You are on page 1of 59

MARIO

Porijeklo stanovnitva
STARIJE STANOVNITVO INASELJA
Najstariji podaci o'livanjskim rodoviina iz XIV vijeka. U jednoj povelji
hrvatskoga bana Mladena II iz 1322 godine, spominje se knez Voi h n i iz Livna'
( ... comite Bubangna Woyhriig de'Hliuina)'. Iste godine spominju seM i h o v il o-
v i i, sinovi livanjskog vojvode ( ... filii Mihovilovich-' de Clivuna)2, koji otkazuju' po-
slunost hrvatskom' banu Mladenu -i" postaju gospodari Livna. Kada je nekoliko godina
ka'snije livanjska upa dola pod vlast Stjepana bosanskoga bana, susre':'
se sa jo jedpim rodovskim imenom! - G a l e i"c P. -Ovaj rod je 'od poseb-
nog za naa ispitivanja s obzirom da i danas li, 1ivanjskom kraju ive
za koje narodna predaja dri da je najstarije' pleme li 'Livanjskom polju. U kasnijim
izvorima trag im se gubi, a doznajemo za njih tek 1814',godine, u' popisu umrlih 'od kuge
4

Muslimani II (Rama) smatr,aju se starosjediocima!). NiJe da su
i to potomci livanjskih koji su dolas'kom :Turaka 'preli' na islam i odselili u taj
kraj. Prema jednom podatku iz 1366 godine saznajemo da su II livanjskoj upi ivjeli
i rod ( ... Vlatko, 'sin Ratka Matije-
iz Vrlike })de genere Ciprianorum de - izjavljuje pred splitskim kaptolom
kako je njegov otac Ratko usvojio }}nobilem et egregh;tm militem, dominum Georgium
Ratchovich, de domo Michaelis ortum ex eodem. genere Ciprianorumi, eius consan-
guineum)u.
Iz darovnice kralja Stjepana, Ostaj e vojvodi. Hrvoju i njegovu sinu
Baoi, od 8 decembra 1400 godine
7
,. po prvi put doznajemo za' broj rodova i naselja
Livanjskog polja. Tu se spominju: G a j e i i (&AAAKO OAb fiHC'rpokq! j,
G a lop (r Monb OAb Ilpb.A06b), K l a e i (IlMAKO KM4JH'kb 3 IOKpofA),
M r a t i n o v i MpA'fHN06Hh H3
b
MHWb j, S u e e i (lpAfowb H
G'fOIeMAPb H IOpAH H3b
3 r P!KAI\b), R u p a r D o b r j e n o v i ( ... G'fHnAN4
RHil;.\ ). Ovdje se jo jednom spominju Na LiV-anjskom' polju i dapas ivi ;rrlo
1 T. S m i t k l a s, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Zagreb
1911, sv, IX, str. 53. '
2 V. K l a i za topografiju i historiju hlivanjske upanije i grada Hlivna, Vje-
snik hrv. arheolokog drutva, Zagreb 1928, sv. XV, str. 17.
3 E. Fer m e n d i n, Acta Bo.:;:nae, Zagreb 1892, str. 23.,
{ Za popis 'umrlih od kuge 1814 - 1818 godine' U upi Donjeg i Gornjeg polja, dugujem
zahvalnost don Niki K a i u, umirov. iz .Livna.
r, M. S. F i l i P o v i Rama u Bosni I SEZb knj. LXIX (Naselja knj. 35), Beo"':
grad 1955, str. 157.
f, M. B a r a d a, Rad JA, Zagreb 1954, knj. 300, .str. 483.
7 1. K u k u l j e v i SpomeniCi bosanski i crnogorski, A!'hiv za povestnicu jugoslavensku,
Zagreb 1852, knj,. II, str. 35, 37 i F. M i k los i c h, Monumenta serbk:a spectGntib. histol'iam Ser..:;
biae, Bosnae, Ragusii. Viennae'1858, str. 248-249,
32
MARIO PETRIC
razgranat rod koje nalazi kod svetri
grllpe. 'Za njih kae, da je vrlo verovatno, d a su svi pomenuti rodovi, sa prezimenom
poreklom od starog , ", koji se jo 1400 god. pominje u jednome od dva-
nest hlivanjskih plemena u Bosni ... Kao to smo. videli, ima i. sad li Livnu, a
svakako su II ono vreme bili jako bratstvo, su se rodovI i ogranci II vreme turske
'najezde i poznije razilazili na razne strane8. Narodna predaja II kod
Livna kae da su se prije zvali i da su rtekana ivjeli II Orguzu, dakle
Upravo u mjestu spomenutog livanjskog plemena iz 1400 godine. U Grborezima kod Livna
ovo: Kad su Turci osvojili Bosnu, knez Miroslav s bratom Vatro-
slavom dade otpor Turcima II Orguzu. Turci ih popijede, a -oni pobjegnu u
Poslije se jedan od povrati "i od njega svi uLivanjskom polju,
i danas ima u susjednoj Dalmaciji, na Tijarici, a neki su odatle preli ti Livanj-
sko polje. Ovim bi i pretpostavka o starini ovoga roda bila
U Popisu, knezova i vlastele naroda slovinskoga, spominje porodicu B e r-
g e l ji ( ... Bergheglich knezovi od Podumja iz Livna)", koji su pred Mongolima po-
bjegli iz Osijeka i doli u Pogliu Iivagnskomu na 1241, oIli, kako drughi ochie, na 1235.
Gdi na jednoj Planini vene visokoj, kojase Tribaustcza zvasee, grad sagradisce" koji od
Ungarcza bih gniegqvim imm:enom zazvan H um, a posli do sadascgnieg.a vrimena zazvasee I
podhum(, Danas nema porodice -na Livanjskog polja ali pomen na
nju nalazimo II jednoj" o, koji je stanovao na mjestu' dananje Num-
gradine na brdu Tribanj iznad Podhurna,_ U Sutivanu, na otoku spominje
se 1719 godine izumrla splitska porodica Vrlo je vjerovatno da ovi
vode porijeklO! od livanjskih koje spominje
Najstariji pomen za jedno slavensko naselje na Livanjskog polj,a datira
iz druge poloviqe XI To je selo S ud u m i r i e a koje se spominje 1078 godine
(v. Historijski pregled), a danas je nepoznato na ovom
O upama Vidoi ( ... Vidgossa Lubinchi ... ), koje nalazimo u jed-
noj povelji Bele IV iz 1244 godine, govori se opirnije u historijskom pregledu.
U spomenutoj darovnici kralja Stjepana Ostaje Hrvoju iz 1400 godine
na'vode se 23 sela Hlivanjske upe, od kojih se 12 javlja sa istim ili neto izmijenjenim
imenom". Imena i danas poznatih naselja su: D o b r o ( ... z dobroga), K a b I i i ( ... iz
L; t a n; (... L u s n iC ( ... )\l i i ( ... iz mi), O r g u z
( ... iz orrus -H3
b
R u j a n i (ruibne), S a j k o v iC T r i b i
( ... u V r e r a l a ( ... iz vaerac), Z a g O r i a n i ( ... u i
Zavodan; ( ... od zavoda).
Ovaj" popis naselja i spomenutih' livanjskih rodova jasno ukazuje da se kon ..
tinuitet starijeg i naselja sa dananjim naseljima i rodovima ipak l1;ije, sa-
svim prekinuo uza sve promjene koje su nastale turskim osvajanjem, -ovog
Imena 'preostalih 11, danas nepoznatih naselja su: . e i h o v i i, G r e b c i, K o-
k o j e g I a v e i, M l i j a n i, O k u z l i i, T u r e, 'V r d o, V r b ov i k, V r t e i, Z a-
b ukov j e i Z a b r d n ja. .
podaci o naseljima Livanjskog polja iz vremena turske' uprave
su u nekoliko turskih popisa bosanskih nahija
12
U najstarijem njih
13
, iz godine 1470
- 1476 (dakle, odmah poslije osvojenja ovih krajeva od: strane Turaka), pored H I e v n e
8 J. E r d e l J a 1) o v i O poreklu Bunjevaca Beograd 1930, str. 161, 162.
9 A. K a i - M i o i Razgovor ugodni naroda slovinskoga (IzdanjU, koje sam kori-
stio, nedostaju stranice sa godinom.i mjestom objavljivanja. Pretpostavljam da primjerak pri-
pada" II izdanju iz god. 1759, tampanom U Veneciji).
10 A. J II t r o n i Naselja i porijeklo stanovnitva na otoku ZbNO knj. '34,
Zagreb 1950, str. 95.
II 1. nav. djelo, str. 36,37.
12 Prijepise dosad neobJavljenih turskih deftera o Bosni ljubazno mi je stavio na raspo-
laganje prof. Nedim docent FilozofSkog fakulteta u
i
Sarajevu, na mu i ovom
prilikom izraavam osobitu zahvalnost. ' . . .
" Def ter br. 0-76.
PORIJEKLO, ST ANOYNISTVA
33
(Livno) spomInJe se 14 sela od kojih tri pod dananjim imenom: B i l a, M i i i P ci d:"
hu m. Ostala nepoznata su: B a n i (ili B o a ni '(ili Buani), r i n e (ili
I d r a a n i, K a r a j i g i t (?), O r l a, R a k o v i e R e e t a r; , u i (So-
u '(ili i Z a b r a d a.
U defteru iz 1528 1530 godine
14
spominJe se seio Is t r i n i u
Hlivna, sa 15 i s Bilosavom Ovo s6,lo nis9.ffi uspio locirati;
mogao bi biti dananji Str'anj kod Suie.e. Selo L II i Il i (ili zapisano je kao
mezra Vrlo je vjerovatno da se radi o dananjem selu
je pogodno kao sijalite. U defteru je poznato kao Kurda s. dizdara' i zapisano je
uz, mukatu od 260 rnukata je ukinuta. Ubiljeeno je' kao selo, a 'oni koji II njemu
stanuju -zapisani su kao raja. (1 23 -i primi6ur Nikola

tJ svom putopisu kroz Bosnu' 1574' godine Fr'ano- i Ivan DivniE
spominju polje S e r a m i s e v Q u koje' su doli jedan' dan Livanjskim poljem'
prema"zapadu. U sp-omenutom polju je uma sa II vodi koja se protee od
tako 'da izgleda kao neko veliko jeze'ro koje se ti materinjem jeziku zove e r nl
L u g (}} ... e -chiamato in lingua materna' Carni lug)15. je da' se tu radi' o
darianjem selu Crni, Lug, koje se tada nalazilo' li' nahiji Sarumie" spomenutoj 1528
godine16:
Za broj sela Livanjskog polja saznajemo iz popisa, bosanskih nahija itimara
od XVII vijeka
17
. Od 49 sela koja se u popisu spominju, 12 je i danas poznato.
To ,su: Golinj_evQ (Golinjava), Grborezi, ( ...
'L i p a (Lipe), O r g u z (Gornji i Org o.), P od h u lit, ,p r o v o ( ... P r i-
luk a, S aj ko v ( ... Gornja Vr er al li ( ... Vraen Ralja) r Z a b lj a k
( .. ';, abjak). Spomenuta sela nalaze se na: nahije' ,Hliviia osim, sela
Prhovo (Provo) koja su u popisu zabiljeena na Saruc
mie, dakle u sjeverozapadnom dijelu Livanjskog' polja'; Imeria '37 nepoznatih sela' su:
Bre-ste, Brezin'e, Gaj, Gra-
b o v i n i G r i z (?), H o i l n i ?)j- I s l, ci d i n a, G or' i' 'c' a,
I s m e a n i, I s t n j a n e; I v l a d o v i L i h o d u b, L i s a fl (Li an), L i-
-a r a, L j'u b i n, M e s'a n (Mean), M i l e a n, M i a n, (moda dananji
Mii), Ostaj a, P.reluga,
p r e ' i R a t e (Raje), R a v n a, S v i r i t e, U z g o n, Vel j a Vas,
V- to b l j. a n, V r b n i c a,' V r d o (vjerovatno Vrd'ovo na Dinari), V r i lov i c e i
Zaluite.
Godine 1626 Atanasije (Georgieeo) u opisu klikog' sandakata navodi
p r o lo g kao }}un sopra una montagna18, a n'e,koliko -godina kasnije Evlija
bija u svom Putopisu spominje Prolog, koji je mala okrugla' kula n'a najvierh' vrhu vi-
Soke planine-19. Oba putopisca govore.o Prologu kao ria planini, 'a ne -o sefu
koje se nalazi u podnoju planine Prolog, u' Livanjskdm' polju:
Za svoga boravka na Livanjskom polju o. spominje selo
A t I i b e g o v i na zapadnoj strani Li'vanj skog ,}ro' je veliki odak u Livanj-
skom polju na podnoju Prolog planine: U ovome pdlju blizu spomenutog' sela ponire i
ona velika rijeka to izvire ii bazetia ehera- Livria20. Da se pod imenom sela
danas podrazumijevaju sela Odak' i nema sumnje. Oba sela su' li ri:epo"-
srednoj blizini tako da predstavljaju jedinstveno naselje. Tu su bila imanja livanjskih
H 'Def ter br. 157.
15 F. _R a k i, Prilozi za opis bosanskoga paalika, Starine krij.
XIV, Zagreb 1882, str, 194, '
Hl Def ter br. 157.
17 Def ter or. 728.
HI M. V. B a t i n i Njekoliko priloga k bosanskoj crkvenoj pOviesti, Starine-knj.,XVII,
Zagreb 1885, str. 142.
1\1 E. e e l e b i j a, Putopis, ,knl, I',,(preveo sa turskog H: Sar-aJevo 1-954"
strana 166.
20 Isti, nav, djelo, str. 166.
Glas-ruk Zemaljskog muzeja - Etnologija 8
34
MARIO PETRIC
begova i .kapetana o kojima i bija govori, a II dananjeg je i
Veliki ponor u koji se slijeva
U popisu bosanskih spahija iz 1711 godine
21
spominje se broj timarskih
sela hlivanjske nahije koja se javljaju pod istim, dananjim im'enom, To su: L i t a n i,
Orguz, Vrerala, Studba, Prolog i Zago-
r i a fl iJ te nekoliko danas nepoznatih sela: D II b o i e a, N II hJ H a s a II a g aJ
D o l n j e V r i 1 o, V r cl e, N e s II h.
Najpotpuniji popis hrvatskog stanovnitva i naselja Livanjskog polja nalazi se
II izvjetaju biskupa koji je 1741 godine vrio kanons.ku vizitaciju li ovome
kraju
22
, U izvjetaju je zapisano 35 sela sa 322 roda koji II nji.ma ive. Sela su: P r o log,
L i p a t u k I i (In villa Lippa-Chuiclich), o s a n I i j e (Chiusanovzi) T r i-
b i (Tribich), V r e r a I a, P o d h u m (Podum), L i t a n i (Chiucovaz), G.
R II j a n i (Rujani), D. R II j a n i, a i (Chieaichi), L j II b II II i (Gliubuncich);
t r u I' n (StvulPuich), t e I e b i ( C e l e b i ch), L u s n i P r o v o (Pro-
hovoj, t a p r a z I i j e (Ciaprazlie), Z i r o v i (Xirovich), P r i s a p, K a b I i i
(Cablici), (Suhachia), Priluka, Zastinj'e, (Zabri-
schie), Z a b I j a k, G II b e r (In villa Xabich, Guber), S v i i (Sargevichi),
D o b r 0, P o t o' e a n i i Z a g o r i a n i, ' K o m o r a n i (Como rani), G r g II r i e j
(Gargurichi), S m r i a n i (Smbchani), M i i (Missi) i G o I i n j e v () (Vucichi).
Osim Litana i Go1injeva, dananja livanjska naselja zadrala su ista imena kakva su
imala 1741 godine.
Popis rodova II izvjetaju pribliio nas je naim dananjim ispi-
tivanjima porijekla stanovnitva Livanjskog polja. U 35 sela koje izvjetaj spominje
ivjela su 322 od kojih 192 i danas postoje na Livanjskom polju. Ovi rodovi su
nam znatno olakali provjeravanje nar. predaje o porijeklu dananjih stanovnika, naro-
onih, koji se smatraju starosjeciiocima II ovom kraju. I jedan od kriterija prilikom
starine pojedinih rodova, bilo je upravo narodne predaje sta-
novnika sa pomenutim popisom iz 1741 god. i sa knjigom umrlih od kuge 1814 - 1818
godine
2B

STANOVNITVO I NASELJA OD XVIII VIJEKA DO DANAS
U pogledu nacionalnog i sastava, stanovnitvo Livanjskog polja i blie
oikOlmce (bez grada Li'vlna) s:astlojii se ad Srba ika vaca, Srba ijekavaea, Muslimana
i Cigana. Najmnogobrojniji su Hrvati i Srbi ijekavci, a zatim dolaze Srbi ikavci, Mu-
slimani i Cigani. Od ukupno 1095 rodova u vremenu kod Hrvata je bilo
790 rodova ili 72,11)/1), nastanjenih II 65 sela; Srba ijekavaca 175 rodova ili 15,91)/0, u 15
sela, Srba ikavaca 72 roda ili 6,5/0, nastanje.1ih II 16 sela, Muslimana 5'1 rodova ili 5,2
0
/0
II 17 sela, i svega jedan rod Cigana.
raznolikost dolazi najvie do izraaja u naseljima srednjeg dijela Polja,
II V. i M. Guberu, u V. i M. G. i D. abljaku, Komoranima,
Grborezima i dr., gdje zajedno ive Hrvati, Srbi fk,alVc-i i MIU!'3.J.i!mani. U pe-riferni.m dije1!O'virc.a
Polja, na sjeverozapadu i jugoistoku, raznolikoS't je manje ili je
nema, kao to je to sa koje je nastanjeno Srbima ijekavcima (v. kartu).
H r vat i - Kao to je pomenuta, hrvatsko stanovnitvo predstavlja ve-
(72,1%) u Livanjskom polju. Uza sve to to je II vrijeme turske vladavine iselja-
vanle i doseljavanje sa ovog bilo gotovo stalna pojava, ipak se sve do danas
odrao veliki broj rodova. Od ukupno 790 hrvatskih rodova, za 169 je
21 V. S k a r i Popis bosanskih spahija iz 1123 (1711) god., GZM XLII, sv. 2, Sa-
rajevo 1930, str. 75-79.
Prijepis izvjetaja otkupilo je Etnografsko odjeljenje Zemaljskog mu-
zeja u Sarajevu od don ,Nike K a i iz Livna. Original izvjetaja nalazi se II Arhivu Pro-
pagande li Rimu.
2.1 Navedeno li 4.
PORIJEKLO STANOVNI,sTVA
35
da pripadaju starosjediocima Livanjskog polja. karakteristika ovih
rodova je velika razgranatost. Takvi su, napr., rodovi
i jo neki drugi. Njihovu starinu moemo pratiti sve do
sredine XVIII vijeka, a nekih do XIV vijeka.
Prema historijskim podacima, iseljf.vanja stanovnitva sa Livanjskog polja bila
su tokom XVII vijeka (vjerovatno j e toga bilo i odmah nakon dolaska Turaka
u ove krajeve, ali o tome zasada nemamo pouzdanih vijesti, koje bi nam tu pretpostavku
i potvrd.ile). Iseljavanje je bilo usmjereno na susjedno, ci'a,lmatinskQ i to uglav-
nom na Cetinsku Krajinu. To nam je potvrdila i narodna predaja $tanovnika u nekim
selima Cetinske Krajine
24
.
I za 74 roda od 130 nepoznatih u Li vanjskom polju, koje je zabiljeio
1741 godine, utvrdili smo da se danas nalaze li okolici Sinja i II samome Sinju,
Krajini, Poljicima, Klisu, u okolici Splita" i u Splitu. Za iseljavanja iz Livanj-
skog poija, kojih je bilo mnogo koncem XVIII i XIX vijeka, moemo kazati
da su bila vie usmjerena na unutranjost Bosne, na Kupreko i polje. ,Poslije
I svjetskog rata, pa i danas, pojedinci se iseljavaju 'n-aj u Dalmaciju i Slavoniju.
Povod seobama (kako skupnim tako i u XVII vijeku bio je strah od
turskih progona, onog dijela stanovnitva koje je bilo blie uticaju
crkvenih upa; koncem XVIII i XIX vijeka velika iseljavanja sa Livanjskog
polja uzrokovana su epidemijama kuge, koja je li Qvini kraje'vima harala 1872 i 1814 -
1818 godine. iseljavanja stanovnika vrili 'su i turski feudalci, koji su imali
svojih posjeda i izvan Livanjskog polja. To isto odnosi se i na preseljavanja unutar
samog Livanjskog polja.
Doseljavanja na Livanjska polje bilal su najivlja poslije epidemije kuge 1814
- 1818 god. broj doseljenika 344 roda - je iz Dalmacije. Od ukupnog broja
bj:vatskih rodova takvih je 43,5
%
Iz narodne predaje koja je kod ovih dose-
'tj enika doznajemo za mjesta u Dalmaciji gdje SfU cni nekada tilvje.li. Niaijiv1i!3fe Jh de d:Jse-
lila iz sela Sinjske Krajine (Votane, Tijarica, Gljev, Glavice, i a zatim
iz predjela koji administrativno pripadaju kotara Makarske (Arano, Stu-
denci, Svib, Dohranje). Uzrok ovim seobama lei u tdme to prilike za ivot II Dalmaciji
nisu bile povoljne ili, kako sami kau, t2:mo je bila tiskoba. Poslije austro-ugarske
okupacije 1878 god. doseljavanja ti razmjerama gotovo su prestala.
Na osnovu narodne ,tradicije, kao i naselja u kojima stanov-
nitva dalmatinski doseljenici, li smo da rekonstruiramo puteve migra-
cija. Za Donje polje, selo Rujani su tranzitno seobama iz Dalmacije u Livanj-
ska polje, i obratno; Proloki prevoj je to isto za centralni dio Livanjskog polja i jedan
dio Bukog Blata, a na krajnjem jugoistok11, uza samu dalmatinsku granicu, sela Lisko-
Raeljke i predstavljaju prolazno svim migracijama koje vode II
Buko Blato sa susjednim selima.
Doseljavanja iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine nisu tolika kako bi se
Ukupni broj doseljenika iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine iznosi 125
rodova, to predstavlja 15,7
%
od ukupnog hroja hrvatskih rodova. Bosanski doseljenici
su uglavnom sa susjednog od Duvna, Kuprekog i, polja. Iz uda-
ljenijih krajeva, Jajca, Travnika i Sarajeva, svega je po jedan rod. Ukupno 81 rod ili
10,2
0
/0. doseljenici (44 roda ili 5,5"10) su iz okolice Ljubukog, Rakitna
i Konjica.
U najmanju grupu spadaju cyodovi doseljeni iz drugih krajeva i stranih zemalja.
Dva roda porijeklom su iz (predak im je iz kao turski zarobljenik radio
je na imanju u Odaku), a jedan rod (Radai) vodi porijeklo iz Poljske.
U seobama unutar Livanjskog porja (lokalne seobe), je 47 rodova.
Do ovih seoba dolazilo je usljed premjetanja kmetova sa jednog posjeda na
,drugi, zhog kupovine zemlje (ovo poslije I svjetskog rata), a i zbog odlaska u
U selima G. i D. i PotravIju, koja su dalje od komunikacija i koja
vjerovatno nisu stradala prilikom turske opsade Sinja 1715 godine, narodna predaja o porijeklu
iz Bosne jo uvijek je iva.
3'
36
MAR!0 PETRIC.
. domazetstVQ --:- na eninstvo. DomazetstVQ smo zabiljeili kod 16 rodova (od toga, tri
doma:zetska roda su iz, Dalmacij'e).
Premda Je' 'narodna predaja o porijeklu kod dosta iva,_ ip.a1,{
roda, to predstavlja 12,9
%
od broja rodova, nije bilo ustanoviti pori-
jeklo. 'u radi se o onim rodovima, knji" su ostali bez starijih a
predaju o porijeklu -nisu prenosili na potC?IDstVQ ili ha svoje vrnjake II selu, 'to je
gotovo redovita -poJava. r_odave nepoznatog- porijekla 'spadaju i' takvi, koji"svojim
imenom na -strano To su Ojvani, Tate; Matani, 'Urse 'i
Sela _ll kojima danas ive Hrvali su' Prolog, Orguz,
Lipa, Vrerala, Podgradina, Bilo Polje, Raeljke, Kazaginac,
KUrtoviha, Mijakovo Polje, Bukova Gora, Ziciine, Korita, G. Grabovica,
D. Grabovica, Prisoj e, Golinjeva, Mii, Podhum, Bila, G; Dranlije,
D. Dra:hlije, D. 'Sturba, Sturba, Vidoi, Podkraj, ,Dobr.o, "Zag&:-
riNmi, ani, D; abljak, abljak, Rapovina, V: Guber, M. Guber, Ko:rhorarii,
Grborezi, Zastinje, V; M,. Priluka, Prisap,
D. Rujani, G: Ruja10i, Lftani,' qdak
i' . . , ..
O.d ukupna 80 sela uLivanjsko';' polju i okolici, I;lrvati ive u65
S r b k e.i: '- Ovu 72
brojft, rodova u LiV-anjskom polju. ive zajedno, sa Hrvati:rp.a ,i. Muslimanima u 16
srednjeg i junog dijela Donjeg polja Ruj ani, Priluka, i
Zastinje) i li Gornjem polju sa oblinjim selima (Grborezi, Komorani" M. Guber" V. Gu-
ber, Rapovina, G. abljak, D.abljak, Poto Bila i Do Drugog svjetskog
rata Srba ikaVftea bilo je u G. _Rujanima, Golinjevu i Prisoju,. ali su ti .toku ra(a svi
stradali. .
okolno.s:t u ispitivanjima ovog stanovnitva ,predstavlja nedostatak
n'eposrednih pisanih spomenika, koji bi nam pruili oslonac za
njihove starine i vremena doseljavanja. Stoga biti potrebno osvrnuti se' na historijske
podatke o' doseljavanj-y. Srba u susjedne D.almacije, jer odatle i
broj doseljenika Srbima, ikavcima.
Najstarije poznatO' srpskog stanovnitva .. u Dalmaciju spominje se
'4 XIV vijeku, kad je car Du,an prest;:lio, neke_ Hercegovce' ,li predjele Cetine i
Krke
25
. Ovim doseljenic;iI1l.a vjerovatno. pripada crkva Vaznesenja Hristova na vrelu ,Ce-
tLne, u parohiji Vrlici, koja je osnovana godi;ne
26
Nekoliko godina ka_snije, 1395,
podignut je i manastir li, _K;rajini27 .. PJ;'etpostavljal11)o d:,a je ovim
I -XIV vijeka ,bilo ikavaca. '
Najstariji rod Srbima ikaveima uLivanjskom polju- su' T r.i ,e u" V; Gu-
peru, smatraju starosjediocima. Njihova ,predaja gpvo.ri da su od dav-
nine ovdje i da se ne zna otkuda su doselil.i. Ositr,l u_ V: Guberu" nema ih_ .nigdje
drugdje na Livanjskog polja.
Doseljenika Srbima ikaveima. ima najvie'- iz' D.almacije; Njih'
30 rodova ili 41,6
0
/0 od ukupnog broja Srba ikavaca .. Iz' Krajine' doseljep-o -je
7 rodova, iz' Sinjske Krajine 2 roda, iz okolice: Drnia 2: .roda- i' l rod porijeklom od
Zadra. Za preostalih 18 rodova narodna predaja kaze da su u tursko doba iz\Dalma-
najprije doli u sjeverni aio Livanjskog pol3a,- a odatle _onda preli- u, krajeve blie
Livnu. se, smatra -da su doseljenici iz od doseljenika iz drugi1:J.
krajeva. R'a c e u V. Guberu su stari doseljenici iz oko.lice, Zadra. Za njih, narQ.dnFl
:predaja kae da su se doselili. pred vie od 250 godina (na u guber-
skom, pravoslavnom groblju' spominje se Mitar Raco, koji je u:ql,:r.o 1831
spomeni9i su i vjerovatno pripadaju starijem 'dobu)... ' ','
.25 N:- M il a , Palmacija !:-Jovi Sad 1991" st:r,:;:.134-135.
Isti, naV. 'djelo,. str. 150.. ..! I'
H Isti, nav. djelo, str. 149.
PORIJEKLO STANOVNISTVA
. porijekla su rodovi doseljeni iz Bosne. Takvih je 20. rodova (27,7'10), od
kojih su 3 iz okolice sa Kuprekog polja 4 roda, od Duvna (Eminovo Selo)
2 roda" sa Grahova (Unite i 2 roda i iz .okolice Tuzle 1 rod. Dok su
se doseljenici od Grahova, Kozare i Tuzle prije svog- dolaska u ovaj .kraj zadrali. neko
vrijeme u Donjem_ polju, dotle su oni iz Kupreko.g i., Duvanjskog polja do-
selili bez zadravanja na drugom mjestu.
Pet rod:ova (8,3
0
/0) vodi porijeklo iz Hercegovine, ali im nije poznato iz koje su
se oblasti doselili.
Crnogorcima se smatraju Paini, Radete i Crnogorci. Radete u V. Guberu pri-
da su se najprije doselili u Dranlije, pa da ih je Firdus-beg odatle preselio u V
Guber. Put _ doseljavanja ovih rodova- nismo mogli ustanoviti.
U :lokalnim seobama unutar ikavskog 3 roda. Za 7
rodova (9,7
%
) nije ,bilo ustanoviti porijeklo.
Domazetstva kod starijih rodova nismo mogli Dananjih :3 domazetskih
rodova nastali 'su tek poslije Drugog svjetskog rata. Pada u da su skoro svi ugo-
doli 'iz drugih krajeva; sa Kuprekog polja 2, jedan iz polja i
jedan iz Hercegovine. Samo jedan domazet u porijeklom je iz Livanjskog
polja
j
iz Prava. '
Iseljavanja u druge krajeve, prema starijih ljudi nije bilo; ukoliko
je do toga: i dolazilo, to su bila samo 'premjetahja na drugu- zem'rju unutar ovog
I danas je iseljavanje pojedinih rodova vrlo :rijetka pojava, ali
iseljavanja toda ima mnogo u onim selima koja graviti-
raju Livnu.
S r b i i j e k a v e i zauzimaju sjeverni dio Livanjskog polja (Donje polje) sa
selima: Bojmuhtam'a, Radanovcima, Vrbicom, Bogdailha, Bastasima, Nliglaicoin, Grkov-
Cima, Crnim Lugom, Jarugom, Prinama, G. D. Kazancima, Gu-
binom i Provo'm. U ovim selima ivi 175 rodova ili 15,9
0
/0 od 'ukupnog broja rodova u
Livanjskom polju. Narodna predaja ovog stanovnitva je vrlo iva, tavie,', kod nekih
rodova zalazi u daleku prolost. To se odnosi li prvom redu na one rodove koji su se
doselili' iz krajine u Dalm.aciji. U narodnoj- predaji' 'fodova eesto se spo-
minje bjeanje II Dalmaciju za vrijeme kuge, te ponovo li stara na'selja kad
bi prestala epidemija. Ovb biti .jedan od razloga- zbog se -starosjediocima srna..:.
traju samo bni rodovi, koji se -ll prolosti nisu ud"aljaval-i nigdje iz svojih sela. Takav su
rod D o k i. i li Vrbici; koje -dre 'za prave starosjedioce. .
broj doseljenika, 96 rodova ili 54,8
0
/0 od Ukupnog broja rodova kod
Srbaijekavaca, porijeklom je IZ Dalmacije. Od toga krajihe 77 rodova (80,2'10),
iz okolice' Knina 7 rodova (7,2
0
/0), -od Drnia' 5 rodova (5,2
0
/0), a iz Sinjske krajine 4
roda (4,10/0). Preostala 3 roda (3,1'10) znaju da su porijeklom iz Dalmacije, ali he zhaju
iz kojeohlasti.
Kao to- se vidi, _ krajtna Civljane," Kijevo, Cetina, Kosore,
ljani, Kotlua, Garjak) dala je najvie dalmatinskih noseljenika. Oni uglavnom
ljaju i stanovnitva 'u naseijirria blie dalmatinskoj granici, ispod Dinare': II
Nuglaici ,65
%
, u Crnom Lugu 60
0
/', li Jaruzi 50
0
/0, u Prinama 57/a, u 64,7,0/0,
u- Gubinu 56,2% i II Provu 66,6
0
/0 .ovo stanovnitvo vodi porijeklo od srpskih doseljenika
koji sU se u i Kninsku krajinu doselili ,tokom XV, XVI vijeka i ],tasnije.
seoba -spominje se XVI vijeka, u vremenu od 1523 do 1527 godine, kada ;je po
naredbi Ttir'aka naseljeno u Kninskoj krajini, Bukovici' i Kot'arima, nekoliko hiljada
srpskih porodica iz Bosne r Hercegovine 'i Stare Srbije
28
. I poslije mira 1699
godine spominje se na,seljavanje srpskog stanovnitva u krajinu: -. .. pustu Ce..;
tinu naselie uskoci iz, Bosne, kojima bijae i se namjestie II
Varou. (Vrlici ---'- M. P.) i okolici, Et okolo vrela Cetine2n.
28. Isti, nav, djelo, str. 168-169.
20 - S. Z I a t o v Franovci drave presvetog odkupitelja hrvatski puk II Dalmaciji)
Zagreb 1888, str. 33.
MARIO
Put doseljavanja iz Krajine u sjeverni dio Livanjskog polja iao je
preko Dinare na selo Gubin. To je put kojim se narod i danas slui prilikom
odlaska u Dalmaciju. Doseljenici. iz okolice Knina (Kosovo, i Drnia (Promina)
ili su preko Unita, na Grahova.
Drugu grupu doseljenici iz zapadne i sjeverozapadne Bosne.
Njoj pripaJda 41 .TOd .1Ii 23,4'/' odu!kupnog broja rodova kod Srba ijekavaea. Iz
Gerzova kod doseljeno je 28/1) rodova, sa 'polja 20
0
/0, iz okQ-
lice 11,1
0
/0, sa Kozare 11,l %, 'od Grahova 6,6
0
/0, iz Suice 2 roda, od Banjaluke
1 rod. Iz doselila su se 2 roda.
Za -9 rodova, ili 4,5
0
/0 od ukupnog broja, narodna predaja govori o porijeklu iz
Hercegovine, a isto toliko i za "0ne rodove, koji svoje porijeklo dovode iz Crne Gore.
krajina je tim doseljenicima bila posljednja etapa prije doseljenja u Livanjska
polje. 'Najmanju grupu doseljenici iz drugih krajeva. To su samo 2 roda dose-
ljena. iz Like.
U lokalnim seobama su svega 2 'roda. Pojave domazetstva gotovo
i nema. je samo jetd!an u 'Gubinu, gdje se neki iz' Unita
hovo) udo na Vukovij aka
Za lS rodova (8,5
0
/0), porijeklo se nije mqglo ustanoviti. I ovdje se, kao to je,
to i kod Hrvata, radi. o onim rodovima koji su ostali bez starijih a s tim
i bez predaje o porijek;lu. U ovu grupu spadaju i rodovi, koji svojim imenom
na strano porijeklo. Takvi su Cakari, Jonde, Jusupi, Kalaveri i Marmuti.
O iseljavanju sa ovoga narodna predaja govori da su bila
u doba kada je vladala epidemija kuge u ovim krajevima (XVIII i XIX vi-
jeka). Tada se bjealo' u susjednu Dalmaciju, u krajinu.
iseljavanja bilo je mnogo krajem XVIII i u
XIX vijekU. Ova iseljavanja usmjerena su uglavnom na ,i Kupre-
kog polja. U tu se radi o premjet<3:njima kmetova na drugi" posjed.
PosUje Drugog svjetskog rata veliki broj rodova odselio se < u Tovarievo kod
Palanke.
M u s l i m a n i - Na Livanjskogpolja danas svega 57
rodova, ili 5,2
0
/0 od ukupnog broja rodova u Livanjskom polju. Naselja u kojima ive
zajeano sa Hrvati-ma i Srbima ikavCima su: Golinjeyo, Podhum, G. Sturba,
Podkraj, G. abljak, Rapovina, V. Guber, M. 'Guber, Komorani, Grborezi, Za-
stinje, V_ M. i -Nekada su ivjeli na znatno irem po-
u vie naselja. Bilo ih je" napr., u D. abljaku, Odaku i
u Prologu 'i u Pod-gradini. Poslije austro-ugarske okupacije, a pred kraj
Prvog "svjetskog rata, mnogi su odselili II Livno i U druge krajeve Bosne, a"neki
rodovi u Tursku.
Narodna pred,aja o porijeklu kod muslimanskih rodova nije tako iva kao kod
Hrvata i Srba, (ikavaca i ijekavaca); zbog toga je i broj ,rodova za koje se nije moglo
ustanoviti porijeklo veliki. Od 57 rodo:va, 19 ronova, ili 33,3
0
/0, ne zna nita o svojoj
starini. I nedostatak bilo kakvih pisanih spomenika za, ovu grupu, oteao je ispi-
tivanJa njihove starine i porijekla.
Za 13 rodova, ili 22,8
%
od ukupnog broja, narodna predaja i ,kazivanja susjed-
nog stanovnitva govore da su Ostali 'rodovi su doseljenici " iz Dalmacije,
5 rodova (8,7'/,); iz Bosne 3 roda (5,2'1.); iz Hercegovine 5 rodova (8,7
0
/0). u
Podhumu kau da BU porijeklom iz Crne Gote, a Kalenderi u Komoranima iz Turske.
Doseljenici iz Dalmacije (iz Krajine 3 ,ro4a, a iz .okolice SinJa 2 roda) naselili
su 'se II Livanjskom 'polju krajem XIX' vijeka, a doseljeniCi iz; ostalih krajeva B,osne j
Herc.egovine ne znaj-u kaci'a su se doselili. ..
U lokalnim seobama je 10 rodova. S tim u vezi se da
rodovi' koji ive u naseljima udaljenijim od Livna nastoje da mu. se to vie' priblie.
) Domazetskih rogova, kao, i pojave 'domazetstva kod Muslimana uLivanjskom
polju, gotovo nema. Ustanovljen je samo jedan u Docu (zaselak V. Gu-
,bera),_ gdje .se neki Dizdar iz Grboreza doselio na miraz.
PORIJ'EKLO STANOVNITVA.
e i g a n i predstavljaju n,,!-jmanju grupu, u Livanjskom polju) sve,Ka
jedan rod. To su Ba i i II koji kau da su ovde jo .od turskog cibba.
Oni sami sebe smatraju Muslimanima i ne priznaju da su CIganI. Stariji ljudi II
za njih da su primili tursku viru zato, da bi se s ostalim Muslima-
nima. Lokalitet gdje stanuju zove se Cigansko Brdo.
pregled sastava i porijekla stanovnitva Livanjskog polja, prikazan je
no Tabeli 1.
. TRAGOVI STARIJEG BALKANSKOG STANOVNISTVA
Prilikom ispitivani.a porijekla stailOvnitva Livanjskog polja primijetili smo da
imena nekih rodova i toponima na vlako. porijeklo. :Ne raspolaemo, dodue,
neposr.ednim historijskim podacim,a o Vlasima na Livanjskom polju, ali ih izvori spo-
minju u najbliem u Cetinskoj Krajini i okolici
U Cetinsku Krajinu Vlasi s.e dost-ljavaju zajedno. sa srpskim
tokom 14, 15 i "16 vijeka. Historijski izvori iz toga vremena spominju ih poci imenom
Olahi,Wolachi, Wlabi, Vlasi te MarIachi, Murlachi i s1.30, a razlikuju ih od hrvatskog
i stanovnitva. To se jasno" vidi iz Vlakog zakonika upe Cetine od 1436 go-
dine, gdje se ostalog kae: " . :. II lm HHMH
... ,,31 i " . .. H Hf MOp.! O'f 11H ftilAX
lU GpliilHHA .,,32.
Kada je padom Klisa 1537 god. cijela kontinentalna Dalmacija dola pod tursku
vlast, kada. se II puste predjele Dalmacije doselilO novo stanovnitvo- iz Bosne i Her-
cegovine preneli su - kako kae - dalmatinski primorci i na te
Slavene nazive Vlasi i Morlaci33. Prema miljenju . proces poslovenji-
vanja romanskih Vlaha u ovim krajevima Dalmacije i Bosne bio je svakako mnogo
sloeniji, a jei due trajao. Stoga se ne moe govoriti o prostom preno-
enju naziva Vlasi i Mo:ilaci na novo; doseljeno slovensko stanovnitvo XVI vijeka,_ jer
je i ovo stanovnitvo asimiliralo izvjesne vlake i sta:ri1e vlaka ---: slo.vensJ{e
grupe. se na navodi da' Domeniko Negri jo u XVI
vijeku kae ,da cetinski. Vlasi imaju pokvar'eni latinski govor i a Fortisovi Morlaci
(druga pol. XVIII vijeka - M. P.) jo uvijek sami sebe Vlasima, iako se
nesumnjivo radi o slovenskom stanovnitvu34.
Sjeverno od Livanjskog polja, oko Srba, Unca i spominju se. 1530 god.
Vlasi ( Valachi, Thurcorum, qui comoraverunt iz Zerb, .in' Unacz et in Glamoch)35. U
Livnu se vlaki porez - reSlIl1i filurije, god 1485
B6
,U mnogim selima Livanjskog
polja XVII vijeka
37
, a u puvnu jo 1764 godine
38
Iz ovoga se vidi' da su Turci
razlikovali poreze ylaha od poreza koje je ostala raja - Hrvati i Srbi.
80 J. E r cl e lj a II o v i nav. djelo, str. 321.
81 R. L o p ,a i Zakon za hrvatske Vlahe upanije cetinske od godine 1436. Monumenta
Slayorum meridionalium, Zagreb 1894, vol. V, str. 9.
aa Isti, nav. djelo" str. ll.
aa J. nav. djelo, 'str. 322.
34, . K u l i i Iz putopisa Alberta .Fortisa, GZ.M, Nova sv. XIII, Etnologija
Sarajevo 1958,. str. 78.
a6 R. L o p a i i Krajina, Zagreb 1943, drugo izdanje, str. 62.
3(1 Za ovaj podatak dugujem zahvalnost dr. Hazimu S a b a n o v i u, koji ml ga je lju-
bazno
37 U Provu, Podhumu, Grborezima, Zabijaku, GolinjEivu, Orguzu,
Bresti, Ljubinu, Lianu, Uzgonu, i' Vrilovici. D,ef-
ter br. 728.
3. o k, Ceka knjiga o vlakeH;n pravu, GZl\II 1918, str. 304.
<J

