You are on page 1of 6

De meeste gestelde vragen

Onderstaande vragen worden veel gesteld door mensen die meer willen weten over
ons onderwijs

1. Wat houdt ons onderwijs in?


Op onze school wordt het onderwijs op een andere manier aangeboden. Het klassikale
systeem, waarbij elk uur een ander vak wordt aangeboden, is grotendeels vervallen. In
plaats van de leerstof op te splitsen in verschillende vakken, werken de kinderen bij
ons in grote ruimtes aan een combinatie van vakken. Hierbij worden leerlijnen
(vaardigheden ) en ontwikkelingslijnen (houdingen) gevolgd. Een groep docenten
begeleidt de leerlingen bij het uitvoeren van “taken”. Een taak is een uitdagende
opdracht waarbij kennis en vaardigheden uit theorie – en praktijklessen worden
gecombineerd. Leerlingen worden uitgedaagd actief te leren, samen te werken en zelf
te laten zien hoe bekwaam ze zijn (geworden). Wanneer leerlingen een taak
uitgebreider maken kan deze uitgroeien tot een “prestatie”.

2. Wat is een prestatie?


Een prestatie is een opdracht met een opdrachtgever, zowel op school als buiten de
school. Door opdrachtgevers buiten de school te zoeken kunnen leerlingen direct de
ervaring op doen in de echte wereld en ontdekken hoe onze maatschappij werkt. Een
prestatie kan klein of groot zijn en wordt altijd met een aantal andere leerlingen,
minimaal 2 en maximaal 4, tezamen uitgevoerd. Tijdens de prestatie werkt elk van de
leerlingen in die prestatie groep aan zijn of haar eigen leerlijnen en ontwikkelingslijnen.
Het klassieke voorbeeld van een prestatie is: Koop een auto op de sloop en zorg dat
deze weer kan rijden, goedgekeurd wordt en verkocht kan worden.

3. Waarom geeft Wellantcollege op deze manier onderwijs?


Wellantcollege wil het onderwijs op deze manier aanbieden omdat:
- het leidt tot betere resultaten voor de leerling;
- leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren
waardoor ze hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden leren kennen;
- het beter voorbereidt op het onderwijs zoals het wordt aangeboden in het
MBO;
- de leerling zijn of haar keuze voor vervolgonderwijs beter kan motiveren en
daarom meer kans maakt de goede keus te maken;
- de leerling vanaf het begin en door de hele opleiding heen, gelegenheid
krijgt om kennis te maken met de maatschappij;
- het voor de leerling en voor de docent een aangename manier van
(samen)werken mogelijk maakt.

1
4. Hoe bereidt dit onderwijs voor op het MBO?
Door de ervaring en kennis opgedaan bij ons op school zal de leerling beter in staat
zijn de MBO opleiding te volgen. De MBO scholen (AOC’s, ROC’s) zelf werken vaak
ook met leer- en ontwikkelingslijnen op een vergelijkbare manier en vragen met name
veel zelfstandigheid van de leerling.

5. Hoe zit het met cijfers en diploma’s?


Wij geven geen cijfers per vak en nemen ook geen repetities meer af. De leerling volgt
zijn eigen kennis- en vaardigheidsontwikkeling via leerlijnen. Leerlingen kunnen
repeterende kennistoetsen maken om te bepalen of zij voldoende kennis bezitten. In
het portfolio is ook voor de ouders de ontwikkeling op de voet te volgen.
De leerling bereidt zich zelfstandig, onder begeleiding van de leermeester, voor op het
behalen van het VMBO diploma op het gewenste niveau.

6. Wat gebeurt er met de klassen?


Er zijn geen klassen meer, maar leergroepen. Elke leergroep heeft een leermeester
(mentor) en is vergelijkbaar met de oude klas. Het verschil is dat de klas als geheel
geen lessen meer volgt. De leermeester zal met de leergroep samenwerken en
leerlingen in de leergroepen kunnen ook elkaar met raad en daad bijstaan.

7. Wat is een Ontwikkelingslijn?


Ontwikkelingslijnen zijn gekoppeld aan persoonlijke kwaliteiten, zoals:
1. zelfstandigheid
2. verantwoordelijkheid
3. zorg – voor jezelf, anderen en je omgeving - zorgzaamheid
4. kritisch vermogen
5. communiceren
6. doorzettingsvermogen
7. zelfreflectie
8. leren
Elke leerling werkt via taken en prestaties aan zijn of haar ontwikkelingslijnen. De
leermeester zal de leerling begeleiden, helpen en adviseren waar nodig om ervoor te
zorgen dat de persoonlijke kwaliteiten van de leerling tot bloei kunnen komen.

8. Wat is een Leerlijn?


Een leerlijn is gekoppeld aan het verkrijgen van vaardigheden, zoals:
1. organiseren
2. samenwerken – taak verdelen - conflict oplossen
3. informatie verzamelen
4. informatie verwerken
5. informatie presenteren
6. logisch denken en redeneren
7. bewegen
8. probleem oplossend werken

2
9. creatief handelen
10. groen handelen
11. technisch handelen
Aan de hand van de leerlijnen verzamelt de leerling de vaardigheden die het VMBO
aan haar leerlingen wil meegeven.

9. Hoe zit het met de schoolregels?


De schoolregels zijn normale omgangsregels. Waar nodig, worden, samen met de
leerlingen aanvullende regels ingesteld om ervoor te zorgen dat de leerlingen rustig
kunnen werken.

10. Krijgen de leerlingen wel structuur?


De structuur die nodig is voor de leerling wordt aangeboden via de leermeester, de
werkmeester, de opdrachtgever, de ontwikkelingslijnen, de leerlijnen en de
kennisdelen. De leerling zal onder begeleiding van de leermeester ontdekken wat er
van hem of haar wordt verwacht en wordt via de portfolio gesprekken begeleid in zijn of
haar ontwikkeling. Voor de dagelijkse gang van zaken gelden de normale afspraken en
regels van de school waarop de dienstdoende leermeesters en/of werkmeesters
toezicht houden.

11. Heeft de leerling een mentor?


Alle taken van de mentor zijn onderdeel van de taken van de leermeester.

12. Hoe worden de leerlingen begeleid?


De ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten wordt gedaan door de leermeester. De
leerling heeft dus een eigen leermeester. De ontwikkeling van vaardigheden wordt
begeleid door de werkmeester. Een werkmeester richt zich op de ontwikkeling van
bepaalde vaardigheden bij alle leerlingen. Bijvoorbeeld het maken van een tekening op
schaal, het verzorgen van een paard of het maken van een begroting.

13. Als ze zelf mogen kiezen, wordt het dan niet vrijheid blijheid?
Het Natuurlijk Leren heeft als uitgangspunt dat een leerling veel meer zal leren als hij
of zij vrij is om een taak of prestatie te kiezen die past bij de interesse van die leerling.
Daarom zijn er veel taken en komen er steeds nieuwe taken en prestaties waaruit een
keuze kan worden gemaakt. Dat betekent niet vrijheid blijheid, maar vrijheid met
verbondenheid omdat via die prestatie de leerling gebonden is aan het ontwikkelen van
kwaliteiten en vaardigheden en aan het vergaren van exacte kennis.

14.Hoe krijgen de leerlingen les in de verschillende vakken?


De kennis en vaardigheden die in het klassikale systeem via de vakken werden
aangeboden worden nu via taken en via de kennisdelen aangeboden. Dit wordt
onderverdeeld in drie leergebiedentuinen: Talen, Exact en Mens & Maatschappij.
Daarnaast volgen de leerlingen les in praktijkruimtes: dierverzorging, bloemschikken,
kunst & cultuurvakken, techniek, lichamelijke opvoeding, koken.

3
15. Wat is een Portfolio?
Een portfolio is een map met mogelijk daarbij allerlei producten of beschrijvingen of
verslagen van projecten die zijn uitgevoerd. In deze map zitten alle bewijsstukken van
de ontwikkeling en ervaringen van de leerling.
Op basis van de portfolio zal de leerling samen met de leermeester zijn individuele
ontwikkeling volgen.

16. Hoe volgen de ouders de ontwikkeling van hun kind?


Vijf keer per schooljaar is er een vertraagde week. Deze week is bedoeld als afsluiting
van de voorgaande periode. De leermeesters houden individuele portfoliogesprekken
met leerlingen. Hierin worden de leer- en ontwikkelingslijnen besproken. De ouders
ontvangen hiervan een verslag.
Daarnaast houden de leermeesters elke maand spreekuur. Ouders kunnen zich
hiervoor inschrijven.

17. Zijn de docenten wel goed voorbereid?


Het kernteam op het Wellantcollege VMBO Amersfoort bestaat uit een groep docenten,
vakdocenten en algemene docenten. Er zijn materialen voor onze manier van
onderwijs ontwikkeld. Die ontwikkeling gaat nog steeds door. Docenten, zowel
leermeesters als werkmeesters zijn constant kritisch hun werk aan het bekijken en
passen steeds hun materiaal en de manier van werken aan. Een vernieuwingsschool is
altijd een school in beweging.

18. Wat als ons kind het niet kan?


Er is geen reden om te verwachten dat een kind dit niet kan. Als de leerling in staat is
om het VMBO op de traditionele manier te doorlopen dan zal het zeker ook in staat zijn
om het VMBO via de methode van het Natuurlijk Leren te doorlopen.
De school biedt ook extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben, LWOO, RT taal, RT
rekenen en begeleiding in leerlingenzorg, zoals faalangst reductietraining en sociale
vaardigheidstraining.

19. Worden er alleen leuke dingen gedaan?


Er wordt zoveel mogelijk geleerd via leuke taken. Soms moeten er dingen worden
gedaan die (nog) niet als leuk zullen worden ervaren, maar waarvoor de leerling wel
gemotiveerd raakt. Het is ook aan leerlingen om het leren interessant en leuk te
maken. Verantwoording voor het leren ligt bij de leerling, begeleid door leer- en
werkmeesters.

20. Wat gebeurt er met de niveaus: basis, kader, gemengd en theoretisch?


Het uitstromen via de verschillende niveaus blijft gelijk. Er kan dus op alle vier de
niveaus examen gedaan worden. Leerlingen die de Gemende of Theoretische leerweg
gaan volgen, zullen hun diploma behalen via een flexibele examinering: Engels en
Nederlands als Centraal Examen; de andere vakken via proven (=schoolexamen).
De definitieve vaststelling van het niveau van examen doen stellen wij uit tot
halverwege het 3e leerjaar omdat we kinderen de mogelijkheid willen bieden op een zo
hoog mogelijk niveau examen te doen.

4
21. Zit de leerling het hele jaar in één groep?
De leerling zit het hele jaar in dezelfde leergroep. Volgens een rooster gaat een hele
leergroep naar een werkruimte. In sommige werkruimten kan hij/zij ook andere
leergroepen tegenkomen.

22. Hoe ziet het lesrooster eruit?


Het lesrooster is continu en loopt parallel aan het rooster van de rest van de school. Er
zijn bijna geen tussenuren en lesuitval door ziekte van één docent komt niet veel voor.
Per dag volgt een leerling 3 blokken les van 1 ½ uur. Een half uur voor het 1e lesblok
wordt de leergroep met hun leermeester opgestart. Na het 3e blokuur sluit de groep
weer af met de leermeester (45 minuten). Het opstart- en afsluitmoment is gewoon
lestijd. Het kan zijn dat leerlingen in die tijd een werkles aangeboden krijgen, of dat de
tijd door de leermeester wordt ingevuld en individuele begeleiding wordt gegeven.

23. Werkt de docent 1 op 1 met de leerlingen?


Omdat leerlingen hun eigen werk kiezen komen ze ook met individuele vragen en
leerlingen worden dan individueel begeleid. Het kan ook zijn dat een werkmeester een
korte workshop (uitleg) aan een groepje aanbiedt. De leermeesters (mentoren) werken
vaak groepsgewijs met hun leergroep, maar er is ook veel ruimte voor 1 op 1
begeleiding.

24. Bestaat spijbelen nog?


Een leerling spijbelt als hij of zij niet verschijnt op school op de verwachte tijd, dat
gebeurt helaas overal. In ieder lesblok en ook bij de opstart en afsluiting wordt
gecontroleerd of leerlingen aanwezig zijn.

25. Kan een leerling meeliften of wordt dit door de sociale controle gestopt?
Meeliften kan niet omdat de ontwikkelingslijnen en leerlijnen individueel zijn. Kinderen
kunnen bij een aantal activiteiten samenwerken maar elke leerling moet zelf voor
bewijsmateriaal zorgen om zijn of haar ontwikkeling aan te tonen.

26. Bestaat er nog remedial teaching?


Als een leerling daarbij gebaat is bieden wij remedial teaching aan, zowel voor taal als
rekenen.

27. Wat als een leerling ziek is?


Als een leerling weer beter is dan kan hij of zij de draad weer oppakken waar deze was
blijven liggen. Als de leerling langdurig ziek is dan wordt in overleg bekeken wat de
beste weg voorwaarts is. Kan een leerling door omstandigheden niet naar school, dan
kan hij/zij wel werk mee naar huis krijgen.

28. Halen de leerlingen wel het gewenste niveau?


Door de groei in zelfstandigheid en de eigen motivatie kunnen de leerlingen uitkomen
op een niveau dat bij hen past.

5
29. Hoe krijg je leerlingen gemotiveerd om moeilijke dingen te doen?
Door de leerling te helpen met het vinden van de eigen motivatie. Van nature vindt de
mens het leuk om iets te doen wat hij of zij nog niet kan. Het is de angst om te falen en
slechte cijfers te halen, waardoor zij liever de makkelijke dingen doen.
Ook proberen we leerlingen duidelijk te maken dat zij zelf de verantwoordelijkheid
hebben over hun leren en het ontplooien van hun mogelijkheden.
Ons onderwijs is erop gericht de leerling een veilige werkomgeving te bieden waarin
hij/zij fouten mag maken.