You are on page 1of 4

qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzx Plano sa Pagkatuto sa Filipino II cvbnmqwertyuiopasdfghjklz Aralin 2: Mahahalagang Tauhan sa Florante at Laura xcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwerty


( Pebrero 7-9, 2012)

Inihanda ni: JENNIFER AMARO BSED-FILIPINO

PLANO SA PAGKATUTO SA FILIPINO II IKAAAPAT NA MARKAHAN ARALIN 2: ANG MAHAHALAGANG TAUHAN SA FLORANTE AT LAURA

Mga Kakailanganing Pagunawa: Mahahalagang Tanong:

Nauunawaan ng mga Magaaral ang: Ang mga mag-aaral ay:

Inaasahang Pagganap:

Pamantayan sa Pagganap:

May mga katangian ba ang mga tauhan sa Florante at Laura na katangian din ng mga mamamayan sa kasalukuyang lipunan. Makatotohanan ba ang mga katangian ng mga tauhang nilikha ni Balagtas sa Florante at Laura? Patunayan. Ang mga mahahalagang tauhan ng Florante at Laura Nakapagbibigay ng sariling hinuha hinggil sa mahalagang tanong na: Makatotohanan ba ang mga katangian ng mga tauhang nilikha ni Balagtas sa Florante at Laura? Patunayan Nakalalahok sa malayang talakayan at sa mga pangkatang gawain Nakapagsasaliksik ng mga impormasyon sa mga mahahalagang tauhan sa Florante at Laura Nakapagsasagawa ng character portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa Florante at Laura. Pagsasagawa ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa Florante at Laura. Pagtataya sa isinasagawang character portrayal sa pamamagitan ng mga sumusunod na kraytirya. Orihinalidad-5 Presentasyon-5 Pakikilahok-5

Pebrero 7 Pagtuklas: Ang mga mag-aaral ay: Nakalalahok sa pangkatang gawain at nakapagbibigay ng mga sariling hinuha hinggil sa mahalagang tanong na: Makatotohanan ba ang mga katangian ng mga tauhang nilikha ni Balagtas sa Florante at Laura? Patunayan. Pebrero 8 Paglinang: Ang mag-aaral ay: Nakapagsasaliksik ng mahahalagang impormasyon (Maaaring sa internet o sa aklat) hinggil sa mga mahahalagang tauhan ng Florante at Laura Nakalalahok sa pangkatang gawain. Nakapag-uulat ng mga nakuhang impormasyon ng mga mahahalagang tauhan sa Florante at Laura Pebrero 9