You are on page 1of 192

Instrukcja obsługi

Komputerowa maszyna do szycia

Manual de utilizare
Maşină de cusut computerizată

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

PODSTAWY SZYCIA

ŚCIEGI UŻYTKOWE

ANEKS

Instrukcja obsługi
Komputerowa maszyna do szycia

.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 1. smarowaniem maszyny lub przeprowadzaniem regulacji opisanych w tej instrukcji: • Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka natychmiast po zakończeniu pracy. czy maszyna jest używana. została upuszczona lub uszkodzona bądź miała kontakt z wodą. 3. pożaru. regulacji elektrycznych lub mechanicznych. w razie stwierdzenia nietypowych objawów. jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Podnoszenie maszyny za jakąkolwiek inną część może spowodować uszkodzenie maszyny lub jej upuszczenie. a następnie przytrzymaj wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka elektrycznego. np. • Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Nie ciągnij za przewód. Podczas transportu maszyny należy przenosić ją trzymając za uchwyt. Niezależnie od tego. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed zdjęciem pokryw. NIEBEZPIECZEŃSTWO .Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń. • Podłączaj maszynę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. jeśli maszyna nie działa prawidłowo. Nie używaj przedłużaczy. ciepła.Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z maszyną przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa. ustaw włącznik maszyny w pozycji „O” w celu jej wyłączenia. czy nie. Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Przekaż maszynę do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum serwisowego w celu sprawdzenia. naprawy. obrażeń cielesnych. OSTRZEŻENIE . odbarwienia lub deformacji. co z kolei może prowadzić do obrażeń. gdyż może to prowadzić do obrażeń kręgosłupa lub kolan. nietypowego zapachu. 1 . przed czyszczeniem maszyny oraz przed wykonaniem wszelkich czynności serwisowych opisanych w tej instrukcji lub w przypadku pozostawienia maszyny bez nadzoru. Nigdy nie korzystaj z maszyny. porażenia prądem lub 2. należy natychmiast przerwać użytkowanie maszyny i odłączyć przewód zasilający. Podczas podnoszenia maszyny nie wolno wykonywać gwałtownych lub nieostrożnych ruchów.

Aby przedłużyć okres sprawności maszyny: • Nie przechowuj maszyny w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub o dużej wilgotności. gdyż. • Nie wciskaj ani nie ciągnij tkaniny podczas szycia. gdyż niesie to ze sobą ryzyko uduszenia. stopki. • Nie korzystaj z uszkodzonej lub nieodpowiedniej płytki ściegowej. • Nie kładź żadnych przedmiotów na rozruszniku nożnym. • Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do któregoś z otworów. w której maszyna została dostarczona. żelazek.4. wywołując pożar lub porażenie prądem. rozcieńczalnika ani proszku do szorowania. ustaw włącznik maszyny w pozycji „O” w celu jej wyłączenia. 2 . 7. lamp halogenowych lub innych tego typu gorących obiektów. gdy maszyna jest używana przez lub w pobliżu dzieci. na niestabilnym lub pochyłym stole. 5. Ta maszyna nie jest przeznaczona do zabawy: • Należy postępować ze szczególną ostrożnością w przypadku. pieca lub żelazka. Zawsze zachowuj czystość w miejscu pracy: • Nie wolno uruchamiać maszyny jeżeli otwory wentylacyjne nie są drożne. np. Nigdy nie stosuj do czyszczenia benzenu. Nie korzystaj ani nie przechowuj maszyny w pobliżu ogrzewaczy wewnętrznych. Podczas szycia należy zachować szczególną ostrożność: • Zawsze zwracaj szczególną uwagę na igłę. Mogą one uszkodzić obudowę lub maszynę. • Nie stawiaj maszyny na niestabilnej powierzchni. • Zawsze korzystaj z instrukcji obsługi podczas wymiany lub instalacji zespołów. • Nie używaj maszyny w pobliżu źródeł ciepła. np. Nie pozwól. W przeciwnym razie może dojść do złamania igły. Otwory wentylacyjne i rozrusznik nożny muszą być wolne od włókien. przewód zasilający lub szyty materiał może się zapalić. należy przechowywać z dala od dzieci lub wyrzucić. • W momencie wykonywania jakichkolwiek regulacji w obszarze pracy igły. Wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas czynności wykonywanych w obszarze pracy igły. gdyż maszyna może spaść i wywołać obrażenia. • Nie używaj maszyny poza pomieszczeniami. a podczas ręcznego wykonywania ściegu dokładnie przestrzegaj instrukcji. aby dzieci bawiły się torbą. w przeciwnym razie maszyna. Podłączaj maszynę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. • Plastikową torbę. igły lub innych części w celu zapewnienia ich prawidłowej instalacji. • Nie zbliżaj palców do żadnych ruchomych części. • Nie używaj maszyny w pomieszczeniu. w którym używane są substancje w aerozolu (spray) lub w którym podawany jest tlen. • Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie neutralnych mydeł lub detergentów. 6. aby nie wygiąć igły i jej nie złamać. kurzu i ścinków materiału. Nie używaj wygiętych ani uszkodzonych igieł. • Nie używaj przedłużaczy.

com 3 . • W razie wystąpienia usterki lub konieczności regulacji maszyny zawsze najpierw zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów znajdującą się z tyłu instrukcji obsługi w celu zidentyfikowania problemu i przeprowadzenia samodzielnej regulacji. Dodatkowe informacje na temat produktu oraz znajdują się na stronie internetowej www. Aby przeprowadzić naprawę lub regulację: • W razie uszkodzenia ekranu (dioda emitująca światło) konieczna jest jego wymiana u autoryzowanego sprzedawcy. Zawartość instrukcji oraz specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.brother. Używaj akcesoriów zalecanych przez producenta i wymienionych w instrukcji. skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Brother.8. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Zachowaj tę instrukcję. Używaj maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.

IRLANDII. skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedniego przewodu. tzn. 4 . • Jeśli dostępne gniazdko elektryczne nie jest przystosowane do wtyczki dostarczonej wraz z maszyną. skorzystaj z zatwierdzonego przez ASTA bezpiecznika typu BS 1362.WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII. Wymagany jest również odpowiedni nadzór nad osobami niepełnosprawnymi obsługującymi maszynę. • Zawsze zakładaj pokrywę bezpiecznika. i o natężeniu WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII Maszyna nie jest przeznaczona do użycia przez dzieci. NA MALCIE I CYPRZE WAŻNE • W przypadku wymiany bezpiecznika instalowanego we wtyczce. oznaczonego symbolem identycznym z zaznaczonym na wtyczce. Nigdy nie korzystaj z wtyczek bez pokrywy bezpiecznika.

5 .

................................................... 42 Zabezpieczenie ściegu .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................—————————————————————————————————————————————————————————— Spis treści Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................................13 Włączanie i wyłączanie maszyny .............................................................................................................................................................................................................. 44 Obcinanie nici ....................................................................................... 29 Wymiana igły ................... 11 Akcesoria opcjonalne ............................................. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ............................................................................ 10 Akcesoria ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 6 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 Nawlekanie górnej nici .................................................................................................................................................................................................................................................................................... PODSTAWY SZYCIA ............................................................ 29 Wymiana stopki ........................ 10 Pojemnik na akcesoria ...................................................................................................................................................................................36 Szycie elementów cylindrycznych ......................................................................................................................................................................................................................................... 6 Wprowadzenie ................................ 9 Panel obsługowy ................................................................................................................................... 9 Przyciski obsługowe .................................................................................................................................... 32 Używanie opcjonalnej stopki górnego transportera .........35 Zmiana pozycji zatrzymania igły ...................................................................................................................................................................... 20 Używanie podwójnej igły ................................................................................................................................................... 15 Zakładanie szpulki dolnej .... 1 Spis treści ................................................................. 8 Nazwy części maszyny wraz z funkcjami ....................................................................................................31 Środki ostrożności dotyczące stopki ..............................39 Rozpoczęcie szycia ................................................. 14 Przygotowanie do nawleczenia górnej i dolnej nici ........................................... 13 Włączanie maszyny ..........39 Szycie ......................................................................................... 46 Regulacja naprężenia nici ............................... 35 Szycie materiałów cylindrycznych lub dużych kawałków materiału ................................................................................................................................................................ 46 Automatyczne szycie wsteczne/ściegów wzmocnionych ............................. 14 Wyłączanie maszyny .......................................... 33 Pomocne funkcje .......................................................................................... 41 Rozpoczęcie szycia ...................................................... 31 Zdejmowanie uchwytu stopki ...................... 8 Obszar igły i stopki ............................................................................................. 40 Układanie materiału ...................................................................................................... 8 Maszyna ................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 Wybór ściegu ................................................................................................................................................................................................................................................... 12 1........................................................................................................................................................................................................... 36 2..13 Środki ostrożności dotyczące źródła zasilania ........................................................................................................................................................................ 40 Ustawianie długości i szerokości ściegu .....................11 Akcesoria w zestawie ......... 25 Wymiana igły ..........................................27 Środki ostrożności przy obchodzeniu się z igłą .............15 Nawijanie szpulki dolnej .... 36 Szycie dużych kawałków materiału ................................ 31 Wymiana stopki . 28 Kontrola igły ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27 Rodzaje igieł i ich zastosowanie ...............................................................................................................................................................................................................

............62 Wszywanie zamka położonego centralnie ................ 66 Ścieg elastyczny ...................................................................... 79 Konserwacja .........................................................81 Czyszczenie powierzchni maszyny .......... patchwork i stebnowanie ..........................................................................................................................................................................................54 Ścieg guzikowy ....................................................................................................................................................................................................................................... 75 4..........................................................................................Przydatne wskazówki ..................................................................................................................................................................................................56 Przyszywanie guzików .......................................................................... 73 Używanie opcjonalnego obcinacza brzegów ..................................................53 Ścieg ślepy ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 63 Szycie materiałów i taśm elastycznych ...................... ŚCIEGI UŻYTKOWE ... 52 Szycie ściegów obrzucających przy zastosowaniu stopki owerlokowej „G” .............................................................. 82 Rozwiązywanie problemów ...... 50 3............................................................................................................................... 81 Czyszczenie chwytacza ....................... 70 Ścieg wzmocniony ................... 48 Zmiana kierunku szycia ...................................................................................51 Szycie ściegów obrzucających przy zastosowaniu stopki zygzakowej „J” .............................87 Sygnał dźwiękowy ........................................................ 69 Ścieg fagotowy ........................................ 49 Wyciąganie dolnej nici ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 66 Przyszywanie taśmy elastycznej .................................................................................................................. 59 Wszywanie zamków błyskawicznych ............. 52 Ścieg podstawowy ..................................................................................................................................................72 Potrójny ścieg elastyczny ................................................................................... 69 Wolne stebnowanie .....................................51 Obrzucanie ................................................. ANEKS ............... 72 Ścieg ryglowy ................................................................................................................................88 Indeks .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79 Ściegi użytkowe ............................................ 66 Aplikacje............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 Szycie materiałów elastycznych ................................................................. 68 Patchwork (crazy quilt) ..................................................................79 Ustawienia ściegów ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 Szycie próbne .....................................................................................................................................68 Przyszywanie aplikacji ..........................................................................................................83 Komunikaty o błędach ................ 89 7 ................................................................................................................................................................................................................................ 48 Szycie krzywych ................... 62 Wszywanie zamka bocznego ......................................................................................................................... 81 Wyjmowanie płytki ściegowej ..................................................................................................... 48 Szycie grubych materiałów ........................................................................................................................ 48 Szycie cienkich materiałów ........................

p Przełącznik położenia transportera (strona 70) Przycisk służy do obniżania transportera. i Panel operacyjny (strona 10) Służy do wybierania ściegów i różnych innych ustawień. aby je obciąć. mankietów rękawa. 11. Nazwy części maszyny wraz z funkcjami Maszyna a Nawijacz szpulek (strona 15) Do nawijania dolnej nici używaj nawijacza szpulki dolnej. nić należy przeprowadzić pod prowadnikiem nici. l Pokrętło Kręć pokrętłem w swoją stronę. a następnie zapoznaj się z tą instrukcją w celu uzyskania informacji dotyczących prawidłowej obsługi poszczególnych funkcji maszyny. s Pokrywa prowadnika nici (strona 16) Podczas nawijania nici na szpulkę lub nawlekania maszyny. j Pokrętło wyboru wzoru (strona 40) Umożliwia wybór wzoru. 36) Stopki i szpulki należy przechowywać w pojemniku na akcesoria.Wprowadzenie Dziękujemy za wybór naszego produktu. Po przeczytaniu instrukcji należy przechowywać ją w miejscu. o Gniazdo rozrusznika nożnego (strona 43) Należy włożyć wtyczkę na końcu kabla rozrusznika nożnego do gniazda rozrusznika. której stopki należy użyć. który ma być naszyty. h Przyciski operacyjne i kontroler prędkości szycia (strona 9) Przyciski i suwak pozwalają sterować maszyną do szycia. e Dźwignia podnoszenia nici (strona 23) Wsuń nić do dźwigni podnoszenia nici od prawej do lewej strony gniazda. 20) Nałóż szpulkę z nicią na trzpień szpulki. np. 8 . aby wykonać jeden szew lub podnieść albo opuścić igłę. t Otwór wentylacyjny Zapewnia obieg powietrza wokół silnika. b Trzpień szpulki (strona 15. u Uchwyt Służy do przenoszenia maszyny do szycia podczas transportu. d Prowadnik nawijacza dolnej nici na szpulkę i tarcza naprężacza (strona 15) Podczas nawijania nici na szpulkę. c Pokrętło naprężenia nici (strona 47) Pokrętło naprężenia nici służy do regulacji naprężenia górnej nici. k Okno wyświetlacza wzorów Okno pokazuje wybrany wzór ściegu oraz literę wskazującą. w którym będzie można łatwo skorzystać z niej w przyszłości. Pojemnik na akcesoria należy wyjmować podczas szycia elementów cylindrycznych. m Główny przełącznik zasilania (strona 14) Włącza i wyłącza maszynę do szycia. g Pojemnik na akcesoria (strona 10. q Dźwignia stopki (strona 20) Dźwignia służy do podnoszenia i opuszczania stopki. r Prowadnik nici (strona 16) Podczas nawijania nici na szpulkę lub nawlekania maszyny. Przed użyciem maszyny przeczytaj uważnie rozdział „Ważne instrukcje bezpieczeństwa”. n Gniazdo zasilania (strona 14) Do gniazda zasilania należy włożyć wtyczkę przewodu zasilającego. przeprowadź nić wokół prowadnika nici i wokół tarczy naprężacza. f Przecinak nici (strona 46) Przeprowadź nici przez przecinak. nić należy przeprowadzić pod prowadnikiem nici.

Szycie wstecz następuje przez pozostawienie przycisku wciśniętego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Zabezpieczenie ściegu” (strona 44). Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje uszycie jednego ściegu. 9 . aby podnieść lub opuścić igłę. ułatwiające szycie prostych szwów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Rozpoczęcie szycia” (strona 42). g Transportery Transportery podają tkaninę do szycia. d Śruba uchwytu stopki Śruba uchwytu stopki służy do utrzymania stopki na swoim miejscu. l Dźwignia stopki Dźwignia służy do podnoszenia i opuszczania stopki. a przesunięcie regulatora w prawo zwiększa prędkość szycia. b Przycisk szycia wstecz/wzmacniania Naciśnięcie przycisku szycia wstecz/wzmacniania pozwala na szycie wstecz lub ściegiem wzmocnionym. f Pokrywa płytki ściegowej Zdejmij pokrywę płytki ściegowej w celu wyczyszczenia bębenka i chwytacza. d Regulator prędkości szycia Przesunięcie regulatora prędkości szycia w lewo lub w prawo umożliwia regulację prędkość szycia. Podczas przytrzymywania przycisku. k Prowadnik nitki przy igielnicy Przełóż górną nić przez prowadnik nici igielnicy. a Dźwignia nawlekacza igły Nawlekacz igły służy do nawlekania nici na igłę. igła jest opuszczana na tkaninę. Przyciski obsługowe Przyciski obsługowe umożliwiają łatwą obsługę podstawowych funkcji maszyny. Przesunięcie regulatora prędkości szycia w lewo zmniejsza prędkość szycia. maszyna szyje z małą prędkością. e Stopka Stopka wywiera nacisk na materiał podczas szycia. Ściegi wzmacniające wykonuje się poprzez naszycie od 3 do 5 ściegów jeden na drugim. Należy zamocować odpowiednią stopkę w zależności od wybranego ściegu. b Dźwignia dziurki na guziki Podczas szycia dziurek na guziki lub przeszywania wzmocnienia należy opuścić dźwignię. a Przycisk Start/stop Naciśnij przycisk Start/stop. i Osłona szpulki Aby zainstalować szpulkę w bębenku należy zdjąć osłonę szpulki. Po zatrzymaniu maszyny. aby rozpocząć lub zatrzymać szycie. j Płytka ściegowa Na płytce ściegowej zaznaczono prowadniki. c Przycisk pozycji igły Naciśnij przycisk pozycji igły. h Szybka szpulka Umożliwia rozpoczęcie szycia bez wyciągania dolnej nici.Obszar igły i stopki c Uchwyt stopki Stopka jest przymocowana do uchwytu stopki. co powoduje szycie w odwrotnym kierunku. m Śruba mocująca igły Śruba mocująca igły służy do utrzymania igły na swoim miejscu.

a b a Pojemnik na akcesoria b Przegroda na akcesoria Torba z akcesoriami znajduje się w przegrodzie. Pojemnik na akcesoria Pojemnik ten umożliwia przechowywanie akcesoriów. a pojemnika do siebie. Aby go otworzyć.Panel obsługowy Panel operacyjny zlokalizowany z przodu maszyny do szycia pozwala wybrać ścieg i określić sposób jego naszycia. aby wybrać węższy ścieg lub naciśnij stronę “+”. aby automatycznie szyła ściegi wsteczne lub wzmocnione na początku lub na końcu szwu. aby wybrać dłuższy ścieg.) d Przycisk automatycznego szycia wstecz/ wzmacniania (strona 46) Maszyna do szycia może zostać ustawiona w taki sposób. Jeśli akcesoria nie zostaną schowane do torby przed umieszczeniem ich w pojemniku. aby wybrać szerszy ścieg.) c Przycisk szerokości ściegu (strona 41) Umożliwia ustawienie szerokości ściegu. aby wybrać krótszy ścieg lub stronę “+”. mogą się wysypać i pogubić lub uszkodzić. b Przycisk długości ściegu (strona 40) Umożliwia ustawienie długości ściegu. (Naciśnij stronę “–”. odchyl pokrywę a LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) Wyświetlane są komunikaty o błędach (1). Uwaga ● Przed umieszczeniem akcesoriów w pojemniku schowaj je do torby. długość ściegu (mm) (2). 10 . oraz szerokość ściegu (mm) (3). (Naciśnij stronę “–”.

15. 9. Akcesoria w zestawie Poniższe elementy powinny również znajdować się w opakowaniu. skontaktuj się ze sprzedawcą. 13. 6. 5. 21.Akcesoria Po otworzeniu pudełka sprawdź. 23. Uwaga ● Wkręt do uchwytu stopki jest dostępny u autoryzowanych sprzedawców. 17. 22. 8. czy znajdują się w nim wymienione akcesoria. 18. (Numer katalogowy: XA4813-051) 1. 16. 12. 7.* 10. 11. 4. 20. Jeśli któregoś z elementów brakuje lub jest on uszkodzony. 19. 2. 3. * 1 igła 75/11 1 igła 90/14 1 igła 100/16 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nazwa części Stopka do dziurek na guziki „A” Stopka owerlokowa „G” Stopka do suwaków „I” Stopka zygzakowa „J” (w maszynie) Stopka do ściegu ślepego „R” Stopka do przyszywania guzików „M” Nóż do szwów Szpulka (4) Zestaw igieł Podwójna igła Szczotka do czyszczenia Wkrętak (duży) Numer katalogowy XC2691-033 XC3098-031 X59370-021 XC3021-031 X56409-051 XE2643-001 X54243-051 SFB (XA5539-151) XC8834-021 X59296-121 X59476-021 XC8349-021 Nr 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nazwa części Nasadka szpulki (duża) Nasadka szpulki (średnia) Nasadka szpulki (mała) Dodatkowy trzpień szpulki Siatka na szpulkę Numer katalogowy 130012-024 XE1372-001 130013-124 XE2241-001 XA5523-020 XD0501-021 (obszar UE) Rozrusznik nożny XC8816-021 (pozostałe obszary) Instrukcja obsługi XE4561-001 Skrócona instrukcja obsługi XE4611-001 Torba na akcesoria XC4487-021 Śrubokręt z końcówką w XC1074-051 kształcie krążka Miękki pokrowiec XC1103-022 11 . 14.

12 . 7.Akcesoria opcjonalne Następujące części są dostępne jako akcesoria opcjonalne. 11. 6. 1. 8. 2. 9. 4. 5. ● Wszystkie specyfikacje są prawdziwe w momencie drukowania tej instrukcji. Kody części mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 3. Nr Nazwa części 1 Obcinacz brzegów 2 Prowadnica stebnująca 3 4 5 6 Szeroki stolik Stopka górnego transportera Stopka do pikowania Regulowana stopka do suwaka/lamówki Numer katalogowy F054 (XC3879-002) F016N (XC2215-002) WT8 (XE2472-001) F033N (XC2214-002) F005N (XC1948-002) F036N (XC1970-002) Nr Nazwa części 7 Stopka teflonowa 8 Stopka do aplikacji Stopka do prowadzenia ściegu 9 „P” 10 Stopka do pikowania 1/4 cala 11 Stopka do pikowania 1/4 cala z prowadnicą Numer katalogowy F007N (XC1949-002) F027N (XC1964-002) F035N (XC1969-002) F001N (XC1944-052) F057 (XC7416-252) Przypomnienie ● W celu uzyskania części i akcesoriów opcjonalnych. 10. ● Pełną listę akcesoriów dostępnych dla maszyny można uzyskać u najbliższego dystrybutora produktów firmy Brother. skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą.

porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem maszyny. ● Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę w następujących przypadkach: • Oddalenie się od maszyny • Zakończenie pracy z maszyną • Przerwa w dostawie energii elektrycznej w trakcie korzystania z maszyny • Nieprawidłowe funkcjonowanie maszyny z powodu złego podłączenia do zasilania lub jej odłączenia • W trakcie burzy PRZESTROGA ● Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z maszyną. ● Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do wadliwego gniazdka elektrycznego. nienaturalnemu wygięciu. trzymaj ją zawsze za obudowę. uszkodzeniu.1 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE Włączanie i wyłączanie maszyny W tym rozdziale opisano procedurę włączania i wyłączania maszyny. Nie kładź na przewodzie ciężkich przedmiotów. 13 . ● Sprawdź. OSTRZEŻENIE ● Jako źródła zasilania używaj tylko standardowej sieci elektrycznej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Zawsze wyłączaj maszynę przed wyjęciem wtyczki z gniazdka. Korzystanie z innych źródeł zasilania grozi pożarem. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła. pociągnięciu. ● Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników. do których podłączone są inne ● ● ● ● urządzenia. splątaniu. W przeciwnym razie może dojść do pożaru. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Wyjmując wtyczkę z gniazdka. być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Powyższe przypadki mogą spowodować uszkodzenie przewodu. 1 Środki ostrożności dotyczące źródła zasilania Należy przestrzegać następujących środków ostrożności dotyczących źródła zasilania. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. wyjmij wtyczkę z gniazdka. skręceniu lub zwinięciu. aby przewód zasilania uległ przecięciu. Nie pozwól. Jeżeli maszyna nie jest używana przez dłuższy czas. Trzymanie wtyczki za przewód w trakcie jej wyjmowania może spowodować uszkodzenie przewodu lub być przyczyną pożaru bądź też porażenia prądem elektrycznym. czy wtyczki kabla zasilania są prawidłowo podłączone do gniazdka elektrycznego i do gniazdka zasilania na maszynie. W razie uszkodzenia przewodu lub wtyczki maszynę należy oddać do autoryzowanego sprzedawcy w celu naprawy.

zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie. a Włącznik zasilania b Przewód zasilający c przełącznika zasilania z prawej strony c elektrycznego. Naciśnij lewą stronę głównego b przełącznika zasilania z prawej strony maszyny (ustaw włącznik w pozycji „ ”). Po wyłączeniu maszyny zgaśnie lampka stanu szycia i wyświetlacz LCD. Po włączeniu maszyny zaświeci się lampka stanu szycia i wyświetlacz LCD. a (włącznik zasilania jest ustawiony w Wyłączanie maszyny Po zakończeniu pracy z maszyną wyłącz ją. Maszynę należy ponadto wyłączyć przed przeniesieniem jej w inne miejsce. Wyjmij przewód zasilania z gniazdka Odłączając przewód zasilania. Naciśnij prawą stronę głównego Wyjmij przewód zasilania z gniazdka maszyny (ustaw włącznik w pozycji „|”). że maszyna nie szyje. a Sprawdź. wyłącz maszynę i odłącz przewód zasilania. d zasilania maszyny. W trakcie ponownego uruchamiania maszyny zachowaj odpowiednią kolejność wykonywanych czynności. Uwaga ● Jeśli w trakcie pracy maszyny nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Upewnij się. uchwyć i wyciągnij wtyczkę.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— Włączanie maszyny Przygotuj przewód zasilania dołączony do maszyny. a następnie podłącz przewód zasilania do gniazdka zasilania znajdującego się z prawej strony maszyny. czy maszyna jest wyłączona pozycji „ ”). Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do b gniazdka elektrycznego. 14 .

nić może zaplątać się wokół trzpienia szpulki. a Rowek b Sprężyna wałka nawijacza szpulki dolnej c aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu. 1 c a Zaczep prowadnika nawijacza dolnej nici na szpulkę b Tarcza naprężacza c Wałek nawijacza szpulki dolnej d Dolna szpulka a b d PRZESTROGA ● Używaj wyłącznie szpulek dolnych (nr części: SFB(XA5539-151)) zaprojektowanych specjalnie dla tej maszyny. a b b a Trzpień szpulki b Nasadka szpulki Umieść na trzpieniu szpulkę z nicią do e nawinięcia na szpulkę dolną. d następnie zdejmij nasadkę szpulki. Nasuń szpulkę na trzpień. Przesuń w górę trzpień szpulki. tak aby nić odwijała się od spodu do przodu szpulki. ● Szpulka dolna dołączona do maszyny została zaprojektowana specjalnie dla tej maszyny. Stosowanie szpulek innego rodzaju może być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia maszyny. PRZESTROGA ● Jeśli szpulka nie została umieszczona w sposób umożliwiający prawidłowe rozwijanie nici. Używaj wyłącznie szpulki dolnej dołączonej do maszyny lub szpulek dolnych tego samego rodzaju (nr części: SFB(XA5539-151)). a a Umieść szpulkę dolną na wałku nawijacza b w taki sposób. 15 . aby sprężynka w wałku weszła w rowek na szpulce. W przypadku użycia szpulek przeznaczonych dla innych modeli. maszyna nie będzie funkcjonować prawidłowo.5 mm (7/16 cala) (rzeczywisty rozmiar) a b a Włącz maszynę.Przygotowanie do nawleczenia górnej i dolnej nici Nawijanie szpulki dolnej Nawiń nić na szpulkę dolną. Przesuń wałek nawijacza szpulki w prawo. utrzymując ją w pozycji poziomej. a Ten model c b Inny model c 11.

a następnie przeprowadź ją lewą ręką pod pokrywą prowadnika nici.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— f Ustaw lekko zaokrągloną stronę nasadki Nasuń nasadkę szpulki na trzpień szpulki. takiej jak przezroczysta nić nylonowa lub nić metaliczna. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Regulacja naprężenia nici” (strona 47). g pociągnij nić lewą ręką i przełóż ją przez Przytrzymując szpulę prawą ręką. szpulki w lewą stronę. a Pociągnij nitkę w prawo. naciągając ją jak najmocniej. aby wyciągana nić była napięta. tak by szpulka przesunęła się w prawy koniec trzpienia szpulki. a a Nasadka szpulki (mała) b Szpulka (nici nawinięte krzyżowo) c Odstęp ● W przypadku korzystania z szybko odwijającej się nici. Przypomnienie ● W przypadku korzystania z mocnych nici nawiniętych krzyżowo. prowadnik nici. przeprowadź pod następnie nawiń nić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na tarczę. Należy sprawdzić naprężenie nitki. a następnie nasuń nasadkę na trzpień maksymalnie w prawą stronę. Podczas używania siatki. a a Pokrywa prowadnika nici i zaczepem prowadnika nawijacza nici. 1 2 3 4 a b c d Siatka na szpulkę Szpulka Nasadka szpulki Trzpień szpulki a Zaczep prowadnika nawijacza dolnej nici na szpulkę b Tarcza naprężacza 16 . Jeśli siatka na szpulkę jest za długa. naprężenie górnej nici będzie nieznacznie większe. nałóż siatkę szpulki na szpulkę przed umieszczeniem jej na trzpieniu szpulki. załóż małą nasadkę na szpulkę i zostaw niewielki odstęp między nasadką a szpulką. Poprowadź nić pod pokrywą prowadnika c b Przytrzymaj nić prawą ręką w taki sposób. złóż ją do rozmiaru szpulki. 1 a Prowadnik nici h nici od tyłu do przodu.

● W momencie. Szpulka zacznie się obracać. a nić będzie nawijać się na szpulkę. PRZESTROGA ● Gdy nici zaczną nawijać się z coraz mniejszą prędkością. szpulka może zostać nawinięta nieprawidłowo. o szpulki w lewo i zdejmij szpulką z wałka. Ponadto.j poprowadzoną przez prowadnik nawijacza Lewą ręką przytrzymując nić m Start/stop). naciśnij przycisk Gdy nici zaczną nawijać się z coraz a a Szczelina w gnieździe nawijacza szpulki (wbudowany obcinacz) (przycisk Start/stop). aby zapobiec jej uszkodzeniu. Naciśnij jeden raz przycisk (przycisk nici. a następnie Przeprowadź koniec nitki przez szczelinę pociągnij w prawą stronę w celu obcięcia. igła nie może się poruszać (szycie jest niemożliwe). a w lewo. nitka może zaplątać się wokół szpulki lub może dojść do wygięcia lub złamania igły. a nie zostanie przycięta za pomocą przecinaka wbudowanego w szczelinę gniazda nawijacza szpulki dolnej. Nitka zostaje obcięta do żądanej długości. aby ją zmniejszyć. aby zwiększyć prędkość nawijania nici na szpulkę dolną. gdy nitka zacznie odwijać się ze szpulki. 1 k w gnieździe nawijacza szpulki. PRZESTROGA ● Pamiętaj o przycięciu nici zgodnie z opisem. Jeśli nić zostanie nawinięta na szpulkę dolną. zatrzymaj maszynę. gdy wałek nawijacza szpulki ustawiony jest po prawej stronie. a Przycisk Start/stop n mniejszą prędkością. prawą ręką nawiń końcówkę nici zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół bębenka pięć lub sześć razy. Obetnij nić. aby zatrzymać maszynę. a Regulator prędkości szycia 17 . Przesuń regulator prędkości szycia w l prawo. przesuń wałek nawijacza Przypomnienie ● Po nawinięciu nici dolnej i uruchomieniem maszyny lub przekręceniu pokrętła rozlegnie się odgłos kliknięcia – nie jest on oznaką usterki.

aby podnieść igłę. Używaj wyłącznie szpulki dolnej dołączonej do maszyny lub szpulek dolnych tego samego rodzaju (nr części: SFB(XA5539151)). jeżeli przycisk Start/ stop zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. a (przycisk pozycji igły). Naciśnij raz lub dwa razy przycisk a następnie podnieś dźwignię stopki. czy maszyna jest wyłączona. W przeciwnym razie igła może się złamać lub naprężenie nici może być nieprawidłowe. a następnie Włóż szpulkę prawą ręką tak. aby przytrzymać dolną szpulkę palcem i tak ją zamontować. c stronie szpulki dolnej w prawą stronę. aby nić odwijała się w odpowiednim kierunku. może dojść do obrażeń. W przypadku użycia szpulek przeznaczonych dla innych modeli. maszyna nie będzie funkcjonować prawidłowo. PRZESTROGA ● Użyj szpulki dolnej z prawidłowo nawiniętą nicią.5 mm (7/16 cala) (rzeczywisty rozmiar) ● Przed założeniem szpulki lub wymianą igły sprawdź. a Klapka PRZESTROGA ● Pamiętaj. W przeciwnym razie. Wyłącz maszynę do szycia (ustaw ”).CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— b przełącznik w pozycji „ Zakładanie szpulki dolnej Załóż szpulkę dolną z nawiniętą nicią. a Przycisk pozycji igły 18 . a b ● Szpulka dolna została zaprojektowana specjalnie dla tej maszyny. aby nitka lewą ręką przeciągnij nitkę pod klapką. a Pokrywa szpulki b Zatrzask d odwijała się w lewą stronę. c a b a a Ten model b Inny model c 11. a Przesuń zatrzask znajdujący się po prawej następnie zdejmij pokrywę szpulki dolnej. w przeciwnym razie może dojść do złamania igły lub nieprawidłowego naprężenia nici.

Jeśli nie. Jeżeli przed rozpoczęciem szycia chcesz wyciągnąć dolną nić. • Sprawdź.e szpulkę. B 1 a A b Przypomnienie a Gniazdo b Przecinak ● Szycie można rozpocząć bez wyciągania nici dolnej. czy nić została poprawnie przełożona przez sprężynę płaską w bębenku. 19 . przez szczelinę i pociągnij ją do siebie. czy nić została założona we wskazany sposób. Nić zostanie przycięta przez przecinak. Sprawdź. a następnie dociśnij ją lekko z prawej strony (B). szpulki dolnej (A). a następnie wyciągnij ją zgodnie z procedurą podaną w „Wyciąganie dolnej nici” (strona 50). zakończ nawlekanie nici. aby przyciąć ją za pomocą przecinaka. a następnie przeprowadź nić Prawą dłonią lekko przytrzymaj dolną f Wsuń zaczep w lewym dolnym rogu pokrywy Załóż z powrotem pokrywę szpulki dolnej. a a Sprężyna płaska Przypomnienie ● Kierunek odwijania nici dolnej oznaczony jest wokół pokrywy płytki ściegowej. zainstaluj ponownie dolną szpulkę.

b Podnieś dźwignię podnoszenia stopki. Nieprawidłowe nawleczenie górnej nici może doprowadzić do zaplątania się nici oraz do wygięcia bądź złamania igły. ● Z nawlekaczem można stosować igły do maszyn do szycia o wielkości od 75/11 do 100/16.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— Nawlekanie górnej nici W tym rozdziale opisano procedury zakładania szpulki dla nici górnej oraz nawlekania igły. patrz „Rodzaje igieł i ich zastosowanie” (strona 28). znajdują się w rozdziale „Ręczne nawlekanie nici na igłę” (strona 24). ● Za pomocą nawlekacza nie można nawlekać nici o grubości 130/20 i większej. gdy nie można zastosować nawlekacza. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej kombinacji igły i nici. 20 . a Włącz maszynę. a a Dźwignia podnoszenia stopki PRZESTROGA ● Nici nie można nawlec bez podniesienia stopki. a b a Trzpień szpulki b Oznaczenie na pokrętle PRZESTROGA ● Podczas nawlekania maszyny należy dokładnie przestrzegać instrukcji. ● Informacje na temat rozwiązywania problemów w sytuacji. ● Nawlekacza igły nie wolno stosować z igłą skrzydełkową lub igłą podwójną. ● Używaj prawidłowych połączeń nici i igły.

czy oznaczenie na pokrętle skierowane jest ku górze. nić może się zaplątać wokół trzpienia szpulki. Sprawdź. naciśnij przycisk pozycji igły. może to doprowadzić do zakleszczenia się nici. aby podnieść igłę przed przejściem do dalszych kroków tej procedury. na przykład w rowku szpulki. co może doprowadzić do pęknięcia nici lub igły. a a Oznaczenie na pokrętle d zdejmij nasadkę szpulki.c (przycisk pozycji igły). 1 a Przycisk pozycji igły • Jeśli igła nie jest prawidłowo podniesiona nie można nawlec nici w maszynie do szycia. Przesuń trzpień szpulki. utrzymując ją w pozycji poziomej. aby podnieść igłę. tak aby nić odwijała się od spodu do przodu szpulki. a następnie a b a Trzpień szpulki b Nasadka szpulki 21 . ● Jeśli zastosowana nasadka szpulki jest mniejsza niż szpulka. zgodnie z poniższą ilustracją. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk e szpulki Umieść szpulkę z górną nicią na trzpieniu Nasuń szpulkę na trzpień. PRZESTROGA ● Jeśli szpulka nie zostanie ustawiona w sposób zapewniający prawidłowe odwijanie się nici. Jeśli pokrętło nie znajduje się w tej pozycji. lub do pęknięcia igły.

takiej jak przezroczysta nić nylonowa lub nić metaliczna. załóż małą nasadkę na szpulkę i zostaw niewielki odstęp między nasadką a szpulką. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Regulacja naprężenia nici” (strona 47). złóż ją do rozmiaru szpulki. nałóż siatkę szpulki na szpulkę przed umieszczeniem jej na trzpieniu szpulki. Przytrzymaj nić prawą ręką w taki sposób. a a Pokrywa prowadnika nici i ją zgodnie z torem wskazanym przez Przewlecz nić przez maszynę. prowadnik nici. Jeśli siatka na szpulkę jest za długa. a następnie przeprowadź ją lewą ręką pod pokrywą prowadnika nici. Podczas używania siatki. 1 c b a Prowadnik nici h nici od tyłu do przodu. naprężenie górnej nici będzie nieznacznie większe. Przypomnienie ● W przypadku korzystania z mocnych nici nawiniętych krzyżowo. g pociągnij nić lewą ręką i przełóż ją przez Przytrzymując szpulkę prawą ręką. prowadząc numer na maszynie. Należy sprawdzić naprężenie nitki.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— f Nasuń nasadkę szpulki na trzpień szpulki. 1 2 3 4 a b c d Siatka na szpulkę Szpulka Nasadka szpulki Trzpień szpulki 22 . aby wyciągana nić była napięta. Poprowadź nić pod pokrywą prowadnika a a Nasadka szpulki (mała) b Szpulka (nici nawinięte krzyżowo) c Odstęp ● W przypadku korzystania z szybko odwijającej się nici.

która Podnieś dźwignię nawlekacza igły. trzymając nitkę lewą ręką i przeciągając ją przez prowadnik od prawej do lewej strony. a a Dźwignia podnoszenia stopki PRZESTROGA ● Uważaj. 23 . ponieważ może to spowodować wygięcie igły. zgodnie z nici igielnicy. a została przeprowadzona przez ucho igły. Podczas opuszczania dźwigni nawlekacza strony.j podnoszenia nici od prawej do lewej Przeprowadź nić przez dźwignię m igły zaczep nić na prowadniku. k Nić można łatwo przełożyć przez prowadnik a Nawlekacz igły b Nić c Prowadnik n poniższym rysunkiem. Przełóż nić przez prowadnik nici igielnicy. aby przed nawleczeniem dźwigni podnoszenia nici nacisnąć przycisk pozycji igły w celu podniesienia igły. Pamiętaj. aby nie wyciągać nici zbyt mocno. a 1 a Dźwignia podnoszenia nici Przypomnienie ● Jeżeli igła nie zostanie podniesiona. nie będzie można przewlec jej przez dźwignię podnoszenia nici. Opuść dźwignię podnoszenia stopki. a a Dźwignia nawlekacza igły a a Prowadnik nici igielnicy l o następnie pociągnij za koniec nici. Zaczep nić na zaczepie.

a Nawlekanie górnej nici zostało zakończone.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— p koniec nici przez stopkę. czy maszyna jest wyłączona. ■ Ręczne nawlekanie nici na igłę Jeżeli nie można użyć nawlekacza. należy nawlec igłę w opisany poniżej sposób. a następnie Podnieś dźwignię stopki. przeprowadź d Podnieś dźwignię podnoszenia stopki. a 5 cm (2 cale) a a sposób opisany w krokach od b PRZESTROGA ● Sprawdź. Nawlecz nić na prowadnik nici igielnicy w a do k w „Nawlekanie górnej nici”. W przeciwnym razie. Ręcznie przeprowadź nić przez ucho igły 24 . a następnie opuść dźwignię stopki. Wyłącz maszynę. może dojść do obrażeń. wyciągnij około 5 cm (2 cale) nici w kierunku tyłu maszyny. c w kierunku od siebie. a a Dźwignia podnoszenia stopki a a 5 cm (2 cale) e następnie wyciągnij około 5 cm (2 cale) Przeprowadź koniec nici przez stopkę. nici w kierunku tyłu maszyny. jeżeli przycisk Start/ stop zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć.

Pamiętaj. 1 Załóż podwójną igłę. ● W przypadku igły podwójnej nie wolno używać nawlekacza igły. jak została przewleczona Przewlecz górną nitkę z prawej strony w górna nitka z lewej strony. a • Szczegółowe informacje na temat e Załóż szpulkę z nicią i nawiń górną nić. aby nić odwijała się od przodu szpulki. Użycie igieł innego rodzaju może spowodować wygięcie igły lub uszkodzenie maszyny. patrz kroki od a do j w „Nawlekanie górnej nici” (strona 20). maszyna do szycia może ulec uszkodzeniu. używając dwóch różnych nici. ustaw ją w taki sposób. Obie górne nitki powinny charakteryzować się tą samą grubością i jakością. f taki sam sposób. Wygięte igły mogą łatwo ulec złamaniu. Przypomnienie ● Ustawiając szpulkę z nicią.0 mm (3/16 cala) lub mniej. ● Po ustawieniu szerokości ściegu. Jeżeli igła uderzy o stopkę. co może grozić odniesieniem obrażeń. Przewlecz górną nić przez lewą igłę. c oczko. aby podwójną igłę używać razem z dodatkowym trzpieniem szpulki. a Pokrywa prowadnika nici • Szczegóły. zakładania igły. może się wygiąć lub złamać. powoli obróć pokrętło w swoim kierunku (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i sprawdź. 1 d wałka nawijacza szpulki. gdyż w przeciwnym razie może dojść do złamania igły lub uszkodzenia maszyny. patrz „Ustawienia ściegów” (strona 79). Więcej informacji o ściegach.Używanie podwójnej igły Za pomocą podwójnej igły można szyć dwie równoległe linie tego samego ściegu. Ręcznie nawlecz górną nić przez lewe Ręcznie przeprowadź nić przez oczko igły od przodu do tyłu. Załóż dodatkowy trzpień szpulki na koniec a Wałek nawijacza szpulki dolnej b Dodatkowy trzpień szpulki c Szpulka z nicią a b a Podwójna igła b Dodatkowy trzpień szpulki PRZESTROGA ● Używaj tylko igły podwójnej (numer katalogowy: X59296-121). ● Nigdy nie używaj wygiętych igieł. czy igła nie dotyka stopki. które można szyć za pomocą podwójnej igły. b • Szczegóły. patrz kroki od a do j w „Nawlekanie górnej nici” (strona 20). ● Wybierz szerokość ściegu 5. Jeżeli z podwójną igłą użyty zostanie nawlekacz igły. 25 . patrz „Wymiana igły” (strona 29).

gdy podwójna igła leży na tkaninie. Dwie linie ściegu przebiegają równolegle do siebie. i Włącz maszynę.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— g nie przeprowadzając jej przez prowadnik Ręcznie przewlecz nitkę przez prawą igłę. • Więcej informacji o ściegach. nitki przy igielnicy. które można szyć za pomocą podwójnej igły. Szczegółowe informacje na temat ustawiania długości ściegu znajdują się w rozdziale „Ustawianie długości i szerokości ściegu” (strona 40). ściegi mogą na siebie nachodzić. PRZESTROGA ● W przypadku używania podwójnej igły upewnij się. naciśnij przycisk (przycisk pozycji igły). w zależności od rodzaju używanej nici i tkaniny. może to być przyczyną złamania igły lub zepsucia maszyny. stopki znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). W przeciwnym razie może dojść do złamania igły lub uszkodzenia maszyny. patrz „Rozpoczęcie szycia” (strona 42). aby podnieść igłę z tkaniny. ● Nie próbuj obracać tkaniny. patrz „Ustawienia ściegów” (strona 79). 26 . k • Szczegółowe informacje na temat Rozpocznij szycie. j • Szczegółowe informacje na temat Wybierz ścieg. h • Szczegółowe informacje na temat wymiany Zamocuj stopkę zygzakową „J”. PRZESTROGA ● W przypadku zmiany kierunku szycia. Ręcznie przeprowadź nić przez oczko igły od przodu do tyłu. Należy wówczas zwiększyć długość ściegu. wybierania ściegu. patrz „Wybór ściegu” (strona 40). że zamocowano stopkę zygzakową „J”. gdyż w przeciwnym razie igła może złamać się lub maszyna może się zepsuć. a następnie podnieś dźwignię stopki i obróć tkaninę. Ekran LCD zostanie włączony. rozpoczęcia szycia. Uwaga ● W przypadku szycia podwójną igłą.

Pamiętaj. 1 PRZESTROGA ● Używaj wyłącznie igieł przeznaczonych do domowych maszyn do szycia.Wymiana igły W tym rozdziale zawarte są informacje dotyczące igieł do maszyny do szycia. aby zapoznać się i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Użycie igieł innego rodzaju może spowodować wygięcie igły lub uszkodzenie maszyny. Niezastosowanie się do tych zaleceń jest wyjątkowo niebezpieczne. Wygięte igły mogą łatwo ulec złamaniu. Środki ostrożności przy obchodzeniu się z igłą Należy przestrzegać następujących środków ostrożności dotyczących obchodzenia się z igłą. co może grozić odniesieniem obrażeń. gdyż igła może przykładowo pęknąć. 27 . a jej odłamki mogą ulec rozrzuceniu. ● Nigdy nie używaj wygiętych igieł.

nici i igły pokazano w tabeli powyżej.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— Rodzaje igieł i ich zastosowanie Igła do maszyny do szycia. która ma być szyta. niezależnie od zszywanej tkaniny używaj igły od 90/14 do 100/16. Zastosowanie złej kombinacji tkaniny. tym nić jest grubsza. nici i igły. W poniższej tabeli przedstawiono nici i igły odpowiednie do tkaniny. używaj igły z zakończeniem kulkowym. satyna Jeans Tkaniny grube Sztruks Tweed Jersey Tkaniny elastyczne Trykot Rozmiar igły 60–80 50 30–50 50–60 65/9–75/11 90/14–100/16 Nić do dzianin 50–60 Igła z zakończeniem kulkowym (kolor złoty) 75/11– 90/14 Nić bawełniana Tkaniny strzępiące się Nić syntetyczna Nić jedwabna Do zszywania Nić syntetyczna Nić jedwabna 50–80 50 50–60 65/9–90/14 90/14–100/16 Przypomnienie ● Im niższy numer nici. zwłaszcza przy szyciu ciężkich tkanin (np. Gabardyna Płótno lniane Tkaniny cienkie Żorżeta Challis. tkanina może się marszczyć. ● Szyjąc tkaniny elastyczne lub tkaniny. w których ściegi mogą łatwo przeskakiwać. ● Gdy używasz przezroczystych nici nylonowych. a im wyższy numer igły. Nić Rodzaj Nić bawełniana Nić syntetyczna Nić jedwabna Nić bawełniana Nić syntetyczna Nić jedwabna Nić bawełniana Nić syntetyczna Nić jedwabna Masa 60–80 75/11–90/14 50 Rodzaj tkaniny/zastosowanie Sukno Tkaniny średniej elastyczne Tafta Flanela. zależy od tkaniny i grubości nici. 28 . 65/975/11) może spowodować skrzywienie lub złamanie igły. Również ścieg może być niepoprawny. jeansu) za pomocą małej igły (np. PRZESTROGA ● Odpowiednie kombinacje tkanin. ● Przy zakupie maszyny zainstalowana jest już igła 75/11. której należy użyć. a ścieg przeskakiwać. tym igła jest grubsza.

Wymiana igły Wymień igłę zgodnie z poniższym opisem. aby przykryć otwór płytki ściegowej i zapobiec wpadnięciu igły w otwór. czy odległość między igłą a powierzchnią jest równa na całej długości igły. PRZESTROGA ● Przed wymianą igły sprawdź. czy maszyna jest wyłączona. 29 . jeżeli przycisk (przycisk Start/stop) zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. a (przycisk pozycji igły). Przed założeniem igły połóż ją płaską stroną na równej powierzchni i sprawdź. c Opuść dźwignię podnoszenia stopki. oznacza to. zgodnie z opisem w „Kontrola igły”. a a Płaska powierzchnia a a Dźwignia podnoszenia stopki PRZESTROGA ● Przed wymianą igły podłóż tkaninę lub papier pod stopkę. W tym celu użyj wkrętaka i prostej igły. że igła jest krzywa. W przeciwnym razie.Kontrola igły Szycie z wygiętą igłą jest wyjątkowo niebezpieczne. a Płaska strona b Oznaczenie rodzaju igły a a Płaska powierzchnia Jeżeli odległość między igłą a płaską powierzchnią nie jest równa. aby podnieść igłę. gdyż może ona ulec złamaniu w trakcie pracy maszyny. 1 Naciśnij raz lub dwa razy przycisk a b a Przycisk pozycji igły b Wyłącz maszynę. może dojść do obrażeń. Nie używaj wygiętej igły.

ponieważ może to spowodować uszkodzenie maszyny. a a Punkt oporu igły 30 . dokręć wykonaj obrót wkrętakiem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą prawej dłoni. płaską stronę igły kierując ku Wsuń igłę do momentu napotkania punktu tylnej części maszyny. a następnie Poluzuj śrubę mocującą igły i zdejmij igłę.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— d Przytrzymaj igłę w lewej dłoni. Przytrzymując igłę w lewej dłoni. e oporu igły. PRZESTROGA ● Sprawdź. Wykonaj obrót wkrętakiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. a Śruba mocująca igły b Wkrętak • Podczas poluzowania lub dokręcania śruby mocującej igły nie używać nadmiernej siły. f śrubę mocującą igły. a b W ten sam sposób zakładaj podwójną igłę. czy włożona igła dotyka punktu oporu igły oraz czy śruba mocująca igły jest mocno dokręcona. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub złamania igły.

czy maszyna jest wyłączona.Wymiana stopki Środki ostrożności dotyczące stopki Należy przestrzegać następujących środków ostrożności dotyczących stopki. Stosowanie innych stopek może uszkodzić maszynę lub prowadzić do obrażeń. może dojść do obrażeń. 1 PRZESTROGA ● Używaj zawsze prawidłowej stopki do każdego ściegu. powodując wygięcie lub złamanie igły. 31 . w przeciwnym razie igła może uderzać w stopkę. że stopka jest zamontowana w prawidłowym kierunku. Naciśnij czarny przycisk z tyłu uchwytu a Przycisk pozycji igły b a Wyłącz maszynę. b a Czarny przycisk b Uchwyt stopki PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki sprawdź. c Podnieś dźwignię podnoszenia stopki. ● Używaj tylko stopek wyprodukowanych dla tego modelu maszyny do szycia. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk a a Dźwignia podnoszenia stopki d stopki. a (przycisk pozycji igły). Wymiana stopki Stopkę należy wymieniać według poniższego opisu. W przeciwnym razie. ● Upewnij się. aby zdjąć stopkę. aby podnieść igłę. w przeciwnym razie igła może uderzyć w stopkę. co spowoduje jej pęknięcie i obrażenia ciała. jeżeli przycisk Start/stop zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć.

itp. która może być zastosowana w przypadku poszczególnych ściegów. a • Szczegółowe informacje na ten temat Przypomnienie ● Kod stopki. 32 . Szczegółowe informacje na temat wybierania ściegu. b następnie zdejmij uchwyt. znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). patrz „Wybór ściegu” (strona 40). f zaskoczyła w szczelinę uchwytu. a b c a Uchwyt stopki b Rowek c Trzpień Zdejmowanie uchwytu stopki Uchwyt stopki należy zdjąć podczas czyszczenia maszyny do szycia lub podczas montażu opcjonalnej stopki górnego transportera. a Dźwignia podnoszenia stopki b Uchwyt stopki c Rowek d Trzpień a b a c b a Wkrętak b Uchwyt stopki c Śruba c d Stopka została założona. poniżej uchwytu. Poluzuj śrubę mocującą uchwyt stopki. tak by Umieść stopkę. aby sprawdzić. aby można było odczytać literę oznaczającą typ stopki (J. czy trzpień stopki wchodził w rowek w uchwycie. Zdejmij stopkę. A. Ustaw stopkę tak. a Powoli opuść dźwignię stopki. aby stopka Wykonaj obrót wkrętakiem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.). która ma być g stopka jest założona prawidłowo. Podnieś stopkę.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— e zamontowana. wyświetlany jest w oknie wzorów.

z tworzyw sztucznych i skóry. a Zaczep łączący b Śruba mocująca igły PRZESTROGA ● Upewnij się. Zahacz widelec złącza stopki o śrubę a b Uwaga ● Nieprawidłowe zamocowanie uchwytu stopki może stać się przyczyną niewłaściwego naprężenia nici. 33 . Używanie opcjonalnej stopki górnego transportera W przypadku użycia stopki górnego transportera. 1 a b a Igielnica b Uchwyt stopki b dokręć śrubę. obie części tkaniny są przesuwane równo przez zaczepy transportera i ząbki stopki. Przytrzymaj uchwyt stopki prawą dłonią i ■ Mocowanie stopki górnego transportera a • Szczegółowe informacje na ten temat Trzymając wkrętak w lewej dłoni wykonaj obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. co spowoduje jej wygięcie lub złamanie. np. W przeciwnym razie uchwyt stopki może spaść a igła może w niego uderzyć. aksamit lub podczas pikowania. b mocującą igły. że śruba mocująca uchwyt stopki została dobrze dokręcona.■ Zakładanie uchwytu stopki a Ustaw uchwyt stopki zgodnie z igielnicą. Zdejmij uchwytu stopki. Do montażu stopki górnego transportera należy użyć wkrętaka. oraz gdy tkanina ślizga się. znajdują się w rozdziale „Zdejmowanie uchwytu stopki” (strona 32). Stopka jest przydatna podczas szycia tkanin trudnych do przesuwania. np.

stopkę górnego transportera. może się wygiąć lub złamać. Jeżeli igła uderzy o stopkę. powodując wygięcie lub złamanie igły. ● Przed rozpoczęciem szycia. że śruba jest wystarczająco mocno dokręcona. czy igła nie dotyka stopki. a a a Dźwignia podnoszenia stopki a Śruba uchwytu stopki Stopka została podniesiona. włóż śrubę c Podnieś dźwignię podnoszenia stopki. a następnie zdejmij Za pomocą wkrętaka poluzuj śrubę PRZESTROGA ● Upewnij się. a a Śruba uchwytu stopki e • Szczegółowe informacje na ten temat Załóż uchwyt stopki. d uchwytu stopki. ● Opcjonalną stopkę górnego transportera można otrzymać u sprzedawcy produktów firmy Brother. gdyż w przeciwnym razie igła może dotykać stopki. dokręć śrubę za pomocą wkrętaka. należy używać prędkości między niską a średnią. aby podnieść igłę. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk a Przycisk pozycji igły Igła została podniesiona. Uwaga ● W przypadku szycia z wykorzystaniem stopki górnego transportera. ■ Zdejmowanie stopki górnego transportera a (przycisk pozycji igły). 34 . powoli obróć pokrętło w swoim kierunku (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i sprawdź. Szczegółowe informacje na temat ściegów znajdują się w rozdziale „Ustawienia ściegów” (strona 79).CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— c mocującą uchwyt stopki. Przypomnienie ● Używając stopki górnego transportera. można szyć tylko ściegiem prostym (ze wzmocnieniem) lub zygzakowym. znajdują się w rozdziale „Zdejmowanie uchwytu stopki” (strona 32). a następnie Opuść dźwignię stopki. b Wyłącz maszynę.

Ustawienie to można jednak zmienić w taki sposób. Przypomnienie ● Aby zmienić pozycję końcową igły na pozycję opuszczoną. a Przycisk automatycznego szycia wstecz/ wzmacniania Pozycja końcowa igły zostanie zmieniona na pozycję podniesioną. Przypomnienie ● Po zakończeniu szycia można wyjąć tkaninę z maszyny. 1 Zmiana pozycji zatrzymania igły Standardowo maszyna ustawiona jest w taki sposób.Pomocne funkcje Poniżej opisano szereg funkcji zwiększających wydajność szycia. 35 . ■ Jeśli igła zatrzymuje się w pozycji podniesionej Po zakończeniu szycia igła zatrzymuje się w pozycji podniesionej. Po zakończeniu szycia igła zatrzymuje się w pozycji opuszczonej. ■ Jeśli igła zatrzymuje się w pozycji opuszczonej Przytrzymując naciśnięty przycisk b (automatyczne szycie wstecz/ wzmacnianie) włącz maszynę do szycia. aby po zatrzymaniu szycia igła została podniesiona. a Wyłącz maszynę. Po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych zwolnij przycisk automatycznego szycia wstecz/wzmacniania. aby po zakończeniu szycia igła pozostawała w tkaninie. Przypomnienie a ● Pozycja ta umożliwia zmianę kierunku szycia („Zmiana kierunku szycia” (strona 48)) lub zatrzymanie szycia. wykonaj tę samą operację.

a Szycie dużych kawałków materiału Opcjonalny szeroki stolik ułatwia szycie dużych kawałków tkaniny. a b Wysuń w lewo pojemnik na akcesoria. mankietów lub nogawek. aż wskoczą na miejsce. Szycie elementów cylindrycznych Wyjęcie pojemnika na akcesoria sprawia.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— Szycie materiałów cylindrycznych lub dużych kawałków materiału W przypadku szycia elementów cylindrycznych lub dużych kawałków tkaniny należy wyjąć pojemnik na akcesoria. Wyjęcie pojemnika na akcesoria umożliwia szycie z wolnym ramieniem. zamocuj z powrotem pojemnik Gdy zakończysz szycie na wolnym na akcesoria na swoim miejscu. Nasuń tkaninę do szycia na ramię. b następnie szyj. 36 . że szycie elementów cylindrycznych. jest prostsze. a stolika. zaczynając od góry. Wysuń w lewo pojemnik na akcesoria. Otwórz nóżki pod spodem szerokiego Wysuń cztery nóżki. np. c ramieniu.

e stolika zdejmij go. d ustaw ich wysokość tak. Po zakończeniu korzystania z szerokiego Podnosząc lekko szeroki stolik pociągnij go w lewą stronę. PRZESTROGA ● Nie przenoś maszyny.c Utrzymując stolik poziomo. Włóż pojemnik na akcesoria z powrotem miejsce. znajdował się na wysokości łoża maszyny. 1 2 1 a Prawy dolny róg b Łoże maszyny Uwaga ● Opcjonalny szeroki stolik można otrzymać u sprzedawcy produktów firmy Brother. gdyż może to spowodować uszkodzenie maszyny lub obrażenia. 37 . gdy zamocowany jest szeroki stolik. f na swoje miejsce. Prawa dolny róg szerokiego stolika wystaje poza przednią część łoża maszyny. aby stolik Obracając śrubkę w dolnej części nóżek. wsuń go na Zamontuj szeroki stolik.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE ——————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 38 .

2 PODSTAWY SZYCIA Rozpoczęcie szycia Poniżej opisano podstawowe czynności związane z szyciem. Przed rozpoczęciem korzystania z maszyny do szycia należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności. gdyż w przeciwnym razie może to prowadzić do obrażeń. ↓ 3 Załóż stopkę. aby igła nie uderzyła w szpilki fastrygi lub inne twarde przedmioty podczas szycia. igły. może dojść do obrażeń. „Rozpoczęcie szycia” (strona 42). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Układanie materiału” (strona 41). Włącz maszynę. koła napędowego i dźwigni podnoszenia nici. 39 . ● Podczas szycia nie należy zbyt mocno ciągnąć lub popychać tkaniny. czy maszyna jest wyłączona. gdyż grozi to obrażeniami użytkownika lub złamaniem igły. Wygięte igły mogą łatwo ulec złamaniu. ↓ Rozpocznij 4 szycie. W przeciwnym razie. gdyż może się ona złamać i wywołać obrażenia. ● Należy uważać. ↓ 1 Włącz maszynę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). Szycie Opis podstawowej procedury szycia przedstawiony jest poniżej. Ustaw tkaninę w odpowiedniej pozycji i rozpocznij szycie. Zamocuj stopkę odpowiednią do rodzaju wyszywanego ściegu. ● Używaj zawsze prawidłowej stopki do każdego ściegu. ● Nigdy nie używaj wygiętych igieł. 2 PRZESTROGA ● Podczas działania maszyny należy zwracać szczególną uwagę na położenie igły. 2 Wybierz ścieg. np. Wybierz ścieg odpowiedni dla danej tkaniny. Po zakończeniu szycia obetnij nici. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wybór ściegu” (strona 40). Ponadto należy trzymać ręce z dala od wszelkich ruchomych części maszyny. co może grozić odniesieniem obrażeń. oraz „Obcinanie nici” (strona 46). ● Przed wymianą stopki sprawdź. jeżeli przycisk Start/stop zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Włączanie maszyny” (strona 14). w przeciwnym razie igła może uderzać w stopkę. powodując wygięcie lub złamanie igły.

który ma być naszyty. Obracaj pokrętło wyboru ściegu. oznaczona jest literą (J. c wyświetlacza wzorów. a w lewą. Zamontuj stopkę widoczną oknie a a Typ stopki • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). aby ustawić długość ściegu. aby wybrać Naciśnij stronę oznaczoną „+” lub „–” (długość ściegu). aby wybrać niższy. aby wybrać wyższy numer. Obróć Obróć pokrętło wyboru wzoru. W razie potrzeby ustaw szerokość i • Więcej szczegółów na temat ustawiania znajduje się w sekcji „Ustawianie długości i szerokości ściegu” 40 .) widoczną w oknie wyświetlacza wzorów. Przypomnienie ● Stopka. A. a Ustawianie długości i szerokości ściegu ■ Przykład: Aby wybrać ścieg a oknie wyświetlacza wzorów pojawi się Włącz maszynę. b a – + a b a b c d Przyciski długości ściegu Długość ściegu Krótki Długi c d a Okno wyświetlacza wzorów b Pokrętło wyboru wzoru Ścieg pojawia się w oknie wyświetlacza wzorów. b przycisku b ścieg. która ma być użyta podczas szycia. aż w liczba „4”. itp.PODSTAWY SZYCIA ————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————— Wybór ściegu Wybierz odpowiedni ścieg za pomocą pokrętła wyboru wzoru. d długość ściegu. pokrętło w prawą stronę.

Automatycznie wybrany jest ścieg prosty (lewa pozycja igły). czy igła nie dotyka stopki. a – + b a b c d a c d Przyciski szerokości ściegu Szerokość ściegu Wąski Szeroki Włącz maszynę. 2 Przypomnienie ● Jeśli domyślne ustawienie długości lub szerokości ściegu zostanie zmienione. może prowadzić do wygięcia lub złamania igły.c przycisku Naciśnij stronę oznaczoną „+” lub „–” (szerokość ściegu). prawej stronie. Układanie materiału Upewnij się. aby ustawić szerokość ściegu. oznaczenie wokół lub przestanie być wyświetlane na ekranie LCD. PRZESTROGA ● Po ustawieniu szerokości ściegu. a nadmierna ilość tkaniny nie przeszkadza. 41 . na ekranie LCD po prawej stronie wyświetlone zostanie oznaczenie „--”. Jeżeli igła uderzy o stopkę. Jeśli długość lub szerokość ściegu zostanie przywrócona do ustawienia domyślnego. aby podnieść igłę. oznaczenie zostanie ponownie wyświetlone wokół lub na ekranie LCD. może się wygiąć lub złamać. szycie prostej linii jest łatwiejsze. a prawa i lewa strona tkaniny są równo ułożone. zwiększ długość ściegu. że kawałki tkaniny są zszywane we właściwej kolejności. powoli obróć pokrętło w swoim kierunku i sprawdź. ● Jeżeli ściegi nachodzą na siebie. ● Jeśli nie można ustawić szerokości wybranego ściegu. gdy ściegi nachodzą na siebie. Kontynuacja szycia w przypadku. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk a Przycisk pozycji igły c • Jeżeli naddatek szwu znajduje się po Umieść tkaninę pod stopką. b (przycisk pozycji igły).

Uwaga Ważne: ● Gdy podłączony jest rozrusznik nożny. 42 . można uruchomić maszynę. Przesunięcie regulatora prędkości szycia a w lewo lub w prawo umożliwia wybór żądanej prędkość szycia. aby opuścić igłę do punktu rozpoczęcia ściegu. Przesuń regulator prędkości szycia w lewo. ■ Używanie przycisków obsługowych Szycie można rozpoczynać i zatrzymywać. Rozpoczęcie szycia Gdy wszystko jest gotowe do rozpoczęcia szycia. a Regulator prędkości szycia a a Dźwignia podnoszenia stopki Tkanina znajduje się w położeniu gotowym do szycia. aby zmniejszyć prędkość szycia lub przesuń go w prawo. e Opuść dźwignię podnoszenia stopki. do rozpoczęcia szycia nie można używać przycisku (przycisk Start/stop). prawą ręką przekręć pokrętło do Przytrzymując koniec nitki i tkaniny lewą siebie (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). aby zwiększyć prędkość.PODSTAWY SZYCIA ————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————— d ręką. Prędkość szycia można regulować za pomocą regulatora prędkości szycia lub za pomocą rozrusznika nożnego. naciskając przycisk (przycisk Start/stop).

naciśnij jeden raz (przycisk Start/stop). Przesuń regulator prędkości szycia w lewo. • Jeżeli (przycisk Start/stop) zostanie przytrzymany bezpośrednio po rozpoczęciu szycia. Maszyna przerwie szycie z opuszczoną igłą (w tkaninie). d w lewo lub w prawo umożliwia wybór Przesunięcie regulatora prędkości szycia Po zakończeniu szycia podnieś igłę i żądanej prędkość szycia. c przycisk Po zakończeniu szwu. a Gniazdo rozrusznika nożnego c 2 Włącz maszynę. ■ Używanie rozrusznika nożnego Szycie można rozpoczynać i zatrzymywać za pomocą rozrusznika nożnego. aby zmniejszyć prędkość szycia lub przesuń go w prawo. 43 . aby zapobiec jej przypadkowemu uruchomieniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Obcinanie nici” (strona 46). wyłącz maszynę. Naciśnij jeden raz przycisk (przycisk b gniazda z boku maszyny. maszyna będzie szyć powoli. d poobcinaj nici. aby zwiększyć prędkość. a Regulator prędkości szycia • Prędkość ustawiona za pomocą regulatora prędkości szycia to maksymalna prędkość szycia rozrusznika nożnego.b Start/stop). Włóż wtyczkę rozrusznika nożnego do a Przycisk Start/stop Maszyna rozpoczyna szycie. a Podczas podłączania rozrusznika nożnego Wyłącz maszynę.

Naciśnij przycisk (przycisk Start/stop) W tym momencie. Przypomnienie ● Gdy podłączony jest rozrusznik nożny. Po osiągnięciu końca ściegu należy Maszyna przerwie szycie z opuszczoną igłą (w tkaninie). aby zabezpieczyć koniec nitki. po przytrzymaniu przycisku (przycisk Start/stop). Szczegóły dotyczące ustawiania maszyny w taki sposób. • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Obcinanie nici” (strona 46). aby w rozruszniku nożnym zbierały się nici lub kurz. ● Na rozruszniku nie wolno kłaść żadnych przedmiotów. g poobcinaj nici. aby igła pozostawała w górze po zatrzymaniu szycia można znaleźć w rozdziale „Zmiana pozycji zatrzymania igły” (strona 35). Po zakończeniu szycia podnieś igłę i b lub naciśnij rozrusznik nożny. na przykład na końcu otworu lub w miejscach. Mocne naciśnięcie powoduje rozpoczęcie szycia ze zbyt dużą prędkością. f całkowicie zwolnić rozrusznik nożny. używaj ściegu wstecznego lub ściegu wzmocnionego. PRZESTROGA ● Nie pozwalaj. maszyna będzie szyć powoli. Na początku szycia opuść igłę na tkaninę. a a następnie opuść dźwignię stopki. gdzie ściegi się nie nakładają. Zabezpieczenie ściegu Szyjąc ściegiem prostym. ● Jeżeli maszyna nie jest używana przez dłuższy okres czasu. gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Gdy możliwe będzie rozpoczęcie szycia. Dociskanie rozrusznika nożnego zwiększa prędkość szycia. 44 . gdyż w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. zwalnianie nacisku na rozrusznik – zmniejsza prędkość szycia. Maszynę można ustawić w taki sposób. Maszyna rozpoczyna szycie. ● Po zatrzymaniu szycia igła pozostaje opuszczona (w tkaninie).PODSTAWY SZYCIA ————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————— e powoli naciśnij rozrusznik nożny. należy odłączyć rozrusznik nożny. Maszyna rozpoczyna szycie. gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia maszyny lub obrażeń. aby po zatrzymaniu szycia igła pozostawała w górze. a Przycisk Start/stop • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Rozpoczęcie szycia” (strona 42). a b a Wolniej b Szybciej • Powoli naciśnij rozrusznik nożny. do rozpoczęcia szycia nie można używać przycisku (przycisk Start/stop).

naciśnij (przycisk szycia wstecz/ wzmacniania). Przytrzymaj przycisk (przycisk szycia wstecz/wzmacniania). Szyjąc ściegi inne niż ścieg prosty lub zygzakowy. 3 1 2 Maszyna zatrzyma szycie. Naciśnij (przycisk Start/stop) lub zwolnij rozrusznik nożny. 5 4 2 a Początek szwu b Koniec szwu 6 ■ Szycie ściegów wzmocnionych f przycisk Po zakończeniu szwu. 2 1 Po powrocie do początku szwu. aż zostanie wykonane 3 do 5 ściegów wstecznych. naciśnij jeden raz (przycisk szycia wstecz/ wzmacniania).c przycisk Po wykonaniu 3 – 5 ściegów. Maszyna zatrzyma szycie. po przytrzymaniu przycisku (przycisk Start/stop). które są zabezpieczone szwem wstecznym. aż dojdziesz do początku ściegu. Maszyna rozpocznie szycie w normalnym kierunku szycia. Naciśnij przycisk (przycisk Start/stop) h lub naciśnij rozrusznik nożny. Przytrzymaj przycisk (przycisk szycia wstecz/wzmacniania). W tym momencie. zwolnij (przycisk szycia wstecz/ wzmacniania). szyty jest ścieg wsteczny. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawienia ściegów” (strona 79). od 3 do 5 szwów jeden na drugim. Naciśnij przycisk (przycisk Start/stop) Maszyna rozpocznie szycie w normalnym kierunku szycia. maszyna będzie szyć powoli. naciśnięcie przycisku (przycisk szycia wstecz/wzmacniania) powoduje szycie ściegiem wzmocnionym. a a Ścieg wsteczny b Ścieg wzmocniony b Przypomnienie ● Wybór ściegu wstecznego lub wzmocnionego zależy od rodzaju wybranego ściegu. 45 . g wstecznych. d przycisk Po osiągnięciu końca szwu maszyna i przestanie szyć. szyty jest ścieg wsteczny. e lub naciśnij rozrusznik nożny. zwolnij przycisk Po wykonaniu od 3 do 5 ściegów (przycisk szycia wstecz/wzmacniania). a Przycisk szycia wstecz/wzmacniania Podczas przytrzymywania przycisku (przycisk szycia wstecz/wzmacniania). Podczas przytrzymywania przycisku (przycisk szycia wstecz/ wzmacniania).

aby automatycznie szyła ściegi wsteczne lub wzmocnione na początku lub na końcu szwu. Wybierz ścieg. aby podnieść Automatyczne szycie wsteczne/ ściegów wzmocnionych Maszyna do szycia może zostać ustawiona w taki sposób. a następnie umieszczenia igły w tkaninie. W przypadku prostych i zygzakowych ściegów maszyna automatycznie szyje ścieg wsteczny. naciśnij jeden raz Jeśli chcesz zakończyć szycie. a Przycisk pozycji igły Igła została podniesiona. • Ponownie naciśnij przycisk (automatyczne szycie wstecz/wzmacnianie). a • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wybór ściegu” (strona 40). Naciśnij przycisk (automatyczne b szycie wstecz/wzmacnianie). 46 . c obróć pokrętło do siebie w celu Umieść tkaninę pod stopką. b Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.. przecinak w celu obcięcia. przycisk igłę. maszyna rozpoczyna szycie. do szycia dziurek na guziki lub przeszywania wzmocnienia. a a Przecinak nici d Start/stop). Naciśnij jeden raz przycisk (przycisk a Przycisk Start/stop Po wykonaniu szwu wstecznego/ wzmocnienia. a maszyna (pozycja igły).PODSTAWY SZYCIA ————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————— Obcinanie nici a jest zatrzymana. • Ten krok nie jest wymagany. jeżeli wybrano ścieg. np. a nie wzmocniony. w przypadku których automatycznie wybierane są ściegi wzmocnione. a a Dźwignia podnoszenia stopki c a następnie poprowadź nici przez Pociągnij tkaninę w lewą stronę maszyny. aby anulować automatyczne szycie wstecz/ wzmacnianie. a a Przycisk automatycznego szycia wstecz/ wzmacniania Na ekranie LCD wyświetlony zostanie .

Po prawej stronie materiału powinna być widoczna tylko nić górna. W razie potrzeby można nacisnąć przycisk Start/stop i zatrzymać szycie. Jeśli domyślne naprężenie nici nie zapewnia odpowiednich rezultatów. górna nić może być zbyt mocno naprężona. np. że nić górna jest zbyt mocno naprężona. Regulacja naprężenia nici Naprężenie nici górnej i nici dolnej (naprężenie nici) należy ustawić taki sposób. jeśli zszywana jest tkanina specjalna lub stosowane są nici specjalne. Uwaga ● Jeżeli nić górna została nieprawidłowo nawinięta. c d ■ Nić górna jest zbyt mocno naprężona 2 Po wykonaniu szwu wstecznego/ wzmocnienia. do szycia dziurek na guziki lub przeszywania wzmocnienia. a po lewej stronie tylko nić dolna. aby naprężyć nić górną. że jest ona zbyt luźna.. oznacza to. a Przypomnienie ● Ściegi wsteczne/wzmocnione NIE BĘDĄ szyte. W taki przypadku. maszyna zatrzymuje się.e raz przycisk (przycisk szycia wstecz/ Po osiągnięcia końca szwu. Lewa strona tkaniny Prawa strona tkaniny Nić górna Nić dolna Nić dolna jest widoczna z prawej strony tkaniny. b e c a b c d e d Obróć pokrętło naprężenia nici w lewo. aby obrócić rogi. w przypadku których automatycznie wybierane są ściegi wzmocnione. patrz „Zakładanie szpulki dolnej” (strona 18) i nawiń ponownie dolną nić. nawiń jeszcze raz górną nić i włóż prawidłowo szpulkę nici dolnej. 47 . a b c d e a b c d e Lewa strona tkaniny Prawa strona tkaniny Nić górna Nić dolna Nić górna jest widoczna z lewej strony tkaniny. jeżeli wybrano ścieg. a b c d Lewa strona tkaniny Prawa strona tkaniny Nić górna Nić dolna a b a Przycisk szycia wstecz/wzmacniania • Ten krok nie jest wymagany. Jeżeli z prawej strony tkaniny widać nić dolną. np. Obróć pokrętło naprężenia nici w prawo. Uwaga ● Jeżeli nić dolna została nieprawidłowo nawinięta. oznacza to. Przypomnienie ● Przed przystąpieniem do szycia zalecamy przeprowadzenie próby na kawałku tkaniny. aby poluzować nić górną. ustawienie właściwego naprężenia nici może być niemożliwe. ■ Górna nić jest zbyt luźna Jeżeli z lewej strony tkaniny widać nić górną. dolna nić może być zbyt luźna. W taki przypadku. należy zwiększyć lub zmniejszyć naprężenie górnej nici za pomocą pokrętła naprężenia nici. aby było ono takie same dla każdej nici. Nić górna i dolna powinny się przecinać blisko środka tkaniny. dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk (przycisk szycia wstecz/ wzmacniania). naciśnij jeden ■ Właściwe naprężenie nici wzmacniania). patrz „Nawlekanie górnej nici” (strona 20) i nawiń ponownie górną nić. Uwaga ● Jeżeli górna nić nie jest prawidłowo nawinięta lub szpulka nici dolnej nie jest prawidłowo nałożona. Jeżeli nie można uzyskać właściwego naprężenia nici.

aby ustawić ją w najwyższej pozycji. Zaleca się jednak wykonanie szycia na próbnym kawałku tkaniny. Jeśli do przesuwania tkaniny użyta zostanie zbyt duża siła. Zmiana kierunku szycia a zatrzymaj maszynę. aby uzyskać ładniejszy wygląd. a a Dźwignia podnoszenia stopki 48 . naciśnij przycisk (pozycja igły). Ponieważ rezultaty różnią się w zależności od rodzaju ściegu i ilości warstw tkaniny. Podczas szycia krzywych z wykorzystaniem ściegu zygzakowego. jak te.) Podczas obracania tkaniny igłę można potraktować jak oś obrotu. a następnie delikatnie zmień kierunek szycia wzdłuż krzywej. wybierz krótszą długość ściegu. Pozostaw igłę opuszczoną (w materiale). oraz sprawdzić naprężenie nici. igła może się wygiąć lub złamać. Do szycia próbnego należy użyć kawałka takiej samej tkaniny i nici. Szycie grubych materiałów ■ Gdy nie można podłożyć tkaniny pod stopką Podnieś stopkę jeszcze wyżej. Kiedy ścieg osiągnie naroże tkaniny. PRZESTROGA ● Grubość tkaniny różni się w zależności od jej typu. długość i szerokość ściegu. próbne szycie należy wykonać w takich samych warunkach. c Opuść dźwignię stopki i kontynuuj szycie. (W tym momencie dźwignia stopki nie jest zabezpieczona. Szycie krzywych Zatrzymaj szycie. jak podczas szycia właściwego. Jeśli po zakończeniu szycia igła pozostała podniesiona. Szycie próbne Po wybraniu ściegu. które mają zostać użyte. osiągnięcie żądanych rezultatów może być niemożliwe.PODSTAWY SZYCIA ————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————— Przydatne wskazówki Poniżej opisane są różne metody uzyskania lepszych wyników szycia. a następnie b obróć tkaninę. maszyna automatycznie ustawia jego szerokość i długość. Podnieś dźwignię stopki. Są one szczególnie przydatne podczas szycia. gdyż w zależności od tkaniny i wybranego ściegu.

a następnie za pomocą lewego kciuka wypoziomuj stopkę. igła może się wygiąć lub złamać. a b a Kierunek szycia b Niewłaściwe położenie a zbyt gruby. Stopka pozostaje wypoziomowana. Po usłyszeniu kliknięcia przytrzymuj naciśnięty trzpień mocujący stopki obniżając ją. który jest a Materiał stabilizujący lub papier pod stopkę. delikatnie naciskając przednią jej część.■ Jeżeli tkanina nie przesuwa się na początku szycia grubych szwów Stopka ściegu zygzakowego „J” jest wyposażona w funkcję. lepsze rezultaty można osiągnąć stosując nici do dzianin lub ścieg elastyczny. Jeśli do przesuwania tkaniny użyta zostanie zbyt duża siła. co • Po przeszyciu ściegu stopka powróci do normalnej pozycji. Po zakończeniu pracy należy oderwać papier lub materiał stabilizujący. PRZESTROGA ● Grubość tkaniny różni się w zależności od jej typu. 49 . aby można było podłożyć go 2 a Rozpoczynając szycie od szwu. Pod tkaniną należy wówczas umieścić cienki papier lub materiał stabilizujący i szyć je razem z tkaniną właściwą. Poza tym. a następnie zszyć je bez rozciągania materiału. Szycie materiałów elastycznych W pierwszej kolejności należy sfastrygować razem oba kawałki materiału. Za pomocą palca wskazującego naciśnij b czarny przycisk (trzpień mocujący stopki) po lewej stronie stopki zygzakowej „J”. a a a Fastrygowanie a Czarny przycisk c pozwala na podłożenie tkaniny. Szycie cienkich materiałów Podczas szycia cienkich tkanin mogą powstać ściegi krzywe lub tkanina może się źle przesuwać. podnieś ją do góry. ułatwiającą utrzymanie stopki w pozycji poziomej.

a Załóż z powrotem pokrywę szpulki dolnej. a następnie dociśnij ją lekko z prawej strony (B). Dolną nitkę poprowadź przez szczelinę. naciśnij (przycisk pozycji igły). a Nić górna c dwukrotnie szpulki dolnej (A). A a Przycisk pozycji igły d wyciągnąć koniec nici dolnej.PODSTAWY SZYCIA ————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————— Wyciąganie dolnej nici Wykonując zakładki należy najpierw wyciągnąć nić dolną w opisany poniżej sposób. b a b a Nić górna b Nić dolna f Wsuń zaczep w lewym dolnym rogu pokrywy Lekko chwyć za koniec nici górnej. B Przy podniesionej igle. aby a b a Nić górna b Nić dolna 50 . Ostrożnie pociągnij górną nić do góry. a Nie obcinaj nitki za pomocą przecinaka. e dolnej pod stopką w kierunku tyłu Wyciągnij około 10 do 15 cm (4-5 cali) nici maszyny. • Nie zakładaj z powrotem pokrywy bębenka.

5–5.0 Tak elastycznych.0 (0–3/16) Tak (J) *1 Tak Ścieg wsteczny 3 3-punktowy ścieg zygzakowy Ścieg obrzucający Obrzucanie materiałów o średniej grubości i 5.5 (1/8) 0. Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru. Obrzucanie 3. cerowanie.0–4.5 2. aby zapobiec strzępieniu się tkaniny. Podczas szycia należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.0 (0–1/4) 1.0 1.5 1.5–7. PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki sprawdź.0 1. itp. jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. Podwójna igła Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka Nazwa ściegu Stopka z Ścieg wsteczny/ transporterem Ścieg górnym wzmocniony Wzór Ścieg zygzakowy Obrzucanie i J mocowanie aplikacji 3. może dojść do obrażeń.0 1.0 0. czy maszyna jest wyłączona. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”.0 2.4 (1/16) 0.5–5.0 2.0–4. J (3/16) (1/16–1/4) (1/16) (1/64–3/16) (J) przyszywanie materiałów elastycznych.3 ŚCIEGI UŻYTKOWE Obrzucanie Ściegi obrzucające należy szyć wzdłuż krawędzi materiału.0 Nie (3/16) (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) Nie Wzmocniony Nie Wzmocniony Nie Wzmocniony *1Nie używaj ściegu wstecznego.2–4.0–7. Dostępne są cztery takie ściegi.0 2.0–4. W przeciwnym razie.0 cienkich i G Nie (1/8) (3/32–3/16) (1/16) (1/16–3/16) średnich materiałów Obrzucanie G grubych materiałów 5. 51 .

czy igła nie dotyka stopki. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz lub . powoli obróć pokrętło w swoim kierunku i sprawdź. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz lub . znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). Włącz maszynę. może się wygiąć lub złamać.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Szycie ściegów obrzucających przy zastosowaniu stopki zygzakowej „J” a b Szycie ściegów obrzucających przy zastosowaniu stopki owerlokowej „G” a b Włącz maszynę. że igła nie dotyka stopki. a Szyj wzdłuż brzegu tkaniny tak. d naprzeciwko prowadnika stopki. d wkłuwała się poza jego prawą krawędzią. PRZESTROGA ● Po ustawieniu szerokości ściegu. brzegiem następnie opuść dźwignię stopki. Jeżeli igła uderzy o stopkę. c • Szczegółowe informacje na ten temat Zamocuj stopkę zygzakową „J”. Szyj tak. aby brzeg materiału znajdował a a Miejsce wkłucia igły 52 . a a a a a Miejsce wkłucia igły a Prowadnik stopki e się. c • Szczegółowe informacje na ten temat Zamocuj stopkę „G”. Powoli obróć pokrętło do siebie i upewnij f się naprzeciwko prowadnika stopki. znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). aby igła Umieść materiał pod stopką.

lub .5–4. h Po zakończeniu szycia. Rozpocznij szycie. ścieg podstawowy.0 Nie (3/32) (1/64–3/16) 2. Przyszywanie rękawów. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz . Naciśnij stronę „–” przycisku wyboru szerokości ściegu.2–5. Przyszywanie zamków. W przeciwnym razie. a następnie rozpocznij szycie ściegu wstecznego. aby wybrać lewą pozycję igły lub stronę „+”. przeszyj od 3 do 5 ściegów wstecznych. f • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Rozpoczęcie szycia” (strona 42).5 0. PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki sprawdź.0 (0) 0.0 (0) 0. Dostępnych jest pięć ściegów podstawowych. szycie nogawek. Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru.2–5. się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31).0 (0–1/4) 2. czy maszyna jest wyłączona. Jeśli ścieg wsteczny ma być szyty na g końcu ściegu. obetnij nici.0–7.5 0.0 (0–1/4) 2. • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Zabezpieczenie ściegu” (strona 44).5 1. a b c a b c d d Szerokość ściegu Przyciski szerokości ściegu Przesuwa pozycję igły w lewo Przesuwa pozycję igły w prawo 53 .0 Nie (3/32) (1/16–3/16) Nie Wzmocniony Potrójny ścieg elastyczny *1Nie używaj ściegu wstecznego. J szycie zakładek lub zaszewek itp. J szycie zakładek lub zaszewek itp. Pozycję igły można ustawić w przypadku prostego ściegu (lewa pozycja igły) oraz w przypadku potrójnego elastycznego poprzez ustawienie szerokości ściegu. szycie J materiałów elastycznych i ściegi ozdobne 0.Ścieg podstawowy Ściegi proste służą do zwykłego szycia. Włącz maszynę. jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. obniż igłę w e tkaninie w odległości 3 do 5 długości ściegu przed punktem rozpoczęcia szycia. • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Zabezpieczenie ściegu” (strona 44).0–7. a b c Fastrygowanie lub spinanie kawałków materiału. ■ Zmiana pozycji igły d • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują Zamocuj stopkę zygzakową „J”.0 Tak (3/32) (1/64–3/16) (J) *1 Tak *1 Tak Ścieg wsteczny Ścieg wsteczny Środkowy – – 3 0. może dojść do obrażeń. Podwójna igła Stopka Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka z Ścieg wsteczny/ Ścieg transporterem wzmocniony górnym Wzór Nazwa ściegu Ścieg prosty Lewy Ścieg podstawowy. aby wybrać prawą pozycję igły. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”. Jeśli ma być szyty ścieg wsteczny.

ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ścieg ślepy
Ścieg ten stosowany jest w przypadku obszywania dołów spódnic i spodni. Dostępne są dwa ściegi ślepe.
Podwójna igła Stopka Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka z Ścieg wsteczny/ Ścieg transporterem wzmocniony górnym Wzór

Nazwa ściegu

Ścieg ślepy do R materiałów średniej grubości
Ścieg ślepy

0 (0) 0 (0)

–3← – →3

2,0 (1/16) 2,0 (1/16)

1,0–3,5 Nie (1/16–1/8) 1,0–3,5 Nie (1/16–1/8)

Nie

Wzmocniony

Ścieg ślepy do R materiałów elastycznych

–3← – →3

Nie

Wzmocniony

Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”.

Przypomnienie
● Gdy wybrano ścieg lub

Naciśnij stronę „–” przycisku wyboru szerokości ściegu, aby wyświetlić wartość „0”, „-1”, „-2” lub „-3” na ekranie LCD w celu przesunięcia punktu wkłucia igły w lewą stronę. Naciśnij stronę „+” przycisku wyboru szerokości ściegu, aby wyświetlić wartość „0”, „1”, „2” lub „3” na ekranie LCD w celu przesunięcia punktu wkłucia igły w prawą stronę. Ścieg ślepy należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą.

PRZESTROGA
● Przed wymianą stopki sprawdź, czy maszyna jest wyłączona. W przeciwnym razie, jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć, może dojść do obrażeń.
a następnie sfastryguj szew w odległości 5

Podwiń tkaninę wzdłuż krawędzi szwu, a

b c

Włącz maszynę.

mm (3/16 cala) od brzegu materiału. Podwiń brzeg tkaniny wzdłuż fastrygi, a następnie umieść tkaninę lewą stroną do góry.

Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz lub .

d

e b

b

d
d • Szczegółowe informacje na ten temat

Umocuj stopkę do ściegu ślepego „R”. znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31).

a c
a b c d e Lewa strona tkaniny Ścieg fastrygujący Żądana krawędź 5 mm (3/16 cala) Krawędź ślepego ściegu

a

54

e brzegiem naprzeciwko prowadnika stopki,

Umieść materiał pod stopką, podwiniętym a następnie opuść dźwignię stopki.

Przypomnienie
Jeśli igła jest ustawiona nieprawidłowo, ścieg będzie wyglądał tak, jak na ilustracji poniżej. W takim przypadku należy wprowadzić poprawki zgodnie z poniższym opisem. ● Jeśli igła obejmuje zbyt dużą część podwinięcia Igła jest położona zbyt daleko na lewo. Naciśnij stronę „+” przycisku wyboru szerokości ściegu, aby ustawić igłę w takiej pozycji, aby nieznacznie zachodziła na podwinięty brzeg.

a b
a Lewa strona tkaniny b Podwinięty brzeg c Prowadnik stopki

c

f szerokości ściegu w celu ustawienia

Naciśnij stronę „–” przycisku wyboru

3
a b
a Lewa strona tkaniny b Prawa strona tkaniny ● Jeżeli igła nie obejmuje podwinięcia materiału Igła jest położona zbyt daleko na prawo. Naciśnij stronę „-” przycisku wyboru szerokości ściegu, aby ustawić igłę w takiej pozycji, aby nieznacznie zachodziła na podwinięty brzeg.

szerokości ściegu tak, by igła zaczepiła podwinięty brzeg, a następnie zszyj go z krawędzią tkaniny przy pomocy prowadnika stopki.

a b

c

a Igła b Miejsce wkłucia igły c Podwinięty brzeg

PRZESTROGA
● Powoli obróć pokrętło do siebie i upewnij się, że igła nie dotyka stopki. Jeżeli igła uderzy o stopkę, może się wygiąć lub złamać.

a b a Lewa strona tkaniny b Prawa strona tkaniny ● Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawianie długości i szerokości ściegu” (strona 40).
g

Usuń fastrygę.

a a Lewa strona tkaniny b Prawa strona tkaniny

b

55

ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ścieg guzikowy
Istnieje możliwość obszywania dziurek na guziki. Dostępne są trzy ściegi do szycia dziurek.
Podwójna igła Stopka Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka z Ścieg wsteczny/ Ścieg transporterem wzmocniony górnym Wzór

Nazwa ściegu

Zabezpieczone dziurki 5,0 3,0–5,0 0,5 0,2–1,0 A na guziki w tkaninach Nie (3/16) (1/8-3/16) (1/32) (1/64-1/16) z podkładkami Poziome dziurki na 3,0-5,0 0,5 0,2-1,0 guziki w materiałach 5,0 Nie A cienkich lub średniej (3/16) (1/8-3/16) (1/32) (1/64-1/16) grubości Dziurki na guziki w kształcie dziurki od A klucza w tkaninach grubych i futerkowych 7,0 (1/4) 3,0–7,0 0,5 0,3–1,0 Nie (1/8-1/4) (1/32) (1/64-1/16)

Nie

Automatyczne Wzmocniony Automatyczne Wzmocniony Automatyczne Wzmocniony

Ścieg guzikowy

Nie

Nie

Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”.

Można obszywać dziurki na guziki o maksymalnej długości 30 mm (1-3/16 cala) (średnica + grubość guzika). Opis sposobu obszywania dziurek znajduje się poniżej.

a

a

a Ścieg wzmocniony

PRZESTROGA
● Przed wymianą stopki sprawdź, czy maszyna jest wyłączona. W przeciwnym razie, jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć, może dojść do obrażeń. Poniżej opisano części stopki do dziurek „A”, służącej do obszywania dziurek na guziki. a Płytka prowadnika guzika b Skala stopki a c Trzpień d Oznaczenia na stopce b e 5 mm (3/16 cala) e

c d
A

56

lub . a b a b b c a Oznaczenie na tkaninie (przód) b Czerwone oznaczenia na stopce A a Skala stopki b Długość dziurki na guzik (średnica + grubość guzika) c 5 mm (3/16 cala) Przykład: dla guzika o średnicy 15 mm (9/16 cala) i grubości 10 mm (3/8 cala). (Odległość między oznaczeniami na skali stopki wynosi 5 mm (3/16 cala).) g dziurki na guzik z czerwonymi Ułóż tkaninę. a następnie pociągnij ją pod Pociągnij płytkę prowadnika guzika w zostanie przełożony przez dziurkę. Uwaga ● Podczas opuszczania stopki nie pchaj jej przodu. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz . a następnie opuść dźwignię stopki. Użyj kredy do zaznaczenia na materiale c d Włącz maszynę. a następnie wsuń guzik. który znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). wyrównując przedni koniec oznaczeniami po bokach stopki. 57 . f stopce. w przeciwnym razie wyszyta dziurka na guzik może mieć niewłaściwy rozmiar. 3 ■ Jeżeli guzik nie pasuje do płytki prowadnika guzika Należy zsumować średnicę oraz grubość guzika i ustawić płytkę prowadnicy guzika na obliczoną długość. Przeprowadź górną nić przez otwór w stopką w sposób widoczny na ilustracji. a Oznaczenia na tkaninie b Zakończony ścieg b stopce „A”. płytka prowadnika guzika powinna być ustawiona na 25 mm (1 cal) za pomocą skali. a b e • Szczegółowe informacje na ten temat Zamontuj stopkę do dziurek „A”. a b a 10 mm (3/8 cala) b 15 mm (9/16 cala) Wielkość dziurki na guzik została ustawiona.a pozycji i długości dziurki na guzik.

gdyż grozi to obrażeniami w razie wyślizgnięcia się noża. j wyjmij tkaninę. k pozycji. przed wykonaniem otworu należy podłożyć pod materiał gruby papier lub arkusz zabezpieczający. Obetnij nici. a a Nóż do szwów W przypadku dziurek w kształcie dziurki od klucza ( ) użyj dostępnego na rynku a dziurkacza. PRZESTROGA ● Podczas cięcia za pomocą noża do szwów nie wolno trzymać palców na linii cięcia. podnieś dźwignię stopki i Podnieś dźwignię stopki do pierwotnej ■ Zmiana długości ściegu Naciśnij stronę „+” lub „–” przycisku wyboru długości ściegu. 58 . aby zabezpieczyć Wsuń szpilkę w jedną część rygielka na ścieg przed przecięciem. Nie wolno używać noża w sposób niezgodny z przeznaczeniem. zmniejsz gęstość ściegu. a b – + a a Trzpień a Przyciski długości ściegu b Długość ściegu c Krótki d Długi • Jeżeli materiał nie jest podawany (np. a m w kierunku szpilki i otwórz dziurkę na Użyj noża do szwów do przecięcia dziurki guzik. a Dźwignia do dziurki na guzik Dźwignia do dziurki na guzik powinna znajdować się za metalowym wspornikiem na stopce. aby otworzyć dziurkę. l końcu dziurki na guzik. aby wykonać zaokrąglony otwór. Lekko trzymaj koniec górnej nici w lewej a a Dziurkacz • Używając dziurkacza. a następnie noża do szwów. aby zmienić długość ściegu. a następnie zatrzyma się. b a Dźwignia do dziurki na guzik b Wspornik i ręce i rozpocznij szycie. jeżeli jest zbyt gruby).ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — h Całkowicie opuść dźwignię stopki. Po zakończeniu szycia maszyna automatycznie wykona szwy wzmacniające.

który ma zostać przyszyty. Umocuj stopkę do przyszywania guzików • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). a następnie tyłu maszyny do pozycji (w lewo. f sama. jak odległość między otworami Ustaw szerokość ściegu tak. Przyszywanie guzików Za pomocą maszyny można przyszywać guziki. – + Zmierz odległość między otworami w b a a b c d Przyciski szerokości ściegu Szerokość ściegu Wąski Szeroki Przypomnienie ● Przed rozpoczęciem szycia dziurki zaleca się sprawdzenie długości oraz szerokości ściegu i wykonanie szycia próbnego na kawałku tkaniny. Wybierz ścieg . e „M”. 3 a a Dźwignia opuszczania zaczepów (patrząc od tyłu maszyny) Transportery zostały opuszczone. 59 . aby była taka guzika. Można przyszywać guziki z dwoma lub czterema otworami. jak pokazano na rysunku od tyłu maszyny). a guziku. b przesuń suwak dźwigni znajdujący się z Podnieś dźwignię stopki. aby zmienić szerokość ściegu. c d Włącz maszynę.■ Zmiana szerokości ściegu Naciśnij stronę „+” lub „–” przycisku wyboru szerokości ściegu.

j ściegu nożyczkami. aby igła wchodziła w dwa tylne otwory guzika i przeszyć je w ten sam sposób. Przytnij nić górną i dolną na początku Przeciągnij górną nić na lewą stronę materiału na końcu szwu. ponownie zmierz odległość między otworami w guziku. • Jeżeli guzik będzie wymagał dodatkowego wzmocnienia. Ustaw szerokość ściegu zgodnie z odległością między otworami w guziku. operację przyszywania guzika wykonaj dwukrotnie. a PRZESTROGA ● Należy uważać. Obróć pokrętło do siebie (przeciwnie do czy igła prawidłowo wchodzi w otwory guzika. • Przyszywając guzik z 4 otworami należy najpierw przeszyć 2 otwory najbliżej siebie. 60 . a Dźwignia opuszczania zaczepów (patrząc od tyłu maszyny) Przypomnienie ● Przycisk transportera jest standardowo ustawiony po prawej stronie (widok z tyłu maszyny). jak poprzednio. patrząc od tyłu maszyny). aby sprawdzić. a następnie zwiąż ją z nicią dolną. i Przesuń regulator prędkości szycia w lewo Rozpocznij szycie. ● W momencie rozpoczęcia szycia transportery podnoszą się. Następnie przesunąć guzik tak.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — g Umieść guzik w stopce „M”. (po prawej stronie. gdyż może się ona wygiąć lub złamać. h ruchu wskazówek zegara). Po wykonaniu ściegów wzmacniających maszyna automatycznie zatrzyma się. (aby prędkość szycia była mniejsza). a a Guzik Guzik jest na swoim miejscu. aby igła nie dotykała guzika podczas szycia. aby podnieść transportery. Jeżeli igła może uderzyć w guzik. k przesuń dźwignię zaczepów do pozycji Po zakończeniu przyszywania guzika.

aby między guzikiem a materiałem pozostała wolna przestrzeń. zamocuj guzik w taki sposób. c Utnij nadmiar nici. nici między guzikiem a materiałem. Umieść guzik w stopce „M”. 61 . a następnie przywiąż go do górnej nici na początku szwu. obetnij górną nić. Dzięki temu guzik zostanie bezpiecznie umocowany.■ Mocowanie guzika z uszkiem Aby przyszyć guzik z uszkiem. Zwiąż razem końce nici dolnej na końcu i na początku szwu po lewej stronie materiału. a następnie a pociągnij w swoim kierunki dźwignię trzonka. 1 3 a Dźwignia trzonka b zostawiając duży zapas i owiń go wokół Po zakończeniu szycia. a następnie nawiń nić ręcznie.

Podwójna igła Stopka Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka z Ścieg wsteczny/ Ścieg transporterem wzmocniony górnym Wzór Nazwa ściegu Ścieg prosty Środkowy Przyszywanie zamków. Stosując ścieg fastrygujący kontynuuj a b b a a b c d Ścieg fastrygujący Ścieg wsteczny Lewa strona tkaniny Koniec otwarcia zamka c d c a Prawa strona tkaniny b Ścieg c Koniec otwarcia zamka a Włącz maszynę. po dojściu do miejsca rozsuwania zamka. – – 2. c szycie do brzegu tkaniny. czy maszyna jest wyłączona. ścieg J podstawowy. Jest wiele metod wszywania zamków.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Wszywanie zamków błyskawicznych Maszyna umożliwia wszywanie zamków błyskawicznych. Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru.5 0. przeszyj ściegi wsteczne. Ułożywszy obie prawe strony tkaniny obok siebie. d tkaniny. może dojść do obrażeń. szycie zakładek lub zaszewek itp. Wszywanie zamka położonego centralnie Ściegi są wykonywane na obu kawałkach tkaniny przylegających do siebie. PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki sprawdź.0 Tak (3/32) (1/64–3/16) (J) *1 Tak Ścieg wsteczny *1Nie używaj ściegu wstecznego. a Lewa strona tkaniny 62 . jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć.2–5. W przeciwnym razie. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”. • Szczegółowe informacje na temat ściegu podstawowego znajdują się w rozdziale „Ścieg podstawowy” (strona 53). Rozchyl naddatek szwu od lewej strony a Załóż stopkę do ściegu zygzakowego „J” i b przeszyj ściegi do otwarcia zamka. Poniżej opisano sposób wszywania zamka położonego centralnie i bocznie.

Zrównaj szew ze środkiem zamka. a h Wykonaj ścieg wokół zamka. a b a c b c d a Lewa strona tkaniny b Ścieg fastrygujący c Zamek f Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg . Jeżeli wybrany zostanie inny ścieg lub igła uderzy o stopkę. gdyż może się ona wygiąć lub złamać. upewnij się. Tego rodzaju aplikacji zamka można używać do otworów tylnych i bocznych. PRZESTROGA ● Używając stopki do suwaków „I”. aby sprawdzić. 63 . że igła ustawiona jest centralnie i powoli obracaj pokrętłem do siebie. Zamontuj uchwyt stopki do prawego a PRZESTROGA ● Należy uważać. Wszywanie zamka bocznego Ściegi są szyte tylko na jednym kawałku materiału.e następnie przyfastryguj zamek do tkaniny. czy igła nie dotyka stopki. aby igła nie dotykała zamka podczas szycia. a b c a Ścieg b Prawa strona tkaniny c Koniec otwarcia zamka Poniższa procedura dotyczy szycia po lewej stronie w sposób pokazany na ilustracji. a b c d Ścieg Prawa strona tkaniny Ścieg fastrygujący Koniec otwarcia zamka 3 g sworznia stopki do suwaków „I”. a Prawa strona sworznia b Miejsce wkłucia igły • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). może się ona wygiąć lub złamać. i I b Usuń fastrygę.

przeszyj ściegi wsteczne. która nie będzie szyta) miała Dociśnij naddatek materiału tak. dodatkowy margines 3 mm (1/8 cala). f krawędzią materiału. czy igła nie dotyka stopki. b d c h sworznia stopki do suwaków „I”. Zamontuj uchwyt stopki do prawego Zszywając materiał po prawej stronie (przeciwnej niż opisywana w tym przykładzie) należy zamontować uchwyt stopki do lewego sworznia stopki do suwaków. Rozchyl naddatek szwu od lewej strony I b a a Prawa strona sworznia b Miejsce wkłucia igły • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). aby prawa PRZESTROGA ● Używając stopki do suwaków „I”. mm (1/8 cala). Jeżeli wybrany zostanie inny ścieg lub igła uderzy o stopkę. b a c szycie do brzegu tkaniny. a Lewa strona tkaniny e strona (ta. a następnie sfastryguj lub zepnij zamek z tkaniną. po dojściu do miejsca rozsuwania zamka. aby sprawdzić. Stosując ścieg fastrygujący kontynuuj a Ząbki zamka b Ścieg fastrygujący g a Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg . a b a Lewa strona tkaniny b 3 mm (1/8 cala) 64 . Załóż stopkę do ściegu zygzakowego „J” i • Ułożywszy obie prawe strony tkaniny obok siebie. a b c d Ścieg fastrygujący Ścieg wsteczny Lewa strona tkaniny Koniec otwarcia zamka a d tkaniny. • Szczegółowe informacje na temat ściegu podstawowego znajdują się w rozdziale „Ścieg podstawowy” (strona 53).ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — a Włącz maszynę. że igła ustawiona jest centralnie i powoli obracaj pokrętłem do siebie. upewnij się. może się ona wygiąć lub złamać. mającą dodatkowe 3 Wyrównaj ząbki zamka z dociskaną b przeszyj ściegi do otwarcia zamka.

Przyszyj zamek do kawałka tkaniny z l sworznia stopki do suwaków „I”. zrównaj jego ząbki z bokiem stopki. a I b PRZESTROGA ● Należy uważać. podnieś dźwignię stopki. o szycie. rozpoczynając od podstawy zamka. Zamontuj uchwyt stopki do prawego Jeśli uchwyt stopki został zamontowany do prawej strony sworznia w kroku h. otwórz zamek i kontynuuj a Ścieg fastrygujący 65 . 5 cm (2 cale) do końca a igłą (w tkaninie). zatrzymaj maszynę z opuszczoną a Lewa strona sworznia b Miejsce wkłucia igły • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31).i marginesem 3 mm (1/8 cala). igłą (w tkaninie). m Wykonaj ściegi wsteczne na końcu zamka i 3 Po dojściu ok. a b c d e Prawa strona tkaniny Koniec otwarcia zamka Ścieg wsteczny Początek szwu Ścieg fastrygujący n zamka zatrzymaj maszynę z opuszczoną Po dojściu ok. a następnie podnieś dźwignię stopki. obróć tkaninę. aby igła nie dotykała zamka podczas szycia. zamontuj go po lewej stronie. a następnie tkaniny. a następnie otwórz zamek i kontynuuj szycie. c b a e d k przyfastryguj drugą stronę zamka do Zamknij zamek. j zamka. 5 cm (2 cale) do końca Wykonaj ścieg wokół zamka. gdyż może się ona wygiąć lub złamać. Usuń fastrygę.

5 1. Ścieg elastyczny a b Przyszywanie taśmy elastycznej Po przyszyciu elastycznej taśmy do mankietu lub talii jej szerokość będzie równa długości naprężonej taśmy. może dojść do obrażeń. c • Szczegółowe informacje na ten temat Zamocuj stopkę zygzakową „J”. 66 .0 1. znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31).0 0.0 Tak elastycznych.0 1.0–4. W przeciwnym razie.5–7.0 Tak J elastycznych i (1/16) (1/16–1/8) (3/32) (1/16–3/16) (J) ściegi ozdobne Obrzucanie materiałów o średniej grubości i 5. Włącz maszynę. Podwójna igła Stopka Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka z Ścieg wsteczny/ Ścieg transporterem wzmocniony górnym Wzór Nazwa ściegu Ścieg elastyczny Szycie materiałów 1. W celu równego przypięcia taśmy należy przytwierdzić ją do tkaniny kilkoma szpilkami. cerowanie. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg . a d Szyj bez naciągania tkaniny. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”. czy maszyna jest wyłączona.0 1. J (3/16) (1/16–1/4) (1/16) (1/64–3/16) (J) przyszywanie materiałów elastycznych.0–3. jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. W związku z tym należy użyć taśmy odpowiedniej długości. Przypnij szpilkami taśmę elastyczną po a lewej stronie materiału. Podczas szycia należy przestrzegać poniższych środków ostrożności. Nie Wzmocniony 3-punktowy ścieg zygzakowy Nie Wzmocniony Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru.0 2. PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki sprawdź. itp.2–4. b a Taśma elastyczna b Trzpień b Włącz maszynę.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Szycie materiałów i taśm elastycznych Maszyna umożliwia szycie tkanin elastycznych i wszywanie elastycznej taśmy.

e sposób.c Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg . znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). aby taśma była rozciągnięta na Przyszyj taśmę do materiału w taki całą długość materiału. gdyż może się ona wygiąć lub złamać. 67 . aby igła nie dotykała szpilek podczas szycia. d • Szczegółowe informacje na ten temat Zamocuj stopkę zygzakową „J”. Przeciągając lewą ręką materiał pod stopką. prawą ręką pociągnij materiał przy szpilce znajdującej się najbliżej przodu stopki. 3 PRZESTROGA ● Należy uważać.

a następnie podwiń a a Ścieg fastrygujący 68 .0–7.0-4. na której ma być naszyta.0 2. Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru.0-7.0 Tak (1/8) (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) (J) Nie Wzmocniony Ścieg fagotowy Szycie ściegiem fagotowym. jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. pozostawiając 16 cala). czy maszyna jest wyłączona. może dojść do obrażeń. Przyszywanie aplikacji a naddatek szwu od 3 do 5 mm (1/8 cala i 3/ naddatek szwu i przyprasuj go za pomocą żelazka. J marszczenie i ściegi ozdobne 5. Wytnij kształt aplikacji.5 2.5–5. a c następnie przyfastryguj.0 Tak (3/32) (1/16-3/16) (J) Nie Wzmocniony *1Nie używaj ściegu wstecznego. przyklej lub Przewróć tkaninę na drugą stronę. Podwójna igła Stopka Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka z Ścieg wsteczny/ Ścieg transporterem wzmocniony górnym Wzór Nazwa ściegu Ścieg zygzakowy Obrzucanie i J mocowanie aplikacji J Przyszywanie aplikacji 3. PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki sprawdź.0 (3/16) 0.5 1.6–4.4 (1/16) 0. a a Naddatek szwu b z grubego papieru lub materiału przymocuj szpilkami aplikację do tkaniny. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Aplikacje.5 1. patchwork i stebnowanie Do szycia aplikacji i patchworków dostępne są trzy ściegi.0 (0-1/4) 2. W przeciwnym razie.0 (0–1/4) 1.0 (0–3/16) Tak (J) *1 Tak Ścieg wsteczny Ścieg do aplikacji 3.0–4. Z tyłu aplikacji umieść szablon wykonany stabilizującego.5 (1/8) 0.

w razie potrzeby.0 mm (1/4 cala). znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). g rozpocznij obszywanie brzegu aplikacji Obróć pokrętło do siebie. b odsunięte od siebie o ok. aby podgiąć dwa kawałki Przyfastryguj dwa kawałki tkaniny. 3 1 2 a Cienki papier lub stabilizator rozpuszczalny w wodzie b Ścieg fastrygujący c 4 mm (3/16 cala) c d e f Włącz maszynę. Ścieg fagotowy Łączenie dwóch brzegów tkaniny nićmi. Podwiń brzeg górnej części tkaniny i nałóż Zszyj razem dwa kawałki tkaniny. Ustaw szerokość ściegu na 7. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg lub . że igła wkłuwa się dokładnie poza aplikacją. a tkaniny wzdłuż ich szwów. na cienkim papierze lub na arkuszu stabilizacyjnym rozpuszczalnym w wodzie. Wybierz ścieg . podnieś dźwignię stopki i. Zamocuj stopkę zygzakową „J”. 3 Użyj żelazka. Ścieg jest bardziej ozdobny. 4. Patchwork (crazy quilt) a go na tkaninę pod spodem. jeżeli używa się grubszej nici. upewniając się. które przechodzą nad przerwą między tymi brzegami to szew fagotowy.d e Włącz maszynę. a następnie dookoła. 69 . Jeżeli na środku cienkiego papieru lub stabilizatora rozpuszczalnego w wodzie narysujesz linię. b przechodził przez oba kawałki. (3/16 cala). obróć tkaninę. aby wzór f • Szczegółowe informacje na ten temat Zamocuj stopkę zygzakową „J”.0 mm • Podczas szycia naroży aplikacji zatrzymaj maszynę z igłą w tkaninie poza aplikacją. Używany jest w bluzkach i ubraniach dla dzieci. • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Wybór ściegu” (strona 40). aby zmienić kierunek szycia i kontynuuj szycie. szycie będzie łatwiejsze.

Przesuń przełącznik położenia na jej podstawie. Sworzeń stopki stebnującej należy umieścić nad śrubą zacisku igły. a następnie dokręć śrubę Prawą ręką włóż stopkę stebnującą na h uchwytu stopki. aby obniżyć transportery. Wolne stebnowanie Podczas wolnego stebnowania należy opuścić transportery (za pomocą przycisku pozycji transporterów). a c b a Sworzeń stopki stebnującej b Śruba uchwytu stopki c Śruba mocująca igły Po zakończeniu szycia wyjmij papier. e transportera znajdujący się z tyłu maszyny a Wyłącz maszynę. w położenie widoczne na poniższej ilustracji. ustawionej c uchwytu stopki. d swoje miejsce. że śruba jest wystarczająco mocno dokręcona. Do wolnego stebnowania wymagana jest opcjonalna stopka stebnująca. Wyjmij stopkę i uchwyt stopki. powodując wygięcie lub złamanie igły. PRZESTROGA ● Upewnij się. Zamontuj stopkę stebnującą na śrubie tkaniny. b • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Zdejmowanie uchwytu stopki” (strona 32). trzymając wkrętak w lewej ręce.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — g równo wzdłuż środka obu kawałków Szyj wzdłuż środka stopki. gdyż w przeciwnym razie igła może dotykać stopki. a a Przełącznik położenia transportera (widok z tyłu maszyny) 70 . aby tkanina nie była przesuwana przez maszynę.

aby podnieść transportery. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg lub . Obu dłońmi napnij tkaninę.f g Włącz maszynę. h przesuń ją zgodnie ze wzorem. • Standardowo transportery są podniesione. i położenia transporterów w pozycję Po zakończeniu szycia przesuń przełącznik początkową. 71 . Przypomnienie ● Obróć pokrętło. aby podnieść transportery. a następnie Maszyna wykonuje ściegi wzmacniające na początku i na końcu szwu. a 3 a Wzór • Przy opuszczonych transporterach nie można wykonać szwów wstecznych.

0 1. Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg . W przeciwnym razie.4 0. aby wybrać prawą pozycję igły.0 Nie (1/16) (1/16-1/8) (1/64) (1/64-1/16) Nie Automatyczn e Wzmocniony Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru. szycie nogawek. PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki sprawdź. może dojść do obrażeń. np. d Rozpocznij szycie. Podwójna igła Stopka Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka z Ścieg wsteczny/ Ścieg transporterem wzmocniony górnym Wzór Nazwa ściegu Potrójny ścieg elastyczny Ścieg ryglowy Przyszywanie rękawów.0 0. Naciśnij stronę „–” przycisku wyboru szerokości ściegu. c a b c d d Szerokość ściegu Przyciski szerokości ściegu Przesuwa pozycję igły w lewo Przesuwa pozycję igły w prawo 72 . które podlegają naprężeniom. a b znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). czy maszyna jest wyłączona. rękawy. szycie J materiałów elastycznych i ściegi ozdobne Wzmocnienie otworów i obszarów w A miejscach.0–7.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ścieg wzmocniony Ściegi te służą do wzmacniania miejsc. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”.0–3.0 (0) 0.5 1.0 (0–1/4) 2.3–1.0 Tak (3/32) (1/16–3/16) Nie Wzmocniony 2. aby wybrać lewą pozycję igły lub stronę „+”. w których szwy ulegają poluzowaniu 0. a b ■ Zmiana pozycji igły Włącz maszynę.5–4. c • Szczegółowe informacje na ten temat Zamocuj stopkę zygzakową „J”. Potrójny ścieg elastyczny Przy każdym ściegu naszywane są trzy nakładające się ściegi. Pozycję igły można ustawić w przypadku prostego ściegu (lewa pozycja igły) oraz w przypadku potrójnego elastycznego poprzez ustawienie szerokości ściegu. wewnętrzne strony nogawki i rogi kieszeni. jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć.

(Odległość między oznaczeniami na skali stopki wynosi 5 mm (3/16 cala). Uwaga ● Podczas opuszczania stopki nie pchaj jej przodu. d • Szczegółowe informacje na ten temat Zamontuj stopkę do dziurek „A”. b c a a Skala stopki b Długość szwu ryglowego c 5 mm (3/16 cala) b a 2 mm (1/16 cala) Włącz maszynę. znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). c Za pomocą pokrętła wyboru ściegu wybierz ścieg . na przykład rogi i otwory kieszeni. e stopce.) 3 f Twoją stronę ułóż materiał tak. w przeciwnym razie szew ryglowy może mieć niewłaściwy rozmiar. Wybierz odpowiednią długość szwu Ustaw płytkę prowadnika guzika na stopce do dziurek „A” na wybraną długość. a następnie opuść dźwignię stopki. a następnie pociągnij ją pod Przeprowadź górną nić przez otwór w stopką w sposób widoczny na ilustracji. aby igła Z górną częścią kieszenie skierowaną w a wkłuła się 2 mm (1/16 cala) przed otworem kieszeni.Ścieg ryglowy Ścieg ryglowy to jeden z typów ściegu wzmocnionego. a ryglowego. wykorzystywany do wzmacniania miejsc narażonych na naprężenia. Poniżej opisano przykładową procedurę przyszywania rygli do rogów kieszeni. 73 .

a b a Dźwignia do dziurki na guzik b Wspornik h ręce i rozpocznij szycie. a następnie zatrzyma się. a a Dźwignia do dziurki na guzik Dźwignia do dziurki na guzik powinna znajdować się za metalowym wspornikiem na stopce. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawianie długości i szerokości ściegu” (strona 40). na przykład gdy jest zbyt gruba. Lekko trzymaj koniec górnej nici w lewej Po zakończeniu szycia maszyna automatycznie wykona szwy wzmacniające. zwiększ długość ściegu. Podnieś dźwignię stopki.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — g Całkowicie opuść dźwignię stopki. i wyjmij tkaninę. j pozycji. obetnij nici i Podnieś dźwignię stopki do pierwotnej Przypomnienie ● Jeżeli tkanina nie jest podawana. 74 .

obcinacza bocznego o śrubę mocującą igły.5 (3/32) 0. S szycie zakładek lub zaszewek itp.0 (0) 0. b • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Nawlekanie górnej nici” (strona 20).0 (3/32–3/16) 2.0 (1/16) 2. jeżeli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśnięty i maszyna zacznie szyć. 75 . c • Szczegółowe informacje na ten temat a Zaczep łączący b Śruba mocująca igły Wybierz ścieg. znajdują się w rozdziale „Wybór ściegu” (strona 40). a b Uwaga ● Nie można użyć nawlekacza igły po zamontowaniu obcinacza brzegów.2–5. e następnie zahacz zaczep łączący Podnieś dźwignię stopki jeszcze wyżej.5–5.0 (3/16) 2. może dojść do obrażeń.0–4.0 (1/16–3/16) 1.5 (3/32) 1. Stopka Nazwa ściegu Wzór Zastosowanie Szerokość ściegu [mm (cale)] Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Auto Ręcznie Ścieg wsteczny/ Ścieg wzmocniony Ścieg podstawowy. W przeciwnym razie. ustaw szerokość ściegu na wartość w zakresie wskazanym w poniższej tabeli.5–5.0 (3/32–3/16) 2.0 (1/64–3/16) Ścieg wsteczny Obrzucanie S cienkich i średnich materiałów Obrzucanie S grubych materiałów 3. Ścieg obrzucający 0.5 (0–3/32) 2. d Podnieś dźwignię podnoszenia stopki. czy maszyna jest wyłączona.5 (1/8) 5.0–4. Nawlecz górną nić. a • Szczegółowe informacje na ten temat Zdejmij stopkę. ponieważ może to spowodować uszkodzenie nawlekacza.Używanie opcjonalnego obcinacza brzegów Opcjonalny obcinacz brzegów umożliwia obrzucenie przy jednoczesnym obcięciu krawędzi tkaniny. Ustawienie można ustawić na dowolną wartość w zakresie określonym w kolumnie „Ręczne”.0–2. Używając obcinacza brzegów. a znajdują się w rozdziale „Wymiana stopki” (strona 31). PRZESTROGA ● Przed wymianą stopki i uchwytu stopki sprawdź.0 (1/16–3/16) Wzmocniony Wzmocniony 3 Wartości w kolumnie „Auto” są ustawiane podczas wyboru wzoru.

Jeżeli igła uderzy o stopkę. może się wygiąć lub złamać. Na początku szwu wykonaj w tkaninie a a 2 cm (3/4 cala) 76 . h pociągnij ją w kierunku tyłu maszyny. Przeprowadź nić górną pod obcinaczem i PRZESTROGA ● Po ustawieniu szerokości ściegu. aby sworzeń j Umieść tkaninę tak. aby sprawdzić. znajdowała się na górze płytki prowadnika. a następnie powoli opuść dźwignię stopki. b a a a Rowek w uchwycie stopki b Trzpień a Płytka prowadnika Obcinacz brzegów został zamocowany. czy igła nie dotyka stopki. stopki. 2 cm (3/4 cala). Podnieś dźwignię stopki. a lewa strona cięcia pod stopką.ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — f zrównał się z wycięciem w uchwycie Umieść obcinacz tak. i nacięcie o długości ok. aby prawa strona cięcia Ułóż tkaninę. g czy obcinacz brzegów jest prawidłowo Uwaga ● W razie nieprawidłowego ułożenia tkaniny nie zostanie ona obcięta. założony. powoli obróć pokrętło w swoim kierunku i sprawdź.

Jeśli naszyty zostanie ścieg .k Opuść dźwignię stopki i rozpocznij szycie. ● W razie wystąpienia kłopotów z cięciem należy zwilżyć ostrze obcinacza szmatką nasączoną niewielką ilością oleju. 3 a a 5 mm (3/16 cala) Uwaga ● Obcinacz może przeciąć więcej niż 1 warstwę jeansu o wadze 368 g. ● Po użyciu obcinacza należy oczyścić obcinacz z kurzu i ścinków. 77 . naddatek szwu wynosić będzie około 5 mm (3/16 cala). Naddatek szwu jest obcinany podczas szycia.

ŚCIEGI UŻYTKOWE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 78 .

ścieg J podstawowy.2–5.5 0.4 ANEKS Ustawienia ściegów Informacje na temat aplikacji.0–4. znajdują się w poniższej tabeli. że zamocowano stopkę zygzakową „J”. szycie zakładek lub zaszewek itp.0–3.0 2.0 (0–1/4) 2.0 1.5–5.0–4. *2 Wybierz szerokość ściegu 5.0 1. 79 . PRZESTROGA ● W przypadku używania podwójnej igły upewnij się.4 (1/16) 0.5–5.0 Tak (3/32) (1/64–3/16) (J) *1 Tak Ścieg wsteczny Ścieg elastyczny Szycie materiałów *2 1.0 J elastycznych i Tak (1/16) (1/16–1/8) (3/32) (1/16–3/16) ściegi ozdobne (J) Obrzucanie i J mocowanie aplikacji Obrzucanie G cienkich i średnich materiałów Obrzucanie G grubych materiałów 3. J szycie zakładek lub zaszewek itp.0 Nie (1/8) (3/32–3/16) (1/16) (1/16–3/16) 5.0 Nie (3/32) (1/64–3/16) *1 Tak Ścieg wsteczny – – *2 2.5 2.5 (1/8) 0.5 1. Ściegi użytkowe Podwójna igła Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka Nazwa ściegu Stopka z Ścieg wsteczny/ transporterem Ścieg górnym wzmocniony Wzór 4 Lewy Ścieg prosty Środkowy Ścieg podstawowy.5 0.0 (0) 0.0 mm (3/16 cala) lub mniejszą.0 2. Przyszywanie zamków.2–5.0–7. 0. gdyż w przeciwnym razie igła może złamać się lub maszyna może się zepsuć.5 1.0 2.0–4.0 Nie (3/16) (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) Nie Wzmocniony Ścieg obrzucający Nie Wzmocniony *1Nie używaj ściegu wstecznego.0 (0–1/4) 1.0 2.0–7.0 (0–3/16) *2 Tak (J) Nie Wzmocniony Ścieg zygzakowy *1 Tak Ścieg wsteczny 3. długości i szerokości ściegów oraz czy można używać podwójnej igły.0–4.

0 mm (3/16 cala) lub mniejszą. w Nie (1/16) (1/16-1/8) (1/64) (1/64-1/16) których szwy ulegają poluzowaniu Zabezpieczone 3. Przyszywanie rękawów.ANEKS ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Podwójna igła Szerokość ściegu [mm (cale)] Zastosowanie Auto Ręcznie Auto Ręcznie Długość ściegu [mm (cale)] Stopka Nazwa ściegu Stopka z Ścieg wsteczny/ transporterem Ścieg górnym wzmocniony Wzór Ścieg ślepy do R materiałów średniej grubości Ścieg ślepy 0 (0) 0 (0) –3← – →3 2.0 elastycznych. 80 .0 dziurki na guziki w 5.0–3.0-4.0 3.5 1.0–3.5 0.0 (0-1/4) *2 2.0 (0–1/4) 2.0–5.0 Nie (1/32) (1/64-1/16) Nie Automatyczne Wzmocniony *1Nie używaj ściegu wstecznego.0 0.5 1.0 2.0 (1/8-1/4) 0. J marszczenie i ściegi ozdobne Nie Wzmocniony Ścieg ryglowy Wzmocnienie otworów i obszarów w 2. itp.3–1. *2 Wybierz szerokość ściegu 5.0 0.0-5.0 A Nie tkaninach z (3/16) (1/8-3/16) (1/32) (1/64-1/16) podkładkami Poziome dziurki na guziki w A materiałach cienkich lub średniej grubości 5. J Tak przyszywanie (3/16) (1/16–1/4) (1/16) (1/64–3/16) (J) materiałów elastycznych.4 0.0–7.0 0.5 (1/16) (1/16–1/8) Nie Nie Wzmocniony Ścieg ślepy do R materiałów elastycznych –3← – →3 Nie Nie Wzmocniony 3-punktowy ścieg zygzakowy Obrzucanie materiałów o średniej grubości i *2 5.3–1. cerowanie.2–4.0 Tak (3/32) (1/16-3/16) (J) Nie Wzmocniony Ścieg fagotowy Szycie ściegiem fagotowym. szycie J materiałów elastycznych i ściegi ozdobne J Przyszywanie aplikacji Nie Wzmocniony Potrójny ścieg elastyczny 0.0 A miejscach.5–5.0 1.0 1.5 1.5–7. szycie nogawek.0 1.5 2.0 (0) 0.0–3.0 Nie (3/16) (1/8-3/16) (1/32) (1/64-1/16) Nie Automatyczne Wzmocniony Nie Automatyczne Wzmocniony Ścieg guzikowy Nie Automatyczne Wzmocniony Dziurki na guziki w kształcie dziurki 7.2–1.6–4.0 Nie (3/32) (1/16–3/16) Nie Wzmocniony Ścieg do aplikacji *2 3.5–4.0 A od klucza w (1/4) tkaninach grubych i futerkowych 3.0 0.5 0.5 0.0-7.0–7.0 Tak (1/8) (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) (J) 5.5 (1/16) (1/16–1/8) 2.0 1.0 1.2-1.0 (3/16) 0.

● Do czyszczenia nie można stosować benzenu. Ścinki i kurz osadzające się w chwytaczu powodują obniżenie wydajności szycia. 81 . Wyłącz maszynę do szycia. ponieważ może to spowodować odbarwienie lub odkształcenie maszyny. mocno wyciśnij i przetrzyj powierzchnię maszyny. Wyjmij bębenek. Wysuń w lewo pojemnik na akcesoria.Konserwacja Poniżej opisano proste zabiegi konserwacyjne. a b a Szczotka do czyszczenia b Chwytacz • Bębenka ani chwytacza nie należy oliwić. wytrzyj ją do sucha. d uchwyt stopki. dlatego też należy przeprowadzać jego okresowe czyszczenie. rozpuszczalnika lub proszku do czyszczenia. Podnieś igłę i dźwignię podnoszenia stopki. a potem a wyciągnij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego. PRZESTROGA ● Upewnij się. PRZESTROGA ● Upewnij się. że maszyna do szycia jest wyłączona. b c a a Bębenek g wokół niego użyj dołączonej szczoteczki Do usunięcia ścinków i kurzu z chwytacza i lub odkurzacza. że maszyna do szycia jest wyłączona. Poluzuj śrubę uchwytu stopki i wyjmij mocującą igły i wyjmij igłę. Po wyczyszczeniu obudowy wilgotną ściereczką. nasącz lekko fragment materiału neutralnym detergentem. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała. a następnie poluzuj śrubę Czyszczenie powierzchni maszyny Jeśli powierzchnia maszyny jest zabrudzona. 4 a a Pokrywa płytki ściegowej f Czyszczenie chwytacza Wyczyść zaczep pod płytką ściegową. a następnie przed wyczyszczeniem jej wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała. Chwyć przód bębenka i wyciągnij go na zewnątrz. a następnie przed wyczyszczeniem jej wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. e stron i przesuń ją ku sobie. żeby ją Chwyć pokrywę płytki ściegowej z obu usunąć.

Aby nabyć nowy bębenek. Włóż płytkę ściegową na swoje miejsce. Uwaga ● Wyrównaj dwa otwory na śruby na płytce ściegowej z dwoma otworami na maszynie. w przeciwnym razie może dojść do złamania igły.ANEKS ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— h na bębenku nachodził na sprężynę. igła może się złamać lub szycie będzie przebiegać wadliwie. Włóż bębenek w taki sposób. wyjmij płytkę ściegową. e (strona 81-82). Załóż zaczepy pokrywy płytki ściegowej powrotem. Postępuj zgodnie z krokami od g do i 82 . a c d następnie dokręć śruby załączonym a Występ b Sprężyna i na płytce ściegowej i nasuń pokrywę z śrubokrętem. ● Sprawdź. Wyjmij płytkę ściegową. a Postępuj zgodnie z krokami od a do f na b b za pomocą dołączonego śrubokręta. aby występ Wyjmowanie płytki ściegowej Gdy nić zaplącze się i nie można jej wyjąć. czy bębenek został prawidłowo założony. skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. a strona 81. czyszcząc chwytacz. usuwając śruby a b Usuń splątaną nić z płytki ściegowej. PRZESTROGA ● Nigdy nie używaj porysowanego bębenka. gdyż nić górna może się splątać.

odłącz rozrusznik nożny. gdy Naciśnięto przycisk Start/stop. – 4 Opuść dźwignię dziurki na guziki. Tkanina jest za bardzo wyciągnięta. Śruba mocująca igły nie jest Mocno dokręć śrubę wkrętakiem. Włącz maszynę. Wybrano ścieg do obszywania dziurek na guziki lub ścieg ryglowy i naciśnięto przycisk Start/stop. Objaw Prawdopodobna przyczyna Wtyczka przewodu zasilającego nie jest umieszczona w gniazdku elektrycznym. Obszar wokół otworu w stopce jest Skontaktuj się ze sprzedawcą lub zadrapany. Używaj tylko szpulek wyprodukowanych dla tego modelu maszyny. Igła łamie się. przed oddaniem jej do serwisu sprawdź możliwe przyczyny. strona 58 strona 42 strona 29 strona 30 strona 29 strona 28 strona 79 strona 47 – – Nie używaj przycisku Start/stop. Przesuń wałek nawijacza szpulki w lewą stronę. Zmniejsz naprężenie górnej nici. Szpulki dolne przeznaczone do Nie użyto szpulki dolnej starszych modeli. Górna nić jest za mocno naprężona. gdy dźwignia dziurki na guziki była podniesiona. Wymień stopkę. Dźwignia podnoszenia stopki jest podniesiona. Igła została nieprawidłowo założona. Wymień igłę na nową. strona 42 Maszyna nie działa. najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Aby używać przycisku Start/stop. Wymień bębenek. Wałek nawijacza szpulki jest przesunięty w prawą stronę. nitki i igły nie odpowiednie do rodzaju szytej tkaniny.Rozwiązywanie problemów Jeżeli maszyna przestanie działać prawidłowo. Wybrano inny ścieg niż ścieg do obszywania dziurek na guziki lub ścieg ryglowy i naciśnięto przycisk Start/stop. które mają inną przeznaczonej specjalnie dla tego grubość. Używana stopka nie jest Zamocuj stopkę odpowiednią do odpowiednia dla rodzaju rodzaju wyszywanego ściegu. Podnieś dźwignię dziurki na guziki. gdy dźwignia dziurki na guziki była opuszczona. Jeśli problem występuje nadal. skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Rozwiązanie problemu Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Informacje referencyjne strona 14 strona 14 strona 17 Opuść dźwignię podnoszenia stopki. jest prawidłowe. Maszyna nie została włączona. które są Połączenie tkaniny. typu maszyny. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub Bębenek jest zadrapany. Obszar wokół otworu w płytce Skontaktuj się ze sprzedawcą lub ściegowej jest zadrapany. wyszywanego ściegu. Wymień płytkę ściegową. nie będą działały prawidłowo. Wybierz nić i igłę. mimo podłączony jest rozrusznik nożny. najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Załóż igłę prawidłowo. wymienione poniżej. – – strona 15 83 . dokręcona. Prowadź materiał delikatnie. że rozrusznik nożny jest podłączony. najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Igła jest wygięta lub tępa.

Szpulki dolne przeznaczone do starszych modeli. Usuń wszelkie supły lub splątania. Usuń splątaną nić. Szpulki dolne przeznaczone do starszych modeli. Dolna nić nie została prawidłowo Prawidłowo nawiń dolną nić. nawinięta. najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Rozwiązanie problemu Nawlecz prawidłowo górną nić. wyprodukowanych dla tego modelu maszyny. która będzie pasować do rodzaju używanej nici. Wybierz igłę. Informacje referencyjne strona 20 – strona 28 strona 47 strona 81 strona 29 strona 29 – Górna nić zrywa się. Na nici tworzą się supły lub nić jest splątana. nie będą działały przeznaczonej specjalnie dla tego prawidłowo. na przykład. nawinięta. nie będą działały przeznaczonej specjalnie dla tego prawidłowo. chwytacz. Wymień stopkę. Dolna nić nie została prawidłowo Poprawnie nawlecz dolną nić. Górna nić jest za mocno naprężona. najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub Bębenek jest zadrapany. Wymień bębenek. Używaj tylko szpulek typu maszyny. wyprodukowanych dla tego modelu maszyny. Zmniejsz naprężenie górnej nici. – – strona 15 strona 18 strona 15 – strona 81 strona 15 84 . Obszar wokół otworu w płytce Skontaktuj się ze sprzedawcą lub ściegowej jest zadrapany. Wymień igłę na nową. w splątana w bębenku. Dolna nić jest splątana lub zrywa się. chwytacz.ANEKS ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Objaw Prawdopodobna przyczyna Górna nić została nawleczona nieprawidłowo (na przykład szpulka jest nieprawidłowo założona lub nić wyszła z prowadnika igielnicy). Igła jest wygięta lub tępa. które mają inną Nie użyto szpulki dolnej grubość. Wybrana igła nie jest odpowiednia dla używanej nici. Załóż igłę prawidłowo. Igła została nieprawidłowo założona. Na dolnej szpulce są zadrapania lub Wymień szpulkę dolną. Obszar wokół otworu w stopce jest Skontaktuj się ze sprzedawcą lub zadrapany. Używaj tylko szpulek typu maszyny. szpulka nie obraca się prawidłowo. Usuń splątaną nić i wyczyść Nić jest splątana. Wymień płytkę ściegową. najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli nić została Nić jest splątana. wyczyść bębenku. które mają inną Nie użyto szpulki dolnej grubość.

Używaj tylko szpulek wyprodukowanych dla tego modelu maszyny. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub Bębenek jest zadrapany. nitki i igły nie jest prawidłowe. które mają inną grubość. Kurz nagromadził się pod płytką Zdejmij pokrywę płytki ściegowej i ściegową lub w bębenku. nawleczona. Wybierz nić i igłę. założona. nie będą działały przeznaczonej specjalnie dla tego prawidłowo. najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. dolną. Połączenie tkaniny. które mają inną Nie użyto szpulki dolnej grubość. Naprężenie nici jest ustawione nieprawidłowo. nitki i igły nie odpowiednie do rodzaju szytej jest prawidłowe. Szpulki dolne przeznaczone do starszych modeli. Nie użyto szpulki dolnej przeznaczonej specjalnie dla tego typu maszyny. Informacje referencyjne strona 20 strona 18 strona 15 strona 28 strona 33 strona 47 Naprężenie nici jest nieprawidłowe. strona 15 strona 18. Podczas szycia wydobywa się wysoki dźwięk. które są Połączenie tkaniny. Nawlecz prawidłowo górną nić. Kurz nagromadził się w Wyczyść bębenek. Wybierz nić i igłę. Uchwyt stopki jest zamontowany nieprawidłowo. Wymień igłę na nową. strona 15 85 . nie będą działały prawidłowo. wyprodukowanych dla tego modelu maszyny. które są odpowiednie do rodzaju szytej tkaniny. 20 strona 15 strona 28 strona 29 strona 49 strona 47 strona 20 strona 28 strona 29 strona 29 strona 81 strona 81 strona 20 – 4 Igła jest wygięta lub tępa.Objaw Prawdopodobna przyczyna Górna nić nie została prawidłowo nawleczona. Załóż igłę prawidłowo. Dolna nić nie została prawidłowo nawinięta. Igła została nieprawidłowo założona. Szpulki dolne przeznaczone do starszych modeli. Górna nić nie została prawidłowo Nawlecz prawidłowo górną nić. Naprężenie nici jest ustawione nieprawidłowo. Używaj tylko szpulek typu maszyny. Tkanina jest pomarszczona. Nawiń prawidłowo górną nić i Górna lub dolna nić jest nawleczona zamocuj prawidłowo szpulkę z nicią nieprawidłowo. Ściegi przeskakują. Załóż prawidłowo uchwyt stopki. Poprawnie nawlecz dolną nić. Igła jest wygięta lub tępa. Wymień bębenek. Wyreguluj naprężenie nici. Szpulka została nieprawidłowo Załóż szpulkę prawidłowo. Wybierz nić i igłę. Górna nić nie została prawidłowo nawleczona. nitki i igły nie jest prawidłowe. Słychać grzechotanie. Wymień igłę na nową. Połączenie tkaniny. transporterach lub w bębenku. Dolna nić nie została prawidłowo nawinięta. Prawidłowo nawiń dolną nić. Zastosuj materiał stabilizujący pod tkaniną. Rozwiązanie problemu Nawlecz prawidłowo górną nić. tkaniny. W przypadku szycia cienkich tkanin ścieg jest zbyt długi lub tkanina nie jest podawana prawidłowo. Wyreguluj naprężenie nici. wyczyść bębenek. które są odpowiednie do rodzaju szytej tkaniny.

Materiał nie jest podawany. Używana stopka nie jest Zamocuj stopkę odpowiednią do odpowiednia dla rodzaju rodzaju wyszywanego ściegu. Usuń splątaną nić. Prawdopodobna przyczyna Igła nie została podniesiona. Ściegi są zbyt krótkie. Wybierz nić i igłę. wyszywanego ściegu. Igła została nieprawidłowo założona. – 86 . nitki i igły nie jest prawidłowe. w bębenku. Nić jest splątana. Przesuń przełącznik pozycji transportera na . Połączenie tkaniny. Wyreguluj naprężenie nici. na przykład. na przykład. wyczyść chwytacz. Rozwiązanie problemu Informacje referencyjne strona 21 strona 29 strona 79 strona 47 strona 81 strona 70 strona 40 strona 28 strona 81 Ścieg nie jest prawidłowo wyszyty. Nić jest splątana. Usuń splątaną nić. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli nić została splątana w bębenku. wyczyść chwytacz. aby podnieść igłę.ANEKS ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Objaw Nić nie przechodzi przez ucho igły. które są odpowiednie do rodzaju szytej tkaniny. w bębenku. Zwiększ długość ściegu. Lampka jest uszkodzona. Transportery zostały opuszczone. Załóż igłę prawidłowo. Naprężenie nici jest ustawione nieprawidłowo. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk (przycisk pozycji igły). Lampka stanu szycia nie została włączona. Jeśli nić została splątana w bębenku.

E2 Przed kontynuowaniem operacji podnieś dźwignię dziurki na guziki. Numer kodu błędu Komunikat o błędzie (na wyświetlaczu LCD) Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie problemu E1 Naciśnięty został przycisk Start/stop lub szycie wsteczne/wzmacnianie (naciśnięty został rozrusznik nożny. Przed kontynuowaniem operacji opuść stopkę. ● Jeśli w czasie szycia na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat o błędzie od „F1” do „F9”. gdy wałek nawijacza szpulki był przesunięty w prawo. a następnie naciśnij przycisk start/stop. E5 E6 Przypomnienie Naciśnięto przycisk Start/stop. jeśli jest podłączony). Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.Komunikaty o błędach Jeśli maszyna do szycia jest obsługiwana nieprawidłowo lub wystąpił błąd. przekręcając pokrętłem lub wykonując operację prawidłowo. jeśli jest podłączony) w momencie. 4 E4 Przed kontynuowaniem operacji przesuń wałek nawijacza szpulki w lewo. naciskając dowolny przycisk na panelu operacyjnym. Komunikat można usunąć. Silnik zablokowany z powodu zaplątanej nici. Wybrano inny ścieg niż ścieg do obszywania dziurek na guziki lub ścieg ryglowy i naciśnięto przycisk Start/stop (naciśnięty został rozrusznik nożny. Naciśnięto przycisk szycia wstecznego/ wzmacniani lub przycisk pozycji igły w momencie. na ekranie LCD wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. mimo że rozrusznik nożny jest podłączony. Wyłącz maszynę i usuń zaplątaną nić przed kontynuowaniem operacji. 87 . E3 Przed kontynuowaniem operacji opuść dźwignię dziurki na guziki. gdy stopka jest podniesiona. gdy dźwignia dziurki na guziki była opuszczona. gdy dźwignia dziurki na guziki była podniesiona. Wybrano ścieg do obszywania dziurek na guziki lub ścieg ryglowy i naciśnięto przycisk Start/stop (naciśnięty został rozrusznik nożny. jeśli jest podłączony). maszyna może działać nieprawidłowo. W innym przypadku obsługuj maszynę za pomocą rozrusznika nożnego. Odłącz rozrusznik nożny.

■ Jeżeli maszyna zostanie zablokowana. ■ W przypadku prawidłowej operacji Usłyszysz jeden sygnał.ANEKS ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Sygnał dźwiękowy Po każdym naciśnięciu przycisku lub po wykonaniu błędnej operacji usłyszysz sygnał dźwiękowy. 88 . np. z powodu splątania nici. Sprawdź przyczynę błędu i usuń ją przed dalszym szyciem. ■ W przypadku nieprawidłowej operacji Usłyszysz dwa lub cztery sygnały. Maszyna będzie emitowała sygnał dźwiękowy przez trzy sekundy. a następnie automatycznie się zatrzyma.

......................................................................................12 stopka do dziurek .......................................................................11.........................11 szycie ciężkich tkanin ...............................................................................................1 K komunikaty o błędach..................................................................................................................27 igły do maszyny do szycia..................................................................................12 panel operacyjny ................................................................................................................................53 ścieg ryglowy.........12 akcesoria w zestawie ........20 przełącznik położenia transportera.... 63 stopka do ściegu ślepego...................................................................................................... 63 ścieg prosty ..........32 ustawienia ściegów .............................................. 81 szeroki stolik...............................................................48 szycie krzywych................................................ 25 dziurka na guzik ............................................................................................53 pozycja zatrzymania igły .............................20 U uchwyt stopki.......................11...11.........................................70 trzpień mocujący stopki .......................48 szycie lekkich tkanin..........................15...................................................................................11 transportery ........11 nić dolna ................................................49 trzpień szpulki.................................................................................10.... 18.........................................................................56 ścieg podstawowy .............................................................................40 dodatkowy trzpień szpulki .............27 instrukcja obsługi.................17 regulowana stopka do suwaka/lamówki ........................................................................................88 szczotka do czyszczenia ........................................................................................... 25 pojemnik na akcesoria......................................81 pokrywa szpulki ................... 40...................69 ścieg elastyczny ..............52...70 przycisk pozycji igły ......................................................................................12 stopka zygzakowa .............66 ścieg fagotowy.................12.....................................................................................66 R regulator prędkości szycia..........40 szpulka ..................... 50 nóż do szwów..................................................18 potrójny ścieg elastyczny .....................87 konserwacja ........12 stopka do pikowania 1/4 cala z prowadnicą ................................................ 33 stopka owerlokowa...........35 prowadnica stebnująca............ 73 dźwignia podnoszenia stopki........... 87 patchwork ........................................................................................................................................................................81 S siatka na szpulkę................................................................11.......58 dźwignia do dziurki na guzik........... 73 stopka do pikowania................81 czyszczenie .......................... 36 szerokość ściegu................................................Indeks A akcesoria opcjonalne..........................11........................................ 49 sygnał dźwiękowy.................11 stopka do suwaków ...........11 aplikacje ...................................................................69 ścieg guzikowy ...................79 89 ..58.............................................12 rozrusznik nożny ......................................................................................12 prowadnik nici...11 skrócona instrukcja obsługi .....11...9 przyszywanie taśmy elastycznej ....................................................................................................56 dziurkacz ........20 I igła..12......................................11 instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ...............11....................................................................... 58 Ś ścieg crazy quilt..49 szycie tkanin elastycznych ........................................................................................20 G górna nić.....................................................................................................................................54 śrubokręt z końcówką w kształcie krążka........................................................................................................... 70 stopka do pikowania 1/4 cala .......................81 N naprężenie nici .............12 stopka do prowadzenia ściegu ................. 57....................47 nasadka szpulki....................................................................................................................................................12 stopka do przyszywania guzików ...... 52 stopka teflonowa ...73 ścieg ślepy..................................................................11 stopka.....................10 pokrętło naprężenia nici ......................................18 P T torba na akcesoria.................................................11 C chwytacz...11 stopka górnego transportera ........................69 podwójna igła .11 O obcinacz brzegów...............................11.................................................40 pokrywa płytki ściegowej .......................................................................................72 pozycja igły....................................... 12.................................49 D długość ściegu...................................................47 pokrętło wyboru wzoru ......................................................................................................................31 stopka do aplikacji .......................................... 62....................................................................................................................................68 przyciski operacyjne ...........................

...............11 zmiana kierunku szycia .........62 wybór ściegu .............................14 wolne stebnowanie................70 wszywanie zamków błyskawicznych .....................................................................................................................................................................................13 90 ..............................................................................................................................................................40 wymiana igły......................W włącznik zasilania..27 Z zestaw igieł..................48 è źródło zasilania....

.

Polish 885-V11 XE4561-001 Printed in China .

PREGĂTIREA MAŞINII OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE CUSĂTURI UTILITARE ANEXĂ Manual de utilizare Maşină de cusut computerizată .

.

ceea ce ar putea cauza vătămări corporale. Nu trageţi de cablu. • Întotdeauna scoateţi din priză cablul de alimentare al maşinii atunci când se întrerupe alimentarea cu energie electrică. a fost supusă unui şoc mecanic. Duceţi maşina la cel mai apropiat dealer sau centru de service autorizat. vătămare corporală. reparare şi reglare electrică sau mecanică. este deteriorată sau dacă pe unitate s-a vărsat apă. când realizaţi orice reglaje în cadrul operaţiunilor de întreţinere efectuate de utilizator menţionate în acest manual sau când lăsaţi maşina nesupravegheată. pentru examinare. Această maşină este destinată uzului casnic. pe perioada cât maşina este depozitată sau se află în funcţiune. deoarece vă puteţi răni la spate sau la genunchi. 1 .Pentru a reduce riscul de arsuri. nu funcţionează corespunzător.Pentru a reduce riscul de electrocutare: 1 Deconectaţi întotdeauna de la priză cablul de alimentare al maşinii imediat după utilizare. nu faceţi mişcări bruşte sau necontrolate. 3 Nu utilizaţi niciodată maşina în cazul în care aceasta are cablul sau ştecherul deteriorat. decolorare sau deformare. Când ridicaţi maşina de cusut. când se execută operaţii de ungere sau când se realizează orice reglaje menţionate în manualul de instrucţiuni: • Pentru a scoate maşina din priză. Nu utilizaţi un cablu prelungitor. când curăţaţi maşina. poate deteriora maşina sau poate avea drept consecinţă căderea acesteia. PERICOL . căldură. ţineţi-o de mâner. apoi ţineţi de ştecher şi trageţi-l afară din priză. electrocutare sau 2 Întotdeauna scoateţi din priză cablul de alimentare al maşinii când se îndepărtează capacele. vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de siguranţă. Dacă. comutaţi întrerupătorul maşinii la poziţia cu simbolul „O” pentru a opri maşina. cum ar fi miros. AVERTISMENT . scoateţi maşina din uz şi scoateţi din priză cablul de alimentare al maşinii . Ridicarea maşinii ţinând-o de oricare altă parte. observaţi ceva neobişnuit.Instrucţiuni de siguranţă importante Înainte de a încerca să utilizaţi maşina. • Conectaţi maşina direct la priză. Când transportaţi maşina de cusut. incendiu.

comutaţi întrerupătorul maşinii de cusut în poziţia cu simbolul „O” pentru a opri maşina. deoarece aceasta ar putea provoca ruperea acului. praf şi material destrămat. consultaţi manualul de utilizare pentru a asigura instalarea corectă. • Nu trageţi şi nici nu împingeţi materialul atunci când coaseţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile când coaseţi cu braţ liber astfel încât să nu îndoiţi acul şi să provocaţi ruperea lui. Acordaţi atenţie specială zonei din jurul acului maşinii.4 Întotdeauna păstraţi zona de lucru curată: • Nu utilizaţi niciodată maşina dacă fantele de aerisire sunt obturate. • Pentru a curăţa carcasa maşinii. existând riscul de vătămare corporală. • Când se efectuează orice reglaje în zona acului. • Nu folosiţi maşina în locuri unde se utilizează produse pe bază de aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen. a unei lămpi cu halogen sau a altor obiecte fierbinţi. cum a fi o masă instabilă sau înclinată. picioruşul presor. • Nu folosiţi maşina în apropierea unei surse de căldură. în caz contrar. cablul de alimentare sau materialul de cusut se pot aprinde. 6 Această maşină nu este o jucărie: • Este necesar să fiţi foarte atent când maşina este utilizată de copii sau în apropierea acestora. Aveţi grijă ca în fantele de aerisire ale maşinii şi pedalei să nu se acumuleze depuneri de scame. Nu utilizaţi ace îndoite sau deteriorate. 2 . • Când înlocuiţi sau instalaţi orice ansambluri de piese. Nu utilizaţi şi nu depozitaţi maşina în apropierea unui radiator. Nu utilizaţi niciodată benzen. utilizaţi numai săpunuri neutre sau detergenţi neutri. a unui fier de călcat. • Nu utilizaţi maşina în aer liber. • Punga de plastic în care aţi primit această maşină nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor şi nici aruncată. diluant sau prafuri de curăţat deoarece aceste produse pot deteriora carcasa şi maşina. Conectaţi maşina direct la priză. acul sau orice altă componentă. Nu lăsaţi copii să se joace cu punga pentru că există pericol de sufocare. • Nu utilizaţi o placă de ac deteriorată sau necorespunzătoare. • Nu utilizaţi cabluri prelungitoare. în caz contrar maşina de cusut poate cădea. • Nu lăsaţi niciodată să cadă şi nu introduceţi niciun obiect în niciun orificiu al maşinii. cum ar fi soba sau maşina de călcat. • Nu depozitaţi obiecte pe pedală. • Nu vă apropiaţi degetele de nicio piesă în mişcare. maşina. 7 Pentru o durată de viaţă mai lungă: • Nu depozitaţi maşina în locaţii cu umiditate ridicată sau expuse la radiaţii solare directe. • Nu aşezaţi această maşină de cusut pe o suprafaţă instabilă. ceea ce duce la apariţia riscului de incendii sau electrocutare. 5 Este necesar să se acorde o atenţie specială la coasere: • Întotdeauna acordaţi o mare atenţie acului.

Pentru informaţii suplimentare. Dacă problema persistă. vizitaţi site-ul nostru web la adresa www. Cuprinsul prezentului manual precum şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă. vă rugăm să consultaţi dealerul local autorizat Brother.8 Pentru reparare sau reglare: • În cazul în care se defectează unitatea de iluminat.com 3 . • În cazul producerii unei defecţiuni sau dacă este necesar un reglaj. mai întâi consultaţi tabelul referitor la localizarea şi remedierea problemelor prezentat în ultima parte a manualului de utilizare. Utilizaţi maşina numai în scopul pentru care a fost concepută. conform prezentării oferite în cadrul acestui manual. Utilizaţi accesoriile recomandate de producător. pentru a verifica şi a regla dumneavoastră înşivă maşina. (dioda electroluminescentă) aceasta trebuie înlocuită de un dealer autorizat. conform specificaţiilor din acest manual. Păstraţi aceste instrucţiuni.brother.

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE, IRLANDA, MALTA ŞI CIPRU IMPORTANT
• În cazul în care înlocuiţi siguranţa ştecherului, utilizaţi o siguranţă aprobată de ASTA şi compatibilă cu standardul BS 1362, care poartă marcajul şi care are valorile nominale marcate pe ştecher. • Nu uitaţi să instalaţi capacul siguranţei. Nu utilizaţi niciodată ştechere de la care lipseşte capacul siguranţei. • În cazul în care priza disponibilă nu este una adecvată pentru ştecherul livrat împreună cu acest echipament, trebuie să contactaţi un distribuitor autorizat pentru a obţine un cablu corespunzător.

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN AUSTRALIA ŞI NOUA ZEELANDĂ
Această maşină de cusut nu a fost concepută pentru a fi utilizată de copii de vârstă mică, iar în cazul în care maşina este utilizată de o persoană cu handicap, este posibil să fie nevoie de asistenţă.

4

5

——————————————————————————————————————————————————————————

Cuprins
Instrucţiuni de siguranţă importante .............................................................................. 1 Cuprins .............................................................................................................................. 6 Introducere ........................................................................................................................ 8 Denumirile pieselor maşinii şi funcţiile acestora ........................................................... 8
Maşină .............................................................................................................................................................. 8 Secţiunea ac şi picioruş presor ........................................................................................................................ 9 Butoane de control ........................................................................................................................................... 9 Panou de control ............................................................................................................................................ 10 Extensia blatului maşinii ................................................................................................................................. 10

Accesoriile .......................................................................................................................11
Accesoriile incluse la livrare ........................................................................................................................... 11 Accesorii opţionale ......................................................................................................................................... 12

1. PREGĂTIREA MAŞINII ................................................................................13
Pornirea/oprirea maşinii .................................................................................................13
Măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică ....................................................................... 13 Pornirea maşinii ............................................................................................................................................. 14 Oprirea maşinii ............................................................................................................................................... 14

Pregătirea pentru înfilarea firelor superior şi inferior .................................................15
Bobinarea ....................................................................................................................................................... 15 Instalarea bobinei ........................................................................................................................................... 18 Înfilarea firului superior ................................................................................................................................... 20 Folosirea acului dublu .................................................................................................................................... 25

Înlocuirea acului ..............................................................................................................27
Măsuri de securitate privind acul .................................................................................................................... 27 Tipuri de ace şi utilizările lor ........................................................................................................................... 28 Verificarea acului ............................................................................................................................................ 29 Înlocuirea acului ............................................................................................................................................. 29

Înlocuirea picioruşului presor .......................................................................................31
Măsuri de securitate legate de picioruşul presor ............................................................................................ 31 Înlocuirea picioruşului presor ......................................................................................................................... 31 Scoaterea suportului picioruşului presor ........................................................................................................ 32 Folosirea picioruşului opţional cu dublă antrenare ......................................................................................... 33

Funcţii utile ......................................................................................................................35
Schimbarea poziţiei de oprire a acului ........................................................................................................... 35

Coaserea pieselor cilindrice şi a pieselor mari ............................................................36
Coaserea pieselor cilindrice ........................................................................................................................... 36 Coaserea bucăţilor mari de material .............................................................................................................. 36

2. OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE .............................................39
Începeţi să coaseţi ..........................................................................................................39
Procedura de coasere .................................................................................................................................... 39 Selectarea unei cusături ................................................................................................................................. 40 Reglarea lungimii şi lăţimii cusăturii ............................................................................................................... 40 Aşezarea materialului ..................................................................................................................................... 41 Începeţi să coaseţi ......................................................................................................................................... 42 Întărirea cusăturii ............................................................................................................................................ 44 Tăierea firului ................................................................................................................................................. 46 Executarea automată a cusăturii inverse/cusăturii de întărire ....................................................................... 46 Reglarea tensiunii firului ................................................................................................................................. 47

6

................................................................. 48 Coaserea materialelor subţiri ......................... ANEXĂ ......................... 72 Coaserea cheiţelor ....................................................81 Curăţarea suprafeţei maşinii ........................................79 Cusături utilitare .............................79 Parametrii cusăturii ..................................................62 Montarea unui fermoar centrat ..... 50 3........ 48 Coaserea materialelor groase ............................................................................................................................................................................................. 79 Întreţinere ............................................................................................................68 Coaserea aplicaţiilor .....................................................................51 Surfilarea ................................................................................................................................................................................. 89 7 ........................................................................................................................................................................................................... 81 Curăţarea suportului suveicii ............................................................................................................................................................................................................... 48 Schimbarea direcţiei de coasere .............................................................. 62 Montarea unui fermoar lateral ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Realizarea cusăturilor de surfilare folosind picioruşul pentru cusături în zigzag „J” ...........................................................................................................48 Cusătura de probă ..........................................................................................................................................................................................................................................................................83 Mesajele de eroare ................................................................................................87 Semnale sonore de funcţionare ..............56 Coaserea nasturilor ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 73 Folosirea tăietorului lateral (opţional) ........................................................................... 66 Montarea elasticului ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 69 Cusătură cu ajur ............................................... 52 Cusături de bază ......................................................................................................................................................................................................... 69 Matlasare cu mişcare liberă ........................................................................................ 63 Coaserea materialelor elastice şi a benzilor elastice ....................Sfaturi utile .....................................66 Cusătura elastică ..........................................................88 Index ....................................................53 Cusătura de tiv invizibilă ................................................ 81 Scoaterea plăcii acului ....................................................................................................................................................................................................................... 49 Coaserea materialelor elastice .............................................. 49 Scoaterea firului de la bobină ....................................................................................................... 59 Introducerea fermoarului ............... 52 Realizarea cusăturilor de surfilare folosind picioruşul de surfilare „G” ......................................................................................................................... CUSĂTURI UTILITARE ..................................................... 68 Cusături pentru mozaicuri (model neregulat) ............. 82 Depanarea ................ 66 Aplicaţii....................72 Cusătură elastică triplă .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 70 Cusături de întărire ..................................................................................... 75 4....................... 48 Coaserea cusăturilor şerpuite ........................................................................................................................................................54 Cusături pentru butoniere ........................................................ mozaicuri din bucăţi de ţesătură şi matlasare ..........................................................

n Mufă de alimentare (pagina 14) Introduceţi cablul de alimentare în mufa de alimentare. Scoateţi extensia blatului maşinii atunci când coaseţi piese cilindrice cum ar fi manşetele mânecilor. c Buton pentru tensionarea firului (pagina 47) Folosiţi butonul pentru tensionarea firului pentru a regla tensiunea firului superior. treceţi-le prin tăietorul de fir.Introducere Vă mulţumim că aţi ales acest produs. o Mufă de conectare pedală (pagina 43) Introduceţi fişa de la capătul cablului pedalei în mufa de conectare a pedalei. ţineţi-o de mâner. 20) Introduceţi un mosor cu fir pe axul mosorului. După ce aţi parcurs manualul. 11. i Panou de control (pagina 10) Se utilizează pentru selectarea cusăturilor şi a altor caracteristici ale acestora. f Tăietor de fir (pagina 46) Pentru a tăia firele. Înainte de a utiliza această maşină de cusut. citiţi cu atenţie „Instrucţiuni de siguranţă importante” şi apoi studiaţi acest manual pentru a putea folosi corect diversele sale funcţii. d Conducătorul de fir al bobinatorului şi discul de pretensionare (pagina 15) Treceţi firul pe sub acest conducător de fir şi în jurul discului de pretensionare când bobinaţi firul pe bobină. e Debitor-întinzător de fir (pagina 23) Treceţi firul prin debitor-întinzătorul de fir. h Butoanele de control şi controlerul de viteză a coaserii (pagina 9) Folosiţi aceste butoane şi glisiera pentru a opera maşina de cusut. q Pârghie picioruş presor (pagina 20) Ridicaţi şi coborâţi această pârghie pentru a ridica şi coborî picioruşul presor. u Mâner Când transportaţi maşina de cusut. Denumirile pieselor maşinii şi funcţiile acestora Maşină a Bobinator (pagina 15) Utilizaţi bobinatorul atunci când înfăşuraţi firul pe bobină. j Buton de selectare model (pagina 40) Utilizaţi-l pentru a selecta modelul de cusătură. p Buton de modificare a poziţiei transportorului (pagina 70) Utilizaţi acest buton pentru a coborî dinţii transportorului. r Conducător de fir (pagina 16) Treceţi firul pe sub acest conducător de fir când înfăşuraţi firul pe bobină şi înfilaţi maşina. l Volant Rotiţi volantul spre dumneavoastră pentru a realiza o împunsătură sau pentru a ridica şi a coborî acul. păstraţi-l la îndemână pentru consultări ulterioare. din dreapta spre stânga orificiului. 36) Depozitaţi picioruşul presor şi bobinele în extensia blatului maşinii. b Ax mosor (pagina 15. 8 . s Capac conducător de fir (pagina 16) Treceţi firul pe sub acest conducător de fir când înfăşuraţi firul pe bobină şi înfilaţi maşina. g Extensia blatului maşinii (pagina 10. t Fantă de aerisire Această fantă permite circulaţia aerului din jurul motorului. k Fereastră de afişare a modelului Această fereastră arată modelul de cusătură selectat şi litera care indică picioruşul presor ce trebuie utilizat. m Întrerupător principal (pagina 14) Folosiţi acest întrerupător pentru a porni şi opri maşina de cusut.

e Picioruş presor Picioruşul presor presează materialul în timpul coaserii. h Bobină cu instalare rapidă Începeţi să coaseţi fără să trageţi în sus firul de la bobină. consultaţi „Începeţi să coaseţi” (pagina 42). Glisaţi controlerul de viteză de coasere către stânga pentru a reduce viteza sau către dreapta pentru a creşte viteza. Coaserea înapoi se face ţinând butonul apăsat pentru a coase în direcţia opusă. Cusăturile de întărire se cos prin suprapunerea a 3-5 împunsături una peste cealaltă. a Pârghie dispozitiv de înfilare ac Folosiţi dispozitivul de înfilare ac pentru a înfila acul. b Pârghie pentru butonieră Coborâţi pârghia pentru butoniere atunci când coaseţi butoniere şi cheiţe. j Placă ac Placa acului este prevăzută cu ghidaje pentru a vă ajuta să executaţi cusături drepte. m Şurub de fixare ac Folosiţi şurubul de fixare a acului pentru a fixa acul în poziţie. Dacă se apasă de două ori pe acest buton. Butoane de control Butoanele de control permit efectuarea diverselor operaţiuni de bază ale maşinii de cusut.Secţiunea ac şi picioruş presor c Suport picioruş presor Picioruşul presor este montat pe suportul picioruşului presor. Pentru detalii. k Conducătorul de fir al tijei acului Treceţi firul superior prin conducătorul de fir al tijei acului. c Buton de poziţionare ac Apăsaţi pe butonul de poziţionare a acului pentru a ridica sau a coborî acul. b Butonul pentru coasere înapoi/de întărire Apăsaţi butonul pentru coasere înapoi/de întărire pentru a coase înapoi şi pentru a întări cusătura. acul este coborât pe material. d Şurub suport picioruş presor Folosiţi şurubul suportului pentru picioruşul presor pentru a-l fixa în poziţie. 9 . în timp ce butonul este apăsat continuu. l Pârghia pentru picioruşul presor Ridicaţi şi coborâţi această pârghie pentru a ridica şi coborî picioruşul presor. consultaţi „Întărirea cusăturii” (pagina 44). acul coase o împunsătură. g Transportor Transportorul permite materialului să înainteze în maşina de cusut. Maşina coase la viteză mică la începutul coaserii. a Buton de pornire/oprire Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a porni sau opri coaserea. Pentru detalii. i Capac bobină Scoateţi capacul bobinei şi apoi introduceţi bobina în suveică. f Capac placă ac Scoateţi capacul plăcii acului pentru a curăţa suveica şi suportul acesteia. Montaţi picioruşul presor potrivit pentru cusătura selectată. d Controler viteză de coasere Glisaţi controlerul de viteză de coasere către stânga sau dreapta pentru a regla viteza de coasere. Când coaserea este oprită.

sau apăsaţi partea „+” pentru o lăţime mai mare a cusăturii. pot cădea şi se pot pierde sau deteriora. b Tastă pentru lungimea cusăturii (pagina 40) Folosiţi-o pentru a regla lungimea cusăturii. (Apăsaţi partea „–” pentru o lungime mai mică a cusăturii. vă permite să selectaţi o cusătură şi să specificaţi modul de realizare a cusăturii.Panou de control Panoul de control. Notă ● Aşezaţi accesoriile în pungă înainte de a le depozita în extensia blatului maşinii. a b a Extensia blatului maşinii b Compartimentul pentru accesorii Punga pentru accesorii se află în spaţiul de depozitare. Extensia blatului maşinii Accesoriile sunt depozitate în spaţiul de depozitare din extensia blatului maşinii. a LCD (afişaj cu cristale lichide) Mesajele de eroare (1). amplasat în partea din faţă a maşinii de cusut. la începutul sau la sfârşitul cusăturii. a spre dumneavoastră pentru a deschide Trageţi capacul extensiei blatului maşinii spaţiul de depozitare.) d Tastă Coasere automată înapoi/de întărire (pagina 46) Maşina de cusut poate fi reglată să coasă automat cusături înapoi sau de întărire. sau apăsaţi partea „+” pentru o lungime mai mare a cusăturii.) c Tastă pentru lăţimea cusăturii (pagina 41) Folosiţi-o pentru a regla lăţimea cusăturii. lungimea cusăturii (mm) (2) şi lăţimea cusăturii (mm) (3) sunt afişate aici. (Apăsaţi partea „–” pentru o lăţime mai mică a cusăturii. 10 . Dacă accesoriile nu sunt aşezate în punga pentru accesorii când sunt depozitate în extensia blatului maşinii.

Denumire piesă crt. 5. * 1 ac 75/11 1 ac 90/14 1 ac 100/16 Nr. contactaţi distribuitorul. 15. 17. În cazul în care un accesoriu lipseşte sau este deteriorat. 21. 1 Picioruş pentru butoniere „A” 2 Picioruş pentru surfilare „G” 3 Picioruş pentru fermoare „I” Picioruş pentru cusături în 4 zig-zag „J” (montat pe maşină) Picioruş pentru cusături 5 invizibile „R” Picioruş pentru cusut 6 nasturi „M” 7 Dispozitiv pentru desfăcut cusături 8 Bobină (4) 9 Set de ace 10 Ac dublu 11 Perie pentru curăţat 12 Şurubelniţă (mare) Cod piesă XC2691-033 XC3098-031 X59370-021 XC3021-031 X56409-051 Nr. 14. 11. 22. 13 14 15 16 17 18 Denumire piesă Capac pentru mosor (mare) Capac pentru mosor (mediu) Capac pentru mosor (mic) Ax suplimentar pentru mosor Plasă de protecţie mosor Pedală Manual de utilizare Ghid de referinţă rapidă Pungă pentru accesorii Şurubelniţă cu cap rotund Geantă Cod piesă 130012-024 XE1372-001 130013-124 XE2241-001 XA5523-020 XD0501-021 (zona UE) XC8816-021 (celelalte zone) XE4561-001 XE4611-001 XC4487-021 XC1074-051 XC1103-022 XE2643-001 X54243-051 SFB (XA5539-151) XC8834-021 X59296-121 X59476-021 XC8349-021 19 20 21 22 23 11 . 19. 9. 20. Accesoriile incluse la livrare Următoarele componente trebuie să existe în cutie. 4. 23. 7. (Cod piesă: XA4813-051) 1.Accesoriile După deschiderea cutiei. 2. crt. 13. 18.* 10. 12. 3. 16. Notă ● Şurubul pentru suportul picioruşului presor este disponibil la distribuitorul dumneavoastră autorizat. 8. 6. verificaţi dacă aceasta conţine accesoriile enumerate mai jos.

5. Codurile pieselor pot fi modificate fără aviz prealabil. Nr. 4.35 mm (1/4") cu sistem de ghidare Cod piesă F007N (XC1949-002) F027N (XC1964-002) F035N (XC1969-002) F001N (XC1944-052) F057 (XC7416-252) De reţinut ● Pentru a cumpăra accesorii sau componente opţionale contactaţi cel mai apropiat centru autorizat de distribuţie. 7. ● Toate specificaţiile din acest document sunt corecte la data tipăririi prezentului material. 2. 3. ● Vizitaţi distribuitorul dumneavoastră Brother pentru o listă completă a accesoriilor opţionale disponibile pentru maşina dumneavoastră. 10. 1 Tăietor lateral 2 Ghidaj pentru matlasare 3 4 5 6 Masă lată Cod piesă F054 (XC3879-002) F016N (XC2215-002) WT8 (XE2472-001) Picioruş cu dublă antrenare F033N (XC2214-002) Picioruş pentru matlasare Picioruş reglabil pentru fermoare / paspoal F005N (XC1948-002) F036N (XC1970-002) Nr. 7 Picioruş antiaderent 8 Picioruş deschis 9 Picioruş de ghidare cusătură „P” Picioruş pentru matlasare 10 6. 9. 12 . 6. 1.35 mm (1/4") Picioruş pentru matlasare 11 6. 11. Denumire piesă crt. 8. Denumire piesă crt.Accesorii opţionale Următoarele piese sunt disponibile ca accesorii opţionale.

1 PREGĂTIREA MAŞINII
Pornirea/oprirea maşinii
În această secţiune sunt explicate operaţiunile de pornire şi oprire a maşinii de cusut.

1

Măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică
Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică.

AVERTISMENT
● Utilizaţi numai surse de alimentare cu energie electrică pentru aparate de uz casnic.

Utilizarea altor surse de alimentare poate provoca incendii, electrocutare sau deteriorarea maşinii. ● Ştecărele cablului de alimentare trebuie să fie bine introduse în priză şi în mufa de alimentare al maşinii. ● Nu introduceţi ştecărul cablului de alimentare într-o priză de curent deteriorată. ● Opriţi alimentarea cu energie electrică de la întrerupătorul principal şi scoateţi ştecărul din priză în următoarele situaţii: • Dacă nu vă aflaţi în apropierea maşinii • După utilizarea maşinii • Dacă alimentarea cu energie se întrerupe în timpul utilizării maşinii • Dacă maşina nu funcţionează corect din cauza unei conexiuni greşite sau a unei întreruperi • În timpul furtunilor cu descărcări electrice

ATENŢIE
● Folosiţi doar cablul de alimentare furnizat împreună cu maşina. ● Nu utilizaţi prelungitoare sau adaptoare cu mai multe prize la care sunt conectate

multe alte aparate. În caz contrar, există riscul de incendiu sau de electrocutare.

● Nu atingeţi ştecărul cu mâinile ude. Există riscul de electrocutare. ● Când scoateţi din priză cablul de alimentare, opriţi mai întâi maşina de la

întrerupătorul principal. Trageţi întotdeauna de ştecăr atunci când scoateţi din priză cablul de alimentare. Nu trageţi de cablu; în caz contrar, acesta se poate deteriora, provocând incendiu sau electrocutare. ● Nu permiteţi tăierea, deteriorarea, modificarea, îndoirea forţată, tragerea, răsucirea sau înfăşurarea cablului de alimentare. Nu aşezaţi obiecte grele pe cablu. Nu expuneţi cablul la temperaturi ridicate. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la deteriorarea cablului şi la producerea de incendii sau electrocutări. În cazul deteriorării cablului sau a ştecărului, duceţi maşina la reparat la un distribuitor autorizat înainte de a continua utilizarea.
● Dacă maşina nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp, scoateţi din priză cablul de alimentare. În caz contrar, există riscul de incendiu.

13

PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————

Pornirea maşinii
Pregătiţi cablul de alimentare primit împreună cu maşina.
a (întrerupătorul principal este în poziţia

Oprirea maşinii
Opriţi maşina de cusut după utilizare. De asemenea, opriţi maşina de cusut înainte de a o transporta în alt loc.
a

Maşina de cusut trebuie să fie oprită

Verificaţi dacă maşina nu coase. Apăsaţi partea stângă a întrerupătorului ”).

„ ”) şi apoi introduceţi cablul de alimentare în mufa de alimentare din partea dreaptă a maşinii. Introduceţi ştecărul cablului de alimentare b în priza de curent pentru uz casnic.

b principal, aflat în partea dreaptă a maşinii

(puneţi-l în poziţia „

Lampa de cusut şi ecranul LCD se sting când maşina este oprită.
c Trageţi de ştecăr atunci când scoateţi cablul

Scoateţi din priză cablul de alimentare.

a Întrerupător principal b Cablu de alimentare Apăsaţi partea dreaptă a întrerupătorului c principal, aflat în partea dreaptă a maşinii (puneţi-l pe „|”).

de alimentare din priză.
d alimentare a maşinii.

Scoateţi cablul de alimentare din mufa de

Notă
● Dacă are loc o pană de curent în timp ce maşina de cusut este în funcţiune, opriţi maşina de cusut şi scoateţi cablul de alimentare din priză. La repornirea maşinii de cusut, urmaţi procedura necesară pentru operarea corectă a maşinii.

Lampa de cusut şi ecranul LCD se aprind când maşina este pornită.

14

Pregătirea pentru înfilarea firelor superior şi inferior
Bobinarea
Înfăşuraţi firul pe bobină.

1
c
a Cârligul conducătorului de fir al bobinatorului b Disc de pretensionare c Ax pentru bobină d Bobina

a

b

d

ATENŢIE
● Utilizaţi numai o bobină (cod piesă: SFB(XA5539-151)) concepută special pentru această maşină de cusut. Utilizarea oricărei alte bobine vă poate răni sau poate deteriora maşina. ● Bobina inclusă a fost concepută special pentru această maşină de cusut. Dacă se utilizează bobine de la alte modele, maşina nu va funcţiona corect. Folosiţi doar bobina primită odată cu maşina sau bobine de acelaşi tip (cod piesă: SFB(XA5539-151)). a Acest model c b Alt model c 11,5 mm (7/16 ţoli) (mărimea reală) a b
a

Porniţi maşina de cusut.

d scoateţi capacul pentru mosor.

Trageţi în sus axul mosorului şi apoi

a

Introduceţi bobina pe axul bobinatorului b astfel încât arcul de pe acesta să intre în scobitura bobinei.

b
a Ax mosor b Capac pentru mosor
e pentru bobină.

a

Introduceţi complet pe ax mosorul cu fir

b

Glisaţi mosorul pe ax astfel încât să fie orizontal, iar firul să se desfăşoare spre faţă, de jos în sus.

a Scobitură b Arc ax bobinator
c dreapta până face clic.

Glisaţi arcul axului bobinatorului spre

ATENŢIE
● Dacă mosorul nu este poziţionat astfel încât firul să se desfăşoare corect, firul s-ar putea încurca în jurul axului.

15

Asiguraţi-vă că aţi verificat tensiunea firului. consultaţi „Reglarea tensiunii firului” (pagina 47). folosiţi capacul de dimensiune mică şi lăsaţi un mic spaţiu între capac şi mosor. apoi răsuciţi firul în sens invers acelor de ceasornic între discuri. trăgându-l cât mai mult posibil. Pentru detalii. dinspre spate spre Treceţi firul pe sub capacul c b faţă. tensiunea din firul superior creşte uşor. g firul cu mâna stângă şi apoi treceţi firul pe Ţinând mosorul cu mâna dreaptă. Dacă plasa de protecţie a mosorului este prea lungă. 1 2 3 4 a b c d Plasă de protecţie mosor Mosor Capac pentru mosor Ax mosor a Cârligul conducătorului de fir al bobinatorului b Disc de pretensionare 16 . trageţi sub conducătorul de fir. treceţi-l pe sub bobinatorului. 1 a Conducător de fir h conducătorului de fir. De reţinut ● Atunci când coaseţi cu fir subţire. astfel încât mosorul să se deplaseze spre capătul din dreapta al axului mosorului. Ţineţi firul cu mâna dreaptă astfel încât firul tras afară să nu fie slăbit şi apoi treceţi firul pe sub capacul conducătorului cu mâna stângă. înainte de a introduce mosorul de fir pe ax puneţi plasa de protecţie peste mosor. glisaţi capacul pentru mosor pe axul mosorului cât de poate de mult spre dreapta. înfăşurat încrucişat. a a Capac pentru mosor (mic) b Mosor (fir înfăşurat încrucişat) c Spaţiu ● Când se utilizează un fir care se desfăşoară rapid. cum ar fi un fir de nailon transparent sau un fir metalic. Dacă se foloseşte plasa de protecţie a mosorului. a a Capac conducător de fir i cârligul conducătorului de fir al Trageţi firul spre dreapta. pliaţi-o astfel încât să se potrivească cu mărimea mosorului.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— f mosorului. Glisaţi capacul pentru mosor pe axul Cu partea uşor rotunjită orientată spre stânga.

firul se poate bloca pe bobină sau acul se poate îndoi ori rupe dacă firul de la bobină se apropie de sfârşit. opriţi maşina. acest lucru nu indică o defecţiune. ATENŢIE ● Tăiaţi firul conform indicaţiilor. Bobina începe să se învârtă şi firul este bobinat în jurul acesteia. 1 k suportul bobinatorului şi apoi trageţi firul Treceţi capătul firului prin fanta din spre dreapta pentru a-l tăia. ● Acul nu se poate mişca (coaserea nu este posibilă) în timp ce axul bobinatorului este deplasat spre dreapta. Apăsaţi (buton de pornire/oprire) o al bobinatorului. altfel aceasta se poate deteriora. folosiţi mâna dreaptă pentru a răsuci capătul firului. a Buton de pornire/oprire n apăsaţi Când viteza de bobinare se reduce. bobinare şi glisaţi-l spre stânga pentru a descreşte viteza. l spre dreapta pentru a creşte viteza de Tăiaţi firul. o mosorului spre stânga şi apoi scoateţi Firul este tăiat la o lungime potrivită. a a Fanta din suportul bobinatorului (cu dispozitiv de tăiere a firului încorporat) ATENŢIE ● Când viteza de bobinare se reduce. în sensul acelor de ceasornic.j ţine firul trecut pe sub conducătorul de fir În timp ce folosiţi mâna stângă pentru a m dată. pe bobină de 5-6 ori. glisaţi axul bobinatorului bobina de pe ax. Glisaţi controlerul de viteză de coasere De reţinut ● Când maşina este pornită sau când volantul este rotit după înfăşurarea firului în jurul bobinei. În plus. Dacă bobina este înfăşurată fără tăierea firului cu ajutorul dispozitivului de tăiere a firului încorporat în fanta suportului bobinatorului. (buton de pornire/oprire) o dată pentru a opri maşina. a Buton de control al vitezei de coasere 17 . este posibil ca bobina să nu fie înfăşurată corect. se va auzi un clic.

a acului) o dată sau de două ori pentru a a Capăt de fixare ATENŢIE ● Asiguraţi-vă că ţineţi bobina cu degetul şi că aceasta este instalată astfel încât firul să se deruleze în sensul corect. c a b a a Acest model b Alt model c 11. ATENŢIE ● Utilizaţi o bobină pe care firul a fost înfăşurat corect. maşina nu va funcţiona corect. a b ● Bobina a fost concepută special pentru această maşină de cusut. în caz contrar. Folosiţi doar bobina primită odată cu maşina sau bobine de acelaşi tip (cod piesă: SFB(XA5539-151)). în caz contrar. cu mâna stângă.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— b Instalarea bobinei Instalarea bobinei pe care a fost înfăşurat firul. asiguraţi-vă că maşina de cusut este oprită. în cazul în care butonul de pornire/oprire este apăsat accidental şi maşina va începe să coasă. vă puteţi răni. astfel apoi trageţi ferm firul sub capătul de fixare. a Buton de poziţionare ac 18 . Dacă se utilizează bobine de la alte modele. acul s-ar putea rupe sau tensiunea firului va fi incorectă. Apăsaţi (butonul de poziţionare a ridica acul şi apoi ridicaţi pârghia picioruşului presor. Glisaţi spre dreapta plăcuţa de pe partea c dreaptă a capacului bobinei şi apoi scoateţi capacul bobinei.5 mm (7/16 ţoli) (mărimea reală) ● Înainte de instalarea bobinei sau de înlocuirea acului. acul s-ar putea rupe sau tensiunea firului va fi incorectă. altfel. a Capac bobină b Plăcuţă d încât firul să se desfăşoare către stânga şi Introduceţi bobina cu mâna dreaptă. Opriţi maşina de cusut (poziţia „ ”).

e ghidaţi firul prin fantă şi apoi trageţi-l către Ţineţi uşor bobina cu mâna dreaptă. 19 . • Firul trebuie trecut corect prin arcul lamelar al suveicii. Puneţi la loc capacul de la compartimentul Introduceţi lamela de fixare în colţul din stânga jos al capacului bobinei (A) şi apoi apăsaţi pe partea dreaptă (B). Înfilarea maşinii trebuie efectuată conform indicaţiilor. 1 a A b De reţinut a Fantă b Dispozitiv de tăiere a firului Dispozitivul de tăiere a firului taie firul. finalizaţi înfilarea maşinii şi apoi trageţi firul conform procedurii din „Scoaterea firului de la bobină” (pagina 50). a a Arc lamelar De reţinut ● Direcţia de antrenare a firului bobinei este indicată de marcajele din jurul capacului plăcii acului. ● Puteţi să începeţi coaserea fără să trageţi firul mosorului. Dacă doriţi să trageţi firul bobinei înainte de a începe să coaseţi. f bobinei. introduceţi-o din nou. Dacă bobina nu este introdusă corect. B dumneavoastră pentru a-l tăia cu tăietorul de fir.

consultaţi secţiunea „Înfilarea manuală a acului” (pagina 24). firul s-ar putea încurca. consultaţi „Tipuri de ace şi utilizările lor” (pagina 28). ● Dacă dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi utilizat. b Ridicaţi pârghia picioruşului presor. a Porniţi maşina de cusut.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Înfilarea firului superior În această secţiune sunt descrise procedurile de instalare a mosorului pentru firul superior şi de înfilare a acului. Dacă înfilarea firului superior nu se realizează în mod corect. 20 . ● Pentru firele cu o grosime de 130/20 sau mai groase. ● Dispozitivul de înfilare a acului poate fi utilizat cu ace pentru maşini de cusut 75/11 până la 100/16. ● Dispozitivul de înfilare nu poate fi folosit cu un ac cu aripioare sau un ac dublu. a b a Ax mosor b Marcaj pe volant ATENŢIE ● La înfilarea maşinii urmaţi cu atenţie instrucţiunile. iar acul s-ar putea îndoi sau rupe. ● Folosiţi combinaţiile potrivite de ac şi fir. dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi utilizat. Pentru detalii privind combinaţiile potrivite de ac şi fir. maşina de cusut nu poate fi înfilată corect. a a Pârghie picioruş presor ATENŢIE ● Dacă picioruşul presor nu este ridicat.

Trageţi în sus axul mosorului şi apoi a b a Ax mosor b Capac pentru mosor 21 . Verificaţi ca marcajul de pe volant să fie orientat în sus. apăsaţi pe butonul de poziţionare a acului pentru a ridica acul înainte de a continua procedura. a a Marcaj pe volant d scoateţi capacul pentru mosor. iar firul să se desfăşoare spre faţă. maşina de cusut nu poate fi înfilată. ATENŢIE ● Dacă mosorul nu este poziţionat astfel încât firul să se desfăşoare corect. aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos. de jos în sus. firul s-ar putea agăţa. firul sar putea încurca în jurul axului şi firul sau acul se poate rupe. 1 a Buton de poziţionare ac • Dacă acul nu este ridicat corect.c acului) o dată sau de două ori pentru a Apăsaţi (butonul de poziţionare a e firul superior Introduceţi complet pe ax mosorul pentru ridica acul. Dacă volantul nu se află în această poziţie. în scobitura mosorului şi acul s-ar putea rupe. de exemplu. ● În cazul în care capacul mosorului utilizat este mai mic decât mosorul. Glisaţi mosorul pe ax astfel încât să fie orizontal.

folosiţi capacul de dimensiune mică şi lăsaţi un mic spaţiu între capac şi mosor. pliaţi-o astfel încât să se potrivească cu mărimea mosorului. c b Treceţi firul pe sub capacul a a Capac pentru mosor (mic) b Mosor (fir înfăşurat încrucişat) c Spaţiu ● Când se utilizează un fir care se desfăşoară rapid. cum ar fi un fir de nailon transparent sau un fir metalic. Pentru detalii. Asiguraţi-vă că aţi verificat tensiunea firului. Dacă se foloseşte plasa de protecţie a mosorului. Înfilaţi maşina ghidând firul de-a lungul 1 2 3 4 a b c d Plasă de protecţie mosor Mosor Capac pentru mosor Ax mosor 22 . înfăşurat încrucişat.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— f mosorului. De reţinut ● Atunci când coaseţi cu fir subţire. tensiunea din firul superior creşte uşor. Glisaţi capacul pentru mosor pe axul g firul cu mâna stângă şi apoi treceţi firul pe Ţinând mosorul cu mâna dreaptă. Ţineţi firul cu mâna dreaptă astfel încât firul tras afară să nu fie slăbit şi apoi treceţi firul pe sub capacul conducătorului cu mâna stângă. Dacă plasa de protecţie a mosorului este prea lungă. înainte de a introduce mosorul de fir pe ax puneţi plasa de protecţie peste mosor. 1 a Conducător de fir h conducătorului de fir din spate spre faţă. consultaţi „Reglarea tensiunii firului” (pagina 47). a a Capac conducător de fir i traseului indicat prin numere pe maşină. trageţi sub conducătorul de fir.

m înfilare a acului. Firul poate fi trecut cu uşurinţă prin spatele conducătorului de fir de pe tija de fixare a acului ţinând firul cu mâna stângă şi trăgând firul prin conducător de la dreapta spre stânga. Apăsaţi butonul de poziţionare a acului pentru a ridica acul înainte de a înfila debitorîntinzătorul. Treceţi firul prin debitor-întinzătorul de fir. În timp ce coborâţi pârghia dispozitivului de a 1 a Debitor-întinzător de fir De reţinut ● Dacă acul nu este ridicat. Coborâţi pârghia picioruşului presor. Prindeţi firul de cârlig. k fir al tijei acului. apoi trageţi capătul firului trecut Ridicaţi pârghia dispozitivului de înfilare a prin urechea acului. conform imaginii de a a Pârghie dispozitiv de înfilare ac a a Conducătorul de fir de pe tija acului l o acului. a a Pârghie picioruş presor ATENŢIE ● Aveţi grijă să nu trageţi firul foarte tare deoarece acul se poate îndoi. debitorîntinzătorul nu poate fi înfilat. Treceţi firul prin spatele conducătorului de a Dispozitiv de înfilare ac b Fir c Conducător n mai jos. 23 .j de la dreapta la stânga. prindeţi firul de conducător.

c din faţă spre spate. ATENŢIE ● Trebuie să opriţi maşina de cusut. d Ridicaţi pârghia picioruşului presor. înfilaţi acul conform celor descrise mai jos. Înfilaţi maşina până la conducătorul de fir a de pe tija acului. dacă apăsaţi din greşeală pe butonul de pornire/oprire şi maşina începe să coasă. presor şi apoi trageţi afară aproximativ 5 cm (2 ţoli) de fir către partea din spate a maşinii. conform paşilor de la a până la k din „Înfilarea firului superior”. 24 . a a Pârghie picioruş presor a a 5 cm (2 ţoli) e presor şi apoi trageţi afară aproximativ Treceţi capătul firului prin picioruşul Înfilarea firului superior este finalizată. 5 cm (2 ţoli) de fir către partea din spate a maşinii. în caz contrar. apoi coborâţi pârghia picioruşului presor. b a a 5 cm (2 ţoli) Opriţi maşina de cusut. Treceţi manual firul prin urechea acului.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— p treceţi capătul firului prin picioruşul Ridicaţi pârghia picioruşului presor. vă puteţi răni. ■ Înfilarea manuală a acului Dacă dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi utilizat.

aşezaţi-l astfel încât firul să se desfăşoare din partea din faţă a bobinei. 1 Instalaţi acul dublu. a • Pentru detalii despre instalarea acului. Pentru detalii cu privire la cusăturile care pot fi cusute cu acul dublu. consultaţi paşii a până la j din „Înfilarea firului superior” (pagina 20). întoarceţi încet volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) şi verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul presor. Utilizarea oricăror alte ace poate avea drept consecinţă îndoirea acului sau defectarea maşinii. consultaţi „Înlocuirea acului” (pagina 29).Folosirea acului dublu Cu acul dublu puteţi coase două linii paralele folosind acelaşi tip de cusătură cu două fire diferite. Introduceţi axul suplimentar de mosor pe a Ax pentru bobină b Ax suplimentar pentru mosor c Mosor cu fir a b a Ac dublu b Ax suplimentar pentru mosor ATENŢIE ● Folosiţi doar ace duble (cod piesă: X59296-121). 1 d capătul axului bobinatorului. Dacă acul atinge picioruşul presor. maşina de cusut se poate deteriora. consultaţi paşii a până la j din „Înfilarea firului superior” (pagina 20). ● Selectaţi o lăţime a cusăturii de 5. Dacă se foloseşte dispozitivul de înfilare împreună cu acul dublu. ● După reglarea lăţimii cusăturii. ● Nu folosiţi niciodată ace îndoite. în caz contrar acul se poate rupe sau maşina poate fi deteriorată. Trebuie folosit acul dublu şi axul suplimentar pentru mosor.0 mm (3/16 ţoli) sau mai mică. ● Dispozitivul de înfilare nu poate fi folosit pentru înfilarea acului dublu. Înfilarea firului superior prin acul din • Pentru detalii. Înfilaţi manual acul din stânga cu firul Treceţi firul prin urechea acului din faţă spre spate. c superior. Instalaţi mosorul cu fir şi înfilaţi firul De reţinut ● În momentul în care aşezaţi mosorul cu fir. e superior. acesta se poate îndoi sau rupe. b stânga. putându-vă răni. a Capac conducător de fir • Pentru detalii. consultaţi „Parametrii cusăturii” (pagina 79). f dreaptă la fel cum aţi procedat cu cel din Înfilaţi firul superior pentru acul din partea partea stângă. Cele două fire superioare trebuie să aibă aceeaşi grosime şi calitate. Acele îndoite se pot rupe uşor. 25 .

acul se poate rupe sau maşina se poate deteriora. consultaţi „Reglarea lungimii şi lăţimii cusăturii” (pagina 40). ATENŢIE ● Când folosiţi acul dublu. consultaţi „Parametrii cusăturii” (pagina 79). Pentru detalii referitoare la reglarea lungimii pasului cusăturii. Montaţi picioruşul pentru cusături în zig- • Pentru detalii referitoare la schimbarea picioruşului presor. partea dreaptă. apăsaţi (butonul de poziţionare a acului) pentru a ridica acul de pe material. Treceţi firul prin urechea acului din faţă spre spate. 26 . în funcţie de tipurile de fir şi material folosite. ● Nu încercaţi să întoarceţi materialul cu acul coborât pe material. înfilaţi manual acul din Fără să treceţi firul prin conducătorul de k • Pentru detalii referitoare la începerea Începeţi coaserea. Dacă acest lucru se întâmplă. consultaţi „Selectarea unei cusături” (pagina 40). Ecranul LCD se aprinde. Notă ● Când folosiţi acul dublu cusăturile se pot strânge. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). coaserii. j • Pentru detalii referitoare la selectarea Selectaţi o cusătură. • Pentru detalii cu privire la cusăturile care pot fi cusute cu acul dublu. apoi ridicaţi pârghia picioruşului presor şi întoarceţi materialul. creşteţi lungimea pasului cusăturii. consultaţi „Începeţi să coaseţi” (pagina 42). Se cos două cusături liniare paralele. montaţi picioruşul „J” pentru cusături în zig-zag. cusăturii. Altfel.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— g fir de pe tija acului. h zag „J”. i Porniţi maşina de cusut. altfel acul se poate rupe sau maşina de cusut se poate deteriora. deoarece acul se poate rupe sau maşina se poate deteriora. ATENŢIE ● Când schimbaţi direcţia de coasere.

Înlocuirea acului
În această secţiune găsiţi informaţii despre acele destinate maşinii de cusut.

Măsuri de securitate privind acul
Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind acul. Nerespectarea acestor măsuri de securitate poate fi extrem de periculoasă, de exemplu în cazul în care acul se rupe, iar fragmentele acestuia sunt împrăştiate în jur. Citiţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos.

1

ATENŢIE
● Utilizaţi numai ace pentru maşini de cusut de uz casnic. Utilizarea oricăror alte ace poate avea drept consecinţă îndoirea acului sau defectarea maşinii. ● Nu folosiţi niciodată ace îndoite. Acele îndoite se pot rupe uşor, putându-vă răni.

27

PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————

Tipuri de ace şi utilizările lor
Acele maşinilor de cusut trebuie folosit în funcţie de grosimea materialului şi a firului. Pentru a alege firul şi acul potrivit pentru materialul pe care doriţi să-l coaseţi, consultaţi următorul tabel. Fir Tip Fir de bumbac Fir sintetic Fir de mătase Fir de bumbac Fir sintetic Fir de mătase Fir de bumbac Fir sintetic Fir de mătase Fir pentru tricotaje Fir de bumbac Materiale care se destramă uşor Fir sintetic Fir de mătase Pentru cusături decorative Fir sintetic Fir de mătase Greutate 60–80 75/11–90/14 50

Tip de material/aplicaţie Semipoplin Materiale elastice Tafta Flanel, Gabardină Batist fin Materiale subţiri Voal Challis, Satin Denim Materiale groase Catifea reiată Tweed Materiale elastice Jerseu Tricotaj

Mărime ac

60–80 50 30–50 50–60

65/9–75/11

90/14–100/16

50–60

Ac cu bilă (colorat în auriu) 75/11–90/14

50–80 50 50–60

65/9–90/14

90/14–100/16

De reţinut
● Cu cât este mai mic numărul firului, cu atât firul este mai gros şi cu cât este mai mare numărul acului, cu atât acul este mai gros. ● Folosiţi acul cu bilă la coaserea materialelor elastice sau a materialelor la care pot apărea uşor puncte de cusătură lipsă. ● Folosiţi un ac de la 90/14 la 100/16 cu fire de nailon transparent, indiferent de materialul pe care îl coaseţi. ● Un ac de 75/11 este deja instalat la achiziţionarea maşinii.

ATENŢIE
● Combinaţiile potrivite de material, fir şi ac sunt prezentate în tabelul de mai sus. În cazul în care combinaţia de material, fir şi ac nu este corectă, în special atunci când coaseţi materiale groase (denim, de exemplu) cu ace subţiri (de la 65/9 la 75/11, de exemplu), acul se poate îndoi sau rupe. În plus, cusătura poate fi inegală sau încreţită sau pot exista puncte de cusătură lipsă.

28

Verificarea acului
Coaserea folosind un ac îndoit este extrem de periculoasă, deoarece acul se poate rupe în timp ce maşina funcţionează. Înainte de a utiliza acul, aşezaţi partea plată a acului pe o suprafaţă plană şi verificaţi dacă distanţa dintre ac şi suprafaţa plană este egală.

Înlocuirea acului
Înlocuiţi acul conform indicaţiilor de mai jos. Folosiţi şurubelniţa şi un ac corect, conform procedurilor descrise în „Verificarea acului”.
a acului) o dată sau de două ori pentru a

1

Apăsaţi

(buton de poziţionare a

ridica acul.

a b

a Buton de poziţionare ac a Parte plată b Marcaj pentru tipul de ac
b

Opriţi maşina de cusut.

a
a Suprafaţă plană În cazul în care distanţa dintre ac şi suprafaţa plană nu este egală, acul este îndoit. Nu folosiţi un ac îndoit.

ATENŢIE
● Înainte de a înlocui acul trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi din greşeală pe butonul de pornire/oprire şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.
c

a
a Suprafaţă plană

Coborâţi pârghia picioruşului presor.

a
a Pârghie picioruş presor

ATENŢIE
● Înainte de a înlocui acul, aşezaţi o bucată de material sau hârtie sub picioruşul presor pentru a preveni căderea acului în gaura din placa acului.

29

în caz contrar maşina se poate deteriora. a a Opritor ac 30 . acul se poate rupe sau pot apărea alte defecţiuni.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— d scoateţi acul. cu ajutorul unei şurubelniţe. Ţineţi acul cu mâna stângă şi apoi rotiţi şurubelniţa în sens invers acelor de ceasornic cu mâna dreaptă. introduceţi acul Cu partea plată a acului orientată spre până când acesta atinge opritorul. în caz contrar. Slăbiţi şurubul de fixare a acului şi f strângeţi şurubul de fixare a acului. e partea din spate a maşinii. ATENŢIE ● Asiguraţi-vă că acul a fost introdus până la opritor şi. a b Instalaţi acul dublu în acelaşi fel. Rotiţi şurubelniţa în sensul acelor de ceasornic. strângeţi bine şurubul de fixare a acului. În timp ce ţineţi acul cu mâna stângă. a Şurub de fixare ac b Şurubelniţă • Nu folosiţi multă forţă când slăbiţi sau strângeţi şurubul de fixare a acului.

în caz contrar. ● Asiguraţi-vă că picioruşul presor este instalat în sensul corect. c Ridicaţi pârghia picioruşului presor. a b a Buton negru b Suport picioruş presor ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut. a o dată sau de două ori pentru a ridica acul. Utilizarea oricărui alt picioruş presor vă poate răni sau poate deteriora maşina. 31 . Opriţi maşina de cusut. în caz contrar acul poate lovi picioruşul presor. Înlocuirea picioruşului presor Înlocuiţi picioruşul presor conform procedurilor descrise mai jos. putânduse rupe şi putându-vă răni. dacă apăsaţi din greşeală pe butonul de pornire/oprire şi maşina începe să coasă. 1 ATENŢIE ● Folosiţi picioruşul presor potrivit pentru tipul de cusătură ales. ● Folosiţi doar picioruşele special concepute pentru această maşină. vă puteţi răni.Înlocuirea picioruşului presor Măsuri de securitate legate de picioruşul presor Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind picioruşul presor. Apăsaţi (buton de poziţionare a acului) a a Pârghie picioruş presor d suportului picioruşului presor pentru a Apăsaţi butonul negru din spatele a Buton de poziţionare ac b scoate picioruşul presor. altfel acul poate lovi picioruşul presor şi se poate îndoi sau rupe.

Slăbiţi şurubul suportului picioruşului Rotiţi şurubelniţa în sens invers acelor de ceasornic. picioruşului presor” (pagina 31). Pentru detalii referitoare la selectarea cusăturii. a b c a Suport picioruş presor b Scobitură c Ax Scoaterea suportului picioruşului presor Scoateţi suportul picioruşului presor când curăţaţi maşina de cusut sau când instalaţi picioruşul opţional cu dublă antrenare. a b c a Şurubelniţă b Suport picioruş presor c Şurub a b c d Picioruşul presor este montat. consultaţi „Înlocuirea De reţinut ● Codul picioruşului presor care va fi utilizat pentru fiecare cusătură apare în fereastra de afişare a modelului. Ridicaţi pârghia picioruşului presor pentru să fie aliniat cu scobitura din suport. consultaţi „Selectarea unei cusături” (pagina 40).) să poată fi citită. a • Pentru detalii. b presor şi apoi scoateţi suportul. A. Poziţionaţi picioruşul presor astfel încât litera care indică tipul picioruşului presor (J. 32 . etc. Coborâţi încet pârghia picioruşului presor f astfel încât acesta să se fixeze cu un clic în scobitura suportului. a Pârghie picioruş presor b Suport picioruş presor c Scobitură d Ax Scoateţi picioruşul presor.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— e suport astfel încât axul picioruşului presor Aşezaţi picioruşul presor de instalat sub g a verifica dacă acesta este bine fixat.

■ Montarea suportului picioruşului presor Aliniaţi suportul picioruşului presor cu tija a picioruşului presor. consultaţi „Scoaterea Cu mâna stângă. rotiţi şurubelniţa în sensul acelor de ceasornic. Folosirea picioruşului opţional cu dublă antrenare Folosind picioruşul cu dublă antrenare. de tipul catifelei. suportului picioruşului presor” (pagina 32). 1 a b a Tijă picioruş presor b Suport picioruş presor b cu mâna dreaptă şi strângeţi şurubul. ducând la îndoirea sau ruperea acului. sau când se matlasează. pielea şi când se cos materiale care alunecă uşor. a Furcă de conectare b Şurub de fixare ac ATENŢIE ● Asiguraţi-vă că strângeţi bine şurubul suportului picioruşului presor. în caz contrar suportul poate cădea şi acul îl poate lovi. a b Notă ● Dacă suportul picioruşului presor nu este corect instalat. Acest lucru este util atunci când se cos materiale care înaintează greu. cum sunt vinilul. Folosiţi şurubelniţa pentru a monta picioruşul cu dublă antrenare. ambele bucăţi de material înaintează în mod egal cu ajutorul transportorului şi a dinţilor picioruşului presor. b cu dublă antrenare de şurubul de fixare a Prindeţi furca de conectare a picioruşului acului. 33 . Ţineţi în sus suportul picioruşului presor ■ Montarea picioruşului cu dublă antrenare a • Pentru detalii. Scoateţi suportul picioruşului presor. tensiunea firului va fi incorectă.

34 . altfel acul poate atinge picioruşul presor. ● Înainte de a începe să coaseţi. presor şi apoi strângeţi şurubul cu ajutorul şurubelniţei. suportului picioruşului presor” (pagina 32). consultaţi „Scoaterea Montaţi suportul picioruşului presor.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— c introduceţi şurubul suportului picioruşului Coborâţi pârghia picioruşului presor. ■ Scoaterea picioruşului cu dublă antrenare a o dată sau de două ori pentru a ridica acul. Pentru detalii referitoare la cusături. folosiţi o viteză aflată între încet şi mediu. b Opriţi maşina de cusut. a Şurub suport picioruş presor d suportului picioruşului presor şi apoi Cu o şurubelniţă. putându-se îndoi sau rupe. Apăsaţi (buton de poziţionare a acului) a Buton de poziţionare ac Acul este ridicat. acesta se poate îndoi sau rupe. Notă ● Când coaseţi cu picioruşul cu dublă antrenare. slăbiţi şurubul ATENŢIE ● Strângeţi bine şurubul cu ajutorul şurubelniţei. scoateţi picioruşul cu dublă antrenare. Dacă acul atinge picioruşul presor. a a a Pârghie picioruş presor Picioruşul presor este ridicat. consultaţi secţiunea „Parametrii cusăturii” (pagina 79). întoarceţi încet volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) şi verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul presor. a a Şurub suport picioruş presor e • Pentru detalii. De reţinut ● Picioruşul cu dublă antrenare poate fi folosit numai la executarea cusăturilor drepte (cu cusături de întărire) şi în zigzag. ● Picioruşul opţional cu dublă antrenare poate fi cumpărat de la distribuitorul dumneavoastră. c Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

maşina de cusut este setată să lase acul în material atunci când procesul de coasere s-a încheiat. b De reţinut ● Utilizaţi această poziţie pentru a schimba direcţia de coasere („Schimbarea direcţiei de coasere” (pagina 48)) sau pentru a întrerupe coaserea. Când maşina emite două semnale sonore. În timp ce apăsaţi (tasta pentru coasere automată înapoi/de întărire). ■ Când acul se opreşte în poziţia ridicat Acul se opreşte în poziţia ridicat la încheierea procesului de coasere. porniţi maşina de cusut. a Opriţi maşina de cusut. eliberaţi tasta pentru coasere automată înapoi/de întărire. Cu toate acestea. ■ Când acul se opreşte în poziţia coborât Acul se opreşte în poziţia coborât la încheierea procesului de coasere. maşina poate fi setată să lase acul ridicat când procesul de coasere s-a terminat. materialul poate fi scos afară. a a Tasta pentru coasere înapoi/de întărire Poziţia de oprire a acului se schimbă în poziţia ridicat.Funcţii utile Mai jos sunt prezentate câteva funcţii utile pentru îmbunătăţirea eficienţei coaserii. De reţinut ● Efectuaţi aceeaşi operaţiune pentru a schimba poziţia de oprire a acului în poziţia coborât. 35 . 1 Schimbarea poziţiei de oprire a acului De obicei. De reţinut ● După încheierea procesului de coasere.

b pe braţ şi apoi coaseţi începând de sus. se va face mai uşor. c liber. coaserea pieselor cilindrice. Coaserea pieselor cilindrice Prin scoaterea extensiei de blat. Ridicaţi picioarele din partea inferioară a După ce aţi scos extensia. scoateţi extensia blatului maşinii. Trageţi cele patru picioare până când acestea se fixează pe poziţie. este posibilă coaserea în modul braţ liber.PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Coaserea pieselor cilindrice şi a pieselor mari Când coaseţi piese cilindrice şi bucăţi mari de material. Aşezaţi partea pe care doriţi să o coaseţi b Trageţi extensia blatului către stânga. a mesei late. a Coaserea bucăţilor mari de material Folosind o masă lată opţională coaserea bucăţilor mari de material se face mai uşor. instalaţi la loc extensia în poziţia Când aţi terminat coaserea în modul braţ iniţială. cum sunt manşetele şi pantalonii. La fixare veţi auzi un clic. 36 . Trageţi extensia blatului către stânga.

trageţi-o către stânga. f iniţială. Când nu mai aveţi nevoie de masa lată. 37 . altfel maşina se poate deteriora sau vă puteţi răni. Partea de jos a colţului din dreapta al mesei late trece peste partea frontală a blatului maşinii de cusut.c Menţinând orizontală masa lată. Instalaţi extensia blatului maşinii în poziţia 1 2 1 a Partea de jos a colţului din dreapta b Blat maşină de cusut Notă ● Masa lată opţională poate fi cumpărată de la distribuitorul dumneavoastră Brother. d pentru a-i regla înălţimea astfel încât masa Rotiţi şurubul de la capătul fiecărui picior lată să fie la acelaşi nivel cu blatul maşinii de cusut. În timp ce ridicaţi uşor masa lată. împingeţi Instalarea mesei late. ATENŢIE ● Nu mişcaţi maşina de cusut cât timp masa lată este ataşată. e scoateţi-o. până când aceasta se fixează pe poziţie.

PREGĂTIREA MAŞINII————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— 38 .

Când aţi finalizat coaserea. ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut. putându-vă răni. consultaţi „Aşezarea materialului” (pagina 41). Pentru detalii. fiţi foarte atenţi la ac. Pentru detalii. dacă apăsaţi din greşeală pe butonul de pornire/oprire şi maşina începe să coasă. 2 Procedura de coasere Procedura elementară de coasere este prezentată mai jos. ● Nu folosiţi niciodată ace îndoite. ● Când coaseţi. ↓ 3 Montaţi Ataşaţi picioruşul presor potrivit cu tipul de cusătură dorit. Porniţi maşina de cusut. volantul şi debitor-întinzătorul de fir. De asemenea. ● Folosiţi picioruşul presor corect pentru tipul de cusătură ales. Poziţionaţi materialul şi apoi începeţi să coaseţi. altfel vă puteţi răni. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). „Începeţi să coaseţi” (pagina 42) şi „Tăierea firului” (pagina 46). ATENŢIE ● În timp ce maşina este în funcţiune. asiguraţi-vă că acul nu loveşte acele folosite la însăilat. consultaţi „Pornirea maşinii” (pagina 14). citiţi următoarele măsuri de securitate. Înainte de a pune în funcţiune maşina de cusut. Pentru detalii. altfel vă puteţi răni sau acul se poate rupe. altfel acul poate lovi picioruşul presor şi se poate îndoi sau rupe. tăiaţi firele. consultaţi „Selectarea unei cusături” (pagina 40). ↓ 4 Începeţi coaserea. ↓ 1 Porniţi maşina. altfel acul se poate rupe sau îndoi. Selectaţi o cusătură potrivită pentru aplicaţie. picioruşul presor. ţineţi mâinile departe de elementele în mişcare ale maşinii precum acul.2 OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE Începeţi să coaseţi Operaţiile elementare de coasere sunt descrise mai jos. Acele îndoite se pot rupe uşor. vă puteţi răni. Pentru detalii. 39 . în caz contrar. ● Nu trageţi sau împingeţi materialul prea tare în timp ce coaseţi. 2 Selectaţi o cusătură.

OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE ——————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— Selectarea unei cusături Selectaţi fiecare cusătură folosind butonul de selectare a modelului. consultaţi secţiunea următoare. b pentru lungimea cusăturii) pentru a regla Apăsaţi partea „+” sau „–” a (tasta lungimea cusăturii. Rotiţi butonul de selectare a modelului b pentru a selecta cusătura care urmează a fi executată. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). Dacă este necesar. De reţinut ● Picioruşul presor care trebuie folosit este indicat de litera (J. a Reglarea lungimii şi lăţimii cusăturii ■ Exemplu: Pentru a selecta cusătura a până când în fereastra de afişare a Porniţi maşina de cusut.) care apare în fereastra de afişare a modelului. d lungimea cusăturii. Montaţi picioruşul presor indicat în a a Tipul de picioruş presor • Pentru detalii. sau spre stânga pentru a micşora numărul. A etc. Rotiţi butonul spre dreapta pentru a mări numărul. c fereastra de afişare a modelului. b a – + c a b c d d a b Tastă pentru lungimea pasului cusăturii Lungimea pasului cusăturii Fină Mare a Fereastră de afişare a modelului b Buton de selectare model Cusătura apare în fereastra de afişare a modelului. Rotiţi butonul de selectare a modelului modelului apare „4”. reglaţi lăţimea şi • Pentru detalii referitoare la efectuarea reglajelor. „Reglarea lungimii şi lăţimii cusăturii” 40 .

măriţi lungimea cusăturii. 2 De reţinut ● Când setarea lungimii sau lăţimii cusăturii este modificată faţă de valoarea implicită. b acului) o dată sau de două ori pentru a Apăsaţi (buton de poziţionare a ridica acul. a Buton de poziţionare ac c • Dacă rezerva cusăturii este poziţionată pe Aşezaţi materialul sub picioruşul presor. Când lungimea sau lăţimea cusăturii este readusă la setarea implicită. Aşezarea materialului Asiguraţi-vă că bucăţile de material sunt cusute în ordinea corectă şi că faţa şi dosul materialului sunt aliniate corect. a – + b a b c d a c d Tastă pentru lăţimea cusăturii Lăţime cusătură Îngustă Lată Porniţi maşina de cusut. Dacă acul atinge picioruşul presor. 41 . acesta se poate îndoi sau rupe. acul se poate îndoi sau rupe. partea dreaptă. Cusătura dreaptă (acul în partea stângă) este selectată automat. „--” apare în partea dreaptă a pe ecranul LCD. În cazul în care continuaţi să coaseţi. iar cusătura se strânge în continuare. ● În cazul în care lăţimea cusăturii selectate nu poate fi reglată. ATENŢIE ● După reglarea lăţimii cusăturii.c pentru lăţimea cusăturii) pentru a regla Apăsaţi partea „+” sau „–” a (tasta lăţimea cusăturii. coaserea în linie dreaptă se face mai uşor şi materialul suplimentar nu vă deranjează. apare din nou în jurul sau pe ecranul LCD. întoarceţi încet volantul spre dumneavoastră şi asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul presor. ● În cazul în care cusăturile se strâng. din jurul sau dispare de pe ecranul LCD.

a Buton de control al vitezei de coasere a a Pârghie picioruş presor Materialul este acum aşezat pentru coasere. 42 . Glisaţi butonul de control al vitezei de coasere către stânga pentru a reduce viteza de coasere sau către dreapta pentru a creşte viteza de coasere. întoarceţi volantul spre În timp ce ţineţi capătul firului şi materialul dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) cu mâna dreaptă pentru a coborî acul şi a începe coaserea. puteţi porni maşina de cusut. Notă Important: ● Când pedala este conectată. Începeţi să coaseţi Îndată ce sunteţi gata să începeţi să coaseţi. ■ Folosirea butoanelor de operare Coaserea poate fi începută şi terminată prin folosirea butonului de operare (buton de pornire/oprire). Viteza de coasere poate fi reglată folosind controlerul de viteză a coaserii sau pedala. (buton de pornire/oprire) nu poate fi folosit pentru a începe coaserea. Glisaţi butonul de control al vitezei de a coasere către stânga sau dreapta pentru a selecta viteza de coasere dorită.OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE ——————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— d cu mâna stângă. e Coborâţi pârghia picioruşului presor.

consultaţi „Tăierea firului” (pagina 46). Apăsaţi (buton de pornire/oprire) o b corespunzătoare. d coasere către stânga sau dreapta pentru a Glisaţi butonul de control al vitezei de Maşina se opreşte. iar acul este coborât (în material).b dată. (butonul de pornire/oprire) o dată. Când aţi terminat de cusut. Glisaţi butonul de control al vitezei de coasere către stânga pentru a reduce viteza de coasere sau către dreapta pentru a creşte viteza de coasere. • În cazul în care continuaţi să ţineţi apăsat (butonul de pornire/oprire) imediat după ce începeţi să coaseţi. Pentru detalii. ■ Folosirea pedalei Procesul de coasere poate fi început şi terminat prin folosirea pedalei. 2 a Mufă de conectare pedală c Porniţi maşina de cusut. c apăsaţi Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii. a Buton de control al vitezei de coasere • Viteza setată cu ajutorul butonului de control al vitezei de coasere va fi viteza maximă de coasere obţinută prin apăsarea pedalei. oprit maşina de cusut pentru a preveni pornirea accidentală a acesteia. a La conectarea pedalei. maşina va coase la viteză mică. pe partea laterală a Introduceţi ştecărul pedalei în mufa maşinii de cusut. asiguraţi-vă că aţi Opriţi maşina de cusut. d apoi tăiaţi firele. ridicaţi acul şi selecta viteza de coasere dorită. 43 . a Buton de pornire/oprire Maşina începe să coasă.

● Când coaserea este oprită. Apăsaţi (buton de pornire/oprire) sau De reţinut ● Când pedala este conectată. Apăsând pe pedală creşteţi viteza de coasere. Acum. Când sunteţi gata să începeţi să coaseţi. Întărirea cusăturii Când coaseţi folosind o cusătură dreaptă. • Pentru detalii. Pentru detalii despre setarea maşinii de cusut în aşa fel încât acul să rămână ridicat atunci când nu se mai coase. Maşina începe să coasă. consultaţi „Tăierea firului” (pagina 46). dacă (butonul de pornire/oprire) este ţinut apăsat. folosiţi coaserea înapoi sau cea de întărire pentru a fixa capătul firului. Când aţi terminat de cusut. iar acul este coborât (în material). f eliberaţi complet pedala. ● Nu aşezaţi obiecte pe pedală. ATENŢIE ● Nu lăsaţi ca pe pedală să se acumuleze fire sau praf. căci pot apărea deteriorări ale maşinii sau vă puteţi răni. Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii. ● Dacă maşina nu este folosită pentru o perioadă mai lungă de timp. Maşina poate fi setată în aşa fel încât acul să rămână ridicat atunci când nu se mai coase. La începutul cusăturii coborâţi acul în picioruşului presor. de exemplu la capătul unui decupaj de material sau acolo unde cusăturile nu se suprapun. (buton de pornire/oprire) nu poate fi folosit pentru a începe coaserea. consultaţi „Începeţi să coaseţi” (pagina 42). acul rămâne coborât (în material). 44 . ridicând piciorul de pe pedală viteza de cusut scade. consultaţi „Schimbarea poziţiei de oprire a acului” (pagina 35). deconectaţi pedala pentru a evita posibilitatea producerii unui incendiu sau a unei electrocutări. Maşina începe să coasă. În cazul în care pedala este apăsată puternic. Maşina se opreşte.OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE ——————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— e apăsaţi uşor pedala. deoarece se poate provoca incendiu sau electrocutare. a material şi apoi coborâţi pârghia a b a Mai încet b Mai rapid • Apăsaţi uşor pedala. a Buton de pornire/oprire • Pentru detalii. coaserea începe prea repede. ridicaţi acul şi b apăsaţi pedala. g apoi tăiaţi firele. maşina coase la viteză redusă.

nu cusătura în linie dreaptă sau în zigzag . dacă (butonul de pornire/oprire) este ţinut apăsat. După ce aţi cusut înapoi la începutul d cusăturii. 2 După ce aţi terminat de cusut. 5 4 2 a Începutul cusăturii b Sfârşitul cusăturii 6 ■ Executarea cusăturii de întărire Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii.c apăsaţi După ce coaseţi 3-5 paşi de cusătură. dacă apăsaţi (buton coasere înapoi/de întărire) veţi realiza o cusătură de întărire. Apăsaţi (buton de pornire/oprire) sau Maşina începe să coasă în direcţia normală de coasere. 3-5 paşi de cusătură suprapuşi. (buton coasere inversă/ cusătură de întărire). În timp ce (buton coasere înapoi/de întărire) este ţinut apăsat. (buton coasere înapoi/de întărire). eliberaţi (butonul pentru cusături înapoi/de întărire). se realizează cusături înapoi.care sunt întărite prin coasere înapoi. Apăsaţi (buton de pornire/oprire) sau Acum. a Butonul pentru coasere înapoi/de întărire În timp ce (buton coasere înapoi/de întărire) este ţinut apăsat. Atunci când coaseţi folosind un alt tip de cusătură. h apăsaţi pedala. e apăsaţi pedala. Maşina începe să coasă în direcţia normală de coasere. 1 3 1 2 Maşina nu mai coase. consultaţi „Parametrii cusăturii” (pagina 79). a a Coaserea înapoi b Cusătura de întărire b De reţinut ● Executarea cusăturilor înapoi sau a celor de întărire depinde de tipul de cusătură selectat. 45 . se realizează cusături înapoi. maşina coase la viteză redusă. Maşina nu mai coase. opriţi Apăsaţi (butonul de pornire/oprire) sau eliberaţi pedala. Pentru detalii. Menţineţi (buton coasere inversă/cusătură de întărire) apăsat până când ajungeţi la începutul cusăturii. eliberaţi După ce aţi cusut 3-5 paşi de cusătură (buton coasere înapoi/ de întărire). f apăsaţi Menţineţi (buton coasere înapoi/de întărire) apăsat până când se cos 3-5 paşi de cusătură înapoi. i maşina. g înapoi.

maşina începe să coasă. sunt cusute automat. b automată înapoi/de întărire).OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE ——————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— Tăierea firului a maşina de cusut este oprită. apăsaţi Când doriţi să terminaţi de cusut şi Executarea automată a cusăturii inverse/cusăturii de întărire Maşina de cusut poate fi reglată să coasă automat cusături înapoi sau de întărire. în cazul cărora cusăturile de întărire sunt cusute automat. Selectaţi o cusătură. a • Pentru detalii. Cusăturile drepte şi cusăturile în zig-zag. c rotiţi volantul spre dumneavoastră pentru a Pârghie picioruş presor c maşinii si apoi treceţi firele prin Trageţi materialul spre partea stângă a dispozitivul de tăiere a firelor pentru a le tăia. a a Tasta pentru coasere înapoi/de întărire apare pe ecranul LCD. Aşezaţi materialul sub picioruşul presor şi a introduce acul în material. b Ridicaţi pârghia picioruşului presor. Apăsaţi (tasta pentru coasere a Buton de poziţionare ac Acul este ridicat. la începutul sau la sfârşitul cusăturii. consultaţi „Selectarea unei (butonul de poziţionare a acului) o dată pentru a ridica acul. a • Acest pas nu este necesar dacă este selectată o cusătură de tipul celor pentru coaserea butonierelor şi a cheiţelor. cusături” (pagina 40). cusăturile înapoi. cu excepţia cusăturilor de întărire. Apăsaţi (buton de pornire/oprire) o a Buton de pornire/oprire După coaserea cusăturilor înapoi/de întărire. • Apăsaţi din nou (tasta pentru coasere automată înapoi/de întărire) pentru a anula coaserea automată de înapoi/de întărire. a a Tăietor de fir d dată. 46 .

c d ■ Firul superior este prea tensionat 2 După terminarea cusăturilor înapoi/de întărire. executarea cusăturilor. Notă ● Dacă firul de bobină a fost înfilat incorect. consultaţi „Instalarea bobinei” (pagina 18) şi înfilaţi din nou firul de bobină. a b c d Dos material Faţă material Firul superior Firul de la bobină a b a Butonul pentru coasere înapoi/de întărire • Acest pas nu este necesar dacă este selectată o cusătură de tipul celor pentru coaserea butonierelor şi a cheiţelor. a De reţinut ● Cusăturile înapoi/de întărire NU sunt realizate până când nu este apăsat (butonul coasere înapoi/de întărire). În acest caz. În acest caz. Notă ● Dacă firul superior nu este înfilat corect sau bobina nu este corect instalată. Rotiţi butonul pentru tensionarea firului spre stânga pentru a slăbi firul superior. folosiţi butonul pentru tensionarea firului pentru a mări sau micşora tensiunea firului superior. înainte de a începe să coaseţi. De reţinut ● Vă recomandăm ca. Dacă firul de la bobină este vizibil pe faţa materialului. acesta poate fi insuficient de întins. consultaţi „Înfilarea firului superior” (pagina 20) şi înfilaţi din nou firul superior. Notă ● Dacă firul superior a fost înfilat incorect. firul superior este prea tensionat. dacă tensiunea presetată a firului nu conduce la rezultatul dorit sau atunci când coaseţi cu un fir special sau pe un material special. să executaţi o cusătură de probă pe un petic de material. Totuşi. Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii. ■ Firul superior este prea tensionat Dacă firul superior este vizibil pe dosul materialului. 47 . apăsaţi ■ Tensiunea corectă a firului Firul superior şi firul de la bobină trebuie să se încrucişeze în apropierea centrului materialului. în cazul cărora cusăturile de întărire sunt cusute automat. înseamnă că este prea slăbit. a b c d e a b c d e Dos material Faţă material Firul superior Firul de la bobină Firul superior este vizibil pe dosul materialului. b c Dos material Faţă material Firul superior Firul de la bobină Firul de la bobină e este vizibil pe faţa d materialului. reînfilaţi firul superior şi introduceţi corect bobina. a b c d e Reglarea tensiunii firului Tensiunea firului superior şi cea a firului bobinei (tensiunea firului) trebuie reglate în aşa fel încât să fie egale. şi numai firul de la bobină trebuie să se vadă pe dosul materialului.e (butonul coasere înapoi/de întărire). firul superior poate fi prea tensionat. Rotiţi butonul pentru tensionarea firului spre dreapta pentru a tensiona firul superior. (butonul de pornire/oprire) poate fi apăsat pentru a opri. de exemplu la colţuri. la nevoie. Dacă nu puteţi regla tensiunea corectă a firului. maşina de cusut se opreşte. reglarea corectă a tensiunii firului poate fi imposibilă. Numai firul superior trebuie să fie vizibil pe faţa materialului.

opriţi maşina de Lăsaţi acul coborât (în material). Coaserea cusăturilor şerpuite Opriţi coaserea şi apoi schimbaţi uşor direcţia de coasere pentru a coase în jurul curbei. selectaţi o lungime a cusăturii mai mică pentru a obţine o cusătură mai fină. folosiţi o bucată de material şi aţă de acelaşi tip cu cele folosite pentru proiectul dumneavoastră şi verificaţi tensiunea firului. în funcţie de tipul de material şi de tipul de cusătură executată. precum şi lungimea şi lăţimea cusăturii. b întoarceţi materialul. Ridicaţi pârghia picioruşului presor şi apoi Coaserea materialelor groase ■ Dacă materialul nu intră sub picioruşul presor Ridicaţi picioruşul presor mai sus pentru a-l aduce în poziţia cea mai înaltă. maşina setează automat lăţimea şi lungimea pentru tipul de cusătură selectată. Pentru că rezultatele diferă în funcţie de tipul de cusătură şi de numărul de straturi de material. Dacă acul a rămas ridicat când maşina s-a oprit. Coborâţi pârghia picioruşului presor şi ATENŢIE ● Grosimea materialului diferă în funcţie de tipul de material. deoarece. realizaţi o cusătură de probă pe o bucată de material. este posibil să nu obţineţi rezultatele dorite. apăsaţi (butonul de poziţionare a acului). Cusătura de probă După selectarea unei cusături. a a Pârghie picioruş presor 48 . acul se poate rupe sau îndoi.OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE ——————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— Sfaturi utile Mai jos sunt descrise diferite moduri prin care puteţi obţine rezultate mai bune pentru cusăturile dumneavoastră. Când ajungeţi la un colţ. Schimbarea direcţiei de coasere a cusut. (În acest moment. c continuaţi să coaseţi. pârghia picioruşului presor nu este fixată. Consultaţi aceste sfaturi când coaseţi. Când coaseţi de-a lungul unei curbe folosind o cusătură în zig-zag. executaţi o cusătură de probă în aceleaşi condiţii pe care le veţi folosi la proiectul dumneavoastră.) Întoarceţi materialul folosind acul drept ax de rotaţie. Dacă materialul este împins forţat. Pentru realizarea cusăturii de probă. Cu toate acestea.

puteţi obţine un rezultat mai bun folosind fir pentru tricotaje sau o cusătură elastică. Picioruşul „J” pentru cusături în zig-zag este dotat cu o funcţie de menţinere a nivelului picioruşului presor. În plus. Dacă materialul este împins forţat. Când aţi terminat de cusut îndepărtaţi prin rupere hârtia în exces. ATENŢIE ● Grosimea materialului diferă în funcţie de tipul de material. continuaţi să apăsaţi ştiftul suportului picioruşului presor în timp ce coborâţi picioruşul presor. • După executarea cusăturii. apoi coaseţi fără a întinde materialul. Apăsaţi cu degetul indicator butonul negru b (axul suportului picioruşului presor) din stânga picioruşului pentru cusături în zigzag „J”. cusătura se poate alinia greşit sau este posibil ca materialul să nu înainteze corect. 2 a a Stabilizator sau hârtie Coaserea materialelor elastice Mai întâi.■ În cazul în care sunt cusute cusături groase şi materialul nu înaintează la începutul cusăturii Coaserea materialelor subţiri Atunci când coaseţi materiale subţiri. a a a Însăilarea a Buton negru c permiţând înaintarea materialului. a b a Direcţia de coasere b Aliniere greşită Când începeţi să executaţi o cusătură prea a groasă pentru ca materialul să poată înainta. picioruşul presor va reveni la funcţionarea normală. Se va auzi un clic. Dacă acest lucru se întâmplă. 49 . Picioruşul presor rămâne orizontal. însăilaţi bucăţile de material una cu cealaltă. aşezaţi sub material hârtie subţire sau stabilizator şi coaseţi-l împreună cu materialul. apoi folosiţi degetul mare al mâinii stângi pentru a regla nivelul picioruşului presor apăsând uşor partea din faţă a acestuia. ridicaţi pârghia picioruşului presor. acul se poate rupe sau îndoi.

Introduceţi lamela de fixare a capacului bobinei (A) în colţul din stânga jos şi apoi apăsaţi pe partea dreaptă (B). e din firul bobinei sub picioruşul presor. (butonul de B Cu acul ridicat. Ţineţi uşor de capătul firului superior. apăsaţi A a Buton de poziţionare ac d a trage afară capătul firului de la bobină. • Nu puneţi capacul bobinei. a Fixaţi la loc capacul de la compartimentul a Firul superior c poziţionare a acului) de două ori. b a b a Firul superior b Firul de la bobină f bobinei. Treceţi firul bobinei prin fantă. Trageţi aproximativ 10 . mai întâi trageţi firul bobinei aşa cum este descris mai jos.5 ţoli) spre partea din spate a maşinii. Trageţi cu grijă firul superior în sus pentru a b a Firul superior b Firul de la bobină 50 . a Nu tăiaţi firul cu dispozitivul de tăiat firele.15 cm (4 .OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE ——————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— Scoaterea firului de la bobină Când realizaţi cusături de încreţire.

0 0.0 1.0–4.0 Da J sau elastice.0–4.0 (0–3/16) Da (J) *1 Da Înapoi 3 Cusătura în zigzag triplă Cusătură de surfilare Surfilarea materialelor de greutate medie 5. Picioruş presor Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Denumire cusătură Ac dublu Model Coasere înapoi/ de întărire Cusătura în zigzag J Surfilare şi coasere aplicaţii 3. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut.0 2.0 1. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”. Sunt disponibile patru cusături de surfilare.3 CUSĂTURI UTILITARE Surfilarea Realizaţi cusături de surfilare de-a lungul marginilor materialului tăiat pentru a preveni destrămarea acestuia.0 2. 51 .5 1.5 (1/8) 0.0 materialelor subţiri G Nu (1/8) (3/32–3/16) (1/16) (1/16–3/16) sau de greutate medie Surfilarea G materialelor groase 5.0 1. (3/16) (1/16–1/4) (1/16) (1/64–3/16) (J) ataşarea elasticului.5–5. în caz contrar.0–4.5–7.0–7.0 (0–1/4) 1.5–5.2–4. dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă. Respectaţi următoarele măsuri de securitate în timpul coaserii.5 2. vă puteţi răni. stoparea etc. Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul.4 (1/16) 0.0 2.0 Nu (3/16) (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) Nu Întărire Nu Întărire Nu Întărire *1Nu folosiţi coaserea înapoi. Surfilarea 3.

selectaţi sau . acesta se poate îndoi sau rupe. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). c zag „J”. f ghidajul picioruşului presor. Dacă acul atinge picioruşul presor. picioruşului presor” (pagina 31). Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. Montaţi picioruşul pentru cusături în zig- c • Pentru detalii. presor. • Pentru detalii. selectaţi sau .CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Realizarea cusăturilor de surfilare folosind picioruşul pentru cusături în zigzag „J” a b Realizarea cusăturilor de surfilare folosind picioruşul de surfilare „G” a b Porniţi maşina. Coaseţi de-a lungul marginii materialului. Coaseţi cu marginea materialului pe a a Punctul în care acul intră în ţesătură 52 . a a a a a Ghidajul picioruşului presor a Punctul în care acul intră în ţesătură e verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul Rotiţi uşor volantul spre dumneavoastră şi ATENŢIE ● După reglarea lăţimii cusăturii. d astfel încât acul să nu intre în ţesătură la marginea din dreapta. consultaţi „Înlocuirea Montaţi picioruşul de surfilare „G”. Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. d picioruşului presor şi apoi coborâţi Aşezaţi materialul cu marginea pe ghidajul pârghia picioruşului presor. Porniţi maşina. întoarceţi încet volantul spre dumneavoastră şi asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul presor.

■ Schimbarea poziţiei acului Poziţia acului poate fi reglată pentru cusătura dreaptă (acul în partea stângă) şi pentru cusătura elastică triplă prin reglarea lăţimii cusăturii. vă puteţi răni. Montarea fermoarelor. Sunt disponibile trei cusături pentru cusăturile de bază. cusătură în faţa punctului de începere a cusăturii şi apoi executaţi cusăturile înapoi. selectaţi . J cusături simple şi cusături de încreţire sau nervuri etc.0 (0) 0. J coaserea materialelor elastice şi cusături decorative J 0.2–5. executaţi 3-5 cusături înapoi. • Pentru detalii. sau partea „+” pentru poziţia din dreapta. consultaţi „Întărirea cusăturii” (pagina 44). cusături de încreţire sau nervuri etc.5–4. Picioruş presor Denumire cusătură Ac dublu Model Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Coasere înapoi/ de întărire Cusătură dreaptă Stânga Centru Cusătură elastică triplă Cusături simple. a b f • Pentru detalii. în caz contrar.Cusături de bază Cusăturile drepte se folosesc pentru realizarea cusăturilor simple. Dacă urmează să executaţi cusături înapoi la • Pentru detalii. sau . b c Însăilaţi sau prindeţi cu ace bucăţile de Porniţi maşina.0 Da (3/32) (1/64–3/16) (J) *1 Da Înapoi 3 Întărire 0. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”.0 (0) 0. dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă. consultaţi „Întărirea cusăturii” (pagina 44). d • Pentru detalii. Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul. Începeţi coaserea. e coborâţi acul în material cu 3-5 lungimi de Dacă urmează să executaţi cusături înapoi.5 0. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut. picioruşului presor” (pagina 31).0–7. tăiaţi firul.0–7.5 0. consultaţi „Începeţi să coaseţi” (pagina 42). Lăţime cusătură Tastă pentru lăţimea cusăturii Mută poziţia acului spre stânga Mută poziţia acului spre dreapta 53 . c a b c d d g sfârşitul cusăturii.5 1. executarea cusăturilor interioare la pantaloni. Apăsaţi partea „–” a tastei pentru lăţimea cusăturii pentru a obţine poziţia din stânga a acului. consultaţi „Înlocuirea Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-zag „J”. a material textil.0 (0–1/4) 2. Montarea mânecilor.2–5.0 Nu (3/32) (1/64–3/16) *1 Da Înapoi – – 2. h Când aţi finalizat coaserea.0 Nu (3/32) (1/16–3/16) Nu *1Nu folosiţi coaserea înapoi.0 (0–1/4) 2. Cu ajutorul butonului de selectare a modelului.

„1”. vă puteţi răni. Apăsaţi partea „+” a tastei pentru lăţimea cusăturii astfel încât „0”. „-1”.0–3. în caz contrar. îndoiţi la loc materialul de-a lungul marginii însăilate şi apoi aşezaţi materialul cu dosul în sus. b c Porniţi maşina. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”. a a tivului şi apoi însăilaţi-l la aproximativ Îndoiţi materialul de-a lungul marginii dorite 5 mm (3/16 ţoli) de la marginea materialului.0 –3← – →3 (1/16) 1. dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă. De reţinut ● Când este selectată cusătura sau Apăsaţi partea „–” a tastei pentru lăţimea cusăturii astfel încât „0”. Realizaţi o cusătură de tiv invizibilă conform următoarei proceduri. Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. Picioruş presor Ac dublu Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Model Denumire cusătură Coasere înapoi/ de întărire Cusătură de tiv invizibilă Tivire cu cusături R invizibile pe materiale de greutate medie Tivire cu cusătură R invizibilă pe materialele elastice 0 (0) 2. picioruşului presor” (pagina 31).5 (1/16–1/8) Nu Nu Întărire Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul. consultaţi „Înlocuirea Montaţi picioruşul pentru tiv invizibil „R”.0–3.0 –3← – →3 (1/16) 1. selectaţi sau . d e b b d d • Pentru detalii. „2” sau „3” să apară pe ecranul LCD pentru a muta la dreapta punctul în care acul intră în ţesătură. „-2” sau „-3” să apară pe ecranul LCD pentru a muta punctul în care acul intră în ţesătură la stânga. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut.5 (1/16–1/8) Nu Nu Întărire 0 (0) 2. a c a b c d e Dos material Cusătura de însăilare Marginea dorită a tivului 5 mm (3/16 ţoli) Marginea tivului a 54 .CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Cusătura de tiv invizibilă Părţile de jos ale fustelor şi pantalonilor sunt tivite. Pentru cusătura de tiv invizibilă sunt disponibile două cusături. După însăilare.

● Dacă acul prinde prea mult din pliul tivului Acul se află prea mult la stânga. cu marginea tivului De reţinut Dacă acul nu este poziţionat corect. pe ghidajul picioruşului presor şi Aşezaţi materialul. Apăsaţi partea „-” a tastei pentru lăţimea cusăturii pentru a regla poziţia acului astfel încât acul să prindă puţin pliul tivului. a a Dos material b Faţă material b 55 . până când acul prinde puţin pliul tivului şi apoi coaseţi cu marginea materialului pe ghidajul picioruşului presor. a b c a Dos material b Pliul tivului c Ghidajul picioruşului presor f cusăturii pentru a regla lăţimea cusăturii Apăsaţi partea „–” a tastei pentru lăţimea 3 a b a Dos material b Faţă material ● Dacă acul nu prinde pliul tivului Acul se află prea mult la dreapta. Corectaţi fiecare rezultat conform celor descrise mai jos. apoi coborâţi pârghia picioruşului presor. acesta se poate îndoi sau rupe. a b a Dos material b Faţă material ● Pentru detalii. Dacă acul atinge picioruşul presor.e îndoită. consultaţi „Reglarea lungimii şi lăţimii cusăturii” (pagina 40). rezultatele coaserii vor fi cele prezentate mai jos. g Descoaseţi cusăturile de însăilare. Apăsaţi partea „+” a tastei pentru lăţimea cusăturii pentru a regla poziţia acului astfel încât acul să prindă puţin pliul tivului. a b c a Ac b Punctul în care acul intră în ţesătură c Pliul tivului ATENŢIE ● Rotiţi uşor volantul spre dumneavoastră şi verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul presor.

sunt indicate mai jos.0 3.2-1. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”.0-5.0–7. a a a Cusătura de întărire ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut.2–1.0 A pe materiale subţiri Nu (3/16) (1/8-3/16) (1/32) (1/64-1/16) şi medii Butoniere pentru A materiale groase şi blănuri 7. folosit la coaserea butonierelor.0 Nu (1/32) (1/64-1/16) Nu Nu Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul. Butonierele se cos conform celor prezentate mai jos.0 Nu (3/16) (1/8-3/16) (1/32) (1/64-1/16) Nu Întărire De întărire/ Întărire De întărire/ Întărire De întărire/ Butoniere orizontale 5. dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă.0 3. Denumirile pieselor picioruşului pentru butoniere „A”.0 (1/8-1/4) 0. Picioruş presor Ac dublu Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Denumire cusătură Model Coasere înapoi/ de întărire Butoniere întărite A pentru materiale căptuşite Cusături pentru butoniere 5.5 0. a Placă ghidaj nasture b Riglă gradată picioruş presor a c Ax d Marcaje pe picioruşul pentru b butoniere e e 5 mm (3/16 ţoli) c d A 56 . Sunt disponibile trei cusături pentru butoniere. Se pot coase butoniere cu o lungime maximă de 30 mm (1-3/16 ţoli) (diametru + grosimea nasturelui).0 (1/4) 3.0 0.0–5.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Cusături pentru butoniere Butonierele pot fi cusute. vă puteţi răni.3–1.5 0. în caz contrar.5 0.0 0.

placa ghidajului pentru nasture trebuie setată la 25 mm (1 ţol) pe rigla gradată. sau . a b a 10 mm (3/8 ţoli) b 15 mm (9/16 ţoli) Mărimea butonierei a fost setată.a poziţia şi lungimea butonierei. a b a b b c a Marcaj pe material (faţă) b Marcaje roşii pe picioruşul pentru butoniere A a Riglă gradată picioruş presor b Lungimea butonierei (diametru + grosimea nasturelui) c 5 mm (3/16 ţoli) Exemplu: Pentru un nasture cu diametru de 15 mm (9/16 ţoli) şi o grosime de 10 mm (3/8 ţoli). 3 g marcajului de butonieră aliniat cu Aşezaţi materialul cu capătul din faţă al ■ Dacă nasturele nu se potriveşte în placa ghidajului pentru nasture Adunaţi diametrul şi grosimea nasturelui şi apoi reglaţi placa ghidajului pentru nasture la lungimea calculată.) marcajele roşii de pe părţile laterale ale picioruşului pentru butoniere şi apoi coborâţi pârghia picioruşului presor. după cum se arată în imagine. picioruşului presor” (pagina 31). Folosiţi cretă pentru a marca pe material c d Porniţi maşina. a b e • Pentru detalii. 57 . nu împingeţi în partea frontală a acestuia deoarece butoniera nu va fi cusută la mărimea corectă. a Marcaje pe material b Coasere încheiată Trageţi afară placa ghidajului pentru b nasture a picioruşului pentru butoniere „A” şi apoi introduceţi nasturele care va fi pus în butonieră. f picioruşului presor şi apoi trageţi-l sub Treceţi firul superior prin orificiul picioruşul presor. Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. consultaţi „Înlocuirea Montaţi picioruşul pentru butoniere „A”. (Distanţa între gradaţiile de pe rigla picioruşului presor este de 5 mm (3/16 ţoli). selectaţi . Notă ● Când coborâţi picioruşul presor.

j presor şi apoi scoateţi materialul. apoi se va opri. maşina va realiza automat cusătura de întărire. Trageţi în jos pârghia pentru butoniere cât m cusături încorporat pentru a tăia către acul Folosiţi dispozitivul pentru desfăcut a cu gămălie şi a deschidere butoniera. b a Pârghie pentru butonieră b Suport i stângă. Tăiaţi firele.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— h se poate de mult. a Pârghie pentru butonieră Pârghia pentru butoniere trebuie pusă în spatele suportului de metal de pe picioruşul pentru butoniere. nu puneţi mâinile în calea de tăiere deoarece vă puteţi răni dacă dispozitivul pentru desfăcut cusături alunecă. Ţineţi uşor capătul firului superior în mâna ATENŢIE După finalizarea operaţiei de coasere. l unei cheiţe de la capătul cusăturii Introduceţi un ac cu gămălie în interiorul a b butonierei pentru a preveni tăierea cusăturii. – + a a Tastă pentru lungimea pasului cusăturii b Lungimea pasului cusăturii c Fină d Mare • Dacă materialul nu este antrenat (de exemplu. Nu folosiţi dispozitivul pentru desfăcut cusături în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. k poziţia iniţială. a a Dispozitiv de desfăcut cusături Pentru butonierele cu cap rotund ( ). Ridicaţi pârghia pentru butoniere în ■ Modificarea lungimii pasului cusăturii Apăsaţi partea „+” sau „–” a tastei pentru lungimea cusăturii pentru a o regla. a folosiţi poansonul comercial pentru a executa un orificiu la capătul rotunjit al butonierei şi apoi folosiţi dispozitivul pentru desfăcut cusături pentru a deschide butoniera. ridicaţi pârghia picioruşului ● Când deschideţi butoniera cu dispozitivul pentru desfăcut cusături. aşezaţi o coală groasă de hârtie sau un alt tip de foaie de protecţie sub material înainte de a perfora orificiul. măriţi mărimea cusăturii. a Ax 58 . a a Poanson • Când folosiţi poansonul. şi apoi începeţi să coaseţi. dacă este prea gros).

Coaserea nasturilor Nasturii pot fi cusuţi cu maşina de cusut. 59 . c d e Porniţi maşina de cusut. Selectaţi cusătura . la (spre stânga privind din partea din spate a maşinii). • Pentru detalii. verificaţi lungimea şi lăţimea pasului cusăturii prin coaserea unei butoniere de probă pe un rest de material. aflată pe baza şi în partea din spate a maşinii. – + Măsuraţi distanţa dintre orificiile b a a b c d Tastă pentru lăţimea cusăturii Lăţime cusătură Îngustă Lată De reţinut ● Înainte de a coase butoniere. Montaţi picioruşul pentru cusut nasturi „M”.■ Schimbarea lăţimii pasului cusăturii Apăsaţi partea „+” sau „–” a tastei pentru lăţimea cusăturii pentru a o regla. 3 a a Manetă dispozitiv de antrenare material (privind din partea din spate a maşinii) Transportorul este coborât. Pot fi cusuţi nasturi cu două sau cu patru găuri. b glisaţi maneta dispozitivului de antrenare Ridicaţi pârghia picioruşului presor şi apoi a materialului. f încât aceasta să fie egală cu distanţa Reglaţi lăţimea pasului cusăturii astfel dintre orificiile nasturelui. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). a nasturelui care urmează să fie cusut.

• Când coaseţi nasturi cu patru orificii. a Manetă dispozitiv de antrenare material (privind din partea din spate a maşinii) De reţinut ● Butonul de poziţionare a transportorului se află de obicei pe dreapta (privind din partea din spate a maşinii). • Dacă este nevoie de întărire suplimentară pentru a fixa nasturele. a ATENŢIE ● Când coaseţi. j superior şi firul de la bobină la începutul Utilizaţi foarfecele pentru a tăia firul cusăturii. asiguraţi-vă că acul nu atinge nasturele. 60 . k glisaţi maneta dispozitivului de antrenare Când aţi terminat de cusut nasturele. a materialului. Trageţi firul superior de la sfârşitul cusăturii pe dosul materialului şi apoi legaţi-l cu firul de la bobină. coaseţi mai întâi cele două orificii mai apropiate de dumneavoastră. a a Nasture Nasturele este fixat pe poziţie. Aşezaţi nasturele în picioruşul „M” pentru i Glisaţi controlerul de viteză de coasere către Începeţi coaserea.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— g cusut nasturi. (către dreapta privind din partea din spate a maşinii) pentru a ridica transportorul. măsuraţi din nou distanţa dintre orificiile nasturelui. Apoi glisaţi nasturele astfel încât acul să intre în cele două orificii din partea din spate a maşinii de cusut şi apoi coaseţi-le în acelaşi fel. Dacă vi se pare că acul va lovi nasturele. Maşina de cusut se opreşte automat după ce a fost făcută şi cusătura de întărire. efectuaţi operaţia de coasere a nasturilor de două ori. h sens invers acelor de ceasornic) pentru a Rotiţi volantul spre dumneavoastră (în verifica dacă acul intră corect în cele două orificii ale nasturelui. în caz contrar acul se poate îndoi sau rupe. ● Transportorul se ridică atunci când începeţi să coaseţi din nou. Reglaţi lăţimea pasului cusăturii în funcţie de distanţa dintre orificiile nasturelui. stânga (astfel încât viteza fie redusă).

pe dosul materialului. Aşezaţi nasturele în picioruşul „M” pentru a coaserea nasturilor şi apoi trageţi spre dumneavoastră maneta pentru realizarea piciorului nasturelui.■ Coaserea cu picior a unui nasture Pentru a coase cu picior un nasture. Legaţi între ele. 61 . 1 3 a Manetă pentru piciorul nasturelui b superior lăsând suficient fir pentru a-l După ce aţi terminat de cusut. c Tăiaţi excesul de fir. Astfel nasturele se va fixa mai bine. capetele firului de la bobină rămase de la sfârşitul şi începutul cusăturii. prindeţi nasturele lăsând puţin spaţiu între acesta şi materialul textil şi apoi înfăşuraţi manual firul. tăiaţi firul înfăşura în jurul firelor dintre nasture şi material şi apoi legaţi-l cu firul superior la începutul cusăturii.

2–5. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”. vă puteţi răni.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Introducerea fermoarului Puteţi realiza un sistem de închidere cu fermoar. • Pentru detalii referitoare la cusăturile de bază. Există mai multe metode de montare a fermoarelor. – – 2. consultaţi secţiunea „Cusături de bază” (pagina 53). coaseţi înapoi după ce aţi ajuns la deschiderea fermoarului. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut. c materialului. Desfaceţi cu fierul de călcat rezerva Montaţi picioruşul pentru cusături în zigb zag „J” şi realizaţi cusături drepte până la deschiderea fermoarului. De aceea. Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul. în caz contrar. Însăilaţi cele două bucăţi până la marginea a b a b d c c a Faţă material b Coaserea c Capătul deschiderii fermoarului a a b c d Cusătura de însăilare Coaserea înapoi Dos material Capătul deschiderii fermoarului Porniţi maşina.5 0. a a Dos material 62 . cusături simple şi J cusături de încreţire sau nervuri etc.0 Da (3/32) (1/64–3/16) (J) *1 Da Înapoi *1Nu folosiţi coaserea înapoi. d cusăturii de pe dosul materialului. Picioruş presor Ac dublu Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Denumire cusătură Model Coasere înapoi/ de întărire Cusătu ră Centru dreaptă Montarea fermoarelor. sunt descrise mai jos numai procedurile de introducere a unui fermoar centrat sau a unui fermoar lateral. Pe faţa celor două bucăţi de material aşezate una lângă cealaltă. Montarea unui fermoar centrat Cusătura este realizată pe ambele bucăţi de material aşezate una lângă cealaltă. dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă.

e apoi însăilaţi fermoarul pe poziţie. selectaţi cusătura . Aliniaţi rezerva cu centrul fermoarului şi h fermoarului. i I b Descoaseţi cusăturile de însăilare. Montarea unui fermoar lateral Cusătura se realizează pe o singură bucată de material. asiguraţi-vă că centraţi poziţia acului şi rotiţi încet volantul spre dumneavoastră pentru a verifica dacă acul atinge picioruşul presor. 63 . ATENŢIE ● Când folosiţi picioruşul pentru fermoare „I”. aşa cum se prezintă în imagine. Realizaţi o cusătură decorativă în jurul b a a b c c d a Dos material b Cusătura de însăilare c Fermoar f Cu butonul de selectare a modelului. acul se poate îndoi sau rupe. a b c d 3 Coaserea Faţă material Cusătura de însăilare Capătul deschiderii fermoarului g partea dreaptă a axului picioruşului pentru Montaţi suportul picioruşului presor în fermoare „I”. a ATENŢIE ● Când coaseţi. Folosiţi acest tip de fermoare pentru deschideri pe lateral şi la spate. în caz contrar acul se poate îndoi sau rupe. Dacă este selectată o cusătură diferită şi acul loveşte picioruşul presor. a Partea dreaptă a axului b Punctul în care acul intră în ţesătură • Pentru detalii. asiguraţi-vă că acul nu atinge fermoarul. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). a b c a Coaserea b Faţă material c Capătul deschiderii fermoarului Următoarea procedură descrie coaserea pe partea stângă.

a b a Dos material b 3 mm (1/8 ţoli) 64 . • Pe faţa celor două bucăţi de material aşezate una lângă cealaltă. b a Însăilaţi cele două bucăţi până la marginea g a Dinţii fermoarului b Cusătura de însăilare Cu butonul de selectare a modelului. ATENŢIE ● Când folosiţi picioruşul pentru fermoare „I”.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— a Porniţi maşina. coaseţi înapoi după ce aţi ajuns la deschiderea fermoarului. a Dos material Fixaţi prin călcare rezerva cusăturii astfel e încât faţa (partea care nu este cusută) să aibă 3 mm (1/8 ţoli) în plus. acul se poate îndoi sau rupe. a b d c h partea dreaptă a axului picioruşului pentru Montaţi suportul picioruşului presor în a b c d Cusătura de însăilare Coaserea înapoi Dos material Capătul deschiderii fermoarului fermoare „I”. Desfaceţi cu fierul de călcat rezerva I b a a Partea dreaptă a axului b Punctul în care acul intră în ţesătură • Pentru detalii. asiguraţi-vă că centraţi poziţia acului şi rotiţi încet volantul spre dumneavoastră pentru a verifica dacă acul atinge picioruşul presor. • Pentru detalii referitoare la cusăturile de bază. c materialului. deschiderea fermoarului. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). Montaţi picioruşul pentru cusături în zig- f călcată a materialului care are cei 3 mm (1/8 Aliniaţi dinţii fermoarului cu marginea b zag „J” şi realizaţi cusături drepte până la ţoli) în plus şi apoi însăilaţi sau prindeţi cu ace fermoarul pe poziţie. consultaţi secţiunea „Cusături de bază” (pagina 53). Dacă este selectată o cusătură diferită şi acul loveşte picioruşul presor. selectaţi cusătura . montaţi suportul picioruşului presor în partea stângă a axului picioruşului pentru fermoare. a d cusăturii de pe dosul materialului. În cazul în care cusătura este realizată pe partea dreaptă (partea opusă acestui exemplu).

întoarceţi materialul şi k apoi însăilaţi cealaltă parte a fermoarului pe material. fermoare „I”. c b a e d Închideţi fermoarul. a o deschideţi fermoarul şi apoi continuaţi coaserea. a I b ATENŢIE ● Când coaseţi. a Cusătura de însăilare 65 . asiguraţi-vă că acul nu atinge fermoarul. schimbaţi-l în partea stângă. Descoaseţi cusăturile de însăilare. ridicaţi pârghia picioruşului presor şi apoi deschideţi fermoarul pentru a continua coaserea. m fermoarului. a Partea stângă a axului b Punctul în care acul intră în ţesătură • Pentru detalii. 3 Realizaţi o cusătură decorativă de-a lungul Realizaţi o cusătură înapoi la capătul deschiderii fermoarului şi aliniaţi dinţii fermoarului cu partea laterală a picioruşului presor. opriţi maşina de cusut Când sunteţi la aproximativ 5 cm (2 ţoli) de cu acul coborât (în materialul textil) şi apoi ridicaţi pârghia picioruşului presor. opriţi maşina de cusut cu acul coborât (în material). începând Coaseţi fermoarul pe bucata de material l partea opusă a axului picioruşului pentru Montaţi suportul picioruşului presor în de la baza fermoarului. Când sunteţi la aproximativ 5 cm (2 ţoli) de j capătul fermoarului. în caz contrar acul se poate îndoi sau rupe. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). Dacă suportul picioruşului presor a fost ataşat în partea dreaptă a axului la pasul h.i care are cu 3 mm (1/8 ţoli) în plus. a b c d e Faţă material Capătul deschiderii fermoarului Coaserea înapoi Începutul cusăturii Cusătura de însăilare n capătul fermoarului.

5–7.5 1. d Coaseţi materialul fără să îl întindeţi. 66 . dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă. Cu butonul de selectare a modelului. Cusătura elastică a b Montarea elasticului Când se montează bandă elastică la manşeta sau talia unui articol vestimentar. selectaţi cusătura .0 (3/16) 1. 1. a b a Bandă elastică b Ax b Porniţi maşina. dimensiunile finisate vor fi cele ale benzii elastice întinse. ataşarea elasticului.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Coaserea materialelor elastice şi a benzilor elastice Se pot coase materiale elastice şi pot fi montate benzi elastice. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31).2–4.0 J elastice şi cusături (1/16) decorative Surfilarea materialelor de greutate medie J sau elastice. Din acest motiv. • Pentru detalii. Montaţi picioruşul pentru cusături în zigc zag „J”. Porniţi maşina. Prindeţi cu ace banda elastică pe dosul Prindeţi cu ace banda elastică pe material în câteva puncte pentru a vă asigura că banda este uniform poziţionată pe materialul textil.0 (1/16–1/8) 2.0–3. stoparea etc. în caz contrar.0 Da (3/32) (1/16–3/16) (J) Nu Întărire Cusătura în zigzag triplă 5.0 0. a materialului textil.0–4. este necesară folosirea unei benzi elastice de lungime potrivită.0 (1/16–1/4) 1. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut.0 Da (1/16) (1/64–3/16) (J) Nu Întărire Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul. Picioruş presor Ac dublu Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Denumire cusătură Model Coasere înapoi/ de întărire Cusătura elastică Coaserea materialelor 1. vă puteţi răni. Respectaţi următoarele măsuri de securitate în timpul coaserii.

e ce întindeţi banda astfel încât să aibă Coaseţi banda elastică pe material în timp aceeaşi lungime cu materialul. selectaţi cusătura . asiguraţi-vă că acul nu atinge niciun ac de gămălie. Montaţi picioruşul pentru cusături în zig• Pentru detalii. 67 . în caz contrar acul se poate îndoi sau rupe. trageţi-l cu mâna dreaptă lângă acul de gămălie cel mai apropiat de partea frontală a picioruşului presor.c Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. În timp ce trageţi materialul în spatele picioruşului presor cu mâna stângă. d zag „J”. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). 3 ATENŢIE ● Când coaseţi.

5 1. mozaicuri din bucăţi de ţesătură şi matlasare.6–4.0 2.0 Da (3/32) (1/16-3/16) (J) Nu Întărire *1Nu folosiţi coaserea înapoi. Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul.5 (1/8) 0. dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă. vă puteţi răni. Tăiaţi materialul pentru aplicaţie.0 Da (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) (J) Nu Întărire Cusătură de îmbinare cu ajur 5.5–5.0–7. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut.0-4.5 (1/8) 2. a c apoi însăilaţi-l. mozaicuri din bucăţi de ţesătură şi matlasare Sunt disponibile trei cusături pentru montarea aplicaţiilor.4 (1/16) 0. lăsând o 5 mm (1/8 şi 3/16 ţoli). a Rezerva cusăturii a a Cusătura de însăilare 68 .5 1. în caz contrar.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Aplicaţii.0-7.0 (0-1/4) 2. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”.0 (3/16) 0. cusătura J fronseuri pentru şi cusătura decorativă 3. lipiţi-l sau prindeţi-l cu ace Întoarceţi materialul pe cealaltă parte şi pe materialul pe care va fi cusut.0 (0–3/16) Da (J) *1 Da Înapoi Cusătură pentru aplicaţii J Cusătură pentru aplicaţii Cusătura de îmbinare cu ajur.0–4. Coaserea aplicaţiilor a rezervă de coasere cuprinsă între 3 şi b pe spatele aplicaţiei şi apoi îndoiţi rezerva Aşezaţi un tipar realizat din hârtie groasă de coasere folosind un fier de călcat. Picioruş presor Ac dublu Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Denumire cusătură Model Coasere înapoi/ de întărire Cusătura în zigzag şi J Surfilare aplicaţii coasere 3.0 (0–1/4) 1.

Cusături pentru mozaicuri (model neregulat) a material şi aşezaţi-o peste bucata inferioară. g începeţi să coaseţi în jurul marginii Rotiţi volantul spre dumneavoastră şi apoi aplicaţiei. opriţi maşina cu acul în material imediat în afara aplicaţiei. Îndoiţi marginea bucăţii superioare de f zag „J”.d e Porniţi maşina. pe coală de hârtie subţire sau pe o foaie de stabilizator solubil în apă. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31). a două bucăţi de material de-a lungul cusăturilor. ridicaţi pârghia picioruşului presor şi apoi întoarceţi materialul pentru a schimba direcţia de coasere. b distanţă de aproximativ 4. Reglaţi lăţimea pasului cusăturii la 7. 3 Cusătură cu ajur Coaserea peste o cusătură deschisă se numeşte „ajurare”. • Pentru detalii. Se foloseşte pentru bluze şi pentru îmbrăcămintea pentru copii. Această cusătură este cu atât mai decorativă cu cât se foloseşte un fir mai gros. la o • Când coaseţi în jurul colţurilor. b încât cusătura să se facă pe ambele bucăţi. veţi coase mai uşor. 69 . 3 1 2 a Coală de hârtie subţire sau stabilizator solubil în apă b Cusătura de însăilare c 4 mm (3/16 ţoli) c d e f Porniţi maşina.0 mm (1/4 ţoli). Dacă trageţi o linie pe mijlocul foii. Montaţi picioruşul pentru cusături în zig- Coaseţi cele două bucăţi de material astfel • Pentru detalii. Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. Montaţi picioruşul pentru cusături în zigzag „J”. selectaţi cusătura sau .0 mm (3/16 ţoli) Folosiţi un fier de călcat pentru a îndoi cele Însăilaţi cele două bucăţi de material. consultaţi „Selectarea unei cusături” (pagina 40). asigurându-vă că acul intră în ţesătură în exteriorul aplicaţiei. Selectaţi cusătura .

Montaţi picioruşul pentru matlasare pe material. a Opriţi maşina de cusut. ATENŢIE ● Strângeţi bine şurubul cu ajutorul şurubelniţei incluse. h hârtia. Picioruşul opţional pentru matlasare este necesar pentru matlasarea cu mişcare liberă. îndepărtaţi Matlasare cu mişcare liberă Pentru matlasarea cu mişcare liberă coborâţi transportorul (folosind butonul de modificare a poziţiei transportorului) astfel încât materialul să nu poată înainta. e transportorului. După ce aţi terminat de cusut. în poziţia indicată în imaginea de mai jos pentru a coborî transportorul. • Pentru detalii.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— g aliniat cu centrul celor două bucăţi de Coaseţi cu centrul picioruşului presor c şurubul suportului pentru picioruşul presor. consultaţi „Scoaterea suportului picioruşului presor” (pagina 32). Scoateţi picioruşul presor şi suportul b picioruşului presor. altfel acul poate atinge picioruşul presor putându-se îndoi sau rupe. Axul de pe picioruşul pentru matlasare trebuie aşezat deasupra şurubului de fixare a acului. a a Buton de modificare a poziţiei transportorului (privind din partea din spate a maşinii) 70 . aflat pe baza şi partea din Glisaţi butonul de modificare a poziţiei spate a maşinii. a c b a Bolţul de pe picioruşul pentru tighelire b Şurub suport picioruş presor c Şurub de fixare ac d mâna dreaptă pe poziţie şi apoi cu mâna Ţineţi suportul picioruşului de matlasare cu stângă strângeţi şurubul picioruşului de presare folosind şurubelniţa inclusă.

71 . • Transportorul este de obicei lăsat în poziţia ridicat. De reţinut ● Rotiţi volantul pentru a ridica transportorul. i butonul de modificare a poziţiei După ce aţi terminat de cusut. pentru a ridica transportorul. Cusăturile de întărire se fac la începutul şi la sfârşitul coaserii. selectaţi cusătura sau . glisaţi transportorului în poziţia iniţială. a 3 a Model • Cusăturile înapoi nu pot fi executate în timp ce transportorul este coborât.f g Porniţi maşina. Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. h materialul întins şi apoi mişcaţi materialul Folosiţi ambele mâini pentru a ţine pentru a respecta modelul.

executarea cusăturilor interioare J la pantaloni. Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. selectaţi cusătura .0 (1/64) (1/64-1/16) Nu Nu Întărire De întărire/ Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul. Picioruş presor Ac dublu Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Picio ruş cu dublă antre nare Denumire cusătură Model Coasere înapoi/ de întărire Cusătură elastică triplă Montarea mânecilor. sunt executate trei cusături suprapuse. c a b c d d Lăţime cusătură Tastă pentru lăţimea cusăturii Mută poziţia acului spre stânga Mută poziţia acului spre dreapta 72 . cusăturile interioare ale pantalonilor şi colţurile buzunarelor. vă puteţi răni. a b ■ Schimbarea poziţiei acului Porniţi maşina. d Începeţi coaserea. cum sunt orificiile de la mâneci. Apăsaţi partea „–” a tastei pentru lăţimea cusăturii pentru a obţine poziţia din stânga a acului.0–7.4 0. în caz contrar. Poziţia acului poate fi reglată pentru cusătura dreaptă (acul în partea stângă) şi pentru cusătura elastică triplă prin reglarea lăţimii cusăturii. Montaţi picioruşul pentru cusături în zig- a b • Pentru detalii. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut.5 1.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— Cusături de întărire Întăriţi punctele care vor fi supuse deformării.5–4. dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă.0 A zonelor unde (1/16) cusătura se desface uşor 1.0–3.0 (3/32) (1/16–3/16) Da Nu Întărire Coaserea cheiţelor Întărirea deschizăturilor şi a 2. c zag „J”. consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 31).0 (1/16-1/8) 0. Cusătură elastică triplă Pentru fiecare cusătură. sau apăsaţi partea „+” pentru poziţia din dreapta a acului. coaserea materialelor elastice şi cusături decorative 0.3–1. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”.0 (0) 0.0 (0–1/4) 2.

este descrisă mai jos procedura de coasere a cheiţelor la colţurile buzunarelor. selectaţi cusătura . în caz contrar cheiţa nu va fi cusută la mărimea corectă. după cum se arată în imagine. aşezaţi materialul astfel a Cu deschiderea buzunarului spre încât acul să intre în ţesătură la 2 mm (1/16 ţoli) în faţa deschiderii buzunarului şi apoi coborâţi pârghia picioruşului presor. d • Pentru detalii.) 3 f dumneavoastră. Ca exemplu. nu împingeţi în partea frontală a picioruşului presor. 73 . precum colţurile buzunarelor şi deschiderile. (Distanţa între gradaţiile de pe rigla picioruşului presor este de 5 mm (3/16 ţoli). Notă ● Când coborâţi picioruşul presor. consultaţi „Înlocuirea Montaţi picioruşul pentru butoniere „A”. b c a Riglă gradată picioruş presor b Lungimea cheiţei c 5 mm (3/16 ţoli) b a a 2 mm (1/16 ţoli) Porniţi maşina. e picioruşului presor şi apoi trageţi-l sub Treceţi firul superior prin orificiul picioruşul presor.Coaserea cheiţelor Cheiţele sunt un tip de cusătură de întărire folosită pentru a întări punctele supuse deformării. a Reglaţi placa ghidajului pentru nasture pe Stabiliţi lungimea dorită a cheiţei. picioruşului presor” (pagina 31). c Cu ajutorul butonului de selectare a modelului. picioruşul pentru butoniere „A” la lungimea dorită.

consultaţi „Reglarea lungimii şi lăţimii cusăturii” (pagina 40). j poziţia iniţială. i firele şi apoi scoateţi materialul. Ridicaţi pârghia picioruşului presor. tăiaţi Ridicaţi pârghia pentru butoniere în De reţinut ● Dacă materialul nu este antrenat. apoi se va opri. a b a Pârghie pentru butonieră b Suport h stângă şi apoi începeţi să coaseţi. Trageţi în jos pârghia pentru butoniere cât a a Pârghie pentru butonieră Pârghia pentru butoniere trebuie pusă în spatele suportului de pe picioruşul pentru butoniere. maşina va realiza automat cusătura de întărire. Ţineţi uşor capătul firului superior în mâna După finalizarea operaţiei de coasere.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— g se poate de mult. din cauză că este prea gros. Pentru detalii. de exemplu. 74 . măriţi lungimea pasului cusăturii.

0 (1/64–3/16) Înapoi Surfilarea S materialelor subţiri sau de greutate medie Surfilarea S materialelor groase 3.5 (3/32) 0. consultaţi „Înfilarea firului tăietorului lateral pe şurubul de fixare a acului. în caz contrar. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor şi suportul picioruşului presor trebuie să opriţi maşina de cusut.Folosirea tăietorului lateral (opţional) Folosind tăietorul lateral opţional. a superior” (pagina 20). cusături S încreţire de sau nervuri etc. Când folosiţi tăietorul lateral.0–2. Picioruş presor Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Coasere înapoi/ de întărire Denumire cusătură Model Cusături simple. Notă ● Dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi folosit în timp ce tăietorul lateral este instalat pe maşina de cusut.2–5. în caz contrar se poate produce deteriorarea dispozitivului de înfilare a acului. a • Pentru detalii. 75 .0 (1/16–3/16) Întărire 3 Întărire 5. c • Pentru detalii.0 (1/16–3/16) Valorile de sub „Auto” sunt setate când este selectat modelul.5 (1/8) 2.0 (3/32–3/16) 2. d Ridicaţi pârghia picioruşului presor. vă puteţi răni. cusături” (pagina 40). b • Pentru detalii. cusăturile de surfilare pot fi realizate în timp ce marginea materialului este tăiată.0 (3/32–3/16) 2. consultaţi „Înlocuirea Scoateţi picioruşul presor. e sus şi apoi prindeţi furca de conectare a Ridicaţi pârghia picioruşului presor mai picioruşului presor” (pagina 31). dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă.0–4.0 (0) 0. reglaţi lăţimea pasului cusăturii la o valoare din intervalul de valori indicat în tabelul de mai sus.5 (3/32) 1. Înfilaţi firul superior.5 (0–3/32) 2.5–5.0–4. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul prezentat sub „Manual”. consultaţi „Selectarea unei b a Furcă de conectare b Şurub de fixare ac Selectaţi o cusătură.0 (1/16) 1. Cusătură de surfilare 0.5–5.0 (3/16) 2.

nu va fi tăiat. Dacă acul atinge picioruşul presor. b a a a Canalul suportului picioruşului presor b Ax a Placă de ghidare Cuţitul lateral este montat. suportului picioruşului presor şi apoi coborâţi încet pârghia picioruşului presor. i 2 cm (3/4 ţoli) în material. a a 2 cm (3/4 ţoli) 76 . h lateral şi apoi trageţi-l spre partea din Notă ● Dacă materialul nu este aşezat corect. ATENŢIE ● După reglarea lăţimii cusăturii. la începutul Efectuaţi o tăietură de aproximativ cusăturii. Ridicaţi pârghia picioruşului presor pentru g a verifica dacă cuţitul lateral este bine montat.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— f axul acestuia să fie aliniat cu canalul Aşezaţi cuţitul tăietor lateral astfel încât j Aşezaţi materialul astfel încât partea dreaptă a Aşezaţi materialul. partea stângă să se afle sub picioruşul presor. întoarceţi încet volantul spre dumneavoastră şi asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul presor. tăieturii să se afle peste placa ghidajului. acesta se poate îndoi sau rupe. Treceţi firul superior pe sub cuţitul tăietor spate a maşinii de cusut.

curăţaţi-l îndepărtând orice scamă sau urmă de praf. În cazul în care este realizată cusătura .k începeţi coaserea. folosiţi o cârpă pentru a aplica puţin ulei pe tăişul cuţitului. Coborâţi pârghia picioruşului presor şi În timp ce cusătura este realizată. rezerva cusăturii este tăiată. 77 . ● După ce folosiţi cuţitul lateral. 3 a a 5 mm (3/16 ţoli) Notă ● Cuţitul lateral poate tăia cel mult un strat de 13-uncii (368.55 g/mp) de material denim. ● Dacă cuţitul tăietor nu mai taie. rezerva cusăturii va fi de aproximativ 5 mm (3/16 ţoli).

CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— 78 .

0 (0–1/4) Înapoi 3. 79 .0–7. J cusături de încreţire sau nervuri etc. montaţi picioruşul „J” pentru cusături în zig-zag.0 Da Nu (3/32) (1/16–3/16) (J) 1.4 (1/16) 0. altfel acul se poate rupe sau maşina de cusut se poate deteriora.0 2.0 (3/32) (1/64–3/16) Nu *1 Da Centru – – *2 *1 2.0–7. 0. *2 Selectaţi o lăţime a cusăturii de 5.5 1. precum şi posibilitatea utilizării acului dublu.0–3.0 (3/32–3/16) (1/16) (1/16–3/16) Nu Nu Întărire Cusătură de surfilare 5.0 (0–1/4) 2.5 (1/8) 2. lungimea şi lăţimea cusăturii.0 1.5 0.0 (3/16) (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) Nu Nu Întărire *1 Nu folosiţi coaserea înapoi.5 1.5–5.0–4.0 (0–3/16) *2 *1 Da Da (J) Întărire Cusătura în zigzag 0.0 mm (3/16 ţoli) sau mai puţin.0 2. Montarea fermoarelor.0–4.4 ANEXĂ Parametrii cusăturii În tabelul următor sunt prezentaţi parametrii cusăturilor utilitare: utilizare.2–5.0 2. Cusături utilitare Picioruş presor Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Denumire cusătură Picior uş cu dublă antre nare Ac dublu Model Coasere înapoi/ de întărire 4 Înapoi Cusătură dreaptă Stânga Cusături simple.5–5. cusături J cusături simple şi de încreţire sau nervuri etc.0 (0) 0.0 Da (3/32) (1/64–3/16) (J) Da Înapoi Cusătura elastică Coaserea 1.0 (1/16–1/8) *2 2.5 (1/8) 1.0–4. ATENŢIE ● Când folosiţi acul dublu.0 J materialelor elastice şi cusături (1/16) decorative şi J Surfilare aplicaţii coasere Surfilarea G materialelor subţiri sau de greutate medie G Surfilarea groase materialelor 3.0–4.2–5.5 0.

5 1.0 0.3–1. stoparea etc.5 0.0–3.0 (1/8-3/16) 0. ataşarea (3/16) elasticului.0 (1/8-1/4) 0.0 J cusătura pentru (3/16) fronseuri şi cusătura decorativă Întărirea deschizăturilor şi a 2.5 1. *2 Selectaţi o lăţime a cusăturii de 5.5 1.0 (1/8-3/16) 0. 80 .0 Da Nu (3/32) (1/16-3/16) (J) Întărire Cusătură de îmbinare cu ajur Cusătura de îmbinare cu ajur.0 Nu (1/32) (1/64-1/16) Nu Întărire De întărire/ *1 Nu folosiţi coaserea înapoi.0 2.0 A zonelor unde cusătura (1/16) slăbeşte uşor Butoniere întărite A pentru materiale căptuşite Butoniere orizontale pe A materiale subţiri şi medii Butoniere pentru A materiale groase şi blănuri 5.2–1.5–5. executarea cusăturilor interioare J la pantaloni.0 mm (3/16 ţoli) sau mai puţin.0–7.0–7.0 Nu (1/32) (1/64-1/16) Nu Întărire De întărire/ 7.0 (0) 0.0 J elastice.0 Nu (3/32) (1/16–3/16) Nu Întărire Cusătură pentru aplicaţii 3.0 (3/16) 3.5 Nu (1/16–1/8) Nu Întărire Cusătura în zigzag triplă Surfilarea materialelor de greutate medie sau 5.5 0.0 Da Nu (3/32–3/16) (3/32) (1/16–3/16) (J) *2 2.5–7. 5.0 (1/4) 3.0-5.0–5.0 (0–1/4) 2.0 (0-1/4) Întărire Coaserea cheiţelor 1.0–3.0 Nu (1/64) (1/64-1/16) Nu Întărire De întărire/ 3.0-4.0 (1/16) 1.ANEXĂ ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Picioruş presor Lăţime pas cusătură [mm (ţoli)] Utilizare Automat Manual Automat Manual Lungime cusătură [mm (ţoli)] Denumire cusătură Picior uş cu dublă antre nare Ac dublu Model Coasere înapoi/ de întărire Cusătură de tiv invizibilă Tivire cu cusături invizibile pe R materiale de greutate medie Tivire cu cusătură R invizibilă pe materialele elastice 0 (0) –3← – →3 2. coaserea materialelor elastice şi cusături decorative J Cusătură pentru aplicaţii 1.0 (1/16-1/8) 0.6–4.0 (1/16) 1.0 Da Nu (1/16) (1/64–3/16) (J) Întărire Cusătură elastică triplă 0.0 (3/16) 0.0-7.0 (1/16–1/4) *2 1.5 0.5 (1/8) *2 2.5 Nu (1/16–1/8) Nu Întărire 0 (0) –3← – →3 2.0 Nu (1/32) (1/64-1/16) Nu Întărire De întărire/ Cusături pentru butoniere 5.4 0.3–1.2-1.2–4.5–4.0–3. Montarea mânecilor.

● Nu folosiţi benzen. 4 a a Capacul plăcii acului f Curăţarea suportului suveicii Curăţaţi cârligul şi spaţiul de sub placa acului. e părţi şi apoi glisaţi-l spre dumneavoastră Apucaţi capacul plăcii acului de ambele pentru a-l scoate. în caz contrar maşina de poate decolora sau deforma. ştergeţi-o cu o lavetă uscată. în caz contrar vă puteţi răni sau electrocuta. Scoateţi suveica. a a Suveică g pentru a îndepărta orice scamă şi fir de Folosiţi peria de curăţat sau un aspirator praf de pe suportul suveicii şi din zona înconjurătoare. După ce aţi curăţat-o cu o lavetă umedă. în caz contrar vă puteţi răni sau electrocuta. b presor. 81 . Performanţele de coasere ale maşinii vor fi afectate dacă se adună praf în suportul suveicii. diluant sau prafuri de curăţat. a b a Perie pentru curăţat b Suport suveică • Nu puneţi ulei pe suportul suveicii sau pe suveică. stoarceţi-o bine şi apoi ştergeţi suprafaţa maşinii.Întreţinere În cele ce urmează vor fi descrise operaţiunile simple de întreţinere a maşinii de cusut. în consecinţă. Ridicaţi acul şi pârghia picioruşului c Trageţi extensia blatului către stânga. a de alimentare. d presor şi scoateţi suportul. Apucaţi de partea din faţă a suveicii şi trageţio afară. ATENŢIE ● Asiguraţi-vă că maşina de cusut a fost oprită şi apoi deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa maşina. înmuiaţi puţin o lavetă în detergent neutru. Opriţi maşina şi scoateţi din priză cablul ATENŢIE ● Asiguraţi-vă că maşina de cusut a fost oprită şi apoi deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa maşina. acesta trebuie curăţat periodic. Slăbiţi şurubul suportului picioruşului şurubul de fixare a acului şi scoateţi acul. apoi slăbiţi Curăţarea suprafeţei maşinii Dacă suprafaţa maşinii este murdară.

Reaşezaţi placa acului în poziţia iniţială şi d apoi strângeţi şuruburile cu şurubelniţa inclusă. firul superior s-ar putea încurca.82). în caz contrar. a Protuberanţă b Arc i în placa acului şi apoi glisaţi capacul la Introduceţi lamelele capacului plăcii acului locul său. b cu şurubelniţa inclusă. în caz contrar.ANEXĂ ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— h protuberanţa acesteia să se alinieze cu Introduceţi suveica astfel încât arcul. e Urmaţi paşii g până la i (pagina 81 . Scoateţi placa acului scoţând şuruburile b a b c Scoateţi firul încurcat din placa acului. ● Asiguraţi-vă că suveica a fost instalată corect. acul s-ar putea rupe şi ar putea fi afectate performanţele de coasere. acul se poate rupe. ATENŢIE ● Nu utilizaţi niciodată o suveică zgâriată. a a Urmaţi paşii a până la f de la pagina 81. Scoaterea plăcii acului Dacă firul s-a încurcat şi nu poate fi îndepărtat prin curăţarea suportului suveicii. Contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat pentru a vă procura o suveică nouă. Notă ● Aliniaţi cele două orificii pentru şuruburi de pe placa acului cu cele două orificii de pe maşină. scoateţi placa acului. 82 .

Zona din jurul orificiului plăcii acului este zgâriată. Acul se rupe. Instalaţi corect acul. Nu este folosit picioruşul presor potrivit pentru tipul de cusătură pe care vreţi s-o realizaţi. Zona din jurul orificiului picioruşului presor este zgâriată. nu funcţionează corect. Acul este bont sau îndoit. deşi comanda de picior este când comanda de picior este conectată. pagina 15 special pentru această maşină. Maşina de cusut nu funcţionează. Porniţi maşina. O cusătură. Folosiţi şurubelniţa pentru a strânge pagina 30 şurubul. Ghidaţi uşor materialul. Simptom Cauză probabilă Ştecărul cablului de alimentare nu este introdus într-o priză de curent. Glisaţi axul bobinatorului spre stânga. pagina 79 pagina 47 – Înlocuiţi placa acului. Combinaţia de material. Pârghia picioruşului presor este ridicată. Dacă problema persistă. Contactaţi distribuitorul de la care aţi – achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. pagina 58 4 Nu folosiţi butonul de pornire/oprire atunci Butonul de pornire/oprire a fost apăsat. Utilizaţi numai o bobină concepută special pentru această maşină. Maşina nu este pornită. Contactaţi distribuitorul de la care aţi – achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Înlocuiţi suveica. Contactaţi distribuitorul de la care aţi – achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Ataşaţi picioruşul presor potrivit cu tipul de cusătură dorit. Soluţie Referinţă Introduceţi ştecărul cablului de alimentare pagina 14 în priza de curent pentru uz casnic. pagina 42 Pentru a folosi butonul de pornire/oprire. pagina 42 Ridicaţi pârghia pentru butoniere. Axul bobinatorului este deplasat spre dreapta. jos pârghia pentru a fost apăsat în timp ce pârghia pentru butoniere este ridicată. pagina 29 Şurubul de fixare a acului este slăbit. Suveica este zgâriată. Tensiunea din firul superior este prea mare. Înlocuiţi picioruşul presor. Înlocuiţi acul cu unul nou. contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. conectată. deconectaţi comanda de picior.Depanarea Dacă maşina nu mai funcţionează corect. Materialul este prea mult tras. care au o Nu se utilizează o bobină concepută grosime diferită. pagina 14 pagina 17 Coborâţi pârghia picioruşului presor. pagina 29 Alegeţi un fir şi un ac care se potrivesc pagina 28 cu tipul de material pe care îl coaseţi. alta decât cea pentru coaserea butonierelor sau a cheiţelor. fir şi ac nu este corectă. înainte de a apela la service verificaţi posibilele cauze descrise mai jos. 83 . – Cusătura pentru coaserea butonierelor sau a cheiţelor a fost Trageţi în selectată şi butonul de pornire/oprire butoniere. Slăbiţi tensiunea din firului superior. a fost selectată şi butonul de pornire/oprire a fost apăsat în timp ce pârghia pentru butoniere este coborâtă. Bobinele modelelor mai vechi. Acul nu este corect instalat.

Înfilaţi corect firul bobinei. Zona din jurul orificiului plăcii acului este zgâriată. Înlocuiţi placa acului. mosorul nu este instalat corect sau firul a ieşit din conducătorul de fir al tijei acului). Firul s-a încurcat. Firul bobinei a fost instalat greşit. Contactaţi distribuitorul de la care aţi – achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Bobinele modelelor mai vechi. Instalaţi corect acul. Acul este bont sau îndoit. care au o grosime diferită. bobină concepută special pentru această maşină. Zona din jurul orificiului picioruşului presor este zgâriată. Înlocuiţi picioruşul presor. Contactaţi distribuitorul de la care aţi – achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Înlocuiţi suveica. Soluţie Înfilaţi corect firul superior. Slăbiţi tensiunea din firului superior. Bobinele modelelor mai vechi. Firul este înnodat sau încurcat. pagina 28 pagina 47 Îndepărtaţi firul încurcat.ANEXĂ ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Simptom Cauză probabilă Firul superior a fost înfilat incorect (de exemplu. de exemplu în suveică. Înlocuiţi acul cu unul nou. curăţaţi pagina 81 suportul suveicii. Firul este încurcat. Utilizaţi numai o pagina 15 special pentru această maşină. Înfăşuraţi corect bobina. nu Nu se utilizează o bobină concepută funcţionează corect. Firul bobinei a fost înfăşurat greşit. pagina 18 pagina 15 – pagina 81 Firul inferior se încurcă sau se rupe. 84 . Tensiunea din firul superior este prea mare. Acul ales nu este potrivit pentru firul folosit. Dacă firul sa încurcat în suveică. bobină concepută special pentru această maşină. Referinţă pagina 20 Desfaceţi nodurile şi descurcaţi firul. Înlocuiţi bobina. pagina 29 pagina 29 Firul superior se rupe. Utilizaţi numai o pagina 15 special pentru această maşină. Pe bobină există zgârieturi sau aceasta nu se roteşte corect. – Alegeţi acul potrivit pentru tipul de cusătură folosită. nu Nu se utilizează o bobină concepută funcţionează corect. Suveica este zgâriată. Contactaţi distribuitorul de la care aţi – achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Acul nu este corect instalat. care au o grosime diferită. Îndepărtaţi firul încurcat şi curăţaţi suportul suveicii.

Înfilaţi corect firul bobinei. Reglaţi tensiunea firului. Utilizaţi numai o pagina 15 special pentru această maşină. pagina 33 pagina 47 Suportul picioruşului presor nu este corect instalat. Acul este bont sau îndoit. Instalaţi corect acul. pagina 29 pagina 29 pagina 81 pagina 81 pagina 20 S-a depus praf pe transportor sau pe Curăţaţi suveica. care Nu se utilizează o bobină concepută au o grosime diferită. 85 . fir şi ac nu este corectă. Bobinele modelelor mai vechi. pagina 29 Firul nu trece prin urechea acului. Înfilaţi corect firul superior şi instalaţi pagina 18. bobină concepută special pentru această maşină. nu Nu se utilizează o bobină concepută funcţionează corect. fir şi ac nu este corectă. Alegeţi un fir şi un ac care se potrivesc cu tipul de material pe care pagina 28 îl coaseţi. Înfilaţi corect firul superior. fir şi ac nu este corectă. Referinţă pagina 20 pagina 18 pagina 15 Tensiunea firului este incorectă. Tensiunea firului nu este setată corect. cusătura este prea lungă sau Coaseţi cu stabilizator sub material. bobină concepută special pentru această maşină. Firul bobinei a fost instalat greşit. pagina 29 pagina 49 pagina 47 pagina 20 4 În cazul în care coaseţi materiale subţiri. Firul superior a fost instalat greşit. Contactaţi distribuitorul de la care aţi – achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Utilizaţi numai o pagina 15 special pentru această maşină. Mosorul este instalat incorect. Acul nu este corect instalat. Înfăşuraţi corect bobina. care au o grosime diferită. Bobinele modelelor mai vechi. Tensiunea firului nu este setată corect. Acul este bont sau îndoit. Combinaţia de material. Soluţie Înfilaţi corect firul superior. Combinaţia de material. Înlocuiţi acul cu unul nou. Reglaţi tensiunea firului. Îndepărtaţi capacul plăcii acului şi curăţaţi suveica. nu funcţionează corect. Firul bobinei a fost înfăşurat greşit. Combinaţia de material. Instalaţi corect suportul picioruşului presor. Instalaţi corect acul. suveică. Firul superior a fost instalat greşit. Alegeţi un fir şi un ac care se potrivesc cu tipul de material pe care pagina 28 îl coaseţi. Unele puncte de cusătură lipsesc. Acul nu este corect instalat. corect firul de la bobină. Înfilaţi corect firul superior.Simptom Cauză probabilă Firul superior a fost instalat greşit. materialul nu înaintează corect. Înlocuiţi acul cu unul nou. Suveica este zgâriată. S-a acumulat praf sub placa acului sau în suveică. Apăsaţi (buton de poziţionare a acului) o dată sau de două ori pentru pagina 21 a ridica acul. pagina 15 Alegeţi un fir şi un ac care se potrivesc cu tipul de material pe care pagina 28 îl coaseţi. Înlocuiţi suveica. Acul nu a fost ridicat. Firul superior sau firul bobinei a fost instalat greşit. Materialul este încreţit. Se produce un zgomot de trepidaţie. În timpul coaserii se aude un sunet ascuţit. 20 Instalaţi corect mosorul.

Glisaţi butonul de modificare a poziţiei transportorului în poziţia . Lampa de cusut este deteriorată. Lampa de cusut nu se aprinde. curăţaţi pagina 81 suportul suveicii. Îndepărtaţi firul încurcat. Îndepărtaţi firul încurcat. 86 . curăţaţi pagina 81 suportul suveicii. Referinţă pagina 79 pagina 47 Cusătura nu este realizată corect. Soluţie Ataşaţi picioruşul presor potrivit cu tipul de cusătură dorit. pagina 70 pagina 40 Materialul nu înaintează. Combinaţia de material. de exemplu în suveică.ANEXĂ ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Simptom Cauză probabilă Nu este folosit picioruşul presor potrivit pentru tipul de cusătură pe care vreţi s-o realizaţi. fir şi ac nu este corectă. Pasul cusăturii este prea mic. Dacă firul sa încurcat în suveică. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai – apropiat centru de service autorizat. de exemplu în suveică. Măriţi lungimea pasului cusăturii. Dacă firul sa încurcat în suveică. Firul s-a încurcat. Alegeţi un fir şi un ac care se potrivesc cu tipul de material pe care pagina 28 îl coaseţi. Transportorul este coborât. Reglaţi tensiunea firului. Tensiunea firului nu este setată corect. Firul s-a încurcat.

● Dacă mesajul de eroare „F1”-„F9” apare pe ecranul LCD în timpul utilizării maşinii de cusut. 4 E4 Mutaţi axul bobinatorului spre stânga înainte de a continua operaţiunea.) în timpul ridicării pârghiei pentru butoniere. În caz contrar. Coborâţi picioruşul presor înainte de a continua operaţiunea. Butonul de pornire/oprire a fost apăsat.) în timpul ridicării picioruşului presor. sau efectuând corect operaţiunea. utilizaţi maşina folosind pedala. Cusătura pentru butoniere sau cheiţe a fost selectată şi butonul de pornire/ oprire a fost apăsat (Pedala a fost eliberată. E2 Ridicaţi pârghia pentru butoniere înainte de a continua operaţiunea. Deconectaţi pedala şi apoi apăsaţi butonul pentru pornire/oprire.) în timpul coborârii pârghiei pentru butoniere. dacă este conectată. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Opriţi maşina şi scoateţi firul încurcat înainte de a continua operaţiunea. alta decât cea pentru coaserea butonierelor sau a cheiţelor. Mesajul poate fi şters apăsând orice tastă de pe panoul de control. E5 E6 De reţinut Motorul s-a blocat pentru că firul este încurcat. dacă este conectată. răsucind orice buton. deşi comanda de picior este conectată. E3 Coborâţi pârghia pentru butoniere înainte de a continua operaţiunea. Cod eroare Mesaj de eroare (pe ecranul LCD) Cauză probabilă Soluţie E1 Butonul de pornire/oprire sau butonul pentru coasere înapoi/de întărire a fost apăsat (Pedala a fost eliberată. dacă este conectată. un mesaj de eroare va apărea pe ecranul LCD. O cusătură.Mesajele de eroare Dacă maşina de cusut este utilizată incorect sau dacă maşina de cusut se defectează. probabil că maşina s-a defectat. 87 . Butonul pentru coasere înapoi/de întărire sau butonul pentru poziţionarea acului a fost apăsat în timp ce axul bobinatorului este deplasat spre dreapta. a fost selectată şi butonul de pornire/ oprire este apăsat (Pedala a fost eliberată.

Maşina de cusut continuă să emită bipuri timp de trei secunde şi apoi se opreşte automat. Trebuie să verificaţi şi să corectaţi cauza erorii înainte de a continua coaserea. de exemplu deoarece firul este încurcat 88 . ■ Dacă maşina se blochează. ■ Dacă efectuaţi o operaţiune greşită Se aud două sau patru bipuri. ■ Pentru o operaţiune corectă Se aude un bip. se aude un bip.ANEXĂ ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— Semnale sonore de funcţionare De fiecare dată când este apăsată o tastă sau se execută o operaţiune incorectă.

.............................................70 mesaje de eroare .......................56 butonul de poziţionare ac ................................Index A ac.....................................................12 picioruşul de matlasare ........................................................................................................................49 I instrucţiuni de siguranţă ...................................9 buton de modificare a poziţiei transportorului..................................................................17 curăţare .. 40....................12 89 .................................... 63 cusături pentru mozaicuri ...................................................................... 49 picioruşul pentru cusut nasturi..... 57...........................12 picioruş pentru matlasare 6.............................11.......................................................31 picioruşul reglabil pentru fermoare / paspoal ......27 întrerupătorul principal...11 poanson................................18 capac mosor...............................53 poziţie de oprire a acului ..............69 P D E dispozitivul pentru desfăcut cusături .....11 C capac bobină ........13 aplicaţii ...11 masa lată.......................................................................................48 coaserea materialelor subţiri .............12..............................................40 lungime cusătură ...................................... 73 pedală... 73 picioruşul pentru cusături invizibile..............................................1 introducerea fermoarului ....................11 ghidaj pentru matlasare................................................................................ 25 axul mosorului ................................................................11..... 33 picioruş pentru matlasare 6........................................................................................................15...........81 coaserea cheiţelor ............11 butoane de control....... 58 extensia blatului maşinii ............................. 81 picioruş cu dublă antrenare ...........12........................... 25 alimentarea cu energie electrică .....................58 poziţie ac .47 butonieră ............18 M manual de utilizare ..........................................56 cusătură cu ajur........................... 87 parametrii cusăturii .......79 pârghia picioruşului presor ...............................................................11....................69 cusătură dreaptă ................................................................................................................................................12 picioruşul pentru butoniere ..............................62 Î înlocuirea acului ......35 mm (1/4") ......................11...............................35 punga pentru accesorii .............................................. 70 picioruşul deschis ............................................................................................................................................................58..........................................................................................................................................11 capacul plăcii de ac ....................................................81 cusătura de tiv invizibilă ........................73 coaserea de-a lungul unei curbe ...........................................68 ax suplimentar pentru mosor...27 acul dublu ..20 axul suportului picioruşului presor ...............................12.............................12 picioruşul antiaderent ................................27 accesoriile incluse la livrare..............................................................................................................................................................................................................................................................12 acele maşinii de cusut ..............................................11..........20 G ghid de referinţă rapidă ...................................12 plasa de protecţie a mosorului ........................... 62....................48 coaserea materialelor elastice...............................................10 F fir pentru bobină .......................................................................................... 11...35 mm (1/4") cu sistem de ghidare .............................................10.....12 picioruşul pentru surfilare ..................................................40 B bobină........................................................................................................11............11...........................72 cusături de bază ...11 picioruşul pentru fermoare......87 montarea benzii elastice......................................................53 cusătură elastică triplă..11 accesoriile opţionale.................................................... 52 picioruşul presor ..............................49 coaserea materialelor groase........................................................... 63 picioruşul pentru ghidare cusătură ................................................. 18.....................................................................................54 cusătura elastică .........11 picioruşul pentru cusături în zigzag .......................49 conducătorul de fir............ 36 matlasare cu mişcare liberă ..................66 panou de control......................... 50 firul superior.........14 întreţinere .................52.....................................20 pârghie pentru butoniere .....................................................20 controlerul de viteză coasere .............................................................................................70 buton de selectare model .....66 cusătura pentru butonieră .................................................................................................................................................................................................11 peria pentru curăţat ......................................................................81 L lăţime pas cusătură ..........40 buton pentru tensionarea firului.............

.......................................................................................S schimbarea direcţiei de coasere..................................81 Ş şurubelniţa cu cap rotund ........................................70 90 ...............................12 tensiunea firului ...47 tigheluri fanteziste ...................40 semnale sonore de funcţionare ........................................................11 suport picioruş presor...............................................................................................32 suport suveică ......................88 setul de ace .........................................................................69 transportor ........................11 T tăietor lateral...........................................................................................................48 selectarea unei cusături ............

.

Romanian 885-V11 XE4561-001 Printed in China .

.

Polish Romanian 885-V11 XE4561-001 Printed in China .