Dohrana dojenčadi

Dohrana dojen adi

By Barakudine Torte Od Pelena in Doma e ka ice za bebe · Edit doc · Delete Sve to se daje dojen etu a nije mlijeko smatra se dohranom. Meso se uvodi u prehranu prvo kao mesna juha koja se mije a s povr em, tjesteninom i itaricama, a poslije kao pasirano i usitnjeno meso. U prvoj godini ivota bebe rastu br e nego ikada kasnije u ivotu: u dobi od oko 4 mjeseca udvostru e svoju tjelesnu te inu, a do prvog ro endana je utrostru e. To ukazuje na va nost kvalitete prehrane u toj prvoj godini djetetova ivota jer ona direktno utje e na zdravlje, rast i tjelesnu te inu.

Izme u 4. i 6. mjeseca starosti, dojen e je sposobno prihvatiti i drugu hranu osim mlijeka. Rana dohrana (prije 4. mjeseca starosti) ne donosi nikakve prednosti, nego pove ava mogu nost pojave alergija na hranu kod djece, a nakon 6. mjeseca samo mlijeko vi e ne mo e zadovoljiti pove ane prehrambene potrebe djeteta. Redoslijed uvo enja pojedinih namirnica ovisi u najve oj mjeri o tradiciji i nije bitan za djetetovo zdravlje. U zapadnim zemljama zapo inje se itnim ka icama pa se onda uvodi vo e i povr e. Redosljed uvo enja namirnica 1. Zapo eti dohranu vo nim sokovima i vo nim ka icama. Prvo se po inje s jabukom, kru kom, bananom, breskvom, marelicom..., nakon 7. mjeseca s jagodama, kupinama, borovnicama, a tek nakon 10. mjeseca s citrusima (limun, mandarina, naran a, grejp) koji mogu izazvati alergijske reakcije. Vo e se oguli, odstrane mu se ko tice, skuha se na pari ili u malo vode, pe e u pe nici i propasira ili ponudi svje e usitnjeno mikserom. 2. U prehranu dojen eta nakon vo a, postupno treba uvesti juhe i variva od povr a. Mrkva, krumpir, bundeva, tikvica, cvjeta a, brokula i dr. povr e kuha se s malo teku ine ili na pari te dobro usitni mikserom ili propasira. Ka icama se mo e okus popraviti dodatkom mlijeka koje dojen e ina e pije, bra na ili krupice koji e ugustiti varivo ili malo e era. Tijekom prve godine povr e se ne soli niti se stavljaju za ini. Mahunarke (grah, slanutak, le a, soja...) se uvode kasnije, i to u vrlo malim koli inama, oko desetog mjeseca jer su te e probavljive. 3. Nakon vo a i povr a u prehranu dojen eta treba uvesti itarice, tj. itne ka ice na mlijeku. Po inje se uglavnom ri inim pahuljicama, kukuruznom krupicom i pahuljicama koje se mije aju s maj inim ili adaptiranim mlijekom u rje e ka ice, a ako se u dohranu krenulo ne to ranije, tek nakon navr enih 6 mjeseci se uvode itarice s glutenom i njihove prera evine (tjestenina) - p enica, zob, ra , je am. Ako koristite zrna ri e, zobi, kukuruza ili je ma, namo ite ih preko no i, usitnite ih u mikseru i kuhajte dok ne budu posve mekana. Sitnu kuhanu tjesteninu, ri u, mekani kruh i krekere mo ete po eti davati kada dijete po ne vakati. 4. Nakon to je dijete prihvatilo pojedina ne namirnice, one se mogu po eti kombinirati u obroku, npr.: vo e i povr e (npr. jabuka i mrkva), itne ka ice s vo nim pireom

(npr. ri ine pahuljice i jabuka) ili umije ati itarice u variva od povr a ( npr. kukuruz s tikvicama). 5. Meso se uvodi u prehranu dojen eta nakon 7. mjeseca. Prvo kao mesna juha koja se mije a s povr em, tjesteninom i itaricama, a poslije kao pasirano i usitnjeno meso. Mlado, nemasno pile e, pure e meso, potom kuni i mlada teletina najbolji su izbor za po etak. Bijela riba, tamno meso peradi i junetina daju se od 8. mjeseca ivota, a plava riba, svinjetina i suhomesnati proizvodi ne prije prvog ro endana. 6. Mlije ni proizvodi: kravlji sir, jogurt i vrhnje, uvode se u prehranu nakon navr enih 8 mjeseci kao samostalni obroci ili kao dodatak ka icama od vo a (jogurt, sir) ili varivima od povr a (vrhnje). 7. umance se daje nakon 8. mjeseca ivota, i to samo tvrdo kuhano jer se lak e probavlja, a bjelance tek nakon prve godine. 8. Su eno vo e (smokve, marelice, gro ice i dr.) kao koncentrirani izvor kalorija predstavlja prikladnu i ukusnu namirnicu za djecu kada po nu vakati hranu. 9. Ora asti plodovi (orah, lje njak, badem, kikiriki...) i njihovi maslaci (kikiriki maslac, maslac od lje njaka...) potencijalni su alergeni pa se ne trebaju uvoditi prije navr ene 1, 5.-2. godine ivota djeteta. Isto tako zbog opasnosti od gu enja ni u kojem slu aju ne nudite dijete ispod 3 godine kikirikijem, lje njacima, orasimabez da ste uz njih i pazite da su mirna kad jedu. 10. Med je proizvod koji mo e izazvati alergije (a u nekim slu ajevima mo e sadr avati i opasnu bekteriju koja izaziva botulizam) pa se ne bi trebao uvoditi u prehranu prije navr ene 1. godine djeteta, posebno ako u je obitelji neko alergi an na njega.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful