You are on page 1of 2

Werk in uitvoering

2
BUSINESS
13 mei 2009
Business Ñapa is een
uitgave van Uitgeverij
Amigoe NV
Business Ñapa
is bereikbaar op
telefoonnummer 736-
9050 en via emailadres
napa@amigoe.com
Bladmanager:
Karin Wooning
Eindredacteur:
Hans Vaders
Vormgeving:
Andrea Pineida Maulén
Advertising Executive
Catherine Meindersma
Cell: 568-8887 /
666-8888
Email:
advertentienapa@
amigoe.com
Colofon
Jaargang 2
Nr. 19
Inhoudsopgave
Coverfoto: Ken Wong
Pagina 2-3
Chicas gat in de markt!
Pagina 5
Insight job
Column Harms
Pagina 6-7
Ontslag in de praktijk
Pagina 8-9
Succesverhaal:
Martina Plumbing
Pagina 11
Agenda
Fiscale feiten
Pagina 12 - 13
Geen prijsdumping bij
‘Grande Dame’
Pagina 15
Mens & Werk
De nieuwe generatie
TcksI: EsIhcr Jacobs
Chicas gat in
De geboorte...
“We hadden de naam eerder dan dat we wisten wat we zouden gaan doen”, lacht Cornelie
de Kroes van productie- en castingbureau Chicas Curaçao. “Mijn collega Marcia en ik zaten
tijdens een vakantie in Cuba te brainstormen in een kleine kroeg toen de barman vroeg: Otro
mojito màs, chicas? We bevestigden al lachend zijn vraag, keken elkaar goedkeurend aan, en
op dat moment was onze bedrijfsnaam geboren: Chicas Curaçao!” Aangezien Cornelie een
achtergrond heeft in producties, Marcia een passie voor fotografie heeft en beide dames over
een gezonde dosis organisatietalent beschikken, kwamen ze al gauw uit op het produceren
van fotoshoots.
De eerste keer...
Ecn bckcndc IoIograaI
wiIdc voor ccn producIic
naar Curaçao komcn. In
ccrsIc insIanIic ricp Cor-
ncIic: ¨DaI kan hcIcmaaI
nicI! Er is op Curaçao gccn
inIrasIrucIuur, gccn Ioca-
Iicburcau, casIingburcau,
modcIIcnburcau oI cqui-
pmcnIvcrhuur." UiIcin-
dcIi|k bcsIoIcn dc mcidcn
dc sIouIc schocncn aan Ic
Irckkcn cn dc producIic zo
gocd aIs mogcIi|k Ic organi-
scrcn. LaIcr bIcck dczc kIus
ccn groIc inspiraIicbron
voor ccn vcrdcr bcsIaan.
¨Na dic ccrsIc opdrachI
zi|n Marcia cn ik hcI hcIc
ciIand rond gaan ri|dcn om
aIIcrIci IoIogcnickc IocaIics
Ic onIdckkcn", vcrIcII Cor-
ncIic. HcI vroIi|kc IwccIaI
IoIograIccrdc nicI aIIccn
dc bckcndc pIckkcn, zoaIs
sIrand|cs, hoIcIs cn privc-
huizcn, maar ook indusIri-
cIc Icrrcincn. ¨Soms zi|n
daI soorI IocaIics nodig
voor ccn bcpaaIdc rcpor-
Iagc", IcgI CorncIic uiI. McI
ccn mooi bock voI kIcur-
ri|kc IoIo's van hcI ciIand
ondcr haar arm maakIc
zc vcrvoIgcns ccn vcr-
kooprondc Iangs ccn aan-
IaI groIc modchuizcn cn
Ii|dschriIIcn in dc Hcnc-
Iux. Dc sponIanc bIondinc
krccg Icukc rcacIics cn aI
sncI druppcIdcn dc ccr-
sIc opdrachIcn binncn. Dc
ccrsIc kIanI van Chicas
was Vingino, ccn popuIair
NcdcrIands kindcrmodcm-
crk. HchaIvc dc producIic
had Vingino ccn wcck Iang
Iicn kind|cs nodig voor
hun IoIoshooI. ¨Tocn rca-
Iisccrdcn wi| ons daI wc
ccn casIingburcau nodig
haddcn om onzc kIanIcn
gocd Ic kunncn bcdicncn",
hcrinncrI CorncIic zich.
Gezinsuitbreiding...
AIgczicn van ccn aanIaI
burcaus daI zich spcciaIi-
sccrI in modcIIcnwcdsIri|-
dcn, zoaIs Miss Curaçao,
bIcck cr gccn casIingbu-
rcau op hcI ciIand aanwczig
Ic zi|n. Daar zag hcI ondcr-
ncmcnd duo ccn kans IoI
uiIbrciding. Dc producIic-
Iak krccg cr dus ccn zus|c
bi|: Chicas Curaçao Cas-
Iing Agcncy. Na ccn korI-
sIondig markIondcrzock
wcrd cr ccn voorzichIigc
opzcI gcmaakI voor ccn
spcciaIc kids casIing. Via
via nodigdcn dc mcidcn
aIIc oudcrs mcI kindcrcn
Marcia de Goede en
Cornelie de Kroes
toosten op hun
eerste succesje na
afloop van de eerste
castingdag van
Chicas Curaçao.
Winnares van de Chicas Curaçao
fotoshoot Deetje Daal wordt door
visagist Yvette Wong Loi Sing van A
tot Z mooi gemaakt.
Werk in uitvoering
3
BUSINESS
13 mei 2009
uiI dic zc maar kcndcn. Er
vcrschcncn maar IicIsI 170
kindcrcn op dczc dag; ccn
grooI cn onvcrwachI suc-
ccs. Zo zcIIcn dc Chicas
Iangzaam aan dc casIing-
Iak op. InmiddcIs zi|n cr
vicr casIingdagcn gcwccsI
cn hcbbcn circa 700 mcn-
scn zich ingcschrcvcn bi|
hcI burcau: van |ong IoI
oud, van couIcur IocaIc
IoI bIank, van damcs mcI
kruIIcn IoI manncn mcI
kaIc koppcn. Vcrdcr bcna-
drukI CorncIic daI Chicas
absoIuuI gccn modcIIcn-
burcau is. ¨HcI gaaI cr bi|
ons nicI zozccr om oI |c
supcrknap bcnI. Wi| zoc-
kcn mcnscn mcI karakIcr,
mcI uiIsIraIing, dic chc-
mic mcI dc camcra kunncn
onIwikkcIcn", aIdus Cornc-
Iic dic nog ccns IocIichI daI
icdcrccn - zowcI manncn
aIs vrouwcn - zich mag
inschri|vcn. ¨Jc hocII gccn
crvaring, gccn six pack oI
maaI|c 36 Ic hcbbcn. HcI
is bcIangri|k daI |c hcI Icuk
vindI cn daI |c daI ook
uiIsIraaII." Ecns in dc dric
maandcn organisccrI Chi-
cas Curaçao ccn casIing-
dag. Daar kan icdcrccn dic
hcI dus Icuk Ii|kI ccns voor
ccn IoIoshooI gcvraagd Ic
wordcn, Iangskomcn om
zich in Ic schri|vcn.
Ti|dcns dc IaaIsIc casIing-
dag vicI cr ovcrigcns ccn
spccIacuIairc pri|s Ic win-
ncn. CorncIic: ¨AIIc mcn-
scn dic zich bi| ons hcb-
bcn ingcschrcvcn, maak-
Icn kans op ccn cigcn
IoIoshooI mcI aIIcs crop
cn craan: makc-up, sIy-
Iing, arI dirccIic, IoIo's van
ccn proIcssioncIc IoIograIc.
HcIcmaaI cchI."
Dc gcIukkigc winnarcs Dcc-
I|c DaaI hccII op zondag
26 apriI haar pri|s gcïn-
cassccrd. Samcn mcI haar
Iwcc vricndinncn posccrdc
DccI|c aIs hcusc modcI-
Icn. McI prachIigc IoIo's
aIs rcsuIIaaI.
Opa’s en oma’s…
Chicas Curaçao is vooraIs-
nog nicI cchI acIicI naar
buiIcn gcIrcdcn aIs zi|ndc
CasIing Agcncy. En daI
hccII ccn rcdcn.
¨LaaIsI wcrd ik gcbcId door
ccn grooI rccIamcburcau
op hcI ciIand. Zc vroc-
gcn: 'Waarom IaIcn |uIIic
ons nicI wcIcn daI |uIIic
bcsIaan?', vcrIcII CorncIic
mcI ccn gIimIach. ¨DaI was
bcsI grappig, wanI wi| wiI-
dcn wachIcn IoI wc ccn
bchoorIi|k bcsIand had-
dcn. Nu is hcI zo vcr. WanI
ondanks hcI IciI daI nog
nicI aIIc IccIIi|dscaIcgo-
ricën voIdocndc vcrIcgcn-
woordigd zi|n - wc zockcn
nog opa's cn oma's! - hcb-
bcn wc wcI onzc ingangcn
cn conIacIcn om in Ic spc-
Icn op spcciIickc vragcn."
InmiddcIs hcbbcn mcnig
rccIamcburcau cn vcrschiI-
Icndc bcdri|vcn cn insIcIIin-
gcn rccds gcbruik gcmaakI
van dc cxpcrIisc van dc
producIi cmaaIschappi |
cn/oI dc vcIc gczichIcn van
hcI casIingbcsIand. Door
dc casIingdagcn, dc wcd-
sIri|d 'Win your own pho-
IoshooI' cn dc advcrIcnIics
dic daarmcc gcpaard gin-
gcn, hcbbcn dc Chicas zich
sIccds mccr in dc ki|kcr
gcspccId.
¨Daardoor kri|gcn wc nu
ook mccr producIicop-
drachIcn. AI mcI aI is dc
combinaIic van producIic
cn casIing gcwoon ccn hcIc
Icukc gcbIckcn", bcsIuiI
CorncIic IroIs.
uuu.chtcoscurocoo.con
'
Curaçaos ccrsIc
casIingburcau zockI
opa's cn oma's
'
de markt!
Drie stoere binkies Joey, Jady en Julien zetten hun beste
beentje voor tijdens één van de Chicas Curaçao castingdagen
op Mambo Beach.
De Curaçaose Hatovlakte vormt het
prachtige decor voor de fotoshoot van het
populaire kinderkledingmerk Vingino.
Winnares van de Chicas Curaçao fotoshoot
Deetje Daal (links) en haar vriendinnen.

Related Interests