You are on page 1of 6

!

KINEMATIKA I DINAMIKA- dio KINEMATIKA
1) Kretanje tijelaje opisano sistemom jednacina:

gdje su R i k konstante, at vrijeme. Odrediti: a) jednacinu putanje tije1a, b) brzinu i ubrzanje tacke u trenutku ti = n / k.

2) Tacka se krece u ravni xOy po zakrivljenoj putanji jednacine y=2p~, gdje je p=const. Projekcija brzine tacke na x osujekonstantna i iznosi vx=5 mls.Odrediti brzinu i ubrzanje tacke kadasenade u polozaju sa koordinatom xI=30 m. Tacka je krenula iz polozaja 0(0,0).

3) Tacka koja se krece po krugu poluprecnika R=3 m prelazi.put odredep izrazom s = 3t2+2t (s-m, t-sec). Izracunati : a) velicinu totalnog ubrzanja tacke u momentu kada joj je brzina y::;: 11 m/sec, b) ugao koji cini vektor totalnog ubrzanja sa vektorom brzine u tom trenutku. 4) Dvije tackeA i B~kieCu po pravim linijama koje medusobno zaklapaju ugao 0.=30°, a rastojanje d= 100 m. Taeka A se krece jednoliko brzinom vA=8 m/s, dok se tacka B krece jednakoubrzano bez pocetne brzine. Pocetni polozaji tacaka su Ao i Bo. Izracunati ubrzanje taCke B,t.(.ia i ona stigla u tacku b C u istom momentu kada itacka A ako su krenule istovremeno. Rj.: aB~S5m1s2 , 5) Prava p se obrce ~Zj1oba 0 i pomjera prsten M po kruznici poluprec~ 1t Pocetni polozaj prave je po, a pocetna brzina je~bka nuli. Ugao koji prava pri obrtanju pravi sa.jim,pocetnim polozajem 2 mijenja se po zakonu<p==1tl / 18. Odredi brzinu i ubrzanj e prstena M kada se nade u tacki C na

kruznici.
Rj: vc=Rn/3 ac2 = (Rn/9i + (Rrr?/9i 6) Rucna dizalica se sastoji od dva bubnja A LB poluprecnika r i R. Sa <UjelaA se odmotava, a na dio B se namotava me kojimse podize kotur C 0 ciji je een~ vezan teret G. Odrediti ugaonu brzinu kotura C i brzinu .. podizanj a tereta G ako se cekrk obrce pomocu rucice ugaonom brzinom e. Podaei: ro=4 S-I, R=3r=90 em, Rc= 60 em. Rj.: roc=(R+r)ro/2RI vG=120 cm/s

p

aB = 20 emls2. U trenutku t10=2 s od pocetka kretanja odrediti brzinu i ubrzanje najvise tacke tocka.(f_) " 7) Trougao straniea a = 10 em i b = 10.) 2 em/s2. 9) Kvadrat ABCD straniee 1 = 10 em krece se u ravni slike. aB = 5.. Oko kugle se namotava uze koje vuce klizac B. U datom trenutku poznati su intenziteti. Odrediti ubrzanja vrhova C i D_ Dato je: aA = 10 cm/s'". seem).: COOA 2. Dato je: aA = 10 cm/s". pravei i smjerovi ubrzanja vrhova A i B. A B c 10) Kugla poluprecnika r kotrlja se niz strmu ravan tako da joj centar 0 ima u datom momentu brzinu v=lO em/s2. Odrediti ugaonu brzinu poluge OA u trenutku kada ona zaklapa ugao a=45° ako je OA=r=lO em i AB=2r_ Rj.. Za klizac je zglobno vezana poluga OA. U datom trenutku poznati su pravei i smjerovi brzina vrhova A i C i vektori ubrzanja vrhova A i B. t(s).052 S-l = A . Odrediti brzinu i ubrzanje vrha C. 8) Tocak poluprecnika R=20 em kotrlja se po podlozi tako da mu se eentar C krece po zakonu s = 2 t2 + 5 .)2 em krece se u ravni slike.

a=I m. brzinu tacke D ploce u datom polozaju i ugaonu brzinu obrtanja kruzne ploce.8 cm/s co=0.5 S-2 i u datom polozaju ima ugaonu brzinu co=3 s". Odrediti ugaonu brzinu i ugaono ubrzanje diska (1) i brzinu tacke P koja je njegov pol brzina. koji se kotrlja po nepokretnoj kruznoj podlozi (2) poluprecnika 1r. Odrediti brzinu sredista C kruzne ploce. Rj.6 sol (1) (3) 12) Poluga AB duzine 2r obrce se oko tacke A ugaonom brzinom co i ugaonim ubrzanjem e u datim smjerovima.18a / "'3 .r (3) 11) Zupcasta letva (1) krece se horizontalno brzinom v.: VB= aco aB = 0. U tacki B poluge zglobno je ucvrscen disk (1). Odrediti u tom trenutku brzinu i ubrzanje klizaca B koji se krece duz horizontalne vodice.5 a . 13) Poluga OA se obrce ugaonim ubrzanjem 8=0. Date su duzine OA=a i AB=2a.=l S cm/s i dovodi u kretanje kruznu plocu (2) koja se kotrlja po nepokretnoj zupcastoj letvi (3).: vc= 6 mls vD=10. Rj. Poluprecnici ozubljenja kruzne ploce su R=15 em i [=10 em.

Zadaci iz Kinematike i dinamike .: h= 3 R B 6) Ako se kuglica mase m=O.05 kg pusti niz strmu ravan. v=? 4) Odrediti domet L=OA na ravnini nagnutoj pod uglom ~=45Qprojektila izbacenog iz tacke 0 pocetnom brzinom vo= 500 m/s i pod UglOID a=60o. Rj. y o 5) Kuglica mase m spusta se niz strmu ravan i ulazi u zljeb oblika mrtve petlje radijusa R. Rj.: v2= 60 m/s R . ako je na trenje po podlozi utoseno ukupno 6 Nm energije. Koliku ce brzinu imati kuglica u tacki B i do koje visine H ce se kuglica maksimalno dici. odrediti da li ce napustiti zljeb u tacki A aka ukupan rad sile trenja duz cijelog puta kuglice iznosi Atr = 1 Nm. Odrediti brzinu v=? koju cu imati kuglica kad padne na zid visine h.dio DINAMlKA 1) Na lokomotivu mase m djeluje vucna sila F=k t. R=4m. U tacki B kuglica napusta vezu i krece se vertikalno uvis. Ona se krece po horizontalnoj hrapavoj podlozi i dolazi do kruzno savijenog dijela radijusa R=4 m. i ako hoce kolikom brzinom. Odrediti zakon kretanja lokomotive x(t) i njenu brzinu nakon vremena t1 ako je u pocetku mirovala i ako se zanemare otpori. gdje je k zadata konstanta. Rj.: v= k t12/2m x(t) 2) Kuglici mase m=l kg je saopstena brzina vA=10 m/s u pocetnom polozaju. Dato je h=9 m. (f/ H 3) Kuglica mase m ispali se pod uglom a pomocu opruge krutosti c sabijene za o. Sa koje visine h treba pustiti kuglicu da se ana ne bi odvojila ad zljeba kada dode u najvisu tacku petlje B.

Odrediti kineticku energiju sistema (izraziti je preko brzine tereta A i centra diska C). h B 9) Dva tereta A i B istih masa m vezana su za krajeve uzeta prebacenog preko diska C. Za centar 0 kotura B vezan je teret G2= 15 N. kao i polumjeri R i r. Koliko dugo ce trajati kretanje tijela od tacke A do B? Rj. m2 i m3. Uglovi: LBAC =90°. Odrediti na koju visinu h strme ravni (polozaj B) ce se popeti tijelo ako je koeficijent trenja izmedu tije1a i podloge u.(S) 7) Tijelu mase m na kraju A horizontalne ravni saopsti se brzina vo=20 mls ulijevo ( SI = 100 m. 11) Teret G1= 15 N objesen je 0 uze koje je prebaceno preko obrtnog kotura A i pokretnog kotura B zanemarljivih masa. Ct=30° ).316 s 8) Dva tereta masa ml=2 kg i m2=3 kg vezana su medusobno uzetom i nalaze se na strmim ravnima kako je pokazano na slici. mase ill i poluprecnika r. ill 10) Sistem na slici sastoji se od tereta A. Odrediti ubrzanje ovih tijela i smjer kretanja ako je ugao o: =30°.Odrediti ubrzanje tereta B. obrtnog diska B i pokretnog diska C koji su medusobno povezani neistegljivim uzetom zanemarljive mase kako je pokazano na slici. 12) Teret mase ml=2 kg nalazi se na strmoj ravni i vezan je uzetom za tocak mase ill2=3 kg kako je pokazano na slici. C B.: T = 8. . Koeficijent trenja tereta na kosoj ravni je u. a nagib ravni je Ct. Date su mase mi. Odrediti ubrzanja tereta G1 i G2 i smjer u kojem se sistem krece. LABC =60°. Odrediti ubrzanje tereta i smjer kretanja.

d=1.)3 g I 32. Koliko puta se smanji ugaono ubrzanje diska ako se na njegov obim ucvrsti teska kuglica mase m. t(s).5 ) 14) Disk mase 4m i poluprecnika R obrce se oko vertikalne ose koja prolazi kroz njegov centar pod dejstvom momenta M.1. gdje je M(Nm). Kotur C je pokretan i zanemarljive mase. MIl 16) Zamasnjak oblika supljeg valjka dostigne iz stanja mirovanja broj obrtaja n=1200 o/min za vrijeme od t=40 s.13 rn. Tokom obrtanja diska javlja se i moment trenja = 2 Nm. Koeficijent trenja izmedu tereta G2 i strme ravni je ~=O. Odrediti ubrzanje tereta Gl niz strmu ravan.2 kg/dm'. 0::=30°.: a = ( 10 . kao na slid.2 m . Rj. Dato: Gi=5 kN. Rj.13) Tijelo tezine G2 je uzetom povezano u sistem sa tijelom tezine G. Specificna masa materijala zamasnjaka j e p=7.: M = 1292 Nm M D d h .5 --. 1. G2=15 kN. Odrediti koliko ce biti ugaono ubrzanje diska E nakon t 1 = 3 sod pocetka kretanja.: EifEl = 3/2 15) Na disk mase m=2 kg i poluprecnika moment koji se mijenja po zakonu R=lm djeluje M(t) R M(t) = 2t2 +3.6 ill. Izracunati koliki je obrtni moment M bio potreban da zamasnjak dostigne navedeni braj obrtaja za data vnjeme Podaci: D=1. h=O. Rj.