re


co'
""
I
Hrvati
Srbi ikavci
Srbi ijekavci
Muslimruil:i
Cigani
Ukupno
Staro-
sjedioci
169 (21,2%)
1 (1,3%)
1 (0,5%)
13 (22,8%)
-
184 (16,8%)
pregled, sastava porijekla stanovnitva Livapjskog polja
Doselili i z
Lokalne
, Dalmacij e 1 IHercegOVinelcme Gore l'
seobe
Bosne
344 (43,5%) 81 (10,2%) 44 (5,5%) - 3 (0,3%) 47 (5,9%)
30 (41,6%) 20 (27,7'10) 5 (6,90/,) 6 (8,3%) - 3 (4,1'10)
96 (54,8%) 41 23,4%) 9 (4,5'10) ,9 (4,5%) 2 (1,1'10) 2 (1,1'10)
5 (8,7%) 3 (5,2'10) 5, (8,7%) - 2, (3,5%) 10 (17,5%)
- - - - - -
475 (43,3'10) 149 (13,6%) 63 (5,7%) 15 ,(1,3%) 7 (0,6%) 62 (5,6%)
Broj sela,
Nepoznato Broj
porijeklo rodova
u kojima
ive
102 (12,9%) 790 (72,1
0
/0) 65
7 (9,7%) 72 (6,5'10) 16
-
,
15 (8,5%) 175 (15,9%) 15'
,
,
,
19 (30,3%) 57 (5,2%) 17
-
1 (100%) 1 (0,09%) l
-
, 144 (13,1%)
1095 80
I
PORIJEKLO STANOVNITVA
41.
Tabelarni pregled domazetskih rodova II Livan.iskom polju
Domazeti iz
" '. '
Domazeti iz Domazeti' iz Domazeti iz
Ukupan broj:
I'
grupa
Livanjskog
Dalmacije Bosne Hercegovine
domazetskih
polja rbdova-
.'
Hrvati 16 (2%) a (0,4%)
- -
19 (2,4'10) ,
Srbii ikavci 1 (l,a%)
I
-
a (4,1 %) 1 (l,a%) 5 (6,9%)
, "
Srba ijekavci
- - 1 (O,5%) -
1 (0,5%)
,
Muslimani 1 (l,7%)
I
- -
I
- l (l,7%)
,
Ukupno
I
18 (1,6%)
I
3 (O,2%)
I
4 (O,S%)
I
1 (O,OS'/,)
II
26 (2,3%)
Spomenuti historijski podaci navode nas na pomisa,o da je i II Livanjskom polju,
kao tih oblasti, bilo u prolosti stanovnika vlakog porijekla. Tome
II prilog idu i nazivi lokaliteta na planinama oko- Livanjskog polja, koji jasno
na njihovo neslavensko porijeklo., Takvi su toponimi K a t II n i K a t u n i t e. U selu
Dobrom od Livna) i u Radanovcima rub Donjeg polja) sta-
novnitvu danas -nije jasno naziva katun, kojim neke predjele
u blizini svojih sela. Isti je i sa nazivom Katunite, umovitim predjelom u Di-
nari, iznad sela i Rujana.
Osim' lokaliteta sa nazivom Katun i Katunite, u plariini Krugu, vie sela Poto-
postoji lokalitet Va 'r d a. Vl. rasprostranjenost Katuna-" i
Varda II Bosni da var d a u s t r a a, s t r a b e n i c a, pri-
pada prvim; vlako ,- pastirskim migracijama i da sjeverne granice Varda prestavljaju
prvu etapu vlako-pastirskog kretanja39. Rasprostranjenost. imena K a t u n pripad'a
vremen'4- - kako. kae ---.- kada -su Bosna, 'Hercegovllla i Dalmacij_a postale dije':'
lovi turskog carstva{<40.. .s ovim posljednjim ne bismo se mogli sloiti, s obzirom na
to da se jo godine1436 cetinski Vlasi spominju kao . .. ,!,OKPH Ml5l11H. KA'rl5HApH <ll
dakle, sto godina prije nego to' je kontinentalna Dalmacija potpala pod tursku vlast.
Ostali nazivi koji na prisustvo Vlaha uovom kraju su: e i 11 e e r o v a e,
kota 1,165 iznad' sela e i n e planina sjeverno od Livna; U r s i n a k o a r a
i' A r n a u t a k o a r a, nekadanji stanovi u brdu sjeverno od Priluke. .
Drugu grupu vlakih survivala predstavljaju imena rodova kao to su: B a i I o
(u srpskim hrisoVJIljama Batilo Bolilo, Deilo.i dr.)", B o b a n i (u izvorima
imena Vlaha iz XV vijeka)43
j
So' r m a z i (Erdelj za Sormaze kae: ,, ,",. to je ime
bez sumnje uspomena -na negdanja nesrpska brastva s takim prezimenima, ist-(')
kao to je takim prezimenom bilo napr. i ime Burmazi (kod kojeg ima i staro groblje i
Vlaka groblje)4i1, Vlasi Btlrniazi prema 'Skoku, -rurnaJt.l!tsko :iJlUe
45
. U r s e i U r i
u arandjelskoj ka'ko navodi Skok, rumunjsko je ime sa
39 V. S k a r i Porijeklo pravoslavnog naroda II sjeverozapadnoj GZM,
XXX, Sarajevo 1918, str. ,228..
Ml Isti, nav, djelo, str. 228-229_.
H R, L o p a i Zakon za hrvatske Vlahe upanije cetinske od godine 1436. 1VIonumenta
historico-juridica Slavorum meridionalium, Zagreb 1894, vol. V, str, 9 .
.l2 P. Skok, 'nav. djelo, 'str. .
4;3, Jsti, nav, djelo, 'str. ;307; C, T r u h e 'l k a, o Zagreb str. 41,
u J .. Crna Gora SE,Zb, 'kJ?j, 24, -Beograd 1926, str,
289-290.
n p, S k O k;- nav', djelo, ,str. 307:
42
MARIO
nastavkom B u l i a n i (u hrisovuljama Boljan)", S o le S l a d o j e (u popisu
vlakih imena Truhelka navodi ole", a u hrisovuljama s,e spominju Shidoje)49, Godine,
1741 na Livanj'skom polju ivjeli su T i n t o r j50. .
I Preostala imena, kao to su B a T; o ii, i, G a r g e n- t e, I t II k, J o n d e,
K a l a ver i, K r e z e, K II r a b a s ej M a r m II t i, K o z o ID a r e dri da
su Kozomare doli sa Starog Vlaha)" i K a s e I j i (Truhelkin popis vlakih imena,
riavodi Keelje)52, zahtijevaju solidniju obradu i '
. Na kraju treba dodati i .pd imena Vlah;'za prezime V:l a h o vi koje
je rasprostranjeno II Livanjskom polju, te rodovsko ime A r n a II t, za koje
dri da. je bez sumnje odnekle sa i, naroda53, -
Isti, nav. dj ela, str. 308.
'7 Isti, nav. djelo', str.
'6 C. T r tl h e 1 k a, nav. djelo, str. 41.
P. S k o k, nav. djelo, 'str. 310.
T r u h e l k a, nav. djelo, str. 41.
H,V. nav. djelo, str. 242.
G. T r u h e l k a, nav. djelo" str. 41.
V. S k a r i nav. 'djelo,' str. 242.
POSEBNI DIO')
P r o log - Selo je dobilo. ime po planini Prolog, preko koje je prolazila vana
rimska m,agistrala iz unutranjosti Bosne za Salonu. U srednjem vijeku vodio je
put iz Splita, preko gradova Klisa i Sinja Prologa do. Livna
l
. ove ceste
i d:anas je uvijek veliki, jer povezuje gotovo cijelu zapadnu- Bosnu sa Zagorskom
,i morem.
Prolog spominje Athariasio Georgiceo 1626 godine u opisu klikog sandakata kao
un castello sopra una montagna ... 2, net) kasnije Evlija u svnm .PutopisU'
na-vodi Prolog, koji. je mala okrugla kula, n.a najviem vrhu visoke planine,(3. Oba Pl.1tO-
pisca ga opisuju kao na" vrhu planine, dakle na mjestu gdje se danas na-
lazi. Selo Prolog sa popisom stanovnika spominje 1741 godine biskup koji je
tada vrio kanonsku v,izitu po selima Livanjskog polja
4
U Prologu ive samo Hrv'ati.
A n d r i i - su se doselili u Prolog fa Sviba' (Dalmacija) prije 120 godina. B i k i i
- su poslije 1878 godine doli sa Sviba (Dalmacija);' i danas imaju svojih e a r a n i
*) Ispitivanja narodne' tradicije o porijeklu 'stanovnitva Livanjskog, polja je
bivi Institut za folklora u_ oktobru 1957. gpd, (R. a nastavili su
Etnograskog odjeljenja Zem. muzeja -u juli.i (V. Palavestra) i septembru 1958 god. (M.
te u maju 1959 g.od. (V. Palo.vestra i M.
Da bi ispitivanje narodne tradicije bHo to potpunije, su i ona naselja koja
se, nalaze izvan granica samoga Polja. Osim toga, u maju -i junu 1959, gOQine izvreno' je i- kom-
parativno ispitivanje narodne trf1dicije na Sinjske i krajine .u susjedn.oj pal-
maciji ,(M. i V. Palavestra).- U radu su mi od velike koristi bile matice pa:rohija
Prisoje, Litant, a posetmo crkveni -spisi koje su mi' ljubazno stavili na raspolaganje
, don Niko iz Livna i don Mile iz '-Ra 3clj qka.. .
.1 K. J. J i r e k, drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku (pre";'
veo sa Sar:ajevo 1951, str. 128.
2., M, V, B a t in i Njekoliko priloga 'k bosanskoj i crkvenoj" poviesti, .Starine, knj. XVII,
'Zagreb 1885, 142. .
3 E. e e 1- e b i j a, Putopis (preveo sa turskog H .. Sarajevo str. 166.
Prijepis izvjetaja otkupilo je Etnografska odjeljenje Zemaljskog mu-
zeja u Sarajevu od don Nike_ K a i a iz Liv::1a. izvjetaja nalazi se li arhivi Pro-
pagande u Rimu. - Godina 1741, koja se navodi u ,tekstu, odnosi' se na
izvjetaj, a godine 1814 - 1815, koje se spominju, odnose se na popis umrlih od kuge
1814 -;- 1818 godine u livanjskim, upama Gornjeg i Donjeg polja.
P(J!RIJEKLO STANOVNISTVA
4:3
-- he znaju za svoje dalje porijeklo. U Prolog su doli iz e e k o ......... je doao iz tuk-
na eninstvo<, kod Kneza. D o m a z e t i - su za turske vlade doselili iz Zelova kod Sinja
(Dalmacija). U Zelovu i danas ima Domazeta. D t i n o v c i - su porijeklom iz Drinovaca- u Her-
cegovini (kod, Ljubukog); II Prolog je doao jedan iz Komorana na eninstvo kod
U Guberu se, sporninj'l:l 1815 godine. F-r a II j i i - su {z Dalmacije. G r a i i - su se doselili
od. kod S,inja (Dalmacija). J a z v e, - kau da su doli 'odnekud iz Dalmacije,(.
ih je bilo 1741 godine. K.a s a'l o -=-- prije su 'se zvali star:osjedioci. U Prologu se spomi-
nju 1741 i 1815 godine. K e l i i - su 'se ranije zvali Susto. U Prolog su doli iz a tamo
su doselili iz kod SinJa (Dalmacija). K II e z o v i (Knez) - su (starosjedioci. U Lipi-
bilo ih je 1741 godine. Kupreanin - doli iz II Prolog j starinom su od
Kupresa. U Prologu ih je bilo 1815, au. i Lipi 1741 godine. Madari - su doli
iz Preci doselili oko 1700 godine iz (Jedan zarobljenik iz radio kod Atla-
u Oqakuj tu se oenio i prozvao se' Madar). Godine 1741 spominju se Madari u 'kod
M a n d i i, - U Prologu su ivjeli 1741 i 1815 godine. M i l i i '-
su doselili iz Rakitna u Hercegovini prije 150 godina. Mr e n o v i i - pradid doselio prije 100
godina sa GlJeva (Palmacija). p e l v a n - je iz Orguza doao na eninstvo kod M'adara;
porijeklom je sa Kupresa. P e'r i a je doao iz Starosjedioci su' II Livanjskom
polju. R a d e - ne znaju odakle su porijeklom. R o s i i .-:. su 'doli iz danas nl
tamo nema. Ne. znaju odakle su starinom. S a l a p i i da su davno doselili
sa Klisa u Dalmaciji. U Prologu se spominju 1815 godine. S t a n i i. - prije su se zvali Bla-
doli su iz Gubera. Za dalJe porijeklo ne znaju. S k o n d r i i - ne znaju odakle
porijeklom. p e r a e - je doao iz Bile; daljim porijeklom iz Dalmacije. T e,k l i i" - su
davno doli iz U Liber baptizatorum paroch. spominje se 1839 ,godine neka Lucia
de Prolog. U ih je'bilo 1741 godine. Postoji predaja da su porijeklom iz Vrlike
(Dalmacija) i da su se zvali - su starosjedioci. ,u Prologu su ivjeli 1741
i 1815 godine. V r d o lj ac i ,- su doli iz gdje se spominju 1741 godine. Starip.om
su- Dalmacije.; ima ih II -Sinj'u i okolici. V r s e 1 j a - ne znaju odakle su po-rijeklom.
Orguz - Zapadnim svojim dijelom, Orguz se nadovezuje za selo Prolog. J9
prehistorijsko doba postojalo je u neposrednoj blizini dananjega sela jedno stalno naselje,
to. se dade po glinenim fragmentima. sa nasipa graa.ine iznad sela. Ispod ove
gradine vodila je rimska cesta od Lipe ili prema Prologu'. Prvi put Orguz se
spominje 1400 godine u povelji kralja Stjepana Ostoje'. U samom selu, na nekoliko
mjesta, vide se ostaci nadgrobnih - maeta., za koje narodna tradicija kae da su
kuna greblja( u 'koja su sahranjeni umrli od kuge Di nije tu su kuna gre ..
blja, a maeti se stave. zato da, :r:e bi zviri jile mrtvaca.
U Orguzu danas ive: Co l i i - koji ne zn-aju -odakle su )}potekli. ima u
zapadnoj Hercegovini, u okolici Ljubukoga; e e:l a n i - doselili iz Ciste (Dalmacija); D e-
r o n j e - doli iz M. Gubera, gdje ili ima i danas. Starosjedioci su u' Livanjskom polju;
I t u,k - prije se zvali U Orguz fU doli iz prije 90 godina. Daljim. pori-
jeklom' :su iz palmacije, . od Drnia; K a s a 1 o - prije se zvali Doli su iz Prologa,
gdje su starosjedioci; K If e z - doao iz Prologa p.a eninstvo, starosjedioci II Livanjskom
poljuj K o t arc i -' davno doli iz Lipe; tamo- ih, je bilo 1741 godine; L a ti i - starosje-
dioci; L i j o v i i - starosjedioici u Livanj skom:. polju. U Orguz su doli iz Zasioka kod
Sinja (Dalmaelja) gdje su bili, odselili; M a g a n j i i - iz Citluka kod Sinja (Dalmacija). U
se spominju 174! godine M a t a n i - ne znaju odakle su porijeklom. U Orguzti
su bili 1815 godine. Matani iz sela na otokU Mljetu znaju da su doli iz Bosne, ali
.ne znaju kada, ni odl3.kle.U Babinu 'pbiju (o. Mljet) spominju ,se godine 1667"':-170'0
7
; M i i i
- 'prije godina brezime Kupreanin minjali ti Pradida Miju zvali' Miko, pa odatle
starinom 'sa Kupresa; N o vo k m e t starosjedioci; P a p i i - porijeklom -iz Svib:)
P e l van i - doselili davno sa Kupresa; ima ih u Si:p.ju '(Dalmacija),; P e r a j i ce
r. M. M an d i Gradine, gromile i druge starine ti okOlici, Livna, GZM XLVII, 1935,
str. 10.
e 1. 'K II k u l j e v i Spomenici bosanski i cr.nogorski. Arhiv za .povestJ;iicu jugoslavensku,
Zagreb 1852, knj. II, str. 37. .
l. S i n d'i k, Dubrovnik i SEZb; knj. XXXVIII, 1926, str.
44.
MARIO PETRIC
prije 100 godina doli iz -Glavica kod Sinja (Dalma'cija); tamo su izu,mrli; P o l j a r i i
ne znaju odakle su porijeklom; S a l a,p i i - su doli iz Prologa; tamo su "doselili iz Klisa
(Dalmacija)j S a r i i - iz (Dalmacija). Ima ih II Rakitnom
8
i Dragajicama (Rama)9.
ih navodi, kod svetri grupe
10
'; OS k o r e - ne znaju odakle su' pori-
jeklom. U t Vreralama ih je bilo 1741 godine; T e k l i i - doli iz Prologa; -a
tamo- iz starinom su od Drnia (Dalmacija); ,V r'd o l' j a e i --:- starinom iz "Dalmacije.
U Orguzu ih je bilo 1815.godine.
Tribic - se nalazi II neposrednoj .blizini. Orguz:;t. U historijskim izvorima
minje se 1400- godinell. U selu danas, ive samo roda.
e a var i - -su iz Kazaginea: U polje), Cavari su porijeklom iz
Kazaginca
1
'2. U Gornjoj Rami su 'starosjedioci1
3
, a U' Lugu (Rama) su iz Gostue II Hercega ..
vini. Ima ni u u Duvnu i na Grahovu
14
- starosjedioci. 174f god.
bili su u a 1815 spomiriju -se Orguzu i Prologu. R a d i i - doselili
su iz Rujana; prije su b.ili u okolici Sinja (Dalmacija). 1741 godine 'ivjeli- u Vreralama. U
Sinju i danas ima - su doselili iz (Tijarica, Dalmacija). Ima' ih' U
Ral
t
1tnom
15
i Dragajicama (Rama)16. ih nalazi kod svetri
Cosanlije -,- Selo se- prije zvalo (villa' Chiusanovzi)18, Nalazi se u- bli-
zini
Danas u selu ive ovi rodovi: Franj porijeklom iz Ugljana (Dalmacij?);
K n e e v i i - doli iz 1741 godine ih je bilo u na-
vodi: .. od jo saznajemo, . da je znatni i veliki rod poreklom
iz Livna i da su, se njihovi stari bili najpre nastanili u gde i sad stoje temelji nji-
nekadanje kule, naput'en,E7 u doba Marije Terezij.e19; K u r b a e - doli 'iz
prije ivjeli' oko Vrlike u U polje) su pravoslavni K:urobase,
koji su doselili od Vrlike (sa vrela Cetine). Slave sv. Jovana
20
; L a u i - starosjedioci. Spo-
minju se 1741 i 1815 godine; - doselili.iz Otoka (Dalmacija); 1741-godine bilo
ih je II Komoranima, a 1815 II Cosanlijama, i V l a h o v i i --' ne znaju oda-
kle su porijeklom. 1815 godine spominju .se u i Livnu. ih navodi kod
svetri grupe
21
.
- I .ovo naselje, u nizu spomenutih, prua se pod oko
500 m udaljeno od Ovdje je sjedite crkvene upe (od 1883.g.) za Prolog,
Orguz, . i Lipu; kao mjesna ki8JpeJ.anij:a odllijeJ!jTL'a je_ rOO UiPe. VJJdo-?:i
godine 1828, od koga vremena vodi svoje matice
22

II J. D e d i j e r, SEZb, knj. 12 knj. VI), Beograd 190.9,
str. 330.
D M: S., -F i l i p o v i Rama II Bosni SEZb, knj: LXIX (Naselja knj. 35); Beo-
!trad 1955, str. 167.
lQ J. E r ct e'1 j a II o v i O poreklu Bunjevaca Beograd 1930, str. 179.
UL nav. djelo, 'str.' 37.
- u B. Z. M i loj e v i Kupreko, Vukovsko, Ravno i Polje SE'Zb, knj.
25. (Naselja, knj. 13), Beograd 1923, str. 126.
13 M. S._ F i l i p o v i nav._ djelo, str. 71. ,
Isti" nav. djelo, str. 120.
lG J. D e'd i j 'e r, nav. djelo, str. 330.
,d M.S. nav. djelo, str. 167.
l7 J. nav.:djelo,
IS U i izv.letajtl biskupa Prijepis u arhivi Otsjeka _za' fo'lklor Etnografskog
odjeljenja Zemaljskog- muzeja li Sarajevu.
19 J: E r d e l j a II o v i nav. djelo, str. 82.
20 R . M i l o- j-e v i nav. djelo, str. 148,
2'1 J. nav. djelo; str. 179.
22 Imenik klera i upa 'crkvene. pokrajine u Bosni .i Hercegovini .za godinu 1885,., Sara-
jevo 1884, str. '83---'86.
PORIJEKLO 'STANOVNISTVA
45
Danas U> selu 'ive rodovi: Br a'l e -, doselili iz Dicma (Dalmacija), a zvalf SU" se
U Livanjskom polju bilo ih je 1815 godine, i to- 'u abljaku, 'Bilor i U
Sukoanu kod Zadra spominju se 1683 godine kao- doseljenici iz' a Brala
iz: Brine_
Zi
,- C e k e .:-, lie znaju oda:kle -su d03elili. U ,ih je bilo 1741 godine,
godine, a u 'Or-guzu ih Liber bapt, spa minje prvi- put 1839 godine, D r o n j' f i ....:....- doH
iz Bile, gdje se' spominju 1815' godine, D u-v n j a e i - iz Lipe, gdje" s,e sp'ominj'u 1815 godine,
1741 godine nije bilo li Lipi, nego u -Zastiriju, Rujanima i
predaje kae da su' u- Lipu doli' iz P'e l van i sa _Kupresa; 'prije' su se
zvali Kupreanin i pod tim imenom se spominju u Cukli6u 1741 'i 181.5 godine, Yrdo'lj aci
- 'doli. iz, Lipe. 1741 godine ivjeli su u a 1815 godine ih je bilo
i Starinom, su iz Dalmacije.
'Lipa -.,..- Selo se nalazi"' pod' Kam'enicom; ned'aleko, Iznad samoga sela
diu 'se' dvije- prehistoriJske' gradine, jedna od aruge udaljene ol;to 800 -m. Na zap.adnoj, t. zvo
gradini nalo se neto glinenih - fragmenata, dok je ili Kneeva gra-
dina ti:t:ne bogatija. U ovoj su gradini i dvije groniile
25
. Iz rimskoga doba_ su
u ,selu, ostaci jedne zgrade i sarkofag s natp'isoI1f, i. 2 figure), koja se dan.as
nal;:lzi, u dvoritu crkve. Od sred,njovjekovnih spomenika,_ s nat-
pisom (pisan, koji spominJe nekog _Radivoja _iz, Rame,
nina. Ovo je, jedini. poznati s natpisom, na Livanjskog polja., Lipa. se
prvi put spominje 1741 godine u spomenutom izvjetaju bisJcupa tu
spominj,u i tadanji rodovI. ' .
Danas -u selu ive: Celani - su porijeklom iz Ciste (Dalmacija);
doselili iz okolice Sinja (Dalmacija). U Sinju, i' po okolnim selima ima i U ...
telj (HetcegoviIia) su doli" iz PopolVa
21l
Na' livanjskom ' -spominju se .prvi put' 1'81.5
godine, u D u fm o v i i:' - ne znaju svoje"- porij'eklo. Ima', 'ih u' Sinju ,i Splitu.
ih nalazi' kad svetrt, grupe
27
;: D u V II j a: c i -, starinom iz' Duvna'; U
LiPi se spominju 18i5 godine. Godine 1741 bilo 'ih je' li Ruj anima, Zastinju j:
J UT i i. - u- Livanjskom polju. Spominju se 1741 godine, u'
i Litanima: Godine ,1815 bilo ih je u 'Ima ih u Varvari (Rama), a dos,elili
sp.' davno iz Duvna 28. dalmatinske doseljenike (iz;' Vrgorca) u' okolici LJUDukoga na..:.
vodi ih Dedijer29. p Sinju i Qkolici ima ih i 1436 spominje se
. nOC'fOMpJ. . IJ,f'fHHH nOA ASJ.CHIHMb ,30. ima. i kod. Bunjevaca";
ltn'e z ...:....,. starosjedioci. 'Bilo ih "je -1.741 i 1815 godirie. :trna ih -li Gl,avkama kod' Sinja;
K'r'eio - ne znaju odakle su porijeklom. Go.dine 1741 bilo ih je a i814
i Priluci. UJakir' polje) -doselili' su ,iz Bile (u LiV-anjskom polju)' prije
Am;trije32. M'amuze - starosjedioci: Godine 174f ivjeli s'u; u Lipi, a liH5 bilo ih je u
Komoranima. ima- u Glavicaina kod Siftja (D,almacija); M i k o v i -' ne- znaju
za svoje porijeklo. Ima ih u Subotici od 1686 godine; pravoslavni .su u Lici i u zapadnoj Bosni;
j'edno i,jedna pravoslavno selo u Bos, Krajini
33
; Novokmet, - doli iZ- Cosan-
lija, gdje se spominju 1741 godine. Kau da' su starosidioci-. Bilo'ih je 1815 godine
Orguzuj ,P e l van i, - davno doselili s?l: Kupresa; '. Prije' su se" zvali Kupreanin i pod tim
lla Vl. e v i t a n o v i G, Bonjaci -i na zadarske nadbi-
skupije od da danas (Rukopis u arhivi Otsjeka za folklor Etnografskog odjeljenja
Zemaljskog muzeja U Sarajevu), str. ll.
24. Isti, nav. djelo, str. 2"0 .
. 2r.lVI. djelo, str. 10.
llG J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 261.
'll'( J. E r'ct e l j a n o v i nav; djelo, str. 179.
2S M. S. F i l i p O v i .nav. djelo, str.' 92.
21'1 J. D e d i j e r, nav. djelo, str, 395-396.
(lO J, nav. djelo, str._121.
31 Isti, nav. djelo, str. 12 i 68.
32 B. Z. M i loj e v i nav, djelo, str. 130.
33 J, nav, djelo, str. 141.
46
MAr-no
-imenom spominju se II Lipi 1741 godine. P e r k o v i i - iz Mijakova 'polja. Starosjedioci su
II Livanjskom polju. Godine 1741 bilo ih je II Caprazlijama, 1815 II Sturbi i Ima
ih II Jakiru polje), a doselili su se sredinom 19. vijeka iz Zabljaka (u Livanjskom
polju)34. U Slatinu (Rama) 'su doli iz RakitnE..
35
, ih nalazi kod svetri
grupe
36
. II Sinju znaju da su porijeklom sa Livanjskog polja. U Tkonu '(otok Pa-
mari) se 'spominju 1511 godine, a II Luci, na Dugom otoku 1510 godine kao doseljenici iz Bosne
37
;
V'i e v i i - su prije 80 godina doli iz Prologa. Tamo su starosjedioci; -V r d o l j a e i -
doselili iz gdje se spominju 1741 godine. Starinom sU iz Dalmacije, Ima ih i danas
II Sinju i okolici; p i k e - ne znaju nita o porijeklu,
Vrerala - Selo je smjeteno usred ravnice koja vee i Bilo- Polie, a
protee se u smjeru JI-SZ, U historijskim izvorima spominje se prvi put 1400 godine
38
, U
neposrednoj blizini sela je staro groblje sa nekoliko' srednjbvjekovnih nadgrobnih spo-
Uz nekoliko drugih sela koja se spominju 1400 godine, Vrerala. spadaju
II reci najstarijih naselja u Livanjskom polju.
Dananji rodovi su: A n t u n o v i i - porijeklom iz ,Dalmacije. Ima ih u u
Somboru od 1677 godine. Po predanju su iz Poljica u Dalmaciji
3fl
U Poljicima se spominju
1570 godine li jednom dokumentu
4o
, ima II zapadnoJ Hercegovini, u
okolici .Ljubukog i u Dalmaciji, kod Imotskoga. navodi i pravoslavne
u zapadnoj BosniH; .-----:.. doselili iz Votana II Badrovi - St:1-
rosjedioci u Livanjskom polju. Godine 1741 bilo ih je u Vreralama;. B II l i i - starinom iz
Tugara (Dalmacija); doselili su se prije 180 godina. U selu na otoku
su se doselili iz Tugara
42
; C e k e - doli iz U ih je bilo 1741 i 1815 godine.
D r i n j c i (Drinjak) - ne znaju za svoje l?orijeklo; E r a n o v i i - doselili iz Kamenskog
(Dalmacija); prije su se zvali Krolo; G r a b o v e i - doli od Imotskog (Dalmacija), najprije II
Grabovicu, odatle u Mie, pa II Vrerala. Neki' -fra Frano Grabovac (kapelan), je u
. Vreralama 1834 godine
43
Grabovci u Sinju tvrde da su porijeklom iz Rame. Ima ih kod Vitine,
blizu Ljubukog (Hercegovina)44 i u Klobuku kod Ljubukog45; K u l i i - ne znaju za sta-
rinu; M i o i (i - ne znaju odakle su porijeklom. Godine 1741 bilo ih je li Grguri-
Dedijer ih spominje u (Hercegovina) kao doseljenike iz

U Banju
na otoku Pamanu, spominju se 1695 godine
47
; M i l o lo e - doli sa Votana (Dalmacija).
1815 godine bilo ih je u Miima, Podhumu i Zabijaku; P a v i - doselili sa Tijarice; jedni
su otili u Raeljke, a drugi u Podhum. 1741 i 1815 godine bili li Podhumu gdje ih i danas ima.
U Doljanima (Rama) rodom iz Raeljke (Buko Blato), a daljom starinom iz Dalmacije
48
.
Kraj Sinja selo. P e r van i su prije 130 'godina doli iz G. Tijarice (Dalmacija). U
kod Ljubukog (Herr.:egovina) ima doseljenih od

P l a z-i b a t i - doselili
prije 20 godina sa Tijarice (Dalmacija); P r o p a d a l e - iz Rokog polja; zvali su se Ga-
1815 godine bili li Miima, Podhumu (i danas ih ima) i S o l i i - prije
se zvali Panda. Od davnine su li Livanjskom polju. Pande su bili u Miima 1741 godine. Ima
:11 B. . M i loj e v i nav. djelo, str. 130.
M. S, F i l i P o v i nav, djelo, str. 149.
J. nav. djelo, str. 179.
37 Vl.. e v i t a n o v i nav, .djelo, str, 5.
3S I, nav, djelo, str, 37,
aa J, nav. djelo, str, 91.
H) Isti, nav. djelo, str, 91.
<l Isti, nav, djelo, str. 91.
t2 A, Naselja
1950, str. 51.
porijeklo stanovnitva na otoku ,ZbNZO, Zagreb
(N. N.), Hrvatske kole i u Livnu, (bez mjesta i godine), str. 38,
H B. . M i loj e v i nav, djelo, str. 326.
Isti, nav. djelo, str, 328.
Isti, nav, djelo, str. 261.
"
Vl. e v i t a n o v i nav, djelo, str. B.
"
M. S. F i l i p o v i nav. djelo, str, 163.
."
a, . nav, djelo, str, 315.
PO'RIJEK.LO STANOVNISTVA
47
ih u Podosuju, kod Vrlike (Dalmacija). Jeda'n se zaklinja - soh mi - pa ga prozvali
.a r i - doselili sa Tij.arice (Dalmacija). i815 godine bilo' ih . je 'u Livnu i Guberu,
su zastupljeni kod svetri grupe
lSO
; 'SIm u n ci'::""'" "iz Rokog polja; zva)i su: se
Ljubas'; kare ._c doli sa Tijarice (Dalmacija);' - ne znaju odakle su porije-
klom. Ima ih, u Kninskom' I)oij"u '(Dalmacija),: a doselili su 'u "18 vij'eku iz Bosne. ima
mnogo po.Bosni51"; Vod o P i j e - ne znaju svoje i v k e' - starosjedioci u Livanj-
skom polju. 1741 "godine bilb ili je u MJinia a I8i5 godin'e,U . Miima i Podhuniu,
Podgradina - Selo /se' nalazi ispod p;rekoputa Vrerala. Prema osta-
cima koji "SU: u maloj gradini, k6ju zovu T.abija, vidi se da je tu bilo naselje
iz prehistorijskog i rim.skog daha., Uz potok Ozren ispod, gradine, 'ima nekoliko gro-
U selu "na nekoliko mjesta stoje (ornamentirani i sa- ljudskim .figurama), -
pa je prema tome i u' srednjem. vijeku taj kraJ bio naseljen. Ostaci jedne turske gra-
i se vide'; Seljaci' da je u selo dolazila kiJa (hajduci) i na-
padala 'Tur,ke, a od naroda 'je traila hrane i" novaca. Hajduci bi posfije takvih pohoda
na selo pj'evali: puka iz nes';a 'begu Najpoznatiji hajduci u tom
kr'aju bili .su i
Kako 'je selo danas prenaseljeno ,,,! malo je obradive zemlje, mnogi odlaze u Sla-
voniju .na sezonske, radove, a neki i za stalno.
U selu ive danas ove porodice: A n t u'n 'o v i 'i ......:.. porijekloh1 iz Dalmacije.
vidi kod' Vrerala!); B a b i i - doselili iz (Dairnacija) .. ih navodi u Lidi,
u' Subotic(i Somboru; pravo'slavne u polju' kod Knina .1 II Uzdolju, a ,'stari-
nom iz Bosne.; katolici u 8uCima i u ugljanima 'kod Sirija
53
itd. Ima ih' u ,zapadnoj
govini, kod Ljubukoga; B tl d r o v i - starosjedioci. 11 Vrenilama se spo:m:i:nju 11]41 godine;-
B u l'i i ....:... iz Tugara (Dalmacija); zvali se Radili ,na zemlji' .FirC!.us-bega; e e k e, -
ne znaju odakle' su se doselili.. U s'u bili 1741 i 1815 godine; P a v i i '- sa
Tijarice (Dalmacija); Pervani - su sa Tijarice Rel'a,'te - iz' Dobranje kod
Tijarice (Dalmacija); .g o l i i - .prije se zvali Panda. Starosjedioci uLivanjskom . polju;
e s t i i - ne znaju za porijeklo; Vel i i' - ne znaju 'odakle su porijeklom; V i d o v i i
- su iz PolJa; Godine 1620 spominju se, li Banju na otoku Pamanu, a 1693 godine
u Gorici, kod Zemunika
54
.1741 godine nije ih bilo 'u Livanjskom polju; Spominju se tek 1815
godine II Dobrom (gdje, ih ima i danas), u i U bili trgovci,
doseljeni iz ih navodi: u Subotici, od 1687" godine; katolid li -i u
Biskupiji kod .Knina, a starinom iz Bosne; katolici u Biskom kod Sinja; A.
svetenik u Bosn.i, rodom iz Vidoa kod Livna; J. episkop splitski 1716
godine" rodom katolici ,u Livnu. i li Uskoplju u Bosni; selo kod
Duvna: Vrlo mnogo pravoslavnih 'po' zapadn0j Bosni
56
. Ima ih" li Crnopodu, kod Ljubukoga;
V u k a d i n i ,- doselili od Duvna. 1815 godine bilo, ih je u gdje ih ima i danas.
U, Bilom Potoku (Kupreko pol.ie) doselili iz kod :puvna II prvoj polovici 19 vijeka u'.
Ima ih u Mandinom selu kod Duvna, a doseli1i su iz Omolja kod Duvna
58
, U Uzdolu (Eama),
Vukadin je doselio ?ko 1870' godine iz Duvna
59
.; u,lj - doselili prije 100 godina iz
Caparica kod Trilja (Dalmacija)'." Zastupljeni su kod svetri ..
. BHo Polje je smjeteno u istoimenom polju,' juno {"ld Vterala. Od B.ukog Blata,
s strane sela, udaljeno je oko 1 km', .
50 J. E r d e l j a n o v i nav. djelo, str. 179.
,51 Isti, nav, djelo, str. 102.
r,z M. M a II d i nav. djelo, str. 12,-
G3 J . djelo, str. 92.
Vl. ,e v i t a il o v'i naV. djelo, str. 8 i 15.
il,1 B, . M i loj e v i nav. djelo, str. 131.
r,o J. Kr d e l j a II o v i nav. djelo, str. 103.
B. Z. 'M"i loj e v i nav. djelo, str. 73.
58_J. Dedijer, nav. djelo, str. 332.
M, S. F i l i P o v i nav. djelQ, str. 131.
GO J. nav. 'djelo, str. 179.
48
MARIO PETRIC
Dananji rodovi II selu su: Bek'avei - doseljenici iz Studenaca (Dalmacija); tamo
ih i danas ima; DI-injci (Drinjak) - ne znaju odakle su porijeklom; - doselili
od Duvna. 1741 i 1815 godine spominju se II Prologu; M Rt i -- doselili s Kamenskoga (Dal-
macija) prije o. roo godina; 1815 godine bilo ,ih je u. Vidoima, a i danas ih ima. i
c;Lanas ima-u Sinju iKarakaici kod Sinja. U'Veljacima kod" Ljubukoga (Hercegovina)
su" prema Dedijeru, najstarija porodica. Doselili su davno iz u Posuju. Ima ih II
Vitini, pod Ljubukim, II Novim Selima i Crvenom Grmu
6
!; M, i l o lo- e: -' prije 80 godina
doli iz Vrerala; starin-om su -iz Votana (Dalmacija); Mladine' - ne znaju odakle su
pot'ijeklo:m. Bilo ih je II Sinju do svretka II svjetskog rata; - doselili sa Mija-
koVa" poljaj s,u starosjedioci; V r l j i i - Celar - iz Dabranje, ispod' Tijarice (Dalma-
Nikica (60 da je njegov pradid Ante sam doselio iz Dobranje II Bilo
Polje." Tu mu je neki Hajdar-beg dao zemlje" na "kojoj je kao 'kmet radio. Sve do 1918
godine.:'Vrljici su' radili kao kmefuvi i diwali Nadimak CHar dobili su zato, jer je
An'te begove pa ga je on zvao' .
. se nalazi na jugozapadnom uglu Bukoga Blata. Selo je malo; u
njeIT.lu ive dva roda:
L u'k a i' -- koji su starinom' iz Doca pod' 'Mosorom, ll' Dalmaciji. Neki su odatle
preli u Zadvarje. Tu, Miko trgovac, u ljutini -ubije svoju enu i, se suda, po-
bjegne, s troje djece li Kurtovinu II Bukom Blatu begu Bu'atliji. Neki iz zamoli
beg'a ,da mu dade za komiju; beit mu udovolji elji i tako dosele u_ Lisko-
M a ti - doselili' sa Kamenskog (Dalmacija). Prema nekada su
ivjeli- u Ravnim Kotarima. Odatle su doli ll- Karakaicu kod Sinja., Poslije su odatle odselili
u. Dicmo, (isto kod, Sinja), aU su i to mjesto, napustili, te doli II Kamensko;, Iz Kamenskog su
se. preselili, ll'
Raeljke su juno od U nepoSrednoj blizini sela nalaze se lokaliteti
G.radina i ,Crkvina. Prema koji se nalaze .kod sela" moe se tvrditi da je i u
srednjem vijeku ovdje postojalo naselje.
tr selu danas-, ive: Cit-ke - koje je beg Buatlija premjestio iz' Ivan-
k'd v i ...:..... koji "su se doselili iz Dobranje (Dalmacija); P a v i i - doli sa Tijarice (Dal-
macija), a daljom su starinom iz Doca, pod Mosorom; U d o v i i i - starino'm iz' Ugljana,
kod Sinja (Dalmacija).
, " od Raeljaka su Kazaginac, Kurtovina i Ovi zaseoci, koji se
od" Raeljaka na jugozapadu, do Bukove Gore na istoku, zatvaraju na pomenutoj liniji
juni 'okrajak Bukoga Blata. Stanovnici' pomenutih naselja su Hrvati.
, '," - .

Br a,o v c i - su starinom sa Tijarice (Dalmacija); tamo i danas imaju svojih.
R n j i /; '(.' su, starosjedioci.
" ' -;0:, ,,:)
Kazaginac
v'a ri - su starosjedioci. Ima' ih u' a porjjektom su
iz Kazaginca. Krajem 18 vijeka doselili su se najprije u Vidimlije kod

U Gor-
njoj Rami su starosjedioci
63
, a u- Lugu (Rama) su -iz Gostue II Hercegovini
G4
. e u r k o v i i
- su se doselili davno iz Vinice, u tursko doba. K r o l e -, su starinom iz Kamenskog (Dal-
macija). R e n j'i i - su starosjedioci.
Kurtovina
r k o v i i - su porijeklom iz Vinice. I v-a n i i - imaju predaju da su se
davno doselili od Omia (Dalmacija).
J}1 J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 319.
$2 B. Z. M i loj e v i nav. djelo; str. 126.
63'!VI. S. F i l i p o v i nav. djelo, str. 71.
04 Isti, nav. djelo, str. 120.
PORIJEKLO STANOVNISTVA
'49

G a l i i - su porijeklom iz Hercegovine; ovdje su se doselili prije 1878 godine.
R e ,n j..i i - su doli iz ,gdje su starosjedioci.
Mijakovo Polje je od pomenutih zaselaka, oko 2 km udaljeno, od ceste
Livno-Arano. U rimsko doba ovuda je prolazio put, koji' je ,polazio od preko
Vinice na Bukovu Goru, gdje se sastajao sa drugim: rimskim putem, koji je iao od
Trilja preko Arana
65
. Mijakoyu Polju pripadaju Meki' Dolac} Drventk (ili Za
Drvenikom), Zaljut i Cauevac. Stanovnici su Hrvati.
a l II i i - (u Mekom Docu) su od starine. D o _z a n i - (u Zaljuti) ne zmiju
odakle su porijeklom. i k i i - (u Zaljuti) ne znaju odakle su starinom. i v i i - (u
Cauev'cu) ne znaju za svoje porijeklo. '- (u Zaljuti) su odavna II Mijakovu Polju;
za dalje porijeklo ne znaju. J u r e v i i - su iz Vinice, gdje ih i danas ima. Tamo su
si-edioci. U se spominju 1741 M a m i i ..:..- su iz 'Vinice; starinom su)z
Hercegovine. ih, navodi u Subotici gdje su doli 1686 godine- i' u Lianima Ostro-
kod Benkovca (Dalmacija)66. P e r k o v i i - su' u Livanjskom polju.
Godine 1741 spominju _se u Caprazlijama, a 1815 U Sturbi i U Jakir
polje) su doli iz abljaka_ u Livanjskom polju sredinom 19 vijeka
67
U Slatinu (Ra_ma) su
doselili iz Rakitna
68
. Ima II Sinju (Dalmacija) gdje su' davno doselili iz ,Livanjskog polja.
.ih navodi kod svetri grupe
69
. $, k o r i i - (u Zaljuti) su starin'e
ovdje. U, i kore se spominju 1741' godin'e., Dedijer ih u Kapavlci
kod Ljubinja
70
, p II .u Bijelom Polju kod Mostara su kari. Ima ih II junoj Dal.:;
maciji
71
dri da su prvobitno bili su, prhniyi
zadrali i dalje svoje prezime
72
. , V i d o v i i -, (u Zaljuti), su starosjedioci.
Svuda su se selili'. Godine .1620 spominju se II Banju na otoku Pamanu, a 1693 II Gorici
kOd Zemunika (Zadar)73. U I,.ivanjskdm, polju nema ih 1741 godine. Spominju se tek 1815 u
Dobrom, i U su. trgovci doseljeni iz' Liyna!1. Erde-
ih navodi u Subotici od 1687 'godine'; katolike, u i u Biskupiji Knina, a sta-
''iz Bosne; 'katolike. li ,kod S,inja itd.
75
. Ima ih na mjesta na
Rame
76
. U Sutivanu na otoku sPQminje se godine 1787 iz Klisa
77

Bukova Gora je na junom Bukoga Blata, ila cesti, koJa od" Livna
vodi prema Aranl!' U rimsko doba II Bukovoj Gori sastajala su dva puta: jedan koji
je od Trilja iao preko Arana, i drugi, cd ,preko Vinice
78
-U Bukovoj Gori
ive sam\o Hrvati. .
Dananje su: -C-u l e - doseljenici iz Hercegovine. Dedijer ,ih nalazi u Kru-
evu kod Mostarskog Blata
79
; S a b l i i (i - koji su .se ,davno dos.eli.li sa Tijarice
(Dalmacija). Godine 1815 spominju se u Podhumu gdje- ih i danas ima; S u i ---,- staro-
Ph. B a II i f, Romische Strassen .in Bosnien und Hercegovina, 1., Wien 1893, str.
25, 26 i 27.
Ga J. E r d e l Ja n o v i nav. djelo, str. 134.
67 B. Z. M i l o:j e v i nav. djelD-, str. 130.
"61) M. S. F i l i p o v i nav. djelo, str. i.49.
0,9 J. nav., djelo, str, 179.
70 J. D e d i.i e r, nav. djelo, str. 33,6.
71 Isti, nav. djelo, str. 257.
72 J. nav. djelo, str. 176 i 177.
n Vl. e v. i t a n o v i nav. djelo, str. 8 i 15.
7J. B. . M i loj e v i nav. djelo, str. 131.
7(; J. nav. dj elo- str. 1'03.
76 M. S. F i l i P o V i nav. djelo, str. 75, 78, 80, 84, lU 125.
77 A. nav. -djelo, str. 89.
78 Ph. B all i f, nav. djelo, 'str .. 25, 26. 27.
79 J: D e d i le r, nav. djelo, str. 3ao.
Glasnik muzeja --;- Etno1oS:ija
I
50
MARIO PETRIC
sjedioci II Livanjskom polju; ovamo su se doselili iz Strizirepa kod Tijarice (Dalmacija). Erde-
ih nalazi kod svetri grupeBO. Vrlo je verovatno, su svi pomenuti
'rodovi sa .prezimenom poreklom od starog roda , koji se jo 1400 godine
pominje II jednome od dvanaest hlivanjskih plemena.ll Bosni ... Kao to smo videli,
ima i sad II Livnu, a svakako su II ono vreme bili jako bratstvo, su' se rodovi i - ogranci II
vreme turske. najezde i poznije razilazili ria ra :ne Interesantna je ,narodna predaja
iz sela kod Liv!la, koja -tvrdi da su se prije zvali i da su iz Orguza,
upravo iz mjesta, odakle je i spomenuto livanjska pleme iz 1400 godine; - iz Omar-
kod Tijarice '(Dalmacija); kod svetri grupe su zastupljeni
82
; S k o j o - ne
znaju odakle su ,porijeklom.
Zidine su udaljene 2 km od Bukove Gore.
U Zidinama ive samo - koji-,su ,davno doselili iz Vinice, a porijeklom
su iz Gruda kod Ljubukog (Hercegovina). - U' Subotici su od '1686 godine; katoliCi
u Lianima kod Benkovca. U Bosni i Hercegovini ima 6 sela s imenom
od njih su dva oba u zapadnoj 'Hercegovini, a dVa pravoslavna u zapadnoj Bosni
83

Korita - Selo se nalazi li blizini Zi II pravcu sjeveroistoka.
U njemu ive 9ve porodice: B r e k a l o - doseljenici ifl Kamenskog (Dalmacija);
e i k o j e - iz Studenaca (Dalmacija); r i i - stara porodica u Koritu; doli davno od
Konjica. Godine 1839 spominje se neki fra il Koritima
84
; S li i i -
doselili iz Tijarice (Dalmacija) (Ostalo vidi pod - Bukova Gora l) ; a r i i - -staripom iz
Tijarice (Dalmacija).
DobriH su izdueno selo Korita s june i Grabovice sa sjeverne strane.
U su 'danas: B e 1 j a n i - od davnine. 1815 godme bilo ih je u
nima, gdje ih i danas ima; - doli 'iz Korita; starinom od Konjica; -
ne znaju za porijeklo; G a d e - doselili iz Herceg0Vine.- Ima ih u Grabovnj.k'u kod LjubUkog,
a doselili su se iz Drinqvaca
85
; I van i i - davno doselili iz Dalmacije.
Grabovica - Jednim svojim dijelom selo se protee up'oredo sa ces,tom Livno-
Arano, da bi zatim zalo na istok, prema' Danas se Grabovica toliko rai-
riIa, da je dijele na Gornju i Donju. Usljed prenaseljenosti mnogi sele u
Slavoniju, u oko .u Vojvodinu, a i u zapadno-
evropske zemlje.
G. Grabo:vica - B e l j a n i - SUf doli prije 20 godina iz gdje su starosjedioci.
e r n k o v i i - iz D. Grabovice doao je jedan na Fra n j i i - doseljenici
iz Livna prije 100 godina. Imali su svoju butigu-meanu. I v a n i - su iz D. Grabovice;
stari:q.om iz Dalmacije: Ivande - su doselile iz Vinke prije ,60 godina. - su
.od kolina. PO Turkinji Lagui, prozvali su Lagui. S u i i - su iz Dalmacfje;
prije o. 100 godina doao- jedan na' eninstvo. (O vidi - ;Bukova Gora). S a r i i
- su doselili iz na Tijarici (Dalmacija). U r s i i - su iz Strizirepa, kod Tijarice
(Dalmacija); za ranije porijeklo ne znaju.
D. Grabovica -'-. e r n k o v i i - su doselili sa Kurtovine, ne znaju za dalje pori-
jeklo. II r k o v i i - su doli sa 'Kurtovine pred 100 godina. I v a fi i i - su iz Dalmacije.
Kotarci su davno doli iz Votana (Dalmacija); 1741 godine bili II Krolo
- doao )>ua eninstvo prije 40 godina iz Kam,enskog (Dalmacija); 1741 godine spominju se u
Miima, a, 1815 godine u Podhumu, gdje ih i danas frna. M a t i i - iz doao jedan
8{) J. ,nav. djelo, str. 179.
al .Isti, nav. djelo, str. 161-162.
Isti, nav. djelo, str. 179.
8el Isti, nav. djelo, str. 134.
(N. N.), Hrvatske kole 'i ti Livnu, (bez mjesta godine), str. 38.
J. D e d i j e r, nav, djelo, str. 316.
,
PORIJEKLO STANOVNISTVA
51
na eninstvo({. .s o I e - doselili iz Priso"ja. U Mokrom (Mostarsko Blato), Dedijer navodi ...:......
ola je starinom iz Makarske, odakle je preao u .zupanjRc' (Duvno), a odatle je prije 35
godina ovamo kao fratarski kuvar., Djed'-mu je bio pravoslavne vjere, slavio je f)ur-
a. tu su zao.rali i dalje dok j e fratri ne zabranie
86
. '
Prisoje, u uem smislu, smjeteno je na ,strmoJ kosi, 'od
Bukog Blata. Sa strane nadovezuje se na dragu, u kojbj su zaseoci Privala i Vrilo,
a s juga, ha raskrsnici cesta prema Duvnu 'i prema Aranu, povezano' j.e sa/ Karlovim
Cijeli ovaj kompleks je Prisoj e, u irem Na ovom ima neko-
liko lokaliteta pod nazivom Gradina i Gradac, i jedan, uz cestu pred KaT10vim hanom,
Crkvina. Na ovom mjestu su temelji neke i jedna nadgrobna
iz rimskog doba. Da je ovaj kraj 9io naseljen i u srednjem. 'vijeku, mnogo-
brojni - maeti, na koje narod zove _greblje.
Stanovnici Prisoj a su Hrvati, a do II svjetskog rata bilo je i nekoliko srpskih
porodica koje su u ratu nastradale.
B e l j a n i - (u zaseoku ,...--- doli' su iz gdje su starosjedioci;_ B o-
n j a e i - ne znaju odakle su por.ijklom.' U Matici spominju s'e 1
i
857" '-godine li Pri-
soju. Dedijer ih navodi na nekalikp mjesta u Hercegavini, a kod, svetri bUIlje-
grupe
87
. B o i i - L j u b a 's - ne znaju za porijekla. e a var u i i su koji
su doselili od Duvna. u Gornjoj Rami su a II Lugu (Rama) su starinom Vi'doi
iz Gostue II Hercegovini, odakle' su doli o. 1860
89
. a s i i - prije se zvali Ljubas, _ne
znaju za porijeklo. se spominju II 1741 godine. U D. Jablanici su iz Podbreja
(Hercegovina)90. Ima ih II Ljubinju (Hercegovina)91 i' u okolici Ljubukoga. C,u r i i - su
doli iz Karita. tr Matici s1?ominju se 1847 godine. e u r k o v i i '- su doselili iz
Kazagirica 1830 go9-ine. 1814 godine bilo- ih je u Rujanima; ima ih u G. (Dalmacija)
i u Sinju. -,ne znaju za porijeklo. - kau da su doli- od Omia
(Dalmacija). I v' a n d e - su doselile, iz Vinice. U Matici spominjU se 1846 godine.
K a p u l i c e - su iz Ciste (Dalmacija). K r i t e - su starosjedioci u Livanjskom polju.
1741 i 1B15 godine bilo ih je u a' 1815 godine u Dobrom. (Kupreko
polje) Krite su se doselile iz Duvna 19 vijeka
92
. K r i v i i - zvali se prije :rer-
doselili su od Mijakova Polja. Jedan ima gutu na vratu pa ga zvali Krivi - odatle
su postali K u t l e e - doli negdje od Posuja kod Ljubukog. U Mokrom, kod Mo-
starskog Blata - Kutle su se prije 250 godina ',doselili iz Imotskog kad su ga TUDci zauzeli.
Zvali su se

'Kutlea ima lmd Sinja. L j II b i i i - su doli od Arana prije 160
godina; bili su kmetovi Ima .ih u Glavic_ama kod Sinja. P a v i i - su sa
Tijarice (Dalmacija). P e r k o v i i - su iz Mijakova Polja. S a b l i i (i (u zaseoku
Vrilo) - su doli sa Tijarice, (Dalmacija). OS u i i - s'l:l iz Strizirepi;l (Dalmacija). a
njima vidi -.:. Bukova Go-ra! a r i i - su doli iz Grabovice; daljim ,sa Tijarice
(Dalmacija). .s i j i i ---,. (u zaseoku ne_znaju odakle su porijeklom . .s o l a -' S I a d o j a
- porijeklom iz Dicma (kod: Sinja). U d o v i i i - iz Ugljana kod 'Sinja (Dalmacija). T i r i i
- (u zaseoku Vrilo) ne znaju odakle st:!- porijeklom.
Za srpske porodice koje su ivjele u Prisoju nisam mogao -ustanoviti ni pori-
jeklo (osim za jednu), te stoga navodim samp komparativne podatke koji bi bili od
za rasvjetljavanje njihova porijekla.
,
A s i i - B o nj a c i - U Selitu kod Nevesinja (Hercegovina) ima Bonjaka iz
porodice u Koleku;- slave

P a i n i U Docu, V.
,811 Isti, nav.' djelo, str. 39i.
s7 J. nav. djelo, str. 99 i 179:
Sg !W. S. F i I i p o v i nav. djela, str. 71.
89 Isti, nav. djelo, J3tr. 120.
90 J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 372.
91 Isti" nav. djelo, str. 309-.
9l! B. . M i loj e V i nav. 'djelo, str. 70.
D3 J. D e d i j er, n'av. djelo, str. 390.
94 Isti, nav. djelo, str. 356.
4"
52
MARIO PE'J'RIC
Guber - kod Paina postoji . predaj a da su se )stari doselili iz Crne Gore; slave
U Prenju i (Hercegovina), Paini su se doselili iz Popova; slave Petrovdan
95
. Vu-
1 i i - U Staroj Gabeli, su se doselili iz II Papovu; slave Nikol,idan
96
. Z e l e II i
- (Zelen) - doselili iz Cebare kod Duvna. U Lipi kod Duvna, Zeleni su starosjedioci; slave
Nikoljdan
97

Go1injevo - Selo je smjeteno s lijeve strane ceste od Liv'na prema
Prisoju; junim svojim dijelom udalJeno je od spomenutog sela neka 2 km. Iznad' samoga
sela postoji lokalitet Gradina, a II samom selu i na nekoliko mjesta P9 strani ima ste-
(bez ikakve ornamentike). Stanovnici su preteno Hrvati, ima nekoliko musliman-
skih porodica, a do II svjetskog rata bilo je i Srba ali su oni li ratu stradali. .
----
Hrvati su: B a t i nj i - starojediocL 1741 i 1815 'godine spominju se u' Miima, gdje
ih ima i danas; ----.- prije se zvali porijeklom su iz ,Kose, kod Tijarice
(Dalmacija); e i k o j e - iz Studenaca (Dalmacija;) doselili' su prije 100 godina; G a i -
starosjedioci. Prvi put se spominju u Livnu 1326 godine sinovi nekoga Galee ili

zatim
1356 godine!Hl; J a k e l j i i - ne znaju odakle su porijeklom, K l i a n i n - davno doselili sa
Klisa (Dalmacija)'. 1741 i Ui15 godine bilo ih je u Miima, gdje ih f danas ima; K u l' i i ---'- prije se
zvali ne znaju za porijeklo. 'se '1741 godine spominju ,U Golinjevu,"a 1815
godine bilo ih je u Podhumu; M a g i i - ne znaju odakle su porijeklom; M i h a l j e v i i'-
starosjedioci. Godine 1741 bilo ih je u Golinjevu; ai 1815 spominju se u Podhumu i -Miima
gdje ih i dana,s ima; - iz Dobranje (Dalmacija); pU'de - starosjedioci. 1741
i 1815 godine spominju se u Miima; P r k e - porijeklom iz Studenaca (Dalmacija); T o p i i
- ne znaju za porijeklo; bilo ih je 1815 godine u :podhumu; neki Topo spominje se II
1741 godine. .
Muslimani- su: B a r j a kt a r e v i i - ne znaju za svoje porijeklo; R a k o v i i -
od Rokog polja; T i r i i - ne znaju za porijeklo; Vel a g i i - po preda.ji su starinom
iz gdje su bila tri brata. Jedan je ostao i pokrstio se, a druga dvojica doli u Blagaj,
kod Mostara. Odatle su doselili u Golinjevo. Ima ih i li Ljubukom (Hercegovina).
Za koji su nekada ivjeli II Golinjevu nemamo nikakvih podataka o porijeklu,
pa se posluiti uporednim materijalom iz. Livanjskog polja i literatur'e, - Do Drugog svjet-
skog rata ivjeli su: B o k o v i i - U Hodbini kod Mostara ima koji su doselili
sa sela kraj Mostara, Misle da su starinom Crnogorci; slave,

M i tr 0-
- ima ih u Provu (Livanjsko polje), a doselili su iz Promine (Dalmacija); slave
dan; P a a ri - P a i fl i - bilo ih je u Prisoju, U Docu. Paini dre da su doselili
iz Crne Gore; slave Jovanjdan, U Prenju i (Hercegovina) Paini su doselili iz po-
pova; slave Petrovdan
101
;. Ratalj - - U V. Guberu dere kau da su
doselili iz U ih darias vie nema, ali se zna da su bil; najstariji. Ima ih
jo li Svi slave Jovanjdan, U (Kupreko polje) Zdere su doselile
iz Rujana (kod Livna) krajem 18 vijeka. Jedne Zdere su odavde otile u Stroj ice (u Janj) i
sad se tamo zovu Slave Jovanjdan
102
, '
Mii se sa zapadne strane nadovezuju na o-olinjevo. ,Ovo selo se prvi put spo-
mln]e u darovnici Stjepana Ostoje, 1400 godine. Iz te darovnice doznajemo .i za jed:p.o
rod. ime: ... iz Mi103, Na jednoj vododerini sa strane
sela, prema Golinjevu, i danas postoji jedna velika srednjovjekovna nekropola. Uz spo-
menutu aarovnicu, i ovo bi bio'nesumnjiv dokaz za starinu ovoga naselja.
06 Isti, nav. djelo, str. 268 i 269.
lU' Isti, nav, djelo, str. 275,
97 Isti, nav. 'djelo, str, 346.
08 V. K l a i za topografijU i historiju hlivanjske i grada Hlivna, Vje-
snik hrvatskog arheolokog drutva, sv. XV" Zagreb 192.8, str. 17.
99 E. Fer m e n d i n, Acta Bosnae, Zagreb 1892, str. 23,
]00 J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 348.
iO! Isti, nav, djelo, str. 268--269.
102 B. , nav. djelo, str, 67.
lOS l, K u k u l j e V J;1i;\V. djelo, str. 37.
PORIJEKLO STANOVNI'TVA,
53
,u selu ive samo Hrvati. B a t,i Ii i i - su starosjedtoci. Ovdje se spominju 1741 i
1815 'B j li I - su, porijeklom iz Studenaca Ima na nekoliko mjesta p
Hercegovini. U Letku kod Duvna su doselili iz Studenaca JDalmacija)104. ih
nav::odi kod grupe
l05
. e a l e t' e - su doselili iz 'Votana (Dalmacija), U
Osmanlijama (Kupre,ko polje), su porijeklom iz votana (Dalmacija); staro prezime im_
je Iz Votana su preselili' Livno; odatle II Olovo, a iz Olova II Osmanlije pred
ugarsku .. okupaciju
106
, J ah d r i j e v i i - su starosjedioci;, prije su se zvali, K l i-
a n' i n --,. davno su doselili sa Klisa (Dalmacija). 1741, 'i .1815, gOdine spominju se -u Miima.
K u li, i ----. su doli iz Golinjeva. Ne znaju ,za r,anije po'ifijeklo. 1815 godine bilo ih je' u Bod-
humu. M i h a l j e v i i - su 'starosjedioci. 1815 godine bilo ih je II Miima i Podhumu, M i l
lo-e -:- su .porijeklom iz Votana - ne ,znaju svoje _pori-
jeIdo. P a v l, o v i i - su staro:;;jedioci. Prije su se zvali P u d e su starosjedioci.
tJ Mi'ima ih je ,bilo i 1741 i 1815 godine. S u e - su 'doli iz Glavica kod- Sinja (Dalmacija);
ima ih i danas 'tamo. -Y o,d 9 p'i j e' - su iz Vrerala; za dalje porijeklo ne znaju. Z i v k o -
od st,arine. Bilo. je i J 741 i 1815 godine.
Izumrli su l j i v e prije 20 godina.
Podhum Zapadnim dijelom Podhum se protee pod brdom Tribnjem i dijelom
zalazi II polje, a uz potok Manda1t,. pokraj ceste koja vodi iz Livna.
O poStanku- ovoga naselja govori u Razgovoru ugodnom ... ; . _ .. Kad pak Ta-
tari 'pridobie kralja ,ungarskoga, koji se Bela zvae, i por.obie svu Vngariju, ... tada i
g6sPdda Bergheglichi, s mnogim Urigarczim u' ove strane ter: se u nii-
stim a mnogi s Berheglichiem u Pogliu livagnskomu na 1241 ,oUi; kako drughi
ochie, ha 1235. na jednoj Planini velle vissokoj, kojase Triba:t.istiCza zvasce,' 'sa-
gradisce, koji od' Ungarcza bih gniegovim irnmenom zazvan Hum, a posli do saq.ascgniega
vrimena 'zazvasce- podhum'107, 'spominje i da,nas narodna 'predaja kao Brgo-
bana, koji I je 'stanovao n'a mjestu dananje gradine. (i
je izumrla splitska porodica, koja je 1719 godine zabiljeena. n upskoj knjizi
Sutivana, na 'otoku Danas nema na Livanjskog polja . .:......
Osim spomenute gradine,' kod crkve i groblja ima nekoliko gromila,
rkJajii -\S'e Dlaila-ze' na ne)ffioHk.o mj1esrtJa u selu.
Stai?-0vnici "Podhuma su Hrvati i Muslimani. Kod muslimanskog stanovnitva nije/
tradicijal ,o -porijeklu.
, I:Irvati su: B a b i 1. - starinom iz Votana" B a dT o v i - doselili iz
gdje"-su i starosjedioci; davno doli od KOJ;ljtca 'u' Korita; a iz Korita
su doselili u e e k e - davno doselili iz, tamo se 'spominju 1741, i 1815
gedine,; iz- Dalmacije; ,prije su se zvali Krolo; Cvi.tan .....:.. iz
Zagorja. _kod 'Jl,osuja '(Hercegovina); K a t a v i '- starosjedioci polju. ,Bilo ih
je u Prologu 1741 i -1815 godine. ima u Splitu; ,K r o 1- e - iz Kamenskpg
U ,Mii:ma .ih' .je, bilo 1741 godine" a u Podhumu 1815 godine i danas .. U ,Sinju, kao i po
s,injskoj I irna ,dosta Krala; M a,r k'i i - iz Votana .(Dalm!:tcija); ,-,zvali su se
1815 ,godine bilo ih:je,u Podhl,lmu; Milolo,e -porijeklom
iz Votana, (Dalmacija); bilo .ih je ,1615 godine u Podhumu; O m a z i i - iz kod Vi-
,nice,;, ,P a ct.-r o '-;- ne odakle su porijeklom; P a vj i - .sa Tijarice (DalmacijCj.);" 'P e r-
k o v.i ,'- iz .Mijakova, Polja; ,p r o p a d a l o - ne, znaju odaltle su;' 1815 godine bUi ,su II
Podhumu; R o:g_u!-i i - su iz votana (Dalmacija,)'; S a b l i i ,- sa Tijarice (Dalmacija);
S o i - prUe se ':z;vali ,Panda; starosjedi9cl su. Panda je hilo- 1741 godine u Mi.ima; -8 II i,
J. D e d i j e r, nay. djelo, str. 332.
lO!> J. nav. djelo, s-tr. 179.
:LUO B. Z. M i loj e v i nav. djelo, str. 77. , ,
107 A. K a i - M i o i Razgovor ugodni naroda slovinsko,ga, str. 109 .. (Izdanju, koje
sam koristio nedostajU stranice sa godin'om i mjestom objavljivanja. Pretpostavljam da primje-
rak .pripada II izdanju i godine 1759, tampano m u VeJ;1eciji). '
lG8 A, J u t r o n'i nav. djeln, str. 95:
54
MARIO PETRIC
- doselili iz Livna; i m II n a e -' zvali se prije Ljubas; doli su iz Rokog 'polja; Ve li i
ne znaju za starinu; 1815" godine spominju se II Podhumu.
Muslimani su: B II 1 i i - ne znaju za porijeklo; M a l i i - ne znaju za porijeklo;
M e h i i - ne znaju za porijeklo;' N II ID b e g o v i i - od davnine II Podhumu; O m e r a g i i
- kau da su porijeklom iz Crne Gore; Z II n i i" - ne znaju za porijeklQ.
- U podnoju brda Tribanj i polja selo se protee oko 4
km II smjeru SZ-JI. dijelom gravitira Podhurnu,' a sjevero-zapadnim -
Biloj. U selu je staro groblje;, seljaci da na svakom mjestu II selu gdje se danas
kopa nalaze neke sta're temelje.
U danas ive samo' Hrvati; nekada je bilo i Srba ikavaca . B a d ro v i -
su se doselili iz Podgradine: starosjedi1?ci sy. uLivanjskom .polju. r i i - su iz Koritaj
porijeklom su iz Hercegovine. K a s a l o - prije su se zvali doselili su se ho; Prologa
gdje su starosjedioci-. K e l a v e - su doli iz' Dobroga; daljom starinom su iz RO,koga pplja.
U (Rama) Kelave su doli iz Duvna davno prije austro-ugarrske Kelave
u Podkraju polje), doselile su se poslije Austrije iz kod
Sinja
11o
. U G. Hrvacama i jo nekim selima Cetinske Kr-ajine ima i danas Kelava.
K TI e e v i i - su doli iz Vrerala tamo ih danas' vie nema. Godine 1741 bilo ih je, u
Miima. K ti p r e a n i - su se do'selili davno sa Kupresa. K u r e v i j e - ne znaju odakle
su porijeklom; godine 1815 bili su u L a u - je privodak iz. gdje su
starosjedioci. M a m'i i - su porijeklom iz Gruda kod Ljubukoga (Hercegovina); odatle 'su
doli II Zidine, a onda ovdje. M a t a n i - su se doselili iz Orguza. O j van i ne znaju za
dalje porijeklo; godine '1815 bilo ih je u Perie - su starosjedioci II Livanjsk?m
polju. 11 gdje ih i danas ima, spominju se 1741 g'odine, a u 1815 g'o-
dine. a r i i - porijeklom iz- 'Grabovice, a' daljom starinom iz' Dalmacije. S u k a n i
prije su se zvali kau da su iz Kola kod Duvna. Po djedovu se Sukan.
V i d o v i i - su doli iz starosjedioci su u Livanjskom polju. V r d o l j a c i - su
starinom iz Dalmacije, navodno od Imotskoga. Godine 1741 i 1815 ivjeli su u
lIma ih u Sinju i okolici-. V u ka d in - predaja kae da su se doselili iz Duvna.
Bilo ih je 1815 godine u U Zabljaku i Guberu spominju se 1741 godine neki Vuka-
U Bilom (Kupreko polje), doselili BU se iz Letke kod Duvna II prvoj po19Vici
19 vij ekall J. , Ima ih u Mandinom Selu kraj Duvna, a !loli su iz Omolja kod Duvna112. U
Uzdolu (Rama), Vukadin je doselio oko 1870 godine iz Duvna 113. U su nekada ivjeli
Srbi ikavci d e re, koji su odselili II Guber. Odselili su jo e a r a II i.
Bila se- nalazi 'l km sjeverno od na sjeverozapadnim obroncima Trib-
njao Cjelokupno stanovnitvo Bile je hrvatsko, osim jedne srpske porodice.
Hrvati su: B a d r o v i - prema predaji porijeklom iz D. Doca, u Poljicima (Dal-
macija). Ostalo o njima vidi pod - Vrerala; B a l te - sa Tijarice (Dalmacija). 1815 godine
spominju se u Biloj; B a r a - starosjedioci u Livanjskom polju; 1741 godine ivjeli su
u Caprazlijama, a 1"814 u Caprazlijama, i Livnu. Danas ih .ima u Baja-
i Glavicama kod Sinja (Dalmacija). pedijer spominje u kod Ljubu-
koga (Hercegovina); oni su tu doselili od, Vrgorca (Dalmacija). Ima ih jo u Otoku kraj Ljubu-
koga
l14
; B o lot i n i - doli iz Grboreza; porijeklom su iz Arana (Dalmacija); B o t e -
doselili iz Prisika, Arana; G t e b e n a r i - starosjedioci'; 1741 godine su ivjeli u
a 1815 u Biloj; - doselili iz Dobranje (Dalmacija); isto i iz
Donjeg Hrasna (Hercegovina)115; K o v a i -porijeklom iz Hercegovine, iz Ljutog Doca. Bilo
ih je 1741 ,i 1815 godine na nekoliko mjesta II Livanjskom polju. Dedijer ih navodi na mnogo
M. S. nav.
1'10 B. Z. nav.
'Ill Isti, nav. djelo, str. 73.
:ll2 J. D e d i j e r, nav. djelo,'
113 M. S. F i l i P v i

