MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CONSTANA
GRUPUL COLAR “LAZR EDELEANU” NVODARI


Modulul M1 “CONTROLUL CALITII PRODUCIEI“
Clasa: a XI-a – an de completare
Calificarea profesional NIVELUL 2: Operator industria de prelucrare a eiului i petrochimie
Programa scolará aprobatá cu OMEC nr. 4705/29.07.2005, Conform OMECI 3412/16.03.2009
Anul scolar 2010– 2011
Profesor: Breda Lucia

LUCRARE DE LABORATOR


ANUL COLAR 2010-211

ACIDIMETRIA

I. Noiuni generale
Volumetria cuprinde o grupá de metode care, pentru determinarea cantitátii de constituient
analizat (ion, radical, element, substantá compusá)utilizeazá másurarea exactá a volumului de solutie
reacriv – de concentratie cunoscutá – consumat în reactie.
Substantele reactioneazá în cantitáti echivalente, ceea ce înseamná cá numárul de echivalenti -
gram substantá analizatá este egal cu numárul de echivalenti - gram substantá reactiv
Titrul solutiilor notat prin T (g/cm
3
) reprezintá cantitatea de substantá în grame dizolvatá într-un
cm
3
de solutie.

1000
M m
1000
E n
1000
G
T
·
=
·
= = ;


Factorul de corecie este numárul care aratá de câte ori o solutie de concentratie aproximativá este
mai concentratá sau mai diluatá decât solutia de concentratie exactá.


r
t
t
r
t
r
v
v
n
n
T
T
F = = = ;

În functie de natura reactiilor chimice care stau la baza determinárilor, metodele volumertrice se
împart în mai multe grupe:
- metode volumetrice bazate pe reactii de neutralizare (acidimetria, alcalimetria);
- metode volumetrice bazate pe reactii reactii redox (permanganometria, bicromatometria,
iodometria);
- metode volumetrice bazate pe reactii cu formare de precipitate (argentometria);
- metode volumetrice bazate pe reactii cu formare de complecsI(complexonometria).

În toate cazurile, procesele care au loc în titrare pot fi urmárite prin variatia unei anumite functii
dependentá si de concentratia de titrant adáugat.

Pregtirea biuretei

- se fixeazá biureta în pozitie verticalá, sustinutá cu o clemá pe un stativ ;
- se spalá cu amestec sulfocromic;
- se limpezeste de 2-3 ori cu apá, apoi cu apá distilatá (pâná nu mai aderá picáturi de apá pe
peretele interior);
- se limpezeste cu solutie titrantá pentru îndepártarea completá a apei care ar modifica
concentratia solutiei;
- se umple biureta cu solutie titrantá ;
- se controleazá starea de functionare a biuretei (se scoate bula de aer);
- se citeste diviziunea la care se aflá meniscul suprafetei de lichid.

Atentie ! – pâlnia nu se va lása în biuretá


Acidimetria este o metodá volumetricá de analizá cantitativá bazatá pe reactii de neutralizare.
Titrantul utilizat este un acid, de obicei HCl.
1. Scopul lucrrii: Dozarea bazelor tari, slabe si a sárurilor cu hidrolizá bazicá.

2. Principiul metodei. Metoda constá în titrarea unui volum cunoscut de solutie cu caracter bazic în
prezentá de indicator (metil-oranj) cu solutie de HCl ~ 0,1n , de factor determinat pâná la virajul indicatorului.
n-concentraia normalã
m-concentraia molarã
E-masa echivalentã a substanei dizolvate
M-masa molecularã a substanei
Tr, nr, vr- titrul, normalitatea, volumul real
Tt, nt, vt- titrul, normalitatea, volumul teoretic

II.Etape de lucru:
A. Prepararea soluiei de HCl de concentraie aproximativ 0,1n;
B. Determinarea factorului de corecie pentru soluia de de concentraie aproximativ HCl 0,1n;
C. Determinri (dozri) cu soluie de HCl de concentraie aproximativ 0,1n de factor cunoscut;

A. Prepararea soluiei de HCl de concentraie aproximativ 0,1n;
Calculul de preparare a 500 ml HCl 0,1n din sol. HCl 37%
Calculám cantitatea de HCl pur necesar pentru 500ml sol. HCl 0.1n
1000ml sol HCl 0,1n………………..0,1. Eg
HCl
g = 0,1. 36,5g =3,65g
500ml sol HCl 0,1n…………………………………………..x


Calculám în câtá sol. HCl 37% se gásesc cele 1,825g HCl pur
100 g sol. HCl 37% ………………….37g HCl
y g sol. HCl 37%…………………..1,825g
__________________________________________________

g 91 , 4
37
825 , 1 100
y =
·
= sol HCl 37%
16 , 4
18 , 1
91 , 4 m
V
V
m
= =
µ
= ¬ = µ ml sol HCl 37%
Prepararea solutiei de acizi prin diluare trebuie sá respecte regula conform cáreia nu este admisá turnarea
de apá peste acid concentrat si ca atare în balonul cotat de 500ml se introduce:
- apá distilatá pâná la 1/4 din volumul acestuia ;
- apoi se introduce sol. de acid HCl 37% (másurat cu cilindrul gradat la nisá);
- se completeazá cu apá distilatá pâná la cotá

B. Determinarea factorului de corecie pentru soluia de de concentraie aproximativ HCl 0,1n;

Din cauza instabilitátii solutiei concentrate de HCl sI din cauza erorilor de másurá si citire a volumelor,
solutia perparatá anterior are concentratie aproximativá. Deoarece în dozárile cantitative este necesará utilizarea
reactantilor cu concentratii exacte se realizeazá corectarea acesteea cu ajutorul factorului de corectie (f).
Pentru determinarea factorului de corectie a solutiei de acid clorhidric se utilizeazá ca solutie etalon
boraxul (Na
2
B
4
O
7
-10H
2
0).

Ecuatia reactiei chimice:
NaCl 2 BO H 4 HCl 2 O H 5 O B Na
O H 2 NaCl 2 HCl 2 NaOH 2
BO H 4 NaOH 2 O H 7 O B Na
3 3 2 7 4 2
2
3 3 2 7 4 2
+ ÷ + +
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
+ ÷ +
+ ÷ +Se determiná factorul de corectie cu formula
r
t
t
r
t
r
v
v
n
n
T
T
F = = = ; 0,9000<F<1,10001. Aparaturi reactivi:
- biuretá,
- pahare Berzelius,
- pipetá,
- pâlnie,

- pisetá,
- sol HCl 0,1n,
- solutie borax 0,1n,
- metil-oranj.
2. Modul de lucru
- se pregáteste biureta,
- se introduce solutia de HCl de concentratie aproximativ 0,1n în biuretá,
- în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml solutie borax 0,1n (se másoará cu pipeta),
- se dilueazá cu apá distilatá (~50ml),
- în fiecare probá (pahar) se introduc 3 picáturi metil-oranj (galben-portocaliu),
- se titreazá fiecare probá cu solutie de HCl din biuretá de la virajul culorii de la galben-portocaliu la
rosu portocaliu,
- se noteazá volumul (V
R
)de solutie de HCl utilizat la fiecare titrare în tabel.
T
r
, n
r
, v
r
- titrul, normalitatea, volumul real
T
t
, n
t
, v
t
- titrul, normalitatea, volumul teoretic
g 825 , 1
1000
5 , 36 1 , 0 500
x =
· ·
=

3. Date experimentale i prelucrarea lor
Considerám volumul solutiei etalon V=10ml. Se poate demonnstra cá V
T
=V
sol. etalon
- Se calculeazá cantitatea de borax (Na
2
B
4
O
7
)din probá:

M
Na2B4O7 · 10H20
= 381,3720; Eg
Na2B4O7 · 10H2O
=M/2=381,3720/2=190,6860g

1000ml sol. 0,1n----------------0,1· 190,6860g borax
10ml ----------------------------x g borax g 190686 , 0
1000
6860 , 190 1 , 0 10
x =
· ·
=

- Se calculeazá conform legii echivalentei echivalentei cantitatea de HCl care titreazá cele g 190686 , 0 borax
190,6860g borax-------------36,5g HCl
0,19068g------------------------y g 0365 , 0
6860 , 190
5 , 36 190680 , 0
y =
·
= HCl
- Se calculeazá volumul de sol. HCl 0,1 n ce contine cele 0,0365 g HCl

1000ml sol 0,1n HCl-------------------------0,1 36,5 HCl
V
T
ml sol 0,1n HCl ---------------------------0,0365g HCl ml 10
65 , 3
5 , 36
V
T
= =
NR.
DET.
VPROBÃ ETALON
BORAX (ml)
VR(TITRANT
SOL.HCI(ml)
F F T
T
T
R
T
R
OB
1. 10
2. 10
3. 10
Se calculeazá F
1
,F
2
, F
3
;
HCl . sol
1
v
10
F = ,......;
3
F F F
F
3 2 1
+ +
= .
Se calculeazá titrul ( teoretic si real).
1000ml HCl -------------0,1. 36,5g HCl 0036 , 0
1000
5 , 36 1 , 0
T
T
=
·
=
1ml HCl -------------T
T


T
R1
=F
1
.T
T
g/ml

C. Determinri (dozri) cu soluie de HCl de concentraie 0,1n de factor cunoscut
Dozarea NaOH dintr-o prob
Dozarea este determinarea cu exactitate a cantitátii de substantá.
Reactia chimicá:
NaOH+HCl ÷ NaCl+H
2
O
Modul de lucru
Se ia o probá de 5ml de solutie de NaOH de concentratie necunoscutá. I se adaugá 3 picáturi de metil-
oranj. Se titreazá cu solutie de HCl ~ 0,1 din biuretá pâná la virajul culorii la rosu-portocaliu.
Se calculeazá cantitatea de NaOH din probá, másurându-se volumul de HCl utilizat la titrare
Calcul:

1000ml sol. HCl 0,1n -------------0,1.36,6gHCl--------------0,1.40gNaOH

V.F
HCl
---------------------------------------- x
______________________________
ml / g
5
x
T
40 10 5
x
M V
m
c
40 10 5
x
Eg V
m
c
NaOH g
1000
40 1 , 0 F V
x
3
mNaOH
3
nNaOH
=
· ·
=
·
=
· ·
=
·
=
· · ·
=
÷
÷


Exemplu:

1000ml sol. HCl 0,1n ------0,1.36,6gHCl---------0,1.40gNaOH

4,2ml. 0,9231 --------------------------- x
____________________________
ml / g 0003 , 0
5
015 , 0
T
c 075 , 0
40 5
1000 015 , 0
40 10 5
x
c
gNaOH 015 , 0
1000
9231 , 0 2 , 4
1000
40 1 , 0 F V
x
mNaOH
3
nNaOH
= =
= =
·
·
=
· ·
=
=
·
=
· · ·
=
÷


INSTALAIE PENTRU TITRARE


1
3
4
5
2
1-biuretá cu titrant
2-pahar Erlenmeyer
3-robinet
4-stativ
5-clemá

FI DE LUCRU

Determinarea factorului de corecie
pentru soluia de HCl de concentraie aproximativ 0,1n;


1. Aparaturi reactivi:
- biuret,
- pahare Berzelius,
- pipet,
- pâlnie,
- piset,
- sol HCl 0,1n,
- soluie borax 0,1n,
- metil-oranj
-
2. Modul de lucru
- se pregtete biureta,
- se introduce soluia de HCl de concentraie aproximativ 0,1n în biuret,
- în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml soluie borax 0,1n (se msoar cu pipeta),
- în fiecare prob (pahar) se introduc 3 picturi metil-oranj (galben-portocaliu),
- se titreaz fiecare prob cu soluie de HCl din biuret de la virajul culorii de la galben-portocaliu
la rou portocaliu,
- se noteaz în tabel, volumul (V
R
)de soluie de HCl utilizat la fiecare titrare.

3. Date experimentale i prelucrarea lor

NR.
DET.
VPROB ETALON
borax (ml)
VR(TITRANT)
sol.HCl(ml)
F F T
T
T
R
T
R

OB
1. 10
2. 10
3. 10

4. Cerine:
Se intocmete un referat complet în care se va specifica:
- principiul metodei
- aparatura i reactivi
- modul de lucru(inclusiv pregtirea biuretei)
- date experimentale i prelucrarea lor
- norme de securitate i statea muncii specifice lucrrii

Bibliografie:

1. *** Curriculum, clasa a XI-a , an de completare, domeniul: Chimie
Industrialá, calificare: Operator industria de prelucrare a titeiului,
Bucuresti, 2005.

2. *** Standardul de Pregátire Profesionalá, revizuit, pentru nivelul doi,
calificarea Operator industria de prelucrare a titeiulu.

3. Vlántoiu, Gh. si colaboratorii – Chimie analiticá si analize tehnice -
manual pentru licee, Editura didacticá si Pedagogicá, Bucuresti, 1985.

4. Blaga, A si colaboratorii – Tehnologie chimicá generalási procese tip,
Editura didacticá si Pedagogicá, Bucuresti, 1990.

5. Pincovschi, E. – Tehnologie chimicá – manual pentru licee, Editura
didacticá si Pedagogicá, Bucuresti, 1996.

6. *** - Enciclopedia de chimie, Editura Stiintificá si Enciclopedicá,
Bucuresti, 1988.

7. *** - Manualul inginerului chimist, vol. I, Editura Tehnicá, Bucuresti,
1972.

8. Norme de tehnica securitátii muncii în laboratoarele fizico-chimice si
mecanice.

9. ***- “Manualul inginerului chemist”, vol. l, Editura Tehnica, Bucuresti,
1972.

10. *** - Enciclopedia de chimie, Editura Stiintificá si Enciclopedicá,
Bucuresti, 1988.

11. *** - Legea Securitátii si Sánátátii în muncá – 319/2006


12. *** - Legea protectiei mediului – 137/1995, republicatá

normalitatea. No iuni generale Volumetria cuprinde o grup de metode care. metode volumetrice bazate pe reac ii cu formare de precipitate (argentometria). metode volumetrice bazate pe reac ii reac ii redox (permanganometria. normalitatea. slabe i a s rurilor cu hidroliz bazic . se spal cu amestec sulfocromic. bicromatometria. În toate cazurile. se limpeze te cu solu ie titrant pentru îndep rtarea complet a apei care ar modifica concentra ia solu iei. vr . metodele volumertrice se împart în mai multe grupe: metode volumetrice bazate pe reac ii de neutralizare (acidimetria. Preg tirea biuretei se fixeaz biureta în pozi ie vertical .titrul.titrul. metode volumetrice bazate pe reac ii cu formare de complec I(complexonometria). de obicei HCl. substan compus )utilizeaz m surarea exact a volumului de solu ie reacriv – de concentra ie cunoscut – consumat în reac ie. Principiul metodei. radical. vt. ceea ce înseamn c num rul de echivalen i gram substan analizat este egal cu num rul de echivalen i .gram substan reactiv Titrul solu iilor notat prin T (g/cm3) reprezint cantitatea de substan în grame dizolvat într-un cm3 de solu ie. Metoda const în titrarea unui volum cunoscut de solu ie cu caracter bazic în prezen de indicator (metil-oranj) cu solu ie de HCl 0. iodometria). de factor determinat pân la virajul indicatorului. vr Tr. 2. nt. Aten ie ! – pâlnia nu se va l sa în biuret Acidimetria este o metod volumetric de analiz cantitativ bazat pe reac ii de neutralizare. . 1000 n-concentra ia normalã m-concentra ia molarã E-masa echivalentã a substan ei dizolvate M-masa molecularã a substan ei Factorul de corec ie este num rul care arat de câte ori o solu ie de concentra ie aproximativ este mai concentrat sau mai diluat decât solu ia de concentra ie exact .ACIDIMETRIA I. F Tr Tt nr nt vt .1n . volumul teoretic În func ie de natura reac iilor chimice care stau la baza determin rilor. 1. se controleaz starea de func ionare a biuretei (se scoate bula de aer). Scopul lucr rii: Dozarea bazelor tari. se cite te diviziunea la care se afl meniscul suprafe ei de lichid. se limpeze te de 2-3 ori cu ap . sus inut cu o clem pe un stativ . procesele care au loc în titrare pot fi urm rite prin varia ia unei anumite func ii dependent i de concentra ia de titrant ad ugat. Substan ele reac ioneaz în cantit i echivalente. alcalimetria). apoi cu ap distilat (pân nu mai ader pic turi de ap pe peretele interior). T G 1000 n E 1000 m M . Titrantul utilizat este un acid. element. nr. pentru determinarea cantit ii de constituient analizat (ion. volumul real Tt. se umple biureta cu solu ie titrant .

pipet .titrul. se dilueaz cu ap distilat (~50ml).piset .Etape de lucru: A.1n. nt.1n.825g HCl pur 100 g sol. .1 36. Determinarea factorului de corec ie pentru solu ia de de concentra ie aproximativ HCl 0. HCl 37%………………….x x 500 0. 0.ap distilat pân la 1/4 din volumul acestuia . . normalitatea. HCl 0. Calculul de preparare a 500 ml HCl 0. Determinarea factorului de corec ie pentru solu ia de de concentra ie aproximativ HCl 0. . Ecua ia reac iei chimice: Na 2 B 4 O 7 7H 2 O 2NaOH 4H 3 BO 3 2NaOH 2HCl Na 2 B 4 O 7 5H 2 O 2NaCl 2H 2 O 2HCl 4H 3 BO 3 2NaCl Se determin factorul de corec ie cu formula F Tr Tt nr nt vt .1n……………….0.1n. HCl 37% Calcul m cantitatea de HCl pur necesar pentru 500ml sol. Determin ri (doz ri) cu solu ie de HCl de concentra ie aproximativ 0. se introduce solu ia de HCl de concentra ie aproximativ 0. 36.91g sol HCl 37% 37 m m 4. în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml solu ie borax 0. .91 V 4.37g HCl y g sol. Prepararea solu iei de HCl de concentra ie aproximativ 0. A.1n.65g 500ml sol HCl 0.metil-oranj. 2. pahare Berzelius.1000 vr Tr. de acid HCl 37% (m surat cu cilindrul gradat la ni ). în fiecare prob (pahar) se introduc 3 pic turi metil-oranj (galben-portocaliu).1 Eg HCl g = 0. se titreaz fiecare prob cu solu ie de HCl din biuret de la virajul culorii de la galben-portocaliu la u portocaliu.titrul.sol HCl 0. volumul real Tt.1n de factor cunoscut. nr. Aparatur i reactivi: biuret . vr. .1n 1000ml sol HCl 0.18 Prepararea solu iei de acizi prin diluare trebuie s respecte regula conform c reia nu este admis turnarea de ap peste acid concentrat i ca atare în balonul cotat de 500ml se introduce: .1.solu ie borax 0.1n. Prepararea solu iei de HCl de concentra ie aproximativ 0. Pentru determinarea factorului de corec ie a solu iei de acid clorhidric se utilizeaz ca solu ie etalon boraxul (Na2B4O7 10H20). pâlnie.1.825 g Calcul m în cât sol. normalitatea. . vt.1n în biuret .16 ml sol HCl 37% V 1.. solu ia perparat anterior are concentra ie aproximativ . Din cauza instabilit ii solu iei concentrate de HCl I din cauza erorilor de m sur i citire a volumelor. B. se noteaz volumul (VR)de solu ie de HCl utilizat la fiecare titrare în tabel.1n………………………………………….II. HCl 37% ………………….1n (se m soar cu pipeta).825 4. Modul de lucru se preg te te biureta. volumul teoretic ro - 1.apoi se introduce sol.1n din sol.5 1000 1. .se completeaz cu ap distilat pân la cot B. Deoarece în doz rile cantitative este necesar utilizarea reactan ilor cu concentra ii exacte se realizeaz corectarea acesteea cu ajutorul factorului de corec ie (f)..9000<F<1.825g __________________________________________________ y 100 1.1n. HCl 37% se g sesc cele 1..5g =3. C.

015 T 0.1. 0.2ml.HCI(ml) VT 36. DET.1n de factor cunoscut Dozarea NaOH dintr-o prob Dozarea este determinarea cu exactitate a cantit ii de substan . HCl 0..075 c mNaOH 3 5 40 5 10 40 0. Se calculeaz titrul ( teoretic i real).015 1000 c nNaOH 0.190686g Se calculeaz conform legii echivalen ei echivalen ei cantitatea de HCl care titreaz cele 0.1. etalon Se calculeaz cantitatea de borax (Na2B4O7 )din prob : M Na2B4O7 10H20 = 381. VPROB ETALON BORAX (ml) VR(TITRANT SOL.190686g borax 190.1 40 4.9231 0.0365g HCl NR.6gHCl--------------0.65 10ml F F TT TR TR OB 1.1n----------------0.36. 3. F1 10 v sol.3.3720/2=190. F HCl ---------------------------------------.5 HCl VT ml sol 0.. Se calculeaz cantitatea de NaOH din prob .6860g borax-------------36. 1000ml HCl -------------0.1 36.19068g------------------------y 0.6860 Se calculeaz volumul de sol.0036 1000ml sol. HCl 0.1n HCl ---------------------------0.1 190. HCl 0.1.5 3.5 0.190680 36.40gNaOH TT 0.x ______________________________ V F 0.3720.1 36. I se adaug 3 pic turi de metiloranj.1. F3 . 2. F F F2 1 3 F3 .1n HCl-------------------------0.HCl .40gNaOH V. 0.1 190.1.F2.5g HCl 1ml HCl -------------TT TR1=F1.2 0. Reac ia chimic : NaOH+HCl NaCl+H2O Modul de lucru Se ia o prob de 5ml de solu ie de NaOH de concentra ie necunoscut . Se titreaz cu solu ie de HCl 0.1 40 g NaOH x 1000 m x c nNaOH V Eg 5 10 3 40 c mNaOH T m V M x 5 10 3 4.36.x ____________________________ 40 V F 0.5g HCl 0. Determin ri (doz ri) cu solu ie de HCl de concentra ie 0. m surându-se volumul de HCl utilizat la titrare Calcul: Exemplu: 1000ml sol.6gHCl---------0.0365 g HCl 1000ml sol 0.6860g borax 10ml ----------------------------x g borax x 10 0..015gNaOH 1000 1000 x 0.1 n ce con ine cele 0. Se poate demonnstra c VT=Vsol.1n -------------0.6860g 1000ml sol.5 1000 0.1n ------0.TT g/ml C. 10 10 10 Se calculeaz F1 .0365g HCl y 190.6860 1000 0. Date experimentale i prelucrarea lor Consider m volumul solu iei etalon V=10ml...1 din biuret pân la virajul culorii la ro u-portocaliu. Eg Na2B4O7 10H2O =M/2=381.. 36.9231 --------------------------..0003g / ml 5 x x g / ml 5 .

INSTALA IE PENTRU TITRARE 4 1 5 3 1-biuret cu titrant 2-pahar Erlenmeyer 3-robinet 4-stativ 5-clem 2 .

Cerin e: Se intocme te un referat complet în care se va specifica: principiul metodei aparatura i reactivi modul de lucru(inclusiv preg tirea biuretei) date experimentale i prelucrarea lor norme de securitate i s tatea muncii specifice lucr rii . sol HCl 0. pâlnie. piset . solu ie borax 0. metil-oranj 2.1n (se m soar cu pipeta). pahare Berzelius. DET. Aparatur i reactivi: biuret .1n. în fiecare prob (pahar) se introduc 3 pic turi metil-oranj (galben-portocaliu). VPROB ETALON borax (ml) VR(TITRANT) sol. în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml solu ie borax 0. se titreaz fiecare prob cu solu ie de HCl din biuret de la virajul culorii de la galben-portocaliu la ro u portocaliu.1n. 10 10 10 4.HCl(ml) F F TT TR TR OB 1. 3. Modul de lucru se preg te te biureta. 3. 1.1n în biuret . pipet . se introduce solu ia de HCl de concentra ie aproximativ 0.FI DE LUCRU Determinarea factorului de corec ie pentru solu ia de HCl de concentra ie aproximativ 0. Date experimentale i prelucrarea lor NR.1n. se noteaz în tabel. 2. volumul (VR)de solu ie de HCl utilizat la fiecare titrare.

A i colaboratorii – Tehnologie chimic general i procese tip. *** . Editura didactic i Pedagogic . 6. 9. pentru nivelul doi. I. 1972. calificare: Operator industria de prelucrare a eiului. *** . Bucure ti. 2005. Bucure ti.Bibliografie: 1.Legea protec iei mediului – 137/1995.Enciclopedia de chimie. revizuit. 11. i colaboratorii – Chimie analitic i analize tehnice manual pentru licee. *** Curriculum.Manualul inginerului chimist. i Enciclopedic . Editura didactic i Pedagogic . republicat . Norme de tehnica securit ii muncii în laboratoarele fizico-chimice i mecanice. 4. E. – Tehnologie chimic – manual pentru licee. ***. Editura Tehnica. 1988.“Manualul inginerului chemist”. 1985. *** Standardul de Preg tire Profesional . 1996. 1972.Legea Securit ii i S i Enciclopedic . Bucure ti. *** . 1988. *** . Bucure ti. ii în munc – 319/2006 12. 1990. Blaga. Editura Tehnic . vol. an de completare. 7. *** . calificarea Operator industria de prelucrare a eiulu. 3. 10. Vl oiu. Bucure ti. Editura tiin ific Bucure ti. Bucuresti. l. Editura tiin ific Bucure ti. domeniul: Chimie Industrial . 5. Pincovschi. Editura didactic i Pedagogic . 2. clasa a XI-a .Enciclopedia de chimie. Gh. vol. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful