You are on page 1of 2

BOEKBESPREKING

Ontdek je Erfdeel !
Johan Stringer
Uitgeverij vastvoedsel.nl, sept. 2009 isbn 978-90-814626-1-7 247 paginas, paperback, Euro 18,50 Te bestellen via website van uitgeverij.

Ontdek je Erfdeel biedt een verfrissende kijk! Het is een verrassend diepgaand en vlot leesbaar boek dat ik eenieder aanraad. Ons door God beloofde erfdeel, zeg maar erfenis, is veel concreter en aardser gekleurd dan men zich doorgaans realiseert. Hoe is het toch mogelijk dat dit begrip, dat in de Bijbel zo dikwijls voorkomt, zo schokkend weinig voor ons betekent? Een herijking was gewenst. Nieuwe horizonnen worden door Johan Stringer geopend. Hij is een loot van de als goed bekend staande Theologische Hogeschool, destijds te Veenendaal, en werkte acht jaar samen met zijn vrouw als zendeling in de binnenlanden van Afrika. Wij zijn dus verzekerd van een gedegen stuk theologie. Ik citeer uit de inleiding (p. 15): Paulus bidt in Efeze 11:15-23 om een speciale openbaring van de Geest opdat onze geestelijke ogen open zouden gaan. Zodat we met deze verlichte ogen vol verbazing elke dag opnieuw zouden mogen proeven, voelen, diepgaand geestelijk weten, hoe wonderlijk rijk en heerlijk Gods erfenisbelofte is. Dat ons erfdeel de kern van onze roeping is, dat zien we aan dit gebed. We hebben het dus niet over zomaar een interessant onderwerp of over een soort geestelijk luxe toetje voor later. We hebben het over de kern van ons geloof. Na in de aanvang van het boek besproken te hebben wat erfdeel voor de natuurvolken inhield wat iets heel anders is dan bij ons, trekt de schrijver een vergelijking met wat het voor de aartsvaders inhield binnen de tradities van de Kananitische cultuur. Vervolgens komt de erfenisbelofte binnen de nieuw-testamentische bedeling aan bod en de praktische invulling daarvan voor ons geloofsleven. Dat is een leerproces. Stringer brengt het boek daarom ook als studieboek. Wat blijkt? In Christus mde-erfgenaam zijn is niet zomaar een leuze, maar is van doorslaggevende aard.

Aan het eind van Stringers boek wordt de blik op de toekomst gericht, wat een speculatieve maar noodzakelijke verkenning is. De toeigening van de belofte doet ons immers beseffen waar de strijd om gaat en wat de uiteindelijke overwinning brengt, zij het nog niet zuiver omlijnd. Het ontvangen van het erfdeel - luister goed - voert tot de lof van Gods heerlijkheid, en dt nu is de climax van al Gods werk voor ons. Daarbij dient primair in termen van volkeren en familiebezit te worden gedacht, niet in dat van individuen. Ja, onze redding en heil als individueel christen staat vast! Dat weten we. Toch kan het individuele niet los worden gezien van het grotere verband, want als individuele familieleden destijds hun erfdeel kwijtraakten, kon dat binnen de Bijbelse maatstaven weer door familieleden worden gelost (teruggekocht). En onze losser, dat is Christus! Hij is familie geworden, een broeder. In Christus zijn wij geadopteerd en zijn wij daarom kinderen Gods. De brief aan de Romeinen (8:17) getuigt dat wij in die hoedanigheid mede-erfgenamen zijn van Christus. Delende in zijn lijden, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. Deze verheerlijking komt allereerst tot uiting in een vernieuwing van de schepping. Denk nu maar niet dat alleen het landje Isral in het geding is als over erfdeel gesproken wordt. De hele wereld moet worden gelost, want in Abraham zijn we, wederom volgens de brief aan de Romeinen (4:13), erfgenamen van de wereld, hier op aarde dus en niet in de hemel. Toch wel iets om even bij stil te staan. Het is niet voor niets dat een der laatste hoofdstukken heet: De nieuwe hemel en aarde. Ik hoop dat uw nieuwsgierigheid is gewekt. Er is maar n manier om deze te bevredigen: Ls het boek. --Hubert Luns, Profetisch Perspectief voorjaar 2010 nr. 66