Loging Electronics

Универзитет Гоце Делчев – Штип
Електротехнички факултет

Логинг
Електроникс

ВОВЕД ВО PIC
МИКРОКОНТРОЛЕРИ
www.loging.mk

Сопственост на www.loging.mk

1

Содржина
Кои сме ние?
2. PIC микроконтролери
3. Микроконтролерот PIC16F887
4. Работа со прекини
5. Периферни модули и нивна примена
1.

www.loging.mk

Сопственост на www.loging.mk

2

1. Кои сме ние
Логинг Електроникс
Водечки дистрибутер на пазарот во РМ
- Електроника
- Мерна и регулациона опрема
- Мултимедија

Продуктно портфолио со преку 20к
артикли
www.loging.mk

Сопственост на www.loging.mk

3

Некои од нашите главни принципали www.mk Сопственост на www.loging.loging.mk 4 .

mk Сопственост на www.Интернет страна www.loging.mk www.loging.loging.mk 5 .

mk Сопственост на www.Форум Логинг Електроникс www.loging.mk 6 .loging.

loging.loging.mk 7 .mk Сопственост на www.Социјални медиуми  Facebook  Tweeter  Youtube … www.

mk 8 .loging.loging.Вклученост во заедницата  Активно учество на семинари .mk Сопственост на www. работилници и конференции  Организација на стручни собири  Активна соработка и подршка на образовните процеси за идните инженери www.

mk Сопственост на www.2. Серија PIC Микроконтролери www.loging.loging.mk 9 .

mk 10 .loging.loging.mk Сопственост на www.Микроконтролер/Микропроцесор Микроконтролер = Микропроцесор + Периферија www.

исто за сите модели  12. 14 или 16 битна програмска меморија  Одлична цена  Широка распространетост (>5 000 000 000)  Лесно достапни алатки за програмирање www.mk 11 .loging.PIC микроконтролери Предности  8 битно RISC јадро.mk Сопственост на www.loging.

mk PIC18f452 Сопственост на www.loging.loging.mk 12 .PIC микроконтролери Предности  ПИН КОМПАТИБИЛНОСТ PIC16F887 www.

mk 13 .mk Сопственост на www.loging.Позиционираност на различните серии PIC микроконтролери www.loging.

loging.loging.mk 14 .mk Сопственост на www.PIC микроконтролери Ограничувања Мало множество на инструкции (~35)  Само еден акумулатор  Инструкциите и регистрите не се ортогонални  За пристап до целиот RAM потребен е избор на банка со посебен регистер  www.

loging. написи www.mk 15 .loging.mikroe. Ограничени слободни верзии  Одличка техничка подршка. Сопствен форум  Печатени материјали: книги.mk Сопственост на www.PIC микроконтролери Достапност во Македонија MIKROELEKTRONIKA – Србија  Сопствени развојни плочки и додатоци во тренд со технологијата  Компајлери/едитори во виши програмски јазици.com www.

loging. Микроконтролерот PIC16F887 www.mk 16 .3.loging.mk Сопственост на www.

loging.mk Сопственост на www. 14 битна програмска меморија => 8k програмска flash меморија 368 Bytes RAM меморија 35 влезно/излезни порти 12 битен ADC со 14 влеза Работна фреквенција до 20MHz EEPROM Меморија 256byte Интегрирани три тајмери Brown-out ресет ISP опција – програмирање во работна околина www.mk 17 .loging.Loging Electronics PIC16F887 општи информации          8-битно јадро.

Loging Electronics Блоковски приказ на PIC16F887 www.mk Сопственост на www.mk 18 .loging.loging.

mk Сопственост на www.loging.mk 19 .loging.Loging Electronics Опис на поединечните пинови на микроконтролерот www.

20MHz = 200nS/инструкција = 5 000 000 инструкции/сек www.PIC16F887 Јадро   Само 35 инструкции (RISC) Времетрање на една инструкција = 4 такт циклуси.mk Сопственост на www.loging.loging.mk 20 .

Организација на меморијата Три типа меморија RAM. Flash Програма во асемблер или виш програмски јазик преведена во машински код BIN . EPROM 1.mk ПРОГРАМАТОР Сопственост на www. HEX фајл www. ROM.loging. ROM – програмска меморија 8kByte.mk 21 .loging.

Може да се користи за време на извршување на програмата . Температура во процес на регулација) www. ресет (на пр.loging.Наменета за складирање на променливи/резултати чија потреба е независна од напојување.Независна од напојувањето .loging.mk Сопственост на www. EЕPROM меморија .Организација на меморијата 2.mk 22 .

mk 23 .loging.Содржината на меморијата зависи од напојувањето/ресет функциите . RAM меморија .Структурата е поделена на два дела:  регистри за специјална намена  регистри за општа намена www.Најкомплексен дел на микроконтролерот .mk Сопственост на www.loging.Организација на меморијата 3.

Организација на RAM меморијата Регистри за општа намена  Се применуваат за снимање на операндите при извршување на операции Регистри за специјални функции  Фабрички предефинирани регистри за управување со различните модули  Не може да се менуваат Пример: ADCON0 регистерот се користи за управување со AD конверторот.loging. www.loging.mk Сопственост на www.mk 24 .

loging.Организација на RAM меморијата АDCON0 www.loging.mk 25 .mk Сопственост на www.

Регистерот TRIS x 1 влез 0 излез www.loging.loging.mk Сопственост на www.mk 26 .

loging.loging.mk Сопственост на www. Работа со прекини www.mk 27 .4.

loging.mk 28 .loging.ПРИКАЗ НА ПРЕКИН Main { Linija 1 PREKIN Linija 2 } Void KeyPressed {} { Obrabotka na keypressed() } Јамка www.mk Сопственост на www.

loging.mk 29 .Работа со прекини (interrupt) Механизам за регистрирање на прекин www.loging.mk Сопственост на www.

mk Сопственост на www.3 основни прекини Прекин на пречекорување на TMR0  Прекин на промена на состојбата на RB0  Прекин на промена на состојбата на PORTB  Дополнителни 14 прекини од периферните модули Пр: завршување на упис во EEPROM  www.loging.mk 30 .loging.

loging.mk 31 .mk Сопственост на www.loging.Примери за користење на прекините Тајмерот TMR0  8 битен бројач  Прескалер (1:2 до 1: 128)  Програмабилно инкрементирање: внатрешно или надворешно  Генерира прекин на пречекорување 255  Програмабилна ивица на инкрементирање Примена:Генерирање на временска секвенца www.

6mS  Ако TMR0 се инкрементира 39 пати 25.loging.Примери за користење на прекините Пример: Генерирање време од 1сек со TMR0 За 20MHz архитектура  TMR0 ќе се инкрементира на секои 200nS ( инструкциски циклус кој е ¼ од тактот)  Со прескалер 1:128.mk Сопственост на www.loging.6mS x 39 = 0. TMR0 ќе се инкрементира за 1 на секои 128 х 200 nS = 25.mk 32 .998 сек ~ 1 sek  www.

mk Сопственост на www. Мерење на брзина со оптички сензор  www.loging.mk 33 .loging. матрична тастатура  ПРОМЕНА НА СОСТОЈБАТА НА RB0 Пр.Примери за користење на прекините ПРОМЕНА НА СОСТОЈБА НА RB Пр. Тастери.

mk Сопственост на www.loging.loging. Модули и нивна примена www.5.mk 34 .

loging.loging.mk Сопственост на www.МОДУЛ ЗА AD конверзија 10 битна конверзија = 1024 нивоа на квантизација  14 влезни канали (избор со MPx)  ПРИМЕР Аквизација на процесна големина www.mk 35 .

loging.МОДУЛ ЗА AD конверзија www.mk Сопственост на www.mk 36 .loging.

loging.CCP Capture/Compare/PWM Модул Модулот има три функции  Capture: снимање на моментна состојба на TMR1  Compare: споредба на два регистри од кои едниот е TMR1  PWM: генерирање на импулсно ширински модулиран сигнал  PIC16f887 има два CCP модули: CCP1 и CCP2 www.loging.mk 37 .mk Сопственост на www.

loging. регулација на брзина на мотори  www.mk Сопственост на www.PWM функција кај CCP1 PWM сигнал  Примена: регулација на светло.loging.mk 38 .

mk Сопственост на www.mk MCU го додава времето Td за исклучување на можноста двата фета да бидат истовремено вклучени 39 .loging.loging.Примена на CCP модулот  Полу-мостно (half-bridge) управување www.

loging.loging.mk 40 .Примена на CCP модулот  Цело-мостна (full-bridge) управување Секоја гранка во конфигурацијата е управувана директно од MCU www.mk Сопственост на www.

loging.Модул за сериска комуникација  Наменет за синхрона/асинхрона сериска комуникација со надворешниот свет Сопственост на www.mk 41 .mk www.loging.

mk www.loging. .loging.Модул за сериска комуникација EUSART комуникација . . Конверзија на протоколи Ethernet.Програмабилна должина 8. друга опрема. 485 Сопственост на www.Full-duplex асинхроно примо-предавање.или 9-битна.mk 42 .Half-duplex во синхрон режим на работа  Примена Комуникација со РС.

loging.mk Сопственост на www.Loging Electronics Доволно Теорија! Ајде малку ПРАКТИЧНИ Примери www.mk 43 .loging.

Развоен Систем www.mk Сопственост на www.mk 1 .loging.Loging Electronics EasyPIC6 .loging.

Бесплатен софтвер Работа во виши програмски јазици www.mk Сопственост на www. примери .Loging Electronics Предности на EasyPIC6           Голем број поддржани микроконтролери Прегледност на целиот хардвер Лесна манипулација Интегрирана мониторинг околина Onboard USB програматор и ICD дебагер Можност за работа со екстерен ICD Достапни се голем број на додатоци Упатства.loging.mk 2 ..loging... книги.

Loging Electronics Градба на EasyPIC6 www.loging.loging.mk Сопственост на www.mk 3 .

