You are on page 1of 258

Het Archeologisch Basisregister (ABR)

versie 1.0 november 1992


De bij de samenstelling van de referentielijsten voor het Archeologisch Basisregister gebruikte criteria zijn voor
alle perioden min of meer gelijkluidend: vondsten/grondsporen moeten als gidsartefacten een daterende waarde
hebben, en/of; vondsten/grondsporen moeten indicatief zijn voor een complex.
Sommige artefacten, al dan niet in onderlinge samenhang, kunnen op een specifieke context duiden. Dit geldt bijv.
in de Romeinse periode voor godenbeeldjes en schedepuntbeschermers die op een religieuze respectievelijk
militaire context kunnen wijzen, en/of; vondsten/grondsporen moeten relatief frequent gevonden worden. Voor de
prehistorie is overigens een aantal artefacttypen opgenomen, dat weliswaar tot dusver niet in Nederland gevonden
is, maar wel binnen afzienbare tijd te verwachten is.
Samenvattend: het ABR is een typologie met een chronologische waarde, waarbij de meeste gidsartefacten terug te
vinden zijn op het niveau SPECIFIEK.
Tijdens het samenstellen van het Register is regelmatig overleg gepleegd met diverse specialisten uit de
Nederlandse archeologie. Hierdoor mag worden gesteld dat de referentielijsten een communis opinio
vertegenwoordigen. De terminologie is zoveel mogelijk Nederlandstalig. Toch is er een aantal buitenlandse
begrippen opgenomen. Ze zijn dusdanig ingeburgerd dat een vertaling in het Nederlands niet als een
verduidelijking wordt gezien.
De in het ABR gebruikte codes zijn mnemonisch van aard, dat wil zeggen dat geprobeerd is een begrip in logische
lettercodes weer te geven. Voor de referentielijsten ALGEMEEN en SPECIFIEK staan maximaal acht posities ter
beschikking. Waar mogelijk is de omschrijving volledig in de code weergegeven. Meestal zijn de eerste vier letters
van de omschrijving in de codering verwerkt. Typen met een sterk onderlinge samenhang zijn dusdanig
gegroepeerd dat de eerste drie of vier letters van hun codes identiek zijn. Zo beginnen de verschillende fibulae
steeds met FIB. Het eigen karakter van aardewerkgroepen komt op deze manier ook naar voren.

De referentielijsten van het Archeologisch Basis Register


Prehistorie (< -300.000 - 13 v.C.)
De referentielijsten voor de Nederlandse prehistorie zijn in de eerste plaats gebaseerd op gepubliceerde
typologien over Nederlands materiaal. Voor een aantal perioden c.q. culturen is tot op heden nog geen
(volledig) typologisch overzicht van de materiele cultuur verschenen. In die gevallen is gestreefd naar een
begrijpbare, beschrijvende morfologische indeling. Per materiaal categorie zijn nog de volgende opmerkingen
te maken:
Aardewerk:
De indeling van het aardewerk is geschied volgens een periode-/cultuurspecifieke benadering, waarbij het
voorkomen van typen binnen een cultuur c.q. periode centraal staat. Met andere woorden: er is geen voor de
gehele prehistorie toepasbare aardewerktypologie nagestreefd. De indeling in algemene en specifieke typen
wordt op deze manier begrijpelijk en overzichtelijk.
Vuursteen en overig steen
Bij de indeling van het vuursteen en het overige steen is een andere weg gevolgd. Zoveel mogelijk is getracht
een indeling met een diachrone betekenis, dat wil zeggen niet aan n cultuur c.q. periode gebonden, te vinden.
Metalen
Bij de metalen voorwerpen. Is eveneens gekozen voor een typologie die op algemeen niveau zoveel mogelijk
een cultuur-/periodegebondenheid ontstijgt, zoals bijvoorbeeld bijl, speerpunt en mes. Zeker met betrekking tot
metalen als ijzer, tin en goud is door het sporadische voorkomen een indeling in algemene termen vaak
voldoende.
Organische materialen
Aangezien vondsten van organisch materiaal uit de Nederlandse prehistorie doorgaans slecht vertegenwoordigd
zijn, is voor deze categorie volstaan met een indeling in algemene termen.
Grondsporen
Grondsporen zijn zoveel mogelijk op een algemeen niveau gehouden, zodat ze zowel op de prehistorie,
Romeinse tijd, middeleeuwen als nieuwe tijd toe te passen zijn.
Romeinse tijd (12 v.C. 450 n.C.)
De criteria die zijn gehanteerd bij de samenstelling van de referentielijsten voor vondsten en grondsporen uit de
Romeinse tijd zijn dezelfde als die voor de andere perioden. Romeinse artefacten en grondsporen die tot nu toe
niet in Nederland zijn gevonden zijn niet in de referentietabellen opgenomen. De lijsten zouden anders te
uitgebreid en onwerkbaar worden.
Aardewerk en glas
Bij de keuze van typenummers van aardewerk en glas is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en
algemeen gangbare typologien aangevuld met meer recente gegevens.
Een probleemgroep binnen het aardewerk vormt het handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd, het
zogenaamde inheemse aardewerk. Dit aardewerk kent een grote verscheidenheid aan vormen, baksels en
versieringsmotieven, die deels regionaal bepaald zijn. Het was voor dit aardewerk lastig een algemene indeling
op te stellen. Dit aardewerk is grotendeels een voortzetting van het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en
er is voor gekozen de indeling van het ijzertijd aardewerk te volgen.
Metaal en overig metaal
Bij de andere materiaalcategorien (metaal, steen en organica) is met uitzondering van de fibulae nauwelijks
sprake van algemeen gangbare typologien. De indeling van de fibulae is vooral gebaseerd op recente
overzichten. Daarnaast zijn enkele vondstcategorien, zoals militaria, vrij ver uitgesplitst.
Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 n.C. heden)
In het algemeen mag worden gesteld dat bij de in de lijst opgenomen materialen en artefacten gekozen is voor
een typologische indeling met sterk chronologische aspecten. De dateringen, zowel die van het aardewerk als
die van de andere categorien, zijn steeds gebaseerd op de jongst verschenen, algemeen geaccepteerde studies,
Aardewerk

In tegenstelling tot wat bij de provinciaalromeinse archeologiebeoefening gebruikelijk is, kent de archeologie
van de middeleeuwen nauwelijks een vergelijkbare, vast omschreven en door alle belanghebbenden aanvaarde,
aardewerk typologie. Voor de vroege middeleeuwen zijn er overigens wel goede aanzetten gegeven. Voor het
gedraaide aardewerk uit de periode 450 900 levert dit een werkbare typologie op. Moeilijker ligt het bij het
handgevormde aardewerk uit de vroege middeleeuwen. Ook voor dit onderwerp is getracht aansluiting te
vinden bij bestaande typologien.
Laat- en postmiddeleeuws gedraaid aardewerk
Algemeen kunnen bij het onderzoek naar het laat- en postmiddeleeuws aardewerk drie primaire vragen worden
onderscheiden, namelijk die naar functie, herkomst c.q. verspreiding en datering. Hoewel de eerst vraag over
het algemeen nog wel is te beantwoorden, wordt een antwoord op de andere twee basisvragen bemoeilijkt,
doordat er nog maar betrekkelijk weinig over deze vondstcategorie bekend is. Algemene overzichtswerken
ontbreken of zijn niet meer actueel. Er is besloten in de lijst voor de late middeleeuwen zowel de morfologische
als de algemene richting naar voren te laten komen.
Dit houdt in dat er alsnog een indeling is gecreerd, gebaseerd op herkomst c.q. het bakseltype, gecombineerd
met de basisvorm. Die basisvorm is weer afgeleid van de functionele categorien. Het werken met basisvormen
houdt wel in dat verwante vormen met elkaar in n code worden gecombineerd. Alleen bij het steengoed is
voor een aangepaste oplossing gekozen. Hier dient men eerst aan te geven of het om proto-, gewoon of laat
(=geglazuurd) steengoed gaat.
Kogelpotten
Kogelpotten vormen in de middeleeuwse aardewerkstudie een moeilijk grijpbaar probleem. Gedurende zeven
eeuwen veranderde er weinig aan de basisvorm van de pot. De kogelpotten werden met de hand vervaardigd en
hadden over het algemeen een zeer beperkt regionaal afzetgebied. In de loop der eeuwen ontstond een breed
spectrum aan vormen en baksels. Er is voor gekozen dit brede kogelpotvormenspectrum terug te brengen tot
acht basisvormen met 18 specificaties.
Glas
Bij de keuze van typenummers van glas is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en algemeen
gangbare indelingen gecombineerd en aangevuld met meer recente gegevens.
Overige materiaal categorien en grondsporen
Voor wat betreft de materiaalcategorien metaal, steen en organica evenals grondsporen is bij ontstentenis van
gedetailleerde morfologische indelingen afgezien van het opnemen van specifieke codes. Deze groepen zijn
slechts op het niveau algemeen ingedeeld. Een uitzondering vormt een klein aantal vroegmiddeleeuwse gespen-,
wapen- en fibulatypen.

TABEL 1: VONDSTVERWERVING
Omschrijving

Code

Archeologisch: veldkartering ..................................................................................................................... AKA


Archeologisch: begeleiding........................................................................................................................ ABE
Archeologisch: booronderzoek .................................................................................................................. ABO
Archeologisch: bureauonderzoek............................................................................................................... ABU
Archeologisch: duikactiviteiten.................................................................................................................. ADU
Archeologisch: geofysisch onderzoek ....................................................................................................... AGO
Archeologisch: inspectie ............................................................................................................................ AIN
Archeologisch: onbepaald.......................................................................................................................... AXX
Archeologisch: onderwaterarcheologie ..................................................................................................... AOW
Archeologisch: opgraving .......................................................................................................................... AOP
Archeologisch: proefputten / proefsleuven................................................................................................ APP
Archeologisch: verwachtingskaart............................................................................................................. AVE
Indirect: archief........................................................................................................................................... IAR
Indirect: collectie ........................................................................................................................................ ICO
Indirect: literatuur ....................................................................................................................................... ILI
Indirect: onbepaald ..................................................................................................................................... IXX
Luchtfoto/remote sensing........................................................................................................................... LUC
Niet-archeologisch: duikactiviteiten .......................................................................................................... NDU
Niet-archeologisch: baggerwerk ................................................................................................................ NBA
Niet-archeologisch: boring......................................................................................................................... NBO
Niet-archeologisch: graafwerk ................................................................................................................... NGR
Niet-archeologisch: kartering..................................................................................................................... NKA
Niet-archeologisch: metaaldetector............................................................................................................ NDE
Niet-archeologisch: onbepaald................................................................................................................... NXX
Niet-archeologisch: waterwerk en exploitatie ........................................................................................... NWA
Onbekend.................................................................................................................................................... XXX

TABEL 2: GEOMORFOLOGIE
Omschrijving

Code

Dal/dalvormige laagte ................................................................................................................................ DXX


Beek- of rivierdalbodem ....................................................................................................................... DBE
Droog dal............................................................................................................................................... DDD
Geul van afwateringstelsel.................................................................................................................... DAF
Kreekbedding........................................................................................................................................ DKR
Glooiing ...................................................................................................................................................... GXX
Doorbraakwaaier................................................................................................................................... GDO
Glooiing van hellingafspoelingen......................................................................................................... GHE
Glooiing van terrasafzettingen.............................................................................................................. GTE
Grondmorene- en smeltwaterglooiing.................................................................................................. GGR
Laagte ......................................................................................................................................................... LXX
Groeve ................................................................................................................................................... LGR
Moernering/veenafgravingslaagte ........................................................................................................ LMO
Polder/droogmakerij ............................................................................................................................. LPO
Rug.............................................................................................................................................................. RXX
Dekzandrug/dekzandplateau................................................................................................................. RDE
Donk/rivierduin..................................................................................................................................... RDO
Duin....................................................................................................................................................... RDU
Esdek ..................................................................................................................................................... RES
Grondmorenerug................................................................................................................................... RGR
Heuvelrug door tectoniek ontstaan....................................................................................................... RHE
Inversierug............................................................................................................................................. RIN
Klif/kaap................................................................................................................................................ RKL
Kwelderwal ........................................................................................................................................... RKW
Oeverwal ............................................................................................................................................... ROE
Strandwal............................................................................................................................................... RST
Stuwwal................................................................................................................................................. RSW
Terras..................................................................................................................................................... RTE
Vlakte.......................................................................................................................................................... VXX
Beek-/rivieroverstromingsvlakte .......................................................................................................... VBE
Dekzandvlakte....................................................................................................................................... VDE
Doorbraakafzettingenvlakte.................................................................................................................. VDO
Grondmorenevlakte/keileemvlakte....................................................................................................... VGR
Kwelder/getijafzettingenvlakte............................................................................................................. VKW
Moerassige vlakte:boezem-,vlietland ................................................................................................... VMO
Rivierkom en rivieroeverwalvlakte ...................................................................................................... VRI
Smeltwaterafzettingen/sandr-vlakte ..................................................................................................... VSM
Strandvlakte/abrasievlakte .................................................................................................................... VST
Stuifzandvlakte...................................................................................................................................... VSZ
Uiterwaard............................................................................................................................................. VUI
Veenvlakte (ontgonnen)........................................................................................................................ VOV
Vlakte door afgraving/egalisatie........................................................................................................... VAF
Onbekend.................................................................................................................................................... XXX

TABEL 3: GRONDGEBRUIK
Omschrijving

Code

Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor............................................................................................................... AKK
Bebouwing/erf/weg/kerkhof ...................................................................................................................... BEB
Boomgaard ................................................................................................................................................. BOO
Bos .............................................................................................................................................................. BOS
Duin ............................................................................................................................................................ DUI
Grasland/weideland .................................................................................................................................... GRA
Groeve ........................................................................................................................................................ GRO
Heide........................................................................................................................................................... HEI
Onbekend.................................................................................................................................................... XXX
Secundair/opgebrachte grond..................................................................................................................... SEC
Sloot(kant)/oever ........................................................................................................................................ SLO
Strand.......................................................................................................................................................... STR
Veen............................................................................................................................................................ VEE
Water/geul/bank/plaat ................................................................................................................................ WAT
Zand(verstuiving) ....................................................................................................................................... ZAN

TABEL 4: TEXTUUR VONDSTLAAG


Omschrijving

Code

Antropogene laag: mest, afval.................................................................................................................... ANTROP


Detritus/organisch slik: gyttja/dy ............................................................................................................... DETRIT
Grind ........................................................................................................................................................... GRIND
Keileem....................................................................................................................................................... KEILEE
Keizand....................................................................................................................................................... KEIZAN
Klei.............................................................................................................................................................. KLEI
Leem/loess .................................................................................................................................................. LEEM
Onbekend.................................................................................................................................................... XXX
Silt............................................................................................................................................................... SILT
Veen............................................................................................................................................................ VEEN
Zand ............................................................................................................................................................ ZAND
Zavel ........................................................................................................................................................... ZAVEL

TABEL 5: COMPLEX
Omschrijving

Code

Depot........................................................................................................................................................... DEPO
Economie
Akker/tuin ............................................................................................................................................. ELA
Beenbewerking ..................................................................................................................................... EIBB
Brouwerij............................................................................................................................................... EIB
Celtic field/raatakker............................................................................................................................. ELCF
Drenkplaats/dobbe ................................................................................................................................ ELDP
Economie, onbepaald............................................................................................................................ EX
Eendekooi.............................................................................................................................................. ELEK
Glasblazerij ........................................................................................................................................... EIGB
Grondstofwinning ................................................................................................................................. EGX
Houtbewerking...................................................................................................................................... EIHB
Houtskool-/kolenbranderij.................................................................................................................... EIHK
IJzerwinning.......................................................................................................................................... EGYW
Industrie/nijverheid ............................................................................................................................... EIX
Kalkbranderij ........................................................................................................................................ EIKB
Kleiwinning........................................................................................................................................... EGKW
Landbouw.............................................................................................................................................. ELX
Leerlooierij............................................................................................................................................ EILL
Mergel-/kalkwinning ............................................................................................................................ EGMW
Metaalbewerking/smederij.................................................................................................................... EIMB
Molen .................................................................................................................................................... EIM
Pottenbakkerij ....................................................................................................................................... EIPB
Scheepvaart ........................................................................................................................................... ESCH
Smelterij ................................................................................................................................................ EISM
Steen-/pannenbakkerij .......................................................................................................................... EISB
Textielnijverheid ................................................................................................................................... EITN
Veekraal/schaapskooi ........................................................................................................................... ELVK
Veenwinning ......................................................................................................................................... EGVW
Visserij .................................................................................................................................................. EVX
Vuursteenbewerking ............................................................................................................................. EIVB
Vuursteenwinning................................................................................................................................. EGVW
Zoutwinning/moernering ...................................................................................................................... EGZW

Omschrijving

Code

Begraving
Crematiegraf.......................................................................................................................................... GC
Dieregraf ............................................................................................................................................... GD
Grafheuvel, crematie............................................................................................................................. GHC
Grafheuvel, gemengd............................................................................................................................ GHIC
Grafheuvel, inhumatie........................................................................................................................... GHI
Grafheuvel, onbepaald .......................................................................................................................... GHX
Grafveld, crematies ............................................................................................................................... GVC
Grafveld, gemengd................................................................................................................................ GVIC
Grafveld, inhumaties............................................................................................................................. GVI
Grafveld, onbepaald.............................................................................................................................. GVX
Graf, onbepaald..................................................................................................................................... GX
Inhumatiegraf ........................................................................................................................................ GI
Kerkhof ................................................................................................................................................. GVIK
Megalietgraf .......................................................................................................................................... GMEG
Rijengrafveld......................................................................................................................................... GVIR
Urnenveld.............................................................................................................................................. GVCU
Vlakgraf, crematie................................................................................................................................. GCV
Vlakgraf, inhumatie .............................................................................................................................. GIV
Vlakgraf, onbepaald.............................................................................................................................. GXV
Infrastructuur
Brug....................................................................................................................................................... IBRU
Dam ....................................................................................................................................................... IDAM
Dijk........................................................................................................................................................ IDIJ
Duiker.................................................................................................................................................... IDUI
Gemaal .................................................................................................................................................. IGEM
Haven .................................................................................................................................................... IHAV
Infrastructuur, onbepaald ...................................................................................................................... IX
Kanaal/vaarweg..................................................................................................................................... IKAN
Percelering/verkaveling ........................................................................................................................ IPER
Sluis....................................................................................................................................................... ISLU
Steiger.................................................................................................................................................... ISTE
Veenweg/veenbrug ............................................................................................................................... IVW
Waterweg (natuurlijk)........................................................................................................................... IWAT
Weg ....................................................................................................................................................... IWEG

Omschrijving

Code

Nederzettingstype
Basiskamp/-nederzetting....................................................................................................................... NBAS
Borg/stins/versterkt huis ....................................................................................................................... NVB
Extractiekamp/-nederzetting................................................................................................................. NEXT
Havezathe/ridderhofstad ....................................................................................................................... NVH
Huisplaats, onverhoogd ........................................................................................................................ NHP
Huisterp ................................................................................................................................................. NHT
Kampdorp.............................................................................................................................................. NKD
Moated site ............................................................................................................................................ NMS
Nederzetting, onbepaald ....................................................................................................................... NX
Romeins villa(complex)........................................................................................................................ NRV
Stad........................................................................................................................................................ NS
Terp/wierde ........................................................................................................................................... NT
Wegdorp................................................................................................................................................ NWD
Religie
Cultusplaats/heiligdom/tempel ............................................................................................................. RCP
Kapel ..................................................................................................................................................... RKAP
Kerk....................................................................................................................................................... RKER
Klooster(complex) ................................................................................................................................ RKLO
Religie, onbepaald................................................................................................................................. RX
Versterking
Kasteel................................................................................................................................................... VK
Landweer............................................................................................................................................... VLW
Legerplaats ............................................................................................................................................ VLP
Motte/kasteelheuvel/vliedberg.............................................................................................................. VKM
Schans.................................................................................................................................................... VSCH
Wachtpost.............................................................................................................................................. VWP
Wal-/vluchtburcht ................................................................................................................................. VWB
Wal/omwalling...................................................................................................................................... VWAL
Waterburcht........................................................................................................................................... VKW
Onbekend.................................................................................................................................................... XXX

TABEL 6: CULTUUR
Omschrijving

Code

Acheuleen ................................................................................................................................................... ACH


Ahrensburg-cultuur .................................................................................................................................... AHR
Creswell-cultuur ......................................................................................................................................... CRE
De Leijen-Wartena complex ...................................................................................................................... LWC
Eems-cultuur............................................................................................................................................... EEM
Elp-cultuur .................................................................................................................................................. ELP
Enkelgraf-cultuur........................................................................................................................................ EGK
Hamburg-cultuur ........................................................................................................................................ HAM
Hazendonk-cultuur ..................................................................................................................................... HAZ
Hilversum-cultuur....................................................................................................................................... HVS
Hoogkarspel-cultuur................................................................................................................................... HKL
Inheems-romeins ........................................................................................................................................ INH
Klokbeker-cultuur ...................................................................................................................................... KB
Late mesolithic survival ............................................................................................................................. LMS
Lineaire bandkeramiek............................................................................................................................... LBK
Magdalenien-cultuur .................................................................................................................................. MAG
Michelsberg-cultuur ................................................................................................................................... MK
Mousterien .................................................................................................................................................. MOU
Mousterien de tradition acheuleenne ......................................................................................................... MTA
Nederrijnse grafheuvel-cultuur .................................................................................................................. NGK
Niet van toepassing .................................................................................................................................... --Northwest-Kreis ......................................................................................................................................... NWK
Onbekend.................................................................................................................................................... XXX
Rhine Basin-Kreis ...................................................................................................................................... RBK
Roessener-cultuur....................................................................................................................................... ROS
Romeins ...................................................................................................................................................... ROM
Swifterbant-cultuur..................................................................................................................................... SWI
S.O.M./Stein/midden-neolithicum Limburg.............................................................................................. SOM
Tjonger-cultuur........................................................................................................................................... TJO
Trechterbeker-cultuur................................................................................................................................. TRB
Vlaardingen-cultuur.................................................................................................................................... VLA
Wikkeldraad-cultuur................................................................................................................................... WKD
Zeijen-cultuur ............................................................................................................................................. ZEI

TABEL 7: MATERIAAL
Omschrijving

Code

Glas ............................................................................................................................................................. GLS


Keramiek .................................................................................................................................................... KER
Metaal ......................................................................................................................................................... MXX
Brons ..................................................................................................................................................... MBR
Goud...................................................................................................................................................... MAU
IJzer ....................................................................................................................................................... MFE
Koper..................................................................................................................................................... MCU
Lood ...................................................................................................................................................... MPB
Messing ................................................................................................................................................. MME
Tin of lood-tin legering......................................................................................................................... MSN
Zilver ..................................................................................................................................................... MAG
Organisch.................................................................................................................................................... OXX
Bot, dierlijk............................................................................................................................................ ODB
Bot, menselijk ....................................................................................................................................... OMB
Bot, onbekend ....................................................................................................................................... OXB
Gewei .................................................................................................................................................... ODG
Hoorn..................................................................................................................................................... ODH
Hout/houtskool...................................................................................................................................... OPH
Ivoor ...................................................................................................................................................... ODI
Leer/huid/bont....................................................................................................................................... ODL
Organisch dierlijk.................................................................................................................................. ODX
Organisch menselijk.............................................................................................................................. OMX
Organisch plantaardig ........................................................................................................................... OPX
Schelp .................................................................................................................................................... ODS
Textiel:katoen/linnen/wol/zijde ............................................................................................................ OTE
Steen ........................................................................................................................................................... SXX
Barnsteen............................................................................................................................................... SBA
Bergkristal ............................................................................................................................................. SBE
Diabaas/gabbro/doleriet/dioriet ............................................................................................................ SDI
Git.......................................................................................................................................................... SGI
Graniet/gneis ......................................................................................................................................... SGR
Jadeiet/nefriet ........................................................................................................................................ SJA
Kalk(steen) ............................................................................................................................................ SKA
Leisteen ................................................................................................................................................. SLE
Marmer.................................................................................................................................................. SMA
Oker....................................................................................................................................................... SOK
Tefriet/basaltlava................................................................................................................................... STE
Tufsteen................................................................................................................................................. STU
Vuursteen .............................................................................................................................................. SVU
Zandsteen/kwartsiet .............................................................................................................................. SZA
Onbekend .............................................................................................................................................. XXX
Niet van toepassing .................................................................................................................................... ---

TABEL 8: VONDSTEN / GRONDSPOREN


MATERIAAL: GLS (Glas)
OMSCHRIJVING .............................................................................CODE

BEGIN

EIND

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
La Tene.......................................................................................LATENE
La Tene:1-ribbig/D-vormig........................................................LATENE1R
La Tene:2-ribbig.........................................................................LATENE2R
La Tene:3-ribbig.........................................................................LATENE3R
La Tene:4-ribbig.........................................................................LATENE4R
La Tene:5-ribbig.........................................................................LATENE5R
La Tene:6-ribbig.........................................................................LATENE6R
La Tene:7-ribbig.........................................................................LATENE7R
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
faience kraal................................................................................FAIENCEK
"Ringperle" .................................................................................RINGPERL
segmentkraal...............................................................................SEGMENTK
segmentkraal, faience .................................................................SEGMENTF
Onbekend...........................................................................................XXX
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK

BRONSV
BRONSV
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
BRONSV
IJZ
BRONSV
BRONSV
IJZL
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
IJZ

NTC
NTC
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
NTC
NTC
ROM
ROMV
ROM
BRONSM
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Aardewerk, gedraaid .........................................................................AWG


Aardewerk, handgevormd.................................................................AWH
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
touwversiering............................................................................TOUWVRS
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:1-ledig profiel.........................................PROF1
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:1-ledig, hoge vorm.................................PROF1H
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:1-ledig, lage vorm..................................PROF1L
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
dekseldoos ..................................................................................DEKSELDS
dekseldoos, kerfsnedeversiering ................................................DEKSELDK
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
lappenschaal ...............................................................................LAPPENS
parasolschaal ..............................................................................PARASOL
schaal met haakrand ...................................................................HAAKRAND
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:2-ledig profiel.........................................PROF2
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND

BEGIN

EIND

IJZL
NEO
NEOMA
BRONSL
NEOVA
BRONSL
NEOMA
NEOVB
NEOVA
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZM
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL

NTC
NTC
ROML
ROM
ROMV
VMEA
BRONSMA
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
BRONSL
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
BRONSL
ROM
ROML
ROML
ROML
IJZV
BRONSL
ROM
ROMV
BRONSL
IJZV
IJZM
IJZM
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
BRONSL
ROM
ROML

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Aardewerk, handgevormd:2-ledig, hoge vorm.................................PROF2H


complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:2-ledig, lage vorm..................................PROF2L
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:3-ledig profiel.........................................PROF3
cilinderhals .................................................................................CILHALS
cilinderhals, kerfsnedeversiering ...............................................CILHALSK
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kegelhals .....................................................................................KEGELH
kegelhals, kerfsnedeversiering...................................................KEGELHK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
trechterhals .................................................................................TRECHTH
trechterhals, kerfsnedeversiering ...............................................TRECHTHK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:3-ledig, hoge vorm.................................PROF3H
cilinderhals .................................................................................CILHALS
cilinderhals, kerfsnedeversiering ...............................................CILHALSK
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kegelhals .....................................................................................KEGELH
kegelhals, kerfsnedeversiering...................................................KEGELHK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
S-profiel, bol lichaam.................................................................S-PROFB
trechterhals .................................................................................TRECHTH
trechterhals, kerfsnedeversiering ...............................................TRECHTHK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND

BEGIN

EIND

BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL

ROML
ROML
ROM
ROMV
BRONSL
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
BRONSL
ROM
ROML
ROML
IJZL
BRONSL
ROML
ROM
ROMV
IJZM
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
ROM
ROML
ROML
IJZL
IJZM
ROML
ROM
ROMV
IJZM
BRONSL
BRONSL
ROML
IJZL
BRONSL
ROM
ROML

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Aardewerk, handgevormd:3-ledig, lage vorm..................................PROF3L


cilinderhals .................................................................................CILHALS
cilinderhals, kerfsnedeversiering ...............................................CILHALSK
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kegelhals .....................................................................................KEGELH
kegelhals, kerfsnedeversiering...................................................KEGELHK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
trechterhals .................................................................................TRECHTH
trechterhals, kerfsnedeversiering ...............................................TRECHTHK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, ondetermineerbaar.........................................................AW
Afval ..................................................................................................AFVAL
AOO-aardewerk ................................................................................AOO
AOO-beker ........................................................................................AOOBEKER
2IIa-beker ...................................................................................2IIA-BKR
2IIb-beker ...................................................................................2IIB-BKR
2IIc-beker ...................................................................................2IIC-BKR
2IId-beker ...................................................................................2IID-BKR
Bakplaat .............................................................................................BAKPLAAT
Bak/nap..............................................................................................BAK
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
dier ..............................................................................................DIER
Beker..................................................................................................BEKER
Briquetage materiaal (zoutwinning)..................................................BRIQUET
Cilinder ..............................................................................................CILINDER
Van de Broeke type A:zoutcilinder ...........................................VDBROEKA
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Drakenstein-aardewerk......................................................................DKS
Drakenstein-aardewerk:dubbelconisch.............................................DKSDUBCO
Drakenstein-aardewerk:tonvormig ...................................................DKSTON
Eierbecher..........................................................................................EIERBCHR
Fles FLES...........................................................................................NEOVA
Gietmal/gietvorm...............................................................................GIETMAL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hazendonk 1-aardewerk....................................................................HAZ1
Hazendonk 2-aardewerk....................................................................HAZ2
Hazendonk 3-aardewerk....................................................................HAZ3
Hazendonk-aardewerk.......................................................................HAZ
knobbeloor, subcutaan doorboord .............................................KNOBBELS
pinprick-versiering .....................................................................PINPRICK
Schlickrauhung/besmeten ..........................................................SCHLICKR
Tupfenleiste ................................................................................TUPFENLE

BEGIN

EIND

BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
NEOVA
NEOVA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOMA
NEOVA
BRONS
NEO
BRONS
NEOVA
IJZV
IJZL
IJZL
NEOVA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
IJZV
VMED
BRONS
NEOVA
NEOVB
NEOMA
NEOMA
NEOVB
NEOMA
NEOVB
NEOMA
NEOMA

ROML
IJZL
BRONSL
ROML
ROM
ROMV
IJZM
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
ROM
ROML
NTC
NTC
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
ROMM
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
ROMM
ROMM
ROMM
NTC
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMB
IJZM
NTC
NTC
NEOVB
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Hazendonk-aardewerk:tonvormig.....................................................HAZTON
knobbel direct onder de rand......................................................KNOBBELR
Hazendonk-beker ..............................................................................HAZBEKER
pinprick-versiering .....................................................................PINPRICK
schouder, geprononceerd ...........................................................SCHOUDER
S-profiel......................................................................................S-PROF
Hazendonk-kom/schaal .....................................................................HAZKOM
carinatie ......................................................................................CARINATI
rechte wand en verdikte rand .....................................................RECHTWND
rechte wand met schouder..........................................................RECHTSCH
S-profiel......................................................................................S-PROF
Hazendonk-tulpbeker ........................................................................HAZTULPB
Hilversum-aardewerk ........................................................................HVS
Hilversum-aardewerk:dubbelconisch ...............................................HVSDUBCO
Hilversum-aardewerk:tonvormig ......................................................HVSTON
Hilversum-Drakenstein-Laren-aardewerk ........................................HDL
HKJ-conisch voorwerp/"beddekwast"..............................................HKJCONVW
Hoogkarspel aardewerk:1-ledig, hoge vorm.....................................HKL1H
emmervormig .............................................................................EMMERVRM
tonvormig ...................................................................................TONVRM
Hoogkarspel-aardewerk ....................................................................HKL
Hoogkarspel-aardewerk:1-ledig, lage vorm .....................................HKL1L
Hoogkarspel-Jong aardewerk............................................................HKJ
Hoogkarspel-Jong:1-ledig .................................................................HKJ1
Hoogkarspel-Jong:1-ledig, hoge vorm .............................................HKJ1H
tonvormig ...................................................................................TONVRM
Hoogkarspel-Jong:1-ledig, lage vorm...............................................HKJ1L
Hoogkarspel-Jong:2-ledig .................................................................HKJ2
Hoogkarspel-Jong:2-ledig, hoge vorm .............................................HKJ2H
Hoogkarspel-Jong:2-ledig, lage vorm...............................................HKJ2L
Hoogkarspel-Jong:3-ledig .................................................................HKJ3
Hoogkarspel-Jong:3-ledig, hoge vorm .............................................HKJ3H
Hoogkarspel-Jong:3-ledig, lage vorm...............................................HKJ3L
Hoogkarspel-Oud aardewerk ............................................................HKO
Hoogkarspel-Oud:1-ledig..................................................................HKO1
Hoogkarspel-Oud:1-ledig, hoge vorm ..............................................HKO1H
emmervormig .............................................................................EMMERVRM
tonvormig ...................................................................................TONVRM
Hoogkarspel-Oud:1-ledig, lage vorm ...............................................HKO1L
Hutteleem/verbrande leem ................................................................HUTTELM
Kaasvorm...........................................................................................KAASVORM
Kappendeckel ....................................................................................KAPPENDL
KB-kom/schaal..................................................................................KBKOM
epimaritiem.................................................................................EPIMARIT
Veluwse schaal...........................................................................VELUWSS
Veluwse voetjesschaal ...............................................................VELUWSVS
voetschaal ...................................................................................VOETSCHL

BEGIN

EIND

NEOMA
NEOMA
NEOVB
NEOVB
NEOMA
NEOVB
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSL
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
NEO
IJZ
BRONSL
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB

NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOVB
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMB
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMB
NTC
ROML
IJZV
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Klokbeker ..........................................................................................KBBEKER
2Ia-/maritieme klokbeker ...........................................................2IA
2Ib-beker ....................................................................................2IB
2Ic-beker.....................................................................................2IC
epimaritiem.................................................................................EPIMARIT
Veluwse klokbeker/2Id, 2Ie, 2If ................................................VELUWSB
Klokbeker-aardewerk........................................................................KB
kerfspatelversiering ....................................................................KERFSPTL
touwversiering............................................................................TOUWVRS
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraaghalsfles .....................................................................................KRAAGFLS
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kuemmerkeramiek:kom/schaal.........................................................KUMKOM
Kuemmerkeramik:emmervormig......................................................KUMEMMER
Kuemmerkeramik:tonvormig............................................................KUMTON
Kuemmerkeramik/Elp-aardewerk.....................................................KUM
La Hoguette-aardewerk.....................................................................LAH
La Hoguette-kom/schaal ...................................................................LAHKOM
La Hoguette, eivormige pot...............................................................LAHEIPOT
Laren-aardewerk................................................................................LRN
Laren-aardewerk:emmervormig........................................................LRNEMMER
Laren-aardewerk:tonvormig..............................................................LRNTON
LBK-beker.........................................................................................LBKBEKER
LBK-fles ............................................................................................LBKFLES
LBK-kom/schaal ...............................................................................LBKKOM
ruwwandig..................................................................................RUWWAND
versiering:Modderman AI..........................................................MODAI
versiering:Modderman AII ........................................................MODAII
versiering:Modderman AIII .......................................................MODAIII
versiering:Modderman BI ..........................................................MODBI
versiering:Modderman BII.........................................................MODBII
versiering:Modderman BIII .......................................................MODBIII
versiering:Modderman CI ..........................................................MODCI
versiering:Modderman CII.........................................................MODCII
versiering:Modderman DI..........................................................MODDI
versiering:Modderman DII ........................................................MODDII
versiering:Modderman DIII .......................................................MODDIII
versiering:Modderman EI ..........................................................MODEI
versiering:Modderman EII.........................................................MODEII
versiering:Modderman EIII........................................................MODEIII
versiering:Modderman FI ..........................................................MODFI
versiering:Modderman FII .........................................................MODFII
versiering:Modderman FIII........................................................MODFIII
LBK-voetbeker..................................................................................LBKVOETB
LBK-(voorraad)pot, ruwwandig .......................................................LBKPOT
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Limburg-aardewerk...........................................................................LIMB

BEGIN

EIND

NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOVA
NEOMB
IJZ
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMB
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA

NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NTC
NEOLA
ROML
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
NEOVA
NEOVA
NEOVA
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMB
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
BRONSL
NEOVA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Limburg-aardewerk:dubbelconisch ..................................................LIMBDUBC
Limburg-aardewerk:kom/schaal .......................................................LIMBKOM
Lineairbandkeramiek.........................................................................LBK
lijnopvulling ...............................................................................LIJNOPV
randversiering.............................................................................RANDVERS
randversiering: Notenkopf .........................................................NOTENKOP
randversiering:1 horizontale puntrij...........................................EENPUNT
randversiering:2 horizontale puntrijen.......................................TWEEPUNT
randversiering:3 horizontale puntrijen.......................................DRIEPUNT
randversiering:4 horizontale puntrijen.......................................VIERPUNT
randversiering:getande spatel.....................................................RTDSPTL
randversiering:getande spatellijnen ...........................................RTDSPLN
randversiering:horizontale lijnen ...............................................RANDLIJN
ruwwandig..................................................................................RUWWAND
secundaire bandopvulling ..........................................................SECBVUL
U-V-versiering ...........................................................................U-V
versiering:Modderman AI..........................................................MODAI
versiering:Modderman AII ........................................................MODAII
versiering:Modderman AIII .......................................................MODAIII
versiering:Modderman BI ..........................................................MODBI
versiering:Modderman BII.........................................................MODBII
versiering:Modderman BIII .......................................................MODBIII
versiering:Modderman CI ..........................................................MODCI
versiering:Modderman CII.........................................................MODCII
versiering:Modderman DI..........................................................MODDI
versiering:Modderman DII ........................................................MODDII
versiering:Modderman DIII .......................................................MODDIII
versiering:Modderman EI ..........................................................MODEI
versiering:Modderman EII.........................................................MODEII
versiering:Modderman EIII........................................................MODEIII
versiering:Modderman FI ..........................................................MODFI
versiering:Modderman FII .........................................................MODFII
versiering:Modderman FIII........................................................MODFIII
verticale knobbel ........................................................................KNOBVERT
vlakke bodem .............................................................................VLAKBOD
Marne(achtig)-aardewerk..................................................................MARNE
Marne-beker ......................................................................................MARNEBKR
Marne-situla.......................................................................................MARNESIT
Michelsberg-aardewerk.....................................................................MK
knobbeloor, subcutaan doorboord .............................................KNOBBELS
Lochbuckel .................................................................................LOCHBUCK
pinprick-versiering .....................................................................PINPRICK
Schlickrauhung/besmeten ..........................................................SCHLICKR
Tupfenleiste ................................................................................TUPFENLE
Michelsberg-bakplaat ........................................................................MKBAKPLT

BEGIN

EIND

NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
IJZM
IJZM
IJZM
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA

NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
NEOVA
IJZM
IJZM
IJZM
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Michelsberg-beker.............................................................................MKBEKER
buidelbeker .................................................................................BUIDELB
conisch profiel ............................................................................CONISCH
flesvormig...................................................................................FLESVRM
Michelsberg-fles ................................................................................MKFLES
"Oesenkranzflasche" ..................................................................OSENKRNZ
"Oesenleistenflasche".................................................................OSENLEIS
schouderoren ..............................................................................SCHOUDOR
Michelsberg-kom...............................................................................MKKOM
bekkenvormig.............................................................................BEKKENVG
knikwandschaal ..........................................................................KNIKWAND
Michelsberg-kruik/kan ......................................................................MKKRUIK
Michelsberg-schaal............................................................................MKSCHAAL
Michelsberg-tulpbeker ......................................................................MKTULPB
Michelsberg-voorraadpot ..................................................................MKVRPOT
conisch profiel ............................................................................CONISCH
flesvormig...................................................................................FLESVRM
Misbaksel...........................................................................................MISBAKSL
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Onbekend...........................................................................................XXX
Potbeker .............................................................................................POTBEKER
gordelpotbeker............................................................................GORDELPB
halspotbeker................................................................................HALSPOT
trompetpotbeker .........................................................................TROMPET
type Bentheim.............................................................................BENTHEIM
Pot/kookpot/voorraadpot...................................................................POT
Roessen-aardewerk............................................................................ROS
Roessen-fles.......................................................................................ROSFLES
Roessen-kogelbeker ..........................................................................ROSKOGLB
type Neckar/Unterneckar ...........................................................NECKAR
type Planig-Friedberg.................................................................PLANIG
Roessen-kogelpot ..............................................................................ROSKOGLP
Roessen-kom .....................................................................................ROSKOM
Roessen-schaal ..................................................................................ROSSCHL
Roessen-schotel .................................................................................ROSSCHO
Roessen-wan......................................................................................ROSWAN
Roessen-zeef......................................................................................ROSZEEF
Rooster/treeft .....................................................................................ROOSTER
Ruinen-Wommels aardewerk............................................................RW
geometrisch versierd ..................................................................GEOMETR
Ruinen-Wommels:1-ledig, lage vorm...............................................RWPROF1L
Ruinen-Wommels:2-ledig, hoge vorm .............................................RWPROF2H
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND

BEGIN

EIND

NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOVA
NEO
NEO
NEOLB
BRONSV
NEOLB
NEOLB
NEOLA
NEOVA
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
BRONSL
IJZV
IJZ
IJZV
IJZV
IJZV

NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NTC
NTC
NTC
BRONSV
BRONSV
NEOLB
BRONSV
BRONSV
ROML
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
ROM
IJZL
IJZ
IJZL
IJZM
IJZM

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Ruinen-Wommels:3-ledig, hoge vorm .............................................RWPROF3H


Ruinen-Wommels I:geometrisch versierd ...............................RWIGEO
Ruinen-Wommels I:pot............................................................RWI
Ruinen-Wommels II:geometrisch versierd...............................RWIIGEO
Ruinen-Wommels II:pot ...........................................................RWII
Ruinen-Wommels III:cannelure-pot..........................................RWIIICAN
Ruinen-Wommels III:geometrisch versierd ..............................RWIIIGEO
Ruinen-Wommels III:pot ...........................................................RWIII
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
Schijf..................................................................................................SCHIJF
doorboord ...................................................................................DOORBRD
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
kogel:klein (eivormig/amandelvormig) .....................................KOGELKL
Smeltkroes .........................................................................................SMELTKRS
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
masker.........................................................................................MASKER
rammelaar ...................................................................................RAMMELR
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Standvoetbeker ..................................................................................SVBBEKER
1a-beker ......................................................................................1A-BEKER
1b-beker......................................................................................1B-BEKER
1c-beker ......................................................................................1C-BEKER
1d-beker......................................................................................1D-BEKER
1e-beker ......................................................................................1E-BEKER
antenneversiering .......................................................................ANTENNE
denneboommotief.......................................................................DENNEBMM
kruisarceringversiering...............................................................KRUISARC
zigzag-beker ...............................................................................ZZ-BEKER
Standvoetbeker-aardewerk................................................................SVB
bezemstreek/"Besenstrich".........................................................BEZEMSTR
denneboommotief.......................................................................DENNEBMM
halve visgraatversiering .............................................................HALFVISG
kruisarceringversiering...............................................................KRUISARC
touwversiering............................................................................TOUWVRS
visgraatversiering .......................................................................VISGRAAT
zigzagversiering..........................................................................ZIGZAG
Stein-kraaghalsfles ............................................................................STEINKRG
Stein-/S.O.M.-aardewerk...................................................................STEIN
knobbel direct onder de rand......................................................KNOBBELR
Stein-/S.O.M.-aardewerk:pot, S-profiel............................................STEINPOT
Streepband-aardewerk:1-ledig, lage vorm........................................STBPRF1L
Streepband-aardewerk:3-ledig, hoge vorm.......................................STBPRF3H
Streepband-aardewerk/Ruinen-Wommels IV...................................STB
SVB-amfoor ......................................................................................SVBAMFR
Strichbuendelamfoor ..................................................................STRICHB
visgraatversiering .......................................................................VISGRAAT
SVB-bekerpot....................................................................................SVBBKRP

BEGIN

EIND

IJZV
IJZV
IJZV
IJZM
IJZM
IJZL
IJZM
IJZM
IJZV
NEO
NEOLA
IJZM
IJZM
BRONS
NEO
IJZV
IJZ
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
IJZL
IJZL
IJZL
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA

IJZL
IJZM
IJZM
IJZM
IJZM
IJZL
IJZL
IJZL
IJZM
IJZL
ROM
ROML
ROML
NTB
NTC
NTC
NTB
NTA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
ROMM
ROMM
ROMM
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

