You are on page 1of 2

Interview 6

BUSINESS
20 mei 2009
¨I
k had na
mi|n sIu-
dic aI ccn
Ii|d op hcI
ciIand gc-
woond cn
hcI Icvcn
hicr sprak
mc gcwoon aan", IcgI hi| uiI.
¨Hovcndicn houd ik cnorm van
waIcrsporIcn cn op Curaçao is
daI ccn way oI IiIc."
¨In hcI bcgin dccd ik waarnc-
mingcn voor andcrc huisarIscn
op Curaçao", hcrinncrI Wocr-
dcman zich. ¨Op ccn gcgcvcn
momcnI vicI hcI mc op daI Ioc-
risIcn soms ccn hcIc dag bczig
warcn mcI hcI zockcn naar ccn
huisarIscnprakIi|k, crhccn ri|-
dcn cn in dc wachIkamcr ziIIcn,
vaak voor icIs hccI simpcIs. Ik
dachI, daI mocI bcIcr kunncn!"
Zo onIsIond hcI idcc van dc ho-
IcIdokIcr.
WaI is hcI vcrschiI Iusscn ccn
gcwonc huisarIs cn ccn hoIcI-
dokIcr? ¨Dc hoIcIdokIcr komI
na ccn IcIcIoonI|c op bczock bi|
dc IocrisI in dc hoIcIkamcr oI
hcI apparIcmcnI. DaI schccII
ccn hoop sIrcss, gcrcgcI cn gc-
zock voor dc vakanIicgangcr",
IcgI Wocrdcman uiI. Dc mccs-
Ic vcrzckcringcn vcrgocdcn dc
door dc IocrisI voorgcschoIcn
dccIaraIics zondcr probIcmcn.
Dr. Wocrdcman is ook duik-
dokIcr, waardoor hi| dc divcrsc
duikschoIcn op hcI ciIand bi|
kan sIaan aIs zc vragcn oI pro-
bIcmcn hcbbcn.
¨Vaak mocI cr wordcn bcpaaId
oI hcI vciIig is om icmand mcI
bcpaaIdc kIachIcn Ic IaIcn dui-
kcn", IichI hi| Ioc.
Ecn van dc mccsI voorkomcndc
gczondhcidskIachIcn dic va-
kanIicgangcrs op Curaçao hcb-
bcn, is oorprobIcmcn. ¨Dic onI-
sIaan vaak door hcI zwcmmcn
cn duikcn", IcgI dc hoIcIdokIcr
uiI. WaI ook vaak voorkomI,
is zonncaIIcrgic. Dc combina-
Iic van zon cn zcc kan huidir-
riIaIic IoI gcvoIg hcbbcn. WaI
kunncn vakanIicgangcrs daar
aan docn? ¨Daarbi| is vooraI dc
warmIc dc boosdocncr", vcrdui-
dcIi|kI Wocrdcman. ¨Ik advisccr
IocrisIcn daarom 's nachIs dc
airco aan Ic docn cn ovcrdag
vccI Ic zwcmmcn cn Ic douchcn
om irriIaIic van dc huid Ic voor-
komcn. Ecn vcIIc crcmc, zondcr
aIIcrIci IuchI|cs oI Iocvocgingcn,
kan vcrdcr voor vcrbcIcring zor-
gcn."
VooraI voor oudcrs mcI kIcinc
kindcrcn is hcI L|n Ic wcIcn daI
zc in gcvaI van nood ccn bcrocp
kunncn docn op dc hoIcIdok-
Icr. ¨Ik hcb rcgcImaIig bczorgdc
mocdcrs aan dc IcIcIoon, dic
op vakanIic cxIra ongcrusI zi|n
ovcr hun kindcrcn. Zc wiIIcn
dan vooraI cvcn chcckcn oI ik
cchI bcrcikbaar bcn aIs hcI no-
dig is", gIimIachI dc arIs.
¨Vcrdcr kom ik rcgcImaIig Ioc-
risIcn Icgcn mcI hcimwcc. Ock
gcnocg zi|n hcI vaak |ongc mcn-
scn dic zich onIhccmd vocIcn cn
aIIcs cng vindcn. AIs |c wccI daI
|c daar gcvocIig voor bcnI, kan |c
bcIcr ccrsI waI dichIcr bi| huis
op vakanIic gaan", advisccrI dc
hoIcIdokIcr.
OcIukkig zi|n cr rcIaIicI wcinig
probIcmcn ondcr IocrisIcn dic
op Curaçao vakanIic vicrcn.
¨HcI zi|n in mccrdcrhcid gc-
zondc mcnscn dic hicr komcn",
IcgI dc dokIcr uiI. ¨Ik kri|g gc-
middcId 1 a 2 IcIcIoonI|cs pcr
dag. DaI vaII dus bcsI mcc, aIs
|c bcdcnkI daI ik 24 uur pcr dag
bcrcikbaar bcn. OcIukkig word
ik 's nachIs aIIccn gcbcId voor
cchI urgcnIc zakcn. Ik vind hcI
De hoteldokter
Het zal je maar gebeuren, je bent op vakantie en je wordt ziek. Wat dan? “Dan bel je de hoteldok-
ter”, zegt Marinus Woerdeman. Dr. Woerdeman was apotheekhoudend huisarts in Nederland, toen
hij 7 jaar geleden besloot alles te verkopen en naar Curaçao te komen.
TcksI cn IoIo's: EsIhcr Jacobs
dan gccn probIccm om mi|n bcd
uiI Ic springcn cn bi| ccn hoIcI
Iangs Ic gaan."
AIs hoIcIdokIcr maak |c mooic,
maar soms ook IricsIc dingcn
mcc. HcI gcbcurI bi|voorbccId
rcgcImaIig daI ccn ongcnccsIi|k
zickc paIiënI aIs IaaIsIc wcns
hccII om naar Curaçao op va-
kanIic Ic gaan. ¨Ik probccr in
zo'n gcvaI aIIcs zo gocd mogcIi|k
voor Ic bcrcidcn cn Ic bcgcIci-
dcn om daI mogcIi|k Ic makcn",
zcgI dc dokIcr mccIcvcnd.
¨Ecn van dc grappigc dingcn dic
ik hcb mccgcmaakI, was Iocn
ik gcbcId wcrd daI ccn |ongcI|c
was gcbcIcn door ccn hagcdis",
vcrIcII dr. Wocrdcman.
¨HcI bi|zondcrc was daI dc ha-
gcdis nog aan zi|n vingcr hing
cn nicI Ios wiIdc IaIcn!" Dc dok-
Icr was sncI Icr pIckkc cn krccg
Iocn Ic horcn daI hcI |ongcI|c
van ongcvccr 7 |aar oud gcob-
scdccrd was door prchisIorischc
monsIcrs.
¨Zi|n hcIc hoIcIkamcr Iag voI mcI
spccIgocddinosaurusscn!" hcr-
inncrI dc dokIcr zich. Dc oudcrs
van hcI |ongcI|c vcrIcIdcn daI
hi| dc hagcdis in hcI nauw had
gcdrcvcn om hcm gocd Ic kun-
ncn bcki|kcn cn daI hcI bccsI|c
uiI purc angsI had IocgchapI.
¨OcIukkig IicI dc hagcdis sncI
Ios", vcrIcII Wocrdcman opgc-
IuchI.
¨OmdaI dic bccsIcn Ioch vccI
bacIcriën mccdragcn, hcb ik
ccn IcIanusprik gcgcvcn. Ach-
IcraI was hcI |ongcI|c IroIs daI
hi| aan zi|n vricnd|cs kon vcrIcI-
Icn daI hi| was gcbcIcn door ccn
cchI prchisIorisch monsIcr", bc-
sIuiI hi| mcI ccn gIimIach.
AIs |c aIs IocrisI op ccn vrccmdc
pIck zick wordI, dan bcn |c bIi|
daI dc hoIcIdokIcr cr is. Maar
waI nu aIs dc hoIcIdokIcr zcII op
vakanIic gaaI? ¨Dan rcgcI ik na-
IuurIi|k ccn vcrvangcr!" bcIooII
Wocrdcman. ¨Ik vcrzorg aIIc
hoIcIs in dc omgcving van Jan
ThicI cn Caracasbaai. Mi|n coI-
Icga dr. WouIcr MoI docI dc ho-
IcIs rond Mambo Hcach. AIs ccn
van ons op vakanIic is, nccmI
dc andcr waar."
Voor neer tn]ornotte, zte uuu.
hoteIdo|ter.tn]o
Interview 7 BUSINESS 20 mei 2009
ARBEIDSRECHT
“Een van de grappige
dingen die ik heb
meegemaakt, was toen ik
gebeld werd dat een
jongetje was gebeten door
een hagedis”, vertelt dr.
Woerdeman.“Het bijzondere
was dat de hagedis nog aan
zijn vinger hing en niet los
wilde laten!”
'
Vaak mocI
cr wordcn
bcpaaId oI
hcI vciIig is
om icmand
mcI bcpaaIdc
kIachIcn Ic
IaIcn duikcn
'