16F. 20.loging.mk  PIC 10F.mk 4 .Loging Electronics Поддржани микроконтролери (MCU) www.loging. 14. 18F  DIP 8. 18. 12F. 28 и 40 подножја  Подножја за кристали  Џампери за конфигурација Сопственост на www.

loging.mk Џампер за одбирање извор на напојување Сопственост на www.Loging Electronics Напојување Напојување од USB порт  Екстерно напојување   7 – 23V AC  9 – 32V DC  Switching регулатор на напон  www.loging.mk 5 .

Loging Electronics USB програматор + ICD Програмирање  Дебагирање  mikroICD  Драјвери  Софтвер  Џампери за конфигурација  www.mk Сопственост на www.loging.mk 6 .loging.

mk 7 .loging.loging.mk Сопственост на www.Излезни LED диоди LED диода за секој I/O пин  Активирање со логичка 1  DIP прекинувач за активирање на LED за секоја порта поединечно  www.

loging.mk 8 .Тастери Тастер за секој I/O пин  Избор на активно ниво на тастерот (логичка 0 или 1)  Симулација на дигитални влезови  RESET тастер  www.mk Сопственост на www.loging.

mk Сопственост на www.mk 9 .Тастатура 4x4 16 тастери (4x4)  Конектирана на PORTD  Мултиплексен начин на работа  www.loging.loging.

loging.mk Сопственост на www.MENU тастатура 4 навигациски тастери  ENTER тастер  CANCEL тастер  Конектирана на PORTA  Директен начин на работа  www.loging.mk 10 .

Влезно/Излезни порти IDC10 конектор за секоја порта од MCU  Напојување на секоја од портите  DIP преклопник за одбирање на pullup/pulldown  www.loging.loging.mk Сопственост на www.mk 11 .

mk Сопственост на www.loging.RS232 модул Сериска комуникација  DB9 конектор  MAX232  Конекција со USART  DIP прекинувачи за одбирање на RX и TX пинови  www.mk 12 .loging.

mk Директна врска со MCU Работи со MCU кои имаат вграден USB модул USB B-type конектор Џампери за конфигурација Статус LED Сопственост на www.mk 13 .loging.loging.USB комуникациски модул      www.

Loging Electronics PS/2 модул        www.mk Приклучување на тастатура или глушец Приклучување со компјутер Директна врска со MCU Работи на софтверско ниво Работи со било кој MCU PS/2 конектор Џампери за конфигурација Сопственост на www.loging.mk 14 .loging.

Loging Electronics

ADC модулwww.loging.mk

Потенциометар за
ADC симулација
Работи со MCU кои
имаат вграден A/D
конвертор
Опсег 0 – 5V
Џампер за избирање
на порт за симулација
Резолуција зависна
само од MCU

Сопственост на www.loging.mk

15

Loging Electronics

DS1820 сензорwww.loging.mk

Дигитално мерење на
температура
Работа на софтверско
ниво
OneWire комуникација
Резолуција од 9 до 12
bit
Опсег од -55 до 125 °C
Џампер за
конфигурација

Сопственост на www.loging.mk

16

Loging Electronics

LCD 2x16 дисплеј

www.loging.mk

Алфанумерички приказ
2 линии по 16
карактери
4 – битен мод на
работа
Сино позадинско
светло
Директна конекција со
PORTB
Потенциометар за
контраст

Сопственост на www.loging.mk

17

loging.mk Графички приказ Монохроматски Резолуција 128x64 pix Сино позадинско светло Конекција со PORTD и PORTB Интегриран Touch Panel Потенциометар за контраст Сопственост на www.loging.mk 18 .Loging Electronics GLCD 128x64 дисплеј со Touch Panel        www.

mk 19 .Loging Electronics COG 2x16 дисплеј      www.loging.mk Chip On Glass технологија Алфанумерички приказ 2 линии по 16 карактери Конекција преку Port Expander Потенциометар за контраст Сопственост на www.loging.

Loging Electronics Port Expander        www.loging.loging.mk 2 дополнителни I/O порти Сериски SPI протокол Хардверска адреса Статус LED Можност за работа како една 16-bit порта DIP прекинувачи за конфигурација Pullup / pulldown отпорници Сопственост на www.mk 20 .

Loging Electronics Додатоци www.loging.mk 21 .mk Сопственост на www.loging.

loging.mk Сопственост на www.loging.Loging Electronics Софтвер и програмирање www.mk 22 .

Loging Electronics PICFLASH www.mk 23 .mk Сопственост на www.loging.loging.

mk 24 .loging.mk Сопственост на www.loging.Loging Electronics mikroC PRO for PIC www.

loging.Loging Electronics Зошто mikroC PRO for PIC?          Бесплатни update-и на новите верзии Повеќе од 415 поддржани PIC микроконролери Многу хардверски и софтверски библиотеки Многу практични примери Кориснички ориентиран интерфејс Додатни алатки Документација лесна за разбирање ANSI C компајлер со мали модификации Компатибилен со скоро сите верзии на Windows OS www.mk 25 .mk Сопственост на www.loging.

mk Сопственост на www.loging.mk 26 .loging.Loging Electronics Доволно Теорија! Ајде малку ПРАКТИЧНИ Примери www.