SVB-dose...........................................................................................SVBDOSE
SVB-golfbandbeker...........................................................................SVBGOLFB
SVB-kom/schaal................................................................................SVBKOM
voetschaal ...................................................................................VOETSCHL
Swifterbant-aardewerk ......................................................................SBA
Swifterbant-pot, S-profiel..................................................................SBAPOT
afgezette trechterhals..................................................................TRECHTRH
puntbodem/spitsbodem ..............................................................BODEMPNT
ronde bodem...............................................................................BODEMRND
TRB-amfoor ......................................................................................TRBAMFR
Brindley type 1 ...........................................................................BRINDLT1
Brindley type 2 ...........................................................................BRINDLT2
TRB-bakplaat ....................................................................................TRBBAKPL
TRB-biberon......................................................................................TRBBIBER
TRB-emmer.......................................................................................TRBEMMER
Brindley horizon 2......................................................................BRINDL2
Brindley horizon 3......................................................................BRINDL3
Brindley horizon 4......................................................................BRINDL4
Brindley horizon 7......................................................................BRINDL7
TRB-halskom ....................................................................................TRBHKOM
Brindley horizon 6......................................................................BRINDL6
Brindley horizon 7......................................................................BRINDL7
TRB-kom/schaal................................................................................TRBKOM
Brindley horizon 1......................................................................BRINDL1
Brindley horizon 2......................................................................BRINDL2
Brindley horizon 3......................................................................BRINDL3
Brindley horizon 4......................................................................BRINDL4
Brindley horizon 5......................................................................BRINDL5
Brindley horizon 6......................................................................BRINDL6
Brindley horizon 7......................................................................BRINDL7
voetschaal ...................................................................................VOETSCHL
TRB-kraaghalsfles.............................................................................TRBKRGFL
TRB-kruik..........................................................................................TRBKRUIK
Brindley horizon 1......................................................................BRINDL1
Brindley horizon 2......................................................................BRINDL2
TRB-oortjesbeker ..............................................................................TRBOORB
Brindley horizon 1......................................................................BRINDL1
Brindley horizon 2......................................................................BRINDL2
Brindley horizon 3......................................................................BRINDL3
Brindley horizon 4......................................................................BRINDL4
TRB-oortjesfles .................................................................................TRBOORFL
TRB-standringschaal.........................................................................TRBSRSCH
Brindley horizon 2......................................................................BRINDL2
Brindley horizon 3......................................................................BRINDL3
Brindley horizon 4......................................................................BRINDL4
Brindley horizon 5......................................................................BRINDL5

BEGIN

EIND

NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOVB
NEOVB
NEOMA
NEOVB
NEOVB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMA
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMA
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB

NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

TRB-terrine........................................................................................TRBTERRI
Brindley horizon 2......................................................................BRINDL2
Brindley horizon 3......................................................................BRINDL3
Brindley horizon 4......................................................................BRINDL4
TRB-terrineamfoor............................................................................TRBTRAMF
Brindley horizon 4......................................................................BRINDL4
Brindley horizon 5......................................................................BRINDL5
Trechterbeker.....................................................................................TRBBEKER
Bakker type III............................................................................BAKIII
Bakker type II.1..........................................................................BAKII1
Bakker type II.2..........................................................................BAKII2
Bakker type II.3..........................................................................BAKII3
Bakker type II.4..........................................................................BAKII4
Bakker type IV ...........................................................................BAKIV
Bakker type I.1 ...........................................................................BAKI1
Bakker type I.2 ...........................................................................BAKI2
Bakker type I.3 ...........................................................................BAKI3
Bakker type I.4 ...........................................................................BAKI4
Bakker type I.5 ...........................................................................BAKI5
trechterbeker-cup........................................................................CUP
Trechterbeker-aardewerk ..................................................................TRB
blokversiering.............................................................................BLOKVRS
boogversiering............................................................................BOOGVERS
C-motief......................................................................................C-MOTIEF
diepsteekversiering.....................................................................DIEPSTK
greeplijst .....................................................................................GREEPLST
laddermotief................................................................................LADDERM
made-indrukken..........................................................................MADE
puntsteekversiering.....................................................................PUNTSTK
randdriehoek...............................................................................DRIEHKR
ruitmotief ....................................................................................RUITM
schaatsmotief ..............................................................................SCHAATSM
schouderdriehoek .......................................................................DRIEHKS
schouderstempel .........................................................................STEMPELS
stafband.......................................................................................STAFBAND
standvoet, onderbroken ..............................................................STANDVTO
touwversiering............................................................................TOUWVRS
tvaerstik-/dwarsstempelversiering .............................................TVAERSTK
zipper-versiering.........................................................................ZIPPER
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vlaardingen-aardewerk .....................................................................VL
knobbeloor..................................................................................KNOBBEL
randperforaties............................................................................RANDPERF
Vlaardingen-aardewerk:emmervormig.............................................VLEMMER
Vlaardingen-bakplaat ........................................................................VLBAKPLT
Vlaardingen-kom/schaal....................................................................VLKOM
Vlaardingen-kraaghalsfles.................................................................VLKRGFLS

BEGIN

EIND

NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMA
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMA
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMA
NEOMB
NEOMB
NEOVA
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB

NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMA
NEOMB
NEOMB
NTC
NEOLA
NEOMB
NEOMB
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Vlaardingen-pot:afgeknot peervormig..............................................VLPEERV
Vlaardingen-pot:ronde buik, cilinderhals .........................................VLPROFC
Vlaardingen-pot:S-profiel .................................................................VLPROFS
korte hals ....................................................................................KORTHALS
lange hals ....................................................................................LANGHALS
randperforatie en knobbeloren ...................................................RANDKNOB
randperforatie en korte hals........................................................RANDKORT
Wan....................................................................................................WAN
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
kegelvormig/conisch ..................................................................KEGELVRM
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wikkeldraadbeker .............................................................................WKDBEKER
Wikkeldraadpot .................................................................................WKDPOT
Wikkeldraad-aardewerk ....................................................................WKD
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF
Zoutgoot.............................................................................................ZOUTGOOT

BEGIN

EIND

NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOVB
NEOLA
IJZM
IJZV
NEOVA
BRONSV
BRONSV
BRONSV
NEOVB
IJZV

NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOMB
NEOMB
NEOVB
NTC
ROML
VMED
NTC
BRONSV
BRONSV
BRONSV
NTC
IJZV

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
knopvormige uiteinden, gegoten tordering................................KNOPTORD
Knotenring..................................................................................KNOTEN
Nierenring...................................................................................NIEREN
type Balloerveld .........................................................................BALLO
type omega..................................................................................OMEGA
Baar....................................................................................................BAAR
Beitel..................................................................................................BEITEL
kokerbeitel ..................................................................................KOKERBEI
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Bijl BIJL ............................................................................................BRONSV
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
greepdoorndolk ..........................................................................GREEPDLK
type Soegel .................................................................................SOEGEL
Draadfibula ........................................................................................FIBDRAAD
knoopfibula.................................................................................KNOOPFIB
La Tene.......................................................................................LATENE
laat-La Tene................................................................................LATENEL
midden-La Tene .........................................................................LATENEM
type Nauheim .............................................................................NAUHEIM
vroeg-La Tene ............................................................................LATENEV
Emmer................................................................................................EMMER
beslag..........................................................................................BESLAG
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
brilfibula .....................................................................................BRILFIB
kapfibula .....................................................................................KAPFIB
Gietmal/gietvorm...............................................................................GIETMAL
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelhaak ..................................................................................GORHAAK
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
getordeerd...................................................................................TORDEERD
(pseudo)wendelring....................................................................WENDEL
Hanger ...............................................................................................HANGER
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM

BEGIN

EIND

BRONSV
BRONSV
BRONSV
IJZ
IJZM
IJZM
BRONSL
BRONSMB
BRONSL
BRONSV
BRONS
BRONSL
BRONSL
IJZV
BRONSV
BRONS
BRONSM
BRONSV
IJZ
IJZL
IJZM
IJZL
IJZL
IJZL
IJZM
IJZV
IJZ
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONS
BRONS
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
BRONS
BRONS
BRONSV
BRONS
IJZV
IJZV
IJZV
IJZL

NTC
NTC
NTC
NTC
IJZL
IJZL
BRONSL
BRONSMB
BRONSL
NTC
NTC
IJZV
NTC
NTC
NTC
BRONSM
BRONSMA
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
NTC
LMEB
BRONSL
ROMV
BRONS
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
VMEB
ROM
IJZV
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Hielbijl ...............................................................................................BIJLHIEL
breedbladig:Zuidengels/Noordfrans type ..................................BREEDBLA
type Hunze-Eems .......................................................................HUNZE-EM
type Nedermaas ..........................................................................NEDERMS
type noordelijke hielbijl .............................................................NOORDELK
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
beslag..........................................................................................BESLAG
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kokerbijl............................................................................................BIJLKOKR
type Geistingen...........................................................................GEISTING
type Hunze-Eems .......................................................................HUNZE-EM
type Nedermaas ..........................................................................NEDERMS
type Plainseau/Zuidoostbrits ......................................................PLAINSEA
type Seddin .................................................................................SEDDIN
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
geoord .........................................................................................GEOORD
niethechting, vlamvormig blad ..................................................NIETVLAM
niethechting/met "pegholes" ......................................................NIETHECH
type Bagterp ...............................................................................BAGTERP
type Treboul ...............................................................................TREBOUL
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Mes (onderdeel).................................................................................MES
greepdoornmes/"Griffangelmesser"...........................................GREEPMES
kokermes.....................................................................................KOKERMES
leermes........................................................................................LEERMES
type Barrien-Bulten/Vejby.........................................................BARRIEN
Munt...................................................................................................MUNT
Avavcia.......................................................................................AVAVCIA
Keltische munt............................................................................KELTISCH
Nervii..........................................................................................NERVII
triquetrum ...................................................................................TRIQUET

BEGIN

EIND

BRONSMA
BRONSMA
BRONSMB
BRONSM
BRONSM
IJZV
IJZV
IJZ
BRONS
BRONS
BRONS
BRONS
BRONSMB
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONS
BRONSV
BRONSV
BRONSMB
BRONSMB
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONS
BRONS
BRONS
BRONSMB
BRONSL
BRONS
BRONSL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL

BRONSL
BRONSMA
BRONSMB
BRONSL
BRONSM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
IJZV
IJZV
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
NTC
NTC
ROML
BRONSMB
BRONSL
BRONSL
BRONSMA
BRONSMA
NTC
NTB
NTC
BRONSL
BRONSL
ROML
BRONSL
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Naald/naainaald .................................................................................NAALD
biconische kop............................................................................BICONKOP
bomkopnaald/Bombenkopfnadel...............................................BOMKOP
Keulenkopfnadel/knotskopnaald ...............................................KEULENKP
kogelkopnaald/Kugelkopfnadel.................................................KOGELKOP
kropnaald, lusvormig..................................................................KROPLUSV
kropnaald/Kropfnadel ................................................................KROP
Nagelkopfnadel/Plattenkopfnadel..............................................NAGELKOP
Plattenkopfnadel met kleine kop................................................PLATKOPK
radnaald/Radnadel......................................................................RADNAALD
rolkopnaald/Rollennadel ............................................................ROLKOP
Spatenkopfnadel/spadekopnaald................................................SPATEN
vaaskopnaald/Vasenkopfnadel...................................................VAASKOP
Onbekend...........................................................................................XXX
beslag..........................................................................................BESLAG
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
"Segelohrring" ............................................................................SEGELOHR
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
Pincet .................................................................................................PINCET
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Punch .................................................................................................PUNCH
Randbijl..............................................................................................BIJLRAND
geknikte randbijl/Kibbert type Fritzlar ......................................GEKNIKT
hoge randen ................................................................................HOGERAND
Ierse randbijl...............................................................................IERS
lage randen .................................................................................LAGERAND
type Emmen................................................................................EMMEN
type (proto-)Ekehaar ..................................................................EKEHAAR
Randhielbijl .......................................................................................BIJLRDHI
type Plaisir ..................................................................................PLAISIR
type Vlagtwedde.........................................................................VLAGTWED
Ring....................................................................................................RING
Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE
dolkschede ..................................................................................DOLKSCH
puntbeschermer/oordband..........................................................PUNTBSCH
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
eenzijdig snijdend.......................................................................EENZIJDG
eenzijdig snijdend, noordelijk type............................................EENZNRDL
tweezijdig snijdend.....................................................................TWEEZIJD
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD

BEGIN

EIND

BRONSV
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSMB
IJZM
IJZV
BRONSMA
BRONSL
BRONSMA
BRONSV
IJZV
BRONSL
BRONSV
BRONS
BRONS
IJZM
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSM
BRONSMB
BRONSV
BRONS
BRONSV
BRONSV
BRONSMA
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMA
BRONSMB
BRONS
IJZ
IJZ
BRONSL
BRONS
BRONSV
BRONSL
BRONSL
BRONSV
BRONSV
BRONSV

VMED
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSMB
IJZM
IJZL
BRONSMB
BRONSL
BRONSMB
BRONSL
IJZM
BRONSL
NTC
NTC
NTC
IJZL
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
ROML
NTC
ROM
BRONS
BRONSM
BRONSMA
BRONSM
BRONSMA
BRONSV
BRONSV
BRONSMA
BRONSMB
BRONSMA
BRONSMB
NTC
NTC
NTC
NTA
LMEB
NTC
BRONSL
BRONSL
BRONSL
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Sikkel .................................................................................................SIKKEL
knopsikkel ..................................................................................KNOPSIK
Slak ....................................................................................................SLAK
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Spiraal ................................................................................................SPIRAAL
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Tutulus ...............................................................................................TUTULUS
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Vleugelbijl .........................................................................................BIJLVLEU
type Grigny.................................................................................GRIGNY
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
greepdoornzwaard......................................................................GREEPZWR
greeptongzwaard ........................................................................GREEPTNG
greeptongzwaard Cowen type U................................................COWENU
greeptongzwaard Cowen type V................................................COWENV
trapeziumvormige gevestplaat, 2 nieten ....................................TRAPEZIU
type Nenzingen...........................................................................NENZINGE
type Rixheim ..............................................................................RIXHEIM
type Rosnoen ..............................................................................ROSNOEN
type Soegel .................................................................................SOEGEL
type Wohlde ...............................................................................WOHLDE
volgreepzwaard ..........................................................................VOLGREEP
volgreepzwaard type Erbenheim ...............................................ERBENHEI
volgreepzwaard type Ewart Park/Theems .................................EWARTPRK
volgreepzwaard type Guendlingen ............................................GUNDLIN
volgreepzwaard type Hemingkofen...........................................HEMINGKO
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

BRONSM
BRONSMB
BRONSV
BRONSV
BRONS
BRONSV
BRONSMA
BRONSL
BRONS
BRONS
BRONS
BRONS
BRONSMB
BRONSMB
BRONSL
BRONSV
BRONSV
BRONSL
BRONSV
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSMB
BRONSL
BRONSMB
BRONSMB
BRONSV
BRONSMA
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZV
BRONSL
BRONSV

ROM
BRONSL
NTC
NTC
IJZ
NTC
BRONSL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
BRONSL
BRONSL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSMB
BRONSL
BRONSMB
BRONSL
BRONSMA
BRONSMA
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZV
BRONSL
NTC

MATERIAAL: MAU (Goud)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Baar....................................................................................................BAAR
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Ketting ...............................................................................................KETTING
Munt...................................................................................................MUNT
stater............................................................................................STATER
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK
Spiraal ................................................................................................SPIRAAL
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD

BEGIN

EIND

NEOLB
NEOMB
BRONSL
NEOMB
NEOLB
NEOLB
BRONSM
IJZL
IJZL
NEOLB
NEOLB
NEOLB
IJZL
BRONS
IJZV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
NTC
ROMV
NTC
NTC
NTC
NTC
BRONS
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Baar....................................................................................................BAAR
Beitel..................................................................................................BEITEL
Bijl BIJL ............................................................................................IJZV
Boor ...................................................................................................BOOR
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
Draadfibula ........................................................................................FIBDRAAD
knoopfibula.................................................................................KNOOPFIB
La Tene.......................................................................................LATENE
laat-La Tene................................................................................LATENEL
midden-La Tene .........................................................................LATENEM
type Nauheim .............................................................................NAUHEIM
vroeg-La Tene ............................................................................LATENEV
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
kapfibula .....................................................................................KAPFIB
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
gordelhaak ..................................................................................GORHAAK
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hamer ................................................................................................HAMER
IJzeroer/moeraserts............................................................................IJZEROER
Kam....................................................................................................KAM
Ketting ...............................................................................................KETTING
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Koker .................................................................................................KOKER
Kokerbijl............................................................................................BIJLKOKR
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
Mes (onderdeel).................................................................................MES
leermes........................................................................................LEERMES
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
kropnaald, lusvormig..................................................................KROPLUSV
kropnaald/Kropfnadel ................................................................KROP
Spatenkopfnadel/spadekopnaald................................................SPATEN
Onbekend...........................................................................................XXX
beslag..........................................................................................BESLAG

BEGIN

EIND

IJZ
BRONSM
BRONSM
BRONSM
IJZ
NTC
IJZ
IJZ
IJZ
IJZV
IJZ
IJZ
IJZL
IJZM
IJZL
IJZL
IJZL
IJZM
IJZ
IJZL
IJZ
IJZ
IJZ
BRONSM
IJZ
BRONSM
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
IJZV
BRONSM
IJZV
IJZ
IJZ
IJZ
IJZV
IJZ
IJZ
IJZM
IJZV
IJZV
BRONSM
IJZ

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
LMEA
ROMV
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
IJZL
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
ROML
NTC
IJZM
IJZL
IJZM
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG


beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
gesloten holle steel .....................................................................STEELHOL
massieve steel .............................................................................STEELMAS
Pincet .................................................................................................PINCET
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
ploegpuntbeschermer/ploegschoen............................................PLOEGPB
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Riek/greep/hooivork..........................................................................RIEK
Ring....................................................................................................RING
Schaar ................................................................................................SCHAAR
Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE
dolkschede ..................................................................................DOLKSCH
puntbeschermer/oordband..........................................................PUNTBSCH
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
eenzijdig snijdend.......................................................................EENZIJDG
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
beslag..........................................................................................BESLAG
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Slak ....................................................................................................SLAK
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Tang ...................................................................................................TANG
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Vijl VIJL............................................................................................IJZ
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
beslag..........................................................................................BESLAG
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
velg .............................................................................................VELG
wielnaaf ......................................................................................WIELNAAF
Zaag ...................................................................................................ZAAG

BEGIN

EIND

IJZV
IJZV
IJZV
IJZ
IJZ
IJZV
IJZ
IJZ
IJZV
IJZ
IJZ
BRONSM
IJZ
IJZV
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
IJZV
IJZV
IJZL
IJZL
IJZL
IJZ
IJZ
IJZ
BRONSM
IJZ
IJZ
BRONSM
BRONSM
IJZ
IJZV
NTC
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
IJZV
BRONSM
IJZV
IJZ
IJZ
IJZ

NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTA
LMEB
LMEA
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
LMEB
NTC
NTC
NTA
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD


La Tene.......................................................................................LATENE
volgreepzwaard type Guendlingen ............................................GUNDLIN
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

IJZV
IJZL
IJZV
IJZV

NTC
ROMV
IJZV
NTC

MATERIAAL: MCU (Koper)


OMSCHRIJVING

CODE

Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Baar....................................................................................................BAAR
Band...................................................................................................BAND
Bijl BIJL ............................................................................................NEOMB
vlakbijl........................................................................................VLAKBL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
tongdolk......................................................................................TONGDOLK
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
hellebaard ...................................................................................HELLEBRD
Munt...................................................................................................MUNT
triquetrum ...................................................................................TRIQUET
Onbekend...........................................................................................XXX
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Randbijl..............................................................................................BIJLRAND
Ierse randbijl...............................................................................IERS
lage randen .................................................................................LAGERAND
type Emmen................................................................................EMMEN
Ring....................................................................................................RING
Schijf..................................................................................................SCHIJF
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Spiraal ................................................................................................SPIRAAL
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG

BEGIN

EIND

NEOLB
NEOMB
NEOMB
BRONSV
NEOMB
NEOLB
NEOLB
BRONSL
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
BRONSV
BRONSV
IJZL
IJZL
NEOMB
NEOLB
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOLB
NEOMB
NEOMB
NEOMB

NTC
NTC
NTC
BRONSV
NTC
NEOLB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
ROMV
NTC
NEOLB
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
NTC
NEOMB
NTC
NTC
NTC
BRONSV
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
knopvormige uiteinden, gegoten tordering................................KNOPTORD
Baar....................................................................................................BAAR
Band...................................................................................................BAND
Beitel..................................................................................................BEITEL
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Bijl BIJL ............................................................................................NEOMB
Boor ...................................................................................................BOOR
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
Draadfibula ........................................................................................FIBDRAAD
knoopfibula.................................................................................KNOOPFIB
La Tene.......................................................................................LATENE
laat-La Tene................................................................................LATENEL
midden-La Tene .........................................................................LATENEM
type Nauheim .............................................................................NAUHEIM
vroeg-La Tene ............................................................................LATENEV
Emmer................................................................................................EMMER
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
kapfibula .....................................................................................KAPFIB
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelhaak ..................................................................................GORHAAK
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haak...................................................................................................HAAK
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
(pseudo)wendelring....................................................................WENDEL
Hamer ................................................................................................HAMER
Hanger ...............................................................................................HANGER
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Hielbijl ...............................................................................................BIJLHIEL
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
beslag..........................................................................................BESLAG
Kam....................................................................................................KAM
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
sluiting ........................................................................................SLUITING

BEGIN

EIND

IJZ
NEOMB
NEOMB
NEOMB
BRONS
IJZM
NEOMB
NEOMB
BRONS
BRONSL
NTC
IJZ
IJZ
IJZ
NEOLB
BRONS
IJZ
IJZL
IJZM
IJZL
IJZL
IJZL
IJZM
IJZV
BRONSL
IJZL
BRONS
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
BRONSL
BRONS
BRONS
NEOMB
NEOLB
IJZV
IJZ
NEOMB
IJZL
BRONSM
IJZV
IJZV
IJZ
IJZ
BRONSM
BRONSV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
IJZL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
LMEB
ROMV
NTC
NTC
NTC
ROM
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
IJZV
NTC
NTC
NTC
BRONSL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kokerbijl............................................................................................BIJLKOKR
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
hellebaard ...................................................................................HELLEBRD
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
Mes (onderdeel).................................................................................MES
Munt...................................................................................................MUNT
Avavcia.......................................................................................AVAVCIA
Nervii..........................................................................................NERVII
stater............................................................................................STATER
triquetrum ...................................................................................TRIQUET
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
kropnaald, lusvormig..................................................................KROPLUSV
kropnaald/Kropfnadel ................................................................KROP
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
Pincet .................................................................................................PINCET
Plaat/strip ...........................................................................................PLAAT
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
Pot/kookpot/voorraadpot...................................................................POT
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Randbijl..............................................................................................BIJLRAND
Ierse randbijl...............................................................................IERS
lage randen .................................................................................LAGERAND
type Emmen................................................................................EMMEN
Randhielbijl .......................................................................................BIJLRDHI
Riek/greep/hooivork..........................................................................RIEK
Ring....................................................................................................RING
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
Schaar ................................................................................................SCHAAR
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
eenzijdig snijdend.......................................................................EENZIJDG
Schijf..................................................................................................SCHIJF

BEGIN

EIND

BRONS
BRONS
NEOMB
BRONSMB
NEOMB
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONS
IJZ
BRONS
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZ
IJZM
IJZV
NEOMB
BRONS
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSM
BRONSMB
NEOMB
IJZ
IJZ
NEOLB
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSM
IJZ
NEOMB
IJZ
IJZ
BRONSV
BRONSL
NEOMB

NTC
NTC
NTC
IJZL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
IJZM
IJZL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
BRONSM
BRONSMA
BRONSV
BRONSV
BRONSM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD


handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
beslag..........................................................................................BESLAG
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Slak ....................................................................................................SLAK
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Spiraal ................................................................................................SPIRAAL
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vijl VIJL............................................................................................IJZ
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Vleugelbijl .........................................................................................BIJLVLEU
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Zaag ...................................................................................................ZAAG
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
volgreepzwaard type Guendlingen ............................................GUNDLIN
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

IJZL
IJZL
IJZL
IJZ
IJZ
NEOMB
NEOMB
BRONSM
BRONSV
NEOLB
NEOMB
BRONSV
BRONSL
BRONS
NTC
BRONS
BRONS
BRONS
BRONSMB
BRONSL
NEOLB
NEOMB
IJZ
BRONSV
IJZV
BRONSV

NTA
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
IJZ
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
BRONSL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
IJZV
NTC

MATERIAAL: MSN (Tin of lood-tin legering)


OMSCHRIJVING

CODE

Kraal ..................................................................................................KRAAL
Onbekend...........................................................................................XXX
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER

BEGIN

EIND

BRONSV
BRONSV
BRONSV

NTC
NTC
BRONSV

MATERIAAL: MAG (Zilver)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Munt...................................................................................................MUNT
triquetrum ...................................................................................TRIQUET
Onbekend...........................................................................................XXX
Slak ....................................................................................................SLAK

BEGIN

EIND

IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL

NTC
NTC
NTC
NTC
ROMV
NTC
NTC

MATERIAAL: ODB (Bot, dierlijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beitel..................................................................................................BEITEL
Bijl BIJL ............................................................................................MESO
Bot BOT ............................................................................................PALEO
amfibie ........................................................................................AMFIBIE
geit ..............................................................................................GEIT
hond ............................................................................................HOND
paard ...........................................................................................PAARD
reptiel ..........................................................................................REPTIEL
rund.............................................................................................RUND
schaap .........................................................................................SCHAAP
schaap en/of geit.........................................................................SCHPGEIT
varken .........................................................................................VARKEN
vis................................................................................................VIS
vogel ...........................................................................................VOGEL
zoogdier, wild.............................................................................ZOOGWILD
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Foedraal/etui ......................................................................................FOEDRAAL
Gebitselement:tand/kies ....................................................................GEBIT
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Harpoen .............................................................................................HARPOEN
Kam....................................................................................................KAM
ongelaagd/enkelvoudig ..............................................................EENLAAG
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kokerbijl............................................................................................BIJLKOKR
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Mes (onderdeel).................................................................................MES
heft/handvat ................................................................................HEFT
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
fluit..............................................................................................FLUIT
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Onbekend...........................................................................................XXX
heft/handvat ................................................................................HEFT
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
bit/trens .......................................................................................BIT
Pijl PIJL.............................................................................................MESO

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
NTC
PALEO
NEOL
MESOV
NEOL
PALEO
NEOVA
NEOL
NEOL
NEOVA
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
BRONS
PALEO
NEO
NEOM
NEO
PALEO
PALEOL
PALEOL
NEO
NEO
PALEO
NEO
PALEO
MESO
PALEOL
PALEO
NEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOL
MESO
PALEO
PALEO
BRONS
BRONS
NEO

NTC
NTC
NTC
NTC

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
PALEOL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NEO
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODB (Bot, dierlijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Pijlkoker.............................................................................................PIJLKOKR
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Retouchoir .........................................................................................RETOUCH
Ring....................................................................................................RING
Schijf..................................................................................................SCHIJF
doorboord ...................................................................................DOORBRD
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Spits ...................................................................................................SPITS
aan twee zijden weerhaken ........................................................TWEEZIJW
groot, aan een zijde weerhaken..................................................EENZIJGR
klein, aan een zijde weerhaken ..................................................EENZIJKL
weerhaken...................................................................................WEERHAAK
zonder weerhaken.......................................................................HAAKLOOS
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Visstaaf ..............................................................................................VISSTAAF
Vlashekel ...........................................................................................VLASHEKL
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

PALEOL
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEOLA
MESO
PALEO
PALEO
PALEO
IJZ
PALEO
PALEOL
PALEOL
PALEOL
PALEOL
PALEOL
PALEO
PALEO
MESO
PALEOL
NEO
PALEO
PALEO
NEOM
BRONS
BRONS

NTA
NTC
BRONS
NTC
NTC
ROML
IJZ
NTC
NTC
NTC
NTA
NEO
PALEOL
MESOV
MESO
MESO
NEO
NTC
NTC
NTC
ROM
NEO
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OMB (Bot, menselijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Bot BOT ............................................................................................PALEO


Crematieresten ...................................................................................CREMREST
Gebitselement:tand/kies ....................................................................GEBIT
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX
Veenlijk..............................................................................................VEENLIJK

BEGIN

EIND

NTC
MESO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO

VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OXB (Bot, onbekend)


OMSCHRIJVING

CODE

Bot BOT ............................................................................................PALEO


Crematieresten ...................................................................................CREMREST
Gebitselement:tand/kies ....................................................................GEBIT

BEGIN

EIND

NTC
MESO
PALEO

VMEA
NTC

MATERIAAL: ODG (Gewei)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Bijl BIJL ............................................................................................PALEOLB
Lyngby-bijl.................................................................................LYNGBY
Bijl, doorboord ..................................................................................BIJLDBRD
basisbijl.......................................................................................BASISBL
T-bijl ...........................................................................................T-BIJL
volgtakbijl...................................................................................VOLGTAK
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Harpoen .............................................................................................HARPOEN
Houweel/hak......................................................................................HOUWEEL
Kam....................................................................................................KAM
ongelaagd/enkelvoudig ..............................................................EENLAAG
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Manchet .............................................................................................MANCHET
Mes (onderdeel).................................................................................MES
heft/handvat ................................................................................HEFT
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Onbekend...........................................................................................XXX
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Retouchoir .........................................................................................RETOUCH
Ring....................................................................................................RING
Schijf..................................................................................................SCHIJF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spits ...................................................................................................SPITS
aan twee zijden weerhaken ........................................................TWEEZIJW
groot, aan een zijde weerhaken..................................................EENZIJGR
klein, aan een zijde weerhaken ..................................................EENZIJKL
weerhaken...................................................................................WEERHAAK
zonder weerhaken.......................................................................HAAKLOOS
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Visstaaf ..............................................................................................VISSTAAF
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
IJZ
PALEOLB
MESO
MESO
MESOL
MESO
MESOV
PALEO
NEO
PALEO
PALEOL
PALEOL
NEO
NEO
NEO
NEO
PALEO
PALEOL
NEO
MESOL
PALEO
PALEO
PALEOL
MESO
PALEO
BRONS
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOL
PALEOL
PALEOL
PALEOL
PALEOL
PALEO
MESO
PALEOL
PALEO
PALEO
NEOM

NTC
NTC
PALEOLB
IJZ
IJZ
NEOMA
IJZ
NEOVB
NTC
NTC
NTC
NTC
PALEOL
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NEOL
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
BRONS
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NEO
PALEOL
MESOV
MESO
MESO
NEO
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODG (Gewei)


OMSCHRIJVING

CODE

Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD


zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

BRONS
BRONS

NTC
NTC

MATERIAAL: ODH (Hoorn)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Kam....................................................................................................KAM
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Mes (onderdeel).................................................................................MES
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
NEO
NEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
PALEO
BRONS

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OPH (Hout/houtskool)


OMSCHRIJVING

CODE

Aalsteker (onderdeel) ........................................................................AALSTEKR


Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Bak/nap..............................................................................................BAK
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Balk....................................................................................................BALK
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
Beschoeiing .......................................................................................BESCHOEI
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Constructie.........................................................................................CONSTRUC
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Deuvel................................................................................................DEUVEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
boomkist/dodenboom.................................................................BOOMKIST
Doos...................................................................................................DOOS
Eg EG...............................................................................................IJZ
Emmer................................................................................................EMMER
Gebouw..............................................................................................GEBOUW
Graf (onderdeel) ................................................................................GRAF
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hamer ................................................................................................HAMER
Hanger ...............................................................................................HANGER
Houtskool...........................................................................................HOUTSKL
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
Kam....................................................................................................KAM
Kist KIST ...........................................................................................NEO
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Mand..................................................................................................MAND
Mes (onderdeel).................................................................................MES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
stoel.............................................................................................STOEL
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
fluit..............................................................................................FLUIT
Netdrijver...........................................................................................NETDRIJV
Paal PAAL..........................................................................................PALEO
Palissade ............................................................................................PALISSAD
Pijl PIJL.............................................................................................PALEOLB
Pijlkoker.............................................................................................PIJLKOKR
Pin PIN..............................................................................................PALEO

BEGIN

EIND

MESO
PALEO
PALEO
MESO
BRONS
NEO
PALEO
NEO
PALEOL
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
PALEO
NEO
NEO
MESO
NTC
BRONS
PALEO
PALEO
IJZ
PALEO
MESO
PALEO
PALEO
NEOMB
NEO
NTC
NEO
PALEO
MESO
PALEOL
PALEO
NEO
MESO
PALEO
BRONS
BRONS
PALEO
PALEO
MESO
NTC
NEOVA
NTC
PALEOL
NTC

NEO
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA

MATERIAAL: OPH (Hout/houtskool)


OMSCHRIJVING

CODE

Plank ..................................................................................................PLANK
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
eergetouw/haakploeg..................................................................EERGETW
Rad RAD............................................................................................BRONSL
Ring....................................................................................................RING
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
peddel .........................................................................................PEDDEL
type boomstamboot/boomstamkano ..........................................BOOMSTAM
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
Slagwapen..........................................................................................SLAGWPN
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spie/keg/wig ......................................................................................SPIE
Spinhout.............................................................................................SPINHOUT
Staf STAF ..........................................................................................PALEO
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
Ton/vat/kuip.......................................................................................TON
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Visfuik ...............................................................................................VISFUIK
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Visnet/visgaas....................................................................................VISNET
Vlashekel ...........................................................................................VLASHEKL
Vlechtwerk.........................................................................................VLECHTW
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
disselboom..................................................................................DISSELBM
wagenas/wagenboom .................................................................WAGENAS
Wan....................................................................................................WAN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterput ............................................................................................WATERPUT
Weg....................................................................................................WEG
knuppelweg ................................................................................KNUPLWEG
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
steel.............................................................................................STEEL
Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
schijfwiel ....................................................................................SCHIJFWL
spaak(wiel) .................................................................................SPAAKWL
wielnaaf ......................................................................................WIELNAAF
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

MESOL
NEOMB
NEOMB
NTC
PALEO
BRONS
PALEO
MESO
MESO
MESO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEOLA
NTC
PALEO
PALEO
BRONS
MESO
MESO
PALEO
MESO
NEO
PALEO
NEOLA
NEO
NEO
NEO
PALEO
NEOVA
NEOMB
NEOMB
PALEO
PALEO
NEOLA
NEOLA
BRONSL
BRONSL
NEOLA
BRONS
BRONS

NTC
NTC
ROM
NTC
NTA
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTA
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODI (Ivoor)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beitel..................................................................................................BEITEL
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
tand, doorboord ..........................................................................TANDDRB
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
Onbekend...........................................................................................XXX
Schijf..................................................................................................SCHIJF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
MESO
NEO
PALEO
PALEOL
PALEOL
PALEOL
PALEO
PALEOL
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
BRONS

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODL (Leer/huid/bont)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Band...................................................................................................BAND
Beurs ..................................................................................................BEURS
Buidel.................................................................................................BUIDEL
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
mantel/jas/cape ...........................................................................MANTEL
muts ............................................................................................MUTS
veter/schoensluiting....................................................................VETER
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
Onbekend...........................................................................................XXX
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
Pijlkoker.............................................................................................PIJLKOKR
Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
schoen .........................................................................................SCHOEN
veter/schoensluiting....................................................................VETER
Slinger................................................................................................SLINGER
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN

BEGIN

EIND

PALEO
BRONS
PALEO
IJZL
PALEO
PALEO
PALEO
IJZL
PALEO
PALEO
BRONS
PALEO
BRONS
PALEO
BRONS
PALEOL
NEO
BRONS
NEO
NEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OXX (Organisch)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Bak/nap..............................................................................................BAK
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Band...................................................................................................BAND
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
fluit..............................................................................................FLUIT
Onbekend...........................................................................................XXX
Ring....................................................................................................RING
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Visfuik ...............................................................................................VISFUIK
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Visnet/visgaas....................................................................................VISNET
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
BRONS
PALEO
PALEOL
PALEO
PALEO
NEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
IJZ
MESO
PALEO
MESO
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODX (Organisch dierlijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Coproliet/fossiel uitwerpsel...............................................................COPROL
Eierschaal...........................................................................................EIERSCHL
Haar....................................................................................................HAAR

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO

NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OMX (Organisch menselijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Haar....................................................................................................HAAR
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Veenlijk..............................................................................................VEENLIJK

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
NEO

NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OPX (Organisch plantaardig)


OMSCHRIJVING

CODE

Mand..................................................................................................MAND
Pollen/stuifmeel .................................................................................POLLEN
Touw/kabel/koord .............................................................................TOUW
Zaad/vrucht/noot/pit ..........................................................................ZAAD

BEGIN

EIND

MESO
PALEO
PALEO
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODS (Schelp)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEOL
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OTE (Textiel:katoen/linnen/wol/zijde)


OMSCHRIJVING

CODE

Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
broek ...........................................................................................BROEK
hemd ...........................................................................................HEMD
mantel/jas/cape ...........................................................................MANTEL
muts ............................................................................................MUTS
rok...............................................................................................ROK
sok...............................................................................................SOK
Onbekend...........................................................................................XXX
Weefsel/geweven stof .......................................................................WEEFSEL

BEGIN

EIND

NEO
NEO
IJZL
NEO
IJZ
NEO
NEO
BRONS
NEO
NEO
NEO
NEO

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SBA (Barnsteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
hoefijzervormig/halve-maanvormig ..........................................HOEFVRM
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knoop ................................................................................................KNOOP
V-vormig doorboord ..................................................................V-VORM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Onbekend...........................................................................................XXX
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD

BEGIN

EIND

NEO
PALEOL
NEOVB
NEOVB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOVB
PALEO
NEOVB

NTC
NTC
NTC
NTC
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NEOLB
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SDI (Diabaas/gabbro/doleriet/dioriet)


OMSCHRIJVING

CODE

Bijl BIJL ............................................................................................NEOV


Fels-Ovalbeil ..............................................................................FELSOVAL
Fels-Rundbeil .............................................................................FELSRUND
Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hamerbijl ...........................................................................................HAMERBL
Arbeitsaxt ...................................................................................ARBEITS
Brandt type A/B .........................................................................BRANDTAB
derivaat EGK-hamer ..................................................................DERIVAAT
gefacetteerd.................................................................................FACET
gefacetteerd, Brandt type 1 ........................................................FACET1
gefacetteerd, Brandt type 2A .....................................................FACET2A
gefacetteerd, Brandt type 2B......................................................FACET2B
Glob type B ................................................................................GLOBB
Glob type C ................................................................................GLOBC
Glob type D ................................................................................GLOBD
Glob type E.................................................................................GLOBE
Glob type F.................................................................................GLOBF
Glob type G ................................................................................GLOBG
Glob type H ................................................................................GLOBH
Glob type K ................................................................................GLOBK
knophamerbijl.............................................................................KNOPHAMR
R/S-hamerbijl .............................................................................R/S-HAMR
type Baexem ...............................................................................BAEXEM
type Emmen................................................................................EMMEN
type Epe ......................................................................................EPE
type Muntendam.........................................................................MUNTENDM
type P1 ........................................................................................P1-HAMER
type P2 ........................................................................................P2-HAMER
type Zuidvelde............................................................................ZUIDVELD
vlakke hamerbijl.........................................................................VLAKHAMR
Napjessteen........................................................................................NAPJESTN

BEGIN

EIND

BRONS
NEOVB
NEOV
PALEO
PALEO
NEOM
BRONS
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOMB
NEOLA
BRONSL
NEOLB
NEOLB
BRONSL
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOMA
NEO

BRONS
NEOMA
NTC
NTC
IJZM
BRONS
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOMB
NEOLA
IJZM
BRONSV
NEOLB
IJZM
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOMA
IJZ

MATERIAAL: SGI (Git)


OMSCHRIJVING

CODE

Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Onbekend...........................................................................................XXX
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD

BEGIN

EIND

IJZ
IJZ
NEO
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SGR (Graniet/gneis)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Bijl BIJL ............................................................................................NEOV
Fels-Ovalbeil ..............................................................................FELSOVAL
Fels-Rechteckbeil .......................................................................FELSRECH
Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hamerbijl ...........................................................................................HAMERBL
Arbeitsaxt ...................................................................................ARBEITS
Breitkeil, doorboord ...................................................................BREITKEI
hoge doorboorde schoenleestbijl ...............................................SCHOENLD
type Baexem ...............................................................................BAEXEM
type Muntendam.........................................................................MUNTENDM
Klopsteen/retouchoir .........................................................................KLOPSTN
Maalsteen:ligger/loper.......................................................................MAALSTN
schaalkweern ..............................................................................SCHLKWRN
Van Heeringen type C:Napoleonshoed .....................................VANHEERC
zadelkweern................................................................................ZADLKWRN
Napjessteen........................................................................................NAPJESTN
Onbekend...........................................................................................XXX
Spitzhaue ...........................................................................................SPITZHAU
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG

BEGIN

EIND

PALEO
BRONS
NEOVB
NEOMA
PALEO
PALEO
NEO
BRONS
NEOVB
NEOV
BRONSL
BRONSL
PALEO
NEO
NEOMB
IJZM
NEO
NEO
PALEO
MESO
PALEO

NTC
BRONS
BRONS
NTC
NTC
IJZM
BRONS
NEOVB
NEOVB
IJZM
IJZM
IJZ
IJZ
NEOMB
IJZL
IJZ
IJZ
NTC
NEOV
NTC

MATERIAAL: SJA (Jadeiet/nefriet)


OMSCHRIJVING

CODE

Bijl BIJL ............................................................................................NEOM


Fels-Ovalbeil ..............................................................................FELSOVAL
Fels-Rechteckbeil .......................................................................FELSRECH
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX

BEGIN

EIND

NEOL
NEOM
NEOM
NEOM
NEOM

NEOL
NEOL
NTC
NEOL

MATERIAAL: SKA (Kalk(steen))


OMSCHRIJVING

CODE

Stamper ..............................................................................................STAMPER

BEGIN

EIND

NEO

NTB

MATERIAAL: SOK (Oker)


OMSCHRIJVING

CODE

BEGIN

EIND

Brok ...................................................................................................BROK
Onbekend...........................................................................................XXX

PALEO
PALEO

NTC
NEO

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afslag.................................................................................................AFSLAG
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
bifaciaal geretoucheerd ..............................................................BIFACIAL
bijlafslag, geslepen .....................................................................BIJLAFSL
bijlvernieuwingsafslag ...............................................................BIJLVERN
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
kernpreparatie-afslag..................................................................KERNPRAF
kernpreparatie-afslag, gekerfd ...................................................KERNPAGK
kernpreparatie-afslag, geretoucheerd.........................................KERNPAGR
kernpreparatie-afslag, getand .....................................................KERNPAGT
kernvernieuwingsafslag .............................................................KERNVERN
kernvernieuwingsafslag, gekerfd ...............................................KERNVAGK
kernvernieuwingsafslag, geretoucheerd ....................................KERNVAGR
kernvernieuwingsafslag, getand.................................................KERNVAGT
Levallois-afslag ..........................................................................LEVALAFS
Levallois-spits.............................................................................LEVALSPI
stekerafslag .................................................................................STEKERAF
vuistbijlafslag .............................................................................VUISTAFS
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beitel..................................................................................................BEITEL
klingbeitel ...................................................................................KLINGBEI
ovale dwarsdoorsnede ................................................................OVAAL
rechthoekige dwarsdoorsnede....................................................RECHTD
Bijl BIJL ............................................................................................MESOL
afslagbijl .....................................................................................AFSLAGBL
Fels-Absatzbeil/Schaftrillenbeil.................................................FELSABS
Fels-Ovalbeil ..............................................................................FELSOVAL
Fels-Rechteckbeil .......................................................................FELSRECH
Fels-Rundbeil .............................................................................FELSRUND
kernbijl........................................................................................KERNBL
Boor ...................................................................................................BOOR
afslagboor ...................................................................................AFSLAGBR
kernboor......................................................................................KERNBR
klingboor ....................................................................................KLINGBR
Brok ...................................................................................................BROK
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
Chopper .............................................................................................CHOPPER
Chopping tool ....................................................................................CHOPPING

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEOV
MESOL
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
IJZ
MESOL
NEOLA
NEOMB
NEOMB
BRONS
MESOL
NEOL
NEOVB
NEOMA
NEOV
MESOL
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEO
PALEO

NTC
IJZ
IJZ
BRONS
BRONS
NEOMA
IJZ
IJZ
IJZ
NEO
NEO
NEO
NEO
BRONS
BRONS
BRONS
BRONS
PALEOM
PALEOM
NEO
PALEOM
NTC
NTC
NTC
NEOL
NEOLA
NEOL
NEOL
NEOMA
BRONS
BRONS
BRONS
NEOMA
NEOMA
BRONS
BRONS
BRONS
NEO
NTC
IJZ
IJZ
IJZ
MESO
MESO

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

Combinatiewerktuig ..........................................................................COMBIWRK
schrabber-boor............................................................................SCHRAB/B
steker-boor..................................................................................STEKER/B
steker-schrabber .........................................................................STEKER/S
Constructie.........................................................................................CONSTRUC
Disque................................................................................................DISQUE
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Plaettbolzen ................................................................................PLATTBOL
schoenleestbijl/Schuhleistenkeil ................................................SCHOENL
Geroellkeule.......................................................................................GEROLLK
Gietmal/gietvorm...............................................................................GIETMAL
Graf (onderdeel) ................................................................................GRAF
Haardplaat..........................................................................................HAARDPLT
Haardsteen .........................................................................................HAARDSTN
Haard(plaats) .....................................................................................HAARD
Hachereau ..........................................................................................HACHEREA
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
MESOL
NEOV
NEOV
MESOM
BRONS
PALEO
IJZ
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO

NEO
NEO
NEO
NEO
NTC
PALEOM
NEOL
NEOV
NEOV
NEOM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
PALEOM
NTC

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

Hamerbijl ...........................................................................................HAMERBL
Arbeitsaxt ...................................................................................ARBEITS
Brandt type A/B .........................................................................BRANDTAB
Breitkeil, doorboord ...................................................................BREITKEI
derivaat EGK-hamer ..................................................................DERIVAAT
gefacetteerd.................................................................................FACET
gefacetteerd, Brandt type 1 ........................................................FACET1
gefacetteerd, Brandt type 2A .....................................................FACET2A
gefacetteerd, Brandt type 2B......................................................FACET2B
Glob type A ................................................................................GLOBA
Glob type B ................................................................................GLOBB
Glob type C ................................................................................GLOBC
Glob type D ................................................................................GLOBD
Glob type E.................................................................................GLOBE
Glob type F.................................................................................GLOBF
Glob type G ................................................................................GLOBG
Glob type H ................................................................................GLOBH
Glob type K ................................................................................GLOBK
hoge doorboorde schoenleestbijl ...............................................SCHOENLD
knophamerbijl.............................................................................KNOPHAMR
R/S-hamerbijl .............................................................................R/S-HAMR
type Baexem ...............................................................................BAEXEM
type Emmen................................................................................EMMEN
type Epe ......................................................................................EPE
type Hannover ............................................................................HANNOVER
type Muntendam.........................................................................MUNTENDM
type P1 ........................................................................................P1-HAMER
type P2 ........................................................................................P2-HAMER
type Troldebjerg/Fredsgard........................................................TROLDEBJ
type Zuidvelde............................................................................ZUIDVELD
vlakke hamerbijl.........................................................................VLAKHAMR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Keilmesser .........................................................................................KEILMESS
Kern ...................................................................................................KERN
afslagkern ...................................................................................AFSLAGK
discoide kern...............................................................................DISCOIDE
klingkern.....................................................................................KLINGKRN
Levallois-kern.............................................................................LEVALKER
Levallois-klingenkern ................................................................LEVALKLK
Levallois-spitsenkern .................................................................LEVALSPK
Klappersteen/oersteen .......................................................................KLAPSTN

BEGIN

EIND

NEOV
BRONS
NEOLA
NEOVB
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOV
NEOMB
NEOLA
BRONSL
NEOLB
NEOLB
NEOMB
BRONSL
NEOLA
NEOLA
NEOMB
NEOLB
NEOMA
PALEOL
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
IJZ

IJZM
BRONS
NEOLA
NEOVB
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOVB
NEOMB
NEOLA
IJZM
BRONSV
NEOLB
NEOMB
IJZM
NEOLA
NEOLA
NEOMB
NEOLB
NEOMA
NTC
PALEOM
IJZ
IJZ
BRONS
NEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
NTC

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

Kling ..................................................................................................KLING
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
driehoekig steil geretoucheerd ...................................................DRIESTR
dubbel afgeknot ..........................................................................DUBBELAF
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
kernpreparatie-kling ...................................................................KERNPRKL
kernpreparatie-kling, gekerfd.....................................................KERNPKGK
kernpreparatie-kling, geretoucheerd ..........................................KERNPKGR
kernpreparatie-kling, getand ......................................................KERNPKGT
rechthoekig steil geretoucheerd .................................................RECHTSTR
spitskling.....................................................................................SPITSKL
steil geretoucheerd......................................................................STEILRET
vierzijdig steil geretoucheerd .....................................................VIERSTR
Klopsteen/retouchoir .........................................................................KLOPSTN
Kooksteen ..........................................................................................KOOKSTN
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kubussteen ........................................................................................KUBUSSTN
Kussensteen .......................................................................................KUSSENST
Maalsteen:ligger/loper.......................................................................MAALSTN
schaalkweern ..............................................................................SCHLKWRN
Van Heeringen type A:broodvormig .........................................VANHEERA
Van Heeringen type B:groot en vlak .........................................VANHEERB
Van Heeringen type C:Napoleonshoed .....................................VANHEERC
Van Heeringen type D:roterende handmolen ............................VANHEERD
zadelkweern................................................................................ZADLKWRN
Macehead...........................................................................................MACEHEAD
Mes (onderdeel).................................................................................MES
rugmes ........................................................................................RUGMES
Microsteker........................................................................................MICROSTE
Napjessteen........................................................................................NAPJESTN
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Onbekend...........................................................................................XXX
Pic PIC ..............................................................................................PALEO
Polsbeschermer..................................................................................POLSBSCH
Ring....................................................................................................RING
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
dubbele schaaf ............................................................................DUBBELS
enkelvoudige schaaf ...................................................................ENKELV
limace..........................................................................................LIMACE
spitsschaaf...................................................................................SPITSSCH

BEGIN

EIND

PALEO
PALEOV
MESOV
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
MESOM
NEOMA
PALEOL
MESOM
PALEO
MESO
PALEOL
NEOLA
NEOLB
NEO
NEOMB
BRONSL
IJZM
IJZM
IJZL
NEO
NEOLA
PALEO
PALEO
PALEOLB
NEO
MESO
PALEO
NEOL
NEOLB
IJZ
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM

IJZ
NEO
MESOL
NEO
IJZ
IJZ
IJZ
BRONS
NEO
NEO
NEO
MESOL
NEOMA
MESOL
MESOL
IJZ
IJZ
NTC
ROM
NEOLB
LMEB
NEOMB
IJZV
IJZM
IJZL
ROM
IJZ
BRONSV
BRONS
PALEOM
MESOL
IJZ
NTC
NTC
NEOLB
NTC
MESOL
NEO
NEO
PALEOM
PALEOM

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

BEGIN

EIND

Schrabber ...........................................................................................SCHRABR
afslagschrabber...........................................................................AFSLAGS
dubbele klingschrabber ..............................................................DUBBELKL
dubbelschrabber .........................................................................DUBBELSC
kernschrabber .............................................................................KERNSCH
klingschrabber ............................................................................KLINGSCH
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Sinaasappelpart/quartier d'orange .....................................................SINAASAP
Slijpsteen/wetsteen ............................................................................SLIJPSTN
pijlschachtpolijster......................................................................PIJLSPOL
polijststeen voor naalden............................................................NAALDPOL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spits ...................................................................................................SPITS
Ahrensburg-(steel)spits ..............................................................AHRENSBU
Azilien-spits................................................................................AZILIEN
A-spits.........................................................................................A-SPITS
bladspits......................................................................................BLAD
bladspits type Jerzmanowice......................................................JERZMANO
bladspits type Mauern ................................................................MAUERN
bladspits, oppervlakte-retouche .................................................BLADOR
B-spits.........................................................................................B-SPITS
Cheddar-spits..............................................................................CHEDDAR
concave basis, driehoekig, opp. retouche ..................................CONCAAF
convexe basis, driehoekig, opp. retouche ..................................CONVEX
Creswell-spits .............................................................................CRESWELL
C-spits.........................................................................................C-SPITS
driehoek met oppervlakte-retouche ...........................................DRIEHKOR
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
driehoek, driezijdig geretoucheerd.............................................DRIEHK3R
dubbele spits ...............................................................................DUBBELSP
D-spits.........................................................................................D-SPITS
Font Robert-spits ........................................................................FONTROBE
gelijkbenige driehoek .................................................................GELIJKB
Gravette-spits..............................................................................GRAVETTE
Havelte-spits...............................................................................HAVELTE
kerfspits ......................................................................................KERF
Kremser-spits..............................................................................KREMSER
lancetspits ...................................................................................LANCET
LBK-asymmetrische driehoek ...................................................LBKASYMM
LBK-spits ...................................................................................LBKSPITS
LBK-symmetrische driehoek .....................................................LBKSYMM
Maglemose-lancetspits ...............................................................MAGLEMOS
maretakspits/feuille de gui .........................................................MARETAK

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEOVA
NEOVA
PALEO
PALEOLB
PALEOLB
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEOLB
MESOV
PALEOM
PALEOLA
PALEOM
PALEOM
PALEOLB
PALEOLB
NEOVB
NEOVB
PALEOLB
MESOV
MESOM
PALEOLB
MESOM
MESOL
MESOM
PALEOLA
PALEOLB
PALEOLA
PALEOLB
PALEOL
PALEOLB
MESOM
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOM

MESOL
IJZ
NEO
BRONS
IJZ
NEO
NTC
IJZM
NEOVA
NTC
BRONSM
PALEOLB
NTC
BRONSM
PALEOLB
PALEOLB
MESOL
BRONSM
PALEOLA
PALEOM
BRONSM
MESOL
PALEOLB
BRONSMB
NEOLB
PALEOLB
MESOL
NEOLB
NEOLB
MESOL
MESOL
MESOL
PALEOLA
MESOL
PALEOLB
PALEOLB
MESOL
PALEOLB
MESOL
NEOVA
NEOVA
NEOVA
MESOL
MESOL

Spits (vervolg) ...................................................................................SPITS


Mousterien-spits .........................................................................MOUSTERN

PALEO
PALEOM

BRONSM
PALEOM

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

naaldvormig................................................................................NAALDVRM
ongelijkbenige driehoek.............................................................ONGELIJK
oppervlakte-retouche..................................................................OPPERVLK
pijlpunt type Soegel....................................................................SOEGELP
rechte basis,driehoekig, opp. retouche.......................................RECHT
ruitvormig ...................................................................................RUITVRM
Sauveterre-spits ..........................................................................SAUVETER
schachtdoorn en weerhaken .......................................................SCHACHTD
segment.......................................................................................SEGMENT
steil geretoucheerd......................................................................STEILRET
Svaerdborg-spits.........................................................................SVAERDBG
Tjonger-spits...............................................................................TJONGER
transversale spits.........................................................................TRANSVER
type denneboom .........................................................................DENNEBM
type ogivale courte .....................................................................OGIVALCO
Zonhoven-spits ...........................................................................ZONHOVEN
Spitzhaue ...........................................................................................SPITZHAU
Splintered piece/piece esquillee ........................................................SPLINPIE
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steker .................................................................................................STEKER
AA-steker ...................................................................................AASTEKER
A-steker ......................................................................................ASTEKER
beksteker/bec ..............................................................................BEK
kernsteker ...................................................................................KERNSTEK
krombeksteker/"Zinke" ..............................................................KROMBEK
meervoudige steker ....................................................................MEERVOUD
RA-steker....................................................................................RASTEKER
Tentring..............................................................................................TENTRING
Trapezium..........................................................................................TRAPEZIU
breed ...........................................................................................BREED
rechthoekig .................................................................................RECHTHK
rhombisch ...................................................................................RHOMBISC
smal.............................................................................................SMAL
Vloer ..................................................................................................VLOER
Vuistbijl/biface ..................................................................................VUISTBL
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
Micoquien-vuistbijl ....................................................................MICOQUIE
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
Wrijfsteen ..........................................................................................WRIJFSTN

BEGIN

EIND

MESOM
PALEOLB
PALEOM
BRONSV
NEOVB
NEOMB
MESOL
NEOMB
MESOM
PALEOL
MESOL
PALEOLB
MESOL
NEOMB
BRONSV
PALEOLB
MESO
PALEOL
NEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEOLB
MESOL
PALEOLB
MESOM
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEOV
PALEO
MESO

MESOL
MESOL
BRONSM
BRONSM
NEOLB
NEOLA
MESOL
BRONSM
MESOL
MESOL
MESOL
MESOV
NEOLA
NEOLA
BRONSV
MESOV
NEOV
BRONS
NTC
NEO
NEO
NEO
NEOL
NEO
PALEOLB
NEO
NEO
MESO
NEOVB
NEOVB
MESOL
MESOL
MESOL
NTC
PALEOM
PALEOM
PALEOM
NTC
NTC
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ

MATERIAAL: STE (Tefriet/basaltlava)


OMSCHRIJVING

CODE

Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Maalsteen:ligger/loper.......................................................................MAALSTN
Van Heeringen type A:broodvormig .........................................VANHEERA
Van Heeringen type B:groot en vlak .........................................VANHEERB
Van Heeringen type C:Napoleonshoed .....................................VANHEERC
Van Heeringen type D:roterende handmolen ............................VANHEERD
Onbekend...........................................................................................XXX

BEGIN

EIND

BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZM
IJZM
IJZL
BRONSL

LMEB
LMEB
LMEB
IJZV
IJZM
IJZL
ROM
LMEB

MATERIAAL: SVU (Vuursteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Afslag.................................................................................................AFSLAG
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
bifaciaal geretoucheerd ..............................................................BIFACIAL
bijlafslag, geslepen .....................................................................BIJLAFSL
bijlafslag, geslepen, gekerfd.......................................................BIJLAFGK
bijlafslag, geslepen, geretoucheerd ............................................BIJLAFGR
bijlafslag, geslepen, getand ........................................................BIJLAFGT
bijlvernieuwingsafslag ...............................................................BIJLVERN
bijlvernieuwingsafslag, gekerfd.................................................BIJLVGK
bijlvernieuwingsafslag, geretoucheerd ......................................BIJLVGR
bijlvernieuwingsafslag, getand ..................................................BIJLVGT
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
kernpreparatie-afslag..................................................................KERNPRAF
kernpreparatie-afslag, gekerfd ...................................................KERNPAGK
kernpreparatie-afslag, geretoucheerd.........................................KERNPAGR
kernpreparatie-afslag, getand .....................................................KERNPAGT
kernvernieuwingsafslag .............................................................KERNVERN
kernvernieuwingsafslag, gekerfd ...............................................KERNVAGK
kernvernieuwingsafslag, geretoucheerd ....................................KERNVAGR
kernvernieuwingsafslag, getand.................................................KERNVAGT
Levallois-afslag ..........................................................................LEVALAFS
Levallois-afslag, gekerfd............................................................LEVALAGK
Levallois-afslag, geretoucheerd .................................................LEVALAGR
Levallois-afslag, getand .............................................................LEVALAGT
Levallois-spits.............................................................................LEVALSPI
stekerafslag .................................................................................STEKERAF
stekerafslag, gekerfd...................................................................STEKERAK
stekerafslag, geretoucheerd........................................................STEKERAR
stekerafslag, getand ....................................................................STEKERAT
vuistbijlafslag .............................................................................VUISTAFS
vuistbijlafslag, gekerfd ...............................................................VUISTAGK
vuistbijlafslag, geretoucheerd ....................................................VUISTAGR
vuistbijlafslag, getand.................................................................VUISTAGT
Afval ..................................................................................................AFVAL
Beitel..................................................................................................BEITEL
klingbeitel ...................................................................................KLINGBEI
ovale dwarsdoorsnede ................................................................OVAAL
rechthoekige dwarsdoorsnede....................................................RECHTD
Bijl BIJL ............................................................................................MESOL
afslagbijl .....................................................................................AFSLAGBL
Flint-Ovalbeil .............................................................................FLINTO
Flint-Rechteckbeil ......................................................................FLINTR
kernbijl........................................................................................KERNBL

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
MESOL
NEOLA
NEOMB
NEOMB
NEOLB
MESOL
NEOVB
NEOMA
MESOL

IJZ
IJZ
BRONS
BRONS
BRONS
BRONS
BRONS
NEOMA
NEOMA
NEOMA
NEOMA
IJZ
IJZ
IJZ
NEO
NEO
NEO
NEO
BRONS
BRONS
BRONS
BRONS
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEOM
NEO
NEO
NEO
NEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEOM
NTC
NEOL
NEOLA
NEOL
NEOL
NEOMA
NEOLB
NEOLB
NEOMA

MATERIAAL: SVU (Vuursteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Boor ...................................................................................................BOOR
afslagboor ...................................................................................AFSLAGBR
kernboor......................................................................................KERNBR
klingboor ....................................................................................KLINGBR
Brok ...................................................................................................BROK
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
Chopper .............................................................................................CHOPPER
Chopping tool ....................................................................................CHOPPING
Combinatiewerktuig ..........................................................................COMBIWRK
schrabber-boor............................................................................SCHRAB/B
steker-boor..................................................................................STEKER/B
steker-schrabber .........................................................................STEKER/S
Disque................................................................................................DISQUE
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Grand-Pressigny-dolk ................................................................GP-DOLK
pseudo-Grand-Pressigny-dolk ...................................................PGP-DOLK
ruitvormig ...................................................................................RUITVRM
Hachereau ..........................................................................................HACHEREA
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Keilmesser .........................................................................................KEILMESS
Kern ...................................................................................................KERN
afslagkern ...................................................................................AFSLAGK
discoide kern...............................................................................DISCOIDE
klingkern.....................................................................................KLINGKRN
Levallois-kern.............................................................................LEVALKER
Levallois-klingenkern ................................................................LEVALKLK
Levallois-spitsenkern .................................................................LEVALSPK
Kling ..................................................................................................KLING
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
driehoekig steil geretoucheerd ...................................................DRIESTR
dubbel afgeknot ..........................................................................DUBBELAF
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
kernpreparatie-kling ...................................................................KERNPRKL
kernpreparatie-kling, gekerfd.....................................................KERNPKGK
kernpreparatie-kling, geretoucheerd ..........................................KERNPKGR
kernpreparatie-kling, getand ......................................................KERNPKGT
Levallois-kling............................................................................LEVALKLI
Levallois-kling, gekerfd .............................................................LEVALKGK
Levallois-kling, geretoucheerd...................................................LEVALKGR
Levallois-kling, getand...............................................................LEVALKGT
rechthoekig steil geretoucheerd .................................................RECHTSTR
spitskling.....................................................................................SPITSKL

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
MESOL
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEO
PALEOV
MESOV
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEOM
MESOM
NEOMA

BRONS
BRONS
BRONS
NEO
NTC
IJZ
IJZ
IJZ
MESO
MESO
NEO
NEO
NEO
NEO
PALEOM
NEOL
BRONSMA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
PALEOM
NTC
PALEOM
IJZ
IJZ
BRONS
NEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
IJZ
BRONS
MESOL
NEO
IJZ
IJZ
IJZ
NEO
NEO
NEO
NEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEOM
MESOL
NEOMA

MATERIAAL: SVU (Vuursteen)


OMSCHRIJVING

CODE

steil geretoucheerd......................................................................STEILRET
vierzijdig steil geretoucheerd .....................................................VIERSTR
Klopsteen/retouchoir .........................................................................KLOPSTN
Mes (onderdeel).................................................................................MES
rugmes ........................................................................................RUGMES
Microsteker........................................................................................MICROSTE
Onbekend...........................................................................................XXX
Pic PIC ..............................................................................................PALEO
Scandinavische dolk ..........................................................................DOLKSCAN
Bloemers type I ..........................................................................BLOEMI
Bloemers type II .........................................................................BLOEMII
Bloemers type III........................................................................BLOEMIII
Bloemers type IV .......................................................................BLOEMIV
Bloemers type V.........................................................................BLOEMV
Bloemers type VI .......................................................................BLOEMVI
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
dubbele schaaf ............................................................................DUBBELS
enkelvoudige schaaf ...................................................................ENKELV
limace..........................................................................................LIMACE
spitsschaaf...................................................................................SPITSSCH
Schrabber ...........................................................................................SCHRABR
afslagschrabber...........................................................................AFSLAGS
dubbele klingschrabber ..............................................................DUBBELKL
dubbelschrabber .........................................................................DUBBELSC
kernschrabber .............................................................................KERNSCH
klingschrabber ............................................................................KLINGSCH
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
halve-maanvormig, oppervlakte-retouche .................................HALVMAAN
Sinaasappelpart/quartier d'orange .....................................................SINAASAP
Spits ...................................................................................................SPITS
Ahrensburg-(steel)spits ..............................................................AHRENSBU
Azilien-spits................................................................................AZILIEN
A-spits.........................................................................................A-SPITS
bladspits......................................................................................BLAD
bladspits type Jerzmanowice......................................................JERZMANO
bladspits type Mauern ................................................................MAUERN
bladspits, oppervlakte-retouche .................................................BLADOR
B-spits.........................................................................................B-SPITS
Cheddar-spits..............................................................................CHEDDAR
concave basis, driehoekig, opp. retouche ..................................CONCAAF
convexe basis, driehoekig, opp. retouche ..................................CONVEX
Creswell-spits .............................................................................CRESWELL
C-spits.........................................................................................C-SPITS
driehoek met oppervlakte-retouche ...........................................DRIEHKOR
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
driehoek, driezijdig geretoucheerd.............................................DRIEHK3R
dubbele spits ...............................................................................DUBBELSP

BEGIN

EIND

PALEOL
MESOM
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEO
NEOL
NEOLB
NEOLB
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSMA
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEOVA
BRONSL
NEOVA
PALEO
PALEOLB
PALEOLB
MESOV
PALEOM
PALEOLA
PALEOM
PALEOM
PALEOLB
PALEOLB
NEOVB
NEOVB
PALEOLB
MESOV
MESOM
PALEOLB
MESOM
MESOL

MESOL
MESOL
BRONS
BRONS
PALEOM
MESOL
NTC
BRONSMA
NEOLB
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSMA
MESO
NEO
NEO
PALEOM
PALEOM
IJZ
IJZ
NEO
BRONS
IJZ
NEO
IJZM
IJZM
NEOVA
BRONSMB
PALEOLB
PALEOLB
MESOL
BRONSM
PALEOLA
PALEOM
BRONSM
MESOL
PALEOLB
BRONSMB
NEOLB
PALEOLB
MESOL
NEOLB
NEOLB
MESOL
MESOL

MATERIAAL: SVU (Vuursteen)


OMSCHRIJVING

CODE

D-spits.........................................................................................D-SPITS
Font Robert-spits ........................................................................FONTROBE
gelijkbenige driehoek .................................................................GELIJKB
Gravette-spits..............................................................................GRAVETTE
Spits (vervolg) ...................................................................................SPITS
Havelte-spits...............................................................................HAVELTE
kerfspits ......................................................................................KERF
Kremser-spits..............................................................................KREMSER
lancetspits ...................................................................................LANCET
LBK-asymmetrische driehoek ...................................................LBKASYMM
LBK-spits ...................................................................................LBKSPITS
LBK-symmetrische driehoek .....................................................LBKSYMM
Maglemose-lancetspits ...............................................................MAGLEMOS
maretakspits/feuille de gui .........................................................MARETAK
Mousterien-spits .........................................................................MOUSTERN
naaldvormig................................................................................NAALDVRM
ongelijkbenige driehoek.............................................................ONGELIJK
oppervlakte-retouche..................................................................OPPERVLK
pijlpunt type Soegel....................................................................SOEGELP
rechte basis,driehoekig, opp. retouche.......................................RECHT
ruitvormig ...................................................................................RUITVRM
Sauveterre-spits ..........................................................................SAUVETER
schachtdoorn en weerhaken .......................................................SCHACHTD
segment.......................................................................................SEGMENT
steil geretoucheerd......................................................................STEILRET
Svaerdborg-spits.........................................................................SVAERDBG
Tjonger-spits...............................................................................TJONGER
transversale spits.........................................................................TRANSVER
type denneboom .........................................................................DENNEBM
type ogivale courte .....................................................................OGIVALCO
Zonhoven-spits ...........................................................................ZONHOVEN
Splintered piece/piece esquillee ........................................................SPLINPIE
Steker .................................................................................................STEKER
AA-steker ...................................................................................AASTEKER
A-steker ......................................................................................ASTEKER
beksteker/bec ..............................................................................BEK
kernsteker ...................................................................................KERNSTEK
krombeksteker/"Zinke" ..............................................................KROMBEK
meervoudige steker ....................................................................MEERVOUD
RA-steker....................................................................................RASTEKER
Trapezium..........................................................................................TRAPEZIU
breed ...........................................................................................BREED
rechthoekig .................................................................................RECHTHK
rhombisch ...................................................................................RHOMBISC
smal.............................................................................................SMAL

BEGIN

EIND

MESOM
PALEOLA
PALEOLB
PALEOLA

MESOL
PALEOLA
MESOL
PALEOLB

PALEO
PALEOLB
PALEOL
PALEOLB
MESOM
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOM
PALEOM
MESOM
PALEOLB
PALEOM
BRONSV
NEOVB
NEOMB
MESOL
NEOMB
MESOM
PALEOL
MESOL
PALEOLB
MESOL
NEOMB
BRONSV
PALEOLB
PALEOL
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEOLB
MESOL
PALEOLB
MESOM

BRONSMB
PALEOLB
MESOL
PALEOLB
MESOL
NEOVA
NEOVA
NEOVA
MESOL
MESOL
PALEOM
MESOL
MESOL
BRONSM
BRONSM
NEOLB
NEOLA
MESOL
BRONSM
MESOL
MESOL
MESOL
MESOV
NEOLA
NEOLA
BRONSV
MESOV
BRONS
NEO
NEO
NEO
NEOL
NEO
PALEOLB
NEO
NEO
NEOVB
NEOVB
MESOL
MESOL
MESOL

MATERIAAL: SVU (Vuursteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Vuistbijl/biface ..................................................................................VUISTBL
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
Micoquien-vuistbijl ....................................................................MICOQUIE
Vuurslag.............................................................................................VUURSLAG
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEOM
NEO
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEOV
PALEO

PALEOM
PALEOM
PALEOM
LMEB
NTC
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ
IJZ

MATERIAAL: SZA (Zandsteen/kwartsiet)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afslag.................................................................................................AFSLAG
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
bifaciaal geretoucheerd ..............................................................BIFACIAL
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
kernpreparatie-afslag..................................................................KERNPRAF
kernpreparatie-afslag, gekerfd ...................................................KERNPAGK
kernpreparatie-afslag, geretoucheerd.........................................KERNPAGR
kernpreparatie-afslag, getand .....................................................KERNPAGT
kernvernieuwingsafslag .............................................................KERNVERN
kernvernieuwingsafslag, gekerfd ...............................................KERNVAGK
kernvernieuwingsafslag, geretoucheerd ....................................KERNVAGR
kernvernieuwingsafslag, getand.................................................KERNVAGT
Levallois-afslag ..........................................................................LEVALAFS
Levallois-spits.............................................................................LEVALSPI
stekerafslag .................................................................................STEKERAF
vuistbijlafslag .............................................................................VUISTAFS
Afval ..................................................................................................AFVAL
Bijl BIJL ............................................................................................NEOV
Fels-Ovalbeil ..............................................................................FELSOVAL
Fels-Rechteckbeil .......................................................................FELSRECH
Fels-Rundbeil .............................................................................FELSRUND
Boor ...................................................................................................BOOR
afslagboor ...................................................................................AFSLAGBR
kernboor......................................................................................KERNBR
klingboor ....................................................................................KLINGBR
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Brok ...................................................................................................BROK
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
Chopper .............................................................................................CHOPPER
Chopping tool ....................................................................................CHOPPING
Combinatiewerktuig ..........................................................................COMBIWRK
schrabber-boor............................................................................SCHRAB/B
steker-boor..................................................................................STEKER/B
steker-schrabber .........................................................................STEKER/S
Disque................................................................................................DISQUE
Geroellkeule.......................................................................................GEROLLK
Hachereau ..........................................................................................HACHEREA
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEO
PALEO
PALEO
BRONS
NEOVB
NEOMA
NEOV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
MESOM
PALEO
PALEO

NTC
IJZ
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
BRONS
BRONS
BRONS
BRONS
PALEOM
PALEOM
NEO
PALEOM
NTC
BRONS
BRONS
NEOMA
NEO
NEO
NEO
NEO
NTC
NTC
NEO
NEO
NEO
MESO
MESO
NEO
NEO
NEO
NEO
PALEOM
NEOM
PALEOM
NTC

MATERIAAL: SZA (Zandsteen/kwartsiet)


OMSCHRIJVING

CODE

Hamerbijl ...........................................................................................HAMERBL
Arbeitsaxt ...................................................................................ARBEITS
Brandt type A/B .........................................................................BRANDTAB
derivaat EGK-hamer ..................................................................DERIVAAT
gefacetteerd.................................................................................FACET
gefacetteerd, Brandt type 1 ........................................................FACET1
gefacetteerd, Brandt type 2A .....................................................FACET2A
gefacetteerd, Brandt type 2B......................................................FACET2B
Glob type B ................................................................................GLOBB
Glob type C ................................................................................GLOBC
Glob type D ................................................................................GLOBD
Glob type E.................................................................................GLOBE
Glob type F.................................................................................GLOBF
Glob type G ................................................................................GLOBG
Glob type H ................................................................................GLOBH
Glob type K ................................................................................GLOBK
R/S-hamerbijl .............................................................................R/S-HAMR
type Baexem ...............................................................................BAEXEM
type Emmen................................................................................EMMEN
type Epe ......................................................................................EPE
type Muntendam.........................................................................MUNTENDM
type P1 ........................................................................................P1-HAMER
type P2 ........................................................................................P2-HAMER
type Zuidvelde............................................................................ZUIDVELD
Keilmesser .........................................................................................KEILMESS
Kern ...................................................................................................KERN
afslagkern ...................................................................................AFSLAGK
discoide kern...............................................................................DISCOIDE
klingkern.....................................................................................KLINGKRN
Levallois-kern.............................................................................LEVALKER
Levallois-klingenkern ................................................................LEVALKLK
Levallois-spitsenkern .................................................................LEVALSPK
Kling ..................................................................................................KLING
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
driehoekig steil geretoucheerd ...................................................DRIESTR
dubbel afgeknot ..........................................................................DUBBELAF
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
kernpreparatie-kling ...................................................................KERNPRKL
kernpreparatie-kling, gekerfd.....................................................KERNPKGK
kernpreparatie-kling, geretoucheerd ..........................................KERNPKGR
kernpreparatie-kling, getand ......................................................KERNPKGT
rechthoekig steil geretoucheerd .................................................RECHTSTR
steil geretoucheerd......................................................................STEILRET
vierzijdig steil geretoucheerd .....................................................VIERSTR
Klopsteen/retouchoir .........................................................................KLOPSTN

BEGIN

EIND

NEO
BRONS
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOLA
BRONSL
NEOLB
NEOLB
BRONSL
NEOLA
NEOLA
NEOLB
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
PALEO
PALEO
MESOM
PALEO
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
MESOM
PALEOL
MESOM
PALEO

IJZM
BRONS
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLA
NEOLB
NEOLA
IJZM
BRONSV
NEOLB
IJZM
NEOLA
NEOLA
NEOLB
PALEOM
IJZ
IJZ
BRONS
NEO
PALEOM
PALEOM
PALEOM
NEO
NEO
MESOL
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
NEO
MESOL
MESOL
MESOL
IJZ

MATERIAAL: SZA (Zandsteen/kwartsiet)


OMSCHRIJVING

CODE

Kubussteen ........................................................................................KUBUSSTN
Kussensteen .......................................................................................KUSSENST
Maalsteen:ligger/loper.......................................................................MAALSTN
zadelkweern................................................................................ZADLKWRN
Mes (onderdeel).................................................................................MES
rugmes ........................................................................................RUGMES
Microsteker........................................................................................MICROSTE
Napjessteen........................................................................................NAPJESTN
Onbekend...........................................................................................XXX
Pic PIC ..............................................................................................PALEO
Polsbeschermer..................................................................................POLSBSCH
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
dubbele schaaf ............................................................................DUBBELS
enkelvoudige schaaf ...................................................................ENKELV
limace..........................................................................................LIMACE
spitsschaaf...................................................................................SPITSSCH
Schrabber ...........................................................................................SCHRABR
afslagschrabber...........................................................................AFSLAGS
dubbele klingschrabber ..............................................................DUBBELKL
dubbelschrabber .........................................................................DUBBELSC
kernschrabber .............................................................................KERNSCH
klingschrabber ............................................................................KLINGSCH
Slijpsteen/wetsteen ............................................................................SLIJPSTN
pijlschachtpolijster......................................................................PIJLSPOL
polijststeen voor naalden............................................................NAALDPOL

BEGIN

EIND

NEOLA
NEOLB
NEO
NEO
PALEO
PALEO
PALEOLB
NEO
PALEO
NEOL
NEOLB
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOM
PALEOM
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEOLB

ROM
NEOLB
IJZ
IJZ
MESO
PALEOM
MESOL
IJZ
NTC
NEOLB
MESOL
NEO
NEO
PALEOM
PALEOM
MESO
NEO
NEO
BRONS
IJZ
NEO
NTC
BRONSM
PALEOLB

MATERIAAL: SZA (Zandsteen/kwartsiet)


OMSCHRIJVING

CODE

Spits ...................................................................................................SPITS
A-spits.........................................................................................A-SPITS
bladspits......................................................................................BLAD
bladspits, oppervlakte-retouche .................................................BLADOR
B-spits.........................................................................................B-SPITS
C-spits.........................................................................................C-SPITS
driehoek met oppervlakte-retouche ...........................................DRIEHKOR
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
driehoek, driezijdig geretoucheerd.............................................DRIEHK3R
dubbele spits ...............................................................................DUBBELSP
D-spits.........................................................................................D-SPITS
gelijkbenige driehoek .................................................................GELIJKB
lancetspits ...................................................................................LANCET
Maglemose-lancetspits ...............................................................MAGLEMOS
maretakspits/feuille de gui .........................................................MARETAK
naaldvormig................................................................................NAALDVRM
ongelijkbenige driehoek.............................................................ONGELIJK
oppervlakte-retouche..................................................................OPPERVLK
Sauveterre-spits ..........................................................................SAUVETER
segment.......................................................................................SEGMENT
steil geretoucheerd......................................................................STEILRET
Svaerdborg-spits.........................................................................SVAERDBG
transversale spits.........................................................................TRANSVER
Spitzhaue ...........................................................................................SPITZHAU
Splintered piece/piece esquillee ........................................................SPLINPIE
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steker .................................................................................................STEKER
AA-steker ...................................................................................AASTEKER
A-steker ......................................................................................ASTEKER
kernsteker ...................................................................................KERNSTEK
meervoudige steker ....................................................................MEERVOUD
RA-steker....................................................................................RASTEKER
Trapezium..........................................................................................TRAPEZIU
breed ...........................................................................................BREED
rechthoekig .................................................................................RECHTHK
rhombisch ...................................................................................RHOMBISC
smal.............................................................................................SMAL
Vuistbijl/biface ..................................................................................VUISTBL
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
Micoquien-vuistbijl ....................................................................MICOQUIE
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
afgeknot ......................................................................................AFGEKNOT
gekerfd........................................................................................GEKERFD
geretoucheerd .............................................................................RETOUCHE
getand .........................................................................................GETAND
Wrijfsteen ..........................................................................................WRIJFSTN

BEGIN

EIND

PALEO
MESOM
PALEOM
PALEOM
MESOM
MESOM
MESOM
MESOM
MESOM
MESOL
MESOM
MESOM
MESOM
MESOL
MESOM
MESOM
MESOM
PALEOM
MESOL
MESOM
MESOM
MESOL
MESOL
MESO
PALEOL
NEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
MESOM
MESOM
MESOL
MESOL
MESOM
PALEOV
PALEO
PALEOM
PALEO
PALEOV
PALEO
PALEOV
PALEO
MESO

NEO
MESOL
NEO
NEO
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
NEOV
MESOL
NTC
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
MESOL
PALEOM
PALEOM
PALEOM
NTC
NEO
NEO
NEO
NEO
IJZ

MATERIAAL: XXX (Onbekend)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX
Slak ....................................................................................................SLAK

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
BRONSV

NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: --- (Niet van toepassing)


OMSCHRIJVING

CODE

Cultuurlaag ........................................................................................CULTLAAG
Geul/kreek/priel.................................................................................GEUL
Gracht ................................................................................................GRACHT
Graf (onderdeel) ................................................................................GRAF
crematiegraf................................................................................CREMGRAF
grafkuil .......................................................................................GRAFKUIL
inhumatiegraf..............................................................................INHUMGRF
Greppel/sloot .....................................................................................GREPPEL
huisgreppel .................................................................................HUISGREP
kringgreppel/ringsloot ................................................................KRINGGRP
langbed .......................................................................................LANGBED
langbed type Elsen .....................................................................LANGBDEL
langbed type Noordbarge...........................................................LANGBDNB
langbed type Vledder/Gasteren..................................................LANGBDVL
sleutelgatvormig .........................................................................SLEUTELG
standgreppel/standspoor.............................................................STANDGRP
vierkant .......................................................................................VIERKANT
Grondspoor/grondverkleuring...........................................................GRONDSPR
Huisplattegrond .................................................................................HUIS
Huisplattegrond:1-schepig ................................................................HUIS1
type Noordbarge.........................................................................NOORDBRG
Huisplattegrond:2-3 schepig .............................................................HUIS2/3
Huisplattegrond:2-schepig ................................................................HUIS2
type Haps....................................................................................HAPS
type Noordbarge.........................................................................NOORDBRG
Huisplattegrond:3-4 schepig .............................................................HUIS3/4
type St. Oedenrode .....................................................................OEDENROD
Huisplattegrond:3-schepig ................................................................HUIS3
overgangstype Hijken ................................................................OVHIJKEN
type Elp.......................................................................................ELP
type Emmerhout .........................................................................EMMERHT
type Fochteloo ............................................................................FOCHTELO
type Hijken .................................................................................HIJKEN
type St. Oedenrode .....................................................................OEDENROD
Huisplattegrond:4-schepig ................................................................HUIS4
type Geleen.................................................................................GELEEN
type St. Oedenrode .....................................................................OEDENROD
Kuil ....................................................................................................KUIL
afvalkuil......................................................................................AFVALKL
haardkuil .....................................................................................HAARDKL
voorraadkuil................................................................................VOORRDKL
Lijksilhouet........................................................................................LIJKSILH
Onbekend...........................................................................................XXX
Ophoging, kunstmatig .......................................................................OPHOGING
Oven...................................................................................................OVEN
Paalgat/paalkuil .................................................................................PAALGAT
Paalkrans............................................................................................PAALKRNS

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
IJZL
MESO
MESO
MESO
MESO
MESO
NEOVA
NEOLA
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
MESO
IJZV
PALEO
NEOVA
IJZL
IJZL
IJZL
NEO
IJZM
IJZL
BRONS
IJZV
BRONS
IJZV
BRONSMB
BRONSM
IJZL
IJZM
IJZV
NEOVA
NEOVA
IJZV
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
MESO
BRONSMB

NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
LMEA
VMEC
IJZV
IJZV
BRONSL
BRONSL
BRONSL
LMEA
ROML
NTC
NTC
LME
ROMV
ROMM
ROM
IJZL
ROMV
IJZ
IJZV
LME
IJZM
BRONSL
BRONSL
IJZL
IJZM
IJZV
IJZV
NEOVA
IJZV
NTC
NTC
ROM
VMED
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC

MATERIAAL: --- (Niet van toepassing)


OMSCHRIJVING

CODE

Palenrij...............................................................................................PALENRIJ
Palissade ............................................................................................PALISSAD
Plattegrond/configuratie ....................................................................PLATTEGR
Ploegsporen/eergetouwkrassen .........................................................PLOEGSPR
Spieker/graanschuur (4/6/8/9 palig)..................................................SPIEKER
Spitspoor/schopsteek.........................................................................SPITSPR
Wal/omwalling ..................................................................................WAL
Waterput/waterreservoir....................................................................WATERPUT
Weg, (on)verhard ..............................................................................WEG
karrespoor...................................................................................KARRESPR
veenweg/veenbrug......................................................................VEENWEG

BEGIN

EIND

MESO
NEO
PALEO
NEOMB
NEO
MESO
NEO
NEOVA
PALEO
NEOMB
NEOLA

NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: GLS (Glas)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
La Tene.......................................................................................LATENE
La Tene:1-ribbig/D-vormig........................................................LATENE1R
La Tene:2-ribbig.........................................................................LATENE2R
La Tene:3-ribbig.........................................................................LATENE3R
La Tene:4-ribbig.........................................................................LATENE4R
La Tene:5-ribbig.........................................................................LATENE5R
La Tene:6-ribbig.........................................................................LATENE6R
La Tene:7-ribbig.........................................................................LATENE7R
Badfles ...............................................................................................BADFLES
Isings 61.....................................................................................IS61
Beker..................................................................................................BEKER
bolvormig op voet:Gellep 192/225 (RH 832.............................BOLVOET
bolvorm/vlakke bodem:Gellep 190/236/237.............................BOLVLAK
deukbeker/kom:Gellep 221/306/334 .........................................DEUKBKOM
Isings 12:komvormig ................................................................IS12
Isings 21:facetbeker...................................................................IS21
Isings 32:deukbeker ..................................................................IS32
Isings 34:conisch .......................................................................IS34
Isings 37:modiolus/maatbeker ..................................................IS37
Isings 38:kantharos/2-orige drinkbeker ....................................IS38
Isings 85.....................................................................................IS85
Isings 94.....................................................................................IS94
Isings 96/Gellep 180/331 ..........................................................IS96
Isings 106:spitsbeker..................................................................IS106
Isings 108 ...................................................................................IS108
Isings 109 ...................................................................................IS109
spitsbeker:Gellep 230-232/308-309...........................................SPITSBKR
Blauwgroen glas ................................................................................BLAUWGRN
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Isings 22.....................................................................................IS22
Isings 48.....................................................................................IS48
Isings 97a-b ...............................................................................IS97AB
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Isings 66a...................................................................................IS66A
Isings 66b ..................................................................................IS66B

BEGIN

EIND

BRONSV
BRONSV
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
IJZL
ROMV
ROMVB
ROMV
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMVB
ROMVB
ROMMA
ROMVB
ROMVB
ROMV
ROMMA
ROMM
ROMLB
ROML
ROML
ROML
ROMLB
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMB
ROMV
ROMV
ROMV

NTC
NTC
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROML
ROMLA
NTC
VMEA
VMEA
VMEA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMVB
ROMMA
ROML
ROML
VMEA
VMEA
ROML
VMEA
VMEB
VMED
NTC
ROMV
ROMV
ROML
NTC
ROMV
ROMV

MATERIAAL: GLS (Glas)


OMSCHRIJVING

CODE

Fles FLES...........................................................................................ROMV
Isings 50:vierkant/zeshoekig.....................................................IS50
Isings 50/51 ...............................................................................IS5051
Isings 51:cilindrisch ..................................................................IS51
Isings 89:tonvormig ..................................................................IS89
Isings 93.....................................................................................IS93
Isings 103 ...................................................................................IS103
Isings 104 ...................................................................................IS104
Isings 128:tonvormig .................................................................IS128
trechterhals:Isings 104/132/133 .................................................TRECHTHL
Gekleurd glas.....................................................................................GEKLEURD
bontgevlekt .................................................................................BONTGEVL
gemarmerd..................................................................................MARMER
millefiori .....................................................................................MILFIORI
monochroom...............................................................................MONOCHRM
mozaiekglas ................................................................................MOZAIEKG
reticella .......................................................................................RETICEL
Syrisch-Romeins ........................................................................SYRROM
"Uberfangglas" ...........................................................................UBERFANG
Gem/gesneden steen/zegelsteen/ringsteen ........................................GEM
camee..........................................................................................CAMEE
intaglio ........................................................................................INTAGLIO
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
muntgewicht ...............................................................................MUNTGEW
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Isings 52:bolvormig ..................................................................IS52
Isings 52/55 ...............................................................................IS5255
Isings 55:conisch .......................................................................IS55
Isings 126/127 ............................................................................IS12627
Kleurloos/ontkleurd glas ...................................................................KLEURLS
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Isings 1......................................................................................IS1
Isings 2......................................................................................IS2
Isings 3:ribkom.........................................................................IS3
Isings 17:"zarte Rippenschale" .................................................IS17
Isings 18.....................................................................................IS18
Isings 42.....................................................................................IS42
Isings 44.....................................................................................IS44
Isings 69.....................................................................................IS69
Isings 80.....................................................................................IS80
Isings 116 ...................................................................................IS116
Isings 117 ...................................................................................IS117
type helle/Gellep 238:drinkschaal..............................................HELLE

BEGIN

NTC
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMMA
ROMM
ROMMB
ROMLB
ROML
ROMLB
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVA
ROMVA
ROMV
ROMVB
ROMV
ROMV
ROMV
ROML
ROMLB
BRONSV
IJZ
ROM
ROMV
NTC
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROML
ROMM
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMB
ROMLB
ROML
ROMLB

EIND

ROMM
ROMM
ROMM
ROML
ROMM
ROML
VMEA
ROML
VMEA
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
ROMVA
VMED
ROMMA
ROMVB
NTC
NTC
VMEC
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMM
ROMM
ROMMA
ROML
NTC
NTC
ROMV
ROMV
ROMMA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
ROMV
ROMMB
VMEA
ROMLB
VMEA

MATERIAAL: GLS (Glas)


OMSCHRIJVING

CODE

Kom/schaal (vervolg)........................................................................KOM
Vindonissa 139/140:ribkom.......................................................VI139140
Kraal ..................................................................................................KRAAL
faience kraal................................................................................FAIENCEK
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
meloenkraal ................................................................................MELOEN
meloenkraal, faience...................................................................MELOENF
"Ringperle" .................................................................................RINGPERL
segmentkraal...............................................................................SEGMENTK
Onbekend...........................................................................................XXX
Pot/kookpot/voorraadpot...................................................................POT
Isings 62.....................................................................................IS62
Isings 65:amphora .....................................................................IS65
Isings 67a:voorraadpot/olla.......................................................IS67A
Isings 67b:voorraadpot/olla.......................................................IS67B
Isings 67c:voorraadpot/olla.......................................................IS67C
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
knikker........................................................................................KNIKKER
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Staaf ...................................................................................................STAAF
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Isings 74.....................................................................................IS74
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vensterglas ........................................................................................VENSTER
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
slangenring .................................................................................SLANGENR
Zalffles/parfumfles/balsamarium ......................................................ZALFFLES
Isings 6/8 ..................................................................................IS6/8
Isings 27/28 ...............................................................................IS27/28
Isings 82.....................................................................................IS82
Zalfstaaf/wrijfstaaf.............................................................................ZALFSTF

BEGIN

EIND

ROMVA
ROMV
BRONSV
BRONSV
ROM
ROMVB
ROMVB
IJZL
BRONSV
BRONSV
ROMV
ROMMA
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMVB
BRONSV
IJZ
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMVB
ROMVA
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
ROM

NTC
ROMV
NTC
ROM
ROM
ROML
ROML
ROMV
ROM
NTC
ROML
ROMMB
ROMM
ROMM
ROMM
ROMMA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMM
NTC
ROMMA
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
ROMV
ROMM
ROML
ROM

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Aardewerk, gedraaid .........................................................................AWG


geglazuurd ..................................................................................GLAZUUR
Aardewerk, handgevormd.................................................................AWH
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
gefacetteerde rand ......................................................................FACETRND
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:1-ledig profiel.........................................PROF1
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:1-ledig, hoge vorm.................................PROF1H
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:1-ledig, lage vorm..................................PROF1L
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:2-ledig profiel.........................................PROF2
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:2-ledig, hoge vorm.................................PROF2H
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:2-ledig, lage vorm..................................PROF2L
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND

BEGIN

EIND

IJZL
ROMVA
NEO
NEOMA
ROMV
BRONSL
NEOVA
BRONSL
NEOVB
NEOVA
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL

NTC
NTC
NTC
ROML
VMEB
ROM
ROMV
VMEA
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Aardewerk, handgevormd:3-ledig profiel.........................................PROF3


complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, handgevormd:3-ledig, hoge vorm.................................PROF3H
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
S-profiel, bol lichaam.................................................................S-PROFB
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
voetschaal ...................................................................................VOETSCHL
Aardewerk, handgevormd:3-ledig, lage vorm..................................PROF3L
complexe randversiering/golfrand .............................................VRSCMPLX
Kalenderberg-/reliefversiering ...................................................KALENDER
kamstreekversiering ...................................................................KAMSTRK
versiering op rand/binnenkant rand ...........................................VRSOPRND
versiering tegen rand ..................................................................VRSTRND
Aardewerk, ondetermineerbaar.........................................................AW
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amfoor, dikwandig aardewerk .........................................................AMFOOR
Brunsting 22:standamfoor..........................................................BR22
Camulodunum 184.....................................................................CAM184
Dressel 1 ....................................................................................DRES1
Dressel 2-5.................................................................................DRES2/5
Dressel 7-11...............................................................................DRES7/11
Dressel 20/Stuart 138 .................................................................DRES20
Gauloise 1:standamfoor .............................................................GAUL1
Gauloise 2:standamfoor .............................................................GAUL2
Gauloise 3:standamfoor .............................................................GAUL3
Gauloise/Gallische standamfoor ................................................GAUL
Haltern 70 ...................................................................................HAL70
Niederbieber 74 ..........................................................................NB74
Oberaden 83 ...............................................................................OB83
Pelichet 46 ..................................................................................PEL46
Pelichet 47:standamfoor.............................................................PEL47
Stuart 132:standamfoor ..............................................................ST132
Wijster IIIC:lang cilindrische nek..............................................WIJIIIC
Angelsaksisch handgevormd aardewerk...........................................ASA

BEGIN

EIND

BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
ROMM
BRONSL
IJZL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
BRONSL
NEOVA
NEOVA
ROMVA
ROMM
ROMV
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
ROMVA
ROMV
ROMVB
ROMV
ROML
ROMLB

ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROML
ROM
ROML
ROML
ROML
ROML
ROM
ROMV
ROM
ROML
NTC
NTC
VMEA
ROMM
ROMMA
ROMVA
ROMMA
ROMMA
ROMLA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMVA
ROMMA
ROML
ROML
VMEA
VMEB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Angelsaksisch (afgerond) biconisch aw. ..........................................ASABICO


Plettke A4:hoog opgetrokken rand/groeven..............................PLEA4
Plettke A6a:engmondig/hoge hals .............................................PLEA6A
Plettke A6:engmondig/geprononceerde hals.............................PLEA6
Plettke A7a:rondwandig/stempels/voetloos...............................PLEA7A
Plettke A7b:rondwandig/stempels/met voet ..............................PLEA7B
Plettke C1-3:knikwandschaal.....................................................PLEC1-3
Angelsaksische "Buckelurn".............................................................ASABUCK
Plettke A7 alpha:zonder voet .....................................................PLEA7AA
Plettke A7 beta:met voet ............................................................PLEA7BB
Bakplaat .............................................................................................BAKPLAAT
Baksteen.............................................................................................BAKSTEEN
Bak/nap..............................................................................................BAK
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
buste/borstbeeld..........................................................................BUSTE
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Beker..................................................................................................BEKER
Belgisch grijs:beker...........................................................................BGRSBEKR
Niederbieber 32/Brunsting 5......................................................NB32
Belgisch grijs:bord.............................................................................BGRSBORD
Holwerda 151 .............................................................................HOL151
Holwerda 160 .............................................................................HOL160
Holwerda 161 .............................................................................HOL161
Belgisch grijs:fles ..............................................................................BGRSFLES
Holwerda 115 .............................................................................HOL115
Belgisch grijs:kom/schaal..................................................................BGRSKOM
Holwerda 131 .............................................................................HOL131
Holwerda 133 .............................................................................HOL133
Holwerda 134 .............................................................................HOL134
Holwerda 135 .............................................................................HOL135
Holwerda 136 .............................................................................HOL136
Holwerda 147 .............................................................................HOL147
Stuart 210/Brunsting 5 ...............................................................ST210
Belgisch grijs:pot/kookpot/voorraadpot............................................BGRSPOT
Brabant/Hien 2 ...........................................................................HIEN2
Holwerda 120 .............................................................................HOL120
Holwerda 126 .............................................................................HOL126
Holwerda 139 .............................................................................HOL139
Holwerda 140 .............................................................................HOL140
Holwerda 140-142/Brunsting 7 .................................................HOL14042
Holwerda 142 .............................................................................HOL142
Holwerda 143 .............................................................................HOL143
Niederbieber 89/Brunsting 3:dekselgeul ...................................NB89
Stuart 201/Brunsting 1 ...............................................................ST201
Belgisch grijs/terra nigra-achtig aw. .................................................BGRS

BEGIN

EIND

ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
NEOMA
ROMV
NEOVA
BRONS
NEO
ROMV
BRONS
ROMV
NEOVA
ROMMA
ROMMB
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMB
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA

VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
ROMM
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMA
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Belgisch rood aardewerk...................................................................BRD


Belgisch rood:beker...........................................................................BRDBEKER
Niederbieber 32/Brunsting 5......................................................NB32
Belgisch rood:bord ............................................................................BRDBORD
Holwerda 160 .............................................................................HOL160
Holwerda 161 .............................................................................HOL161
Belgisch rood:deksel .........................................................................BRDDEKSL
Belgisch rood:dolium ........................................................................BRDDOLI
Belgisch rood:kom/schaal .................................................................BRDKOM
Holwerda 131 .............................................................................HOL131
Holwerda 133 .............................................................................HOL133
Belgisch rood:kruikamfoor ...............................................................BRDKRUIK
Belgisch rood:pot/kookpot/voorraadpot ...........................................BRDPOT
Holwerda 142 .............................................................................HOL142
Niederbieber 89/Brunsting 3:dekselgeul ...................................NB89
Belgisch rood:wrijfschaal..................................................................BRDWRIJF
Stuart 148/Brunsting 37:verticale rand ......................................ST148
Stuart 149/Brunsting 36:horizontale rand..................................ST149
Belgisch/Gallo-Belgisch aardewerk..................................................BELG
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Wijster VC:hoge wand/rand ......................................................WIJVC
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Briquetage materiaal (zoutwinning)..................................................BRIQUET
Cilinder ..............................................................................................CILINDER
Van de Broeke type A:zoutcilinder ...........................................VDBROEKA
Van de Broeke type B ................................................................VDBROEKB
Dakpan...............................................................................................DAKPAN
imbrex/vorstpan..........................................................................IMBREX
tegula ..........................................................................................TEGULA
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Dikwandig aardewerk, gedraaid .......................................................DIK
Dolium/voorraadvat...........................................................................DOLIUM
dolium:groot formaat (ruwwandig) ...........................................DOLIUMGR
dolium:klein formaat (gladwandig) ...........................................DOLIUMKL
Dunwandig aardewerk, gedraaid ......................................................DUN
ACO-beker .................................................................................ACOBEKER
Haltern 40B ................................................................................HAL40B
Oberaden 30 ...............................................................................OB30
Oberaden 38 ...............................................................................OB38
Stuart 209....................................................................................ST209
Dunwandig Nijmeegs/Holdeurns aardewerk....................................DUNNIJM
Holwerda 7 ................................................................................HNW7
Holwerda 35 ...............................................................................HNW35
Holwerda 36 ...............................................................................HNW36
Holwerda 37 ...............................................................................HNW37
Holwerda 42 ...............................................................................HNW42
Dunwandig "egg-shell" aardewerk ...................................................DUNEGG

BEGIN

EIND

ROMMA
ROMMA
ROMMB
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMB
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
IJZV
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NEOVA
ROMVA
ROMV
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMVB

ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROML
NTC
VMEA
NTC
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
NTC
ROML
ROML
NTC
ROML
ROMLA
ROMLA
ROMLA
ROMMA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVB
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Fles FLES...........................................................................................NEOVA
Fundering...........................................................................................FUNDERIN
Gebouw..............................................................................................GEBOUW
Gebronsd aardewerk..........................................................................GEBRONSD
Stuart 301/Brunsting 1 ...............................................................ST301
Stuart 302/Brunsting 2 ...............................................................ST302
Stuart 306/Oberaden 101 ...........................................................ST306
Geverfd bord......................................................................................GEVBORD
Niederbieber 53b, "rotbemalt" ...................................................NB53B
Pompejaans-rood........................................................................POMPROOD
Stuart 10/Brunsting 17a..............................................................ST10
Stuart 11/Brunsting 18-19..........................................................ST11
Stuart 12/Brunsting 20-21..........................................................ST12
Stuart 13/Brunsting 22, Pompejaans-rood.................................ST13
Stuart 15/Brunsting 23, Pompejaans-rood.................................ST15
techniek a:rood/oranje op wit.....................................................TECH-A
techniek b:zwart op wit ..............................................................TECH-B
Geverfd deksel...................................................................................GEVDEKSL
Oberaden 23, Pompejaans-rood.................................................OB23
Geverfde beker ..................................................................................GEVBEKER
deukbeker ...................................................................................DEUKBKR
Gellep 58-62...............................................................................GEL58-62
jachtbeker ...................................................................................JACHTBKR
Niederbieber 30/Brunsting 3/Stuart 3 ........................................NB30
Niederbieber 32/Brunsting 5......................................................NB32
Niederbieber 33/Brunsting 8......................................................NB33
spreukbeker ................................................................................SPREUKB
Stuart 1B/Brunsting 1b/Hofheim 26..........................................ST1B
Stuart 1/Brunsting 1a/Hofheim 25.............................................ST1
Stuart 2/Brunsting 2:karniesrand ...............................................ST2
Stuart 4/Brunsting 4 en 6............................................................ST4
techniek a:rood/oranje op wit.....................................................TECH-A
techniek b:zwart op wit ..............................................................TECH-B
techniek c:dof zwart op rood......................................................TECH-C
techniek d:glanzend zwart op rood ............................................TECH-D
Geverfde kan .....................................................................................GEVKAN
Niederbieber 43, gemarmerd......................................................NB43
Niederbieber 45, gemarmerd......................................................NB45
Niederbieber 46, gemarmerd......................................................NB46
Stuart 23/Brunst.27:zuigfles/lampvuller....................................ST23
Stuart 7/Brunsting 13 .................................................................ST7
Geverfde kom/schaal.........................................................................GEVKOM
Hermet 9:reliefversiering ...........................................................HERMET9
Hofheim 22/Stuart 16:halfbolvormig.........................................HOF22
Stuart 22:kraagkom ....................................................................ST22
Geverfde zeef/vergiet ........................................................................GEVZEEF

BEGIN

EIND

VMED
ROMV
ROMV
ROMVA
ROMVB
ROMMA
ROMV
ROMV
ROMMB
ROMV
ROMM
ROMMA
ROMMA
ROMV
ROMMA
ROMM
ROMM
ROMV
ROMVA
ROMV
ROMM
ROMLB
ROMM
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMVB
ROMMA
ROMM
ROMMA
ROMV
ROMM
ROMM
ROMMB
ROMV
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROMVB
ROMMA
ROMV

NTC
NTC
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMV
ROML
ROMLA
ROMMA
ROMM
ROMMA
ROMMA
ROMV
ROMMA
ROMM
ROMM
ROMM
ROMVA
VMEB
ROML
ROMLB
ROMM
ROMMB
ROMMB
ROMLA
ROML
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMM
ROML
ROML
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROML
ROMM
ROMM
ROMV
ROMVB
ROMMA
ROMM

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Geverfd/gevernist aardewerk, gedraaid ............................................GEVERFD


Lyonner waar:groenachtig baksel..............................................LYON
Pompejaans-rood........................................................................POMPROOD
techniek a:rood/oranje op wit.....................................................TECH-A
techniek b:zwart op wit ..............................................................TECH-B
techniek c:dof zwart op rood......................................................TECH-C
techniek d:glanzend zwart op rood ............................................TECH-D
techniek overig:gevlamd,gekamd,gemarmerd...........................TECHOVER
Gietmal/gietvorm...............................................................................GIETMAL
Gladwandig aardewerk, gedraaid......................................................GLD
Gladwandig bord ...............................................................................GLDBORD
Gladwandig deksel ............................................................................GLDDEKSL
Gladwandige beker............................................................................GLDBEKER
Stuart 151/154 ............................................................................ST15154
Gladwandige kan...............................................................................GLDKAN
Stuart 155:zuigfles/lampvuller...................................................ST155
Gladwandige kelkbak/vuurtest/rookschaal.......................................GLDKELK
Stuart 145/Brunsting 27/Niederbieber 82..................................ST145
Gladwandige kom/schaal ..................................................................GLDKOM
Gladwandige kruik/kruikamfoor.......................................................GLDKRUIK
Brunsting 5c ..............................................................................BR5C
Brunsting 20 ...............................................................................BR20
Haltern 53/Hofheim 58 ..............................................................HAL53
Hofheim 50/51............................................................................HOF5051
Oberaden 52 ...............................................................................OB52
Stuart 101/Haltern 47 .................................................................ST101
Stuart 102/Haltern 48 .................................................................ST102
Stuart 103/104/Haltern 45/Oberaden 43....................................ST103104
Stuart 106/108 ............................................................................ST106108
Stuart 107/Hofheim 50...............................................................ST107
Stuart 109....................................................................................ST109
Stuart 110A/Brunsting 5a...........................................................ST110A
Stuart 110B/Brunsting 5b...........................................................ST110B
Stuart 110/Brunsting 5 ...............................................................ST110
Stuart 111/Brunsting 6/Niederbieber 62....................................ST111
Stuart 112A/Brunsting 7 ............................................................ST112A
Stuart 112B.................................................................................ST112B
Stuart 113/Brunsting 9 ...............................................................ST113
Stuart 115/Brunsting 19/Niederbieber 64..................................ST115
Stuart 129....................................................................................ST129
Stuart 130/Brunsting 21 en 24 ...................................................ST130
Stuart 131/Brunsting 23 .............................................................ST131
Gladwandige pot................................................................................GLDPOT
Stuart 146/Brunsting 28:honingpot............................................ST146
Gladwandige zeef/vergiet..................................................................GLDZEEF
Goot/waterafvoer...............................................................................GOOT
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR

BEGIN

EIND

ROMVB
ROMVB
ROMV
ROMVB
ROMVB
ROMMB
ROMMB
ROMM
BRONS
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVA
ROMMA
ROMM
ROMV
ROMVB
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMMA
ROMVB
ROMMA
ROMM
ROMM
ROMM
ROMMB
ROMV
ROMVB
ROMVB
ROMMB
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVA
ROMV
ROM
NEOVA

VMEB
ROMVB
ROMMA
ROMM
ROMM
ROML
ROML
ROML
NTC
VMED
ROMM
ROMM
ROMM
ROMMA
ROMM
ROMM
ROML
ROML
VMEB
ROML
ROMMB
ROMM
ROMV
ROMMA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMM
ROMM
ROMLA
ROMV
ROMMA
ROMMA
ROMMB
ROMM
ROMM
ROMM
ROML
ROMLB
ROMM
NTC
NTC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Hutteleem/verbrande leem ................................................................HUTTELM


Inktpot................................................................................................INKTPOT
Kaasvorm...........................................................................................KAASVORM
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Gellep 149:klaverbladvormige mond ........................................GEL149
Gellep 153:ronde mond..............................................................GEL153
Gellep 154:ronde mond..............................................................GEL154
Trier D1:klaverbladvormige mond ............................................TRID1
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
Knikwandbeker/miniatuurknikpot ....................................................KNIKBKR
Gellep 162 ..................................................................................GEL162
Knikwandpot/biconisch, glad-/ruwwandig.......................................KNIKPOT
Gellep atypische vormen:Gellep 132-134 .................................GELATYP
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Wijster ID:voetschaal.................................................................WIJID
Wijster IVA:korte/onduidelijke nek ..........................................WIJIVA
Wijster IVB:geprofileerde rand/lip ............................................WIJIVB
Wijster IVF:geprofileerde schouder/hals...................................WIJIVF
Wijster IVG:hoge hals/buckelvormen .......................................WIJIVG
Wijster VIIB:inbuigende rand....................................................WIJVIIB
Wijster VIII: "Schalenurn".........................................................WIJVIII
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kurkurn, handgevormd aardewerk ...................................................KURKURN
Holwerda 94/Brunsting 16.........................................................HBW94
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Lichthuis ............................................................................................LICHTHS
Misbaksel...........................................................................................MISBAKSL
Muurbekleding/wandbekleding ........................................................MUURBEKL
Muurklos............................................................................................MUURKLOS
Muur(restant).....................................................................................MUUR
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
figuurlamp ..................................................................................FIGUUR
firmalamp ...................................................................................FIRMA
open/8-vormig ............................................................................OPEN
versierde spiegel/"Bildlamp"......................................................SPIEGELV
vogelkoplamp .............................................................................VOGELKOP
Onbekend...........................................................................................XXX
Pot/kookpot/voorraadpot...................................................................POT
Ring....................................................................................................RING
Rooster/treeft .....................................................................................ROOSTER
Ruwwandig aardewerk, gedraaid......................................................RUW

BEGIN

EIND

NEO
ROMV
IJZ
NTC
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMV
ROMV
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
NEOVA
ROML
ROMV
ROMV
ROML
ROML
ROMV
ROML
IJZ
ROMV
ROMV
ROM
ROM
NEOVA
ROMV
ROMV
ROMV
NEO
ROMV
ROMM
ROMM
ROMMA
ROMV
ROMVA
NEO
NEOVA
ROMV
BRONSL
ROMVA

NTC
NTB
ROML
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
NTC
NTC
VMEC
VMEA
VMEC
VMEA
NTC
VMEA
ROMLB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
ROML
ROMV
ROMV
ROM
ROM
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
ROMLA
ROMM
ROMMA
ROMM
ROMVA
NTC
ROML
NTC
ROM
VMED

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Ruwwandig bord ...............................................................................RUWBORD


Alzei 29 ......................................................................................ALZ29
Alzei 34 ......................................................................................ALZ34
Niederbieber 110........................................................................NB110
Niederbieber 111........................................................................NB111
Niederbieber 112/Brunsting 20..................................................NB112
Niederbieber 113........................................................................NB113
Stuart 215-216/Brunsting 19 en 21............................................ST215216
Stuart 215/Brunsting 19 .............................................................ST215
Stuart 216/Brunsting 21 .............................................................ST216
Stuart 217....................................................................................ST217
Stuart 218/Brunsting 22 .............................................................ST218
Ruwwandig deksel ............................................................................RUWDEKSL
Niederbieber 120b:stolpdeksel...................................................NB120B
Stuart 219/Brunsting 23 .............................................................ST219
Ruwwandig Nijmeegs/Holdeurns aardewerk ...................................RUWNIJM
Holwerda 37 ...............................................................................HNW37
Holwerda 42 ...............................................................................HNW42
Holwerda 61 ...............................................................................HNW61
Holwerda 62 ...............................................................................HNW62
Holwerda 64 ...............................................................................HNW64
Holwerda 66 ...............................................................................HNW66
Holwerda 70 ...............................................................................HNW70
Holwerda 77: Nijmeegs .............................................................HNW77
Ruwwandige beker............................................................................RUWBEKER
Stuart 204A.................................................................................ST204A
Stuart 204B:barbotine versiering ...............................................ST204B
Ruwwandige kan ...............................................................................RUWKAN
Alzei 30 ......................................................................................ALZ30
Niederbieber 96/Brunsting 17....................................................NB96
Niederbieber 97/Brunsting 15....................................................NB97
Niederbieber 98/Brunsting 14....................................................NB98
Stuart 214A/Brunsting 13a ........................................................ST214A
Stuart 214B/Brunsting 13b ........................................................ST214B
Stuart 214/Brunsting 13 .............................................................ST214
Ruwwandige kom/schaal ..................................................................RUWKOM
Alzei 28 ......................................................................................ALZ28
Niederbieber 103/Brunsting 8:dekselgeul .................................NB103
Niederbieber 104/Brunsting 9/Stuart 211..................................NB104
Niederbieber 105........................................................................NB105
Stuart 210/Brunsting 5 ...............................................................ST210
Ruwwandige kurkurn ........................................................................RUWKURK

BEGIN

EIND

ROMV
ROMLB
ROML
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMVB
ROMMA
ROMMB
ROMM
ROMM
ROMV
ROMM
ROMV
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMV
ROMVB
ROMV
ROMV
ROMLB
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMV
ROMMA
ROMV
ROMV
ROML
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
ROMV

ROMLB
ROMLB
ROML
ROMMB
ROMMB
ROMLA
ROMMB
ROMM
ROMMA
ROMMB
ROMM
ROMM
ROML
ROMM
ROMM
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROML
ROMMA
ROMMA
VMEA
ROMLB
ROMLA
ROMLA
ROMMB
ROMV
ROMMA
ROMMA
VMEC
ROML
ROMM
ROMLA
ROMM
ROMM
ROML

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Ruwwandige (kook)pot.....................................................................RUWPOT
Alzei 27:dekselgeul....................................................................ALZ27
Alzei 32 ......................................................................................ALZ32
Alzei 33 ......................................................................................ALZ33
Brunsting 4b:opgeverfde cirkels ...............................................BR4B
Niederbieber 89/Brunsting 3:dekselgeul ...................................NB89
Niederbieber 90:gezichtsurn ......................................................NB90
Stuart 201/Brunsting 1 ...............................................................ST201
Stuart 202 of 210/Brunsting 2 of 5 ............................................ST202210
Stuart 202/Brunsting 2:horizontale rand....................................ST202
Stuart 205/Hofheim 83:gezichtsurn ...........................................ST205
Stuart 213A/Brunsting 12a:oorpot.............................................ST213A
Stuart 213B/Brunsting 12b:oorpot.............................................ST213B
Stuart 213/Brunsting 12:oorpot..................................................ST213
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
kogel:groot (> 8 cm)...................................................................KOGELG
kogel:klein (eivormig/amandelvormig) .....................................KOGELKL
Smeltkroes .........................................................................................SMELTKRS
Spaarpot .............................................................................................SPAARPOT
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
knikker........................................................................................KNIKKER
masker.........................................................................................MASKER
rammelaar ...................................................................................RAMMELR
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Streepband-aardewerk:1-ledig, lage vorm........................................STBPRF1L
Streepband-aardewerk:3-ledig, hoge vorm.......................................STBPRF3H
Streepband-aardewerk/Ruinen-Wommels IV...................................STB
Tegel ..................................................................................................TEGEL
hypocausttegel/verwarmingstegel..............................................HYPOCAUS
plavuis/vloertegel, ongeglazuurd ...............................................PLAVUIS
tegula mammata .........................................................................MAMMATA
wandtegel....................................................................................WANDTGL
Terra nigra .........................................................................................TNIGRA
Terra nigra beker ...............................................................................TNBEKER
Holwerda 3/Haltern 84:kerfband/wafelvers .............................HBW3
Holwerda 11/Haltern 85.............................................................HBW11
Holwerda 28:parelurn ................................................................HBW28
Holwerda 29:ribbelbeker............................................................HBW29
Holwerda 31:bolle beker............................................................HBW31
Holwerda 74:stekelbeker............................................................HBW74
Holwerda 75/Brunsting 16b:kurkurnvorm ................................HBW75

BEGIN

EIND

ROMVA
ROML
ROMLB
ROMLB
ROMM
ROMMA
ROMMB
ROMV
ROMM
ROMM
ROMVB
ROMV
ROMMB
ROMVB
IJZM
ROMV
IJZM
BRONS
ROM
NEO
ROM
IJZV
IJZ
ROM
NEOLA
ROMV
ROMV
IJZL
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMV
ROMV

ROMLB
ROML
ROMLB
ROMLB
ROMM
ROMLA
ROMMB
ROMM
ROMM
ROMM
ROMMA
ROMMA
ROMMB
ROMMB
ROML
ROML
ROML
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
LMEB
NTA
ROML
NTC
ROMM
ROMM
ROMM
NTC
ROML
NTA
ROML
NTC
VMEA
ROMM
ROMV
ROMV
ROMMA
ROMVB
ROMMA
ROMM
ROMV

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Terra nigra bord.................................................................................TNBORD


Holwerda 77 ...............................................................................HBW77
Holwerda 78 ...............................................................................HBW78
Holwerda 79 ...............................................................................HBW79
Holwerda 80 ...............................................................................HBW80
Holwerda 81 ...............................................................................HBW81
Holwerda 87 ...............................................................................HBW87
Terra nigra deksel..............................................................................TNDEKSEL
Terra nigra kom/schaal......................................................................TNKOM
Gellep 131a:voetschaal, klein ....................................................GEL131A
Gellep 131/Chenet 342:voetschaal ............................................GEL131
Holwerda 52 ...............................................................................HBW52
Holwerda 54 ...............................................................................HBW54
Holwerda 55 ...............................................................................HBW55
Holwerda 82 ...............................................................................HBW82
Holwerda 83 ...............................................................................HBW83
Holwerda 86:kraagkom..............................................................HBW86
Terra nigra pot ...................................................................................TNPOT
Holwerda 25:flesvormig ............................................................HBW25
Holwerda 26:spitsbuikig ............................................................HBW26
Holwerda 27:bol-ovaal...............................................................HBW27
Holwerda 58:bolvormig .............................................................HBW58
Terra rubra .........................................................................................TRUBRA
Terra rubra beker ...............................................................................TRBEKER
Holwerda 3/Haltern 84:kerfband/wafelvers .............................HBW3
Holwerda 9/Haltern 87:gordelbeker .........................................HBW9
Holwerda 11/Haltern 85.............................................................HBW11
Terra rubra bord.................................................................................TRBORD
Holwerda 77 ...............................................................................HBW77
Holwerda 78 ...............................................................................HBW78
Terra rubra kom/schaal......................................................................TRKOM
Holwerda 82 ...............................................................................HBW82
Holwerda 84 ...............................................................................HBW84
Terra sigillata .....................................................................................TS
Argonnen/radstempelsigillata ....................................................ARGONNEN
Arretijnse/Italische sigillata........................................................ARRETINA
Midden- en/of Oostgallische sigillata ........................................MOGALL
pseudo/imitatiesigillata...............................................................PSEUDO
Zuidgallische sigillata.................................................................ZDGALL
Terra sigillata beker...........................................................................TSBEKER
Chenet 333, Argonnen ...............................................................CH333
Chenet 334-335, Argonnen........................................................CH334335
Dechelette 67, Zuidgallisch........................................................DECH67
Dechelette 72, Midden-Oostgallisch..........................................DECH72
Niederbieber 24, Midden-Oostgallisch......................................NB24

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVB
ROMVB
ROMV
ROMV
ROMV
ROMLB
ROMLB
ROMM
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVB
ROMVB
ROMV
ROMM
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMV
ROMVA
ROMVB
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMLA
ROMVA
ROMMA
ROMLB
ROMVA
ROMM
ROML
ROML
ROMVB
ROMM
ROMMB

ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVB
ROMMA
ROMM
ROMM
VMEA
VMEA
VMEA
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
ROMV
ROMM
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMM
ROMVB
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMV
ROMVA
ROMVB
ROMV
ROMV
ROMV
VMEA
ROMLB
ROMVA
ROMMB
VMEA
ROMMA
ROML
ROML
ROML
ROMMA
ROMM
ROMMB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Terra sigillata bord/schotel................................................................TSBORD


Chenet 304, Argonnen ...............................................................CH304
Chenet 308, Argonnen ...............................................................CH308
Chenet 313, Argonnen ...............................................................CH313
Conspectus 12/Haltern 1, Arretijns............................................CONSP12
Conspectus 18/Haltern 2, Arretijns............................................CONSP18
Curle 15, Midden-Oostgallisch..................................................CUR15
Dragendorff 15, Zuidgallisch.....................................................DR15
Dragendorff 15/17, Zuidgallisch................................................DR1517
Dragendorff 17, Zuidgallisch.....................................................DR17
Dragendorff 18, Zuidgallisch.....................................................DR18
Dragendorff 18/31, Midden-Oostgallisch..................................DR1831
Dragendorff 31, Midden-Oostgallisch.......................................DR31
Dragendorff 31/Ludowici SA, MO-gallisch..............................LUDSA
Dragendorff 31/Ludowici SB, MO-gallisch..............................LUDSB
Dragendorff 32, Midden-Oostgallisch.......................................DR32
Hofheim 1, Zuidgallisch.............................................................HOF1
Terra sigillata kelk .............................................................................TSKELK
kelk, Arretijns.............................................................................KELKAR
kelk, Zuidgallisch .......................................................................KELKZG
Terra sigillata kom/schaal..................................................................TSKOM
Chenet 302, Argonnen ...............................................................CH302
Chenet 310, Argonnen ...............................................................CH310
Chenet 314, Argonnen ...............................................................CH314
Chenet 319-320, Argonnen........................................................CH319320
Chenet 321, Argonnen ...............................................................CH321
Chenet 324, Argonnen ...............................................................CH324
Conspectus 14/Haltern 7, Arretijns............................................CONSP14
Conspectus 22/Haltern 8, Arretijns............................................CONSP22
Conspectus 31/Haltern 11, Arretijns..........................................CONSP31
Conspectus 33/Haltern 12, Arretijns..........................................CONSP33
Curle 11, Midden-Oostgallisch..................................................CUR11MOG
Curle 11, Zuidgallisch................................................................CUR11ZG
Dragendorff 24/25, Zuidgallisch................................................DR2425
Dragendorff 27 ...........................................................................DR27
Dragendorff 27, Midden-Oostgallisch.......................................DR27MOG
Dragendorff 27, Zuidgallisch.....................................................DR27ZG
Dragendorff 29, Zuidgallisch.....................................................DR29
Dragendorff 30 ...........................................................................DR30
Dragendorff 30, Midden-Oostgallisch.......................................DR30MOG
Dragendorff 30, Zuidgallisch.....................................................DR30ZG
Dragendorff 33 ...........................................................................DR33
Dragendorff 33, Midden-Oostgallisch.......................................DR33MOG
Dragendorff 33, Zuidgallisch.....................................................DR33ZG
Dragendorff 35/36, Zuidgallisch................................................DR3536
Dragendorff 36, Midden-Oostgallisch.......................................DR36
Dragendorff 37 ...........................................................................DR37

BEGIN

EIND

ROMV
ROML
ROML
ROML
ROMVA
ROMVA
ROMM
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMMA
ROMM
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMVB
ROMV
ROMVA
ROMVA
ROMV
ROMLA
ROMLA
ROML
ROML
ROML
ROML
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMMA
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMMA
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMM
ROMVB
ROMVB
ROMM
ROMVB
ROMVB
ROMM
ROMM

ROML
ROML
ROML
ROML
ROMVA
ROMVA
ROMM
ROMVB
ROMMA
ROMVB
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMMB
ROMMB
ROMMB
ROMVB
ROMV
ROMVA
ROMVB
ROML
ROMLA
ROMLA
ROML
ROML
ROML
ROML
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMVA
ROMMA
ROMMA
ROMVB
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMM
ROMMA
ROMM
ROMM
ROMMA
ROMMA
ROMM
ROMM

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Terra sigillata kom/schaal (vervolg) .................................................TSKOM


Dragendorff 37, Midden-Oostgallisch.......................................DR37MOG
Dragendorff 37, Zuidgallisch.....................................................DR37ZG
Dragendorff 38, Midden-Oostgallisch.......................................DR38
Dragendorff 40, Midden-Oostgallisch.......................................DR40
Dragendorff 44, Midden-Oostgallisch.......................................DR44
Dragendorff 46, Midden-Oostgallisch.......................................DR46
Gellep 32, Argonnen ..................................................................GEL32
Hofheim 12, Zuidgallisch ..........................................................HOF12
Hofheim 5, Zuidgallisch.............................................................HOF5
Hofheim 8, Zuidgallisch.............................................................HOF8
Hofheim 9, Zuidgallisch.............................................................HOF9
Niederbieber 11, Midden-Oostgallisch......................................NB11
Terra sigillata kruik ...........................................................................TSKRUIK
Chenet 348/Gellep 247, Argonnen ............................................CH348
Niederbieber 27, Midden-Oostgallisch......................................NB27
Terra sigillata wrijfschaal/mortarium................................................TSWRIJF
Chenet 328-330, Argonnen........................................................CH328330
Curle 21, Midden-Oostgallisch..................................................CUR21
Dragendorff 43, Midden-Oostgallisch.......................................DR43
Dragendorff 43/45, Midden-Oostgallisch..................................DR4345
Dragendorff 45, Midden-Oostgallisch.......................................DR45
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Tubulus/verwarmingsbuis .................................................................TUBULUS
Uslarien aardewerk, handgevormd ...................................................USLARIEN
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vlaams-Romeins aardewerk, gedraaid .............................................VLAAMROM
Vloer ..................................................................................................VLOER
Vormschotel.......................................................................................VORMSCHO
Waterleidingbuis................................................................................WATERLB
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW
driehoekig...................................................................................DRIEHOEK
kegelvormig/conisch ..................................................................KEGELVRM
ringvormig ..................................................................................RINGVRM
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wolbwand-/tonvormig aardewerk ....................................................WOLBWAND
Gellep 157/"Umbau" type 43.....................................................GEL157
Wrijfschaal/mortarium, dikwandig aardew. .....................................WRIJFSCH
Haltern 59:verticale rand............................................................HAL59
Stuart 148/Brunsting 37:verticale rand ......................................ST148
Stuart 149/Brunsting 36:horizontale rand..................................ST149
Zalffles/parfumfles/balsamarium ......................................................ZALFFLES
Stuart 30/31 ................................................................................ST30/31
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF

BEGIN

EIND

ROMV
ROMM
ROMMA
ROMM
ROMMB
ROMMB
ROMM
ROMLA
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMMB
ROMMB
ROMLB
ROMMB
ROMM
ROML
ROMMB
ROMM
ROMM
ROMMB
ROM
ROMM
ROMM
NEOVA
ROMM
ROMV
ROMV
ROM
NEOLA
IJZM
IJZV
ROMV
NEOVA
ROMLB
ROMLB
ROMV
ROMVA
ROMV
ROMVB
ROMV
ROMVA
NEOVB

ROML
ROMM
ROMMA
ROMM
ROMMB
ROMMB
ROMM
ROMLA
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMVB
ROMMB
ROML
ROMLB
ROMMB
ROML
ROML
ROMMB
ROMM
ROMM
ROMMB
NTC
ROML
VMEA
NTC
ROMM
NTC
ROML
ROM
NTC
ROML
VMED
VMED
NTC
VMEC
VMEA
ROML
ROMVB
ROML
ROML
ROMV
ROMVA
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
lunula/maansikkel/halvemaan....................................................LUNULA
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Aucissafibula .....................................................................................FIBAUCIS
Haalebos type A:beugel bandvormig.........................................AUCIS-A
Haalebos type B:beugel rond/D-vormig....................................AUCIS-B
traliefibula...................................................................................TRALIE
Baar....................................................................................................BAAR
Badfles ...............................................................................................BADFLES
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
buste/borstbeeld..........................................................................BUSTE
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Beitel..................................................................................................BEITEL
Beker..................................................................................................BEKER
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
Beurs ..................................................................................................BEURS
armbeurs .....................................................................................ARMBEURS
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Diploma/militaire oorkonde ..............................................................DIPLOMA
Dodekaeder/twaalfvlak......................................................................DODEKAED
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
pugio type A ...............................................................................PUGIO-A
pugio type B ...............................................................................PUGIO-B
Doos...................................................................................................DOOS
Draadfibula ........................................................................................FIBDRAAD
Almgren 15/soldatenfibula.........................................................ALMGRN15
Almgren 16.................................................................................ALMGRN16
knoopfibula.................................................................................KNOOPFIB
La Tene.......................................................................................LATENE
laat-La Tene................................................................................LATENEL
midden-La Tene .........................................................................LATENEM
type Nauheim .............................................................................NAUHEIM
vroeg-La Tene ............................................................................LATENEV
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Emmer................................................................................................EMMER
beslag..........................................................................................BESLAG

BEGIN

EIND

BRONSV
BRONSV
ROM
ROM
ROM
ROM
BRONSV
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
BRONSV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
BRONS
ROMV
BRONSL
ROMM
ROMM
ROMV
ROMMA
ROMV
ROMV
ROM
ROM
BRONSV
BRONS
ROMV
ROMVB
ROMV
IJZ
ROMM
ROMM
IJZL
IJZM
IJZL
IJZL
IJZL
IJZM
ROMV
IJZV
IJZ

NTC
NTC
NTC
ROM
ROM
LMEB
NTC
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
VMEB
ROMM
NTC
ROMMB
NTC
NTC
ROM
ROM
NTC
NTC
ROMV
ROMMA
NTC
ROMM
ROMM
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
boogfibula...................................................................................BOOGFIB
distelfibula ..................................................................................DISTELF
dolkfibula....................................................................................DOLKFIB
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
haakfibula ...................................................................................HAAKFIB
kapfibula .....................................................................................KAPFIB
kniefibula....................................................................................KNIEFIB
knoppenfibula.............................................................................KNOPPEN
ogenfibula...................................................................................OGENFIB
omegafibula ................................................................................OMEGAFIB
ringfibula, open/gesloten............................................................RINGFIB
rozetfibula...................................................................................ROZETFIB
scharnierfibula ............................................................................SCHARNRF
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
trompetfibula ..............................................................................TROMPETF
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
Gesp ...................................................................................................GESP
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelgarnituur:eenvoudig.........................................................GAREENV
gordelgarnituur:kerfsnedeversiering..........................................GARKERF
gordelhaak ..................................................................................GORHAAK
gordelhanger/riemhanger ...........................................................GORHANG
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
biconische kop............................................................................BICONKOP
bolle kop .....................................................................................BOLKOP
polyederkop................................................................................POLYEDER
type Cortrat.................................................................................CORTRAT
type Fecamp ...............................................................................FECAMP
type Vermand .............................................................................VERMAND
type Wijster ................................................................................WIJSTER
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Hamer ................................................................................................HAMER

BEGIN

EIND

BRONSL
ROML
ROMV
ROMV
ROMM
ROMMB
ROMM
ROMV
IJZL
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMB
ROMLB
ROML
ROMMA
ROMLB
ROMV
ROMM
ROMV
BRONS
IJZ
IJZ
ROMLB
ROMLB
IJZ
ROMV
IJZ
ROMV
BRONS
BRONS
ROM
ROM
ROM
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
BRONSV
BRONS
IJZV
ROM

LMEB
VMEA
ROMMA
ROMV
ROMM
VMEA
VMED
ROMMA
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROML
LMEB
ROMV
ROMLA
VMEA
VMEA
ROMMA
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
ROMLB
ROML
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
VMED
VMED
VMED
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
NTC
VMEB
ROM
ROM

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
beugel .........................................................................................BEUGEL
gardehelm ...................................................................................GARDE
gezichtshelm/viziermaskerhelm/paradehelm.............................GEZICHT
helmboshouder ...........................................................................HELMBOSH
helmkap ......................................................................................HELMKAP
legioenshelm...............................................................................LEGIOEN
nekschild/nekbeschermer ...........................................................NEKSCHLD
oorbeschermer ............................................................................OORBSCH
pareerbeugel ...............................................................................PAREERBG
pluimkoker..................................................................................PLUIMKOK
ruiterhelm ...................................................................................RUITER
voorhoofdsband..........................................................................HOOFDBND
wangklep(omranding) ................................................................WANGKLEP
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
beslag..........................................................................................BESLAG
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Kienspaanhouder...............................................................................KIENSPN
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knikfibula..........................................................................................FIBKNIK
Haalebos type A/Almgren 19:scherpe knik...............................KNIK-A
Haalebos type B/Almgren 20:rondgebogen ..............................KNIK-B
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Lavabo/wasbekken ............................................................................LAVABO
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Lichthuis ............................................................................................LICHTHS

BEGIN

EIND

IJZV
ROM
ROML
IJZL
ROMV
ROML
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZV
IJZV
NTC
ROM
ROMV
IJZ
BRONS
ROMV
ROMV
ROM
BRONS
ROMV
ROMV
ROMV
BRONS
BRONS
ROMV
BRONS
ROM
BRONSV
BRONSV
BRONS
BRONS
ROM
ROM
ROMV
ROM

NTC
NTC
VMED
NTC
ROML
ROML
ROMMB
ROML
NTC
ROMV
NTA
ROML
ROML
LMEB
NTA
VMEC
VMEB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
ROMMA
ROMV
ROMMA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
ROM

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH


scalpel .........................................................................................SCALPEL
sonde...........................................................................................SONDE
wondhaak....................................................................................WONDHAAK
Meetlat ...............................................................................................MEETLAT
Mes (onderdeel).................................................................................MES
leermes........................................................................................LEERMES
snoeimes .....................................................................................SNOEIMES
vleesmes .....................................................................................VLEESMES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
stoel.............................................................................................STOEL
tafel .............................................................................................TAFEL
Munt...................................................................................................MUNT
Avavcia.......................................................................................AVAVCIA
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
Keltische munt............................................................................KELTISCH
Nervii..........................................................................................NERVII
triquetrum ...................................................................................TRIQUET
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
blaasinstrument (onderdeel).......................................................BLAASINS
fluit..............................................................................................FLUIT
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
open/8-vormig ............................................................................OPEN
Onbekend...........................................................................................XXX
beslag..........................................................................................BESLAG
Oorlepel/oorsonde .............................................................................OORLEPEL
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
borstpantser ................................................................................BORSTPAN
chamfron/hoofdpantser ..............................................................CHAMFRON
hanger .........................................................................................HANGER
hanger:bel ...................................................................................HANGBEL
hanger:bladvormig .....................................................................HANGBLAD
kaptoom/"Hackamore"...............................................................KAPTOOM
oogbeschermer ...........................................................................OOGBSCH
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
zadelhoren/zadelknop.................................................................ZADELHRN

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
BRONS
BRONS
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
IJZL
IJZL
ROMV
IJZL
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
ROM
ROM
BRONSV
ROMV
ROMV
ROMM
BRONSV
BRONS
ROMV
BRONS
BRONSL
BRONSL
BRONSL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSL
BRONSL
ROMV

NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
ROML
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMV
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
ROMM
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
NTC
ROMM
NTC
ROML
VMEC
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Pantser/bepantsering/harnas (onderdeel) ..........................................PANTSER


armbeschermer ...........................................................................ARMBSCH
beenbeschermer..........................................................................BEENBSCH
beslag..........................................................................................BESLAG
lorica hamata/ringenpantser .......................................................HAMATA
lorica segmentata/plaatpantser ...................................................SEGMENTA
lorica squamata/schubpantser ....................................................SQUAMATA
pantsergesp .................................................................................PANTGESP
pantserhaak.................................................................................PANTHAAK
pantserscharnier..........................................................................PANTSCHA
Passer .................................................................................................PASSER
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
Pincet .................................................................................................PINCET
smalle bek en kerfsnedeversiering .............................................SMALBEK
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
lancetvormig met kerfsnedeversiering.......................................LANCETVK
lancetvormig met puntcirkelversiering ......................................LANCETVP
schijfvormig met kerfsnedeversiering .......................................SCHIJFVK
Ring....................................................................................................RING
Schaar ................................................................................................SCHAAR
knijpschaar/beugelschaar ...........................................................KNIJPSCH
scharnierschaar ...........................................................................SCHARNRS
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE
dolkschede ..................................................................................DOLKSCH
puntbeschermer:peltavormig......................................................PUNTBPEL
puntbeschermer:rechthoekig ......................................................PUNTBRH
puntbeschermer:rond..................................................................PUNTBRND
puntbeschermer/oordband..........................................................PUNTBSCH
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
knipmes/vouwmes......................................................................KNIPMES
Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
figuren-schijffibula.....................................................................FIGUURF
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
beslag..........................................................................................BESLAG
handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
schoenspijker..............................................................................SCHOENSP
Schroot...............................................................................................SCHROOT

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
BRONSM
BRONSMB
ROMLB
BRONSV
ROM
ROM
ROMLB
ROMLB
ROMLB
BRONS
ROMV
ROMV
ROM
ROMV
IJZ
IJZ
ROM
ROM
ROM
BRONSL
BRONS
BRONSV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMM
ROMM
ROMV
IJZ
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV

NTC
ROML
ROML
ROML
ROML
ROMM
ROML
ROMM
ROMM
ROMM
NTC
ROML
NTC
VMEA
ROM
NTC
NTC
VMEA
ROMLB
ROMLB
NTC
VMEA
VMEA
ROM
NTC
NTC
NTC
ROM
VMEA
ROM
NTA
LMEB
NTC
ROM
NTC
VMED
ROMM
VMED
VMEB
NTA
VMED
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Slak ....................................................................................................SLAK
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
draaisleutel..................................................................................DRAAISL
haaksleutel ..................................................................................HAAKSL
heft/handvat ................................................................................HEFT
Slot (onderdeel) .................................................................................SLOT
beslag..........................................................................................BESLAG
draaislot ......................................................................................DRAAISLT
hangslot.......................................................................................HANGSLOT
schuifslot.....................................................................................SCHUIFSL
slotplaat.......................................................................................SLOTPLT
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
handspiegel.................................................................................HANDSPGL
klapspiegel..................................................................................KLAPSPGL
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Strigilis/badschraper/badkrabber.......................................................STRIGIL
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Tang ...................................................................................................TANG
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vijl VIJL............................................................................................ROM
Vijzel..................................................................................................VIJZEL
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
sleutelring/ring met sleutel .........................................................SLEUTELR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterpas ............................................................................................WATERPAS
Weeghaak/unster ...............................................................................WEEGHAAK
Weegschaal/balans ............................................................................WEEGSCHL
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG

BEGIN

EIND

BRONSV
BRONSM
BRONSV
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
BRONSV
ROM
BRONSL
BRONS
ROM
ROM
ROM
BRONS
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROMV
BRONS
BRONS
ROM
BRONSL
BRONSV
ROM
ROMV
ROMV
BRONSV

NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zalfdoos/schminkdoos/pyxis.............................................................ZALFDOOS
Zalfpot................................................................................................ZALFPOT
Zalfstaaf/wrijfstaaf.............................................................................ZALFSTF
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF
Zegeldoos...........................................................................................ZEGELDS
Zeis/zicht............................................................................................ZEIS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
gladius:type Mainz .....................................................................GLADMAIN
gladius:type Pompei ...................................................................GLADPOMP
gladius/kort zwaard ....................................................................GLADIUS
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

BRONSL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMVB
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMM

NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
ROM
NTC
ROML
ROML
NTC
ROMV
ROMM
ROMM
NTC
NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: MAU (Goud)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
lunula/maansikkel/halvemaan....................................................LUNULA
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Baar....................................................................................................BAAR
Badfles ...............................................................................................BADFLES
Beker..................................................................................................BEKER
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
Gesp ...................................................................................................GESP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
type Muids..................................................................................MUIDS
type Vermand .............................................................................VERMAND
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Ketting ...............................................................................................KETTING
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Munt...................................................................................................MUNT
aureus..........................................................................................AUREUS
solidus.........................................................................................SOLIDUS
stater............................................................................................STATER
triens/tremissis/"tiers de sol" ......................................................TRIENS
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK

BEGIN

EIND

NEOLB
NEOMB
ROM
BRONSL
ROM
NEOMB
ROMV
ROMV
ROMM
ROM
ROML
ROMLA
ROMLB
ROML
ROMLB
ROMV
ROMV
ROML
ROMLB
ROMLB
NEOLB
NEOLB
ROMV
ROM
ROML
NTC
BRONSM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZL
ROMVA
ROMLA
IJZL
ROMLB
NEOLB
NEOLB
ROM
ROMV
NEOLB
IJZL
ROMV

NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
ROML
NTB
VMEB
LMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
NTC
NTC
NTC
VMEA
ROMLB
NTC
VMEB
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMLA
VMEB
ROMV
VMEB
NTC
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MAU (Goud)


OMSCHRIJVING

CODE

Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Zalfpot................................................................................................ZALFPOT
Zegeldoos...........................................................................................ZEGELDS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMM
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
IJZV

NTC
NTC
NTC
VMEA
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
lunula/maansikkel/halvemaan....................................................LUNULA
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Aucissafibula .....................................................................................FIBAUCIS
Baar....................................................................................................BAAR
Beitel..................................................................................................BEITEL
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
Beurs ..................................................................................................BEURS
Bijl BIJL ............................................................................................IJZV
bijlschede....................................................................................BIJLSCH
dolabra/pioniersbijl.....................................................................DOLABRA
Boor ...................................................................................................BOOR
lepelboor .....................................................................................LEPELBR
spiraalboor ..................................................................................SPIRAALB
spitsboor .....................................................................................SPITSBR
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
pugio type A ...............................................................................PUGIO-A
pugio type B ...............................................................................PUGIO-B
Dook ..................................................................................................DOOK
Draadfibula ........................................................................................FIBDRAAD
Almgren 15/soldatenfibula.........................................................ALMGRN15
Almgren 16.................................................................................ALMGRN16
knoopfibula.................................................................................KNOOPFIB
La Tene.......................................................................................LATENE
laat-La Tene................................................................................LATENEL
midden-La Tene .........................................................................LATENEM
type Nauheim .............................................................................NAUHEIM
vroeg-La Tene ............................................................................LATENEV
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Emmer................................................................................................EMMER

BEGIN

EIND

IJZ
BRONSM
BRONSM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV
BRONSM
IJZ
ROMV
ROMM
ROMV
NTC
ROMV
ROMV
IJZ
ROM
ROM
ROM
IJZ
ROMV
IJZ
IJZV
IJZ
ROMV
ROMVB
ROM
IJZ
ROMM
ROMM
IJZL
IJZM
IJZL
IJZL
IJZL
IJZM
ROMV
ROMV

NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
ROM
LMEB
NTC
ROMV
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMV
ROMMA
NTC
ROMM
ROMM
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
boogfibula...................................................................................BOOGFIB
dolkfibula....................................................................................DOLKFIB
haakfibula ...................................................................................HAAKFIB
kapfibula .....................................................................................KAPFIB
kniefibula....................................................................................KNIEFIB
knoppenfibula.............................................................................KNOPPEN
ogenfibula...................................................................................OGENFIB
omegafibula ................................................................................OMEGAFIB
scharnierfibula ............................................................................SCHARNRF
trompetfibula ..............................................................................TROMPETF
Geschutpunt.......................................................................................GESCHUTP
Gesp ...................................................................................................GESP
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelhaak ..................................................................................GORHAAK
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hamer ................................................................................................HAMER
breeuwhamer ..............................................................................BREEUWH
ciseleerhamer/haarhamer............................................................CISELEER
kaphamer ....................................................................................KAPHAM
klauwhamer ................................................................................KLAUWHAM
Hanger ...............................................................................................HANGER
Hark ...................................................................................................HARK
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
beugel .........................................................................................BEUGEL
gardehelm ...................................................................................GARDE
gezichtshelm/viziermaskerhelm/paradehelm.............................GEZICHT
helmboshouder ...........................................................................HELMBOSH
helmkap ......................................................................................HELMKAP
helmvizier ...................................................................................VIZIER
legioenshelm...............................................................................LEGIOEN
nekschild/nekbeschermer ...........................................................NEKSCHLD
oorbeschermer ............................................................................OORBSCH
pareerbeugel ...............................................................................PAREERBG
pluimkoker..................................................................................PLUIMKOK
ruiterhelm ...................................................................................RUITER
voorhoofdsband..........................................................................HOOFDBND
wangklep(omranding) ................................................................WANGKLEP
Houweel/hak......................................................................................HOUWEEL

BEGIN

EIND

IJZ
ROML
ROMV
ROMM
ROMV
IJZL
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMB
ROMMA
ROMV
ROMV
ROMM
ROMV
IJZ
ROMV
IJZ
ROMV
ROMV
IJZ
ROM
BRONSM
IJZ
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROML
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV

LMEA
VMEA
ROMMA
ROMM
ROMMA
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROML
ROMLA
ROMMA
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
ROMMB
ROML
NTC
LMEB
ROMV
NTA
ROML
ROML
LMEB
NTA
LMEA
VMEB
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

IJzeroer/moeraserts............................................................................IJZEROER
Kam....................................................................................................KAM
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
Kienspaanhouder...............................................................................KIENSPN
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knikfibula..........................................................................................FIBKNIK
Haalebos type A/Almgren 19:scherpe knik...............................KNIK-A
Haalebos type B/Almgren 20:rondgebogen ..............................KNIK-B
Koevoet/breekijzer ............................................................................KOEVOET
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Lichthuis ............................................................................................LICHTHS
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
scalpel .........................................................................................SCALPEL
sonde...........................................................................................SONDE
wondhaak....................................................................................WONDHAAK
Meetlat ...............................................................................................MEETLAT
Mes (onderdeel).................................................................................MES
hakmes........................................................................................HAKMES
leermes........................................................................................LEERMES
snoeimes .....................................................................................SNOEIMES
vleesmes .....................................................................................VLEESMES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
stoel.............................................................................................STOEL
tafel .............................................................................................TAFEL
Munt...................................................................................................MUNT
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
open/8-vormig ............................................................................OPEN
Onbekend...........................................................................................XXX
beslag..........................................................................................BESLAG
Oorlepel/oorsonde .............................................................................OORLEPEL
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Paalschoen .........................................................................................PAALSCHN

BEGIN

EIND

BRONSM
IJZ
ROM
ROMV
IJZ
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
IJZ
ROM
ROM
BRONSM
IJZV
IJZ
IJZ
ROM
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
IJZV
ROM
IJZ
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
ROMM
BRONSM
IJZ
ROMV
ROM
ROMV

NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
ROMMA
ROMV
ROMMA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
ROML
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMM
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG


beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
borstpantser ................................................................................BORSTPAN
chamfron/hoofdpantser ..............................................................CHAMFRON
hanger:bel ...................................................................................HANGBEL
hipposandaal/paardeschoen........................................................HIPPOSAN
kaptoom/"Hackamore"...............................................................KAPTOOM
oogbeschermer ...........................................................................OOGBSCH
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
zadelhoren/zadelknop.................................................................ZADELHRN
Pantser/bepantsering/harnas (onderdeel) ..........................................PANTSER
beenbeschermer..........................................................................BEENBSCH
beslag..........................................................................................BESLAG
lorica hamata/ringenpantser .......................................................HAMATA
lorica segmentata/plaatpantser ...................................................SEGMENTA
lorica squamata/schubpantser ....................................................SQUAMATA
pantsergesp .................................................................................PANTGESP
pantserhaak.................................................................................PANTHAAK
pantserscharnier..........................................................................PANTSCHA
Passer .................................................................................................PASSER
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
gesloten holle steel .....................................................................STEELHOL
massieve steel .............................................................................STEELMAS
Pikhaak ..............................................................................................PIKHAAK
Pincet .................................................................................................PINCET
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
ploegpuntbeschermer/ploegschoen............................................PLOEGPB
ploegschaar.................................................................................PLOEGSCH
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Rasp ...................................................................................................RASP
Riek/greep/hooivork..........................................................................RIEK
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Ring....................................................................................................RING
Rooster/treeft .....................................................................................ROOSTER
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
Schaar ................................................................................................SCHAAR
knijpschaar/beugelschaar ...........................................................KNIJPSCH
scharnierschaar ...........................................................................SCHARNRS
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR

BEGIN

EIND

IJZV
IJZV
IJZV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZ
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
IJZV
IJZ
IJZ
ROMV
IJZV
IJZ
IJZ
ROMV
BRONSM
ROM
IJZ
ROM
IJZV
ROM
ROMV
IJZ
ROMV
ROM
ROMV

NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
ROML
NTC
ROML
VMEC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
ROML
ROMM
ROML
ROMM
ROMM
ROMM
NTC
NTA
LMEB
LMEA
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE


dolkschede ..................................................................................DOLKSCH
puntbeschermer:peltavormig......................................................PUNTBPEL
puntbeschermer:rechthoekig ......................................................PUNTBRH
puntbeschermer:rond..................................................................PUNTBRND
puntbeschermer/oordband..........................................................PUNTBSCH
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
eenzijdig snijdend.......................................................................EENZIJDG
knipmes/vouwmes......................................................................KNIPMES
Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
figuren-schijffibula.....................................................................FIGUURF
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
anker/ankerstok/ankerketting.....................................................ANKER
bootshaak/bootsvork ..................................................................BOOTHAAK
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
schoenspijker..............................................................................SCHOENSP
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
beslag..........................................................................................BESLAG
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Slak ....................................................................................................SLAK
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
draaisleutel..................................................................................DRAAISL
haaksleutel ..................................................................................HAAKSL
heft/handvat ................................................................................HEFT
Slot (onderdeel) .................................................................................SLOT
beslag..........................................................................................BESLAG
draaislot ......................................................................................DRAAISLT
hangslot.......................................................................................HANGSLOT
penslot.........................................................................................PENSLOT
schuifslot.....................................................................................SCHUIFSL
slotplaat.......................................................................................SLOTPLT
Spatel .................................................................................................SPATEL
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Tang ...................................................................................................TANG
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
tentharing....................................................................................HARING
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Troffel ................................................................................................TROFFEL

BEGIN

EIND

IJZ
IJZ
ROM
ROM
ROM
IJZ
IJZ
IJZV
IJZV
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
IJZL
IJZL
IJZL
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZ
IJZ
BRONSM
IJZ
IJZ
BRONSM
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
BRONSM
ROMV
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
IJZV
ROM

NTC
NTC
ROM
VMEA
ROM
NTA
LMEB
NTC
NTC
VMEC
NTC
VMED
ROMM
NTA
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vijl VIJL............................................................................................IJZ
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
sleutelring/ring met sleutel .........................................................SLEUTELR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
beslag..........................................................................................BESLAG
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterleidingbuis................................................................................WATERLB
Waterpas ............................................................................................WATERPAS
Weeghaak/unster ...............................................................................WEEGHAAK
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
velg .............................................................................................VELG
wielnaaf ......................................................................................WIELNAAF
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zaag ...................................................................................................ZAAG
Zalfstaaf/wrijfstaaf.............................................................................ZALFSTF
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF
Zeis/zicht............................................................................................ZEIS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
gladius:type Mainz .....................................................................GLADMAIN
gladius:type Pompei ...................................................................GLADPOMP
gladius/kort zwaard ....................................................................GLADIUS
La Tene.......................................................................................LATENE
spatha/lang tweesnijdend ...........................................................SPATHA
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

ROM
IJZ
NTC
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROMV
IJZ
IJZ
ROM
IJZ
IJZ
IJZV
ROM
ROM
ROMV
BRONSM
IJZV
IJZ
IJZ
ROMV
ROMV
IJZ
ROM
ROMV
ROMV
IJZV
ROMV
ROMVB
ROMV
IJZL
ROMV
ROMV
IJZV
ROMV
ROMM

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
ROMV
ROMM
ROMM
ROMV
VMEC
NTC
NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: MCU (Koper)


OMSCHRIJVING

CODE

Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Baar....................................................................................................BAAR
Band...................................................................................................BAND
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Ketel...................................................................................................KETEL
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
hellebaard ...................................................................................HELLEBRD
Munt...................................................................................................MUNT
aes ...............................................................................................AES
aes 1 of 2:(dubbele) maiorina?...................................................AES1/2
aes 3 of 4:(halve) centenionalis?................................................AES3/4
antoninianus................................................................................ANTONIN
as.................................................................................................AS
follis ............................................................................................FOLLIS
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
quadrans......................................................................................QUADRANS
semis ...........................................................................................SEMIS
triquetrum ...................................................................................TRIQUET
Onbekend...........................................................................................XXX
Ring....................................................................................................RING
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG

BEGIN

EIND

NEOLB
NEOMB
NEOMB
ROMV
NEOLB
BRONSL
ROM
NEOMB
NEOMB
ROMV
NEOMB
NEOMB
BRONSV
BRONSV
IJZL
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMMB
ROMVA
ROMLA
ROMV
ROMVA
ROMVA
IJZL
NEOMB
NEOMB
NEOMB
NEOMB
ROM
NEOLB
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
NEOMB
NEOMB

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLA
ROMMB
ROMLA
NTC
ROMMB
ROMMB
ROMV
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MPB (Lood)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Askist/ossuarium ...............................................................................ASKIST
Baar....................................................................................................BAAR
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Kist KIST ...........................................................................................ROMV
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Munt...................................................................................................MUNT
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
noodmunt/oorlogsgeld ...............................................................NOODMUNT
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Slak ....................................................................................................SLAK
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
kogel:klein (eivormig/amandelvormig) .....................................KOGELKL
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Waterleidingbuis................................................................................WATERLB
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW

BEGIN

EIND

ROMV
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
ROMV
ROMV
ROML
ROM
ROML
ROMV
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROMV
ROM
ROM
ROMV

NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
LMEA
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML

MATERIAAL: MME (Messing)


OMSCHRIJVING

CODE

Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Emmer................................................................................................EMMER
type Hemmoor............................................................................HEMMOOR
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Ketel...................................................................................................KETEL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
Munt...................................................................................................MUNT
dupondius ...................................................................................DUPOND
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
sestertius .....................................................................................SESTERT
Onbekend...........................................................................................XXX
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Zegeldoos...........................................................................................ZEGELDS

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMMA
ROMV
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMVA
ROM
ROMVA
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM

NTC
NTC
ROMMB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMMB
NTC
ROMMB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
lunula/maansikkel/halvemaan....................................................LUNULA
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Aucissafibula .....................................................................................FIBAUCIS
Haalebos type A:beugel bandvormig.........................................AUCIS-A
Haalebos type B:beugel rond/D-vormig....................................AUCIS-B
Baar....................................................................................................BAAR
Badfles ...............................................................................................BADFLES
Bak/nap..............................................................................................BAK
Band...................................................................................................BAND
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
dier ..............................................................................................DIER
Beitel..................................................................................................BEITEL
Beker..................................................................................................BEKER
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
Bijl BIJL ............................................................................................NEOMB
bijlschede....................................................................................BIJLSCH
dolabra/pioniersbijl.....................................................................DOLABRA
Boor ...................................................................................................BOOR
lepelboor .....................................................................................LEPELBR
spiraalboor ..................................................................................SPIRAALB
spitsboor .....................................................................................SPITSBR
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Constructie.........................................................................................CONSTRUC
Diploma/militaire oorkonde ..............................................................DIPLOMA
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dodekaeder/twaalfvlak......................................................................DODEKAED
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
pugio type A ...............................................................................PUGIO-A
pugio type B ...............................................................................PUGIO-B

BEGIN

EIND

IJZ
NEOMB
NEOMB
ROM
ROM
ROM
ROM
NEOMB
BRONS
ROMV
ROMV
ROMV
NEOMB
ROMV
ROM
NEOMB
ROMV
ROMV
BRONS
ROMV
BRONSL
ROMM
ROMM
NTC
ROMV
ROMV
IJZ
ROM
ROM
ROM
IJZ
ROM
ROM
IJZ
ROM
NEOLB
BRONS
ROMV
ROMVB

NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
ROM
LMEB
NTC
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
ROMM
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
ROM
NTC
NTC
ROMV
ROMMA

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Draadfibula ........................................................................................FIBDRAAD
Almgren 15/soldatenfibula.........................................................ALMGRN15
Almgren 16.................................................................................ALMGRN16
knoopfibula.................................................................................KNOOPFIB
La Tene.......................................................................................LATENE
laat-La Tene................................................................................LATENEL
midden-La Tene .........................................................................LATENEM
type Nauheim .............................................................................NAUHEIM
vroeg-La Tene ............................................................................LATENEV
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Emmer................................................................................................EMMER
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
boogfibula...................................................................................BOOGFIB
distelfibula ..................................................................................DISTELF
dolkfibula....................................................................................DOLKFIB
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
haakfibula ...................................................................................HAAKFIB
kapfibula .....................................................................................KAPFIB
kniefibula....................................................................................KNIEFIB
knoppenfibula.............................................................................KNOPPEN
ogenfibula...................................................................................OGENFIB
omegafibula ................................................................................OMEGAFIB
ringfibula, open/gesloten............................................................RINGFIB
rozetfibula...................................................................................ROZETFIB
scharnierfibula ............................................................................SCHARNRF
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
trompetfibula ..............................................................................TROMPETF
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
Fles FLES...........................................................................................ROM
Garenklos...........................................................................................GARENKLS
Gesp ...................................................................................................GESP
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelgarnituur:eenvoudig.........................................................GAREENV
gordelgarnituur:kerfsnedeversiering..........................................GARKERF
gordelhaak ..................................................................................GORHAAK
gordelhanger/riemhanger ...........................................................GORHANG
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haak...................................................................................................HAAK

BEGIN

EIND

IJZ
ROMM
ROMM
IJZL
IJZM
IJZL
IJZL
IJZL
IJZM
ROMV
IJZV
BRONSL
ROML
ROMV
ROMV
ROMM
ROMMB
ROMV
IJZL
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMB
ROMLB
ROML
ROMMA
ROMLB
NTC
ROM
ROMV
ROMM
ROMV
BRONS
IJZ
IJZ
ROMLB
ROMLB
IJZ
ROMV
IJZ
ROMV
BRONSL
BRONS

ROMM
ROMM
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
NTC
LMEB
VMEA
ROMMA
ROMV
ROMM
VMEA
ROMMA
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROML
LMEB
ROMV
ROMLA
VMEA
VMEA
ROMMA
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
ROMLB
ROM
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
type Cortrat.................................................................................CORTRAT
type Fecamp ...............................................................................FECAMP
type Muids..................................................................................MUIDS
type Vermand .............................................................................VERMAND
type Wijster ................................................................................WIJSTER
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Hamer ................................................................................................HAMER
kaphamer ....................................................................................KAPHAM
klauwhamer ................................................................................KLAUWHAM
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
beugel .........................................................................................BEUGEL
gardehelm ...................................................................................GARDE
gezichtshelm/viziermaskerhelm/paradehelm.............................GEZICHT
helmboshouder ...........................................................................HELMBOSH
helmkap ......................................................................................HELMKAP
nekschild/nekbeschermer ...........................................................NEKSCHLD
oorbeschermer ............................................................................OORBSCH
pareerbeugel ...............................................................................PAREERBG
pluimkoker..................................................................................PLUIMKOK
ruiterhelm ...................................................................................RUITER
voorhoofdsband..........................................................................HOOFDBND
wangklep(omranding) ................................................................WANGKLEP
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
beslag..........................................................................................BESLAG
Kam....................................................................................................KAM
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Katrol .................................................................................................KATROL
Kelk....................................................................................................KELK
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Kienspaanhouder...............................................................................KIENSPN
Kist KIST ...........................................................................................ROMV
beslag..........................................................................................BESLAG
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knikfibula..........................................................................................FIBKNIK
Haalebos type A/Almgren 19:scherpe knik...............................KNIK-A
Haalebos type B/Almgren 20:rondgebogen ..............................KNIK-B
Knoop ................................................................................................KNOOP

BEGIN

EIND

BRONS
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
NEOMB
NEOLB
IJZ
ROM
ROM
NEOMB
ROM
ROML
IJZL
ROMV
ROML
ROMVA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZV
IJZV
IJZ
NTC
ROM
ROM
ROMV
IJZ
BRONSM
ROM
BRONSV
ROM
NTC
IJZ
BRONS
ROMV
ROMV
ROMV
BRONS

NTC
ROMLB
ROMLB
VMEA
ROMLB
ROMLB
NTC
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
NTC
ROML
ROML
ROMMB
ROML
NTC
NTA
ROML
ROML
LMEB
NTA
LMEA
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
ROMMA
ROMV
ROMMA
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Koevoet/breekijzer ............................................................................KOEVOET
Koker .................................................................................................KOKER
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
hellebaard ...................................................................................HELLEBRD
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Lavabo/wasbekken ............................................................................LAVABO
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
scalpel .........................................................................................SCALPEL
sonde...........................................................................................SONDE
wondhaak....................................................................................WONDHAAK
Meetlat ...............................................................................................MEETLAT
Mes (onderdeel).................................................................................MES
hakmes........................................................................................HAKMES
snoeimes .....................................................................................SNOEIMES
vleesmes .....................................................................................VLEESMES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
stoel.............................................................................................STOEL
tafel .............................................................................................TAFEL
Munt...................................................................................................MUNT
Avavcia.......................................................................................AVAVCIA
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
Nervii..........................................................................................NERVII
stater............................................................................................STATER
triquetrum ...................................................................................TRIQUET
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
blaasinstrument (onderdeel).......................................................BLAASINS
fluit..............................................................................................FLUIT
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorlepel/oorsonde .............................................................................OORLEPEL
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING

BEGIN

EIND

ROM
NEOMB
ROMV
NEOMB
ROM
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONS
ROM
ROM
ROMV
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
BRONS
ROM
ROM
ROM
ROMV
BRONS
ROMV
IJZL
IJZL
ROMV
IJZL
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
ROM
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
NEOMB
ROMV
BRONS

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMV
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG


beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
borstpantser ................................................................................BORSTPAN
chamfron/hoofdpantser ..............................................................CHAMFRON
hanger .........................................................................................HANGER
hanger:bel ...................................................................................HANGBEL
hanger:bladvormig .....................................................................HANGBLAD
hipposandaal/paardeschoen........................................................HIPPOSAN
kaptoom/"Hackamore"...............................................................KAPTOOM
oogbeschermer ...........................................................................OOGBSCH
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
zadelhoren/zadelknop.................................................................ZADELHRN
Pantser/bepantsering/harnas (onderdeel) ..........................................PANTSER
beenbeschermer..........................................................................BEENBSCH
beslag..........................................................................................BESLAG
lorica hamata/ringenpantser .......................................................HAMATA
lorica segmentata/plaatpantser ...................................................SEGMENTA
lorica squamata/schubpantser ....................................................SQUAMATA
pantsergesp .................................................................................PANTGESP
pantserhaak.................................................................................PANTHAAK
pantserscharnier..........................................................................PANTSCHA
Passer .................................................................................................PASSER
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
Pincet .................................................................................................PINCET
Plaat/strip ...........................................................................................PLAAT
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
ploegschaar.................................................................................PLOEGSCH
Pot/kookpot/voorraadpot...................................................................POT
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Rasp ...................................................................................................RASP
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Riek/greep/hooivork..........................................................................RIEK
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
lancetvormig met kerfsnedeversiering.......................................LANCETVK
lancetvormig met puntcirkelversiering ......................................LANCETVP
schijfvormig met kerfsnedeversiering .......................................SCHIJFVK
Ring....................................................................................................RING
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
Schaar ................................................................................................SCHAAR
knijpschaar/beugelschaar ...........................................................KNIJPSCH
scharnierschaar ...........................................................................SCHARNRS
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
eenzijdig snijdend.......................................................................EENZIJDG
knipmes/vouwmes......................................................................KNIPMES

BEGIN

EIND

BRONSL
BRONSL
BRONSL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSL
BRONSL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
BRONSM
BRONSMB
NEOMB
IJZ
ROMV
IJZ
NEOLB
ROM
ROM
IJZ
ROM
ROMLB
ROMLB
ROMLB
NEOMB
IJZ
IJZ
ROMV
ROM
ROMV
BRONSV
BRONSL
ROM

NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
NTC
ROMM
ROML
NTC
ROML
VMEC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
ROML
ROMM
ROML
ROMM
ROMM
ROMM
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
ROMLB
ROMLB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Schijf..................................................................................................SCHIJF
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
figuren-schijffibula.....................................................................FIGUURF
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
schoenspijker..............................................................................SCHOENSP
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
beslag..........................................................................................BESLAG
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Slak ....................................................................................................SLAK
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
draaisleutel..................................................................................DRAAISL
haaksleutel ..................................................................................HAAKSL
heft/handvat ................................................................................HEFT
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
kogel:klein (eivormig/amandelvormig) .....................................KOGELKL
Slot (onderdeel) .................................................................................SLOT
beslag..........................................................................................BESLAG
draaislot ......................................................................................DRAAISLT
hangslot.......................................................................................HANGSLOT
schuifslot.....................................................................................SCHUIFSL
slotplaat.......................................................................................SLOTPLT
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
handspiegel.................................................................................HANDSPGL
klapspiegel..................................................................................KLAPSPGL
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Staaf ...................................................................................................STAAF
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Strigilis/badschraper/badkrabber.......................................................STRIGIL
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Tang ...................................................................................................TANG
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
tentharing....................................................................................HARING
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Ton/vat/kuip.......................................................................................TON
Trechter..............................................................................................TRECHTER

BEGIN

EIND

ROM
NEOMB
ROMV
ROMV
ROMM
IJZL
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
IJZ
IJZ
NEOMB
NEOMB
BRONSM
BRONSV
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NEOLB
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROMV
BRONSV
ROM
ROM

NTC
NTC
VMED
ROMM
VMED
NTA
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Troffel ................................................................................................TROFFEL
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vijl VIJL............................................................................................IJZ
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
sleutelring/ring met sleutel .........................................................SLEUTELR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Vlashekel ...........................................................................................VLASHEKL
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterpas ............................................................................................WATERPAS
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW
Weefkam............................................................................................WEEFKAM
Weeghaak/unster ...............................................................................WEEGHAAK
Weegschaal/balans ............................................................................WEEGSCHL
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zaag ...................................................................................................ZAAG
Zalfpot................................................................................................ZALFPOT
Zalfstaaf/wrijfstaaf.............................................................................ZALFSTF
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF
Zegeldoos...........................................................................................ZEGELDS
Zeis/zicht............................................................................................ZEIS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
gladius:type Mainz .....................................................................GLADMAIN
gladius:type Pompei ...................................................................GLADPOMP
gladius/kort zwaard ....................................................................GLADIUS
spatha/lang tweesnijdend ...........................................................SPATHA
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

ROM
BRONSL
BRONS
NTC
ROM
BRONS
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
BRONS
BRONS
ROM
ROM
BRONSL
NEOLB
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NEOMB
ROMV
ROMV
IJZ
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMVB
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMM

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
ROML
NTC
NTC
ROMV
ROMM
ROMM
VMEC
NTC
NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: MSN (Tin of lood-tin legering)


OMSCHRIJVING

CODE

Baar....................................................................................................BAAR
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Onbekend...........................................................................................XXX
Slak ....................................................................................................SLAK
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROM
ROMV
BRONSV
BRONSV
ROM
ROMV

NTC
NTB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MAG (Zilver)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
lunula/maansikkel/halvemaan....................................................LUNULA
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Baar....................................................................................................BAAR
Badfles ...............................................................................................BADFLES
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Beker..................................................................................................BEKER
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
Doos...................................................................................................DOOS
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
boogfibula...................................................................................BOOGFIB
dolkfibula....................................................................................DOLKFIB
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
haakfibula ...................................................................................HAAKFIB
knoppenfibula.............................................................................KNOPPEN
ogenfibula...................................................................................OGENFIB
omegafibula ................................................................................OMEGAFIB
ringfibula, open/gesloten............................................................RINGFIB
scharnierfibula ............................................................................SCHARNRF
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
trompetfibula ..............................................................................TROMPETF
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
Gesp ...................................................................................................GESP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelhanger/riemhanger ...........................................................GORHANG
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
type Cortrat.................................................................................CORTRAT
type Fecamp ...............................................................................FECAMP
type Muids..................................................................................MUIDS
type Vermand .............................................................................VERMAND
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING

BEGIN

EIND

IJZL
IJZL
ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
ROML
ROMV
ROMM
ROMLA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMMB
ROMLB
ROML
ROMMA
ROMLB
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROML
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
IJZL
ROMV

NTC
NTC
NTC
ROM
ROM
LMEB
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
VMEB
NTC
NTC
LMEB
VMEA
ROMMA
ROMM
VMEA
ROMMA
ROMV
ROMV
ROML
LMEB
ROMLA
VMEA
VMEA
ROMMA
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
ROMLB
ROMLB
VMEA
ROMLB
NTC
NTC

MATERIAAL: MAG (Zilver)


OMSCHRIJVING

CODE

Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
Ketting ...............................................................................................KETTING
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Kist KIST ...........................................................................................ROM
beslag..........................................................................................BESLAG
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
Munt...................................................................................................MUNT
antoninianus................................................................................ANTONIN
argenteus.....................................................................................ARGENT
denarius.......................................................................................DENARIUS
miliarense....................................................................................MILIAREN
quinarius (=halve denarius)........................................................QUINAR
siliqua..........................................................................................SILIQUA
triquetrum ...................................................................................TRIQUET
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
beslag..........................................................................................BESLAG
borstpantser ................................................................................BORSTPAN
chamfron/hoofdpantser ..............................................................CHAMFRON
hanger .........................................................................................HANGER
hanger:bladvormig .....................................................................HANGBLAD
oogbeschermer ...........................................................................OOGBSCH
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
Pincet .................................................................................................PINCET
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
handspiegel.................................................................................HANDSPGL
klapspiegel..................................................................................KLAPSPGL
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK

BEGIN

EIND

ROMV
ROM
ROML
ROMV
ROMV
NTC
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZL
ROMMB
ROMLA
ROMVA
ROMLB
ROMVA
ROMLA
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
IJZL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZL
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
IJZL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV

NTC
NTC
VMED
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMMB
ROMLA
ROMMB
ROMLB
ROMMB
VMEA
ROMV
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
ROMM
ROML
VMEC
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MAG (Zilver)


OMSCHRIJVING

CODE

Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Zalfpot................................................................................................ZALFPOT
Zegeldoos...........................................................................................ZEGELDS

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMM
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROM

NTC
NTC
NTC
VMEA
NTC
NTC
ROML
ROM

MATERIAAL: ODB (Bot, dierlijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beitel..................................................................................................BEITEL
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
boogtip/boognok ........................................................................BOOGTIP
Bot BOT ............................................................................................PALEO
amfibie ........................................................................................AMFIBIE
geit ..............................................................................................GEIT
hond ............................................................................................HOND
kat ...............................................................................................KAT
paard ...........................................................................................PAARD
reptiel ..........................................................................................REPTIEL
rund.............................................................................................RUND
schaap .........................................................................................SCHAAP
schaap en/of geit.........................................................................SCHPGEIT
varken .........................................................................................VARKEN
vis................................................................................................VIS
vogel ...........................................................................................VOGEL
zoogdier, wild.............................................................................ZOOGWILD
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Doos...................................................................................................DOOS
Foedraal/etui ......................................................................................FOEDRAAL
Garenklos...........................................................................................GARENKLS
Gebitselement:tand/kies ....................................................................GEBIT
Gesp ...................................................................................................GESP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kam....................................................................................................KAM
drielagen:eenzijdig getand .........................................................DRIELG1
drielagen:eenzijdig getand, hoge greep .....................................DRIELG1H
drielagen:tweezijdig getand .......................................................DRIELG2
drielagen/samengesteld ..............................................................DRIELAAG
kam met foedraal........................................................................KAMFOEDR
ongelaagd:eenzijdig getand........................................................EENLAAG1
ongelaagd:tweezijdig getand......................................................EENLAAG2
ongelaagd/enkelvoudig ..............................................................EENLAAG
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
ROMV
PALEO
PALEO
ROMV
ROMV
NTC
PALEO
NEOL
MESOV
ROML
NEOL
PALEO
NEOVA
NEOL
NEOL
NEOVA
PALEO
PALEO
PALEO
ROMV
PALEO
ROMV
BRONS
ROM
PALEO
ROMV
NEO
NEOM
NEO
PALEO
PALEOL
NEO
ROML
ROML
ROMLB
ROML
ROML
ROMV
ROMV
NEO
PALEO
NEO
PALEO
PALEOL
PALEO

NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM

MATERIAAL: ODB (Bot, dierlijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Lepel ..................................................................................................LEPEL
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
Mes (onderdeel).................................................................................MES
heft/handvat ................................................................................HEFT
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
fluit..............................................................................................FLUIT
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Onbekend...........................................................................................XXX
heft/handvat ................................................................................HEFT
Oorlepel/oorsonde .............................................................................OORLEPEL
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
bit/trens .......................................................................................BIT
Pijlkoker.............................................................................................PIJLKOKR
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Ring....................................................................................................RING
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Schijf..................................................................................................SCHIJF
doorboord ...................................................................................DOORBRD
Schrijftafel/wastafel...........................................................................SCHRFTAF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
dobbelsteen.................................................................................DOBBELST
dobbelsteen:hol...........................................................................DOBBELSH
dobbelsteen:massief ...................................................................DOBBELSM
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Visstaaf ..............................................................................................VISSTAAF
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Weefkaart...........................................................................................WEEFKRT
Weefkam............................................................................................WEEFKAM
Weefzwaard.......................................................................................WEEFZWRD
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zalfdoos/schminkdoos/pyxis.............................................................ZALFDOOS

BEGIN

EIND

NEO
ROMV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
ROM
PALEOL
MESO
PALEO
PALEO
ROMV
BRONS
BRONS
PALEOL
PALEO
ROM
PALEO
ROMV
PALEO
NEOLA
ROMV
PALEO
PALEO
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZ
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROM
PALEO
PALEO
MESO
PALEOL
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
PALEO
NEOM
ROMV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
ROML
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
VMEC

MATERIAAL: ODB (Bot, dierlijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD


stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

BRONS
ROMV
BRONS
ROMV
ROMM

NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: OMB (Bot, menselijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Bot BOT ............................................................................................PALEO


Crematieresten ...................................................................................CREMREST
Gebitselement:tand/kies ....................................................................GEBIT
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX
Veenlijk..............................................................................................VEENLIJK

BEGIN

EIND

NTC
MESO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO

VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OXB (Bot, onbekend)


OMSCHRIJVING

CODE

Bot BOT ............................................................................................PALEO


Crematieresten ...................................................................................CREMREST
Gebitselement:tand/kies ....................................................................GEBIT

BEGIN

EIND

NTC
MESO
PALEO

VMEA
NTC

MATERIAAL: ODG (Gewei)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
phallus.........................................................................................PHALLUS
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Doos...................................................................................................DOOS
Gesp ...................................................................................................GESP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
gordelplaat ..................................................................................GORPLAAT
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Houweel/hak......................................................................................HOUWEEL
Kam....................................................................................................KAM
drielagen:eenzijdig getand .........................................................DRIELG1
drielagen:eenzijdig getand, hoge greep .....................................DRIELG1H
drielagen:tweezijdig getand .......................................................DRIELG2
drielagen/samengesteld ..............................................................DRIELAAG
kam met foedraal........................................................................KAMFOEDR
ongelaagd:eenzijdig getand........................................................EENLAAG1
ongelaagd:tweezijdig getand......................................................EENLAAG2
ongelaagd/enkelvoudig ..............................................................EENLAAG
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
Mes (onderdeel).................................................................................MES
heft/handvat ................................................................................HEFT
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorlepel/oorsonde .............................................................................OORLEPEL
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Ring....................................................................................................RING
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Schijf..................................................................................................SCHIJF
Schrijftafel/wastafel...........................................................................SCHRFTAF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
dobbelsteen.................................................................................DOBBELST
dobbelsteen:hol...........................................................................DOBBELSH
dobbelsteen:massief ...................................................................DOBBELSM
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
ROMV
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NEO
PALEO
PALEOL
NEO
NEO
ROML
ROML
ROMLB
ROML
ROML
ROMV
ROML
NEO
NEO
PALEO
PALEOL
NEO
ROMV
PALEO
PALEO
ROM
PALEOL
MESO
PALEO
ROMV
BRONS
PALEO
ROM
PALEO
ROMV
PALEO
ROMV
PALEO
PALEO
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV

NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
LMEB
LMEA
LMEA
LMEB
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
ROM
NTC
NTC
ROML
NTC
ROML
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTB

MATERIAAL: ODG (Gewei)


OMSCHRIJVING

CODE

Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Visstaaf ..............................................................................................VISSTAAF
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Weefkaart...........................................................................................WEEFKRT
Weefkam............................................................................................WEEFKAM
Weefzwaard.......................................................................................WEEFZWRD
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

ROMV
ROM
ROMV
ROMV
PALEO
MESO
PALEOL
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
PALEO
NEOM
BRONS
ROMV
BRONS
ROMV
ROMM

ROML
ROM
NTC
ROML
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: ODH (Hoorn)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Doos...................................................................................................DOOS
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Kam....................................................................................................KAM
drielagen:tweezijdig getand .......................................................DRIELG2
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Mes (onderdeel).................................................................................MES
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Weefkaart...........................................................................................WEEFKRT
Weefkam............................................................................................WEEFKAM
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD

BEGIN

EIND

PALEO
ROM
PALEO
NEO
ROMLB
NEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
ROMV
ROM
PALEO
BRONS

NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OPH (Hout/houtskool)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Bak/nap..............................................................................................BAK
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Balk....................................................................................................BALK
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
Beschoeiing .......................................................................................BESCHOEI
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Constructie.........................................................................................CONSTRUC
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Deuvel................................................................................................DEUVEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
boomkist/dodenboom.................................................................BOOMKIST
Doos...................................................................................................DOOS
Duiker ................................................................................................DUIKER
Eg EG...............................................................................................IJZ
Emmer................................................................................................EMMER
Garenklos...........................................................................................GARENKLS
Gebouw..............................................................................................GEBOUW
Goot/waterafvoer...............................................................................GOOT
Graf (onderdeel) ................................................................................GRAF
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hamer ................................................................................................HAMER
Hanger ...............................................................................................HANGER
Hark ...................................................................................................HARK
Houtskool...........................................................................................HOUTSKL
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
Kam....................................................................................................KAM
Katrol .................................................................................................KATROL
Kist KIST ...........................................................................................NEO
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kwast/penseel....................................................................................KWAST
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Mand..................................................................................................MAND
Mes (onderdeel).................................................................................MES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
kruk.............................................................................................KRUK
stoel.............................................................................................STOEL
tafel .............................................................................................TAFEL

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
MESO
BRONS
NEO
PALEO
NEO
PALEOL
ROMV
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
PALEO
NEO
NEO
MESO
ROMV
NTC
BRONS
ROM
PALEO
ROM
PALEO
IJZ
PALEO
MESO
PALEO
ROMV
PALEO
NEOMB
NEO
ROMV
NTC
NEO
PALEO
MESO
PALEOL
ROM
PALEO
NEO
MESO
PALEO
BRONS
ROMV
BRONS
ROMV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OPH (Hout/houtskool)


OMSCHRIJVING

CODE

Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
blaasinstrument (onderdeel).......................................................BLAASINS
fluit..............................................................................................FLUIT
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Netdrijver...........................................................................................NETDRIJV
Paal PAAL..........................................................................................PALEO
Palissade ............................................................................................PALISSAD
Pijl PIJL.............................................................................................PALEOLB
Pijlkoker.............................................................................................PIJLKOKR
Pilum murale......................................................................................PILMURAL
Pin PIN..............................................................................................PALEO
Plank ..................................................................................................PLANK
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
eergetouw/haakploeg..................................................................EERGETW
keerploeg ....................................................................................KEERPLG
Rad RAD............................................................................................BRONSL
Riek/greep/hooivork..........................................................................RIEK
Ring....................................................................................................RING
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
breeuwsel....................................................................................BREEUWSL
kimstuk .......................................................................................KIMSTUK
kromhout ....................................................................................KROMHOUT
mastbank.....................................................................................MASTBANK
mastspoor....................................................................................MASTSPR
peddel .........................................................................................PEDDEL
roeiriem/roeispaan......................................................................ROEIRIEM
spant............................................................................................SPANT
stuurriem.....................................................................................STUURRM
type aak.......................................................................................AAK
type boomstamboot/boomstamkano ..........................................BOOMSTAM
type platbodem ...........................................................................PLATBODM
type rondbodem..........................................................................RONDBODM
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
Schrijftafel/wastafel...........................................................................SCHRFTAF
Slagwapen..........................................................................................SLAGWPN
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
diabolo ........................................................................................DIABOLO
dobbelsteen.................................................................................DOBBELST
tol ................................................................................................TOL
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
Spie/keg/wig ......................................................................................SPIE
Spinhout.............................................................................................SPINHOUT
Staf STAF ..........................................................................................PALEO
Stamper ..............................................................................................STAMPER

BEGIN

EIND

PALEO
ROMV
PALEO
ROM
MESO
NTC
NEOVA
NTC
PALEOL
ROMV
NTC
MESOL
NEOMB
NEOMB
ROMV
NTC
ROMV
PALEO
ROMV
BRONS
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
MESO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
MESO
ROMV
ROMV
MESO
ROMV
PALEO
PALEO
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
PALEO
NEOLA
NTC
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
ROMM
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OPH (Hout/houtskool)


OMSCHRIJVING

CODE

Steiger ................................................................................................STEIGER
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
tentharing....................................................................................HARING
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Ton/vat/kuip.......................................................................................TON
duig/hoepel .................................................................................DUIG
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Visbun/viskaar...................................................................................VISBUN
Visfuik ...............................................................................................VISFUIK
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Visnet/visgaas....................................................................................VISNET
Vlashekel ...........................................................................................VLASHEKL
Vlechtwerk.........................................................................................VLECHTW
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
disselboom..................................................................................DISSELBM
wagenas/wagenboom .................................................................WAGENAS
Wan....................................................................................................WAN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterput ............................................................................................WATERPUT
Weefkaart...........................................................................................WEEFKRT
Weefkam............................................................................................WEEFKAM
Weg....................................................................................................WEG
knuppelweg ................................................................................KNUPLWEG
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
steel.............................................................................................STEEL
Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
schijfwiel ....................................................................................SCHIJFWL
spaak(wiel) .................................................................................SPAAKWL
wielnaaf ......................................................................................WIELNAAF
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zalfdoos/schminkdoos/pyxis.............................................................ZALFDOOS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

ROMV
ROM
PALEO
ROMV
ROMV
BRONS
ROMV
MESO
ROMV
MESO
PALEO
MESO
NEO
PALEO
NEOLA
NEO
NEO
NEO
PALEO
NEOVA
ROM
ROMV
NEOMB
NEOMB
PALEO
PALEO
NEOLA
NEOLA
BRONSL
BRONSL
NEOLA
ROMV
BRONS
BRONS

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTA
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC

MATERIAAL: ODI (Ivoor)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beitel..................................................................................................BEITEL
Doos...................................................................................................DOOS
Foedraal/etui ......................................................................................FOEDRAAL
Gesp ...................................................................................................GESP
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
tand, doorboord ..........................................................................TANDDRB
Kist KIST ...........................................................................................ROM
beslag..........................................................................................BESLAG
Knoop ................................................................................................KNOOP
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Mes (onderdeel).................................................................................MES
heft/handvat ................................................................................HEFT
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorlepel/oorsonde .............................................................................OORLEPEL
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Schijf..................................................................................................SCHIJF
Schrijftafel/wastafel...........................................................................SCHRFTAF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
dobbelsteen.................................................................................DOBBELST
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Weefkaart...........................................................................................WEEFKRT
Weefkam............................................................................................WEEFKAM
Weefzwaard.......................................................................................WEEFZWRD
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Zalfdoos/schminkdoos/pyxis.............................................................ZALFDOOS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
ROMV
PALEO
MESO
ROMV
ROM
ROMV
NEO
PALEO
PALEOL
PALEOL
NTC
ROMV
ROM
PALEOL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
PALEO
ROM
PALEOL
PALEO
ROMV
ROM
ROM
PALEO
ROMV
PALEO
PALEO
ROMV
ROMV
ROM
ROMV
ROM
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
PALEO
ROMV
BRONS
ROMV
ROMV

NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODL (Leer/huid/bont)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Band...................................................................................................BAND
Beurs ..................................................................................................BEURS
Buidel.................................................................................................BUIDEL
Foedraal/etui ......................................................................................FOEDRAAL
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
mantel/jas/cape ...........................................................................MANTEL
muts ............................................................................................MUTS
veter/schoensluiting....................................................................VETER
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
Onbekend...........................................................................................XXX
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
borstpantser ................................................................................BORSTPAN
chamfron/hoofdpantser ..............................................................CHAMFRON
zadel............................................................................................ZADEL
Pantser/bepantsering/harnas (onderdeel) ..........................................PANTSER
Perkament ..........................................................................................PERKAMNT
Pijlkoker.............................................................................................PIJLKOKR
Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
schildbekleding/schildfoedraal...................................................BEKLEDNG
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
calceus (bespijkerd)....................................................................CALCEUS
caliga (bespijkerd) ......................................................................CALIGA
carbatina .....................................................................................CARBATIN
sandaal ........................................................................................SANDAAL
schoen .........................................................................................SCHOEN
schoenbovenleer.........................................................................SCHOENBL
schoenzool ..................................................................................ZOOL
schoenzool, bespijkerd ...............................................................ZOOLBESP
sculponea ....................................................................................SCULPON
soccus .........................................................................................SOCCUS
solea (bespijkerd) .......................................................................SOLEA
veter/schoensluiting....................................................................VETER
Slinger................................................................................................SLINGER
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Zak/pak ..............................................................................................ZAK
Zweep ................................................................................................ZWEEP

BEGIN

EIND

PALEO
BRONS
PALEO
IJZL
PALEO
ROMV
PALEO
PALEO
IJZL
PALEO
PALEO
BRONS
PALEO
BRONS
PALEO
BRONS
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
PALEOL
NEO
BRONS
ROMV
ROMV
NEO
ROMM
ROMV
ROMV
ROMV
NEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
ROM
ROM

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
LMEB
NTA
ROML
NTC
ROMM
ROMMA
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
ROML
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OXX (Organisch)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Bak/nap..............................................................................................BAK
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Band...................................................................................................BAND
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
Garenklos...........................................................................................GARENKLS
Gesp ...................................................................................................GESP
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
blaasinstrument (onderdeel).......................................................BLAASINS
fluit..............................................................................................FLUIT
Onbekend...........................................................................................XXX
Ring....................................................................................................RING
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
breeuwsel....................................................................................BREEUWSL
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Visfuik ...............................................................................................VISFUIK
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Visnet/visgaas....................................................................................VISNET
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
BRONS
PALEO
PALEOL
ROM
ROMV
PALEO
PALEO
NEO
PALEO
ROMV
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
ROMV
NEO
ROM
ROM
IJZ
MESO
PALEO
MESO
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODX (Organisch dierlijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Coproliet/fossiel uitwerpsel...............................................................COPROL
Eierschaal...........................................................................................EIERSCHL
Haar....................................................................................................HAAR

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO

NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OMX (Organisch menselijk)


OMSCHRIJVING

CODE

Haar....................................................................................................HAAR
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Veenlijk..............................................................................................VEENLIJK

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
NEO

NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OPX (Organisch plantaardig)


OMSCHRIJVING

CODE

Mand..................................................................................................MAND
Pollen/stuifmeel .................................................................................POLLEN
Touw/kabel/koord .............................................................................TOUW
Zaad/vrucht/noot/pit ..........................................................................ZAAD

BEGIN

EIND

MESO
PALEO
PALEO
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: ODS (Schelp)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEOL
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: OTE (Textiel:katoen/linnen/wol/zijde)


OMSCHRIJVING

CODE

Beurs ..................................................................................................BEURS
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
broek ...........................................................................................BROEK
hemd ...........................................................................................HEMD
mantel/jas/cape ...........................................................................MANTEL
muts ............................................................................................MUTS
rok...............................................................................................ROK
sok...............................................................................................SOK
Onbekend...........................................................................................XXX
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
Visnet/visgaas....................................................................................VISNET
Weefsel/geweven stof .......................................................................WEEFSEL

BEGIN

EIND

ROMV
NEO
NEO
IJZL
NEO
IJZ
NEO
NEO
BRONS
NEO
NEO
NEO
ROM
ROM
NEO

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SBA (Barnsteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Brok ...................................................................................................BROK
Doos...................................................................................................DOOS
Gem/gesneden steen/zegelsteen/ringsteen ........................................GEM
intaglio ........................................................................................INTAGLIO
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kam....................................................................................................KAM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Mes (onderdeel).................................................................................MES
heft/handvat ................................................................................HEFT
Onbekend...........................................................................................XXX
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Staaf ...................................................................................................STAAF
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Zalfstaaf/wrijfstaaf.............................................................................ZALFSTF

BEGIN

EIND

NEO
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
PALEOL
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
NEOVB
NEOVB
ROMM
NEOVB
ROMM
ROMM
PALEO
ROMM
NEOVB
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM

NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
NTC
ROML
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
VMED
ROML
NTC
NTC
ROML

MATERIAAL: SBE (Bergkristal)


OMSCHRIJVING

CODE

Gesp ...................................................................................................GESP
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Onbekend...........................................................................................XXX
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Vingerring..........................................................................................VINGRING

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV

VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SDI (Diabaas/gabbro/doleriet/dioriet)


OMSCHRIJVING

CODE

Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO

NTC
NTC

MATERIAAL: SGI (Git)


OMSCHRIJVING

CODE

Amulet/talisman.................................................................................AMULET
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Brok ...................................................................................................BROK
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
Kraal ..................................................................................................KRAAL
meloenkraal ................................................................................MELOEN
Mes (onderdeel).................................................................................MES
heft/handvat ................................................................................HEFT
Onbekend...........................................................................................XXX
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vingerring..........................................................................................VINGRING

BEGIN

EIND

IJZ
ROMM
IJZ
ROMM
ROMM
ROMM
NEO
ROMM
NEOVB
NEOVB
NEOVB
NEOVB
ROMM
ROMM
ROMM
NEOVB
NEOVB
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM
ROMM

NTC
LMEB
NTC
LMEB
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTA
NTC
NTC

MATERIAAL: SGR (Graniet/gneis)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG

BEGIN

EIND

PALEO
ROM
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SJA (Jadeiet/nefriet)


OMSCHRIJVING

CODE

Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR

BEGIN

EIND

NEOM

NTC

MATERIAAL: SKA (Kalk(steen))


OMSCHRIJVING

CODE

Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Askist/ossuarium ...............................................................................ASKIST
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Brok ...................................................................................................BROK
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
sarcofaag.....................................................................................SARCOF
Fries ...................................................................................................FRIES
Grafsteen/grafpijler............................................................................GRAFSTN
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Mijlpaal..............................................................................................MIJLPAAL
Mortel/specie .....................................................................................MORTEL
Onbekend...........................................................................................XXX
Pleisterwerk/stucwerk .......................................................................PLEISTER
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Slijpsteen/wetsteen ............................................................................SLIJPSTN
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
kogel:groot (> 8 cm)...................................................................KOGELG
kogel:klein (eivormig/amandelvormig) .....................................KOGELKL
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steenblok/bewerkt steen....................................................................STEENBLK
Wijsteen/votiefsteen/votiefaltaar.......................................................WIJSTEEN
Zuil (onderdeel) .................................................................................ZUIL
kapiteel........................................................................................KAPITEEL
zuilbasis ......................................................................................BASIS
zuiltrommel.................................................................................TROMMEL

BEGIN

EIND

ROM
ROM
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
NEO
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM

NTC
ROM
NTC
ROM
NTC
NTC
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
ROML
ROML
NTB
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SLE (Leisteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Brok ...................................................................................................BROK
Daklei/leisteen dakbedekking ...........................................................DAKLEI
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX
Slijpsteen/wetsteen ............................................................................SLIJPSTN

BEGIN

EIND

ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SMA (Marmer)


OMSCHRIJVING

CODE

Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Fries ...................................................................................................FRIES
Grafsteen/grafpijler............................................................................GRAFSTN
Lavabo/wasbekken ............................................................................LAVABO
Muurbekleding/wandbekleding ........................................................MUURBEKL
Onbekend...........................................................................................XXX
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steenblok/bewerkt steen....................................................................STEENBLK
Wijsteen/votiefsteen/votiefaltaar.......................................................WIJSTEEN
Zalfsteen/schminkpalet......................................................................ZALFSTN
Zuil (onderdeel) .................................................................................ZUIL
kapiteel........................................................................................KAPITEEL

BEGIN

EIND

ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROM
ROM

NTC
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
ROML
ROML
NTC
NTC

MATERIAAL: SOK (Oker)


OMSCHRIJVING

CODE

BEGIN

EIND

Brok ...................................................................................................BROK

PALEO

NTC

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Askist/ossuarium ...............................................................................ASKIST
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
dier ..............................................................................................DIER
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beton/opus caementicium .................................................................BETON
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Breuksteen .........................................................................................BREUKSTN
Brok ...................................................................................................BROK
Cilinder ..............................................................................................CILINDER
Constructie.........................................................................................CONSTRUC
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
sarcofaag.....................................................................................SARCOF
Fries ...................................................................................................FRIES
Fundering...........................................................................................FUNDERIN
Gebouw..............................................................................................GEBOUW
Gem/gesneden steen/zegelsteen/ringsteen ........................................GEM
camee..........................................................................................CAMEE
intaglio ........................................................................................INTAGLIO
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
Gietmal/gietvorm...............................................................................GIETMAL
Goot/waterafvoer...............................................................................GOOT
Graf (onderdeel) ................................................................................GRAF
Grafsteen/grafpijler............................................................................GRAFSTN
Haardplaat..........................................................................................HAARDPLT
Haardsteen .........................................................................................HAARDSTN
Haard(plaats) .....................................................................................HAARD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Klappersteen/oersteen .......................................................................KLAPSTN
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kubussteen ........................................................................................KUBUSSTN
Lavabo/wasbekken ............................................................................LAVABO
Maalsteen:ligger/loper.......................................................................MAALSTN
Van Heeringen type D:roterende handmolen ............................VANHEERD
Mijlpaal..............................................................................................MIJLPAAL
Mortel/specie .....................................................................................MORTEL
Mozaiek(steen) ..................................................................................MOZAIEK
Muurbekleding/wandbekleding ........................................................MUURBEKL
Muurschildering/wandschildering ....................................................MUURSCH
Muur(restant).....................................................................................MUUR

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
ROM
IJZ
ROM
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROMM
ROMV
ROM
PALEO
ROM
PALEO
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
BRONS
ROM
PALEO
ROMV
IJZ
PALEO
PALEO
PALEO
PALEOL
IJZ
ROM
PALEOL
NEOLA
ROM
NEO
IJZL
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMVB
ROMV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
ROM
ROM
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
LMEB
ROM
ROM
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: SXX (Steen)


OMSCHRIJVING

CODE

Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
Pleisterwerk/stucwerk .......................................................................PLEISTER
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Ring....................................................................................................RING
Rolsteen .............................................................................................ROLSTEEN
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slijpsteen/wetsteen ............................................................................SLIJPSTN
visgraatversiering .......................................................................VISGRAAT
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
kogel:groot (> 8 cm)...................................................................KOGELG
kogel:klein (eivormig/amandelvormig) .....................................KOGELKL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steenblok/bewerkt steen....................................................................STEENBLK
Steenkool ...........................................................................................STEENKL
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vijzel..................................................................................................VIJZEL
Vloer ..................................................................................................VLOER
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterput ............................................................................................WATERPUT
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wijsteen/votiefsteen/votiefaltaar.......................................................WIJSTEEN
Zalfdoos/schminkdoos/pyxis.............................................................ZALFDOOS
Zalfsteen/schminkpalet......................................................................ZALFSTN
Zuil (onderdeel) .................................................................................ZUIL
kapiteel........................................................................................KAPITEEL
zuilbasis ......................................................................................BASIS
zuiltrommel.................................................................................TROMMEL

BEGIN

EIND

MESO
ROM
PALEO
ROMV
ROM
IJZ
ROM
PALEO
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
PALEO
ROMV
ROMV
NEO
ROMV
ROMV
ROM
ROM
PALEO
PALEO
ROMV
ROMV
PALEO
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM

NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROMM
LMEA
ROML
ROML
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
ROML
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: STE (Tefriet/basaltlava)


OMSCHRIJVING

CODE

Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Maalsteen:ligger/loper.......................................................................MAALSTN
Van Heeringen type D:roterende handmolen ............................VANHEERD
Onbekend...........................................................................................XXX

BEGIN

EIND

BRONSL
BRONSL
BRONSL
IJZL
BRONSL

LMEB
LMEB
LMEB
ROM
LMEB

MATERIAAL: STU (Tufsteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Askist/ossuarium ...............................................................................ASKIST
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Brok ...................................................................................................BROK
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
sarcofaag.....................................................................................SARCOF
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Onbekend...........................................................................................XXX
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
kogel:groot (> 8 cm)...................................................................KOGELG
kogel:klein (eivormig/amandelvormig) .....................................KOGELKL
Steenblok/bewerkt steen....................................................................STEENBLK
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW
Zuil (onderdeel) .................................................................................ZUIL

BEGIN

EIND

ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM

LMEA
ROM
LMEA
LMEB
LMEA
LMEA
LMEA
NTA
LMEB
ROML
ROML
ROML
LMEA
ROM
LMEA

MATERIAAL: SVU (Vuursteen)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Brok ...................................................................................................BROK
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX
Vuurslag.............................................................................................VUURSLAG
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
PALEO

NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC

MATERIAAL: SZA (Zandsteen/kwartsiet)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Askist/ossuarium ...............................................................................ASKIST
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
godheid/god/godin......................................................................GODHEID
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Brok ...................................................................................................BROK
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
sarcofaag.....................................................................................SARCOF
Fries ...................................................................................................FRIES
Grafsteen/grafpijler............................................................................GRAFSTN
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Kubussteen ........................................................................................KUBUSSTN
Mijlpaal..............................................................................................MIJLPAAL
Onbekend...........................................................................................XXX
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Slijpsteen/wetsteen ............................................................................SLIJPSTN
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steenblok/bewerkt steen....................................................................STEENBLK
Vijzel..................................................................................................VIJZEL
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wijsteen/votiefsteen/votiefaltaar.......................................................WIJSTEEN
Zuil (onderdeel) .................................................................................ZUIL
kapiteel........................................................................................KAPITEEL
zuilbasis ......................................................................................BASIS
zuiltrommel.................................................................................TROMMEL

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROM
PALEO
PALEO
ROM
ROM
ROM
ROMV
PALEO
NEOLA
ROM
PALEO
ROM
PALEO
NEO
ROMV
ROM
PALEO
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM

NTC
NTC
NTC
ROM
NTC
ROM
NTC
NTC
NTC
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTC
ROM
ROM
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: XXX (Onbekend)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Onbekend...........................................................................................XXX
Slak ....................................................................................................SLAK

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
PALEO
BRONSV

NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: --- (Niet van toepassing)


OMSCHRIJVING

CODE

Cultuurlaag ........................................................................................CULTLAAG
Geul/kreek/priel.................................................................................GEUL
Gracht ................................................................................................GRACHT
spitsgracht/V-vormige gracht.....................................................SPITSGR
Graf (onderdeel) ................................................................................GRAF
crematiegraf................................................................................CREMGRAF
grafkuil .......................................................................................GRAFKUIL
inhumatiegraf..............................................................................INHUMGRF
Greppel/sloot .....................................................................................GREPPEL
huisgreppel .................................................................................HUISGREP
kringgreppel/ringsloot ................................................................KRINGGRP
standgreppel/standspoor.............................................................STANDGRP
vierkant .......................................................................................VIERKANT
Grondspoor/grondverkleuring...........................................................GRONDSPR
Huisplattegrond .................................................................................HUIS
Huisplattegrond:1-2 schepig .............................................................HUIS1/2
Huisplattegrond:1-schepig ................................................................HUIS1
type Noordbarge.........................................................................NOORDBRG
Huisplattegrond:2-3 schepig .............................................................HUIS2/3
Huisplattegrond:2-schepig ................................................................HUIS2
type Noordbarge.........................................................................NOORDBRG
Huisplattegrond:3-schepig ................................................................HUIS3
type Peelo ...................................................................................PEELO
type Wijster ................................................................................WIJSTER
Hutkom (2/4/6 palig).........................................................................HUTKOM
Kuil ....................................................................................................KUIL
afvalkuil......................................................................................AFVALKL
haardkuil .....................................................................................HAARDKL
voorraadkuil................................................................................VOORRDKL
Lijksilhouet........................................................................................LIJKSILH
Onbekend...........................................................................................XXX
Ophoging, kunstmatig .......................................................................OPHOGING
Oven...................................................................................................OVEN
Paalgat/paalkuil .................................................................................PAALGAT
Paalkrans............................................................................................PAALKRNS
Palenrij...............................................................................................PALENRIJ
Palissade ............................................................................................PALISSAD
Plattegrond/configuratie ....................................................................PLATTEGR
Ploegsporen/eergetouwkrassen .........................................................PLOEGSPR
Spieker/graanschuur (4/6/8/9 palig)..................................................SPIEKER
Spitspoor/schopsteek.........................................................................SPITSPR
Wal/omwalling ..................................................................................WAL
Waterput/waterreservoir....................................................................WATERPUT
Weg, (on)verhard ..............................................................................WEG
grindweg.....................................................................................GRINDWEG
karrespoor...................................................................................KARRESPR
veenweg/veenbrug......................................................................VEENWEG

BEGIN

EIND

PALEO
PALEO
IJZL
ROMVA
MESO
MESO
MESO
MESO
MESO
NEOVA
NEOLA
MESO
IJZV
PALEO
NEOVA
ROM
IJZL
IJZL
IJZL
NEO
IJZL
BRONS
ROMMB
ROMMA
ROMM
PALEO
PALEO
PALEOLB
PALEO
PALEO
PALEO
PALEO
NEO
MESO
BRONSMB
MESO
NEO
PALEO
NEOMB
NEO
MESO
NEO
NEOVA
PALEO
ROMV
NEOMB
NEOLA

NTC
NTC
NTC
ROML
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
LMEA
VMEC
LMEA
ROML
NTC
NTC
ROM
LME
ROMV
ROMM
ROM
ROMV
LME
VMEA
VMEA
LMEA
NTC
NTC
ROM
VMED
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: GLS (Glas)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval AFVAL BRONSV


NTC
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
alsengemme ................................................................................ALSENGEM
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Beker..................................................................................................BEKER
berkemeier:Kottman ber1...........................................................BERKEM
bolpotbeker/kogelglas:Gellep 337/338/339...............................BOLPOTB
bolvormig op voet:Gellep 192/225 (RH 832.............................BOLVOET
bolvorm/vlakke bodem:Gellep 190/236/237.............................BOLVLAK
buidelvormig (Bergeyk 30)........................................................BUIDELV
deukbeker/kom:Gellep 221/306/334 .........................................DEUKBKOM
glasdraadvoet, open:Kottman ope1............................................GLASDRD
Isings 96/Gellep 180/331 ..........................................................IS96
Isings 106:spitsbeker..................................................................IS106
Isings 109 ...................................................................................IS109
klokbeker op voet:Gellep 226/335 (RH 338 .............................KLOKVOET
klokvormige beker zonder voet (RH 152).................................KLOKGLAS
klokvormige trechterbeker:Katwijk 32/33.................................KLOKTRB
kolfglas/stangglas:Kottman sta1-3.............................................KOLFGLAS
koolstronkbeker:Kottman koo1-6..............................................KOOLSTRB
maigelein:Kottman mai1............................................................MAIGELIN
noppenbeker:Kottman nop1-3 ...................................................NOPPENB
ribbelbeker:Kottman bek1-3/16-18............................................RIBBELB
roemer:Kottman roe1-6..............................................................ROEMER
slurfbeker:Gellep 229/307/336 ..................................................SLURFBKR
spitsbeker:Gellep 230-232/308-309...........................................SPITSBKR
stengelbokaal:Isings 111 (Pandhof grf 19 .................................STENGELB
stortbeker met knop:Trier-A ......................................................STORTKNP
stortbeker m. bolle bodem:Gellep 233-235 ...............................STORTBOL
trechterbeker (Dorestad/Putten/Pingjum) ..................................TRECHTRB
tumbler/tuimelbeker:Trier A-B/Gellep 340...............................TUMBLER
type Gellep:conisch (naar H.G. Rau).........................................GELLEP
type Rheinsheim:conisch (naar H.G. Rau) ................................RHEINSHM
type Siersdorf:conisch (naar H.G. Rau).....................................SIERSDRF
Blauwgroen glas ................................................................................BLAUWGRN
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Fles FLES...........................................................................................ROMV
bolvormig op voet:Kottman fle13..............................................BOLVOETF
Isings 104 ...................................................................................IS104
Koch I-F:Frankische cilinderfles ...............................................KOCHI-F
Kottman fle1-12/14-32...............................................................FLESREC
trechterhals:Isings 104/132/133 .................................................TRECHTHL
wijnfles:hoge hals, opgebolde bodem........................................WIJNFLES
Gekleurd glas.....................................................................................GEKLEURD
monochroom...............................................................................MONOCHRM
reticella .......................................................................................RETICEL

BEGIN

EIND

BRONSV
VMEB
IJZL
ROMV
NTA
VMEB
ROMLB
ROMLB
VMEB
ROMLB
LMEB
ROMLB
ROML
ROML
VMEA
VMEA
VMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
VMEA
ROMLB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
ROMV
ROMV
ROMV
NTC
LMEB
ROMLB
VMEA
NTA
ROMLB
NTA
ROMVA
ROMV
ROMVA

NTC
VMED
NTC
NTC
NTA
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
LMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEC
LMEB
NTA
NTA
NTA
LMEB
NTB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMED
NTC
NTC
NTA
VMEA
VMEB
NTC
VMEA
NTB
NTC
NTC
VMED

MATERIAAL: GLS (Glas)


OMSCHRIJVING

CODE

Gem/gesneden steen/zegelsteen/ringsteen ........................................GEM


camee..........................................................................................CAMEE
intaglio ........................................................................................INTAGLIO
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
muntgewicht ...............................................................................MUNTGEW
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
drinkuyt/kelk zonder standvlak..................................................DRINKUYT
geribde hoge kelk/stengelglas:Foy b2........................................RIBKELK
kelkglas:Kottman kel1-27 ..........................................................KELKGLAS
Kleurloos/ontkleurd glas ...................................................................KLEURLS
Kom/schaal ........................................................................................KOM
bol met opgelegde glasdraad:Koch IV-M .................................KOMDRAAD
Isings 116 ...................................................................................IS116
tazza/drinkschaal op voet:Kottman taz1 ....................................TAZZA
type helle/Gellep 238:drinkschaal..............................................HELLE
Kraal ..................................................................................................KRAAL
opaak...........................................................................................OPAAK
opaak met glasdraadversiering...................................................OPAAKDRD
transparant ..................................................................................TRANSPAR
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
pisglas/urinaal:Kottman pis 1.....................................................PISGLAS
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
Reliekschrijn/reliekhouder ................................................................SCHRIJN
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
knikker........................................................................................KNIKKER
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Staaf ...................................................................................................STAAF
Strijkglas ............................................................................................STRIJKGL
Syrisch-Venetiaans/geemailleerd glas ..............................................SYRISCH
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Venetiaans glas..................................................................................VENETIAN

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMV
ROML
ROMLB
BRONSV
IJZ
ROM
ROMV
NTB
NTC
LMEB
VMEC
NTA
LMEB
NTA
ROMM
ROMVA
VMEA
ROMLB
NTA
ROMLB
BRONSV
VMEB
VMEB
VMEA
LMEA
LMEB
VMED
BRONSV
LMEB
BRONSV
IJZ
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
VMEA
ROM
ROM
VMEC
LMEB
ROMV
ROMVA
NTA

NTC
NTC
VMEC
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
LMEB
NTC
NTC
NTC
VMEA
VMEA
NTA
VMEA
NTC
VMEC
VMEB
VMEB
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTA

MATERIAAL: GLS (Glas)


OMSCHRIJVING

CODE

Vensterglas ........................................................................................VENSTER
gebrandschilderd glas.................................................................BRANDGLS
glas-in-lood (ruiten)....................................................................GLASLOOD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
Waldglas ............................................................................................WALDGLAS
Zalffles/parfumfles/balsamarium ......................................................ZALFFLES

BEGIN

EIND

ROMV
LMEB
LMEA
ROMV
ROM
LMEB
ROMV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Aardewerk, gedraaid .........................................................................AWG


geglazuurd ..................................................................................GLAZUUR
Aardewerk, handgevormd.................................................................AWH
gefacetteerde rand ......................................................................FACETRND
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
stempelversiering........................................................................STEMPELV
Aardewerk, ondetermineerbaar.........................................................AW
Afval ..................................................................................................AFVAL
Amfoor, dikwandig aardewerk .........................................................AMFOOR
Wijster IIIC:lang cilindrische nek..............................................WIJIIIC
Amfoor, ruwwandig en wijdmondig.................................................AMFOORRW
Gellep 167:eivormig, 2-3 oren...................................................GEL167
Trier D21:afgeronde buik, 2 oren ..............................................TRID21
Andenne.............................................................................................ANDENNE
Andenne:beker...................................................................................ANDBEKER
Andenne:kan......................................................................................ANDKAN
Andenne:kom/schaal .........................................................................ANDKOM
Andenne:pot, bolvormig ...................................................................ANDPOT
Andenne:tuitpot .................................................................................ANDTUIT
Angelsaksisch handgevormd aardewerk...........................................ASA
Angelsaksisch (afgerond) biconisch aw. ..........................................ASABICO
Plettke A4:hoog opgetrokken rand/groeven..............................PLEA4
Plettke A6a:engmondig/hoge hals .............................................PLEA6A
Plettke A6:engmondig/geprononceerde hals.............................PLEA6
Plettke A7a:rondwandig/stempels/voetloos...............................PLEA7A
Plettke A7b:rondwandig/stempels/met voet ..............................PLEA7B
Plettke C1-3:knikwandschaal.....................................................PLEC1-3
Angelsaksische "Buckelurn".............................................................ASABUCK
Plettke A7 alpha:zonder voet .....................................................PLEA7AA
Plettke A7 beta:met voet ............................................................PLEA7BB
Plettke A8:bolrond lichaam/engmondig ....................................PLEA8
Badorf aardewerk ..............................................................................BADORF
Dorestad WII A-E:eivormig/radstempel....................................DORWII
Dorestad WI/II:Badorfhybride...................................................DORWI/II
reliefbandamfoor:Dorestad WI A-C ..........................................RELBAMF
Baksteen.............................................................................................BAKSTEEN
baksteen:volume ca. 1500-1000 cm3 ........................................BAKVOL3
baksteen:volume ca. 2500-1500 cm3 ........................................BAKVOL2
baksteen:volume ca. 4000-2500 cm3 ........................................BAKVOL1
kloostermop:volume ca. 8000-4000 cm3 ..................................KLOOSMOP
Bak/nap..............................................................................................BAK
Balg/blaasbalg ...................................................................................BALG
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
buste/borstbeeld..........................................................................BUSTE
dier ..............................................................................................DIER
heilige .........................................................................................HEILIGE
Beerput...............................................................................................BEERPUT

BEGIN

EIND

IJZL
ROMVA
NEO
ROMV
BRONSL
VMEA
NEOVA
NEOVA
ROMVA
ROML
VMEB
VMEB
VMEB
VMED
LMEA
LMEA
LMEA
VMED
VMED
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
ROMLB
VMEA
VMEC
VMEC
VMEC
VMEC
ROMV
LMEB
LMEB
LMEA
LMEA
NEOVA
BRONS
NEO
ROMV
BRONS
LMEB
LMEB

NTC
NTC
NTC
VMEB
VMEA
LMEA
NTC
NTC
VMEA
VMEA
VMEC
VMEC
VMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEC
VMED
VMEC
VMED
NTC
NTA
LMEB
LMEB
LMEA
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Beker..................................................................................................BEKER
Bourgondische beker..................................................................BOURGOND
cilindrische beker .......................................................................CILBEKER
Trier B9:cilindrische beker hoog op voet ..................................TRIB9
Bloembak/bloempot/tuinbak .............................................................BLOEMBAK
Bolpot ................................................................................................BOLPOT
Dorestad WIII A-E:laat Mayen/bolpot ......................................DORWIII
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Wijster VC:hoge wand/rand ......................................................WIJVC
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Brunssum-Schinveld geelwit aardewerk ..........................................BRUNGW
Brunssum-Schinveld geelwit:beker/kop ...........................................BRUNBKR
Brunssum-Schinveld geelwit:grape ..................................................BRUNGRAP
Brunssum-Schinveld geelwit:kan .....................................................BRUNKAN
Brunssum-Schinveld geelwit:kom/schaal.........................................BRUNKOM
Brunssum-Schinveld geelwit:kruik...................................................BRUNKRK
Brunssum-Schinveld geelwit:pot,bolvormig ....................................BRUNPOT
Brunssum-Schinveld geelwit:steelpan ..............................................BRUNPAN
Brunssum-Schinveld geelwit:tuitpot.................................................BRUNTUIT
Dakpan...............................................................................................DAKPAN
daktegel, geglazuurd ..................................................................DAKTGLG
dakversiering/nokversiering (figuraal) ......................................DAKVERS
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Dover .................................................................................................DOVER
kerfsnedeversiering ....................................................................KERFSNED
Elmpt..................................................................................................ELMPT
Elmpt:kan...........................................................................................ELMPTKAN
Elmpt:kom/schaal ..............................................................................ELMPTKOM
Elmpt:pot, bolvormig ........................................................................ELMPTPOT
Elmpt:teil/melkteil .............................................................................ELMPTEIL
Elmpt:voorraadvat .............................................................................ELMPTVAT
Engels aardewerk:beker/kop .............................................................ENGBEKER
Engels aardewerk:bord/schotel .........................................................ENGBORD
Engels aardewerk:kan .......................................................................ENGKAN
Engels aardewerk:kom/schaal...........................................................ENGKOM
Engels aardewerk:thee/koffiepot.......................................................ENGTHEE
Engels ("creamware/blackware/pearlware").....................................ENGELS
Fayence..............................................................................................FAYENCE
Delfts blauw/polychroom...........................................................DELFTS
Fayence:beker/kop.............................................................................FAYBEKER
Delfts blauw/polychroom...........................................................DELFTS
Fayence:bord/schotel.........................................................................FAYBORD
Delfts blauw/polychroom...........................................................DELFTS
Fayence:deksel ..................................................................................FAYDEKSL
Fayence:kan.......................................................................................FAYKAN
Fayence:kom/schaal ..........................................................................FAYKOM
Delfts blauw/polychroom...........................................................DELFTS

BEGIN

EIND

NEOVA
VMEB
VMEB
VMEB
LMEB
VMEA
VMEC
ROMV
ROMV
ROMV
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
ROMV
LMEB
LMEB
NEOVA
LMEB
LMEB
LMEA
LMEB
LMEB
LMEA
LMEA
LMEA
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTA
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB

NTC
VMEB
VMEB
VMEB
NTC
VMED
VMEC
NTC
VMEA
NTC
LMEB
LMEB
LMEB
LMEA
LMEB
LMEA
LMEA
LMEB
LMEA
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Fayence:pispot...................................................................................FAYPIS
Delfts blauw/polychroom...........................................................DELFTS
Fayence:thee/koffiepot ......................................................................FAYTHEE
Delfts blauw/polychroom...........................................................DELFTS
Fayence:zalfpot/apothekerspot..........................................................FAYZALF
Delfts blauw/polychroom...........................................................DELFTS
Fles FLES...........................................................................................NEOVA
Gellep 174:bolronde buik...........................................................GEL174
Gellep 175:afgerond biconisch ..................................................GEL175
Gellep 176:eivormig met lensbodem.........................................GEL176
Trier C6:oxyderend baksel.........................................................TRIC6
Trier D20:afgeronde buik/hoge bovenwand..............................TRID20
Fundering...........................................................................................FUNDERIN
Gebouw..............................................................................................GEBOUW
Geelwitbakkend gedraaid..................................................................GW
Geelwitbakkend gedraaid:beker........................................................GWBEKER
Geelwitbakkend gedraaid:grape........................................................GWGRAPE
Geelwitbakkend gedraaid:kan...........................................................GWKAN
Geelwitbakkend gedraaid:kom/schaal ..............................................GWKOM
Geelwitbakkend gedraaid:kruik ........................................................GWKRUIK
Geelwitbakkend gedraaid:pot, bolvormig.........................................GWPOT
Geelwitbakkend gedraaid:tuitpot ......................................................GWTUIT
Geelwitbakkend handgevormd .........................................................GWH
Geelwitbakkend handgevormd:kom/schaal......................................GWHKOM
Zuidlimburgs ..............................................................................ZUIDLIM
Geelwitbakkend handgevormd:pot, bolvorm. ..................................GWHPOT
Zuidlimburgs ..............................................................................ZUIDLIM
Geverfde beker ..................................................................................GEVBEKER
Geverfd/gevernist aardewerk, gedraaid ............................................GEVERFD
Dorestad WXII A-B...................................................................DORWXII
Gietmal/gietvorm...............................................................................GIETMAL
Gladwandig aardewerk, gedraaid......................................................GLD
Gladwandige kom/schaal ..................................................................GLDKOM
Goot/waterafvoer...............................................................................GOOT
Grijsbakkend gedraaid aardewerk.....................................................GRS
Grijsbakkend gedraaid:grape ............................................................GRSGRAPE
Grijsbakkend gedraaid:kan................................................................GRSKAN
Grijsbakkend gedraaid:kom/schaal...................................................GRSKOM
Grijsbakkend gedraaid:pot, bolvormig .............................................GRSPOT
Grijsbakkend gedraaid:steelpan ........................................................GRSPAN
Grijsbakkend gedraaid:teil/melkteil ..................................................GRSTEIL
Grijsbakkend gedraaid:voorraadvat ..................................................GRSVAT
Grijsbakkend handgevormd aardewerk ............................................GRSH
Grijsbakkend handgevormd:kom/schaal...........................................GRSHKOM
Grijsbakkend handgevormd:steelpan................................................GRSHPAN
Haardsteen .........................................................................................HAARDSTN
Hafner witbakkend geglazuurd aardewerk .......................................HAFNER

BEGIN

EIND

NTB
NTB
NTB
NTB
NTA
NTB
VMED
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
ROMV
ROMV
VMED
VMED
LMEA
VMED
VMED
LMEA
VMED
VMED
VMED
VMED
VMED
VMED
VMED
ROMV
ROMVB
VMEC
BRONS
ROMVA
ROMV
ROM
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEA
LMEA
LMEA
LMEB
NTA

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
VMEC
VMEC
VMEB
VMEB
NTC
NTC
LMEB
LMEA
LMEB
LMEA
LMEB
LMEB
LMEA
LMEB
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
VMEB
VMEB
VMEC
NTC
VMED
VMEB
NTC
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTB
NTA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hessens-Schortens aardewerk...........................................................HESSENS
Dorestad HIII:eipotvorm............................................................DORHIII
eipot/eivormige/peervormige pot...............................................EIPOT
Huneschans aw. (beschilderd/radstempel)........................................HUNESCHN
Hutteleem/verbrande leem ................................................................HUTTELM
Industrieel wit (Maastrichts/Regout).................................................INDUSWIT
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Jyttepot/jydepot/juttepot....................................................................JYTTEPOT
Kacheltegel ........................................................................................KACHEL
rechthoekig opengewerkt, geglazuurd.......................................RECHTOPN
ronde tot conische vorm, ongeglazuurd.....................................RONDCON
vierkant-conische vorm, ongeglazuurd......................................VIERCON
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Dorestad WXI:"eingeglaettete Linien"......................................DORWXI
Gellep 145:schenkkan op voet...................................................GEL145
Gellep 149:klaverbladvormige mond ........................................GEL149
Gellep 150:klaverbladvormige mond ........................................GEL150
Gellep 151:klaverbladvormige mond ........................................GEL151
Gellep 152:klaverbladvormige mond ........................................GEL152
Gellep 153:ronde mond..............................................................GEL153
Gellep 154:ronde mond..............................................................GEL154
Gellep 155:ronde mond..............................................................GEL155
Gellep 156:ronde mond..............................................................GEL156
Gellep 160:wolbwandvormig met sneb.....................................GEL160
Rubenach D1:klein met ronde mond .........................................RUBD1
Tatinger kan/Friese kan:Dorestad WVIII ..................................TATING
Trier D1:klaverbladvormige mond ............................................TRID1
Trier D2:klaverbladvormige mond ............................................TRID2
Trier D3:bolvorm/klaverbladvormige mond .............................TRID3
Trier D4a:slank met ronde mond ...............................................TRID4A
Trier D4b:bol met ronde mond ..................................................TRID4B
Trier D5:ronde mond..................................................................TRID5
Trier D6a:hoog met wijde ronde mond .....................................TRID6A
Trier D6b:laag met wijde ronde mond.......................................TRID6B
Trier D7:tuitkan met 3 oren........................................................TRID7
Trier E3:mond klaverbladvormig/lensbodem............................TRIE3
Trier E4:ronde mond/lensbodem ...............................................TRIE4
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
Klinkendhard, gedraaid aardewerk ...................................................KLINKEND

BEGIN

EIND

NEOVA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
NEO
NTC
ROMV
NTB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTC
VMEC
VMEB
ROMLB
VMEA
VMEA
VMEB
ROMLB
ROMLB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
ROMLB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
ROMV
ROMV
VMEB

NTC
VMEC
VMEC
VMEC
VMED
NTC
NTC
NTB
NTC
NTA
NTA
LMEB
LMEB
VMEC
VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEC
VMEB
VMEC
VMEA
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
VMEC
NTC
NTC
VMEC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Knikwandbeker/miniatuurknikpot ....................................................KNIKBKR
Gellep 138:slank/hoge bovenwand............................................GEL138
Gellep 161/Trier D14a ...............................................................GEL161
Gellep 162 ..................................................................................GEL162
Gellep 163:S-profiel/dikke rand ................................................GEL163
Gellep 164:hoge bovenwand .....................................................GEL164
Gellep 165:afgeronde buik.........................................................GEL165
miniatuurpot/beker:Dorestad WIV A-D....................................MINIPOT
Trier D14b:S-profiel...................................................................TRID14B
Knikwandpot/biconisch, glad-/ruwwandig.......................................KNIKPOT
Dorestad WVII:hoge hals/versierd ............................................DORWVII
Gellep 135:wijdmondig met S-profiel .......................................GEL135
Gellep 136:wijdmondig uitgebogen rand ..................................GEL136
Gellep 137:ingebogen rand ........................................................GEL137
Gellep 139:wijdmondig/hoge bovenwand.................................GEL139
Gellep 140:slankmondig/hoge bovenwand ...............................GEL140
Gellep 141:diep gegroefde hoge bovenwand ............................GEL141
Gellep 146:oxyderend baksel.....................................................GEL146
Gellep atypische vormen:Gellep 132-134 .................................GELATYP
Rubenach B1:flauwe randlip......................................................RUBB1
sferoidaal/bolle bodem, oxyderend baksel ................................SFEROIDE
Trier B1a:wijdmondig uitgebogen rand.....................................TRIB1A
Trier B1b:ingebogen rand ..........................................................TRIB1B
Trier B2:afgerond met hoge bovenwand ...................................TRIB2
Trier B3a:wijdmondig met hoge bovenwand ............................TRIB3A
Trier B3b:slankmondig met hoge bovenwand ..........................TRIB3B
Trier B3c:scherpe knik en hoge rand.........................................TRIB3C
Trier B4:afgerond met lage bovenwand ....................................TRIB4
Trier B5a:afgerond gedrongen profiel .......................................TRIB5A
Trier B5b:afgerond met hoge bovenwand.................................TRIB5B
Trier B6a:wijdmondig met S-profiel .........................................TRIB6A
Trier B6b:wijdmondig met S-profiel .........................................TRIB6B
Trier B6c:wijdmondig met S-profiel .........................................TRIB6C
Trier B6d:wijdmondig met S-profiel .........................................TRIB6D
Trier B6e:wijdmondig met zwak S-profiel................................TRIB6E
Trier B6f:wijdmondig met zwak S-profiel ................................TRIB6F
Trier B6g:wijdmondig met zwak S-profiel................................TRIB6G
Trier B6h:slank met afgeronde knik ..........................................TRIB6H
Trier B6i:slank met afgeronde knik ...........................................TRIB6I
Trier B6j:slank met afgeronde knik ...........................................TRIB6J
Trier C1:oxyderend baksel/ingebogen rand ..............................TRIC1
Trier C2:oxyd. baksel/wijdmondig op voet...............................TRIC2
Trier C3:oxyderend baksel/hoge bovenwand............................TRIC3
Trier C4:oxyd./afgerond/hoge bovenwand................................TRIC4
Trier D15:afgeronde buik...........................................................TRID15
Trier E5:laag model/lensbodem.................................................TRIE5

BEGIN

EIND

ROMLB
VMEB
VMEA
ROMLB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
ROMLB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
ROMLB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB

VMEC
VMEB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
VMEB
VMEC
VMEC
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Kogelpot ............................................................................................KGP
dekselgeul...................................................................................DEKSELGL
Kempische/Brabantse variant ....................................................KEMPISCH
schelpgruismagering ..................................................................SCHELPGR
standring .....................................................................................STANDRNG
steengruis/grofzandmagering.....................................................GROFMAG
Trier E2:klinkend hard baksel....................................................TRIE2
tuit/bandvormige oren ................................................................TUIT
versierd en eenvoudig randprofiel .............................................VERSIERD
zwaluwnest-oren.........................................................................ZWALUW
Kogelpotgrape ...................................................................................KGPGRAPE
drie pootjes .................................................................................DRIEPOOT
drie standlobben .........................................................................STANDLOB
Kogelpot:geelwit baksel/Zuidlimburgs.............................................KGPGW
beschilderd..................................................................................BESCHILD
Kogelpot:geprofileerde rand/dekselgeul...........................................KGPPROF
Kogelpot:horizontale rand,ongeprofileerd........................................KGPHOR
Kogelpot:laat-middeleeuws/hard baksel...........................................KGPLAAT
bezemveeg/"Besenstrich" versiering .........................................BEZEMVG
vingerstreepversiering ................................................................VINGERS
Kogelpot:type Dorestad (ongeprofileerd).........................................KGPDOR
Dorestad HIA .............................................................................HIA
Dorestad HIA:kleine variant ......................................................HIAKL
Dorestad HIB:schelpgruismagering...........................................HIB
Dorestad HIC..............................................................................HIC
Kogelpot:verticale,hoog opgetrokken rand ......................................KGPVERT
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Dorestad HIV:inbuigende rand..................................................DORHIV
Dorestad WX (A t/m F) .............................................................DORWX
Gellep 168:inwaarts neigende rand............................................GEL168
Gellep 169/Trier D16c:ingesnoerde wand.................................GEL169
Gellep 170:bolle wand/platte randlip.........................................GEL170
Gellep 171:bolronde wand.........................................................GEL171
Gellep 172/Trier D19:schuine wand..........................................GEL172
Trier C7:dikke lip/op voet..........................................................TRIC7
Trier D16a:lage wandvorm/bord ...............................................TRID16A
Trier D16b/Dorestad WXE:wrijfschaalvorm ............................TRID16B
Trier D16c/Gellep 169/Dor WXB:hoge wand ..........................TRID16C
Trier D17a:ingesnoerde wand/voetplaat....................................TRID17A
Trier D17b:ingesnoerde wand/voetplaat....................................TRID17B
Trier D17c:voetplaat/verticale bovenwand................................TRID17C
Trier D18:bolle wand/voetplaat .................................................TRID18
Trier D19/Gellep 172:schuine wand..........................................TRID19
Trier E6:cilindrische rand ..........................................................TRIE6
Trier F2/Wijster VIA:steilwandige nap .....................................TRIF2
Wijster ID:voetschaal.................................................................WIJID
Wijster IVB:geprofileerde rand/lip ............................................WIJIVB

BEGIN

EIND

VMEC
LMEA
VMED
VMEC
LMEA
VMEC
VMEC
VMED
VMEC
VMEC
LMEA
LMEB
LMEB
LMEA
LMEA
LMEA
VMEC
LMEA
LMEB
LMEA
VMEC
VMEC
VMEC
VMEC
VMEC
VMEC
NEOVA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
ROML
ROMV

LMEB
LMEB
LMEA
VMEC
LMEB
LMEA
VMEC
LMEA
VMED
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEA
LMEA
LMEB
VMED
LMEB
LMEB
LMEB
VMED
VMED
VMED
VMED
VMED
VMED
NTC
VMED
VMEC
VMEB
VMEB
VMEC
VMEC
VMEB
VMEB
VMEA
VMEC
VMEC
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
VMEC
VMEA
VMEA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Kom/schaal (vervolg)........................................................................KOM
Wijster IVF:geprofileerde schouder/hals...................................WIJIVF
Wijster IVG:hoge hals/buckelvormen .......................................WIJIVG
Wijster VIIB:inbuigende rand....................................................WIJVIIB
Wijster VIII: "Schalenurn".........................................................WIJVIII
Limburgs witbakkend geglazuurd.....................................................LIMWIT
Limburgs witbakkend geglazuurd:grape ..........................................LIMGRAPE
Limburgs witbakkend geglazuurd:kom ............................................LIMKOM
Loire aardewerk.................................................................................LOIRE
Loire:kruik .........................................................................................LOIREKRK
Majolica:albarello..............................................................................MAJALBAR
mediterraan .................................................................................MEDITERR
Majolica:bord/schotel........................................................................MAJBORD
mediterraan .................................................................................MEDITERR
Noordnederlands ........................................................................NOORDNED
Zuidnederlands ...........................................................................ZUIDNED
Majolica:kan/snavelkan.....................................................................MAJKAN
mediterraan .................................................................................MEDITERR
Majolica:kom/schaal..........................................................................MAJKOM
mediterraan .................................................................................MEDITERR
Noordnederlands ........................................................................NOORDNED
Zuidnederlands ...........................................................................ZUIDNED
Majolica:kruik ...................................................................................MAJKRK
mediterraan .................................................................................MEDITERR
Noordnederlands ........................................................................NOORDNED
Zuidnederlands ...........................................................................ZUIDNED
Majolica:lood- en tingeglazuurd .......................................................MAJOLICA
Majolica:zalfpot.................................................................................MAJZALF
Noordnederlands ........................................................................NOORDNED
Zuidnederlands ...........................................................................ZUIDNED
Mediterraan roodbakkend .................................................................MEDITROO
Mediterraan roodbakkend:kruik........................................................MEDITKRK
Mediterraan witbakkend....................................................................MEDITWIT
Mediterraan witbakkend:Spaanse amfoor ........................................MEDITAMF
Mediterraan witbakkend:voorraadvat ...............................................MEDITVAT
Misbaksel...........................................................................................MISBAKSL
Muurbekleding/wandbekleding ........................................................MUURBEKL
Muur(restant).....................................................................................MUUR
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
hoorn...........................................................................................HOORN
vogelfluit/waterfluit....................................................................VOGELFLT
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Noordfrans geelwitbakkend ..............................................................NFR
Noordfrans geelwitbakkend:kan .......................................................NFRKAN
Noordfrans geelwitbakkend:tuitpot ..................................................NFRTUIT

BEGIN

EIND

NEOVA
ROML
ROML
ROMV
ROML
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NEOVA
ROMV
ROMV
LMEA
VMEC
NTA
NEO
VMED
VMED
VMED

NTC
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
NTA
NTA
NTA
NTB
NTB
NTB
NTA
NTB
NTA
NTB
NTB
NTA
LMEB
NTB
NTA
NTB
NTB
NTA
NTA
NTA
NTA
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
LMEA
LMEA
LMEA

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
geelwitbakkend (Andenne) ........................................................GWBAK
grijsbakkend ...............................................................................GRIJSBAK
roodbakkend geglazuurd............................................................ROODBAK
steengoed ....................................................................................STG
Onbekend...........................................................................................XXX
Paffrath ..............................................................................................PAFFRATH
Paffrath:beker ....................................................................................PAFFBKR
Paffrath:miniatuurpot, bolvormig .....................................................PAFFMINI
Paffrath:pot, bolvormig .....................................................................PAFFPOT
Paffrath:steelpan ................................................................................PAFFPAN
Pijpenpot............................................................................................PIJPPOT
Pijp/pijpekop/pijpesteel .....................................................................PIJP
Pingsdorf geelwitbakkend.................................................................PINGSDRF
Pingsdorf geelwitbakkend:beker.......................................................PINGBKR
Pingsdorf geelwitbakkend:kan..........................................................PINGKAN
Pingsdorf geelwitbakkend:kom/schaal .............................................PINGKOM
Pingsdorf geelwitbakkend:pot, bolvormig........................................PINGPOT
Pingsdorf geelwitbakkend:tuitpot .....................................................PINGTUIT
Pispot .................................................................................................PISPOT
grijsbakkend ...............................................................................GRIJSBAK
roodbakkend geglazuurd............................................................ROODBAK
Porselein ............................................................................................PORSELEI
Porselein:bord/schotel .......................................................................PORBORD
Porselein:kom/schaal.........................................................................PORKOM
Porselein:kop/beker ...........................................................................PORKOP
Porselein:thee/koffiepot.....................................................................PORTHEE
Proen (driehoekig/cilindervormig)....................................................PROEN
Proto-steengoed .................................................................................PSTG
Brunssum-Schinvelds.................................................................BRUNSSUM
Langerwehe ................................................................................LANGERW
Pingsdorf ....................................................................................PINGSDRF
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Proto-steengoed:beker.......................................................................PSTGBKR
Pingsdorf ....................................................................................PINGSDRF
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Proto-steengoed:kan ..........................................................................PSTGKAN
Brunssum-Schinvelds.................................................................BRUNSSUM
Langerwehe ................................................................................LANGERW
Pingsdorf ....................................................................................PINGSDRF
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Proto-steengoed:pot, bolvormig........................................................PSTGPOT
Proto-steengoed:tuitpot .....................................................................PSTGTUIT
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG

BEGIN

EIND

ROMV
LMEA
LMEB
LMEB
LMEB
NEO
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
NTA
NTA
VMED
VMED
VMED
VMED
VMED
VMED
LMEB
LMEB
LMEB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
LMEB
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEB
LMEA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEA

NTC
LMEB
LMEB
NTB
NTB
NTC
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
NTC
NTC
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
LMEA
NTB
LMEB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Proto-steengoed:veldfles ...................................................................PSTGFLS
Langerwehe ................................................................................LANGERW
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Ring....................................................................................................RING
Roodbakkend geglazuurd aardewerk................................................ROOD
gemarmerd..................................................................................MARMER
Nederrijns ...................................................................................NEDRIJN
slibversierd .................................................................................SLIBVERS
Werra/Wanfried/Enkhuizer/Hessisch ........................................WERRA
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:beker/kop/mok........................................ROODBKR
Roodbakkend geglazuurd:bord/schotel.............................................ROODBORD
gemarmerd..................................................................................MARMER
Nederrijns ...................................................................................NEDRIJN
ringeloorversierd ........................................................................RINGLOOR
sgrafitto.......................................................................................SGRAFITO
slibversierd .................................................................................SLIBVERS
Werra/Wanfried/Enkhuizer/Hessisch ........................................WERRA
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:doofpot....................................................ROODDOOF
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:grape........................................................ROODGRAP
slibversierd .................................................................................SLIBVERS
Roodbakkend geglazuurd:kan...........................................................ROODKAN
gemarmerd..................................................................................MARMER
slibversierd .................................................................................SLIBVERS
Vlaams/Haarlems/hoogversierd.................................................VLAAMS
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:kom/(voet)schaal ....................................ROODKOM
gemarmerd..................................................................................MARMER
Nederrijns ...................................................................................NEDRIJN
slibversierd .................................................................................SLIBVERS
Werra/Wanfried/Enkhuizer/Hessisch ........................................WERRA
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:kruik ........................................................ROODKRK
slibversierd .................................................................................SLIBVERS
Roodbakkend geglazuurd:platte (sluit)pan .......................................ROODPLAT
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:steelpan ...................................................ROODPAN
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:teil/melkteil .............................................ROODTEIL
slibversierd .................................................................................SLIBVERS
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:tuitpot ......................................................ROODTUIT
Westbrabants (Bergen op Zoom/Oosterhout)............................WESTBRAB
Roodbakkend geglazuurd:vergiet/lekbord........................................ROODGIET
Roodbakkend geglazuurd:vuurtest/komfoor ....................................ROODTEST

BEGIN

EIND

LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
LMEA
NTA
NTB
LMEB
NTA
NTB
LMEB
LMEB
NTA
NTB
NTA
LMEB
LMEB
NTA
NTB
NTB
NTB
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
LMEB
LMEA
NTB
LMEB
NTA
NTB
LMEB
NTA
NTB
LMEB
LMEB
NTB
NTB
LMEA
NTB
LMEB
NTA
NTB
NTA
NTB
LMEB
NTA

LMEB
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTA
NTB
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTA
NTB
NTB
NTA
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTA
NTB
LMEB
NTC
NTC
NTA
NTB
NTC
NTA
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Roodbakkend geglazuurd:zalfpot .....................................................ROODZALF


Roodbakkend (geglazuurd):deksel....................................................ROODDEKS
Roodbakkend (geglazuurd):pot, bolvormig......................................ROODPOT
Roodbakkend (geglazuurd):voorraadvat ..........................................ROODVAT
Roodgeverfd aw./"rotgestrichene Ware" ..........................................ROODVERF
Rubenach A1a/A1b:standring/dikke rand .................................RUBA1A/B
Rubenach A2a/A2b:standring....................................................RUBA2A/B
Rubenach A3a/A3b:verticale rand.............................................RUBA3A/B
Rubenach A5:S-profiel/op voet .................................................RUBA5
Trier A1:horizontale randlip ......................................................TRIA1
Trier A2:bolle wand ...................................................................TRIA2
Trier A3:standring, dikke rand...................................................TRIA3
Trier A4:standvoet, dikke lip .....................................................TRIA4
Trier A5:zonder voet ..................................................................TRIA5
Trier A6:miniatuurvorm.............................................................TRIA6
Ruwwandig aardewerk, gedraaid......................................................RUW
Ruwwandige kan ...............................................................................RUWKAN
Ruwwandige kom/schaal ..................................................................RUWKOM
Saintonge witbakkend geglazuurd ....................................................SAINTONG
Smeltkroes .........................................................................................SMELTKRS
Spaarpot .............................................................................................SPAARPOT
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
knikker........................................................................................KNIKKER
masker.........................................................................................MASKER
rammelaar ...................................................................................RAMMELR
speelschijf/speelsteen .................................................................SPEELSCH
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Spitlager.............................................................................................SPIT
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Dorestad HII...............................................................................DORHII
Steengoed...........................................................................................STG
Brunssum-Schinvelds.................................................................BRUNSSUM
Frechen .......................................................................................FRECHEN
Keuls...........................................................................................KEULS
Langerwehe ................................................................................LANGERW
Middenlimburgs:paars oppervl/roze baksel...............................MIDLIMB
Raerens .......................................................................................RAEREN
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Triers:geel tot bruin bakkend .....................................................TRIERS
Westerwalds ...............................................................................WESTERW
Steengoed geglazuurd .......................................................................STGL

BEGIN

EIND

LMEB
LMEB
LMEA
LMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
ROMVA
ROMV
ROMV
NTA
BRONS
ROM
NEO
ROM
IJZV
IJZ
ROM
NEOLA
LMEA
ROMV
VMEC
LMEB
LMEB
NTA
NTA
LMEB
LMEB
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
LMEB

NTB
NTC
NTB
NTC
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMED
VMEA
VMEC
NTA
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
LMEB
NTA
NTA
NTC
VMED
NTA
LMEB
NTA
NTA
LMEB
NTA
NTA
LMEB
NTA
LMEB
NTB
NTC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Steengoed geglazuurd:beker .............................................................STGLBKR


Duingen ......................................................................................DUINGEN
Frechen .......................................................................................FRECHEN
Keuls...........................................................................................KEULS
Raerens .......................................................................................RAEREN
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Westerwalds ...............................................................................WESTERW
Steengoed geglazuurd:kan ................................................................STGLKAN
Akens..........................................................................................AKENS
Frechen .......................................................................................FRECHEN
Keuls...........................................................................................KEULS
Raerens .......................................................................................RAEREN
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Westerwalds ...............................................................................WESTERW
Steengoed geglazuurd:kom/schaal....................................................STGLKOM
Steengoed geglazuurd:kruik..............................................................STGLKRK
Frechen .......................................................................................FRECHEN
Keuls...........................................................................................KEULS
Raerens .......................................................................................RAEREN
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Westerwalds ...............................................................................WESTERW
Steengoed geglazuurd:mineraalwaterfles .........................................STGLFLS
Westerwalds ...............................................................................WESTERW
Steengoed geglazuurd:pispot ............................................................STGLPIS
Raerens .......................................................................................RAEREN
Westerwalds ...............................................................................WESTERW
Steengoed geglazuurd:thee/koffiepot................................................STGLTHEE
Steengoed geglazuurd:tuitpot............................................................STGLTUIT
Steengoed geglazuurd:voorraadvat...................................................STGLVAT
Steengoed geglazuurd:zalfpot ...........................................................STGLZALF
Raerens .......................................................................................RAEREN
Steengoed:beker ................................................................................STGBEKER
Brunssum-Schinvelds.................................................................BRUNSSUM
Langerwehe ................................................................................LANGERW
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Steengoed:drinkschaal.......................................................................STGDRNK
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Steengoed:grape ................................................................................STGGRAPE
Langerwehe ................................................................................LANGERW
Steengoed:kan....................................................................................STGKAN
Brunssum-Schinvelds.................................................................BRUNSSUM
Langerwehe ................................................................................LANGERW
Middenlimburgs:paars oppervl/roze baksel...............................MIDLIMB
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Siegburgs ....................................................................................SIEGBURG
Triers:geel tot bruin bakkend .....................................................TRIERS

BEGIN

EIND

LMEB
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
LMEB
LMEB
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
LMEB
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
NTB
NTB
LMEB
NTA
NTB
NTB
NTA
NTA
NTA
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB

NTC
NTA
NTA
NTA
NTB
NTA
NTB
NTC
NTA
NTA
NTA
NTB
NTA
NTA
NTB
NTC
NTA
NTA
NTB
NTA
NTA
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
LMEB
LMEB
NTA
NTA
NTA
LMEB
NTA
NTA
LMEB
NTA
LMEB

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Steengoed:kruik.................................................................................STGKRUIK
Brunssum-Schinvelds.................................................................BRUNSSUM
Steengoed:veldfles.............................................................................STGFLS
Tegel ..................................................................................................TEGEL
eesttegel ......................................................................................EESTTGL
plavuis/vloertegel, geglazuurd ...................................................PLAVUISG
plavuis/vloertegel, ongeglazuurd ...............................................PLAVUIS
wandtegel....................................................................................WANDTGL
wandtegel:majolica.....................................................................WANDMAJ
wandtegel:majolica, Noordnederlands ......................................WANDMAJN
wandtegel:majolica, Zuidnederlands .........................................WANDMAJZ
wandtegel:polychroom/Delfts blauw.........................................WANDPOLY
Terra nigra .........................................................................................TNIGRA
Terra nigra kom/schaal......................................................................TNKOM
Gellep 131a:voetschaal, klein ....................................................GEL131A
Gellep 131b:voetschaal, groot ...................................................GEL131B
Gellep 131/Chenet 342:voetschaal ............................................GEL131
Terra sigillata .....................................................................................TS
pseudo/imitatiesigillata...............................................................PSEUDO
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Tuitpot/tuitkan ...................................................................................TUITPOT
Gellep 143:biconische vorm ......................................................GEL143
Gellep 144:wolbwandvorm........................................................GEL144
Trier B7:biconische vorm ..........................................................TRIB7
Trier B8:wolbwandvorm............................................................TRIB8
Trier C5:oxyderend baksel.........................................................TRIC5
Ubbergse waar...................................................................................UBBERGS
Uslarien aardewerk, handgevormd ...................................................USLARIEN
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vetvanger...........................................................................................VETVANGR
roodbakkend geglazuurd............................................................ROODBAK
witbakkend geglazuurd ..............................................................WITBAK
Vloer ..................................................................................................VLOER
Vuurbok.............................................................................................VUURBOK
Vuurstolp ...........................................................................................VUURSTLP
grijsbakkend ronde vorm ...........................................................GRIJSRND
roodbakkend geglazuurd halfronde vorm..................................ROODHALF
roodbakkend ronde vorm ...........................................................ROODROND
Waterput ............................................................................................WATERPUT
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW
kegelvormig/conisch ..................................................................KEGELVRM
ringvormig ..................................................................................RINGVRM
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Weser witbakkend geglazuurd aardewerk........................................WESER
Witbakkend geglazuurd aardewerk ..................................................WIT

BEGIN

EIND

LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
NTB
LMEB
ROMV
ROMV
NTA
NTA
NTA
NTB
ROMVA
ROMV
ROMLB
VMEA
ROMLB
ROMV
ROMLB
ROM
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
ROMM
NEOVA
LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
LMEA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NEOLA
IJZV
ROMV
NEOVA
NTA
LMEB

NTA
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTA
NTA
NTC
NTB
NTB
NTB
NTC
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
NTC
LMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEC
VMEA
NTC
NTA
NTA
LMEB
NTC
LMEB
NTB
LMEB
NTA
LMEB
NTC
NTC
VMED
VMED
NTC
NTA
NTC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Witbakkend geglazuurd:beker/kop ...................................................WITBEKER


Hafner .........................................................................................HAFNER
industrieel wit .............................................................................INDUSTR
Langerwehe witbakkend ............................................................LANGERWW
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Witbakkend geglazuurd:bord/schotel ...............................................WITBORD
industrieel wit .............................................................................INDUSTR
Saintonge ....................................................................................SAINTONG
Weser..........................................................................................WESER
Witbakkend geglazuurd:deksel.........................................................WITDEKSL
Weser..........................................................................................WESER
Witbakkend geglazuurd:grape ..........................................................WITGRAPE
Weser..........................................................................................WESER
Witbakkend geglazuurd:kan .............................................................WITKAN
Hafner .........................................................................................HAFNER
industrieel wit .............................................................................INDUSTR
Rijnlands.....................................................................................RIJNLAND
Weser..........................................................................................WESER
Witbakkend geglazuurd:kom/schaal.................................................WITKOM
industrieel wit .............................................................................INDUSTR
Saintonge ....................................................................................SAINTONG
Weser..........................................................................................WESER
Witbakkend geglazuurd:kruik...........................................................WITKRUIK
Hafner .........................................................................................HAFNER
Weser..........................................................................................WESER
Witbakkend geglazuurd:pispot .........................................................WITPIS
Witbakkend geglazuurd:platte (sluit)pan..........................................WITPLAT
Witbakkend geglazuurd:steelpan ......................................................WITPAN
Witbakkend geglazuurd:thee/koffiepot.............................................WITTHEE
industrieel wit .............................................................................INDUSTR
Witbakkend geglazuurd:vergiet/lekschaal........................................WITGIET
Witbakkend geglazuurd:vuurtest/komfoor .......................................WITTEST
Saintonge ....................................................................................SAINTONG
Witbakkend geglazuurd:zalfpot ........................................................WITZALF
Witbakkend geglazuurd:zuigfles.......................................................WITZUIG
Langerwehe witbakkend ............................................................LANGERWW
Witbakkend (geglazuurd):pot, bolvormig ........................................WITPOT
Weser..........................................................................................WESER
Wolbwand-/tonvormig aardewerk ....................................................WOLBWAND
Gellep 142:vlakke bodem/hoge rand .........................................GEL142
Gellep 147/Trier D12:oxyderend baksel ...................................GEL147
Gellep 157/"Umbau" type 43.....................................................GEL157
Gellep 158 ..................................................................................GEL158
Gellep 159:bolronde vorm .........................................................GEL159
Gellep 166:lampionvormig ........................................................GEL166
gesmoorde waar:Dorestad WV A-B..........................................GESMOORD
Gittermuster:Dorestad WVI.......................................................GITTERMS

BEGIN

EIND

LMEB
NTA
NTC
LMEB
NTA
NTA
NTC
NTA
NTA
NTA
NTA
LMEB
NTA
LMEB
NTA
NTC
NTA
NTA
LMEB
NTC
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
LMEB
NTB
LMEB
NTB
NTC
NTA
LMEB
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
ROMLB
VMEB
VMEB
ROMLB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB

NTC
NTA
NTC
NTA
NTA
NTC
NTC
NTA
NTA
NTC
NTA
NTA
NTA
NTC
NTA
NTC
NTA
NTA
NTC
NTC
NTA
NTA
NTB
NTA
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTA
NTA
NTA
NTA
VMEC
VMEC
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEC
VMEC
VMEC

MATERIAAL: KER (Keramiek)


OMSCHRIJVING

CODE

Wolbwand-/tonvormig aardewerk (vervolg) ....................................WOLBWAND


lampionpot steilwandig:Dorestad WIX A-C .............................LAMPIONP
Trier D10 ....................................................................................TRID10
Trier D11 ....................................................................................TRID11
Trier D12 ....................................................................................TRID12
Trier D13 ....................................................................................TRID13
Trier D8 ......................................................................................TRID8
Trier D9 ......................................................................................TRID9
Trier D9-12:wolbwand vormgroep............................................TRID9-12
Trier E1.......................................................................................TRIE1
Trier F1:handgevormd/groefversiering .....................................TRIF1
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF

BEGIN

EIND

ROMLB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
NEOVB

VMEC
VMEC
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Agrafe/getordeerde mantelspeld .......................................................AGRAFE
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
kruisvormig ................................................................................KRUISVRM
phallus.........................................................................................PHALLUS
Aquamanile/zoomorfe schenkkan.....................................................AQUAMANI
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Baar....................................................................................................BAAR
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
buste/borstbeeld..........................................................................BUSTE
crucifix/kruisbeeld......................................................................CRUCIFIX
dier ..............................................................................................DIER
heilige .........................................................................................HEILIGE
Beitel..................................................................................................BEITEL
Beker..................................................................................................BEKER
kroes............................................................................................KROES
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
antropomorfe beeltenis, rechth. kopplaat...................................ANTROPOM
beugelschijf-/"disc-on-bow" fibula............................................BEUGELS
Domburgfibula ...........................................................................DOMBURG
gotisch type.................................................................................GOTISCH
halfronde kopplaat/3 - 5 knoppen ..............................................HALFKOP3
halfronde kopplaat/7 knoppen ...................................................HALFKOP7
halfronde kopplaat/gevorkte voetplaat.......................................HALFKOP
miniatuur beugelfibula ...............................................................MINIFIB
rechthoekige kopplaat/7 of meer knoppen.................................RCHTKOP7
rechthoekige kopplaat/zonder knoppen .....................................RCHTKOP
Thuringer "Zangenfibel" ............................................................THURING
vogelkopknoppen .......................................................................VOGELKNP
Beurs ..................................................................................................BEURS
Boek...................................................................................................BOEK
beslag..........................................................................................BESLAG
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
kruisboog (armboog/voetboog)..................................................KRUISBG
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Hanzeschotel ..............................................................................HANZESCH
Cruciformfibula .................................................................................FIBCRUCI
kruisvormige fibula ....................................................................KRUISFIB
Liebenau/Angelsaksisch.............................................................LIEBENAU
small long brooch/cruciform-beugelfibula ................................SMALLONG
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Deurklink ...........................................................................................DEURKLNK
Deurklopper.......................................................................................DEURKLOP

BEGIN

EIND

BRONSV
VMEC
BRONSV
ROM
VMEB
ROM
LMEA
BRONSV
IJZ
BRONSV
ROMV
ROMV
LMEA
ROMV
LMEB
BRONS
ROMV
LMEB
BRONSL
ROMM
VMEA
VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
ROMV
VMEB
VMEB
LMEB
LMEB
ROMV
LMEA
VMEA
VMEB
VMEA
VMEA
ROMV
LMEB
LMEB

NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTA
NTA
NTC
LMEB
VMED
VMED
VMEA
VMEB
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
Doos...................................................................................................DOOS
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Emmer................................................................................................EMMER
beslag..........................................................................................BESLAG
mengvat/pronkemmer ................................................................MENGVAT
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
dierfibula/zeedierfibula/ruiterfibula ...........................................DIERFIB
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
rechthoekig .................................................................................RECHTHK
ringfibula, open/gesloten............................................................RINGFIB
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
S-vormig met dierkoppen...........................................................S-FIBULA
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
vogelfibula..................................................................................VOGELFIB
Gelijkarmige fibula............................................................................FIBGELYK
"Dreirundelfibel" met almandine inleg......................................RUNDEL
vlinderfibula, kerfsnedeversiering .............................................VLINDER
Gesp ...................................................................................................GESP
beugel geprofileerd:Fingerlin 1-6 ..............................................PROFIL
cilindrische huls..........................................................................CILHULS
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
inlegwerk:messing/zilver met ijzer ............................................INLEGMES
langwerpig, rechthoekig beslag .................................................LANGRCHT
rechthoek/vierkant beugel m. middenstijl..................................RECHTMID
ronde beugel met middenstijl.....................................................RONDMID
Trier A2:beugel geprof.,doorn kolfvormig................................TRIEA2
Trier A4:beugel rechthoekig ......................................................TRIEA4
Trier A6:beugel ovaal,doorn knotsvormig ................................TRIEA6-K
Trier A6:beugel ovaal,doorn schildvormig ...............................TRIEA6-S
Trier B2:beugel rond, doorn schildvormig ................................TRIEB2
Trier B3:driehoekig, doorn schildvormig ..................................TRIEB3
Trier D1-4:kleine gesp met vast beslag .....................................TRIED1-4
type Eprave/Samson/Haillot:niervormig ...................................EPRAVE
vierkante beugel .........................................................................VIERKNT
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
muntgewicht ...............................................................................MUNTGEW
pijlgewicht/sluitgewicht/apothekersgew....................................PIJLGEW
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Gildepenning .....................................................................................GILDEPEN

BEGIN

EIND

BRONSV
BRONS
ROMV
ROMV
IJZV
IJZ
VMEA
BRONSL
ROML
VMEA
ROMMB
ROMM
VMEB
ROMV
ROMLB
ROML
VMEA
ROMLB
VMEA
VMEA
VMEA
VMEA
ROMV
LMEA
LMEB
ROMM
VMEB
LMEB
LMEB
LMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEA
ROMV
VMEA
LMEB
BRONS
NTA

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
LMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMED
VMEC
LMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
VMED
VMEB
VMEA
NTC
LMEB
NTC
NTC
VMEB
LMEB
NTA
LMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTB

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelgarnituur:eenvoudig.........................................................GAREENV
gordelhanger/riemhanger ...........................................................GORHANG
koppelpassant .............................................................................KOPPELP
sluiting driedelig.........................................................................SLUIDRIE
Grafiethouder.....................................................................................GRAFIETH
Grape/gesteelde grape .......................................................................GRAPE
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
biconische kop............................................................................BICONKOP
bolle kop .....................................................................................BOLKOP
hoofdnaald ..................................................................................HOOFDNLD
polyederkop................................................................................POLYEDER
type Tongeren.............................................................................TONGEREN
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
sierschijf/sierhanger, opengewerkt ............................................SIERSCHF
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
helmkap ......................................................................................HELMKAP
nekschild/nekbeschermer ...........................................................NEKSCHLD
pluimkoker..................................................................................PLUIMKOK
ruiterhelm ...................................................................................RUITER
voorhoofdsband..........................................................................HOOFDBND
wangklep(omranding) ................................................................WANGKLEP
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
beslag..........................................................................................BESLAG
Kaarsendover.....................................................................................KAARSDOV
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
bedel............................................................................................BEDEL
gordelketting...............................................................................GORDLKET
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Kienspaanhouder...............................................................................KIENSPN
Kist KIST ...........................................................................................VMEB
beslag..........................................................................................BESLAG

BEGIN

EIND

IJZ
IJZ
ROMLB
ROMV
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
BRONS
BRONS
ROM
ROM
LMEB
ROM
VMEA
BRONSV
BRONS
IJZV
ROM
ROML
VMEB
IJZL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
IJZV
IJZV
LMEB
LMEB
NTC
ROM
ROMV
VMEC
IJZ
BRONS
LMEB
LMEB
ROMV
ROMV
ROM
NTC
IJZ

NTC
NTC
VMEA
NTC
NTB
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
VMED
NTA
VMED
VMEA
NTC
VMEB
NTC
NTC
VMED
VMEB
NTC
NTC
NTA
LMEB
NTA
VMEC
VMEB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTA
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
haken-en-ogen (kledingsluiting) ................................................HAKENOOG
kledinghaak/haakvormige kledingsluiting.................................KLEDINGH
nestel/veterpunt ..........................................................................NESTEL
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Lavabo/wasbekken ............................................................................LAVABO
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
scalpel .........................................................................................SCALPEL
sonde...........................................................................................SONDE
Meetlat ...............................................................................................MEETLAT
Mes (onderdeel).................................................................................MES
vleesmes .....................................................................................VLEESMES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
stoel.............................................................................................STOEL
tafel .............................................................................................TAFEL
Munt...................................................................................................MUNT
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
noodmunt/oorlogsgeld ...............................................................NOODMUNT
rekenpenning ..............................................................................REKENPEN
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
blaasinstrument (onderdeel).......................................................BLAASINS
fluit..............................................................................................FLUIT
mondharp....................................................................................MONDHARP
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
beslag..........................................................................................BESLAG
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING

BEGIN

EIND

BRONS
LMEB
LMEB
NTA
BRONS
BRONS
ROMV
BRONS
ROM
BRONSV
BRONS
BRONS
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
BRONS
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
IJZL
ROMV
NTA
NTA
ROMV
ROMV
ROM
LMEA
ROM
BRONSV
ROMV
ROMV
BRONSV
BRONS
BRONS

NTC
NTC
NTA
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG


beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
hanger .........................................................................................HANGER
hanger:bel ...................................................................................HANGBEL
kaptoom/"Hackamore"...............................................................KAPTOOM
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
ruiterspoor...................................................................................RUITERSP
stijgbeugel...................................................................................STIJGBEU
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
zadelhoren/zadelknop.................................................................ZADELHRN
Pantser/bepantsering/harnas (onderdeel) ..........................................PANTSER
Passer .................................................................................................PASSER
Pincet .................................................................................................PINCET
brede bek en puntcirkelversiering..............................................BREEDBEK
smalle bek en kerfsnedeversiering .............................................SMALBEK
Pittetrekker.........................................................................................PITTETRK
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Reliekschrijn/reliekhouder ................................................................SCHRIJN
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
lancetvormig met kerfsnedeversiering.......................................LANCETVK
langwerpig/afgerond ..................................................................LANGROND
Ring....................................................................................................RING
Schaar ................................................................................................SCHAAR
knijpschaar/beugelschaar ...........................................................KNIJPSCH
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE
dolkschede ..................................................................................DOLKSCH
puntbeschermer:rechthoekig ......................................................PUNTBRH
puntbeschermer/oordband..........................................................PUNTBSCH
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
almandine inlegwerk/cellenversiering .......................................ALMANDIN
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
gewelfd met halfedelsteen inlegwerk.........................................UMBOFIB
heiligenfibula geemailleerd........................................................HEILIGEN
inlegwerk:zilver met ijzer...........................................................INLEGZIL
Maltezer kruis/geemailleerd.......................................................MALTEZER
muntfibula...................................................................................MUNTFIB
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
pseudokameefibula.....................................................................KAMEEFIB
pseudomuntfibula/bracteatenfibula............................................PSEUDOM
puntcirkelversiering....................................................................PUNTCIRK
reliefblik/bronsblik/"Pressblechfibel"........................................BLIKFIB
rozetvormig met almandine inlegwerk ......................................ROZETVRM

BEGIN

EIND

BRONSL
BRONSL
BRONSL
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSL
VMEB
VMEB
BRONSL
ROMV
ROMV
ROM
BRONSMB
VMEA
ROMLB
LMEB
ROM
VMEB
ROM
ROMLB
VMEB
BRONS
ROMV
ROMV
ROMV
IJZ
IJZ
ROM
BRONSL
BRONS
BRONSV
ROM
ROMV
VMEB
ROMM
VMEB
VMEC
VMEB
VMEC
VMEC
ROMM
VMEC
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
VMEC
NTC
VMEA
VMEA
NTC
NTC
NTC
VMEA
NTA
LMEB
NTC
NTC
VMED
VMEB
VMED
VMEB
VMED
VMEB
VMED
VMEC
VMEB
VMEC
VMEC
VMEB
VMEC
VMEB

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Schijffibula (vervolg) ........................................................................FIBSCHYF


ruitvormig ...................................................................................RUITVRM
vierpasfibula:ruitvormig/gelobde hoeken..................................VIERPAS
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
beslag..........................................................................................BESLAG
handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
schoengesp..................................................................................SCHOENG
schoenspijker..............................................................................SCHOENSP
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
draaisleutel..................................................................................DRAAISL
haaksleutel ..................................................................................HAAKSL
heft/handvat ................................................................................HEFT
Slot (onderdeel) .................................................................................SLOT
beslag..........................................................................................BESLAG
draaislot ......................................................................................DRAAISLT
hangslot.......................................................................................HANGSLOT
schuifslot.....................................................................................SCHUIFSL
slotplaat.......................................................................................SLOTPLT
Sluitpen/borgpen ...............................................................................SLUITPEN
Snuiter................................................................................................SNUITER
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
handspiegel.................................................................................HANDSPGL
klapspiegel..................................................................................KLAPSPGL
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Staf STAF ..........................................................................................NTA
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Stempel/zegelstempel ........................................................................STEMPEL
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Tang ...................................................................................................TANG
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
tasbeugel .....................................................................................TASBEUG
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vijzel..................................................................................................VIJZEL
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD

BEGIN

EIND

ROMV
VMEB
VMEB
ROMV
IJZ
IJZL
IJZL
ROMV
ROMV
VMEB
ROMV
BRONSV
BRONSV
BRONSV
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
VMEC
LMEB
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV
NTC
LMEB
ROMV
LMEA
ROMV
ROM
ROM
ROM
VMEA
BRONSV
ROM
BRONSL
BRONS
ROM
ROM

VMED
VMEB
VMEB
NTA
VMED
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MBR (Brons)


OMSCHRIJVING

CODE

Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
muntring .....................................................................................MUNTRING
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Vleeshaak...........................................................................................VLEESHK
Vork ...................................................................................................VORK
prikker.........................................................................................PRIKKER
vleesvork.....................................................................................VLEESVRK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Vuurwapen (onderdeel).....................................................................VUURWAPN
kanon ..........................................................................................KANON
kruithoorn ...................................................................................KRUITHRN
musket.........................................................................................MUSKET
pistool/revolver...........................................................................PISTOOL
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterpas ............................................................................................WATERPAS
Weefzwaard.......................................................................................WEEFZWRD
Weeghaak/unster ...............................................................................WEEGHAAK
Weegschaal/balans ............................................................................WEEGSCHL
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
Wijwaterbak ......................................................................................WIJWATER
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

BRONS
ROMV
VMEB
ROM
ROM
ROMV
BRONS
BRONS
LMEB
LMEB
NTA
LMEB
ROM
NTA
NTA
NTA
NTA
NTA
BRONSL
BRONSV
ROM
VMEA
ROMV
ROMV
BRONSV
BRONSL
LMEA
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMM

NTC
NTC
VMEB
NTC
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: MAU (Goud)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Agrafe/getordeerde mantelspeld .......................................................AGRAFE
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
kruisvormig ................................................................................KRUISVRM
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Baar....................................................................................................BAAR
Beker..................................................................................................BEKER
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
Beurs ..................................................................................................BEURS
Boek...................................................................................................BOEK
beslag..........................................................................................BESLAG
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
dierfibula/zeedierfibula/ruiterfibula ...........................................DIERFIB
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
rechthoekig .................................................................................RECHTHK
ringfibula, open/gesloten............................................................RINGFIB
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
S-vormig met dierkoppen...........................................................S-FIBULA
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
vogelfibula..................................................................................VOGELFIB
Gesp ...................................................................................................GESP
Trier A2:beugel geprof.,doorn kolfvormig................................TRIEA2
Trier B3:driehoekig, doorn schildvormig ..................................TRIEB3
type Eprave/Samson/Haillot:niervormig ...................................EPRAVE
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
sluiting driedelig.........................................................................SLUIDRIE
Grafiethouder.....................................................................................GRAFIETH
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
hoofdnaald ..................................................................................HOOFDNLD
type Muids..................................................................................MUIDS
type Tongeren.............................................................................TONGEREN
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Hanger ...............................................................................................HANGER
bracteaat/pseudomunthanger/a-d bracteaat................................BRACTEAT
filigrainhanger ............................................................................FILIGRN
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK

BEGIN

EIND

NEOLB
VMEC
NEOMB
VMEC
BRONSL
ROM
NEOMB
ROMV
ROMM
LMEB
VMEB
VMEB
ROM
ROML
VMEA
ROMLA
VMEB
VMEA
ROMLB
ROML
VMEA
ROMLB
VMEA
ROMV
VMEA
VMEB
VMEA
ROMV
LMEB
LMEB
ROML
LMEB
ROMLB
VMEA
NEOLB
NEOLB
ROMV
VMEA
VMEB
ROM
ROML
NTA
NTC
NTA
VMEC
VMEC

NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTB
VMEB
NTC
NTC
NTC
LMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMEC
LMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
NTC
VMEB
VMEB
VMEB
NTC
NTA
NTC
NTC
NTA
VMEA
VMEA
NTC
VMEB
NTC
VMEB
VMEC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MAU (Goud)


OMSCHRIJVING

CODE

Ketting ...............................................................................................KETTING
bedel............................................................................................BEDEL
gordelketting...............................................................................GORDLKET
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Munt...................................................................................................MUNT
dukaat .........................................................................................DUKAAT
florijn ..........................................................................................FLORIJN
gouden rijder...............................................................................RIJDER
gulden/goudgulden.....................................................................GULDEN
nobel/rozenobel ..........................................................................NOBEL
pseudo-bracteaat.........................................................................PSEUBRAC
scild/gouden schild/koningsschild .............................................SCILD
solidus.........................................................................................SOLIDUS
souverein/sovereign....................................................................SOUVEREI
triens/tremissis/"tiers de sol" ......................................................TRIENS
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
bommeloorring ...........................................................................BOMMEL
Byzantijns ...................................................................................BYZANTIN
Reliekschrijn/reliekhouder ................................................................SCHRIJN
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
almandine inlegwerk/cellenversiering .......................................ALMANDIN
gewelfd met halfedelsteen inlegwerk.........................................UMBOFIB
muntfibula...................................................................................MUNTFIB
pseudomuntfibula/bracteatenfibula............................................PSEUDOM
puntcirkelversiering....................................................................PUNTCIRK
reliefblik/bronsblik/"Pressblechfibel"........................................BLIKFIB
rozetvormig met almandine inlegwerk ......................................ROZETVRM
ruitvormig ...................................................................................RUITVRM
vierpasfibula:ruitvormig/gelobde hoeken..................................VIERPAS
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Slak ....................................................................................................SLAK
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
Staf STAF ..........................................................................................NTA
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
muntring .....................................................................................MUNTRING
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR

BEGIN

EIND

BRONSM
LMEB
LMEB
ROMV
ROMV
NTA
ROMV
ROMV
ROMV
IJZL
NTA
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEA
LMEB
ROMLA
NTA
ROMLB
NEOLB
NEOLB
VMEC
VMED
VMEB
ROM
ROMV
VMEB
VMEB
VMEC
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
NEOLB
IJZL
VMEC
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
VMEB
ROMM
ROM
ROMV

NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTB
NTC
NTA
LMEA
NTA
VMEB
NTA
VMEB
NTC
NTC
VMED
VMED
NTC
NTC
VMED
VMEB
VMEB
VMEC
VMED
VMEB
VMEC
VMEB
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
VMEA
NTC

MATERIAAL: MAU (Goud)


OMSCHRIJVING

CODE

Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD

BEGIN

EIND

ROM
VMEA
IJZV

NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Aalsteker (onderdeel) ........................................................................AALSTEKR


Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Agrafe/getordeerde mantelspeld .......................................................AGRAFE
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Baar....................................................................................................BAAR
Beitel..................................................................................................BEITEL
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
Beurs ..................................................................................................BEURS
Bijl BIJL ............................................................................................IJZV
Bartaxt ........................................................................................BARTAXT
francisca:Trier A.........................................................................FRANCTRA
francisca:Trier B.........................................................................FRANCTRB
francisca/werpbijl .......................................................................FRANCISC
heerhamer ...................................................................................HEERHAMR
kantrechtbijl................................................................................KANTRTBL
Schaftlochaxt/Tullenaxt .............................................................SCHAFTLO
strijdbijl.......................................................................................STRIJDBL
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
kruisboog (armboog/voetboog)..................................................KRUISBG
Boor ...................................................................................................BOOR
lepelboor .....................................................................................LEPELBR
spiraalboor ..................................................................................SPIRAALB
spitsboor .....................................................................................SPITSBR
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Cruciformfibula .................................................................................FIBCRUCI
kruisvormige fibula ....................................................................KRUISFIB
Deksel ................................................................................................DEKSEL
Deurklink ...........................................................................................DEURKLNK
Deurklopper.......................................................................................DEURKLOP
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
nierdolk/klotendolk ....................................................................NIERDOLK
Dook ..................................................................................................DOOK
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Emmer................................................................................................EMMER
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG

BEGIN

EIND

LMEA
IJZ
BRONSM
VMEC
BRONSM
ROM
ROM
ROM
BRONSM
IJZ
ROMV
ROMM
ROMV
NTC
VMEB
VMEA
VMEB
VMEA
LMEA
LMEA
VMEB
VMEA
LMEB
LMEB
IJZ
ROM
ROM
ROM
IJZ
VMEA
VMEB
ROMV
LMEB
LMEB
IJZ
IJZV
IJZ
LMEB
ROM
ROMV
ROMV
IJZ
ROML

NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
LMEB
LMEA
VMEB
LMEB
NTA
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
LMEA
VMEA

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Gesp ...................................................................................................GESP
cilindrische huls..........................................................................CILHULS
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
ijzer met "Wabenplattierung".....................................................WABEN
inlegwerk:messing/zilver met ijzer ............................................INLEGMES
langwerpig, rechthoekig beslag .................................................LANGRCHT
rechthoek/vierkant beugel m. middenstijl..................................RECHTMID
ronde beugel met middenstijl.....................................................RONDMID
Trier A4:beugel rechthoekig ......................................................TRIEA4
Trier B3:driehoekig, doorn schildvormig ..................................TRIEB3
Trier D1-4:kleine gesp met vast beslag .....................................TRIED1-4
vierkante beugel .........................................................................VIERKNT
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
muntgewicht ...............................................................................MUNTGEW
Goot/waterafvoer...............................................................................GOOT
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
koppelpassant .............................................................................KOPPELP
Grape/gesteelde grape .......................................................................GRAPE
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haardsteen .........................................................................................HAARDSTN
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hamer ................................................................................................HAMER
breeuwhamer ..............................................................................BREEUWH
ciseleerhamer/haarhamer............................................................CISELEER
kaphamer ....................................................................................KAPHAM
klauwhamer ................................................................................KLAUWHAM
moker/voorhamer .......................................................................MOKER
Hanger ...............................................................................................HANGER
Hark ...................................................................................................HARK
Harpoen .............................................................................................HARPOEN
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
bascinet/hondskovel ...................................................................BASCINET
helmkap ......................................................................................HELMKAP
helmvizier ...................................................................................VIZIER
nekschild/nekbeschermer ...........................................................NEKSCHLD
pluimkoker..................................................................................PLUIMKOK
pothelm .......................................................................................POTHELM
ruiterhelm ...................................................................................RUITER
Spaanse helm/landsknechthelm .................................................SPAANHLM
Spangenhelm ..............................................................................SPANGEN
stormhoed/ijzeren hoed/ketelhoed .............................................STORMHD
voorhoofdsband..........................................................................HOOFDBND
wangklep(omranding) ................................................................WANGKLEP
Houweel/hak......................................................................................HOUWEEL

BEGIN

EIND

ROMV
LMEA
ROMM
VMEB
VMEB
LMEB
LMEB
LMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEB
ROMV
VMEA
NTA
IJZ
ROMV
NTA
LMEB
ROMV
IJZ
LMEB
ROM
BRONSM
IJZ
ROM
ROM
ROM
ROM
LMEA
ROM
ROMV
NTA
ROMV
LMEB
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
VMED
ROMV
NTA
VMEB
LMEB
ROMV
ROMV
ROMV

NTC
NTC
NTC
VMEC
VMEB
LMEB
NTA
LMEB
VMEB
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTA
NTA
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
LMEB
NTA
LMEB
LMEA
NTA
NTA
LMEA
LMEB
LMEA
VMEB
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

IJskrab/ijsspoor..................................................................................IJSKRAB
IJzeroer/moeraserts............................................................................IJZEROER
Kaarsendover.....................................................................................KAARSDOV
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kam....................................................................................................KAM
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
Kienspaanhouder...............................................................................KIENSPN
Kist KIST ...........................................................................................LMEA
beslag..........................................................................................BESLAG
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
haken-en-ogen (kledingsluiting) ................................................HAKENOOG
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koevoet/breekijzer ............................................................................KOEVOET
Koker .................................................................................................KOKER
Komfoor.............................................................................................KOMFOOR
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Trier A:gespleten steel ...............................................................TRIERA
Trier B6:doorlopende steel.........................................................TRIERB6
Trier B:gesloten steel..................................................................TRIERB
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
ango ............................................................................................ANGO
goedendag...................................................................................GOEDENDG
hellebaard ...................................................................................HELLEBRD
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
vleugellans..................................................................................VLEUGELL
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
scalpel .........................................................................................SCALPEL
sonde...........................................................................................SONDE
Meetlat ...............................................................................................MEETLAT
Mes (onderdeel).................................................................................MES
dolkmes.......................................................................................DOLKMES
hakmes........................................................................................HAKMES
vleesmes .....................................................................................VLEESMES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
stoel.............................................................................................STOEL
tafel .............................................................................................TAFEL
Munt...................................................................................................MUNT
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
noodmunt/oorlogsgeld ...............................................................NOODMUNT
Muuranker/gevelanker ......................................................................MUURANKR

BEGIN

EIND

LMEA
BRONSM
LMEB
LMEB
IJZ
ROM
ROMV
IJZ
ROM
NTC
IJZ
IJZ
LMEB
LMEB
ROM
IJZ
LMEB
VMEA
ROM
ROM
BRONSM
IJZV
VMEA
VMEB
VMEB
IJZ
VMEA
LMEA
LMEB
IJZ
VMEC
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
ROM
IJZV
LMEB
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
LMEB
NTA
LMEB

NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
VMEB
VMEC
NTC
VMEB
LMEB
NTB
NTB
VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Muurhaak...........................................................................................MUURHAAK
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
mondharp....................................................................................MONDHARP
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
beslag..........................................................................................BESLAG
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Paalschoen .........................................................................................PAALSCHN
Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG
beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
hanger:bel ...................................................................................HANGBEL
hoefijzer......................................................................................HOEFIJZR
kaptoom/"Hackamore"...............................................................KAPTOOM
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
ruiterspoor...................................................................................RUITERSP
stijgbeugel...................................................................................STIJGBEU
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
zadelhoren/zadelknop.................................................................ZADELHRN
Pantser/bepantsering/harnas (onderdeel) ..........................................PANTSER
armpijp........................................................................................ARMPIJP
beenpijp ......................................................................................BEENPIJP
borstkuras/kraag .........................................................................KURAS
kniekop .......................................................................................KNIEKOP
malienkolder...............................................................................MALIENK
wapenhandschoen ......................................................................WAPENHND
Passer .................................................................................................PASSER
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
gesloten holle steel .....................................................................STEELHOL
kruisboogpunt.............................................................................KRUISBGP
massieve steel .............................................................................STEELMAS
Trier A-E:gespleten holle steel...................................................TRIEA-E
Trier F:getordeerde steel/weerhaken..........................................TRIEF
Pikhaak ..............................................................................................PIKHAAK
Pincet .................................................................................................PINCET
Pispot .................................................................................................PISPOT
Pittetrekker.........................................................................................PITTETRK
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
ploegschaar.................................................................................PLOEGSCH
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Rasp ...................................................................................................RASP
Riek/greep/hooivork..........................................................................RIEK
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
langwerpig/afgerond ..................................................................LANGROND

BEGIN

EIND

LMEA
VMEA
LMEA
IJZ
ROMV
NTA
ROMV
BRONSM
IJZ
ROM
ROMV
IJZV
IJZV
IJZV
ROMV
LMEA
ROMV
IJZ
VMEB
VMEB
IJZ
ROMV
ROMV
LMEA
LMEB
LMEB
LMEB
VMEC
VMEC
ROM
IJZV
IJZ
LMEB
IJZ
VMEA
VMEB
ROMV
IJZV
LMEB
LMEB
IJZ
ROMV
BRONSM
ROM
IJZ
ROM
VMEB

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTA
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
NTC
NTA
LMEB
NTA
LMEA
VMEB
VMEC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Ring....................................................................................................RING
Rooster/treeft .....................................................................................ROOSTER
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
Schaar ................................................................................................SCHAAR
knijpschaar/beugelschaar ...........................................................KNIJPSCH
scharnierschaar ...........................................................................SCHARNRS
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Schede (dolk, zwaard of mes) ...........................................................SCHEDE
dolkschede ..................................................................................DOLKSCH
puntbeschermer:rechthoekig ......................................................PUNTBRH
puntbeschermer/oordband..........................................................PUNTBSCH
zwaardschede .............................................................................ZWRDSCH
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
eenzijdig snijdend.......................................................................EENZIJDG
knipmes/vouwmes......................................................................KNIPMES
Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
inlegwerk:zilver met ijzer...........................................................INLEGZIL
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo:bolle kap,platte rand/Hubener V-VII...............................UMBOBOL
umbo:kegelvormig zonder spitsknop.........................................UMBOKEGL
umbo:met spitsknop/Hubener I-IV ............................................UMBOSPTS
umbo:"Zuckerhut"/Hubener VIII-IX .........................................UMBOZUCK
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schip/boot (onderdeel) ......................................................................SCHIP
anker/ankerstok/ankerketting.....................................................ANKER
bootshaak/bootsvork ..................................................................BOOTHAAK
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
schoengesp..................................................................................SCHOENG
schoenspijker..............................................................................SCHOENSP
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
beslag..........................................................................................BESLAG
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Slak ....................................................................................................SLAK
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
draaisleutel..................................................................................DRAAISL
haaksleutel ..................................................................................HAAKSL
heft/handvat ................................................................................HEFT

BEGIN

EIND

IJZV
ROM
ROMV
IJZ
ROMV
ROM
ROMV
IJZ
IJZ
ROM
IJZ
IJZ
IJZV
IJZV
ROMV
ROM
ROMV
VMEB
IJZL
IJZL
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
IJZL
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
NTA
ROMV
IJZ
IJZ
BRONSM
IJZ
IJZ
BRONSM
ROMV
ROM
ROM
ROMV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
NTA
LMEB
NTC
NTC
VMEC
NTC
VMED
VMEB
NTA
VMED
VMEB
VMEA
VMEB
VMEC
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Slot (onderdeel) .................................................................................SLOT


beslag..........................................................................................BESLAG
draaislot ......................................................................................DRAAISLT
hangslot.......................................................................................HANGSLOT
penslot.........................................................................................PENSLOT
schuifslot.....................................................................................SCHUIFSL
slotplaat.......................................................................................SLOTPLT
Sluis (onderdeel)................................................................................SLUIS
Snuiter................................................................................................SNUITER
Spatel .................................................................................................SPATEL
Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Spitlager.............................................................................................SPIT
braadspit .....................................................................................BRAADSPT
Staf STAF ..........................................................................................VMEC
Stiletto................................................................................................STILETTO
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Tang ...................................................................................................TANG
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
tentharing....................................................................................HARING
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Troffel ................................................................................................TROFFEL
Uurwerk/horloge ...............................................................................UURWERK
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vijl VIJL............................................................................................IJZ
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Vleeshaak...........................................................................................VLEESHK
Voegspijker/voegijzer .......................................................................VOEGSPK
Vork ...................................................................................................VORK
prikker.........................................................................................PRIKKER
vleesvork.....................................................................................VLEESVRK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Vuurbok.............................................................................................VUURBOK
Vuurslag.............................................................................................VUURSLAG
Vuurstolp ...........................................................................................VUURSTLP

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
LMEA
LMEB
ROM
LMEB
BRONSM
LMEB
LMEA
NTC
LMEB
ROMV
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
IJZV
VMEA
ROM
LMEB
ROM
IJZ
NTC
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROM
ROMV
IJZ
IJZ
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
LMEB
ROM
LMEA
VMEA
LMEB

NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTA
NTC
NTC
NTA
LMEB
NTB

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Vuurwapen (onderdeel).....................................................................VUURWAPN
geweer/buks................................................................................GEWEER
haakbus/knijpbus........................................................................HAAKBUS
kanon ..........................................................................................KANON
kogel/projectiel (rond of met punt) ............................................KOGEL
kruithoorn ...................................................................................KRUITHRN
munitie (projectiel met patroon).................................................MUNITIE
musket.........................................................................................MUSKET
pistool/revolver...........................................................................PISTOOL
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
beslag..........................................................................................BESLAG
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterleidingbuis................................................................................WATERLB
Waterpas ............................................................................................WATERPAS
Weefzwaard.......................................................................................WEEFZWRD
Weeghaak/unster ...............................................................................WEEGHAAK
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wiel (onderdeel)................................................................................WIEL
velg .............................................................................................VELG
wielnaaf ......................................................................................WIELNAAF
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zaag ...................................................................................................ZAAG
Zaaghaal/hangijzer ............................................................................ZAAGHAAL
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF
Zeis/zicht............................................................................................ZEIS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
anderhalfhandzwaard/tweehandzwaard.....................................HANDZWRD
baselard/baselaar (korte brede kling).........................................BASELARD
Breitsax.......................................................................................BREITSAX
degen...........................................................................................DEGEN
huisweer (lange dunne kling,eensnijdend) ................................HUISWEER
landsknechtzwaard .....................................................................LANDSKN
Langsax.......................................................................................LANGSAX
langzwaard:typen Oakeshott XV-XX........................................OAKXV-XX
langzwaard:typen Oakeshott X-XIV .........................................OAKX-XIV
langzwaard/longepee..................................................................LANGZWRD
rapier...........................................................................................RAPIER
sabel/kromzwaard.......................................................................SABEL
Schmalsax...................................................................................SCHMALS
scramasax ...................................................................................SCRAMAS
spatha:type Immenstedt/Altjuhrden ...........................................IMMENSTD
spatha:type Mannheim ...............................................................MANNHEIM
spatha/lang tweesnijdend ...........................................................SPATHA
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
Vikingzwaard:typen Wheeler V-VII .........................................VIKINGZW
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP

BEGIN

EIND

LMEB
NTC
NTA
LMEB
LMEB
NTA
NTB
NTA
NTA
IJZ
IJZ
IJZV
ROM
ROM
VMEB
ROMV
BRONSM
IJZV
IJZ
IJZ
ROMV
ROMV
IJZ
LMEB
ROMV
ROMV
IJZV
LMEB
LMEB
VMEB
NTA
LMEB
LMEB
VMEB
LMEB
LMEA
LMEA
NTB
NTB
VMEA
VMEA
VMEC
VMEC
ROMV
ROMV
VMEC
IJZV

NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTA
LMEB
VMEB
NTB
LMEB
NTA
VMEC
LMEB
LMEB
LMEB
NTB
NTC
VMEB
VMEC
VMEC
VMEC
VMEC
NTC
VMED
NTC

MATERIAAL: MFE (IJzer)


OMSCHRIJVING

CODE

Zwaard (onderdeel) (vervolg) ...........................................................ZWAARD


zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

IJZV
ROMV
ROMM

NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: MCU (Koper)


OMSCHRIJVING

CODE

Agrafe/getordeerde mantelspeld .......................................................AGRAFE


Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
Baar....................................................................................................BAAR
Band...................................................................................................BAND
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beurs ..................................................................................................BEURS
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Hanzeschotel ..............................................................................HANZESCH
Deurklink ...........................................................................................DEURKLNK
Deurklopper.......................................................................................DEURKLOP
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
Emmer................................................................................................EMMER
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
Foedraal/etui ......................................................................................FOEDRAAL
Gesp ...................................................................................................GESP
beugel geprofileerd:Fingerlin 1-6 ..............................................PROFIL
cilindrische huls..........................................................................CILHULS
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
langwerpig, rechthoekig beslag .................................................LANGRCHT
rechthoek/vierkant beugel m. middenstijl..................................RECHTMID
ronde beugel met middenstijl.....................................................RONDMID
vierkante beugel .........................................................................VIERKNT
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Gildepenning .....................................................................................GILDEPEN
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
koppelpassant .............................................................................KOPPELP
Grafiethouder.....................................................................................GRAFIETH
Grape/gesteelde grape .......................................................................GRAPE
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
hoofdnaald ..................................................................................HOOFDNLD
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
Kaarsendover.....................................................................................KAARSDOV
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kan KAN ...........................................................................................NTA
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
haken-en-ogen (kledingsluiting) ................................................HAKENOOG
kledinghaak/haakvormige kledingsluiting.................................KLEDINGH
nestel/veterpunt ..........................................................................NESTEL

BEGIN

EIND

VMEC
NEOLB
NEOMB
NEOMB
ROMV
LMEB
LMEA
LMEA
LMEB
LMEB
NEOLB
NTA
BRONSL
NTA
LMEB
LMEA
LMEB
ROMM
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
ROM
NTA
LMEA
NTA
LMEB
LMEB
NTA
LMEB
LMEB
NEOMB
LMEB
NEOMB
LMEB
LMEB
LMEB
NTC
LMEB
LMEA
VMEC
ROMV
NTA
LMEA
LMEB
LMEB
NTA

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTB
LMEB
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
LMEB
NTA
LMEB
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTC
NTA
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTB

MATERIAAL: MCU (Koper)


OMSCHRIJVING

CODE

Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
hellebaard ...................................................................................HELLEBRD
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Meetlat ...............................................................................................MEETLAT
Mes (onderdeel).................................................................................MES
Munt...................................................................................................MUNT
duit/oord/cent/stuiver .................................................................DUIT
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
noodmunt/oorlogsgeld ...............................................................NOODMUNT
rekenpenning ..............................................................................REKENPEN
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
hoorn...........................................................................................HOORN
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING
Passer .................................................................................................PASSER
Pittetrekker.........................................................................................PITTETRK
Reliekschrijn/reliekhouder ................................................................SCHRIJN
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
langwerpig/afgerond ..................................................................LANGROND
Ring....................................................................................................RING
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
Slot (onderdeel) .................................................................................SLOT
hangslot.......................................................................................HANGSLOT
Sluitpen/borgpen ...............................................................................SLUITPEN
Snuiter................................................................................................SNUITER
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Staf STAF ..........................................................................................NTA
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Stempel/zegelstempel ........................................................................STEMPEL
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
tasbeugel .....................................................................................TASBEUG
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK

BEGIN

EIND

NTA
NEOMB
LMEA
NEOMB
NTA
VMEA
BRONSV
BRONSV
NTA
LMEB
NTA
VMEA
IJZL
NTA
ROMV
NTA
NTA
LMEA
LMEB
LMEA
VMEA
LMEB
NEOMB
VMEC
NTA
LMEB
VMEB
LMEA
VMEB
NEOMB
NTB
NEOMB
NEOMB
ROM
LMEA
NTA
VMED
LMEB
LMEA
NEOLB
NTC
NTA
LMEA
LMEB
LMEB
VMEA
ROMV

NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTA
VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MCU (Koper)


OMSCHRIJVING

CODE

Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
muntring .....................................................................................MUNTRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Vork ...................................................................................................VORK
prikker.........................................................................................PRIKKER
vleesvork.....................................................................................VLEESVRK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Vuurslag.............................................................................................VUURSLAG
Vuurwapen (onderdeel).....................................................................VUURWAPN
kruithoorn ...................................................................................KRUITHRN
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Waterleidingbuis................................................................................WATERLB
Waterpas ............................................................................................WATERPAS
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wijwaterbak ......................................................................................WIJWATER
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP

BEGIN

EIND

LMEB
LMEB
VMEB
ROMV
ROMV
LMEB
NTA
LMEB
ROM
LMEB
LMEB
NTA
NTA
NEOMB
NTB
NTA
NEOMB
LMEA
NTA
LMEB
LMEB

NTC
NTC
VMEB
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MPB (Lood)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Baar....................................................................................................BAAR
Daklood/loodstrip..............................................................................DAKLOOD
Doodkist.............................................................................................DOODKIST
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
muntgewicht ...............................................................................MUNTGEW
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Goot/waterafvoer...............................................................................GOOT
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK
Kist KIST ...........................................................................................ROMV
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koker .................................................................................................KOKER
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lakenlood/Lakenzegel ......................................................................LAKENLD
Munt...................................................................................................MUNT
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
noodmunt/oorlogsgeld ...............................................................NOODMUNT
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Onbekend...........................................................................................XXX
Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Slak ....................................................................................................SLAK
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Vuurwapen (onderdeel).....................................................................VUURWAPN
kogel/projectiel (rond of met punt) ............................................KOGEL
Waterleidingbuis................................................................................WATERLB

BEGIN

EIND

ROMV
VMEA
LMEA
ROMV
LMEA
ROM
ROMV
VMEA
ROMV
LMEB
ROMV
VMEA
VMED
VMEC
NTC
LMEB
ROMV
ROMV
LMEB
ROML
ROM
ROML
ROMV
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
VMEA
VMEA
ROMV
ROM
ROMV
ROM
LMEB
LMEB
ROM

NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MME (Messing)


OMSCHRIJVING

CODE

Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Emmer................................................................................................EMMER
Gesp ...................................................................................................GESP
cilindrische huls..........................................................................CILHULS
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
rechthoek/vierkant beugel m. middenstijl..................................RECHTMID
Trier A4:beugel rechthoekig ......................................................TRIEA4
type Eprave/Samson/Haillot:niervormig ...................................EPRAVE
vierkante beugel .........................................................................VIERKNT
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
koppelpassant .............................................................................KOPPELP
sluiting driedelig.........................................................................SLUIDRIE
Grafiethouder.....................................................................................GRAFIETH
Grape/gesteelde grape .......................................................................GRAPE
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kan KAN ...........................................................................................LMEB
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK
Ketel...................................................................................................KETEL
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
haken-en-ogen (kledingsluiting) ................................................HAKENOOG
kledinghaak/haakvormige kledingsluiting.................................KLEDINGH
Knoop ................................................................................................KNOOP
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
Munt...................................................................................................MUNT
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
Onbekend...........................................................................................XXX
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Staf STAF ..........................................................................................NTA
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vijzel..................................................................................................VIJZEL
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
LMEB
LMEB
ROMM
LMEB
VMEB
VMEA
VMEB
LMEB
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
ROMV
ROM
ROMV
NTA
NTC
VMEC
VMEC
ROMV
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
VMEA
ROM
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROM
VMEC
NTA
NTC
ROMV
ROMV
ROMV
LMEB
LMEB

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTB
NTA
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MME (Messing)


OMSCHRIJVING

CODE

Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
muntring .....................................................................................MUNTRING
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Vork ...................................................................................................VORK
prikker.........................................................................................PRIKKER
vleesvork.....................................................................................VLEESVRK
Vuurwapen (onderdeel).....................................................................VUURWAPN
kanon ..........................................................................................KANON
kruithoorn ...................................................................................KRUITHRN
pistool/revolver...........................................................................PISTOOL
Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Zalfpot................................................................................................ZALFPOT
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP

BEGIN

EIND

LMEB
ROMV
VMEB
ROM
ROM
ROM
LMEB
NTA
NTB
NTA
NTA
NTA
NTA
LMEB
NTA
NTA
LMEB
ROMV
ROMV

NTC
NTC
VMEB
NTC
VMEA
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Aambeeld...........................................................................................AAMBEELD
Afval ..................................................................................................AFVAL
Agrafe/getordeerde mantelspeld .......................................................AGRAFE
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
kruisvormig ................................................................................KRUISVRM
phallus.........................................................................................PHALLUS
Architectuurfragment (figuratief)......................................................ARCHITEC
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Baar....................................................................................................BAAR
Bak/nap..............................................................................................BAK
Band...................................................................................................BAND
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
dier ..............................................................................................DIER
Beitel..................................................................................................BEITEL
Beker..................................................................................................BEKER
kroes............................................................................................KROES
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
Bijl BIJL ............................................................................................NEOMB
strijdbijl.......................................................................................STRIJDBL
Boog (onderdeel)...............................................................................BOOG
kruisboog (armboog/voetboog)..................................................KRUISBG
Boor ...................................................................................................BOOR
lepelboor .....................................................................................LEPELBR
spiraalboor ..................................................................................SPIRAALB
spitsboor .....................................................................................SPITSBR
Bouwmateriaal...................................................................................BOUWMAT
Bril BRIL ...........................................................................................LMEB
Ciborium/hostiekelk ..........................................................................CIBORIUM
Constructie.........................................................................................CONSTRUC
Cruciformfibula .................................................................................FIBCRUCI
kruisvormige fibula ....................................................................KRUISFIB
Deurklopper.......................................................................................DEURKLOP
Dissel/dwarsbijl .................................................................................DISSEL
Dolk (onderdeel)................................................................................DOLK
dolkgreep/dolkgevest .................................................................DOLKGRP
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Emmer................................................................................................EMMER

BEGIN

EIND

IJZ
NEOMB
VMEC
NEOMB
ROM
VMEB
ROM
LMEA
NEOMB
BRONS
NEOMB
ROM
NEOMB
ROMV
ROMV
BRONS
ROMV
LMEB
BRONSL
ROMM
NTC
VMEA
LMEB
LMEB
IJZ
ROM
ROM
ROM
IJZ
NTC
LMEA
ROM
VMEA
VMEB
LMEB
IJZ
NEOLB
BRONS
ROMV
IJZV

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
LMEB
NTA
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
dierfibula/zeedierfibula/ruiterfibula ...........................................DIERFIB
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
rechthoekig .................................................................................RECHTHK
ringfibula, open/gesloten............................................................RINGFIB
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
S-vormig met dierkoppen...........................................................S-FIBULA
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
vogelfibula..................................................................................VOGELFIB
Fles FLES...........................................................................................ROM
Foedraal/etui ......................................................................................FOEDRAAL
Garenklos...........................................................................................GARENKLS
Gelijkarmige fibula............................................................................FIBGELYK
Gesp ...................................................................................................GESP
beugel geprofileerd:Fingerlin 1-6 ..............................................PROFIL
cilindrische huls..........................................................................CILHULS
D-vormige beugel.......................................................................D-VORM
inlegwerk:messing/zilver met ijzer ............................................INLEGMES
langwerpig, rechthoekig beslag .................................................LANGRCHT
rechthoek/vierkant beugel m. middenstijl..................................RECHTMID
ronde beugel met middenstijl.....................................................RONDMID
Trier A2:beugel geprof.,doorn kolfvormig................................TRIEA2
Trier A4:beugel rechthoekig ......................................................TRIEA4
Trier A6:beugel ovaal,doorn knotsvormig ................................TRIEA6-K
Trier A6:beugel ovaal,doorn schildvormig ...............................TRIEA6-S
Trier B2:beugel rond, doorn schildvormig ................................TRIEB2
Trier B3:driehoekig, doorn schildvormig ..................................TRIEB3
Trier D1-4:kleine gesp met vast beslag .....................................TRIED1-4
type Eprave/Samson/Haillot:niervormig ...................................EPRAVE
vierkante beugel .........................................................................VIERKNT
Gewicht..............................................................................................GEWICHT
muntgewicht ...............................................................................MUNTGEW
Gietprop/gietrest ................................................................................GIETPROP
Gildepenning .....................................................................................GILDEPEN
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelgarnituur:eenvoudig.........................................................GAREENV
gordelhanger/riemhanger ...........................................................GORHANG
koppelpassant .............................................................................KOPPELP
sluiting driedelig.........................................................................SLUIDRIE
Graf (onderdeel) ................................................................................GRAF
Grafiethouder.....................................................................................GRAFIETH
Grape/gesteelde grape .......................................................................GRAPE
Grendel ..............................................................................................GRENDEL
Griffel ................................................................................................GRIFFEL

BEGIN

EIND

BRONSL
ROML
VMEA
ROMMB
VMEB
ROMV
ROMLB
ROML
VMEA
ROMLB
VMEA
NTC
NTA
ROM
VMEA
ROMV
LMEA
LMEA
ROMM
VMEB
LMEB
LMEB
LMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
VMEB
ROMV
VMEA
BRONS
NTA
IJZ
IJZ
ROMLB
ROMV
NTA
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
LMEB

LMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMEC
LMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
NTC
NTC
VMED
NTC
LMEB
NTC
NTC
VMEB
LMEB
NTA
LMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTC
NTC
VMEA
NTC
NTB
NTA
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Guts/holle beitel.................................................................................GUTS
Haak...................................................................................................HAAK
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
hoofdnaald ..................................................................................HOOFDNLD
type Muids..................................................................................MUIDS
type Tongeren.............................................................................TONGEREN
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Hamer ................................................................................................HAMER
kaphamer ....................................................................................KAPHAM
klauwhamer ................................................................................KLAUWHAM
moker/voorhamer .......................................................................MOKER
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
Helm (onderdeel)...............................................................................HELM
helmkap ......................................................................................HELMKAP
nekschild/nekbeschermer ...........................................................NEKSCHLD
pluimkoker..................................................................................PLUIMKOK
ruiterhelm ...................................................................................RUITER
Spangenhelm ..............................................................................SPANGEN
voorhoofdsband..........................................................................HOOFDBND
wangklep(omranding) ................................................................WANGKLEP
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Juk (onderdeel) ..................................................................................JUK
beslag..........................................................................................BESLAG
Kaarsendover.....................................................................................KAARSDOV
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kam....................................................................................................KAM
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kantklos.............................................................................................KANTKLOS
Katrol .................................................................................................KATROL
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK
Ketel...................................................................................................KETEL
Ketting ...............................................................................................KETTING
bedel............................................................................................BEDEL
gordelketting...............................................................................GORDLKET
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Kienspaanhouder...............................................................................KIENSPN
Kist KIST ...........................................................................................ROMV
beslag..........................................................................................BESLAG
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
haken-en-ogen (kledingsluiting) ................................................HAKENOOG
kledinghaak/haakvormige kledingsluiting.................................KLEDINGH

BEGIN

EIND

BRONSL
BRONS
BRONS
LMEB
ROMLB
VMEA
NEOMB
NEOLB
IJZ
ROM
ROM
LMEA
NEOMB
ROM
ROML
IJZL
ROMV
ROMV
ROMV
ROMV
VMEB
ROMV
ROMV
ROMV
IJZV
IJZV
LMEB
LMEB
IJZ
NTC
ROM
LMEB
ROM
ROMV
VMEC
IJZ
BRONSM
LMEB
LMEB
ROM
BRONSV
ROM
NTC
IJZ
BRONS
LMEB
LMEB

NTC
NTC
NTC
NTA
VMEA
VMEA
NTC
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMED
NTC
NTC
NTA
LMEB
NTA
LMEA
LMEA
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTA

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Klok/bel .............................................................................................KLOK
Knoop ................................................................................................KNOOP
Koevoet/breekijzer ............................................................................KOEVOET
Koker .................................................................................................KOKER
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Kram/niet ...........................................................................................KRAM
Lakenlood/Lakenzegel ......................................................................LAKENLD
Lanspunt/speerpunt ...........................................................................LANSPUNT
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
hellebaard ...................................................................................HELLEBRD
lansschoen ..................................................................................LANSSCHN
Lantaarn/lantaren...............................................................................LANTAARN
Lavabo/wasbekken ............................................................................LAVABO
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Medisch instrument ...........................................................................MEDISCH
scalpel .........................................................................................SCALPEL
sonde...........................................................................................SONDE
Meetlat ...............................................................................................MEETLAT
Mes (onderdeel).................................................................................MES
hakmes........................................................................................HAKMES
vleesmes .....................................................................................VLEESMES
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
stoel.............................................................................................STOEL
tafel .............................................................................................TAFEL
Monstrans ..........................................................................................MONSTRNS
Munt...................................................................................................MUNT
imitatiemunt/valse munt.............................................................IMITATIE
noodmunt/oorlogsgeld ...............................................................NOODMUNT
rekenpenning ..............................................................................REKENPEN
Muurhaak...........................................................................................MUURHAAK
Muziekinstrument..............................................................................MUZIEK
blaasinstrument (onderdeel).......................................................BLAASINS
fluit..............................................................................................FLUIT
hoorn...........................................................................................HOORN
mondharp....................................................................................MONDHARP
Naaldenkoker.....................................................................................NAALDKOK
Naald/naainaald .................................................................................NAALD
boetnaald/filetnaald ....................................................................BOETNLD
Netverzwaarder/netzinker .................................................................NETVERZW
Olielamp ............................................................................................OLIELAMP
Onbekend...........................................................................................XXX
Oorring/oorhanger.............................................................................OORRING

BEGIN

EIND

VMEB
BRONS
ROM
NEOMB
ROMV
NEOMB
ROM
BRONSV
LMEB
BRONSV
BRONSV
BRONSV
BRONS
ROM
ROM
ROMV
IJZ
ROMV
ROMV
ROM
BRONS
ROM
ROM
ROMV
BRONS
ROMV
LMEB
IJZL
ROMV
NTA
NTA
LMEB
ROMV
ROMV
ROM
VMEC
LMEA
ROM
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
NEOMB
BRONS

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Paardetuig (onderdeel) ......................................................................PAARDETG


beslag..........................................................................................BESLAG
bit/trens .......................................................................................BIT
hanger .........................................................................................HANGER
hanger:bel ...................................................................................HANGBEL
hoefijzer......................................................................................HOEFIJZR
kaptoom/"Hackamore"...............................................................KAPTOOM
phalera/ronde sierschijf ..............................................................PHALERA
ruiterspoor...................................................................................RUITERSP
stijgbeugel...................................................................................STIJGBEU
teugelriemverdeler/teugelring ....................................................RIEMVERD
zadelhoren/zadelknop.................................................................ZADELHRN
Pantser/bepantsering/harnas (onderdeel) ..........................................PANTSER
Passer .................................................................................................PASSER
Paternoster(kraal)/rozenkrans ...........................................................PATERNOS
Pen PEN.............................................................................................NTA
Pijlpunt...............................................................................................PIJLPUNT
Pincet .................................................................................................PINCET
Pispot .................................................................................................PISPOT
Pittetrekker.........................................................................................PITTETRK
Plaat/strip ...........................................................................................PLAAT
Ploeg (onderdeel) ..............................................................................PLOEG
ploegschaar.................................................................................PLOEGSCH
Pomp ..................................................................................................POMP
Pot/kookpot/voorraadpot...................................................................POT
Priem/els ............................................................................................PRIEM
Rasp ...................................................................................................RASP
Relief(sculptuur)................................................................................RELIEF
Reliekschrijn/reliekhouder ................................................................SCHRIJN
Riek/greep/hooivork..........................................................................RIEK
Riemtong ...........................................................................................RIEMTONG
lancetvormig met kerfsnedeversiering.......................................LANCETVK
langwerpig/afgerond ..................................................................LANGROND
Ring....................................................................................................RING
Schaaf ................................................................................................SCHAAF
Schaar ................................................................................................SCHAAR
knijpschaar/beugelschaar ...........................................................KNIJPSCH
scharnierschaar ...........................................................................SCHARNRS
Scharnier(cilinder).............................................................................SCHARNR
Scheermes..........................................................................................SCHEERMS
eenzijdig snijdend.......................................................................EENZIJDG
knipmes/vouwmes......................................................................KNIPMES
Schietlood ..........................................................................................SCHIETLD
Schijf..................................................................................................SCHIJF

BEGIN

EIND

BRONSL
BRONSL
BRONSL
ROMV
ROMV
LMEA
ROMV
BRONSL
VMEB
VMEB
BRONSL
ROMV
ROMV
ROM
LMEA
NTC
BRONSM
BRONSMB
LMEB
LMEB
NEOMB
IJZ
ROMV
LMEB
IJZ
NEOLB
ROM
ROM
VMEB
IJZ
ROM
ROMLB
VMEB
NEOMB
IJZ
IJZ
ROMV
ROM
ROMV
BRONSV
BRONSL
ROM
ROM
NEOMB

NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEA
VMEC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Schijffibula ........................................................................................FIBSCHYF
almandine inlegwerk/cellenversiering .......................................ALMANDIN
geemailleerd ...............................................................................EMAILLE
gewelfd met halfedelsteen inlegwerk.........................................UMBOFIB
heiligenfibula geemailleerd........................................................HEILIGEN
inlegwerk:zilver met ijzer...........................................................INLEGZIL
Maltezer kruis/geemailleerd.......................................................MALTEZER
muntfibula...................................................................................MUNTFIB
pseudokameefibula.....................................................................KAMEEFIB
pseudomuntfibula/bracteatenfibula............................................PSEUDOM
puntcirkelversiering....................................................................PUNTCIRK
reliefblik/bronsblik/"Pressblechfibel"........................................BLIKFIB
rozetvormig met almandine inlegwerk ......................................ROZETVRM
ruitvormig ...................................................................................RUITVRM
vierpasfibula:ruitvormig/gelobde hoeken..................................VIERPAS
Schild (onderdeel) .............................................................................SCHILD
handgreep ...................................................................................HANDGRP
umbo/schildknop ........................................................................UMBO
Schoeisel (onderdeel) ........................................................................SCHOEISL
schoengesp..................................................................................SCHOENG
schoenspijker..............................................................................SCHOENSP
Schop/schep/spade.............................................................................SCHOP
beslag..........................................................................................BESLAG
Schroot...............................................................................................SCHROOT
Sieraad ...............................................................................................SIERAAD
Sikkel .................................................................................................SIKKEL
Slak ....................................................................................................SLAK
Sleutel (onderdeel).............................................................................SLEUTEL
draaisleutel..................................................................................DRAAISL
haaksleutel ..................................................................................HAAKSL
heft/handvat ................................................................................HEFT
Slingerkogel.......................................................................................SLINGERK
Slot (onderdeel) .................................................................................SLOT
beslag..........................................................................................BESLAG
draaislot ......................................................................................DRAAISLT
hangslot.......................................................................................HANGSLOT
schuifslot.....................................................................................SCHUIFSL
slotplaat.......................................................................................SLOTPLT
Sluitpen/borgpen ...............................................................................SLUITPEN
Snuiter................................................................................................SNUITER
Spatel .................................................................................................SPATEL
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
kolfslof/colfslof/golfslof/kolfschoen..........................................KOLFSLOF
schaakstuk ..................................................................................SCHAAKST
Speld ..................................................................................................SPELD

BEGIN

EIND

ROMV
VMEB
ROMM
VMEB
VMEC
VMEB
VMEC
VMEC
VMEC
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
IJZL
IJZL
IJZL
ROMV
VMEB
ROMV
IJZ
IJZ
NEOMB
NEOMB
BRONSM
BRONSV
ROMV
ROM
ROM
ROMV
ROMV
ROMV
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
VMEC
LMEB
ROM
ROMV
NTA
VMEC
LMEA

VMED
VMEB
VMED
VMEC
VMED
VMEB
VMED
VMEC
VMED
VMEC
VMEB
VMEC
VMEB
VMEB
VMEB
NTA
VMED
VMED
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Spiegel (onderdeel)............................................................................SPIEGEL
handspiegel.................................................................................HANDSPGL
klapspiegel..................................................................................KLAPSPGL
Spijker/(klink)nagel...........................................................................SPIJKER
Spinklos/spinschijf/spinsteen ............................................................SPINKLOS
Spinrokken/spinstok ..........................................................................SPINROK
Staaf ...................................................................................................STAAF
Stamper ..............................................................................................STAMPER
Steelpan..............................................................................................STEELPAN
Stempel/zegelstempel ........................................................................STEMPEL
Stilus/schrijfstift.................................................................................STILUS
Tandenstoker .....................................................................................TANDSTOK
Tang ...................................................................................................TANG
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
tasbeugel .....................................................................................TASBEUG
Tent (onderdeel) ................................................................................TENT
tentharing....................................................................................HARING
Toiletgerei/toiletgarnituur..................................................................TOILETG
Ton/vat/kuip.......................................................................................TON
Trechter..............................................................................................TRECHTER
Troffel ................................................................................................TROFFEL
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
hengsel........................................................................................HENGSEL
Vetvanger...........................................................................................VETVANGR
Vijl VIJL............................................................................................IJZ
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
glad, onversierd ..........................................................................GLAD
muntring .....................................................................................MUNTRING
opengewerkt ...............................................................................OPENWERK
slangenring .................................................................................SLANGENR
zegelring/ring met steen .............................................................ZEGELR
Visgerei/jachtgerei.............................................................................VISGEREI
Vishaak ..............................................................................................VISHAAK
Vlashekel ...........................................................................................VLASHEKL
Vleeshaak...........................................................................................VLEESHK
Voegspijker/voegijzer .......................................................................VOEGSPK
Vork ...................................................................................................VORK
prikker.........................................................................................PRIKKER
vleesvork.....................................................................................VLEESVRK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Vuurslag.............................................................................................VUURSLAG
Vuurwapen (onderdeel).....................................................................VUURWAPN
kruithoorn ...................................................................................KRUITHRN
musket.........................................................................................MUSKET
pistool/revolver...........................................................................PISTOOL
Wagen/voertuig (onderdeel) .............................................................WAGEN

BEGIN

EIND

ROMV
ROMV
ROMV
NEOLB
VMEA
ROM
ROMV
LMEA
ROMV
LMEA
ROMV
ROM
ROM
ROM
VMEA
ROMV
ROMV
BRONSV
ROM
ROM
ROM
BRONSL
BRONS
LMEB
NTC
ROM
BRONS
ROMV
VMEB
ROM
ROM
ROM
BRONS
BRONS
ROM
LMEB
LMEB
LMEB
NTA
LMEB
ROM
VMEA
LMEB
NTA
NTA
NTA
BRONSL

NTC
NTC
NTC
NTC
NTA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
VMEA
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC

MATERIAAL: MXX (Metaal)


OMSCHRIJVING

CODE

Wapen (onderdeel) ............................................................................WAPEN


Waterpas ............................................................................................WATERPAS
Weefgewicht......................................................................................WEEFGEW
Weefkam............................................................................................WEEFKAM
Weefzwaard.......................................................................................WEEFZWRD
Weeghaak/unster ...............................................................................WEEGHAAK
Weegschaal/balans ............................................................................WEEGSCHL
Werktuig/gereedschap (onderdeel) ...................................................WERKTUIG
Wijwaterbak ......................................................................................WIJWATER
Winkelhaak/verstekhaak ...................................................................WINKELHK
Wolkam/kaardekam ..........................................................................WOLKAM
Zaag ...................................................................................................ZAAG
Zalfpot................................................................................................ZALFPOT
Zeef/vergiet........................................................................................ZEEF
Zeis/zicht............................................................................................ZEIS
Zwaard (onderdeel) ...........................................................................ZWAARD
spatha/lang tweesnijdend ...........................................................SPATHA
stootplaat/pareerstang.................................................................STOOTPLT
zwaardgreep/zwaardgevest ........................................................ZWRDGRP
zwaardknop/pommel..................................................................ZWRDKNOP
zwaardriemhouder......................................................................ZWRDRIEM

BEGIN

EIND

NEOLB
ROM
ROMV
ROMV
VMEB
ROMV
ROMV
NEOMB
LMEA
ROMV
ROMV
IJZ
ROMV
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMV
BRONSV
ROMV
ROMM

NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEC
NTC
NTC
NTC
VMEB

MATERIAAL: MSN (Tin of lood-tin legering)


OMSCHRIJVING

CODE

Amulet/talisman.................................................................................AMULET
kruisvormig ................................................................................KRUISVRM
pelgrimsinsigne/pelgrimsteken ..................................................PELGRIMS
Baar....................................................................................................BAAR
Beker..................................................................................................BEKER
kroes............................................................................................KROES
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Bord/schotel.......................................................................................BORD
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
Gesp ...................................................................................................GESP
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
Grafiethouder.....................................................................................GRAFIETH
Grape/gesteelde grape .......................................................................GRAPE
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Hanger ...............................................................................................HANGER
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kan KAN ...........................................................................................LMEB
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK
Ketting ...............................................................................................KETTING
Knoop ................................................................................................KNOOP
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Kraan/tap ...........................................................................................KRAAN
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Onbekend...........................................................................................XXX
Pispot .................................................................................................PISPOT
Slak ....................................................................................................SLAK
Speelgoed...........................................................................................SPEELGD
Tas (onderdeel)..................................................................................TAS
tasbeugel .....................................................................................TASBEUG
Vaatwerk............................................................................................VAATWERK
Vijzel..................................................................................................VIJZEL
Vingerhoed ........................................................................................VINGERHD
Vingerring..........................................................................................VINGRING
Vork ...................................................................................................VORK
Votiefplaat .........................................................................................VOTIEFPL
Zalfpot................................................................................................ZALFPOT

BEGIN

EIND

LMEB
VMED
LMEB
ROMV
LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
ROM
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
ROMV
LMEB
NTA
NTC
LMEB
LMEB
VMEC
LMEA
NTA
LMEB
BRONSV
NTA
LMEB
BRONSV
LMEB
ROM
LMEB
LMEB
NTA
ROMV
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
LMEB

NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTB
NTC
NTC
NTB
NTB
NTC
NTC
NTB
NTA
NTB
NTC
NTC

MATERIAAL: MAG (Zilver)


OMSCHRIJVING

CODE

Afval ..................................................................................................AFVAL
Agrafe/getordeerde mantelspeld .......................................................AGRAFE
Amulet/talisman.................................................................................AMULET
dier ..............................................................................................DIER
kruisvormig ................................................................................KRUISVRM
phallus.........................................................................................PHALLUS
Armband/armring ..............................................................................ARMBAND
getordeerd...................................................................................TORDEERD
Baar....................................................................................................BAAR
Beeld/vrijstaande sculptuur ...............................................................BEELD
crucifix/kruisbeeld......................................................................CRUCIFIX
dier ..............................................................................................DIER
Beker..................................................................................................BEKER
Bekken/hangbekken ..........................................................................BEKKEN
Beugelfibula.......................................................................................FIBBEUGL
Beurs ..................................................................................................BEURS
Boek...................................................................................................BOEK
beslag..........................................................................................BESLAG
Doos...................................................................................................DOOS
Drievoet/driepoot...............................................................................DRIEVOET
Fibula/mantelspeld ............................................................................FIBULA
armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel".................................ARMBOOG
dierfibula/zeedierfibula/ruiterfibula ...........................................DIERFIB
drieknoppenfibula/kruisboogfibula............................................DRIEKNOP
rechthoekig .................................................................................RECHTHK
ringfibula, open/gesloten............................................................RINGFIB
schotelfibula, gegoten/samengesteld..........................................SCHOTELF
steunarmfibula/"Stutzarmfibel"..................................................STEUNARM
S-vormig met dierkoppen...........................................................S-FIBULA
tutulusfibula................................................................................TUTULUSF
vogelfibula..................................................................................VOGELFIB
Gelijkarmige fibula............................................................................FIBGELYK
Gesp ...................................................................................................GESP
beugel geprofileerd:Fingerlin 1-6 ..............................................PROFIL
ronde beugel met middenstijl.....................................................RONDMID
Trier A2:beugel geprof.,doorn kolfvormig................................TRIEA2
Trier A4:beugel rechthoekig ......................................................TRIEA4
Trier A6:beugel ovaal,doorn knotsvormig ................................TRIEA6-K
Trier A6:beugel ovaal,doorn schildvormig ...............................TRIEA6-S
Trier B2:beugel rond, doorn schildvormig ................................TRIEB2
Trier B3:driehoekig, doorn schildvormig ..................................TRIEB3
Trier D1-4:kleine gesp met vast beslag .....................................TRIED1-4
type Eprave/Samson/Haillot:niervormig ...................................EPRAVE
Gordel/riem (onderdeel)....................................................................GORDEL
beslag..........................................................................................BESLAG
gordelhanger/riemhanger ...........................................................GORHANG
sluiting driedelig.........................................................................SLUIDRIE

BEGIN

EIND

IJZL
VMEC
IJZL
ROM
VMEC
ROM
ROMV
ROM
ROMV
ROMV
LMEA
ROMV
ROMV
ROMV
ROMM
LMEB
VMEB
VMEB
ROMV
ROMV
ROMV
ROML
VMEA
ROMLA
VMEB
ROMV
ROMLB
ROML
VMEA
ROMLB
VMEA
VMEA
ROMV
LMEA
LMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
VMEB
VMEB
VMEA
VMEA
ROMV
ROMV
ROMV
LMEB

NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
LMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
LMEB
VMEA
VMEB
VMEA
VMEC
LMEB
VMEA
VMEA
VMEB
VMEA
VMEB
VMED
NTC
LMEB
LMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
VMEB
NTC
NTC
NTC
NTA

MATERIAAL: MAG (Zilver)


OMSCHRIJVING

CODE

Grafiethouder.....................................................................................GRAFIETH
Haarnaald/haarpen/haarspeld/haarsieraad.........................................HAARNLD
hoofdnaald ..................................................................................HOOFDNLD
type Muids..................................................................................MUIDS
type Tongeren.............................................................................TONGEREN
Halffabrikaat......................................................................................HALFFABR
Halsring/halssieraad ..........................................................................HALSRING
Hanger ...............................................................................................HANGER
medaille/medaillon .....................................................................MEDAILLE
munthanger.................................................................................MUNTHANG
Inktpot................................................................................................INKTPOT
Kaarsenluchter...................................................................................LUCHTER
Kan KAN ...........................................................................................ROMV
Kandelaar/kaarshouder......................................................................KANDELR
Kelk....................................................................................................KELK
miskelk........................................................................................MISKELK
Ketting ...............................................................................................KETTING
bedel............................................................................................BEDEL
gordelketting...............................................................................GORDLKET
halsketting/halssnoer ..................................................................HALSKET
sluiting ........................................................................................SLUITING
Kist KIST ...........................................................................................ROM
beslag..........................................................................................BESLAG
Kleding (onderdeel)...........................................................................KLEDING
haken-en-ogen (kledingsluiting) ................................................HAKENOOG
Knoop ................................................................................................KNOOP
Kom/schaal ........................................................................................KOM
Kraal ..................................................................................................KRAAL
Lans/speer (onderdeel) ......................................................................LANS
Lepel ..................................................................................................LEPEL
Meubel/meubilair (onderdeel)...........................................................MEUBEL
Munt...................................................................................................MUNT
daalder/thaler ..............................................................................DAALDER
denier/denarius ...........................................................................DENIER
ducaton .......................................................................................DUCATON
groot/Tourse groot......................................................................GROOT
muntbracteaat .............................................................................MNTBRACT
obool/obolus (halve denarius)....................................................OBOOL
patagon/patacon..........................................................................PATAGON
penning/penny ............................................................................PENNING
reaal ............................................................................................REAAL
scea