Χηεροκεε − Χλιφφορδ Βροων∍σ Σολο

b

Β µαϕ7
Πιανο

b
b
&

4
4

Ó

Β

œ œ nœ œ Œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œœ
˙

˙.

Œ

b7

Ó

œœœœ
3

b

Ε µαϕ7

Α

b7

3

&

bb

bœ œ œ œ nœ

6

œ ˙

Œ Ó
œ . œj b œ œ

b

Β µαϕ7

Œ. j
œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ bœ œ
Χ7

3

&

bb


bœ bœ œ œ œ Œ

11

œ bœ œ bœ
œœœœ œ œœœœ œ
œ
œ
œ
œ
nœ œ bœ nœ œ œ œ œ
3

Χ µιν7

Χ µιν7

Φ7

b œ
œ œ nœ
œ
#
œ
b
œ
œ
œ
&
œ œ œ bœ nœ œ œ œ
œ nœ œ œ bœ œ œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
( )
15
b

Β µαϕ7

b œœŒ Ó
b
&

Β

b7

3
bœ œ œ œ œ
œ #œ œ œ œ nœ bœ œ bœ œ œ œ
œ

3

19

b

Ε µαϕ7

b
&b œ
œ œ ˙
23

Α

œ œ œ ˙

b

Β µαϕ7

b
&b œ
œ ˙.
27
Χ µιν7

b7

œ œ œ bœ œ œ

œ œ ˙
Χ7

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
n
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
Φ7

b

Β µαϕ7

b
œ œ œ Œ Ó
œ
œ
& b bœ
œ
œ
œ
œ
b
œ
n
œ

œ
nœ œ
œ
n
œ
31
Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιον, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

2

#
Χ µιν7

b Œ
b
&

35

#
Φ7

Χηεροκεε − Χλιφφορδ Βροων∍σ Σολο

Β µαϕ7

#œ nœ #œ œ œ #œ
n
œ
#œ œ

Β µιν7

Ε7

b nœ #œ œ nœ #œ œ
b
&

Ó

nœ #œ nœ œ Œ
#œ nœ #œ #œ #œ

Ó
Α µαϕ7

nœ œ œ œ œ #œ œ œ nœ bœ
œ Œ
3

39

Α µιν7

œ nœ œ œ

3

∆7

Γ µαϕ7

b nœ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ
œ nœ #œ Ó
œ
b
œ
n
œ
&
#œ œ

43

Ó

œœœœ
œ nœ
Œ

3

Γ µιν7

Χ7

Χ µιν7

Φ7

3

b œ
œ œ Œ œ œ œ œ bœ
b
œ
œ
œ
&
œ
#
œ
œ nœ bœ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
œ
47
b

Β µαϕ7

Β

b7

3
bb œ œ œ # œ œ œ n œ œ n œ b œ œ œ b œ œ b œ œ
œ
œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ bœ œ
&
œ œ

51

b

Ε µαϕ7

Α

b7

b œ bœ
œ œ œ nœ bœ #œ œ œ nœ nœ œ œ bœ
œ
b
œ
b
œ
&
œ #œ œ nœ nœ œ œ œ œ
œ bœ bœ œ œ

55

b

Β µαϕ7

Χ7
3

&

59

bb

œ œ bœ œ bœ
œ
œ
bœ bœ œ œ bœ nœ œ nœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ nœ œ bœ
œ
œ
nœ œ nœ œ
(œ)

Χ µιν7

b
&b œ œ œ œ œ œ Œ

Φ7

Ó

b

Β µαϕ7

Œ œ œ œ œ bœ œ œ œ Œ

Ó

œ œ œ œ

63

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

b

Χηεροκεε − Χλιφφορδ Βροων∍σ Σολο
7

Β µαϕ

Β

b bœ œ œ œ œ bœ œ
b
&

67

Ε

3

œ œ œ bœ œ œ

b7

Α

b
& b œ. j
œ ˙
71

Œ.

3

b7

3

bœ œ œ œ œ œ œ

3

bœ œ œ œ œ œ œ œ

b7

œ œ bœ œ ‰
b
œ

b
œ
œ
œ
œ


œ œ œ œ #œ œ œ nœ

b

Β µαϕ7

Χ7
3

&

bb

Œ

˙.

œ œ œ œ œ nœ
œ bœ bœ

75

Χ µιν7

œ œ œ
œ
œ
n
œ
œ œ

Χ µιν7

b œ Œ
b
&
œ

Ó

Φ7

œ nœ bœ

Œ

œ œ #œ

œ œ Œ

Ó

79

b

Β µαϕ7

Β

b7

œ nœ bœ œ #œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ Œ Œ œ
b
œ
œ bœ œ œ #œ Œ
&b Œ
œ
œ

83

b

Ε µαϕ7

b
&b Œ

87

Α

b7

Œ Ó
b
œ
œ
œ
œ
n
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ #œ

b

Β µαϕ7

Χ7
3

b
&b Ó

œ œ œ Ó

(œ) Œ

œ œ œ

91

Χ µιν7

Φ7

œ.

œ
J œ (œ) œ œ œ œ œ

b

Β µαϕ7

b
& b nœ œ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ

œœœœœœ
95

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

4

Χηεροκεε − Χλιφφορδ Βροων∍σ Σολο
#
7
Φ
Β µαϕ7

#
Χ µιν7

b
b
&

j #œ. j
j . #œ.
n
œ
Œ
#
œ
œ
#
œ
#
œ
œ #˙
#œ œ œ #œ nœ

99

Β µιν7

&b

b

Ε7

Œ

˙

#œ #œ

Α µαϕ7

Œ ‰ œ œ nœ #œ Œ Œ œ #œ
Œ
#
œ
#
œ
(
)
n
œ
n
œ
n
œ
œ
œ
#œ nœ
nœ #œ œ œ œ #œ

103

Α µιν7

b
&b Ó

∆7

Γ µαϕ7

œ nœ #œ œ nœ œ nœ œ œ bœ #œ œ œ nœ œ bœ #œ œ nœ œ Œ Ó

107

Γ µιν7

Χ7

œ #œ œ œ nœ
œ œ nœ bœ œ œ
œ nœ œ bœ Œ

b Œ
b
&
œ œ œ

Ó

j
œ .

œ. œ
J

111

b

Β µαϕ7

Β

b7
3

b
&b œ œ Œ œ Œ

115

3

3

œ Œ
nœ œ œ

œ œ œ œ nœ #œ œ #œ

b

Ε µαϕ7

Α

119

b

œ œ bœ œ œ

b7

b
&b œ œ œ
œ nœ œ œ nœ bœ œ nœ œ œ bœ bœ œ Œ
nœ bœ
( œ)
Β µαϕ7

Ó

Œ bœ œ bœ Œ
( œ)

Χ7
3

&

bb

˙

123

Χ µιν7

Œ
œ

œ œœ Œ Ó
œ
œ œ œ œ œ œ œ bœ
œ
œ
œ
nœ œ œ œ
Φ7

b

Β µαϕ7

b
& b Œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ #œ nœ nœ œ bœ œ #œ œ œ nœ œ Œ œ nœ bœ œ œ. j œ Œ Ó
( œ) œ
127
Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