1

ǻȘȝȠıȚİȪIJȘțİ ıIJȠ: ÷ c cc
c   

     

Scott Atran CNRS - Institut Jean
Nicod, Paris and
The University of Michigan, Ann Arbor

I.‘

ÔȚıĮȖȦȖȒ: ȉĮ ȝȚȝȓįȚĮ įİȞ İȓȞĮȚ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ĮȜȜȐ țĮșĮȡȐ ǻĮȡȕȚȞȚıIJȚțȐ

Ǿ ȑȞȞȠȚĮ IJȠȣ «ȝȚȝȚįȓȠȣ» ʌȠȣ İȚıȒȤșȘțİ Įʌȩ IJȠȞ Richard Dawkins IJȠ 1976 ıIJȠ Ô 

, ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ȜİȟȚțȩ IJȘȢ ȅȟijȩȡįȘȢ ȦȢ «ȑȞĮ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ ʌȠȣ șİȦȡİȓIJĮȚ ȩIJȚ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮįȠșİȓ ȝİ ȝȘ ȖİȞİIJȚțȐ ȝȑıĮ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȘ ȝȓȝȘıȘ.» ȊʌȠȥȒijȚĮ ȝȚȝȓįȚĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ: ȝȚĮ ȜȑȟȘ, ʌȡȩIJĮıȘ, ıțȑȥȘ, ʌİʌȠȓșȘıȘ, ȝİȜȦįȓĮ, İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȒ șİȦȡȓĮ, İȟȓıȦıȘ,
ȑȞĮȞ ijȚȜȠıȠijȚțȩ ȖȡȓijȠ, ȑȞĮ șȡȘıțİȣIJȚțȩ IJİȜİIJȠȣȡȖȚțȩ, ȝȚĮ ʌȠȜȚIJȚțȒ ȚįİȠȜȠȖȓĮ, ȖİȦȡȖȚțȒ
ʌȡĮțIJȚțȒ, ȝȩįĮ, ȑȞĮȞ ȤȠȡȩ, ȑȞĮ ʌȠȓȘȝĮ, ȝȚĮ ıȣȞIJĮȖȒ ȖȚĮ ȑȞĮ ȖİȪȝĮ, ȝȠȞIJȑȜĮ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ, IJȠȣȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıIJȑȢ țĮȚ IJĮ țȚȞȘIJȐ IJȘȜȑijȦȞĮ. ȆȡȠİȡȤȩȝİȞȠ Įʌȩ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȜȑȟȘ 
(țĮȚ IJȘ 

ȖĮȜȜȚțȒ ȜȑȟȘ même Ȓ «IJȠ ȓįȚȠ»), ȑȞĮ ȝȚȝȓįȚȠ ȣʌȠIJȓșİIJĮȚ ȩIJȚ ĮȞIJȚȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ ȝȣĮȜȩ ıİ ȝȣĮȜȩ ȝİ
IJȡȩʌȠ ĮȞȐȜȠȖȠ ȝİ ȑȞĮ ȖȠȞȓįȚȠ Įʌȩ ıȫȝĮ ıİ ıȫȝĮ.
ȉĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıIJȘ ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ȝİ IJȘ ǻĮȡȕȚȞȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ IJȘȢ
ijȣıȚțȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĮʌĮȚIJİȓ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȠȞȐįİȢ țȜȘȡȠȞȠȝȠȪȝİȞȘȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ ʌȠȣ
İȜȑȖȤȠȣȞ IJȘȞ ȪȜȘ ʌȠȣ țȦįȚțȠʌȠȚİȓ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ, țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȝİ IJȠ ȤȡȩȞȠ
ȝȚĮ ʌȡȠIJȓȝȘıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȟİʌİȡȞȐ țĮIJȐ ʌȠȜȪ IJȠ ȡȣșȝȩ IJȘȢ İȖȖİȞȠȪȢ ĮȜȜĮȖȒȢ: «Ǿ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıIJİȓ țĮȚ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıIJİȓ Įʌȩ IJȘ ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ȝȩȞȠ ĮȞ Ș IJİȜİȣIJĮȓĮ
İʌȘȡİȐȗİȚ IJȘȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ țĮIJȐ ȑȞĮ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ʌȠıȠıIJȩ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ȩʌȦȢ Ș ȖİȞİIJȚțȒ ȝİIJȐȜȜĮȟȘ țĮȚ ĮʌȩțȜȚıȘ» (Williams 199). Ǿ ȪȜȘ ʌȠȣ țȦįȚțȠʌȠȚİȓ IJȘȞ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖİIJĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ IJȠ DNA Ȓ RNA, ȩʌȦȢ ȝİ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȦIJİǸȞİȢ,
IJĮ ȘȜİțIJȡȠȤȘȝȚțȐ ȞİȣȡȚțȐ įȓțIJȣĮ Ȓ IJȚȢ ȖȡĮʌIJȑȢ ȖȜȫııİȢ, ȩʌȦȢ ȝİ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ, Ȓ IJĮ ȝȘ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ
ȘȜİțIJȡȚțȐ țȣțȜȫȝĮIJĮ, ȩʌȦȢ ȝİ IJȠȣȢ ȚȠȪȢ IJȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ.
ȅȚ ȝȠȞȐįİȢ IJȘȢ ijȣıȚțȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȖȠȞȚȝȩIJȘIJĮ. ǹȣIJȑȢ Ȓ ȠȚ ijȠȡİȓȢ IJȠȣȢ
ʌȡȑʌİȚ «ȞĮ İȓȞĮȚ ȖȩȞȚȝİȢ țĮȚ ȞĮ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞIJĮȚ,» įȚĮijȠȡİIJȚțȐ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȚțȡȒ
ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȚıIJȚțȒ ĮȜȜĮȖȒ ıIJȘȞ İʌȚȜȠȖȒ IJȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ İȟĮȚIJȓĮȢ IJȘȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ
įȚĮijȠȡȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ. ȅȚ țȜȘȡȠȞȠȝȒıȚȝİȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞIJȚȖȡĮijȠȪȞ ȝİ ȣȥȘȜȒ ʌȚıIJȩIJȘIJĮ,
ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ ȝȠȚȐȗȠȣȞ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌ¶ ȩ,IJȚ ȠȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢ ȝȠȡijȑȢ. ȂȩȞȠ IJȩIJİ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞIJĮȚ İʌĮȞİȚȜȘȝȝȑȞĮ ȦȢ İȣȞȠȧțȑȢ Ȓ ȞĮ įȚĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȦȢ ĮȤȡİȓĮıIJİȢ Įʌȩ IJȘ
ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ. ȅȚ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ IJȘȢ ĮȞIJȚȖȡĮijȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȤİIJȚțȐ ȝĮțȡȩȕȚİȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌȚȗȒıȠȣȞ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ĮȡțİIJȐ ȫıIJİ ȞĮ ʌĮȡĮȖȐȖȠȣȞ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ Įʌȩ IJȚȢ ȐȜȜİȢ
ȝȠȡijȑȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıİ įȚĮijȠȡȚțȒ țĮIJĮȜȜȘȜȩIJȘIJĮ Ȓ ıİ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ İʌȚIJȣȤȓĮ.
ȉȑȜȠȢ, IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ ijȣıȚțȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞIJĮȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȒ IJȠȣȢ
ʌȐȞȦ ıİ ıʌȐȞȚİȢ ʌȡȫIJİȢ ȪȜİȢ ʌȠȣ IJĮ įȚĮIJȘȡȠȪȞ ıİ ȑȞĮ įİįȠȝȑȞȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ (ʌ.Ȥ. IJĮ țȪIJIJĮȡĮ, ȠȚ
ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ, IJȠ ȝȣĮȜȩ, Ș ȝȞȒȝȘ IJȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ, țȜʌ.), ĮȜȜȚȫȢ įİȞ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȓİıȘ ȖȚĮ
İʌȚȜȠȖȒ.
ȂȚĮ ȖİȞȚțȒ șİȦȡȓĮ IJȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ IJȦȞ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ȣʌȩ IJȘ ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ĮʌĮȚIJİȓ:
ȖȠȞȚȝȩIJȘIJĮ țĮȚ įȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘ, țȜȘȡȠȞȠȝȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ȣȥȘȜȒ ʌȚıIJȩIJȘIJĮ, ȝĮțȡȠȗȦȓĮ țĮȚ
ʌȡȠıĮȡȝȠıIJȚțȩIJȘIJĮ, ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ʌȠȣ İȞȚıȤȪȠȣȞ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ. ǵʌȠIJİ
ȩȜȠȚ ĮȣIJȠȓ ȠȚ ĮȜȜȘȜȑȞįİIJȠȚ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩȞIJİȢ, ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȩʌȠȣ ȠȚ ȞȩȝȠȚ
IJȘȢ ĮȚIJȚȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ, įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ıİȚȡȑȢ IJȦȞ ĮȣIJȠ- ĮȞIJȚȖȡĮijȩȝİȞȦȞ
ȝȠȡijȫȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟİȜȚȤșȠȪȞ Įʌȩ ȝȚĮ Ȓ ȝİȡȚțȑȢ ĮȡȤȚțȑȢ ȝȠȡijȑȢ. ȀĮșȫȢ ȠȚ ȞȑİȢ ȝȠȡijȑȢ
İȟİȜȓııȠȞIJĮȚ, ȑIJıȚ ȖȓȞİIJĮȚ țĮȚ ȝİ IJĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ ıIJĮ ȠʌȠȓĮ ȠȚ ȝȠȡijȑȢ ıȣȞİȤȫȢ ʌȡȠıIJȓșİȞIJĮȚ țĮȚ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ. Ǿ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ ȚįİȫȞ (ȝȚȝȓįȚĮ), ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ
ĮȜȜĮȖȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ȚįȑİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ȖȞȦıIJȚțȐ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ
ıIJĮ ȠʌȠȓĮ ȠȚ ȚįȑİȢ ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ, ijĮȓȞİIJĮȚ ȩIJȚ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȘ ıȦıIJȒ İȚțȩȞĮ.
ǹȞ țĮȚ Ș ıȤȑıȘ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ ȝİ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ıȤȑıȘ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ, İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȝİIJĮijȠȡȐ
ȩʌȦȢ ȒIJĮȞ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ IJȦȞ Rutherford-Bohr IJȠȣ ĮIJȩȝȠȣ ȝİ IJȠ ȘȜȚĮțȩ ıȪıIJȘȝĮ ıIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȠȣ

{

ʌİȡĮıȝȑȞȠȣ ĮȚȫȞĮ. Ǿ ȓįȚĮ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȝȚȝȚįȓȦȞ-ȖȠȞȚįȓȦȞ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ ıĮȞ ȑȞĮ
İȡİȣȞȘIJȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȠȣ șĮ ȠįȘȖȒıİȚ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ıİ ȝȚĮ İʌȚıIJȒȝȘ IJȘȢ «ȝȚȝȘIJȚțȒȢ,» ȩʌȦȢ Ș
ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮIJȩȝȠȣ- ȘȜȚĮțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ Įʌȩ ĮȡțİIJȠȪȢ İʌȚıIJȒȝȠȞİȢ ȦȢ ȣʌȩșİıȘ
İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ ıIJȘȞ İȞȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ijȣıȚțȫȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ıIJȠ ȝȚțȡȠıțȠʌȚțȩ (ʌ.Ȥ.
ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚıȝȩȢ) țĮȚ ıIJȠ ȝĮțȡȠıțȠʌȚțȩ (ʌ.Ȥ. ȕĮȡȪIJȘIJĮ) İʌȓʌİįȠ. ȉȠ ʌȡȫIJȠ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ
ȝȚȝȘIJȚțȒȢ, IJȩIJİ, İȓȞĮȚ ȞĮ įȚİȣțȡȚȞȚıIJİȓ ĮȞ țĮȚ ʌȫȢ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐȝİıĮ ıIJĮ ȝȚȝȓįȚĮ țĮȚ ıIJĮ
ȖȠȞȓįȚĮ ıIJȑțİȚ țȐIJȦ Įʌȩ ȑȞĮȞ İʌĮȜȘșİȪıȚȝȠ ȑȜİȖȤȠ. ǹȞ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȚțȐ
ıȣȞİȤȒȢ, IJȩIJİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑȥİȚ ĮȟȚȩʌȚıIJĮ IJȚȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ țĮȚ İțʌȜȘțIJȚțȑȢ
İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȑȢ ĮȞĮțĮȜȪȥİȚȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ĮȚIJȚĮțȑȢ įȠȝȑȢ. Ȉİ ĮȞIJȓșİIJȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ,
ȩʌȦȢ ȝİ IJȠ ʌȜĮȞȘIJȚțȩ ȝȠȞIJȑȜȠ IJȠȣ ĮIJȩȝȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ IJİȜȚțȐ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚijșİȓ ȦȢ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȒ
ȑȡİȣȞĮ. ǹțȩȝĮ țĮȚ ȑIJıȚ, Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮIJȘȡȘșİȓ ȦȢ ʌĮȚįĮȖȦȖȚțȒ ıȣıțİȣȒ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ İȚıȐȖİȚ IJȠȣȢ ĮȝȪȘIJȠȣȢ ıİ ȑȞĮ ʌİįȓȠ ʌȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮȞĮʌIJȣȤșİȓ, İȞ ȝȑȡİȚ, Įʌȩ IJȚȢ
ĮʌȠIJȣȤȘȝȑȞİȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȞĮ țĮIJĮıIJĮșİȓ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȚțȒ.

II.‘

ȉȚ İȓȞĮȚ ȝȠȞĮįȚțȩ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ;

ǹțȡȚȕȫȢ ȩʌȦȢ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ Ȓ ȠȚ ȚȠȓ ĮȞĮȗȘIJȠȪȞ IJȘ ȖȡĮȝȝȚțȒ ĮșĮȞĮıȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ
įȚĮįȠȤȚțȐ, ȑʌİȚIJĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJȠȞIJĮȢ, ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ IJȠȣȢ ijȚȜȠȟİȞȠȪȞ ȑIJıȚ țĮȚ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ
İʌȚįȚȫțȠȣȞ ȞĮ įȚĮȚȦȞȚıIJȠȪȞ ijȦȜȚȐȗȠȞIJĮȢ țĮȚ İʌȦȐȗȠȞIJĮȢ Įʌȩ ȝȣĮȜȩ ıİ ȝȣĮȜȩ. Ôțİȓ, ȑȞĮ ȝȚȝȓįȚȠ
ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ ȐȜȜĮ ȝȚȝȓįȚĮ ıİ ȑȞĮ ʌĮțȑIJȠ, Ȓ «ȝȚȝȚįȚĮțȩ ıȪȝʌȜİȖȝĮ (memeplex)» (Blackmore
1999). Ȃİ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ įȡȠȣȞ ȫıIJİ ȞĮ ĮȞĮįȠȝȒıȠȣȞ IJȘȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȚțȒ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ ȝȣĮȜȠȪ.
ǵʌȦȢ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ, IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌİȡȐıȠȣȞ ȣʌȠșİIJȚțȐ «țȐșİIJĮ» Įʌȩ IJȠ ȖȠȞȑĮ ıIJȠ
ʌĮȚįȓ: ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ıIJȘ șȡȘıțİȣIJȚțȒ ʌȡĮțIJȚțȒ IJȘȢ ʌİȡȚIJȠȝȒȢ. ȉĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȝʌȠȡȠȪȞ İʌȓıȘȢ ȞĮ
ĮȞIJȚȖȡĮijȠȪȞ «ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ» Įʌȩ ʌȡȩıȦʌȠ ıİ ʌȡȩıȦʌȠ- ȝİIJĮȟȪ ȠȝȠȓȦȞ Ȓ Įʌȩ IJȠȣȢ ȘȖȑIJİȢ ıIJȠȣȢ
ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ- ȩʌȦȢ Ș ȑȞȞȠȚĮ IJȠȣ ȝȚȝȚįȓȠȣ țĮșĮȣIJȠȪ. ȈIJȠ İȟİȜȚțIJȚțȩ ȝĮȢ ʌĮȡİȜșȩȞ, ȩIJĮȞ Ș
İʌȚțȡĮIJȠȪıĮ ȝİIJȐįȠıȘ ȒIJĮȞ țĮIJȐ ʌȠȜȪ țȐșİIJȘ, İȞȫ Ș ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ ȒIJĮȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ ıİ ȝİȡȚțȐ
ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȐ țĮIJĮıțİȣȐıȝĮIJĮ, Ș İʌȚțȡȐIJȘıȘ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ İȟĮȡIJȚȩIJĮȞ ıȤİįȩȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ Įʌȩ
IJȘȞ țĮIJĮȜȜȘȜȩIJȘIJĮ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ʌȠȣ IJĮ ijȚȜȠȟİȞȠȪıİ. Ȃİ IJȘ ȖȜȫııĮ, ȠȚ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȚțȑȢ
įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ IJȘȢ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮȢ ȝİIJȐįȠıȘȢ İțIJȚȞȐȤșȘțĮȞ.
ȂȩȜȚȢ Ș ȞȑĮ, IJĮȤȪIJİȡȘ İȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ ȟİțȓȞȘıİ, įİȞ ȒIJĮȞ ʌȜȑȠȞ ȣʌȠIJĮȖȝȑȞȘ ıIJȠȞ
ʌĮȜĮȚȩIJİȡȠ, ĮȡȖȩ ȡȣșȝȩ IJȘȢ ȖİȞİIJȚțȒȢ İȟȑȜȚȟȘȢ, Ȓ țĮȞ įİıȝİȣȝȑȞȘ Įʌȩ İțİȓȞȘ. ȉĮ ȝȚȝȓįȚĮ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ĮțȩȝȘ țĮȚ ȞĮ İȟȠȞIJȫıȠȣȞ IJȠȣȢ ijȠȡİȓȢ IJȠȣȢ ĮȞ IJȠȣȢ įȚȞȩIJĮȞ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ țĮȚ IJĮ ȝȑıĮ ȖȚĮ
ȞĮ ȝİIJĮįȠșȠȪȞ ıİ ȞȑĮ șȪȝĮIJĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȠȣ ijȠȡȑĮ, ȩʌȦȢ ıIJȚȢ ȚıIJȠȡȚțȐ ȖȞȦıIJȑȢ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ IJȦȞ șȡȘıțİȣIJȚțȫȞ Ȓ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ȝĮȡIJȣȡȓȦȞ. Ȃİ IJȠ įȚĮįȓțIJȣȠ țĮȚ IJȘȞ
ʌĮȖțȠıȝȚȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȝİIJȐįȠıȘȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ, Ƞ İȟİȜȚțIJȚțȩȢ ȡȣșȝȩȢ IJȘȢ ȝȚȝȚįȚĮțȒȢ ȝİIJĮȕȠȜȒȢ
ijĮȓȞİIJĮȚ ȞĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ ȐȜȜȘ ȝȚĮ ijȠȡȐ ıIJĮ ʌȡȩșȣȡĮ IJȘȢ İțșİIJȚțȒȢ ĮȪȟȘıȘȢ, ȝİ ĮʌȡȩȕȜİʌIJİȢ

M

İȟİȜȚțIJȚțȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ. ȉȫȡĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮțȩȝĮ ȜȚȖȩIJİȡȘ ʌȓİıȘ ıIJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȞĮ İȖȖȣȘșȠȪȞ IJȘ ijȣıȚțȒ
İʌȚȕȓȦıȘ IJȦȞ İȖțİijȐȜȦȞ, țĮșȫȢ ȠȜȠȑȞĮ țĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ȝȚȝȚįȚĮțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ ȝİIJĮijȑȡİIJĮȚ
Įʌȩ IJȘ ȕȚȩıijĮȚȡĮ ıIJȠȞ țȣȕİȡȞȠȤȫȡȠ.
ȈIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ, ȩʌȦȢ Ƞ David Hull IJȠȞȓȗİȚ (ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ), Ș ȝȚȝȚįȚĮțȒ įȚȐțȡȚıȘ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȘȞ țȐșİIJȘ țĮȚ ıIJȘȞ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ ȝİIJȐįȠıȘ įİȞ ȑȤİȚ
ȚįȚĮȓIJİȡȘ ȑȞȞȠȚĮ ıİ ȩ,IJȚ ĮijȠȡȐ IJȚȢ ȚįȑİȢ. ȈIJȘ ȕĮıȚıȝȑȞȘ ıIJĮ ȖȠȞȓįȚĮ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ, Ƞ ȩȡȠȢ
«țȐșİIJȘ» ȑȤİȚ ȞĮ țȐȞİȚ ȝİ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȝİIJȐįȠıȘȢ IJȦȞ ȖȠȞȚįȓȦȞ. ȉĮ ȖȠȞȓįȚĮ ȝİIJĮijȑȡȠȞIJĮȚ ȝȑıĮ ıIJĮ
ʌȜĮȓıȚĮ IJȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ. ȂȚĮ ȝȘIJȑȡĮ ʌİȡȞȐİȚ IJĮ ȝȚıȐ IJȘȢ ȖȠȞȓįȚĮ ıIJĮ ʌĮȚįȚȐ IJȘȢ. ȈIJȘȞ
«ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ» ȝİIJȐįȠıȘ, ȑȞĮȢ ȚȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȐȡİȚ ȑȞĮ ȖȠȞȓįȚȠ țĮȚ ȞĮ IJȠ ȝİIJĮijȑȡİȚ ıİ ȑȞĮ ȝȘ
ıȣȖȖİȞȚțȩ ȐIJȠȝȠ. ǹʌȩ ȖİȞİIJȚțȒ ıțȠʌȚȐ, įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮijȠȡȐ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȠ ȖȠȞȚȩ ʌȠȣ įȚįȐıțİȚ
țȐIJȚ ıIJĮ ʌĮȚįȚȐ IJȠȣ țĮȚ ıİ țȐʌȠȚȠȞ ȐȜȜȠȞ ʌȠȣ IJȠ țȐȞİȚ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȝİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ
țȚȞȠȪȞIJĮȚ İȓȞĮȚ Ș ȓįȚĮ țĮȚ ıIJȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ. ÔʌȚʌȜȑȠȞ, ȠȚ «İțȡȒȟİȚȢ» ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ įİȞ
ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ ȚįȑİȢ. ȅȚ ȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ıȣȤȞȐ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ ȑȞĮȞ IJİȡȐıIJȚȠ
ȩȖțȠ ʌİȡȚIJIJȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. ıʌȑȡȝĮ) ȖȚĮ ȑȞĮȞ İȞIJȣʌȦıȚĮțȐ ȝȚțȡȩ ȕĮșȝȩ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ
țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ. ȉȑȜȠȢ, IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ țȐʌȠȚİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖİȞİIJȚțȒȢ İȟȑȜȚȟȘȢ İȓȞĮȚ İȟȓıȠȣ Ȓ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȖȡȒȖȠȡİȢ Įʌȩ țȐșİ ȝȚȝȚįȚĮțȒ ĮȜȜĮȖȒ. ȉȠ ĮȞȠıȠʌȠȚȘIJȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ȑȤİȚ ıȤİįȚĮıIJİȓ
ȫıIJİ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ IJȚȢ ȖȡȒȖȠȡİȢ ȝİIJĮȜȜȐȟİȚȢ IJȦȞ ȚȫȞ țĮȚ IJȦȞ ȕĮțIJȘȡȓȦȞ. ȀĮȝȓĮ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȒ
ĮȜȜĮȖȒ ıİ ȑȞĮȞ ʌȜȘșȣıȝȩ įİȞ ȟİʌȑȡĮıİ ʌȠIJȑ IJȘȞ IJĮȤȪIJȘIJĮ țȐʌȠȚȦȞ İʌȚįȘȝȚȫȞ. Ǿ ȖȡȒȖȠȡȘ,
ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ ȝİIJȐįȠıȘ İʌȠȝȑȞȦȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȝȠȞĮįȚțȒ ȖȚĮ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ.

III.‘

ȅ İȖțȑijĮȜȠȢ țĮȚ Ș įȩȝȘıȘ IJȘȢ ıțȑȥȘȢ

īȚĮ IJȘȞ ȥȣȤȠȜȩȖȠ Susan Blackmore (1999), Ƞ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȢ İȖțȑijĮȜȠȢ, Ș ȖȜȫııĮ țĮȚ Ƞ
İĮȣIJȩȢ İȟİȜȓȤșȘțĮȞ İʌİȚįȒ ȑįȦıĮȞ ʌȡȫIJȚıIJĮ ʌȜİȠȞȑțIJȘȝĮ ıIJĮ ȝȚȝȓįȚĮ țĮȚ ȩȤȚ ıIJĮ ȖȠȞȓįȚĮ. ȅ
İȖțȑijĮȜȠȢ ȝİȖȐȜȦıİ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ ȦȢ ȝȚĮ ȠȜȠȑȞĮ țĮȜȪIJİȡȘ ȝȘȤĮȞȒ ĮȞIJȚȖȡĮijȒȢ
ȖȚĮ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ. ÔȟİȜȓȤșȘțİ ıĮȞ ȑȞĮȢ ȖİȞİIJȚțȩȢ IJȘȜȑIJȣʌȠȢ țIJȚıȝȑȞȠȢ țĮȚ İȜİȖȤȩȝİȞȠȢ Įʌȩ IJĮ
ȝȚȝȓįȚĮ. ȅȝȠȓȦȢ, Ș ȖȜȫııĮ İʌȚȜȑȤIJȘțİ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJȐįȠıȘ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ. Ǿ ȖȜȫııĮ İȟİȜȓȤșȘțİ ıĮȞ
ȝȚĮ ȖİȞİIJȚțȒ IJȘȜİijȦȞȚțȒ ȖȡĮȝȝȒ ʌȠȣ țIJȓıIJȘțİ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ. ȅ İĮȣIJȩȢ,
İʌȓıȘȢ, įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ Įʌȩ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ IJȠȣȢ. ȉȠ «ÔȖȫ,» ȝİ IJȘȞ
ȥİȣįĮȓıșȘıȒ IJȠȣ ʌİȡȓ İȜİȪșİȡȘȢ ȕȠȪȜȘıȘȢ, İȓȞĮȚ ıIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ ȑȞĮ ȠȤȣȡȩ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ
ȖȚĮ IJȘȞ ȐȝȣȞȐ IJȠȣȢ İȞȐȞIJȚĮ ıIJȘȞ İțIJȩʌȚıȒ IJȠȣȢ Įʌȩ ȝȐȗİȢ ĮIJȡȩȝȘIJȦȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȫȞ ʌȠȣ
İȚıȕȐȜȜȠȣȞ Įʌȩ IJȠ ȖİȚIJȠȞȚțȩ țȠȚȞȦȞȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ȊʌȐȡȤİȚ İʌȓıȘȢ ȝȚĮ ȞȑĮ șİȫȡȘıȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȣIJĮʌȐȡȞȘıȘ țĮȚ IJȘ ijȚȜȚțȩIJȘIJĮ. ȅȚ
İȣȤȐȡȚıIJȠȚ IJȪʌȠȚ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠȚ țĮȚ ȤȡȒıȚȝȠȚ ıIJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ
ʌȚșĮȞȩIJȘIJİȢ ȞĮ IJȠȣȢ İʌȘȡİȐıȠȣȞ. ÔȓȞĮȚ «ʌȘȖȑȢ ȝȚȝȚįȓȦȞ.» DZȞșȡȦʌȠȚ İıȦıIJȡİijİȓȢ İȓȞĮȚ
«țĮIJĮȕȩșȡİȢ ȝȚȝȚįȓȦȞ» ʌȠȣ ȐȜȜĮ ȝȚȝȓįȚĮ țĮȚ ȠȚ ijȠȡİȓȢ IJȠȣȢ ĮʌȠijİȪȖȠȣȞ. ȅȚ ʌȘȖȑȢ ȝȚȝȚįȓȦȞ
ıțȠȡʌȓȗȠȣȞ «ȝȚȝȓįȚĮ ĮȜIJȡȠȣȚıȝȠȪ» țĮȚ ȐȜȜĮ țĮȜȐ ȝȚȝȓįȚĮ (ʌ.Ȥ. ĮȞȠȤȒ) țĮșȫȢ țĮȚ țĮțȐ ȝȚȝȓįȚĮ
(ʌ.Ȥ. ʌȓıIJȘ) ʌȠȣ ıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ ʌȐȞȦ ıIJȠ ĮȜIJȡȠȣȚıIJȚțȩ ȝȚȝȓįȚȠ. ȉĮ țĮțȐ ȝȚȝȓįȚĮ ʌȠȣ ıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ

’

ıIJȠ ȝȚȝȓįȚȠ IJȠȣ ĮȜIJȡȠȣȚıȝȠȪ ȜȑȖİIJĮȚ ȩIJȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ IJȠ «IJȑȤȞĮıȝĮ IJȘȢ ĮȣIJĮʌȐȡȞȘıȘȢ» ȖȚĮ ȞĮ
ʌİIJȪȤȠȣȞ IJȠ ıțȠʌȩ IJȠȣȢ ıIJĮ ĮȞȣʌȠȥȓĮıIJĮ ȝȣĮȜȐ. ȉĮ țĮțȐ șȡȘıțİȣIJȚțȐ ȝȚȝȓįȚĮ ĮıʌȐȗȠȞIJĮȚ IJȠ
ĮȜIJȡȠȣȚıIJȚțȩ ȝȚȝȓįȚȠ țĮȚ İȚıȤȦȡȠȪȞ ıİ ȝȣĮȜȐ ȖȚĮ ȞĮ ıȤȘȝĮIJȓȗȠȣȞ ȑȞĮ ȝȠȜȣıȝĮIJȚțȩ ȝȚȝȚįȚĮțȩ
ıȪȝʌȜİȖȝĮ (Dawkins 199{, Lynch 1996, Dennett 1997).

IV.‘

Ǿ ȝȚȝȘIJȚțȒ IJȘȢ «İșİȜȠIJȣijȜȓĮȢ» (Mindblind Memetics)

īȚĮ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ, ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ ȝȐȜȜȠȞ ĮʌȜȩȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩȢ ȠȡȚıȝȩȢ: İțİȓȞİȢ ȠȚ
țȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ Įʌȩ IJȠ DNA ȝȠȞȐįİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ʌȠȣ İʌȚȗȠȪȞ İȟĮȡIJȘȝȑȞĮ Įʌȩ IJȘȞ
ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮȓȡİıȘ, įȘȜĮįȒ IJȘ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ ȝİȓȦıȘ. ȅȚ «țĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ» ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ, ȩʌȦȢ IJȠ ijȪȜȠ, Ȓ ĮȡțİIJȐ ıȣȞİȤȒ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ, ȩʌȦȢ IJȠ ȪȥȠȢ.
ȉĮ ıȣȞİȤȒ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ «ȝİȓȖȝĮIJĮ» (ʌ.Ȥ. IJȠ ȪȥȠȢ țĮȚ IJȠ ȤȡȫȝĮ
IJȠȣ įȑȡȝĮIJȠȢ) țĮȚ İȟİȜȓııȠȞIJĮȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȡțİIJȐ ȣȥȘȜȐ ʌȠıȠıIJȐ ȝİIJȐȜȜĮȟȘȢ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮIJȘȡȒıȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ įȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘ ȫıIJİ Ș ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ȞĮ ʌĮȡȐȖİȚ ĮȟȚȩʌȚıIJİȢ
įȚĮijȠȡȑȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ țĮȚ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ. ÔȞIJȠȪIJȠȚȢ, ĮțȩȝȘ țĮȚ IJĮ ıȣȞİȤȒ
țĮȚ ıȣȞįȣĮıȝȑȞĮ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȗȒıȠȣȞ țĮIJȐ IJȘ ȝİIJȐįȠıȒ IJȠȣȢ ȝİ ȝȚĮ ĮȟȚȩʌȚıIJĮ
ȝİIJȡȒıȚȝȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ʌȚıIJȩIJȘIJĮ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ «İʌȚȜȑȟȚȝİȢ» įȚĮijȠȡȑȢ ıIJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ țĮȚ
ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ (Ȓ ȚįȑİȢ țĮȚ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȑȢ). ÔȓIJİ ĮıȣȞİȤȒ țĮȚ ȥȘijȚĮțȐ İȓIJİ
ıȣȞİȤȒ țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ, IJĮ İʌȚȜȑȟȚȝĮ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİțIJȚțȐ ıİ țĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ țĮȚ
ıȣȞİʌİȓȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ, țĮȚ ȩȤȚ İʌİȚįȒ țȐʌȠȚȠȢ İʌȚșȣȝİȓ Ȓ ĮʌȠijĮıȓȗİȚ ȞĮ ıȣȞįȣȐıİȚ ĮȡȚșȝȠȪȢ ȝİ
«ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ» ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ıĮijȒ ʌİȡȚİȤȩȝİȞĮ Ȓ ȩȡȚĮ.
ȈIJȠ    
Ƞ Dawkins ijȐȞȘțİ ȞĮ ȣʌȠȤȦȡİȓ Įʌȩ IJȘȞ ȚıȤȣȡȒ ȣʌİȡȐıʌȚıȘ
ȝȚĮȢ İʌȚıIJȒȝȘȢ IJȘȢ ȝȚȝȘIJȚțȒȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ȝȣĮȜȩ țĮȚ IJȠȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȩ: «Ș țȪȡȚĮ ĮȟȓĮ IJȘȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ
ȩȤȚ IJȩıȠ ıIJȠ ȞĮ țĮIJĮȜȐȕȠȣȝİ IJȠȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ʌȠȜȚIJȚıȝȩ ȩıȠ ıIJȠ ȞĮ ĮțȠȞȓıȠȣȝİ IJȘȞ ĮȞIJȓȜȘȥȘ
ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ȖİȞİIJȚțȒ ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ» (198). ȍȢ IJȩIJİ, įȪȠ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ĮȞIJȚȡȡȒıİȚȢ İȓȤĮȞ
ʌȡȠțȪȥİȚ.
ȀĮIJĮȡȤȒȞ, įİȞ ȣʌȒȡȤİ țĮȞȑȞĮȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ IJȡȩʌȠȢ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȚıIJİȓ ʌȠȚȠ ʌȡȐȖȝĮ
İȓȞĮȚ ȝȚȝȓįȚȠ. ǻİȞ ȣʌȒȡȤİ țĮȞȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ țȡȚIJȘȡȓȦȞ ȖȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĮȞ ȠȚ İʌȚȜİȖȝȑȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ
Ȓ «ʌĮțȑIJĮ» ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ ĮʌȠIJİȜȠȪıĮȞ șİȝİȜȚȫįȘ IJȝȒȝĮIJĮ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ. ȀĮȞȑȞĮ
İʌȚIJĮțIJȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ Įʌȩ IJȘȞ ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ įİȞ ʌȡȠȑțȣȥİ ȖȚĮ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȦȢ ıȪȞȠȜĮ ĮijȠȝȠȚȦȝȑȞȘȢ
Įʌȩ IJȠ ȝȣĮȜȩ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ, ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ ȦȢ ȚįȚĮȓIJİȡİȢ ȝȠȞȐįİȢ ıIJȘ ȝȞȒȝȘ, ıȣııȦȡİȣȝȑȞĮ ȝİ
IJȘ ȝȠȡijȒ ȣȥȘȜȒȢ IJȐȟȘȢ įȠȝȫȞ ȖȞȫıȘȢ, țĮȚ İțijȡĮıȝȑȞĮ ıİ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚȝĮ IJȝȒȝĮIJĮ
ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐȢ. ǹțȩȝĮ țȚ ĮȞ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ĮʌȠȝȠȞȦșȠȪȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ, įİȞ șĮ
ĮʌȠIJİȜȠȪıĮȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ IJȠ ȝȑıȠ ȖȚĮ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȝȚĮȢ șİȦȡȓĮȢ. ȋȦȡȓȢ ȑȞĮȞ ȠȡȚıȝȩ Ȓ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȝȚĮ ıȣȝijȦȞȓĮ ʌȐȞȦ ıIJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ șİȝİȜȚȫįİȚȢ ȝȠȞȐįİȢ, ȜȓȖȘ ʌȡȩȠįȠȢ İȞȩȢ
ıȣııȦȡİȣIJȚțȠȪ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȠȪ İʌȚȤİȚȡȒȝĮIJȠȢ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȖȓȞİȚ.

6

Ǿ įİȪIJİȡȘ ĮȞIJȓȡȡȘıȘ șȑIJİȚ ȝȚĮ ıȠȕĮȡȩIJİȡȘ ʌȡȩțȜȘıȘ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȘ ȝȚȝȘIJȚțȒ. ǹȞIJȓșİIJĮ
ȝİ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ, ȠȚ ȚįȑİȢ ıʌȐȞȚĮ ĮȞIJȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȝİ ĮʌȩȜȣIJȘ ʌȚıIJȩIJȘIJĮ. ȈIJȘ ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȒ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ
IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ, ȝȚĮ ȚįȑĮ ȣʌȠȕȐȜȜİIJĮȚ ıİ țȐʌȠȚȠ İȓįȠȢ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ (Atran 1996, Sperber 1996). ȉȠ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ ȝȣıIJȒȡȚȠ İȓȞĮȚ ʌȫȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȠȝȐįĮ
ĮȞșȡȫʌȦȞ įȚĮȤİȚȡȓȗİIJĮȚ ȑȞĮȞ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩ ȕĮșȝȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ Ƞ
ȝİIJĮıȤȘȝĮIJȚıȝȩȢ IJȦȞ ȚįİȫȞ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȝİIJȐįȠıȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮȞȩȞĮȢ ʌĮȡȐ Ș İȟĮȓȡİıȘ.
ǹȞ ĮȣIJȩȢ Ƞ ȝİIJĮıȤȘȝĮIJȚıȝȩȢ (ȝİIJȐȜȜĮȟȘ Ȓ ʌĮȡȑțțȜȚıȘ) ȑȤİȚ İʌȚʌIJȫıİȚȢ ıIJȘȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ıİ ȑȞĮ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ʌȠıȠıIJȩ Įʌȩ ȩIJȚ Ș ȣȥȘȜȒȢ ʌȚıIJȩIJȘIJĮȢ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ, IJȩIJİ Ș İʌȚȜȠȖȒ İȣȞȠȧțȒ Ȓ
įȣıȝİȞȒȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮʌIJȣȤșİȓ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȖȡĮȝȝȑȞȘ (țȜȘȡȠȞȠȝȚțȒ) ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ. Ȉİ IJȑIJȠȚİȢ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, Ș ǻĮȡȕȚȞȚțȒ ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ȖȓȞİIJĮȚ ĮįȪȞĮIJȘ. ÔʌȚʌȜȑȠȞ, ĮȞIJȓșİIJĮ ȝİ IJȚȢ ȖİȞİIJȚțȑȢ
ıİȚȡȑȢ, ȠȚ țĮIJȚȠȪıİȢ ȚįȑİȢ įȚĮıIJĮȣȡȫȞȠȞIJĮȚ țĮȚ ıȣȖȤȦȞİȪȠȞIJĮȚ IJȩıȠ ȖȡȒȖȠȡĮ țĮȚ ĮʌȩȜȣIJĮ ȫıIJİ
įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ țĮȞȑȞĮȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ «İȚįȫȞ» Ȓ «ȖİȞİĮȜȠȖȚțȫȞ įȑȞIJȡȦȞ» IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ,
ȝȩȞȠ ȝİIJĮȕȜȘIJȐ ȠȡȚıȝȑȞİȢ «İʌȚȡȡȠȑȢ.»
Ȉİ ȑȞĮ ʌȡȩıijĮIJȠ įȠțȓȝȚȠ, Ƞ Dawkins (1999) ĮʌȠįȓįİȚ ıIJȠȞ Dennett (199’) țĮȚ ıIJȘȞ
Blackmore (1999) ȑȞĮ ȝİȖȐȜȠ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ĮȞĮȞİȦȝȑȞȘȢ ʌȓıIJȘȢ IJȠȣ ıIJȘ «įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȩIJȚ IJȠ ȝȚȝȓįȚȠ
șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȝȚĮ ȝȑȡĮ ȞĮ ĮȞĮʌIJȣȤșİȓ ıİ ȝȚĮ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȣʌȩșİıȘ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ȝȣĮȜȠȪ»įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ijĮȓȞİIJĮȚ IJȫȡĮ ʌȡȠıȚIJȒ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ Dennett (199’), ĮȣIJȩ ʌȠȣ Ƞ ȇȦȝĮȓȠȢ țĮȚ
Ș ǿȠȣȜȚȑIJIJĮ țĮȚ IJȠ West Side Story ȝȠȚȡȐȗȠȞIJĮȚ ȝȚȝȘIJȚțȐ įİȞ İȓȞĮȚ IJȠ țİȓȝİȞȠ țĮȚ Ș «ıȣȞIJĮțIJȚțȒ
įȠȝȒ» (ijĮȚȞȩIJȣʌȠȢ), ĮȜȜȐ Ș ȣʌȠȞȠȠȪȝİȞȘ ȚıIJȠȡȓĮ țĮȚ Ș «ıȘȝĮıȚȠȜȠȖȚțȒ įȠȝȒ» (ȖİȞȩIJȣʌȠȢ). DzȞĮ
İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ıȠȕĮȡȩ İȝʌȩįȚȠ ıİ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ İȓȞĮȚ Ș įȚȠȡĮIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ Dan Sperber
(198’) ȩIJȚ IJȠ țȜİȚįȓ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJĮȞȩȘıȘ ʌȫȢ ȠȚ ȚįȑİȢ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȑȢ ĮȞĮʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ
ȕȡȓıțİIJĮȚ ȩȤȚ ıIJȘȞ İʌȓıȘȝȘ (ıȘȝĮıȚȠȜȠȖȚțȒ) įȠȝȒ IJȠȣȢ, ĮȜȜȐ ıIJȘȞ ĮȚIJȚȫįȘ ıȤȑıȘ IJȠȣȢ ȝİ IJȠ
ʌȠȜȣȝȠȡijȚțȩ (multimodular) ȝȣĮȜȩ. ȅ Dennett șİȦȡİȓ ȩIJȚ ʌȡȠȖİȞȑıIJİȡİȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ įȠȝȑȢ
įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ IJȘȞ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ ıIJȠȞ İȖțȑijĮȜȠ țĮȚ ȩIJȚ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȝİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ
«İȞȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ įȚĮȝȠȡijȫȞȠȣȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıİȢ įȠȝȑȢ, ĮȞIJȓ ȞĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ȞȑİȢ.»
ȅ Dawkins (1976) İʌȓıȘȢ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ ȩIJȚ IJȠ ȝȣĮȜȩ ȑȤİȚ ȝȚĮ ʌȡȠȖİȞȑıIJİȡȘ ȖȞȦıIJȚțȒ
įȠȝȒ, ĮȜȜȐ șİȦȡİȓ İțİȓȞȠȣȢ ʌȠȣ İʌȚțİȞIJȡȫȞȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȡȩȜȠ IJȦȞ İȟİȜȚȖȝȑȞȦȞ ȖȞȦıIJȚțȫȞ
ȚțĮȞȠIJȒIJȦȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ IJȘȞ İʌȚȜȠȖȒ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȫȞ ȚįİȫȞ ȩIJȚ «ĮȞĮȗȘIJȠȪȞ
İʌȚIJĮțIJȚțȑȢ İȡȦIJȒıİȚȢ ȩʌȦȢ țȐȞȦ țȚ İȖȫ.» ȆȡȠİȡȤȩȝİȞȘ Įʌȩ ȑȞĮȞ İȟİȜȚțIJȚțȩ ȕȚȠȜȩȖȠ, ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ
ȝȚĮ ʌİȡȓİȡȖȘ șȑıȘ. ȊʌĮȚȞȓııİIJĮȚ ȝȩȞȠ IJȘ ȖȞȦıIJȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ ȝȣĮȜȠȪ ȦȢ IJȝȒȝĮ IJȠȣ
ʌİįȓȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȝȑıĮ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ İȟİȜȓııȠȞIJĮȚ, țĮȚ ȪıIJİȡĮ ȟİȤȞȐİȚ IJȘ șİȫȡȘıȘ
ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌİįȓȠȣ ȦȢ «İʌȚIJĮțIJȚțȒ İȡȫIJȘıȘ.»

V.‘ 

ȣıȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ IJȠȣ ʌȠȜȣȝȠȡijȚțȠȪ ȝȣĮȜȠȪ

Ǿ ʌȡȩıijĮIJȘ İȟİȜȚțIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıIJĮ ȖȞȦıȚȠȜȠȖȚțȐ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȐ ijĮȚȞȩȝİȞĮ
İıIJȚȐȗİȚ ıIJĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ İʌȚȤİȚȡȒȝĮIJĮ ʌȠȣ Ș țȠȚȞȦȞȚȠȕȚȠȜȠȖȓĮ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȘ «ȣȜȚıIJȚțȒ»

7

ĮȞșȡȦʌȠȜȠȖȓĮ ĮȖȞȠȠȪȞ ȖİȞȚțȐ, įȘȜĮįȒ, IJȠȣȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȠȪȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ IJȘ
ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ. Ǿ ȑȡİȣȞĮ ıİ ĮȣIJȠȪȢ IJȠȣȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȠȪȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ȠįȒȖȘıİ ıİ ȝȚĮ ıȪȖțȜȚıȘ
įȚȐijȠȡȦȞ ʌȡȩıijĮIJȦȞ șİȦȡȘIJȚțȫȞ ĮʌȩȥİȦȞ ıIJȘ ȖȞȦıIJȚțȒ țĮȚ ĮȞĮʌIJȣȟȚĮțȒ ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ, ıIJȘȞ
ȥȣȤȠȖȜȦııȠȜȠȖȓĮ, ıIJȘȞ İȟİȜȚțIJȚțȒ ȕȚȠȜȠȖȓĮ, țĮȚ ıIJȘ ȖȞȦıIJȚțȒ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒ ĮȞșȡȦʌȠȜȠȖȓĮ.,
ȩʌȦȢ: (1) IJȠ ȝȣĮȜȩ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒȢ (Marr 198), () IJȠ ȝȣĮȜȩ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ ʌȠȜȣȝȠȡijȚțȩȢ
(multimodular) ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒȢ (Hirschfeld& Gelman 199M), ({) ȠȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ
ȝȠȞȐįİȢ (modules) İȓȞĮȚ ȑȝijȣIJİȢ (Fodor 198{), (M) ȠȚ įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ıȤİįȚȐıIJȘțĮȞ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ Įʌȩ IJȘ ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ȖȚĮ ȞĮ ȜȪıȠȣȞ IJĮ ȗȦIJȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ıIJĮ
ʌȡȠȖȠȞȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ (Barkow țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ 199), țĮȚ (’) ȠȚ ʌİʌȠȚșȒıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ʌȡĮțIJȚțȑȢ
įȚĮįȓįȠȞIJĮȚ, ĮȞĮʌIJȪııȠȞIJĮȚ țĮȚ İʌȚȗȠȪȞ țȐIJȦ Įʌȩ IJȘȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ıIJȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
İȣĮȓıșȘIJİȢ ıIJȘ ȝȠȡijȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (modular processing) (Sperber 1996). ȀȐșİ ȝȠȡijȚțȒ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ (modular faculty), Ȓ «įȚĮȞȠȘIJȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ,» țȣȕİȡȞȐIJĮȚ ʌȚșĮȞȫȢ Įʌȩ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ıȪȞȠȜȠ (ȖİȞİIJȚțȐ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ) ȕĮıȚțȫȞ ĮȡȤȫȞ ʌȠȣ İȡȝȘȞİȪȠȣȞ țĮȚ ȖİȞȚțİȪȠȣȞ IJȘ
ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ țĮȚ IJȚȢ ȚįȚȩIJȘIJİȢ IJȦȞ ȠȞIJȠIJȒIJȦȞ ȝȑıĮ ıIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ IJȠȣȢ ʌİȡȚȠȤȒ (faculty
domain) (Chomsky 

).

ȂȚĮ ijȣıȚțȐ İʌȚȜİȖȝȑȞȘ, ȝȠȡijȚțȒ įȠȝȒ İȓȞĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖȐȗİIJĮȚ,
ȦȢ İȓıȠįȠȢ (input), ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌİįȓȠ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞ İȡİșȚıȝȐIJȦȞ. Ǿ ȝȠȞȐįĮ
(module) ʌĮȡȐȖİȚ ĮȣșȩȡȝȘIJĮ, ȦȢ ȑȟȠįȠȢ (output), ȠȝȐįİȢ İȡİșȚıȝȐIJȦȞ ıİ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ țĮșȫȢ
İʌȓıȘȢ țĮȚ ıȣȝʌİȡȐıȝĮIJĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİIJĮȟȪ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ țĮIJȘȖȠȡȚȫȞ. Ǿ
İȖȖİȞȫȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ ȖȞȦıIJȚțȒ įȠȝȒ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (output) ıȤİįȚȐıIJȘțİ ʌȡȠijĮȞȫȢ Įʌȩ
IJȘ ijȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ. ÔʌȑIJȡİȥİ ıIJȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ ȞĮ ȤİȚȡȚıIJȠȪȞ ʌȡȠıĮȡȝȠıIJȚțȐ IJĮ ʌȡȠȖȠȞȚțȐ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ ȝİ IJȘ ȖȡȒȖȠȡȘ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȚȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ țĮȚ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ
İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ IJȡȑȤȠȣıĮ İȡȝȘȞİȓĮ IJȘȢ İȚįȓțİȣıȘȢ ȤȫȡȠȣ (domain specificity), ȣʌȐȡȤȠȣȞ
țĮIJȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ įȪȠ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ İȟİȜȚȖȝȑȞȦȞ ȖȞȦıIJȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ (cognitive modules): ʌȡȫIJȘȢ
IJȐȟȘȢ ĮȞIJȚȜȘʌIJȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ țĮȚ įİȪIJİȡȘȢ IJȐȟȘȢ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ. ȂȚĮ ʌȡȫIJȘȢ IJȐȟȘȢ
ĮȞIJȚȜȘʌIJȚțȒ ȝȠȞȐįĮ (perceptual module) ȑȤİȚ ĮȣIJȩȝĮIJȘ țĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȑȞĮ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ İȪȡȠȢ ĮȚıșȘIJȘȡȚĮțȫȞ İȡİșȚıȝȐIJȦȞ. DzȤİȚ IJȘ įȚțȒ IJȘȢ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ, țĮȚ įİȞ
İʌȚıȪȡİȚ IJȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ıİ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ Įʌȩ ȐȜȜİȢ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ. ȂȚĮ
ĮȞIJȚȜȘʌIJȚțȒ ȝȠȞȐįĮ ıȣȞįȑİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȝİ ȝȚĮ ĮȡțİIJȐ ıIJĮșİȡȒ ȞİȣȡȦȞȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ, țĮȚ
ȝȚĮ ȖȡȒȖȠȡȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȞİȚįȘIJȒ. ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮ İȓȞĮȚ ȝȠȞȐįİȢ ȖȚĮ
IJȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ʌȡȠıȫʌȦȞ, IJȘȞ ĮȞIJȓȜȘȥȘ IJȦȞ ȤȡȦȝȐIJȦȞ, IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ IJȠȣ ȩȖțȠȣ IJȦȞ
ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȦȞ, țĮȚ IJȘ ȝȠȡijȚțȒ ıȪȞIJĮȟȘ (morpho-syntax) (Fodor 198{). ȂȚĮ įİȪIJİȡȘȢ IJȐȟȘȢ
İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȒ ȝȠȞȐįĮ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȝİ ȝȚĮ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤȠ, ʌĮȡȐ ĮȣıIJȘȡȐ ʌȡȠıȦʌȚțȒ, ȕȐıȘ
įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȝȑȡȘ IJȠȣ ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ (ʌ.Ȥ., ĮȚıșȘIJȒȡȚȠȚ įȑțIJİȢ Ȓ
ȐȜȜİȢ ȝȠȞȐįİȢ), țĮȚ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıİ țȐʌȠȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȖȞȦıIJȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ (Atran 199 ).

8

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮ İȓȞĮȚ ȠȚ IJȠȝİȓȢ IJȦȞ folkmechanics (ijȠȜț- ȝȘȤĮȞȚțȒ), folkbiology (ijȠȜț- ȕȚȠȜȠȖȓĮ)
țĮȚ folkpsychology (ijȠȜț- ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ): 
ȠȜț-ȝȘȤĮȞȚțȒ (folkmechanics): ȉĮ ĮȞșȡȫʌȚȞĮ ȞİȠȖȞȐ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ȑȞĮ ıIJİȡİȩ
ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ ȦȢ IJȑIJȠȚȠ ȩIJĮȞ ıȣȝʌİȡĮȓȞȠȣȞ ȩIJȚ Ș ıȣȞȠȡȚĮțȒ İʌȚijȐȞİȚĮ ʌȠȣ ȕȜȑʌȠȣȞ İȓȞĮȚ ȑȞĮ
IJȡȚıįȚȐıIJĮIJȠ ıȫȝĮ ʌȠȣ įȚĮIJȘȡİȓ IJȘ ıȣȞİțIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJĮ ȩȡȚȐ IJȠȣ ȩIJĮȞ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıİ țȓȞȘıȘ
(ĮȞIJȓșİIJĮ Įʌȩ IJȠ Ȟİȡȩ Ȓ IJȘ ȝİIJĮIJȩʌȚıȘ IJȘȢ ȐȝȝȠȣ), ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮIJĮȜȐȕİȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ IJȠȞ
ȓįȚȠ ȤȫȡȠ ȝİ ȑȞĮ ĮȞȐȜȠȖȠ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ (ĮȞIJȓșİIJĮ Įʌȩ IJȚȢ ıțȚȑȢ) Ȓ ȞĮ țĮIJĮȜȐȕİȚ įȪȠ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ
șȑıİȚȢ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ (ĮȞIJȓșİIJĮ Įʌȩ ȝȚĮ ijȦIJȚȐ), țĮȚ ȠȪIJȦ țĮșİȟȒȢ (Baillargeon 1987, Spelke 199 ). 
ȠȜț-ȕȚȠȜȠȖȓĮ (folkbiology): ȅȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ ıİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪȢ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ ȝȚĮ ȑȞȞȠȚĮ (folk) İȚįȫȞ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȝȚĮ IJĮȟȚȞȠȝȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ İȚįȫȞ
(Berling țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ. 197{, Atran 199 ). ǹȣIJȩ ȣʌȠȞȠİȓ IJȘȞ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȒ ıȣȞİȚįȘIJȠʌȠȓȘıȘ ȩIJȚ, ȖȚĮ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȠȚ ȝȘȜȚȑȢ țĮȚ ȠȚ ȖĮȜȠʌȠȪȜİȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȠ ȓįȚȠ șİȝİȜȚȫįİȢ İʌȓʌİįȠ (folk) ȕȚȠȜȠȖȚțȒȢ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ, țĮȚ ȩIJȚ ĮȣIJȩ IJȠ İʌȓʌİįȠ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ įȚĮijȑȡİȚ Įʌȩ IJȠ țĮIJȫIJİȡȠ İʌȓʌİįȠ
ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJĮ ȐȖȡȚĮ įȑȞIJȡĮ ȝȘȜȚȐȢ țĮȚ IJȚȢ ȐȖȡȚİȢ ȖĮȜȠʌȠȪȜİȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Įʌȩ IJȠ
ȣʌȠ- İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJĮ įȑȞIJȡĮ țĮȚ IJĮ ʌȠȣȜȚȐ. ǹȣIJȩ IJȠ IJĮȟȚȞȠȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ
İʌȓıȘȢ ĮʌİȓȡȦȢ ʌȠȜȜȐ ıȣıIJȘȝĮIJȚțȐ țĮȚ ȕĮșȝȠȞȠȝȘȝȑȞĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮIJĮ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ
țĮIJĮȞȠȝȒ ȖȞȦıIJȫȞ Ȓ ĮȖȞȫıIJȦȞ ȚįȚȠIJȒIJȦȞ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ İȚįȫȞ (Coley țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ 1997, Atran
1998). Ǿ folkbiology ıIJİȖȐȗİȚ İʌȓıȘȢ ȝȘ ʌȡȠijĮȞİȓȢ țĮȚ ĮʌĮȡĮIJȒȡȘIJİȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ, ȩʌȦȢ
İȜȜȠȤİȪȠȣıİȢ ĮȚIJȚĮțȑȢ ıȤȑıİȚȢ ıİ İȓįȘ ȗȫȦȞ țĮȚ ijȣIJȫȞ (ʌ.Ȥ. ȝȚĮ ȖȐIJĮ ʌȠȣ ʌȠIJȑ įİȞ ȞȚĮȠȣȡȓȗİȚ țĮȚ
ʌȐȜȚ ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȞĮ ȖİȞȞȒıİȚ ȖĮIJȐțȚĮ ʌȠȣ ȞĮ ȞȚĮȠȣȡȓȗȠȣȞ Įʌȩ IJȘ ijȪıȘ IJȠȣȢ). ȅ ÔııİȞıȚĮȜȚıȝȩȢ
ĮȣIJȩȢ İȓȞĮȚ İȝijĮȞȒȢ ıİ ʌĮȚįȚȐ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ IJȦȞ IJİııȐȡȦȞ İIJȫȞ
(Atran țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ 

1). 

ȠȜț-ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ (folkpsychology): ȅȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ, țĮȚ ȓıȦȢ ȐȜȜĮ țȚȞȠȪȝİȞĮ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ,
İȓȞĮȚ ȞȠȒȝȠȞİȢ ijȠȡİȓȢ ʌȠȣ įȡȠȣȞ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ IJȘ įȡȐıȘ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦ İıȦIJİȡȚțȫȞ ȫıİȦȞ. ǹȣIJȩ
İʌȚIJȡȑʌİȚ ıIJȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ ȞĮ țĮIJĮȜȐȕȠȣȞ ʌȫȢ ȠȚ ȓįȚȠȚ țĮȚ ȐȜȜȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞIJȚįȡȐıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ
įȡȐıȠȣȞ ʌȐȞȦ ıİ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ țĮȚ ıİ ȖİȖȠȞȩIJĮ Įʌȩ ĮʌȩıIJĮıȘ, įȘȜĮįȒ ȤȦȡȓȢ ȐȝİıȘ ijȣıȚțȒ
İʌĮijȒ. ȅȚ İțȠȪıȚİȢ ĮȚIJȚĮțȑȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ʌİʌȠȚșȒıİȚȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚșȣȝȓİȢ, įİȞ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ȐȝİıĮ ĮȞIJȚȜȘʌIJȑȢ. ȅȚ įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ Įʌȩ ijIJȦȤȑȢ țĮȚ
ĮʌȠıʌĮıȝĮIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȝȩȞȠ ijȣıȚțȒ țȓȞȘıȘ Ȓ ȑțijȡĮıȘ, ȩʌȦȢ Ș
įȚĮțİțȠȝȝȑȞȘ țȓȞȘıȘ ʌȡȠȢ ȑȞĮȞ ıIJȩȤȠ (Csbira țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ. 1999), Ș ĮȣIJȩȞȠȝȘ țĮȚ ıȣȞIJȠȞȚıȝȑȞȘ
țȓȞȘıȘ ȝİIJĮȟȪ ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ (Premack țĮȚ Premack 199’), IJȠ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȝİ țȐʌȠȣ (Leslie 1991),
IJȠ țȠȓIJĮȖȝĮ țĮȚ Ș ȑțijȡĮıȘ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ (Baron Cohen 199’), ȠȚ ȤİȚȡȠȞȠȝȓİȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
(Johnson țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ 1998). ȈIJȘȞ ȘȜȚțȓĮ IJȦȞ IJİııȐȡȦȞ İIJȫȞ, IJĮ ʌĮȚįȚȐ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ țȠȣȜIJȠȪȡİȢ
ĮʌȠįȓįȠȣȞ ıIJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ İıȦIJİȡȚțȐ țȓȞȘIJȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȚȢ ȥİȣįİȓȢ ʌİʌȠȚșȒıİȚȢ țĮȚ IJȘȞ
İȟĮʌȐIJȘıȘ (Wimmer& Perner 198{, Avis& Harris 1991).
ȀȐșİ ȝȠȞȐįĮ ȑȤİȚ ȝȚĮ ijȣıȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ (natural domain), Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȚĮ ȓįȚĮ
ʌİȡȚȠȤȒ (proper domain) țĮȚ ȝȚĮ (İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ țİȞȒ) ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ (actual domain)
(Sperber 1996). ȂȚĮ ȓįȚĮ ʌİȡȚȠȤȒ İȓȞĮȚ Ș ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ȖȚĮ IJȘ ijȣıȚțȐ İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ

9

ȝȠȞȐįĮȢ ʌȡȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ. ǹȣIJȒ Ș ijȣıȚțȐ İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ įİįȠȝȑȞȦȞ
İȟȩįȠȣ ʌȠȣ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ȝİ IJȡȩʌȠ ĮȚIJȚĮțȩ ıIJȠ ȞĮ IJȠ țĮIJĮıIJȒıȠȣȞ ȑȞĮ ıIJĮșİȡȩ ȖȞȫȡȚıȝĮ
țȐʌȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, İȡİșȓıȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıİ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȑȢ ȗȫȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȦȞ, İȝʌȓʌIJȠȣȞ ıIJȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȚȠȤȒ ȝȚĮȢ ȝȠȞȐįĮȢ IJȘȢ ijȠȜțȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ. ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ IJȦȞ ȗȫȦȞ ȦȢ ijȠȡİȓȢ, ȝİ ıțȠʌȠȪȢ țĮȚ İıȦIJİȡȚțȐ țȓȞȘIJȡĮ, șĮ
İʌȑIJȡİʌİ ıIJȠȣȢ ʌȡȠȖȩȞȠȣȢ ȝĮȢ ȞĮ İʌȚįȚȫȟȠȣȞ ıIJȠȤİȣȝȑȞİȢ įȡȐıİȚȢ ıIJȚȢ ıȤȑıİȚȢ șȘȡİȣIJȒșȘȡȐȝĮIJȠȢ, ijȓȜȠȣ- İȤșȡȠȪ, țĮȚ ȞĮ İʌȦijİȜȘșȠȪȞ ȝİ IJȡȩʌȠȣȢ ʌȠȣ İȞȚıȤȪȠȣȞ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ.
Ǿ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ ȝȚĮȢ ȝȠȞȐįĮȢ İȓȞĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ IJȠȣ
ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ

ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ IJȚȢ ĮȡȤȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȚıȩįȠȣ IJȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ, ĮıȤȑIJȦȢ ĮȞ Ș

ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıİ ʌȡȠȖȠȞȚțȑȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ țȐʌȠȚȠȞ ıțȠʌȩ (Ȓ ĮȞ İʌȓıȘȢ ĮȞȒțİȚ
Ȓ ȩȤȚ ıIJȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȚȠȤȒ). īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȠȚ ıȤȘȝĮIJȚıȝȠȓ IJȦȞ ıȪȞȞİijȦȞ țĮȚ ȠȚ ĮʌȡȠıįȩțȘIJȠȚ
șȩȡȣȕȠȚ Įʌȩ ȐȥȣȤİȢ ʌȘȖȑȢ İȪțȠȜĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȞȪȟİȚȢ ıİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ ȖȚĮ țȐʌȠȚȠȣȢ
ijȠȡİȓȢ įȣȞȐȝİȦȞ (Hume 17’6/19’7, Guthrie 199{). ǹȞ țĮȚ IJĮ ıȪȞȞİijĮ țĮȚ Ƞ ĮȑȡĮȢ ȣʌȒȡȤĮȞ ıIJĮ
ʌȡȠȖȠȞȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ, įİȞ İȟȣʌȘȡȑIJȘıĮȞ țȐʌȠȚȠȞ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ıțȠʌȩ. ȆİȚȡȐȝĮIJĮ įİȓȤȞȠȣȞ
ȩIJȚ IJȩıȠ ȠȚ İȞȒȜȚțȠȚ ȩıȠ țĮȚ IJĮ ʌĮȚįȚȐ İȡȝȘȞİȪȠȣȞ ĮȣșȩȡȝȘIJĮ IJȚȢ İȞįİȤȩȝİȞİȢ țȚȞȒıİȚȢ
ȖİȦȝİIJȡȚțȫȞ ȝȠȡijȫȞ țĮȚ ıȘȝİȓȦȞ ıİ ȝȚĮ ȠșȩȞȘ ȦȢ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȫȞIJİȢ ijȠȡİȓȢ ʌȠȣ įȚĮșȑIJȠȣȞ
įȚĮțȡȚIJȠȪȢ ıIJȩȤȠȣȢ țĮȚ İıȦIJİȡȚțȐ țȓȞȘIJȡĮ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ (Heider& Simmel 19MM,
Premack& Premack 199’, Bloom& Veres 1999). ȅȚ țȚȞȠȪȝİȞİȢ IJİȜİȓİȢ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ įİȞ ĮȞȒțȠȣȞ
ıIJȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ijȠȜț- ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ İʌİȚįȒ įİȞ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJĮ
ʌȡȠȖȠȞȚțȐ ıțȩʌȚȝĮ ȑȡȖĮ. ǵʌȦȢ IJĮ ıȪȞȞİijĮ țĮȚ Ƞ ĮȑȡĮȢ, ȑIJıȚ țĮȚ ȠȚ țȚȞȠȪȝİȞİȢ IJİȜİȓİȢ ıIJȘȞ
ȠșȩȞȘ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ijȠȜț- ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ.

VI.‘

ȆȠȜȚIJȚıȝȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ (Cultural Domains)

ȅȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȐ ȠȞIJȩIJȘIJİȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ ȝȚȝȘșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȤİȚȡȚıIJȠȪȞ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ IJȘȢ ijȣıȚțȒȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ įİįȠȝȑȞȦȞ
(input) IJȦȞ İȟİȜȚțIJȚțȐ ȓįȚȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȠȞIJȠIJȒIJȦȞ țĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ (Sperber 1996). ǻȘȜĮįȒ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮıȚIJȚțȑȢ ıIJȚȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ. ȅȚ ȝȐıțİȢ,
IJȠ make-up, Ƞ Mickey Mouse, Ș ȖİȦȝİIJȡȓĮ, ȠȚ țȣȕİȡȞȒıİȚȢ, ȠȚ ĬİȠȓ țĮȚ ȠȪIJȦ țĮșİȟȒȢ
țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ țĮȚ ȖȚĮ IJĮ ĮȞșȡȫʌȚȞĮ ȩȞIJĮ. ÔʌİȚįȒ IJĮ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ijĮȚȞȩȝİȞĮ İȪțȠȜĮ
İȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞ IJȚȢ ȝȠȡijȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ, İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩIJİȡȠ ȞĮ İʌȚȗȒıȠȣȞ țĮIJȐ IJȘ ȝİIJȐįȠıȘ Įʌȩ
ȝȣĮȜȩ ıİ ȝȣĮȜȩ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ İȞȩȢ İȣȡȑȠȢ ijȐıȝĮIJȠȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȩȞIJȦȞ țĮȚ ıȣȞșȘțȫȞ
ȝȐșȘıȘȢ Įʌȩ ȩIJȚ ȠȞIJȩIJȘIJİȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȚȠ įȪıțȠȜȠ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıIJȠȪȞ. ȀĮIJȐ
ıȣȞȑʌİȚĮ, İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩIJİȡȠ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ įȚĮȤȡȠȞȚțȑȢ ʌIJȣȤȑȢ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ.
DzȞĮ ȐȜȜȠ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ Įʌȩ IJȘȞ ȘșȠȜȠȖȓĮ ʌȡȠıijȑȡİȚ ȝȚĮ ĮȞĮȜȠȖȓĮ. ȆȠȜȜȐ İȓįȘ ʌȠȣȜȚȫȞ
ȑȤȠȣȞ ijȦȜȚȑȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮıȚIJȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ȝȑȜȘ ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ. DzIJıȚ, Ƞ țȠȪțȠȢ ĮʌȠșȑIJİȚ IJĮ ĮȣȖȐ IJȠȣ
ıIJȚȢ ijȦȜȚȑȢ ıʌȠȣȡȖȚIJȚȫȞ, İȟĮʌĮIJȫȞIJĮȢ IJȠȣȢ șİIJȠȪȢ ȖȠȞİȓȢ ȫıIJİ ȞĮ İʌȦȐıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ıȚIJȓıȠȣȞ IJĮ

1

ȞİȠȖȞȐ IJȠȣ. ȆȫȢ Ƞ țȠȪțȠȢ țĮIJĮijȑȡȞİȚ ȞĮ ȟİȖİȜȐıİȚ IJȠȞ țĮIJȐ IJĮ ȐȜȜĮ ȠȟȪ ıIJȘȞ ȩȡĮıȘ
ȠȚțȠįİıʌȩIJȘ IJȠȣ; ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ Lack (1968): «ȅ ȝȚțȡȩȢ țȠȪțȠȢ, ȝİ IJȠ IJİȡȐıIJȚȠ ĮȞȠȚțIJȩ ıIJȩȝĮ
țĮȚ IJȘ įȣȞĮIJȒ ȚțİIJİȣIJȚțȒ ijȦȞȒ IJȠȣ, ȑȤİȚ ʌȡȠijĮȞȫȢ İȟİȜȓȟİȚ ıIJȠ ȑʌĮțȡȠ IJĮ İȡİșȓıȝĮIJĮ ʌȠȣ
İȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞ IJȘȞ ĮȞIJȓįȡĮıȘ ıȓIJȚıȘȢ IJȦȞ ıʌȠȣȡȖȚIJȚȫȞ ȖȠȞȑȦȞ« ǹȣIJȩ, ıĮȞ IJȠ țȡĮȖȚȩȞ ıIJȘȞ
İȡȦIJȠIJȡȠʌȓĮ IJȘȢ ĮȞșȡȦʌȩIJȘIJĮȢ, įİȓȤȞİȚ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȒ İțȝİIJȐȜȜİȣıȘ ȝİ IJȘ ȕȠȒșİȚĮ İȞȩȢ «ȣʌİȡİȡİșȓıȝĮIJȠȢ.» ȅȚ ȝȚțȡȠȓ țȠȪțȠȚ ȑȤȠȣȞ İȟİȜȓȟİȚ ĮȞIJȚȜȘʌIJȐ ıȒȝĮIJĮ ȖȚĮ ȞĮ ȤİȚȡȚıIJȠȪȞ IJȠ ȞİȣȡȚțȩ
ıȪıIJȘȝĮ IJȦȞ ıʌȠȣȡȖȚIJȚȫȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȠ țĮȚ ȑʌİȚIJĮ ıIJĮȝĮIJȫȞIJĮȢ Ȓ įȚĮțȩʌIJȠȞIJĮȢ IJȘȞ
țĮȞȠȞȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ. ȀĮIJȐ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ, ȠȚ țȠȪțȠȚ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ʌĮȡĮțȐȝȥȠȣȞ țĮȚ ȞĮ
ȠȚțİȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ IJȠȣȢ įȚĮȝȠȡijȦȝȑȞȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ İʌȚȕȓȦıȘȢ IJȦȞ ıʌȠȣȡȖȚIJȚȫȞ.
ȅȝȠȓȦȢ, ȠȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚİȖİȡșȠȪȞ Įʌȩ IJȚȢ ʌȠȡȞȠȖȡĮijȚțȑȢ İȚțȩȞİȢ Ȓ ȞĮ
ijȠȕȘșȠȪȞ Įʌȩ IJȚȢ ȝȐıțİȢ. ȅȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ IJȘȞ ʌȠȡȞȠȖȡĮijȓĮ țĮȚ IJȚȢ ȝȐıțİȢ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤİȚȡĮȖȦȖȒıȠȣȞ IJȘ ȝȠȡijȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (modular
processing) ȖȚĮ ʌĮȡĮıȚIJȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ (ʌ.Ȥ. ȞĮ įȚİȖİȓȡȠȣȞ IJȘȞ İʌȚșȣȝȓĮ ȝİ ıțȠʌȩ IJĮ ȤȡȒȝĮIJĮ, Ȓ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ IJȠ ijȩȕȠ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚȕȐȜȠȣȞ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȣʌȠIJĮȖȒ). ȆȡȐȖȝĮIJȚ, ȠȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚİȖİȡșȠȪȞ ıİȟȠȣĮȜȚțȐ Ȓ ȞĮ ijȠȕȘșȠȪȞ Įʌȩ ĮȡțİIJȐ ĮijȘȡȘȝȑȞİȢ Ȓ ȝȘ ȡİĮȜȚıIJȚțȑȢ
ĮȞĮʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ. ȍıIJȩıȠ, IJĮ ȠʌIJȚțȐ İȡİșȓıȝĮIJĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡțİIJȐ țȠȚȞȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ (ȞȩȡȝİȢ ıİȟȠȣĮȜȚțȩIJȘIJĮȢ Ȓ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ) ȫıIJİ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ʌĮȡȩȝȠȚİȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ (ȝĮȗȓ ȝİ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ įȚĮȞȠȘIJȚțȐ
ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ).
ȉĮ İȓįȘ IJȘȢ ijȠȜț- ȕȚȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ȠȝȐįİȢ IJȦȞ ijȠȜț- İȚįȫȞ (folkspecies) İȓȞĮȚ İȖȖİȞȫȢ
țĮȜȐ įȠȝȘȝȑȞĮ, IJȡĮȕȠȪȞ IJȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ, ȝİIJĮįȓįȠȞIJĮȚ țĮȚ ĮʌȠIJȣʌȫȞȠȞIJĮȚ İȪțȠȜĮ ĮȞȐȝİıĮ ıIJĮ
ȝȣĮȜȐ. ȍȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ, ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȐ IJȠȣȢ ıȣȞįİIJȚțȠȪȢ țȡȓțȠȣȢ ıIJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
ʌȡȠıįȑȞİIJĮȚ Ș ȖȞȫıȘ țĮȚ Ș ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ IJȦȞ İȖȖİȞȫȢ ȜȚȖȩIJİȡȠ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ
ȠȝȐįȦȞ. ȀĮIJȐ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȠȚ IJȠIJİȝȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠıIJȘșȓıȚȝİȢ, ȞĮ
IJȡĮȕȒȟȠȣȞ IJȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ȝȣĮȜȩ ıİ ȝȣĮȜȩ. ǹȣIJȑȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ
țȐșİ ȝȚȝȓįȚȠ ȞĮ ȖȓȞİȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȐ ȕȚȫıȚȝȠ. DzȞĮ țȪȡȚȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȠȣ IJȠIJİȝȚıȝȠȪ ʌȠȣ IJȠȞ
țȐȞİȚ «İȞįȚĮijȑȡȠȞ ıIJȘ ıțȑȥȘ» İȓȞĮȚ ȩIJȚ İȞȚıȤȪİȚ IJȩıȠ IJȘȞ ĮʌȠȝȞȘȝȩȞİȣıȘ ȩıȠ țĮȚ IJȘȞ
ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ȞĮ İijȚıIJȐ IJȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌĮȡĮȕȚȐȗȠȞIJĮȢ țĮIJĮȜȣIJȚțȐ IJȘ ȖİȞȚțȒ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ IJȦȞ
ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ İȚįȫȞ (Levi Strauss 196). ȉĮ ȝȑȜȘ İȞȩȢ IJȠIJȑȝ, ĮȞIJȓșİIJĮ ȝİ IJĮ ȝȑȜȘ İȞȩȢ İȓįȠȣȢ, įİȞ
ıȣȞȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ, ĮȜȜȐ ȝȩȞȠ ȗİȣȖĮȡȫȞȠȣȞ ȝİ IJĮ ȝȑȜȘ ȐȜȜȦȞ IJȠIJȑȝ ȖȚĮ ȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȑȞĮ ıȪıIJȘȝĮ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮȞIJĮȜȜĮȖȒȢ. ȆĮȡĮIJȘȡȒıIJİ ȩIJȚ ĮȣIJȒ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ IJȘȢ
ȕĮıȚțȒȢ ȖȞȫıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ țĮșȩȜȠȣ ĮȣșĮȓȡİIJȘ. ÔȓȞĮȚ ȝȚĮ IJȑIJȠȚĮ ȐȝİıȘ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ IJȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ
ȠȞIJȠȜȠȖȚțȒȢ įȚĮȓıșȘıȘȢ ȫıIJİ ȞĮ țȚȞȘIJȠʌȠȚİȓ İȪțȠȜĮ IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ
ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ IJȘ ȕȚȠȜȠȖȓĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țIJȚıIJȠȪȞ ȠȚ țȠȚȞȦȞȓİȢ ĮȞȐ IJȠȞ țȩıȝȠ
(Atran & Sperber 1991).
ȅȚ ȣʌİȡijȣıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȠȚ Įʌȩ IJȘȞ İʌȚıIJȒȝȘ ĮȜȜȐ
ĮʌȠįİȤIJȠȓ Įʌȩ IJȘ șȡȘıțİȓĮ, ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ IJȘȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ IJȘȢ ijȠȜțȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ. ȅȚ ȑȞȞȠȚİȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȣʌİȡijȣıȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȐ Įʌȩ IJȠ

11

ȝȠȡijȚțȩ ȖȞȦıȚȠȜȠȖȚțȩ ıȤȒȝĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ IJȘȞ İȡȝȘȞİȓĮ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ
ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ țĮȚ IJĮ ȗȫĮ. Ȃİ IJȠȞ ȩȡȠ «ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȐ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞȠȚ,» İȞȞȠȫ
ȩIJȚ İȞİȡȖȫȞIJĮȢ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȝİIJĮȤİȚȡȓȗȠȞIJĮȚ ĮȚIJȚĮțȐ IJȚȢ ȝȠȡijȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȝİ IJȠȞ țĮIJȐȜȜȘȜȠ
IJȡȩʌȠ- ȩʌȦȢ ĮțȡȚȕȫȢ IJȠ make- up țĮȚ ȠȚ ȝȐıțİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȠ ıȣȜȜȠȖȚțȩ, ʌȚșĮȞȩ, ĮȚIJȚĮțȩ
ȤİȚȡȚıȝȩ IJȦȞ ȑȝijȣIJȦȞ İȣĮȚıșȘıȚȫȞ ıİ įİȣIJİȡİȪȠȞIJĮ ıİȟȠȣĮȜȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ țĮȚ ıȒȝĮIJĮ
IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ. ȈIJȚȢ ıȣȞȘșȚıȝȑȞİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȝȚĮ ȟĮijȞȚțȒ țȓȞȘıȘ
IJȠȣ ĮȑȡĮ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıİȚ IJȘ ȖȞȦıIJȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ IJȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ, ʌȠȣ ȩȝȦȢ șĮ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ ıȪȞIJȠȝĮ ȝİ IJȘȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ĮȞȐȜȣıȒ IJȠȣȢ («ȒIJĮȞ ȝȩȞȠ Ƞ ȐȞİȝȠȢ»). Ȃİ IJȘ
ıȣȞİȚįȘIJȒ ȤİȚȡĮȖȫȖȘıȘ țĮȚ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ İȝijȪIJȦȞ, ȣʌȠțȚȞȠȪȝİȞȦȞ Įʌȩ IJȚȢ ȝȠȞȐįİȢ ȠȞIJȠȜȠȖȚțȫȞ
įİıȝİȪıİȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠįȓįȠȞIJĮȢ ıIJĮ ʌȞİȪȝĮIJĮ țȓȞȘıȘ țĮȚ ıȣȞĮȓıșȘȝĮ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȣȜȚțȒ ȣʌȩıIJĮıȘ) Ș
ȝȠȡijȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ʌȠIJȑ ȞĮ țĮIJĮȜȒȟİȚ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ, țĮȚ
ĮʌȡȠıįȚȩȡȚıIJĮ

ʌȠȜȜȑȢ

İȡȝȘȞİȓİȢ

ȝʌȠȡȠȪȞ

ȞĮ

ʌĮȡĮȤșȠȪȞ

ȖȚĮ

ĮʌİȡȚȩȡȚıIJĮ

ʌȠȜȜȑȢ

ȞİȠİȝijĮȞȚȗȩȝİȞİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ (Atran & Sperber 1991, Boyer 199M, Atran ıIJȠȞ ȉȪʌȠ).
Ȉİ ıȣȞIJȠȝȓĮ, ĮȣIJȑȢ ȠȚ İʌȓȝȠȞİȢ ʌIJȣȤȑȢ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ įİȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ, țĮȚ ıȣȤȞȐ įİȞ İȓȞĮȚ, įİįȠȝȑȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ ȐʌȠȥȘ İȞȩȢ ĮȞIJȚȜȘʌIJȚțȠȪ Ȓ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȠȪ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ. ǹȞIJȓșİIJĮ ȝİ IJȘ ȖİȞİIJȚțȒ ȝİIJȐįȠıȘ țĮȚ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ, Ș ȣȥȘȜȒȢ ʌȚıIJȩIJȘIJĮȢ ȝİIJȐįȠıȘ
ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș İȟĮȓȡİıȘ ʌĮȡȐ Ƞ țĮȞȩȞĮȢ. ȈIJĮșİȡȒ țĮȚ ȖȡȒȖȠȡȘ «ȝİIJȐȜȜĮȟȘ»
IJȘȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒȢ ȝİIJȐįȠıȘȢ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȠȞ
ĮIJȑȜİȚȦIJĮ ʌȠȚțȓȜȠ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıȝȩ IJȘȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȑIJıȚ țȚ ĮȜȜȚȫȢ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ IJȚȢ ȝȠȡijȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȚıȩįȠȣ. ȉȠ İȓįȠȢ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȫȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȚȠ
İȣĮȓıșȘIJȠ ıIJȘ ȝȠȡijȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İțİȓȞȠ ʌȠȣ ĮʌȠțIJȚȑIJĮȚ İȣțȠȜȩIJİȡĮ Įʌȩ IJĮ ʌĮȚįȚȐ, ʌȠȣ
ȝİIJĮȕȚȕȐȗİIJĮȚ ʌȚȠ İȪțȠȜĮ Įʌȩ ȐIJȠȝȠ ıİ ȐIJȠȝȠ, İȓȞĮȚ ȚțĮȞȩIJİȡȠ ȞĮ İʌȚȗȒıİȚ ȝȑıĮ ıİ ȑȞĮȞ
ʌȠȜȚIJȚıȝȩ ȝİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, ȖȚĮ ȞĮ İʌĮȞĮȜȘijșİȓ ʌȚșĮȞȩIJĮIJĮ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ ıİ
įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪȢ țĮȚ ıİ įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪȢ ȤȡȩȞȠȣȢ, țĮȚ ʌȚȠ țĮIJȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ țĮȚ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ.

VII.‘

ǵȤȚ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȤȦȡȓȢ ȝȓȝȘıȘ. ÔʌȠȝȑȞȦȢ ȩȤȚ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ

ÔȓȝĮıIJİ ȠȜȠȑȞĮ țĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȝȐȡIJȣȡİȢ ȝȚĮȢ ȖȡȒȖȠȡȘȢ țĮȚ ʌĮȖțȩıȝȚĮȢ İȟȐʌȜȦıȘȢ
ĮȞȫȞȣȝȦȞ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ ȝȘȞȣȝȐIJȦȞ ʌȠȣ ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ Įʌȩ İȝȐȢ șĮ ʌȡȠIJȚȝȠȪıĮȝİ ȞĮ ȝȘȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȜȜȐ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ IJĮ ĮʌȠijȪȖȠȣȝİ. ǹȣIJȩ İȞȚıȤȪİȚ țĮIJȐ ʌȠȜȪ IJȠ ıȣȞĮȓıșȘȝĮ
ȩIJȚ ĮȣIJȐ IJĮ ȝȘȞȪȝĮIJĮ İȓȞĮȚ ĮȣșĮȓȡİIJĮ, İȞİȡȖȐ, İʌȚșİIJȚțȐ țĮȚ ȗȦȞIJĮȞȐ. ȆȚıIJİȪȦ ȩIJȚ ĮȣIJȩ IJȠ
ıȣȞĮȓıșȘȝĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ʌĮȡĮȓıșȘıȘ. ȅȚ ȚįȑİȢ įİȞ ĮȞĮʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ ȠȪIJİ ĮȞIJȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȝȣĮȜȩ.
ǻİȞ ijȦȜȚȐȗȠȣȞ ȠȪIJİ ĮʌȠȚțȓȗȠȣȞ IJĮ ȝȣĮȜȐ, țĮȚ ȖİȞȚțȐ įİȞ įȚĮįȓįȠȞIJĮȚ Įʌȩ ȝȣĮȜȩ ıİ ȝȣĮȜȩ ȝİ IJȘ
ȝȓȝȘıȘ. ÔȓȞĮȚ IJĮ ȝȣĮȜȐ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ IJȚȢ ȚįȑİȢ. ȉĮ ȝȣĮȜȐ țIJȓȗȠȣȞ ȠȡȚıȝȑȞİȢ
İʌȚțȠȚȞȦȞȒıȚȝİȢ ʌIJȣȤȑȢ IJȦȞ ȚįİȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ, țĮȚ ĮȣIJȑȢ ȠȚ ʌIJȣȤȑȢ İȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞ Ȓ
ĮȞĮıȪȡȠȣȞ ȚįȑİȢ ıİ ȐȜȜĮ ȝȣĮȜȐ ȝȑıȦ IJȘȢ İʌĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȩȤȚ IJȘȢ ȝȓȝȘıȘȢ. ĬİȦȡİȓıIJİ IJȠ İȟȒȢ:

1

ǵIJĮȞ İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ ȀȚȞȑȗȠȚ ıİ ȝȚĮ ıȣȞȐșȡȠȚıȘ ȣȥȫȞȠȣȞ IJȠ ȀȩțțȚȞȠ ǺȚȕȜȓȠ IJȠȣ Mao țĮȚ
ȜȑȞİ «ǹijȒıIJİ ȤȓȜȚĮ ȜȠȣȜȠȪįȚĮ ȞĮ ĮȞșȓıȠȣȞ,» ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İȓıIJİ ıȓȖȠȣȡȠȚ ȩIJȚ ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ įİȞ
ȑȤȠȣȞ IJĮ ȓįȚĮ ȜȠȣȜȠȪįȚĮ ıIJȠ ȝȣĮȜȩ IJȠȣȢ, Ȓ țĮșȩȜȠȣ ȜȠȣȜȠȪįȚĮ, Ȓ ĮțȩȝĮ țĮȝȓĮ ȝȑıȘȢʌȚıIJȩIJȘIJĮȢ ȚįȑĮ ĮȣIJȠȪ ʌȠȣ ȠȚ ȐȜȜȠȚ ȑȤȠȣȞ țĮIJȐ ȞȠȣ. ǹȣIJȩ ʌȠȣ IJȠ ʌȜȒșȠȢ ȑȤİȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ İȓȞĮȚ
ȑȞĮ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ: ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȝȚĮ ıȣȞȐșȡȠȚıȘ İȞȐȞIJȚĮ ıIJȘ «ǻȣIJȚțȒ İʌȚȡȡȠȒ.» ȉȠ țȠȚȞȩ ĮȣIJȩ
ʌȜĮȓıȚȠ țȚȞȘIJȠʌȠȚİȓ IJȘȞ ȣʌȠıȣȞİȓįȘIJȘ ȖȞȫıȘ ıIJĮ ȝȣĮȜȐ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȦȞ: IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ ȠȚ įȣIJȚțȑȢ
ȚįȑİȢ, ʌȡĮțIJȚțȑȢ, ʌȡȠIJȚȝȒıİȚȢ, țĮȚ ȠȪIJȦ țĮșİȟȒȢ ȑȤȠȣȞ țȣȡȚĮȡȤȒıİȚ ıIJȘȞ ȀȓȞĮ. ǹȣIJȒ Ș
ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ ȖȞȫıȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ ıȣȞİʌȐȖİȚ IJȠ «ĮȜȘșȚȞȩ» İȜȜȠȤİȪȠȞ
ȝȒȞȣȝĮ IJȠȣ İʌȚȤİȚȡȒȝĮIJȠȢ: ȩIJȚ, ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȠȚ ĮȣIJȩȤșȠȞİȢ ȚįȑİȢ, ʌȡĮțIJȚțȑȢ, ʌȡȠIJȚȝȒıİȚȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȚȠșİIJȘșȠȪȞ.
īȚĮ ȞĮ İȟİIJȐıȦ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ȣʌȩșİıȘ, ʌĮȡȠȣıȓĮıĮ IJȘȞ ȑțijȡĮıȘ «ǹijȒıIJİ ȤȓȜȚĮ ȜȠȣȜȠȪįȚĮ
ȞĮ ĮȞșȓıȠȣȞ» ıİ ǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȢ țĮȚ ǹȝİȡȚțȐȞȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ ıIJȠ ʌĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ IJȠȣ Michigan. ȅȚ
ijȠȚIJȘIJȑȢ țȜȒșȘțĮȞ ȞĮ ȖȡȐȥȠȣȞ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ IJȘȢ ȑțijȡĮıȘȢ ıİ ȑȞĮ țȠȝȝȐIJȚ ȤĮȡIJȓ. ȅȚ ĮʌĮȞIJȒıİȚȢ
ȝȚĮȢ ȠȝȐįĮȢ IJȦȞ ǹȞĮIJȠȜȚțȫȞ ijȠȚIJȘIJȫȞ ȒIJĮȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ: «ȆȠȜȜȐ țĮȜȐ ʌȡȐȖȝĮIJĮ șĮ
ıȣȝȕȠȪȞ,» «ǹijȒıIJİ ȩȜȠȣȢ ıIJȘȞ ȠȝȐįĮ ıĮȢ ȞĮ İțijȡȐıȠȣȞ IJȚȢ İıȫIJİȡİȢ ıțȑȥİȚȢ IJȠȣȢ,» «ȉȠ ȂȐȚȠ
ȣʌȐȡȤİȚ ȝİȖȐȜȘ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ țĮȚ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩIJȘIJĮȢ,» «ǺȠȘșȒıIJİ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ,
ȝȘȞ IJȠ ȝȠȜȪȞİIJİ,» «ǹʌȠȜĮȪıIJİ IJȘȞ ȠȝȠȡijȚȐ țĮȚ IJȘȞ ȘȡİȝȓĮ IJȦȞ ĮȞșȚıȝȑȞȦȞ ȜȚȕĮįȚȫȞ,»
ǹȣȟȐȞİıIJİ țĮȚ ʌȜȘșȪȞİıIJİ.» ȅȚ ĮʌĮȞIJȒıİȚȢ IJȦȞ ǹȝİȡȚțȐȞȦȞ ijȠȚIJȘIJȫȞ ȒIJĮȞ, ĮȞ ȝȘ IJȚ ȐȜȜȠ, ʌȚȠ
İțIJİIJĮȝȑȞİȢ.
ȆȡȐȖȝĮIJȚ, ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ȝȐȜȜȠȞ ĮțȡĮȓȠ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ IJȘȢ İʌȚIJȣȤȠȪȢ ȤĮȝȘȜȒȢ- ʌȚıIJȩIJȘIJĮȢ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝȑıȦ IJȘȢ İʌĮȖȦȖȒȢ ĮȞIJȓ IJȘȢ ȝȓȝȘıȘȢ. ǹȜȜȐ įİȞ İȓȞĮȚ ȝİ țĮȞȑȞĮ IJȡȩʌȠ ĮıȣȞȒșȚıIJȠ.
Ǿ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘ șȡȘıțİȣIJȚțȒ ʌȓıIJȘ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȐ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ İȓįȠȣȢ. īȚĮ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ıİ ȑȞĮ ȐȜȜȠ ıȪȞȠȜȠ ʌİȚȡĮȝȐIJȦȞ ıIJȘȞ IJȐȟȘ, ȗȒIJȘıĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ ȞĮ ȖȡȐȥȠȣȞ
IJȚȢ ȑȞȞȠȚİȢ IJȡȚȫȞ Įʌȩ IJȚȢ įȑțĮ İȞIJȠȜȑȢ: (1) ȂȘȞ ʌȡȠıțȣȞȒıİȚȢ ȥİȪIJȚțĮ İȓįȦȜĮ, () ĬȣȝȒıȠȣ IJȠ
ȈȐȕȕĮIJȠ, țĮȚ ({) ȉȓȝĮ IJȠȞ ʌĮIJȑȡĮ țĮȚ IJȘ ȝȘIJȑȡĮ ıȠȣ. ȆĮȡȐ IJȚȢ ʌȡȠıįȠțȓİȢ IJȦȞ ȓįȚȦȞ IJȦȞ
ijȠȚIJȘIJȫȞ ȖȚĮ ıȣȞĮȓȞİıȘ, İȜȐȤȚıIJİȢ ȒIJĮȞ ʌȡȠijĮȞİȓȢ. ȂȚĮ țĮIJȘȖȠȡȓĮ 1 ijȠȚIJȘIJȫȞ İȡȝȒȞİȣıİ IJȘȞ
(1) ȦȢ: «ȁĮIJȡİȪİIJİ ȝȩȞȠ IJȠ ȋȡȚıIJȚĮȞȚțȩ Ĭİȩ,» «ȆȚıIJİȪİIJİ ȝȩȞȠ ıIJȠ țĮȜȩ ĮȜȜȚȫȢ șĮ ʌȐIJİ ıIJȘȞ
țȩȜĮıȘ,» «ȃĮ İȓıIJİ ĮȜȘșȚȞȠȓ ıIJȠȞ İĮȣIJȩ ıĮȢ țĮȚ ȞĮ ȝȘ ıȣȝȕȚȕȐȗİIJİ IJĮ ȚįĮȞȚțȐ ıĮȢ ȖȚĮ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıİIJİ ȕȡĮȤȣʌȡȩșİıȝȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ,» «ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮIJȡİȪİIJİ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ, ʌȡȩıȦʌĮ Ȓ
ĬİȠȪȢ ȑȟȦ Įʌȩ IJȘ șȡȘıțİȓĮ ıĮȢ,» țȠț. ǹȣIJȑȢ ȠȚ ĮʌĮȞIJȒıİȚȢ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ʌĮȡȠȣıȚȐıIJȘțĮȞ ıİ
ȝȚĮ ȐȜȜȘ ȠȝȐįĮ ijȠȚIJȘIJȫȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȗȘIJȒșȘțİ țĮȚ ʌȐȜȚ IJȠ ȞȩȘȝĮ IJȦȞ İțijȡȐıİȦȞ ʌȠȣ
įȚĮȕȐıIJȘțĮȞ. ȅȪIJİ ȑȞĮȢ įİȞ ʌĮȡȒȖĮȖİ ȝȚĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚȝȘ ȑțįȠıȘ IJȘȢ (1). ȅȚ İȡȝȘȞİȓİȢ IJȦȞ
ȐȜȜȦȞ İȞIJȠȜȫȞ İȝijȐȞȚıĮȞ ʌĮȡȩȝȠȚİȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ.
ǹʌȩ IJȘȞ ȐȜȜȘ ȝİȡȚȐ, ȠȚ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ İʌȚIJȣȤȠȪȢ ȣȥȘȜȒȢ- ʌȚıIJȩIJȘIJĮȢ ȝİIJȐįȠıȘȢ
ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ Ȓ țĮIJȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ ȝȑıȦ IJȘȢ ȝȓȝȘıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ ıȣȤȞȑȢ ĮȜȜȐ İȜȐȤȚıIJĮ
ʌȜȘȡȠijȠȡȚĮțȑȢ. ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮ İȓȞĮȚ: İʌȓıȘȝȠȚ ȤĮȚȡİIJȚıȝȠȓ (ȤİȚȡĮȥȓİȢ, ıijȣȡȓȖȝĮIJĮ, «ǹȖĮʌȘIJȑ
ȋ,« Ȃİ İțIJȓȝȘıȘ , Ƞ Ȋ,» țȜʌ.), Ș ʌĮȡȐIJĮȟȘ ıİ ȖȡĮȝȝȒ Ȓ IJȠ ȕȐįȚıȝĮ ıİ ıȤȘȝĮIJȚıȝȩ, IJȠ įȘȝȩıȚȠ

1{

ȤİȚȡȠțȡȩIJȘȝĮ, Ș ȠįȒȖȘıȘ ıIJĮ įİȟȚȐ țĮȚ ĮȞIJȓıIJȡȠijĮ, IJȠ ıIJȡȫıȚȝȠ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚȠȪ, Ș ĮȞĮȗȒIJȘıȘ
įȚİȣșȪȞıİȦȞ țĮȚ ĮȡȚșȝȫȞ IJȘȜİijȫȞȦȞ, țȠț. DZȜȜĮ ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘ ȝȚȝȘIJȚțȒ
İțȝȐșȘıȘ ȣʌȠIJȣʌȦįȫȞ ĮȜȜȐ ȝİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ ıȘȝĮȞIJȚțȫȞ įİȟȚȠIJȒIJȦȞ ȩʌȦȢ: IJȠ ȐȞĮȝȝĮ ȝȚĮȢ
ijȦIJȚȐȢ, Ș IJİȤȞȘIJȒ ĮȞĮʌȞȠȒ, Ș IJȠʌȠșȑIJȘıȘ IJȦȞ ȝȦȡȫȞ ıIJĮ țĮȡȠIJıȐțȚĮ, IJȠ țȩȥȚȝȠ ȤĮȡIJȚȫȞ ȝİ
ȥĮȜȓįȚ, IJȠ ȐȞȠȚȖȝĮ įȠȤİȓȦȞ ȝİ ȑȞĮ ĮȞȠȚȤIJȒȡȚ. ȂȩȞȠ ʌİȡȚıIJĮıȚĮțȐ Ș ȝȚȝȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ
ȝİIJĮijȑȡİȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȡȘIJȐ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ, ȩʌȦȢ ȝİ IJȚȢ İʌȚıIJȠȜȑȢ, IJȠȣȢ ȚȠȪȢ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ, Ȓ ȝȘȞȪȝĮIJĮ ȩʌȦȢ: «ʌĮȡĮțĮȜȫ
įȚĮȕȚȕȐıIJİ,» «ʌİȓIJİ IJȠ ıİ ȑȞĮȞ ijȓȜȠ,» «țȐȞIJİ ıİ țȐʌȠȚȠȞ ȐȜȜȠȞ ĮȣIJȩ IJȠ įȫȡȠ.» ǹȜȜȐ Ș
ıʌĮȞȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ȝİ İȞİȡȖȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ IJȘ įȚȐįȠıȒ IJȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȒ
ĮȞIJȓȡȡȘıȘ ıIJȘȞ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ ȪʌĮȡȟȘȢ IJȦȞ ȝȚȝȚįȓȦȞ. ÔȓȞĮȚ ĮȡțİIJȩ IJȠ ȖȞȦıIJȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȞĮ
ĮȞIJȚįȡȐ ıIJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȝİ ĮȟȚȩʌȚıIJĮ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȠȪȢ IJȡȩʌȠȣȢ.
ÔȞIJȠȪIJȠȚȢ, IJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȚıIJȩIJȘIJĮȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ʌȡȠțȪʌIJİȚ ȝȑıȦ IJȘȢ
İʌĮȖȦȖȒȢ ʌĮȡȐ IJȘȢ ȝȓȝȘıȘȢ. ĬİȦȡİȓıIJİ IJȘȞ ĮʌȜȒ ʌȡȩIJĮıȘ ʌȠȣ İțijȡȐȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ įȒȜȦıȘ, «ȠȚ
ȖȐIJİȢ țȣȞȘȖȠȪȞ IJĮ ʌȠȣȜȚȐ.» ǵIJĮȞ įȚĮȕȐȗİIJİ IJȘȞ įȒȜȦıȘ įİȞ ȑȤİIJİ IJȘȞ ʌȡȩIJĮıȘ ȞĮ
İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ıIJȠ ȝȣĮȜȩ ıĮȢ. ǹȣIJȩ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ĮțȩȝĮ țȚ ĮȞ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ Ș
įȒȜȦıȘ İțijȡȐȗİIJĮȚ İȓȞĮȚ ȩıȠ ʌȚȠ ijIJȦȤȩ ȖȓȞİIJĮȚ. Ǿ ĮʌȠțȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ıȣȞIJĮțIJȚțȒȢ įȠȝȒȢ
ȝȚĮȢ ȑțijȡĮıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ IJȠ IJȑȜȠȢ ȝȚĮȢ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ, ĮȜȜȐ ȝȩȞȠ Ș
ĮȡȤȒ. Ȃİ IJȠ ʌȠȪ ĮʌȠțȦįȚțȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıȣȞIJĮțIJȚțȐ, IJĮ ıȘȝĮıȚȠȜȠȖȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȝȚĮȢ ʌȡȩIJĮıȘȢ
ĮȞĮțIJȫȞIJĮȚ ȝİ IJȡȩʌȠȣȢ ʌȠȣ «ĮȣIJȩȝĮIJĮ» İȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞİ ȑȞĮ ʌȜȠȪıȚȠ ıȪȞȠȜȠ İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȫȞ
įȠȝȫȞ. ǹȣIJȑȢ ȠȚ įȠȝȑȢ İȞ ȝȑȡİȚ İȓȞĮȚ ȑȝijȣIJİȢ țĮȚ İȞ ȝȑȡİȚ İȞȚıȤȪȠȞIJĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ
İȝʌİȚȡȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮȢ ȝĮȡIJȣȡȓĮȢ IJȠȣȢ Įʌȩ ȐȜȜİȢ įȠȝȑȢ.
īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȜȩȖȦ IJȠȣ țĮșȠȜȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ ijȠȜț- ȕȚȠȜȠȖȚțȒȢ IJĮȟȚȞȠȝȓĮȢ,
ıȣȝʌİȡĮȓȞİIJİ ȩIJȚ IJĮ ȝȑȜȘ İȞȩȢ ȖȞȦıIJȠȪ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ İȓįȠȣȢ ʌȚșĮȞȫȢ ȑȤȠȣȞ ȦȢ șȘȡȐȝĮIJĮ ȝȚĮ
İȣȡİȓĮ ʌȠȚțȚȜȓĮ ȐȜȜȦȞ ȖȞȦıIJȫȞ Ȓ ĮȖȞȫıIJȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ İȚįȫȞ, ʌĮȡȩIJȚ ĮȣIJȒ Ș İȜȜȠȤİȪȠȣıĮ
ȕȚȠȜȠȖȚțȒ ʌȡȠįȚȐșİıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ įȚȐijȠȡȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ (ȝȚĮ ȖȐIJĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȐȡȡȦıIJȘ ȖȚĮ ȞĮ țȣȞȘȖȒıİȚ ʌȠȣȜȚȐ, ȐȜȜİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İțʌĮȚįİȣșȠȪȞ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ IJĮ
țȣȞȘȖȐȞİ, ȝİȡȚțȐ ȝİȖȐȜĮ ĮȡʌĮțIJȚțȐ ʌIJȘȞȐ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȫȢ ʌȠȜȪ ȝİȖȐȜĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȖȐIJİȢ ȞĮ IJĮ
țȣȞȘȖȒıȠȣȞ, țȠț). ÔʌȚʌȜȑȠȞ ıȣȝʌİȡĮȓȞİIJİ ȩIJȚ ȩȜĮ ĮȣIJȐ IJĮ İȓįȘ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ IJĮ ȝȑȜȘ ȝȚĮ ȖȐIJĮ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȣȞȘȖȒıİȚ, țȐIJȦ Įʌȩ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĮȞȒțȠȣȞ ıİ ȑȞĮ IJĮȟȚȞȠȝȚțȩ İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ
ĮȞȒțİȚ ıİ İțİȓȞȠ IJȦȞ İȚįȫȞ, țĮȚ IJȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ȚıȩIJȚȝȠ ȝİ İțİȓȞȠ IJȦȞ ȥĮȡȚȫȞ Ȓ ĮțȩȝĮ țĮȚ IJȦȞ
įȑȞIJȡȦȞ. ǹȞĮȡȓșȝȘIJĮ ȐȜȜĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮIJĮ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İȪțȠȜĮ Įʌȩ ĮțȡȚȕȫȢ
ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ıȣȞșȒțȘ ıIJȘ ijȠȜț- ȕȚȠȜȠȖȚțȒ IJĮȟȚȞȠȝȓĮ ıĮȢ, ĮȞ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȑțijȡĮıȘȢ Ȓ IJȘȢ
įȒȜȦıȘȢ IJȠ İʌȑIJȡİʌİ. ÔțIJȩȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȣIJȩȝĮIJȘ IJĮȟȚȞȠȝȚțȒ İʌĮȖȦȖȒ, įȚȐijȠȡİȢ ʌIJȣȤȑȢ
İȖțȣțȜȠʌĮȚįȚțȒȢ ȖȞȫıȘȢ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ țȚȞȘIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ ȝȚĮȢ
ȖȐIJĮȢ țĮȚ IJȦȞ ʌȠȣȜȚȫȞ, IJȚȢ ıȤȑıİȚȢ șȘȡİȣIJȫȞ- șȘȡĮȝȐIJȦȞ, țĮȚ ȠȪIJȦ țĮșİȟȒȢ. ÔʌİȚıȠįȚĮțȑȢ
ȝȞȒȝİȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒ ĮȞȐȝȞȘıȘ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȣʌȠțȚȞȘșȠȪȞ, ȩʌȦȢ
ȩIJĮȞ ȝȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȖȐIJĮ țȣȞȒȖȘıİ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȠȣȜȓ ıİ ȝȚĮ įİįȠȝȑȞȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, Ȓ
țȐʌȠȚĮ ijȠȡȐ ʌȠȣ ȝȚĮ ȖȐIJĮ țȣȞȒȖȘıİ ȑȞĮ ʌȠȞIJȓțȚ țĮȚ ȠȪIJȦ țĮșİȟȒȢ. ȉĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ıȣȝʌİȡȐıȝĮIJĮ

1M

țĮȚ ȠȚ İȡȝȘȞİȓİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȠȚțȓȜȠȣȞ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌȠ ıİ ʌȡȩıȦʌȠ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮijȠȡȑȢ ıIJȘȞ
ȑțIJĮıȘ IJȘȢ İȖțȣțȜȠʌĮȚįȚțȒȢ ȖȞȫıȘȢ țĮȚ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ȝȞȒȝȘȢ (Atran 1998).
ÔțIJȩȢ țȚ ĮȞ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ İȡȝȘȞİȓĮ țĮȚ ıȣȝʌİȡȐıȝĮIJĮ, Ș
İʌĮȖȦȖȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȝȚĮȢ įȒȜȦıȘȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮȟȚȠıȘȝİȓȦIJĮ
ȖȡȒȖȠȡȘ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ (Sperber& Wilson 1986, Gigerenzer& Todd 1999). ȈIJĮȝĮIJȐ ĮȝȑıȦȢ ȝİ
IJȠ ʌȠȪ ȣʌȐȡȟİȚ İʌĮȡțȑȢ ȞȩȘȝĮ ʌȠȣ țĮșȚıIJȐ ȝȚĮ įȒȜȦıȘ ʌȜȘȡȠijȠȡȚĮțȒ (ʌ.Ȥ. ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘ ȞȑĮ
ȖȞȫıȘ Ȓ ĮʌȠȡȡȓʌIJİȚ IJȘȞ ʌĮȜȚȐ). Ȉİ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ, Ƞ «țĮȞȩȞĮȢ ʌĮȪıȘȢ» ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İijĮȡȝȠıIJİȓ
ȝȩȞȠ ȪıIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ IJĮȟȚȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȫıȘȢ ʌȠȣ ȝȠȚȡȐȗİIJĮȚ ĮȞȐȝİıĮ ıIJĮ ȝȣĮȜȐ
İȞȩȢ ʌȜȘșȣıȝȠȪ, ȤȐȡȘ ıIJȘȞ İȖȖİȞȒ, ȝȠȡijȚțȒ įȠȝȒ IJȠȣȢ.

VIII.‘ ȂȓȝȘıȘ İȞĮȞIJȓȠȞ İʌĮȖȦȖȒȢ

ǹʌȩ IJȘȞ ȐʌȠȥȘ IJȘȢ ȝȚȝȘIJȚțȒȢ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȜȘșȚȞȒ ȝȓȝȘıȘ ȤȦȡȓȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ, țĮȚ
ĮȞIJȚıIJȡȩijȦȢ. ȉȠ ıȘȝİȓȠ țȜİȚįȓ ȖȚĮ IJȘ ȝȓȝȘıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ȩIJȚ ʌȡȠțĮȜİȓ Ȓ ĮʌȠıʌȐ Ȓ ʌĮȡȐȖİȚ Ȓ
ĮȞĮʌĮȡȐȖİȚ IJȚȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ. ȂȐȜȜȠȞ, IJȩıȠ ʌȡȠțĮȜİȓ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȩıȠ țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ IJȚȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȘȢ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ IJȘȢ ȝȓȝȘıȘȢ ʌȡȠțĮȜİȓ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ, ȦȢ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ, ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ IJȘȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮȢ. ǹȣIJȩ ıȣȞİʌȐȖİIJĮȚ ȩIJȚ Ș ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ʌȠȣ ȝİIJĮijȑȡİIJĮȚ Įʌȩ ȑȞĮȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȩ
(replicator) ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȐȞIJĮ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ. ȉȠ ıȤȑįȚȠ įȩȝȘıȘȢ
İȞıȦȝĮIJȫȞİȚ IJȠȞ ȠȚțȠįȩȝȠ.
īȚĮ IJȠȞ Dawkins (1999), ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıİ ĮȣIJȩ IJȠ șȑȝĮ IJȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ IJȘȢ Blackmore, ȠȚ
İțIJȚȝȒıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȞĮ țȐȞȠȣȞ ȝİ IJȘȞ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ IJȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ (ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ ȖİȞȩIJȣʌȠȣ),
ʌĮȡȐ ȝİ IJȘȞ ĮȞIJȚȖȡĮijȒ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ (ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ ijĮȚȞȩIJȣʌȠȣ), «ȝİȚȫȞȠȣȞ țĮIJȐ ʌȠȜȪ, țĮȚ
ʌȚșĮȞȫȢ ĮijĮȚȡȠȪȞ ıȣȞȠȜȚțȐ, IJȘȞ ĮȞIJȓȡȡȘıȘ ȩIJȚ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ĮȞIJȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȝİ ĮȞİʌĮȡțȒ ʌȚıIJȩIJȘIJĮ
ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ.» īȚĮ ȞĮ İʌİȟȘȖȒıİȚ ĮȣIJȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ, Ƞ Dawkins ʌȡȠıijȑȡİȚ ȑȞĮ ȞȠȘIJȚțȩ
ʌİȓȡĮȝĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞIJĮȢ įȪȠ ʌĮȚȤȞȓįȚĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘ ĮȡȤĮȓȦȞ țȚȞȑȗȚțȦȞ
ʌȜȠȓȦȞ.
ȈIJȠ ʌȡȫIJȠ ʌĮȚȤȞȓįȚ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ı¶ ȑȞĮ ʌĮȚįȓ ȝȚĮ İȚțȩȞĮ İȞȩȢ IJȑIJȠȚȠȣ ʌȜȠȓȠȣ țĮȚ
ȗȘIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ʌĮȚįȓ ȞĮ IJȘ ȗȦȖȡĮijȓıİȚ. ǶıIJİȡĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ı¶ ȑȞĮ įİȪIJİȡȠ ʌĮȚįȓ IJȠ ıȤȑįȚȠ
ĮȜȜȐ ȩȤȚ Ș ĮȡȤȚțȒ İȚțȩȞĮ, țĮȚ țĮȜİȓIJĮȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ IJȠ ıȤİįȚȐıİȚ. DzȞĮ IJȡȓIJȠ ʌĮȚįȓ țĮȜİȓIJĮȚ ȞĮ
ȗȦȖȡĮijȓıİȚ IJȠ ʌȜȠȓȠ Įʌȩ IJȠ ıȤȑįȚȠ IJȠȣ įİȪIJİȡȠȣ ʌĮȚįȚȠȪ, țĮȚ ȠȪIJȦ țĮșİȟȒȢ. ǵIJĮȞ ĮȡțİIJȐ IJȑIJȠȚĮ
ıȤȑįȚĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ, IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ ıȤȑįȚȠ ıIJȘ ıİȚȡȐ șĮ įȚĮijȑȡİȚ ʌȡȠijĮȞȫȢ IJȩıȠ ʌȠȜȪ Įʌȩ
IJȠȞ ʌȡȫIJȠ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȝȠȚȐȗİȚ țĮșȩȜȠȣ ȝİ ȑȞĮ ĮȡȤĮȓȠ țȚȞȑȗȚțȠ ʌȜȠȓȠ. ȊʌȐȡȤİȚ ȝİȖȐȜȠȢ ȕĮșȝȩȢ
«ȝİIJȐȜȜĮȟȘȢ țĮȚ ʌĮȡȑțțȜȚıȘȢ» ȖȚĮ ȞĮ įȚĮIJȘȡȘșİȓ IJȠ ıȤȑįȚȠ.
ȈIJȠ įİȪIJİȡȠ ʌĮȚȤȞȓįȚ, IJȠ ʌȡȫIJȠ ʌĮȚįȓ įȚįȐıțİIJĮȚ, ȝİ ȝȚĮ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȒ İʌȓįİȚȟȘ, ȞĮ
țĮIJĮıțİȣȐıİȚ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ İȞȩȢ IJȑIJȠȚȠȣ ʌȜȠȓȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ ȤĮȡIJȓ. ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ IJȠ ʌȡȫIJȠ
ʌĮȚįȓ įİȓȤȞİȚ ıİ ȑȞĮ įİȪIJİȡȠ ʌĮȚįȓ ʌȫȢ ȞĮ IJȠ țĮIJĮıțİȣȐıİȚ, țȠț. ȀĮșȫȢ Ș įİȟȚȩIJȘIJĮ

ȝİIJĮȕȚȕȐȗİIJĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ, ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ȕȐȜİIJİ ıIJȠȓȤȘȝĮ ȩIJȚ ȑȞĮȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠȢ ʌĮȡĮIJȘȡȘIJȒȢ șĮ
ĮȞĮȖȞȦȡȓıİȚ IJĮ ʌȚȠ ʌȡȩıijĮIJĮ ȝȠȞIJȑȜĮ ȦȢ ȜȓȖȠ- ʌȠȜȪ ʌȚıIJȑȢ İțįȩıİȚȢ IJȠȣ ʌȡȠIJȪʌȠȣ. ǹȞ ıIJȠ
ʌȡȫIJȠ ʌĮȚȤȞȓįȚ IJȠ ʌĮȚįȓ İȓȤİ İʌȓıȘȢ įȚįĮȤșİȓ ʌȫȢ ȞĮ ıȤİįȚȐıİȚ IJȠ ʌȜȠȓȠ, ȠȚ ʌȚȠ ʌȡȩıijĮIJİȢ İțįȠȤȑȢ
șĮ ȒIJĮȞ İȟȓıȠȣ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚȝİȢ ȩıȠ ıIJȠ įİȪIJİȡȠ ʌĮȚȤȞȓįȚ. ȀĮȚ ĮȞ ıIJȠ įİȪIJİȡȠ ʌĮȚȤȞȓįȚ IJĮ ʌĮȚįȚȐ
įİȞ İȓȤĮȞ įȚįĮȤșİȓ țȐʌȠȚĮ İʌȓįİȚȟȘ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ IJȣȜȓȖȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȤĮȡIJȚȠȪ ĮȜȜȐ IJȠȣȢ İȓȤİ ĮʌȜȐ įȠșİȓ
ȑȞĮ ȑIJȠȚȝȠ ȝȠȞIJȑȜȠ, IJȩIJİ ȠȚ IJİȜȚțȑȢ İțįȠȤȑȢ șĮ ȒIJĮȞ İȟȓıȠȣ ĮȖȞȫȡȚıIJİȢ ȝİ İțİȓȞİȢ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ
ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ.
ȂȚĮ țȡȓıȚȝȘ įȚĮijȠȡȐ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ įȪȠ ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ İȓȞĮȚ ȩIJȚ ȝȩȞȠ IJȠ įİȪIJİȡȠ ʌİȡȚȑȤİȚ ȝȚĮ
İʌȓįİȚȟȘ ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮIJȘȡȘIJȒ ȞĮ ȣʌȠșȑıİȚ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ: ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, «ʌȐȡİ ȑȞĮ
IJİIJȡȐȖȦȞȠ ijȪȜȜȠ ȤĮȡIJȓ țĮȚ įȓʌȜȦıİ IJȚȢ IJȑııİȡȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĮțȡȚȕȫȢ ıIJȘ ȝȑıȘ.» ȆĮȡȩIJȚ ȠȚ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȑȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ ıʌĮȞȓȦȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȑȜİȚĮ IJİIJȡȐȖȦȞĮ Ȓ IJȠ įȓʌȜȦȝĮ ĮțȡȚȕȫȢ ıIJȘ
ȝȑıȘ, IJȑIJȠȚİȢ (ijĮȚȞȠIJȣʌȚțȑȢ) ĮIJȑȜİȚİȢ IJİȓȞȠȣȞ ȞĮ ĮțȣȡȫȞȠȞIJĮȚ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝĮ İʌİȚįȒ Ƞ
ȣʌȠțİȓȝİȞȠȢ (ȖİȞȠIJȣʌȚțȩȢ) țȫįȚțĮȢ İȓȞĮȚ «ĮȣIJȩ- ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȠȢ:» ĮȣIJȩ ʌȠȣ ʌİȡȞȐ ıIJȘȞ
ĮȞĮȝİIJȐįȠıȘ İȓȞĮȚ Ș ȠȣıȓĮ IJȠȣ ʌȜȠȓȠȣ, İȞȫ țȐșİ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ ʌȜȠȓȠ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ĮIJİȜȒȢ
ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ.» ȅ ȆȜȐIJȦȞĮȢ șĮ ȤĮȝȠȖİȜȠȪıİ. «ȀĮIJ¶ İȝȑ,» șİȦȡİȓ Ƞ Dawkins, «Ș ıȤİįȩȞ ȖİȞİIJȚțȒ
țȜȘȡȠȞȠȝȚȐ IJȘȢ ȖȜȫııĮȢ țĮȚ IJȦȞ șȡȘıțİȣIJȚțȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȫȞ İșȓȝȦȞ įȚįȐıțİȚ IJȠ ȓįȚȠ
ȝȐșȘȝĮ.»
ȊʌȩȥȘ ȩIJȚ ȖȚĮ IJȘ ȖȜȫııĮ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ʌȡȠijĮȞȫȢ ȝȚĮ ʌȠȜȪ ʌȜȠȪıȚĮ ʌȡȠȖİȞȑıIJİȡȘ
İʌĮȖȦȖȚțȒ įȠȝȒ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ İȞȩȢ țĮȜȐ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞȠȣ ʌĮțȑIJȠȣ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ, ȫıIJİ
ȞĮ ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ıȣȝʌİȡȐȞȠȣȝİ IJȠȞ ȓįȚȠ țĮȞȩȞĮ Įʌȩ ĮȟȚȠıȘȝİȓȦIJĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȑȢ, Ȓ
įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ Įʌȩ İȞIJȣʌȦıȚĮțȐ ȩȝȠȚİȢ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȑȢ. īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, Ș (1) «ȅ John
ijȓȜȘıİ IJȘ Mary» ȑȤİȚ ıȤİįȩȞ IJȘȞ ȓįȚĮ İȜȜȠȤİȪȠȣıĮ ıȣȞIJĮțIJȚțȒ įȠȝȒ ȝİ IJȘ () «ȉȠ ıțȣȜȓ
įȐȖțȦıİ IJȘ ȖȐIJĮ.» ȀĮȚ ȠȚ įȪȠ İȓȞĮȚ ȝİIJĮȕĮIJȚțȑȢ ʌȡȠIJȐıİȚȢ ȝİ IJȘȞ ȓįȚĮ ıȤİįȩȞ ijȡĮıIJȚțȒ įȠȝȒ.
ǹȞIJȓșİIJĮ, Ș ({) «ȅ John İȝijĮȞȓıIJȘțİ ıIJȠȞ Peter ȖȚĮ ȞĮ țȐȞİȚ IJȘ įȠȣȜİȚȐ» ȑȤİȚ ȝȚĮ ʌȠȜȪ
įȚĮijȠȡİIJȚțȒ İȜȜȠȤİȪȠȣıĮ ıȣȞIJĮțIJȚțȒ įȠȝȒ Įʌȩ IJȘ (M) «ȅ John ĮʌİȣșȪȞșȘțİ ıIJȠȞ Peter ȖȚĮ ȞĮ
țȐȞİȚ IJȘ įȠȣȜİȚȐ.» Ǿ ʌȡȩIJĮıȘ ({) ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȚĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘ įȠȝȒ įȪȠ
İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞȦȞ ʌȡȠIJȐıİȦȞ ȝİ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ ȣʌȠțİȚȝȑȞȠȣ (Ƞ John İȝijĮȞȓıIJȘțİ ıIJȠȞ Peter -> Ƞ
John țȐȞİȚ IJȘȞ İȡȖĮıȓĮ), İȞȫ Ș ʌȡȩIJĮıȘ (M) ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȚĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘ įȠȝȒ įȪȠ
İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞȦȞ ʌȡȠIJȐıİȦȞ ȝİ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȠȣ (Ƞ John ĮʌİȣșȪȞșȘțİ ıIJȠȞ Peter -> Ƞ
Peter țȐȞİȚ IJȘȞ İȡȖĮıȓĮ). ȆȠȚĮ «ĮȣIJȠ- ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ» ȠįȘȖȓĮ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȞĮ
įȚĮȕĮıIJİȓ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ «ijĮȚȞȠIJȣʌȚțȑȢ» İʌȚijĮȞİȚĮțȑȢ ȝȠȡijȑȢ ʌȠȣ șĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȠȪıİ IJȘȞ
İȞıȦȝȐIJȦıȘ IJȦȞ (1) țĮȚ () țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ ȓįȚȠ «ȖİȞȠIJȣʌȚțȩ» țĮȞȩȞĮ ĮȜȜȐ IJȦȞ ({) țĮȚ (M) țȐIJȦ
Įʌȩ įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪȢ IJȪʌȠȣȢ; ȉȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ʌȠȣ ȝĮșĮȓȞİȚ IJȘ ȖȜȫııĮ įİȞ İȓȞĮȚ ȞĮ ȝȚȝȘșİȓ
țĮȚ ȞĮ ıȣȞİʌȐȖİȚ. ÔȓȞĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ IJȘȞ İʌȚijĮȞİȚĮțȒ ȝȠȡijȒ IJȦȞ ʌȡȠIJȐıİȦȞ ȖȚĮ ȞĮ
İȟİIJȐıİȚ IJȘ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ İijĮȡȝȠȖȒȢ ʌȡȠȨʌĮȡȤȠȣıȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮIJȘȡȘıȚĮțȐ «ĮȩȡĮIJȦȞ»
ıȣȞIJĮțIJȚțȫȞ įȠȝȫȞ, ȩʌȦȢ Ș ȝİIJĮȕĮIJȚțȒ ijȡĮıIJȚțȒ įȠȝȒ țĮȚ ȠȚ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞİȢ ıȤȑıİȚȢ
ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȠȣ- ȣʌȠțİȚȝȑȞȠȣ (Chomsky 1986).

16

īȚĮ ȞĮ ȠįȘȖȘșȠȪȝİ ıIJȠ ȗȘIJȠȪȝİȞȠ, ĮȢ șİȦȡȒıȠȣȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȡȚȫȞ țȐʌȦȢ ȐIJȣʌȦȞ
ʌİȚȡĮȝȐIJȦȞ, IJĮ ȠʌȠȓĮ ȑțĮȞĮ ıİ įȪȠ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ IJȐȟİȚȢ ijȠȚIJȘIJȫȞ ıIJȠ ʌĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ IJȠȣ
Michigan. ȈIJȠ ʌȡȫIJȠ ʌİȓȡĮȝĮ, ȑįİȚȟĮ ȑȞĮ țȠȝȝȐIJȚ ȤĮȡIJȓ ȖȚĮ įȑțĮ įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ țĮȚ ȗȒIJȘıĮ Įʌȩ
IJȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ ȞĮ ĮȞIJȚȖȡȐȥȠȣȞ ĮȣIJȩ ʌȠȣ ȑȖȡĮijİ ʌȐȞȦ IJȠȣ: «Through the air underground as they
fly marry bachelors.» ȀĮȞȑȞĮȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ įİȞ IJȠ țĮIJȐȜĮȕİ ĮțȡȚȕȫȢ, ĮȜȜȐ ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ
ȑʌȚĮıĮȞ ȝİȡȚțȑȢ ȜȑȟİȚȢ, ȩʌȦȢ «ȝȑıȦ IJȠȣ ĮȑȡĮ» țĮȚ «țĮșȫȢ ʌİIJȠȪȞ,» țĮȚ ȣʌȒȡȟİ İʌȓıȘȢ ȝȚĮ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ «İȪșȣȝȦȞ İȡȖȑȞȘįȦȞ.» DzʌİȚIJĮ ȑįİȚȟĮ ıIJȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ ȝȚĮȢ IJȐȟȘȢ IJȠ İȟȒȢ: «Bachelors
the through marry fly they underground as.» ȅȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ țĮIJȐȜĮȕĮȞ ȝȑȤȡȚ IJȠ «Bachelors»
țĮȚ ıȪȖȤȣıĮȞ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ. ȈIJȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ IJȘȢ ȐȜȜȘȢ IJȐȟȘȢ ȑįİȚȟĮ: «Bachelors marry
underground as they fly through the air.» ǹȞ țĮȚ Ș IJİȜİȣIJĮȓĮ ıİȚȡȐ ȜȑȟİȦȞ İȓȞĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞȩȘȝĮ ȩıȠ
ȠȚ ȐȜȜİȢ įȪȠ ıİȚȡȑȢ, ȩȜȠȚ ȠȚ ijȠȚIJȘIJȑȢ IJȘȞ ĮȞIJȑȖȡĮȥĮȞ ıȦıIJȐ. ȅ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ ȠȚ ijȠȚIJȘIJȑȢ țĮIJȐȜĮȕĮȞ
ĮȣIJȒ IJȘ ıİȚȡȐ ıȦıIJȐ įİȞ İȓȞĮȚ İʌİȚįȒ ȕȡȒțĮȞ țȐʌȠȚĮ ĮȣIJȠ- ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ ȠįȘȖȓĮ, ĮȜȜȐ
İʌİȚįȒ ȒIJĮȞ ȒįȘ ȚțĮȞȠȓ ȞĮ IJȘȞ İʌİȟİȡȖĮıIJȠȪȞ ıȣȞIJĮțIJȚțȐ.
ȅȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ ʌĮȞIJȠȪ İʌȚįȚȫțȠȣȞ ĮȣIJȩȝĮIJĮ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıIJȠȪȞ ıİȚȡȑȢ ȜȑȟİȦȞ ȦȢ ʌȡȠIJȐıİȚȢ
ȝİ ȞȩȘȝĮ. īȚĮ ȞĮ ȑȤİȚ ȝȚĮ ʌȡȩIJĮıȘ ȞȩȘȝĮ ĮʌĮȚIJİȓ ȩIJȚ İȓȞĮȚ, țĮIJĮȡȤȒȞ, ȝȚĮ ʌȡȩIJĮıȘ: įȘȜĮįȒ ȝȚĮ
ȝȠȡijȠ- ıȣȞIJĮțIJȚțȒ įȠȝȒ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ ȖȡĮȝȝĮIJȚțȫȞ țĮȞȩȞȦȞ. ȅȚ ʌȡȫIJİȢ įȪȠ
ʌȡȠIJȐıİȚȢ ıİȚȡȑȢ ĮʌȠIJȣȖȤȐȞȠȣȞ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȠ ȖȞȦıIJȚțȩ ȩȡȚȠ. Ǿ
ʌȡȫIJȘ ʌȡȩIJĮıȘ, ȦıIJȩıȠ, ʌİȡȚȑȤİȚ ıȣȞIJĮțIJȚțȐ IJȝȒȝĮIJĮ ʌȠȣ, ĮȞ įȠșȠȪȞ ıIJȘ ıİȚȡȐ ȩʌȦȢ ıIJȠ
ʌİȓȡĮȝĮ origami (ȝİ IJĮ ȤȐȡIJȚȞĮ țȚȞȑȗȚțĮ țĮȡȐȕȚĮ), ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮIJĮȜȐȕİȚ IJȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ ȞĮ
ĮȜȜȐȟȠȣȞ įȚĮįȠȤȚțȐ IJȘ ıȣȞIJĮțIJȚțȒ įȠȝȒ țĮȚ IJȠȣȢ ȜİțIJȚțȠȪȢ ıȣȞįȣĮıȝȠȪȢ ȝİ IJȡȩʌȠȣȢ ʌȠȣ IJİȜȚțȐ
ıIJĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ȑȞĮ ȖȡĮȝȝĮIJȚțȐ țĮȚ ȞȠȘȝĮIJȚțȐ ıȦıIJȩ ıȤȑįȚȠ. DzȞĮ IJȑIJȠȚȠ ıȤȑįȚȠ, ĮȞ
ʌȡȠțȪȥİȚ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȫȢ ʌȡȠȕȜȑȥȚȝȠ Įʌȩ IJȠ ĮȡȤȚțȩ. ȅȚ ʌȚșĮȞȩIJȘIJİȢ İȓȞĮȚ ĮțȩȝĮ ȜȚȖȩIJİȡİȢ
Ș įİȪIJİȡȘ ʌȡȩIJĮıȘ ȞĮ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȠȪIJĮȞ İʌİȚįȒ Ș ȑȜȜİȚȥȘ ĮȡȤȚțȒȢ įȠȝȒȢ ĮijȒȞİȚ ʌȠȜȪ ȑįĮijȠȢ ȖȚĮ
ȝİIJȐȜȜĮȟȘ ıİ țȐșİ ıIJȐįȚȠ ĮȞIJȚȖȡĮijȒȢ.
ȂȩȞȠ Ș IJȡȓIJȘ ʌȡȩIJĮıȘ ʌȡȠțȪʌIJİȚ İȪțȠȜĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖȡĮȝȝĮIJȚțȐ țĮȜȐ įȠȝȘȝȑȞȘ. ǹȣIJȒ Ș
ıIJĮșİȡȒ įȠȝȒ șĮ ȒIJĮȞ İȟĮȡȤȒȢ ĮȞșİțIJȚțȩIJİȡȘ ıIJȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ıİ ȝȚĮ IJȝȘȝĮIJȚțȒ ĮȞĮȝİIJȐįȠıȘ Įʌȩ
ȩIJȚ ȝȚĮ ȜȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȐ įȠȝȘȝȑȞȘ ʌȡȠȖİȞȑıIJİȡȒ IJȘȢ. ÔȞįİȤȠȝȑȞȦȢ, șĮ ȣʌȑțȣʌIJİ ıİ İʌȚȜİțIJȚțȑȢ
ʌȚȑıİȚȢ ȞĮ İȓȞĮȚ IJȩıȠ ȖȡĮȝȝĮIJȚțȐ țĮȜȠıȤȘȝĮIJȚıȝȑȞȘ ȩıȠ țĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȒ, ȑIJıȚ ȫıIJİ șĮ
ȝİIJĮıȤȘȝĮIJȚȗȩIJĮȞ IJİȜȚțȐ ıİ ȝȚĮ ȑțijȡĮıȘ ȖȡĮȝȝĮIJȚțȐ țĮȚ ȞȠȘȝĮIJȚțȐ ıȦıIJȒ. ǴıȦȢ Ș ʌȡȩIJĮıȘ șĮ
țĮIJȑȜȘȖİ ȞĮ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ įȚĮįȠȤȚțȐ ȦȢ ȝȚĮ įȒȜȦıȘ ʌİȡȓ «İȪșȣȝȦȞ İȡȖȑȞȘįȦȞ,» Ȓ ȦȢ ȝȚĮ
ʌȡȩIJĮıȘ ȖȚĮ IJȠȣȢ İȡȖȑȞȘįİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ʌȡȠIJȚȝȠȪȞ IJĮ ĮİȡȠʌȜȐȞĮ Įʌȩ IJȠ ȝİIJȡȩ. ȅȚ İʌȚȜİțIJȚțȑȢ
ʌȚȑıİȚȢ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıIJȘ ȖȡĮȝȝĮIJȚțȐ țĮȚ ȞȠȘȝĮIJȚțȐ țĮȜȒ įȠȝȒ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȝȠȡijȚțȩ IJȠʌȓȠ
IJȠȣ ȝȣĮȜȠȪ: ıİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ıIJȘȞ ȑȝijȣIJȘ ȖȜȦııȚțȒ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ (Pinker 199M) ıİ
ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ IJȠȣȢ ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȠȪȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚıIJȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȐȞȦ ıIJȘ ȞȠȘȝĮIJȚțȒ
țĮIJĮȜȜȘȜȩIJȘIJĮ. (Sperber & Wilson 1986).
DzȞĮȢ ȐȜȜȠȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȡĮIJİȪİIJĮȚ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ ȦȢ ȖȞȦıȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ĮȞIJȚȖȡĮijİȓȢ
ʌȠȣ ȝİIJĮȕȚȕȐȗȠȞIJĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ ȝȓȝȘıȘȢ ĮijȠȡȐ IJȠ ȡȩȜȠ IJȦȞ ıȣȞĮȚıșȘȝȐIJȦȞ ıIJȘ ȖȞȦıIJȚțȒ
ʌȡȠIJȓȝȘıȘ. ȅȚ șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ ȚįȑİȢ, ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, İȓȞĮȚ İʌȚijȠȡIJȚıȝȑȞİȢ Įʌȩ IJȠ ıȣȞĮȓıșȘȝĮ.

17

ȈIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ, ȤȦȡȓȢ IJȘ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȒ įȑıȝİȣıȘ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȚȢ șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ ȚįȑİȢ țĮȚ
ʌȡĮțIJȚțȑȢ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ȝȚȝȓįȚĮ șĮ ȒIJĮȞ ȩȝȠȚĮ ȝİ IJĮ țȚȞȠȪȝİȞĮ ıȤȑįȚĮ IJȠȣ Mickey Mouse Ȓ ȝ¶
ȑȞĮ ʌȠįȠıijĮȚȡȚțȩ ʌĮȚȤȞȓįȚ țĮȚ ȝȚĮ ʌĮȡȑȜĮıȘ ȖȣȝȞĮıȓȠȣ. ȅȚ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȑȢ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȑȢ
ȝȚȝȠȪȞIJĮȚ ȜȓȖȠ Ȓ țĮșȩȜȠȣ (Ekman 199). ȆȡȐȖȝĮIJȚ, ȠȚ ȘșȠʌȠȚȠȓ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȝȐșȠȣȞ ȞĮ İȜȑȖȤȠȣȞ
ȝİȡȚțȑȢ İȟȦIJİȡȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ IJȦȞ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȫȞ ĮȞIJȚįȡȐıİȦȞ, ȩʌȦȢ IJȠ ȞĮ țȜȐȥȠȣȞ, ĮȜȜȐ
ȠȪIJİ Ƞ țĮȜȪIJİȡȠȢ ȘșȠʌȠȚȩȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ, ȝİ IJȘ ȝȓȝȘıȘ, ȞĮ İȡȦIJİȣIJİȓ, ȞĮ ȖȓȞİȚ IJȓȝȚȠȢ Ȓ ȝȚıȘIJȩȢ,
ĮȜȘșȚȞȐ İțįȚțȘIJȚțȩȢ Ȓ ȝİIJĮȞȚȦȝȑȞȠȢ, įȓțĮȚȠȢ Ȓ ʌȚıIJȩȢ (Frank 1988). ȀĮȚ IJȠ țȜȐȝĮ Įʌȩ ȝȩȞȠ IJȠȣ
įİȞ ȝȚȝİȓIJĮȚ ĮȜȜȐ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ.
Ǿ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȒ ʌȡȠIJȓȝȘıȘ ȝʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȘ ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ IJȘȞ
ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȝȠȡijȚțȫȞ įȠȝȫȞ. ȅȚ ȠȝĮȜȑȢ ȖİȦȝİIJȡȚțȑȢ ȝȠȡijȑȢ İȓȞĮȚ «İȣȤȐȡȚıIJİȢ,» ȠȚ ȐȖȖİȜȠȚ țĮȚ
ȠȚ įĮȓȝȠȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮȕȚȐȗȠȣȞ IJȚȢ ȠȞIJȠȜȠȖȚțȑȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ (ʌ.Ȥ. ĮȚıșȘIJȠȓ ĮȜȜȐ ȐȣȜȠȚ, ȚțĮȞȠȓ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ ȝȑıĮ Įʌȩ ıIJİȡİȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ) İȓȞĮȚ ĮʌȡȠıįȩțȘIJȠȚ, İijȚıIJȠȪȞ IJȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ȦȢ İț
IJȠȪIJȠȣ İȓȞĮȚ ĮȟȚȠȝȞȘȝȩȞİȣIJȠȚ, țĮȚ ȠȪIJȦ țĮșİȟȒȢ (Atran& Sperber 1991, Boyer 199M). ȅ ȚĮȝȕȚțȩȢ
ʌİȞIJȐȝİIJȡȠȢ țĮȚ ıIJȓȤȠȚ ʌȠȣ ȠȝȠȚȠțĮIJĮȜȘțIJȠȪȞ İȓȞĮȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȚ ĮȜȜȐ ʌȐȡĮȣIJĮ Ș
ĮʌȩȜĮȣıȒ IJȠȣȢ ȑȤİȚ ȞĮ țȐȞİȚ ȝİ IJȘȞ ȑȝijȣIJȘ ʌȡȠIJȓȝȘıȘ ȖȚĮ ȡȣșȝȚțȑȢ įȠȝȑȢ ıIJȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ.
ȅȚ ȝȚȝȘIJȚıIJȑȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȝijȦȞȒıȠȣȞ ȝİ ȩȜĮ ĮȣIJȐ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠıIJȘȡȓȟȠȣȞ ȩIJȚ, ȝİ țȐʌȠȚȠ
IJȡȩʌȠ, IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ İȚıȑȡȤȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȝȣĮȜȐ ȖȚĮ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıȠȣȞ IJĮ ıȣȞĮȚıșȒȝĮIJĮ ʌȠȣ IJĮ
ȣʌȠıIJȘȡȓȗȠȣȞ, ȩʌȦȢ ȑȞĮȢ ȚȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ ıIJĮ țȪIJIJĮȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȠțȚȞȒıİȚ ȠȡȚıȝȑȞİȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ IJȘȞ İȟȐʌȜȦıȒ IJȠȣ. ÔȞIJȠȪIJȠȚȢ, ȠȚ ıȤȑıİȚȢ
ĮȞȐȝİıĮ ıIJȚȢ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȑȢ țĮȚ ȖȞȦıIJȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ İʌȓıȘȢ ȞĮ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ
ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȑȢ įȠȝȑȢ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠțIJȘșȠȪȞ ĮʌȜȐ ȝİ IJȘ ȝȓȝȘıȘ Ȓ IJȘ ıȣıȤȑIJȚıȒ IJȠȣȢ.
ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, ʌİȚȡĮȝĮIJȚțȑȢ ȝİȜȑIJİȢ ʌȐȞȦ ıIJȚȢ ıȣȖțȚȞȒıİȚȢ įİȓȤȞȠȣȞ ȩIJȚ ȠȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ
ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞ ȖȞȦıIJȚțȐ IJȚȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ȝİ ȩȡȠȣȢ ȩʌȦȢ Ș ĮʌȩȜĮȣıȘ, Ș ȕİȕĮȚȩIJȘIJĮ, Ș ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, Ƞ
ȑȜİȖȤȠȢ, Ș ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, IJȠ ĮȞIJȚȜȘʌIJȩ İȝʌȩįȚȠ (Ellsworth 1991). ȉĮ İȣįȚȐțȡȚIJĮ ıȣȞĮȚıșȒȝĮIJĮ
IJİȓȞȠȣȞ ȞĮ ıȣȞįİșȠȪȞ ȝİ įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪȢ ıȣȞįȣĮıȝȠȪȢ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȦȞ. DzȞĮ ĮȞIJȚȜȘʌIJȩ İȝʌȩįȚȠ
(ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıİ țȐʌȠȚȠȞ ıIJȩȤȠ) ʌȠȣ șİȦȡİȓIJĮȚ ȩIJȚ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ Įʌȩ ȑȞĮȞ İȟȦIJİȡȚțȩ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ
ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȠ șȣȝȩ, ȑȞĮ ĮȞIJȚȜȘʌIJȩ İȝʌȩįȚȠ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓ İȣșȪȞȘ İȞȩȢ ĮIJȩȝȠȣ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȘȞ
İȞȠȤȒ, ȑȞĮ ĮȞIJȚȜȘʌIJȩ İȝʌȩįȚȠ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ țĮȝȓĮ ʌȡȠijĮȞȒ ʌȘȖȒ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȘ șȜȓȥȘ, țĮȚ ȑȞĮ
ĮȞIJȚȜȘʌIJȩ İȝʌȩįȚȠ ʌȠȣ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ĮȕİȕĮȚȩIJȘIJĮ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȠ ijȩȕȠ țĮȚ IJȘȞ ĮȞȘıȣȤȓĮ
(Keltner țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ 199{). ǵʌȦȢ Ș ȚįȑĮ ȝİ «țĮȜȒ ȝȠȡijȒ,» Ș ȑȞȞȠȚĮ IJȠȣ «ĮȞIJȚȜȘʌIJȠȪ İȝʌȠįȓȠȣ»
ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȓįȚȠ IJȠ ȝȣĮȜȩ, țĮȚ įİȞ İȝijȣIJİȪİIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ȝȚȝȓįȚĮ.

IX.‘

ȈȣȝʌȑȡĮıȝĮ: īȞȦıIJȚțȐ İȝʌȩįȚĮ ıIJȠȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȩ

ȅȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȓ İȓȞĮȚ ĮȚIJȚĮțȐ țĮIJĮȞİȝȘȝȑȞİȢ ıȣȞĮșȡȠȓıİȚȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȫȞ ĮȞĮʌĮȡĮıIJȐıİȦȞ
țĮȚ IJȦȞ İʌĮțȩȜȠȣșȦȞ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȫȞ. ȅȚ ĮȞĮʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıIJĮșİȡȑȢ ȝİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ ȝȑıĮ ıİ ȑȞĮȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȩ, ȩʌȦȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪȢ, IJȠ

18

țĮIJĮijȑȡȞȠȣȞ İʌİȚįȒ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ İȪțȠȜĮ, ĮʌȠȝȞȘȝȠȞİȪȠȞIJĮȚ țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞIJĮȚ. ȅȚ ʌȚȠ
ĮȟȚȠıȘȝİȓȦIJİȢ țĮȚ ȝİIJĮȕȚȕȐıȚȝİȢ ȚįȑİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌȜȑȠȞ ȠȝȠİȚįİȓȢ ıIJȚȢ İȟİȜȚȖȝȑȞİȢ ȝȠȡijȚțȑȢ
ıȣȞȒșİȚİȢ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ȝȣĮȜȠȪ. ǹȣIJȑȢ ȠȚ ıȣȞȒșİȚİȢ IJȠȣ ȝȣĮȜȠȪ İȟİȜȓȤșȘțĮȞ ȖȚĮ ȞĮ
ıȣȜȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȩȞIJȦȞ ʌȠȣ ȒIJĮȞ
ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ IJȠȣ İȓįȠȣȢ. Ȃİ IJȠ ʌȠȪ ĮȞĮȝİIJĮįȓįȠȞIJĮȚ ıİ ȑȞĮ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ,
IJȑIJȠȚİȢ ʌȡȩIJȣʌİȢ ȚįȑİȢ șĮ İȟĮʌȜȦșȠȪȞ «ȝİIJĮįȠIJȚțȐ» ȝȑıȦ İȞȩȢ ʌȜȘșȣıȝȠȪ (Sperber 198’). ĬĮ
İʌȘȡİĮıIJȠȪȞ ȜȓȖȠ Įʌȩ IJȚȢ ʌȡȠțȪʌIJȠȣıİȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ İȞȩȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ Ȓ IJȘ șİıȝȚțȒ
ȠȚțȠȜȠȖȓĮ. ȂĮșĮȓȞȠȞIJĮȚ ȤȦȡȓȢ IJȘȞ İʌȓıȘȝȘ Ȓ ĮȞİʌȓıȘȝȘ įȚįĮıțĮȜȓĮ țĮȚ, ȝȩȜȚȢ ȝĮșİȣIJȠȪȞ, įİȞ
ȝʌȠȡȠȪȞ İȪțȠȜĮ Ȓ ʌȜȒȡȦȢ ȞĮ ȟİȤĮıIJȠȪȞ. ȆĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȣʌȑȡȝİIJȡĮ ıIJĮșİȡȑȢ ȝȑıĮ ıİ ȑȞĮȞ
ʌȠȜȚIJȚıȝȩ, țĮȚ İȓȞĮȚ ıİ ȖİȞȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ įȠȝȚțȐ ȚıȠȝȠȡijȚțȑȢ įȚĮȝȑıȠȣ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ.
DzȞĮ șİIJȚțȩ ȝȒȞȣȝĮ ʌȠȣ Ș ȝȚȝȘIJȚțȒ ijȑȡȞİȚ İȓȞĮȚ ȩIJȚ Ș İȟİȜȚțIJȚțȒ ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȦijİȜȘșİȓ Įʌȩ ȝȚĮ ʌȘȖȒ ʌȠȣ ȝȩȜȚȢ ĮȞȑȕȜȣıİ: IJȘȞ ȝİȜȑIJȘ IJȘȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒȢ ȝİIJȐįȠıȘȢ. ȀȐʌȠȚĮ
ıȫȝĮIJĮ ȖȞȫıȘȢ ȑȤȠȣȞ ȝȚĮ İȖȖİȞȒ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ, țĮȚ İʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠ ȠȡȚĮțȐ Įʌȩ IJȘȞ
țȠȚȞȦȞȚțȒ ĮȜȜĮȖȒ (ʌ.Ȥ. įȚĮȚıșȘIJȚțȠȓ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ, șİȝİȜȚȫįȘȢ įȚȐțȡȚıȘ IJȦȞ ȤȡȦȝȐIJȦȞ, ijȠȜțȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ IJĮȟȚȞȠȝȓİȢ). DZȜȜĮ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJȐįȠıȒ IJȠȣȢ, țĮȚ ȑIJıȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȪʌĮȡȟȒ IJȠȣȢ,
Įʌȩ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ șİıȝȠȪȢ (ʌ.Ȥ. IJȠIJİȝȚıȝȩȢ, įȘȝȚȠȣȡȖȚıȝȩȢ, İȟİȜȚțIJȚțȒ ȕȚȠȜȠȖȓĮ). ǹȣIJȩ
ʌȡȠIJİȓȞİȚ ȩIJȚ Ƞ ʌȠȜȚIJȚıȝȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȑȞĮ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞȠ ıȪȞȠȜȠ ʌȠȣ ıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJȐįȠıȒ
IJȠȣ ıİ ĮįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘIJİȢ ȖȞȦıIJȚțȑȢ ȚțĮȞȩIJȘIJİȢ. ǹȜȜȐ IJȠ ȝȒȞȣȝĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ȑȞĮ ȝȒȞȣȝĮ
«ijȚȜĮȞșȡȦʌȓĮȢ» ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȝȠȚȕĮȓĮ țĮIJĮȞȩȘıȘ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ (Davidson 198M): Ș
ĮȞșȡȦʌȠȜȠȖȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ İʌİȚįȒ țȐIJȦ Įʌȩ IJȘȞ ʌȠȚțȚȜȓĮ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ țȡȣȝȝȑȞĮ
įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ĮȜȜȐ ʌĮȖțȩıȝȚĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ. ǹȣIJȩ IJȠ ȝȒȞȣȝĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ İʌȓıȘȢ ıIJȘȞ
ʌȠȚțȚȜȠȝȠȡijȓĮ țĮȚ ıIJȘȞ țĮIJĮȞȠȘıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȚȐijȠȡȦȞ İʌȚıIJȘȝȫȞ țĮȚ șȡȘıțİȚȫȞ (Atran 199 ).
ǻȣȞȐȝİȚ «ıȣȝʌȜȑȖȝĮIJĮ ȝȚȝȚįȓȦȞ» (memeplexes), ȩʌȦȢ ȠȚ ʌİʌȠȚșȒıİȚȢ ȖȚĮ IJȚȢ ijȣıȚțȑȢ
ĮȚIJȓİȢ țĮȚ IJȠȣȢ ȣʌİȡijȣıȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ, ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ʌĮȖțȠıȝȓȦȢ Įʌȩ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ įȠȝȑȢ
IJȠȣ ʌȠȜȣȝȠȡijȚțȠȪ (multimodular) ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ȝȣĮȜȠȪ. Ǿ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ
ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ İȖțİijȐȜȠȣ țĮșȠȡȓȗİȚ ĮȣıIJȘȡȐ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ IJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ, IJȘȞ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ, țĮȚ
IJȘȞ IJȐıȘ ȞĮ ıIJİȓȜİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ «ȝȚȝȓįȚȠ» ȟĮȞȐ ıIJȠ įȡȩȝȠ IJȠȣ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠıʌȐıİȚ ʌĮȡȩȝȠȚİȢ
ĮʌĮȞIJȒıİȚȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȝȣĮȜȐ. ǹțȩȝȘ țĮȚ įȣıțȠȜȩIJİȡİȢ ıIJȘ ȝȐșȘıȘ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȑȢ ȚįȑİȢ- ȩʌȦȢ Ș
İʌȚıIJȒȝȘ, Ș șİȠȜȠȖȓĮ Ȓ Ș ʌȠȜȚIJȚțȒ- ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıİ ȝȠȡijȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ, IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ıIJĮ
ĮȡȤȚțȐ ıIJȐįȚĮ țĮȚ ıIJȘ ıȪȜȜȘȥȒ IJȠȣȢ. ȆȡȐȖȝĮIJȚ, ȝȩȞȠ ȝİ IJȘ ıIJȠȤİȣȝȑȞȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȞĮ
ȟİʌİȡĮıIJȠȪȞ, ȞĮ ʌĮȡĮȕȚĮıIJȠȪȞ Ȓ ȞĮ İȝʌȜȠȣIJȚıIJȠȪȞ ȠȚ ȝȠȡijȚțȑȢ ʌȡȠıįȠțȓİȢ ȖȚĮ IJȘ ijȠȜțȝȘȤĮȞȚțȒ, IJȘ ijȠȜț- ȕȚȠȜȠȖȓĮ, IJȘ ijȠȜț- ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ȐȜȜİȢ țĮșȠȜȚțȑȢ, ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȑȢ IJȠȣ
İȓįȠȣȢ ȖȞȦıIJȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ʌȠȚțȓȜİȢ țĮȚ İʌȚȝİȜȘȝȑȞİȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȑȢ ȚįȑİȢ ĮʌȠțIJȠȪȞ
ȗȦȒ.

19

THE TROUBLE WITH MEMES :
INFERENCE VERSUS IMITATION IN CULTURAL CREATION
[http://sitemaker.umich.edu/satran/files/human_nature_ 1.pdf]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful