul mijloacelor de informare în mas y Toxicomania y Flagelul drogurilor Factorii politici y R zboiul y Revolu ia

care se exprim prin specificul bio-psiho-social. Infractorul poate fi i un om bolnav. Fiecare individ are o personalitate proprie.Cauzele crimei ca act individual Infractorul nu este altceva decât individul obi nuit care este dispus. în anumite împrejur ri. situa ie în care trebuie analizat în alte circumstan e. s comit infrac iuni. .