nav.
lli J. De-dijer, nav. djelo,
lH Isti, nav. djelo, str. 298.
djr;;;lo, str.
djelo, str.
str. 332.
djelo, str.
str. 314 i
154.
116.
131.
315.
PO;t'tIJEKLO STANOVNrSTVA
55
mjesta II i zapadnoj Hercegovini, prav.:oslavnih i katolika; K r e l j i - iz eevice kod
Zadvarja (Dalmacija); ima ih u nekim selima kraj Ljubukoga K u p r e a Ii fn
- odavno doselili sa Kupresa; M a m i i -' doli iz Zidina; porijeklom su iz Hercegovine;
M i l a n o v i i - doselili iz Otoka kod Sinja gdje ih i danas S a l a p i -
starinom od Klisa (Dalmadja); S e lU r e n -" prije se zvali doli sa Klisa (DaIma-
dja); ,s p e r c i - iz ne znaju iz kojeg mjesta; V i rl. o v i i - zvali se
iz -Dobroga; starosjedioci su u Livanjskom polju; V r d o l j a c'i - iz Dalmacije; ne znaju iz
kojeg 'mjesta. Vrdoljaka je bilo u' 1741 i 1815 godine.
Srbi ikavci, K o z o m a l' e - su iz Bogdaa; slave Jovanjd;:tn.
Zabrice II neposrednoj blizini Bile,.- 1 km sjevernJje. Stanovnici su, Hrvati,
a priie 54 godine bila je i jedna muslimanska 'porodica koji su odselili u
Komorane.
B r a l e - su doselili sa Sviba (DalmaciJa). Br d a r i - su sa Sviba (Dalmacija).; H115
godine spominju se ll. Rujanima, gdje ih i danas ima. U Sinju, ima i danas'Brdara. C'rnj ak
- Je doselio iz Litana, gdje ih, i danas ima, a bilo ih je i' 1815 godine. O daljem porijeklu
ne znaju nita. ima u Subotici, od 1779 godine; ,pravoslavni u kod Vrlike;"
u junoj Dalmaciji katolici Crnjakovi iz 17 vijeka
l16
. e e k e - ,su iz D l' o n j i i
- iz Bile, gdje se spominju 1815 godine. Fra n. j i i (i !...- su iz ne znaju
za dalje porijeklo.- G a b r i i - su prije 62 godine -doli iz Zastinja; o daljem porijeklu ne
z,naju.' - su porijeklom iz Sviba, (Dalmacija). Grebenari - su doli iz I.J.iIe; sta-
rosjedioci su u Li-vanjskom polju. J li r i i -:- SU dOselili iz Lipej starosjedioqi su u Livanj-
skom polju. o njima vidi u Lipi! Kasalo - je doselio iz Prologa. Zvali su se Staro-
sjedioci II Prologu. K n e z - je doselio iz Prologa; tamo su Ima ih u
kod Sinja (Dalmacija)'. Ko v a --;- -su doli iz V. starinom iz _Ljutog Doca. u
Hercegovini. K r e l j i ' -'- su iz Bile; daljini ,poriJ"eklom su iz L o z a II i i
su prije 30 godina doli iz Tamo su starosjedioci. S i k e - su se doselili 'sa
Sy-iba (Dalmacija). Ima ih u okolici Litice (,siroki Brijeg)'. T e k l i i - su se doselili iz
Komorana; daljim porijeklom su iz Dalmacije, od Vrlike"U su bili 1741 godine', Z 0'1' o.i e
- ne zn\3.ju odakle su porijeklom.
MUBlhnani M u f t i i odselili su u Komorane prije 54 godine" a Hrvati N o v o k m e t i
u Osijek, za Vrijeme -,II svjetskog rata.
Drimlije su' od uz Sturbu. Dijele se na- Gornje i Donje
Dranlije i na z,aseoke: Karjani, i II D. Stanovnici su samo
Hrvati, a 'nekada je bilo Muslimana i Srba ikavaca .. Zemlja je pripadala begovima
"
, Gornje DranIUe - Dananji rodovi su: B i j a- d e r i (i Beader) koji su doli iz Lu-
Za dalje' porijeklo ne znaju;' r i i - iz Podhuma doli pred I svjetski rat. Daljim
su od Konjica;'" D a l i i - doselili iz Priluke'; G: a l'i i - iz Grboreza; daljim pori,..
jeklom su sa Sviba (Daltp.acija); ,M a r k o v i - iz M. Gubera;' jedan se ugovorio,
p e r k o'v i i - starino'm iz lVIijakova Polja; P l e h i i - prije se zvali Vukadin; daljim
porijeklom su .od Duvna. Vidi ,Podgradina; P o P o v i i - doli iz tarilo ih je bilo
1815 godine. Ne znaju za dalju 'starinu; V u k a dj n l :..- porijeklom odt Duvna. Vidi" ....:... Pod-

Donje.' DranIije, sa zaseocima Karjani, i D a j e - su doselili iz
Rujap.a; tamo ih je bilo 1814 godine a u Miima 1741. - (u zaseoku Karjani)
doselili su Bile; daljim porijeklom su' iz Dpbranja: (Dalmacija). K o n: t e, - (ti' Karjanima i
- ne znaju odakle su porijeklom; bilo ih je 1815 godine u n,ekoliko sela Livanjskog
"M a ill i 6'i - su iz Zidina. P e r i e - (u zaseoku doli ,iz Staro-
sjedioci'su -ll Livanjskom poJju. Spomipju se 1741, i '1815 'godJne na Li.vanjskbm'polju. Prav-
d i i - su iz Dobroga; tamo su starosjedioCi. Bilo ill je 1741 i 1815 godine. ,R o g u i i' -
su iz Dugopolja kod Sinja (Dalmacija). ,V r d o I j.a e i - su doli iz Odak,a'; daljom stari-
n'om su iz Dalmacij e.
llfi J, n.av. djelo, str. 109.
56
MARIO 'PETRIC
Nekada su II Dranlijama ivjeli Muslimani: B II r e k, P i r i j e, S k a k e i P o r 0-
b i j a; odselili su austro-ugarske okupacije. - Od Srba ikavaca nekada su ivjeli
L a g a n i; prije 60 godina odselili II Guber.
Smricani -' Selo se nalazi s desne strane ceste' koja vodi iz Livna II Duvno; od
Livna je udaljeno 6 km. pripadaju i zaseoci: Potok, Glavica, Lopatinac i
Lopatice; Lopatice su na cesta, koje vode II Duvno i ugljenokop Tunicu. Ve-
stanovnika su Jirvati; ima nekoliko srpskih porociica i jedna porodica 1VIuslimana
Cigana. '
Hrvati su: B.elj a'ni - doli iz,.Grabovice; gdje su starosj'edioci. 1815 godine bilo
ih je li B e van rl e - (u zaseoku Potok) - iz Hercegovine; ne znaju iz kojeg
mjosta.U Kruevu kod Mostarskog Blata, 'Bevande su doselili iz Gabele prije 200 godina
117
;
e u r e - porijeklom iz Rokog polja; 1815 godine bili II Er c e z i - (u
zaseoku Lopatice) su porijeklom iz Hercegovhle; 1741 godine bilo ih je li a
1815 godine uPriluci, Rapovini i :L.abljak'u. U Osmanlijama (Kupreko polje), se, vode
poreklo od ercega Stipana. )Doselili -Su se od Trebinja u Podhum (kod Livna). Tu su iveli
neko vreme i krajem 18 veka doli 'u 'Osrnanlije118; Fra n i i - ne znaju odakle su pori-
jeklom; '- doselili iz Rokog polja; Karade - iz Ciste (Dalmacija);
(li zaseoku Lopatice) iz Jagodnjaka kod' Tunice; daljim porijeklom su od Bugojna. Ima ih li
kod Sinja (Dalmacija); M a II d i i - doli iz 1815 godine bilo ih je li
Starosjedioci su li Livanjskom polju; vidi Prolog; M i h a l j e v i i - 1934 go-
dine doselili iz Podhuma, gdje su starosjedioci; :JVI i lov i i - porijeklom iz 'nie
Zadvarja: (Dalmacija); M i i i - ne znaju odakle su porijeklom; 1815 godine spominju se
li Vidoima; - (u zaseoku Glavica) porijeklom iz votana; zvali su se
p a v i i - doao jedan na eninstvo iz Podhuma; daljim porijeklom su iz Tijarice (Dal-
macija); - (jedni 'u zaseoku Potok) iz Mijakova Polja; Pervani - iz Tija-
rice (Dalmacija); o i i - iz Votana (Dalmacija); V i d o v i i - (u zaseoku Lopatinac)
doli iz Dobrog gdje ih je bilo 1815 godine; starosjedioqt su u Livanjskom polju; V li k 101 j e --
iz u zapadnoj Hercegovini.
Srbi ikavci su: P o p a r i i - iz Prova; doao jedan na eninstvQ poslije II svjetskog
rata. Tamo su se doselili iz Dalmacije; slave Jovanjdan; R a c e - (u zaseoku Potok) iz Gubera.
Daljom starinom su iz Dalmacije. Slave Jovanjdan; S i m i i - ne znaju odakle su porije-
ldom; slave Ilinjdan; d e r e - iz doselili; slave Jovanjdan.
Na brijegu, koji se zove Cigansko Brdo, ive Cigani - muslimani B a i i. Oni su
tu nastanjeni })jo od turskog doba. Bave se zemljoradnjom.
Sfurba - Selo se nalazi II neposrednoj blizini izvora Sturbe (ranije Sturba), po
kOjoj je i dobilo ime. Dijeli se, na Gornju i Donju Sturbu. Gornja Sturba je smjetena
blie izvoru i gravitira selu Vidoima na istoku, dok je Donja Sturba nekih 200 m dalje
od izvora, prema zapadu.
Iznad Donje Sturbe die se gradina, koja je, prema frag-
mentima keramike, bila naseljena II kasno a svakako u eljezno doba 119. Osim
toga, II D. Sturbi ima (bez natpisa i ornamentike), te se prema tome moe
da je ovaj kraj i II srednjem vijeku bid naseljen.
Stanovnici D. i G. Sturbe su Hrvati, osim dvije' muslimanske porodice li G.
Sturbi.
Donja Sturba. - A II i i - ne znaju odakle su porijeklom. B r a o v c i - su pori-
jeklom iz a tamo su doselili sa Tijarice (Dalmacija). K a s e) j i - su iz Dicma kod
Sinja (Dalmacija). K o n t e - su od ibenika; M i l lo e - su porijeklom iz Votana
(Dalmacija). M a n d i i - su doli iz starosjedioci su u Livanjskom polju. V u-
k o v i i - su iz Studenaca (Dalmacija).
m J. Dedijer, nav. djelo, str. 38l.
B. Z. nav. djelo, str. 76.
119 Prema kustosa Arheolokog odjeljenja Zemaljskog muzeja B.
Z. koji su izvrili fragmenata keramike sa gradine.
PORIJEX'LO 'STANOVNISTVA
57
Gornja Sturba - H r g e - su starosjedioci u Livanjskom polju. Godine 1741 i 1814
ivjeli su u Rujanima. Preko puta Rujana, II Gornjem (Dalmacija), ive i danas Hrgo-
koji' su, kako kau, doselili iz Rujana' za turskog vakta. U PovIj ima na otoku
spominje se godine -1803 'neki detto Bonjak, prema' predaji iz Rokog polja u Bosni.
je zabiljeen II ,Povljima kao novi- stanovnik godine 1688. U bolskoj matici godine 1736,
a II sllmartinskoj godine 1777 :s napomenom iz Povalja zabiljeen je i

M a-
m i i - su ,se doselili iz Zidina, a starinom su iz Hercegovine. M i i i - su ,doli iz Smri-
Potok); ne znaju zal dalje porijeklo. Pukari - prije su se zvali
porijeklom su iz Dalmacije., U Ugljanima kod Sinja' su

a u na otoku
bio je. godine 1761 pop porijeklom Poljica
122
.
Muslimani' su:, O r iri a n i --'- porijeklom iz Ljubukoga (Hercegovina) i Vel a g i i
- koji su se doselili iz Golinjeva prije 40 godina.
Vidoi su od . .izvora. Sturbe. Iznad samog izvora die se velika Vidoka
gradina, koja je, prema ostaCima, bila nastanjena u prehistorijsko i rimsko
doba. Na temelju jednog .nalaza, Hoernes i Tomasehek dre da je kod Vidoa bila rimska
postaja Ad Libros uz veliku cestu Salona,....:-Argentaria
123
Da su Vidoi bili nastanjeni
i u srednjem vijeku, dva velika .ornamentirana (biljni ornament) u bli-
zini Zadrunog doma.
O Vidoima kao staroj' upi vidiu historijskom pregledu.
stanovnici Vidoa su' B il b].' i - su porijeklom iz Votana (Dalmacija).
B a n <1 o v i - su sa 'Tijarfce :i3 a t i n i i -. su doli iz Mia prije 35 godina;
tamo su starosjedioci. 'C u b e 1 i i '(i -- su' doli iz Podkraja; daljim porijeklom iz
Dabranje (Dalmacija);, __ bilo,ih,_je: 1741 ,godhle u, Zastinju:,i_ ,Zabijaku. - su iz Trilja,
kod ,Sinja II ':- su od _Suj,1ae, kod Kupresa. Ljubasi su
porijeklom iz Rpkog .,M"a e r ":,,.1e i,zSinj'a (Dalmacija). Do svretka II 'svjetskog
rata, II .Sinju je ,ivjel,a porodica koja je u rodu sa ovom, iz Yidoa. M a ti i .:..---.
su doselili sa KamenskO,g :M '(:h a l Je v i t'i - su doli iz starosjediQci
Su li Livanjskom polju. Ii i i,t i -, ne znaju za dalje porijeklo; u Vidoima su bili 1815 godine.
M l a d i n e - su doli iz, Bilog_, P'Qlja; ,za dalje porijeklo ne znaju. O m a z i i -. su iz
Vinice. S tl i i -'- su &tarosjedlcici II Liva'njskom polju; doselili su iz Prisoj a, a tamo su
porijekiom iz Strizirepa (Dalmacija). yidi: Bukova Gora.
se nalaze pokraj ceste koja vodi za ugljenokop Tunicu. Stanovnitvo
je svo hrvatsko, osim jeane musUmanske porodice.
B a b i i - su porijeklom -iz Votana (Dalmacija). B a n d o v i - su sa. Tijarice
(Dalmacija) doseliH. S r ,e i i su' iz Dalmacije; ne znaju iz kojeg su mjesta doselili. Ovdje
se spominju 1815 godine. Duvnja'c'i' -"su 'starinom od DUVna. - su iz
Dicma kod Sinja (Dalmacija). 1741 godine'ivjeli su II - su porijeklom
iz Trilja, kod Sinja', (Dalmacija). K-r i a ni '- ,ne zna!u odakle 'su porijeklom. ULivanjskom
polju spominju se godine 1741 a 1815- Kriani. K r s t a n o v i i - su od -Ui cc
kod Kupresa. M a g l i c-e - su porijeklom iz Votana (Dalmacija). M a n d i i - su qoli iz
bilo ih je 1815 II M i h,a l j e v i i - su dose;lili iz starosje-
dioci su u Livanjskorp. polju, M i, i i - su doli iz -ne znaju za dalje porijeklo.
S li e - ne znaju 'odakle su porijeklom; "spominju se godine 1815 u "' a k i i
- su iz' Dalmacije; ne znaju ,jz kojeg mjesta. "
Muslimani su: K a r a b e z i -' koji ne znaju odakle su porijeklom.
Podkraj je s lijeve, .strane ceste koja vodi prema rudniku uglja ok'Q
2 km 'udaljen od njega. U selu su i dvije muslimanske porodice. - VeliM,1?fo:i
stanovnika je stalno zaposlen, ti rudniku koji je glavni izvor prihoda ovoga sela. i,
glavni razlog to se u Podkraju problem ekonomske migrapije ne javlja. .
UO A. J II t r o II i nav. djelo, str. 2Q,l.
"1-21 J. E r d e l j a II o v i nav. djelo, str. 165.
122 A, J -u t r o n i nav. djelo, str. 95.
U3 V. Radimsky, Arheoloke crtiIle iz' Bosne
1894, str. 435.
Hercegovine, GZM, VI., Sarajevo
58
MARIO PETRIC
Dananje porodice su: a. a b i i - koji su porijeklom iz Votana (Dalmacija); B a n-
d o v i - sa Tijarice (Dalmacija), II koju su doselili, kako narodna predaja kae, iz Dicma 'kod
Sinja (Dalmacija); B r e i i - prije se zvali pOrijeklom su iz Dalmacije; II b e-
l i i - iz Dabranje (Dalmacija). Godine 1741 spominju se II Zastinju; e k e - su doli sa,
Drinove kod Livna; ne znaju odakle su porijeklom. 1741 i 1815 godine ne spominju
se na Livanjskom' polju; K e l a v e - ovamo doselili iz Dobroga prije 60 godina;. daljom
starinom su iz Rokoga polja. (Vidi: K o i e e - doli sa Drinove kod Livna;
o svom porijeklu ne znaju; K r i t e - doselili iz Dobroga, a II Dobro iz Staro-
sjedioci su II Livanjskom polju. 1741 i 1815 godine spominju se u
(Kupreko polje), Krite su doselili iz Duvna 19 vijeka
124
; K r i v i i - iz J'agodnjaka
(Tunica) ; starinom su iz Bugojna. 1815 godine bilo ih je tl (zaselak Lopatice),
gdje ih ima i danas; K u l i i - jedan doao pred 3 godine na eninstvo iz Golinjeva. Prije
su se Kulii zvali pod takvim imenom spominju se 1741 godine II Golinjevu; M a-
- doselili iz Zidina u Sturbu, a odatle ovdje. (Vidi Zidine); - doli iz Grgu-
starosjedioci u Livanjskom polju. (Vidi Prolog); M a n e r"a l e - doselili iz Vidoa po-
rijeklom iz Sinja (Dalmacija); IVI a r e l j e - davno doselili od Travnika, najprije u Dobro (gdje
se spominju 1815 godine), a odatle u Podkraj ; M i h a l j e v i i - doli prije 40 godina iz
Livna. Starosjedioci su u Livanjskom polju; M i l o r a d i - ne znaju odakle su porijeklom;
navodno su od davnine; prema podacima iz 1741 i 1815 godine nigdje se ne spominju;
p a v i i - doli iz Podhuma u Podkraj; porijeklom su iz Tijarice (Dalmacija); P r a v d i i
- prije 15 godina doselili iz Dobroga; tamo su starosjedioci. Bilo ih je 1741 i 1815 godine;
S a l a p i i - do:seli1i iz Grboreza. Predaja glavori da su davno doselili sa Klisa (Dalmacija).
Muslimani e b o - su 'starosjedioCi; R a m i i - su iz Duvna.
Dobro se nalazi 2 km juno od sela i ceste koja iz Livna vodi u
pravcu Kupresa. Samo naselje smjeteno j e na dvije strane jednog manjeg krakog
polja, kojemu je prilaz vrlo U darovnici kralja Stjepana Ostoje iz 1400
godine spominje se neki Vladko zdobroga125. U selu i danas ima srednjovje-
kovnih nadgrobnih koje govore o naseljenosti ovoga kraja u srednjem vijeku.
Sjeverozapadno od sela je lokalitet Gradina za koji se ne moe utvrditi da li je bio
kakvo prehistorijsko naselje, poto na njemu nisu vrena ispitivanja.
U popisu stanovnitva 1741 godine moe se primijetiti da, od 9 navedenih rodova
koji su II to vrijeme ivjeli u Dobrom) samo jedan i danas postoji, dok se ostalima trag
'moe pratiti u Dalmaciji. .
U selu ive samo Hrvati. B r n i i - ne znaju odakle su porijeklom;
ih navodi kod svetri grupe
l26
J o 1 i i doli iz Priluke; jedan bio najmenik
i doao prije 60 godina. Starinom su iz Sarajeva gdje i sada imaju K a r a d e -
su doselili iz Ciste (Dalmacija). K e l a v e - su porijeklom iz Rokog polja (vidi
K r i t e - su doli iz gdje se spominju 1741 i 1815 godine. Starosjedioci su u Livanj-
skom polju. U Dobrom su bili 1815 godine. L u j i i - su doselili iz (Dalmacija), L j u-
b i i i - su doli 1932 godine sa Sviba (Dalmacija). Ima ih u Glavicama kod Sinja. M a-
g l i c e - doli iz porijeklom su iz Votana (Dalmacij;i). M a II d i i - su doselili
iz starosjedioci su LI Livanjskoln polju. (Vidi Prolog). M a n e r a l e - su doli iz
Vido'a; porijeklom su iz Sinja (Dalmacija). M a r e l j e - su za tul'ske vlade doselili od
Travnika; u Dobrom ih je bilo i 1815 godine. M a r i n i i - su doli iz ],rod Livna;
1815 godine bili su II Dobrom. Za dalje porijeklo ne znaju. Dedijer ih navodi
kod Ljubukoga (Hercegovina) kao doseljenike iz Gitluka u

M o s t arc i - prije
60 godina, jedan doao kao )}ugovornik iz Gubera, kod Krite; porijeklom su od Mostara.
1741 g9dine spominju se li su starosjedioci; u Dobrom ih je bilo godine
1741- i 1815. T o k i i - su doli iz gdje se spominju 1815 godine; za dalje pori-
jeklo ne znaju. U Rakitnom su doselili iz Mostarskog Blata
128
, u (Rama)
B. , nav. djelo, str. 70.
I. nav. djelo, str, 37.
1% J. nav. djelo, str., 179.
J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 315.
Isti, nav. djelo, ,str. 330,
PORIJEKLO STANOVNISTVA
59
su i21- Rakitna i doli su prije 1878129. katolike i pravoslavne kod
svetri grupe
130
. V i cl o v i i - sJ. starosjedioci u Dobrom; prije su se zvali
Vrd-oljaci .-;. doli iz (vidi' - Igu porijeklom iz
Dalmacije, ne znaju za mjesto odakle su doselili. I
su od Dobroga, neto blie cesti Livno-Kupres. Iznad sela,
VIse bunara })Jabukovac, ima nekoliko prehistorijskih gromila, koje, prema nalazima,
iz haltatskog doba'31, - U historijskim, izvorima se spominju 1400
gOdine
13
.
2
Na nekoliko mjesta' u okolici, sela vide se manji skupovi - Gospo-
dari bili .su livanjski. begbvi i ,I danas se vide ostaci jedne
turske koju narpd _zove kula.
Stanovnici sela su Hrvati. f) e k e - n_e znaju odakle su- porijeklom. I v k o v i i -
su starosjedioci; godine 1741 spominju" se u U ,Alajbegov Odak (Kupreko polje)
su doselili oko _1865 godine iz" Podgrede kod l..ivna
1aa
. K e I ay a ....:..... je prije, 6 godina
doselio mi. eninstvo iz _ Kelave su porijeklom iz Rbkog_ polja (vidi K r i-
t e su doli iz P;risoja; starosjedioci 'u Livanj-skom polju (vidi, Prisoj e). L o a n i i -,..
su starosjediocij bilo ih je 1741- godine "u Davno sp ,bili -odselili u Dalmaciju, pa
su se prOnovio U Otinovcima (Kupreko polje), su iz 'Podgrede kOd Livna
J

a

Mihalj -' su doli 'iz, gdje su starosjedioci" (vidi Go1iiljevo). Rim'ci -"su
staro_sjedioc1 u Livanjskom ',polju; bHo ih le, u i Godine '1815
ne spominju se na- Livanjskog polja. Ima ih u Sinju (Dalmacija), a Rimci
u podkFaju polje) 'su. iz u Livanjskom polju, doseljeni po-
-"20 vijeka
la5
. S u e - su doli od 'li314 godine bili su II
. ' .
Potocani -. 'Selo se' nalazi El lIjeve strane ceste koja vodi od '-Livna prema Ku"'
presu; je, u smjeru SZ. ----:- JI. Stanovnici su' Hrvati, Srbi ikavd
Muslimani. Hrvati su najbrojniji, a zatim ikavei.
Hrvati' su: A n i i ,- ne znaju odakle su porijeklom; D a 1 i i - starosjedioci u
Livarijskom polju. U su doselili iz _pdluke, gdje se spominju 1741 godine; J ,a II lt
v i - doli iz gdje se spominju 174i godine .. Daljim porijeklom S\1 iz Dicma kod
Sinja. Prije II svjetskog rata bUo ih je u Podgradini, odakle su odselili u Sinj (Dalmacija);
L o za n i i - su 1741 godine bili su u (vidi M i h a-
l.j e v i - su starosjedioci; M i i i - ne', znaju za dalje porijeklo; 1741 ,godine bili su ,U
P a v lov i i - ne znaju odakle su porijeklom. - P e r i e - su .starosjediohi
(vidi Yi d o v i i - su doli iz Dobrog gdje.' su i starosjedioci.
Srbi 'i;kavci su: ,e r n o g o r c-i - doselili iz ZasUnja; startnom su iz Crne Gore. Slave
C v i j e t i i -, iz Baljaka (uica), tamo' su doselili iz kod GrahovD..
Slave e v a p i -: porijeklom iz Baljaka Slave J a g o'"
d i i - doselili iz (Grahovo). Slave, Nikoljdan; K a n I i i - iz D. Malovana blizu
Suice. Slave M i l i s a v,e - iz Eminoya Sela (Duvnp). Slave Nik6ljdan.
Muslimani Z i k e ,doselili su' se iz' L'ivna.:
Zabljak se nalazi u neposrednoj blizini Livna (2 km). Cesta koja vodi od Livna
prema D.uvnu dijeli selo na dva dijela. Gornji s lijeve i jednim dijelom s desne strane
ceste; i Donji ZabIjak" s des11:e strane ceste. Selo je, kau mjetani d'obilo ime po vrHu
2abljak,koje izvire na Gornjeg 2abljaka.
Stanovnici Ponjeg Zabljaka su Hrvati i Srbi ikavci" a II Gornjem 2abljaku su'
H!vati, Srbi .iikavci i Muslimani.
M. SI :ii' i l i P o v i nav. djelo,' str. 123.
130J. naV. djelo, str. 179.
la-1 M a n d i nav. djelo, str. '13.
1821. nav. djelO', str. 37.
Isa B. Z. Mj loj e v i nav. djelo, str. 8"0.
l'S' Isti, nav.' djelo, ',str .. 82.
Isti, nav. djelo, str. 116.
'.1 ;, ,,',
60
MARIO PETRIC
j
Donji Zabljak - Hrvati su: - ne. znaju-odakle su porijeklom; -
porijeklom iz Zeevice .tamo 'i danas imaju svojih ,Godine lSUi bilo je
II ,Zabijaku; B a k o v i ......:... doli iz Prologa, a porijeklom su i_z kod, Sinja,
gdje ih i ima. U Sinju i po Sinjskoj Krajini ima 'mnogo U Kuti
(Kupreko polje), Muslimani su B i li i - porijeklom' iz
(H'ercegovina)';' B r ci i i,' starosjedioci ll- Livanjskom polju. Ovdje su doselili"; iz Kamen-
skoga gdje sli prije austro-ugarske okupacije bili odseiilL Ima ih '-u _GaU .iotoku
kod Sinja (DalmaCija). ih' navodi' kod 'svetri grupe
137
U CapFazlijama
se -spominju 174'1 godine';' Ereezi -'- starinom iz Hercegovine (vidi Jolit1
doli od, Sarajeva;' "J' u' r v i i ---..:.. porijeklo.m iz Vinke. Godine 1741 spominju se li
Kotarei - prije 20 godina doselili iz, Arana (Dalmacija). U Lipi se spominju 1741
, K l' e 'e - ne ,znaju oda,kle su eklom; ,K roI e - prije 20 godina doli iz Kamenskoga,
epal,macija). Tamo .je ,samo ,brat; L o v ri i - doli iz Porijeklom su iz
palmacije, od Sinja. U Zastinju ih, Je bilo 1741 i danas", im_a ,mnogo ll, Sinj tr
i po Cetinskoj" KrajinL ,U ,Osmanlije (Kupreko polje) su se doselili od Sinja, li :prvoj
polovici' 19, v.ijeka.138. ill tretira, kao, dalmatinske Bunjevce
U9
. U yarVaru (Rama')
su t:loli priJe i878 godine, a su iz Duvna'140. tr selu Smokinju (DematRasno)
sU: iz vrgorca ,(D?-lmaCija)l41; - -:- prije 2
godine' dO'ii 'iz "Podhuma. Starinom su iz kod Vinice; p"a v i i - Iz_
doao na _eninstvo kod; kojii su iZ1,1mrli. Daljim_ su sa
(Daltp.acija); Ha i -:--:- doselili iz G. Rujana, a ta'mo su doli! oko 1820 godine iz ,okoiice
Sinja gdje ih danas ima. PO selil1,1a zapadne Hercegovine, u' ,okolici
u Veljacima" ima

S a l a p i i - doselili iz Pr9loga sta-
rinom su iz Otoka koci' a' tu 'su, doli- sa K-.fisa (Daimacija); T o t e - doli jz ',u
, Provu se spominju \741 ,.godine; V rd o l j a e i - iz
Srbi ikavcLsu:, A,rna u ti '--,- koji su se prije zvali Mihalj;ica; porijekloJ;Il su iz Dal:"
macije. _Ovdje su se doselili iz Gubera".' Slave Nikoljdan; -M i t r a ai e,i .,- ne zPf:\ju .$U
po'rijeklom. Slave - ne znaju za dalje l?or1jeklo. Slave
Z d e r e, - doli iz Zastinja' poslije II svjetskog rata. Slave Jovanjdan. '
Nekada su u D. ,Zabljaku i_vjeli Muslimani N u,mb e g o:v
J
i i, ,o. r m a n i i S, p a-
h -i i. -, i Ormani su odseliH u Livno, a ll" Ankaru.
Gornji 'Zabljak Hrvati: B a b i i - doselili sa (Dalmacija) prije II svjetskog
rata. Bandovi -, su !doli sa Votaha (Dalmacija) godine 1879; CuI'e' -....: su se doselili 'iz
Bukove Gore; daljim 'porijeklom su,' iz Hercegovine; G a r i i 1- ne znaju odakle" su pori-
jeklom; M i l o 1 o e - iz Votana (Dalmacija),; M ra d i n e ----:- doli IZ' Dalma.:..
cije; R n i i: --.:.. porijeklom' iz 'Budimira kod Trilja (Dalmacija); doli su prije 100' godina;
K -t hri' i iz Jagodnjaka (Tuhica), porijeklom od Bugojna; V u k i:qli n i - nedavno 'doli
iZ daljim porijeklom od Duvna (vidi
Srbi ikavci su: B o n j a e i - doselili iz Pr'isoja; slave Arandelov-danj M a r i i' -
doli iz' D. (Kupres); ..:...:..., ne znaju -'su pori-
jeklom; slave N e n a d i - iz doselio 'prije '5 godina-j' 'slavi Nikoljdan.
su: a a b e z i, 'I.' e r z i i i Vl', e b c i. - Ne ,inaju odakl,e porijeklom.
Rapovina 'je' gotovo dio D. abljaka. ,Nalazi Se s 'lijeve 'strane', ceste
'Koja iz Livna- vodi prem'a Splitu. Stanovnic'i su Hrvati, ',osim- jedne srpske' i jedne inu"-
slimanske porodice.' ,
'Hrvati su': 'B a-k o'v i i ''':':''' 'porijeklom iz Dalmacije, 'iz okolice Sinj'a'; :a r a l e - davna;
doselili iz Dicma kod, Sinja (Dalmacija); e o n d r i i - doselili 'Olto 1879 godine sa' SVi,ba
lao Isti, nav. djelo, str. 85.
137 J. E r.rl e l j a n o v i nav. djelo, sJr. 179.
138 B. Z .. nav. djelo, str. 317-.
J., E r d e l j a:ti o v i nav. djelo, str.'76.
HO M. S. nav. djelo, str. 92.
Ul B'. Z .. M i loj e v.i nav. djelo, str. 395.
iH J. D e d i j e r, :nav, djelo, str. 314' i 320.
. ,
:,J
PORIJ'EKLO
(Dalmacija);' D 'a j e - "doli iz Litaria; porijeklom su 'od Arana' (Dalmac;ija);. E r e e z i -:-
.starinom iz Hercegovine. Godine 1815 bili su u Rapovini, (vidi K r e e ---: ,prije se
zvali Drinovac. Porijeklom -su iz Drinovaca kod Ljubukoga (Hercegovina); L o V r,i i -,pori-
jeklom iz Dalma-cije, od Sinja (vidi D. M a r i n i -,- .doselili ,iz DobrQg; za dalje
porijekl,o 'ne znaju; a r i i - doli iz Grabovice; daljim porijeklom su sa (Dalma-
cija). Srbi ikavci su: A r n ut i - koji su doli iz Gubera. Slave Nikoljdan.
Muslimani su H; o d i i ne znaju odakle su porijeklom .
. Veliki Guber se na cesti koja iz yodi prema, Splitu .. 9d Ltvna je
udaljen 5 kn!. V. Guberu pripada zaselak Dolac.
Stanovnici su Hrvati, Srbi ikavci i Muslimani.
Hrvati su: B a k o v i i - koji su se dos,elili iz lwd S{nJ& (Dalmacija), v':.
D. Zabljak; 'B a r a i - doli iz RapoV1ne, a li Rapovinu doselili iz Glavica -kod Sinja (Dal-
maciJa>,. ,U Livanjskom polju su starosjedioci; B ral e - doselili, ,sa -Sviba (Dalmacija); prije
'bili u ,Dicmu kod Sinja; e e k e - ne znaju odakle su porijeklom (vidi C.o n-
d r i i - doselili sa Sviba (Dalmacija); D o 1:i i - ,doli iz su u Li-
vanjskom polju. Spominju se godine 1741 u t Priluci,. a 1815 u
V. U Brdski ,P6dkraj. polje) .su, doli iz M,. oko ,18'85 go-'


U

(R'ama) starinom su iz Dalmacije
144
; D , e p i n e ne,' znaju odakle' su
porijeklom; bilo ih je 1741 godine.' Prav. Depine .u VidoiVU SelU (G. Unac). doli su pred bunu
iz GrahovalAi>; ,Karade doselili sa 'Ciste (Dalmacija); prije se zvali
Bota,'" 'a doselili se sa Tijarice (Dalmacija). U Otoku i II 'Glavicama 'kod Sinja, ima ih, i danas.
U Komo-ranima' se 17.41" godine. Muslimani ,u Dugama (Rama) doselili su
se iz Boljkovca II bugojanskom srezu
146
, a (Muslimani) u Doljanima ,(Rama) stari-
nom su.' iz Skoplja
147
; M o s t a,r e i - doselili 19 v,ijeka 'od Mostara u Livanjska
polje; O j van - doao iz gdje ih je bilo 1815 godine. Za dalje pOl'ijekl6 ne ,znaju;
Petre - u tursko doba doli iz ,(zaselak na zemlju b,ega
iz Travnika.- U' se spominju .1741 godine; S t a n i l --...:.. prije se zvali II
Guber su doli :iz Livna, gdje se spominju 1815 godine. li Prologu su im o-
i i - doli od Arana prije 80 godina na zemlju bega, iz ,Sara-
jeva. u Grabu kod Ujubukoga (1;Iercegovina) doli su od Nevistine Stine kod Imotskog.a
(Dalmacija)148., U kod Ljubukoga su doli iz
Srbi ikavci: A r n a u t i - prije Mihaljica. Doselili iz za turskog tloba.
U .Caprazlije su preli iz palm.acije, iz Kosore .vrlike. Slave Nikoljq.an; ,B ail o - ne
znaju odakle su. po:rijeklom. Slav.e ,Jovanjdan; e b e d ij a- doao iz Hercegovine kao'
ugovornik kod Milice Slavi JovatJ.jdan; D II V n'j a k -.: doao na kod
Arnautaj' porijeklom' je od' Kupresa. Slavi I l u ll:: i i - por,ijeklom iz Bosne.
Ota.c' je ugovornik sa Radetom. 'Slave, Stefanjdanj K o z o m a r e - prije HW godina doli iz
:sdg'daa. Daljom: starinom su sa Kozare; L a g a lt i (Lagan) '------ zvali' su se', Milisave,. p'ori-
jeklom su iz Eminbva Sela, kod Duvna.' Slave Nikoljdan; N a eri ov i i --:- prije 90.'godina
doli iz Dicma Sinja (Dalmacija). Slave 'Jovan:jda,n; P a i n i - (u zaseoku Dolac)
starinom predaja kae, iz Crne Gore. Bili, su' kmetovi S'lave Dedijer
ih navodi u (Dubrave u Hercego,vini) kao doseljenike iz. Popova. Slave Petrov-
.dan
1
?O; P o (t) k t a j e i - iz Prova, gdje su doselili iz Promine kod Drnia (Dalmacija). Slave
Nikoljdan; R a e e ...-: doli od Zadra u tusko doba. Slave Jovanjdan. Na nadgrobnoj,
II pravosiavnom' groblju, u. Guberu, spominje se Mitar Raco" koji je umro 1831 godine; R a-
d e,t e - starinom kako 'predaja kae, iz Crne Go,re. Najprije :su se u Dranlije, a
H3 B. Z. nav. djelo, str. 117.
lH M. S. F i l i p o v i nav. djelo, str. 105.'
l,{5 P. Uhac SEZb, knj. 30, Beograd-1948, str. 118.
Hil M. S. F i l i il o v i nav .. djelo, str. 118.'
111 'Isti, nav.' dj.elo, str. 162.
HS ,J. Dedijer, nav. 'djelo, str. 318.
149 Isti, nav. djelo, str. 324.
lIJO Isti, nav. djel-o, str. 269.
62
MAP.IO PETRIC
odatle ih preseli F.irdus .. beg II Guber. Slave Stefanjdan; T r i e - najstariji II Guberu. Za
dalje porijeklo ne znaju. Slave Jovanjdan; Z. d e r e -_ doli iz Bilo ih je uRujanima,
a tamo su se doselili iz Dalmacije. Slave Jovanjdan. tf (Kupreko polje) Zdere su
doli iz Rujana (kod Livna) krajem 18. vijeka. Slave Jovanjdan
151
,
Muslimani su: B i 1 k i i - prije od davnine su II Guberu; D i,z d a r i -
(u D6cu) doseli'o na miraz_ iz Grboreza prije 70 godina: J a h j a f e II d i i -' (u
Docu) doli 'iz Zastinja prije 80 godina, na zemlju J a II d r i - ne znaj1f
odakle su porijeklom; S i t II i i - prije su se zvali ,ivjeli II D. Rujanima. Firdus":'
beg- im je oteo zemlju II Rujanima pa su odatle preselili 'na kmetovsko selite Raid-efendije

Mali Guber
Hrvati: e u p e ,prije se zvali Diijen; ne znaju odakle su porijeklom; D e r o n j a
starosjedioci u LivanjskQm polju. U Komoranima se spominju 1741 godine; D o l i i - doli.
iz starosjedioci II Livanjskom polju . "(vidi V. Guber); D r i n o v c i - starinom su iz
Drinovaca kod Ljubukog (Hercegovina):-' U Guberu su sP9minju 1815 godine; I t u k - (Ituk-
-> doao prije 3 godine iz 'na eninstvo kod Markova; daljim pori-
jeklom su i Dalmacije; J u k i i. - porijeklom iz kod -Sinja gdje ih i
danas itna. Za turske vladavine doselili u Livanjsko polje. Godine 1741 spomiriju se u,-Cele-
tJ oluku polje) se doselio iz kod Sinja, oko 1881 godine
152
. U
Radasliju polje) se doselio iz 1911 godine
153
i., u
je doselio iz kod Sinja
154
ih navodi kod svetri grupe
165
,;
M a r k o v i - ne znaju odakle su porijeklom. Godine 1815 bilo ih je II Guberu.
Markovi -.:.... su zastupljeni kod svetri grupe
156
; p o p o v i prije 30 godina doao
II Guber; dotada -je odao 'po svitu. Ne zna za porijeklo; S t a n i i - onima u V.
Guberu; prij'e se zvali doli su Livna.
Muslimani: B II t, k i i -'- ne znaju odakle su porijeklom; M i l a e i (Milak) - iz
tam'o ih vie nema, ali 'i danas postoji -Milakova mala gdje J'll nekada ivjeli;
e h i i ne svom porijeklu; Vel a g i i - doli- iz Golinjeva prije 30 godina; Z i j a-
- odavno u'Ouberu; Zrne- - znaju za porijeklo'.
Srbi ikavci su samo P o (t) k r a j e i - koji su doselili iz Prova; daljim porijeklom
su iz Promine mOld Drnia (Dalmacija). Slave Nikoljdan.
Komorani ,SU 1 km udaljeni od M. Gubera u pravcu jug,a, sa desne strane ceste,
koja iz Livna vodi prema Splitu. Stanovnici su -Muslimani, Hrvati i Srbi ikavci; najbroj-
niji su Muslimani.
Muslimani: ,B a Lj e i (Baljak) - doli davn9 iz (kod Sinja Dalmacija); B o-
r i i - doselili iz Jabuke kdd Trilja ( Dalmacija); u selu ih dre za akrame - posjednike;
q.rahe - Kalenderi - iz Livna; starinom navodno iz Turske; M_ilaci -
(Milak) - iz M u f t i i - doselili iz prije 54 godine; N u m b e g o v i i -
iz Podhuma; S e h i i - doli iz V. Gubera.
Hrvati: D r i rl o v c i - doli iz Gubera; daljom starinom iz Drinovaca kod Ljubu-
kog (Hercegovina); P e r' a j i c e - doli, iz Orguza; tamo su doselili iz Glavica kod Sinja
(Dalmacija); Sike - (iko) - porijeklom od Studenaca (Dalmacija); - doselili
davno iz i dalje porijeklo iz Dalmacije; 1741 godine ,spominju se ,U V r d 01 j a c i -
porijeklom iz Dalmacije (vidi: Prolog)-; Z II l j e v i i - porijeklom iz Otoka kod Sinja (Dal-
macija); 'ima ih kod svetri grupe
157

m B. 2. M i loj e v i nav. djelo, str. 67.
l,Ug Isti, nav. djelo, str. 134.
HS Isti, nav. 'djelo, str. 140.
1-151 ,Isti,. nav. djelo, str. 148.'
,lG!} J. E r d e l j ci. n o v i nav. djelo, str. 179.
lllB .Isti; nav. djelo, str. 179,
HI7 Isti, nav. djelo, str. 179.
PORIJEK'LO STANO'VNISTVA
63
,
Srbi ikavci: 'R a d i - iz 1946 godine na. eninstvo kod Zdere;
slavi Tomindan; Z ct e,]: e - iZ' Daljim porijeklom iz Da,lmaCije; slave Jovanjdan.
Grborezi. - Selo se nalazi 1 km. juno .od ,Komorana, s desne strane, ceste koja
jz Livna vodi prema Splitu. je i muslim,msko, i jedna srpska
porodica.
Hrvati su: ,Bad'rovi - doli iz Podgradine: starosjedioci su lli ;Livanjskom, polju
(Vidi: Podgradina)j B a r a i - doli iz Turjaka kod Sinja (Dalmacija) za vrime Austrije.
starosjedioci su u polju. Godine 1741 i 1815 bilo ih je',mnogo na Livanj-
skog polja. Ima ih u zapadnoj Hercegovini, u okolici Lj'ubukoga', u' selima: kamo su
doli od Vrgorca, (Dalmacija)158, II Otoku, Studencirq.a
1li9
; B o 19 t i n i. -- porijeklom
od Arana (Dalmacija); B ral eo -. iz Dicma kod Sinja (Dalmacija); (Vidi: e o n d r i i
- sa Sviba (Dalmacija)j Curak - prije se zvali - poriJeklom od Duvna; nero-
nj e - doli M. Gubera; starosjedioci su u Livanjskom polju;' D o li i -- najstariji u Grbo-
rezima, starosjedIoci u Livanjskqm polju; J u k i i', - i.z ltod Sinja' (Dalmacija); vidi:
M. Guber; .:.- iz Graba kod (Dalmacija) za vrime Austrije; Kp-
tarci - doselili iz Arana (Dalmacija) 1924 godine; - doselili iz Zidina; Stari-
nom su iz Hercegovine; Markovi (Markov) _- iz M.' Gubera; za dalje porijeklo ne znaju
(Vidi: Guber); Ma .-..:.. do,li \Z 1937 godine; daljim porijeklom, iz Kamensko-g
(Dalmacija); P e r k.o i i ...:....._ porijeklom sa Poljaj P o cl ru g --::- doselili iz Dicma
kod Sinja; ima ih u Sinju S a l a p i - iz' Orguza; daljom starinom sa Klisa
[Dalmacija); S i - su doli iz Dalmacije; starosjedioci' su u Livanjskom polju." De-
taljnije o 'nJima vidi pod Bukova Kod u postOji predaja:
Kad su Turci osvojili Bosnu, knez Miroslav s bratom Vatroslavom dade ,btpor Turcima
II Orguzu. Turci ih pobijede, a,' oni pobjegnu u Dalmaciju. Poslije: se jedan od povrati
i od njega svi II Livanjskox:n polju; -S u-<l a':r ....:... zva:ll' se .prije bili
Tripalovi kmetovi u Sinju (Dalmacija). ih nalazi kod svetri grupe
160
;
Tandara - doselio od - doli iz Komorana; daljim su iz
Dah:nacije; V r d o l j'a c i - p.orijeklom iz Otoka kod ,Sinja' (Dalmacija); ukundjed
najprIje -ll Odak, a odatle 'u Grborezej yu k a d i n i '- doli ii daljim porijeklom
iz Duvna (Vidi: .
. Muslimani: H o d i i - starosjedioci; K a ill b e r i -' ne znaju odakle su porije-
klom; M i l a c i (Mi1ak) - ,iz M u s i i - iz, (Kupreko" polje; O fi e r a-
g i i - iz Podhuma; Vel a g i i - doli iz Golirdeva.
Srbi ikavci: J a n k o v i i - doli' iz Dalmacije.
Zastinje - Selo se nalazi u podnoju. Kruga, zapadno od Livna; s Livnom je
gotovo povezano.: Stanovnid su- Hrvati, Srbi ikavci i Muslimani.
Hrvati: -_porijeklom od Studenaca (Dalmacija);-najprije su doli u
a odatle u Zastinje; D a l --I iz kod polfa; 'T e k l i i - doselili iz
Grboreza; daljim porijeklom iz Dalmacije/---od Vrlike; T o m a' s i (Tomas) - iz_ V. pori-
jeklom su iz Emin6va Sela kod Duvna. I Dedijer navodi Tomase, ---'kao starosjedioce u Emi-
novu Selu
161
. '
Srbi ikavci; Crn o' g o r c"j doli' iz daljom starinom su, kako im pre-
daja kae, iz Crne Gore. Slave, L o v r e n - doselili od Slave
M a l j k o v i i' --' iz' Prova; tamo su doli, sa Unita (Grahova). Slav.e Jovanjdan,'
p a i il i - iz Doca; daljim porijeklom iz Crne Gore. Slave
MusFmani: B o b a n i - ne znaju odakle su ,porijeklom; J a h j a'f en d i i (sami
kau .- starosjedioci u Za.stinju; K II d r i i - starovnici u Zastinju,
se svoJim dijelom za Selo je izdueno u
smjeru JI-SZ i paralelno je sa cestom, koja iz Livna vodi prema Grahovu. Zapadnim
158 J. Dedijer, nav. djelo, str. 314.
1.59 Isti, nav. djelo, str. 315.
lCO J. Erdelj nav. djelo, str. 179.
Dedijer, nav. djelo, str. 347.
64
MARIO PETRIC
dijelom sa V. Iznad ,oba sela die se jedna nasuta gradina,
na kojoj se nalo fragmenata glinenog iz prehistorijskog i rimskog doba
'62
Sje-
verno od ima jedna gromila, koju narod zove Mala gradina; na toj gromlli
se nalo mnogo glin'enih fragmena,ta. U selu je nekoliko 'filmskih MtlpilSia i
jedna rimska grobnlca
163
, Na temelju' ovih nalaza moe se da je ovaj kraj
bio naseljen jo u prehistorijsko i timsko doba.
Dananje stanovnitvo je gotovo sve hrvatsko, osim jedne srpske i jedne musli-
manske porodice.
Hrvali: A n d a b a k -, preao iz a tamo doselio 'iz Odaka. Prije su se zvali
. Rogulj, i pod imenom spominju se 1815 "godil?-e II Odaku, i Rujanima: Daljim pori-
jeklom su od Drnia (Dalmacija); - preli'iz .Rujana; porijeklom su iz Zasioka
(kod Sinja). 'Godine '1741 bilo ih je u '1 U Vrpolje (Rakitno),
doselili s ,Mrnjavaea, kod Imotskog; zvali se 'Caglji. lina ih II IvlrIijavcima i Kupresu
164
; B u-
die - doselili iz Dalmacije, od Cvrlje doselili iz -Glavica kod Sinja, gdje
ni jo i danas ima; t a i j a - doao iz Bajaga:? kod Sinja' (Dalmacija); tamo ih i danas
jo ima; t a var - doselio iz kod tavari -u su doselili iz


a tu su doli iz u Bukom Blatu
16
'6.,lJ .Gornj'oj Rami su a u' Lmm
(Raina) su starinom Vidoi iz Gostue II Hercegovini; odakle' su dosEdili oko 1860 godine
168
;
D a l i i - iz Priluke gdje su starosjedioci; 'D o l iz Gubera, starosjedioci u- Livanj-
skom polju; K a s a 1 o - zvali se doli iz Prologa' gdje su starosjedioci; K II r b a a
-, iz doselio II Prisap, a oda't1e u daljim' pbrijekl0tIl iz -Dalmacije; L a t r e
- starosjedioci II Livanjskom polju. U' i ih)e bilo godine 1741, a '1815
u V. i Miima. Latra' ima II Sinju (Dalmacija;)' -' iz Arana (Dalmacija),
im se ugpvorio kod,Klare eremetj '-, ne z'naju odakle su porijeklom;
1815 godine sp'ominju se u Dobrom .. Dedijer ih navodi u kod Ljubukoga (zapadna
Hercegovina), kao doseljenike iz Citluka u

R u b i i - iz daljim pori-
jeklom su iz Dalmacije; ne znaju odakle su doselili;' Seremet'i - starosjediod. -U Prlluci
se spominju 1;'/41 godine, ,a u su bili 18,14 godine. Neki su 'odselili u'Dalmaciju,'na Tija:-
ricu, pa su se ponovo U 'polje) neki se doselio 'iz
Dalmacije sredinom '19 yijeka
110
; porijeklom od Duvna; a iz
plemena su Mijata poznatog hajduka ,U tom kraju. U su bili godine
1741 i 1814.
Srbi ikavci: Arnauti - Kosore kod Vrlike (Dalmacija); slave
Muslimani: T, II f e k i i - ne znaju odakle su porijeklom.
su zapadno od i s njom su gotOVQ spojenL-' Ovaj kraj bio je nase-
ljen jo u prehistorijsko i rimsko doba. U historijskim izvorima se spominju prvi
put 1400 godine ( ... Cvit>miriz se sastoje od Velikih i Malih
Stanovnitvo je gotovo sve hrvatsko? osim nekoliko muslimans!::ih porodica.
Veliki - Ervati: A n d a b a k - doselio iz Odaka; prije su se zvali Rogulj,'
i,pod tim imeno'm spominju se godiJ1.e 1815 u ,Oc:laku, i ,Rujanima. Nayodno su od Drnia
(Dalmacija); B e k a vac - ne znaju odakle su porijeklom; B' fl i i - porijeklom .od Stude-
naca (DalmaCija); B II l j a n i - iz Karakaice kod Sinja (Dalmacija); Buljana ima u Sinju i
po Sinjskoj krajini; e e II r a - doli, iz kod e o n d r i i -:-'- preli iz
Rapovinei porijeklom 'su -sa Sviba (Dalmacija); C'a l e t e - porijr.:-klort1 iz Votana (Dalma-
162 M. M a n d i nav. djelo, str. 7 i 8.
Ha Isti, nav. djelo, str. 8'.
lij!! J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 330.
1U6 B. Z . .;1.\11 i loj e v i nav. djelo, str. 124.
lue Isti, nav. djelo, str. 126.
lG7 M. S. F i l i P o v i nav. dJelo, str. 71.
l6a Isti, nav. djelo" str. 120.
leg J. D e d i j e r, nav. djelo, str. ;315.
170 B. Z. M i loj e v i nav. djelo, str. 142.
171 1. K U k u l j e v i nav. djelo, str. 37.
PORIJEKLO" ST ANOVNI'I"VA
65
cija); D a l i - doli iz Priluke; starosjedioci su II Livanjs-kom polju; G o t o v e i - pori-
jeklom iz trogirske Zagore; doli' su neto poslije okupacije; '- doselio 1958' godine
iz daljim porijeklom iz Dalmacije (vidi - doselili iz
Cit1uka kod Sinja. Godine 1741 bili u a 1814 spominju se na nekoliko mjesta II
Livanjskom polju; M a r i j a n i - ne znaju odakle sU porijeklom; N i e - ne znaju odakle
su porijeklom; u i su bili 1814 godine; R II b i i - porijeklom iz 'Dal-
macije; bili su u kod i odatle su doli u S e r e fi e t i - staro-
sjedioci; II PrUuci su bili 1741 godine, a u SJ e s te - iz K:arakaice kod Sinja
{Dalmacija); Tabaci (Tabak) - doli sa Kamenskog (Dalmacija): Tomasi - porijeklom
iz Eminova Sela kod Duvna. Dedijer navodi Tomase kao starosjedioce II Eniinovu Selu
172
; T o ...
m i i - (H) A j d II k ov i i - porijekl;om od Duvna, a iz plemena su Mijata poznatog
hajduka iz toga kraja. U su bili 1741 i' 1814 godine.
Muslimani: r o' - od postanja su u M r e - od starine u
'l' o r l a e i - su od postanja u
Mali - Hrvati: - porijeklom s Votana- -
doselili iz Podgradine; daljim, porijeklom su iz Dalmacije (vidi Podgradina): D a l i i - doli
iz Priluke; starosjedioci su u Livanjskom polju; D o l i - doselili iz starosjedioci
su u Livanjskom polju (vidi V. E r e e z i - su ,ovdje doli Iz Priluke; daljom
starinom su iz Hercegovine. Godine 1741 bilo ih je u a 1815 u PrUuci, Rapovini
i Zabijaku. Ima ih kod Sinju u selu U .osmanlijama (Kupreko polje), se,
vode porijeklo od ercega Stipana, Doselili su se iz Trebinja u Padhum (kod Livna). Tu
su ivjeli neko vrijeme i krajem 18 vijeka doli. u Osmanlije
173
; G e l e (Gelo, - preli
iz Porod,predaja kae da su oko 168,0 godine doselili, iz, Vrlike (Dalmacija). Godine
1741 bilo ib je u a 1815 II i K a r a II l a ,- prije
se, zvali davno doselili od - iz spominje i u
popisu knezova i vlastele narodi:1 slovinskoga, je bilo, II Sinju (Dalmacija) do svretka
II rata; K o v a i, - starinom iz Herceg(,)Vine, iz Ljutog Doca. 1741 i 1814 godine bile
ih je na nekoliko mjesta II Livanjskom polju. Od 1814 godine spominju se pod imenom
a 1741 godine kao (Covaeevich), Samo u Lipi i spominju se 1741 godine
pod_ dananjim imenom (Covac). navodi knezovima i vlastelom naroda slo-
vinskoga - Covacich od sella Covacichia iz Livna
174
, To su vjerovatno dananji jer
ih je pod tim imenom bilo i 1814 godine. Dedijer ih navodi ,na mnogo mjesta u I
zapadnoj Hercegovini. Prav. (Nevesinjsko polje)175, u Dinovu Dolu (Ne-
li Poljicima (Popovo), (Nevesinje), a .katolike na Humcu kod Ljubukoga,
koji su doli iz Posuja; zatim ih ima jo i Tihaljini1
76
; -
preli iz V. davno su doselili iz Citluka kod (Dalmacija), Godine ,1741 bilo ih
je u M a r i j a n - do.ao iz V. Ne znaju odakle su porijeklom; OYlo-
v i i - doselili sa kod Sinja (Dalmacija); p u d e - starosJedioci uLivanjskom
polju. U Miima se spominju 1741 i 1815 godine, U M. puda je doselio od Banja-
luke (kamo sU se bili preselili) k svom stricu. R i m e i (Rimac) - su starosjedioci u
Livanjskom polju (Vidi: e r e-m e t i - doli iz starosjedioci U Livanj-
skom polju (vidi: Tabak - je doselio iz Kamenskog (Dalmacija); Toto '- jz
prispa; od ,davnine su u Livanjskom polju. U Provu se spominju godine 1741.
Muslimani: M a k i i - kau da su odvajkada u - Citavi M.
bili su Firdusovi, a onda iz Livna,
Prituka se nalazi 3 km sjeverozapadno od M, s desne strane ceste Livno
-Grahovo. PrHuci pripadaju zaseoci Dolac i Vaaravine. Iznad Vaaravine je lokalitet
Gradina{(, gdje se ,nalo ostataka iz' prehistorijskog i rimskog doba
1
'n.
U Priluci ive i jedna porodica Srba ikavac.a,
----
172.J. D e cl i j e r, nav, djelo, str .. 347.
Ha B. Z. M i loj e v nav, djelo, str, 76.
lU A. K a i - M i o' nav, djelo, str: 109,
'm J. D' e d i j e r, nav. djelo, str. 216,
170 Isti, nav. djelo, str. 229,
17'1 M. M a n d i nav. djelo, str. 9.
Glasnik Zcmaljclwg muzeja - Etnologij<l
66
MAlHO PETRIC
Dananji rodovi su: a b i i koji su se doselili iz Votana (Dalmacija)j B"a r a i
koji su od davnine II .Llvanjskom polju. U i Caprazlijama spominju se 1741
godine. Ima ih II okolici Sinja 'i ll-" Sinju, a II zapadnoj Hercegovini, II Otoku, stu,,:,
dencima- i

- starosjedioci;" ovdje ih je bilo i 1741 godine; Duvnj ac'i
- starinom od Duvna. Najprije su .preli II Dalmaciju, II okolicu Sinja,. a odatle doli II
Livanjska ,polje. Spominju se godine 1741 II .Rujanima, Zastinju i Hr S t-e -. ne
znaju odakle su starinom. Godine 1814 spominju se II nekoliko livanjskih sela. Ima ih II Sinju,
a Dedijer ih 'navodi II Podgorju (Kraevo, Mostarsko Blato) kao doseljenike iz Makarske jo
prije dolaska Turaka. Neki su odatle iselili u Visoko; ima ih jo u upanjcu i Makarskoj179;
J.o l i i - doli od Sarajeva u abljak i Priluku. I sada imaju II Sarajevu; :rt a r a d e
- 'porijeklom iz Ciste (Dalmacija); K a r a u l e - prije se zvali davno su se doselili
od Godine 1741 bili su u Prispu. V. M. - porijeklom iz Ljutog
Doca u Hercegovini. V. M. K r e o --'" ne znaju odakle ,su porijeklom; K r e z e - ne
znaju odakle su porijeklom. U su ivjeli godine 1741 a u' Priluci Se spominju 1814.
l.! Jakir Krezo je doao iz Bile (u Livanjskom polju) prije K r i _a n i
-. ne znaju o svom porijeklu. V .je bilo 1741 godine,' a u Priluci se
spominju Kriani 1814 godine; K r o l e -' porijeklom iz Kamenskog (DalmacijC!-); vidi, Pdd-
hum; R a d a i - preci su im doselili iz Poljske (Sombore);, R o m i i - starosjedioci u
Liva:riJskom polju. U Caprazlijama -ih je, bilo 't 741 godine. U Mr4ebarama (Kupreko polje)
su bili krajem 18 vijeka
181
. ih spominje na nekoliko mjesta:- u Subotici,
gdje su doU 1759 godine; p'ravoslavni u Lici; katolici u Hrvacama kod. Sinja; II Omiu u
padnoj Hercegovini i II Kuprekom polju
182
; S val e (Svalina) - ne znaju odakle su pori-
jeklom. U Vreral?ma se spominju lB15 godine. U Bilom Potoku (Kupreko polje) su
stari doseljenici nepoznatog porijekla. Oni su ).lprtljali u (kod Livna) pa su se otud
Svaline u Caporicama 'kod Trilja (Dalmacija) kau da su 'preci doli 'iz Herce-
govine krajem 17 vijeka. Jedan brat otiao u Crivac polje), a drugi li Kupreko
polje
184
. U Klepcima (Gabeosko polje) je- "nekada ivjela muslimanska' porodica Svalina
185
;
sl e r e ID e t i - starosjedioCi uPriluci; spominju( se 1741 i lB14" godine. Neki su bili odselili
na Tijaricu (DalmaCija), pa, su se ponovo vratili. U polje), neki Se-
remet se doselio iz Dalmacije sredinom' 19 vijeka
186
. sl k o r e - ne znaju za dalje porijeklo.
U Vreralama i. spominju se_ 1741 godine. ima li junoj Dalmaciji; T o te -
ne znaju odakle su porijeklom. Go:dine 1741 bilo ih je u Provu, a 1814 na v:ie mjesta'u Livanj-
skom polju; U r s e, - nepoznata' porijekla. Godine 1814 bilo ih je na nekoliko mjesta u Livanj-
skom polju; Vrselia - ne' znaju odakle su porijeklom.' U Priluci se spominju 18,14 godine.
U polje) 'vrselja je doselio iz (u Livanjskom polju) u kmetstvo
20 vijeka 187.
Srbi ikavci: E r e e z i -, doselili su se iz Rujana. Porijeklom su iz Hercegovine. Slave

Prisap - Za razliku od ovo je zalo' u Polje, s lijeve strane'
ceste Godine 1894 kOd Prispa su 2 polirane sjekirice od ser-
pentina
188
. Ovaj nalaz je od velikog s obzirom na to -da su veoma rijetki ostaci
neolitske kulture na Livanjskog polja.
Stanovnici Prispa su 'Hrvati i Muslimani.
ns J. D e d i j e r, nav. djelo" str. 314 i 315.
170 J. D e,d i j e r, nav. djelo, str. 381.
uo B. Z.' M i loj e v i nav. djelo, str. 130.
lBl B. . M i i o j e v i nav., djelo, str. 72.
182 J. E r d e l j a n o v i nav. djelo, lB, 156 i' 177.
183 B; . lVI i loj e v i nav. djelo, str. 73.
lad B. Z. M i loj e V i O privredi' i naseljima li dolinama Cetine Krke' Glasnik
Geografskog drutva XL_, Beograd 1925, str. 68.
185 ,J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 272.
lao B. . M i loj e v i Kupreko, Vukovsko) Ravno Polje SEZb knj.
25 (Naselja, knj. 13), Beograd 1923, str., 142.
187 Isti, nav. djelo, str. 143.
188 M. M a n d i 'nav., djelo, str. 14 ..
, PO'RTJEKLO STANOVNISTVA
67
Hrvati: B a r b e - su porijeklom iz Dalmacije. B i l i i' su se doselili iz stu-
denaca (Dalmacija) .. D a l i i su starosjedioci u Livanjskom polju. a p i i --I su pori-
jeklo:t;1l iz kod Sinja (Dalmacija). Jedi:lfl je doao -iz i 'uz'eo udovicu poginulog
iz u fma pravoslavnih i ,katolika). K a r a u l e - su
se davn'o doselili od' u ih je bilo 1741 godine, Ranij'e su se zvali
K r e z - ne znaju odakle su porijeklom (vidi Priluka), K t o l e - su 'porijeklom iz Ka-
menskog (Dalmacija). K II r b a e - 'su 'doli iz daljim porijeklom su od Vrlike (Dal-
macija). L i j o v i i - su starosjedioci u Livanjskom polju. ZiV-jeli su 1741 godine II Caprazli-
jama, pa su odatle pobjegli u Zasiok kod Sinja (Dalmacija),'a onda se ponovo vratili u Livanj-
'sko polje. M'arij,ani - ne znaju odakle su porijeklorr;t, - su porijeklom iz
kod Sinja- (Dalmacija); tamo su' pravoslavni, U se sp0JJ;1inju 1814
godine. Vjerovatno su Srbi. S u a n-j - D i fl - su 1,1' ih je
bilo 1741 godine. S, a r i i - su im se doselili iz Zasioka kod Sinja. T o t o - ne znaju
za svoj.e porijeklo. U Provu ih je bilo 1741 gedine, a 1814 II vie livanjskih sela, Zoroje
ne znaju odakle su porijeklom. Godine '1814 bilo ih je II Rujanirna.
Muslimani su:. H a l i i - koJi ne znaju odakle su' :porijeklo:rUj ,P a l i i - koji su
starinom iz Vrlike (Dalmacija); - porijeklom' iz Vrlike (Dalmacija) i
- iz Glavica kod Sinja (Dalmacija),
- U podnoju' Galije, pokraj 'ceste Livno-Grahova nalazi
se Nekih '80 m iznad sela die se gradina{c, -koja je, prema ostacima,
koji sU se na njoj nali, vjerovatno bila trajno nastanjena
189
pripada zaselak
naseljen Dalmatincima: poslije 1878 godine.
Dananji stanovnici su: B i l i i - iz (Dalmacija); najprije su
doli u a odatle II D o l i i, - starosjedioci u Livanjskom' polju; H r g i i
- starosjedioci II Livarijskom polju. U i Rujanima se_ spominju 1741 i, 1815' godine. Ima
ih ,u kod Sinja (Dalmacija) (vidL,opirnije: I tu ,k - prije se zvali
starlnom su od Drnia (Dalmacija); J II k i i - porijeklom iz Zasioka kod Sinja (Dalmacija). U
su doselili oko 1880 godine. Zastupljeni su kod svetri grupe
19
{); L i j o v i i
starosjedioci u :r,.ivanjskam polju. 1741 godine, ivjeH su u Caprazlijama pa: su odatle pobjegli
u Zasiok kod Sinja' (Dalmacija);' a onda se ponovo vratili II Livanjska polje; M a d a r i -
preci doselili oko 1700 godine iz (Jedan zarobljenik iz rad,ia kod bega II
Odaku; tu se oenio ,i prozvao se Madar). Godine 1741 spominju se Madari II u nepo-
srednoj Odaka; S u e - doselili od 1814 godine bHo ih je II
Muslimani K 1 j II e - ne znaju ?dakle: su porijeklom.
-,Selo se prote'e od ceste Livno-Grahova do kose u junom podnoju
Galije; na kosi je smjeteno glavno- naselje. 'pripadaju zaseoci: Gornje Selo, Do-
I')c (D. Selo), Gnjila iPodkraj.
Prema TabuU Peutingeriani, je doticala rimska cesta, koja je vodila
od .. Servitiuma (Gra'dika) do Salone"'. U blizini dananjeg groblja, pored samog seoskog
p-q.ta, nalazi se jedna srednjovjekov:na nekropola sa p'od kojima se vide grobnice
od muljike. O kao staroj upi, vidi u historijskom ,li'regledu.
U selu su nekada stanovali begovi ostaci muslimanskog groblja vide
se iznad crkve. tr selu danas 'ive samo Hrvati.
.B i l i i - su doselili .iz Studenaca kod Imotskog' (Dalmacija). U se spo-
mInJu 1741 i 1814 godine. B e l j o - prije se zvali Letica, ne 'znaju odakle su porijeklom,
- su doli ,iz kod 'Sinja, gdje ih i danas ima. -Gele -
(Gelo, - doselili -su oko 1680 godine iz Vrlike (Dalmacija); 1741 godine bilo ih je II
i a 1814 u i G, 0, vor u i i' - .su "doselili iz kod'
Sinja (DalmEl:cija) gdje ih i danas ima, I t u k - prije se zvali doselili od Drnia
189 nav, djelo, str. 9,
190'J. nav. djelo, str. 179.
iH G, N o v a k, Topografija etnografija rimske provincije Dalmacije, Nastavni vjesnik,
sv, L, Zagreb 1918, str. 17;
5'
68
MARIO PETRIC
(Dalmacija). U su bili 1814 godine. K a r au l-e - su davno doselili iz
II Prispu ih je bilo 1741 godine. Ranije su se zvali K o v a i - porijeklom ',iz Herce-
govine iz Ljutog Doca .. U 'se spominje 1741 i 1814 -godine (vidi opirnije
II M. Kriani "- prije se zvali za -dalje porijeklo ne "znaju. U Ljti-
je bilo 1741 godine. P e r i e - (Feria, - starosjedioci. Ovdje se
spominju .1741 godine. S II - doselili oko 1770 godine iz Zadvarja (Dalmacija)
(Opirnije o vidi pod Bukova Gora). a r i i - su doselili iz Zasioka kod Sinja (Dal-
macija). V II e e ,(Vuco) - su doli iz Priluke, gdje il). je bilo 1814 godine; -za dalje porijeklo
ne V u j e v a - doselili su iz Dalmacijej 181l,!:, godine spominju se li
se nalazi s desrte strane ceste Livno-Grahovo, li blizini U
:historijskim izvo;:ima spominje se 1400 godine kao Dananji stanovnci ,SU
Hrvati, a do 1878 godine bili su i Muslimani Milaci. I danas se dio sela gdje su oni
stanovali zove Milakova mala. Seljaci su bili kmetovi, take i

Alviri - su doselili iz Zasioka kod Sinja (Dalmacija). -- Su iz
kod Sinja (Dalmacija); starosjediocj ,U Livanjskom ,polju (vidi B a'1:' II II i - (Ba'l'V-
preci doselili oko 1700 godine iz Poljica (Dalmacija). Prije' sU se, zvali' Pod tim
imenom nalazimo ih kod dalmatinskih i podunavskih Bunjevaca
l93
se spominju u
17'41 godine. B e a d e r (i Bijader; ovako se 'doselili su iz'SlI?-jSke Krajine.
U' Grabu i Brnazama kod Sirija, ima ih 'i danas. Za dalje porijeklo ne znaju. B 'i l i i
su prije rata doli iz -Potravlja kod Sinja (Dalmacija). B u l j a II i' - su doselili 'iz
kod Sinja gdje ih i danas Oko 1680 .godine B'uljani "su odselili 'iz Duvna II
Dalmaciju. G e l e (Gelo, - su doselili iz Vrlike oko 1680 godine. Godine 1741 bili su
u i Grguri6ima,.a 1814 u i - ne z;naju odakle
su porijeklom; bilo ih je u 1814 godine. H r g i i - (Hrge, i, 1741 go-
dine) su starosjedioci. 1741 i 1814 godine' ivjeli su u i Rujanima. Pr.eko puta_Rujana,
II Gornjem. kod Sinja (Dalmacija), ive danas koji su doselili iz,
za turskog vakta. U PovIj ima na otoku spominje se godine 1803 neki detto
Bonjak, premal p,redaji iz Rokog polja li Bosni., je zabiljeen u Povljima kao novi
s.tanovnik g0dine .1688. U bolskoj matici godine 1736, a u sumartinskoj godine 17-77 S, napow
menom iz Povalja zabiljeen je i

,H r.s te - ne znaju odakle su porij,e-
1814 godine bili su II (vidi opirnije Priluka). Ko v a - su iz Hercegovine
iz Ljutog Doca. Bilo ih je,u 1814 godine. Kriani - prije su se zvali
navodno su porijeklom od Trogira. P a p - preli 'iz Rujana; tamo su doselili, sa Sviba
(Dalmacija). U se spominju 1741 godine. :fl e n i f - su porijeklom iz kod
S,inja (Dalmacija); tamo su im i danas P r i p u i - su iz _Potravlja kod Sinja.
preli iz starosjedioci u Livanjskom polju. (Opirnije o njima-' vidi ,u
odjeljku Bukova Gora). a n d r k - zvali su se starosjedioci su U Livanjskom polju.
su 1741 godine ivjeli u Caprazlijama, pa su Icdatle pobjegli -u Zasiok kod Sinja; a
se ponovo vra'tili u Livanjsko polje. V u a k (i - ,porijeklom su iz
1814, godine sp?minju se u, i
je od s desne strane c-este; vie jedne
koja se' d0sta duboko uyukla u podnoje Golije. Stanovnici 'su Hrva,ti, 'koji se preteno bave
'
r a - su starosjedioci u Livanjskom polju. U i Caprazli:jama spo-,
rp.inju se 1741 i 1814 godine. Ima- ih na nekoliko mjesta u okolici Sinja i u Sinju.; a ,u zapadnoj
Hercegovini, .u Otoku, Studencima i kod Ljubukoga
Hl5
-B u l j a n i ,- su
doli .jz kod Sinja (Dalmacija); starinom su Duvna, odakle su odselili- oko 1680 go-;-
e o' s i - ne znaju odakle su porijeklom. D a m j a n o v i - su- doselili iz _okolice
Sinja (Dalmacija.). G_e 1 e ..:..- (Gelo, - porijeklom su iz Vrlike (Dalmacija).' Ku j u n-
lll2 L nav. djelo
1
, str. 37.
)03 J. nav. djelo, str. 179.
L94 djelo, str. 201.
J. D e <1 i j e rl nay, djelo, str. 314 i 315.
PORIJEKLO STANOVNISTVA
69
d i j e - su doselili iz Jajca oko 1720 godine; bili su u Provu, a u Zastinju se spominju
1741 godine. L a t r e - su starosjedioci u Livanjskom polju. U i
bili'su 1741, a u V. i Miima 1814 godine. Ima ih u Sinju. Medo - (zvali se i Slip-
preci doselili prije 1741 godine iz Jajca, tt se spominju 1741 i 1814 godine.
p e n i i - ne zna se odakle su porijeklom, P o p o v i i - su iz kod Sinja. R i m c i
- su starosjedioci u Livanjskom polju; 1741 godine bilo ih je u i u U
Podkraju polje) Rimci su doselili iz u Livanjskom polju,
2'0 vijeka
Hl6
S o 1 ct i i - su portjeklom iz Zasioka kod Sinja (Dalmacija)., U r s e
- ne znaju odaklE; su porijeklom; 1814 godine bilo ih je na nekoliko mjesta uLivanjskom
polju. V u j e v a - doselili su od Vrlike (Dalmacija); II se spominju 1814 godine,
T o k i i.- M a t k o v i i - su porijeklom iz kod Sinja (Dalmacija).
se pruaju paralelno sa ce3tom Livno---Grahovo; od EiU uda-
ljeni oko 1 .km. Iznad sela, na lokalitetu vide se tragovi rimske ceste (kolovoz);
neto nie odatle, je jedan rimski miljokaz, koji se danas nalazi kod seljaka
Ante II U selu, pod' Rimaea, ima nekoliko bez nat-
pisa i ukrasa.
stanovnici su Hrvati. B a r b a r i i - su porijeklom iz u Hercegovini. De-
dijer ih navodi II Klobuku kod 'Ljubukoga, kao doseljenike- iz Blatnice u Ima ih u
Siriju. U se spominju 1814 godine. e II a n i - ne znaju odakle su porijeklom;
preci su im bili Muslimani. ULjubinju, Muslimani, su sta'l'1olSjedioci'Ds, ka:)! i u Gle
(Popovo i Hrasno)1!:l9. U Rujanima se spominju 1814 godine, a ima ih l danas. o-
s i i - ne znaju odakle su porijeklom. D a l i - je preao iz Prispa !)a eninstvo kod
Cenana; su starosjedioci II Livanjskom polju. G e l e - su porijeklom iz Vrlike (Dal-
macija). J u k i' i - su' porijeklom iz, kod Sinja. ih .navodi kod svetri
grupe
200
. K a l a j i c e :......-. prije su se zvali porijeklom su iz Kala-
jice se spominju u Provu 1741 godine. i su doselili iz kod Sinja (Dalmadju);
prije su se zvali' i daljim porijeklom su iz Drnia. P e r i i - su preli iz Donjih
Rujana u Prije su se zvali i doselili su Dicma kod Sinja (Dalmacija). R i m e i
- su doli iz starosjedioci su u Livanjskom polju. Godine 1814 spominju se u
R o i i - su porijeklom iz -Potravlja kod Sinja;. Did se bavio Ima ih
kod i podunavskih Bunjevaca
201
.
se nadovezuje na i produuje II smjeru JI-SZ, u duini od
oko 2 km. Stanovnitvo je hrvatsko i srpsko ikavsko, a nekada je bilo i Muslimana. Go-
spodari su bili poznati livanjski feudalci, begovi Firdusi. U njihovim
danas stanuju Rimci.
Hrvati su: B a r b a r i - porijeklom iz u zapadnoj Hercegovini; tamo i
danas imaju svojih se spominju' li Rujanima 1741 godine, u 1814
godine. U Klobuk kod Ljubukoga doselili su iz Blatnice li

Ima ih u okolici Sin,:a
i u B i l i i - 'su' preli iz' prije 50 godina ugovorio se Tomo kod Bar-
Porijeklom su iz Potravlja kod Sinja (Dalmaciia); G e l e - preli iz
Rimca bila udata za Gelu u i otuda dola kao udovica u J u k i i -
doselili iz kod Sinja (Dalmacija) gdje ih ima i <;lanas; li, se spominju 1741
godine. Ima ih kod svetri grupe 20-3; K o v a i - doli iz prije II
svjetskog rata. Starinom su iz Hercegovine iz Ljutog Doca. (Opirnije o njima vidi u M. Kabli-,
K r i a n i - d:o'li iz Priluke; za dalje ne znaju. U je bilo
1UO B. Z. M i loj e v i nav. djelo, str, 116,
lU';" J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 328.
lOS Isti, nav. djelo, str. 309.
lOU Isti, nav. djelo, str. 303.
200 J. nav. djelo, str. 179.
2(>1 Isti, nav.' djelo, str. 180.
""" J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 328.
za:, J. E r d el j a n o V i nav. djelo, str. 179.
70
MARIO ,PETRIC
1741 godine, a u FrUuci se Kriani spominju 1814 godine; P a a li i .:...- zvali
se davno porijeklom su negdje od Jajca. U se spominju 1741
godine, a II 1814 godine; P l a z o n (j) i i - doselili od Vrlike (Dalmacija); i danas
ih ima II Garjaku kod Vrlike. U Rujanima' se spominju 1814 godine; - ne
znaju odakle su .porijeklom; II su bili 1814 godine; R i m e i - starosjedioci II Li-
vanjskom polju; II se spominjU: 1741 go.dine.
Srbi ikavci: e r n o g o r e i - bili nekada II daljom' starinom iz Crne
Gore. Slave E r e e z i - preli., iz starinom su iz Hercegavin'e;
slave U Docu polje) neki Erceg doselio se iz Priluke' II Livanjskom
polju, oko 1890 godine a u Priluku je 'doao iz Rujana llZ bunu 1875 godine. Slavi Nikolj-
dan
204
; K o z o m a re, - davno doselili sa Kozare; najprije su doli 'li Vrbicli, a odatle II
Bogdae i Bastase. U su doselili iz Bogdaa prije 100 godina. Slave Jovanjdan. U Drag-
polje) Kdzoinara se naselio 1904 godine; porijeklom je iz Bile II Livanjskom
polju, slavi Sv. Jovana. U Staro Selo polje) Kozomare su doselile iz Podglavice
pred Austriju. Bili su najprije u Vrbici, pa u li Livanjskom polju i odatle' su preli
u Slave sv. Jovana
2015
; K a var II i i -' prije se zvali Marijani;' doli su iz Sajko-
Slave Jovanjd'an. U Karlovac polje) su se doselili iz u
LiV-anjskom polju, u begluk doli su oko 1886. godine. Slave sv'. Jovana
206
; M i l u-
t 1 n 1 - ne znaju za dalje porijeklo. U Cele ih je premjestio beg iz Slave
U Jakir polje)' doselili su iz Livanjskog polja 19 vijeka.
$lave sv. Jovana
207
; - doselili iz kod Vrlike (Dalmacija); slave
16vdan; U i danas ,ima i slave istu slavu. U polje), Pe-
su se doselili iz Gubina u Livanjskom polju. Slave

I danas ima
li Gubinu koji kau da su porijeklom iz Crne Gore i da su doli u Dalmaciju, a
odatle u ,Gubin. Slave R a d i - porijeklom 'iz-- Posavine; u su doli
iz Prova. Slave Tomindan. U. Skucane polje) su se doselili iz Posavihe u
prvoj polovici 19 vijeka. Slave sv. Tomu
2
0
9
j R a" d o j e . ....:.... doselili -se iz Glavice
polje). Slave sv. iovana. U Glavicu su doli na kmetstvo 'oko 1903 godine
210
; R o s i i -
doli iz a tamo su 'se doselili iz kod Vrlike (Dalmacija) gdje. ih ima i danas.
Slave Jovanjdan. li n j k a - prije se zvali Obad; doselili su se iz o.kolice Vrlike (Dalmacija).
Slave Ilindan; V u j a n 6 v i i - doli iz Dalmacije; okolica Vrlike. Slave Stevanjdan.
Bojmunte su pored ceste koja preko polja za Grahovo. se nadove-
zuje s strane, za
Stanovnici su Srbi ijekavci. D a v rd o v i i - su se doselili iz Dalmacije; u Sajko-
su izumrli, a iz Gubina su odselili u Vojvodinu., Slave Jova'njdan. I vet i i - su porije-
klom iz Civljana kod Vrlike (Dalmacija); tamo ih i danas ima. Slave' Stevanjdan. U
polje), su' se. doselili iz Bastasfl II Livanjskom polju. Slave sv. Stevana
211
.
K i s e (Kiso) - ,su porijeklom" iz Hercegovine odakle su se najprije doselili u D,almaciju; iz
Dalmacije su preli II Livanjsko polje. Slave Dedijer spominje Kise u Kruevici
(Ljubinje)212 i uabici (Ljubinje) gdje s1,1 se doselili iz Rake II Srbiji. Slave sv. Nikolu
21S
.
ic o n j i k II i i - prije su se zvali Doselili su se' davno iz Gerzova (Jajce). Slave
,Vasiljdan. Milutini - su preli iz za dalje porijeklo ne znaju.Slave Arande-
lovdan. M i t r o v i i - su se doselili iz Promine (Dalmacija). Slave R o s i i
- su "preli -iz' u Bojmunte; u Livanjsko su se doselili iz kod Vrlike
:W! B.
z. nav. djelo, str. 125.

Isti, nav. djelo, str. 122.
206 Isti,
nav. djelo, str. 120.
207 Isti,
nav. djelo, str. 130.
208 Isti,
nav. djelo, str. 147.
200 Isti,
nav. djelo, str. 119.
lUO Isti,
nav. djelo, str. 150.
Isti,
nav. djelo, str. 146.
n2 J.
D e d i j e r, nav. djelo, str. 300.
na Isti,
nav. djelo, str. 343.
PORIJEKLO STANOVNITVA
71
(Dalmacija) prije vie od 100 godina. Slave Jo'vanjdan. tj unj ke prije su se zvali Obad;
preli ''iz, Vrbice II Bojmunte" a daljim porijeklom su iz Dalmacije, iz okolice Vrlike. Slave Ilinj-
dan., su se zvali Kiso; 'po nekoj Vidui prozvali se Porijeklom
su -iz Hercegovine. Slave Kise). V u j (i) i i - sU' doli iz Kazanaca, a tamo
su se doselili iz Vrbice. da su' starinom iz Crne Gore. Slave', Nikoljdan. U
polje) doselio se neki iz Vrbice II .Livanjskom polju sredinom 1,9 vijeka. Slavi
sv. Nikolq214.
Radanovci su. sjeverozapadno od Bojmrunata, ,oko 1 km udaljeni od njih.' Selo se
'prije zvalo' a dopllo je ime po koji 'su nekada ovdje ivjeli. U
Radanovcima ive, samo Srbi ijekavci. PosliJe II svjetskog rata est porodica je odselilo
u ,selo Tovari'i7vo, II
Dananji rodovi su: B i k i i - prlJe se zvali Doli su iz Dalmacije;
slave Lazarevdan; u k i i - se doselili iz Peulje (Grahovo) jo U tursko doba({. Slave Ste-
vanj dan. Er c e'z i - se doselili iz starinom su iz Hercegovine. Slave
(vidi: ; N e n a:d i i .,..-- doselili iz Dalmacije, iz Dabra kod' Vrlike
godine. Slave Nikoljdan;' . T o m i i -. prije se zvali doselili iz Dalmacije'. Slave
Lazarevdan; V u ja n o v i i - najstariji u selu; doselili iz Dalmacije, okolica Vrlike. Slave
Stevanjdan.
Du sjevernog ruba Livanjskog poija ,ili dralovca, a s juzne strane planine
Staretine, prostiru se, tri naselja: Vrbica, Bogdai i Bastasi. Stanovnitvo u tim selima
je, srpsko (ijekavsko); ono se, pored bavi.J zemljoradnjom; ovim
posljednjim daleko slabije, jer u .tom, dijelu Polja nije izvrena.> melioracija i ono je
preko cijele godine poplavljeno. Odmah. nakon s ovog mnpge
porodice'i pojedinci odlaze ll- i tamo se naseljavaju. Sa,mo u selo Tovarievo
(srez Palanka) odselila je 38 'porodlcaiz Vrbice i Bogdaa .
. Vrbica
Dananji 'r.odovi su: D o k i i - najstariji u selu; ne znaju: za dalje P?rijeklo. Slave
Jovanjdan. U ,Zajaruzi polje), kod postoji predaja: U Vrbici (u Livanj-
skol)l 'polju) ivjela Sl): tri brata. Kad je sa, vojskom iao na Bosnu, jedan u Dal-
maciju, drugi . ostane ll, Vrbici, a pobjegne u Mostar. Onaj iz Vrbice preseli se ovdje
'19 vijeka(.- Slave sv. Jovana
215
; Er c e z i ,- porijeklom iz Hercegovine. Slave Lu-
(vidi opirnije:' ,J o v i i - su doselili iz' G. kod Sinja (Dalmacija),
gdje ih i danas ima. Slave Jovanjdan. R o s i i - iz kod Vrlike (Dalmacija) i
imaju tamo svojih Slave Jovanjdan; u n.j k e - prije se zvali Obad; davno su dose-
lili iz krajine (Dalmacija). Slave Ilinjdan; 'V II j (i) i i - qa .su starinom
iz :Cme Gore. Slave Nikoljdan. U polje)- neki se doselio iz Vrbice
II polju sredinom 19 vijeka. Slavi sv. Nikolu
216
; V u l i i - 'doli iz Dalmacije, .
sa k!Od Sinjia gdje ih i sada ima .. Slave Jovanjdan.'
Bogdai su 2 km' sjeverozapadno od i proteu s.e u duini od ,oko' 3 km.
Porodice su: K a t i i - nekada su se zvali Injac; preli su iz Kazana,ca. Davno
doselili iz ,Gerzova (Jajce); slave sv. Vasiliju. K o n j i k - je doao iz Kijeva kod Vrlike (Dal-
maCija); slavi Stevanjdan. Kozoma're - su starinom od Kozare; najprije su doli-u Vrbicu,
a odatle u Bogdae i Bastase. Slave Jovanjdan. U polje) Ko?:omara se na-
selio' 1904 godine; porijeklom je iz Bile u Livanjskom polju. Slavi sv. Jovana
217
. U Starom
Selu poljej ,KozOl::nate su doselili iz Podglavice )pred Austriju. Bili su najprije u
Vrbici, pa u II Livanjskom polju i odatle su preli u Slave sv. Jov:ana
218
. N: e-
n a d i - su doselili iz Dalmacije, iz tikova kod Drnia; daljom starinom su iz 'Hercego-
2H B. Z. M i loj e v i nav. djelo, str. 147.
215 Isti, nav. djelo, str. 118.
Isti, nav.' djelo, str. 147.
!l17 Isti, nav. djelo, str. 127.
!In Isti, nav. djelo, str. 122.

72
MARIO
vine. U Bijelu kod Konjica (Hercegovina) su doselili i .kQd
Gacka. Slave sv.

P a j i n i - su davno doselili iz Gerzova (Jajce); u Bogdae su
preli iz Gubina. Slave sv. Vasiliju. R a m i i - su se davno prije zvali Lovre. Jj:!dari je
'ram'o, pa ih prozvali po njemu D0selili su od kod Slave

Izumrli su II n jk e - koji 'Su davno doselili od VTlike: Slavili su Ilinjdan.
B,astasi se- na sjeverozapadu nastavljaju na Bogdae. Seljaci da je selo
dobilo naziv po potoku Bastaici, a i po tome )to je ovdje bila nekakva rimska vojska
koja:. se zvala Bas. U selu, na mjestu zvanom Crkvina, otkopana je nekoliko fragme-
nata rimskih nadgrohnih spomentka
220
; Ima i srednjovjekovnih n'adgrobnlh spomenika;
svisu bez natpisa i ornamentike. Po svemu ovdje postojalo jedno staro naselje.
Dananji rodovi su: C v i j ci n i - koji su davno doselili od' uice; slave sv. Jovana;
I? a'p - doli iz kod Sinja (Dalmacija), gdje ih i danas ima. Slave
I vet i i - doselili iz krajine, iz Civljana.; slave sv. Stevana. U
polje) su doselili iz Bastasa u Livanjskom polju. Slave sv. Stevana
221
; K a l a b e ....:.....
kau da su Cid Crnog Vrha kod Steva:njdan; U polje)
Kalabe su doselile iz Tamo im je beg Firdus bio oduzeo 500 ovaca i koza. i ih
do Jedne krave222; Kozari - doli iz Zastinja; zvali su se Lovrue. Po tome to je jedan
od njih koze prozvani su Kozari. DQli su sa Petrova Vrela kod Slave
K o z o m a r e - od Kozare; slave Jovanjdan. (Opirnije o njima vidi: Bogdai);
Lovre - iz kod slave Ljuboje - kau da su doselili
negdje od slave Markovdan" U Prijane polje) Ljuboje su doselili ,iz Crnog
Luga u' Livanjskom polju .u drugoj polovici .19 vijeka. Slave sv. S e g r t - bili
ispod Livna; nekada se zvali Deridaska. Ne znaju za dalje porijeklo. Slave' StevanJdanj
- iz Dalmacije, sa C.etine. ,Slave 'sv. Kuzmu i.Damjana.
Nuglaica zauzima sjeverozapadni, clio Malog dralovca ili Donjeg 'polja koji
ustvari predstavlja krajnji odjeljak Livanjskog polja na sjeverozapadu.
Dananji rodovi su: A r n a u t i - koji su doselili iz Dalmacije, od Kasore kod Vrlike.
Slave B a n i i - doli iz Promine kod Drnia (Dalmacija). Slave Markov-dan;
B a r o i -, sa izvora Cetine kod Vdike (Dalmacija). Slave Nikoljdan. Crn o m a r k o v i i
- kau da su prije ivjeli u KosOVU kod Drnia (Dalmacija); ima ih II Civljanima kod Vrlike
(Dalmacija). Slave Jovan.jdan.' C v i j a n i - davno doselili od ujice. Slave Jovanjdan. e u r-
k o v i i - doselili iz Dalmacije davno i odselili ,su 'u okolicu jedni su se povratili
u Nuglaicu,' a neki su ostali' u Glavicama kod u Glavicama kod
. doselili su' iz Nuglaic'e oko 1864 godine. Sla-ye sv. Tomu
224
j II k i i '- iz Kijeva kod Vrlike
(DalmaC;ija) slave Markovdan. U Dubravu polje) su doselili iz Peulja' sre-
dinom 19 Slave' sv. Stevana2:25; G a v, r a n i - doselili 1911 godine s izvora Cetine kod
Vrlike (Dalmacija). Slave Nikoljdan; I. vet i i - iz Civljana kod. Vrli:tt.e (Dalmacija). Slave'
Stevanjdan. Ima ih' polje), a doselili su iz Bastasa u Livanjskom polju.
Slave sv. Stevana
2
:26; J a k o v l j e v 'i - doselili iz Dalmacije; ne znaju iz kojeg mjesta.
Slave sv. Jovana. Davno su bili II Hercegovini, a odatle .su preli u DalmacIju. U Glavice
polje) su se doselili iz Nuglaice oko 1890 godine. Slave sv. Jovana
2
'27.
Dedijer ih navodi u Bijeloj kod Konjica kao doseljenike iz Zijemalja koji slave sv.


!l19 J. pedijer, nav. djelo, str. 333.
D .. Sergej evskij, Iz r.imske arheologije, GZM XLVII, Sarajev'o 1935, str. 19.
221 B. M i loj e v i nav. djelo, str. 146.
Isti, nav. djelo, str. ,147.
228 Isti,
nav. djelo, str. 106.

Isti, nav. djelo, str. 150.
2!lr,
Isti, nav, djelo, str. 115.
226
Isti, nav. djelo, str. 146.
227 Isti, nav. djelo,. str. 150.
J. De d i j e,r, nav. djelo, str. 333-
PORIJEKLO STANOVNITVA
J O vet i i iz Krajine ,(Dalmacija). 'Slave Markovdan; K o v a e v i i - sa Unita
(Grahovo), doselili u Nuglaicu godine 1918. Slave Ima ih jo u Podosuju kod
Vrlike (Dalmacija). Slave sv. Jovana. ima mnogo u Hercegovini; K o v l j e n i i -
ne znaju odakle su porijeklom. Slave sv. Nikolu,; L o v r e n i - doselili sa Petrova Vrela
polje). Slave L j II b o j e - doselili od Slave Markovdan.
ih II Prijanima polje), a doselili su iz Crnog Luga u Livanjskom polju. II drugoj
polovici 19 vijeka. Slave sv. Marka
229
; M a r in i i - doli iz kod Knina (Dalmacija)
godine 1919. Slave Jovanjdan; R a d i voj e - iz Dalmacije; ne znaju iz kojeg mjesta. Slave
U Petrovo Vrelo polje) Radivoje su doselili iz Grkovaca II Livanj-
skom polju 19 vijeka
230
;, SC i l j i i - ne znaju odakle su porijeklom. Slave Jovanj-
dan; v II k o v i i - doli sa Citluka kod Sinja (Dalmacija). Jedni slave Nikoljdan, a drugi
sv. Kuzmu i Damjana; Z r i I i i -, iz Civljana kod Vrlike (Dalmacija). Slave Jovanjdan.
Grkovci - Jednim dijelom selo je smjeteno pored same ceste Livno-Grahovo
a krajem pribliava se Nuglaici, dok je drug'i dio sela juno
od spomenute ceste, ti ,podnoju - Iznad sjevernog dijela sela die se velika
gradina, koja je, prema ostacima, bila: trajno nastanjena uprehistorijsko
i rimsko doba
231
Arheolo,kim istraivanjima Je <;:la su Grkovci bili rimski mu-
nicipium Salvium
232
, dakle rimsko naselje na Livanjskog' polja.
Zbog svog zgodnog, dominantnog poloaja nad sjevernim dijelom Polja, Grkovci su"
najvjerovatnije, li srednjem vijeku bili stalno naseljeni; tome u prilog govore srednjo-
vjekovni nadgrobni spomenici, koji su razbacani na nekoliko mjesta u selu
i blioj okolici.
U Grkovcima ive samo' sibi ijekavci. J a n j i i - SU porijeklom od Janja kod
Sipova (Jajce); slave Ima ih u Jakiru polje), a doselili su se iz
Zajaruge, u polju, 19 vijeka. Slave Mihaila
233
. J a n-
d e - ne znaju odakle su porijeklom; slave Jovanjdan. M a j s t o r o v i i - prije se zvali
doselili su davno iz tikova kod Drnia (Dalmacija); slave dan. N e n a cl i i
- su iz tikova kod Drnia (Dalmacija); slave ,Segrt - ne znaju za dalje
jeklo; prije su se zvali Deridaska. U Grkovce su se doselili iz Bastasa. Slave Stevanjdan.
T r k u l j e - da su starinom iz Ravnih Kotara. Bila tri brata; jedan otiao u Mari-
kovce kod Grahova, drugi li Grkovce, a u Crni Lug. Trkulje iz Crnog Luga kau da su
doselili od Banjaluke. ,Slave Jovanjdan. 19 vijeka doselili su se' u (Gla-
polje) Trkulje iz Grkovaca. Slave sv. Jovana
234
.
Poslije II svjetskog rata odselili su iz Grkovaca u Nakovo kod Kikinde: Trkulje (5
(3
Crni Lug je od Grkovaca, na cesti Grahovo-Livno. Vidnijih tra-
gova, kakvog starijeg prehistorijskog ili rimskog naselja nema, osim jedne velike sred-
njovjekovne nekropole, juno od sela na dananjem groblju. Tu se, na jednom humku
dugom cca 60 m, nalazi oko. 50 nadgrobnih spomenika, koji su gotovo sasvim prekriveni
zemljom. Spomenici su bez ikakva natpisa ili ornamentike.
U Crnom Lugu ive danas ovi rodovi: A r n a u t i - koji su doselili iz Kasore kod
Vrlike (Dalmacija). Slave o r i i - se doselili od Cetine (Dalmacija).
Slave Jovanjdan; C u s i i - do'li iz Krajine (Dalmacija). Slave Jovanjdan; e u-
l i i - starinom od Sla:ve verige; U Kamenu polje)
su stari doseljenici nepoznatog porijekla
235
; u k i i - preli iz Nuglaice pred 25 godina;
B. 2.. M i loj e v i nav. djelo, str. 1'06.
Isti, nav. djelo, str. 136.
M. M a n d i nav. djelo, str. 12.
K; P a '(Patsch), Arheoloko-epigrafska istraivanja povjesti rimske provinCije Dal-
macije GZM XVIII., Sarajevo 1906, str. 161-162.
B. . M i loj e v .nav. djelo, str. 130.
2n( Isti, nav. djelo, str. 147.
n3S Isti, nav. djelo, str. 129.
74
MARIO PETRIC
tamo su doselili iz Kijeva kod Vrlike (Dahna6na); Slave Jovanjdan; G a r g-e fl t e -.... su od
Cetine (Dalmacija) blizu izvora. Slave G r aj i i - prije se zvali pori-
jeklom su od :tikova kod Drnia -(Dalmacija). Slave I fl j e i - (Injac) - davno
doselili od Gerzova (Jajce), Slave sv. Vasilija; - iz Civljana kod Vrlike (Dalma-
cija). Jedni slave Jovanjdan, a drugi Stevanjdanj J o v i i - preli iz Prova; doselili su
iz kod Vrlike,(Dalmacija). Slave Jusupi '(Jusup) - ne znaju odakle
su porijeklom. Slave Nikqljdan; K e i II i (Kein)- - od tikova kod Drnia (Dal-
macija); 'Slave U PodgJavici kod se -zvali nekada Kein; doselili
su iz PeuIja kod Grahova. Slave sv.

K o z o m a r e - prije 32 godine doli iz Ba-
stasa; porijeklom 'su od Kozare. Slave sv. Jovana. {Opirnije o njima vidi pod Bogdai)j K u-
r a b a s e - od Cetin,e kod Vrlike (Dalmacija). Slave Jovanjdan. U kod
Kurobase $U se doselile od Vrlike (sa vrela Cetine). Slave sv. Jovana
237
; L j u b o j e - doselili
od Slave U Prijane polje) doselili su iz Crnog Luga u Livanj-
,skom polju u drt1goj polovici- 19 vijeka. Slave sv. Marka
238
; M -a r m u t' - ne znaju
odakle su porijekipm; Slave Jcivanjdan; P a r o j i i - od -Vrlike (Dalmacija). Slave
Nikoljdan; P e t r 'o v i i - doselili se iz kod Vrlike (Dalmacija). Jedni slave sv.
Kuzmu i' Damjana, a drugi Postoji predaja, da su starinom - iz Crne Gore' i da su
preli u Dalmaciju; P o' p' o v i i - porijeklom' od Im:otsJmg (Dalmacija); 1918 godine doselio
jedan 'katolik, i preao na pravoslavlje. Slavi sv. Stevana. R a d i voj e' --:- iz Dal-
m'acije, ne znaju iz kojeg mjesta jer su davno doselili. Slave Nikoljdan. U Petrovo Vrelo (Gla-
polje) Radivoje su doselili iz Grkovaca u Livanjskom polju 19 vijeka
239
;
S t e van o v i i - ne znaju odakle su porijeklom'. Slave Nikolj,dan. U Prijane kod
su doselili iz kod krajem 19- vijeka. Slave sv.


S i n i c i (inik) - kau da su porijeklom od kod Slave U Barke
k:od Sinici su doselili iz Vrdolja s on'e N:eretve. Slave Nikoljdan
241
; o r-
m a z i - doselili.:iz Kosova, kod Knina (Dalmacija). Slave Nikoljdan. T r k u l j e -' prIcaJu
su doselili od Banjaluke. Slave ,'Jovanjdan. (Vidi': Grkovce); V r a II i i - doli iz
krajine (Dalmacija). Slave
U Crnom Lugu su ivjeli do ,1941 godine Hrvati P e r i; te godine odselili. su II
Vukovar.
Godine 1945 odselili su u e o' l i i.
Jaruga je od Crnog Luga udaljena 1 km, a nalazi se na rubu Polja.
U Jaruzi stanuju: B a b i i - koji kau da su porijeklom od Slave Jovanj-
dan. U_ kod preci ivjeli s'u u Kotarima, na
granici. Odatle je baba izvela dva sina i dola u petrovo Vrelo 17 vijeka._ ,Tu su
ivjeli kratko vrijeme; preli su II a odatle II Brdo. Iz Brda su preli ovdje II kmet-
stvo oko 1860 godine
242
; I vet i i - doselili od Glavice kod Vrlike (Dalmacija)._ Slave
Stevanjdan; L j u b o j e -' doselili 'od dre ih za najstarije pleme. Slave sv. Marka.
p a r o f i i - doli' od Vrlike (Dalmacija). Slave Nikoljdan. -S i ri i c i - da su pori-
jeklom od kod Slave Ima ih u Borcima kod Konjica, a doselili
su iz Vrdolja, s one strane NeretVe. Slave 'sv. Nikolu
248
; Sormazi - od Kosova kod Knina
(Dalmacija). Slave Nikoljdan.
Prine su na cestil Livn<r-Grahovo, od Crn'og Luga.
Porodice su:' B a b i i - porijeklom, od Slave Jovanjdan. Sa II
Jaruii su rod; B a r o i - iz Cetine, na vrelu isi;oimene ',rijeke (Dalmacija)., Slave Nikolj-
,!!30 Isti,
nav. djelo, str. 121.
287 Isti,
nav. djelo, str. 148.
:138 Isti,
nav. djelo, str. 106.
:m Isti,
nav. djel!?, str. 136.
UO Isti, nav. djelo, str. 106.
:lU J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 334.
U!! B. . M i loj e v i nay. djelo., str. 13;J.
w, J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 334.
PORIJEKLO .'STANOVNITVA
75
dan. U Zaglavicu kod Baroi doselili iz Kazanaca u LiV-anjskom polju u prvoj
polovici 19 vijeka. Slave sv. Cakari - ne zna ,se odakle su porijeklom. Slave
Stevanjdan; e a n a r i - ne znaju za svoje porijeklo. Slave Stevanjdim. I v e tj i - dose-
lili 'iz Civljana kod Vrlike (DaIlnacija). Slave Stevanjdan; J a k o'v 1 j e v i i -:- doli iz Dalma-
cije, od Cetine. Slave Jovanjdan. U Glavice kod su doli iz Nug1aice
oko 1890 godine. Slave sv. Jovana
245
; l.! Gornje Vukovsko (Vukovsko polje) su
doselili iz Duvna 19 vijeka; starino:n su iz' Her'cegov.ine. Slave sv. Jovana
246
; L j u-
b o j e - su porijeklom od Slave 'Markovdan. U Prijane kod Ljuboje su
doselili iz Crnog Luga ,U drugoj polovici 19 vijeka. Slave sv. Marka
247
; -:- preli
iz Dalmacije. Slave U Dalmaci,ju su 'doselili iz Hercegovine.' U Hasanbegovcima kod
kau da su potekli' iz Hercegovine. Slave sv. Jovana
248
; P a r o j i i
doselili iz Dalmacije, od Vrlike. Slave 'Nikoljdan; P o (t) k r a j e i - porijeklom od Promine
. kod Drnia '(Da1mac,ija). Slave Nik.oljdan. Pe t r o v i i':"'" iz kod Vrlike (Dalmacija). Slave
U jo i danas ,ima sa istom slavom. da su starinom
iz Crne Gore, pa su doli u DalmaCiju, a odatle ,u LivanJska polje; R o s i i - doselili iz
kod Vrlike (Dalmacija). Slave' Jovanjdan. I 'danas imaju u svojih S t e-
van e v i i - 'prije se zvali Baro; doselili su sa vrela Cetine (Dalmacija). Slave Nikoljd.an;
S o r m a z i '- porijeklom sa Kos.ova kbd 'Knina (Dalmacija). Slave Nik9ljdan.
Kazanci su, kao i sva od Crnog Luga prema jugoistoku, smjeteni u pod-
n'oju Dinare. Prije '25' godina Kazanci su podijeljeni na Gornje i Donje Kazance. Gornji
Kazanci pribliavaju se Prin'ama, dok su DO:1.ji .prema '-- Na putu
od prema Donjim Kazancima; s deshe, strane ceste Livno--:.Grahovo, nalazi .se
jedna srednjovjekovna:nekrSlPola sa ok,o 15 had-grobnIh spomenika' bez natpisa i orna-
mentike. Drugih arheolokih objekata nema.'
Gornji Kazanei - II r a n i - su, kako predaja kae, porijeklom od Banjaluke; slave
Jovanjdan. U Docu kod Du'rani" su stad doseljeniCi nepoznatog porijekla. Slave sv.
Jovana
249
. Injci (Injac) ,- su davno doselili iz Gerzova'kod Jajca. Slave sv. Vasilija. Ima
ih II Rudinama kQd a d,Oli su jz u Livanjskom polju sredinom 19 vijeka.
Slave sv.' Vasilija
25o
I v et i i -, .doselili iz Civljana kod' Vrlike (Dalmacija)., Slave
Stevanjdan.
Donji Kazanei - B aT o e i i ,- prije su se zvali Injac; porijeklom su od Ger-
zova kod Jajca; slave sv. Vasilija. I n j'c' i .- davno doselili od Gerzova kod Jajca; slave, sv.
,Vasilija. J 01 i i su se prije zvali Zagorac;, doli' su 'iz' kod Vrlike (Dalmacija).
Slave Nikoljdan. Prezime su ptomjenili .prije 80' godina, a prozvali su se po nekom Joli. K a-
- su prije bili Kise; doli su iz Bojmunata .pred 70 godina. Slave
m a'T e - su preli iz Bogdaa prije 80 godina,; starinom su .od Kozare. Slave, ,Jovanjdan.
R o s i i - su' doli iz kod Vrlike (Dalmacija); slave Jovanjdan. V u l (i) i i - su
doli u Kazanee iz Vrbice prije vie' od 100 godina .. ,Postoji predaja 'da su starinom iz ,Crne
Gore. Slave. Nikoljdan. Ima ih u kO,d a doselili su iz Vrbice II Livanjskom
polju sredinom 19 vijeka. Slave sv., Nikolu
251
. a g o r e i . - su davno doselili iz Otiib
kod Vrlike (DalmaCija). Slave .
. je 11 neposrednoj blizini'ceste"koja'sjeverozapadno od sela prema
Grahovu. U historijskim izvorima spominje 1400 godine u darovnici kralja
Stjepana Ostoje
2
u'2. U selu na nekoliko mjesta ima i danas (bez natpisa ili
mentike). . .
B. Z. Mil'oj nav; ;djelo'; str. '12(
Isti, nav. djelo, str. 150.
Isti, nav. djelo, str. 94.
Isti, nav. djelo, str. 106.
2tS Isti, nav. djelo, str. 110.
Isti, nav. djelo, str. 125.
250 Isti, nav. djelo, str. 127 ..
Isti, nav. djelo" str. 147.
m I. K U k II l j e v i nav. djelo, str.
76
MARio
Stanovnici su Srbi, koji se bave podje!inako, zemljora!injom i po-
slije II svjetskog rata iz sela je odselilo 9 porodica u Tovarievo, kod Palanke.
Dananji rodovi su: B a r o i - koji su doselili iz kraj vrela Cetine (Dalma-
cija), tamo imaju jo svojih Slave Nikoljdari; B o P II i i - koji su. se 'prije zvali
Lovreuj preli 'su iz Nuglaice, a tamo doselili sa Petrova Vrela kod Slave'
B o d r o i i - doli iz Koljana kod Vrlike (Dalmacija) gdje ih i danas jo. ima.
Slave stevanjdan. D e n i i - iz Koljana kod Vrlike -(Dalmacija); tamo imaju svojih
Slave Nikoljdan; I n j ej - porijeklom od Gerzova kod Jajca; slave sv. Vasilija;
I vet i i - doli iz Civljana kod Vrlike (Dalmacija). Slave stevanjdan; K o z o m o r e .--
preli iz Bogdaaj starinom su od Kozare. Slave J'ovanjdan; M i h a j i l e - zvali se .Kukavi'ca;
jo starije, prezime Doselili su iz kod (Dalmacija); slave
lovdan. U koC!. Kukavice (staro prezime su, se doselili iz
kod Vrlike sredinom 19 vijeka. S+ave sv. Mihaila
253
M i h a lj i ce"":"'" iz
K()s'ore kod Vrlike (Dalmacija). Slave Nikoljdan; N i fl k o v i i - dos'eliJi iz Dalmacije, a 'u
Dalmaciju iz Hercegovine. Slave Jovanjdan: U Hasanbegovcima kod su
,potekli iz Hercegovine. Slave sv. Jovana
254
; P e t r o v t i' -'- doli iz kod Vrlike
(Dalmacija); kau da su starinom iz Crne Gore. Slave R o s i i - doselili iz
kod Vrlike (Dalmacija). Slave Jovanjdan; S a v i i - od Garjaka kod Vrlike (Dal-
macija). Slave Stevanjdan; o r m a z i - sa Kosova kod Knina (Dalmacija). Slav,e Nikoljdan;
u n j k e - prije su se zvali doselili su iz okolice Vrlike (Dalmacija). Slave Ilinjdan;
V j e t i c e - da $U im stari dQs,elili iz Like. Slave U Glavice kod
Vjetice (staro prezime Gi.tbe:r) su doselili iz Zrmanje (pna do'Inak Knina). Njegovog pretka
digla Austrija na vojsku, a on bio na pa pobjegao. Ovdje je doao oko 186'0 godine,.
Slave sv.

Z a g o r 'i - . doli iz kod Vrlike (Dalmacija); prije su se zvaH
Slave Nikoljdan. '
Izumrli su: (doseljenici iz Dalmacije), Bogovci (starinom navodno iz Crne! Gore,
pa doselili li Dalmaciju-Koljane) i (iz Dalmacije).
Gubin 'se sa sjeverozapadne strane nadovezuje na Smjeten je u' pod:..
noju Dinare, ispod sami.oga Troglava. Vie sela diu se dvije gradine; na jednoj, koja so:;
zove Gubinski grad, nalo, se rimskog novca. Na temelju jednog nadgrobnog natpisa;
Patsch pretpostavlja da, se na mjestu dananjeg Gubina' nalazio rimski municipij256. -
Vjerovatno je ovo bilo naseljeno i li srednjem vijeku, jer na nekoliko mjesL1
u selu stoje, skupovi plosnatih (bez natpisa i ornamentike) srednjovjekovne, pro-
venijencije. Moglo bi Se pretpostaviti, da je ovaj kraj, bio sastavni dio koJi
se spominje l400 godine,
Stanovnici Gubina su Srbi ijekavci. Vano je napomenuti aa je put doseljavanja
iz krajine (u DalmaCiji) II sjeverni dio Livanjskog polja vodio preko Dinare, na
Gubin, Poslije II svjetskog rata odselilo je 12 porodica u Tovarievo (kod Palanke),
Dananji rodov:i su: B a r o e v i i - koji su se prije' zvali Injac; doli su ii: Kaza-
naca, a daljim porijeklom su od Gerzova kod Jajca. Slave sv. Vasilija; B o b i i .- koji kau
da su porijeklom iz Like, od Slave sv. Lazara; B r o e t e - doli od Vrlike (Dal-
macija); slave sv. Stevana,; D e s p i n i i - doselili iz kod Vrlike (Dalmacija); tamo i
danas 'imaju svojih sv. Jovana. Ima' ih u, kod Kupresa
257
i u Gornjem
Malovanu
258
; slave - iz Civljana kod Vrlike (Dalmacija); slave sv.
Stevana; J o v i i doselili iz, kod Vrlike (Dalmacija; tamo ih i danas ima. 'S.lav,e
sv. J li r i i doselili iz slave sv. Stevana. U Jakir kod
su doselili od Livna sredinom 19 vijeka; 'slave sv'. Stevana
2BD
; K a l a,b e -... doselile od Gla-
258 B. Z. M i loj e v i nav. djelo, str. 141.
1I1H Isti, nav. djelo, str. 110.
lIul) Isti, nav. dj eto, str. 150.
liM K. P a (Patsch), nav. djelo, str. 166.
m B. Z.' M i l b j e v i nav. djelo, s'tr. 8'9.
Isti, nav. djelo, str., 92.
Isti, nav. (]jelo, str. 130.
PORIJEKLO STANO.vN!STVA
77
slave sv. stevana.- -Ima ih na vie ,mjesta II polju; . K o'v'a e v i i - iz
Uni-ta kod Grahova; :udo se na Vukovijaka Slave,.sv .. ..:...... iz
Koljana kod Vrlike (Dalmacija). Slave sv. Nikolu; M a r i' j a h i .....:.., iz .K6t1ue kod Vrlike (Dal-
macija). Slave sv. Jovana; M i h a j i - zvali se Kukavica; 'a prije doselili
su iz kod Vrlike (Dalmacija). U' kod doselili su 'se Kukavice (staro
prezime iz sredinom 19 P a i n i ---. porijeklom .od. Gerzova
kod Jajca. Slave sv. Vasilija; P e t r o v i i - doselili 'iz ''kod' Vrlike (Dalmacija).; 'pri-
da su starinom iz Crne Gore. Slave sv. V ":l j (i) i i - doli iz Vrbice;
da' su starinom iz Crne Gore. Slave sv. Nikolu. Ima ih u kod 'a doselili .su
iz Vrbice li Livanjskom polju sredinom 19 vijeka. Slave sv. ,Nikolu
261
; Yu kov'lj ak -'prije
se zvali. doselili su iz Civljana kod Vrlike (Dalmacija). Slave Jovana.
i Injci- - od
" .' ,Provo - Selo se spominje godi;ne 1741 pod nazivom Prahova. I danas, 'sta-
novnici Livanjskog polja upotrebljavaju taj naziv'za ovo selo. - Provo jeod
dijela Gubina udaljeno. oko 1 km. Dananj'i su Srbi. ijekavci, neka(1"a .SU
tu ivjeli Hrvati i Muslimani Milaci. .U izvjetaju piskupa 1741 goo.ine, ,U
Provu je ivjelo 12 hrvatskih rodova koji su se oko 1800 godine Jaselili po Livani-
;;kom polju. " , .
U ;Provu d.anas ,ive,: B i k i i - koji su se doselili od Banjaluke. Slave .sv. Nikolu;
- kioji su doli iz Miljkovca kod Vrlike'(Dalmac.ija)., Slave sv. Nikolu; .Do-
b ric e -'- prije .se zvali ,doselili su i z kod Vrlike (Dalmacija). Slave sv.
D u r a n i - ne ,znaju odakle .su porijeklom. Slave sv. J:o:vana'; Ima ih U Docu, kod
'Tu su stari doseljenici nepoznatog porijekla. Slave sv. Jovana
262
; Inj ci - koji su'
davno doselili .od Gerzova kod Jajca. Slave sv. Vasilija; I v e,t i i' - doli iz Dalmacije, iz
Givljana kod Vrlike. (Slave sv. Stevana; ',J o v kod Vrlike, (Dalmacija); tamo
i danas' imaju svojih Slave sv. ; K a l a'V e. r i - odavna -ll ne ',.-;naju
odaide su 'porijeklom. Slave sv. Ima ih u' Karlovcu kod

'i u Jakiru; 111
Jakir su doselili iz 'Prova', II Livanjskom polju sredinom 19 vijeka. Slave sv.

M a l j-
k oy i i - iz Maovica- kod Vrlike (Dalmi,icija) preli, u Unita kod. Grahova, a od,at1e ovamo.
sv. Jovana; M,a r e t e -' iz Koljana kod, Vrlike (Dalmacija). Slave sy.
Nikolu; ,M' i h a j i l. e - zvali se Kukavice, a prije toga starinom su iz kod
Vrlike (DalmaCija). Slave sv. Ima ih u kod, a doselili su
.iz sredinotn 19 vijeka
265
; M i h a l j i c e - su davno doselili iz Kosore kod VrlIke (Dal-
maCija). Slave sv. Nikolu; M i 1 j k o v i i - iz kod Vrlike (Dalmacija); ct'l
su stari doli iz Crne Gore najprije II Prominu kod Drnia; a odatle u Prohova. Slave sv. Vasi-
lija'; M i tr o v i i, -' doli iz Promine kod Drnia (Dalmacija). Slave sv. M r v i i -
su godine'.1899 doselili iz Zasioka .kod Sinja (Dalmacija). Slave sv.' Jovana; P aj i n i - pori:'
jeklom od GerzovC). kod Jajca; zvali su se Slave sv. Vasilija; Po(t)'krajci -"iz
Promine 'kod Drnia (Dalmacija). Slave sv. Nikolu; P o p' a r'i i kau da 'su iz DalmaCije
cloli"za tursko doba i eda, i' sada, ima u Ka'telima kod Splita. Slave Mratindan.
navodi da su roda Vidovi u 'Katel':"St'arom bili pravoslavne vjel;'2, a'zvali
su' se Odavno su doselili iz
26
6;' R a d i i da su starinom iz
Posavine. Slave sv. Tomu'. Ima ih mnogo na 'polja, s ,istom slavom; 'Z,a-
g o r c i - doselili iz kod Vrlike (Dalmacija). Slave sv. Nikolu; Z a k o n o v i i -'- doli
iz Dalmacije;' ne znaju iz kojeg mjesta. Slave' sv:. Lazara ..
Caprazlije se na dio, Prova. Stanovnici su .Srbi i Hrvatl.
Srbi ikavci su: Ro k o v i i - koji su doli ,iz siave sv. Nikolu; u-
r a n.'i - ne znaju odakle su porijeklom. Slave sv. Jdvana; Ki s'e (Kiso) "------ doli iz Dal-
260 Isti,
nav. djelo, str. 141.
Isti,
nav. djelo, str. 147.
2(;2 Isti,
nav. djelo, str., 125.
21;3 Isti;
nav. djelo, str. 120.
Isti,
nav. djelo, str. 130.
Isti, nav. djelo, str. 141.
a06 J. E r d e l j a'n o v nav. djelo, str. 25.
78
MARTO 'PETRIC
macije, a starJnom su iz Hercegovine. Slave sv. Ima ih II J(ruevici i II Zabici kod
Ljubinja, a doselili su iz Rake II Srbiji. Slave sv. Nlkolu
267
,. U Novo Selo (Kupreko polje) Kiso
je doselio od Livna. Slavi sv.

U Glavice' kod Kiso je doselio iz ti
Livanjskom polju, Slavi sv.

- ne znaju odakle su porijeklom.
Slave sv. K o n j i k II i i - prije su Se zvali Injacj davno su doselili iz Gerzova kod
Jajca. Slave sv. Vasilijaj M a l j k o v i i ....,.....,'iz Maovica kod : Vrlike (Dalmacija). Slave sv, Jo-
vamij M a r e t'e, - - iz Koljana kod Vrlike (Dairriacija). Slave sv, Nikolu; M i h a-
l j i e e - iz Kasore kod Vrlike (DalmaIcija:). Slave'sv. Nikolu; 'R a d i i - prije se zvali
doli su iz Dalm'acije. Slave Casne verige; S td j i - iz Podosoja kod Vrlike (Dalmacija).
Slave sv. Jovana; sl u n j k e, - prije se zvali Obad; doli' su iz Dalmacije, iz okolice' Vrlike.
Slave sv. Iliju.
Hrvati: B u 1'0 v i i - doselili iz 'kod, -Sirija (Dalmacija); do 1903 godine bill
su pravoslavni, a te godine preli su na Njihovi u G. su pra-
voslavci' i slave sv. Jovana;' e u r k o v i i - oko 1879' godine doselili iz kod Sinja
(Dalmacija), gdje ih i danas ima. U Rujanima se spominju godine. 'Za dalje porijeklo ne
znaju. Ima ih uKuprekom 'i polju. U,Kukavice kod Kupresa, je doao
iz Vrila, gdje. je bioi u najmu kod Idri'z-pega
27o
. Pradjeq., koji ivi u
kod doselio se iz u u Livanjsk6m' polju. Tu je bio samo godinu dana,
pa je doao u u kmetstvo agi Radovcu; odatle je doao ovdje, u kmetstvo II prvoj
polovici 19 vijeka
271
; se odavno doselili iz kod Sinja (Dalmacija); u'
Rujanima se spominju 1814 godine. U zapadnoj Hercegov,ini, u okolici Ljubukoga ima mnogo
H r g o v i i - (i 'a .17'41 godine - starosjedioci u Li-
vanjskom polju; 1741 i "1814 godine ivjeli su u Rujanima i U kod Sinja (Dal-
macija) su doselili iz Rujana za turskog va1tta(. U Caprazlije su doli iz Rujana.
U Povljima na ,'otoku spominje se godine 1803. neki detto'Bonjak, prema predaji
iz 'Rokog polja 'u Bosni. je zabiljeen u Poy-ljima kao novi stanovnik godine 1688. U
bolskoj matici godine 1736, a u sumartinskoj godine 1777, s napomenom iz' Povalja, zabi-
je i

a p i i doselili iz oko 1912 godine; gdje i danas imaju
svojih radaka .. U (kod . Sinja) ima i pravoslavnih, koji' slave PO
mnogIm selima polja ima koji su doselili iz J u r i i i - prije
se zvali iz 'kod Sinja, '(Da1macija); l\11"a t k o'v i i - su doselili iz G.
kod Sinja (Dalmacija) oko 1879 godine; u imaju i danas svojih .
ih navodi kod svetri grupe
273
,; p e r a j i c e - doselili iz Glavica kod' Sinja
macija); tamo su izumrli. Ima ih II Sinju; 'So l di i - doli iz Zasioka kod Sinja (Dalmacija)
oko 1850 godine. Za dalje porijeklo ne znaju.
Bujani se dijele na Donje i Gornje Rujane. Donji Rujani su od
prazlija, a Gornji se na jugoistoku nadoveZUju ,za Litane. - Da je na mjestu dananjih
Rujana postojalo staro naselje, o tome prehistorijski, rimski i srednjovjekovni
ostaci. Na gradini iznad D. Rujana, nalo se mnogo glinenih fragmenata, ivotinjskih
kostiju ostaci zida i maltera, te rimskog stakla. Prema ovim nalazima moe ,se
da je ta gradina bila stalno nastanjena u prchistorijsko i rimsko, doba
2
'l4. U Donjim i Gor-
njim Rujanima ima i danas mnogo srednjovjekovnih nadgr.obnih spomenika. U historij-
skim izvorima Rujani se prvi put spominju 1400 godine, i to u povelji kralja Stjepana
Ostoje
275
.
U Rujanima su nekada' stanovali i Muslimani; i danas se vide ostaci musliman-
skog groblja II G. Ruj anima, a u .Donjim .ruevine kule. ,stanovnitva
'Hrvati, a ima i manji broj Srba ikavaca. '- Vano je napomenuti da Ru-
267 J. D e d i j e r, nav. djelo,' str. 300.
:WS B. . M i loj e v i nav. djelo, str. 65.
269 Isti, nav. djelo, str. 150.
270 Isti, nav. djelo, str. 84.
211 Isti, nav. djelo, str. 141.
m A. J II t r O- n i nav. djeel0, str. 201.
:l71l J. E r d e l j <;l n o v i nav. djelo, str. 179:'
:lU M. M a II d nav. djelo, str. 10 i 12'.
275 1. K u k u l j e V i nav. djeleo, sh. 37.
PORIJ'-EKLO STA!'rOVNISTVA 79
jani predstavljaju tranzitno za seobe iz Dalmacije u .rednji dio Livanjskog
polja,. a isto tako i iz Livanjskog polja u Dahnaciju. Najblie dalmatinsko selo
udaljeno je 15 km linije od Rujana;
Donji Ruja-ni - B a r a i - su starosjedioci u Livanjsk6m -polju; ,1741 godine ivjeli
su u Caprazlijama, a 1814 uRujanima, i Livnu. Danas 'ih ima u
i. Glavicama kod Sinja, i u Sinju (Dalmacija). B a r b a r i i ,- su porijeklom iz Herce-
govine, iz u' Klobuk kod Ljubukoga su doselili iz Blatnice u

U
Ljubunee (Rama) djed je doao iz'

U Gornjim RUjanima spominju se 1741
godine. Ima ih i danas u Si,nju. B r d a r i - prije su se zvali starosjedioci su II Livanj-
skom po:Jju. 1814 godine bilo ih je u Rujanima. Ima ih u Sinju (Dalmacija,). e n a n i - ne
znaju odakle su porijeklom; _ II Rujanima se spomInju ,-1814 godfne. r k o v i i - su poslije
austro-ugarske okupacije doselili iz kod Sinja, gdje ih 'i danas 'ima. U 'Rujanima se
spominju 1814 godine. Ima ih u Sinju, a i u Kuprekom i 'polju. Zq dalje 'porijeklo
ne znaju. D, e l a i - (Dela) - su doselili oko 1890 godine iz Zelov,a kod Sinja (Dalmacij.a);
za' dalje porijeklo ne znaju.' D o l i i - su starosjedioci u- Livanjskom pOlj.u. G U j e - su
doselili 1820 godine iz Potravlja kod Sinja (Dalmacija). J u r e t e (i - su staro':"
sjedioci. 'U Rujanima se spominju 1741 i 1814 godine. K a l a j i c e - su davno, doselili iz
kod Sinja (Dalmacija). O,d a e i (Odak) - su od davnine" u Rujanima; spominju se 1741 godine.
Ima ih. danas u okolici Ljubukoga (zapadna Hercegovina); P a a l i i - nekada su zvali
a porijeklom su- .od' Jajca. U i 'spominju se 1741 godine, a
u 11314 godine. Postoji predaja da su se II Livnu nekada zvali
Pa 'Su stara livanjska porodica, i diploma te porodice, to su je
dobili od Rud0lfa> II. godine 1596
278
. i - su se' prije zvali .doselili su iz Dicma"
kod Sinja (Dalmacija) oko 1780 godine. U Rujanima se ,spominju 1814' godine . .Pl a z o n j i i
- su davno doselili od Vrlike; i danas- ih ima ll- Garjaku kod' Vrlike' (Dalmacija). URujanima
su bili 1814 godine. R a,d i i -. su doselili oko 1820 godine iz okolice Sinja ,(Dalmacija), U
Sinju i danas ima S i,b e n i k - porijeklom od - Sibenika u Dalmaciji; doli su oko
1750 godine. U Rujanim'a se spominju 1814 godine. u k e r i -, su se zvali Kujundija, a
doselili, su oko 1720 godine od Jajca. Pod starim imenom" spominju se 1741,godine u Zastinju.
T o p i i - su se zvali' Andabak, a jo prije Rogulj; doselili su negdje od, Drnia (Dalmacija).
Rogulja je bilo II Rujanima 1814 godine. se spominju 1741 godine II U r s e
(Ursa, - ne znaju za dalje porijeklo; II Rujanima ih je bilo ,1814 godine. U SeJcima na
otoku se spominju 1747 godine u popisu novoga stanovnitva ,(nuovi abitanti),
dobjeglog zal 'kapdijskloga rata iz makarske krajine. U Sumartinu se spominje 1z.
Selaca goidine 1777
219
Z a r k o - su oko 1815 godine doli iz kod ,Sinja (Dailmacija).
D a j e '- da _su od Arana (Dalmacija), II Rujanima ih j'e bilo 1814 godine.
Srbi -ikavci: B o k o v,i i - su porijeklom iz Dalmacije; slave sv. Nikolu. U Hodbinu
kod Mostara su doselili iz sela kraj Mostara. Misle da su starinom iz Crne
Gore; slave Er c e z i - dre da ,:'su porijeklom iz Hercegovine. Slave._ sv. Ni-
U Dolac kod nek! Erceg doselio iz Priluke ti 'Livanjskom polju, okp 1890 godine,
a 'J u Priluku je doao iz Rujana uz bunu 18'75' godine. Slavi sv. Nikolu
281
. L a l i i -, su
doli iz, Krajine (Dalmacija),; slave Jovanjdan. K o z o m a r e '- su starinom sa Ko-
zare;- ovdje su doli iz Bile. Slave sv. JOvana (.opirnije' o njima vidi:, S t o j i i -
su doselili iz Po'dosoja kod Vrlike,"(Dalmacija); slave sv. Jovana. - su iz kod
S'irija (Dalmacija); slave sv. Jovana.
Gornji Rujani - Hrvati: A n d a b a k - prije su se zvali Rogulj; doli od Dqrla.
B,", r i i i' - su porijeklom iz Zaswka kod Sinja (Dalmacija): bilo ih ,1741 godine II
nima. Ima ih u Vrpolju (Rakitno), -a doseliJi su se iz Mrnjava,ca kod Imot'&kog
282
. B a r II n i
270 J. Dedijer, nav. djelo,str. 328.
277 M. S. F i l i P o v i nav. djelo, str. 116.
J. J e le n i diploma porodice iz Lijevna, izdana godipe 1596;
GZM XLII., sv. 2, Sarajevo 1930, str. 173-17.4.
270 A. J II t r o n i nav. djelo, str. 43, 195 i 196.
280 J. D e d i j e r, nav. djelo, str. 438.
!lSl B. . M i loj e v i nav. djelo, str. 1-25.
J. b e d i j e r, nav. djelo, str. 330.
..
80
MARIO PETRIC
:....... starinom s'u iz Poljica (DalmaciJa) doselili -su oko 1:700 godine; prije su- se zvali
Pod tim imenom nalazimo ih kod dalmatinskih i podunavskih Bunj,evaca
2S3
, U 'se
spominju 1741 godine. B i l II i - su s'e odavno doselili- iz -Promine kod' Drnia
(Dalmacija); II Rujanima ih -je bilo 1814 godine. Jedall odselio II Travnik '0. -1890 godine.
B r i i -,- su II Livanjskom polju;. li Caprazlijama se spominju 174'1 godine.
Poslije te godine ne 'ih ,vie lf livanjskom Tek p.oslije 1878 godine doli iz
Gale ili Otoka kod Sinja (Dalmacija), gdje ih i danas ima. ih navodi kod svetri
_grupe
284
.
U popisu stanovnitva, koji se II ,; knjizi De diversis 'Meledae, imenima
mljetskih porodica, nastanjenih II Babinu polju 1667- - 1700 godine
J
spominju se 'i


B rd a r i - prije su se zvali starosjedioci ti Livanjskotn polju. Godine 1814 spa':"
rriinju 'se 'u Rujanima. Ima ih u Stnju (Dalmacija). Cenani -' ne znaju odakle ,su Pori.
jekloroj u Rujanima ih je bilo '1814 godine. E z g e t a - doselili su iz 'kod Sinja (Dal
macija) poslije 1878 godine. U ih 'ima i danas. D a j e - su' od Arana (Dalmacija)';
u se sp'ominju 1814. J u k i i' - sil, doselili iz' kod Sinja (Dalmacija) gdje
ih i danas jo ima. 'U se spominju 1741 goditie. Ima ih kod svetri grupe
286

J el i - su porijeklom iz kod Sinj::l.; II Rujanima se 1814
a u Provu 1741 godine .. Ka'lajice -'su se" prije zvali doselili su iz
kod Sinja (Dalmacija). M a j i i - su doli u- 'Ruj ane- iz Potravlja kod Sinja (Dalmacija) oko
godine 1845. P a p i i su porijeklom iz Sviba (Dalmacija); II i Pri1uci bilo ih
je 1741 godine. P e r a j i e e - su doselili iz Glavica kod Sinja (DaJmacija)j tamo su izurrirU.
p o p o v i i - prije su se zvali izaa jedan s po'pom, pa ga prozvali (Vidi:
R a d i i - su oko' godine doselili iz' okolice Sinja (Dalmacija). R i m e i - su
starosjedioci u Livanjskom polju; u ih je 'bilo' 1741 godiQ,e. R o m i i - doselili iz
HrvaC'a kod Sinja (Dalmacija) 1880 -godin-e. U Livanjskom polju su starosjedioci. Spo-
minju sU u Caprazlijama 1741 'godine: 9, e r e m e t - je doao o. 1880 godine iz Priluke;
Starosjedioci su 'u Livanjskom 'polju. U Priluci se' spominju 1741 i' '1814 godine. Neki su bili
odselili u Dalmaciju, -na Tijaricu, pa su se ponovo iS lt r a b o - prije su se zvali
Buljan; doselili su o. 1880 godine iz kod Sinja (Dalmacija). S II k e r i su se zvali
Kujundija, a doselili su oko 1720 godine od Jajca; pod tim imenOin spominju se u Zastinju
1741- godine. - 'doli su davno iz Citluka kod --Sinja '(Dalmacija); II Rujanima ih je
bilo '1814 godine. Spominju se kod svetri gr'upe
2
8'7. V II k o v'i i - su doselili iz
kod Sinja oko -1879 godine; u ih ima jo i danas. Z a r'k o - doselili su
iz kod Sinja (Dalmacija)' oko 1815 godine.
U G. Rujanima su ivjeli Srbi ikavci: C a'l i i - za koje se ne zna odakle su bili
porijeklom j B o k o v i i - porijeklom iz D'almacite. 'Slavili su Nikoljdan; B u lov i i -
iz kod Sinja. Slavili su Jovanjdan; Er c e z i - za koje ka'u da su porijeklom iz Her-
cegovi'ne. Sl,aviH su sv. Nikolu j K i s e' - su doli iz DalmaCije, a porijeklom su iz Hercegovine.
Slavili 5U S t o j a n e i - 'su iz DalmacJje, iz slavili su sv. Slm'2UIl-9..
Litani su vezani sa' G. 'Rujanima. lJ rimsko doba postojalo je na mjestu dana
njih Litana naselje, 'za koje neki dre da j"? Pelva, poznata u Itinera:dum-u Antonini2S8.
Pod , .. ... selo se spominje 1400 godip.e ll. povelji kralja Stjepana
Ostoje
289
Srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika (bez natpisa i ornam;entike)
se u selu na dva mjesta. Iz izvjetaja biskupa priliko,m njegove kanonske
u Livanjskom polju, doznajemo d:! su se Litani . zvali i (In villa
Chiucovaz); vjero-va'tno je to dananji breUljak na kojem je 1912 godine sa-
upsl;:a crkva sv. Josipa.
283 J. E r d e l j a n o v i nav. djelo, str'. 179.
2M .Isti, nav. djelo, str, 179.
I. S i n d i k, nav. dj-ela, str. 185 i 186.
mJ. nav. djelo, str.-'17g;
2B7 Isti, nav. djelo, str. 179,.
ne K. P a (Patseh), nav. djelo, str. 167.'
289 I. K u k u l j e v i nav. djelo, str. 37.
PORIJEKLO STANOVl'[ISTVA
81
Stanovnici Litana su Hrvati. B a r II n i prije se . zvali preci doselili IZ
Poljica (Dalmacija) oko 1700 godine. se spominju II Litailima 1741 godine. Erde-
ih navodi kod dalmatinlJkih i podunavskih Bunjevaca
200
; B r i i - su starosjedioci
(vldi opirnije pod G. Rujanima). e r n j a lt - ne znaju odakle sU porijeklom; uLitanima
se spominju 1814 godine. U junnj Dalmaciji spominju se u 17 vijeku
291
. D a j e - su' iz
Dalmacije, od Arana. G r a n i i - su davno doselili iz kod Sinja (Dalmacija). U
zapadnoj Hercegovini, u okolini Ljubukoga, ima mnogo G voz d e n - ne znaju
odakle su porijeklom; K a 1 a j i c e - prije SU se zvali j su davno iz
kod Sinja (Dalmacija). Kela ve - su doli iz kod Sinja gdje ih i danas
ima; daljom starinom su iz Rokoga polja. Ima ih II (Rama), a doli su iz DUvna
davno prije austro-ugarske okupacije
292
. Kelave II Podkraju polje)
dosE'iLile su )poslije Austrije iz kod Sinja
293
. L u k a - prije su se zvali
su starosjedioci u Livanjskom polju. Godine 1741 spominju se uLitanima, Lusni6u,
i U Varvaru {(Rama) su davno doselili iz Duvna
294
. I danas ima u
Sinju i sinjskoj okolici. Godine 1436 spominje se 'lOpHlib, l uprHuH nOA
d.RhCHHfM& '" Ima, ih i kod Bunjevaca
296
. p e a - doli su iz okolice
Livna oko 1890 godine; ne znaju za dalje porijeklo. R i m e i -.:.... su starosjedioci u Livanj-
skom polju. Godine 1741 bilo ih je u i a 1814 ne spominju se nigdje
na Livanjskog polja. Ima ih u Sinju' (Dalmacija). U Podkra.ju
polje) Rimci su doselili iz II Li'vanjskom, polju 20 vijeka
297
u k e r i -
prije SU se zvali KUjundija, a' doselili su oko 1720 godine od Jajca. Kujundije se 1741
dine spominju u Zastinju. Z e l i i - nekada su se zvali 'Rogulj;. davno su doselili od Drnia
(Dalmacija). a r k o - su iz kod Sinja (Dalmacija) doselili oko 1815 godine.
Odak je pod Prologom, oko 1 km od ,LiIana, Za vrijeme turske
uprave selo se zvalo Odak, jer su (livanjski begovi i kapetani) imali
tamo svoje posjede.
Dananji rodovi su: A II d a b a k - prije se zvali Rogulj j porijeklom su od Drnia
(Dalmacija); 'B a r u n i - zvali se starinom su iz Poljica (Dalmacija). Doselili su
II Livanjsko polje oko 1700 godine. je bilo u Litfmima '1741 godine. Ima ih u Sinju.
ih navodi ko.d dalmatinskih i podunavskih Bunjevaca
298
; B r i i - doli iz
Litana u Odak. Starosjedioci su u Livanjskom polju (vidi opirnije pod G. Rujani); B r k o
- ne znaju odakle su porijeklom; II Odaku se spominju 1814 godine; e u r a k - J;?rij . su
se zvali u Odak su doselili iz okolice Duvna. Jedni odselili u okolicu Travnika;
D u j i i - da su davno doselili od Drnia, (Dalmacija) j u Odaku ih je bilo 1814' go-
dine; G o vor u i i - iz kod Sinja (Dalmacija); tamo i danas imaju svojih ro-
G r a n i i - su u rodu s onima iz Litana; porijeklom su iz kod Sinja (Dal-
macija); - starosjedioci. U ih je bilo 1741 godine, a u Odaku se spo-
minju 1814 godine; Kela ve - doselili iz kod Sinja (Dalmacija); daljom starinom
iz Rokog polja (vidi opirnije Litani); K e l i i - zvali se uste, a" doli su iz kod
Sinja (Dalmacija); -:- doselili iz okolice Sinja (Dalmacija); u Zastinju su ivjeli 1741
godine. Ima ih mnogo u Sinju i po Cetinskoj Krajini. U Osmanlijama (Kupreko polje)
su od Sinja, a doselili su u prvoj poloviCi 19 vijeka
299
ih dri za dalmatinske
2.1>0 J. nav. djelo, str. 179.
!ID! Isti, nav. djelo, str. 168.
M. S. F i li p o v i nav. q.jelo, str. 154.
293 B. Z. M i loj e v i nav. djelo, str. 116.
2M M. S. F i l i p o v i nav. djeelo, str. 92.
205 J. E r d e l j a II o v i nav. djelo, str. 121 (citira E. Fermendina, Acta Bosnae str. 156).
Isti, nav. djelo, str. 12 i 68.
B. Z. IVI i loj e v i nav. djelo, str. 116.
J. nav. djelo, str. 179.
B. . IVI i loj e v i nav. djelo, str. 76.
Glasnik Zema"ljskog - EtnOlogija
82
MARIO PETRIC
;Sunjevce
300
; U Varvaru. (Rama) su se doselili iz Duvna, prije 1878 godine
30I
; L j II b i i i
- davno dO,selili" od Duvna; II se spominju 1741 godine. U Glavicama_kod Sinja '(Dal;.
macija) ive koji Q. svom porijeklu iz Bosne;- V rd o l j a e i -:- porijektom
iz Dalmacije; II ih.je bilo 1741 i 1815 godine. U Sinju i II ima i mnQgo
Vrdoljaka .
. ili je II neposrednoj 'b'lizini Odaka, uza samo' podno'je Prologa.
o postanku imena sela se da je pola za begoVa" pa' je
po njemu selo prozvano danas' U selu ive samo Hrvati, a nekad"a je biTo
i Muslimana (Grajo, koji su oko 1878 godine odselili. .
Dananji rodovi su: A II d a 'b a k - prije 'se' zvali Rogulj; porijeklom: su iz Dalmacije
od Drnia. Rogulja je bilo u 1814 godine; B a r a i - doli iz 'Rujana' II U Livanj-
skom polju su starosjedioci. Godine 1741 ivjeli' su u Caprazlijama, ci '1814 u RUjanim,a, Kova-
i Livnu. Ima ih u Glavicama ,i kod Sinja, i u Sinju' (Dalmacija), a
davno su doselili iz Livanjskog polja; B a r u n 'i -:- prije se zvali 'd'oli su
II _ Daljim su, .iz Dalma<:ije, ,od, Poljica. U Liyanjsko polje su doselili oko ,1700
godine. ima kod dalmatinskih i p('ldunavskih Bunjevaca
302
; e II 1 a r i - Ezgete;
doselili su iz kod Sinja (Dalmacija); fl u a n i -' prije se zvali Ezgeta; porIjeklom' 'su
iz kod, Sinja (Dalmacija). Doselili su poslije 1878 godine; H r g e (i Hrgo-
sami kau Rga) - preli' iz Rujana II U Livanjskom polju su starosjedioci.
Godine 1741 i 1814 ivjeli su u i (Opirnije o ,njima vidi: Caprazlije);"I v a-
n o v i i - starosjedioci; U se spominju 1741 godine; K a s e l Ji - :porijeklom iz
Dalmacije, od Vrlike. U Mladekovce polje) neki Kasel je 'doselio iz Litana 'll
Livanjskom polju, 20 vijeka
303
; K e l i i - prije se zvali Susto; doselili su iz Baja'",
kod, Sinja (Dalmacija); K u r b a e - kau da st}. se ranije 'zvali i da su dos'elili
iz. Vrlike (Dalmacija); L a t i n i i - nekada se zvali doselili su iz Dugopolja
kod Sinja (palmacija) oko 1820 godine; 'R a d a n i - nedavno dosellli ,iz Vrdova""na Dinari
(Dalmacija); - odavno II 'spominju se 1741 Postoji predaja da, su
porijeklom iz Vrlike (Dalmacija), i da su se tamo zvali
POPIS RODOVA, NASELJA I TOPONIMA NA LIVANJSKOG .POLJA
C. = Cigani; H. = Hrvati; M. = .Muslimani; s. = selo,; Si. = Srbi ikavci; Sij., =' Srbi
ijekavci; zs'. ::::: zaselak:
Alviri. H. u 68.
Andabak, H. ll, 64, u V" 64;
u G. Rujanima 79, u Odaku 81, u Ca-
82.
H. u Proliogu 42.
H. u' D. Sturbt 56, u' 59,
u D. ablj.aku 60.
H. u Vreralama. :46, II Podgra-
dini 47.
Arnauti, si' II r( 60, uRapovlni
61, u V .. Guber-q;' 61, 'u 64; Sij u Nu-
: glaici 72, li Crnom 'Lugu 7-3.
Si II Prisoju (stradali u II. svjetskom
ratu) 51.
33.
H. II Vreralama 46, u Plo'dgradini
--47, uRodhumu 53, uVidoima 57, li Grgu-
57, u Podkraju 58, u G. Zabljaku
60, u M. 65, 'u Priluci 66; Sij
u J'aruzi 74, II Prinama 74.
Badrovi, H.' -li Vrel'alama 46, u Podgradi-
ni 47, u Podhumu 53, u' 54,
u Biloj 54, u Grborezima 63. .
Bailo, 12; Si II 'V. Guberu 6l.
H. u D. Zablja.ku 60.
H. u D. abljaku 60, u
60, li V. 'Guberu 61..
Balte; H. u' Biloj 54.
Daljci; M. u Kor:rbranima 62.'
Ba.ndovi, H. u' Vid6ima 57; u
57, u: 58, u G. abljaku 60;--
Sij u Nugla-ici 72.
H. u Biloj 54, u V. Guberu 61, u
Grbo-rezima 63, u '68, 1,.1 St:rupnicu
68, u D. Rujanima 79, u 82.
H. u 6'9, 1,.1
69, u D. Rujanima 79.
Barbe, H. u Prispu 67.
J. nav. djelo, str. 317.
S. nav. djelo, str. 92.'
J. Erdeljanovi, nav. djeio, str: 179'.
303 B. Z. M i loj e v i nav. djeio, str. '114 ..
POru:.TI::KLO $TANOVNISTVA
83
. H. li 64
1
li G. Rujanima, 79.
M. u Golinjevu 52.
Sij u D" :Kazan cima 75, lt :Gu;
binu 76. '
Baroi, Sij u. Nuglaici 72, u Prinama ,7.4:-
75,:li 76.
Baruni, H. u 68, uG" Ruj.anillliil
,79-80, li.- Litanima 81, II OdakU: 81" li
,82.
Bastasi, s. 72.
C. li '56.
H. II 52,' u 'J.\:'Iiima li
Vidioim.a 57.
Beader i Blfacier, H. li
Bekavci, H .. u Polju, 48
1
u' V.
64.
Beljani, H. u 50, u 'G. Ghlbovi:2.
ci 50, ,U, Prisoju -51, U 56: c'
,Belje, H. u '67'.
32, 53.
H: u Golinjyvu" 52.
Bevande, H. II zs. Potok 513.
Bijaderi i 'Bea'der; H. II G. Dranlij,arila' 5'5'.
H. u Prologu 42; Sij u
71, '_U Provu 77-.
Bila, s. 54-55.
H. u Miima 53, u 'D. abljaku "6d; \i
Zastinju 63, u V. 64, li "Prfspu
67, u 67, u 67, .tl Lu-
68, u 69. '
M. 1.1,. V. Guberu 62.
Bilo Polje, s. 47-48.
Bilui, H. u G. Rujanima aa.
Bobani. 12; M.,'u: Zastinju 63.
BobiCi., Sij u Gubinu 76.
Sij u 76.
Sil u 76,
s. 7t-72.
Bojmunte, s. 70-71., 272.
Bolotini., H. ,u Biloj '54, u
M. u 62 ..
Sij u Provu 77.
Si li Go1injevu 52, u D:' Ruj-anI:::'
'ma 79; Sij ,U Caprazlijama 77.
Bonjaci,' H. ti Ptis6ju 51; Si"u' Prisbju (stra-
dali u IL 'svjetskom ratu) 51" li 'G. ,ablj,a-
ku 60 ..
Bote, H. u Biloj 54.
H., II Pl'isoju 51.
Urale, H. II 45, u ,55, u
povini 60, u V. Guberu u Grborezi:ma.
63. .. . ....
Br.aovci, H. 48, u S'turbi,'ii6.
H. u D . .'abij'aini.' 60,' li G. Ri.lj'ahlnia
80, uLitanima 81, ti Odaku ,'81. '.
H. u 55, "u LJ. Rti.janima 7g)
u 'G. ,Rujanima .80. . \,,'
H,. ,u .50,
H. ,u 57, u P,iQd,lq;.aju',5.a.
Brko. H. u' Odaku 81.
H. u Dobrom 58.
Sij II Gubinu 76.
Budie, H. 64 ..
Bukova Gora. s.' 49-50.
H. \u 46, II Podgradini 47,
u' ,M. 65;, M. II Podhumu' 54.
'H: u ama 78.
Buljani, 12; H.' u V. 64, u
68, II ,68. . '
BW'ek,' M; 'u D'. DranliJama 56.
M.Guberu ',62:'
t?ig,ani, .',
Cikoje, H. li Koritima 50, u. Golinjevu
Cincar .. ,12, 41,:'" 272.
Cincerov-ac, :12; 4i, -272.
24, " 31:
Crni Lug, s. '73-74.
H. u' G. Gr.abovici 50, II D. Gra-
bovici 50.
CrnogorCi, :sf ti 59, II Zastinju
63', u' 'Celehicu 70. . ,
. S'ij 'u 72.
H. u, 55, II 81.
Cvljani, Sij '1 72, II Nuglaici 72.
,Si' li 59.
Cvrlje, H. tt 64 ..
Sij ll- P;rinam? 75.
Sij li Prinama 75.
s. 77-'-78.
Carani, H. u Prologu 42-43; u
ma (odselili) 04.
H. U 5'6, u. V.
ma 64.
(Jeke., H, u Prologu 43, u 45, II Vre-
ralama 46, u PQdhumu 53, II 55,"u
V. Guberu 61.
S.
'.tJ. u, 48.
'H. u 'Orguzu' 43, Sij' u Crnom Lugu
(odselili) 74.
H. li Rapovini 60-61, 'u V. ,Gube-
ru, 61,' u Gl'l)orezima, 6'S, u V.
64.' !
H. u Vidolima 57, II Podkraju 53.
44-45.
Culari, H. II 82.
Cule, ,H.' tl, Bukov'oj G'ori 49.
Sij '_u C['l'Wm' Lugu 73.
H. U, 64.
s. '82.
Caleta, H. II Miima ' 53, u- V. 64
-'-65. .
"callt5i; 'Si u G.:' Rtijailirrta 80.
H. u M'ijakovu Polju 49.
::a. ,}1 "Tri'bi6u '44; II u
64.
H. u PriSlOj1,l 51.
Cebedije, Si II y. 61..
}OI 9rguzu 43, t,l ,Lipi 45.
Cenani, H. 69; u D. Rujani-
ma 76, ',u G. Rujanima 80.
6'
84
M. II v,. 65.
Si II 59.
Sij II Lug'u 73.
Cosa,nlije; ,S. 44,
H. II Prisoju 51, li ,U
69.
Cule, H. 1..1 G. abl}aku 60.
Cupe, H .. II ,M. Guberu 6?
H. II Grborezima 63, .U Od'aku' .81',
H. li -50, II 50,
u Prisoju 51, II Podhumu 53, II
54, li- G. Dranlijama 55,
H. II Kazagincu, 48, II Kurtorvini
48, II D. 'Grabovici 50, II Prisoju 51 .:ll, LJu-
67, II Caprazlij.ama 7.8, II D. ,Ru-
janima 79; Sjj li Nuglaici 72.
Sij ll_ Crn'Otm Lugu 73',
H. li Lipi' 45. ' .
H. ll. G., Dranlijama 55, ll'
ma 59, II 64; II V. 65, II
M. 65, < II Pri1uci 66, 'tj. Prispu
,67, II 69. " ,
;H. li 68.
Sij li Gi.Ibinu 77.
Sij u Bojmuhtama 70.
Delai. H. II D, Ruj.aniina 79.
Deronje, H. li Orguzu 43, u M. Guberu 62,
u Grborezima 63.
Sij li Glibinu 76.
Dizdari,"' M. li V, Guberu 62.
Dobrice, Sij u Provu 77.
S'. 50.
31.
Dobro, s. 58--:-59.
Sij u Vrbici 71.
H. ,u V. Guberu 61, II M. 'Guberu 62,
u Grborezima 63" II 64, II M. Ka-
65, '67, li D. Rujanima
79.
H. u Prologu 43.
'H', u zs,' Zaljuti (Mlja:k()Vo Bolje) 4tl.
-Drinovci, H. u Prologu 43,' II M. Guberu 62,
li Komoranima ' 62.
DrInjci, H. li Vreralama 46, li Bilom
48.
H. li Prisoju 51:
Dronjici, H. li CVkli6u-'45l u
Dranlije D. 1 G., S. ,!)5----:56._, .
Dujici, H. li Odaku 81."
,H, u Lipi 45 ..
Duvnjaci, H. u II Lipi 45, u Gl'-
57, li PrHlici 66; Si.- li V" Guberu
61. .'
Daje, H. ii" '!)ranlhama 55,"u Rapovini
61, li ,EJ.- Ruj,anima 79, II G. 'Rujanima BO,
li Litanima 81.
Dal, H. u Zastinju 63.
Depine,_ H. u --V. Guberu 61.
H. li P.rispu' 67; li Caprazlijama 78;
-Sij, _, li Eastasi;ma 7Z.
Debo
1
1\4. -U POclkraju' 58,
Deke, H. II Podkr,aju 58, u '59.
H. II zs. 'Zaljuti Polje) '49.
H. u' zs. : Cauevac (Mjakovo 'Polje)
49.
Sij 'u' 'Radanov'ci'ma' li,:,',
72, li Crnom' Lugu
f}ur!:J;ni, 'Sir.'u 'G;' Katancima' 75, u -Prov\i 77;
Si II C
a
prazlij.ama' 77; H. 'u 82:
H. II Vreralama 46, u Podhumu
53. .
Ercezi, H. u zs: Lopatice 56, 'u
D. Zabljaku 60, uRapovini 61;' u ,M. 'Ka-
65; Sij II PrUuci 66, u 70,
u D. 79, u :G, R.ttjanima 80;' '-Sij
u Radanovc;i:ma 71" u' Vrbici 71.
Ezgeta, H. li G., Rujanima 8'0.'
Franici, H. li 56:.
,Hi u: Pr()logt):, 43, ,:u' G. Grabovici
50, II 55,.
H. li 'Cosanlijar).a .44.
H. II 55.
31.
31, 35,; H. Ll Golinjevu 52,
S. 49.
,'1
4!;J; u 05, ,u' G. H, II
Dranlijama 55,
Galop, 31.
Qargente, Sij u Crnom LUg:u
H. u- G. Z,abljaku" 60.
Gavrani, Sij li Nugiaicl 7'2.'
Gele i H. u M. 65 'u
i
t ju-
67, u u 68,
u ,69, u 69. : ;-
H. u' 68.
Gogici, H. li zs. ,Zaljuti '(Mij'akovo Polje)" 49.
Golinjevo, s. 52.
Gotovci, H. u V. 65.
H. tl 67) u Odaku
81.
Grabovci, tl Vr:?eralama
Grabovica D. i, G., s.
Grahe, M. tl Komorap.ima 62.. .,; 1 .. ". '
Sij u Crnom Lugu, .7.;1:. _, '.
H. u Prologu .43, ll, Caprazlijama 78,
t;t 81, u, 81.,' ",,'
Grborezi, s .. 63.
Grebenari, H. u Biloj 54, II ..
s.', 57.
Grkovci, s.
Guber 'M.} s; 62 ..
Guber y;, s: 61-62.
Gubin, s.
; "."
H. :u B!.
Balici, M. u, Ptispu 6.7 .. '
M: u Gr.borezirha 63.
" ..... 1
Hrge, H. u G, Shirbi 57, u' '82.
H. u 67; u :(Lusn16u '.
H, u Caprazlijama ' 78.'
Hrste, H; u, Priluci 66',' u '68'.
Hrvati, 34-36.
,
PORIJEKLO STANOVNITVA
85
Si u V. Gl:lberl! 61.
Injci, Sij u Crl1Joiln Lugu 74, II G., KazaneilUa
75, II D. 75, u '76, u
Provu, 77. "
Ituk, H. II Orguzu -43, u- M. Guberu '62, ti.
67" u-- ,68.'
H. u Kurtovini -48,' U 50,
li- ,G. Grabovici 50, ,u D" _ GTobovici 50, II
PriSIOlju 51.
Ivande, H. u' G. 50, II Prisoju 5L
H. u Raeljkama, 48, li BHo1 '54,
u zs. Karjani (D. Dranlije) 55.
H. II Odaku 81, u 82.'
Sij' u BOjmuntama ,70, II Bastasima
72" u Crnom 74, li Jaru'zi 7.4, u Pri-
nama 75, li G: Kaz'ancima 75, li
76, II Gubinu 76, II Provu 77.
Si ti 59.
II zs. Dolac (V. Gu-
ber) 62, II Zastinju 63-. '
"H. II GoIlnjevu 52.
Sij u Nuglaici 72, u Prinama
75.
}VL u V., 62.
H. u lV1iima' 53.
JankoV-iiii, 57, ti
ma 59; Si ti GrbOIrezima 63.
Sij II Grk6'vcima 7:i
Jaruga; 's. 74.
Jazve, H. u PrologU 43.
H., u 'd., 'Rujanima 80.
H:., li 'D'obr'orp 56, li D. Zab1j,aku 69;
Sij u D. Kazancima 75.
Jonde, Sij II Grkuvcima 73.0'
Sij u Lugu 74, u Gubinu 70,
u Provu 77.\ '
Sij u Nuglaici- 73;
Sij u Vrbici 71. "
.H. u Vidoima 57, u Grguric-ima 57.
H. li' -M. Guberu 62, II Grbo:rezima 63,
u Zi'l'ovieu 67, u '69, u Cele-
'f>9, ].l 9-. ;Rujanill.1a 80.
H. li. Mijakovu- Polju 49,,- u D.
bljaku60.' :
Jurete, H. II :D'. Ruja'nima J 79.
Lipi:'45; u' 55;' Sij II Gu-
binu 76. '
H. II Caprazlijama, 77.
H. u PIO:dhllmu. ,5ar., ,
H., ll, 56.
Jusupi, Sij II Lugu 74.
s. 64.
M., s. 65.
V., s. 64-65.
Kalabe, Sij ll' Bastasima 72, u Gubinu' 76-.:..
77.
u D. Rujani,-
Litanima 'Bi.
Kalajice. H, II 69,
ma 79, u G. Rujanima '80,' u
Kalaveri, ,Sij 'u Provu
Kalenderi, M.' II Komoranima 62.
Kamberi, M. u Grborezirna 6\3.
Si II 59.
,
Kapulice, :a., u Prisoju 5l.
M. ll, 57, li G."
ku 60.
Karade, H. II 56, u pobrom !lS,
u V. Guberu 61.
Karaule, H. ti M.,' 65, u, Prispu
67, II 68.
Kasalo, H.' II Prolrogu 43, li Grguzu 4,3" u,
54;, u 55, u
64.
Kaselji, H. II D.,' Sturbi 56, u
H. u PiOIdhumu 5-3.
Katici, Sij uBogdaima 71, '!1 D. Kazancima'
75.
Katunite, 11, 12, 41.
Kazaginac, s. 48.
. Kazanci D., s. '75.
Kazanei G., s. 75.
Kelave, H. u 54,. u Podkraju 58,
u Dobrom 58, u 59" u Li.-:
tanima- 81, II Odaku 8l.
Keini, Sij u Crno;m Lugu 74.
KiciIj, 272.
Kise, Si u Caprazlijama -77-78, II <;:;. Ru-'
ja,nima 80; Sij u BlOjmuntama 70.
31.
Klianin, H. uGolinJevu' ,52, u Miima 53.'
M. u 67.
Knez, H. u Prologu _43, u Orguzu 44, u' Lipi,
45, u 55.
H. u 44, u
ma 54.
s. 62.
Konte, H. li ZS. Karjani i (D. Dran-
Iije) 55, u D. Sturbi 56.
Ko-njik, Sij II Bogdaima 71..
Si II Capl'3'z1ijama 78.
Sij u BlOjmtmtama 70; Si u Ca-
prazlijama 78.
H. 11 Grborezima 63,.
I{orita, s.
Kotarci, ,H. u 43, u D.
II D. Zabljaku 60, u G,rborezima 63.
Sij u Nuglaici 73, ll, Gubinu 77.,
H. u Biloj 54-55, li 5'5, -li'
M. 65, _ u 68, u Lu-
6S
t
li 69.
s. 69.
Sij u
KOZari, Sij, u Bastasima ?2.
Kozomare, Si li Biloj 55, II V. Guberu -61,
u 69, u D. Rujanima 79,; Sij u
Bogdaima 71, u Crnom Lugu 74, u: D. ,Ka-
zancima 75, u 76.
Koice, H. u Podkraju 58.
Si u 69.
\{ree; H. ,ll, P. Zabljaku 60, ll- Rapovini: ' 61.
Krezo. 12; H. u Lipi 45,. '11 Priluci 66, u Pri-
spu 67.
Krite, H. u Prisoju 51, u Podkraju 58, u
Dobrom 58, li 59.
86
'MARIO PETRIC
H. II Prisoju ll' '56;
u Podkraju 58, u G.,Zabljaku 60. .
Kriani, H. II 57, II
68, II 68, ,u 69-70.'
KroJe. H. II Kazagincu 48,' II .D. Grabovid
50, II Podhumu 53, u D:" Zabljaku '60; u
Prispu 67.
H. II VidbJirha 57, ti
57. .
Krelji, H. II Biloj 55, II 55.
M. II Zastinju 63:
H. ll" Strupntt:u' 68-:-69.
Kulii, H. II Vreralami:t 46,'" rt; Golinjevu' 53;
II Miima 52, II Podkraju 58.
Kupreanin, H. II 54, ll' L Biloj
55.
Kura base, Sij II Crnom Lugu 74.
Kurbae, H. u 44, II -64:,
II Prispu 67.
,Kurevije, H. u 54;
Kui'tovina, s. 48.
J{utlee, H. II Prisoju 5l.
Lagani, Si II D. Dran1ijama 55 II
V. Guberu 61. '
H. u G. Grabovici 50.
Si u D. Rujanima 79.
Latre, H. u '64; 'u: '69
1
:'
H. u 82. " . "
Laui, H. :u Orguzu 43;' u 44',: u
54.
H. u 64.
H. ti Orguzu 43, uPrispu ?7,.
67.
Lipa, s. 45.
s. 48.
Litani; s. 80.
Lovre" Sij II Bastasima 72.
Lovreni, Si u Z,astinju 63;' Sij' Nuglaid
73.
H. u :b. Zabljaku 60, Rapov-lni"OI;
u Odaku 81-82. .
H. u II
59) II 59.
H. II Dobrom 58. ,
H. u >48, II Go'linievu (izu',",
mr1i) 52, u V. 65;'u
81.
s; 68.
Ljubasi, H. u Vidoirrui 57.
H. u Prisoju 'Sl,; u' Dobrom; '5a; 'll
. Odaku 82. , '.
Ljubo-je, Sij u Bastasima 72, "u Nuglaici 73,
u CrnJolm Lugu 74, II Jaruzi u'Pririama
75.
s. 67.
M. II M. 65.
Madiari, H. u Prologu 43, u 67:'
H. II Orguzu 43, u' v:
65, u M. 65.
H. II G. Rujanima 80.
Sij II Grkovclma 73.
M. u Prispll 67.
M. u Podhumu 54.
Si u Zastihjll 63, II Caprazliju-:-
ma 78; Sij II Provu 77.
H. II Mijakovll Polju 49, u Zidina-
ma 50, u 54, II I?Ho1 55, li G.
Dr.an.1ijama 55, u G. Stuirbi 57, u Pocjkra'-.
. ju '58, u Grborezima 63. .,
H. u 4'5.
H., u Prologu 43, u 56,
l.!- D. Sturbi 56, u 57, II
kraju' 5U, II Dobrom 58.
Mandela-lo; ,H. u' Vidoima 57, u Podkraju
58, u Dobrom 58.
i, Sij II Provl;l 77;
Caprazlijama 78 ..
Sij' II Gllbinu 77.
Mareije, H. II 58, u Dobrom 58 ..
H. II D. Zabljaku 60; Si II G .. Za-
blj.aku 60.' .
Marijani. H. u V. 65, II M. Ka-
65, II P;rispu 67; Sij II Gubinu' 77.
H. u Dobrom 58, uRapovini 151;
U' 64; 'Sij u Nuglaici 73. '
H. II Podhumu 53.
Markovi, H. II G. Dranlijama 55, u M:
be;-u 62, u GrbOfI'ezima 63.
Marmut, 16; Sij II Crnom Lugu 74.
Miatani, H. u 0r:guzu 43, u 54 ..
H. II 48, u D .. Grabo'ViCi
5'0-51, u Vidoima 57, u GrbOIrezima 63.
24, 31.
H. II Caprazlijama 78 .
Medo, H. II 69.
M. II Podhumu ,54.
MihajiIe; prije' KukaVica i ,Sij
u 76,. u Gubi,nu 77, II Pr.Qv.u
77.
H. u'"Golinjevu'52, U Miirria 53,
II Podh-y.mll. 53, u 56, II 'vido-
ima 57, II '57, II Pndkraju, 5B,
,u 59, u .59.
Mihaljice, Sij ll, 76, u ,Provu 7,7;
Si II Caprazlljama 78.
34, 31.
Mijakovo Polje; s. 49.
Milaci, M. II M. Guberu 62, u Komoranima
62, II Grhorezima 63.
H. II 44, II BildJ
50.
prije Blota, H. u V. Guberu ,61.
'H. uGolinjevu 52.
H. u Prologu '4"3.
Milisav:e, Si u Potofunin1a 59.
M:iloloe, H. II Vreralama 46,
u Podhumu 53, u D. Stu-rbi
bljalw 60.
u Miima' ;53!
56, II 'G. Za-
H. II Golinjevu 52. Miloradi, H. II F:?d1i:raju 58.
Magliee, H. u 57, u Dobrom '53. H. u 56.
POtRIJEKLQ STANOVNITVA
87
Milutini, Si u 70; Sij u Bojmun-
tama 70. '
Sij u' Provu 77.-
i H., u 46.
Mii, :S. 53,.
H. 'u o.rguzu 43, .u 56, II
G. Stur:b,L II Vidoima 57, II
57, II 59.
H. ti Lipi 45, II 56.
Si u D. ab,ljakq ,60, II G. Zablja.-
ku 60, '
Si II Goiinjevu' '(stradali u n. svjet-
skqm 52; Sij u Bojmuntama 'u
Provu' 77: '''. _, ' ',f
H. ll. V, idn,ima 57, u G. Zablj,aku
60," '
,
Mostarci, H. u DobrlOm 58, u V. Guberu 61.
31.
H. II Prologu 43.
M. ,U ,V. 65.
Sij u Provu 77.
Muf M. u (odseJi1i) 55,. li Ko-
mm'anima 62., ' ' ,.
M. u 'Gr't:orrezima 63.
Muslimani;' '38. '.
"',::, '., i ,,' ! '.
u V. Guberu 61.
S,i u G.' Zabljaku 60; Sij U Ra,da-
novcima 71, uBogdaima. 71-7.2, 1:1-, G:rko:v-
cima 73: ' ' ,
H. u' V. 65.
Sij u, Prinama 7?, u
76,
Nov.okmet, H. u Orguzu 43, 44,. u
'Lipr ,'45; u (odse1ili), 55.
-
i(: ll' 54, II n:, Za-
bljaku 60, U Komoranima_ 62.
Odaci (Odak), H. II 79:
Odak, s. 81. "
;tL u,: 54, 'u, V. Guberu"61.
Omazi6i, li: II Podhumu u "Vid!!ima 57,
, u D, Zabljal<;u 60,,' "
M\ u ,P,o"dhumu, 54, u Gr;bOlrezima
63, ' ,
Orguz, S,
H. u M. Ki:ibli61ri1a 65.
M. ii G: -Stqrbi 57,' 'u D. Zap1jaku
(neka,da) 60, " , ,,' " ,
Si II Golinjevu Xstradali u IL:
skom retu) 52.
H. ti ,Podhvmu 53. ,
Sij li Bogdaima '72, 'u' Gubinu 77,
u Provu, ,77.
M. U Prispu 67.
Papici; _u' '68; li 'G. 80:
Sij' ti' Crnom '74, u . .Jaruzi. 74,'
'u Prinama 75. " -, .
prije ",70, II
D. Rujanima 79.' . ,
Pavi6i, H. u Vrerala:ma 46; u'Podgradiiii 4/t,
u Raeljkama 48, u Prisoju 51, II P:odhumu
,53, li 56, li P,odkr,aju 58, u D.
2abljaku 60,
H. < II J.y.ritma 53. l
H. u Miima 53, u
59.
Paini, Si u Prisoju- (stradali u, II. svJet-
skom ,ratu) 51-::-52. u, Golinjevu (stradali u
II. -svjetskom" ratu) 52; li v,, -,Guberu 61'; u
Zastinju 63;
Pelv:ani. H. II 'Protogu' 43; li. Orguzu 43', u
II Lipi 45.
H. u' 68, 69,: u
69.
Perajice, H. u Orguzu ""'43-:-,44, u Komorahi-
ma 62, u Caprazlijama 78, u G. Rujanima
80,
H. u_ 69, u D. Rujanim':;x,'
79, u CrnJom (odselili) 74.
Peria, H. u P.rologu 43, u-o .54, li
D. ,55, u, 59.
,H.' II 68.
Perkovi, H. II Podhumu 53.
H. u' Lipi 45..-..;.46, u Bilom, Polju
48, u Mijakovu Bolju 49, II Prisoju' tl
G. Dranlijama " 55, u q6, .u
'63 ..
Pervani, H. u Vreralama 46, tl
47, u Smrioanima
Pea, H. II Litanima 81.
Petre . H. u V. Guberu 61.
Si u 70; Sij II Crnom Lu-
gU: 74" u Prii:1ama' 75, u 76, II
G'ubinu 77. " .
Peulje, 272,
Piri.ie. M. u D. Dranlij,ama (danas ih nema)
56.
Plazibati, H. u Vreralama 46.
,p'Jaz()n :(j) H.' il 70, u D.
janima 79.
H. u G: Dra:nlijama 55.
Pleina il.
Podgradina. s. 47.
s, 53-54,'
Podkraj, s. 5,7.
,Podrug, H, ll, Grborezi,ma 63.
u Orguzu 44.
Si u '56j SiJ u' Pr.ov;,;.
77, ,
H. II G. Dranlijama 55, II M. Gu-
beru 62, u 69, u: 70, 'U
G. 80; Sij II Cr11lOtm Lugu 74..
Porobija, M. u D. Dranlijama (nema ih da-
nas) 56.
Po(t)krajci, Si II V. Guberu 61, II M. 'Gu-
beru 62; Sij u Prinama 75, u Provu 77 ..
s. 59:
H. u D. Dranlijama 55, u Podkraju
58, u Dobrom 58,
Prihika" s. :65.
H. 'u 68.
PrisaP, s. 66.
s, 52.
88
MARIO PETRIC
Prke, H., II Golinjevu 5,2.
s. 42-43.
Sij II 76.
Semren, H. II Biloj 55.
Propadalo, H. II Vreralama 46, II .podhumu ' Seramisevo, 33.
53.- Si II '56.
Prov(t, s. 77. prije M. II V .. Guberu 62.
Prine. zs" 74. 56.
H. II Golinjevu 52, u',Miima 53
1
II M. Sklake. M. II D. Dranlijama (danas ih ne-
65. ma) 56.
1;"uool0, H. II Golinjevu (izumrli) 52',
Pukari. prije II G. Sturbi
Race. Si zs. Potok 56, II V"
beru 61.
Radani, H. II 82.
. Radanovci, s. 71.
Radai, H. II Priluci 66.
,H. II P110[OgU' 43.
Radete, Si II V.' Guberu 61-62'.
H. II 44, tt D. ZabIjaku' 60,
II D. Rujanima 79, ll, G. -Rujariima 80; Hi
II Komorranima 63, II 70, II Capraz- ,
!ijama 78; Sij II Provu, 71:.
Rladh<nje, Sij u Nuglaici. 73, II Crnolll
gu 74.
Si II 70.
M. u PQldkraju 58; Sij II Bogdaima
72.
H.. II G. Zabljaku 60'.'
Rapovina, s. 60.
Raeljke, s, 48.
M. u Golinjevll' 52.
RataIj,. Si II GoUnjevu. (strada.ii tt II. svjet-
skom ratu) 52.
24, 3l.
Relate;' H. II Podgradini 47.
s. 48.
H. u, 48, u ':1:8,
49.
Rimci, H. II 59, II M. Kabli-
65, u 69, u 69,
u 70, u G. Rujanima 80, II Lit'a-'
nima 8l.
H. II Pddhumu 53.
H. II D. Dranlijama 55.
H. uPriluci 66,:ll G. Rujanima 80.
H., u Prologu 43; Si u
Sij u Bojmuntama 70-71" u Vrbici 71,,: II
Prinama 75, II D. Kazancima 75, u Sajk;o-
76. '
. H. u 69. '
Rujani, s. 78-79.
Rujani D., s. 79.
Rujani G., s. 79.
3l.
H. II Bukovoj Gori 49, u
Prisoju 52, II Podhumu 53,
s, 75.
H. u Prologu 43, II Orguzu 44,. u
Billti 55, u Podkraju 58, u D. Zabljaku 60,
u Grborezima 63.
Sarumie. nahija u dijelu
Liv, polja 33.
s, 56.
M. u Prispu 67,
H. u 69, u Caprazlijama
78.
H, II "Vreralama 46, u Podgradini 47,
II Podhumu 53 .
M, u D. Zabljaku (danas ih nema)
60.
Srbi ijekavci, 37-38.
Srbi ikav.ci, 36-37,
s. 54,
H. uProoogu 43, II V. Guberu- 61; ll'
M. 62.
Staretina, (Starue), 12.
Sij u Prinama 75.
Sij, u Crnom Lugu 74.
Sto-janci, Si u G. Rujanima (danas. ih nema)
80.
H, u Prispu 67' Si II -Caprazlijama
78, u D: Rujanima 79.'
s. 68.
Sturba D., s. 56.
Sturba G., s. 07.
32; v'.
H. u Bukovoj 'Gori 49-50, u Koriti':'
ma 50, u G. Grabovici 50, II Prisoju 52, II
Podhumu 5,3"":""54, 'u Vidoima 57, u Grbo-
rezima 63, u 68, u 68,
Sudar. H. u GrbCirezima 63.
Sudumirica, s. 23, 32.
s. 63-64.
Sue, H. u 57,
59, II 67.
Suanj-Din. H. u PDispu 67.
Svale i Svalina, H. u- 'Priluci 66.
H. II 57.
andrk, H. _ tl 6,8.
H. u Orguzu 44, u 44, II Vre-
ralama 46-47, II BukoVlOJj GQlri 50, II Kori":
tima 50, II G. Grabovici 50, u Prisoju 52, II
54, II 61, II Prispu 67,.
II 68. '
egrt, prije Deridaska, Sij II Bastasima, n,
II Grkovcima 73.
M. u M. Guberu 62, II Komoranima
62.
eremet, H. u 64, II V.
II M. 65, II Priluci 66, II G. ,Ru-
janima 80.
este, H. u V. 65.
H. u, Podgradini 47.
ibenik, H. u D. Rujanima 79,
<H. tl Prisoju_ 52,
PORIJEKLO. S,TA,NOVNI::3TVA
89.
Sij u Nuglaici 73. H. II Podgradini 47, II zs. ZaIjuti
imunci, H. II Vreralama 47! II Podhumu (MijakovQ Polje) 49, II 54, II
54. .,' Biloj q5, lJ 56, II Dobrom 59,
ike, H. II 55, u Korhoranima 62. u 59. ,
SJro.jo, H. u Go['i 50. prije, Kiso, Sij u, Bojmuutama n.
,H. II Prologu 43. H. II Prl()1JJogu 43" II Lipi 46:
Skore, H. u Orguzu 44, u PrUuci ' Vjetice, Sij ci 76. .
. H. u Zaljuti, (Mijakovo PO,lje,) 12, '42,; H. u 'Cosanlijama 44.
49: Vlasi,
Skrabo prije Buljan, II G. RUJ'anitna 80.' "'Vodopije, H ... II 47,. u Miima 53.
24, 31.
ljive, H. 'u Miima (izumrli) 53. '. '" Sij 'u Crnom Lugu 74.
Sole, H. u p .. Grabo:vic1- 51, Vrbica, s. 71.
H. u' P:ris,o.ju ,'. :" ',' ,Yrdo]jaci., E, 4- Prologu ,43" u Orguzu ,44,
orl11azi, 12; Sij u, Crnom Lugu' 74" u Jaru'zi ' ,. ,45, tj. ,Li'pi 46; u ll."
74, u Prinama 75, u Sajk()vi6u '76. " ","" Biloj 55, II D. Dranlijama 55, u DobroI;n
H. u 56, 'u V .. Gubetu tn. '59, u D.' abljaku u KJoIrrwranima 62; II
Sperac, H. II Prologu 43, u B'iloj 55.' Grborezima 63" II Odaku 82.
pike, H. u Lipi 46. Vre}Jci, u, G. abljaku "60., " ,
H., II Miimp. , ;tI. II Bilp!?, Polju 48.
Sukani. H. u Q4. "", I VrseIJa, H .. u Prologu ,43, u PrUuci 66.
Sukeri-. prije, Kujundija, g., u' n., Rujanima Vreraia, s; 46.
79, II G. Rujanima 80" ti 'Litanima 8'1:" Vuco, H. 68.
Sunjke. Si II 70, u"Caprazltjama: 78";j i, H. u .. 68.
Sij' U' Bojmuntama 71" u Bngdaima ',(izu;..; II 70; Sij- II Radanov-,
cima 71.
mrli) 72. ' ",', , ,','
Sunjke prijeOb:ad, Sij u Vrblcf 71."u
'
Sajlr.o-' Vujeva. H. u 68, II 69.
76. " ' . Sij ll- Bojmuntama 71,' ou Vrbici
H. u V. ,'65, u' M .. Kctbli ... 7,1; u D. Kazancima, 75, ,l,l/ Gubinu-, 7.7.
65.' Vukadini, H. II 47" u
TandM'a, H. u .' ,',,, " !,Ua 54, G. Dran1ija
ma
55, u G. 'Zaplja- .,
ku, 60, u' Grbdrezima 63.' '
H. 4- 43, ,44, .1:1 Z;a- ; Vu-koje;, H: u' 56.
55, II Komoranima 62, \l, Grborezima
63; u Zastinju 63, u 82'. ' , u Dobnom, 59.
H. II zs. Vrilo (Prisoje)<,52; M. u Goli- H. u D. Sturbi 56, "u G. RUjani:rn.a
njevu 52. 80;'1 Sij II Bastasima, 72" li Nuglaici 73.
H. II Dobrom , VukovIjak, prije BiliC:. Sij II Gubinu 77. '
H. u 69. .,.1 VUlete. Si u D. Zabijaku 60. '
Tomasi. H. II Zastinju 63, u .v.' Si u Prisoju (stradali II IL svjetskom>
65. ' u: .. Rujanima 7,9; S.ij .u Vrbici
64,- -ll V . .Ka ..... 71" H.'u
im.
prije
Zabrice. s. 55.
Sij u ", Zagorci;' Sij u D. 75, ,u
1":1" i,(' 76,' u Provu '77.
71. '
s. '59.
H. 'u' GoiLinjevu 52.
prnje Andabak -i Rogul'j,
janima 79.
H., tt" D. Ru.., Sij II Provu 77,
,: .
s.' 63 .. ,I,
TorIaci, M. u V. 65.
Si u .Golinjevu (stradali
.S. 32.
u II. svjet- Zeleni, Si 'u' ':!?rioolj'u (stradali u II. S'VjE;tskom
i
ratu) 52.
, H. uLitanima .81.
skom' ratu) 52. .
Toto; H. u D. Zabljakul, 60, ll" , M.
Zidine, s. 50-.
M. u M. Guberu 62.
Zoroja. H. u 55,' u Prispu 67.
65, uPriluci 66" u Prispu 67,
s. 44.
Trie, Si u V.
Trkulje, Sij u
74,
Gub'eru 62.
Grkovcima 73,
u Crnom Sij u NuglaiGi '73.
Zrne, M. 'U M. Guberu 62.:
M. u 64.
H. u Raeljkama 48, ou' 'Brisoju 52.
Urse, 12; H. uPriluci' 66, U 69, u
D. Rujanima 79.
12;' H. II G. Grabovici 50.
Ursina Koara. 11, 12;' 41.
Varda, 11, 41, 272.
M. li Golinjevu 52, u G. Sturbi 57,
u M. Guberu 62, u' Grborezima 63.
H. u Vreralama 47, u Podgradini 4'7;
uRodhumu 54.
H. u G. Rujan,ima 80.
Vidoi. s. 57. .
Z"bljak, D., s. 60.
, Zabljak G., s. 60.
arko. H. u D. Rujanima 79, u G. Rujanima
80, uLitanima 81.
dere, Si II GoHnjevu 52, li (od-
selili) 54, u 56, u D. Zabljaku
" '60; U .v. Guberu 62, II Kiomoranima 62.
s. - 67.
Zike. M. 59.
ivke, H. II Vreralama 47, u Miima 53.
H. u 47, u Komorani--
ma 62.
M. u Podhumu 54.

You might also like