M I TU N M T

THI HÓA H C

§Ò sè 1
I. PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH (40 c©u, tõ c©u 1 ®Õn c©u 40) C©u 1. §Ó hßa tan võa hÕt 0,1 mol cña mçi oxit FeO, Fe3O4 v Fe2O3 b»ng dung dÞch HCl, th× l−îng HCl cÇn dïng lÇn l−ît b»ng : A. 0,2 mol; 0,8 mol v 0,6 mol. B. 0,2 mol; 0,4 mol v 0,6 mol. D. 0,4 mol; 0,4 mol v 0,3 mol. C©u 2. Trong c«ng nghiÖp, khi ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl cã m ng ng¨n thu ®−îc 2 khÝ. Hai khÝ ®ã l : : A. H2, O2 B. Cl2, O2 C. H2O, H2 D. Cl2, H2 C©u 3. Tõ 100 mol NH3 cã thÓ ®iÒu chÕ ra bao nhiªu mol HNO3 theo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp víi hiÖu suÊt 80% ? A. 66,67 mol B. 80 mol C. 100 mol D. 120 mol C©u 4. Tr−êng hîp n o d−íi ®©y tªn gäi cña chÊt l ®óng (gåm c¶ tªn thay thÕ v tªn th«ng dông) ?

B. 0,1 mol; 0,8 mol v 0,3 mol.

CH3 A. CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 B. CH3 CH CH2 CH3 CH3 2-metylpentan (i-pentan)

2-metylpentan (i-pentan)

C. CH3 CH CH3 CH3

2-metylpropan (i-butan)

D. CH3

C CH3

CH3

2-dimetylpropan (neopentan)

C©u 5. Ph¶n øng n o d−íi ®©y l m thay ®æi cÊu t¹o cña nh©n th¬m ? A. toluen + Cl2  → B. benzen + Cl2  → C. stiren + Br2 → D. toluen + KMnO4 + H2SO4 → Glucoz¬ kh«ng cã ®−îc tÝnh chÊt n o d−íi ®©y ? A. TÝnh chÊt cña nhãm an®ehit B. TÝnh chÊt cña poliol (nhiÒu nhãm -OH liªn tiÕp) C. Tham gia ph¶n øng thñy ph©n D. Lªn men t¹o ancol etylic
Cu(OH) / OH − to
as
as,50o C

C©u 6.

2 C©u 7. Cacbohi®rat Z tham gia chuyÓn hãa: Z  dung dÞch xanh lam  kÕt tña ®á g¹ch. → → Cacbohi®rat Z kh«ng thÓ l chÊt n o trong c¸c chÊt cho d−íi ®©y?

A. Glucoz¬ B. Fructoz¬ C©u 8. Amin n o d−íi ®©y l amin bËc hai ? A.
C.

C. Saccaroz¬ B. D.

D. Mantoz¬

1 D&3H Th 2 và th 6 hàng tu n trên website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

M I TU N M T
C©u 9.

THI HÓA H C

Ph¸t biÓu n o d−íi ®©y vÒ amino axit l kh«ng ®óng ?

A. Amino axit l hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc, ph©n tö chøa ®ång thêi nhãm amino v nhãm cacboxyl. B. Hîp chÊt H2NCOOH l amino axit ®¬n gi¶n nhÊt C. Amino axit ngo i d¹ng ph©n tö (H2NRCOOH) cßn cã d¹ng ion l−ìng cùc (H3N+RCOO-). D. Th«ng th−êng d¹ng ion l−ìng cùc l d¹ng tån t¹i chÝnh cña amino axit.
C©u 10. Ph¶n øng ®iÒu chÕ kim lo¹i n o d−íi ®©y thuéc ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn ?

A. C + ZnO → Zn + CO
B. Al2O3 → 2Al + 3/2O2 C. MgCl2 → Mg + Cl2
− D. Zn + 2 Ag(CN)2 → Zn(CN)2− + 2Ag 4 C©u 11. M« t¶ n o d−íi ®©y kh«ng phï hîp víi thÝ nghiÖm nhóng thanh Fe v o dung dÞch CuSO4 mét thêi gian

B. Dung dÞch bÞ nh¹t m u C. Dung dÞch cã m u v ng n©u D. Khèi l−îng thanh kim lo¹i t¨ng C©u 12. §iÖn ph©n (®iÖn cùc tr¬) dung dÞch chøa 0,02 mol NiSO4 víi c−êng ®é dßng ®iÖn 5A trong 6 phót 26 gi©y. Khèi l−îng catot t¨ng lªn : A. 0,00 gam. B. 0,16 gam. C. 0,59 gam. D. 1,18 gam.
− C©u 13. Ph¶n øng n o d−íi ®©y chØ ra ®−îc tÝnh l−ìng tÝnh cña HCO3 ? − A. HCO3 + H+ → H2O + CO2 − C. 2 HCO3 − 2 B. HCO3 + OH– → CO3 − + H2O

A. BÒ mÆt thanh kim lo¹i cã m u ®á

2 2 − CO3 − + H2O + CO2 D. CO3 − + H+ → HCO3

C©u 14. Kim lo¹i Mg kh«ng t¸c dông víi chÊt n o d−íi ®©y ? D. Dung dÞch CuSO4 C©u 15. M« t¶ hiÖn t−îng n o d−íi ®©y l kh«ng chÝnh x¸c ?

A. H2O B. C. Dung dÞch HCl A. B. C. D.

B. Dung dÞch NaOH

Nhá v i giät axit nitric ®Æc v o dung dÞch lßng tr¾ng trøng thÊy kÕt tña m u v ng. Trén lÉn lßng tr¾ng trøng, dung dÞch NaOH v mét Ýt CuSO4 thÊy xuÊt hiÖn m u ®á ®Æc tr−ng. §un nãng dung dÞch lßng tr¾ng trøng thÊy hiÖn t−îng ®«ng tô l¹i, t¸ch ra khái dung dÞch.

§èt ch¸y mét mÉu lßng tr¾ng trøng thÊy xuÊt hiÖn mïi khÐt nh− mïi tãc ch¸y. C©u 16. NÕu ph©n lo¹i theo nguån gèc, th× trong bèn polime cho d−íi ®©y polime n o cïng lo¹i polime víi t¬ lapsan ? B. Poli(vinyl clorua) C. Xenluloz¬ trinitrat D. Cao su thiªn nhiªn C©u 17. Thæi khÝ CO2 v o dung dÞch chøa 0,02 mol Ba(OH)2. Gi¸ trÞ khèi l−îng kÕt tña biÕn thiªn trong kho¶ng n o khi CO2 biÕn thiªn trong kho¶ng tõ 0,005 mol ®Õn 0,024 mol ? B. 0 gam ®Õn 0,985 gam C. 0,985 gam ®Õn 3,94 gam D. 0,985 gam ®Õn 3,152 gam C©u 18. So s¸nh thÓ tÝch (1) H2 tho¸t ra khi Al t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− v (2) N2 thu ®−îc khi cïng l−îng Al trªn t¸c dông víi dung dÞch HNO3 lo ng, d−.

A. T¬ t»m

A. 0 gam ®Õn 3,94 gam

A. (1) gÊp 5 lÇn (2)
C. (1) b»ng (2)

B. (2) gÊp 5 lÇn (1) D. (1) gÊp 2,5 lÇn (2)

2 D&3H Th 2 và th 6 hàng tu n trên website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

M I TU N M T

THI HÓA H C

C©u 19. Ph¸t biÓu n o d−íi ®©y vÒ qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n s¶n xuÊt Al l kh«ng ®óng ?

A. CÇn tinh chÕ quÆng boxit, do trong quÆng ngo i th nh phÇn chÝnh l Al2O3.2H2O, cßn cã t¹p chÊt nh−
Fe2O3 v SiO2.

B. Tõ 1 tÊn quÆng boxit (chøa 60% Al2O3) cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc gÇn 0,318 tÊn Al, nÕu hiÖu suÊt qu¸
tr×nh l 100%.

C. S¶n xuÊt 2,7 tÊn Al, tiªu hao 0,9 tÊn C l m anot, nÕu c¸c qu¸ tr×nh l ho n to n v s¶n phÈm oxi hãa
anot chØ l CO2.

D. Criolit ®−îc sö dông trong s¶n xuÊt ®Ó h¹ nhiÖt ®é nãng ch¶y, t¨ng ®é dÉn ®iÖn v ng¨n c¶n Al bÞ oxi
hãa bëi kh«ng khÝ. C©u 20. Hßa tan Fe trong HNO3 d− thÊy sinh ra hçn hîp khÝ chøa 0,03 mol NO2 v 0,02 mol NO. Khèi l−îng Fe bÞ hßa tan b»ng :

A. 0,56 gam. B. 1,12 gam. C. 1,68 gam. D. 2,24 gam. C©u 21. NhËn xÐt n o d−íi ®©y l kh«ng ®óng cho ph¶n øng oxi hãa hÕt 0,1 mol FeSO4 b»ng KMnO4 trong H2SO4 A. Dung dÞch tr−íc ph¶n øng cã m u tÝm hång.
B. Dung dÞch sau ph¶n øng cã m u v ng n©u. C. L−îng KMnO4 cÇn dïng l 0,02 mol. D. L−îng H2SO4 cÇn dïng l 0,18 mol. C©u 22. Lo¹i t¬ n o d−íi ®©y th−êng dïng ®Ó dÖt v¶i may quÇn ¸o Êm hoÆc bÖn th nh sîi "len" ®an ¸o rÐt ? B. T¬ nilon-6,6 C. T¬ lapsan C©u 23. Cho c¸c cÆp chÊt : X : CH3OH v CH3CH2CH2OH; Y : CH2=CH-OH v CH2=CH-CH2OH CH2OH OH CH2OH
Z: v

A. T¬ capron

D. T¬ nitron

CH2OH

T:

v CH3

CÆp chÊt n o l ®ång ®¼ng ? A. Y v Z B. Y, Z v T C. X, Y v Z D. T v X C©u 24. Cho 1,06 g hçn hîp hai r−îu (ancol) ®¬n chøc l ®ång ®¼ng liªn tiÕp t¸c dông hÕt víi Na thu ®uîc 224 mL H2 (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña hai r−îu (ancol) l : A. CH3OH v C2H5OH. B. C2H5OH v C3H7OH. C. C3H5OH v C4H7OH. D. C4H9OH v C5H10OH. C©u 25. Trung hßa ho n to n 20,9 gam hçn hîp phenol v cresol cÇn 100 mL dung dÞch NaOH 2M. PhÇn tr¨m khèi l−îng phenol trong hçn hîp b»ng : A. 4,7%. B. 22,5%. C. 25,0%. D. 67,5%. C©u 26. Cã c¸c hîp chÊt h÷u c¬ :
OH H (X) CH3CH2OH
;

(Y)

;

(Z) CH3 C O

(T)

CH3

C O

CH3

OH
;

(U) CH3 C O

;

(V)

CH3

C O

OCH3

3 D&3H Th 2 và th 6 hàng tu n trên website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

M I TU N M T

THI HÓA H C

ChÊt thuéc lo¹i hîp chÊt cacbonyl l : A. (X) v (Y). B. (Z), (T), (U) v (V). C. (T). D. (Z) v (T). o + H 2 / Ni,t C©u 27. XÐt d y chuyÓn hãa : A     → r−îu (ancol) isobutylic. ChÊt A kh«ng thÓ l :  B. metylpropenal C. metylpropanal D. metylpropanoic C©u 28. Trong sè c¸c chÊt CH3CH2OH, CH3CH2NH2, HCOOH, CH3COOH. ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt l : B. CH3CH2NH2. C. HCOOH. D. CH3COOH. C©u 29. C«ng thøc cho lo¹i este n o d−íi ®©y ® ®−îc viÕt kh«ng ®óng (kÝ hiÖu gèc hi®rocacbon cña axit cacboxylic l R v cña r−îu (ancol) l R’) ? este c«ng thøc este ®¬n chøc t¹o bëi axit ®¬n chøc v r−îu (ancol) ®¬n RCOOR’ A. chøc (RCOO)2R’ B. este hai chøc t¹o bëi axit ®¬n chøc v r−îu (ancol) hai chøc R(COOR’)2 C. este hai chøc t¹o bëi axit hai chøc v r−îu (ancol) ®¬n chøc (RCOOR’)2 D. este hai chøc t¹o bëi axit hai chøc v r−îu (ancol) hai chøc C©u 30. A l hîp chÊt ®¬n chøc, cã tØ khèi h¬i so víi khÝ CO2 l 2. Cho 20 gam A v o mét sè mol t−¬ng ®−¬ng NaOH trong n−íc. §un nãng ®Õn ph¶n øng ho n to n, råi c« c¹n thu ®−îc 18,62 gam chÊt r¾n. C«ng thøc cÊu t¹o cña A l : A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH2CH2CH3. C. CH3COOCH2CH3. D. CH3CH2COOCH3. C©u 31. Trong sè c¸c chÊt (X) NaHCO3, (Y) CaCO3, (Z) Na2CO3 v (T) NH4HCO3, th× chÊt cã thÓ sö dông l m “bét në” l : A. X v Y. B. X v T. C. Y v Z. D. Z v T. C©u 32. Thªm 0,02 mol NaOH v o dung dÞch chøa 0,01 mol AlCl3. Dung dÞch thu ®−îc cã gi¸ trÞ pH :

