You are on page 1of 8

§Ò kiÓm tra chÊt lîng

Ch¬ng: Nhãm Halogen

PHÇN I. TR¾C NGHIÖM C©u 1. H·y khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D ®øng tríc ph¬ng ¸n ®óng 1/ ChÊt nµo sau ®©y chØ cã tÝnh oxi ho¸ ? A. Cl2 B. F2 C. Br2 D. I2 2/. ChÊt nµo sau ®©y kh«ng ®îc ®ùng trong lä b»ng thuû tinh ? A. CaF2 B. NaF C. HCl D. HF 3/ Khi ®æ dd AgNO3 vµo dd chÊt nµo sau ®©y sÏ thu ®îc kÕt tña mµu vµng ®Ëm nhÊt ? A. HBrO B. HCl C. HI D. NaF 4/. Ph¶n øng nµo sau ®©y chøng tá HCl cã tÝnh chÊt khử ? A. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 B. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O C. 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O D. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 5/ Brom bÞ lÉn t¹p chÊt lµ clo.§Ó t¸ch lÊy brom cÇn lµm c¸ch nµo sau ®©y? A. DÉn hçn hîp ®i qua dd H2SO4 B. DÉn hçn hîp ®i qua níc C. DÉn hçn hîp ®i qua dd KBr D. DÉn hçn hîp ®i qua dd NaI 6/ Hßa tan 12,74g hîp kim Cu, Mg, Al b»ng 1 lîng võa ®ñ dd HCl thu ®îc 11,2 lÝt khÝ X (®ktc) vµ 2,54g chÊt r¾n Y vµ dung dÞch Z. Läc bá chÊt r¾n Y, c« c¹n dung dÞch Z ®îc lîng muèi khan lµ: A. 60,74g B. 38,6g C. 48,24 g D. 45,7 g 7. CÆp chÊt nµo sau ®©y tån t¹i trong cïng 1 dung dÞch hay hçn hîp ? A. HF vµ SiO2 B. FeCl2 vµ Cl2 C. O2 vµ Cl2 D. HBr vµ H2SO4 8/. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dd HCl là A. Fe2O3, KMnO4,Mg, Cu B. BaCO3, Cu(OH)2, Ag, CuO C. Fe, CuSO4,Ba(OH)2,Au D. AgNO3, Al(OH)3, CuO, Fe,MnO2 9/ §Ó ®iÒu chÕ HBr ngêi ta dïng P¦ nµo sau ?  →  A. HCl + NaBr --> NaCl + HBr B. B2 + H2O ← HBr + HbrO C. PBr 3 +3 H2O --> 3HBr + H3PO3 D. NaBr + H 2SO4 ®Æc ----> HBr + NaHSO4 10/ §æ dung dÞch chøa 2 g HBr vµo dung dÞch chøa 2 g NaOH thu ®îc dung dÞch X. Nhóng giÊy qu× tÝm vµo dung dÞch X th× thÊy giÊy qu× tÝm chuyÓn sang mµu nµo ? A. Mµu xanh B. Mµu ®á C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc D. Kh«ng ®æi mµu 11/ §èt ch¸y hoµn toµn 12,9g hçn hîp X gåm : Mg, Zn, Ca ngoµi kh«ng khÝ thu ®îc 17,7 g hçn hîp Y gåm 3 oxit. ThÓ tÝch dung dÞch HCl 3 M võa ®ñ ®Ó ph¶n øng hÕt víi Y lµ A. 200ml B. 400ml C. 500ml D. 250 ml 12/ Kim lo¹i M tho¶ m·n c¸c PT :1/ M + Cl2 --> X. 2/ M + HCl --> Y 3/ Cl2 + Y---> X. VËy M lµ A. Zn B. Al C. Mg D. Fe C©u 2. H·y khoanh trßn vµo ch÷ § nÕu c©u ®óng vµ ch÷ S nÕu c©u sai. a. Níc Giaven vµ clorua v«i ®Òu cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh nªn dïng ®Ó tÈy mµu vµ s¸t trïng § S

Al.25g muèi . Cho 5. Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau ? to dpdd → → 1/ (A)  (B) + O 2/ (B) + H O  KOH +(C) +(D) § 2 2 → 3 / (C) + (D)  (E) 4/ (E) + NaOH → (H) + (I) → AgCl + (N) 5/ (H) + (M) 6/ (C) + NaOH → Níc Gia –ven → (E) + (L) 7/ (C) + Br2 + (I) 8/ (G) + HI → (I) + H2S + (R) C©u 4. Cho d·y axit sau: HF. Ièt cã tÝnh chÊt ®Æc trng lµ t¸c dông víi hå tinh bét t¹o thµnh hîp chÊt cã mµu xanh.5 ) to . Cu trong dd HCl d thÊy tho¸t ra 8. Cl=35. TÝnh % khèi lîng mçi kim lo¹i trong hh A vµ thÓ tÝch dd HC 2M ®· tham gia P¦ ? ( Cho Na=23. 35 dd NaOH 14. a/ X¸c ®Þnh kim lo¹i M ? b/ HÊp thô hÕt V lÝt khÝ Cl 2 trªn vµo 109. Tù LUËN C©u 3 .63 % (®un nãng ë 75 0C) thu ®îc dd X. Nung C trong kh«ng khÝ tíi khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 2. Al=27. Hoµ tan 10 g hh A gåm : Mg. HBr. HI. Cu=64. thu ®îc dd B vµ chÊt r¾n C. Trong c«ng nghiÖp níc Giaven ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®iÖn ph©n dd NaCl lo·ng cã mµng ng¨n § S PHÇN II.96 lÝt khÝ (®ktc).6 g kim lo¹i M t¸c dông võa ®ñ víi V lÝt (®ktc) khÝ Clo. TÝnh C% c¸c chÊt trong dd X ? C©u 5. H=1. thu ®îc 16. Fe=56. HCl. O=16.75 g chÊt r¾n D.b. Mg=24. § S d. Axit m¹nh nhÊt lµ HF S c.

Cu=64. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi lîng mçi kim lo¹i trong A? ( Cho Mg=24.5 ) §Ò kiÓm tra 45 phót Ch¬ng 5: Nhãm halogen C©u 1 (2®): H·y khoanh trßn vµo ch÷ § nÕu c©u ®óng vµ ch÷ S . Cl=35.6 lÝt khÝ (ë ®ktc) kh«ng mµu vµ 6. H=1. NaI. HCl. a.C©u 3 (2®): Hoµn thµnh d·y chuyÓn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn nÕu cã) (2) MnO2  Cl2 → (1) (3) + Fe Z I 2 → A (4) ] CaOCl2 C©u 4 (1®): Nªu c¸ch ph©n biÖt 3 dung dÞch sau: Na2SO4. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng x¶y ra? b.ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra ? C©u 5: (3®): Hoµ tan hçn hîp A gåm: Mg vµ Cu trong dung dÞch HCl d th× thu ®îc 5.4g chÊt r¾n B kh«ng tan.

S § S § c. S¶n xuÊt níc Giaven.5. . Ag.4 g chÊt r¾n B kh«ng tan. ë nhiÖt ®é thêng lµ chÊt r¾n C. a. HCl. Pt. S¶n xuÊt thuèc chèng s©u r¨ng D. a.HI c. +7.B. øng dông nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña Clo? A. D. P B. HI. Cl = 35. DiÖt trïng níc sinh ho¹t B. CaOCl2 ®Òu cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh S b. Dung dÞch axit nµo sau ®©y kh«ng thÓ chøa trong b×nh thuû tinh? A. O2. C. Au. NaCl. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra ? C©u 5 (3®): Hoµ tan hçn hîp A gåm Mg. Mg. TÝnh thµnh phÇn % theo chÊt lîng mçi kim lo¹i trong A? (Cho: Mg = 24. F2 t¸c dông trùc tiÕp víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong nhãm chÊt nµo sau ®©y? A. a. H2 C. ¬ng ¸n ®óng. cã) 4 Z Br2  AgBr → HCl  Cl2 → NaClO 2] 3 1 § S C©u 2 (2®): H·y khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A.. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh B. H2 D. +1. T¸c dông víi níc b. HCl. N2.nÕu c©u sai.6 lÝt khÝ kh«ng mµu (ë ®ktc) vµ 6. TÝnh chÊt nµo sau ®©y lµ chung cho c¸c ®¬n chÊt Halogen. HCl C. Cu trong dung dÞch HCl d th× thu ®îc 5. +3.C. H = 1) .D ®øng tríc ph- C. HBr. Cho d·y axit sau: HF. Ca. Cu = 64. CCl4. Cu. C d. A. Dung dÞch NaClO. Ièt cã tÝnh chÊt ®Æc trng lµ t¸c dông víi hå tinh bét t¹o thµnh hîp chÊt cã mµu xanh. TÝnh axit gi¶m tõ HF ®Õn HI dung dÞch NaCl lo·ng cã mµng ng¨n. Ag.. Trong c«ng nghiÖp níc Giaven ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®iÖn ph©n § d. HBr D. PVC. S¶n xuÊt c¸c chÊt h÷u c¬: C©u 3 (2®): Hoµn thµnh d·y chuyÓn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn nÕu C©u 4 (1®): Nªu c¸ch ph©n biÖt 3 dung dÞch sau: NaF. HF B. +5. N2. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng x¶y ra? b. Cloruav«i. Lu«n cã c¸c sè oxi ho¸ -1. Na.

NaI b. HF. dd KBr + I2  B. . HCl. Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng thÓ x¶y ra? A. H2S vµ Cl2 C. § S C©u 2 (2®): H·y khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A. Hoµ tan 2 hi®ro halogenua trong níc sau ®ã cho dung dÞch thu ®îc t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 tao ra kÕt tña mµu vµng.§Ò kiÓm tra 45 phót Ch¬ng 5: Nhãm halogen C©u 1 (2®): H·y khoanh trßn vµo ch÷ § nÕu c©u ®óng vµ ch÷ S nÕu c©u sai. a. H2 vµ O2 D.D ®øng tríc ph¬ng ¸n ®óng a. Dung dÞch nµo sau ®©y kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3. dd NaBr + Cl2  D. hai khÝ ®ã lµ: A.B. HF vµ HCl C. NaClO+ H2O + CO2  d. Cho 2 khÝ víi tØ lÖ thÓ tÝch lµ 1:1 ra ngoµi ¸nh s¸ng mÆt trêi th× cã hiÖn tîng næ. HBr vµ HI B.61 g MnO2 ph¶n øng víi dung dÞch HCl ®Æc. Axit HF ¨n mßn thuû tinh lµ do HF lµ axit rÊt m¹nh § S b. C¸c nguyªn tè halogen lu«n tån t¹i ë tr¹ng th¸i tù do trong tù nhiªn § S d. H2 vµ Cl2 c. HBr. NaBr. d thu ®îc V lÝt khÝ Cl2 (ë ®ktc). N2 vµ H2 B. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra ? C©u 5 (3®): Cho 2. HCl. A. VËy 2 hi®r« halogenua ®ã lµ: A. HI vµ HF C©u 3 (2®): Hoµn thµnh d·y chuyÓn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn cã) 2 HClO Z 1 NaCl  Cl2 → 4 CaOCl2  CaCO3 → 3] C©u 4 (1®): Nªu c¸ch ph©n biÖt 3 dung dÞch sau :NaOH. Níc Giaven cã tÝnh tÈy mµu vµ s¸t trïng lµ do chøa NaClO lµ chÊt oxi ho¸ m¹nh § S c. D. HCl vµ HBr D. H2O nãng + F2  C.C. C. B. Liªn kÕt gi÷a 2 nguyªn tö trong ph©n tö ®¬n chÊt halogen lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cùc.

H = 1 ) . ViÕt PTHH cña ph¶n øng x¶y ra vµ cho biÕt vai trß cña HCl trong ph¶n øng trªn. ( Cho: Mn = 55.5. O = 16. Cl = 35. TÝnh thÓ tÝch V thu ®îc. biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 80%. b.a.

ChÊt nµo sau ®©y dïng ®Ó nhËn biÕt hå tinh bét. H2SO3. C. AgNO3. H2O. KNO3.chuång tr¹i . HBr. I2. HCl. Axit nµo sau ®©y t¸c dông víi SiO2? A. B. D. lµm thuèc s¸t trïng 2 Dïng tr¸ng phim ¶nh .5®): H·y khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A. Nguyªn tö cã 7 electron ë líp ngoµi cïng D. TÝnh oxi ho¸ m¹nh C.C. HNO3. VËy X lµ chÊt nµo sau ®©y ? A. H2. HI.5®): GhÐp th«ng tin ë cét (I) vµ cét (II) sao cho phï hîp Cét I A B C AgBr I2 Cét II 1 ChÊt r¾n . dd KCl D.§Ò kiÓm tra 45 phót Ch¬ng 5: Nhãm halogen C©u 1 (2. C©u 3 (2®): Hoµn thµnh d·y chuyÓn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn nÕu cã) 2 → H 2  HF → NaCl − 3 4 → Cl2  NaClO  HClO → → 1 C©u 4 (1®): Nªu c¸ch ph©n biÖt 3 dung dÞch sau: AgNO3. A. Br2 b. H2. Cl2. Fe.D ®øng tríc ph¬ng ¸n ®óng. B. dd NaI C. HF D. C. HBr. Ag. B. a. H2O.®un nãng bÞ th¨ng hoa. HBr c. D·y nµo sau ®©y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®îc víi Br2? A. HCl B.B. H2O. dd KBr. Cã sè oxi ho¸ -1 trong mäi hîp chÊt d. Nguyªn tö chØ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi 1 electron. ViÕt . dd NaF. H2O. D. HBrO. HBrO3 C©u 2 (1. CaOCl2 3 S¶n suÊt ph©n bãn . B. Al. Mg. 4 TÈy uÕ trong bÖnh viÖn. C. Cho ph¶n øng: SO2 + Br2 + H2O  H2SO4 + 2X . dung dÞch trong cån . e. TÝnh chÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ chung cho c¸c halogen ? A.

( Cho: Mn = 55. Cl = 35. ViÕt PTHH cña ph¶n øng x¶y ra vµ cho biÕt vai trß cña HCl trong ph¶n øng trªn? b.biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 80%. O = 16.ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. C©u 5 (3®): Cho 2. a.61g MnO2 ph¶n øng víi dung dÞch HCl ®Æc d thu ®îc V lÝt khÝ Cl2 (ë ®ktc).5. H = 1 ) . TÝnh thÓ tÝch V thu ®îc .