You are on page 1of 4

1. Với một cam có các góc công nghệ γđi = 900 , γxa = 300 , γvề = 1500.

Vậy góc định 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

kỳ gần của cam có giá trị là bao nhiêu: =1800 _γđi-γxa-γvề= 900 Góc hợp bởi hai vectơ ứng với hai vị trí bất kỳ trên biên dạng cam tính từ tâm quay gọi là góc công nghệ Khi nào thì góc lắc của cần trong cơ cấu cam cần lắc có giá trị lớn nhất. Điểm tiếp xúc thuộc cung tròn của cam có: ? Khi nào thì góc lắc của cần trong cơ cấu cam cần lắc có giá trị nhỏ nhất. Điểm tiếp xúc thuộc cung tròn của cam có: ? Bước răng là khoảng cách giữa 2 biên dạng cùng phía của bánh 1 răng Chiều cao răng là khoảng cách giữa chân răng và đỉnh răng Chiều cao đỉnh răng là khoảng cách từ đường trung bình tới đỉnh răng Cho hệ bánh răng như hình vẽ hãy tính số vòng quay của cần c. Cho Z1 = Z’2 = 120, Z2 = 99, Z3 = 101, n1 = 1200vòng/phút

9. Các thông số ăn khớp của cặp bánh răng: α , m , z và x 10. Khi thay đổi khoảng cách tâm giữa hai bánh răng ăn khớp thì tỉ số truyền:

không thay đổi 11. Hai bánh răng ăn khớp có góc áp lực α = 300, bán kính vòng cơ sở thứ nhất 100mm. Bán kính vòng lăn thứ nhất có giá trị: r=r0/cos α = 86.6 ? 12. Khi nào thì hai đường thân có thể chồng khít nhau Sw1=Ww2 ? 13.Một bánh răng có modul m = 4 , số răng Z = 30. 14.Khi chế tạo bánh răng bằng dao thanh răng thì 15. Khi chế tạo bánh răng bằng dao thanh răng có góc nghiêng của răng bằng 200 thì góc nào bằng 200: góc áp lực 16. Bánh răng tiêu chẩn có số răng tối thiểu bằng bao nhiêu 17 ? 17. Tâm ăn khớp là tâm quay tức thời giữa chuyển động 2 bánh răng 18. Đường ăn khớp lý thuyết của cặp bánh răng ăn khớp ? 19. Khi hai bánh răng ăn khớp thì thi nào xảy ra hiện tượng trượt : khi 2 bánh răng có hiện tượng trượt tương đối theo phương tiếp tuyến giữa 2 biến dạng răng 20. Một bánh răng có modul m = 3. Chiều cao đỉnh răng h'=1.25m 21. Một bánh răng có modul m = 2.5. Chiều cao chân răng h''=1,25m
1

Z2 = 30. Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ. Z2 = 40. Khỏang cách trục giữa trục bánh răng 2 và cần C. modul m =3. Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ.22. Khi cặp bánh răng không dịch chỉnh ăn khớp nhau có modul m = 3. Bánh răng Z1 quay với vận tốc n1= 300vòng/phút. Bánh răng Z1 quay với vận tốc n1= 300vòng/phút. Z2 = 60. Z3 =70. Z1 = 20. Với số răng Z1 = Z4 = Z4’ = 30. Với số răng Z1 = Z2 = 40. Với số răng Z1 = Z4 = Z4’ = 30. Một bánh răng có modul m = 4.(Z1+Z2)=75 24. Bánh răng Z1 quay với vận tốc n1= 300vòng/phút. Z3 =60. Khỏang cách giữa hai trục bánh răng là A=m. Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ. Z3 = Z5 =70. Tính số răng Z5 26. Bước răng có giá trị m= t/П 23. 2 . Vận tốc của bánh răng Z4 25.

Bánh răng Z1 quay với vận tốc n1= 300vòng/phút. Với Z1 = Z’2 = 35. Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ. Với số răng Z1 = Z2’ = 30. Z3 =50. Bánh răng Z1 quay với vận tốc n1= 300vòng/phút. Z2 = 60. Z2 = 40. Tính tỉ số truyền i1c 3 . Số vòng quay của cần c 29. Z3 =70. Cho hệ bánh răng như hình vẽ. Z2 = Z3 = Z4 = 25. Zc = 100. Số vòng quay của bánh răng Z2’ 28. Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ.27. Với số răng Z1 = Z2’ = 20.

Tính tỉ số truyền i14 4 . Z2 = Z3 = Z4 = 30. Zc = 100. Cho hệ bánh răng như hình vẽ. Với Z1 = Z’2 = 20.30.