A. metylpropenol

A. CH3CH2OH.

A. lín h¬n 7. B. nhá h¬n 7. C. b»ng 7. D. b»ng 0. C©u 33. Hßa tan ho n to n 14,8 gam hçn hîp kim lo¹i Fe v Cu v o l−îng d− dung dÞch hçn hîp HNO3 v H2SO4 ®Ëm ®Æc, nãng. Sau ph¶n øng thu ®−îc 10,08 L khÝ NO2 v 2,24 L khÝ SO2 (®ktc). Khèi l−îng Fe trong hçn hîp ban ®Çu b»ng:
B. 8,4 gam. C. 18,0 gam. D. 18,2 gam. C©u 34. Hçn hîp X chøa 2 mol NH3 v 5 mol O2. Cho X qua Pt xóc t¸c v ®un nãng (900oC), thÊy cã 90% NH3 bÞ oxi hãa. L−îng O2 cßn l¹i sau ph¶n øng b»ng : B. 2,50 mol. C. 2,75 mol. D. 3,50 mol.. C©u 35. ChÊt n o d−íi ®©y võa cã tÝnh oxi hãa, võa cã tÝnh khö (chØ xÐt ®èi víi S) ?

A. 5,6 gam.

A. 1,00 mol. A. H2S

B. SO2

C. H2SO4

D. Na2SO4

C©u 36. §Ó nhËn ra ion SO2 − trong dung dÞch hçn hîp cã lÉn c¸c ion CO32–, PO43– SO32– v HPO42–, nªn dïng 4 thuèc thö l dung dÞch chÊt n o d−íi ®©y ?

A. BaCl2 trong axit lo ng d−
C. H2SO4 ®Æc d−

B. Ba(OH)2 D. Ca(NO3)2

4 D&3H Th 2 và th 6 hàng tu n trên website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

M I TU N M T

THI HÓA H C

C©u 37. NhËn xÐt n o d−íi ®©y vÒ ®Æc ®iÓm chung cña chÊt h÷u c¬ l kh«ng ®óng ? A. Liªn kÕt ho¸ häc chñ yÕu trong c¸c ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ l liªn kÕt céng ho¸ trÞ. B. C¸c hîp chÊt h÷u c¬ th−êng khã bay h¬i, bÒn víi nhiÖt v khã ch¸y. C. PhÇn lín c¸c hîp chÊt h÷u c¬ th−êng kh«ng tan trong n−íc, nh−ng tan trong dung m«i h÷u c¬. D. C¸c ph¶n øng ho¸ häc cña hîp chÊt h÷u c¬ th−êng x¶y ra chËm v theo nhiÒu h−íng kh¸c nhau t¹o ra mét hçn hîp c¸c s¶n phÈm. C©u 38. ChÊt X chøa C, H v O. Th nh phÇn % khèi l−îng cña chÊt X : 54,55% C ; 9,09% H v v ph©n tö khèi chÊt X b»ng 88. C«ng thøc ph©n tö cña X l : B. C3H4O3. C. C4H10O. D. C5H12O. C©u 39. Sè ®ång ph©n cÊu t¹o m¹ch hë cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H6 l : B. 3. C. 4. D. 5. C©u 40. Trong sè c¸c chÊt : etin, propin, but-1-in v but-2-in, cã bao nhiªu chÊt khi ®−îc hi®rat hãa (xóc t¸c Hg2+) t¹o s¶n phÈm l xeton ?

A. C4H8O2. A. 2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. PHÇN RI£NG (ThÝ sinh chØ ®−îc l m mét trong hai phÇn: phÇn A hoÆc phÇn B). A. Theo ch−¬ng tr×nh ChuÈn (10 c©u, tõ c©u 41 ®Õn c©u 50). C©u 41. Oxi hãa m nh liÖt olefin X b»ng dung dÞch KMnO4/H2SO4 thu ®−îc s¶n phÈm oxi hãa duy nhÊt l axit axetic. X l : A. propen B. buten-1 C. buten-2 D. penten-2 C©u 42. Hai chÊt n o d−íi ®©y tham gia ph¶n øng trïng ng−ng víi nhau t¹o t¬ nilon-6,6? A. Axit a®ipic v atylen glicol B. Axit picric v hexametylen®iamin C. Axit a®ipic v hexametylen®iamin D. Axit glutamic v hexametylen®iamin C©u 43. Polietilen ®−îc trïng hîp tõ etilen. Hái 280 gam polietilen ® ®−îc trïng hîp tõ bao nhiªu ph©n tö etilen? A. 5.6,02.1023 B. 10.6,02.1023 C. 15.6,02.1023 D. 3.6,02.1023 C©u 44. §Ó ph©n biÖt dung dÞch c¸c chÊt riªng biÖt gåm: tinh bét, saccaroz¬, glucoz¬, ng−êi ta dïng mét thuèc thö n o d−íi ®©y? A. dung dÞch iot B. dung dÞch HCl C. Cu(OH)2/OH– D. dung dÞch AgNO3/NH3 C©u 45. Cho stiren lÇn l−ît tham gia c¸c ph¶n øng d−íi ®©y, tr−êng hîp n o ® viÕt kh«ng ®óng s¶n phÈm (chÝnh) cña ph¶n øng? CH CH3 CH CH2 + HCl KMnO4 B. A. Cl OH OH
H2SO4 + H2 Ni, t

CH2 CH3 D.

C.

+ Br2

CH CH2 Br Br

5 D&3H Th 2 và th 6 hàng tu n trên website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

M I TU N M T

THI HÓA H C

C©u 46. §Ó s¶n xuÊt 5,4 tÊn nh«m b»ng c¸ch ®iÖn ph©n nãng ch¶y Al2O3 (hiÖu suÊt 90%) th× th× khèi l−îng Al2O3 v than ch× (gi¶ thiÕt bÞ oxi hãa ho n to n th nh CO2) cÇn dïng l : Al2O3 than ch× (C) Al2O3 than ch× (C) 9,18 tÊn 1,8 tÊn 1,8 tÊn B. 11,33 tÊn A. 2,0 tÊn 2,0 tÊn C. 9,18 tÊn D. 11,33 tÊn C©u 47. Gäi X l nhãm kim lo¹i ph¶n øng ®−îc víi dung dÞch H2SO4 lo ng v Y l nhãm kim lo¹i t¸c dông ®−îc víi dung dÞch Fe(NO3)3. H y cho biÕt nhãm kim lo¹i X, Y n o d−íi ®©y phï hîp víi quy −íc trªn ? X Y X Y Fe, Pb Mg, Zn Fe, Cu B. Sn, Ni A. Zn, Cu Ni, Ag C. Mg, Fe D. Mg, Ag C©u 48. BiÕt 11,8 gam hçn hîp X gåm CH4, C2H4 v C2H2 l m mÊt m u 88 gam Br2 trong dung dÞch. MÆt kh¸c còng l−îng khÝ X (®ktc) n y t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch AgNO3/NH3 ®−îc 48 gam kÕt tña. Th nh phÇn % vÒ thÓ tÝch cña CH4 cã trong X l : A. 20% B. 25% C. 40% D. 50%

 → C©u 49. Cho ph¶n øng: N2 + 3H2 ← 2NH3 .Sau mét thêi gian, nång ®é c¸c chÊt nh− sau:  [N2] = 2,5 mol/l ; [[H2] = 1,5 mol/l ; [NH3] = 2 mol/l. Nång ®é ban ®Çu cña N2 v H2 lÇn l−ît l : A. 2,5M v 4,5M B. 3,5M v 2,5M C. 1,5M v 3,5M D. 3,5M v 4,5M C©u 50. §un nãng mét hçn hîp gåm 2 ancol no ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc ë 140oC thu ®−îc 21,6g n−íc v 72g hçn hîp 3 ete, biÕt ete thu ®−îc cã sè mol b»ng nhau v ph¶n øng x¶y ra ho n to n. Hai ancol cã c«ng thøc ph©n tö l : A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH C. CH3OH, C3H7OH D. C2H5OH, C4H9OH
PhÇn II: D nh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh ph©n ban (10 c©u-tõ c©u 51 ®Õn c©u 60) C©u 51. §un nãng hçn hîp hai r−îu (ancol) ®¬n chøc t¹o hçn hîp c¸c ete. §èt ch¸y ho n to n mét trong c¸c ete n y t¹o ra 6,72 L khÝ CO2 v 8,96 L h¬i H2O (®Òu ë ®ktc). Hai ancol trong hçn hîp ®Çu l : A. CH3OH v C2H5OH. B. CH3OH v C3H7OH. C. C2H5OH v C3H7OH. D. C2H5OH v CH2=CHCH2OH. C©u 52. §èt ch¸y ho n to n 5,6 L (®ktc) hçn hîp hai este no, m¹ch hë, ®¬n chøc l ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®−îc 19,712 L khÝ CO2 (®ktc). X phßng hãa cïng l−îng este trªn b»ng dung dÞch NaOH t¹o ra 17 gam mét muèi duy nhÊt. C«ng thøc cña hai este l : A. HCOOC2H5 v HCOOC3H7. B. CH3COOCH3 v CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7 v HCOOC4H9. D. CH3COOC2H5 v CH3COOC2H5. C©u 53. §Ó ph©n biÖt c¸c chÊt phenol v xiclohexanol nªn dïng thuèc thö : A. dung dÞch Br2 B. dung dÞch HCl C. dung dÞch KMnO4 D. dung dÞch K2Cr2O7 C©u 54. §iÖn ph©n dung dÞch hçn hîp chøa 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 v 0,1 mol HCl (®iÖn cùc tr¬, m ng ng¨n xèp). Khi ë catot b¾t ®Çu sñi bät khÝ th× dõng ®iÖn ph©n. T¹i thêi ®iÓm n y khèi l−îng catot ® t¨ng : A. 0,0 gam. B. 5,6 gam. C. 12,8 gam. D. 18,4 gam. C©u 55. §un nãng 0,3 mol bét Fe víi 0,2 mol bét S ®Õn ph¶n ho n to n ®−îc hçn hîp A. Hßa tan hÕt A b»ng dung dÞch HCl d− thu ®−îc khÝ D. TØ khèi h¬i cña D so víi kh«ng khÝ b»ng : A. 0,8046. B. 0,7586. C. 0,4368. D. 1,1724.

6 D&3H Th 2 và th 6 hàng tu n trên website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

M I TU N M T

THI HÓA H C

2O 2O 2O C©u 56. Cho d y chuyÓn hãa : tÝnh bét H→ X H→ Y H→ Glucoz¬    C¸c chÊt X, Y lÇn l−ît cã thÓ l : X Y X xenluloz¬ mantoz¬ saccaroz¬ A. B. ®extrin saccaroz¬ ®extrin C. D. C©u 57. NhËn xÐt n o d−íi ®©y kh«ng ®óng ?

Y fructoz¬ mantoz¬

A. Hîp chÊt Cr(II) cã tÝnh khö ®Æc tr−ng; Cr(III) võa cã tÝnh oxi hãa, võa cã tÝnh khö; Cr(VI) cã tÝnh oxi
hãa. B. CrO, Cr(OH)2 cã tÝnh baz¬; Cr2O3, Cr(OH)3 cã tÝnh l−ìng tÝnh; C. Cr2+, Cr3+ cã tÝnh trung tÝnh; Cr(OH)4– cã tÝnh baz¬. D. Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 cã thÓ bÞ nhiÖt ph©n. C©u 58. Thªm NH3 ®Õn d− v o dung dÞch hçn hîp chøa 0,01 mol FeCl3 v 0,01 mol CuCl2. Khi c¸c ph¶n øng x¶y ra ho n to n, khèi l−îng kÕt tña thu ®−îc b»ng : A. 0,90 gam. B. 0,98 gam. C. 1,07 gam. D. 2,05 gam. C©u 59. B¹c cã m u ®en khi tiÕp xóc víi kh«ng khÝ hoÆc n−íc cã chøa hi®ro sunfua. NÕu l−îng Ag ® ph¶n øng l 0,100 mol th× l−îng O2 ® tham gia ph¶n øng n y b»ng : A. 0,025 mol. B. 0,050 mol. C. 0,075 mol. D. 0,100 mol. C©u 60. Ph¸t biÓu n o d−íi ®©y l kh«ng ®óng ? A. Kim lo¹i trong cÆp oxi hãa - khö cã thÕ ®iÖn cùc chuÈn nhá h¬n 0,00 V cã thÓ ®Èy ®−îc hi®ro ra khái dung dÞch axit. B. Cation kim lo¹i trong cÆp oxi hãa - khö cã thÕ ®iÖn cùc chuÈn lín h¬n cã thÓ oxi hãa ®−îc kim lo¹i trong cÆp cã thÕ ®iÖn cùc chuÈn nhá h¬n. C. SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn hãa b»ng thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña cùc d−¬ng trõ thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña cùc ©m. D. Trong ph¶n øng oxi hãa - khö tù x¶y ra, thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña chÊt khö lín h¬n thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña chÊt oxi hãa.

7 D&3H Th 2 và th 6 hàng tu n trên website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful