6.4.

PROIECTAREA LECŢIILOR
Proiectul de lecţie este un instrument de lucru şi un ghid pentru profesor, care oferã o perspectivã complexã asupra activitãţilor din cadrul educaţiei plastice. Proiectul de lecţie are caracter orientativ, având o structurã flexibilã. El trebuie sã prevadã unele alternative de acţiune, sã solicite capacitatea profesorului de a reconsidera demersul anticipat atunci când situaţii neprevãzute fac necesarã schimbarea, deci un comportament didactic creator.

6.4.1. Tipuri de lecţie
Tipul de lecţie se referã la structura procesualã reprezentativã pentru o întreagã categorie de lecţii. Varianta de lecţie este o structurã subordonatã tipului de lecţie care favorizeazã realizarea activitãţii de organizare a profesorului de operaţionalizare a obiectivelor specifice în vederea atingerii obiectivelor concrete (operaţionale) realizabile pe parcursul lecţiei. Categoriile de lecţii: I. Lecţii în care predominã strategiile de comunicare (transmitere de cunoştinţe, deprinderi, tehnici, experienţe, comunicare interactivã); a. - Momentele lecţiei bazat pe comunicare tradiţionalã: 1. - moment organizatoric, discuţii pregãtitoare, prezentarea materiei de cãtre profesor în faţa întregii clase de elevi; 2. - învãţarea dirijatã efectuatã de elvi, direcţionatã de profesor; 3. - evaluarea elevilor, asiguratã de profesor, prin diferite tehnici (examinare, aplicaţie, etc.) b. - Momentele lecţiei bazat pe comunicare interactivã: 1. - prezentarea conţinutului instruirii prin forme flexibile de realizare a mesajului didactic, prin comunicare pedagogicã între profesor-elev, elev-elev; 2. - învãţarea dirijatã şi îndrumatã permanent de profesor; 3. - evaluarea elevilor de cãtre profesor prin metode cu funcţii formative de reglare-autoreglare a activitãţii pe tot parcursul lecţiei, vizând formarea capacitãţii de autoreglare a elevilor; II. Lecţii în care predominã strategiile de acţiune (accentul cade pe activitatea elevului - modelul euristic, operaţional, învãţare deplinã, tehnocentric); a. - Modelul euristic solicitã experienţa elevului ca sursã de cunoaştere şi învãţare; - învãţare prin descoperire: observaţie, experiment, studiul de caz, problematizarea; - învãţare prin reflecţie: exerciţii şi experimente de tip deductiv, convesaţii, dezbateri euristice, demonstraţia, problematizarea, jocul simulat; 69 - învãţare prin gândirea transductivã: exerciţii şi exprimãri creative - rolul profesorului este modificat faţã de didactica

tradiţionalã

Schema lecţiei: 1. verbalã) – achiziţionarea cunoştinţelor.Modelul învãţãrii depline se bazeazã pe resursele de timp de învãţare al elevului .(el nu mai dirijeazã.stabilirea mãsurilor de corecţie. c. (programe de învãţare îmbogãţite. interesul elevilor pentru descoperire).rezentarea structurii informaţionale (acţionalã. .Modelul operaţional – se valorificã structurile operaţionale pe care le deţin sau le dobândesc elevii. d.bazat pe mojloacele de învãţãmânt. . iconicã. calitatea instruirii realizatã de profesor. . . descoperire de noi cunoştinţe. .stabilirea criteriilor de evaluare/autoevaluare finalã. . . 6.realizarea activitãţii de instruire diferenţiatã.definitivarea obiectivelor activitãţii în funcţie de diagnozã.perseverenţa. 4.anunţarea finalitãţilor activitãţii didactice (obiectivele propuse. . anchetã. 2. 5.acţiunea elevului în raport de specificul activitãţii didactice: cãutare. 5. .acţiunea de predare (profesorul împreunã cu elevii). . .reorganizarea conţinuturilor în raport cu cele douã tipuri de obiective atinse (obiective de achiziţie. asigurarea unui parcurs personalizat de învãţare. . b.comunicarea rezultatelor la probele de evaluare. . 4. 4. observare.Schema lecţiei: 1.dezvoltarea interacţiunii dintre elev şi obiectul cunoaşterii sub îndrumarea metodicã a profesorului. . participative ale elevilor. care permite învãţarea gradualã. 8. perfecţionare a viitoarei activitãţi. 2.prezentarea materiei informaţionale. 3. capacitatea de învãţare probatã de elev .Schema lecţiei: 1. . aptitudinea elevului.organizarea materiei de predat în secvenţe mici. . recuperare în clasã şi în afara clasei). .verificarea imediatã a rãspunsurilor: 6. 5. rezolvare de probleme practice. ci orienteazã şi stimuleazã curiozitatea. 2. . experimentare. criteriile de evaluare). dirijare în clasã.prezentarea obiectivelor lecţiei care urmeazã sã fie realizate. 70 III.Modelul tehnocentric . tatonare. .supravegherea reacţiilor active. ameliorare. . . 7. 3. autoeducaţie.realizarea retroacţiunii (feed-back-ului) – reglarea activitãţii de cãtre profesor şi autoreglarea activitãţii de cãtre elev.evaluarea rezultatelor (evaluare continuã şi finalã). ocazia de învãţare (timpul real). 3. avansarea sarcinilor. . . Lecţii cu strategii interacţionale (bazat pe sistemul situaţional şi pe .evaluarea/autoevaluarea finalã a reuşitei generale şi individuale. 7. . . obiective de exprimare). tehnologii educaţionale (instruire asistatã de calculator).diagnisticarea nivelului de învãţare atins de elevi ca urmare a realizãrilor la lecţiile anterioare.

construirea situaţiei de învãţare. 2. distribuirea sarcinilor care favorizeazã cooperarea. crearea situaţiilor didactice (conflicte de idei. îmbinarea strategiilor cooperative cu cele competitive. dorinţa de reuşitã. . . IV.Schema lecţiei: 1. de observaţie.Schema lecţiei: 1. .receptarea unor explicaţii .valorificarea abilitãţilor de analizã.realizarea analizelor de situaţie în funcţie de obiectivele propuse b. . 5. 4. în emiterea unor judecãţi de valoare. . . aplicare.efectuarea unei observaţii .strângerea de informaţii şi prelucrarea lor .rezolvarea unei probleme . descoperire în grup. calculator). informaţii – jocuri interactive. a. opinii. noţiuni. . de decizie.promovarea unui model de instruire bazat pe teoria învãţãrii sociale. deprinderi necesare lecţiei şi capitolului sau moduluilui respectiv.prezentarea obiectivelor specifice propuse şi a deciziilor de acţiune. investigaţie euristicã.folosirea metodelor de comunicare. .prezentarea cerinţelor pentru îndeplinirea unei sarcini: . . explicaţii. Lecţii în care predominã strategiile de informatizare (se bazeazã pe situaţii de instruire cu resurse informaţionale: observaţii directe. 2.caracterizarea unui personaj 3. situaţii euristice cu conţinut moral) 3. elev -elevi.Schema lecţiei: 1. . .Modelul situaţional sau contextual se bazeazã pe cãutarea unui echilibru între activitatea didacticã şi mediul înconjurãtor (familie. descrieri. crearea de situaţii competitive în contexte care stimuleazã motivaţia. lecturi. contextul clasei de elevi. şcoalã.calitatea mediului folosit pentru procesul de învãţare eficientã). prezentarea cerinţelor pentru îndeplinirea sarcinilor şi prezentarea criteriilor de evaluare. . grup de prieteni . de evaluare/autoevaluare.valorificarea interacţiunilor psihosociale profesor . materiale didactice.perfecţionarea unei deprinderi . . concretizarea sarcinilor didactice. 2.consolidarea unei cunoştinţe .implicarea elevilor în evaluare. .executarea unei acţiuni .evaluarea unui eveniment . .interacţiunea socialã). expuneri.elev. convorbiri.Modelul sociocentric axat pe interacţiunea socialã (elevul este participant activ şi responsabil la viaţa grupului în cadrul procesului de învãţare). . .actualizarea şi stocarea optimã a unor cunoştinţe. spiritul creativ. 4.definirea obiectivelor.

aplicativexplicativ. discuţii de recapitulare. cunoştinţelor şi dezvoltare descoperire. practic-demonstrativ. exerciţii de creaţie. producerea de noi informaţii plecând de la informaţiile stocate. compoziţii libere 7 Lecţia de atitudine Lecţii cu obiective concrete de introducere. dialog euristic. pag. studiu/analizã de imagine. sesizare a cadrului 8 Lecţia practicã Lecţii cu caracter practic-aplicativ. observare/directã sau mijlocitã. demonstraţiei. expunerii. analizã de caz. demonstraţie. descrierii. evaluare criticã). pag. de dezvoltare a funcţiilor experimente. Cristea. joc didactic. explicare. simulãri. a strategiilor cognitive studiul/analizã se caz. lucrãripractice. 135) Varianta de lecţie 1 Lecţii bazate pe învãţarea prin receptare a naraţiunii. imitaţie de modele. Gabriela C. definire. Lecţii bazate pe generalizãri. etc 9 Lecţia de evaluare Lecţii de verificare şi apreciere. sintezã.aplicarea cunoştinţelor în contexte diferite (pentru exersare simplã/complexã. lucrãri scrise/analizã. dezbatere. 4 Lecţia de consolidare şi Lecţii bazate pe rezolvarea de exerciţii şi sistematizare probleme. priceperilor şi deprinderilor algoritmice. finalã. dezbatere asupra alternativelor. sensibilizare. instructajului. activitãţi practice. 4. analizã. înţelegere aprofundatã. Tipurile şi variantele de lecţie (dupã Ioan Carghit. 10 Lecţia complexã sau mixtã Lecţii care vizeazãdezvoltarea multilateralã.optimizarea activitãţii de învãţare.. de creaţie. sintezã. aplicare. . sintezã. explicaţiei. 2 Lecţia de elaborare a Lecţii bazate pe învãţarea prin cercetare.71 3. clasificare. 3 Lecţia de formare a Lecţii bazate pe învãţarea prin exerciţii euristice. exersãri. 1983. de acţiune sau de transfer jocuri de roluri 6 Lecţia de creaţie Lecţii bazate pe învãţarea prin creaţie. simulate. 5 Lecţia de aplicaţii practice. – evaluarea rezultatelor finale prin acţiuni de control şi reglare. coord. textului din manual. 2003. diferite laturi ale personalitãţii sau acţiuni didactice (toate celelalte tipuri de lecţii) Tipul de lecţie Lecţia de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe . aplicaţii tehnice. problematizare. creative. . plecând de la toate laturile personalitãţii şi de la toate acţiunile didactice. 5. 117.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful